Dossier 20-09-07 - sklepEstetyka.pl

Transkrypt

Dossier 20-09-07 - sklepEstetyka.pl
ratunek dla skóry naczynkowej
Skóra „naczynkowa”, ze sk∏onnoÊcià do rumienia jest problemem co 4-go pacjenta zg∏aszajàcego si´ do lekarza dermatologa. Najcz´Êciej dotyczy kobiet ok. 30-40 roku ˝ycia.
W poczàtkowej fazie widoczne sà teleangiektazje tzw. „pajàczki”. Charakterystyczny objaw
na który uskar˝ajà si´ pacjenci to rumieƒ i uczucie goràca na twarzy, szyi, dekolcie,
pojawiajàcy si´ w zwiàzku z ró˝nymi czynnikami: stres, alkohol, s∏oƒce, zmiany temperatury.
Innowacja Laboratorium SVR
Biopolimer – Rhizobian gum, zapewnia natychmiastowy i przed∏u˝ony efekt ch∏odzàcy. Sk∏adnik ten wyst´puje naturalnie
w przyrodzie i ma w∏aÊciwoÊç uwalniania wody, co powoduje och∏odzenie naskórka i przynosi ulg´ pacjentom w czasie
pojawienia si´ rumienia.
Rubialine zabezpiecza naczynia krwionoÊne dzi´ki zastosowaniu a˝ 3 sk∏adników: wyciàg z ruszczyka obkurczajàcy naczynia;
octan eskuletyny – poprawiajàca szczelnoÊç, elastycznoÊç i odpornoÊç naczyƒ krwionoÊnych - pochodna wyciàgu z kasztanowca;
glikozaminoglikany zabezpieczajàce macierz zewnàtrzkomórkowà i hamujàce enzymy degradujàce kolagen i elastyn´.
Rubialine dzia∏a przeciwzapalnie dzi´ki zastosowaniu uznanego sk∏adnika siarczanu dekstranu. Niezwykle istotny jest dodatek
25% czynników nawil˝ajàcych i odbudowujàcych zapewniajàcych odpowiednie od˝ywienie i dajàcych komfort
skórzenaczynkowej. Receptura Rubialine jest wyjàtkiem na rynku preparatów dla skóry naczynkowej poniewa˝ wykluczono
z niej: konserwanty - bez parabenów, emulgatory - bez sodium lauryl sulfate, Êrodki zapachowe.
NOW
OÂå
Rubialine ˝el micelarny do oczyszczania skóry naczyniowej. Rubialine ˝el
to p∏yn micelarny przeznaczony do demakija˝u i oczyszczania skóry wra˝liwej,
z problemem p´kajàcych naczyƒ krwionoÊnych, tràdzikiem ró˝owatym.
O
NOW
Âå
Stosowanie: mo˝na go stosowaç bez u˝ycia wody nanoszàc na wacik. Formu∏a
p∏ynu micelarnego zapewnia wyjàtkowo dok∏adne i delikatne oczyszczanie skóry
bez koniecznoÊci pocierania. Przeznaczony jest do ca∏ej twarzy, równie˝ do oczu
i ust.
Rubialine ˝el:
- koi zaczerwienienia (siarczan dekstranu),
- dzia∏a ch∏odzàco (Rhizobian Gum),
- oczyszcza i nawil˝a (ksylitol),
- daje uczucie Êwie˝oÊci i likwiduje napi´cie skóry.
Krem Rubialine ma doskona∏e w∏aÊciwoÊci kosmetyczne. Lekka i niet∏usta konsystencja
jest doskona∏à baza pod makija˝. Zielone zabarwienie optycznie maskuje zaczerwienienia.
Krem Rubialine nale˝y aplikowaç na ca∏à twarz 1 lub 2 razy dziennie. Jest dobrym uzupe∏nieniem zabiegów zamykania naczyƒ.
Seria nie zawiera konserwantów, Êrodków zapachowych. Testowana okulistycznie.
Producent Laboratorium SVR, Francja.
LABORATORIUM SVR
ul. Jugos∏owiaƒska 5
03-984 Warszawa
tel.: (022) 616 33 48
Cena ok. 85 PLN
Cena ok. 70 PLN
Dost´pne w aptekach.
www.svr.pl

Podobne dokumenty