OPIS TECHNICZNY branża elektryczna

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY branża elektryczna
OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
I Spis zawartości opracowania
II Spis rysunków
III Spis załączników
IV Opis techniczny
V Obliczenia
II. SPIS RYSUNKÓW
Nr Nazwa rysunku
Z1 Projekt zagospodarowania terenu
E1 Instalacja elektryczna – schemat ideowy zasilania,
E2 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielni RA,
E3 Instalacja elektryczna – schemat rozdzielni RB,
E4 Instalacja elektryczna – oświetlenie i gniazda pomieszczeń budynku A,
E5 Instalacja elektryczna – oświetlenie i gniazda pomieszczeń budynku B,
E6 Instalacja elektryczna – instalacja teletechniczna budynku A,
E7 Instalacja elektryczna – instalacja teletechniczna budynku B.
III. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Nr Nazwa rysunku:
1. Warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej wydane przez Tauron
Dystrybucja Rejon Dystrybucji Kędzierzyn – Koźle.
IV. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i
teletechnicznej wydzielonych pomieszczeń szkoły dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
- zlecenie inwestora,
- ustalenia i wytyczne inwestora,
- inwentaryzacja w terenie,
- obowiązujące przepisy i normy,
3. ZAKRES PROJEKTU
Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
- układ pomiaru energii tablice TL,
- wewnętrzną linię zasilającą WLZ,
- tablice rozdzielcze RA i RB,
- instalację oświetlenia podstawowego,
- instalację oświetlenia awaryjnego,
- instalację gniazd 230 V,
- instalację gniazd 400 V,
- zasilanie odbiorników stałych,
- zasilanie urządzeń wentylacji,
- instalację sygnalizacji włamania,
- instalację telefoniczną,
- instalację sieci komputerowej LAN,
- instalację połączeń wyrównawczych,
- instalacje oświetlenia zewnętrznego.
4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Parametry projektowe:
Napięcie znamionowe: 230/400V
Moc przyłączeniowa obiektu: 40 kW
Pożądany współczynnik mocy: tg < 0,4
Układ sieci zasilającej: TN-C
Układ sieci wewnętrznej: TN-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenia zasilania
5. ZASILANIE OBIEKTU.
5.1. Przyłącze energetyczne
Budynek szkoły zlokalizowany przy ul. Mostowej w Kędzierzynie – Koźlu posiada
istniejące zasilanie w energię elektryczną. Obiekt zasilany jest za pomocą przyłącza
kablowego 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Azoty
Zacisze”. Kabel przyłącza doprowadzony jest do zlokalizowanego na frontowej ścianie
budynku złącza kablowego nr ZK-4971.
5.2. Układ pomiaru energii
Ze złącza kablowego
wyprowadzić wewnętrzna linię zasilającą wyłącznik
przeciwpożarowy prądu zabudowany w skrzynce IP65 z szybką nad złączem kablowym. Z
projektowanego wyłącznika p-poż zasilić projektowaną tablicę licznikową pomieszczeń
WORD oraz istniejąca tablicę pomiarową szkoły. Zgodnie z technicznymi warunkami
przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucję układ pomiarowy zostanie zabudowany na
zewnętrznej ścianie budynku. Tablica licznikowa wyposażona będzie w zabezpieczenie
przelicznikowe, tablice licznikowa dla zabudowy trójfazowego bezpośredniego licznika
energii elektrycznej, wyłączników zalicznikowych zabezpieczających tablice rozdzielcze RA
i RB. Schemat ideowy zasilania pokazuje rysunek nr E-1.
5.3. Wewnętrzna linia zasilająca – zasilanie rozdzielnic RA i RB.
W celu zasilenia tablic rozdzielczych wydzielonych pomieszczeń Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego należy z projektowanej tablicy licznikowej zabudowanej na
zewnętrznej ścianie budynku wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające tablice rozdzielcze
RA i RB przewodami YKY 5x16mm prowadzonymi w rurach osłonowych RL 37mm
korytarzem szkoły. Ze złącza kablowego wyprowadzić wlz przewodem YKY 5x70mm w
rurze osłonowej Arot 75mm.
6. INSTALACJA WEWNĘTRZNA
6.1. Tablice rozdzielcze RA i RB
Tablice rozdzielcze pomieszczeń WORD w budynku A i w budynku B wykonać jako
podtynkowe. Jako obudowy rozdzielnic zastosować prefabrykowane szafki umożliwiające
zabudowę 96 modułów, stopniu ochrony IP 43 i drugiej klasie izolacji zamykane na klucz.
Rozdzielnie wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego napięcia zgodnie ze
schematami ideowymi zasilania rys. nr. E-2 i E-3. Obwody jednofazowe wyprowadzone z
rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.
W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostępem osób nieuprawnionych drzwi rozdzielnicy
wyposażyć w zamknięcie na klucz. Zastosowany system zamknięć powinien umożliwiać
zamykanie wszystkich rozdzielni elektrycznych za pomocą jednego klucza.
Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić wymagane tabliczki
informacyjne i ostrzegawcze.
6.2. Instalacja oświetlenia
Oświetlenie podstawowe poszczególnych pomieszczeń, w zależności od ich przeznaczenia i
funkcji zaprojektowano przyjmując odpowiednie kryteria zgodne z PN-EN 12464 : 2012
- wartość eksploatacyjnego średniego natężenia oświetlenia Em w poszczególnych
pomieszczeniach nie może być mniejsza niż podana w tabeli 1,
- wartość oceny olśnienia przykrego UGR nie powinna przekraczać wartości podanej w tabeli
1,
- wartość wskaźnika oddawania barw Ra nie powinna być mniejsza niż podana w tabeli 1,
do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania = 1,3
TABELA 1
Rodzaj pomieszczenia,
strefy
strefy komunikacji,
korytarze w ciągu dnia
hall wejściowy
biura
szatnie
umywalnie
sala egzaminacyjna
magazyny
pomieszczenie techniczne
Em
(Lux)
100
UGR
Ra
25
80
200
500
200
200
500
100
200
22
22
25
25
19
25
25
80
80
80
80
80
80
60
- równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej przy pracy ciągłej powinna
wynosić co najmniej 0,6 a przy krótkotrwałej oraz w strefach komunikacyjnych co
najmniej 0,4.
6.2.1. Oświetlenie podstawowe
Obwody oświetlenia należy wyprowadzić bezpośrednio z tablic rozdzielczych RA
i RB. Typy przewodów jakimi należy wykonać poszczególne odcinki instalacji oświetlenia
pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. nr E-2 i E-3.
Na rys. nr E-4 i E-5 pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów świetlnych,
lokalizację, typ opraw oświetlenia i włączników.
6.2.1.1. Osprzęt łączeniowy
Jako włączniki oświetlenia zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt łączeniowy typu
POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na wysokości 1.3 m od poziomu
posadzki.
6.3.2. Oświetlenie awaryjne
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach, oraz
umożliwieniu bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywające w nim osoby
zaprojektowano oświetlenie awaryjne.
Przyjęto rozproszony system bezpieczeństwa, realizowany za pomocą inwerterów (modułów
awaryjnych) zabudowanych w wyznaczonych oprawach oświetlenia podstawowego oraz
podświetlanych znaków wskazujących wyjścia i kierunek drogi ewakuacji.
Oświetlenie awaryjne powinno załączyć się automatycznie po zaniku napięcia dochodzącego
z sieci zasilającej oraz wyłączyć się samoczynnie po powrocie napięcia podstawowego.
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 1838: 2005.
Oprawy oświetlenia podstawowego, w których zabudowano inwertery powinny zapewnić
działanie opraw po zaniku zasilania przez czas 1h. Zastosowane w oprawach inwertery
powinny posiadać wbudowaną funkcję autotestu, realizującą funkcję samoczynnego
monitorowania stanu oprawy, akumulatora oraz okresowe jego formowanie. Oprawy
oświetlenia awaryjnego oznaczono na rys. nr E-4 i E-5 symbolem AW.
Oprawy oświetlenia awaryjnego opatrzone piktogramami „wyjście ewakuacyjne” należy
zabudować nad drzwiami wyjść ewakuacyjnych. Oprawy te będą pracowały jedynie w trybie
pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas działania opraw po zaniku
napięcia nie powinien być krótszy niż 1h.
Zastosowane moduły oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzyć 50 %
wymaganego natężenia oświetlenia, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia
oświetlenia.
6.5. Instalacja gniazd 230V
Projektowane obwody gniazd 230V należy wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielnic
RA i RB przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2. Ilość obwodów wyprowadzonych z w/w
rozdzielni pokazano na schematach tablic rozdzielczych rys. nr. E-2 i E-3 oraz na rzucie
instalacji gniazd rys. nr E-4 i E-5.
Dla zasilenia obwodów dedykowanych zaprojektowano zestawy gniazd PEL złożone z dwóch
gniazd 230 V, dwóch gniazd data i trzech gniazd RJ 45 wykonanych w zestawie puszek pt.
cztery plus dwie puszki. Gniazda data dla wydzielonych urządzeń komputerowych zasilić z
UPS 10 kVA zlokalizowanego w pomieszczeniu serwerowni dostarczonego przez Inwestora
6.5.1. Osprzęt łączeniowy
Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowe typu
POLO w kolorze białym, w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych stosować osprzęt
o stopniu ochrony IP44.
Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki sposób, by od
lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w środku przewód PE.
6.7.2. Zasilanie klimatyzatorów
W celu zasilenia układów klimatyzacji należy z tablic rozdzielczych RA i RB ułożyć
przewody YDY 3x4mm do jednostek zewnętrznych wydzielonych układów klimatyzacji. Z
jednostek zewnętrznych należy wyprowadzić przewody zasilającą sterownicze
YDY 5x1,5mm do jednostek wewnętrznych.
Układy automatyki zostaną dostarczone przez dostawcę urządzeń.
7. PROWADZENIE PRZEWODÓW
Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach prostych,
równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach
przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a
jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany
wykonać w rurkach ochronnych.
Przejścia przewodów pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia przeciwpożarowego
należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy
odporności ogniowej.
8. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
W pomieszczeniach serwerowni budynku B oraz pomieszczeniu technicznym
budynku A należy zabudować główne szyny wyrównawcze GSW.
Szynę wyrównawczą należy uziemić, z szyną GSW połączyć instalację wody, C.O.,
wentylacji, szynę PE rozdzielni elektrycznej RA i RB, przewodzące elementy konstrukcyjne
obiektu.
Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 10 mm2. Izolacja zastosowanych
przewodów powinna być w kolorze żółto/zielonym. Szyny wyrównawcze należy uziemić
wbijając szpilki ocynkowane fi 16 o długości 1,6m tak aby wartośc rezystancji uziemień nie
przekroczyła 10 ohm uwzględniając współczynnik 1,4.
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w
tablicy pomiarowej TL należy zabudować ochronniki przeciwprzepięciowe stopnia I typu
SPB-280/4 zapewniające w chronionych obwodach poziom ochrony ≤ 1,5 kV. W tablicach
RA i RB zabudować ochronniki przepięć klasy C typu SPC-S-20/280/4 zapewniające w
chronionych obwodach poziom ochrony ≤ 1,2 kV.
10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz odstępów
wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie z normą PN-HD 603644-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia, zapewniające w obwodach
odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 0,2 s.
Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN zastosowano
wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie różnicowym
zadziałania <30mA.
12. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA
Zgodnie z wytycznymi inwestora, w celu ochrony obiektu, w projektowanych
wydzielonych pomieszczenia WORD oraz zaplecza technicznego należy zabudować
urządzenia systemu sygnalizacji włamania. Zabudowane urządzenia stanowić będą odrębny
system instalacji sygnalizacji włamania.
System będzie pracował w oparciu o pasywne czujki podczerwieni PIR typu EV100 o zasięgu
do 10 m zabudowane w wyznaczonych pomieszczeniach oraz kontaktrony zabudowane w
drzwiach wejściowych.
Zabudowane elementy należy połączyć z centralką sygnalizacji włamania CSW prod.
SATEL, która zabudować w pomieszczeniu serwerowni budynku B. Oprzewodowanie
instalacji należy wykonać przewodem ekranowanym typu YTDY 6x0,5 mm2. Przewody
prowadzić bezpośrednio od elementu systemu od centrali sygnalizacji włamania CSW.
Centralę należy rozbudować o dwa modułu rozszerzeń (ekspandery).
Miejsce zabudowy poszczególnych elementów systemu sygnalizacji włamania pokazano na
rys. nr E-6 i E-7. Pomiędzy centralą CSW a ekspanderem zabudowanym w pomieszczeniu
technicznym w budynku A należy ułożyć przewód XzTKMXpw 5x4x0,8mm w rurze
osłonowej Arot na zewnątrz budynku zgodnie z rys. nr Z1.
Uruchomienie i oprogramowanie centrali wykonać ma firma posiadająca odpowiednie
uprawnienia do montażu i programowania.
13. INSTALACJA TELEFONICZNA
Zgodnie z wytycznymi centralę telefoniczną dostarczy, zabuduje oraz oprogramuje
Inwestor we własnym zakresie. Oprzewodowanie należy wykonać przewodem typu UTP
4x2x0,5 mm2 kat 6. W celu doprowadzenia sygnału telefonicznego należy od przyłącza
telefonicznego szkoły ułożyć przewód XZTKMXpw 5x4x0,5mm w rurce RL 20 do
serwerowni budynku B.
14. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ
W pomieszczeniach serwerowni budynku B zabudować szafę stojącą 42U 800/1000
wyposażona w dodatkowo w wyposażeniu szafy oprócz wentylatorów 3 półki stałe i
dodatkowa listwa zasilająca, szafa z drzwiami przednimi zamykanymi na klucz i
zdejmowanymi panelami bocznymi zlokalizowana zgodnie z rys. nr E7. Z projektowanej
szafy wyprowadzić sieć teletechniczną do projektowanych zestawów PEL przewodem UTP
4x2x0,5 6kat. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych peszel. Szafę wyposażyć
w dwa patchpanele 24port, dwa panele porządkowe, panel 24 port do kamer, zestaw łączówek
2x10 LSA. W centrali należy zabudować 24 patchcordy 1m i 24 patchcordy 2m.
W pomieszczeniach technicznym budynku A zabudować szafę wiszącą 24U zlokalizowaną
zgodnie z rys. nr E-6 wyposażoną w półkę stałą i zestaw wentylatorów i listwę zasilającą. Z
projektowanej szafy wyprowadzić sieć teletechniczną do projektowanych zestawów PEL
przewodem UTP 4x2x0,5 6kat. Przewody układać pod tynkiem w rurkach ochronnych peszel.
Szafę wyposażyć w jeden patchpanel 24port, jeden panel porządkowy, system wentylatora z
termostatem, panel 24 port do kamer, zestaw łączówek 2x10 LSA,. W centrali należy
zabudować 12 patchcordy 1m i 12 patchcordy 2m.
16. INSTALACJA CCTV
Zgodnie z wytycznymi rejestratory, kamery zewnętrzne oraz kamery wewnętrzne
dostarczy, zabuduje oraz uruchomi Inwestor. Dla zasilania kamer należy ułożyć przewód
YDY 3x1,5mm oraz przewód UTP 6kat. Oba kable zakończyć gniazdami w wersji pt. Dla
kamer zewnętrznych stosować gniazda o IP44.
17. INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy od szafy 24U zlokalizowanej w budynku A
ułożyć przewody dla zasilania głośników przewody typu HO3VVH2-F 2x1 czarne, natomiast
jako przewody mikrofonowe układać kable typu LP 0208 Bitsound 2x0,23 Screne OFC.
System nagłośnienia dostarczy i uruchomi Inwestor.
Kable głośnikowe zakończyć zapasem wychodzącym ze ściany na ok. 30cm w
odległości 30cm od sufitu pomieszczenia zgodnie z rys. E-6.
Kable mikrofonowe zakończyć analogicznie ale z zapasem ok. 1,5m w odległości
0,5m od podłogi pomieszczenia zgodnie z rys. E-6.
W instalacji nagłośnienia nie będą stosowane gniazda.
18. MATERIAŁY
Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:
aprobatę techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z
PN.
19. PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE
Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po montażu, a
przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom, próbom oraz badaniom w
celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz
dokumentacją.
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności izolacji. Po
podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.
Zakres wymaganych prob i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz PNHD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie”.
Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić protokoły. Ze
względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania prac pomiarowych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz.
912. Wszystkie prace pomiarowe należy wykonywać w zespołach dwuosobowych.
20. OZNACZENIA I BARWY
Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych,
prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi awarii stosuje się
oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są przyłączone. W/w
oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-90/E05023.
Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne kolorem
niebieskim.
Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami powykonawczymi
i trwale opisać. Rozdzielnie wyposażyć w schematy powykonawcze oraz tabliczki opisowe i
ostrzegawcze.
21. UWAGI KOŃCOWE
Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami
branżowymi.
Urządzenia oświetlenia zewnętrznego po zabudowie należy zinwentaryzować geodezyjnie.
V. OBLICZENIA
22.1. Sprawdzenie wewnętrznej linii zasilającej relacji tablica licznikowa – tablica
rozdzielcza RB
WLZ - YKY 5x16 mm2 (Idd = 63 A)
Dla wkładek zabezpieczenia tablicy RB WT-00/F 35A
1) Ib < In < Iz
2) I2 < 1,45Iz
Ib - prąd obliczeniowy
In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego
Iz - obciążalność prądowa długotrwała kabla
I2 - prąd znamionowy zadziałania zabezpieczenia
1) Ib < In < Iz
28,2 [A] < 35 [A]< 63 [A]
2) I2 < 1,45Iz
35 [A] < 91,35 [A]
21.2 Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla złącza
kablowego ZK3a
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - przez szybkie
wyłączenie nadprądowe.
Dane:
Prąd zwarć wielofazowych dla złącza
Izw = 4125A
Prąd zwarcia doziemnego dla złącza
Id = 2254A
Bezpiecznik mocy
Ib = 63 ; K = 6,8
Linia kablowa YAKXS 4*120
l = 150m
Rl = 0,25 km
Rezystancja linii YAKXS 4*120
Xl = 0, 067 km
Reaktancja linii YAKXS 4*120
I.1.1 Wyznaczenie impedancji zastępczej.
1,73*400
Zsl = ------------- = 0,33 
2125
przyjmuję że impedancja jest równa rezystancji , reaktancja bardzo mała - pomijam
Zsl = Rsl
; Xsl = 0
Zs= Rsl
Zs = (Rsl + Rl) + Xl = (0,33+ 0,25*0,15)2 +(0,067*0,15)2 = 0.145
2
2
I.1.2 Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń prądem
- przez szybkie wyłączenie nadprądowe.
U = 1.25 * Zs * K * Ib = 1.25 * 0.145* 6.8 * 63 = 77,65 V
U = 176,72 V < 235.0 V = Ub
Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.
elektrycznym
1. Bilans mocy dla adaptowanych pomieszczeń.
1.1 Bilans mocy - moc zainstalowana
Wyszczególnienie
Moc zainstalowana
oświetlenie
Pi = 12,00 kW
gniazda wtykowe
Pi = 28,00 kW
pozostałe urządzenia
Pi = 10,50 kW
Razem
Pi =50,5kW
1.2.Obliczenie mocy szczytowej i prądu szczytowego ..
Do obliczeń mocy szczytowych przyjęto następujące współczynniki jednoczesności kj :
- dla obwodów oświetleniowych
- kj = 0.8
- dla obwodów gniazd wtyczk.
- kj = 0.7
- dla pozostałych urządzeń
- kj= 1
współczynnik mocy cos = 0,97
1.2.1. Moc szczytowa .
Wyszczególnienie
Moc szczytowa
oświetlenie
PS = 9,60 kW
gniazda wtyczkowe
PS = 19,60 kW
pozostałe urządzenia
PS = 10,80 kW
PS =40,0kW
Razem
Do obliczeń mocy szczytowych przyjęto następujące współczynniki jednoczesności kj :
współczynnik mocy cos = 0,97
IS =
0,7* 40000
=
= 41,40 A
1.73 xUx cos φ 1,73 x 400 x 0,97
Kj*Ps
Przyjmuję zabezpieczenie Ib=63 w TL dla linii zasilającej tablice RA i RB.