Świat widziany oczami zwierząt.

Transkrypt

Świat widziany oczami zwierząt.
Świat widziany oczami zwierząt.
Szkolny konkurs plastyczno- literacki
Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy organizuje konkurs plastyczno - literacki
pt. „Świat oczami zwierząt”.
Regulamin
1. Cel :
 kształtowanie wrażliwości na los zwierząt,
 zwrócenie uwagi na traktowanie zwierząt jako istot odczuwających, które
należy traktowad z szacunkiem,
 rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych oraz literackich wśród
uczniów.
2. Zakres tematyczny:
 gatunki zwierząt dziko żyjących lub zwierzęta domowe,
 środowisko życia zwierząt naturalne lub sztuczne.
3. Uczestnicy konkursu:
uczniowie klas od IV do VI Szkoły Podstawowej nr 7.
4. Zasady prowadzenia konkursu:
Uczeo powinien wykonad pracę plastyczną i związaną z nią tematycznie
pracę pisemną.
 Praca plastyczna
Wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną (może byd forma
przestrzenna).
 Praca pisemna
Napisanie opowiadania na temat świata postrzeganego przez zwierzęta.
Praca napisana techniką komputerowa na arkuszu formatu A 4.
5. Termin: Prace należy dostarczyd do nauczyciela plastyki do 30.11.2015.
Wyniki konkursu zostaną podane do 10.12.2015.
6. Kryteria oceniania:
 oceniane będą przede wszystkim wyobraźnia autora,
pomysłowośd,
 trafnośd i oryginalnośd przedstawienia tematu.
Organizatorki
Korina Sosnowska, Beata Kawecka

Podobne dokumenty