matematyczna dekoracja świąteczna

Transkrypt

matematyczna dekoracja świąteczna
REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU
BOŻONARODZENIOWEGO
„MATEMATYCZNA
DEKORACJA ŚWIĄTECZNA”
I.ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki w Zespole Szkół w Jaraczewie:
pani Małgorzata Grześkowiak - Ratajczyk i pani Sylwia Dyderska
II.CELE KONKURSU
•poszukiwanie związków i powiązań matematyki z dziedzinami sztuki,
•rozwijanie kreatywności i wyobraźni geometrycznej,
•rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych oraz talentu artystycznego,
•kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych,
•stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
III.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
2.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formie pracy przestrzennej nie
przekraczającej wymiarów sześciennego kartonu 20cmx20cmx20cm. ( Dodatkowo te ozdoby
powinny mieć element dający możliwość zawieszenia).
3.W założeniu prace mają oddawać powiązania matematyki ze sztuką, czyli wykorzystywać
symetrie, strukturę kryształów, wielościanów foremnych, prawidłowych itp.
4.Prace konkursowe muszą być pracami własnymi. Każda powinna być opatrzona
imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz krótką informacją jakie powiązania z matematyką zostały
wykorzystane.
5.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursu.
6.Uczestnik może wykonać więcej niż jedną pracę.
IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.Prace należy składać osobiście, do dnia 19 grudnia 2016 r. do pań Małgorzaty
Grześkowiak- Ratajczyk lub pani Sylwii Dyderskiej.
2.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
3.Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
•powiązanie matematyki ze sztuką,
•pomysłowość i oryginalność pracy,
•dekoracyjność i kolorystyka,
•stopień trudności wykonania,
•estetyka wykonania,
•dobór materiałów.
V.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
•23 grudnia 2016 r. na gazetce ściennej w holu Gimnazjum na I piętrze zostaną
wywieszone wyniki konkursu.
VI.NAGRODY
1.Organizator przyzna oceny celujące i bardzo dobre z matematyki dla wszystkich
uczniów, których prace zostaną zakwalifikowane do konkursu (zgodnie z pkt. III tego
Regulaminu).
2.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3.Dla głównych zwycięzców przewidziane są również nagrody rzeczowe

Podobne dokumenty