WYKAZ - Gmina i Miasto Miechów

Transkrypt

WYKAZ - Gmina i Miasto Miechów
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
położonych w Miechowie.
Działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r /
z późniejszymi zmianami - Urząd Gminy i Miasta w Miechowie informuje,
że Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/518/2014r. z dnia 2 kwietnia 2014r
postanowiono sprzedać w formie bezprzetargowej działki niezabudowane
położone w Miechowie
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej
nr ewid.1750/4.
1. działki niezabudowane nr ewid. 1742/17 i 1749/4 o łącznej powierzchni
0,0025 ha.
Właścicielem w/w nieruchomości jest GMINA MIECHÓW dla której
posiada założone Księgi Wieczyste KR1M/00062135/9 i KR1M/00043990/1
prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XVIII
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie Pl. Kościuszki
3a.
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, została określona
przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 3896,-złotych ( słownie: trzy tysiące
osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych) + podatek VAT 23%.
Działki o kształcie regularnym, położone w terenie lekko pofałdowanym,
w centralnej części miasta, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Zgodnie
ze studium zagospodarowania przestrzennego działki położone w obszarze
istniejącej zabudowy mieszkaniowej z kompleksem usług o zasięgu lokalnym i
ponadlokalnym. Działki ze względu na swój kształt i powierzchnię mogą być
praktycznie wykorzystane jedynie jako dopełnienie działek sąsiednich.
Zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010r z późniejszymi zmianami/
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny
złożyć wniosek o nabycie do dnia 21 maja 2014 r.
Dodatkowych informacji dotyczących sprzedaży w/w nieruchomości
udziela Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy i Miasta
w Miechowie pokój nr 110 i 113 tel. /041/ 38-300-40 wew.63,69.
Miechów 8.04.2014r.

Podobne dokumenty