WÓJT GMINY WOHYŃ działając na podstawie art. 13 w związku z

Transkrypt

WÓJT GMINY WOHYŃ działając na podstawie art. 13 w związku z
WÓJT GMINY WOHYŃ
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 239)
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
turystyki i krajoznawstwa
I.
Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy zadania publicznego otwartego dla mieszkańców Gminy
Wohyń w zakresie organizacji cyklu wycieczek rowerowych (co najmniej 4) mających
na celu poznanie historii regionalnej Gminy Wohyń, opracowanie mini przewodnika
rowerowego po Gminie Wohyń, questów nt. historii regionalnej oraz rodzinnego
pikniku rowerowego na terenie Gminy Wohyń (co najmniej 1).
II.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania
Gmina Wohyń przeznacza na realizację przedmiotowego zadania kwotę 6 000 zł
(słownie złotych: sześć tysięcy)
III.
Zasady przyznania dotacji
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 roku oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność na
terenie Gminy Wohyń na rzecz jej mieszkańców.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie
na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3. Do oferty należy dołączyć:
- statut,
- aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji bądź inny dokument
określający status prawny podmiotu oraz umocowanie osób go
reprezentujących, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia
oferty,
- sprawozdanie merytoryczne lub finansowe z działalności za rok ubiegły, o ile
taka działalność była prowadzona (w przypadku podmiotów prowadzących
działalność przez okres krótszy – za okres tej działalności),
- kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania
we wniosku partnera;
- zaświadczenie z banku o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu
lub kserokopia wyciągu bankowego (dopuszcza się bez danych finansowych).
Załączniki do oferty powinny być złożone w oryginale lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.
4. Ofertę należy przygotować według określonych zasad:
- formularz należy wypełnić w sposób czytelny,
- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie zawarte w
niej pytania,
- formularz winien być podpisany przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta; jeżeli osoby uprawnione nie dysponują
pieczęciami imiennymi. Podpis powinien być złożony pełnym imieniem i
nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
5. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu i jest
przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) zadania publicznego
określonego w ogłoszeniu w maksymalnej wysokości 90 % wartości zadania.
Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości.
Szczegółowe warunki realizacji i finansowania zadania regulować będzie umowa
zawarta między Wójtem Gminy Wohyń a Oferentem, sporządzona wg wzoru
określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wohyń na
podstawie opinii komisji konkursowej.
IV.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane do 31 grudnia 2016 r.
2. Zadanie winno być realizowane z największą starannością, zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed dniem podpisania
umowy nie podlegają refundacji.
V.
Termin składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacja zadania
publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku” do dnia 22 kwietnia
2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wohyń ul. Radzyńska 4,
21-310 Wohyń.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
VI.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie
Urzędu Gminy Wohyń. Otwarcia i oceny formalnej oraz merytorycznej ofert dokona
powołana przez Wójta komisja konkursowa.
Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części bez
podania przyczyny.
Kryteria formalne:
- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na
podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
- ocena terminowości złożenia ofert,
- ocena kompletności złożonej dokumentacji.
Kryteria merytoryczne:
- ocena szczegółowego zakresu rzeczowego zadania,
- termin i realizację zadania,
- kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- informacja o wcześniejszych działaniach oferenta,
- informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków
finansowych na jego realizację.
VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wohyń w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego
samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
Gmina Wohyń w 2015 r. wsparła realizację zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki w kwocie 18 000 zł.
Wójt Gminy Wohyń
/-/ Stanisław Jóźwik

Podobne dokumenty