informacja o konferencji 2016 wersja 8 nowe loga

Transkrypt

informacja o konferencji 2016 wersja 8 nowe loga
15ta JUBILEUSZOWA
JUBILEUSZOW Konferencja Naukowa Młodych
Pracowników Nauki, Doktorantów, Adiunktów i Ludzi Biznesu
Nowy Sącz, 20-21
21 czerwca 2016
Miejsce
konferencji
Warunki
uczestnictwa
Obszary
tematyczne
Obrady:
Park Technologiczny MMC Brainville
ul. Myśliwska
Myś
2
33-300
300 Nowy Sącz
S
http://brainville.pl
Hotel:
Miasteczko Galicyjskie
ul. Lwowska 226
33-300
300 Nowy Sącz
S
http://
http://www.miasteczkogalicyjskie.pl
Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest wypełnienie formularza zgłoszenia zgodnie
z instrukcjami podanymi na stronie internetowej www.konferencja.wsb-nlu.edu.pl
www.konferencja.wsb
do dnia
30.03.2016 r. oraz dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Fundacji Upowszechniającej Wiedzę
i Naukę "Cognitione"
"Cognitione", nr konta: 87 1020 3466 0000 9102 0117 8060 z dopiskiem „15ta
Konferencja” w terminie
erminie do 30 maja 2015 roku.
nowe metody i narzędzia
narz
zarządzania,
strategie sukcesu organizacji for-profit
for
i non-profit,
procesy globalizacji w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem,
biorstwem,
kreowanie rozwoju regionalnego,
współczesne wyzwania dla marketingu,
zarządzanie
dzanie i marketing w kontek
kontekście europejskim i światowym,
finansowe
nsowe aspekty organizacji,
przedsiębiorczość
ębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
ębiorstwami,
inne, związane
ązane z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem.
zarz
dadasddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddd
Informacje
Referaty ukażą
żą się w recenzowanej monografiii (tom XV, w formie drukowanej oraz wersji
dotyczące
publikacji
online) – wymogi edytorskie oraz format treści
tre ci artykułu znajdują
znajduj się na stronie
www.konferencja.wsb
www.konferencja.wsb-nlu.edu.pl
Rada
Naukowa
Przewodniczący:
ący: prof. dr hab. Adam Nalepka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
S
prof. dr hab. Barbara Błaszczyk - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa
prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Marta Gancarczyk
arczyk - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Anna Fornalczyk - Pomoc publiczna i ochrona konkurencji Comper, Łódź
Łód
dr hab. Iwona Kowalska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Warszawa
dr hab. Krzysztof Klincewicz - Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Marek Lisiński
Lisi
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Grażyna
żyna Leśniak
Leśniak-Łebkowska - Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa
dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda,
Perechud , Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
dr hab. Halina Piekarz - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
dr Natalia Potoczek - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University,
University Nowy Sącz
dr hab. Kazimierz R. Śliwa
Ś
- Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
dr Anna Ujwary-Gil,, Wyższa
Wy
Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
S
Komitet
organizacyjny
Terminy
i
opłaty
Dane
kontaktowe
Najlepszy artykuł wyłoniony decyzją
decyzj Rady Naukowej zostanie opublikowany w czaso
czasopiśmie
JEMI - Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (14 pkt).
dr Anna Ujwary-Gil
Gil Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU
WSB
Redaktor Naczelny, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
mgr Krzysztof Drabek,
Drabek Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym
znym w Krakowie
Stowarzyszenie Doktorów i Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Nadsyłanie kart
rt zgłoszeniowych – do 30.03.2016.
Przesłanie egzemplarza tekstu referatu w języku
j
polskim - do15.05.2016
15.05.2016.
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30.05.2016, wynoszącej 590 zł, która obejmuje koszty
publikacji, noclegu, wyżywienia i przerw kawowych.
Przesłanie poprawionego
poprawion
tekstu po konferencji i otrzymanej recenzji,
recenzji pocztą e-mail na adres
[email protected],
nlu.edu.pl, w dniu 10.07.2016.
Szczegółowe informacje dotyczące
dotycz
planu wystąpieńń zostaną przekazane w terminie
późniejszym
niejszym (wystą
(wystąpienia odbywają się w języku polskim).
Referaty ukażą
żą się w recenzowanej monografii (tom XV, w formie drukowanej i online) na
przełomie października/listopada
ździernika/listopada 2016.
dr Anna Ujwary-Gil
Wyższa
sza Szkoła Biznesu - National-Louis University
ul. Zielona 27, 33-300
300 Nowy Sącz
S
www.konferencja.wsb
www.konferencja.wsb-nlu.edu.pl;
www.jemi.edu.pl
e-mail: [email protected]
nlu.edu.pl
Nr konta do wpłat na konferencję:
konferencj
Fundacja Upowszechniająca
Upows
Wiedzę i Naukę
"Cognitione"
Nr konta: 87 1020 3466 0000 9102 0117 8060
tytułem: „15ta
15ta Konferencja”
Konferencja