PREZYDEI\{T MIASTA TARI\{OBRZEGA

Transkrypt

PREZYDEI\{T MIASTA TARI\{OBRZEGA
PREZYDEI\{T MIASTA TARI\{OBRZEGA
39-4OO TĄRNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI32
TEL. L5 822 65 7o-, tr}\X t5 422 25 A4
Znak sprawy : BZP -I.27 I .63.201
5
Tarnobrzeg, dnia 2I.09.201 5r.
ZAWIADOMIENIEoUNIEWAZNIENIUPoSTĘPOWANIA
pn.: ,oPełnienie
Zamawiający informuje o uniewaznięniu postępowania na wykonanie zadania
funkcji Operatora
zarządzającegó Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-
Technologicznym".
pkt 4 ustawy
Postępowanie zostało uniewaznione na podstawie art' 93 ust' 1
z dnl'a29
stycznia 2OO4 I. Prawo zamówięń publicznych (tekst jedn' Dz'
U'
prze\<łoczyła kwotę' którą
z2OI3 r. poz.9O7 zpożn' zm.), gdyŻ ceny najkorzystniejszej oferty
Z amaw iaj ący zam1ęr Za pt zęZnaczy Ó na
s
fi nan
so
w ani e zamó wi eni a.
.pft.B",ł',
:i']i-}aNT
otrzymują:
1'TarnobrzeskaAgencjaRozwojuRegionalnegoS.A.,39.400Tarnobrzeg,ul.Sandomierska25
Ż'
a]a
Mił ii'ł''i

Podobne dokumenty