Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Komentarze

Transkrypt

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXIV – ROK 2009
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2007
Toruń 2009
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2007
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
URSZULA ZABORSKA i ADAM BIEDRZYCKI
współpraca
Gabriele Kempf i Norbert Kersken (Marburg)
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Marian Biskup
Członkowie: Stefan Cackowski, Karola Ciesielska, Antoni Czacharowski,
Jacek Staszewski, Kazimierz Wajda
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Bogusław Dybaś
Członkowie: Roman Czaja, Jerzy Dygdała, Magdalena Niedzielska, Mieczysław Wojciechowski
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.tnt.torun.pl/zapiski
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed
in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 24,7 Ark. druk. 19
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................7
Czasopisma ..............................................................................................................................8
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................16
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................19
1. Archiwa ..............................................................................................................................19
2. Biblioteki ...........................................................................................................................22
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................25
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................28
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................31
6. Geografia historyczna ........................................................................................................32
7. Język i onomastyka ............................................................................................................33
B. Pomorze Wschodnie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................38
II.
Źródła .....................................................................................................................................41
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................45
1. Geografia gospodarcza .......................................................................................................45
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................45
3. Etnografia ...........................................................................................................................47
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................48
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................53
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................54
1. Ogólne ................................................................................................................................54
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................55
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................59
4. Historia sztuki ....................................................................................................................63
5. Historia książki i prasy ......................................................................................................74
VI. Kościoły i wyznania...............................................................................................................76
VII. Regiony i miejscowości .........................................................................................................85
VIII. Osoby ...................................................................................................................................106
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................125
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................125
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................129
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. ........................................................................................132
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................133
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................134
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................134
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................134
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................135
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................137
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................139
I.
II.
III.
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................145
Źródła ...................................................................................................................................145
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................146
6
704
1. Geografia gospodarcza .....................................................................................................146
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................147
3. Etnografia .........................................................................................................................147
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................148
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................151
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................151
1. Ogólne ..............................................................................................................................151
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................152
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................153
4. Historia sztuki ..................................................................................................................154
5. Historia książki i prasy ....................................................................................................160
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................160
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................163
VIII. Osoby ...................................................................................................................................172
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................176
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................178
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................178
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................178
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................179
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................180
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................182
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................183
III. Hanza ...................................................................................................................................184
IV. Bałtyk w XV–XX w. ...........................................................................................................188
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy Łotwy i Estonii ...........................................................................190
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................190
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................196
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................206
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................223
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................223
2. Dania ................................................................................................................................226
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................226
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................226
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................229
3. Norwegia ..........................................................................................................................230
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................230
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................231
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................232
4. Szwecja ............................................................................................................................234
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................234
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................234
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................239
5. Finlandia ..........................................................................................................................241
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................241
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................242
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................243
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................245
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz. 51, 89, 107, 411, 1475, 1505, 2375- 2377, 2452, 2498, 2545, 2602
1. BARANOWSKI Henryk: Bibliografia
Wilna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń
T. 2: Miasto / współpr. Zofia Baranowska,
Jolanta Goławska. - 2000. - XV, [1], 505 s.
T. 3: Za lata 1999-2005 oraz uzupełnienia
/ współpr. J. Goławska. - 2007. - XVIII, [2],
230 s.
7708 poz.; 2574 poz.
T. 1 zob. bibliogr. za 1998 r. poz. 2
2. BRENDA Waldemar: Materiały do
bibliografii ziemi piskiej. Cz. 12. Znad Pisy
2007 nr 16 s. 262-265
3. CZARCIŃSKI Ireneusz, FURMAŃSKA Katarzyna: Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2005-2006
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich /
zest. [...]. Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 249-284
894 poz.
4. GAJDULEWICZ Halina, KIEŁKOWSKA Mirosława, ŁOBOCKA Karolina: Bibliografia województwa bydgoskiego
1993-1996; Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego 1999-2005: powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski,
sępoleński, świecki, tucholski, żniński / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2007. - 1 CD-Rom
5. GAJDULEWICZ Halina, KIEŁKOWSKA Mirosława, ŁOBOCKA Karolina:
Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego 2004-2005: powiaty: bydgoski,
inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2007. - 455 s.
6. GDAŃSK w literaturze: bibliografia
od roku 997 do dzisiaj. T. 5: 1945-1979 / red.
Leszek Rybicki; oprac. Andrzej Fac, L. Rybicki, Małgorzata Smyl. - Gdańsk: słowo/obraz
terytoria, 2007. - 441, [5] s.: il. - (Biblioteka
Gdańska. Literatura)
7. KARP Hans-Jürgen: Umschau für die
Jahre 2005-2006 / bearb. v. ... Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 373-384
8. KENÉZ Csaba János, ZABORSKA Urszula: Bibliographie zur Geschichte Ost- und
Westpreussens 1999 = Bibliografia historii
Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich
1999 / bearb. v. ...; unter Mitarb. v. Gabriele
Kempf; hrsg. v. Herder-Institut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu und in Verbindung mit der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung. - Marburg:
Verl. Herder-Inst., 2007. - LV, 343 s. - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde
Ostmitteleuropas; 41)
2802 poz.
9. KOWAL Anna: Bibliografia regionu
koszalińskiego w wyborze (1 I 2007 r.-31 XII
2007 r.). Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 195-221
10. RÜPPELL Hanns-Björn: Quellen zur
historischen Landeskunde Pommerns: kommentierte Bibliographie zur älteren Landeskunde, zu Reiseberichten, Ortsverzeichnissen und Ortsnamen sowie eine ortskundliche
Kartographie. - Greifswald: Pommerscher
Greif, 2006. - 272 s. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. Sedina-Archiv N.F.; Sonderh. 4)
11. SUPRUNIUK Anna: Bibliografia
prac i publikacji Towarzystwa Naukowego
w Toruniu za lata 1961-1999. - Toruń, 2000
Rec.: MATCZUK Alicja, Folia Bibliologica 2004/2005
R. 52/53 (dr. 2007) s. 87-91
8
Ogólne
12. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina 2006. Kronika Szczec. 2006 Nr 25
(dr. 2007) s. 271-307
13. WILAMOWSKA Bożena, MATCZAK Joanna: Bibliografia regionalna województwa toruńskiego za lata 1995-1996
i kujawsko-pomorskiego za lata 1999-2003 /
oprac. [...]; Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska w Toruniu. - Toruń, 2007. - 1 CD-ROM
14. ZABORSKA Urszula: Bibliografia
historii Pomorza Wschodniego i Zachodnie-
[706]
go oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2005
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich /
współpr. Gabriele Kempf, Norbert Kersken;
Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział
Nauk Historycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. - Toruń, 2007. - 285 s. - (Zapiski Historyczne; T. 72 Supl.)
2894 poz.
15. ZABORSKA Urszula: Bibliografia
miasta Torunia za rok 2006 wraz z uzupełnieniami / współpr. Adam Biedrzycki. Rocz.
Tor. 2007 [R.] 34 s. 317-415
II. CZASOPISMA
Zob. też poz. 154, 306, 308, 312, 320, 334, 2205
16. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja
Slawistyczna; red. nacz. Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2007 [T.] 31. - 363 s.: faks.
17. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk
2007 T. 9. - 315, [4] s.: il., tab., wykr.
18. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Henryk Gawroński.
- Elbląg
2007 T. 5. - 328 s.: il, tab.
19. ACTA Historica Tallinnensia / Ajaloo Instituudi ja Eesti Teaduste Akadeemia
ühisväljaanne; peatoimetaja Priit Raudkivi.
- Tallinn: Tead. Akad. Kirjastus
1997-2007 [nr] 1-11
20. ACTA Sueco-Polonica / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
Instytut Skandynawistyki; ed. Witold Maciejewski, Lech Sokół. - Warszawa
2006/2007 nr 14 (dr. 2007). - 214 s.: il.,
tab.
21. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familien-
forschung in Ost- und Westpreussen e.V.
- Hamburg
2007 Bd. 29. - 242 s.
22. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen
/ Verein für Familienforschung in Ost- und
Westpreusen e.V; Schriftleit. Carsten Fecker.
- Hamburg
2007 Bd. 37 Jg. 55. - XVII, 493, 14 s.
23. ANNABERGER Annalen. Jahrbuch
über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund. - Bonn
2007 Bd. 15. - 347 s.: il.
Wersja elektr.: www.annaberger-annalen.de
24. ARCHÄOLOGISCHE Berichte aus
Mecklenburg-Vorpommern / Archäologische Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e.V. - Waren
2006 Bd. 13. - 280 s.: il.
2007 Bd. 14. - 280 s.: il.
25. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]. - Kiel:
Ludwig
[707]
Ogólne
2006 Bd. 92 (dr. 2007). - 256 s.: il., portr.
26. BEREGA Angrapy / red. Igor Erofeev. - Kaliningrad: [S.n.]
2005 [Vyp.] 1
Rec.: ŁAPO Jerzy Marek, Kom. Maz.- Warm. 2007
nr 4 s. 565-567
27. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
przew. kol. red. Maria Berent. - Bydgoszcz
2006 nr 1-2
2007 nr 1-2
28. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn
2005 nr 1-4
2006 nr 1-4
2007 nr 1-4
Dokument elektr., tryb dostępu: http://www.wbp.
olsztyn.pl/bwm/
29. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2007 R. 48 nr 1-4
30. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum.
Newsletter der Arbeitsgemeinschaft „Bibliotheca Baltica” / Bibliothek der Hansestadt
Lübeck. - Lübeck
2007 Nr. 17. - 26 s.
9
33. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2003 R. 1 nr 1-5
2004 R. 2 nr 1-34
2005 R. 3 nr1-35
2006 R. 4 nr 1-39
2007 R. 5 nr 1-40
Od 2005 nr 13 red. T. Rauchfleisz
34. BIULETYN Oddziału WarmińskoMazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / red. Małgorzata Birezowska.
- Olsztyn
2007 z. 5. - 151 s.: il., pl.
35. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie;
red. nauk. Edward Breza. - Gdańsk
2007. - 149 s.: portr.
Toż w jęz. kasz.: Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò
Jãzëka
36. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”; red. Robert Traba. - Olsztyn
2007 R. 16 nr 41-42. - 272 s.: il.; 256 s.: il.
37. CHOJNICKI Biuletyn Informacyjny
„Filomata” / red. nacz. Bogdan Kuffel. - Chojnice: Przeds. Mark. „LOGO”
2007 nr 3. - 144 s.: il., faks., portr.
38. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2007 [T.] 8. - 380 s.: portr., tab.
31. BIULETYN Fundacji Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek / kom. red. Hanna Maciejewska-Marcinkowska, Katarzyna
Minczykowska, Dorota Zawacka-Wakarecy.
- Toruń
2007 nr 1-2
39. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa
Miłośników Twierdzy Boyen / red. Grzegorz
Białuński, Wojciech Chodakowski, Jan Sekta.
- Giżycko: Wydaw. Mazurskie
2007 z. 11. - 61, [1] s.: il., tab.
32. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska,
Daniel Żegunia. - Lębork
2007 nr 30. - 191 s.: il., tab.
40. FOLIA Scandinavica Posnaniensia /
Adam Mickiewicz University of Poznań; ed.
Witold Maciejewski, Eugeniusz Rajnik. - Poznań
2006 Vol. 9. - 325, [1] s.: il.
10
Ogólne
41. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. Toruń
2007 T. 7. - 140 s.
42. FORSCHUNGEN zur Baltischen
Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts
2007 Bd. 2. - 309 s.: il., wykr.
43. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki. Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb.
2007 Vol. 1. - 168 s.: il., faks.
44. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin. - Gdynia
2007 Nr 69-73 + zesz. dodatkowy
Zob. też: KUŹMIN Aleksander M.: Historia powstania Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych // In: Regionalne czasopisma numizmatyczne w Polsce. - Praszka,
2006. - S. 25-26
45. GRYFIŃSKI Kwartalnik Historyczny / red. Paweł Nikitiński, Patrycja Biernat.
- Gryfino: Tow. Miłośn. Hist. Ziemi Gryfiń.
2005 nr 9-12
2006 nr 13-15
2007 nr 16-18
Red. nr 13, 15 P. Biernat. - red. nr 14 Julian Dalidowicz. - red. nr 16 P. Biernat, J. Dalidowicz. - red. nr 17-18
P. Biernat, Tadeusz Kołucki
46. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2007 Jg. 125. - VII, 356, [1] s.: il., tab.
47. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Landsmannschaft i.B.; Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2007 Bd. 54. - 234 s.: il., pl., tab.
48. JANTAROWE Szlaki. Pomorski
kwartalnik turystyczno-krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Gdański; red. nacz. Jerzy Szukalski. - Gdańsk
[708]
2007 R. 50 nr 1-4
Zob. też: SZUKALSKI Jerzy: „Jantarowe Szlaki” mają
już 50 lat. Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2 s. 1-3, il.
49. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. David J. Smith. - Millersville, Pa.
2007 Vol. 38 nr 1-4
50. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Roman Landowski. - Tczew: Kociew. Kantor
Edyt.
2007 R. 22 nr 1-4
Red. nr 4 Halina Rudko
51. KOMUNIKATY
Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński.
- Olsztyn
2007 nr 1-4
Zob. też: MINAKOWSKI Jerzy: Komunikaty Mazursko-Warmińskie: bibliografia zawartości za lata 19572006 / współpr. Monika H. Hrynkiewicz. - Olsztyn: OBN,
2007. - 258 s. - WRZESIŃSKI Wojciech: „Komunikaty
Mazursko-Warmińskie”: 50 lat olsztyńskiego kwartalnika
historycznego. Kom. Maz.-Warm. 2007 nr 3 s. 287-293. DMOCHOWSKA Hanka: Jubileusz „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Prz. Zach. 2007 R. 63 nr 4 s. 265267. - OBRĘBSKA Agnieszka: Sprawozdanie z jubileuszu
50-lecia „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” (19572007). Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 581-582. - Zob. też
poz. 308, 341, 343.
52. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2007 T. 27. - 128 s.: il.
Tom nosi tytuł: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku 2006
53. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Zadarko, Emilia
Gawrońska. - Koszalin
2007 R. 35 nr 1-12
Od nr 7/9 red. Krzysztof Włodarczyk, E. Gawrońska
54. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie;
red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
[709]
Ogólne
2007 [nr] 1. - 130 s.: il., tab., pl.
55. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2006 Nr 25 (dr. 2007). - 307, [2] s., [9] s.
tabl.: il., portr., tab.
56. LATVIJAS Vēsture / Latvijas
Universitāte; red. Ļubova Zīle. - Rīga
2006 [nr] 1-4
57. LATVIJAS Vēstures Institūta Žurnāls.
- Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds
2006 [nr] 1-4
2007 [nr] 1-4
58. LIBRI Gedanenses / Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska; przew. kom.
red. Zbigniew Nowak. - Gdańsk
2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007). - 300 s., [6]
s. tabl.: il.
59. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2006 [nr] 1-2 (dr. 2007)
60. LINGUISTICA Bidgostiana / red.
Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego
2007 Vol. 4. - 331 s.: tab.
61. LITHUANIA. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej / red. nacz. Leon Brodowski. - Warszawa:
Ogólnopolski Klub Miłośn. Litwy; Fund. Europy Środkowowsch. „Lithuania”
2007 [nr] 1/2
62. LITHUANIAN Historical Studies /
Lithuanian Institute of History; ed. S[tephen]
C. Rowell. - Vilnius
2006 Vol. 11 (dr. 2007). - VI, 175, [1] s.,
[8] s. tabl.
63. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Antanas Tyla. - Vilnius
2007 T. 53 Nr. 1-4
11
64. LITUANO-Slavica
Posnaniensia.
Studia Historica / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; kom. red. Stanisław Alexandrowicz [et al.]. - Poznań: Wydaw. Pozn.
2007 [T.] 12. - 282, [2] s.
65. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur / Archiwum Mazurskie; Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku;
red. Grzegorz Białuński. - Giżycko
2007 T. 10. - 176, [2] s.: il., tab.
66. MATERIAŁY do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia
Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy;
kom. red. Krzysztof Bartowski, Piotr Winter.
- Bydgoszcz: Woj. Ośr. Kult.
2007 z. 12. - 188, [1] s.: il.
67. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2007 R. 51 [nr] 1-12
68. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2007 R. 16 z. 1-12
69. MRĄGOWSKIE Studia Humanistyczne. Czasopismo poświęcone historii
i literaturze w regionie mazurskim / Koło
Polskiego
Towarzystwa
Historycznego
w Mrągowie; red. nacz. Jan Gancewski. Mrągowo: Pracownia Wydaw. „ElSet”
2006/2007 T. 8/9. - 242 s.: il., faks., portr.
+ 1 CD-Rom
70. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2006 nr 8 (dr. 2007). - 320 s.: il., mapa,
tab.
71. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2007 R. 42 nr 144
12
Ogólne
72. NORDOST-Archiv. Zeitschrift für
Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Anja
Wilhelmi. - Lüneburg: Nordost-Institut
2006 Bd. 15 (dr. 2007). - 476 s.: tab. + [1]
k. tabl. skł.
Tom pt.: Die Aneignung fremder Vergangenheiten
in Nordosteuropa am Beispiel plurikultureller Städte (20.
Jahrhundert)
73. OBWÓD Kaliningradzki. Przegląd
faktów, wydarzeń, opinii / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; oprac.
Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund
Wojnowski. - Olsztyn
2006 [nr] 1-9
C.d. zob.: Regiony i Pogranicza
[710]
Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 2 s. 271-275
80. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz
Białecki. - Szczecin
2007 R. 22 z. 1-4
81. REGIONY i Pogranicza. Kaliningrad:
fakty, wydarzenia, opinie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; oprac.
Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund
Wojnowski. - Olsztyn
2007 nr 1-12
Od nr 2 oprac. T. Baryła, W. Hojszyk.
Tyt. poprzedni: Obwód Kaliningradzki
74. OSTRÓDZKI Przegląd Historyczny /
red. nacz. Ryszard Sajkowski. - Ostróda: Muz.
w Ostródzie
2005 T. 1 (dr. 2007). - 311 s.: il., mapa
82. ROCZNIK Diecezji Pelplińskiej. Spis
parafii i duchowieństwa / red. Tadeusz Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2006. - 435, [5] s.
75. POMERANIA. Miesięcznik regionalny / red. Iwona Joć. - Gdańsk: Zarząd Gł.
Zrzesz. Kasz.- Pom.
2007 nr 1-12
83. ROCZNIK Dobromiejski / Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście; red. nacz. Janusz Filipkowski. - Dobre
Miasto
2007 T. 1. - 263 s.: il., portr., tab.
Od nr 9 podtytuł: Miesięcznik społeczno-kulturalny
76. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommersche Landsmannschaft-Zentralverband e.V; Schriftl. Jens Rüdiger, Michael Hammermeister. - LübeckTravemünde
2007 Jg. 45 H. 1-4
77. PREUSSENLAND. Mitteilungen der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und aus den
Archiven der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. - Marburg/L.: Elwert
2007 Jg. 45 Nr. 1-2
78. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. Edmund Cybulski, Andrzej Offmański.
- Szczecin
2007 R. 35 nr 1-12
79. PRUTHENIA. Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim / red. Grzegorz
Białuński. - Olsztyn
84. ROCZNIK Działdowski / Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej;
przew. kom. red. Waldemar Wółkiewicz. Działdowo
2007 T. 7. - 132 s.: il., portr., tab.
85. ROCZNIK Elbląski / red. Wiesław
Długokęcki. - Elbląg
2006 T. 20
Rec.: PACHOLEC Marek, Kom. Maz.- Warm. 2007
nr 2 s. 262-265
86. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2007 nr 19. - 272 s.: il., portr., tab., wykr.
87. ROCZNIK Gniewski / Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie; zesp. red.
Anna Czyżewska [et al.]. - Gniew
2005 [z.] 2. - 45 s.: il., portr.
2006 [z.] 3. - 61, [1] s.: il., faks.
2007 [z.] 4. - 53, [2] s.: il., faks., portr.
[711]
Ogólne
88. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr Władysława
Łęgi w Grudziądzu; red. Wiesław Sieradzan.
- Grudziądz
2007 T. 17. - 284 s.: il., faks., nuty, tab.
89. ROCZNIK Instytutu Polsko-Skandynawskiego / Instytut Polsko-Skandynawski.
- Kopenhaga
1986-2005
Zob.: JASNOWSKI Józef, KRUSZEWSKI Eugeniusz
S.: Bibliografi af Polsk-Skandinavisk Forskningsinstituts
årbog bd. I-XX (1986-2005). - Kopenhaga: Inst. Pol.Skandynawski, 2007. - 40 s.
90. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska
Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin
2007 nr 35. - 221 s.: mapy, tab., wykr.
91. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2007 T. 11. - 198, [1] s.: il., faks., mapa,
pl., portr., tab.
92. ROCZNIK Muzeum Etnograficznego w Toruniu / Muzeum Etnograficzne im.
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu; red. Hubert Czachowski. - Toruń
2007 T. 3. - 218, [1] s.: il., mapa
T. 2 ukazał się w 1999 r.
93. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. Sopot
2006 [T.] 19 (dr. 2007). - 208 s.: il.
94. ROCZNIK Statystyczny Gdańska =
Statistical Yearbook of Gdańsk City / Urząd
Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp. red. Janusz Łyskawa. - Gdańsk
2007 [R. 7]. - 280 s., [8] s. tabl.: mapa,
wykr.
95. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew.
zesp. red. Piotr Stolarczyk. - Bydgoszcz
13
2007 R. 8. - 340 s., [12] s. tabl.: mapy,
wykr.
96. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; przew. zesp. red. Janusz Łyskawa.
- Gdańsk
2007. - 328 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
97. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
kom. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2007. - 326 s.: mapy, tab., wykr.
98. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew.
zesp. red. Dominik Rozkrut . - Szczecin
2007. - 366 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
99. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Piotr Oliński. - Toruń
2007 [R.] 34. - 418 s.: il., faks., tab.
100. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2006 [nr] 1. - 215 s.: il., faks., mapy, pl.,
tab. + Supl.
2007 [nr] 1(2). - 186 s.: il., pl., portr., tab.
+ Supl.
101. SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Jari Ojala. - Oslo: Taylor & Francis
2007 Vol. 32 No. 1-4
102. SEDINA-Archiv. Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns / Pommerscher Greif e.V. Verein für pommersche
Familien und Ortsgeschichte; Red. Henry
Kuritz. - Hamburg
2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 1-4
Zob. też: BRUHN Elmar: Zur Geschichte des Sedina-Archivs. Sedina-Archiv N.F. 2005 Bd. 11 Jg. 51 [H.] 1
s. 184-186. - SCHRÖDER Dietrich: Sedina-Archiv: Fa-
14
Ogólne
miliengeschichtliche Mitteilungen Pommerns, N.F.: Register zum Bd. 11. Sedina-Archiv N.F. 2006 Bd. 11 Jg. 52
[H.] 4 s. 513-564
103. SIANOWSKIE Zeszyty Historyczne
/ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej;
zesp. red. Paweł Płoszyński [et al.]. - Sianów
2007 nr 1-2
Nr 2 red. zesp. Weronika Zimny [et al.]
104. SŁUPSKIE Studia Historyczne /
Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol.
red. Jerzy Hauziński. - Słupsk
2007 nr 13. - 372 s.: portr., tab.
105. STUDIA Angerburgica / Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie; Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego
Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”;
rada red. Stanisław Achremczyk, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Marian Pokropek. - Węgorzewo
2007 T. 14. - 232 s.
Zob. też: DEGEN Dorota: „Studia Angerburgica”: głos „małych ojczyzn”. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3
s. 137-144
106. STUDIA Elbląskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej; red.
nacz. Stefan Ewertowski. - Elbląg
2007 T. 8. - 364 s.
107. STUDIA Ełckie / red. nacz. Wojciech Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2007 [T.] 9. - 479 s.: il.
Zob. też: GUZEWICZ W.: Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych. T. 1-6 (2000-2006). Stud. Ełckie 2007
[T.] 9 s. 351-362. Zsfg. s. 362.
Stud. Ełckie są kontynuacją Ełckich Stud. Teolog.
[712]
110. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
ks. Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2007 Nr 11-12. - 300 s.: il., portr.; 234 s.
111. STUDIA Maritima / Polish Academy of Science. Committee of Historical
Subjects [et al.]; ed. by Edward Włodarczyk.
- Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.
2005 Vol. 18. - 178 s.: il., tab.
2006 Vol. 19. - 193 s.: tab.
2007 Vol. 20. - 200 s.: tab.
112. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red.
nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: „Bernardinum”
2007 T. 37-38. - 512 s.: nuty, tab.; 403 s.:
il., tab.
113. STUDIA Warmińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”; red. nacz. Jan Guzowski.
- Olsztyn
2006 T. 43 (dr. 2007). - 336, [2] s.
Zob. też poz. 320
114. SZCZECIŃSKI Informator Archiwalny / Archiwum Państwowe w Szczecinie;
red. Maria Frankel. - Szczecin: „Dokument”
2007 Nr 20. - 217 s.: il., faks., tab.
115. TEKI Gdańskie / Oddział Pomorski
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”; red. nacz. Waldemar Jaroszewicz.
- Gdańsk
2004/2005-2006/2007 T. 6/7-8/9. - 195 s.,
[3] k. tabl.: faks., il.; 157 s., [2] s. tabl.: tab.
Zob. też: KOTECKI Andrzej: Problematyka historii
wojenno-morskiej na łamach rocznika „Teki Gdańskie”.
Prz. Morski 2006 R. 71 z. 11 s. 87-92
108. STUDIA Gdańskie / Gdańskie
Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam
Świeżyński. - Gdańsk-Oliwa: Kuria Metrop.
Gdań.
2007 T. 20-21. - 384, [1] s.: il.; 500, [1] s.:
il., tab.
Wersja elektr.: http://www.kaszubi.pl/kbi/download/
Teki_Kociewskie_z.1.pdf
109. STUDIA Germanica Gedanensia /
Uniwersytet Gdański; hrsg. v. Andrzej Kątny.
- Gdańsk
2007 Nr. 15. - 226 s.: il.
117. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2007 R. 16 nr 1-4
116. TEKI Kociewskie / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Kociewski; red.
Michał Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew
2007 z. 1. - 105, [1] s.: il.
[713]
Ogólne
15
118. TUNA. Ajalookultuuri ajakiri /
Rahvusarhiivi; Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti
Arhivaaride Ühingu väljaanne; peatoimetaja
Ott Raun. - Tallinn
2007 nr 1-4
126. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Mirosław
Opęchowski. - Szczecin: Zach.-pom. Woj.
Konserw. Zabytk.
2007 R. 2. - 137 s.: il.
119. UNIVERSITAS Gedanensis / Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne; red. Zdzisław Kropidłowski. - Gdańsk
2007 R. 19 nr 1/2
127. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2007 T. 72 z. 1-4 + Suplement
120. VANA Tallinn / Tallinna Linnavalitsus; toimetus Raimo Pullat. - Tallinn: Estopol
2007 [T.] 18. - 290 s.: il., portr.
121. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Paweł Rabczyński.
- Olsztyn
2007 R. 62 nr 87-92
122. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions,
powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Piotr Stolarczyk.
- Bydgoszcz
2007 R. 4. - 265 s., [16] s. tabl.: mapy
123. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Janusz Łyskawa. - Gdańsk
2007. - 251 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
124. WOJEWÓDZTWO WarmińskoMazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. kom. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2007. - 258 s., [8] s. tabl.: mapy
125. WOJEWÓDZTWO
Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2007. - 279 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
128. ZAPISKI Puckie / Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowy; Urząd Miasta
Puck; przew. kom. red. Jan Perszon. - Puck
2006 nr 5. - 232 s.: il., faks., pl., portr.,
tab.
2007 nr 6. - 221 s.: il., faks., mapa, pl.,
portr., tab.
129. ZAPISKI Tucholskie. Rocznik społeczno-kulturalny / Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi; Miejska Biblioteka
Publiczna w Tucholi; red. Maria Ollick. - Tuchola
2007 nr 3. - 282 s.: il., faks., portr., tab.
130. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2006 nr 10-11
2007 nr 12-13
131. ZEITSCHRIFT für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Beiträge
zur Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Historischer Verein für Ermland
e.V.; Schriftl. Hans-Jürgen Karp. - Münster:
Aschendorff
2007 Bd. 52. - 388, [1] s.
132. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für
Ostforschung / Red. Winfried Irgang. - Marburg: Herder-Inst.
2007 Jg. 56 H. 1-4. - 632 s.
133. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Jacek
Knopek. - Chojnice
16
Ogólne
2007 nr 22. - 237, [2] s.: il., faks., pl., tab.,
wykr.
134. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni;
red. Helena Głogowska, Mirosław Gawron.
- Gdynia
2007 nr 2. - 275 s.: il., pl., tab., wykr.
[714]
2002 z. 1-2. - 80, [2] s.: il., mapy; 46 s., [8]
s. tabl.: il., mapy, tab.
2004 z. 3. - 103 s.: il., tab., wykr.
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. 1246
136. ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik.
- Wałcz: WPI
2006 nr 2. - 127 s.: il., faks., pl., tab.
2007 nr 3. - 171 s.: il., mapy, tab., portr.
135. ZESZYTY Gminy Puck / Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej; red. Jan P. Dettlaff.
- Puck
137. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej / Muzeum Ziemi Piskiej;
red. nacz. Waldemar Brenda. - Pisz
2007 nr 16. - 265, [3] s.: il., tab.
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz. 11, 183, 296, 297, 468, 707, 800, 924, 1431, 2082
138. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. für die Zeit vom 6. Oktober 2005 bis zum
29. September 2006. Balt. Stud. N.F. 2006 Bd.
92 (dr. 2007) s. 232-238
139. GLAUERT Mario: „Ermland hat
eine sehr interessante Geschichte”: der Historische Verein für Ermland von seiner
Gründung 1856 bis zur Wiederbegründung
1954/55. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2007 Bd. 52 s. 73-94. Streszcz. Sum.
140. HAJDUK Bolesław: Scandinavia in
activities and scientific studies of the Baltic
Institute. Stud. Maritima 2006 Vol. 19 s. 105-120. Streszcz.
—————
141. KARGUL Michał, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Sprawozdanie
z pracy Instytutu Kaszubskiego [w G d a ń s k u ] w 2007 roku. Acta Cassubiana 2007 T. 9
s. 301-308
142. DUDA Daniel: Polskie Towarzystwo
Nautologiczne w okresie od 21 października
2004 r. do 21 października 2006 r. Nautologia
2007 R. 42 nr 144 s. 1-4
Z siedzibą w G d y n i
143. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 217-224
144. JASIŃSKI Grzegorz: Die Literarische Gesellschaft Masovia (Lötzen) und
die von ihr herausgegebenen Mitteilungen
(1895-1928). Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde
Erml. 2007 Bd. 52 s. 107-142. Streszcz. Sum.
Z siedzibą w G i ż y c k u
145. SZAJERKA Marek: Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w G r u d z i ą d z u w okresie od 10 IX 2002 r. do 30 XI 2006 r. Rocz.
Grudz. 2007 T. 17 s. 237-243
146. KRUSZEWSKA Marta: Instytut
Polsko-Skandynawski [w K o p e n h a d z e ]:
sprawozdanie Instytutu Polsko-Skandynawskiego za rok akademicki 2003/2004. Rocz.
Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie 2003/2004 (dr.
2005) R. 47 s. 290-298
Toż za rok 2004/2005, tamże 2004/2005 R. 48 (dr.
2006) s. 278-285
147. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: XX-lecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego
(1985-2005) [w Kopenhadze]. Rocz. Pol. Tow.
Nauk. na Obczyźnie 2004/2005 R. 48 (dr. dr.
2006) s. 101-120
[715]
17
Ogólne
148. SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki
2005/2006 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., 2006. - 34 s.
Toż za l. 2006/2007. - Kopenhaga, 2007. - 38, [1] s.:
il., portr.
149. JANOCHA Henryk, BUDZELEWSKI Dariusz: Działalność Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego
oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddziału w K o s z a l i n i e w latach
1971-2005. Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX:
Muzealnictwo 2007 T. 27 s. 109-126, il.
150. ACHREMCZYK Stanisław: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w O l s z t y n i e 1961-2005. - Olsztyn: OBN, 2007. - 55, [1] s.: il., portr.
156. RANGE Jochen D.: Die Litauische
Literarische Gesellschaft Tilsit [Ty l ż a ]. Zs.
f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52
s. 95-106. Streszcz. Sum.
—————
157. GUZEWICZ Wojciech: Bericht über
das Wissenschaftliche Symposium: Der Hl.
Bruno von Querfurt, E ł k , den 25.05.2007.
Stud. Ełckie 2007 [T.] 9 s. 439-441
158. BABNIS Maria: O sesji Zbiory
Gdańskiej Książnicy w służbie nauki uwag
kilka. Libri Gedan. 2005/2006 T. 23/24 (dr.
2007) s. 286-289
G d a ń s k , 22 VI 2006 r.
151. MAKOWSKA Beata: Sprawozdanie
z działalności Regionalnego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków w S z c z e c i n i e
za 2006 rok. Zach.-pom. Wiad. Konserw. 2007
R. 2 s. 81-90
159. BARNIŠKIENĖ Sigita: Tarptautinė
konferencija, skirta vokiečių rašytojo Johanneso Bobrowskio 90-osioms gimimo
metinėms „Tylos laikas. Johannesas Bobrowskis - kūryba, biografija, kontekstas” („Zeit
aus Schweigen. Johannes Bobrowski - Werk,
Biographie, Kontext”). Darbai ir Dienos 2007
[nr] 48 s. 336-339
152. NOWAKOWSKI Cezary: Sprawozdanie z działalności Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie za rok 2006. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 91-94
160. VARSACKYTĖ Rasa, BŁASZCZAK
Tomasz: Konferencja naukowa historii Kowna. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 187-191
Zob. też: ACHREMCZYK Stanisław: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 19612005. Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 169-191
153. GROCHOWINA Sylwia, GIRZYŃSKI Zbigniew: „Pro hominibus et historia”:
jubileusz 60-lecia Instytutu Historii i Archiwistyki UMK [w To r u n i u ], 19-20 października 2006. Klio (Toruń) 2007 [nr] 9 s.
195-197
154. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w Toruniu. - Toruń: TNT
2006 [nr] 60 (dr. 2007). - 35, [2] s.
155. ZAWACKA-WAKARECY Dorota:
Sprawozdanie z działalności Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” w Toruniu
za rok 2006. Biul. Fund. Arch. i Muz. Pom. AK
oraz Wojsk. Służby Polek 2007 nr 1 s. 32-38,
tab.
Kowno, Ryga 18-22 VI 2007 r.
Kowno, 17-18 V 2007 r.
161. DYBAŚ Bogusław: Konferencja
o życiu codziennym w nowożytnych Inflantach. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1 s. 223-225
L ü n e b u r g , 10-12 XI 2006 r.
162. DUBONIS Artūras: Konferencija
„Lietuvos Metrika ir Lietuvos Statutas kaip
baltistikos bei slavistikos tyrinėjimų šaltiniai”. Liet. Ist. Metraštis 2006 [nr] 2 (dr. 2007)
s. 213-214
M o s k w a , 23-25 XI 2006 r.
163. GANCEWSKI Jan: Ernst Wiechert.
W 120 rocznicę urodzin. Współczesne czytanie pisarza, M r ą g o w o , 24 maja 2007 r.
Echa Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 336-337
Konferencja
18
Ogólne
164. GANCEWSKI Jan: Sprawozdanie
z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji 150-lecia istnienia i działalności Historische Verein für Ermland,
O l s z t y n 6-10 września 2006 r. pt.: Rückbesinnung auf Europa. Historiographie Ost- und
Westpreussens im deutsch-polnischen Dialog.
Echa Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 333-336
165. KRYSIAK Dominik: Ewangeliccy
duchowni i parafianie: Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach: konferencja naukowa
z okazji jubileuszu 130 lat kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie. Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4
s. 583-585
Olsztyn, 13 X 2007 r.
[716]
171. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Dziedzictwo kaszubskiej kultury ludowej problemy ochrony i upowszechniania, S t a r b i e n i n o , 7-9 grudnia 2006. Lud 2007 T. 91
s. 446-447
172. KWIATKOWSKI Krzysztof: „Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų
istorinėje sąmonėje” („Times of the crusades
in the historical consciousness of the people
of the Baltic Region”) w S z a w l a c h na Litwie, 21-22 września 2006. Klio (Toruń) 2007
[nr] 9 s. 182-187
173. OLIŃSKI Piotr: Konferencja „Epoka krucjat w świadomości historycznej narodów nadbałtyckich” w Szawlach. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 1 s. 219-223
21-22 XI 2006 r.
166. SZTĄBERSKA Małgorzata: II ogólnopolska sesja Pogranicza: przestrzeń kulturowa: P i s z , 14-15 września 2007 r.: sprawozdanie. Kom. Maz.-Warm. 2007 nr 4 s.
597-599
167. GUT Agnieszka: „Wokół znaków
i symboli. Herby, monety i pieczęcie na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 r.”,
(P o b i e r o w o 12-13 V 2006). Stud. Źródłoznawcze 2006 [T.] 44 s. 231-232
168. NOWOSIELSKI Michał: Ślązacy, Kaszubi i Warmiacy: między polskością
a niemieckością. Prz. Zach. 2007 R. 63 nr 3
s. 292-294
Konferencja, P o z n a ń 8-9 V 2007 r.
169. KNYŻEWSKI Krzysztof: Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego pt.
PTK i PTTK w Pucku odbytej w dniu 1 października 2005 roku [w P u c k u ]. Zap. Puckie
2006 nr 5 s. 148-150
170. MATUSZAK Tomasz: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej”, S ł u p s k ,
28.11.2003 r. Piotrkowskie Zesz. Hist. 2004 T.
6 s. 475-476
174. ŠČAVINSKAS Marius: Baltijos regiono doktorantų medievistų vasaros stovykla Taline: „Regional and European Identities
in the Medieval Baltic Sea Region”. Liet. Ist.
Metraštis 2006 [nr] 2 (dr. 2007) s. 203-206
Ta l l i n n , 4-13 VIII 2006 r.
175. JEZIORSKI Paweł A., KWIATKOWSKI Krzysztof: Obrady czternastej
konferencji z cyklu „Ordines militares - Colloquia Torunensia Historica”. Zap. Hist. 2007
T. 72 z. 4 s. 191-193
To r u ń , 28-29 IX 2007 r.
176. KAMECKA-SKRAJNA Mirosława,
WAGNER Marek: „Kircholm 1605-2005”:
sprawozdanie z międzynarodowych konferencji naukowych, poświęconych problematyce bitwy pod Kircholmem (27 IX 1605 r.).
Stud. Hist.-Wojsk. 2006 T. 1 (dr. 2007)
s. 341-343
Konferencje: Toruń, 27-29 IX 2005 r., Wilno, 5 X
2005 r., Kircholm, 6 X 2005 r.
177. MACHALA Peter: Dzieje i skarby
kościołów Torunia-Podgórza: III konferencja
naukowa z cyklu: „Dzieje i skarby kościołów
toruńskich”, Toruń-Podgórz, 18 XI 2006 r.
Stud. Franciszkańskie 2007 T. 17 s. 571-574
178. STARNAWSKA Maria: „Zakony
rycerskie jako władcy: terytoria, posiadłości
[717]
Ogólne
ziemskie i Kościół (Die Ritterorden als Träger
von Herrschaft: Territorien, Grundbesitz und
Kirche)” - XII konferencja z cyklu „Ordines
Militares”, Toruń 23-24.09.2005 r. Stud. Hist.Wojsk. 2006 T. 1 (dr. 2007) s. 339-340
179. PIETKIEWICZ Krzysztof: Kultura
dworu w. ks. litewskiego Aleksandra Jagiellończyka: (międzynarodowa konferencja
naukowa Wilno 9-10 listopada 2006 r.). Lituano- Slavica Posnan., Stud. Hist. 2007 [T.] 12
s. 277-279
19
1 8 0 . K AC Z M A R E K - PAT R A L S K A
Klara: Po obu stronach Bałtyku: wzajemne relacje między Skandynawią a Europą
Środkową: międzynarodowa konferencja
naukowa Wr o c ł a w -Jelenia Góra-Karpacz,
26-29.11.2003. Biul. Hist. Sztuki 2004 R. 66 nr
1/2 s. 259-261
181. ŁOBODZIŃSKA Romana: W setną rocznicę urodzin Stanisława Rosponda
(1906-2006). Onomastica 2006 R. 51 (dr.
2007) s. 383-386
Konferencja, Wrocław, 30 XI 2006 r.
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz. 114, 301, 318, 1056, 1224, 1250, 1540,
1640, 1898, 2082, 2226, 2395, 2594, 3131
182. ARCHIVFÜHRER zur Geschichte des Memelgebiets unter der deutsch-lituaischen Beziehungen / bearb. v. Christian
Gahlbeck, Vacys Vaivada; hrsg v. Joachim
Tauber, Tobias Weger. - München, 2006
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2007
Nr. 15 s. 332-334
183. ARCHIWA
ziem
zachodnich
i północnych Polski (1945-2005): tradycja
i współczesne wyzwania: materiały z sesji naukowej, która odbyła się 21 września 2005 r.
w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie /
red. Kazimierz Kozłowski; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Stowarzyszenie
Archiwistów Polskich; Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Warszawa; Szczecin, 2007.
- 255 s.: tab.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Polityczne uwarunkowania i problemy kadrowe w dobie formowania się
polskich archiwów na ziemiach zachodnich i północnych
s. 31-39. - PORAZINSKI Jarosław: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich na ziemiach zachodnich i północnych
s. 41-47. - KOPICZKO Andrzej: Uwarunkowania procesu formowania się archiwów Kościoła katolickiego na
ziemiach zachodnich i północnych s. 49-58. - RAKIEJ
Zbigniew: Aktywność duszpasterska i polityczna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na
ziemiach pozyskanych w 1945 roku s. 59-64. - SCHOEBEL Martin: Dem Gemeinsamen Erbe des Herzogtums
Pommern verpflichtet: die Kooperation der Archive in
Greifswald und Stettin 1995-2005 = Zobowiązani wobec
wspólnego dziedzictwa Księstwa Pomorskiego: współpraca archiwistów w Greifswaldzie i Szczecinie 1995-2005 s.
65-75. - KOŁODZIEJ Bernard: Archiwum Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej s. 119-122.
- KOTER Marlena: Archiwum Państwowe w Olsztynie
w latach 1945-2005 s. 123-131. - WEŁNIAK Arkadiusz:
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
s. 133-146. - KOPICZKO Andrzej: Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie s. 147-153. - WIERZBICKI Piotr: Archiwum Państwowe w Gdańsku: zarys dziejów, zasób, stan obecny i plany rozwoju na najbliższe lata
s. 155-164. - NADOLNY Anastazy: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie i jego zasób s. 165-174. - CHLISTOWSKI
Waldemar: Działalność Archiwum Państwowego w Koszalinie w latach 1995-2005 s. 175-185. - CEYNOWA
Tadeusz: Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
i jego zasób s. 187-193. - MACHOLAK Jan: Archiwum
Państwowe w Szczecinie w latach 1996-2005 s. 195-207.
- WEJMAN Grzegorz: Archiwum Archidiecezjalne
w Szczecinie s. 221-231
184. BALTIC connections: archival guide
to the maritime relations of the countries
around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800 / ed by. Lennart Bes, Edda
Frankot, Hanno Brand. - Leiden: Brill. - (The
Northern World; Vol. 36/1-3)
Vol. 1: Denmark, Estonia, Finland, Germany. - 2007. - XXXVI, 783 s.: il.
Vol. 2: Latvia, Lithuania, the Netherlands.
- 2007. - XXV, 784-1603 s.: il.
Vol. 3: Poland, Russia, Sweden. - 2007. XIX, 1604-2320 s.: il.
185. Die KREISARCHIVE in Mecklenburg-Vorpommern: ein Führer durch die Bestände / bearb. v. Rita Rossmann; Red. Ale-
20
Ogólne
xander Rehwaldt. - Greifswald: Panzig, 2007.
- 154 s.: il., mapy
186. MIASTA Morza Bałtyckiego: informator o źródłach z archiwów i bibliotek
polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku (1450-1800) / red.
Stanisław Flis; Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych. - Warszawa, 2007. - 406 s.: il.
Bibliogr. s. 327-334
187. NAKKEN Alfhild: Å holde på sitt:
det dansk-norske arkivspørsmålet i mellomkrigstiden. - Oslo: Universitetsforl., 2006. 199 s.: il. - (Riksarkivaren Skriftserie; 27)
Rec.: AGØY Nils Ivar, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86
nr 2 s. 313-318
188. NOWOSAD Wiesław: Archiwa
szlachty Prus Królewskich. - Toruń, 2005
Rec.: ZIELIŃSKA Teresa, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1
s. 190-198
189. SZLITER Ilona, TEODORCZYK
Małgorzata: Specyfika powstawania archiwów w Prusach Królewskich i narastania ich
zasobu // In: Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki: (Archiwista w świecie źródeł historycznych). - Lublin,
2007. - S. 18-20
—————
190. HLEBIONEK Marcin: Średniowieczne pieczęcie oficjalatu generalnego
włocławskiego w zasobie Archiwum Państwowego w B y d g o s z c z y. Archiwista Pol.
2007 R. 12 nr 2 s. 105-112. Sum.
191. WEŁNIAK Arkadiusz: Dokumentacja Stoczni F. Schichau w E l b l ą g u : charakterystyka i podstawowe problemy opracowania. Archiwista Pol. 2006 R. 11 nr 3 s.
49-56. Sum.
Przechowywane w Arch. Państw. w Elblągu
192. LISIECKA Katarzyna: Zagadnienia wyodrębnienia zespołów archiwalnych
na przykładzie zasobu archiwum Oddziału
IPN w G d a ń s k u // In: W kręgu „teczek”:
z badań nad zasobem i funkcjami archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej. - Łódź, 2006.
- S. 62-82
[718]
193. WIERZBICKI Piotr: Archiwum
Państwowe w Gdańsku: charakterystyka instytucji i zasobu archiwalnego. Biul. Niem.
Inst. Hist. 2006 [nr] 13 s. 47-53
Toż w jęz. niem: Das Staatsarchiv Danzig: institutionelle Merkmale und Archivbestände s. 97-103
194. ARCHIWUM Państwowe w Gdańsku Oddział w G d y n i : przewodnik po zasobie archiwalnym / oprac. Andrzej Regliński;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Archiwum Państwowe w Gdańsku. - Warszawa, 2007. - 448 s.: mapa, tab., wykr. Sum.
Zsfg.
195. JÄHNIG Bernhart: Der Bestand
„Manuskripte” (Msc) des Historischen
Staatsarchivs Königsberg [K r ó l e w i e c ].
Preussenland 2007 Jg. 45 s. 1-12
196. WEŁNIAK Arkadiusz: Gerichtsakten aus der Zeit vor 1945 im Bestand des
Staatsarchivs Elbląg (Elbing) mit Sitz in
M a l b o r k (Marienburg). Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 9-16
197. WEŁNIAK Arkadiusz: Das Staatsarchiv Elbing mit Sitz in Marienburg und
seine Bestände aus der Zeit vor 1945. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 1-8
198. ARCHIWUM Państwowe w O l s z t y n i e : informator o zasobie archiwalnym
/ oprac. Mariusz Tomasz Korejwo; Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Olsztynie. - Olsztyn,
2007. - 1239 s., [16] s. tabl.: mapa
199. BOGACZ-WALSKA Monika: Problem właściwych metod wyboru archiwaliów
do konserwacji: wybrane zagadnienia konserwatorskie na podstawie doświadczeń
Pracowni Konserwacji Archiwaliów w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Archeion
2005 T. 108 s. 201-207
200. WYNIKI badań stanu zachowania archiwaliów papierowych z XIX i XX w.
w Archiwum Państwowym w Olsztynie /
[aut.] Władysław Sobucki [et al.]. Archeion
2005 T. 108 s. 71-83
[719]
Ogólne
21
201. GUT Paweł: Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum
Państwowym w S z c z e c i n i e . Archiwista
Pol. 2007 R. 12 nr 1 s. 7-13. Sum.
205. SMELA Norbert: Kancelaria Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie w latach 1950-1975.
Szczec. Inf. Arch. 2007 Nr 20 s. 165-184, tab.
202. KOZŁOWSKI Kazimierz: Archii
encomium: pochwała nie tylko szczecińskiego archiwum. Szczec. Inf. Arch. 2007 Nr 20 s.
11-21
206. STAATSARCHIV Stettin - Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 /
bearb. v. Radosław Gaziński, Paweł Gut, Maciej Szukała. - München, 2004
203. MIJAL Przemysław, MIJAL Witold:
Akta osobowe cudzoziemskich robotników
przymusowych (1939-1945) z zespołu Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeipräsidium
Stettin). T. 1-2: A-Z. - Szczecin, 2003
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.- pom.
2007 R. 22 z. 2 s. 174-177
204. MUNDUS archii, mundus memoriae: Archiwum Państwowe w Szczecinie
1945-2005 / red. Maria Frankel; Archiwum
Państwowe w Szczecinie. - Szczecin, 2007. 182, [6] s.: il., faks., tab., portr., wykr.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Refleksja na
sześćdziesięciolecie Archiwum Państwowego w Szczecinie: tradycja - problemy - ludzie s. 9-20. - TUREKKWIATKOWSKA Lucyna: Wspomnienia z pierwszych
powojennych lat s. 21-22. - GUT Paweł: O zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie do 1945 r. s. 23-31.
- MACHOLAK Jan: Materiały archiwalne dotyczące
regionu (1945-2005): krótka charakterystyka zasobu
s. 33-42. - ŻUK Renata: Z dziejów oddziału w Płotach
(1954-2005) s. 43-51. - BORAK Jolanta: Oddział w Stargardzie Szczec.: dzieje - zasób - popularyzacja s. 53-60.
- BAŃKOWSKA Iga: Charakterystyka zbiorów specjalnych Archiwum Państwowego w Szczecinie s. 69-77.
- JABŁOŃSKA Alicja: Archiwum Państwowe w Szczecinie w liczbach 1945-2005 s. 79-94. - MIJAL Witold: Pracownia naukowa Archiwum Państwowego w Szczecinie
s. 95-98. - KANDYBOWICZ Anna: Działalność komórki
ds. kwerend krajowych: dorobek i współczesne problemy s. 99-104. - SZUKAŁA Maciej: Kwerendy zagraniczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie s. 105-107.
- JABŁOŃSKI Andrzej: Nadzór archiwalny s. 109-117.
- LUPA Grażyna, LUPA Marek: Pracownia konserwacji s. 119-122. - LUPA M.: Pracownia mikrofilmowa s.
123-126. - FRANKEL Maria: Zarys dziejów i informacja
o zasobie biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie s. 127-130. - FRANKEL M.: Działalność wydawnicza
Archiwum Państwowego w Szczecinie s. 131-135. - ARCHUTOWSKI Stefan: Gmachy Archiwum Państwowego
w Szczecinie: ich charakterystyka i funkcja s. 137-140. MACHOLAK Jan: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich,
Oddział w Szczecinie s. 141-147. - FRANKEL M.: Przegląd wydarzeń sześćdziesięciolecia s. 149-182
Rec.: HECKMANN Dieter, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 12-14
207. POLONIKA w Archiwum Narodowym Szwecji: Kolekcja Skokloster i inne
zbiory = Polonica in the Swedish National
Archives: the Skokloster Collection and other
materials / red. Alina Nowicka-Jeżowa, Ewa
Teodorowicz-Hellman. - Stockholm: Stockholms Univ. Slaviska Inst., 2007. - 173 s.: il.
- (Stockholm Slavic Papers; 14)
W Sztokholmie
Rec.: WALCZAK Wojciech, Białostockie Teki Hist.
2007 T. 5 s. 244-248
208. POLONIKA w zbiorach Archiwum
Narodowego Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen / red. Alina Nowicka-Jeżowa;
[aut.] Ewa Teodorowicz-Hellman [et al.]. Warszawa, 2006
Rec.: LICHAŃSKI Jakub Z[dzisław],
Źródłoznawcze 2006 [T.] 44 s. 170-174
Stud.
209. MITTELALTERLICHE Handschriften in den Sammlungen des Stadtarchivs
Ta l l i n n und des Estnischen Historischen
Museums: Katalog / hrsg. v. Tiina Kala. - Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2007. - 235 s.: il.
Bibliogr. s. 230-235
210. HERDZIN Beata: Działalność
edukacyjno-popularyzatorska archiwów na
przykładzie Archiwum Państwowego w To r u n i u // In: Muzea i archiwa w edukacji historycznej. - Toruń, 2007. - S. 45-50
211. KAMIŃSKA Marzena: Konserwacja i restauracja średniowiecznej księgi
rękopiśmiennej ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu. Archeion 2005 T. 108 s.
208-217
22
[720]
Ogólne
212. KONKOLEWSKA-BUCHHOLZ
Joanna, KAMIŃSKA Marzena: Tabliczki woskowe - poliptyk D: średniowieczne rękopisy
z kancelarii miejskiej miasta Torunia: konserwacja i zabezpieczenie. Notes Konserwatorski
2007 [nr] 11 s. 98-111, [2] s. tabl., il. Sum.
213. STRZELECKA Małgorzata: Zbiory
Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” [w Toruniu] w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela historii // In: Muzea
i archiwa w edukacji historycznej. - Toruń,
2007. - S. 114-123
214. ZIELIŃSKA-NOWICKA Agnieszka: Z zagadnień demograficznych Torunia:
archiwalne księgi metrykalne jako źródło
w edukacji historycznej // In: Muzea i archiwa w edukacji historycznej. - Toruń, 2007. S. 124-131: wykr
215. Die URKUNDEN des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien [W i e d e ń ]:
Regesten / nach dem Manuskript. v. Marian
Tumler hrsg. v. Udo Arnold. - Marburg: Elwert, 2007. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; Bd. 60/2-3)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des
Deutschen Ordens; Bd. 11/2-3)
Teilbd. 2: Februar 1313 - November 1418.
- S. V, 419-916
Teilbd. 3: Dezember 1418 - Dezember
1526. - S. V, 917-1406
Teilbd. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 208
2. Biblioteki
Zob. też poz. 27, 29, 158, 184, 186, 461, 552, 964, 967,
1416, 1436, 1536, 1695, 2188, 2189, 2338, 2476
216. FEDOROWICZ Małgorzata: Biblioteki publiczne województwa kujawskopomorskiego wobec potrzeb użytkowników
niepełnosprawnych i związanych z tym wymogów dostępności. Folia Toruniensia 2007
T. 7 s. 89-102. Sum. Zsfg.
217. FILIP Halina: Początki bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim we wspomnie-
niach Jana Frankowskiego [1886-1972]. Bibl.
Zach.-pom. 2007 R. 48 nr 3 s. 35-42, il., portr.
218. GARBER Klaus: Schatzhäuser des
Geistes: alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Baltikum. - Köln: Böhlau, 2007. XIII, [2], 474 s. - (Aus Archiven, Bibliotheken
und Museen Mittel- und Osteuropas; Bd. 3).
Bibliogr. s. 337-462
219. MENTZEL-REUTERS Arno: Arma
spiritualia: Bibliotheken, Bücher und Bildung
im Deutschen Orden. - Wiesbaden, 2003
Rec.: MILITZER Klaus, Jahrbr. f. Gesch. Osteuropas
N.F. 2007 Bd. 55 s. 148-149
—————
220. TRYPUĆKO Józef: The catalogue
of the book collection of the Jesuit College
in B r a n i e w o held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali /
ext. a. compl. by Michał Spandowski, ed. by
M. Spandowski, Sławomir Szyller; Uppsala
Universitetsbibliotek; Biblioteka Narodowa.
- Uppsala; Warszawa. - (Acta Bibliothecae R.
Universitatis Upsaliensis; Vol. 41)
Vol. 1: Introduction, manuscripts, incunabula = Wstęp, rękopisy, inkunabuły. - 2007.
- 211 s.
Vol. 2: The 16th and 17th century books =
Druki XVI-XVII w. - 2007. - 667 s.
Vol. 3: Indexes = Indeksy. - 2007. - 174,
[1] s., [16] s. tabl.
221. MATCZYŃSKA Lucyna, CHYŁA
Lucyna: Gminna Biblioteka Publiczna w B u k o w c u [pow. świecki]: rozwój i działalność
1949-2005. Bibl. Kuj.- Pom. 2006 nr 1 s. 6-20,
il., tab.
222. BŁAŻEWICZ Paweł: Katalogi Biblioteki Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich
Świętych w D o b r y m M i e ś c i e , jako źródło do badań nad księgozbiorami historycznymi na Warmii. Stud. Warm. 2006 T. 43 (dr.
2007) s. 277-287. Zsfg.
[721]
Ogólne
223. AUTOGRAFY wpisów Reformatorów w zbiorach Biblioteki G d a ń s k i e j Polskiej Akademii Nauk / [oprac.] Z[enobia] Lidia Pszczółkowska. Gdań. Rocz. Ewang. 2007
Vol. 1 s. 119-122, faks.
224. BABNIS Maria: Konstytucje polskie
w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Cz. 1:
Od Konstytucji 3 Maja do Statutu Organicznego (1791-1832). Libri Gedan. 2005/2006 T.
23/24 (dr. 2007) s. 145-168. Sum. Zsfg.
225. BIBLIOTEKA Gdańska w roku 2007
/ do dr. przygot. Maria Babnis; Biblioteka
Gdańska Polskiej Akademii Nauk. - Gdańsk:
„Bernardinum”, 2007. - 55, [1] s.: il.
Treść: BABNIS Maria: Dzieje i zbiory Biblioteki
Gdańskiej s. 7-28. - KLEMP Aleksander: Historyczny budynek Biblioteki Gdańskiej s. 29-34. - CZERNICHOWSKI Jaromir: Budynek magazynowy książek z czytelniami
i pracowniami Biblioteki Gdańskiej PAN s. 35-42. - PĘTLICKA Wanda: Rewaloryzacja i adaptacja budynków Biblioteki Gdańskiej PAN s. 43-50
226. HAKUĆ Bożena: Biblioteka Główna
Politechniki Gdańskiej // In: Achte deutschpolnische Begegnung zu Wissenschaft und
Kultur im zusammenwachsenden Europa. Lübeck, 2007. - S. 130-132
Toż w jęz. niem.: Die Hauptbibliothek der Technischen Universität Danzig s. 133-135
227. JASIEWICZ Jan Jerzy: Krzyżacka
tradycja liturgiczno-muzyczna w świetle
źródeł zachowanych w Bibliotece Gdańskiej
PAN. Libri Gedan. 2005/2006 T. 23/24 (dr.
2007) s. 5-103, [6] s. tabl. Sum. Zsfg.
228. KAKAREKO Antoni: Gedaniana w spuściźnie archiwalnej Andrzeja Bukowskiego [1911-1997] w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Teki Gdań.
2004/2005 T. 6/7 s. 44-59, faks., il.
229. KĘPKA Izabela, WARDA-RADYS
Lucyna: O języku pieśni z XVII-wiecznego śpiewnika ze zbiorów Biblioteki PAN
w Gdańsku. Język, Szkoła, Religia 2007 [T.] 2
s. 183-196
230. KLEMP Aleksander: Galeria herbów szlachecko-mieszczańskich Biblioteki
23
Gdańskiej z 1905 roku. Teki Gdań. 2004/2005
T. 6/7 s. 25-34
231. PAWLIK Marta: Papiery Marii
Boduszyńskiej-Borowikowej
[1910-1992]
w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri
Gedan. 2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 218230. Sum. Zsfg.
232. PELCZAR Maria: Sprawozdanie
z działalności Biblioteki Gdańskiej PAN w latach 2005-2006. Libri Gedan. 2005/2006 T.
23/24 (dr. 2007) s. 272-285, tab.
233. SOKOŁOWSKA Maria: Polskie
czasopisma teatralne XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedan.
2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 231-248.
Sum. Zsfg.
234. STOWARZYSZENIE Bibliotekarzy
Polskich na Ziemi Gdańskiej 1945-2007 / red.
Teresa Arendt, Katarzyna Kulesza. - Gdynia:
Ofic. Wydaw. Miniatura, 2007. - 131, [4] s.:
il., portr., tab.
Z treści: MUSZYŃSKI Adam: Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Gdańskiej: kronika
XXX-lecia s. 7-28. - SUSZKO Irena: Jubileusze... jubileusze... s. 29-36. - SKOMRO Marian: Z doświadczeń Okręgu Gdańskiego w latach 1989-2002 s. 37-43. - ARENDT
Teresa: Działalność Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2002-2007 s. 44-49.
- ARENDT Teresa: Kalendarium SBP na Ziemi Gdańskiej
1945-2007 s. 57-75. - BIBLIOGRAFIA publikacji SBP
na Ziemi Gdańskiej 1945-2007 s. 77-80. - ZASŁUŻENI
bibliotekarze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na
Ziemi Gdańskiej 1945-2007 / oprac. Teresa Arendt [et
al.] s. 81-107
235. ŚWIERKOSZ Krystyna: Spuścizna
literacka i artystyczna Mieczysława Czychowskiego [1931-1996] w zbiorach rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedan.
2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 200-217.
Sum. Zsfg.
236. THEMATIC catalogue of music in
manuscript from the former Stadtbibliothek
Danzig kept at the Staatsbibliothek zu Berlin
- Preussischer Kulturbesitz, Musikabteilung
mit Mendelssohn-Archiv / by Danuta Szlagowska [et al.]. - Gdańsk: Akad. Muz.; Kraków: Musica Iagellonica, 2007. - 272 s., [2] s.
24
Ogólne
tabl.: faks., nuty. - (Music Collections from
Gdańsk; Vol. 2)
237. CHALIMONIUK Krzysztof: Czasopisma lokalne w zbiorach Czytelni Naukowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w G d y n i .
Rocz. Gdyński 2007 nr 19 s. 205-229, il.
238. WENZEL Reinhard: Ost- und
Westpreussen in der Sammlung der Hochzeitsgedichte und Leichenpredigten in der
Commerzbibliothek H a m b u r g . Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 385-386
239. KSIĄŻKI, prasa i biblioteki w K o ł o b r z e g u / oprac. i red. Halina Filip; Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima.
- Kołobrzeg, 2007. - 52 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
240. SZYDLIK Izabela, ZIĘBA Andrzej:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w K o s z a l i n i e : powstawanie struktury organizacyjnej. Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 133-140
241. ZYCHOWICZ Małgorzata: Koszalińska Biblioteka Publiczna 1947-2007. Bibl.
Zach.- pom. 2007 R. 48 nr 3 s. 24-29, il.
242. KOCH Klaus-Peter: Die Gotthold-Sammlung in der ehemaligen Staatsund Universitätsbibliothek Königsberg
[K r ó l e w i e c ]: Musikalieninventarverzeichnisse und Kataloge verschollener Bestände
als Primärquellen // In: Musik-Sammlungen
- Speicher interkultureller Prozesse. Teilbd.
B. - Stuttgart, 2007. - S. 576-596. Sum.
243. TRILUPAITIENĖ Jūratė: Musikalien aus Königsberg in der „Lietuvos mokslų
akademijos biblioteka” und in der „Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka” //
In: Musik-Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. Teilbd. A. - Stuttgart, 2007.
- S. 195-206. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
244. WALTER Axel E.: Der Untergang
von Bibliotheken und seine Spuren im kulturellen Gedächtnis: Vernichtung und Zerstreuung wertvoller Sammlungen im und
nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel
der Königsberger Bibliotheken // In: Musik-
[722]
Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. Teilbd. A. - Stuttgart, 2007. - S. 19-71:
tab. Sum.
245. BOBRUCKA Bogusława: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jarosława
Iwaszkiewicza w Lęborku: historia i działalność. [Cz. 1]. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku
2007 nr 30 s. 72-114, il., tab.
246. OBŁĄK Jan, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja, WOJTKOWSKI Julian:
Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w O l s z t y n i e . - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.-Maz., 2007. 173, [2] s.: il., faks.
247. GÓRA Barbara: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w P e l p l i n i e
1828-2000. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akad.
Pedag., 2007. - 567, [4] s., [30] s. tabl.: tab.
- (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie; nr 467). Bibliogr. s. 483-525
248. HAUPTMAN-FISCHER
Ewa:
Osiemnastowieczne muzykalia opactwa cysterskiego w Pelplinie: katalog i omówienie
zbioru. Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 13-180, nuty,
tab. Bibliogr. s. 176-180
249. TONDEL Janusz: Inkunabuły
w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. - Toruń: Wydaw.
UMK; Pelplin: „Bernardinum”, 2007. - 619 s.:
il., faks., mapa, portr. Sum.
250. GEDÄCHTNIS des Landes: 225
Jahre Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern: eine Festschrift [in S c h w e r i n ]
/ hrsg. Rolf-Jürgen Wegener. - Schwerin:
Landesbibliothek Mecklen.-Vorpom., 2004.
- 175, [1] s.: il., mapy, pl., portr., tab. Bibliogr.
s. 156-173
251. BRODA Elżbieta: Miejska Biblioteka Publiczna w S ł a w n i e 1947-2007. Bibl.
Zach.- pom. 2007 R. 48 nr 3 s. 30-34
[723]
25
Ogólne
252. WOJCIECHOWSKI Roman: 60
lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa
Wybickiego w S o p o c i e : (7 grudnia 1946
roku - 7 grudnia 2006 roku). Rocz. Sopoc.
2006 [T.] 19 (dr. 2007) s. 74-83, il.
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Notes
Konserwatorski 2007 [nr] 11 s. 207-228, wykr.
Sum.
253. MALEJKA Anna: Ślepy ekslibris:
zapomniane piękno. Bibl. Zach.- pom. 2007
R. 48 nr 2 s. 10-32, il.
Zob. też poz. 300, 357, 367, 454, 480, 674, 816, 857,
921, 1492, 1578, 1579, 1606, 1686, 1705, 1725, 1750,
2114, 2131, 2163, 2240, 2389, 2558, 3203
Ze zbiorów przedwojennej Biblioteki Miejskiej
w Szczecinie
254. OSUMEK Renata: Archiwizacja
zabytkowych dokumentów piśmienniczych
Książnicy Pomorskiej. Bibl. Zach.- pom. 2007
R. 48 nr 1 s. 72-77, il.
255. SKARBY Książnicy Pomorskiej [w
Szczecinie] / oprac. Agnieszka Borysowska
[et al.]. - Wyd. 3 uzup. - Szczecin: Książnica
Pomorska, 2007. - 32 s.: il. Sum. Zsfg.
Toż w jęz. niem.: Schätze der Pommerschen Bibliothek Szczecin. - Szczecin, 2007
3. Muzea, wystawy
261. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h [pow. koszal.]:
sprawozdanie z działalności w roku 2006.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2007 T. 27 s. 101-108, il.
262. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w B y t o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2006. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2007 T.
27 s. 74-84, il.
Zob też: KOPYDŁOWSKI J.: Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie za
2006 rok. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 309-320
256. MILEWSKA-KOZŁOWSKA Joanna: Druki dotyczące Tumultu Toruńskiego
w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To r u n i u .
Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 207-246
263. SKRZYPEK Ignacy: Dzieje muzeum w Bytowie. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr.
2007) s. 7-35, il.
257. MYCIO Andrzej: Listy Jakuba Henryka Zernekego [1672-1741] ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 43-46. Sum. Zsfg.
264. HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w C z ł u c h o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2006. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2007 T. 27 s.
93-100, il.
Listy dot. tumultu toruńskiego
258. ROSA Halina: Charakterystyka papierów w książkach z XIX i początku XX w.
z zarysem historycznym. Notes Konserwatorski 2007 [nr] 11 s. 229-254, tab. Sum.
Dot. w znacznym stopniu Torunia
259. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA Renata: Elektroniczny katalog starodruków
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 83-87. Sum. Zsfg.
260. WINIARCZYK Marta, ROSA Halina: Ocena stanu zachowania zbioru gazet
i czasopism z lat 1800-1920, zgromadzonych
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej -
265. POTOMSKA Renata: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2006.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2007 T. 27 s. 85-92, il.
266. BYSTRZYCKI Piotr: Muzeum Mazurskie w D z i a ł d o w i e . Rocz. Działdowski
2007 T. 7 s. 23-26, il.
267. DROST Willi: Eine Wanderung
durch das Danziger Stadtmuseum: (Rundfunkvortrag gehalten in Danzig am 9. Juli
1934). Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15
s. 75-82
Gdańsk
26
Ogólne
268. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Plastyka średniowieczna od XIII do
XVI wieku: katalog wystawy stałej. - Gdańsk:
Muz. Narod., 2007. - 166, [2] s.: il. Bibliogr.
s. 161-166
Kolekcja Muzeum Narodowego w Gdańsku
269. MUZEUM Bursztynu: nowy oddział
- Muzeum Historycznego Miasta Gdańska:
otwarcie - prezentacja [28 czerwca 2006 r.] /
red. Adam Koperkiewicz, Joanna Grążawska.
- Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2007. 167, [1] s.: il., mapa + 1 CD-Rom
Z treści: BIGOŚ-BOJARSKA Maria: Historia Zespołu Przedbramia ulicy Długiej, adaptacja zabytkowego
obiektu na potrzeby nowoczesnego Muzeum Bursztynu:
realizacja w latach 2000-2006 s. 8-11. - KOSMOWSKACERANOWICZ Barbara: Złoża i nagromadzenia bursztynu bałtyckiego w rejonie Gdańska s. 12-15. - BIELAK
Jacek: Nowożytne bursztynnictwo gdańskie z perspektywy historii i sztuki s. 16-21
270. STRATY wojenne Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych
w Gdańsku. T. 3: Straty w dziedzinie ceramiki / red. Maria Stempowska; oprac. Elżbieta
Kilarska. - Gdańsk: Muz. Narod., 2007. - 296
s.: il. Bibliogr. s. 291-294
T. 1-2 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 269-270
271. ZABEL Barbara: Muzeum Oręża
Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie
z działalności w roku 2006. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2007 T. 27 s.
64-73, il.
272. SZUMOWSKA Monika: Muzeum
w K o s z a l i n i e : sprawozdanie z działalności w roku 2006. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2007 T. 27 s. 9-26, il.
273. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Od izby
regionalnej do Muzeum Ziemi Kościerskiej
w K o ś c i e r z y n i e . Kościerskie Zesz. Muz.
2007 [nr] 1 s. 8-13, il.
274. PRUSKA Mariola: Sprawozdanie
z działalności Muzeum w Lęborku za 2005
rok. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr 30
s. 137-156
Toż za 2006 r. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr
30 s. 157-171
[724]
275. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Współpraca kolekcjonerów militariów z Muzeum Zamkowym w M a l b o r k u w latach
1961-1981 // In: Arma virumque cano: profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun.
w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. - Kraków, 2006. - S. 301-309
276. KATALOG zbiorów kartograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku /
oprac. Artur Dobry. - Malbork, 2005
Rec.: ŁUCZYŃSKI Jarosław, Zap. Hist. 2007 T. 72 z.
4 s. 154-156
277. KRYSIAK Dominik: Muzeum Reformacji Polskiej w M i k o ł a j k a c h : historia powstania oraz zbiory. Kom. Maz.-Warm.
2007 nr 2 s. 187-234, il. Zsfg.
278. HYSS Lothar: Muzeum Prus
Wschodnich [w M ü n s t e r -Wolbeck]: historia Muzeum, jego zbiory, zadania i cele oraz
współpraca z muzeami w Polsce. Rydwan
2006 [nr] 1 s. 165-167
279. LEWANDOWSKA Izabela: Historia
i kultura regionu w działalności edukacyjnej
Muzeum Warmii i Mazur w okresie powojennym // In: Muzea i archiwa w edukacji historycznej. - Toruń, 2007. - S. 95-104
W Olsztynie
280. SAJKOWSKI Ryszard: Powstanie
i działalność Muzeum w O s t r ó d z i e w latach 2000-2001. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1
(dr. 2007) s. 241-259, il.
281. FOLTYN Rafał: Muzeum Pomorza Środkowego w S ł u p s k u : sprawozdanie z działalności w roku 2006. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2007 T. 27 s.
27-52, il.
282. SZPILEWSKI Stanisław: Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 7 s. 30-32, il.
283. ŁOPUCH Maria: Szczecińska Hellada. Biul. Hist. Sztuki 2004 R. 66 nr 1/2 s.
127-144, il. Sum.
Muzeum Miejskie w S z c z e c i n i e
[725]
Ogólne
284. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2006. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2007 T. 27 s. 53-63, il.
285. KOSTRZEWA Agnieszka: Zbiory fonograficzne Muzeum Etnograficznego
w To r u n i u . Rocz. Muz. Etnogr. w Tor. 2007
T. 3 s. 173-182. Sum.
286. ŁOPATYŃSKA Hanna M.: 1000
przysłów na 1000-lecie Państwa Polskiego:
zbiór przysłów z okolic Świecia w archiwum
folklorystycznym Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr.
2007) s. 205-211
27
292. GDAŃSK w XVI-XIX wieku na starych mapach i grafikach: wystawa w Domu
Uphagena [w G d a ń s k u ] 31 maja-3 września 2000 r. = Danzig im 16.-19. Jahrhundert
in alten Karten und Graphiken: Ausstellung
im Museums Uphagenhaus 31. Mai bis 3.
September 2000 / kom. wyst. Werner Hewelt.
- Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań.; Lübeck:
Mus. Haus Hansestadt Danzig, 2000. - 77, [1]
s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
293. JOĆ Iwona: Mennonici: opowieść
o pracy i wierze. Pomerania 2007 nr 9 s. 2325, il.
Wystawa, Gdańsk 30 VI-30 X 2007 r.
287. ŁUNIEWICZ-KOPER
Danuta:
„Złoty wiek” Muzeum Okręgowego w Toruniu: lata 60. i 70. XX wieku // In: Badania
technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. - Toruń, 2007. - S.
30-37
294. MENNONICI na Żuławach: ocalone dziedzictwo: [wystawa w Muzeum Narodowym - Oddział Etnografii, Gdańsk, 30
czerwca - 30 października 2007] / [oprac.]
Ewa Gilewska. - Gdańsk: Muz. Narod., 2007.
- 158 s.: il., mapy
288. MOSZYŃSKI Kazimierz: Informacja o listach Kazimierza Moszyńskiego do
Marii Znamierowskiej-Prüfferowej znajdujących się w Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu / [oprac.] Jolanta Jakubowska. Rocz. Muz. Etnogr. w Tor. 2007 T. 3
s. 143-161, il. Sum.
250
289. SZELĄGOWSKA Grażyna: Medycyna ludowa jako temat badań w Muzeum
Etnograficznym w Toruniu // In: Dawna medycyna i weterynaria. - Chełmno, 2007. - S.
225-231
—————
290. KÄTHE Kollwitz [1867-1945] - Königsberger Jahre: Einflüsse und Wirkungen /
hrsg. v. Lorenz Grimoni in Zusammenarb. mit
Wolfram Eggeling. - [Husum]: Verl. d. Kunst,
2007. - 83 s.: il . - (Publikationen des Museums / Museum Stadt Königsberg; Bd. 4)
Katalog wystawy, D u i s b u r g 7 IX 2007 r. - 13 I
2008 r.
291. SKROK Zdzisław: Skarby hanzeatyckiego miasta. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29
[nr] 8 s. 4-8, il.
Wystawa w E l b l ą g u , 28 VI-30 IX 2005 r.
Rec.: LIPIŃSKA Bogna, Borussia [2007] nr 42 s. 247-
295. NM [krypt.]: Klejnot w koronie Rzeczypospolitej: sztuka zdobnicza Prus Królewskich. Pomerania 2007 nr 1 s. 43-46, il.
Wystawa w Muz. Narod. w Gdań., XII 2006 - II
2007
296. Die AUSSTELLUNGSKATALOGE
des Königsberger Kunstvereins im 19. Jahrhundert / hrsg. v. Rudolf Meyer-Bremen; Mitarb. v. Helmut Börsch-Supan. - Köln, 2005
Królewiec
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Preussenland 2007 Jg. 45 s.
62-63
297. Die AUSSTELLUNGSKATALOGE
des Königsberger Kunstvereins (20. Jahrhundert): mit Künstlerregister, sowie die Geschichte der anderen ost- und westpreussischen Kunstvereine / bearb. u. hrsg. v. Rudolf
Meyer-Bremen. - Köln, 1993
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Preussenland 2007 Jg. 45 s.
62-63
298. TRUPINDA Janusz: „Imagines Potestatis” w krzyżackiej stolicy. Spotk. z Zabyt.
2007 [R.] 31 [nr] 6 s. 28-30, il.
Wystawa znaków i insygniów władzy m.in. w zakonie krzyżackim, M a l b o r k , 8 VI-30 IX 2007 r.
28
[726]
Ogólne
299. WALISZEWSKI Jerzy: Zabytki aptekarstwa pomorskiego // In: Pamiętnik XVI
Sympozjum Historii Farmacji, Krasiczyn
2007. - Rzeszów, 2007. - S. 213-217: il. Sum.
304. A.K. [krypt.]: Wystawa „Kaszuby.
Kultura i język” w sejmie Rzeczypospolitej
Polski. Stud. Franciszkańskie 2007 T. 17 s. 575
Wa r s z a w a , XI 2006 r.
Wystawa „Z dziejów aptekarstwa pomorskiego”,
S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i , VI-XII 2006 r.
4. Historiografia, krytyka źródeł
300. CODZIENNOŚĆ historii: katalog
wystawy: wystawa zorganizowana w sześćdziesięciolecie państwowości polskiej na
Pomorzu Zachodnim = Die Altäglichkeit
der Geschichte: Katalog der Ausstellung:
Ausstellung anläasslich der sechzigjährigen
polnischen Staatlichkeit in Westpommern /
red. Lech Karwowski, Anna Bartczak, Rafał
Makała. - Szczecin: Muz. Narod., 2007. - 165,
[2] s.: il.
Treść: HUTNIKIEWICZ Alina: Pomorze Zachodnie
1945-2005 = Das polnische Westpommern 1945-2005 s.
13-39. - MUSEKAMP Jan: Szczecin w oczach kolegów
= Deutsche Sichten auf Stettin s. 41-61. - BARTCZAK
Anna: Codzienność historii = Die Alltäglichkeit der
Geschichte s. 63-133. - GLIŃSKI Stefan: Mój Szczecin
= Mein Stettin s. 136-149. - TWARDOCHLEB Bogdan:
Mój Szczecin = Mein Stettin s. 150-159. - LECHICKA
Marcelina: Mój Szczecin = Mein Stettin s. 160-165
S z c z e c i n , 5 VII 2005 r. - 5 X 2008 r.
Tekst równol. pol. i niem.
301. CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar,
HERDZIN Beata: Ikonografia dokumentów
toruńskich: funkcje i konteksty: katalog wystawy w Archiwum Państwowym w To r u n i u w dniach 6-8 grudnia 2007 roku / fot.
Marzena Krzemińska; Archiwum Państwowe
w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Instytut Historii i Archiwistyki. Toruń, 2007. - 28 s.: il.
302. MINCZYKOWSKA
Katarzyna,
WIŚNIEWSKI Szymon: Straty ludności pomorskiej 1939-1945. Biul. Fund. Arch. i Muz.
Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2007 nr 2
s. 41-46, il.
Wystawa Fundacji „Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk.
Służby Polek” w Toruniu, 20 XI 2007 r. - 19 III 2008 r.
303. WOJTCZAK Mirosława, WOJDYŁA Barbara: Wystawa konserwatorska
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, 29-30 marca 2006 r.).
Notes Konserwatorski 2007 [nr] 11 s. 326-328.
Sum.
Zob. też poz. 51, 257, 411, 456, 461, 481, 482, 543,
552, 707, 968, 1029, 1052, 1061, 1195, 1343, 1399,
1505-1508, 1510, 1521, 1528, 1595, 1628-1630, 1640,
1698, 1701, 1702, 1777, 1791, 1846, 2255, 2375, 2376,
2400, 2423, 2439, 2468, 2498, 2500, 2513, 2564, 2593,
2656, 2959, 2980, 3040, 3051, 3088, 3128, 3150
305. ALEKSANDRAVIČIUS Egidijus,
KULAKAUSKAS Antanas: Od progu wieków: najnowsza historiografia Litwy XIX
wieku. Prz. Wsch. 2005/2006 T. 9 z. 3 s. 513549. Sum. s. 505-506
Toż w jęz. lit. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 342
306. BISKUP Marian: Toruńskie „Zapiski Historyczne” w latach 1958-2003: kierunki działań. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s.
15-43
307. BÖMELBURG Hans-Jürgen: Die
moderne Historiographie Ost- und Westpreussens als multiperspektivische Geschichte einer ostmitteleuropäischen Region:
Gefahren und Chancen im Europa der Nationen. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2007 Bd. 52 s. 9-26. Streszcz. Sum.
308. BORAWSKA Teresa: Średniowiecze
i początki czasów nowożytnych (X wiek - połowa XVI wieku) na łamach Komunikatów
Mazursko-Warmińskich. Kom. Maz.-Warm.
2007 nr 3 s. 353-373. Zsfg.
309. BORZYSZKOWSKI Józef: O nowy
kształt badań historycznych - nie tyle regionalnych, ile dziejów regionów // In: O nowy
model historycznych badań regionalnych. Poznań, 2007. - S. 35-48
310. BREZA Edward: Dorobek kaszubistyczny prof. zw. dr. hab. Wiesława Borysia
na tle dokonań slawistycznych // In: Poruszył
wiatr od morza: medal im. Bernarda Chrzanowskiego. - Gdańsk, 2007. - S. 10-14
[727]
Ogólne
311. BUSCHINGER Danielle: Zur Danziger Historiographie im Spätmittelalter //
In: Textsorten und Textallianzen vom 16. bis
zum 18. Jahrhundert: Beiträge zum Internationalen Sprachwissenschaftlichen Symposion in Wien, 22. bis 24. September 2005. Berlin, 2007. - S. 11-27
312. CHŁOSTA Jan: Przeszłość Warmii
i Mazur na łamach naukowych czasopism
regionalnych powstałych po 1989 roku. Kom.
Maz.- Warm. 2007 nr 3 s. 417-454. Zsfg.
313. DZJARNOVIČ Aleg I.: Utvarennie
Vialikaga Kniastva Litoŭskaga ŭ asviatlenni
niamieckij gistaryjagrafii // In: Pamjac stagoddziau na karcie Ajčyny: zbornik navukovych prac u honar 70-goddzia Michaila Spirydonava. - Minsk, 2007. - S. 178-198
314. HARTMANN Stefan: Ziemie pruskie w relacjach z podróży Jana Arnolda von
Branda, Jana Bernoulliego, Karola Feyerabenda, Krystiana Gottlieba i Gotfryda Piotra
Rauschnicka. Kom. Maz.-Warm. 2007 nr 1 s.
91-110
315. HIRSCHHAUSEN Ulrike v.: Die
Nationalisierung der Geschichte und ihre
Grenzen: vier Thesen zur postkommunistischen Historiographie Lettlands 1991-2001
// In: Klio ohne Fesseln?: Historiographie
im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. - Wien, 2002. - S.
195-200
316. JASIŃSKI Janusz: Die ermländische
Identität im Verständnis ermländischer Historiker der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2007 Bd. 52 s. 27-71. Streszcz. Sum.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 314
317. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Wartość
źródłowa kościerskiego odpisu katastru fryderycjańskiego na przykładzie miejscowości
Lipuska Huta. Kościerskie Zesz. Muz. 2007
[nr] 1 s. 52-58, tab.
318. JEZIORSKI Paweł A.: Kilka uwag
nad przydatnością badawczą ksiąg sądu bur-
29
grabskiego w Starogrodzie koło Chełmna
z lat 1721-1767. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s.
47-59. Sum. Zsfg.
319. KIVIMÄE Jüri, KIVIMÄE Sirje:
Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung in Estland 1988-2001 // In: Klio ohne
Fesseln?: Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. - Wien, 2002. - S. 159-170
320. KOPICZKO Andrzej: Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich”
w latach 1964-2003. Kom. Maz.- Warm. 2007
nr 3 s. 317-352. Zsfg.
321. LEISEROWITZ Ruth: Zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Litauen: Rückblick auf eine erste Etappe // In: Klio ohne
Fesseln?: Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. - Wien, 2002. - S. 219-223
322. LEWANDOWSKA Izabela: Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako
przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu.
Prz. Zach. 2007 R. 63 nr 4 s. 194-214
323. MAIER Konrad: Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung in Estland:
Zwischenbilanz von 1988-2001 // In: Klio
ohne Fesseln?: Historiographie im östlichen
Europa nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus. - Wien, 2002. - S. 171-178
324. MENTZEL-REUTERS Arno: Max
Perlbach [1848-1921] als Geschichtsforscher.
Preussenland 2007 Jg. 45 s. 39-53
325. MISĀNS Ilgvars: Geschichtswissenschaft in Lettland nach 1990: zwischen Tradition und Neuorientierung // In: Klio ohne
Fesseln?: Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. - Wien, 2002. - S. 179-193: il., tab.
326. MÖLDRE Aile, REIMO Tiiu: Historiography and sources of the Estonian book
science in the years 1918-1944. Knygotyra 2007 T. 48 s. 78-96, wykr. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
30
Ogólne
327. NADOLNY Anastazy: Pelpliński
ośrodek badań historycznych. Kościół w Polsce 2006 [T.] 5 s. 161-221. Zsfg.
328. NIKŽENTAITIS Alvydas: Die Geschichtsschreibung in Litauen: zehn Jahre
nach der Wende // In: Klio ohne Fesseln?:
Historiographie im östlichen Europa nach
dem Zusammenbruch des Kommunismus.
- Wien, 2002. - S. 201-218
[728]
335. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Kilka
uwag na temat stanu polskiej historiografii
regionalnej XIX i XX wieku // In: O nowy
model historycznych badań regionalnych. Poznań, 2007. - S. 58-72
336. STRAUBE Gvido: Zu den Institutionen der historischen Forschung in Lettland. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd.
2 s. 203-207
329. OLIVIER Mathieu: Une mise en
prose dans un contexte historiographique:
l’adaptation de la Chronique rimée de Nicolas de Jeroschin par l’auteur anonyme de
l’Ancienne Chronique des Grands Maîtres //
In: La prose du Moyen Âge à l’époque moderne. - Amiens, 2005. - S. 46-54
337. SURYNT Izabela: O misjonarstwie
cywilizacyjnym: zakon krzyżacki i kolonizacja „Wschodu” w niemieckim piśmiennictwie
drugiej połowy XIX wieku // In: Opowiedziany naród: literatura polska i niemiecka wobec
nacjonalizmów XIX wieku. - Wrocław, 2006.
- S. 185-208
330. PRZYBYŁA Piotr: Pod Grunwaldem i pod (pre-)tekstem: narodowa instrumentalizacja bitwy pod Grunwaldem w polskim i niemieckim dyskursie historycznym
„długiego” XIX wieku // In: Opowiedziany
naród: literatura polska i niemiecka wobec
nacjonalizmów XIX wieku. - Wrocław, 2006.
- S. 155-183
338. SZORC Alojzy: Deutsch-polnische
Kooperation bei der Edition von Quellen
zur Geschichte Ermlands. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 227-244.
Streszcz. Sum.
331. RICHTER Klaus: Der Holocaust in
der litauischen Historiographie seit 1991. Zs.
f. Ostmitteleur.-Forsch. 2007 Jg. 56 H. 3 s. 389416. Sum.
332. SCHLEINERT Dirk: Der „Codex diplomaticus Bogislai X.”: eine wichtige
Quelle zur pommerschen Geschichte um
1500. Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2007 Bd. 53 s. 37-70, tab.
333. SCHMITZ Frauke: Eine Deutschordenschronik berichtet: Beschreibung von
Personen und Gruppen in der „Geschichte
wegen eines Bundes” // In: Bilder, Wahrnehmungen, Vorstellungen: neue Forschungen
zur Historiographie des hohen und späten
Mittelalters. - Göttingen, 2007. - S. 165-201
334. SIKORSKI Jerzy: „Rocznik Olsztyński” (1958-1997). Kom. Maz.-Warm. 2007 nr
3 s. 295-315. Zsfg.
339. ŚLIWIŃSKI Błażej: Kilka uwag
o autorstwie Kroniki oliwskiej i opacie Stanisławie. Rocz. Hist. 2007 R. 73 s. 129-138.
Zsfg.
340. TUCHTENHAGEN Ralph: „Germanic Sea”: the Baltic Sea in German historiographical discourse, 1890-1945 // In:
Perceptions of loss, decline and doom in the
Baltic Sea region. - Berlin, 2004. - S. 145-164.
Sum.
341. WAJDA Kazimierz: Dzieje XIX i XX
wieku na łamach „Komunikatów MazurskoWarmińskich” w latach 1957-2006. Kom.
Maz.-Warm. 2007 nr 3 s. 385-416. Zsfg.
342. WENTA Jarosław: Bemerkungen
über die Funktion eines mittelalterlichen
historiographischen Textes: die Chronik des
Peter von Dusburg // In: „De litteris, manuscriptis, inscriptionibus ...”: Festschrift zum
65. Geburtstag von Walter Koch. - Wien,
2007. - S. 675-685
[729]
31
Ogólne
343. WŁODARSKI Józef [Arno]: Histografia epoki nowożytnej na łamach „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” w latach
1957-2006. Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 3 s.
375-383, tab. Zsfg.
344. ZANDERS Viesturs: Izučenie knižnogo dela Latvii: avtory, tematika publikacij,
izdanija (1918-1944). Knygotyra 2007 T. 48 s.
67-77. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
345. ZERNACK Klaus: Imperiale Erfahrungen in der Ostseeregion im Spiegel
der Historiographie des 20. Jahrhunderts:
die polnische Perspektive // In: Vergangene
Grösse und Ohnmacht in Ostmitteleuropa:
Repräsentationen imperialer Erfahrung in
der Historiographie seit 1918. - Leipzig, 2007.
- S. 36-75. Sum.
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz. 190, 201, 230, 882, 1482, 1615, 2257,
2286, 2309, 2399, 2400, 2412, 2505, 2566
346. KOWALSKI Krzysztof Maciej: Die
in Danzig entdeckten gotischen Siegeltypare
als epigraphische Quellen // In: „De litteris,
manuscriptis, inscriptionibus ...”: Festschrift
zum 65. Geburtstag von Walter Koch. - Wien,
2007. - S. 489-503: il., tab.
347. RIMŠA Edmundas: Pieczęcie miast
Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Warszawa:
Wydaw. DiG, 2007. - 1259 s.: il. Bibliogr. s.
1182-1213
Toż w jęz. lit. zob. bibliogr. za 1999 r. poz. 366
—————
348. CISEWSKI Tomasz Marcin: Genealogia szlachty zaborskiej. Verbum Nobile 2007
nr 16 s. 30-32
349. PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Genealogia toruńskiej rodziny Gieringów: szkic prozopograficzny. Rocz. Tor. 2007
[R.] 34 s. 163-205, il., tab.
350. RODOWÓD Hamerskich: potomstwo Wawrzyńca I Hamerskiego z Giełdona
koło Brus oraz zarys spokrewnionych rodów
Cysewskich, Czarnowskich, Kolińskich, Ostrowskich, Prądzyńskich i Leliwa Pruszaków
/ zebr. Henryk Wincenty Hamerski, Renata Genowefa Hamerska-Rymarz. - Pelplin,
1998
Rec.: PIECHOWSKI Tomasz v.: Rodowód Hamerskich // In: Trzebiatowscy: III Zjazd Rodzin Trzebiatowskich, 15-17 września 2006, Przechlewo - [S.l.], 2006. - S.
272-283
—————
351. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Herb von Maltzanów: dziedzicznych marszałków ziemi szczecińskiej. Cz. 1-2. Prz.
Zach.- pom. 2007 R. 22 z. 3 s. 7-26, il.; z. 4 s.
37-47, il.
352. MALEWSKI Czesław: Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku: powiat lidzki.
- Wilno, 2005
Rec.: WILANOWSKI Cyprian, Verbum Nobile 2007
nr 16 s. 108-109
353. PRAGERT Przemysław: Herbarz
szlachty kaszubskiej. T. 2. - Gdańsk: BiT,
2007. - 375, [1] s.: il.
T. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 358
354. WALKOWSKI Grzegorz: Gryf: herb
Kociewia. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22
nr 4 s. 10-11, il.
—————
355. BARTOSZEWICKI Mirosław: Polski pieniądz wojskowy 1925-1939 na Pomorzu Gdańskim. Gdań. Zesz. Numizm. 2007 nr
72 s. 5-11, tab.
356. BOENKE Karl-Christian: Die Notgeldscheine aus Stargard. Stargard 2007 Bd.
16 s. 30-36, il.
357. CZAR srebra i magia złota: w kręgu monet i medali Prus Królewskich: katalog wystawy, [Malbork], czerwiec - grudzień
2006 r. / red. Janusz Trupinda; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2007. - 331
s.: il.
32
Ogólne
Treść: STUHR Maria: Medale s. 7-21. - HACZEWSKA Bogumiła: Mennica gdańska w Prusach Królewskich s. 22-31. - MUSIAŁOWSKI Adam: Ikonografia
monet mennicy toruńskiej w latach 1454-1765 s. 32-38.
- WŁODARCZAK Romualda: Trzy żywoty mennicy
malborskiej w czasach Rzeczypospolitej 1584-1666 s. 3946. - DĄBROWSKA Maria: Poszukiwania XVI-wiecznej
mennicy na Zamku Niskim w Malborku s. 47-55. - KATALOG s. 56-326
358. DYMOWSKI Arkadiusz: Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Pomorza.
Cz. 1-2. Gdań. Zesz. Numizm. 2007 nr 72 s.
12-21, il.; nr 73 s. 10-20, il.
359. FILIPEK Bogumił, OTREMBA Zbigniew: Medale Gdyni i z Gdynią związane
1920-2006. - Gdynia: Tow. Przyj. Nauk, 2007.
- 589 s.: il. Sum.
360. JEZIORO Artur: Falsyfikat orta
gdańskiego z 1612 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2007 nr 73 s. 3-8, il.
361. JEZIORO Artur: Falsyfikat orta
gdańskiego z 1618 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2007 nr 70 s. 3-10, il.
362. JEZIORO Artur: Falsyfikat szóstaka
malborskiego z 1599 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2007 nr 71 s. 3-8, il.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz. 276, 292, 1623, 1799, 2290
363. ATLAS Twierdzy Toruń. Z. 3: Fort
Jakuba = (Jacobsfort) / red. Marian Biskup,
Lech Narębski; Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji.
Oddział im. Adama Freytaga. - Toruń, 2007.
- 23, [2] s., [39] s. tabl. Zsfg.
Treść: POKRZYWNICKI Janusz: Fort Jakuba s. 412. - NARĘBSKI Lech: Omówienie reprodukowanych
map, planów, rysunków i fotografii Fortu Jakuba s. 13-21
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 61-62 [rec. dot. z. 1]
364. ČESNULEVIČIUS
Aligmantas:
Rozwój kartografii Litwy od czasów starożytnych do pierwszej połowy XX wieku. Pol.
Prz. Kartogr. 2003 T. 35 nr 3 s. 185-190, [4] s.
tabl. [w tym skł.]. Sum. Sod.
[730]
365. CHMARA Rafał: Dawne jeziora
Chojnic i okolic na mapach topograficznych
z lat 1796-1992. Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s.
138-144, il., mapy, tab.
366. EHEMALIGE Ostgebiete: Ost- und
Westpreussen, Pommern, Neumark, Schlesien. - Berlin: Antiquariat Nikolaus Struck,
2007. - 136 s.: il., mapa. - (Katalog; 138)
367. ENTLANG der Weichsel und der
Memel: historische Landkarten und Stadtansichten von Ost- und Westpreussen, Polen
und dem Baltikum: eine Ausstellung des Kulturzentrums Ostpreussen in Ellingen (Bay.) =
Z biegiem Wisły i Niemna: historyczne mapy
i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski oraz krajów bałtyjskich: wystawa
Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria / Auswahl u. Texte Eckhard
Jäger; Red. Wolfgang Freyberg. - Ellingen:
Kulturzentrum Ostpreussen, 2007. - 59, [1]
s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Wyd. 2: Ellingen, 2008
368. GOGAN Wiesław: Kociewie na
starych mapach z lat 1542-1810. - Starogard
Gdański: Muz. Ziemi Kociew., 2007. - 45,
[3] s.: mapy. - (Rydwan. Roczniki Muzealne.
Supl.; 2007/1)
369. GUT Paweł: Podziały administracyjne pomorskich prowincji Prus w latach
1918-1939. Szczec. Inf. Arch. 2007 Nr 20 s.
89-102
370. HINZ Johannes: Grenzen im Kreis
Bütow: kleiner historisch-geografischer Atlas
= Granice w dawnym powiecie bytowskim.
- Greifswald: Pommerscher Greif, 2007. - 48
s.: il., mapy
Tekst w jęz. niem. i pol.
371. KOWALCZYK Elżbieta: Dzieje
granicy mazowiecko-krzyżackiej: (między
Drwęcą a Pisą). - Warszawa, 2003
Rec.: SIERADZAN Wiesław, Preussenland 2007 Jg.
45 s. 20-22
372. RIEBAU Michaela H.: Die schwedische Matrikelkarte von Vorpommern und
[731]
Ogólne
ihre Bedeutung für die Erforschung der Bodendenkmäler: Dargestellt am Beispiel der
Gebiete um Greifswald-Wusterhusen und
der Insel Usedom. - Wilkau-Hasslau, 2005
Rec.: ASMUS Ivo, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr.
2007) s. 171-173
373. SEIBUTYTĖ Rasa: Kleinlitauen auf
den preussischen Karten des 18. Jahrhunderts. Annaberger Annalen 2007 Nr. 15 s. 89113
374. SKRYCKI Radosław: Nautical elements and maritime motifs as presented on
16-17th century maps of Pomerania. Stud.
Maritima 2005 Vol. 18 s. 5-24, il.. Streszcz.
375. SKRYCKI Radosław: Obraz kartograficzny biegu dolnej Odry do początków XX
wieku // In: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. [Cz.] 2: Środowisko abiotyczne. - Szczecin, 2003. - S. 94-100
376. SZUKALSKI Jerzy: Altas der Freien
Stadt Danzig: w 70. rocznicę jego opublikowania. Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2 s. 3-8,
il., mapy
Dot.: CREUTZBURG Nikolaus: Atlas der Freien
Stadt Danzig. - Danzig, 1936
377. ZÖLITZ-MÖLLER Reinhard: Die
Schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709: Herausragendes Katasterwerk
und Quelle für die Kulturlandschaftsforschung
in einem peripheren Raum. Siedlungsforschung
2004 Bd. 22 s. 145-158, il. Sum.
7. Język i onomastyka
Zob. też poz. 35, 310, 456, 471, 685, 695, 979, 1038,
1178, 1414, 1493, 1651, 2001, 2048, 2240, 2241, 2245,
2301, 2338, 2341, 2439, 2623
378. AFELTOWICZ Beata: Nieoficjalne
nazwy miejscowe na Pomorzu Zachodnim //
In: Nowe nazwy własne: nowe tendencje badawcze. - Kraków, 2007. - S. 439-448. Sum.
379. BLAŽIENĖ Grasilda: Noch einmal
zu den altprussischen Oikonymen im Samland. Res Balticae 2007 Vol. 11 s. 35-44
33
380. BORYŚ Wiesław: Etymologie słowiańskie i polskie: wybór studiów z okazji
45-lecia pracy naukowej / red. Władysław
Sędzik; współudz. Zbigniew Babik, Tomasz
Kwoka; Polska Akademia Nauk . Instytut Slawistyki. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw., 2007.
- 750 s.: il.
381. BORZYSZKOWSKI Józef: Òd
Kòscelnégò ë Smãtka do Remùsa: lëteracczé
dokôzë i ùdbë Aleksandra Majkòwsczégò.
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 56-67
382. BREZA Edward: Das kaschubische
Personennamensystem // In: Europäische
Personennamensysteme: ein Handbuch von
Abasisch bis Zentralladinisch: anlässlich der
65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und
Volker Kohlheim. - Hamburg, 2007. - S. 375386
383. BREZA Edward: Nazwiska mieszkańców Kociewia. Rydwan 2006 [nr] 1 s.
60-70
384. BREZA Edward: Wybrane zagadnienia pisowni i morfologii kaszubskiej. Biul.
Rady Języka Kasz. 2007 s. 49-58
385. CHLUDZIŃSKI Andrzej: „Nowe”
antronimy w „Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold” (1406-1528) //
In: Nowe nazwy własne: nowe tendencje badawcze. - Kraków, 2007. - S. 257-266. Sum.
386. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Parsęta:
pochodzenie nazwy. Latarnia Morska 2007
R. 2 nr 2 s. 64-65
387. CYBULSKI Marek: Słownictwo
religijne w Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym Eugeniusza Gołąbka. Język, Szkoła, Religia 2007 [T.] 2 s. 89-96
388. DANKA Ignacy Ryszard: Przysłowie staropruskie w oświetleniu językoznawczym. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr. 2007)
s. 65-71. Sum.
389. FAMIELEC Monika: Germanizmy
w nazewnictwie powiatu ełckiego. Stud.
34
Ogólne
Wschodniosłowiańskie 2007 T. 7 s. 301-311.
Sod.
[732]
392. GRABKA Barbara: O Kaszubach
raz jeszcze. Stud. Dialektologiczne 2006 [T.]
3 s. 81-86
bliotheca Klossiana; 4b. Lingua Borussica Nova; 2b).
KLUSIS M.: Wörterbuch der wiederbelebten prussischen Sprache: deutsch-prussisches Grundwörterbuch
für weitere Wortschatzrekreation: (Mundart Samland).
- Kaunas: Lit. Weltzentr. f. Kultur, Wiss. u. Ausbild., 2007.
- 470 s. - (Bibliotheca Klossiana; 4c. Lingua Borussica
Nova; 2c).
KLUSIS M.: Słownik odbudowanego języka pruskiego: bazowy słownik prusko-polsko-pruski dla dalszego
odrodzenia leksyki: (dialekt sambijski). - Kowno: Lit.
Świat. Ośr. Nauki, Kult. i Ośw., 2007. - 477, [3] s. - (Bibliotheca Klossiana; 4d. Lingua Borussica Nova; 2d).
KLUSIS M.: Dictionary of revived Prussian: basic
English-Prussian dictionary for further lexical reconstruction: (Samlandian dialect). - Kaunas: Lith. World Cent.
for Advancement of Cult., Scien. a. Educ., 2007. - 479 s.
- (Bibliotheca Klossiana; 4e. Lingua Borussica Nova; 2e).
KLUSIS M.: Slovar’ vozroždennogo prusskogo jazyka: bazovyj prussko-russkij slovar’ dlja dal’nejšej rekreacii
leksiki: (zamlandskij dialekt). - Kunas: Vsemir. Lit. Centr
Sodejstvija Nauke, Kul’t. i Obrazov., 2007. - 487, [1] s. (Bibliotheca Klossiana; 4f. Lingua Borussica Nova; 2f)
393. HINZ Margund: Die Geschichte
des Sprachheilwesens in Ostpreussen: von
den Anfängen bis 1945. - Berlin, 2005
398. KOWALKOWSKI Krzysztof: Zmiana nazw wsi w powiecie tczewskim. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 4 s. 9
390. GOŁĄBEK Eugeniusz: Kaszëbsczi
słowôrz narmatiwny / Eugeniusz Gòłąbk. Gdańsk: Ofic. Czec, 2005. - 683 s.
Rec.: PAŽDJERSKI Dušan-Vladislav, Biul. Rady Języka Kasz. 2007 s. 64-72
391. GRABAREK Józef: Die mittelalterliche Strassennamen im Zentrum von Danzig: ihre Genese und Gliederung // In: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft.
- Gdańsk, 2007. - S. 27-37
Rec.: DÜSTERHAUS Gerhard, Preussenland 2007
Jg. 45 s. 63-64
394. INOUE Toshikazu, MORITA Koji:
Językoznastwo bałtyckie w Japonii: stan i perspektywy. Acta Balt.- Slav. 2007 [T.] 31 s. 99107. Sum.
395. KAMPER-WAREJKO Joanna: Onomastyka biblijna w psalmach zamieszczonych
w kancjonale toruńskim // In: Pogranicza:
materiały z konferencji 8-10 maja 2006 r. Łódź, 2007. - S. 249-262
396. KLINKOSZ Małgorzata: Określenia szlacheckości na przykładzie pomorskich
nazwisk na -ski. Verbum Nobile 2007 nr 16 s.
28-30, tab.
399. LEWIŃSKA Aneta: Słowotwórstwo
rzeczownika w osiemnastowiecznym inwentarzu malborskim // In: Słowotwórstwo
i tekst. - Warszawa, 2007. - S. 109-117. Sum.
400. MAKURAT Hanna: Aksjologiô
kaszëbskòjãzëkòwëch tekstów. Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 29-32
401. MAKURAT Hanna: Kociewskie babus, buś na tle leksyki kociewskiej: analogiczne formy w kaszubszczyźnie i grupie językowej serbsko-chorwackiej. Teki Kociewskie
2007 z. 1 s. 11-15
402. MAKURAT Hanna: Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego. Biul.
Rady Języka Kasz. 2007 s. 89-94
397. KLUSIS Mikelis: Atkurtosios prūsų
kalbos žodynas: bazinis lietuvių-prūsų kalbų
žodynas tolesnei leksikos rekreacijai: (sembos
tarmė). - Kaunas: Pasaulio Liet. Kult. Mokslo ir Šviet. Centr., 2007. - 463, [1] s.: portr.
- (Bibliotheca Klossiana; 4a. Lingua Borusica
Nova; 2a)
403. MAKURAT Hanna: Sytuacja języka
kaszubskiego z punktu widzenia hierarchiczności języków i polityk językowych na płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej. Biul.
Rady Języka Kasz. 2007 s. 104-112
Zob. też: KLUSIS M.: Atjaunotās prūšu valodas
vārdnīca: latviešu-prūšu pamatvārdnīca turpmākajai leksikas atjaunošanai: (sembas izloksne). - Kauna: Pasaules
Liet. Kult., Zinat. un Izglit. Centrs, 2007 - 463, [1] s. - (Bi-
404. MATUSIAK Iza: Rudy jest fałszywy:
o kilku stereotypach utrwalonych w nazwiskach z terenu dawnego komornictwa je-
[733]
Ogólne
ziorańskiego (XVII-XVIII w.) // In: Róbcie
teatr...: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi. - Olsztyn,
2007. - S. 379-387
405. MATUSIAK Iza: Metaforyczne sposoby tworzenia nazw osobowych (na przykładzie nazwisk mieszkańców komornictwa
jeziorańskiego w XVII-XVIII w.). Pr. Językozn. 2007 Z. 9 s. 113-128. Sum.
406. MATUSIAK Iza: Nazwiska odmiejscowe na terenie dawnego komornictwa jeziorańskiego na Warmii (XVII-XVIII w.).
Onomastica 2006 R. 51 (dr. 2007) s. 215-228.
Sum.
407. MATUSIAK Iza, ZAWILSKA Katarzyna: Tendencje nazewnicze na przykładzie
olsztyńskich chrematonimów // In: Nowe nazwy własne: nowe tendencje badawcze. - Kraków, 2007. - S. 541-546. Sum.
408. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
Alina: Nazwiska mieszkańców komornictwa
lidzbarskiego (1500-1772 r.). - Olsztyn: Uniw.
Warm.-Maz. Wydz. Human.; Pol. Tow. Hist.,
2007. - 376 s. Bibliogr. s. 347-373. Sum.
409. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
Alina: Nazwiska mieszkańców komornictwa
lidzbarskiego pochodzące od nazw miejscowych (1500-1772). Onomastica 2006 R. 51
(dr. 2007) s. 199-214. Sum.
410. OLD Prussian written monuments:
text and comments / comp. a. comment. by
Mikelis Klusis. - Kaunas: Lith. World Cent.
for Advancement of Cult., Scien. a. Educ.,
2007. - 438 s. - ( Bibliotheca Klossiana. Lingua Borussica Vetus; 2)
411. OPUSCULA linguistica Georgio
Treder dedicata / red. Edward Breza, Aneta
Lica, Zenon Lica. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2007. - 457, [6] s.: il., tab.
Z treści: BREZA Edward: Życie i dokonania profesora doktora habilitowanego Jerzego Tredera s. 9-32. - WYKAZ publikacji naukowych profesora Jerzego Tredera s.
33-63. - BREZA Edward: Jeszcze raz o etnonimie Kaszubi
i choronimie Kaszuby s. 69-77. - LICA Zenon: Polskie
adaptacje graficzno-fonetyczne nazwisk pomorskich ge-
35
netycznie niemieckich s. 86-92. - MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Las w toponimii powiatu tucholskiego
s. 93-106. - RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Pomorskie
słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: potok, potoczk s. 119-125. - WARDA-RADYS Lucyna:
O formach pochodnych imion w kaszubszczyźnie s. 126-148. - CHMIEL Małgorzata, LEWIŃSKA Aneta: Kaszubszczyzna znana i nieznana s. 151-160. - CYBULSKI Marek:
Alternacje samogłosek wysokich we fleksji rzeczownika
w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta [1859-1913] s. 161-169. - POMIERSKA
Justyna: Leksemy òjc i tatk w przysłowiach kaszubskich
(na tle paremiografii polskiej) s. 170-179. - POPOWSKA-TABORSKA Hanna: O narodzinach kaszubskiej
białki i towarzyszących temu okolicznościach s. 180-185.
- ROGOWSKA-CYBULSKA Ewa: Nazwy roślin motywowane nazwami własnymi w „Słowniku gwar kaszubskich”
Bernarda Sychty [1907-1982] s. 186-194. - BIOLIK Maria:
Bóg i człowiek w mazurskich nazwach ludowych s. 283-289. - KĘPKA Izabela: Cechy stylistyczne kazania Stanisława Trebnica, wygłoszonego podczas mszy pogrzebowej
Jakuba Wejhera [1609-1657], 22.03.1657 roku s. 297-304.
- WICHERKIEWICZ Tomasz: Ostatki Liwów na wschodnim brzegu Morza Bałtyckiego s. 443-450
412. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria:
Gwary kociewskie 100 lat po Kazimierzu Nitschu [1874-1958]. Linguistica Bidgostiana
2007 Vol. 4 s. 247-253. Sum.
413. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria:
Stan badań gwar kociewskich i ich żywotność
na progu XXI wieku. Rydwan 2006 [nr] 1 s.
71-82
414. PALUSZAK-BRONKA Anna: O komentarzu językowym w kancjonale mazurskim. Linguistica Bidgostiana 2007 Vol. 4 s.
254-263. Sum.
415. PASCHEDAG Manfred: Die Flurnamensammler für die Gebietsteile Regierungsbezirk Königsberg, Regierungsbezirk
Allenstein, Regierungsbezirk Gumbinnen,
Regierungsbezirk Westpreussen, Provinz
Grenzmark Posen-Westpreussen und Freie
Stadt Danzig in der Zeit zwischen 1921 und
1930. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg.
55 s. 131-164
416. PÄSLER Ralf G.: Zur Sprachensituation im Deutschordensland Preussen:
ein Problemaufriss // In: Ostmitteldeutsche
Schreibsprachen im Spätmittelalter. - Berlin,
2007. - S. 93-107
36
Ogólne
417. POMIERSKA Justyna: Językowe
środki perswazji w kazaniach księży Kaszubów. Język, Szkoła, Religia 2007 [T.] 2 s. 259-280
418. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Bałtyzm czy nie bałtyzm czyli rozważań o bałtyzmach w kaszubszczyźnie ciąg dalszy. Acta
Balt.- Slav. 2007 [T.] 31 s. 199-204. Sum.
419. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Nazwy własne w kaszubskich słownikach
normatywnych // In: Nowe nazwy własne:
nowe tendencje badawcze. - Kraków, 2007.
- S. 105-112. Sum.
420. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Pierwsze korespondencyjne ankiety dialektologiczne na kaszubach // In: W kręgu
dialektów i folkloru: prace ofiarowane doktor Teresie Gołębiowskiej, docent Wandzie
Pomianowskiej i docent Zofii Stamirowskiej.
- Kielce, 2007. - S. 83-88
421. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Problem kaszubskich Słowińców w kontekście historycznym i językowym // In: Gwary
dziś. [T.] 4: Konteksty dialektologii. - Poznań,
2007. - S. 147-151. Sum.
422. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Problem mniejszości etnicznych w świetle
ankiety Georga Wenkera [1852-1911] przeprowadzonej na Kaszubach w drugiej połowie XIX wieku. Zesz. Łużyckie 2007 T. 41 s.
60-72. Zsfg.
423. PORĘBSKA Marlena: Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung?:
empirische Studien zur ethnolinguistischen
Vitalität einer Sprachminderheit in Polen. München, 2006
Rec.: TOOPS Gary H., Canadian Slavonic Papers
2007 Vol. 49 no. 1/2 s. 160-162
424. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Język
kaszubski w działalności publicznej i obrocie
prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji oraz administracji. Biul. Rady
Języka Kasz. 2007 s. 73-82
[734]
425. RINKEVIČIUS Vytautas: Prūsų
kalbos pirminių vardažodžių morfemų
akcentinė galia. (The accentual power of Old
Prussian primary nominal morphemes). Baltistica 2006 [T.] 41 [nr] 2 s. 205-217. Sum.
426. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa:
Słownictwo religijne w kaszubskim elementarzu. Język, Szkoła, Religia 2006 [T.] 1 s. 155-169
427. SIATKOWSKA Ewa: Dziś i jutro
literackiej kaszubszczyzny i dolnej łużycczyzny. Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 7-15
428. SIATKOWSKA Ewa: Trudne początki drogi do literackiej kaszubszczyzny.
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 16-28
429. SIKORA Jan: Sprechhandlungen in
der Publizistik der Freien Stadt Danzig bei
der sprachlichen Schilderung von Juden aus
kontrastiver Sicht. Stud. Germ. Gedan. 2007
Nr. 15 s. 53-74, tab.
430. SŁOWNICZEK gwary borowiackiej
/ red. Maria Pająkowska-Kensik, Bartosz Puchowski, Elżbieta Ziółkowska. - Cekcyn:
Stow. na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości
w Gminie Cekcyn „Światło”; Tow. Przyj. Dolnej Wisły, 2007. - 69 s.
431. SMOCZYŃSKI Wojciech: Altpreussisch „bēi, bei, be”. Baltistica 2004 [T.] 39
[nr] 1 s. 127-130
432. SMOCZYŃSKI Wojciech: Zur
Schreibung im apr. Enchiridion, IV: „entwiriuns” und „senditmai”. Baltistica 2004 [T.]
39 [nr] 1 s. 141-143
433. SONNBERGER Bernd: Stosunki
językowe na południowej Warmii w 1910 r.
według mapy Leo Wittschella. Kom. Maz.Warm. 2007 nr 1 s. 83-90, tab.
434. SZUTA Jarosław: Żart w pomorskich nazwach geograficznych. Kociewski
Mag. Region. 2007 R. 22 nr 3 s. 8-10
[735]
Ogólne
37
435. TREDER Jerzy: Czesi o kaszubszczyźnie literackiej: (z kontaktów L. Bądkowskiego z R. Raczyńskim). Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 38-42
441. TREDER Jerzy: Tendencje w sferze
normalizacji kaszubszczyzny: (rys historyczny) // In: Gwary dziś. [T.] 4: Konteksty dialektologii. - Poznań, 2007. - S. 163-170. Sum.
436. TREDER Jerzy: Historyk o nazwach
„Gdańsk” i „*Gdania”. Acta Cassubiana 2007
T. 9 s. 43-55
442. VYKYPĚL Bohumil: Zwei altpreussische Bemerkungen. Baltistica 2004 [T.] 39
[nr] 1 s. 145-147. Streszcz. w jęz. lit.
437. TREDER Jerzy: Język poematu Derdowskiego // In: Ò panu Czôrlińsczim, co do
Pùcka pò sécë jachôł. - Gdańsk, 2007. - S. 3762: portr.
443. WINGENDER M[onika], WIŚNIEWIECKA-BRÜCKNER K[atarzyna]: Konjunktur für Minderheitensprachen: Polens
Sprachpolitik und das Kaschubische. Osteuropa 2007 Jg. 57 H. 11 s. 211-224
438. TREDER Jerzy: Kaszubskie prima
aprilis?: idiom „chodzić po gładzidło”. Zesz.
Łużyckie 2007 T. 41 s. 173-178. Zsfg.
439. TREDER Jerzy: Piotr I. Prejs [18101846] i Izmael I. Sriezniewski [1812-1880]
a Kaszuby // In: 200 let russko-slavjanskoj
filologii v Tartu. - Taru, 2003. - S. 228-244
440. TREDER Jerzy: Powiązania frazeologii kaszubskiej z białoruską i ukraińską //
In: Frazeologia słowiańska: teoria i praktyka,
tradycje, teraźniejszość, przyszłość: tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej. - Opole, 2000. - S. 128-130
444. WITCZAK Krzysztof Tomasz: Old
Prussian moazo „mother’s sister”, mosuco
„weasel” and related words. Baltistica 2004
[T.] 39 [nr] 1 s. 131-139
445. ZIENIUKOWA Jadwiga: Od dialektu do języka literackiego: casus kaszubszczyzny // In: Gwary dziś. [T.] 4: Konteksty dialektologii. - Poznań, 2007. - S. 153-162. Sum.
446. ZIENIUKOWA Jadwiga: Z dziejów
języka polskiego w Królewcu. Acta Balt.Slav. 2007 [T.] 31 s. 325-337. Sum.
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz. 8, 184, 186, 307, 333, 366, 416, 482, 1343, 1391, 1854, 2048, 2240, 2475
447. BLANKE Richard: Polish-speaking Germans?: language and national identity among the Masurians since 1871. - Köln,
2001
453. GOUGUENHEIM Sylvain: Les chevaliers teutoniques. - Paris: Tallandier, 2007.
- 775 s.: il. Bibliogr. s. 699-740
Rec.: HAGEN William W., Central Europ. Hist. 2005
Vol. 38 s. 135-138
454. IMAGINES potestatis: insygnia
i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim: katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca - 30
września 2007 roku / red. Janusz Trupinda;
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork,
2007. - 515, [5] s.: il., portr. Bibliogr. s. 499516
448. BUSCHINGER Danielle, OLIVIER
Mathieu: Les chevaliers teutoniques. - Paris:
Ellipses, 2007. - [2], 555, [2] s., VIII s. tabl.:
tab. Bibliogr. s. 523-532
449. CAMMANN Alfred: Die Kaschuben: aus ihrer Welt, von ihrem Schicksal in
Geschichte und Geschichten. - Münster:
Nicolaus-Copernicus-Verl., 2007. - 339 s.:
il., mapy. - (Quellen und Darstellungen zur
Geschichte Westpreussens; Nr. 31). Bibliogr.
s. 312-320
450. DZIEDZICTWO Warmii. [T.] 3:
Wojny / red. Stanisław Achremczyk, Krystyna Orłowska-Wojczulanis. - Olsztyn: OBN,
2007. - 118, [2] s.
Treść: DREJ Szymon: Podbój ziem pruskich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru późniejszej Warmii
s. 5-13. - SIKORSKI Jerzy: Warmia w wojnach polskokrzyżackich s. 14-47. - BOGDAN Danuta: Warmia w dobie niepokojów i żołnierskich konfederacji w XVII-XVIII
wieku s. 48-61. - ACHREMCZYK Stanisław: Szwedzi na
Warmii s. 62-76. - SKOWRONEK Sławomir: Warmia
w latach wojen napoleońskich s. 77-94. - CHŁOSTA Jan:
Warmia w latach pierwszej wojny światowej s. 95-105. TOMKIEWICZ Ryszard: Działania wojenne na Warmii
w 1945 roku s. 106-118
451. FOX Ulrich: Südliches Ermland:
Aufwachsen, Weggehen, Ankommen. - Paderborn, 2006
Rec.: OSCHLIES Wolf, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 351-357
452. GĄSIOROWSKI Andrzej: Podróże
historyczne i krajoznawcze na pograniczu
pruskim 1466-1939. - Olsztyn, 2005
Rec.: FAFIŃSKI Łukasz Paweł: Podróże po Prusach
w świetle pracy Andrzeja Gąsiorowskiego ..., Kom. Maz.Warm. 2007 nr 2 s. 247-253. - SZYDŁOWSKA Joanna,
Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 232-234
Z treści: ARNOLD Udo: Zakon Niemiecki jako
wspólnota duchowa = Der Deutsche Orden als geistliche
Gemeinschaft s. 9-32. - ARNOLD Udo: Malbork, Królewiec, Mergentheim: rezydencje wielkich mistrzów =
Marienburg, Königsberg, Mergentheim: Residenzen der
Hochmeister s. 33-51. - BISKUP Marian: Wojna trzynastoletnia (1454-1466) i okoliczności przejęcia Malborka
przez Kazimierza Jagiellończyka (1427-1492) = Der dreizehnjährige Krieg (1454-1466) und die Umstände der
Einnahme der Marienburg durch König Kazimierz Jagello (poln. Jagiellończyk) s. 53-75. - DEMEL Bernhard:
Zakon Niemiecki w okresie od późnego średniowiecza
do wczesnych czasów nowożytnych (1494-1662) = Der
Deutsche Orden im Übergang vom Spätmittelalter zur
Frühen Neuzeit (1494-1662) s. 101-148. - KATALOG
s. 187-497
Tekst w jęz. pol., niem. i ang.
Toż w jęz. niem.: Imagines potestatis: Insignien und
Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und im Deutschen Orden: Katalog der Ausstellung im Schlossmuseum in Marienburg, 8. Juni-30. September 2007 / red.
J. Trupinda. - Malbork, 2007. - 411, [5] s.: il., portr.
455. KARGUL Michał: O tożsamości
pomorskiej. Teki Kociewskie 2007 z. 1 s. 6-10
456. KIM są Kaszubi?: nowe tendencje w badaniach społecznych / red. Cezary
Obracht-Prondzyński; Instytut Kaszubski. Gdańsk, 2007. - 358 s.: il., mapy, tab., wykr.
Z treści: KOWALSKI Michał: Metoda, interdyscyplinarność czy pomieszanie gatunków?: historia badań
kaszubskich s. 11-44. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Badania społeczne na Kaszubach: stan i potrzeby s. 45-73. - SYNAK Brunon: Tożsamość Kaszubów:
ciągłość czy zmiana s. 74-82. - NOWICKA Ewa: Stara
i nowa kaszubskość: kaszubskość jako etniczność i jako
regionalizm s. 83-102. - WARMIŃSKA Katarzyna: Nowe
perspektywy badań nad tożsamością: próba oceny ka-
[737]
Pomorze Wschodnie
szubskiej etniczności s. 103-111. - LATOSZEK Marek:
Umiejscowienie Kaszubów w wielowymiarowej skali: (na
tle podejścia monograficznego) s. 112-124. - MAZUREK
Monika: Mała ojczyzna Kaszubów: czyli parę słów o regionalizmie s. 125-144. - ŁODZIŃSKI Sławomir: Między
grupą etniczną a społecznością posługującą się językiem
regionalnym: ewolucja statusu prawnego Kaszubów
w polityce państwa w Polsce po 1989 roku s. 145-169.
- PORĘBSKA Marlena: Das kaschubische - Sprachtod
oder Revitalisierung? s. 173-194. - KOMOSA Marcin:
Badania etnologiczne działaczy ruchu kaszubskiego: próba podsumowania s. 195-203. - KWAŚNIEWSKA Anna:
Regionalna kultura kaszubska a tożsamość s. 204-218.
- KUNIEWSKI Jerzy: Kim jestem?: o tożsamości kobiet
z Kaszub s. 219-246. - MARJAŃSKA Aleksandra: Znaczenia rodzinnego przekazu dla współczesnego oblicza
kultury kaszubskiej s. 247-256. - JANIK Karina, PEISERT Arkadiusz: Odtwarzanie czy wytwarzanie tożsamości?: dylematy twórców kaszubskiej muzyki ludowej
s. 257-266. - KULIKOWSKA Katarzyna: Portret zbiorowy artystów postludowych z Kaszub: przyczynek do rekonstrukcji tożsamości kaszubskiej s. 267-273. - BUJAK
Małgorzata: Poszukiwanie tożsamości czy kreacja na potrzeby turystów?: analiza wystroju wnętrz wybranych lokali gastronomicznych na północnych Kaszubach s. 274283. - MICHNA Ewa: Dylematy tożsamościowe grupy
pogranicza: na przykładzie analizy porównawczej ruchu
karpatorusińskiego i kaszubskiego s. 287-304. - KURCZEWSKI Jacek: Struktura autoidentyfikacji na Śląsku
Opolskim i na Kaszubach: analiza porównawcza s. 305330. - ODELSKI Marcin R.: Wybrane wyznaczniki tożsamości kaszubskiej oraz walijskiej w świetle odrodzenia
języków kaszubskiego oraz walijskiego s. 331-348
457. KOSSERT Andreas: Masuren: Ostpreussens vergessener Süden. - Berlin, 2001
Rec.: BROZIO Wolfgang, Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 s. 394-398
458. KOSSERT Andreas: Ostpreussen:
Geschichte und Mythos. - München, 2005
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 305-309. - HÖHNE Steffen,
Germanoslavica Jg. 18 Nr. 1/2 s. 169-171. - SERRIER Thomas, Bull. d’Inf. de la Mission Hist. Française en Allemagne
2007 No 43 s. 242-243. - STICKLER Matthias, Jahrb. f.
d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr. 2007)
s. 445-447. - TILITZKI Christian, Preussenland 2007 Jg.
45 s. 15-17
459. KRZYŻACY, szpitalnicy, kondotierzy / red. Błażej Śliwiński. - Malbork, 2006
Rec.: KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Jeszcze raz
o Rajgrodzie, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 529-537
[rec. dot. art. Śliwiński J.: W sprawie przynależności państwowej w 1360 roku pojaćwięskiego Rajgrodu]. - Polem.:
ŚLIWIŃSKI Józef: Jeszcze raz w sprawie Rajgrodu, Kom.
Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 539-553. - Repl.: KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: W sprawie wypowiedzi prof.
dr. hab. Józefa Śliwińskiego, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr
39
4 s. 555. - Polem.: ŚLIWIŃSKI Józef: W odpowiedzi na
replikę dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman, prof. UW,
Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 557-558
460. KUJAWSKI Wojciech: Krutynia:
szlak wodny = Ein Wasserweg. - Wyd. 2 popr.
i rozsz. - Olsztyn: QMK, 2007. - 447, [1] s.:
il., mapy
461. KULTURGESCHICHTE Preussens
königlich polnischen Anteils in der Frühen
Neuzeit / hrsg. v. Sabine Beckmann, Klaus
Garber. - Tübingen, 2005
Rec.: MARTI Hanspeter, Arbitrium 2007 Jg. 25
s. 51-54
462. LABUDA Gerard: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. T. 1: Czasy średniowiecza. - Gdańsk, 2006
Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 1 s. 122-123. - KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2007
T. 72 z. 4 s. 161-164. - ZDRENKA Joachim, Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 217-219
463. LABUDA Gerard: Kaszubi w dziejach Pomorza. Pomerania 2007 nr 1 s. 2-11,
il., mapa
464. LEMMER Manfred: Vorfeldbefestigungen im Lichte der Deutschordens-Chronistik // In: Zwinger und Vorbefestigungen:
Tagung vom 10. bis 12. November 2006 auf
Schloss Neuenburg bei Freyburg (Unstrut). Langenweissbach, 2007. - S. 43-47: il.
465. MILITZER Klaus: Historia zakonu krzyżackiego. - Kraków: Wydaw. WAM,
2007. - 331, [1] s.: mapy. - (Biblioteka Historii
Kościoła). Bibliogr. s. 284-298
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 512
Rec.: EKDAHL Sven, Sehepunkte 2007 [Bd.] 7 Nr. 11
[dok. elektr.] http://www.sehepunkte.de/2007/11/11233.
html [rec. dot. wyd. w jęz. niem.: Stuttgart, 2005]. - REITEMEIER Arnd, Sehepunkte 2007 [Bd.] 7 Nr. 11 [dok.
elektr.]
http://www.sehepunkte.de/2007/11/9768.html
[rec. dot. wyd. w jęz. niem.: Stuttgart, 2005]
466. OBITZ Kurt [Alfred]: Dzieje ludu
mazurskiego / wprow. i oprac. Grzegorz Jasiński. - Dąbrówno: Ofic. Retman, 2007.
- 111, [1] s.: il., portr. - (Moja Biblioteka Mazurska; nr 10)
40
Pomorze Wschodnie
467. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi dzisiaj: kultura, język, tożsamość.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2007. - 63, [1] s.: il.
Toż w jęz. kasz., ang. i niem.
468. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Między kulturą a polityką: przypadek
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego // In: Lokalne wzory kultury politycznej: szkice ogólne i opracowania monograficzne. - Warszawa,
2007. - S. 325-344. Bibliogr. s. 341-344
469. OEHLER Max: Geschichte des
Deutschen Ritter-Ordens. - Wolfenbüttel:
Melchior-Verl., 2007. - 414 s.: il., mapy
Przedr. wyd.: Elbing, 1908-1912
470. POGRANICZA: przestrzeń kulturowa. - Olsztyn: OBN, 2007. - 240 s.: il.
- (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 236)
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Warmia i Mazury w historycznych podziałach administracyjnych s. 5-14.
- SZWEDA Adam: Tryb i metody przeprowadzania delimitacji między Królestwem Polskim a państwem zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV i XV wieku s. 15-26.
- ROZYNKOWSKI Waldemar: Przestrzeń liturgiczna
w kaplicach krzyżackich domów zakonnych w Prusach:
zarys problematyki s. 33-41. - HOCHLEITNER Janusz:
Tradycja grodzenia wsi na pograniczu warmińsko-mazurskim s. 42-56. - SZYMANOWICZ Adam: Pogranicze
Prus Wschodnich jako obszar walki wywiadowczej Polski
i Niemiec w latach 1918-1939 s. 57-76. - PŁOSKI Adam:
Dziedzictwo przemysłowe regionu Warmii i Mazur drugiej połowy XIX w. oraz przełomu XIX i XX w. s. 77-88.
- ZALEWSKA Barbara: Budownictwo drewniane Mazur
południowych s. 89-100. - CHROSTOWSKA Elżbieta:
Pisz około roku 1945: miasto na pograniczu dwóch epok
s. 101-116. - KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA Barbara:
Sytuacja kupców angielskich w miastach pruskich i inflanckich na początku XVIII w. w świetle relacji Johna
Robinsona [1650-1723] s. 165-177. - NAWROT Dariusz:
Świat szlachcica litewskiego: życie na pograniczu dwóch
imperiów w początkach XIX w. s. 178-204. - BRENDA
Waldemar: Próby tworzenia struktur konspiracji niepodległościowej na pograniczu Polski i Prus Wschodnich po
1945 r. s. 225-239
471. REMUSOWA Kara 2006: wiosenne
warsztaty regionalne: materiały warsztatowe: Starbienino, 31 marca-2 kwietnia 2006
r. / red. Malwina Kreft. - Gdańsk: Zarząd Gł.
Zrzesz. Kasz.- Pom., 2007. - 63 s.: il., portr.
Z treści: MAKURAT Hanna: Kształtowanie się języka kaszubskiego na przestrzeni wieków s. 5-14. - KAR-
[738]
GUL Michał: Najstarsze zabytki języka kaszubskiego
s. 15-20. - BORZYSZKOWSKI Mikołaj: Florian Ceynowa [1817-1881] jako ojciec ruchu kaszubskiego: życie
i twórczość s. 21-38. - HINTZKA Adam: Jan Hieronim
Derdowski [1852-1902] s. 39-44. - GRZĘDZICKI Łukasz: Język kaszubski i Kaszubi we współczesnym prawie
s. 45-52. - KONKEL Wojciech: W kręgu Zrzeszyńców
i Klëki s. 53-63
472. Die RITTERORDEN als Träger der
Herrschaft: Territorien, Grundbesitz und
Kirche / hrsg. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. - Toruń: Wydaw. UMK, 2007. - 300 s., [6]
s. tabl.: mapy, tab. - (Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica; 14)
Z treści: HECKMANN Marie-Luise: Herrschaft im
Spätmittelalter: am Beispiel des Deutschen Ordens s. 9-26. - GOUGUENHEIM Sylvain: Gregor IX. [1167-1241],
Wilhelm von Modena [ok. 1184-1251] und die Herrschaftsbildung des Deutschen Ordens (vom Kruschwitzer
Vertrag zur Bulle von Rieti 1230-1234) s. 87-103. - DYGO
Marian: Zur Herrschaftssprache des Deutschen Ordens
in Preussen im 13. Jahrhundert s. 105-113. - KREEM Juhan: Der Gehorsam der Gebietiger gegenüber dem livländischen Meister im 16. Jahrhundert s. 115-125. - CZAJA
Roman: Der Deutsche Orden als Stadtherr im Reich, in
Preussen und in Livland s. 128-139. - MILITZER Klaus:
Grundherrschaft und Gerichtsherrschaft des Deutschen
Ordens im Reich s. 167-179. - CHĘĆ Adam: Die Verwaltungszentren für den Grundbesitz des Deutschen Ordens
in der Komturei Marienburg s. 181-186. - BISKUP Radosław: Der Deutsche Orden und die Bistümer in Preussen: Bemerkungen über den Einfluss der Ritterbrüder
auf die Diözesanverwaltung im Mittelalter (13.-16. Jh.)
s. 225-235. - STARNAWSKA Maria: Die Johanniter in
der Kirchenprovinz Gnesen und im Bistum Kammin
gegenüber der weltlichen Macht: Amtsträger, Berater der
Herrscher, Landsherren s. 237-256
473. RUŻEWICZ Wojciech: Fortyfikacje
nowożytne w Prusach Wschodnich: przewodnik. - Łódź, 2006
Rec.: ŚWIDERSKI Grzegorz, Rocz. Mazur. 2007
T. 11 s. 185-193
474. SARNOWSKY Jürgen: Der Deutsche Orden. - München: Beck, 2007. - 128 s.:
il., mapy. - (Beck’sche Reihe; 2428)
475. STANICE Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego / Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Odział Gdański. - Gdańsk: Ofic.
Czec, 2006. - 95, [1] s.: il.
476. SURMINSKI Arno: Das alte Ostpreussen: Fotografien des Königsberger
Denkmalamtes von 1880 bis 1943. - Ham-
[739]
Pomorze Wschodnie
burg: Ellert & Richter Verl., 2007. - 359, [1]
s.: il.
477. TRABA Robert: „Wschodniopruskość”: tożsamość regionalna i narodowa
w kulturze politycznej Niemiec. - Wyd. 3. Olsztyn: Borussia, 2007. - 471 s.: il. Bibliogr.
s. 399-430. Zsfg.
Rec.: HENNING Hans, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 338-345 [rec. dot. wyd.: Poznań,
2005]
478. URBAN William [L.]: Tyska orden:
nordens korsriddare. - Stockholm: Prisma,
2006. - 335, [1] s., [8] s. tabl.
Rec.: HARRISON Dick, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.]
127 [nr] 4 s. 803-804. - RADOCH Marek, Kom. Maz.Warm. 2007 nr 1 s. 111-115 [red. dot. wyd. w jęz. pol.:
Warszawa, 2005]
479. WEISS Dieter J.: Der Deutsche Orden // In: Der Augsburger Religionsfrieden
1555: Wissenschaftliches Symposium aus
Anlass des 450. Jahrestages des Friedensschlusses, Augsburg 21. bis 25. September
2005. - Gütersloh, 2007. - S. 341-355
41
480. ZOFIA Licharewa [1883-1980]
- dialog wielokulturowy: materiały z sympozjum popularno-naukowego / red. Kazimierz Żuchowski, Andrzej Masłoń, Tadeusz
Korowaj; Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej. - Kętrzyn,
2007. - 130 s., [1] k. tabl.: il., tab.
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Dziedzictwo
kulturowe w kształtowaniu tożsamości regionalnej
i historycznej mieszkańców Warmii i Mazur s. 13-24.
- CHMIELEWSKI Damian: Przemiany społeczno-kulturowe na terenie Warmii i Mazur: historyczne uwarunkowania a stan obecny s. 25-52. - GAŁĘZIOWSKA
Małgorzata: Kształt pamięci społecznej mieszkańców
Kętrzyna i regionu w kontekście zastanej i konstruowanej kultury materialnej s. 53-74. - PROCHWICZ Jerzy:
Łemkowie na Mazurach s. 75-96. - SŁAWIŃSKI Roman:
Zofia Licharewa - założycielka Muzeum w Kętrzynie
s. 111--124. - KOROWAJ Tadeusz: Działania Zofii Licharewej w zakresie ochrony zabytków [na Mazurach]
s. 125-130
481. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 6]: Krzewienie wiedzy /
red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn, 2005
Rec.: WAKAR Marcin, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr
1 s. 119-121
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz. 188, 215, 257, 301, 314, 317, 318, 329, 333, 338, 339, 342, 634, 639, 677, 711, 783, 786, 849, 981,
1043, 1061, 1070, 1076, 1077, 1084, 1089, 1115, 1222, 1251, 1260, 1287, 1339, 1354, 1357, 1406, 1414, 1463,
1475, 1540, 1584, 1592, 1612, 1704, 1777, 1791, 1814, 1846, 1878, 1902, 1917, 1920, 1931, 1953, 1986, 2542,
2550, 2555, 2771
482. BAUER Gerhard: Quellen zur Alltagsgeschichte in Preussisch-Litauen (18.-20.
Jahrhundert). Annaberger Annalen 2007 Nr.
15 s. 5-88, mapa
483. CORPUS epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 1: Ioannis Dantisci epistulae latinae.
Vol. 1: Ioannes Dantiscus’ latin letters, 1537 /
ed. Jerzy Axer. - Warsaw, 2004
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 321-323
483a. CORPUS epistularum Ioannis
D a n t i s c i . Pt. 4: Inventory of Ioannes Dantiscus’ correspondence. Vol. 1: Inventory of
Ioannes Dantiscus’ German-language correspondence, a. 1500-1548 / ed. by Jerzy
Axer, Anna Skolimowska; comp. by Tomasz
Ososiński; Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central
Europe. Warsaw University (OBTA); Polish
Academy of Arts and Sciences (PAU); under
the patronage of the International Union of
Academies (UAI). - Warsaw; Cracow, 2007.
- 392 s., 8 s. tabl.
484. DOKUMENTY do historii Biura
Ziem Nowych z lat 1943-1945 / [wyd.] Waldemar Grabowski. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1
s. 105-126, tab.
485. DWA raporty Służby Bezpieczeństwa z jesieni 1989 r. na temat organizacji
niezależnych w Toruniu i województwie toruńskim / [wyd.] Wojciech Polak. Rocz. Tor.
2007 [R.] 34 s. 269-289
42
Pomorze Wschodnie
486. FALK Christoph: Elbingisch-Preussische Chronik: Lobspruch der Stadt Elbing
und Fragmente / hrsg. v. Max Toeppen. - Hildesheim: Olms, 2007. - 8, 230 s. - (Rara zum
deutschen Kulturerbe des Ostens)
Przedr. wyd.: Leipzig, 1879
487. GĄSIOROWSKI Andrzej: Z zapisków stanu wojennego: sobota, 30 stycznia
1982 roku (pisałem 12.02.82). Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 11/12 s. 131-134
Dot. Gdańska
488. JABŁCZYŃSKI Tadeusz: Na Mazurach: reportaż socjograficzny. Borussia [2007]
nr 42 s. 86-92
Przedruk: Strażnica Zach. 1948 nr 12 s. 505-512
489. KLUB Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 1980-1981: (w dokumentach Służby
Bezpieczeństwa) / [wyd.] Witold Gieszczyński. Echa Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 235-269
490. KSIĘGA kamlarii miasta Torunia
z lat 1453-1495 = Kämmereibuch der Stadt
Thorn von 1453 bis 1495 / wyd. Krzysztof
Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki. - Toruń: Wydaw. UMK, 2007. - XXXI,
438 s. - (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia; Cz. 3)
491. KSIĘGA ławnicza starego miasta
Torunia (1456-1479) / wyd. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki; Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu. - Toruń, 2007. - XXXII, [2], 548
s. - (Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; 99)
492. KSIĘGA łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku. Cz. 1 /
[wyd.] Janusz Bonczkowski, Monika Panter.
Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 171-203, tab.
493. LIBER Anniversar[iar]um Exequiarum Collegiate Ecclesiae Gudtstaten[si]
ex Originali, quod asservatur in Bibliotheca
Collegii desumpt[us]. et descript[us]. Anno
M.DC.XI = Księga rocznicowych nabożeństw
żałobnych dobromiejskiego kościoła kolegiackiego z oryginału, który przechowywany jest
[740]
w bibliotece kolegium, zebrana i przepisana
w roku 1611 / per Michäelem Aschermannum
Wormidt[tensem], Notar[ium] Cancellariae
Heilsbergen[sis]; z jęz. łac. przeł. Janusz Filipkowski; przypisy Carla Petera Woelky’ego
z jęz. niem przeł. Jarosław Kowalski. Rocz.
Dobromiejski 2007 T. 1 s. 13-83
Tekst równol. łac. i pol.
Oprac. źródłowe wg wyd. niem.: Scriptores rerum
Warmiensium. Bd. 1. - Braunsberg, 1866. - S. 251-290.(Monumenta Historiae Warmiensis; Bd. 3).
Zob. też poz.: 1061
494. LUSTRACJA województw Prus
Królewskich 1765. T. 2: Województwo chełmińskie. Cz. 1: Ziemia michałowska / wyd.
Jerzy Dygdała; Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. - Toruń, 2007. - XIX, [1], 154 s. + [1]
k. tabl. skł. - (Fontes / Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; 98)
495. MAŃKOWSKI Alfons: Z nad jezior
mazurskich: wspomnienie z wycieczki krajoi ludoznawczej. Borussia [2007] nr 42 s. 67-85, il.
Przedruk wyd.: Poznań, 1912
496. MATERIAŁY do dziejów komturstwa toruńskiego z lat 1447-1448 / [wyd.]
Marian Biskup. Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 141161, faks
497. „NAJWAŻNIEJSZE są kadry...”:
Polska Partia Robotnicza w województwie
olsztyńskim w świetle dokumentów / [wyd.]
Waldemar Brenda. Masovia 2007 T. 10 s. 107167
498. NIEZNANA relacja hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca
[1624-1682] na temat jego polityki wobec
planów interwencji szwedzkiej w Prusach
Książęcych w latach 1677-1679 / [wyd.] Konrad Bobiatyński. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4
s. 101-111
499. OBRAZ aparatu bezpieczeństwa na
Warmii i Mazurach w latach 1950-1951 w protokole wojewódzkiej odprawy naczelników
wydziałów i kierowników sekcji WUBP oraz
[741]
43
Pomorze Wschodnie
szefów PUBP / [wyd.] Witold Gieszczyński.
Aparat Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2006
[nr] 2(4) s. 371-393
500. OPERACJA Zorza II: Służba Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu
w okresie wizyty Jana Pawła II w Trójmieście
w dniach 11-12 czerwca 1987 r. / [wyd.]
Sławomir Cenckiewicz. Christianitas 2006 nr
29/30 s. 73-104, faks.
501. Das PASSENHEIMER Haus- und
Ingrossationsbuch 1791-1809 / [bearb. v.]
Marc Patrik Plessa. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 219-260
502. PETRUS DE DUSBURG: Kronika ziemi pruskiej / Piotr z Dusburga, wyd.,
wst. i przyp. opatrz. Jarosław Wenta, Sławomir Wyszomirski; Polska Akademia Umiejętności. - Kraków, 2007. - LXXX, 331, [2]
s. - (Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2; T. 13).
Bibliogr. s. LXIV-LXXX
503. PROTOKOŁY Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 1-2 / wyd. Marian
Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki.
- Toruń, 2001-2005
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1
s. 186-188. - MAŁŁEK Janusz, Archiv f. Reformationgesch.
2007 Jg. 36 s. 153-155
507. „SEHNLICH erwarte ich die morgende Post”: Amalie und Theodor von Schöns
Briefwechsel aus dem Befreiungskrieg (1813)
/ hrsg. v. Gustava Alice Klausa. - Köln, 2005
Rec.: STÜBIG Heinz, Militärgeschichtliche Zs. 2007
Bd. 66 s. 180-183
508. SPRAWOZDANIE komisji krzyżackiej z objazdu w 1424 roku, czyli o początkach kolonizacji okolic Pisza / [wyd.]
Grzegorz Białuński. Znad Pisy 2007 nr 16
s. 13-20
509. VISITATIONEN im Deutschen Orden im Mittelalter. Bd. 1-2 / hrsg. v. Marian
Biskup, Irena Janosz-Biskupowa; unter d.
Red. v. Udo Arnold. - Marburg, 2002-2004
Rec.: HECKMANN Dieter, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 22-23 [rec. dot. Bd. 2]. - JASIŃSKI Tomasz, Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 2/3 s. 251-254
510. W KRĘGU cenzorów olsztyńskich.
T. 1: Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia
w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich
1948-1956 / oprac. Zbigniew Anculewicz. Warszawa, 2006
Rec.: OBRĘBSKA Agnieszka, Kom. Maz.-Warm.
2007 nr 2 s. 259-260
511. WIZYTACJA biskupstwa sambijskiego z 1570 roku / wyd. Jacek Wijaczka. Toruń, 2005
504. REGESTR pogłównego generalnego z 1662 roku dla Pucka / [wyd.] Andrzej
Groth. Zap. Puckie 2006 nr 5 s. 113-119
Rec.: BISKUP Radosław, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4
s. 169-172
505. RELACJA z przebiegu procesji religijnej w dniu 8 czerwca 1956 r. w aktach Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa
Publicznego w Toruniu / [wyd.] Izabela Mazanowska. Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 259-267
512. ZWEI standesamtliche Register aus
der napoleonischen Freistaatszeit der Stadt
Danzig-Gemlitz (1809-1812) und Hela (18091811) / [bearb. v.] Manfred Pranz. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 41-78
506. SANTBERG Andreas: Die „Chronik vom Bund und Vereinigung wider Gewalt und Unrecht” des Hochmeisterkaplans
Andreas Santberg zur Vorgeschichte des
Dreizehnjährigen Krieges in Preussen (14501454) / bearb. v. Dieter Heckmann unter
Mitw. v. Marie-Luise Heckmann. - Marburg:
Elwert, 2007. - X, 122 s.: il. - (Einzelschriften
der Historischen Kommission für Ost- und
Westpreussische Landesforschung; 27)
—————
513. BEDNAREK Irena: Żyliśmy w Bissau. Teki Gdań. 2004/2005 T. 6/7 s. 164-191
Wspomnienia z Bysewa (obecnie dz. Gdańska)
z okresu II wojny światowej
514. DROZDOWICZ Mikołaj: Z Petersburga do Szczytna: wspomnienia. Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 140-166
44
Pomorze Wschodnie
515. GRADLER Kurt: Eine Jugend in
Danzig. - Berlin: Pro Business, 2007. - 290 s.
516. IWICKI Zygmunt: Wspomnienia
z okresu dzieciństwa (1932-1946 rok). Zap.
Tucholskie 2007 nr 3 s. 179-210
Wspomnienia z Lubiewa, pow. tucholski
517. KNOPP Czesław: Przez Stalingrad
do Londynu: opowiadanie z czasu wojny. Tczew: Kociew. Kantor Edyt., 2007. - 335, [1]
s.: il.
[742]
524. PUKYS Povilas: Anuokart prie
uosto: nutikimai tarpukario Klaipėdoje 1932-1939. (Damals am Hafen: Vorfälle in Memel
in der Zwischenkriegszeit 1932-1939). - Vilnius: „Mylidos”, 2007. - 169, [3] s.: il., faks.,
portr. Zsfg.
525. RADTKE Lutz: Entkommen!: mein
Weg durch Chaos, Krieg und Kälte: ein Junge aus Ostpreussen erlebt die Vertreibung. Graz: Ares, 2007. - 168 s.: il.
Fragment wspomnień (s. 15-85) dotyczy Tczewa
518. KOWNACKA Ewa: Wspomnienie
dziecka wypędzonego z Jastarni. Rocz. Helski
2005 [nr] 3 s. 92-96, il.
Wspomnienia z 1945 r.
519. LANGANKE Ilsa: Und die Sehnsucht bleibt: eine ostpreussische Biographie:
Lebenserinnerung. - Oldenburg: Schardt,
2007. - 288 s.: il.
520. LETZTE Tage in Ostpreussen: Erinnerungen an Flucht und Vertreibung / hrsg.
Herbert Reinoss. - München: Langen Müller,
2006. - 335 s.
521. NOÉ Herbert: Dem Tod voraus:
Ostpreussen 1945. - Würzburg: Rautenberg,
2007. - 165 s.: il.
522. NOWOTNY Bogumił: Wspomnienia. - Gdańsk: Finna, 2006. - XXXI, [3], 271,
[3] s., [24] s. tabl. - (Seria z Kotwiczką)
Wspomnienia pierwszego dowódcy Pol. Marynarki
Wojennej po I wojnie światowej
523. PSUTY Kazimierz: Moje wojenne
wspomnienia. - Brodnica: Multi, 2007. - 193
s.: il., portr.
526. SZULC Wacław: Mój milenijny maj.
Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 145-150
Wspomnienia z Gdańska w 1966 r.
527. WANNOW Nelly Marianne: Byłam
i jestem gdańszczanką. - Gdańsk: Novus Orbis, 2005. - 237, [3] s., [32] s. tabl.
Wspomnienia z Gdańska z l. 1934-1945, 1990-1993
528. WIR leben!: Briefe nach der Flucht
aus Westpreussen: Wiederfinden und Neubeginn zwischen 1945 und 1947 / hrsg. v.
Eberhard Doll. - Lorenzkirch: Elbsand-Verl.,
2007. - 221 s.: mapy + [1] k. map
529. WOLFRAM Luise: Unter dem hohen ostpreussischen Himmel: Begegnungen
in Königsberg-Kaliningrad. - Giessen: Brunnen-Verl., 2007. - 220 s.: il., mapy
530. ZBOROWSKI Leszek: „Solidarność” to nie Wałęsa: wspomnienia o Wielkim
Strajku (fragment) / zred. i podał do dr. Sławomir Cenckiewicz. Arcana 2006 nr 70/71
s. 165-180, il.
Strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.
[743]
Pomorze Wschodnie
45
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz. 371, 1183, 1184, 1197, 1207, 1209, 1210,
1214, 1335, 1365, 1799
531. CEBULAK Kazimierz: O polderze
wyspowym Grochowo w delcie Wisły nad
Zalewem Wiślanym. Jantar. Szlaki 2007 R. 50
nr 1 s. 1-7, il., mapy
532. CEBULAK Kazimierz: 600 lat
związków wałowych w delcie Wisły (1407-2007). Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 4 s. 1-5,
il., faks., mapy
gdyńskiego. Cz. 2. Rocz. Gdyński 2007 nr 19
s. 197-204
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 554
539. WENDT Zygfryd: Katrynka: graniczna struga. - Wyd. 2. - Kwidzyn: Siedem,
2006. - 240 s.: il., mapy
W powiecie kwidzyńskim
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz. 214, 594, 974, 1121, 1147, 1211, 1212,
1220, 1230, 1235, 1378, 1441, 1448, 1934, 1940, 1958,
1960
533. CEBULAK Kazimierz: Zabudowa
polderowa delty Nogatu: na przekór prawom
natury. Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 3 s. 14-19,
il., mapy
540. CICHARSKA Aleksandra: Sytuacja
demograficzna w śródmieściu Gdyni. Rocz.
Gdyński 2007 nr 19 s. 187-195, tab., wykr.
534. GRÜNTHAL Gottfried, RIEDEL
Peter: Zwei angebliche Erdbeben in den Jahren 1303 und 1328 im heutigen Raum Kaliningrad. Zs. f. Geologische Wissenschaften
2007 Bd. 35 H. 3 s. 157-163
541. JAŻEWICZ Iwona: Przemiany demograficzno-społeczne w strefie nadmorskiej
na przykładzie powiatu nowodworskiego //
In: Rola geografii społeczno-ekonomicznej
w badaniach regionalnych. - Kielce, 2007. - S.
157-164: mapy, tab. Streszcz. Sum.
535. KNERCER Wiktor: Aleje: ginący
krajobraz. Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 126-131
Drzewa przy drogach na Mazurach
536. KOWALEWSKI Piotr: Narzutniaki - eratyki jako element rzeźby, krajobrazu,
kultury i architektury środkowych Kaszub //
In: Remusowa Kara 2007: warsztaty regionalne: materiały pokonferencyjne: Starbienino,
26-28 października 2007 r. - Gdańsk, 2007.
- S. 65-76
537. OCHRONA i zagospodarowanie
dorzecza Drwęcy. T. 1 / red. Włodzimierz
Marszelewski, Leszek Kozłowski; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut
Geografii. - Toruń, 2007. - 344 s.: il., mapy,
tab., wykr. Sum. Streszcz.
538. TOCZYŃSKA Magdalena: W magicznym kręgu roślin: karta z „Zielnika”
542. JAŻEWICZ Iwona: Tendencje
zmian w przyroście rzeczywistym ludności
miejskiej regionu pomorskiego // In: Polska
geografia osadnictwa: dotychczasowy dorobek, program badań. - Łódź, 2007. - S. 125-137: mapy, tab., wykr.
543. NOWE materiały i interpretacje:
stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej /
red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk,
2007. - 749 s.: il., mapy, pl., tab., wykr. Zsfg.
Z treści: PORZEZIŃSKI Antoni: Doktor Ryszard
Wołągiewicz [1933-1994]: wspomnienie o kreatorze kultury wielbarskiej w dziesiątą rocznicę śmierci = Doktor
Ryszard Wołągiewicz: Erinnerungen an der Kreator der
Wielbark-Kultur anlässlich von dessen zehnten Todestag
s. 17-28. - KOKOWSKI Andrzej: Kultura wielbarska: 25
lat po Słupsku s. 29-52. - KLEEMANN Jörg: Kombinationsstatistische Untersuchungen zur Chronologie der
Wielbark-Kultur: erste Ergebnisse - Probleme - Perspektiven s. 52-76. - KOLENDO Jerzy: Goci na Pomorzu w świetle źródeł pisanych s. 77-95. - MAIK Jerzy:
Tkaniny z pomorskich cmentarzysk kultury wielbarskiej
46
Pomorze Wschodnie
w świetle najnowszych badań s. 97-108. - WIŚNIEWSKA
Anna: Uwagi na temat powiązań kultury oksywskiej
i kultury wielbarskiej w świetle badań ceramiki grobowej
s. 109-137. - PIETRZAK Mirosław: Lusterka brązowe z I
wieku n.e. z Opalenia i Różyn, woj. pomorskie s. 139-150.
- TUSZYŃSKA Małgorzta: Nowe znaleziska zapinek importowanych na Pomorzu Gdańskim s. 151-164. - ŁOŚ
Jolanta: Problemy i stan badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim s. 164-182. - WOŹNY Jacek: Modele i metody
rekonstrukcji wierzeń kultury wielbarskiej s. 183-189.
- ROŻNOWSKI Franciszek, CYMEK Lidia: Nowe wyniki badań antropologicznych ludności zamieszkującej
Pomorze w okresie rzymskim s. 191-198. - STĄPOREK
Marcin: Z problematyki kontaktów między Pomorzem
a Skandynawią na przełomie er (I wiek p.n.e.-I wiek n.e.)
s. 199-209. - NOWAKOWSKI Wojciech: Po obu stronach
Pasłęki: puchary grupy VIII na Sambii s. 259-272. - CIEŚLIŃSKI Adam: Specyfika badań nad kulturą wielbarską
w dorzeczach Łyny, Pasłęki i górnej Drwęcy na przykładzie cmentarzyska w Pupkach, pow. olsztyński s. 273-292.
- MAGOMEDOV Boris V.: Goty i gepidy v vel’barskoj
i černjachovskoj kul’turah s. 345-352. - MĄCZYŃSKA
Magdalena: Zmierzch kultury wielbarskiej: czego nie
wiemy? s. 365-401. - KURZYŃSKA Małgorzata, SOSNOWSKI Wojciech: Obrządek pogrzebowy ludności kultury wielbarskiej w późnym okresie wpływów rzymskich
i wczesnej fazie wędrówek ludów w północno-wschodniej
części ziemi chełmińskiej s. 403-432. - SCHUSTER Jan:
Wpływy wielbarskie na zachód od Odry s. 433-456. - NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: Wczesnorzymskie
szkieletowe pochówki o orientacji zachodniej z cmentarzyska w Weklicach, stan. 7. pow. Elbląg: przyczynek
do analizy zwyczajów pogrzebowych ludności kultury
wielbarskiej s. 475-496. - MICHAŁOWSKI Andrzej:
Osady kultury wielbarskiej fazy lubowidzkiej: stan badań
s. 555-582. - KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: „Obcy” w grupie: relacje międzykulturowe
na przykładzie pochówków o cechach „wielbarskich”
z cmentarzysk kultury bogaczewskiej s. 627-642. - PAWLIKOWSKI Maciej: Wyniki badań mineralogicznych
stanowiska w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy s. 667-672. - STROBIN Jarosław: Zdobienie foliami z metali
szlachetnych w metaloplastyce kultury wielbarskiej na
przykładzie zapinek płytowych z Pruszcza Gdańskiego, stan. 7, grób 150 oraz Pruszcza Gdańskiego, stan. 5,
grób 17 s. 673-681. - CYMEK Lidia, STĄPOREK Marcin:
Wczesnorzymski pochówek szkieletowy z Waćmierza,
gm. Subkowy, woj. pomorskie (stan. 1) s. 683-689. - CYMEK Lidia, ROŻNOWSKI Franciszek: Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych wydobytych na
cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej w Kościelnej
Jani (stan. 7), woj. pomorskie s. 691-697. - KOKOWSKI
Andrzej: Kultura wielbarska w piśmiennictwie lat 1981-2005 s. 721-744
544. RATAJCZAK Krzysztof: Jak opiekowano się najstarszymi członkami konwentów
w zakonie krzyżackim? // In: Starość - wiek
[744]
spełnienia: Funeralia Lednickie, spotkanie 8.
- Poznań, 2006. - S. 251-257
545. SAKSON Andrzej: Kraj Kłajpedzki:
zmiany ludnościowe 1945-1950. Prz. Zach.
2007 R. 63 nr 3 s. 105-125. Sum.
546. STASZEWSKA Sylwia: Rozwój
osadnictwa na Półwyspie Helskim. Rocz. Helski 2005 [nr] 3 s. 14-30, il., pl., tab.
547. TOŻSAMOŚĆ kulturowa: szkice
o mniejszościach narodowych na Pomorzu
Gdańskim. Seria 7 / red. Andrzej Chodubski, Andrzej K. Waśkiewicz. - Gdańsk: Gdań.
Tow. Przyjaciół Sztuki, 2007. - 116, [3] s.
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: „Orient kaukaski” w życiu rodzinnym Wybrzeża Gdańskiego s. 6-17.
- MODRZEJEWSKI Arkadiusz: Rodzina a tożsamość
kaszubska w procesie globalnych przemian kulturowocywilizacyjnych s. 31-39. - KNOPEK Jacek: Środowisko
rodzinne biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera
[1844-1926] s. 40-44. - NIECZUJA-OSTROWSKI Paweł:
O polsko-ormiańskiej rodzinie Nieczuja-Ostrowskich
[z Elbląga] s. 45-57. - JAKUBOWKI Jacek: Alicja Maciejewska (1906-1988) i krąg rodziny estońskiej s. 58-71.
- SZABANOWICZ Helena: Rodzina Szabanowiczów
[z Gdańska] s. 72-78. - LINKNER Tadeusz: Kaszubska
rodzina u Derdowskiego [1852-1902] i Majkowskiego
[1876-1938] s. 84-96. - TRAWICKI Paweł: Maszkowie:
kanadyjscy Kaszubi i kaszubscy Kanadyjczycy s. 97-101
548. WITKOWSKI Sławomir: Żydzi
na ziemiach polskich w średniowieczu:
z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego. - Olkusz, 2007. - 78 s. Bibliogr. s. 66-78
549. ZAWORSKI Bogdan: Stratyfikacja
społeczna ludności wiejskiej z terenu Kaszub w latach 1978-1997. Rocz. Nauk. / Akad.
Wych. Fiz. J. Piłsudskiego w Warsz. Zamiejscowy Wydz. Wych. Fiz. w Białej Podlaskiej 2007
T. 14 s. 127-145, tab. Sum.
550. ZIELIŃSKA-NOWICKA Agnieszka: Zagadnienia sezonowości ruchu naturalnego w parafii rzymskokatolickiej Świętego
Jana Chrzciciela w Toruniu w latach 1793-1914. Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 73-93, tab.
Sum. Zsfg.
[745]
Pomorze Wschodnie
3. Etnografia
Zob. też poz. 92, 171, 289, 294, 388, 411, 422, 480,
481, 580, 599, 701, 702, 801, 1511, 1567, 1568, 1570,
1578, 1579, 1606, 1623, 1656, 1688, 1725, 1750, 2240,
2489, 2490
551. CHŁOSTA Jan: Wielki Post i Wielkanoc w zwyczajach Warmiaków. Stud. Warm.
2006 T. 43 (dr. 2007) s. 261-270
552. DĄBAL Angelika: Materiały dotyczące folkloru, sztuki ludowej i teatrów amatorskich na Pomorzu oraz materiały dotyczące podróży Fryderyka Chopina na Pomorze.
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 85-92
W spuściznie Andrzeja Bukowskiego przechowywanej w Bibl. Gł. Uniw. Gdań.
553. [GIZEWIUSZ Gustaw]: Pieśni ludu
znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej
i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go
roku. Cz. 1-3. - Kraków; Olsztyn, 2001
Zob. też: OGRODZIŃSKI Władysław: Uwagi edytora „Pieśni ludu znad górnej Drwęcy”. Ostródzki Prz. Hist.
2005 T. 1 (dr. 2007) s. 139-145
Rec.: BAUER Zbigniew: O Gizewiuszu i nie tylko,
Małopolska [T.] 5 s. 141-144
554. GRZYB Andrzej: Splatanie dawnego z nowym: elementy tradycji regionalnej
z przełomu XIX i XX wieku, a dzisiejsza wiedza o nich na Kociewiu. Rydwan 2006 [nr] 1
s. 159-164, il.
555. HOCHLEITNER Janusz: Drzewa w kulturze ludowej na przykładzie warmińskich ośrodków pielgrzymkowych // In:
V Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2007. - S. 475-486
556. HOCHLEITNER Janusz: Obrzędy
doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku. - Olsztyn, 2006
Rec.: NOWAK Władysław, Echa Przeszłości 2007 [T.]
8 s. 299-302. - SZYFER Anna, Lud 2007 T.91 s. 411-413
557. KACZMAREK Elżbieta: Kultura ludowa Powiśla. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1
(dr. 2007) s. 157-168, il., mapa. Sum.
47
558. KĘPKA Izabela: Językowy obraz
lasu w baśniach kaszubskich Edmunda Puzdrowskiego Bursztynowe drzewo // In: IV
Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2006. - S. 43-49
559. KRZYWDZIŃSKI Robert: Najstarsze fajki gdańskie. Pomerania 2007 nr 10 s. 4-11, il.
560. KWAŚKIEWICZ Maciej: Ludowa
medycyna Pomorza. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2007. - 111 s.: il. - (Etnografia dla
Każdego)
561. LABUDA Adam: Kleidung als Bedeutungsträger: zur „Zehn-Gebote-Tafel”
aus der Marienkirche in Danzig // In: Bild/
Geschichte: Festschrift für Horst Bredekamp.
- Berlin, 2007. - S. 413-430
562. ŁAPO Jerzy Marek: Co wynika z leżenia pod lipą, albo o tym czy lud mazurski
zachował pamięć o świętych gajach pruskich?
// In: V Ogólnopolska Konferencja pt. „Las
w kulturze polskiej”: materiały z konferencji.
- Poznań, 2007. - S. 487-491: il.
563. ŁOPATYŃSKA Hanna M.: Sagi
chełmińskie Leokadii Boniewicz [1900-1975]:
literacki zapis codzienności. Rocz. Muz. Etnogr. w Tor. 2007 T. 3 s. 23-44, il. Sum.
564. OLLER Grzegorz: Źródła muzyki
ludowej na Kociewiu a edukacja regionalna.
Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 143-159, il., portr.
565. PATEJUK Piotr: Obrzędy pogrzebowe na Warmii i Mazurach po XVI wieku.
Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9
s. 126-130. Zsfg.
566. PRUSKIE baby kamienne: fenomen
kulturowy czy europejska codzienność? / red.
Jerzy M. Łapo, Grzegorz Białuński. - Olsztyn:
OBN, 2007. - 158 s.: il., mapy, tab. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr
234)
Treść: ŁAPO Jerzy M.: Corpus pruskich bab kamiennych: możliwości poznania s. 7-24. - HOFFMANN Mi-
48
Pomorze Wschodnie
rosław J.: Pruskie posągi kamienne: dzieje badań i prób
interpretacji s. 25-34. - RYBKA Krzysztof: Uzbrojenie
Prusów w świetle badań nad antropomorficznymi rzeźbami kamiennymi zwanymi babami s. 35-64. - BŁAŻEJEWSKA Anna: Północny rodowód artystyczny wczesnośredniowiecznych kamiennych figur pruskich s. 65-79.
- KLIMEK Robert: Baba na drodze: kontekst lokalizacji
antropomorficznych rzeźb kamiennych wobec systemów
komunikacyjnych w Prusach s. 80-99. - SZCZEPAŃSKI
Seweryn: Antropomorficzna rzeźba kamienna a ludowa
świadomość historyczna Prus Wschodnich i Zachodnich
w XIX i XX w. s. 100-115. - SKROBOT Wiesław: Osadnictwo wczesnośredniowieczne w strefach pogranicznych
Pojezierza Iławskiego s. 116-122. - BIAŁUŃSKI Grzegorz:
„Święty Kamień”: osadnictwo wczesnośredniowieczne
a pruskie baby kamienne s. 123-131. - RADZICKI Bogdan: Uwagi o niektórych sposobach interpretacji antropomorficznych figur kamiennych z terenu Prus: refleksja
metateoretyczna s. 132-146
567. ROMULEWICZ Anna: Demonologia baśni, podań i legend Warmii i Mazur.
Znad Pisy 2007 nr 16 s. 194-215
568. RONDOMAŃSKA Zenona: Aspekt
wojny i pokoju w pieśniach ludowych na
Warmii i Mazurach z XVIII i XIX wieku //
In: Pokój jako przedmiot międzykulturowej
edukacji artystycznej. - Słupsk, 2007. - S. 76-86. Zsfg.
569. SIEMIŃSKI Tomasz: Stereotyp jako
forma dyskursu międzyetnicznego: na przykładzie kaszubsko-pomorsko-niemieckim
w piśmiennictwie sprzed 1939 roku. Nasze
Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 213-222
570. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Ludowe
postrzeganie pruskiej przeszłości na przykładzie podań z obszaru Pojezierza Iławskiego
i dorzecza Drwęcy. Stud. Angerburgica 2007
T. 14 s. 33-45
571. TRAPSZYC Artur: Rybacy nieszawscy i ich łodzie na pomorskim odcinku Wisły
(Świecie-Grudziądz): materiały do dziejów
tradycyjnego rybołówstwa i szkutnictwa
wiślanego w wieku XX. Rocz. Muz. Etnogr.
w Tor. 2007 T. 3 s. 7-22. Sum.
572. WOROBIEC Krzysztof A.: Starowierski Park Kulturowy [na Mazurach]. Borussia 2007 R. 16 [nr] 41 s. 193-198, il.
[746]
573. ZAJĄC Jerzy, ZIMMERMANN
Edward: Tabaka na Kaszubach i Kociewiu. Gdynia: Studio Spartan, 2006. - 177, [1] s.: il.,
portr. Sum. Zsfg.
574. ZUBIŃSKI Tadeusz: Etniczne dziedzictwo Bałtów: wierzenia, obrzędy, zwyczaje. - Warszawa: Raphael, 2007. - 96, [1] s.: il.
- (Biblioteka Stowarzyszenia Dom Polski Sarmacja)
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz. 96, 123, 124, 191, 461, 470, 504, 556,
587, 591, 765, 954, 1112, 1117, 1160, 1180, 1188,
1202, 1235, 1239, 1282, 1285, 1308, 1327, 1379, 1390,
1414, 1420, 1454, 1475, 1530, 1612, 1614, 1704, 1806,
1809, 1816, 1865, 1908, 1950, 1970, 1976, 1995, 2000,
2048, 2049, 2240, 2468, 2482, 2528, 2538, 2542, 2544,
2559, 3143
575. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O bartnictwie w Prusach Krzyżackich i Książęcych na
obszarze Wielkiej Puszczy w XIV-XVI wieku
// In: V Ogólnopolska Konferencja pt. „Las
w kulturze polskiej”: materiały z konferencji.
- Poznań, 2007. - S. 391-403: il., tab.
576. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Uwagi o myślistwie w Prusach na obszarze Wiekiej Puszczy w XV-XVI wieku // In: IV Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji . - Poznań, 2006. - S.
479-484: tab.
577. BŁASZCZAK Krzysztof Mirosław,
CHABOWSKI Sławomir: Perspektywy rozwoju Żuław Elbląskich. Acta Elbingensia 2007
T. 5 s. 143-168, il., mapy
578. BOGUCKA Maria: Remarks on
Baltic merchant’s mentality at the end of the
XVIIIth century // In: Von Menschen, Ländern, Meeren: Festschrift für Thomas Riis
zum 65. Geburtstag. - Tönning, 2006. - S.
365-369
579. CZACHAROWSKI Antoni: Jahrmärkte und Messen im mittelalterlichen Polen
// In: Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa. - Trier, 2007. - S. 235-241
Dot. m.in. Torunia
[747]
Pomorze Wschodnie
580. DZIEJE pozyskiwania i wykorzystania bursztynu na ziemiach polskich / red. Janusz Hochleitner, Waldemar Moska. - Jantar,
2006
Rec.: WOŁOSZ Artur K.F., Stud. Angerburgica 2007
T. 14 s. 216-218
581. GAZIŃSKI Radosław: Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 17721795. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2007. - 356
s. Bibliogr. s. 313-329
582. GIZIŃSKI Stanisław: Straże Pożarne Pomorza Nadwiślańskiego ośrodkami życia kulturalno-wychowawczego. Muz. Rocz.
Pożarniczy 2003/2004 T. 11/12 (dr. 2004)
s. 16-28
583. HOCHLEITNER Janusz: Gospodarka leśna Warmii południowej w XVIXVIII wieku // In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały
z konferencji. - Poznań, 2006. - S. 161-166
584. MAŁKOWSKI Kazimierz, RICHERT Stefan: Zrzeszenie Rybaków Morskich - organizacja producentów: 60 lat Zrzeszenia Rybaków Morskich. - Gdynia: Wydaw.
MS, 2007. - 72 s.: il.
585. MELTON Edgar: The Junkers of
Brandenburg-Prussia 1600-1806 // In: The
European nobilities in the seventeenth and
eighteenth centuries. Vol. 2: Northern, Central and Eastern Europe. - Basingstoke, 2007.
- S. 118-170
586. MIKULSKI Krzysztof: Regiony
gospodarcze w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów (szkic do problemu) // In: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo czy
wspólnota? - Toruń, 2007. - S. 59-66
Dot. także Pomorza
587. MISZTAL Zdzisław: Straty wojenne
w gospodarce morskiej poniesione przez Polskę w latach 1939-1945. Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz. Maryn. Wojen. 2007
nr 22 s. 110-131
49
588. PIĄTKOWSKI Andrzej: Budowa
i eksploatacja Wschodniopruskiej Kolei Południowej w latach 1863-1879 // In: Polska
w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza.
- Bydgoszcz, 2007. - S. 211-225
589. POLIŃSKI Dariusz: Późnośredniowieczna ceramika tradycyjna: problematyka identyfikacji i datowania // In: Wybrane
problemy wieków średnich. - Toruń, 2007.
- S. 77-89. Zsfg.
590. RADOCH Marek: Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na placówki szpitalne w Prusach w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego). Kom.
Maz.- Warm. 2007 nr 1 s. 3-18. Zsfg.
591. REFLEKSJE nad strategią gospodarki morskiej i wodnej w 60 rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk: konferencja naukowa: (materiały) / red. Franciszek Gronowski;
Uniwersytet Szczeciński [et al.]. - Szczecin,
2006. - 151 s.: il., mapy, tab., wykr
Z treści: DROZDOWSKI Marian Marek: Czego
możemy nauczyć się od Eugeniusza Kwiatkowskiego?
[1888-1974] s. 13-18. - DROZDOWSKI Marian Marek:
Eugeniusz Kwiatkowski o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim s. 19-33. - RUTKOWSKI Dariusz: Porty Morskie
Szczecin i Świnoujście na tle innych portów morskich
w 60-tą rocznicę powrotu Polski nad Bałtyk s. 59-67. WALCZAK Aleksander: Rocznicowe refleksje nad polskim szkolnictwem morskim s. 72-77. - PAZDAN Anna:
Tendencje w gospodarce morskiej w latach 1946-2004
w świetle badań statystycznych s. 95-107. - MARSZAŁEK
Elżbieta: Edukacja morska w Polsce (lata 1945-2005) ze
szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego
s. 108-126
592. SAWICKI Jan Kazimierz: Restytucje i zakup taboru portowego i czerpalnego
(duńskiego, belgijskiego i holenderskiego)
wyratowanego w polskich portach (1946-1951)). Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 7-21,
tab.
593. SERAFIN Dietmar: O podziale
przestrzennym lasów Prus Wschodnich.
Znad Pisy 2007 nr 16 s. 240-247, il.
50
Pomorze Wschodnie
594. SOBIERALSKA Renata: Ochrona
tradycji sadowniczych i przetwórstwo owoców w Dolinie Dolnej Wisły. Pomerania 2007
nr 9 s. 5-8, il.
595. TETERSKA Olesia: Współpraca polityczna pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a Polską
(1991-2004). Zesz. Nauk. Doktorantów 2007
nr 1 s. 213-232
596. TRYK Cezary: Historia króla puszczy, czyli o żubrze w Prusach. Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 8-22
597. TRYK Cezary: Kształtowanie się
wielkości zwierzostanu Prus Wschodnich
na przełomie XIX i XX wieku // In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze
polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań,
2006. - S. 215-223: tab.
598. WODZIŃSKI Michał: Od waluty
niemieckiej do polskiej: polonizowanie się
pieniędzy w „korytarzu” w latach 1918-1920.
Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 39-44, [2]
s. tabl.
599. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 8]: Dziedzictwo kulinarne / red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn: OBN, 2007. - 111, [2] s.: il., tab., wykr.
- (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 233)
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Kuchnia na
dworze biskupów warmińskich w XVII i XVIII wieku s. 13-27. - WŁODARSKI Józef [Arno], RASZCZYK
Izabela: Z tradycji historycznej słynnej gdańskiej Złotej
Wódki (Goldwasser) w XVII-XX wieku: zagadka receptury s. 28-41. - ŁAPO Jerzy Marek: Rybołówstwo i spożywanie ryb na dawnych ziemiach pruskich w świetle źródeł archeologicznych i archeoichtiologicznych s. 42-47.
- KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA Barbara: Elbląski handel
zagraniczny żywnością w XVII wieku s. 48-59. - BOGDAN Danuta: Jadłospisy królewieckiego konwiktorium
w pierwszej połowie XVII wieku s. 60-67. - SZTĄBERSKA Małgorzata: Menu codzienne dziewiętnastowiecznego Mazura s. 97-101
—————
[748]
600. KAMOSIŃSKI Sławomir: Próby
otwarcia się Polski Ludowej na międzynarodowy podział pracy: polityka eksportowa
i import licencji na przykładzie województwa b y d g o s k i e g o (1950-1980). Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 2/3 s. 111-136, tab. Zsfg. Sum.
601. GROTH Andrzej: Statystyka handlu
morskiego E l b l ą g a w latach 1585-1712.
Cz. 2: Wywóz towarów drogą morską / Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
- Słupsk, 2007. - 252 s.
602. GROTH Andrzej: Die wirtschaftliche Lage der Städte Elbing und Braunsberg
im Lichte ihrer Seehandelsvolumen und Umschlagswerte (1585-1700). Stud. Maritima
2007 Vol. 20 s. 5-34, tab. Streszcz.
603. HAJDUK Bolesław: Die Freie Stadt
Danzig und ihre Wirtschaftsbeziehungen mit
dem Sowjetischen Russland und der Sowjetunion in den Jahren 1920-1939. Stud. Maritima 2005 Vol. 18 s. 63-85, tab. Streszcz.
Gdańsk
604. MACIAKOWSKA Zofia: Skąd czerpano wodę w średniowiecznym Gdańsku.
Pomerania 2007 nr 6 s. 22-26, il., pl.
605. MASIK Grzegorz: Polityka gmin
w zakresie gospodarowania nieruchomościami a przemiany struktury przestrzennej
i rynek pracy w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta // In: Małe miasta w obszarach metropolitarnych. - Warszawa, 2007.
- S. 116-130: mapa, tab. Sum.
606. PELUS-KAPLAN
Marie-Louise:
Les marchands étrangers à Dantzig dans la
première moitié du XVIIe siècle // In: Commerce, voyage et expérience religieuse: XVIeXVIIIe siècles. - Rennes, 2007. - S. 359-369
607. PINNOW Jürgen: Verkehrsverbindungen im Freistaat Danzig. Bd. 2: Nachträge. - Westerland/Sylt: Selbstverl., 2007. - 53
s.: il.
Bd. 1 zob. bibliogr. za 1999 r. poz. 640
[749]
Pomorze Wschodnie
608. SZYMAŃSKI Tomasz: Stocznia
Gdańska. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 1
s. 30-31, il.
609. TRZOSKA Jerzy: Aus der Problematik der Schiffahrtskontakte zwischen
Stockholm und Danzig in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts. Stud. Maritima 2004
Vol. 17 s. 23-35. Streszcz.
610. TRZOSKA Jerzy: From the issues of
navigation between Stockholm and Gdańsk
in the first half of the 18th century. Stud. Maritima 2007 Vol. 20 s. 51-63, tab. Streszcz.
611. TRZOSKA Jerzy: Russische Eingriffe in Danziger Handel und Schifffahrt in der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Stud. Maritima 2006 Vol. 19 s. 5-25. Streszcz.
612. WIŚNIEWSKA Olga: Navigation
and trade of Norway with Gdańsk in the
years 1900-1913. Stud. Maritima 2006 Vol. 19
s. 63-87, tab. Streszcz.
51
618. GROTH Andrzej: Der Hafen in Memel [K ł a j p e d a ] in den Jahren 1664-1722.
Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 37-51, [1] k.
tabl. skł. Streszcz.
619. ANISIEWICZ Renata: Transport
kolejowy w Obwodzie Kaliningradzkim jako
czynnik rozwoju współpracy transgranicznej
// In: Rola geografii społeczno-ekonomicznej
w badaniach regionalnych . - Kielce, 2007. S. 401-407: mapa, tab. Streszcz. Sum.
Królewiec
620. GROTH Andrzej: Port w Królewcu:
jegu funkcje i zaplecze w XVI-XVIII wieku.
Słup. Stud. Hist. 2007 nr 13 s. 199-203
621. CHĘĆ Adam: Myślistwo w komturii m a l b o r s k i e j // In: V Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji. - Poznań, 2007. - S.
43-51
613. WŁODARCZYK Edward: The
Gdańsk banking houses in the years 1815-1918. Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 81-115,
wykr. Streszcz.
622. CHĘĆ Adam: Produkcja i zastosowanie węgla drzewnego w komturii malborskiej: przyczynek do badań nad gospodarką
leśną w państwie zakonnym w Prusach // In:
IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2006. - S. 133-136
614. MADEJ Marcin: Wybrane aspekty
przestępczości w G d y n i okresu międzywojennego. Rocz. Gdyński 2007 nr 19 s. 119-139
623. PICHOLA Jakub: 130 lat Kolei Malborsko-Mławskiej. Rocz. Działdowski 2007
T. 7 s. 111-126, tab.
615. SIELATYCKI Grzegorz: 85 lat Portu
Gdynia. Rocz. Gdyński 2007 nr 19 s. 167-176
616. LABUDDA Krzysztof: Kolej wojskowa na H e l u . Rocz. Helski 2005 [nr] 3
s. 97-105, il.
617. MACEL Jerzy: Dostępność oraz
sposoby sporządzania i dystrybucji leków
w aptekach kartuskich na przełomie XIX
i XX wieku w świetle obowiązujących przepisów, lekospisów i farmakopei // In: Medycyna i farmacja XIX i XX wieku: zagadnienia
wybrane. - Poznań, 2007. - S. 368-371: tab.
Sum.
624. GURBADA Zenon: Pomorskie Fabryki Mebli w N o w e m 1945-1992. [Cz. 1-2]. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 1
s. 4-6, il.; nr 2 s. 35-38, il.
625. KOREJWO Mariusz Tomasz: Dożynki centralne O l s z t y n ‘78: przebieg uroczystości. Echa Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 193-208. Sum.
626. ŚRUTKOWSKI Tomasz: 100 lat komunikacji miejskiej w Olsztynie. - Olsztyn:
Edytor „Wers”, 2007. - 101, [3] s.: il.
627. ZIENKIEWICZ Krzysztof, PRZYTOCKA Maria: Historia komunikacji miej-
52
Pomorze Wschodnie
skiej w Olsztynie 1907-2007. - Olsztyn: [S.n.],
2007. - 248 s.: il.
628. CIEPLUCH Zbigniew, DOBIECH
Andrzej: Polowania w Puszczy P i s k i e j ,
dawniej i dziś // In: Intelektualia myśliwskie:
łowiectwo, natura, cywilizacja. - Kozłówka,
2006. - S. 93-106: il., tab.
629. CZAPLEWSKI Krzysztof, DUDA
Daniel: Porty i przystanie Ziemi P u c k i e j
w pierwszym roku po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 73-93, il., pl., tab.
630. DUDA Daniel: Powiatowy Cech
Rzemiosł Różnych w Pucku. Zap. Puckie
2007 nr 6 s. 8-12, il.
631. DUDA Daniel, KUKLIK Mirosław:
Wylęgarnia siei - brzony w Pucku. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 121-129, il.
632. KOMOROWSKI Antoni F.: Porty
Pucka. - Gdynia: OPTI Firma Handl.- Usług.,
2007. - 47 s.: il., pl. Sum.
633. KOMOROWSKI Antoni F., KOMOROWSKI Arkadiusz: Porty Pucka: rozwój i przemiany. Nautologia 2007 R. 42 nr
144 s. 130-134, il.
634. NIEMIECKA spółdzielnia rolniczo-handlowa w Pucku w dokumencie Straży Granicznej z połowy lat trzydziestych XX
wieku / [wyd.] Ryszard Techman. Zap. Puckie
2007 nr 6 s. 136-139
635. REZMER Urszula: Historia Kółka
Rolniczego R u d z k i M o s t oraz sztandaru,
który „uratował” życie. Zap. Tucholskie 2007
nr 3 s. 145-149, il., portr.
636. DARGACZ Janusz: Rybacy sopoccy: dzieje s o p o c k i e g o rybołówstwa od
wczesnego średniowiecza po wiek XXI. Sopot: Muz. Sopotu, 2007. - 93, [1] s.: il., pl.
Zsfg. Sum.
[750]
637. MUSZCZYŃSKI Leszek: Koniak
wynaleziono w S t a r o g a r d z i e ? Teki Kociewskie 2007 z. 1 s. 53-57
Gorzelnictwo w Starogardzie Gdańskim w XIX
i pierwszej połowie XX w.
638. KOPIŃSKI Krzysztof: Gospodarcze
i społeczne kontakty To r u n i a z Wrocławiem w późnym średniowieczu. - Toruń,
2005
Rec.: GRULKOWSKI Marcin: Między strefą bałtycką a Śląskiem, Prz. Hist. 2007 T. 98 z. 4 s. 595-601.
- ORŁOWSKA Anna, Kwart. Hist. 2007 R. 114 nr 4
s. 127-129. - STELMACH Roman, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 4 s. 165-168
639. KOSZTY żeglugi na Wiśle między
Toruniem a Gdańskiem w 1766: rachunki toruńskiego sternika Franciszka Majewskiego /
[wyd.] Jerzy Dygdała. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2007 R. 55 nr 1 s. 51-66. Sum.
640. VII [SIÓDMY] Sejmik Kółek Rolniczych Prus Zachodnich w Tu c h o l i w relacjach „Pielgrzyma” i „ Przyjaciela” / [wyd.]
Adam Węsierski. Zap. Tucholskie 2007 nr 3
s. 130-137
Tuchola, 23-25 VI 1914 r.
641. CZARNECKI Aleksander: Wą b r z e s k i e Zakłady Graficzne: zarys historyczno-wspomnieniowy 1920-2007 /
współudz. Alicja Kruk, Małgorzata Osip;
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne. - Wąbrzeźno,
2007. - 144 s.: il., faks., portr., tab.
642. WACŁAWIK Beata: Kilka uwag
o hucie żelaza w Wą d o ł k u raz jeszcze.
Znad Pisy 2007 nr 16 s. 21-27, il.
643. ZWOŹNIAK Emilia: Uczestnicy
Jarmarków Folkloru w Wę g o r z e w i e . Stud.
Angerburgica 2007 T. 14 s. 74-186
Acc.: PISAREK Wanda: Bibliografia materiałów prasowych na temat Jarmarków Folkloru w Węgorzewie z lat
1978-2006. Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 187-195
[751]
Pomorze Wschodnie
53
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz. 196, 318, 849, 991, 1084, 1149, 1151, 1200, 1202, 1218, 1221, 1224, 1246, 1312, 1354, 1356, 1360,
1430, 1454, 1607, 1763, 1817, 1847, 1883, 1976, 1981
644. ADAMOWICZ Magdalena, DĄBROWSKI Karol: Historia ustroju Prus
Królewskich // In: Pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki:
(Archiwista w świecie źródeł historycznych).
- Lublin, 2007. - S. 15-17
645. AMBROZIAK Sławomir: O najgłośniejszym procesie sądowym Mazur: zajścia w Dębowcu i Jedwabnie na przełomie lat
1931/1932 i postępowanie w tych sprawach
przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 35-65, il.,
portr.
646. JANICKA Danuta: Zur Bedeutung
des Magdeburger Vorbilds in der städtischen
Gerichtsbarkeit Nordpolens: das Beispiel
Kulm und Thorn // In: Gerichtskultur im
Ostseeraum: vierter Rechtshistorikertag im
Ostseeraum. - Frankfurt/M., 2007. - S. 29-40
647. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Nazwy pomieszczeń zamku malborskiego w instrumentach notarialnych z końca
XIV - pierwszej połowy XV wieku. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 4 s. 41-56. Zsfg. Sum.
648. KACZOR
Dariusz:
Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości
w Gdańsku w XVI-XVIII wieku. - Gdańsk,
2005
Rec.: PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna, Klio (Toruń) 2007 [nr] 9 s. 147-153. - SALMONOWICZ Stanisław: Przestępstwo, przestępca i represja karna w nowożytnym Gdańsku, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 195-203
651. SCHÜSSLER Martin: „Vagati” und
„Vagatae” als Täter und Opfer in spätmittelalterlichen deutschen Achtbüchern, aufgezeigt
am „Kulmer Gerichtsbuch” von 1340-1428,
mit einem Vergleich des Augsburger Achtbuches von 1338-1528 und den Nürnberger Acht-, Verbots- und Fehdebüchern von
1285-1403. Zs. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch.
Germ. Abt. 2007 Bd. 124 s. 301-310
652. TARNOWSKA Anna: Rechtsbesonderheiten der Verwaltung in den ehemaligen
preussischen Provinzen Posen und Westpreussen 1918-1939 // In: Europa und seine
Regionen: 2000 Jahre europäische Rechtsgeschichte. - Köln, 2007. - S. 649-655
653. THOMSEN Martina: Zwischen
Hauptwache und Stockhaus: Kriminalität
und Strafjustiz in Thorn im 18. Jahrhundert.
- Marburg, 2005
Rec.: KACZOR Dariusz: Uwagi o przestępczości
i wymiarze sprawiedliwości w osiemnastowiecznym Toruniu, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 205-220. - PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna, Klio (Toruń) 2007 [nr] 9
s. 147-153. - SCHÜSSLER Martin, Zs. d. Savigny-Stift. f.
Rechtgesch. Germ. Abt. 2007 Bd. 124 s. 614-621
654. TOCZEK Ryszard: Historycznoprawne podstawy administracji w Gdyni
1926-2002. Cz. 2. Nautologia 2007 R. 42 nr
144 s. 99-107, il., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 690
655. WIJACZKA Jacek: Procesy o czary
w Prusach Książęcych (Brandenburskich)
w XVI-XVIII wieku. - Toruń: Wydaw. UMK,
2007. - 363 s.: il., mapa, tab. Bibliogr. s. 337-354
649. KNOTHE Hans-Georg: Die obere
Gerichtsbarkeit in Ostpreussen von 16181879 // In: Gerichtskultur im Ostseeraum:
vierter Rechtshistorikertag im Ostseeraum.
- Frankfurt/M., 2007. - S. 55-81
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław: O procesach
o czary w „Prusach Książęcych”, Czasy Nowożytne 2007
T. 20 s. 291-302
650. MACIEJEWSKI Tadeusz: Prawo
pracy w wilkierzu miasta Gdańska z 1761
roku. Gdań. Stud. Prawn. 2007 T. 17 s. 153-164
656. WOŹNIAK Zbigniew: Organizacja
i działalność sądów powszechnych na terenie
Grudziądza w latach 1939-1945. Rocz. Grudz.
2007 T. 17 s. 151-169, il., faks.
54
Pomorze Wschodnie
[752]
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz. 109, 279, 322, 452, 456, 461, 470, 580,
706, 712, 964, 988, 1134, 1182, 1216, 1240, 1246,
1275, 1276, 1308, 1333, 1533, 1535, 1621, 1648, 1654,
1697, 1940
657. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Kociewie w świetle badań nad upowszechnieniem kultury regionalnej. Rydwan 2006
[nr] 1 s. 144-158
658. CHŁOSTA Jan: Związki kulturalnonarodowe południowej Warmii z Pomorzem
w końcu XIX i na początku XX wieku. Teki
Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 129-143
659. CZYŻEWSKI Marian: Działalność
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na Pomorzu
// In: Materiały posympozyjne z Wystawy
oraz Sympozjum Popularno-Naukowego poświęconego Dziejom Kajaka i Kajakarstwa.
- Gdańsk, 2004. - S. 47-52
663. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja:
Humaniści w pałacu biskupim w Lidzbarku
Warmińskim (Heilsbergu) w XVI w.: między humanizmem a ortodoksją katolicką //
In: Pro animarum salute: księga pamiątkowa
z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza
profesora Tadeusza Rogalewskiego. - Olsztyn,
2007. - S. 291-299
664. KATKUS Laurynas: Alegorijos žiedynai: Prūsija ir tarybinio laikotarpio Lietuvių
kultūra. (Blüten der Allegorie: Preussen und
die litauische Kultur der sowjetischen Zeit).
Darbai ir Dienos 2006 [nr] 46 s. 31-50. Zsfg.
665. KRUK Erwin: Duchowość protestancka w czasach Herdera. Mrągowskie Stud.
Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 148-158. Zsfg.
Dot. Mazur
666. KUZBORSKA Alina: Preussisch
Litauen im Kontext der Geisteskultur des 18.
Jahrhundert in Ostpreussen // In: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft. - Gdańsk,
2007. - S. 133-151
660. HORBACZEWSKI Henryk: Dziedzictwo kulturowe Warmii-Mazur-Powiśla //
In: Region Warmii i Mazur w zintegrowanej
Europie. - Elbląg, 2007. - S. 59-77: il., mapy
667. LANDOWSKI Roman: Cechy tożsamości regionalnej Kociewia // In: Tożsamość
kulturowa obszarów przygranicznych w dobie
globalizacji. - Pelplin, 2006. - S. 26-28
661. ICKIEWICZ Kazimierz: Dziedzictwo historyczne i kulturowe Kociewia // In:
Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji. - Pelplin, 2006. - S.
32-38
668. LEMAŃCZYK Magdalena: Rola
kultury kaszubskiej w promocji turystycznej województwa pomorskiego // In: Kultura i turystyka: razem czy oddzielnie? - Łódź,
2007. - S. 275-287: il., mapa
Toż w jęz. lit. s. 29-31
Toż w jęz. lit. s. 39-45
662. JÄHNIG Bernhart: Kulturgeschichte des Preussenlandes in der frühen Neuzeit:
Bericht über die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 29. Juni bis 1. Juli
2007 in Hamburg. Preussenland 2007 Jg. 45
s. 33-38
Toż zob.: AHF-Information. Tagungsberichte 2007
Nr. 137 http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/
Berichte/pdf/2007/137-07.pdf
669. MARKIEWICZ Małgorzata: Aesthetic qualities of glass jewellery found in
early medieval cemeteries of the ChełmnoDobrzyń zone. Archaeol. Polona 2007 Vol. 45
s. 117-126, [4] s. tabl.
670. MAROSZEK Józef: Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska - Litwa - Kaliningrad. - Białystok: Stow. „Tow. Amicus”, 2007.
- 397, [1] s.: il.
[753]
55
Pomorze Wschodnie
671. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Wielokulturowość Pomorza i jej konsekwencje dla edukacji // In: Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej: doświadczenia polskie i niemieckie. - Gdańsk, 2007. - S.
53-66
672. OLBERT Joanna M.: Działalność
Polskiej Rady Kultury w Wolnym Mieście
Gdańsku (1938-1939). Teki Gdań. 2006/2007
T. 8/9 s. 45-57
673. PRŪSISKA chrestōmatija / [sud.]
Mikelis Klusis, Prāncis Arellis. - Kaunas:
Lith. World Cent. for Advancement of Cult.,
Scien. a. Educ., 2007. - 190, [2] s.: il., portr.
- ( Bibliotheca Klossiana; 3. Lingua Borussica
Nova; 1)
674. SAJKOWSKI Ryszard: Powstanie
i działalność Agencji Ochrony Dóbr Kultury - Izba Muzealna C[entrum] K[ultury]
i S[portu] (1999-2000) [w Ostródzie].
Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr. 2007)
s. 231-240, il.
675. STARK Werner: Kant in Königsberg
// In: „Durst nach Erkenntnis ...”: Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa: zwei Jahrzehnte
Immanuel-Kant-Stipendium. - München,
2007. - S. 11-36: il.
676. SZAREJKO Krzysztof: Dziedzictwo
kulturowe zasobów przestrzennych wsi kaszubskiej a jakość produktu turystyki wiejskiej // In: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej: wyzwanie
XXI wieku. - Białystok, 2007. - S. 197-204: il.
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz. 6, 150, 159, 163, 238, 306, 327, 381, 437,
470, 563, 666, 769, 775, 776, 780, 785, 1178, 1186,
1227, 1372, 1555, 1556, 1566, 1585, 1627, 1638, 1650,
1651, 1661, 3003
677. ANSELMINO Thomas: Medizin
und Pharmazie am Hofe Herzog Albrechts
von Preussen (1490-1568). - Heidelberg,
2003
Rec.: ARNOLD Udo, Preussenland 2007 Jg. 45 s. 25-26
678. BRODNICKI Mariusz: Spór o istnienie etyki w dawnym Gdańsku. Stud. Gdań.
Wizje i rzeczywistość 2007 T. 4 s. 52-63. Sum.
679. SZTURC Jan: Gdańsk: europejska
stolica nauk ścisłych. Gdań. Rocz. Ewang.
2007 Vol. 1 s. 79-92, il.
680. WIĘSŁAW Witold: Matematyka
polska epoki Oświecenia. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2007. - 359 s.: il., faks., portr.,
tab. Bibliogr. s. 303-349
Z treści: Matematyka w Akademii Wileńskiej przed
okresem reform KEN s. 29-42. - Gimnazja w Toruniu
i Gdańsku s. 57-59. - Matematyka w Szkole Głównej Litewskiej s. 101-109. - Cesarski Uniwersytet Wileński (1796-1832) s. 196-236. - Gimnazjum w Toruniu s. 286-288
—————
681. BARNIŠKIENĖ Sigita: Die Natur
der Kurischen Nehrung in den Gedichten
von Walther Heymann [1882-1915] und Alfred Brust [1891-1934] // In: Provinz als Zentrum: Regionalität in Literatur und Sprache:
ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium. - Aachen, 2007. - S. 81-94
682. BARNIŠKIENĖ Sigita: Prisiminimai
Johanneso Bobrowskio [1917-1965] poezijoje. (Erinnerungen in der Poesie von Johannes
Bobrowski). Darbai ir Dienos 2007 [nr] 48
s. 75-99. Zsfg.
683. BERNHARDT Rüdiger: „Litauische
Geschichten”: Inhaltsangabe oder Gattungsbezeichnung // In: Provinz als Zentrum:
Regionalität in Literatur und Sprache: ein
polnisch-deutsch-nordisches Symposium.
- Aachen, 2007. - S. 61-80
Twórczość Hermanna Suderamnna dot. Prus Wsch.
i Litwy
684. BURNSIDE Sheridan: „Niemand
sprach von dem Knochenberg”: die Darstellung des Konzentrationslagers Stutthof
in Günter Grass’ Roman Hundejahre // In:
KZ-Verbrechen: Beiträge zur Geschichte der
nationalsozialistischen Konzentrationslager
56
Pomorze Wschodnie
und ihrer Erinnerung. - Berlin, 2007. - S.
191-204
685. CEYNOWA Florian Stanisław:
Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą / oprac. Jerzy
Treder. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2007. - 168 s.:
il., faks. - (Biblioteka Pisarzy Kaszubskich;
T. 1)
Współwyd.: Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã
686. CHŁOSTA-ZIELONKA
Joanna:
Wątek regionalny w prozie z Warmii
i Mazur: rekonesans. Mrągowskie Stud. Hum.
2006/2007 T. 8/9 s. 25-33. Zsfg.
687. CHOJNOWSKI Zbigniew: Mazurskie życie społeczne w tekstach Karla Leścińskiego. Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007
T. 8/9 s. 90-112. Zsfg.
688. CHOJNOWSKI Zbigniew: Pochwała „stanu gospodarskiego” w wierszach Mazurów. Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 46-58
689. CHOJNOWSKI Zbigniew: Tam,
gdzie się dba o pamięć: tematy i dramaty świata Erwina Kruka. Mrągowskie Stud.
Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 76-89. Zsfg.
690. DREIKOPEL Tomasz: Pieśń urodzinowa Ulryka Schobera [1559-1598] do
Franciszka Tidicaeusa [1554-1617] z 1598 r.
jako przykład nowołacińskiej poezji okolicznościowej na Pomorzu // In: Róbcie teatr...:
księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi
Bohdanowi Głuszczakowi. - Olsztyn, 2007.
- S. 213-222
691. FAC Bolesław: Günter Grass: przyjaciel z ulicy Lelewela. - Gdańsk: Ofic. Czec,
1999. - 98, [2] s.: il.
692. GRZEŚKOWIAK Radosław: Obraz
Gdańska w poezji staropolskiej. Pomerania
2007 nr 1 s. 58-61, il.
693. HALL Katharina: Günter Grass’s
„Danzig Quintet”: explorations in the memory and history of the Nazi era from „Die
Blechtrommel” to „Im Krebsgang”. - Oxford:
Lang, 2007. - 215 s. Bibliogr. s. 187-210
[754]
694. HARTMANN Regina: Ethnische
Pluralität: zur Architektur des Raumes Memelland in Ernst Wicherts Geschichten von
Land und Leuten // In: Zwischeneuropa
- Mitteleuropa: Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation: Akten des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen
Germanistenverbandes. - Dresden, 2007. - S.
166-173
695. JANKE Stanisław: Kaszëbskô proza òd 1989 rokù. Acta Cassubiana 2007 T. 9
s. 68-74
696. JAROSIŃSKI Dariusz: Dom nad
Krutynią. Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007
T. 8/9 s. 119-125. Zsfg.
Mazury w twórczości Kazimierza Orłosia
697. KAKAREKO Antoni: Kolekcje warsztatowe dotyczące problematyki kulturalnoliterackiej na Wybrzeżu Gdańskim i Pomorzu. Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 76-85
W spuściźnie Andrzeja Bukowskiego przechowywanej w Bibl. Gł. Uniw. Gdań.
698. KAUFMANN Doris: Mythos Ostpreussen // In: „Eine andere Welt”?: Kultur
und Politik in Osteuropa 1945 bis heute:
Festschrift für Wolfgang Eichwede. - Stuttgart, 2007. - S. 225-232
699. KĘCIŃSKA Jowita: Wczesnośredniowieczna puszcza krajeńska w literackim
ujęciu: rzecz o powieści Konrada Kaczmarka
Obelnik // In: V Ogólnopolska Konferencja
pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2007. - S. 323-332
700. KLEIN Manfred: J.D.H. Temmes
[1798-1881] literarisches Denkmal für die
„Kacksche Ball” (Kakšiu bala). Annaberger
Annalen 2007 Nr. 15 s. 120-141
701. KOZUBOWSKA Regina: Uroki
mazurskich stron w twórczości „dumaca”
[Michała Kajki (1858-1940)] z Ogródka. Literatura Ludowa 2007 nr 6 s. 19-34. Sum.
702. KUKLIK Mirosław: Proza Augustyna Necla [1902-1976] jako źródło do badań
[755]
Pomorze Wschodnie
etnograficznych. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 105-116, il.
703. LEWIŃSKA Aneta: Stereotyp lasu
w pomorskich elementarzach // In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze
polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań,
2006. - S. 225-236
704. LINKNER Jan: Czy ku literackiej
legendzie się ma?.. Nasze Pomorze 2006 nr 8
(dr. 2007) s. 243-251
Dot. Jana Drzeżdżona (1937-1992)
705. LIPSKI Tadeusz: O hymnie kaszubskim Hieronima Derdowskiego. Kościerskie
Zesz. Muz. 2007 [nr] 1 s. 97-107
706. Das LITERARISCHE und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk / hrsg. v. Andrzej Kątny. - Frankfurt/M., 2004
Rec.: LAWATY Andreas, Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 443-449
707. LITERATURA kaszubska: w nauce
- edukacji - życiu publicznym / red. Zbigniew
Zielonka; Instytut Kaszubski. - Gdańsk, 2007.
- 207, [1] s.: il., tab., wykr.
Z treści: ZIELONKA Zbigniew: To są tylko próby
(poważne, a niekiedy odważne) odpowiedzi o miejscu
literatury kaszubskiej A.D. 2007 s. 7-13. - SAMP Jerzy:
Zasadnicze dokonania i postulaty badawcze w literaturoznawstwie kaszubskim s. 15-28. - KUIK-KALINOWSKA
Adela: Literatura kaszubska a strategie badawcze s. 29-44.
- GRUCZA Ewa: Literackie teksty kaszubskie i nauka
kaszubszczyzny w szkołach podstawowych: oczekiwania - programy - praktyka dydaktyczna s. 45-54. - BASKA-BORZYSZKOWSKA Felicja: Käszebskô lëteratura
w naùczanim strzédny szkòłë na spòdlim Kaszëbsczégò
Liceùm Òglowòsztôłcącégo w Brusach s. 55-60. - KĘCIŃSKA Jowita: Nauka o literaturze kaszubskiej w wyższych
uczelniach Pomorza (na przykładzie Akademii Pomorskiej w Słupsku) s. 61-68. - LINKNER Tadeusz: Kaszubskie „lektury obowiązkowe” w szkołach (postulaty)
s. 69-86. - MAZUREK Monika: Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa badań
socjologicznych) s. 87-101. - BORZYSZKOWSKI Józef:
Ruch kaszubsko-pomorski a rozwój literatury kaszubskiej s. 103-124. - KALINOWSKI Daniel: Dramaturgia
kaszubska: pytania o kondycję i perspektywy s. 125-139.
- ZIELONKA Zbigniew: Status literatury kaszubskiej i jej
twórców w życiu publicznym s. 141-164. - OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: W stronę socjologii i antropologii literatury kaszubskiej s. 165-187. - BUGAJNA
Elżbieta: Literatura kaszubska a teologia s. 189-196.
- KARGUL Michał: Konferencja Literatura kaszubska
w nauce - edukacji - życiu publicznym: Strabienino 5-7
września 2007 rok s. 201-207
57
708. LOEW Peter Oliver: Willibald
Omankowski [1886-1976] als Prosaschriftsteller. Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15 s. 47-52
Gdański poeta, felietonista i krytyk teatralny
709. LOEW Peter Oliver: Gdańsk literacki (1793-1945). - Gdańsk, 2005
Rec.: ANDRZEJEWSKI Marek, Prz. Zach. 2007 R. 63
nr 1 s. 275-280. - LOEW Peter Oliver, Stud. Germ. Gedan.
2007 Nr. 15 s. 173-176
710. ORŁOWSKI Hubert: Pole symboliczne literatury „wschodniopruskiej” // In:
Kresy: dekonstrukcja. - Poznań, 2007. - S.
123-131
711. OSSOWSKI Mirosław: Ostpreussen in den Erinnerungsbüchern von Marion
Gräfin Dönhoff, Hans Graf von Lehndorff
und Alexander Fürst zu Dohna-Schlobitten
// In: Zwischeneuropa - Mitteleuropa: Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation: Akten des Gründungskongresses des
Mitteleuropäischen Germanistenverbandes.
- Dresden, 2007. - S. 398-404
712. OSTPREUSSEN,
Westpreussen,
Danzig: eine historische Literaturlandschaft /
hrsg. v. Jens Stüben. - München: Oldenbourg,
2007. - 762 s.: tab. - (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa; Bd. 30)
Z treści: STÜBEN Jens: Die historische Literaturregion Ostpreussen - Westpreussen - Danzig: zur Einführung
s. 9-18. - RIBBAT Ernst: Literatur und Theater in Ostund Westpreussen von 1805 bis 1945 s. 21-51. - LOEW
Peter Oliver: Die Danziger Literatur zwischen 1793 und
1945 am Beispiel Schriftsteller: Friedrich Wilhelm Krampitz [1790-1854] - Johannes Trojan [1837-1915] - Walther Domansky [1860-1936] - Martin Damss [1910-1962]
s. 53-70. - JOACHIMSTHALER Jürgen: Doppelte Vergangenheit: Ostpreussen als Fiktion s. 71-97. - KELLER
Andreas: Ostpreussische Literaturgeschichte von unten:
die Prussen als Paradigma, Motiv und Kryptogramm
im regionalen Kulturgedächtnis: eine postkoloniale Inspektion s. 99-134. - MENTZEL-REUTERS Arno: „Gote,
Marîen und dem meistir”: der Deutsche Orden und die
Anfänge der preussischen Literaturgeschichte s. 137-154.
- PÄSLER Ralf G.: Zwischen Deutschen Orden und Hanse: zu den Anfängen literarischen Lebens im spätmittelalterlichen Preussenland s. 155-173. - GRUNEWALD
Eckhard: Ambrosius Lobwasser [1515-1585], der Genfer
Psalter und die deutsche Verskunst des 16. Jahrhundert
s. 175-187. - HABERLAND Detlef: Der Buchdruck in
Danzig in der Frühen Neuzeit: vom Wanderdrucker bis
58
Pomorze Wschodnie
zur Massenproduktion s. 189-204. - WALTER Axel E.:
Simon Dach [1605-1659]: der preussische Archeget der
deutschen Dichtung des 17. Jahrhunderts s. 205-233. KUZBORSKA Alina: Eine doppelte Rezeption: Christian Donalitius versus Kristijonas Donelaitis [1714-1780]
s. 259-284. - LANGE Carsten: Die Romantisierung preussischer Urgeschichte in Zacharias Werners [1768-1823]
Drama Das Kreuz an der Ostsee s. 323-337. - OSSOWSKI
Mirosław: Zwischen der Amtskirche und den Sekten: zur
masurischen Religiosität und zur Gromadki-Bewegung
im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhundert in
der belletristischen Literatur s. 381-398. - HARTMANN
Regina: Ostpreussische „Kindheits-Muster”: Hermann
Sudermann [1857-1928] und Fritz Skowronnek [18581939] s. 399-407. - BITTRICH Burkhard: „Das Land
Nimmermehr”: Ostpreussen im Werk von Agnes Miegel
[1879-1964] s. 437-449. - LANGE Hella-Sabrina: „Die
Nähe der Ferne”: zu Oskar Loerkes [1884-1941] Westpreussenbild s. 475-485. - SINKEVIČIENĖ Regina: „Was
mir das Herz bewegt”: Alfred Brust [1891-1943] s. 487499. - MATYSIAK Anna: Mythos und Gegenwart: zur
Mythisierung in Werken von Ernst Wiechert [1887-1950]
und Erwin Kruk s. 503-519. - PANKAU Johannes G.: Johannes Bobrowski [1917-1965]: ein Porträt s. 521-535.
- GARLEFF Michael: Heimat und Fremde bei Siegfried
Lenz s. 537-562. - CEPL-KAUFMANN Gertrude: Günter Grass und Danzig s. 563-587. - STÜBEN Jens: Die
historische Literaturregion Ostpreussen - Westpreussen
- Danzig in der Forschung: eine Auswahlbibliographie
s. 607-723
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 614-616. - KAMIŃSKA
Ewelina, Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15 s. 188-191
[756]
717. SKOROWSKI Henryk: Etos Kaszubów w twórczości literackiej Augustyna Necla [1902-1976]. - Warszawa; Krosno: Krośn.
Ofic. Wydaw., 2006. - 179 s. Bibliogr. s. 167-179
Zob. też: SKOROWSKI H.: Etos kaszubów w twórczości literackiej Augustyna Necla. Zap. Puckie 2007 nr 6
s. 89-104
718. SOBIERAJ Sławomir: Wobec wydziedziczenia: trójgłos poetów Północy (Erwin Kruk - Kazimierz Brakoniecki - Zbigniew Chojnowski). Mrągowskie Stud. Hum.
2006/2007 T. 8/9 s. 159-171. Zsfg.
719. STALA Zbigniew: Powieść historyczna o tematyce warmińsko-mazurskiej
w latach 1945-1980. Mrągowskie Stud. Hum.
2006/2007 T. 8/9 s. 51-71. Zsfg.
720. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Arystokratka Grandseigneurs protestanckiej konspiracji niemieckiego Wschodu przeciw Hitlerowi w okowach hagiografii historycznej.
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 118-150
Omówienie książki: PEJSA Jane: W imię lepszych
Niemiec: życie Ruth von Kleist-Retzow 1867-1945. Gdańsk, 2003
713. POPRAWSKA Kaja: Ästhetisierte
Landschaft: das Kurische Haff im Werk von
Hugo Marti [1893-1937] // In: Provinz als
Zentrum: Regionalität in Literatur und Sprache: ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium. - Aachen, 2007. - S. 133-138
721. SZYDŁOWSKA Joanna: Ku Atlantydzie Północy: doświadczenie pogranicza
w polskiej refleksji literackiej i publicystycznej przed 1945 rokiem: kategorie terytorialne. Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9
s. 34-50. Zsfg.
714. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Inspiracje w kaszubskiej twórczości ojca. Kościerskie Zesz. Muz. 2007 [nr] 1 s. 108-110
722. SZYDŁOWSKA Joanna: Stary(?)
temat w nowych dekoracjach: alternatywne
wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego [1903-1987] i Marka Domańskiego.
Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 2 s. 235-245
Utwory Alojzego Nagla
715. SAMP Jerzy: Oblicza pisarstwa poety z Wiela // In: Ò panu Czôrlińsczim, co do
Pùcka pò sécë jachôł. - Gdańsk, 2007. - S. 5-36
Hieronim Derdowski
723. WALKUSZ Jan: Twórczość literacka
duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939.
- Lublin, 2002
Rec.: LENORT Feliks, Ecclesia 2006 T. 2 s. 375-377
716. SIDABRAITĖ Žavinta: Christian
Gottlieb Mielckes [1732-1807] litauische
Dichtung „Pilkainis”: geschichtlicher Diskurs
oder Metapher. Annaberger Annalen 2007 Nr.
15 s. 114-119
724. WALTER Axel E.: Bemühungen um
Simon Dach [1605-1659]: eine wissenschaftsgeschichtliche Darstellung zu den Dach-Ausgaben und zur Rezeption eines „ostpreussi-
[757]
59
Pomorze Wschodnie
schen” Dichter. Berichte u. Forsch. 2006 Bd.
14 (dr. 2007) s. 7-106
725. ZIELONKA Zbigniew: Jan Drzeżdżon [1937-1992] jako badacz literatury kaszubskiej. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007)
s. 223-230
731. KICOWSKA Alicja: Szkic do biografii zbiorowej nauczycieli szkół rolniczych
na Warmii i Mazurach (1945-1989) // In:
Z dziejów oświaty polskiej: księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian.
- Szczecin, 2007. - S. 201-209
726. ŻÓŁTOWSKA Magdalena: Poręka:
mazurskie tłumaczenie ballady Friedricha
Schillera [1759-1805] „Die Bürgschaft”. Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 3-24.
Zsfg.
732. KOBENDZA Ryszard Lucjan: Polskie szkolne organizacje wioślarskie na Pomorzu i w Wielkopolsce w latach 1894-1918
// In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały z sesji popularno-naukowej. - Gorzów
Wielkopolski, 2005. - S. 17-25
727. ŻYTYNIEC Rafał: Pamięć o Prusach Wschodnich w literaturze niemieckiej
i polskiej po 1945 roku. Prz. Zach. 2007 R. 63
nr 1 s. 111-133. Sum.
733. NIEWĘGŁOWSKA Aneta: Średnie
szkolnictwo żeńskie w Prusach Zachodnich
w latach 1807-1911. Zap. Hist. 2007 T. 72 z.
2/3 s. 89-110. Zsfg. Sum.
728. ŻYTYNIEC Rafał: Zwischen Verlust und Wiedergewinn: Ostpreussen als Erinnerungslandschaft der deutschen und polnischen Literatur nach 1945. - Osnabrück:
Fibre-Verl., 2007. - 302 s.: il., mapy
734. PULIŃSKI Andrzej Jarosław: Konspiracja i opór: z dziejów oświaty na Warmii
i Mazurach w latach 1945-1956. - Białystok:
Wydaw. Niepaństwowej Wyż. Szk. Pedagog.,
2007. - 191 s. Bibliogr. s. 165-174
Rec.: FISCHER Gerd, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 357-364. - JOACHIMSTHALER
Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 1 s. 137-139
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz. 247, 393, 461, 481, 671, 680, 707, 855,
949, 985, 1028, 1068, 1070, 1073, 1122, 1246, 1370,
1411, 1468, 1469, 1475, 1491, 1529, 1547-1551, 1559,
1576, 1586, 1590, 1593, 1609, 1618, 1623, 1640,
1642-1644, 1649, 1655, 1663, 1667, 1669, 1671, 1673,
1677, 1680, 1685, 1692, 1701, 1703, 1716, 1718, 1719,
1722, 1724, 1728, 1734, 1737, 1738, 1744, 1749, 1870,
1911, 2531, 3236
729. GROCHOWINA Sylwia: Funkcjonowanie i rola szkolnictwa niemieckiego
na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945.
Biul. Fund. Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk.
Służby Polek 2007 nr 2 s. 5-14
730. KACZOROWSKI Tadeusz Jerzy:
Początki tworzenia szkolnictwa Marynarki
Handlowej na strukturach organizacyjnych
i kadrowych Wojska Polskiego (1920-1929).
Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 45-51, faks.,
tab.
735. RADZISZEWSKA Maria: Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na
Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Biul.
Hist. Wychow. 2005/2006 [nr] 1/2 (dr. 2007)
s. 86-94
736. SAWICKI Jan Kazimierz: Dyscypliny nauki projektowane do doktoryzowania
na wydziałach nawigacyjnych uczelni morskich w Polsce (1981-2006). Nautologia 2007
R. 42 nr 144 s. 38-45
737. WILCZYŃSKI Zenon: Formy
oświaty pozaszkolnej na Pomorzu i ich rozwój w okresie międzywojennym // In: Z dziejów oświaty polskiej: księga jubileuszowa
dedykowana profesor Danucie Koźmian. Szczecin, 2007. - S. 167-180
—————
738. ZIEMBA Tomasz: Zarys dziejów
Zespołu Szkół Zawodowych w B r o d n i c y.
- Brodnica: Zesp. Szk. Zawod., 2007. - [2], 86,
[2] s., [4] s. tabl.: il., tab.
60
Pomorze Wschodnie
739. RAFIŃSKI Stefan: Z dziejów
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
w C h e ł m n i e . - Wyd. 3, popr. i uzup. - Bydgoszcz: Bydg. Tow. Nauk., 2007. - 154 s., [10]
s. tabl.: tab. Bibliogr. s. 77-80. Zsfg.
740. BUCHHOLZ Wojciech: Historia
c h o j n i c k i e g o gimnazjum ze szczególnym
uwzględnieniem udziału chojnickich filomatów w powstaniu styczniowym 1863/1864 r.
Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2007 nr 3 s. 70-85
741. CHOJNICKIE gimnazjum w życiu społeczno-kulturalnym miasta w II RP
/ kol. red. Paweł Boczek [et al.]. - Chojnice:
Wydaw. Hegard, 2007. - 48 s.: il. - (Biblioteka
Filomaty / Towarzystwo Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich; T. 7)
742. DRAWS Jarosław: Świadectwo
szkolne z Prywatnej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej przy Zakładzie św. Boromeusza
ss. Franciszkanek w Chojnicach. Zesz. Chojn.
2007 nr 22 s. 201-207, faks.
743. MATTHES Rajmund: Profesorowie
i nauczyciele w gimnazjum chojnickim w latach 1815-1920: zarysy biograficzne. Chojn.
Biul. Inf. „Filomata” 2007 nr 3 s. 47-69
744. SZWANKOWSKI Jerzy: Wybitni
ludzie nauki i dydaktyki Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach
1815-1920. Cz. 2: Per crucem ad lucem!: prof.
Hermann Lindemann (1804-1856). Chojn.
Biul. Inf. „Filomata” 2007 nr 3 s. 86-87
[758]
747. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w E l b l ą g u . - Elbląg: Wydaw. Uran, 2007. 255, [1] s.: il.
748. ABSOLWENCI Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w G d a ń s k u :
rocznik 1947-1952 / oprac. Zdzisław Wajda.
- Gdańsk: Akad. Medyczna, 2002. - 247 s.: il.,
portr., wykr.
749. CZERNIAKOWSKA Ewa: Lektorzy
języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum
Akademickim za panowania króla Stanisława
Augusta. Teki Gdań. 2004/2005 T. 6/7 s. 7-17
750. 40 [CZTERDZIEŚCI] lat oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim: historia,
wspomnienia, fakty / zebr., zest. i koment.
opatrzył Marcin Pliński. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań.; Fund. Rozw. Uniw. Gdań.,
2007. - 396, [1] s.: il.
751. GRZYBOWSKI Romuald: Działalność wychowacza i ideowo-polityczna prowadzona w liceach pedagogicznych
w województwie gdańskim (1945-1970) // In:
Z dziejów oświaty polskiej: księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian.
- Szczecin, 2007. - S. 223-235
752. KRONIKA [Akademii Medycznej w Gdańsku] (2006) / [aut.] Zbigniew
Machaliński [et al.]. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37 s. 187-240
753. KSIĘGA jubileuszowa / red. Bohdan Zadroga; Politechnika Gdańska. Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska. - Gdańsk,
2005. - 511 s.: il., portr., tab.
745. MYŚLIWCZYK Iwona: Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w D z i a ł d o w i e (lata 1945-1948). Szkice Hum. / Olszt. Szk. Wyż. 2006 T. 6 nr 1/2
s. 225-234. Streszcz. Sum.
754. MAŁECKA Mariola, KAMIŃSKI
Zbigniew: Z dziejów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku //
In: Dawna medycyna i weterynaria. - Chełmno, 2007. - S. 163-177
746. WÓŁKIEWICZ Waldemar: Liceum
Ogólnokształcące dla Pracujących w Działdowie 1965-1975. Rocz. Działdowski 2007
T. 7 s. 86-97, tab.
755. WĄSOWICZ Jarosław: My chcemy
Boga w książce, w szkole: młodzież gdańskiej
„Topolówki” w obronie ks. J. Popiełuszki
i szkolnych krzyży // In: Kościół w godzi-
[759]
Pomorze Wschodnie
nie próby 1945-1989: nieznane dokumenty
i świadectwa. - Kraków, 2005. - S. 58-70
Toż: - Kraków, 2006. - S. 278-287
756. Z DZIEJÓW językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim
(1947-2005) / red. Jolanta Maćkiewicz, Ewa
Rogowska-Cybulska, Jerzy Treder. - Gdańsk,
2006
Rec.: SOBCZAK Elżbieta, Kom. Maz.- Warm. 2007
nr 4 s. 571-573
757. MARKOWSKA Marzena: Liceum
Handlowe w G d y n i 1933-1939. Nautologia
2007 R. 42 nr 144 s. 58-63, il., tab.
758. PARTEKA Witold: Szkolnictwo
oficerskie Polskiej Marynarki Handlowej
w Gdyni w latach 1930-2007. Rocz. Gdyński
2007 nr 19 s. 91-106, il.
759. POSIŁA Janusz: Jubileuszowe wspomnienia absolwentów rocznika 1951-1955
oksywskiej Alma Mater. - Gdynia: [Akad.
Maryn. Woj.], 2007. - 249 s.: il., portr., tab.
- (Moja Droga na Morze; 2)
760. ŻUCHOWSKI Leszek: Nasi absolwenci: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w G o l u b i u - D o b r z y n i u 1945-2005.
- Golub-Dobrzyń: nakł. aut., 2005. - 156 s.,
[8] s. tabl.
761. CZOŁGOSZEWSKI Jerzy: Szkolenie pracowników działów specjalnych
w szkole Straży (Służby) Więziennej w I ł a w i e w latach 1949-1955. Prz. Więziennictwa
Pol. 2005 nr 47/48 s. 86-94
762. GRZYMKOWSKI Piotr: Zarys dziejów oświaty na terenie I ł o w a [pow. działd.]
do 1956 r. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 98110, il.
763. LIZAKOWSKI Piotr: Pierwsze
lata powojennej rzeczywistości w Szkole Powszechnej nr 1 w K o ś c i e r z y n i e .
Kościerskie Zesz. Muz. 2007 [nr] 1 s. 14-18,
il., tab.
61
764. KOMOROWSKI Manfred: Das
Promotionswesen an den Universitäten Königsberg [K r ó l e w i e c ] und Duisburg: ein
Vergleich // In: Bilder - Daten - Promotionen:
Studien zum Promotionswesen an deutschen
Universitäten der frühen Neuzeit. - Stuttgart,
2007. - S. 303-318: il., tab.
765. LIDZBARSKA szkoła rolnicza: zarys monograficzny 1946-2001 / oprac. Ryszard Misiun, Apolinary Zapisek. - Lidzbark
Warmiński: Stow. Absolwentów i Przyjaciół
Szk. Roln., 2001. - 190 s.: il.
L i d z b a r k Wa r m i ń s k i
766. ZAWACKA Magdalena: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w L i d z b a r k u [ We l s k i m ] . - Lidzbark: Szk. Podst.
im. T. Kościuszki, 2007. - 96 s.: il., portr., tab.
767. STO lat dziejów naszej szkoły: M i r o t k i [pow. starog.] 1905-2005 / [aut.] Renata Dombrowska [et al.]. - Mirotki, 2005.
- 428 s.: il., pl., portr.
768. SŁAWIŃSKI Roman: Szkolnictwo
średnie ogólnokształcące w o l s z t y ń s k i e m
w latach 1945-1949. Problemy Ochrony Granic 2007 nr 36 s. 165-168
769. WISZOWATY Edward: Działalność
naukowo-badawcza Wydziału Teologii UWM
w Olsztynie w latach 1999-2006 // In: Pro
animarum salute: księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesiątych urodzin księdza profesora
Tadeusza Rogalewskiego. - Olsztyn, 2007. - S.
483-502
770. SZKOŁY dwóch narodów = Schulen
zweier Nationen. - Ostróda: Lic. Ogólnokszt.
Nr 1, 2007. - 197, [2] s.: il., portr.
Treść: STEINER Edgar R.: Gimnazjum w O s t r ó d z i e (Osterode/Ostpreussen) 1877-1945 s. 6-21; toż
w jęz. niem. s. 38-54. - GROSS Ewa, VETTER Jolanta:
Szkoły polskie s. 22-35; toż w jęz. niem. s. 55-69. - SZKO
ŁY polskie 1945-2007: dyrektorzy, kierownicy, nauczyciele, absolwenci s. 85-197
771. BRENDA Waldemar: Nauczyciele w powiecie P i s z w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych: charakterystyka polityczna.
Znad Pisy 2007 nr 16 s. 71-107, tab.
62
Pomorze Wschodnie
772. BORK Bolesław, MIECZKOWSKA
Beata: Zarys dziejów szkoły w R e k o w i e
G ó r n y m [pow. pucki]. Zesz. Gminy Puck
2004 z. 3 s. 13-16
[760]
teraźniejszość, przyszłość: (myśl wojskowa,
szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie): materiały pokonferencyjne. - Toruń,
2007. - S. 133-146
Dot. Torunia
773. HEINRICH Bernhard: Schüler und
Abiturienten des Gymnasiums Rössel [R e s z e l ] im 19. und 20. Jahrhundert (bis 1945).
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55
s. 173-194
774. KUROWSKI Piotr: II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w S o p o c i e : rocznik maturalny 1957: rok 1956
- zapamiętane wydarzenia. Rocz. Sopoc. 2006
[T.] 19 (dr. 2007) s. 137-140, il.
775. CHUDZIAK Wojciech: Ośrodek
t o r u ń s k i e j archeologii średniowiecza:
tradycja i współczesność // In: Wybrane
problemy wieków średnich. - Toruń, 2007. S. 157-162. Zsfg.
776. DZIAŁALNOŚĆ naukowa i dydaktyczna Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w latach 1947-2007 / red. Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Kazimierz
Marciniak; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. - Toruń,
2007. - 165, [2] s.: il., tab., pl., portr.
777. GROCHOWINA Sylwia: Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim
i tajnym polskim systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939-1945. - Toruń: Fund.
„Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby
Polek”, 2007. - 103, [1] s.: il., faks., portr., tab.
- (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK” w Toruniu; T. 53). Bibliogr. s. 93-98.
Sum. Zsfg.
778. GROCHOWINA Sylwia: Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące
w Toruniu w latach 1939-1945. Rocz. Tor.
2007 [R.] 34 s. 121-140. Sum. Zsfg.
779. KONCEPCJA
funkcjonowania
służby meteorologicznej WP według poglądów kpt. Jana Majewskiego - wykładowcy
Centralnej Szkoły Balonowej / [oprac.] Jeremiasz Ślipiec // In: Artyleria polska: historia,
780. MAŁECKA-KUKAWKA Jolanta,
PRZEWOŹNA-ARMON Krystyna: Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu // In: Pół wieku z dziejów archeologii polskiej (1939-1989). - Warszawa, 2007.
- S. 125-148: il., portr. Bibliogr. s. 144-148.
Sum.
781. PODLASZEWSKA Krystyna: Gimnazjum toruńskie w latach 1817-1920 / do dr.
przygot. Magdalena Niedzielska; Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń, 2007.
- 223, [1] s.: tab., wykr. Bibliogr. s. 211-214
782. REZMER Waldemar: Szkolnictwo
artyleryjskie i strzeleckie w Toruniu 19201939 // In: Wojsko i kultura w dziejach Polski
i Europy: księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin. - Warszawa, 2006. - S. 298-308
783. RYSZEWSKI Bohdan: Fragmenty
wspomnień o pracy w Zakładzie Archiwstyki
UMK. Archiwista Pol. 2007 R. 12 nr 2 s. 73-79
784. SULKOWSKI Maciej: Oficerska
Szkoła Aeronautyczna w Toruniu // In: Artyleria polska: historia, teraźniejszość, przyszłość: (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie): materiały
pokonferencyjne. - Toruń, 2007. - S. 59-65
785. WOSZCZYK Andrzej: Pionierskie
lata astronomii w Toruniu // In: Astronomem
być...: świadectwa życia i pracy astronomów
polskich. - Toruń, 2007. - S. 209-224: il.
786. USTAWA Towarzystwa Nauczycieli
Szkół Ludowych Polaków Katolików powiatu
t u c h o l s k i e g o z roku 1919 / [wyd.] Maria
Ollick. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 153-157
[761]
Pomorze Wschodnie
787. GIMNAZJUM i Liceum w We j h e r o w i e / red. Stanisław Janke; [aut.] Władysław Kepka [et al.]. - Wejherowo: „Acten”,
2007. - 180 s.: il., portr.
4. Historia sztuki
Zob. też poz. 34, 54, 66, 100, 177, 227, 236, 248, 249,
260, 269, 270, 273, 294, 298, 363, 367, 454, 464, 473,
476, 481, 561, 566, 608, 636, 670, 986, 1010, 1018,
1040, 1071, 1112, 1124, 1152, 1179, 1253, 1268, 1272,
1305, 1329, 1331, 1382, 1386, 1413, 1424, 1439, 1442,
1451, 1455, 1459, 1512, 1515-1517, 1519, 1522-1526,
1532, 1533, 1534, 1538, 1539, 1545, 1546, 1554, 1559,
1562, 1565, 1575, 1581, 1582, 1587, 1588, 1591, 1593,
1603, 1605, 1608, 1647, 1649, 1652, 1667, 1668, 1674,
1675, 1679, 1680, 1684, 1690, 1691, 1692, 1694, 1700,
1706-1708, 1710, 1713, 1715-1718, 1722, 1724, 1737,
1739, 1746, 1755, 1787, 1870, 1976, 2113, 2119, 2126,
2144, 2373, 2476, 2510
788. ADAMEK Tadeusz: Władysław Jagiełło i Grunwald w sztuce. Rocz. IBN 2005 T.
3 (dr. 2006) s. 63-110
789. BIRECKI Piotr: Sztuka luterańska
na ziemi chełmińskiej od drugiej połowy
XVI do pierwszej ćwierci XVIII wieku. Warszawa: Wydaw. DiG, 2007. - 484, [1] s.: il.
Bibliogr. s. 439-465
790. HALICKI Krzysztof, ZIMNA-KAWECKA Karolina: Budownictwo policyjne na terenie województwa pomorskiego
w okresie międzywojennym. Mat. do Dziejów
Kult. i Szt. Bydg. i Reg. 2007 z. 12 s. 109-125,
il.
791. HERRMANN Christofer: Burgen
im Ordensland: Deutschordens- und Bischofsburgen in Ost- und Westpreussen. Würzburg, 2006
Rec.: RZEMPOŁUCH Andrzej, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 312-317
792. HERRMANN Christofer: Mittelalterliche Architektur im Preussenland: Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft
und -geographie. - Petersberg: Michael Imhof
Verl.; Olsztyn: Artes, 2007. - 816 s.: il. - (Studien zur Internationalen Architektur- und
Kunstgeschichte; 56)
63
793. HINTERKEUSER Guido: Zwischen
Politik, Ökonomie und Repräsentation: Berlin und die grossen Schlösser des preusssichen Adels (Dohna, Dönhoff, Finckenstein)
// In: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen
- Entstehung, Verfall und Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 31-58, [14] s. tabl. Bibliogr.
s. 53-57. Streszcz.
Dot. pałaców na terenie Prus Książęcych (Gładysze,
Drogosze, Słobity, Kamieniec, Kamenka)
794. HOLST Jens Christian: Früher
Backsteinbau an der südlichen Ostseeküste:
Verbindungen über See und Einflüsse aus
dem Binnenland // In: Achte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur
im zusammenwachsenden Europa. - Lübeck,
2007. - S. 51-65. Streszcz.
795. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław: Zamki państwa
krzyżackiego w dawnych Prusach: Powiśle,
Warmia, Mazury / wprow. Marian Arszyński,
Janusz Trupinda. - Olsztyn, 2006
Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz, Masovia 2007 T. 10
s. 169-171. - HERRMANN Christofer, Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 317-319
796. KIERKUS-PRUS Małgorzata: Uwagi o modelu przedstawieniowym późnośredniowiecznej rzeźby na Pomorzu Wschodnim
// In: Artifex doctus: studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 1. - Kraków,
2007. - S. 441-448, [4] s. tabl.
797. KNERCER Wiktor: Der Einfluss
der europäischen Gartenkunst auf die Parkanlagen im Gebiet vom Ermland und von
Masuren // In: Preussische Gärten in Europa:
300 Jahre Gartengeschichte. - Leipzig, 2007.
- S. 172-175: il.
798. KNERCER Wiktor, ZALEWSKA
Barbara: Architektura sakralna konstrukcji
szkieletowej na terenie Warmii, Mazur i Powiśla. Znad Pisy 2007 nr 16 s. 143-163, il.
799. KORDUBA Piotr: Wielkie rezydencje dawnych Prus Wschodnich. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 11 s. 4-7, il.
64
Pomorze Wschodnie
800. KUNSTHISTORIKER und Denkmalpfleger des Ostens: der Beitrag zur Entwicklung des Faches im 19. und 20. Jahrhundert / hrsg. Gerhard Eimer, Ernst Gierlich.
- Bonn: Kulturstif. d. dt. Vertrieb., 2007. - 207
s.: il. - (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen; 5)
Z treści: EIMER Gerhard: Ernst Moritz Arndt [17691860] als Kunsthistoriker s. 17-35. - HERRMANN Christofer: Ferdinand von Quast [1807-1877]: Leben und
Werk des ersten Konservators der Kunstdenkmäler in
Preussen s. 37-61. - BRZOSTOWSKA Izabella: Vier Gutachten zur Restaurierung der Domkirche zu Pelplin: zur
Organisation der Denkmalpflege in Westpreussen in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts s. 63-73. - BARYLEWSKASZYMAŃSKA Ewa: Danziger Denkmalschutzvereine im
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts s. 75-91. - POSPIESZNY Kazimierz, POSPIESZNA Barbara: Conrad
Steinbrecht [1849-1923] als Forscher und Marienburger
Konservator: aus der Ideen- und Praxisgeschichte der
Denkmalpflege in Preussen s. 93-109. - DOBRY Artur:
Die denkmalpflegerische Tätigkeit Bernhard Schmids
[1872-1947] auf der Marienburg s. 111-117. - DROST
Wolfgang: Danziger Denkmalpflege im Bannkreis des
Nationalsozialismus: die Bedeutung Willi Drosts [18921964] als Denkmalpfleger und Kunsthistoriker s. 171-192
801. LIŻEWSKA Iwona: Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach:
krajobrazy i formy regionalne. - Olsztyn:
„Borussia”, 2007. - 211, [1] s.: il. - (Nowe Życie pod Starymi Dachami)
802. MAJDECKA-STRZEŻEK
Anna:
Problems of preserving palace-park-grange
complexes and the possibilities of their adaptation to contemporary use in the Warmia
and Mazury region // In: Landgüter in den
Regionen des gemeinsamen Kulturerbes
von Deutschen und Polen - Entstehung,
Verfall und Bewahrung. - Warszawa, 2007.
- S. 337-342, [2] s. tabl. Streszcz.
803. MAŽOSIOS Lietuvos kultūros paveldas / red. Domas Kaunas. - Vilnius, 2006
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2007
Nr. 15 s. 338-340
804. OLSZAK Piotr: Drewniane mosty
na Pisie. Znad Pisy 2007 nr 16 s. 164-173, il.
805. PISKORSKA Józefa: Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku. Cz. 1-2. Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec., 2007. - 173 s.,
[762]
[2] s. tabl. skł.: mapy, tab.; 134 s.: il. Bibliogr.
s. 154-163
Cz. 2 pt.: Ilustrowany katalog zachowanych dzieł
806. ROMANIAK Wojciech: Wybrane
zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939.
- Warszawa, 2005
Rec.: MANSFELD Bogusław, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 267-269
807. RZEMPOŁUCH Andrzej: Pruski
konserwator polskich zabytków. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 8 s. 13-16, il.
Ferdinand von Quast (1807-1877)
808. RZYSKA-LAUBE Dobromiła: The
history of artistic collections of Polish gentry
in Pomerania during the second world war
and after // In: Landgüter in den Regionen
des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und
Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 283-295,
[6] s. tabl. Streszcz.
809. SALM Jan: Der Wiederaufbau der
Hofanlagen in Ostpreussen nach dem Ersten
Weltkrieg // In: Landgüter in den Regionen
des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und
Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 227-237,
[4] s. tabl. Streszcz.
810. SEMKÓW Jagoda, WOJNOWSKA Weronika: Piece kaflowe z XIX i XX w.
z terenu dawnych Prus i Pomorza // In: Średniowieczne i nowożytne kafle: regionalizmy
- podobieństwa - różnice. - Białystok, 2007. S. 193-203: il. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
811. SKURZYŃSKI Piotr: Zamki nad
Dolną Wisłą. - Gdynia: Region, 2007. - 87,
[1] s.: il., mapy, pl. - (Małe Vademecum Turysty)
812. SULEWSKA Renata: Dłutem wycięte: snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy. - Warszawa, 2004
Rec.: KŁYSZ Joanna, Barok 2007 [R.] 14 [nr] 2
s. 133-137
[763]
Pomorze Wschodnie
813. SWARYCZEWSKA
Magdalena:
Symboliczna Jerozolima w krajobrazie Warmii. Teka Komisji Architek., Urban. i Stud.
Krajobr. 2007 T. 3 s. 135-149, il. Streszcz.
Sum.
814. SWARYCZEWSKA
Magdalena,
ANTOLAK Mariusz: Sanktuaria warmińskie
w planowaniu miejscowym // In: Przyroda
i miasto. T. 10 cz. 2. - Warszawa, 2007. - S.
229-247: il., pl. Sum.
815. TORBUS Tomasz: Wczoraj i dziś zamków krzyżackich Warmii i Mazur. Borussia
[2007] nr 42 s. 184-189
816. TWÓRCZOŚĆ Bertholda Frantza
Hellingratha (1877-1954) w zbiorach polskich: wystawa w 130. rocznicę urodzin artysty, 27.10.2007 r. - 13.01.2008 r., Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
17.03.2008 r. - 01.06.2008 r., Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / red. Wioleta
Pieńkowska-Kmiecik, Izabela JastrzembskaŚledź. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań.;
Muz. Archeol.-Hist. w Elbl., 2007. - 294, [1]
s.: il.
Toż w jęz. niem. pt.: Das Werk von Berthold Frantz
Hellingrath (1877 bis 1954) in polnischen Sammlungen.
- Gdańsk, 2007
817. WAGNER Arkadiusz: Warsztat
rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta [1734-1784] na Warmii. - Olsztyn: OBN,
2007. - 380, [1] s.: il. - (Rozprawy i Materiały
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 238). Bibliogr.
s. 280-294. Zsfg.
818. WOJNOWSKA Weronika: Der Koblenzer Glasmaler Joseph Maria Machhausen
(1847-1894) im Ermland. Koblenzer Beitr. z.
Gesch. u. Kultur 2003 [Bd.] 13 s. 91-106
—————
819. LIZUN Damian: Nowe oblicze ołtarza. Spotk. z Zabyt. 2004 [R.] 28 [nr] 3 s. 27-30, il.
W kościele w B i e r z g ł o w i e , pow. tor.
65
820. STANNY Paweł: B r o d n i c k i e
ślady szwedzkiej królewny [Anny Wazówny].
Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 10 s. 17-19, il.
821. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK
Piotr W.: B u d w i t y [pow. ostródzki]: cesarski dworzec. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr]
10 s. 25-26, il.
Zob. też: SOLARZTACIAK S., TACIAK P.W.: Budwity: cesarski dworzec. Zap. Zalewskie 2007 nr 13 s. 2530, il.
822. WYSOCKI Adam: Dworzec Budwity. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw.
Zabyt. 2007 z. 5 s. 52-63, il.
823. KOŁYSZKO Marek: Kompozycja
plastyczna rzeźby „Św. Piotr w okowach”
z bazyliki mniejszej pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w C h o j n i c a c h . Zesz. Chojn.
2007 nr 22 s. 192-198
824. LANDOWSKA Marlena: Prace
konserwatorskie prowadzone w Chojnicach
w zakresie fortyfikacji. Zesz. Chojn. 2007 nr
22 s. 156-164, tab.
825. DOBRE Miasto na starych widokówkach = D o b r e M i a s t o (ehem. Guttstadt) auf alten Postkarten / oprac. i tekst
Zygmunt Suchenek, wyb. Dariusz Krzysztof
Kalinowski, wst. Jerzy Sikorski. - Dobre Miasto: Pracownia Wydaw. „ElSet”, 2007. - 124,
[4] s.: mapa, pl., il.
826. WAGNER Arkadiusz: Dobry Łotr
z Dobrego Miasta. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.]
29 [nr] 5 s. 16-17, il.
Figura w kościele w Dobrym Mieście
827. WÓŁKOWSKI Wojciech: Zamek
w D z i a ł d o w i e : 100 lat odbudowy. Spotk.
z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 10 s. 8-11, il.
828. BIRECKI Piotr: Datowanie ołtarza w kościele w D ź w i e r z n i e [pow. tor.].
Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 1 s. 17-19,
il.
829. FR I E DR IC H ST E I N : das Schloss
der Grafen von Dönhoff in Ostpreussen /
66
Pomorze Wschodnie
hrsg. v. Kilian Heck, Christian Thielemann.
- München, 2006
Rec.: BEMMANN Martin, Jahrb. f. Dt. u. Osteurop.
Volkskde 2007 Bd. 49 s. 244-246. - HINTERKEUSER
Guido, J. f. Kunstgesch. 2007 Bd. 11 H. 4 s. 336-348
830. BERENTHAL Krzysztof, SIKORA
Stanisław, KLAMANN Edward: G d a ń s k ,
Sopot, Gdynia: miasto moich marzeń / fot.
Magda Bogdanowicz [et al.]. - Gdańsk: Tessa,
[2007]. - 160 s.: il.
Toż w jęz. niem., ros. i franc.
[764]
838. GRZELACHOWSKI Stanisław: Kościół św. Katarzyny w Gdańsku. Spotk. z Zabyt.
2006 [R.] 30 [nr] 10 s. 4-8, il.
839. GRZYBKOWSKI Andrzej: Schinkla [Karla Friedricha (1781-1841)] projekt
rozbudowy Dworu Artusa w Gdańsku // In:
Artifex doctus: studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. T. 1. - Kraków, 2007. - S.
313-319, [7] s. tabl.
831. BOGDANOWICZ Stanisław: Rewindykacja gdańskich dzieł sztuki sakralnej.
Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 71-83
840. HERRMANN Christofer: Danzig
- Marienkirche. - Olsztyn: Artes-Verl., 2007.
- 47, [4] s.: il. - (Meisterwerke der Architektur
in Polen)
832. CIEŚLAK Katarzyna: Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą: sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo.
- Wrocław, 2000
841. HESS Corina: Danziger Wohnkultur in der Frühen Neuzeit: Untersuchungen
zu Nachlassinventaren des 17. und 18. Jahrhunderts. - Berlin: Lit, 2007. - 338 s.: il. - (Geschichte; 64)
Rec.: MAŁŁEK Janusz, Gdań. Rocz. Ewang. 2007
Vol. 1 s. 131-134
833. DROST Willi: Kurzer Bericht über
die Denkmalpflege in Danzig 1933-1936.
Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15 s. 83-86
834. EIMER Gerhard: Sankt Marien zu
Danzig: neue Aspekte der Forschung // In:
Achte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa. - Lübeck, 2007. - S. 66-76.
Streszcz.
835. GODYCKI-ĆWIRKO Tadeusz,
WOJDAK Ryszard, DREWNOWSKI Zbigniew: Stan techniczny kościoła św. Katarzyny w Gdańsku po pożarze w maju 2006 // In:
Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje: XXIII konferencja naukowo-techniczna. - Szczecin, 2007.
- S. 235-242: il. Streszcz. Sum.
836. GRZELACHOWSKI Stanisław: Brama Nizinna w Gdańsku. Spotk. z Zabyt. 2007
[R.] 31 [nr] 4 s. 21-23, il.
837. GRZELACHOWSKI Stanisław: Kościół i jego gospodarz. Spotk. z Zabyt. 2004 [R.]
28 [nr] 1 s. 8-11, il.
Kościół św. Jana w Gdańsku
842. HEUER Christopher P.: Three
„Danzig” drawings: notes on the limits of influence. Biul. Hist. Sztuki 2007 R. 69 nr 3/4
s. 315-322
843. IWICKI Zygmunt: Nekropolia oliwska. - Gdańsk, 2004
Rec.: BABNIS Maria: Subiektywna ocena Nekropolii..., Libri Gedan. 2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 261264. - KLEMP Aleksander, Libri Gedan. 2005/2006 T.
23/24 (dr. 2007) s. 256-260
844. JANUSZAJTIS Andrzej: Krzyże
Farnej Wieży i inne gdańskie osobliwości.
- Gdańsk: „Marpress”, 2007. - 105, [1] s.: il.
- (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
845. JANUSZAJTIS Andrzej: Die Marienkirche zu Danzig und ihre Schätze // In: Achte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden
Europa. - Lübeck, 2007. - S. 121-126. Streszcz.
846. JANUSZAJTIS Andrzej: Der Schutz
der gemeinsamen europäischen Kulturgüter
in Danzig // In: Kulturgüterschutz - internationale und nationale Aspekte. - Berlin, 2007.
- S. 241-251
[765]
Pomorze Wschodnie
847. JANUSZAJTIS Andrzej: Der Wiederaufbau Danzigs zwischen Geschichte
und Gegenwart unter Berücksichtigung der
Entwicklung der Backsteinkultur // In: Achte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden
Europa. - Lübeck, 2007. - S. 77-88. Streszcz.
848. KÄMPFERT Hans-Jürgen: Die
Gründung der „Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preussen” vor 100 Jahren
in Danzig: Hugo Conwentz [1855-1922]
aus Danzig als Begründer des europäischen
Naturschutzgedankens // In: Achte deutschpolnische Begegnung zu Wissenschaft und
Kultur im zusammenwachsenden Europa. Lübeck, 2007. - S. 136-149: il. Streszcz.
849. KIZIK Edmund: Źródła do dziejów
nowożytnego domu gdańskiego w materiałach Sądu Wetowego (XVII-XVIII w.). Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2007 R. 55 nr 2 s. 161-175, il.,
tab., wykr. Sum.
850. KLAMANN Edward: Dawne ołtarze naw bocznych w dominikańskiej bazylice
św. Mikołaja w Gdańsku. Jantar. Szlaki 2007
R. 50 nr 2 s. 11-13, il.
851. KONIECZNY Aleksander: Mittelalterliche Dachkonstruktionen der Danziger
Kirchen in der Geschichte des Dachwerks im
Ordensland Preussen // In: Achte deutschpolnische Begegnung zu Wissenschaft und
Kultur im zusammenwachsenden Europa. Lübeck, 2007. - S. 89-120: il. Streszcz.
852. KORDUBA Piotr: Patrycjuszowski
dom gdański w czasach nowożytnych. - Warszawa, 2005
Polem.: KORDUBA Piotr: W odpowiedzi na uwagi
Edmunda Kizika po lekturze mojej książki, Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 1 s. 145-156. - Repl.: KIZIK Edmund: O manowcach badań nad domami gdańskimi w XVI-XVIIII
wieku: odpowiedź Piotrowi Kordubie, Zap. Hist. 2007 T.
72 z. 1 s. 157-172. - Rec.: MACIAKOWSKA Zofia, Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2007 R. 55 nr 2 s. 215-222
853. KOŚCIOŁY archidiecezji gdańskiej: nasze dziedzictwo. T. 1-2 = Kirchen der
Erzdiözese von Gdańsk: unser Erbe. Bd. 1-2 /
teksty Maciej Kwiecień, Urszula Kurz. - Byd-
67
goszcz: Studio Plus, [2007]. - 255, [1] s.: il.;
271, [1] s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
854. KRIEGSEISEN Jacek: Rzemiosło
złotnicze w Gdańsku w XVIII wieku. Pomerania 2007 nr 4 s. 27-31, il.
855. LETKEMANN Peter: Quellen zur
Gründungs- und Baugeschichte der Technischen Hochschule Danzig // In: Achte
deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa. - Lübeck, 2007. - S. 127-129.
Streszcz.
856. LEWKO Przemysław: Organy kościoła Św. Trójcy w Gdańsku: koncepcja rekonstrukcji // In: Organy i muzyka organowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa,
Gdańsk 2006 r.]. - Gdańsk, 2006 . - S. 302-323
857. „...ŁYŻEK srebrnych dwa tuziny”:
srebra domowe w Gdańsku 1700-1816: katalog wystawy w Domu Uphagena, lipiec-listopad 2007 = „...zwei Dutzend Silberlöffel”:
das Haussilber in Danzig 1700-1816: Ausstellungskatalog im Uphagenhaus, Juli-November 2007 / red. Jacek Kriegseisen, Ewa
Barylewska-Szymańska; współpr. Wojciech
Szymański; Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska. - Gdańsk, 2007. - 494 s.: il., mapa,
wykr. Bibliogr. s. 478-494
Treść: KRIEGSEISEN Jacek: O gdańskich złotnikach
w latach 1700-1816 = Die Danziger Goldschmiede in
den Jahren 1700-1816 s. 15-41. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa, SZYMAŃSKI Wojciech: Wokół gdańskiego stołu w drugiej połowie XVIII wieku = Rund
um den Danziger Tisch in der Zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts s. 43-84. - ŻMUDZIŃSKI Jerzy: „Robota
kredensowa” gdańskiego złotnika Jana Gotfryda Schlaubitza [1707-1771] dla wojewody malborskiego Michała
Czapskiego [ok. 1725-1796] w świetle kontraktów i rachunków z lat 1757-1768 = „Die Anrichtenarbeit” des
Danziger Goldschmiedes Johann Gottfried Schlaubitz für
den Marienburger Wojewoden Michał Czapski im Licht
der Verträge und Rechnungen aus den Jahren 1757-1768
s. 87-115. - KLAK Aleksander: Rokoko i klasycyzm: próba charakterystyki gdańskich sreber stołowych drugiej
połowy XVIII wieku = Das Rokoko und der Klassizismus:
ein Versuch der Charakteristik des Danziger Tafelsilbers
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts s. 117-131.
- SCHENK Tobias: Rzeczpospolita i Gdańsk jako rynki
zbytu dla berlińskiej porcelany w drugiej połowie XVIII
68
Pomorze Wschodnie
wieku = Die Adelsrepublik Polen und die Stadt Danzig
als Absatzmärkte für Berliner Porzellan in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts s. 133-153. - KRIEGSEISEN
J.: Słownik złotników gdańskich czynnych w latach 17001816 = Lexikon der in den Jahren 1700-1816 in Danzig
tätigen Goldschmiede s. 155-243. - KATALOG s. 245-477
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
858. MICHAŁOWSKI Lesław: Percepcja
i waloryzacja architektury Gdańska i Gdyni // In: Percepcja współczesnej przestrzeni
miejskiej. - Warszawa, 2007. - S. 255-265:
wykr. Streszcz. Sum.
859. NOWACKI Dariusz: Addenda i corrigenda: „Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”. Stud. Waweliana 2007
[T.] 13 s. 147-170, il.
W zw. z pracą: FISCHINGER Andrzej, NOWACKI
D.: Złotnictwo dawnych Prus Królewskich i Książęcych
w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. - Kraków,
2000
[766]
864. STRATY wojenne: kolekcja Jacoba
Kabruna. T. 4: Rysunki / oprac. Grażyna Zinówko; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.
- Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006. - 257
s.: il. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria
A: Straty Kultury Polskiej)
J. Kabrun (1759-1814), kupiec gdański.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
T. 3 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 925
865. ŚLEDŹ Izabela: Zimowa panorama
Gdańska. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 2
s. 16-17, il.
Obraz Andreasa Stecha „Panorama Zimowa Gdańska”
866. ŚWIĄTKOWSKA-PYTEL
Ewa
BORTKIEWICZ Agata: Konserwacja Bramy
Mariackiej w Gdańsku. Biul. Infor. Konserwatorów Dzieł Sztuki 2007 Vol. 19 no 1/4 s. 112115, il.
860. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna:
Nieznany obraz na średniowiecznej predelli
„Chrystus i dwunastu apostołów” z Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku // In: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł
sztuki, kopia. - Toruń, 2007. - S. 278-283: il.
Sum.
867. TARG Sienny i Rakowy: konkurs
urbanistyczno-architektoniczny na zabudowę Targu Siennego i Rakowego [w Gdańsku]
/ zesp. aut. Barbara Szczerbowska [et al.]. Gdańsk: Urząd Miejski, [2007]. - 106 s.: il.,
pl., tab. + 1 DVD
861. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna,
ROZŁUCKA Zuzanna: Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocy ultrafioletu na przykładzie
ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku // In: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. - Toruń, 2007. - S. 284-297: il., tab. Sum.
868. TYLICKI Jacek: Aspekty obyczajowe i naukowe w rysunkach i miniaturach
artystów gdańskich XVI i XVII wieku. Pomerania 2007 nr 5 s. 27-34, il.
862. POSPIESZNA Barbara: Piece i kafle
gdańskie w XVIII wieku // In: Średniowieczne i nowożytne kafle: regionalizmy - podobieństwa - różnice. - Białystok, 2007. - S. 161-173: il. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
863. PUSBACK Birte: Stadt als Heimat:
die Danziger Denkmalpflege zwischen 1933
und 1939. - Köln, 2006
Rec.: HACKMANN Jörg, Nordeuropaforum 2007
s. 98-101
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
869. WIDACKA Hanna: Zniszczony posąg Augusta III [w Gdańsku]. Spotk. z Zabyt.
2004 [R.] 28 [nr] 4 s. 40-41, il.
870. KITOWSKI Sławomir: Architektura a tożsamość i piękno. Pomerania 2007 nr
7/8 s. 9-12, il.
Dot. G d y n i
871. G I Ż Y C K O na starych pocztówkach 1898-1945 = Lötzen auf alten Ansichtskarten 1898-1945 / tekst Grzegorz Białuński. - Żuromin: Kancelaria Radcy Prawn.
M. Kowalczyk, 2007. - 159 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
[767]
Pomorze Wschodnie
872. SWARYCZEWSKA Magdalena: Realizm i ekspresja Męki Chrystusowej w XIXwiecznej rzeźbie sakralnej: Sanktuarium
Eucharystyczne Najświętszego Sakramentu
i Kalwaria Warmińska w G ł o t o w i e (Glotowie) k. Dobrego Miasta / współpr. Agata
Karbowska, Anna Kraszewska // In: Kościół
potrzebuje sztuki: VI Międzynarodowa Konferencja o Architekturze i Sztuce Sakralnej
z cyklu „Kościoły naszych czasów”, Kielce SacroExpo 2007. - Kielce, 2007. - S. 107-123:
il. Sum.
873. G R U D Z I Ą D Z i okolice na starej
karcie pocztowej. T. 3 / red. Ryszard Bogdan
Kucharczyk, Monika Kucharczyk. - Grudziądz, 2007. - 121 s.: il.
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 884
874. KORPYSZ Ewa: J e r u t k i [pow.
szczyc.]. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 5
s. 21-23, il.
875. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK Piotr W.: Malowniczy K a l n i k [pow.
ostródz.]. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 7
s. 21-23, il.
876. BUJNIEWICZ Natalia: Finckenstein [K a m i e n i e c , pow. iław.]: kwatera Napoleona. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 9
s. 21-23, il.
877. KURTA-LEIPZIG Danuta: Schloss
und Park Finckenstein in Westpreussen:
Deutsche Vergangenheit und polnische Gegenwart // In: Preussische Gärten in Europa:
300 Jahre Gartengeschichte. - Leipzig, 2007.
- S. 176-181: il.
878. KORPYSZ Ewa: Warownia w K ę t r z y n i e . Spotk. z Zabyt. 2004 [R.] 28 [nr]
3 s. 16-18, il.
879. KLAIPĖDA [K ł a j p e d a ] senuose
atvirukuose. (Memel in alten Ansichtskarten) / [sud.] Kęstutis Demereckas. - Klaipėda:
Libra Memelensis, 2007. - 255 s.: il.
Tekst w jęz. lit., niem i ang.
69
880. ŁUDZIK Jerzy: K o ś c i e r s k i e pomniki. Cz. 1. Kościerskie Zesz. Muz. 2007 [nr]
1 s. 19-37, il., pl., tab.
881. GRZELACHOWSKI
Stanisław:
Sanktuarium w K r o ś n i e na Warmii. Spotk.
z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 6 s. 20-22, il.
882. GIGILEWICZ Edward, SZYMAŃSKA Anna: Dzieje pocztu heraldycznego biskupów warmińskich z zamku w L i d z b a r k u
Wa r m i ń s k i m . Biul. Oddz. Warm.- Maz.
Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 12-29, il.
883. PRUSZAK Tomasz Adam: Statua
w Lidzbarku Warmińskim. Spotk. z Zabyt.
2005 [R.] 29 [nr] 6 s. 27-28, il.
884. GŁADEK Katarzyna: Die Schlossanlage von Gross Schwansfeld [Ł a b ę d n i k ,
pow. bart.]. - Lüneburg, 2000
Rec.: MURAWSKI Klaus-Eberhardt, Preussenland
2007 Jg. 45 s. 28-29
885. CIECHAŃSKA Marzenna, ZAJĄC
Izabela: Obiekty wielkoformatowe: konserwacja kartonu z rysunkiem projektu polichromii do kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w M a l b o r k u , autorstwa Hermanna
Schapera [1853-1911]. Notes Konserwatorski
2007 [nr] 11 s. 113-131, [2] s. tabl., il. Sum.
886. KILARSKI Maciej: Odbudowa
i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945-2000 / Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2007. - 323 s.: il.
Bibliogr. s. 317-323
887. MARCZUK Władysław: M r ą g o w o i dawny powiat na starej widokówce
= Sensburg und der frühere Kreis auf alten
Ansichtskarten. - Mrągowo: Stud. Twórczego
Działania Carpe Diem, 2007. - 91 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
888. DĄBKOWSKA Monika: Ołtarz
główny w kościele p.w. Św. Tomasza Apostoła w N o w y m M i e ś c i e L u b a w s k i e m .
Biul. Infor. Konserwatorów Dzieł Sztuki 2007
Vol. 19 no 1/4 s. 106-111, il.
70
Pomorze Wschodnie
889. BIREZOWSKA Małgorzata, SZYMAŃSKA Anna: Gotycki krucyfiks w Kortowie. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw.
Zabyt. 2007 z. 5 s. 64-70, il.
Dzielnica O l s z t y n a
890. CYGAŃSKI Janusz: Astronomiczna
tablica Mikołaja Koprenika. Spotk. z Zabyt.
2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 16-17, il.
Na zamku w Olsztynie
891. CZUBIEL Lucjan: Ochrona i konserwacja architektury zabytkowej w latach
1961-1975 w województwie olsztyńskim.
Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 115-148, il.
892. JUSZCZYSZYN Anna: Park miejski
w Jakubowie. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr]
11 s. 25-26, il.
Dzielnica Olsztyna
893. KNERCER Wiktor: Założenia ogrodowe [w Olsztynie]. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.]
30 [nr] 11 s. 23-24, il.
894. KOSS Andrzej, KOWALCZYK Marek: Dawny magazyn solny [w Olsztynie].
Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 15-16,
il.
895. LIŻEWSKA Iwona: Neostylowe
kościoły Olsztyna. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.]
30 [nr] 11 s. 18-19, il.
896. PŁOSKI Adam, DEREWOŃKOMILEWICZ Joanna: Miasto koszar. Spotk.
z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 28-30, il., pl.
Olsztyn
897. RAMS Barbara: Olsztyńskie mosty
kolejowe. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 11
s. 27, il.
898. RZEMPOŁUCH Andrzej: Casablanca nad Łyną. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr]
5 s. 21-23, il.
[768]
900. SIKORSKI Jerzy: Olsztyn: założenie
i rozwój przestrzenny miasta. Spotk. z Zabyt.
2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 7-9, il., pl.
901. ULATOWSKA Urszula: Zabytkowe
cmentarze [w Olsztynie]. Spotk. z Zabyt. 2006
[R.] 30 [nr] 11 s. 30-31, il.
902. WALENTYNOWICZ Agnieszka:
Olsztyńska secesja. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.]
30 [nr] 11 s. 20-22, il.
903. ZALEWSKA Barbara: Rewaloryzacja budowli średniowiecznych [w Olsztynie].
Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 10-14,
il., pl.
904. ŻUKOWSKA Paulina: Dom Mendelsohna [1887-1953]. Spotk. z Zabyt. 2006
[R.] 30 [nr] 11 s. 37-38, il.
Budynek w Olsztynie, zaprojektowany przez Ericha
Mendelsohna
905. OLSZEWSKA-PIECH Aleksandra:
Konserwacja sufitu w pałacu w O s t r o m e c k u . Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 4
s. 29-30, il.
906. GRUNT Stanisław: Budownictwo
sakralne w diecezji p e l p l i ń s k i e j : rok 2006.
- Pelplin: „Bernardinum”, 2007. - 206, [1] s.: il.
907. SOLARZ-TACIAK Sonia, SOLARZ
Piotr W.: Pomnik generała Anrepa [17601807]. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 7
s. 23-25, il.
W P l e b a n i Wó l c e , pow. mrąg.
908. KUKLIK Mirosław, ŻMUDATRZEBIATOWSKI Tomasz: Ziemia P u c k a
na dawnych pocztówkach. - Wyd. 2 popr.
i uzup. - Gdańsk: Wydaw. BiT, 2007. - 332,
[1] s.: il.
909. NACZK Daniel: Zabytki R e d y.
Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2 s. 17-21, il.
Willa Ernsta Haricha (1858-1940) w Olsztynie
899. RZEMPOŁUCH Andrzej: Nowa
tożsamość architektury Olsztyna po 1945 r.
Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 11 s. 3-6, il.
910. ZYZIK Joanna, ROUBA Bogumiła: Obraz znaleziony na kościelnym strychu.
Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 1 s. 25-27, il.
Obraz „Święta Anna Samotrzeć” z R e s z l a
[769]
Pomorze Wschodnie
911. KUREK Jarosław: Historia i nowoczesność: architekci miejscy i ich wizje S o p o t u . Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr. 2007)
s. 7-36, il.
912. OPPELN-BRONIKOWSKI Friedrich-Wilhelm v.: Schloss Sorquitten [S o r k w i t y ] im Kreis Sensburg in Ostpreussen.
Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15 s. 137-142
913. CIACH Lesława, TOSIK Joanna:
Neogotycki dwór w S t a r e j R u d z i e [pow.
grudz.]. Spotk. z Zabyt. 2004 [R.] 28 [nr] 7
s. 29, il.
914. GOGAN Wiesław: Spacer po starym S t a r o g a r d z i e : Starogard Gd. na starych widokówkach. - Pelplin: „Bernardinum”,
2007. - [2], 149 s.: il.
915. KLEIN Sonia, SADKOWSKI Tadeusz: Tradycyjna architektura drewniana w powiecie starogardzkim: przemijający pejzaż
kulturowy. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 83-104, il.
916. GRZELACHOWSKI Stanisław: Kościół w S z ą b r u k u [pow. olszt.]. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 3 s. 22-24, il.
917. GRZELACHOWSKI Stanisław: Kościół w S z e s t n i e [pow. mrąg.]. Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 12 s. 25-27, il.
918. SCHOENBORN Ulrich: Kunst, Religion und kulturelles Gedächtnis im europäischen Horizont: Richard Pfeiffer [1878-1962]
und die Fresken in der Kirche von Heydekrug [S z y ł o k a r c z m a ]. Zs. f. d. Gesch. u.
Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 245-304, il.
Streszcz. Sum.
919. SCHOENBORN Ulrich: Das Überflüssigste ist das Allernotwendigste: Richard
Pfeiffer [1878-1962] und die Fresken in der
Kirche von Heydekrug. Annaberger Annalen
2007 Nr. 15 s. 177-246, il.
920. ŠILUTĖ [S z y ł o k a r c z m a ] senuose atvirukuose. (Heydekrug in alten Ansichtskarten) / sud. Kęstutis Demereckas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2007. - 95 s.: il.
Tekst w jęz. lit., niem i ang.
71
921. BIELEC-MACIEJEWSKA Beata:
Kafle osiemnastowieczne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w To r u n i u // In: Średniowieczne i nowożytne kafle: regionalizmy podobieństwa - różnice. - Białystok, 2007. - S.
175-186: il. Sum. Streszcz. w jęz. białorus.
922. BIRECKI Piotr: Toruńskie meble
intarsjowane. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30
[nr] 10 s. 36-37, il.
923. DOMASŁOWSKI Jerzy: Kościół
Świętych Piotra i Pawła i klasztor franciszkanów (dawniej reformatów) na Podgórzu
w Toruniu. - Toruń: TNT, 2007. - 146, [3] s.,
44 s. tabl. - (Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu; nr 69) (Zabytki Polski Północnej; nr 13). Sum. Zsfg.
924. DZIEJE i skarby kościołów Torunia
Podgórza: materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy
Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada
2006 roku) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd.
- Toruń: TNOiK. Stow. Wyż. Użyt. „Dom Organizatora”, 2007. - 215, [1] 1 s.: il., portr.
Z treści: CIESIELSKA Karola: Topografia i historia kościołów Podgórza s. 9-27. - RISSMANN Agata:
Ikonografia kościołów Podgórza s. 29-58. - SZTEINKE
Anzelm Janusz: Kościół pw. św. św. Apostołów Piotra
i Pawła oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Podgórzu (1641-1834) s. 69-93. - MACHALA Peter: Ołtarz
główny w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Podgórzu
s. 117-145. - TYLICKI Jacek: Malarz Kazimierz Łukaszewicz i jego stacje Drogi Krzyżowej w kościele w Podgórzu
s. 147-159. - MAJOCH Sławomir, WITKOWSKI Michał:
Grób Pański i Opłakiwanie: rzeźbiarskie teatro sacro
z kościoła reformatów w Toruniu Podgórzu s. 161-180.
- ŚNIEGULSKA-GOMUŁA Magdalena: Szaty liturgiczne
z kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Podgórzu s. 181-193. - BIRECKI Piotr: Szkic z dziejów kościoła ewangelickiego w Podgórzu (1896-1939) s. 195-205
925. GĄSIOROWSKI Eugeniusz: Średniowieczne obwarowania Torunia. - Toruń:
ToMiTo, 2007. - 44, [1] s., [28] s. tabl.
926. KOBIELUS Stanisław: Osoba Judasza w obrazie pasyjnym z kościoła św. Jakuba
w Toruniu // In: Artifex doctus: studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 1. Kraków, 2007. - S. 87-95
72
Pomorze Wschodnie
927. PSZCZÓŁKOWSKI Michał: Toruńska hala wystawowa. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.]
30 [nr] 12 s. 24-25, il.
[770]
935. CYBULSKI Andrzej: Festiwal Młodych Muzyków. Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr.
2007) s. 126-129, il.
W l. 1964-1977 w Sopocie
928. SZAREK Karolina: Styl okrętowy
w toruńskim budownictwie mieszkaniowym.
Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 7 s. 3-6, il.
929. DZISKO-WADAS Grażyna: Ikona
bramna Trójcy Świętej z Wo j n o w a [pow.
piski]. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 30-42, il.
—————
930. AHRENS Christian: „Ein Piano
Forte stehet zu billigem Preise zu verkaufen...”:
Verkaufsanzeigen von Hammerklavieren in
Danziger Tageszeitungen des 18. Jahrhunderts // In: Muzyka fortepianowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk 2004].
- Gdańsk, 2004. - S. 451-469. Streszcz.
931. ANKUDOWICZ-BIEŃKOWSKA
Maria: Kartka z dziejów życia kulturalnego
Wilna i Olsztyna: Towarzystwo Śpiewacze
„Echo” w Wilnie (1925-1939) a chór katedralny parafii św. Jakuba w Olsztynie po 1945
roku // In: Róbcie teatr...: księga jubileuszowa
ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi. - Olsztyn, 2007. - S. 193-200
932. BŁAŻEJEWSKI Michał: Śpiewacy
Sopockiej Waldoper w nagraniach płytowych. Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr. 2007)
s. 106-112, portr.
936. DAMPS Ewelina: Das hundertjährige Jubiläum des Stadttheaters am Kohlenmarkt in Danzig im Jahre 1901. Stud. Germ.
Gedan. 2007 Nr. 15 s. 33-46
937. FROŁOWICZ Elżbieta: Gdańskie
środowisko kompozytorskie i jego muzyka
fortepianowa w perspektywie wybranych
aspektów pedagogiki miejsca // In: Muzyka
fortepianowa: XIV [Międzynarodowa Sesja
Naukowa, Gdańsk 2007]. - Gdańsk, 2007. - S.
568-585. Sum.
938. GDAŃSKIE carillony: przeszłość
i teraźniejszość = The Gdańsk carillons: the
past and the present / [aut.] Andrzej Januszajtis [et al.]. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta
Gdań., 2003. - 87 s.: il., tab. + 2 CD-ROM
Z treści: KOPERKIEWICZ Adam: Rola carillonów
w kulturze Gdańska = The importance of carillons to the
culture of Gdańsk s. 11-16. - KOPERKIEWICZ Adam,
KUKLIŃSKI Jerzy, ŚLEDŹ Edward: Miasto wielu kultur = A city of many cultures s. 17-32. - JANUSZAJTIS
Andrzej: Gdańskie gry dzwonów: rys historyczny =
Bell-playing in Gdańsk: a historical outline s. 41-53.
- SZYCHLIŃSKI Grzegorz: Odbudowa zniszczonych
carillonów Gdańska = The reconstruction of Gdańsk’s
destroyed carillons s. 55-69. - KAŹMIERCZAK Monika:
Co grały i grają gdańskie carillony = What the Gdańsk
carillons played and play s. 71-77
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
939. HARCERSKA Orkiestra Dęta im.
Stanisława Moniuszki w Tczewie: 60 lat tradycji (1947-2007) / red. Kazimierz Ickiewicz.
- Pelplin: „Bernardinum”, 2007. - 104 s.
933. BYCZKOWSKA-SZTABA Jolanta:
Repertuar muzyczny kapeli cysterskiej w Pelplinie w świetle nowo odnalezionych dokumentów // In: Ingenio et humilitate: studia
z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na
ziemiach polskich. - Poznań, 2007. - S. 425-438: il
940. KĄKOL Piotr: Die Wandlungen im
Danziger Theater des 18. Jahrhunderts // In:
Migrationen/Standortwechsel:
Deutsches
Theater in Polen. - Łódź, 2007. - S. 10-24
934. CIECHANOWICZ Kazimierz: Muzyczne wspomnienia związane z Sopotem,
Non Stopem i nie tylko. Rocz. Sopoc. 2006
[T.] 19 (dr. 2007) s. 134-136
941. KOCIUMBAS Piotr Maciej: Grauns
Te Deum am Huldigungstag: ein Beitrag zur
Geschichte der Musikpflege in Danzig. Stud.
Niemcozn. 2007 T. 34 s. 203-210
[771]
Pomorze Wschodnie
942. KOSTRZEWA-MAJOCH Agnieszka: Gdańskie chordofony klawiszowe w latach
1596-1661 // In: Muzyka fortepianowa: XIII
[Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk
2004]. - Gdańsk, 2004. - S. 439-450. Sum.
943. KŠANIENĖ Daiva: Lietuviškos
bažnytinės katalikiškos muzikos sklaida
Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. (The
spread of Lithuanian Catholic church music
in Lithuania Minor and the Klaipėda region).
Liet. Katalikų Mokslo Akad. Suvažiavimo
Darbai 2006 T. 20 s. 187-198. Sum.
944. KWIATKOWSKA Ewa: Quellen
zur Tätigkeit religiöser Chorvereinigungen
im Ermland am Beispiel des „St. CäcilienVereins zu Wartenburg” // In: Chorgesang
als Medium von Interkulturalität: Formen,
Kanäle, Diskurse. - Stuttgart, 2007. - S. 63-74.
Streszcz. Sum.
945. MICHALAK Jerzy Marian: „Es ist
itzt eyn ander wellt, vnd gehet anders zu”:
evangelische Kantoren und Kantorate im
Danzig des 18. Jahrhunderts // In: Das Kantorat des Ostseeraums im 18. Jahrhundert:
Bewahrung, Ausweitung und Auflösung eines kirchenmusikalischen Amtes. - Berlin,
2007. - S. 167-197: il.
946. MICHALAK Jerzy Marian: Georg
[1855-1924] i Edith Haupt [1896-?] w życiu
muzycznym Gdańska 1882-1942(?) // In:
Muzyka fortepianowa: XIV [Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk 2007]. - Gdańsk,
2007. - S. 554-567: faks. Sum.
947. MICHALAK Jerzy Marian: Pianista Louis Haupt [1821-1887] w życiu muzycznym Gdańska 1843-1887 // In: Muzyka
fortepianowa: XIV [Międzynarodowa Sesja
Naukowa, Gdańsk 2007]. - Gdańsk, 2004. - S.
499-512. Sum.
948. MICHALAK Jerzy Marian: Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée
[1795-1856]: wielowątkowe przypomnienie
wydarzeń w Sopocie w latach 1843-1847.
[Cz. ] 4. Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr. 2007)
s. 84-105, il.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 972
73
949. NAUCZANIE muzyki na Pomorzu
i Kujawach / red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska; Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2007. - 188 s.: il., faks., portr., tab. - (Prace
Zbiorowe / Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy; nr 25)
Z treści: SZWANKOWSKI Jerzy: Kształcenie muzyczne uczniów Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chojnicach w latach 1815-1920 s. 9-19. - RONDOMAŃSKA Zenona: Nauczyciele z Pomorza pracujący
w szkolnictwie polskim na Warmii w okresie międzywojennym s. 21-41. - GRZYWACZ Piotr: Nauka gry na rogu
myśliwskim w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych
w Tucholi s. 165-188
950. PAWŁÓW Mieczysław: Sopockie
Międzynarodowe Festiwale Piosenki. - Legnica: [Legnicka Bibl. Publ.], 2007. - 214, [1]
s., [64] s. tabl.: tab.
951. PIETRZYKOWSKA
Marlena:
Gdańsk i jego dzieje inspiracją twórczą
współczesnych kompozytorów polskich //
In: Pokój jako przedmiot międzykulturowej
edukacji artystycznej. - Słupsk, 2007. - S. 317-325. Zsfg.
952. RUDIN Bärbel: Karl Stuart und König Lear: Transfer und Transformation auf
dem Theater Thorn (Toruń) als Wegmarke
frühneuzeitlicher Schauspielkarrieren // In:
Migrationen/Standortwechsel:
Deutsches
Theater in Polen. - Łódź, 2007. - S. 85-105:
faks.
953. ULRICH Paul S.: Die Spielplangestaltung des deutschsprachigen Theaters
in Elbing im 19. Jahrhundert im Lichte der
Statistik (vor allem von 1846 bis 1888) // In:
Migrationen/Standortwechsel:
Deutsches
Theater in Polen. - Łódź, 2007. - S. 25-60:
tab., wykr.
954. VOGEL Benjamin: Fortepianmistrze Gdańska kontra fortepianmistrze Królewca w świetle wystaw przemysłowo-rzemieślniczych w XIX w. i na początku XX w.
// In: Muzyka fortepianowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk 2004]. Gdańsk, 2004. - S. 483-498: tab. Sum.
74
Pomorze Wschodnie
955. VOGEL Benjamin: Gdańskie klawikordy i klawesyny w XVII-XVIII wieku. Muzyka 2004 R. 49 nr 1 s. 79-101. Sum.
956. VOGEL Benjamin: Instrumentarium muzyczne gdańszczan w II połowie
XVIII w. // In: Organy i muzyka organowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa,
Gdańsk 2006 r.]. - Gdańsk, 2006. - S. 21-35
957. WOLTING Stephan: Theater in
Danzig: deutsches, polnisches und jüdisches
Theater von der Zeit der Freistadt bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs // In: Zwischeneuropa - Mitteleuropa: Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation: Akten
des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. - Dresden,
2007. - S. 485-501
958. WOLTING Stephan: Verwicklungen und Verwirrungen: Spielplan- und
Personalpolitik am Danziger Theater am
Kohlenmarkt zwischen 1919 und 1944 // In:
Migrationen/Standortwechsel:
Deutsches
Theater in Polen. - Łódź, 2007. - S. 61-75
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz. 51, 58, 219, 220, 227, 234, 249, 308, 312,
334, 429, 510, 640, 712, 726, 1028, 1493, 1551, 1617,
1624, 1638, 1640, 1645, 1662, 1688, 1695, 1699, 1861,
1866, 1970
959. CISZEWSKA Wanda A.: Inicjatywy
wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945-1950. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 61-64.
Sum. Zsfg.
960. CISZEWSKA Wanda A.: Introligatornie w Toruniu w latach 1945-1950. Folia
Toruniensia 2007 T. 7 s. 65-70. Sum. Zsfg.
961. CISZEWSKA Wanda A.: Książka
w Toruniu w latach 1945-1950: ruch wydawniczo-księgarski. - Łysomice, 2005
Rec.: KRUSZEWSKI Tomasz, Rocz. Tor. 2007 [R.] 34
s. 291-295
962. IMAŃSKA Iwona: Toruńskie aukcje książek w XVIII wieku. - Toruń: Wy-
[772]
daw. UMK, 2007. - 142 s.: faks., tab. Bibliogr.
s. 119-130. Zsfg.
963. IMAŃSKA Iwona: Verleger aus
Danzig, Thorn und Elbing auf den deutschen
Buchmessen im 18. Jahrhundert // In: Buchund Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit. - München,
2007. - S. 155-164
964. KÖNIGSBERGER Buch- und Bibliotheksgeschichte / hrsg. v. Axel E. Walter.
- Köln, 2004
Rec.: LÖFFLER Anette, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 23-25
965. MANUSCRIPT collections in libraries and museums in Poland / comp. by.
Danuta Kamolowa; with the ass. of Teresa
Sieniatecka; The National Library. Department of Manuscripts. - 2 ed., rev. and expanded. - Warszawa, 2007. - XXXVI, [1], 580
s.: faks. - (Manuscript Collections in Poland;
Vol. 1)
Dot.: Chełmno s. 22-23. - Chojnice s. 23. - Choszczno s. 24-25. - Człuchów s. 34. - Elbląg s. 36-38. - Gdańsk
s. 38-50. - Grudziądz s. 57-58. - Kołobrzeg s. 85. - Kwidzyn s. 200. - Malbork s. 229-230. - Morąg s. 233. - Mrągowo s. 233-234. - Olsztyn s. 244-247. - Puck s. 304. - Pyrzyce s. 305. - Słupsk s. 321-322. - Sopot s. 322. - Stargard
Szczeciński s. 323. - Szczecin s. 328-338. - Szczytno s. 338.
- Sztutowo s. 341. - Toruń s. 346-356. - Tuchola s. 357.
- Wejherowo s. 491-493. - Węgorzewo s. 493. - Złotów
s. 576. - Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 976
966. PISTER Aleksandra: Die „Braunsberger Orgeltabulatur”: eine Sammelhandschrift aus dem Preussen des 17. Jahrhunderts
// In: Musik-Sammlungen - Speicher interkultureller Prozesse. Teilbd. A. - Stuttgart, 2007.
- S. 207-223: il. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
967. ROZYNKOWSKI Waldemar: O księgozbiorach hagiograficznych w diecezjach
pruskich w średniowieczu: zarys problematyki. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 13-18. Sum.
Zsfg.
968. WALTER Axel E.: Karaliaučiaus
knygotyros mokykla (1900-1945). (Königsberg book science school (1900-1945)). Knygotyra 2007 T. 48 s. 112-123. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
[773]
75
Pomorze Wschodnie
—————
969. GZELLA Grażyna: Czasopisma
w działalności wydawniczo-redakcyjnej Antoniego Gąsiorowskiego [1821-1878]. Rocz.
Hist. Prasy Pol. 2002 T. 5 z. 1 s. 5-24. Sum.
Streszcz.
Mazurski wydawca, drukarz i redaktor
970. GZELLA Grażyna: „Przed wysokim
sądem”: procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim. - Toruń, 2004
Rec.: SOKÓŁ Zofia, Rocz. Hist. Prasy Pol. 2007 T. 10
z. 1 s. 197-205
971. HERZIG Simone: Die Presseberichterstattung über die Aufnahme der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten in
den frühen Krisenjahren der Weimarer Republik (1918-1924). Inter Finitimos 2007 Nr.
5 s. 130-137
Dot. m.in. Pom. Gdań.
972. KOTECKI Andrzej: Gdańskie kalendarze. Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 1 s. 7-10, il.
973. LINDER Jacek: Chojnicka prasa w okresie przemian systemowych. Zesz.
Chojn. 2007 nr 22 s. 70-91, faks.
974. MARASZEK Anna: Wizerunek ludności żydowskiej w wybranych czasopismach
pomorskich w latach dwudziestych. Teki Kociewskie 2007 z. 1 s. 16-27
975. MICHALSKI Ryszard: Treści społeczne w polskiej prasie pomorskiej 18501989: studium z dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu. - Toruń, 2004
Rec.: ŻMIJKOWSKA Magdalena, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 2 s. 266-269
976. SACEWICZ Karol: Reakcja olsztyńskiej prasy, władz politycznych i społeczeństwa na wiadomość o śmierci Józefa Stalina.
Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9
s. 131-147. Zsfg.
977. SZOSTAKOWSKA
Małgorzata:
Prasa codzienna Prus Wschodnich od XVII
do połowy XX wieku: przewodnik do dziejów wydawniczych. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2007. - 130 s.: mapy. Bibliogr.
s. 125-130
978. ZAWILSKA Katarzyna: Polszczyzna toruńskich gazet rękopiśmiennych
z XVII i XVIII wieku: wybrane zagadnienia.
- Poznań: Sorus, 2007. - 141 s.: faks. Bibliogr.
s. 113-119. Sum.
979. ZAWILSKA Katarzyna: Zapożyczenia francuskie w toruńskich gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku. Pr. Językozn. 2007 Z. 9 s. 157-162. Sum.
—————
980. GÓRSKI Piotr Tadeusz: Kapelusze
damskie od drugiej połowy lat 80. XIX wieku do 1914 roku w reklamach „D a n z i g e r
Z e i t u n g ”. Teki Gdań. 2004/2005 T. 6/7
s. 18-24, [3] k. tabl.
981. MILSKI Bernard Zygmunt: Poznańskie reperkusje założenia i sprzedaży
„G a z e t y G d a ń s k i e j ” przez red. Bernarda Zygmunta Milskiego: (nieznany memoriał
B.Z. Milskiego z 28 września 1910 r.) / [wyd.]
Andrzej Romanow. Acta Cassubiana 2007
T. 9 s. 195-213
982. GZELLA Grażyna: Procesy prasowe
redaktorów „G a z e t y G r u d z i ą d z k i e j ”
(1894-1914). Rocz. Hist. Prasy Pol. 2007 T. 10
z. 2 s. 33-55. Sum. Streszcz.
983. KRZEMIŃSKI Tomasz: Pan Kulerski [1865-1935] jako kandydat na posła...:
udział wydawcy „Gazety Grudziądzkiej”
w wyborach do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy w latach 1893-1912 // In: Obraz
wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce. - Szczecin,
2007. - S. 45-57
984. SYRWID Danuta: „G a z e t a O l s z t y ń s k a” 1886-1939: przyczynek do badań nad stanem zachowania czasopisma
w zbiorach polskich i zagranicznych. Kom.
Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 491-502. Zsfg.
985. HALICKI Krzysztof: „G r e g o r i a n u m” (1931-1939): Miesięcznik Gimnazjum
76
Pomorze Wschodnie
w Świeciu nad Wisłą. Acta Cassubiana 2007
T. 9 s. 93-117, il., tab., wykr.
986. MANSFELD Bogusław: „N e u e
K u n s t i n A l t p r e u s s e n”, Królewiec
1911-1913: szkic do portretu czasopisma. Borussia [2007] nr 42 s. 157-170
[774]
987. ROMANOW Andrzej: „P i e l g r z y m” pelpliński w latach 1869-1920. Gdańsk: Inst. Kasz., 2007. - 263 s.: il., faks.,
portr., tab. Bibliogr. s. 235-249. Zsfg.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2007 T. 9 s. 220-223. - CHŁOSTA Jan, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 4 s. 563-564
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz. 43, 67, 68, 82, 106-108, 112, 113, 117, 121, 157, 165, 183, 247, 277, 411, 472, 483, 493, 500, 501,
505, 511, 551, 655, 663, 665, 712, 723, 769, 789, 814, 819, 823, 826, 828, 831, 835, 837, 838, 844, 845, 850, 853,
856, 860, 861, 872, 881, 888, 906, 910, 916-918, 923, 924, 931, 933, 944, 945, 967, 1246, 1279, 1308, 1392, 1411,
1461, 1472, 1475, 1477, 1485, 1490, 1493, 1495-1497, 1504, 1513, 1514, 1544, 1552, 1572, 1592, 1595, 1600,
1615, 1621, 1622, 1635, 1646, 1658, 1693, 1698, 1712, 1720, 1721, 1726, 1727, 1731, 1740, 1751, 1753, 1754,
1757, 1759, 1782, 1788, 1809, 1828, 1884, 1931, 1933, 1949, 2208, 2476, 2739
988. ABROSIEWICZ Maciej: Kulturowy wymiar życia i misji św. Brunona: zabytki i piśmiennictwo. Stud. Ełckie 2007 [T.] 9
s. 417-438. Sum.
989. BIELAWNY Krzysztof: Domy
i miejsca rekolekcyjne w diecezji warmińskiej
w latach 1869-1945. Stud. Warm. 2006 T. 43
(dr. 2007) s. 47-67. Zsfg.
990. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje katolików polskich w diecezji warmińskiej
w latach 1918-1945 w refleksji historycznoteologicznej. - Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec.,
2007. - 215 s.: tab. Bibliogr. s. 183-191
991. BIELAWNY Krzysztof: Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego
[1901-1975] w 1958 r. Stud. Ełckie 2007 [T.]
9 s. 79-91. Rés.
W l. 1957-1975 duchowny Kościoła Starokatolickiego na Mazurach
994. BISKUP Radosław: Das Domkapitel von Samland (1285-1525). - Toruń: Verl.
der Nikolaus-Kopernikus Univ., 2007. - 600,
[3] s.: tab. + [1] k. map skł. - (Prussia Sacra;
vol. 2). Bibliogr. s. 533-559. Streszcz.
995. BOGDAN Danuta: Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej
Warmii w XVI wieku. Kom. Maz.-Warm.
2007 nr 2 s. 165-186. Zsfg.
996. BORKOWSKA Małgorzata: Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 1: Polska Zachodnia i Północna.
- Warszawa, 2004
Rec.: OLESIŃSKA Marzena, Klio (Toruń) 2007 [nr]
9 s. 141-143
997. BRUŹDZIŃSKI Andrzej: Pasterz
sprawiedliwy i kraj miłujący: biskup kujawsko-pomorski Piotr Tylicki (1604-1607). Zap.
Kuj.- Dobrzyń. 2007 T. 22 s. 75-83
992. BIELAWNY Krzysztof: Trudne dzieje nauki religii w diecezji warmińskiej po II
wojnie światowej // In: Współczesne zagrożenia rodziny. - Sandomierz, 2006. - S. 286-319
998. BRZÓSKA Marcin: Pieśń na chwałę
Boga: życie jubilata // In: Misja - muzyka Mazury: księga pamiątkowa z okazji 60. urodzin biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego.
- Bielsko-Biała, 2007. - S. 9-22: il.
993. Ein BISCHOF vor Gericht: der Prozess gegen den Danziger Bischof Carl Maria
Splett 1946 / hrsg. v. Ulrich Bräuel [et al.]. Osnabrück, 2005
Janusz Jagucki, biskup diecezji mazurskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
Rec.: GROCHOWINA Sylwia, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 1 s. 213-218. - IWICKI Zygmunt, Stud. Pelpl. 2007 T.
37 s. 501-506
999. CHŁOSTA Jan: Oblicze religijne
budzącego się ruchu polskiego na południowej Warmii w drugiej połowie XIX wieku //
In: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie:
[775]
Pomorze Wschodnie
77
w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku
i na Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 171-184
1006. GLAUERT Mario: Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527). - Toruń,
2003
1000. CLEINOW Wilhelm Johann George: Chronik 1775 / hrsg. v. Joachim v. Gizycki; textkritisch bearb. mit Erläut. u. einem
Anhang versehen v. Justus v. Hartlieb. - Hannover-Laatzen: Wehrhahn, 2007. - XI, 134 s.:
il. - (Fundstuücke; 14)
Rec.: STANISZEWSKI Paweł, Stud. Lovicensia 2007
nr 9 s. 356-360
1007. GUZEWICZ Wojciech: Chrystianizacja Europy Środkowej. Stud. Ełckie 2007
[T.] 9 s. 383-404. Zsfg.
Rec.: MARTI Hanspeter, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 29-31
M.in. akcja misyjna na Pom. Zach., wśród Prusów
i Jaćwingów oraz chrzest Litwy
1001. Die DOMKAPITEL des Deutschen Ordens in Preussen und Livland / hrsg.
v. Radosław Biskup, Mario Glauert. - Münster, 2004
1008. HIRSCHFELD Michael: Bischofwahlen und Nationalitätenfrage vom Kulturkampf bis zum Ersten Weltkrieg: ein zentrales
Konfliktfeld zwischen Staat und katholischer
Kirche in den Bistümern Ermland und Kulm.
Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd.
52 s. 143-171. Streszcz. Sum.
Rec.: HECKMANN Marie-Luise, Preussenland 2007
Jg. 45 s. 57-59
1002. DREJ Szymon: Święta Warmia.
- Olsztyn: Pracownia Wydaw. „ElSet”, 2007.
- 125, [3] s.: il., mapy, portr.
1003. EWANGELICCY duchowni i parafianie: powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach / red. Swietłana Kruk. - Olsztyn: Maz.
Tow. Ewang., 2007. - 133, [2] s.: il., portr.
Sum. Zsfg.
Treść: BAŻANOWSKI Rudolf: 130 lat ewangelickiego kościoła Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie s. 5-7. FRISZKE Andrzej: Ksiądz Edmund Friszke [1902-1958]:
dramat polskiego ewangelika s. 9-46. - KRUK Erwin:
Ksiądz Otton Wittenberg [1894-1967]: weteran pracy na
niwie Pańskiej s. 47-64. - MAŁŁEK Janusz: Karol Małłek [1898-1969]: kościół ewangelicki a sprawa mazurska
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. s. 65-79.
- MAŁŁEK Karol: Zwyczaje i obrzędy na Mazurach s. 8195. - SAKSON Andrzej: Sytuacja Mazurów po zakończonej w 1958 r. w województwie olsztyńskim akcji łączenia
rodzin s. 97-106. - CZESLA Alfred: Tożsamość ewangelików olsztyńskich s. 107-123
1004. FILIPKOWSKI Janusz: Ks. Augustyn Józef Bludau [1862-1930]: biskup
warmiński, biblista, honorowy obywatel Dobrego Miasta. Rocz. Dobromiejski 2007 T. 1
s. 187-192, il., portr.
1005. GIRZYŃSKI Zbigniew: Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks.
Wincentego Stefana Frelichowskiego: losy
duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939-1945. - Toruń, 2005
Rec.: ZADURA Robert, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4
s. 183-186
1009. JAGUCKI Walter: Atmosfera plebanii na Mazurach // In: Misja - muzyka Mazury: księga pamiątkowa z okazji 60. urodzin biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego.
- Bielsko-Biała, 2007. - S. 23-28: il.
Wspomnienia
1010. JARZEBOWSKI Marc: Die Residenzen der preussischen Bischöfe bis 1525. Toruń: Verl. der Nikolaus-Kopernikus-Univ.,
2007. - 526 s.: il. - (Prussia Sacra; vol. 3). Bibliogr. s. 401-427 . Streszcz.
1011. JASIŃSKI Grzegorz: Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (18171914). - Olsztyn, 2003
Rec.: STEGNER Tadeusz, Gdań. Rocz. Ewang. 2007
Vol. 1 s. 135-138
1012. JERSCH-WENZEL Stefi: Mennoniten in Westpreussen seit dem 16. Jahrhundert // In: Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
- Paderborn, 2007. - S. 789-792
1013. JEZIERSKI Jacek: Arcybiskup
Wojciech Ziemba metropolita warmiński:
szkic do biografii. Warm. Wiad. Archidiec.
2007 R. 62 nr 89 s. 123-126
1014. JEZIERSKI Jacek: Arcybiskup
Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński //
78
Pomorze Wschodnie
In: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie:
w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku
i na Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 11-13
Acc.: Ważniejsze publikacje ks. abpa Wojciecha
Ziemby s. 15-24
1015. KACZOROWSKI Robert: Nauczanie o Matce Bożej w XIX-wiecznych katechizmach na Warmii. Stud. Gdań. 2007 T. 21
s. 249-262, tab. Streszcz. w jęz. wł.
1016. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja: D. Stanislai Hosii [...] vita: pierwsza biografia Stanisława Hozjusza, biskupa
i kardynała warmińskiego (1504-1579) // In:
W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie:
w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku
i na Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 198-209
Zmieniona wersja wstępu do przygotowywanego do
druku polskiego przekładu D. S. Hosii [...] vita
1017. KALINOWSKI Jerzy Karol: Biskup
Wawrzyniec Gembicki [1559-1624]: ordynariusz chełmiński w latach 1600-1610: pochodzenie i lata młodzieńcze. Theol. Thoruniensia 2005 [T.] 6 s. 435-447. Streszcz. w jęz. wł.
1018. KIRCHE und Welt in der Frühen
Neuzeit im Preussenland / hrsg. Bernhart
Jähnig. - Marburg: Elwert, 2007. - 239 s.: il.,
mapy, tab. - (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung; 22)
Treść: JÄHNIG Bernhart: Kirche im Dorf, Metapher
einer Lebensform s. 21-30. - ZACHARIAS Rainer: Abraham Hartwichs [1663-1721] Landesbeschreibung von
1722 als Vademecum für die Menschen der drei Werder
an Weichsel, Nogat und Elbingfluss s. 31-45. - JÄHNIG
Bernhart: Kirche und Welt im Preussenland der Frühen
Neuzeit: eine Tagung zwischen Forschungsrückblick und
Forschungswünschen s. 47-62. - GLAUERT Mario: Die
Verfassungsentwicklung der Kirche im Deutschordensland und im Herzogtum Preussen vom 13. bis zum 18.
Jahrhundert s. 63-88. - MÜLLER Ulrich: Johann Lohmüller [1483-1560] und die Reformation in Livland und
Preussen s. 89-102. - BEUTTEL Jan-Erik: Kirchengründungen im Insterburgischen s. 103-115. - WIJACZKA
Jacek: Das kirchliche Leben des Samlands im Spiegel
der Visitationsniederschrift des Jahres 1569 s. 117-132.
- JÄHNIG Bernhart: Deutsch Eylau 1620/21: eine preussische Mediatstadt im Spiegel ihrer ältesten erhaltenen
Kirchenrechnung s. 133-155. - KOPICZKO Andrzej: Die
Verkündigung im Ermland nach der Reformation s. 157170. - TODE Sven: Ausbildungswege von Seelsorgern in
Ermland und Preussen königlichen Anteils 1520-1772
s. 171-216. - HERRMANN Christofer: Die „Nachgotik”
[776]
in der Sakralarchitektur des Preussenlands vom 16. bis
zum frühen 18. Jahrhundert s. 217-239
1019. KOPICZKO Andrzej: Aus der Prosopographie des ermländischen Klerus 19331945. Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml.
2007 Bd. 52 s. 191-208. Streszcz. Sum.
1020. KOPICZKO Andrzej: Refleksja
nad dziejami martyrologii duchowieństwa
warmińskiego. Warm. Wiad. Archidiec. 2007
R. 62 nr 90 s. 85-90
1021. KORZENIEWSKA-[LASOTA]
Anna: Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Stud. Warm.
2006 T. 43 (dr. 2007) s. 69-89, mapa, tab.
1022. KOSYRA-CIEŚLAK Hanna, SZYMCZAK Romana: Poszłam siać do Polski...
i wzeszło: 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanek. T. 2. - Szymanów: Siostry Niepokalanki, 2007. - 954, [2] s.: il., faks., tab.
Z treści: Dębowa Łąka - „O wierność tylko chodzić
nam powinno s. 341-352
1023. KOSYRA-CIEŚLAK Hanna, SZYMCZAK Romana: Poszłam siać do Polski...
i wzeszło: 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr
Niepokalanek. T. 4. - Szymanów: Siostry Niepokalanki, 2007. - 921, [2] s.: il., faks.
Z treści: Mgoszcz - „Trudności dają pole do zasługi”
s. 9-44. - Szczecinek - „Dzieci to ziarno na przyszłe plony”
s. 45-80. - Kościerzyna - pod płaszczem Maryi s. 81-130
1024. KOZAKIEWICZ Stanisław: Kult
maryjny na Warmii w opracowaniu Marii
Zientary-Malewskiej // In: W służbie Bogu
bogatemu w miłosierdzie: w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 244-254
Dot. maszynopisu książki „Kult Matki Bożej na Warmii”
1025. KRUK Erwin: Krzyż nad Niegocinem // In: Misja - muzyka - Mazury: księga
pamiątkowa z okazji 60. urodzin biskupa
Kościoła Janusza Jaguckiego. - Bielsko-Biała,
2007. - S. 75-86: il.
Dot. św. Brunona z Kwerfurtu
1026. KUBICKI Rafał: Środowisko dominikanów kontraty pruskiej: od XIII do
[777]
Pomorze Wschodnie
79
połowy XVI wieku. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań.; Muz. Archeol., 2007. - 260, [1] s.: il.
Bibliogr. s. 235-252
1035. MÜLLER Hans-Joachim: Irenik
als Kommunikationsreform: das Colloquium
Charitativum in Thorn 1645. - Göttingen,
2004
1027. KUSZKA Piotr J.: Luteranie i grekokatolicy na Mazurach po 1945 roku // In:
Misja - muzyka - Mazury: księga pamiątkowa
z okazji 60. urodzin biskupa Kościoła Janusza
Jaguckiego. - Bielsko-Biała, 2007. - S. 87-100:
ol.
Rec.: TODE Sven, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde
Erml. 2007 Bd. 52 s. 323-325
1028. LEWIŃSKA Aneta: Bóg w pomorskich elementarzach. Język, Szkoła, Religia
2006 [T.] 1 s. 113-127
1029. MAKARCZYK Irena: Marcin Luter i teologowie protestanccy Prus Książęcych w przekazach Hieronima Maleckiego
[ok. 1526/1527 - ok. 1583/1584] // In: Pro
animarum salute: księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesiątych urodzin księdza profesora
Tadeusza Rogalewskiego. - Olsztyn, 2007. - S.
319-338
1030. MAKARCZYK Irena: Tomasz
Ujejski (1612-1689) biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita. - Olsztyn, 2005
Rec.: STANISZEWSKI Paweł, Nasza Przeszłość 2007
T. 107 s. 319-327
1031. MAŁŁEK Janusz: Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej //
In: Kościoły zakładnikami czasów: kościoły
protestanckie Niemiec i Polski w XX wieku.
- Warszawa, 2003. - S. 225-239
1032. MAŁŁEK Janusz: Ökumenischer
Dialog?: Kardinal Hosius und Herzog Albrecht von Preussen // In: Wege der Neuzeit:
Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag. - Berlin, 2007. - S. 143-155
1036. NAWROT Dariusz, RYCHTER
Roman: Ksiądz Władysław M i e g o ń [1892-1942]: serca nasze były przepełnione zapałem. - Gdynia: [s.n.], 2006. - 176 s.: il. Sum.
Zsfg. Rés. Streszcz. w jęz. wł.
1037. PETKŪNAS Darius: Holy Communion rites in the Polish and Lithuanian
reformed agendas of the 16th and early 17th
centuries. - Klaipėda: Klaip. Univ. L-kla, 2007.
- 397, [1] s., [1] k. tabl. skł.: nuty
1038. POMIERSKA Justyna: Katecheza
w przysłowiach kaszubskich. Język, Szkoła,
Religia 2006 [T.] 1 s. 139-154
1039. QUELLEN zum Leben und zur
frühen Verehrung der heiligen Jutta von Sangerhausen / hrsg. v. Peter Gerlinghoff. - Sangerhausen, 2006
Rec.: SIERADZAN Wiesław, Zap. Hist. 2007 T. 72 z.
2/3 s. 255-258
1040. ROPIAK Sławomir: Muzyka sakralna w procesie wychowania liturgicznego
według biskupa warmińskiego Maksymiliana
Kallera (1880-1947) = Die sakrale Musik im
Prozess der liturgischen Erziehung im Verständnis des ermländischen Bischofs Maximilian Kaller (1880-1947). Keryks 2007 [T.]
6 s. 87-113
Tekst równol. pol. i niem.
1033. MAŁŁEK Janusz: Rozwój reformacji na Pomorzu. Gdań. Rocz. Ewang. 2007
Vol. 1 s. 67-77
1041. ROZYNKOWSKI
Waldemar:
W poszukiwaniu średniowiecznych patrociniów: o świętych państwa zakonu krzyżackiego w Prusach // In: Polska w kręgu polityki,
kultury i gospodarki europejskiej: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof.
Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz, 2007.
- S. 132-139: tab.
1034. MARKOWSKI Władysław: Świętego Brunona życie i działalność. Stud. Ełckie
2007 [T.] 9 s. 405-416. Sum.
1042. SITEK Eligiusz Józef: Kult błogosławionej Alicji Kotowskiej (1899-1939). Pomerania 2007 nr 4 s. 32-34, portr.
80
[778]
Pomorze Wschodnie
Nauczycielka, przełożona domu zakonnego w Wejherowie, zamordowana w 1939 r. w Piaśnicy
1043. SMOLIŃSKI Marek: „... coadiutorem constituere volens”: dokument princepsa Grzymisława na rzecz joannitów z 1198 r.
w świetle nadań czynionych na rzecz szpitalników w Niemczech, Czechach i Polsce. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 24-41
Dot. nadań dla joannitów na Pom. Gdań.
1044. STACHE Christa: Evangelisch und
deutsch: das Wirken des Gustav-Adolf-Vereins im Ermland und in Masuren 1850-1914.
Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd.
52 s. 173-189. Streszcz. Sum.
1045. STANISLAUS Hosius: sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der
Kirche in Europa / hrsg. v. Bernhart Jähnig,
Hans-Jürgen Karp. - Münster: Aschendorff,
2007. - XI, 235 s.: il., tab. - (Zeitschrift für die
Geschichte und Altertumskunde Ermlands;
Beih. 18)
Z treści: HARTMANN Stefan: Hosius und Herzog
Albrecht s. 113-131. - BORAWSKA Teresa: Das ermländische Domkapitel zur Zeit des Hosius s. 133-149.
- TODE Sven: Zur Ausbildumg und Positionierung des
ermländischen Klerus unter Stanislaus Hosius s. 151-175.
- VAIŠVILAITĖ Irena: Stanislaus Hosius und die Gründung des Jesuitenkollegs in Wilna s. 177-183. - BREUER
Dieter: Jesuitenkultur im Hochstift Ermland s. 185-199.
- SZORC Alojzy: Die Korrespondenz des Hosius: Geschichte und Probleme der Edition s. 201-216. - HARTMANN Stefan: Die Hosius-Jubiläumstagung in Olsztyn/
Allenstein s. 217-223
1046. WIŚNIEWSKI Jan: Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego
w świetle wizytacji biskupich XVII-XVIII.
Cz. 1-2. Archiwista Pol. 2007 R. 12 nr 2 s. 47-56; nr 4 s. 23-44
1047. WIŚNIEWSKI Jan: Pomezańskie
bractwa religijne (do 1821 r.). - Olsztyn: Hosianum, 2007. - 212, [1] s.: mapa, tab. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego; nr 26). Bibliogr.
s. 199-205. Zsfg.
1048. WOJTKOWSKI Jacek: Rządcy diecezji i archidiecezji warmińskiej o dialogu
ekumenicznym // In: W służbie Bogu boga-
temu w miłosierdzie: w przestrzeni Kościoła
w Ełku, Białymstoku i na Warmii. - Olsztyn,
2007. - S. 432-440
1049. ZADURA Robert: Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945): biografia. - Toruń, 2006
Rec.: KRÓL Lech, Ateneum Kapłańskie 2007 T. 149
z. 3 s. 612-614. - ROZYNKOWSKI Waldemar, Rocz. Tor.
2007 [R.] 34 s. 296-299
1050. ZAWADZKI Wojciech: Oficjalat
pomezański w latach 1601-1821. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 1 s. 23-52, mapa, tab. Zsfg.
Sum.
1051. ŻAKIEWICZ Maciej: Królewska
republika i warmiński kardynał Stanisław
Hozjusz [1504-1579]. Teki Gdań. 2006/2007
T. 8/9 s. 113-127
—————
1052. KURLENDA Piotr: Duchowni
b r o d n i c c y w polskiej historiografii (powstałej po 1989 roku) // In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T. 1. - Poznań, 2007. - S. 93-104
1053. STPICZYŃSKA Agnieszka: Z problematyki Kół Księży „Caritas” w województwie b y d g o s k i m w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX stulecia. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 4 s. 71-92, tab. Zsfg. Sum.
1054. SZOPNY Aneta: Przyczynek do
dziejów kościoła w C h a ł u p a c h [pow. pucki]. Rocz. Helski 2005 [nr] 3 s. 106-111, il.
1055. KUREK Jolanta: Klasztory cysterek-benedyktynek w C h e ł m n i e , Toruniu
i Królewcu od średniowiecza do czasów potrydenckich: powiązania i cechy wspólne.
Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 295-317
1056. ZIELIŃSKI Marek G.: Archiwum
Fary Chełmińskiej // In: Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof.
Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz, 2007.
- S. 268-301: tab.
[779]
Pomorze Wschodnie
1057. SŁAWIŃSKI Wojciech: Rewindykacja majątku Kościołów ewangelickich
w świetle ustawodawstwa polskiego na przykładzie b. ewangelickich gmin kościelnych
w C h e ł m ż y i Toruniu. Czasy Nowożytne
2007 T. 20 s. 252-270
1058. MYNARCZYK Paweł Piotr: Patronat jezuitów c h o j n i c k i c h nad kościołami
filialnymi w XVII i XVIII wieku. Zesz. Chojn.
2007 nr 22 s. 43-56, il.
81
1065. BOGDANOWICZ Stanisław: Konkordat z Wolnym Miastem Gdańskiem. Teki
Gdań. 2004/2005 T. 6/7 s. 76-87
1066. BOGDANOWICZ Stanisław: Na
Wojciechowym szlaku: pierwsze lata archidiecezji gdańskiej. - Nowy Bukowiec; Gdańsk:
Ofic. Pom., 2007. - 431, [1] s. Bibliogr. s. 16-48
Rec.: KACZOROWSKI Robert, Stud. Gdań. 2007
T. 21 s. 474-478
1059. ŚMIGIEL Wiesław: W kwestii
przeniesienia obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Chojnic do Wiela. Zesz. Chojn. 2007 nr
22 s. 121-129, il.
1067. BRZUSZEK Bogdan: O. Dominik
Norbert Kabattek OFM [1935-2004]: duszpasterz portowców w Gdańsku-Nowym Porcie
w latach 1980-1989. Stud. Franciszkańskie
2007 T. 17 s. 93-110. Streszcz. w jęz. wł.
1060. BIRCH-HIRSCHFELD Anneliese: Dzieje kapituły kolegiackiej w D o b r y m
M i e ś c i e 1341-1811: przyczynek do historii
Warmii. [Cz. 1]. Rocz. Dobromiejski 2007 T. 1
s. 93-148, il. Bibliogr. s. 97-100
1068. BYKOWSKA Sylwia: Ksiądz Franciszek Bogdan [1909-2008] wśród gdańskich
studentów 1945-1950 // In: Kościół w godzinie próby 1945-1989: nieznane dokumenty
i świadectwa. - Kraków, 2006. - S. 297-316
Tłumaczenie fragmentów pracy: Geschichte des
Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341-1811: ein Beitrag zur
Geschichte des Ermlandes. - Braunsberg, 1931
1061. FILIPKOWSKI Janusz: Dobromiejska Księga rocznicowych nabożeństw żałobnych i jej znaczenie w życiu religijnym kapituły kolegiackiej. Rocz. Dobromiejski 2007
T. 1 s. 87-91
Tekst źródłowy zob. poz.: 493
1062. JÓZEFCZYK Mieczysław: E l b l ą s k i e duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246-1945. - Elbląg, 2005
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 319-321
1063. ŁATAK Kazimierz: E ł c k a kancelaria diecezjalna w okresie rządów biskupa
Wojciecha Ziemby (1992-2000) // In: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie: w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na
Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 73-81
1064. BOGDANOWICZ Stanisław: Bo
przemoc widzę w mieście i niezgodę: (trudny początek Kościoła G d a ń s k i e g o , 19221945). - Gdańsk, 2001
Rec.: KACZOROWSKI Robert, Stud. Warm. 2006 T.
43 (dr. 2007) s. 303-305
1069. DEKAŃSKI Dariusz Aleksander:
Kilka uwag o życiu intelektualnym cystersów
oliwskich w średniowieczu // In: Ingenio et
humilitate: studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. - Poznań, 2007. - S. 279-294
1070. GDAŃSKIE Seminarium Duchowne 1957-2007: księga jubileuszowa /
red. Maciej Kwiecień. - Gdańsk: Gdań. Semin. Duchowne; Kuria Metrop. Gdań., 2007.
- 234, [2] s.: il., portr.
Z treści: ROTTA Alojzy: Gdańskie Seminarium Duchowne: rys historyczny s. 11-14. - JAŻDŻEWSKI Leszek:
Gdańskie Seminarium Duchowne 1957-2000 s. 15-71. PARACKI Mirosław: Zaangażowanie biskupa Edmunda
Nowickiego [1900-1971] w dzieło powołań kapłańskich
s. 73-78. - POTYKANOWICZ-SUDA Lidia: Próby wprowadzenia państwowego nadzoru nad Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie w świetle akt
partyjno-państwowych województwa gdańskiego s. 7992. - POCZET rektorów Gdańskiego Seminarium Duchownego 1957-2007 s. 93-99. - REKTORZY Gdańskiego
Seminarium Duchownego 1957-2007 s. 101. - KSIĘŻA
profesorowie Gdańskiego Seminarium Duchownego 1957-2007 s. 102-105. - PROFESOROWIE świeccy
w Gdańskim Seminarium Duchownym 1957-2007 s. 105.
- SIOSTRY zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego à Paulo pracujące w Gdańskim Seminarium Duchownym 1957-2007 s. 106. - PRACOWNICY
świeccy Gdańskiego Seminarium Duchownego 1957-
82
Pomorze Wschodnie
2007 s. 107-110. - ABSOLWENCI Gdańskiego Seminarium Duchownego 1957-2007 s. 111-118. - ZMARLI
rektorzy, moderatorzy i wykładowcy Gdańskiego Seminarium Duchownego 1957-2007 s. 119-134. - ZMARLI
absolwenci Gdańskiego Seminarium Duchownego 19572007 s. 135-152. - MISIASZEK Antoni: Trudne początki gdańskiego seminarium s. 153-167. - KOWALCZYK
Andrzej: Wspomnienie lat kleryckich w GSD s. 171-189.
- „ZATRZYMANE w czasie”: Gdańskie Seminarium Duchowne w fotografiach s. 199-234
1071. JASIEWICZ Jan Jerzy: Tradycja
liturgiczno-muzyczna Kościoła Mariackiego
w Gdańsku w świetle kodeksu Ms. Mar. F.
405 z Biblioteki PAN w Gdańsku. Stud. Gdań.
2007 T. 21 s. 285-312. Sum.
1072. KOŚCIELAK Sławomir: Kryzys
w gdańskim klasztorze św. Brygidy w świetle
wizytacji biskupiej z 1580 roku. Teki Gdań.
2004/2005 T. 6/7 s. 61-66
1073. KOŚCIELAK Sławomir: Skład
osobowy Kolegium Gdańskiego oo. Jezuitów
(XVI-XVIII wiek). - Gdańsk, 2005
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2007 Jg. 56 H. 3 s. 453-454
1074. MANNHARDT Hermann Gottlieb: The Danzig Mennonite Church: its origin and history from 1569-1919 / ed. by Mark
Jantzen, John D. Thiesen. - North Newton,
Kan.: Bethel College; Kitchener, Ont.: Pandora Press, 2007. - XXXIV, 286 s.: il. - (Cornelius H. Wedel Historical Series). Bibliogr.
s. 254-272
1075. MANNHARDT Hermann Gottlieb: Die Danziger Mennonitengemeinde. Hildesheim: Olms, 2007. - 7, 211 s.: il.
Przedr. wyd.: Danzig, 1919
1076. NEKROLOG cystersów z Oliwy.
Cz. 1: (1186-1621) / [oprac.] Grzegorz Kloskowski. Mies. Archidiec. Gdań. 2007 R. 51
[nr] 10/12 s. 499-542
1077. NEKROLOG dominikanów z Gdańska i Tczewa / [oprac.] Grzegorz Kloskowski.
Mies. Archidiec. Gdań. 2007 R. 51 [nr] 7/9
s. 395-413
[780]
1078. OLIŃSKI Piotr: Zmiany własności
fundacji w kościołach parafialnych na przykładach z kościoła parafialnego Najświętszej
Marii Panny w Głównym Mieście Gdańsku //
In: Sociální svět středověkého města. - Praha,
2006. - S. 247-258
1079. PARACKI Mirosław: Organizacja
kościelna w Wolnym Mieście Gdańsku. Mies.
Archidiec. Gdań. 2007 R. 51 [nr] 1/3 s. 71-81
1080. PARACKI Mirosław: Organizacja
wikariatów rejonowych w Kościele gdańskim. Mies. Archidiec. Gdań. 2007 R. 51 [nr]
4/6 s. 308-318
1081. 15 [PIĘTNAŚCIE] lat Parafii świętego Józefa Gdańsk-Przymorze 1990-2005
/ red. Krzysztof Glaza, Ryszard Rezmer. Gdańsk: Druk. Oruńska. Ofic. JP2.PL, 2005.
- 120 s., [24] s. tabl.
1082. WĄSOWICZ Jarosław: Jak gdańska SB inwigilowała duszpasterstwa stanowozawodowe: kryptonim „Niwa” // In: Kościół
w godzinie próby 1945-1989: nieznane dokumenty i świadectwa. - Kraków, 2006. - S.
354-363
1083. WĄSOWICZ Jarosław: O was
i za was: kulisy wizyty papieskiej w Gdańsku
w czerwcu 1987 roku // In: Kościół w godzinie próby 1945-1989: nieznane dokumenty
i świadectwa. - Kraków, 2006 . - S. 226-236
1084. WITCZAK Agnieszka: Działalność konsystorza pomorskiego i gdańskiego
w sprawach małżeńskich w latach 1733-1734.
- Gdańsk: Pom. Tow. Filozof.-Teolog., 2007.
- 251 s.: tab. - (Kolekcja „Universitas Gedanensis”; T. 6). Bibliogr. s. 245-249. Sum.
Rec.: KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Univ. Gedan. 2007
R. 19 nr 1/2 s. 107-109
1085. WOŁOS Ryszard, NOCNY Waldemar: 25 lat parafii św. Wojciecha: GdańskŚwibno 1981-2006. - Gdańsk: Druk. Oruńska, 2006. - 192 s., [24] s. tabl.: faks., tab.
1086. REMBALSKI Tomasz: Kościół św.
Józefa w Kolibkach w świetle źródeł archiwal-
[781]
Pomorze Wschodnie
nych (1763-1939). Rocz. Gdyński 2007 nr 19
s. 18-38, il.
Dzielnica G d y n i
1087. SZCZUDŁOWSKI Piotr: Z dziejów Redemptorystów w Gdyni (1964-1974).
Teki Gdań. 2004/2005 T. 6/7 s. 88-104
1088. SZCZUDŁOWSKI Piotr: Zmagania Redemptorystów o prawo do istnienia
i prowadzenia duszpasterstwa parafialnego
w Gdyni (1956-1963). Teki Gdań. 2006/2007
T. 8/9 s. 85-102
1089. BULITTA Michael: Aufzeichnungen im Verlöbnisregister 1918-1922 der katholischen Pfarrkirche St. Johann zu Gillau
[G i ł a w y ] im Landkreis Allenstein (Ostpreussen). Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd.
37 Jg. 55 s. 209-218
1090. SYMONOWICZ Marek: Z historii
kościoła w G ł o t o w i e [pow. olszt.]. Rocz.
Dobromiejski 2007 T. 1 s. 177-184, il.
1091. STANISZEWSKI Marcin: Katolickie ośrodki duszpasterskie międzywojennego G r u d z i ą d z a . Rocz. Grudz. 2007 T. 17
s. 103-128, tab.
1092. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Płyty grobowe z kościoła p.w. Chrystusa Króla
w J a r n o ł t o w i e : (sprawozdanie z badań
przeprowadzonych dnia 26.05.2007 r.). Zap.
Zalewskie 2007 nr 13 s. 21-24, il.
1093. WITKOWSKI Rafał: Dwa klasztory pomorskie u schyłku XVI wieku: włączenie k a r t u z j i kaszubskiej do opactwa
cysterskiego w Oliwie // In: Ingenio et humilitate: studia z dziejów zakonu cystersów
i Kościoła na ziemiach polskich. - Poznań,
2007. - S. 303-316
1094. KELLMANN Georg: Historia parafii K l e b a r k W i e l k i [pow. olszt.], jej
wiosek i okolic. - Klebark Wielki: Parafia p.w.
Znalezienia Krzyża Św. i Narodzenia Najśw.
Marii Panny, 2007. - 367, [1] s., [16] s. tabl.: il.
83
1095. ADAMKOWICZ Marek: Parafia
świętego Floriana w K o l b u d a c h [pow.
gdań.]. - Pruszcz Gdański: Agni, 2002. - 81 s.:
il., portr. Bibliogr. s. 78-81
1096. JAŻDŻEWSKI Leszek: Sanktuaria maryjne w K o ś c i e r z y n i e . Teki Gdań.
2006/2007 T. 8/9 s. 103-112
1097. SZULIST Władysław: Materiały
do dziejów dekanatu kościerskiego. Kościerskie Zesz. Muz. 2007 [nr] 1 s. 59-91, il., tab.
1098. DĄBROWSKI Jan: Siedem wieków
Ł u k t y [pow. ostródz.]: 600-lecie kościoła:
50-lecie parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. - Olsztyn: Wydaw. WPW C. Porycki, P.
Wasześcik, 2007. - 213 s.: il., portr., mapy
1099. SCHMIDT-FREDERICH Barbara:
Katholische Kirchensteuerzahler in Nikolaiken [M i k o ł a j k i P o m o r s k i e , pow.
sztum.], Kr. Stuhm. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 35-40
1100. O L S Z T Y Ń S K I E Duszpasterstwo Akademickie: 50 lat Bogu i człowiekowi
/ red. Danuta Konieczna. - Olsztyn: [S.n.],
2006. - 192 s., [12] s. tabl.: il.
1101. PARAFIA p e l p l i ń s k a i jej duszpasterze w XIX i XX wieku / red. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Pelplin:
„Bernardinum”, 2007. - 365, [3] s.: il., faks.,
portr., tab.
Treść: NADOLNY Anastazy: Parafia pelplińska:
zarys dziejów s. 17-81. - BORZYSZKOWSKI Józef: Duchowni pelplińscy z czasów zaboru i II Rzeczypospolitej
s. 83-117. - WALKUSZ Jan: Ks. Bernard Sychta [19071982] i ks. Tadeusz Borcz [1929-2002]: proboszczowie
Pelplina drugiej połowy XX wieku s. 119-141. - DĘBSKI
Maciej, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Między
wsią a miastem, czyli kilka słów o religijności pelplińskich parafian s. 143-194. - NADOLNY Anastazy: Inwentarz Archiwum Parafii p.w. Bożego Ciała i Wniebowzięcia
NMP w Pelplinie s. 197-228. - ANEKS [zawiera fotokopie
dokumentów z Archiwum Parafialnego] s. 229-343. SYCHTA Bernard: Poznaj swój kościół parafialny s. 345348. - SYCHTA Bernard: Polichromia w kościele Bożego
Ciała w Pelplinie s. 349-352
1102. SŁYSZEWSKA Alicja: Walory kulturotwórcze dziedzictwa cysterskiego w Pel-
84
Pomorze Wschodnie
plinie w kontekście organizacji i promocji
pomorskiej pętli szlaku cysterskiego. Mies.
Diec. Pelpl. 2007 R. 16 z. 3 s. 152-163, tab.
1103. SZULIST Władysław: Materiały
do historii parafii diecezji pelplińskiej. [Cz.
1]. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr 30
s. 5-19
1104. SZULIST Władysław: Przeszłość
obecnych obszarów diecezji pelplińskiej
1939-1945. Cz. 2 T. 4. Stud. Pelpl. 2007 T. 38
s. 53-171
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1119
1105. CHŁOSTA Jan: Katolicka parafia
w P r a w d z i s k a c h i jej duszpasterze (do
1945 r.). Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 66-73
1106. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Dobra materialne, wyposażenie i dochody parafii, duchowieństwa i służby kościelnej dekanatu p u c k i e g o w okresie staropolskim.
- Gdańsk: Pom. Tow. Filozof.-Teolog., 2007.
- 256 s.: il., mapy, tab. - (Kolekcja „Universitas Gedanensis”; nr 7). Bibliogr. s. 230-236.
Sum. Zsfg.
1107. ŚWIERCZEWSKI Stefan: Dawne
kościoły R u m i . Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr
1 s. 16-19, il.
1108. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Królowa Kaszub. - Sianowo: Rost, 2002. - 151, [4]
s.: il., portr.
Sanktuarium Matki Boskiej w S i a n o w i e , pow.
kart.
[782]
1111. OKRUCHY z historii kościoła
który gromadzi się od 25 lat u Najświętszego Serca Pana Jezusa w S t a r o g a r d z i e
G d a ń s k i m / red. Józef Pick. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2007. - 384 s.: il.
1112. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Dobra materialne, wyposażenie i dochody parafii w S t a r z y n i e [pow. pucki] oraz jej duszpasterzy i organistów w okresie staropolskim
na podstawie wizytacji kanonicznych. Teki
Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 59-69, tab. Sum.
1113. POHL Heinz Albert: Kronika kościoła w S t e g n i e /Kobbelgrube rozpoczęta
w roku 1650. - Stegna: Gminny Ośr. Kult.;
Sztutowo: MW, 2007. - 128 s., XVI s. tabl.
1114. JASIŃSKI Grzegorz: Obchody
święta Bożego Ciała w S z c z y t n i e w 1952
roku w oczach powiatowego referenta wyznaniowego. Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 87-91
1115. KUREK Jolanta: Inwentarz zespołu akt cysterek-benedyktynek t o r u ń s k i c h
z lat 1311-1833. Arch., Bibl. i Muz. Kośc. 2007
T. 86 s. 189-285. Zsfg.
1116. NĘDZEWICZ Maria: Sodalicja
Mariańska Panien p.w. Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej i św. Teresy od
Dzieciątka Jezus przy kościele oo. Jezuitów
w Toruniu w latach 1945-1949. - Toruń: nakł.
aut., 2007. - 96, [1] s.: il.
1117. OLESIŃSKA Marzena: Posiadłości
klasztoru benedyktynek toruńskich w czasach ksieni Zofii Dulskiej [?-1631]. Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 181-196
1109. KOSECKI Alojzy, KOSECKI Rafał: Historia parafii pw. Wszystkich Świętych
w S k ó r c z u [pow. starog.]. - Skórcz: Tow.
Przyj. Skórcza i Ziemi Kociew., 2006. - 269,
[3] s., [48] s. tabl.: il., tab., portr. Bibliogr.
s. 261-263
1118. ROZYNKOWSKI Waldemar: Św.
Józef patron kościołów i kaplic na terenie diecezji toruńskiej. Kaliskie Stud. Teolog. 2007
T. 7 s. 143-148
1110. PAWŁOWSKA Iwona: Monografia gminy ewangelickiej w Skórczu [pow.
starog.]. - Skórcz: Tow. Przyj. Skórcza i Ziemi
Kociew., 2007. - 176 s.: il., mapy, tab., wykr.
Bibliogr. s. 121-133
1119. ROZYNKOWSKI
Waldemar:
Z historii pobytów Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu na Podgórzu //
In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice
i materiały. T. 1. - Poznań, 2007. - S. 85-92
[783]
Pomorze Wschodnie
1120. 100-LECIE kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i Świętego
Jerzego w Toruniu. - Toruń: Tor. Wydaw.
Diec., 2007. - 159, [1] s.: il., faks., portr.
Z treści: KWIATKOWSKI Jacek: Historia kościoła
i parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego w Toruniu s. 5-43. - POLAK Wojciech: Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej i św.
Jerzego w okresie stanu wojennego i w latach następnych
(1981-1989 r.) s. 103-125
1121. ZIELIŃSKA-NOWICKA Agnieszka: Parafia rzymskokatolicka Świętych Janów
w Toruniu w latach 1793-1914: wybrane
zagadnienia demograficzne. Rocz. Dziejów
Społ. i Gosp. 2007 T. 67 s. 131-158, tab., wykr.
Sum.
1122. JAŻDŻEWSKI Leszek: Collegium
Leoninum 1872-1957: kuźnia kaszubskiej
inteligencji. - Banino: Wydaw. Rost, [2007].
- 158 s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 150-158
W We j h e r o w i e
Rec.: WIŁA Wojciech, Stud. Pelpl. 2007 T. 38 s. 391-399
1123. JAŻDŻEWSKI Leszek: Historia
parafii pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie. - Wejherowo: Wydaw. „Acten”, 2007.
- 264, [2] s.: il. Bibliogr. s. 247-254
1124. WIĘCKOWIAK Jerzy: Kalwarie
barokowe w Polsce. - Gdańsk; Wejherowo:
Color Graf, 2006. - [2], III, [1], 589 s.: il., pl.,
tab. Bibliogr. s. 540-553
85
Kalwaria Wejherowska s. 168-306
Rec.: WIŁA Wojciech, Stud. Pelpl. 2007 T. 38 s. 380390
1125. MOŻEJKO Beata: Życie norbertanek ż u k o w s k i c h w wieku XV i na początku XVI stulecia. Ann. Acad. Paedag. Cracoviensis. Folia 40. Stud. Historica 2007 [T.] 5
s. 197-208
1126. SMOLIŃSKI Marek: Latyfundium
klasztoru żukowskiego w średniowieczu:
próba periodyzacji dziejów gospodarczych.
Ann. Acad. Paedag. Cracoviensis. Folia 40.
Stud. Historica 2007 [T.] 5 s. 84-97
1127. ŚLIWIŃSKI Błażej: Okoliczności
fundacji klasztoru norbertanek w StołpieŻukowie pod Gdańskiem. Ann. Acad. Paedag. Cracoviensis. Folia 40. Stud. Historica
2007 [T.] 5 s. 19-35
1128. WILCZEWSKA Aleksandra: Uczennice szkoły klasztornej norbertanek w Żukowie
jako matki chrzestne. Teki Gdań. 2004/2005
T. 6/7 s. 67-75, tab.
1129. WIŚNIEWSKI Jan: Parafia Ż u ł a w k a S z t u m s k a [pow. sztum.] w okresie 800-lecia (1216-2006) // In: Pro animarum salute: księga pamiątkowa z okazji
siedemdziesiątych urodzin księdza profesora
Tadeusza Rogalewskiego. - Olsztyn, 2007. - S.
357-390
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz. 94, 128, 137, 182, 359, 436, 461, 476, 480, 485, 495, 505, 539, 632, 648, 712, 789, 825, 871, 879, 887,
908, 914, 920, 1475, 1639, 1744, 1763, 1766, 1779, 1792, 1815, 1823, 1845, 1865, 1908, 1919, 1955, 1963, 1977,
1998, 2472, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2516, 2541, 2559
1130. ALFABET miejscowości powiatu
wąbrzeskiego. Z. 1: Rejon błędowski - gmina Płużnica: Błędowo, Dąbrówka, Działowo,
Goryń, Płąchawy, Wiewiórki / red. Aleksander Czarnecki; oprac. Paweł Becker [et al.];
współpr. Julia Herbowska [et al.]; Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie.
- Wąbrzeźno, 2007. - 102 s.: il., mapy, tab. (Zeszyty Historyczne Liceum Ogólnokształcącego; 1)
1131. KIEŁBIK Jerzy: Miasta warmińskie w latach 1466-1772: samorząd, społeczeństwo, gospodarka. - Olsztyn: OBN,
2007. - 187 s.: il., tab. - (Rozprawy i Materiały
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 237). Bibliogr.
s. 163-177. Zsfg.
1132. ŁAGUNA Wanda, ZABORNIAK
Wojciech: Rewitalizacja krajobrazu kulturo-
86
Pomorze Wschodnie
wego historycznych śródmieść małych miast
północno-wschodniej Polski // In: Przyroda
i miasto. T. 10 cz. 1. - Warszawa, 2007. - S.
174-184: il. Sum.
1133. MÜLLER Otto: Forstliches Adressbuch sämtlicher Preussischen Staats-Oberförstereien (einschl. der Hofkammer- und der
Prinzlichen Reviere, sowie des Memelgebietes
und der Freien Stadt Danzig). - Melsungen:
Neumann-Neudamm, 2007. - 385 s.: mapy
Przedr. wyd.: Neudamm, 1926
1134. WENTA Jarosław: Die Ritter des
Königs Artus in den Grossstädten Preussens
// In: Artus-Mythen und Moderne: Aspekte
der Rezeption in Literatur, Kunst, Musik und
in den Medien: interdisziplinäres Symposion
der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und
der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft. Wetzlar, 2005. - S. 199-213
—————
1135. MĄCZYŃSKA Magdalena, URBANIAK Agnieszka: B a b i D ó ł -Borcz,
pow. Kartuzy, stan. 2: badania cmentarzyska
z okresu rzymskiego w latach 1993-2003.
Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol. 2007 [Z.] 25
s. 25-52, il. Bibliogr. s. 47-51. Zsfg.
1136. PAWLIKOWSKI Maciej: Badania
mineralogiczne stel z cmentarzyska w Babim
Dole-Borczu, pow. Kartuzy stanowisko 2.
Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol. 2007 [Z.] 25
s. 53-59, [11] s. tabl., il. Zsfg.
1137. PAWLIKOWSKI Maciej: Wyniki
badań mineralogicznych obiektów z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim DoleBorczu, pow. Kartuzy, stanowisko 2 z badań
w 2002 r. Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol.
2007 [Z.] 25 s. 61-68, [4] s. tabl., wykr. Zsfg.
1138. SÜRIG-BEILKER Gabriele: Frauendorf [B a b i a k , pow. lidzbar.]: Dokumentation zum einstigen ermländischen Kirchspiel mit Gross Klaussitten, Drewenz und
Stabunken im Kreis Heilsberg. - Münster:
Selbstverl., 2005. - 243 s.: il.
[784]
1139. MÜLLER Fredi: B a l g a : eine tausendjährige Geschichte. - [S.l.]: Selbstverl.,
2003. - 417 s.
1140. BEDNARSKI Zenobiusz M.: Przytułek parafialny zwany szpitalem w B a r c z e w k u w powiecie olsztyńskim i w Starym
Targu w powiecie sztumskim. Rocz. Medyczny 2007 T. 14 vol. 1 s. 75-79, faks. Sum.
1141. CHĘĆ Adam: Folwark i siedziba
leśniczego krzyżackiego w B e n o w i e [pow.
kwidz.] na Pomorzu // In: Wybrane problemy
wieków średnich. - Toruń, 2007. - S. 174-176
1142. HARCERSKA watra nad Pasłęką:
szkice i źródła do historii Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika w B r a n i e w i e 1946-2005 / red. Jerzy
Chrabąszcz. - Olsztyn: Olszt. Szk. Wyż., 2006.
- 250 s.: il., portr., tab
1143. WULTAŃSKI Jerzy: B r o d n i c k i e militaria. - Brodnica: Multi, 2007. - 48
s.: il., pl.
1144. CYRZAN Henryk: B r z e ź n o
S z l a c h e c k i e [pow. byt.]: dzieje wsi, parafii,
kościoła. - Gdańsk: Wydaw. BiT, 2007. - 158 s.
1145. SASS Marek: Dzieje B y s ł a w k a
[pow. tuchol.] w latach 1379-1957. Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 251-293, tab.
1146. RASZEJA Zdzisław: C h e ł m n o
(castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 497
s., [6] s. tabl., [1] k. tabl.: il., mapy, pl., portr.,
tab. Sum. Zsfg.
1147. SOBORSKA-ZIELIŃSKA Anna:
Z dziejów gminy żydowskiej w Chełmnie: na
uroczystości „Pamięć i Tolerancja”, które odbyły się 12-13 maja 2007 r. w Świeciu i Chełmnie = From the history of Jewish community in Chełmno: on the celebrations entitled
„Memory and Tolerance”, which took place
on 12 and 13 May 2007 in Świecie and Chełmno. - Chełmno: Muz. Ziemi Chełm., 2007.
- 127 s.: il., tab
Tekst w jęz. pol. i ang.
[785]
Pomorze Wschodnie
1148. ZIELIŃSKI Marek Grzegorz:
Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis
XVI-XVIII w. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw.
Kazimierza Wielkiego, 2007. - 597 s., [42]
s. tabl.: tab. Bibliogr. s. 520-550. Sum.
1149. SPRENGEL Bolesław: Posterunek
ostatniej szansy: Policja Państwowa i przestępczość w C h e ł m ż y w latach 1920-1939.
- Toruń: Wydaw. Nauk. Grado, 2007. - 212 s.:
tab. Bibliogr. s. 206-212
1150. PIETRZAK Mirosław, PODGÓRSKI Janusz Tadeusz: C h ł a p o w o 2, powiat pucki, woj. pomorskie: cmentarzysko
fazy wielkowiejskiej kultury pomorskiej. Gdańsk, 2005
Rec.: KNEISEL Jutta, Praehist. Zs. 2007 Bd. 82 s. 118-121
1151. GIERSZEWSKI Janusz: Przestępcy
zawodowi w powiecie c h o j n i c k i m (19201926). Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s. 151-155,
tab.
1152. KUFFEL Bogdan, LORBIECKI
Andrzej: Inwentaryzacja przestrzenna cmentarza parafialnego w Chojnicach do 1945 r.:
stan na 2007 r. Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s. 165-191, il., tab.
1153. SYNAK Marcin: Szkice z dziejów
Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach. - Chojnice: PPHU Date’s Poligrafia, 2006. - 136 s.:
il.
1154. SZWANKOWSKI Jerzy: Chojnickie „wędrowne ptaki”: u źródeł młodzieżowych ruchów społecznych na ziemi chojnickiej. Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s. 145-150, il.
Ruch młodzieżowy z początku XX w.
1155. KARA Michał: Frühmittelalterliches Grab eines bewaffneten Kaufmannes aus
dem Ort C i e p ł e (Warmhof) in Danziger
Pommern im Lichte einer erneuten Analyse.
Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol. 2001 [Z.] 23
T. 1 s. 113-144, il., mapa. Streszcz.
1156. DĄBROWSKI Stanisław: Niemieckie drzewo // In: V Ogólnopolska Konferen-
87
cja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały
z konferencji. - Poznań, 2007. - S. 505-507:
il.
Dąb w miejscowości D ł u ż e k , pow. szczyc., posadzony przez Niemców dla upamiętnienia zwycięstwa plebiscytowego z 1920 r.
1157. LOS naszych żydowskich współmieszkańców [w D o b r y m M i e ś c i e ].
Rocz. Dobromiejski 2007 T. 1 s. 149-164, il.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Im Herzen des Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
1158. KORCZOWSKI Mieczysław Kazimierz: Dzieje D z i e r z g o n i a od X wieku do
1990 roku. - Dzierzgoń: Rada Miejska, 2006.
- 132, [12] s.: il., mapy, portr.
1159. E L B L Ą G w grudniu 1970 roku /
red. Janusz Hochleitner. - Elbląg, 2006
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 1 s. 116-119
1160. INDEX der in den Grundbüchern
verzeichneten Besitzer der Freien Bürgergüter der Stadt Elbing (1774-1944) / [bearb. v.]
Arkadiusz Wełniak. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 17-34
1161. JAREMCZUK Edward J[anusz]:
Aeroklub Elbląski 1957-2007: ludzie, fakty,
wydarzenia. - Elbląg: Wydaw. Uran, 2007. 324 s.: il.
1162. KAPŁON Sławomir: Piłkarska
Olimpia: z dziejów sekcji piłki nożnej klubu
sportowego Olimpia Elbląg 1945-2006. - Elbląg: Elbl. Uczel. Hum.- Ekon., 2007. - 305,
[1] s.: il., tab.
1163. KILANOWSKI Andrzej: Historia
elbląskiej filantropii // In: Oblicza elbląskiej
filantropii. - Elbląg, 2007. - S. 10-23: il.
1164. LASKOWSKA Krystyna, RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława: Elbląg i elblążanie w fotografii własnej: lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte. - Elbląg: Wydaw. Uran;
Muz. Archeol.- Hist., 2007. - 256 s.: il.
88
Pomorze Wschodnie
1165. MARCINKOWSKI Mirosław: Elbląska ceramika typu Stettiner Ware - problemy badawcze (na podstawie wybranego zbioru // In: Wybrane problemy wieków średnich.
- Toruń, 2007. - S. 91-117: il. Zsfg.
1166. OLIWIECKI Michał: Harcerstwo
na ziemi elbląskiej. Cz. 1: Lata 1945-1956. Elbląg, 2006
Rec.: CHRABĄSZCZ Jerzy, Rocz. Hist. Harcerstwa
2007 [nr] 3 s. 77-78
1167. PRZEZ historię Klubu Sportowego
Olimpia Elbląg / [aut.] Janusz Dmochowski
[et al.]. - Elbląg: Klub Sport. Olimpia Elbląg,
2006. - 368 s.: il., portr., tab.
1168. SALEMKE Gerhard: Die Schwedenschanzen und die Speicherinsel der Stadt
Elbing/Westpr. - Gütersloh: Eigenverl., 2007.
- I, 113 s.: il.
1169. WOŁEK-ŚWIĘCIŃSKA Magdalena: Wioślarstwo w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku w latach 1993-2004 //
In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały
z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 81-86
1170. SEUTTER Gerda: Verstorbene im
Kirchspiel E n z u h n e n 1816. Altpr. Geschl.kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 373-376
1171. DZIĘCIELSKI Marek: Z przeszłości G a r d k o w i c [pow. wejh.]. Verbum Nobile 2007 nr 16 s. 71-73, il.
1172. ARCHEOLOGIA G d a ń s k a . T. 3
/ red. Henryk Paner. - Gdańsk: Muz. Archeol.,
2007. - 141 s.: il., tab., wykr. Bibliogr. Sum.
Z treści: KASPRZAK Monika: Zabytki drewniane ze
stanowiska 5 w Gdańsku - Hala Targowa s. 7-16. - KASPRZAK Monika: Materiał kościany i rogowy ze stanowiska 5 w Gdańsku - Hala Targowa s. 17-23. - KOWALSKA Magdalena: Opracowanie zbioru kafli ze stanowiska
5 w Gdańsku - Hala Targowa s. 25-33. - KRUKOWSKA
Olga: Zabytki szklane ze stanowiska 5 w Gdańsku - Hala
Targowa s. 35-46. - PASZKIEWICZ Borys: Numizmaty
z badań Hali Targowej w Gdańsku z 2001 roku s. 4755. - TRAWICKA Ewa: Dewocjonalia ze stanowiska 5
w Gdańsku - Hala Targowa s. 57-66. - TRAWICKA Ewa:
Zabytki metalowe ze stanowiska 5 w Gdańsku - Hala
Targowa s. 67-127. - DRĄŻKOWSKA Anna: Dziecięcy
jedwabny czepek z XVIII wieku wydobyty w gdańskim
kościele św. Jana s. 129-134
[786]
1173. BERENDT Grzegorz: Gdańsk: od
niemieckości do polskości. Biul. Inst. Pamięci
Narod. 2006 nr 8/9 s. 50-62, il.
1174. BUCHHOLZ-TOD OROSKA
Małgorzata: Znajomość kultury chińskiej
w Europie i w Gdańsku od XV do XX w. // In:
Kruche piękno: chińska kolekcja Carla Cordsa [1879-1945] ze zbiorów Museum für Angewandte Kunst we Frankfurcie nad Menem.
- Sopot, 2007. - S. 14-26: il. Sum.
1175. CHARZYŃSKA Jadwiga: Galeria
zewnętrzna miasta Gdańska: sztuka jako element rewitalizacji // In: Rewitalizacja miast
w Polsce: pierwsze doświadczenia. - Warszawa, 2007. - S. 140-147: il., pl
1176. CZARNECKA Dagna E.: Program
ożywienia dróg wodnych w Gdańsku // In:
Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej: wyzwanie XXI wieku. - Białystok, 2007. - S. 87-91: il. Sum.
1177. 400 [CZTERYSTA] lat Gdańskiej
Ordynacji Pocztowej: katalog wystawy filatelistycznej, 24-29 maja 2004 / red. Edward Hadaś, Bernard Jesionowski. - Gdańsk: Pol. Zw.
Filat. Okr. Pom., 2004. - 213, [3] s.: il., faks.
1178. DANZIG und der Ostseeraum:
Sprache, Literatur, Publizistik / hrsg. v. Holger Böning [et al.]. - Bremen, 2005
Rec.: GESCHE Janina, Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 347-354. - KAMIŃSKA Ewelina, Stud.
Niemcozn. 2007 T. 34 s. 591-597
1179. DROST Willi: Die kulturellen Beziehungen zwischen den Niederlanden und
Danzig: Rundfunkvortarg gehalten am 30.
Juni 1938 in Danzig. Stud. Germ. Gedan.
2007 Nr. 15 s. 11-16
1180. DRYGAS Aleksander: Aptekarstwo w przedwojennym Gdańsku // In: Achte
deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden
Europa. - Lübeck, 2007. - S. 188-192. Zsfg.
1181. DZIADURA Beata: Powstanie
i rozwój oraz ważniejsze osiągnięcia sportowe
[787]
Pomorze Wschodnie
Gdańskiego Klubu Wioślarskiego „Drakkar”
w latach 1974-2004 // In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały z sesji popularnonaukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S.
58-60
1182. DZIĘGIELEWSKI Roman: „Życzliwa zachęta” rektora Jana Maukischa [16171669] do uczenia się przez gdańszczan języka polskiego z 1655 roku. Libri Gedan.
2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 104-139, il.
Sum. Zsfg.
89
1190. GÓRSKA Liliana: Funeralkultur
in Danzig: vom frühneuzeitlichen Übergang
ins Jenseits. Stud. Germ. Gedan. 2007 Nr. 15
s. 17-32
1191. GÓRSKI Piotr Tadeusz: Składniki
wizerunku Gdańska w latach 1870-1914. Teki
Gdań. 2006/2007 T. 8/9 s. 23-38
1192. JANUSZAJTIS Andrzej: Gdańsk
między Polską a Prusami // In: Krajoznawstwo motorem rozwoju kulturowego miast
i gmin Pomorza: materiały z konferencji naukowej. - Gdańsk, 2007. - S. 9-18
1183. FILIPIAK Janusz: Obserwacje
i pomiary opadów atmosferycznych w Gdańsku w XVIII wieku // In: Wahania klimatu
w różnych skalach przestrzennych i czasowych. - Kraków, 2007. - S. 365-373: il., tab.,
wykr. Sum.
1193. KAMIŃSKA Ewelina: Ein Haus in
Danzig Schidlitz: ein stummer Zeitzeuge von
Gestern und Heute. Stud. Germ. Gedan. 2007
Nr. 15 s. 105-112
1184. FILIPIAK Janusz: Rekonstrukcja
warunków klimatycznych Gdańska w okresie
pomiarów instrumentalnych: fakty i niepewności // In: 200 lat regularnych pomiarów
i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku.
- Gdańsk, 2007. - S. 20-33: il., faks., wykr.
Sum.
1194. KILARSKA Elżbieta: Porcelana
dalekowschodnia w ofertach gdańskich w 2.
połowie XVIII w. // In: Kruche piękno: chińska kolekcja Carla Cordsa [1879-1945] ze
zbiorów Museum für Angewandte Kunst we
Frankfurcie nad Menem. - Sopot, 2007. - S.
40-50. Sum.
1185. FISCHER Frank: Danzig: die zerbrochene Stadt. - Berlin, 2006
Rec.: BEMMANN Martin, Jahrb. f. Dt. u. Osteurop.
Volkskde 2007 Bd. 49 s. 237-240
1195. KIZIK Edmund: Koszty królewskich pobytów w Gdańsku w XVII w.: rekonesans badawczy. Kwart. Hist. 2007 R. 114 nr
4 s. 61-77, tab.
1186. FLISIKOWSKA Anna: Sierpień
[1980 r.] gdańskich pisarzy. Pomerania 2007
nr 7/8 s. 66-69, il.
1196. KIZIK Edmund: O pogrzebach
w Gdańsku w XVI-XVIII wieku. Pomerania
2007 nr 7/8 s. 53-56, il.
1187. FRIEDRICH Jacek: Odbudowa
Gdańska jako miasta polskiego po 1945 roku.
Pomerania 2007 nr 3 s. 6-11, il.
1197. KLIMAT Gdańska, 1981-2005 /
[aut.] Małgorzata Owczarek [et al.] // In: 200
lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. - Gdańsk, 2007.
- S. 160-183: mapa, tab., wykr. Sum.
1188. GACH Zbigniew: X wieków piwa
w Gdańsku. - Gdańsk: Wydaw. L&L, 2007. 151 s.: il.
1189. GOLON Mirosław: Konsulaty radzieckie w Polsce w latach 1945-1956 (konsulat generalny w Gdańsku i konsulat w Krakowie) // In: Zakończenie II wojny światowej:
polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005. - Gdańsk, 2006. - S. 363-387
1198. KNOCH Konrad: Regionalna Komisja Koordynacyjna w Gdańsku w latach
1982-1989 // In: Solidarność podziemna
1981-1989. - Warszawa, 2006. - S. 183-268
1199. KOŚCIELAK Sławomir: Conversions of Jews in Gdańsk during the first half
of the 18th century on the basis of selected
90
Pomorze Wschodnie
source material. Kwart. Hist. Żydów 2006 nr
4 s. 592-597
1200. KOWALSKI Waldemar: Dwie
strony krat: z historii więzienia w Gdańsku. Gdańsk, 2003. - 279 s.: il., portr., tab. Bibliogr.
s. 272-276
1201. KROMER Adam: Oliwa. - Gdańsk:
Polnord - Wydaw. Oskar, 2007. - 338, [1] s.:
il., pl., portr. - (Gdańskie Dzielnice). Bibliogr.
s. 329-336
1202. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Księga gdańskiej korporacji czeladniczej piekarzy
bułeczek i ciastkarzy z lat 1724-1768: zarys
problematyki. Univ. Gedan. 2007 R. 19 nr 1/2
s. 62-95, tab. Sum.
1203. LOEW Peter Oliver: Danzig und
seine Vergangenheit: 1793 bis 1997: die Geschichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen. - Osnabrück, 2003
Rec.: MARK Rudolf A., Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 341-347
1204. LOEW Peter Oliver: Von Danzig
nach Gdańsk: die lokale Geschichtspolitik
im Umgang mit narrativen Abbreviaturen im
langen 20. Jahrhundert. Nordost-Arch. N.F.
2006 Bd. 15 (dr. 2007) s. 24-37
[788]
1208. MARSZALEC Janusz, NIWIŃSKI
Piotr: Akowcy w Gdańsku: w obronie sztandaru. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 8/9
s. 80-90, portr.
1209. MIĘTUS Mirosław: 200 [Dwieście] lat regularnych obserwacji i pomiarów
meteorologicznych: od fascynacji do praktycznego działania // In: 200 lat regularnych
pomiarów i obserwacji meteorologicznych
w Gdańsku. - Gdańsk, 2007. - S. 7-19: il.,
faks., tab. Sum.
1210. MIĘTUS Mirosław, FILIPIAK Janusz: Meteorological observations in Gdańsk,
1665-2006 // In: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Toruń, 2007. - S. 48-49
1211. OLTER Gerhard: Bund der deutschen Minderheit in Danzig // In: Verband
der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen 1991-2007. - Opole, [2007]. - S.
117-118
Toż w jęz. pol.: Związek Mniejszości Niemieckiej
w Gdańsku s. 247-248
1212. OLTER Gerhard: Starych drzew
się nie przesadza. Pomerania 2007 nr 3 s. 12-16, il.
Niemcy w Gdańsku w l. 1945-1950
1205. LORENS Piotr: Program operacyjny przekształceń obszaru Młodego Miasta
w Gdańsku // In: Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia. - Warszawa,
2007. - S. 260-271: tab
1206. MACHALIŃSKI Zbigniew: Pomiędzy wojną i pokojem: praca służby zdrowia w Gdańsku w 1945 roku // In: Medycyna
i farmacja XIX i XX wieku: zagadnienia wybrane. - Poznań, 2007. - S. 297-307. Sum.
1207. MAROSZ Michał, MALINOWSKA Mirosława: Zmienność temperatury
powietrza w Gdańsku na tle wieloletniej
zmienności typów cyrkulacji atmosferycznej
w regionie atlantycko-europejskim // In: 200
lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku. - Gdańsk, 2007.
- S. 146-159: il., tab., wykr. Sum.
1213. PEPLIŃSKI Wiktor: Gdańskie
i pomorskie media po 1989 roku: wybór szkiców i esejów z lat 1991-2001. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2007. - 163 s., [32] s. tabl.
Bibliogr. s. 149-155
1214. PRZEWOŹNIAK Maciej: Przyrodnicza rewitalizacja miast: podstawy teorii i przykłady realizacji // In: Rewitalizacja
miast w Polsce: pierwsze doświadczenia. Warszawa, 2007. - S. 192-201: il
Dot. Gdańska i Sopotu
1215. RATAJCZYK-PIĄTKOWSKA Elżbieta: Centrum Gdańska-Wrzeszcza - problem degradacji ulicy Grunwaldzkiej // In:
Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia. - Warszawa, 2007. - S. 288-296:
il., tab
[789]
Pomorze Wschodnie
91
1216. SAMP Jerzy: Miasto tysiąca tajemnic: glosariusza gdańskiego część druga.
- Wyd. 2. - Gdańsk: „Marpress”, 2005. - 247,
[1] s.: il.
nia przy ul. Kurkowej. - Warszawa; Gdańsk:
Wydaw. Centr. Zarządu Służby Więziennej
Minister. Sprawied., 2005. - 207, [3] s.: il.,
faks., portr., tab. - (Przegląd Więziennictwa
Polskiego; nr 46 wyd. specj.)
1217. SCHENK Dieter: Die Post von
Danzig: Geschichte eines deutschen Justizmordes // In: Wieluń miastem pokoju i pojednania: centralne obchody 65. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana,
1 września 2004 r. - Wieluń, 2005. - S. 27-36
Treść: KOWALSKI Waldemar: Z historii gdańskiego
więzienia przy Kurkowej s. 9-20. - HIRSCH Robert: Zmiany w architekturze i przeznaczeniu obiektów więziennych
przy ulicy Kurkowej i jej okolicy w XIX i XX wieku s. 21-31. - KOWALSKI Waldemar: Więźniowie specjalni: Józef
Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski s. 32-37. - PAWLAK
Karol: Więzienia pomorskie w systemie penitencjarnym
Drugiej Rzeczypospolitej s. 38-48. - SEMKÓW Piotr: Przestępczość i penitencjaryzm w Wolnym Mieście Gdańsku
w latach 1921-1939 s. 49-59. - KUREK Andrzej: System
więziennictwa hitlerowskiego na Pomorzu Gdańskim s. 6068. - CHRZANOWSKI Bogdan: Więzienie gdańskie przy
Schiesstange (ul. Kurkowej) w latach 1939-1945: niektóre
zagadnienia s. 69-83. - OLTER Gerhard: Historii epidemii
tyfusu w latach 1945-1946 w gdańskim więzieniu ciąg dalszy s. 84-94. - NIWIŃSKI Piotr: Wydział Śledczy WUBP
Gdańsk w latach 1945-1956 s. 95-118. - ORSKI Marek:
Zbrodniarze obozu koncentracyjnego Stutthof w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku w 1946: egzekucja 4 VII
1946: aktualny stan wiedzy s. 119-139. - GĄSIOROWSKI
Andrzej: Albert Forster w więzieniu gdańskim w świetle
dokumentów s. 140-164. - BOGDANOWICZ Stanisław:
Gdański epizod więzienny biskupa Karola Marii Spletta
s. 165-171. - HAŁAGIDA Igor: Greckokatolicki duchowny
ks. Bazyli Hrynyk [1896-1977] i jego pobyt w gdańskim
więzieniu (przyczynek do dziejów więzienia po 1945)
s. 172-180. - DZIĘGIEL Krzysztof: Powojenny rozwój służby medycznej w gdańskim więzieniu s. 181-187. - BŁAWAT
Joanna: Źródła do dziejów więzienia gdańskiego przy ul.
Kurkowej w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku
s. 188-191. - KRUK Marzena: Areszt Śledczy [w Gdańsku]
w dokumentach zgromadzonych w archiwum Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku s. 192-194. - URBANOWICZ
Leszek: Areszt Śledczy w Gdańsku w drugim wieku swojego istnienia s. 195-207
1218. SEMKÓW Piotr: Gdańska policja
kryminalna w świetle statystyk: przyczynek
do dziejów polskiej policji Wolnego Miasta
Gdańska // In: Od Straży Obywatelskiej do
Policji: służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku. - Włocławek, 2007. - S.
97-105: il., tab.
1219. SZARSZEWSKI Adam: Proces
medykalizacji szpitali gdańskich: aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874) /
Akademia Medyczna w Gdańsku. - Gdańsk,
2007. - 431 s.: il., portr., tab. - (Annales Academiae Medicae Gedanensis; T. 37 supl. 1).
Bibliogr. s. 344-363. Streszcz. Sum.
1220. ŚLĘZAK Jarosław: Ruch migracyjny w średniowiecznym Gdańsku. Cywilizacja
i Polityka 2007 nr 5 s. 227-244. Sum.
1221. URBAŃSKI Dariusz: Areszt Śledczy w Gdańsku. - Gdańsk: [S.n.], 2003. - 88
s.: il., portr.
1222. VOLCKMAR Mikołaj: Viertzig
Dialogi, 1612: źródło do badań nad życiem
codziennym w dawnym Gdańsku / wyd. Edmund Kizik. - Gdańsk, 2005
1225. ZAJEWSKI Władysław: Europejskie konflikty dyplomatyczne o Gdańsk
w dobie napoleońskiej. Rocz. Human., Hist.
2007 T. 55 z. 2 s. 73-82. Sum.
Rec.: KLONDER Andrzej, Kwart. Hist. Kult. Mat.
2007 R. 55 nr 1 s. 95-97. - PEPŁOWSKI Franciszek, Zap.
Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 258-261
1226. ZAJEWSKI Władysław: Wolne
Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona. Olsztyn, 2005
1223. WĄSOWICZ Jarosław: Biało-zielona „Solidarność”: o fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989.
- Gdańsk: Finna, 2006. - 313 s., [40] s. tabl.: il.
+ 1 CD-Rom. Bibliogr. s. 303-310
Rec.: CABAN Wiesław, Teki Gdań. 2006/2007 T. 8/9
s. 151-153. - WILLAUME Małgorzata, Res Historica 2007
T. 25 s. 153-155
1224. WIĘZIENIE w Gdańsku w systemach represji XX wieku: w stulecie więzie-
1227. ZIELIŃSKI Jacek, KOPACZ Andrzej, ŚWIERBLEWSKI Maciej: Rozwój chirurgii gdańskiej w latach 1454-1945. Ann.
Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37 s. 151-158,
il., portr. Sum.
92
Pomorze Wschodnie
1228. ŻAKIEWICZ Maciej: Ks. Magnus
Bruski [1886-1945]: ofiara gdańskiej epidemii tyfusu z roku 1945. Teki Gdań. 2004/2005
T. 6/7 s. 35-43
1229. APONOWICZ Robert: Z Pawiej
na Chabrową. Rocz. Gdyński 2007 nr 19
s. 177-185, il.
Historia ulic Pawiej i Chabrowej w G d y n i
1230. DROZD Jarosław: Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym. Gdynia: Verbi Causa, 2007. - 496 s.: il., faks.,
portr., tab. Bibliogr. s. 472-474
Rec.: BERENDT Grzegorz, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4
s. 179-182
1231. DWORAKOWSKI Jacek: Nekropolia oksywska. Spotk. z Zabyt. 2004 [R.] 28
[nr] 7 s. 24-25, il.
1232. GĘBSKI Bronisław: Krótka historia powstania miasta Gdyni życiorysami
sławnych ludzi oraz zdjęciami pisana: album
z okazji 80. rocznicy powstania Gdyni: lata
10.02.1926 - 10.02.2006 . - Gdynia: Bronisław
Gębski, 2007. - 197, [2] s.: il.
1233. GŁOGOWSKA Lucyna: Historia
gdyńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej. Rocz. Gdyński 2007 nr 19
s. 161-165
1234. HAJDUK Bolesław: Scandinavians
in Gdynia in the years 1922-1939. Stud. Maritima 2007 Vol. 20 s. 111-130, tab. Streszcz.
1235. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Tatarzy gdyńscy jako przykład współistnienia społeczności wielokulturowej miasta portowego // In: Edukacja obywatelska
w społeczeństwach wielokulturowych. - Kraków, 2007. - S. 173-179
1236. JORDAN Eugenia, KRUSZEWSKA Elżbieta: Z dziejów gdyńskiej onkologii.
- Gdynia: Pol. Kom. Zwalczania Raka, 2007.
- 123 s.: il., faks., portr.
1237. KARDAS Mariusz: Reminiscencje
gdyńskie na tle dziejów 2 Pułku Szwoleżerów
[790]
Rokitniańskich (1914-1944). Rocz. Gdyński
2007 nr 19 s. 143-159, il.
1238. KOLEJEWSKI Andrzej, MAŁKOWSKI Kazimierz: Dzieje szpitala na Kępie
Redłowskiej [w Gdyni]. - Gdynia: Ofic. Verbi
Causa, [2007]. - 203 s.: il., portr.
1239. KOMOROWSKI Antoni F.: Gdyński Basen Żeglarski 1936-2006. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 119 s.: il., pl.,
tab. Bibliogr. s. 90-92. Sum.
1240. MIKOŁAJCZUK Barbara: „Czwartki” i „piątki” gdyńskie: z życia kulturalnego
Gdyni w okresie międzywojennym. Rocz.
Gdyński 2007 nr 19 s. 107-115, il.
1241. PACEK Bogusław, PŁONKA Piotr:
Od Żandarmerii II RP po Oddział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Prz. Morski 2006
R. 71 z. 12 s. 95-106
1242. PŁAZA-OPACKA Dagmara: „Foto-Elite”: gdyński zakład fotograficzny. Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 116-121, il., faks.
1243. RUSAK Jarosław: Honorowi obywatele miasta Gdyni okresu II Rzeczypospolitej. - Gdynia: Wydaw. Akad. Morskiej, 2007.
- 143 s.: il. Bibliogr. s. 135-142
1244. SKWAREK Grzegorz, KAMIŃSKI
Grzegorz: Komenda Portu Wojennego Gdynia: rys historyczny. Prz. Morski 2006 R. 71
z. 3 s. 77-88, il., tab. Sum. s. 96
1245. STEPKO Małgorzata: Wybrane zagadnienia z życia codziennego mieszkańców
Gdyni w okresie niemieckiej okupacji. Rocz.
Gdyński 2007 nr 19 s. 77-90
1246. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni: Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej / red. Helena Głogowska,
Mirosław Gawron; Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2007. 275, [1] s.: il., pl., tab., wykr. - (Zeszyty Gdyńskie; nr 2)
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: Czynniki kształtują-
[791]
Pomorze Wschodnie
ce tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni s. 13-28. - JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI w.
s. 29-43. - TOCZEK Ryszard: Lokalność gdyńska: prawda
czy fałsz? s. 45-55. - PUCHOWSKA Małgorzata: Początki
szkolnictwa jezuickiego w Gdyni s. 65-71. - WĄSOWICZ
Jarosław: Realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego w powojennych Zakładach Salezjańskich na
przykładzie Domu Dziecka w Rumii w latach 1945-1960
s. 73-102. - SZERMER Bohdan: Gdynia - miasto a port:
80 lat współistnienia s. 103-114. - GRABAN Michał:
„Nowoczesność” i „ponowoczesność”: dwa oblicza Gdyni
s. 115-148. - BĘDŹMIROWSKI Jerzy: 85 lat Wojskowego
Szkolnictwa Morskiego: jubileusz Akademii Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni s. 175-198. - SEMKÓW Piotr: Pierwsi Zastępcy Komendanta
Milicji Obywatelskiej w Gdyni do spraw Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975: szkic portretu zbiorowego
s. 199-209. - PIWNICKI Grzegorz: Aspekt militarnopolityczny Polskiej Marynarki Wojennej i Morza Bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX wieku s. 211-237.
- GŁOGOWSKA Helena: Międzywojenna Gdynia w recepcji Białorusinów s. 239-246. - JAKUBOWSKI Jacek:
Ogniwa estońskich kontaktów z Gdynią: relacje Alicji
Maciejewskiej (1906-1988) s. 247-261. - FLISIKOWSKI
Wojciech: Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni s. 263-271
1247. WĘDRÓWKI po dziejach Gdyni.
Cz. 2 / red. Dagmara Płaza-Opacka, Tadeusz
Stegner. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2007.
- 319 s.: il., pl., tab., wykr. - (Studia i Materiały
Muzeum Miasta Gdyni. Seria 2: Studia i Monografie; nr 2)
Z treści: REMBALSKI Tomasz: Herb panów z Rusocina - właścicieli Gdyni do 1382 roku s. 7-16. - KLEM
Dolores: Organizacja i działalność Korporacji Kupieckiej
w Gdyni w latach 1927-1939 s. 17-36. - LEŚNIEWSKI
Marek: Powstanie KPP w Gdyni i zarys jej struktury organizacyjnej s. 37-59. - DĄBROWSKA-ZAKRZEWSKA
Joanna: Obyczaj chowania zmarłych i zakłady z branży
pogrzebowej na terenie Gdyni w okresie dwudziestolecia
międzywojennego s. 61-86. - MADEJ Marcin: Wybrane
przypadki burd portowych, awantur, zabójstw na terenie
międzywojennej Gdyni s. 87-102. - STEPKO Małgorzata:
Okupacja niemiecka Gdyni w nowej perspektywie: wysiedlenia gdynian i przybycie osiedleńców z krajów bałtyckich s. 103-120. - GUDEWICZ Piotr: Alianckie naloty
bombowe na port gdyński 1942-1944 s. 121-136. - PRZYBYSZEWSKI Mariusz Jerzy: Władze miejskie Gdyni
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
s. 137-161. - KORZENECKI Paweł: Powrót do normalności: odbudowa życia miejskiego w Gdyni po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej w latach 1945-1946
s. 163-180. - MARCJAN Dominika: „Maślana waluta
i zegarki do prania”: działalność Urzędu Celnego w Gdyni w pierwszych latach po II wojnie światowej s. 181-195.
- JAKIMOWICZ-OSTROWSKA Iwona: Grecy i Macedończycy w powojennej Gdyni s. 197-212. - PRZYBYLSKA Lucyna: Domy zakonne w przestrzeni sakralnej
Gdyni s. 213-229. - GAJEWSKI Łukasz Olaf: Pasażerowie
93
na statkach towarowych Polskich Linii Oceanicznych
s. 231-248. - NOWAKOWSKA Renata: Turystyka morska
w porcie gdyńskim s. 249-272
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 1116
1248. WIDERNIK Mieczysław: Rola inteligencji w życiu Gdyni okresu międzywojennego. Rocz. Gdyński 2007 nr 19 s. 39-60
1249. GROSSE Walther: Historia twierdzy Boyen - garnizonu i placu broni w G i ż y c k u / wst. i oprac. Robert Kempa. Feste
Boyen 2007 z. 11 s. 17-47, il.
1250. KEMPA Robert: Sprawozdanie
z wyników kwerendy archiwalnej „Feste Boyen” w ramach projektu „Baltic Culture and
Tourism Router Fortresses”. Feste Boyen 2007
z. 11 s. 49-53
1251. KOMSTKE Otto: Relacja o tym,
jak wyglądało nasze rodzinne miasteczko
Giżycko 22 października 1945 roku / wst.
i oprac. Grzegorz Białuński. Feste Boyen 2007
z. 11 s. 11-16
1252. SEKTA Jan: Zagłada Żydów leckich (giżyckich) w czasie II wojny światowej.
Masovia 2007 T. 10 s. 27-36
1253. WALLSCHLÄGER Hans: Rozwój
budowlany miasta powiatowego Giżycka
w XX stuleciu / wst. i oprac. Grzegorz Białuński. Feste Boyen 2007 z. 11 s. 3-10
1254. MOŻEJKO Beata: Agnieszka Zarembówna i Sebastian Legendorf a starostwo
g n i e w s k i e w latach 1489-1504 // In: Społeczeństwo Polski średniowiecznej: zbiór studiów. T. 11. - Warszawa, 2007. - S. 227-249
1255. DETTLAFF Jan P.: 120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w G n i e ż d ż e w i e
[pow. pucki]. Zesz. Gminy Puck 2004 z. 3
s. 49-94, il., tab.
1256. MARCZYK Anna: Obóz internowanych kobiet: G o ł d a p ‘82. Nadwarciański
Rocz. Hist.- Arch. 2006 nr 13 s. 351-365, il.
1257. GACKOWSKI Jacek: Budulec
drzewny „łużyckiego” osiedla w G r o d n i e
koło Chełmży w kontekście lokalnych uwa-
94
Pomorze Wschodnie
runkowań florystycznych // In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze
polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań,
2006. - S. 115-121: wykr.
1258. ECKERT Botho: Skattegirren-Groschenweide im Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreussen, Kirchspiel Jurgaitschen: ein Bericht. Bad Salzuflen, 2007. - 189 s.: il., mapy
Gross Skattegirren
1259. BEDEKER g r u c z e ń s k i / red.
Jadwiga Luterek-Cholewska; Towarzystwo
Przyjaciół Dolnej Wisły. - Gruczno, 2007. 240 s.: il., mapy, pl., portr.
Gruczno, pow. świecki
1260. G R U D Z I Ą D Z 1945: wspomnienia / red. nacz. Janusz Kalamarski, zdj.
Henryk Gąsiorowski [et al.]. - Grudziądz:
Wydaw. Kalamarski, 2007. - 284 s.: il., pl.
1261. HARTMANN Stefan: Zakłady
penitencjarne i poprawcze w Grudziądzu
w latach 1831-1876. Rocz. Grudz. 2007 T. 17
s. 77-92, tab.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 1991 r. poz. 574
1262. KLASSA Marcin: Grudziądzkie
tramwaje: (stan na dzień 22 kwietnia 2007
roku). - Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów
Grudz., 2007. - 93 s.: il., faks., tab. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza;
T. 46)
Zob. też: KLASSA M.: Grudziądzkie tramwaje: (stan
na dzień 22 kwietnia 2007 roku). - Grudziądz: nakł. aut.,
2007. - 40, [2] s.: il., faks., tab.
[792]
1265. MALENDOWICZ Paweł: Nowe
informacje o Ludowym Froncie Wyzwolenia działającym w Grudziądzu w 1991 roku.
Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 205-212
Organizacja anarchistyczna
1266. OTREMBA Zbigniew: Grudziądz:
kronika miasta. - Gdańsk: Wydaw. Regnum,
2007. - 213, [1] s.: portr., tab. Bibliogr. s. 209214
1267. SCHROEDER Krystyna: 50 lat działalności koła PTG w Grudziądzu (1953-2003).
Czas. Geogr. 2003 T. 74 z. 4 s. 402-404, il.
1268. SZAJERKA Marek: Średniowieczne baszty ustępowe w panoramie miasta
Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem
pierwotnego przeznaczenia spichrzy nr 4951. Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 53-75, il.
1269. URBAN Renata: Zarys rozwoju
sportu w Grudziądzu w okresie międzywojennym // In: Z najnowszej historii kultury
fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Gorzów Wlkp., 2006. - S. 175-186
1270. GROTH Andrzej: Mieszkańcy
H e l u i Boru w 1793 roku. Rocz. Helski 2005
[nr] 3 s. 7-13, tab.
1271. KUKLIK Mirosław: Dzieje kąpieliska morskiego Hel do roku 1920. Rocz. Helski
2005 [nr] 3 s. 38-61, il.
1272. ŁYSEJKO Apoloniusz: Historia
latarni morskiej Hel. - Gdynia: Tow. Przyj.
Centr. Muz. Morskiego, 2007. - 36 s.: il.
1263. KUFEL Małgorzata: Krótki rys
historyczny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu // In: Konferencja poświęcona Władysławowi Biegańskiemu - patronowi szpitala
w 150 rocznicę urodzin i 90 rocznicę śmierci.
- [Grudziądz], 2007. - S. 5-17: il., tab.
1273. MICHALEWSKI Paweł: Komenda
Portu Wojennego Hel. Prz. Morski 2006 R. 71
z. 12 s. 78-87, il.
1264. KURZYŃSKA Małgorzata: Wyniki
badań archeologicznych przeprowadzonych
przy posesji na ul. Rynek 9 w Grudziądzu
w 2004 roku. Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 9-38,
il.
1274. NADOLNY Waldemar: Bateria
Cyplowa im. Heliodora Laskowskiego [na
H e l u ]. - Hel: Stow. „Przyjaciele Helu”. Kom.
Ochr. Zabyt. Militar., 2005. - 28 s.: il. - (Zeszyt Helski; 6)
Toż w jęz. niem.: Geschichte des Leuchtturms Hela.
- Toż w jęz. ang.: The history of Hel lighthouse
[793]
Pomorze Wschodnie
Wyd. 2 pt.: Bateria Cyplowa im. Heliodora Laskowskiego oraz 13 Bateria Artylerii Stałej. - Hel, 2007. - 36 s.: il.
1275. SZAREJKO Krzysztof: Przestrzeń
regionalna jako warunek ciągłości cywilizacyjnej na przykładzie Półwyspu Helskiego.
Borussia 2007 R. 16 [nr] 41 s. 187-192, il.
1276. CZERNY Marcin: Obyczajowość
oraz duchowość społeczeństwa średniowiecznego na przykładzie miasta I ł a w y i okolic.
Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 23-32
1277. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Łańcuch
burmistrza Iławy z 1905 r. Masovia 2007 T. 10
s. 81-83, il.
1278. KOMOROWSKI Jarosław: P r u s k a I ł a w a . Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31
[nr] 7 s. 19-20, il.
1279. BARAŃSKI Heliodor, KONKOL
Benedykt: J a b ł o n o w o P o m o r s k i e w latach 1914-1939. - Jabłonowo Pomorskie: Parafia Rzymskokat. p.w. Chrystusa Króla, 2000.
- 46 s., [26] s. tabl.
Praca popularnonaukowa
1280. BRATHER Sebastian, JAGODZIŃSKI Marek [F.]: Im Land der Esten:
Wulfstans Truso. Archäol. in Deutschl. 2007
Bd. 23 H. 5 s. 30-33, il.
Wykopaliska w J a n o w i e P o m o r s k i m
1281. [CHMARUK Zbigniew, KONKEL
Antoni, KOWNACKA Ewa]: J a s t a r n i a ,
sercu bliska. - Jastarnia: Wydaw. „MS”, 2006.
- 167 s.: il., faks., portr. - (Biblioteczka Jastarnieńska; 6)
Zawiera biografie osób związanych z Jastarnią
95
1284. DROZD Alicja: Srebro niemonetarne z depozytu z wczesnośredniowiecznego
cmentarzyska szkieletowego w Kałdusie, woj.
kujawsko-pomorskie: przyczynek do interpretacji funkcji „skarbu” w grobie” // In: Do,
ut des - dar, pochówek, tradycja: Funeralia
Lednickie, spotkanie 7. - Poznań, 2005. - S.
189-198: il., mapa
1285. NACEL Jerzy: Z dziejów aptekarstwa k a r t u s k i e g o (1834-1945). Pomerania 2007 nr 12 s. 36-39, il.
1286. REGLIŃSKI Roman Apolinary:
Kartuzy: krajobrazy i zabytki: ilustrowany
przewodnik turystyczny. - Kartuzy: Nowator,
2007. - 335, [10] s.: il.
1287. K Ę T R Z Y N - moja nowa Ojczyzna: wspomnienia mieszkańców / red. Lucyna Tokarczyk, Cezary Bałdyga. - Olsztyn:
Studio „Antykwa”, 2006. - 143 s.: il.
1288. KĘTRZYN: oni tworzyli historię:
życiorysy mieszkańców / red. Lucyna Tokarczyk [et al.]. - Olsztyn: Studio „Antykwa”; Kętrzyn: Tow. Miłośn. Kętrz., 2007. - 191 s.: il.
1289. KOROWAJ Tadeusz, TYTON
Ernst: Rastenburg - Kętrzyn: takie było nasze
miasto: Kętrzyn na dawnych widokówkach. Kętrzyn: T. Korowaj & E. Tyton, 2007. - 196
s.: il.
Wstęp i opis ilustracji w jęz. pol. i niem.
1290. KUDRZYCKI Zbigniew: Z dziejów K l o n u [pow. szczyc.] do 1945 roku.
Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 21-34
1282. KURCZEWSKI Jacek: Pod znakiem węgorza: polityczna maszoperia „Zrzeszeńców” w jastarnickim trójmieście rybacko-turystycznym // In: Lokalne wzory
kultury politycznej: szkice ogólne i opracowania monograficzne. - Warszawa, 2007. - S.
345-384: tab.
1291. GALVANAUSKAS Ernestas, KRĖVĖ-MICKEVIČIUS Vincas: Kampf um Memel: zwei Politiker, Ernestas Galvanauskas
[1882-1954] und Vincas Krėvė-Mickevičius
[1882-1967], erinnern sich. Annaberger Annalen 2007 Nr. 15 s. 247-230
1283. BIRECKI Piotr: Wikingowie niedaleko Chełmna. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30
[nr] 2 s. 4-7, il.
1292. KOROWAJ Tadeusz: Dzieje miasta
i gminy K o r s z e [pow. kętrz.]: przewodnik historyczny. - Korsze: Tadeusz Korowaj,
2007. - 216 s.: il.
Osada w K a ł d u s i e
Kłajpeda
96
Pomorze Wschodnie
1293. JAŻDŻEWSKI Krzysztof, ŁUDZIK Jerzy: Z dziejów Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w K o ś c i e r z y n i e . - Kościerzyna: Muz. Ziemi Kośc., 2007. - 84 s.: il.,
faks., portr.
1294. MODRZEJEWSKI
Arkadiusz:
Kościerzyna w procesie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Toruń,
2006
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2007 nr 5 s. 421-426
1295. PONIEWSKI Michał: Historia mazurskiej wsi K o t [pow. szczyc.]. Rocz. Mazur.
2007 T. 11 s. 3-20, il., pl., tab.
1296. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, ORACKI Tadeusz: Wybitni
Polacy w K r ó l e w c u : XVI-XX wiek / wst.
i red. J. Jasiński. - Olsztyn, 2005
Rec.: OSSOWSKI Mirosław, Stud. Germ. Gedan.
2007 Nr. 15 s. 207-209
1297. CASTEL Viviane du: De Königsberg à Kaliningrad: l’Europe face à un nouveau département d’outre-terre russe sur la
Baltique. - Paris: L’Harmattan, 2007. - 501 s.:
mapy. - (Mare Balticum). Bibliogr. s. 467-490
1298. DÖHLER Rüdiger: Der Seniorenconvent zu Königsberg: Ostpreussen und seine Corps vor dem Untergang. Einst u. Jetzt
2007 [Bd.] 52 s. 147-176, il.
1299. JENTZSCH Corinna: Kaliningrad
- Ort einer integrativen Erinnerungskultur?:
das 750-jährige Stadtjubiläum und die gesellschaftliche Wahrnehmung der Stadtgeschichte // In: Gegenwart der Vergangenheit:
die politische Aktualität historischer Erinnerungen in Mitteleuropa. - Baden-Baden,
2007. - S. 131-138
1300. KÖNIGSBERG in historischen
Ansichten und Plänen / mit. e. Vorw. v. Marion Gräfin Dönhoff, Barbara SchneiderKempf; bearb. v. Egon Klemp, Sabine Harik;
mit. Betr. v. Eckhard Jäger, Peter Wörster. - 2.
Aufl. - Leipzig: Koehler & Amelang, 2007. 248 s.: il., pl. + [1] k. pl. skł.
[794]
1301. LOPATA Raimundas: Anatomie
der Geisel: das Jubiläum von Kaliningrad. Vilnius: Vilniaus Univ., 2007. - 155, [1] s. Bibliogr. s. 138-151. Zsfg.
1302. MANTHEY Jürgen: Königsberg:
Geschichte einer Weltbürgerrepublik. - München, 2005
Rec.: HÖHNE Steffen, Germanoslavica Jg. 18 Nr. 1/2
s. 169-171
1303. SOLOGUBOV Aleksander: Kaliningrad, Mythos der Weltschöpfung. Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd. 15 (dr. 2007) s. 112-133
1304. TOBIES Harry Herbert: Helle
Stadt im Osten - Königsberg: Schriftsteller,
Schauspieler, Künstler, Musiker mit jüdischem Hintergrund. - München: H. Tobies,
2007. - 530 s.: il.
1305. ŁYSEJKO Apoloniusz: Latarnia
w K r y n i c y M o r s k i e j . - Gdynia: Tow.
Przyj. Centr. Muz. Morskiego, 2007. - 31, [1]
s.: il.
Toż w jęz. niem.: Leuchtturm Krynica Morska. - Toż
w jęz. ang.: Krynica Morska lighthouse
1306. BARGANOWSKI Antoni, MICHALIK Henryk: Powiat k w i d z y ń s k i :
przewodnik po Powiślu. - Kwidzyn: Lokalna
Org. Turyst. „Liwa”; Gdynia: Wydaw. Region,
2007. - 264 s., XXXII s. tabl., [1] k. mapy skł.:
il., tab.
1307. STASIEWSKI Krzysztof: Twórczość internowanych w ośrodku odosobnienia - Kwidzyn // In: Drogi do wolności
w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej
1956-2006: zbiór materiałów z konferencji. Poznań, 2007. - S. 379-387. Sum.
1308. FALKOWSKI Jan: Ziemia L u b a w s k a : przyroda, historia, osadnictwo,
społeczeństwo, gospodarka. - Toruń, 2006
Rec.: ŁOŻYŃSKI Krzysztof, Echa Przeszłości 2007
[T.] 8 s. 321-323
1309. L U B I E W O wczoraj i dziś
(1344-2006) / oprac. i wyd. Zygmunt Iwicki. Gdańsk; Pelplin: „Bernardinum”, 2007. - 399,
[795]
Pomorze Wschodnie
[1] s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 351-370
Rec.: BABNIS Maria, Libri Gedan. 2005/2006 T.
23/24 (dr. 2007) s. 268-271. - SZWANKOWSKI Jerzy, Libri Gedan. 2005/2006 T. 23/24 (dr. 2007) s. 265-267
1310. STOLZENBERG Bruno: Das
Kirchspiel Lautern [L u t r y , pow. olszt.] mit
Lautern, Kekitten, Krausenstein, Porwangen,
Teistimmen mit Görkendorf, Voigstdorf und
Wangst von der Gründung bis zum Ende der
deutschen Verwaltung mit einer kurzgefassten Geschichte des Ermlands. - Diestedde:
Selbstverl., 1997. - 384 s.: il., mapy
1311. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Ł u b i a n a : historia wsi. - Kościerzyna; Pelplin:
„Bernardinum”, 2006. - 112 s.: il. Bibliogr.
s. 99-104
1312. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Elita
władzy miasta M a l b o r k a w średniowieczu. - Malbork, 2004
Rec.: CHOJĘTA Marta, Res Historica 2007 T. 25
s. 151-153
1313. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457). - Malbork: Muz. Zamkowe, 2007. - 531 s., [1] k. tabl. skł.: il. Bibliogr.
s. 511-531. Zsfg.
97
1317. MARCINIAK-KAJZER
Anna:
Z problematyki badań nowożytnych kopców
w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk
w Notyście Wielkim [pow. mrąg.]. Acta Univ.
Lodz., Folia Archaeol. 2001 [Z.] 23 T. 2 s. 137-161, il., pl., tab. Sum.
Rec.: KLIMEK Robert, Masovia 2007 T. 10 s. 172-176
1318. WAROT Paweł Piotr: Z akt mrągowskiej Służby Bezpieczeństwa: pretorianin
komunizmu - Władysław Chrostowski. Mrągowskie Stud. Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 213-229, faks., portr.
1319. WAGNER Mathias: Jak Bismarck
utracił „c” w nazwisku: refleksje o historiografii na przykładzie pomnika Bismarcka
w N a k o m i a d a c h [pow. kętrz.]. Masovia
2007 T. 10 s. 73-80
1320. BOJARSKI Jacek: Wczesnośredniowieczne pucharki ceramiczne z N a p o l a
[pow. golub.-dobrz.], jako podstawa rekonstrukcji kontaktów kulturowych w strefie
chełmińsko-dobrzyńskiej // In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. Toruń, 2007. - S. 397-421: il., mapa, tab. Bibliogr. s. 415-419. Sum.
1314. KOTTE Eugen: Vom Erinnerungsort zum ausserschulischen Lernen: die Marienburg in Polen // In: Geschichte entdekken: Karl Filser zum 70. Geburtstag. - Berlin,
2007. - S. 243-284
1321. MARCINIAK-KAJZER Anna: Do
walki czy do uciech stołu: kilka słów o jednym nożu. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 54-61, il.
1315. WILHELMI Samuel: Collectanea:
Marienburg in schwerer Zeit: Aufzeichnungen eines preussischen Bürgermeisters zwischen 1696 und 1726 / nach der Ausw. v.
Robert Toeppen; neu ed. v. Rainer Zacharias
unter Mitw. v. Reinhard Wenzel. - Frankfurt/
M., 2006
1322. MARCINIAK-KAJZER Anna: Kilka słów o średniowiecznej „złotej ostrodze”.
Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 62-67, il.
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 325-329
1316. DOBKOWSKA Patrycja, ADAMIAK Marcin: Cmentarz ewangelicko-augsburski w M r ą g o w i e . Mrągowskie Stud.
Hum. 2006/2007 T. 8/9 s. 199-212 + 1 CDRom
Znalezisko z N a r z y m i a , pow. działd.
Znalezisko z Narzymia, pow. działd.
1323. MARCINIAK-KAJZER
Anna:
Kilka słów o średniowiecznej złotej ostrodze
z pogranicza krzyżacko-polskiego. Acta Militaria Mediaevalia 2007 T. 3 s. 201-208, il.
Sum.
Wykopaliska w Narzymiu, pow. działdowski
1324. SZAMBORA Tadeusz: Kilka uwag
do historii majątku ziemskiego w Narzymiu.
Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 68-76, il.
98
Pomorze Wschodnie
1325. NIDZICA dawniej i dziś: 625 lat
miasta N i d z i c a / red. W[ładysław] Nowosielski, A[ndrzej] Midura. - Nidzica: Wydaw.
Michalineum, 2007. - 227, [13] s.: il., faks., pl.
1326. GRABARCZYK Tadeusz: Wyniki prac wykopaliskowych na cmentarzysku
w O d r a c h , gm. Czersk, woj. pomorskie
w latach 1995-2003. Acta Univ. Lodz., Folia
Archaeol. 2007 [Z.] 25 s. 5-23, il. Zsfg.
1327. BĘTKOWSKI Rafał: A jednak coś
zostało...: Park Miejski i Wystawa Przemysłowa w Jakubowie w 1910 roku. Biul. Oddz.
Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5
s. 85-100, il.
Dzielnica O l s z t y n a
1328. BIREZOWSKA Małgorzata: Targ
Rybny w Olsztynie: odkrycia z 1988 roku.
Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 71-84, il.
1329. CHODKOWSKA Wiesława, CHODKOWSKI Dariusz: Miasto-ogród: dzielnica
Olsztyna-Zatorze. Biul. Oddz. Warm.-Maz.
Stow. Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 101-108, pl.
1330. CZAJA Monika: Dukat - niechciana moderna. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow.
Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 109-114, il.
Dom Towarowy „Dukat” w Olsztynie
1331. ŁAGUNA Wanda: Konflikt w strefie podmiejskiej między zachowaniem krajobrazu kulturowego a ekspansją zabudowy na
przykładzie miasta Olsztyna // In: Przyroda
i miasto. T. 10 cz. 1. - Warszawa, 2007. - S.
304-315: il., pl. Sum.
1332. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955.
- Olsztyn, 2000
Rec.: WÓJCIK Zbigniew K., Aparat Represji w Pol.
Lud. 1944-1989 2006 [nr] 1(3) s. 392-396
1333. MATYJEWICZ Marek: Olsztyn:
życie kulturalne miasta: raport z badań. - Olsztyn: [S. n.], 2007. - 90, [2] s., [3] s. tabl.: tab.,
wykr.
[796]
1334. OLSZTYŃSKA stomatologia (od
1945 roku) / red. Leszek Dudziński, Elżbieta Juchniewicz, Anna Lella. - Olsztyn: ElSet
- Pracownia Wydaw., 2007. - 23, [1] s.: il.,
mapa, portr., wykr.
1335. RUDEL Klaus: Spenden von Bewohnern des Kreises Allenstein für Hochwassergeschädigte 1854/55. Altpr. Geschl.kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 195-208
1336. TWARZE olsztyńskiej bezpieki:
obsada stanowisk kierowniczych Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa
w Olsztynie: informator personalny / red.
Piotr Kardela; oprac. zesp. Renata Gieszczyńska [et al.]. - Białystok: Oddz. IPN. Delegatura w Olszt., 2007. - 216 s.: portr., tab. - (Seria
Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku; T. 2). Bibliogr.
s. 203-209
1337. KUŹNIEWSKI Bogumił: O l s z t y n e k : miasto i gmina. - Olsztynek: Tow.
Przyj. Olsztynka, 2007. - 223, [1] s.: il., mapa,
portr., tab. Zsfg.
1338. KORDOWSKI Marek: O p a l e n i e : zarys dziejów wsi kociewskiej. - Opalenie: [S.l.], 2007. - 127 s.: il.
1339. GOERTZ Adalbert: Aus den
Grund- und Hypothekenakten von Kommerau [O s i e k , pow. świec.], Amt Neuenburg, Westpreussen. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 83-110
1340. KOWALSKI Ryszard: Napoleon
w O s t r ó d z i e 1807-2007. - Olsztyn: Wydaw. WPW, [2007]. - [2], 78 s.: il.
1341. MACKIEWICZ Hanna, MACKIEWICZ Adam: Wyniki nadzoru archeologicznego prowadzonego w 2000 i 2001 r. podczas
prac ziemnych przy odwadnianiu fundamentów zamku gotyckiego w Ostródzie (st. II,
wykop 18). Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr.
2007) s. 169-196, il. Sum.
1342. OSTRÓDZIANIE o swoim mieście
/ zesp. red. Jan Dąbrowski [et al.]. - Olsztyn:
[797]
Pomorze Wschodnie
Ofic. Druków Niskonakł.; Ostróda: Centrum
Kult., [2007]. - 739 s.: il., portr.
1343. SZKICE z dziejów Ostródy i okolic
/ red. Ryszard Sajkowski. - Ostróda, 2003
Rec.: MARCHWICKA Maria, Ostródzki Prz. Hist.
2005 T. 1 (dr. 2007) s. 213-216
1344. WIEWIÓRA Marcin: Badania archeologiczno-architektoniczne średniowiecznego zamku w P a p o w i e B i s k u p i m ,
w ziemi chełmińskiej // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 293-306, [2] s. tabl.: il. Sum.
1345. SCHUMANN Ilse: Die Scharfrichter der Stadt Preussisch Holland [P a s ł ę k ,
pow. elbl.] in Ostpreussen. Ostdt. Familienkde
2005 Bd. 17 H. 2 s. 209-219
1346. SCHMIDT Peter: Die Müller der
Mühle Steinbotten [P e ł t y, pow. bran.] im
Ermland. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37
Jg. 55 s. 169-172
1347. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej: Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w P n i u , gm. Dąbrowa Chełmińska:
badania w 2005 roku // In: Wybrane problemy
wieków średnich. - Toruń, 2007. - S. 173-174
1348. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej, POLIŃSKI Dariusz: Badania wykopaliskowe średniowieczno-nowożytnego zespołu osadniczego w Pniu, gmina Dąbrowa
Chełmińska (2006 rok) // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 503-505
1349. POLIŃSKI Dariusz: Badania
wykopaliskowe średniowiecznej warowni
w Pniu w ziemi chełmińskiej w latach 2004-2005 // In: Wybrane problemy wieków średnich. - Toruń, 2007. - S. 169-173
1350. SÜRIG-BEILKER Gabriele: Pettelkau [P i e r z c h a ł y, pow. bran.]: Dokumentation zum einstigen ermländischen Kirchspiel mit Klein Tromp und Gross Tromp im
Kreis Braunsberg. - 2., überarb. Aufl. - Münster: Selbstverl., 2005. - 184 s.: il.
99
1351. SEBEIKAT Herbert: Chronik des
ostpreussischen Grenzkreises Schlossberg,
Pillkallen [P i l k a ł y ]. - Winsen/Luhe: Kreisgemeinschaft Schlossberg/Ostpr. e.V.
Bd. 1: Kreis Schlossberg (Pillkallen) allgemein. - 1998. - XXII, 422 s.: il., mapy
Bd. 2: Kirchspiel Kussen. - 1998. - XIII,
330 s,: il., mapy
Bd. 3: Kirchspiel Schirwindt. - 1999. XXXV, 472 s.: il., mapy
Bd. 4: Kirchspiel Willuhnen. - 2000. XXXVI, 583 s.: il., mapy
Bd. 5: Kirchspiel Schillfelde. - 2002. XXXVI, 449 s.: il., mapy
Bd. 6: Stadt Scholssberg. - 2004. - XVIII,
539 s.: il., mapy
1352. HAFTKA Mieczysław: Wieża
mieszkalno-obronna XIII-wiecznej siedziby
rycerskiej w miejscowości P o d z a m c z e ,
w Pomezanii // In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007.
- S. 307-317: il. Sum.
1353. SZANKOWSKA Małgorzata: Dzieje gminy P r u s z c z [pow. świec.]: lata 1934-1999. - Pruszcz: Urząd Gminy, 2006. - 128
s.: il.
1354. WILKIERZ
gdańskiej
wsi
P r u s z c z [ G d a ń s k i ] z 1485 roku /
[wyd.] Wiesław Długokęcki, Dariusz Kaczor.
Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 177-184
1355. GROCHOWSKA Joanna: Klub
Tenisowy P u c k w latach 1933-35 w świetle zachowanej kroniki. Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 138-147, il., faks.
1356. GROCHOWSKA Joanna: Proces
kształtowania się samorządu komunalnego
w Pucku w latach 1920-1922. Zap. Puckie
2006 nr 5 s. 120-127, faks.
1357. KOS-DĄBROWSKA Barbara: Memoriał Magistratu miasta Pucka w sprawie
rozbudowy miasta z 1929 r. Zap. Puckie 2006
nr 5 s. 128-137, il.
1358. KRÓL Danuta: Historia odkryć
archeologicznych na terenie Gminy Puck.
100
Pomorze Wschodnie
Zesz. Gminy Puck 2002 z. 2 s. 8-14, [8] s. tabl.,
mapy
1359. KRUPPÉ Jerzy, MILEWSKA Martyna, STARSKI Michał: Miejsce archeologii
w planie rewitalizacji zabytkowego zespołu
miejskiego w Pucku. Zap. Puckie 2007 nr 6
s. 41-46, il., pl.
1360. ŁĘGOWSKI Janusz: 15 lat minęło:
początki samorządu terytorialnego w III RP
w Pucku. Zap. Puckie 2006 nr 5 s. 205-210,
il., portr.
1361. MICHALIK Przemysław: Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże
z zamku w Pucku. - Warszawa: Inst. Archaeol.
Univ. Warsaw, 2007. - 101, [2] s., [26] s. tabl.,
[1] k. tabl., [1] k. tabl. skł.: tab. - (Światowit.
Supplement Series P: Prehistory and Middle
Ages; vol. 15). Bibliogr. s. 85-96. Sum.
1362. MILEWSKA Martyna: Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne importowane naczynia szklane z zamku w Pucku. Kwart.
Hist. Kult. Mat. 2007 R. 55 nr 1 s. 3-20, il.,
tab. Sum.
1363. PIECHOWSKI Tomasz v.: Kaszubska Solidarność: przebieg akcji strajkowej na
Ziemi Puckiej w sierpniu 1980 r. Zap. Puckie
2006 nr 5 s. 25-48, il.
1364. ROCHEWICZ Krzysztof: 7. Rejon
Obserwacji i Łączności. Prz. Morski 2006 R.
71 z. 12 s. 48-53, il.
Z siedzibą w Pucku
[798]
1367. STARSKI Michał: Badania archeologiczne na terenie dawnego cmentarza katolickiego i zachodniej fosy miejskiej w Pucku.
Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 47-53, il., tab.
1368. STARSKI Michał: Drewniane
umocnienia brzegów fosy zamkowej w Pucku w świetle najnowszych wyników badań
archeologicznych. Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 107-112, il., pl.
1369. WAWRZYNKOWSKI Marek: Wybory radnych do rad narodowych na terenie
Pucka w latach 1954-1988 i do Rady Gminy
i Miasta w Pucku w 1990 roku. Zap. Puckie
2007 nr 6 s. 162-171, tab.
1370. WIŚNIEWSKI Zygmunt: „Solidarność” nauczycielska ziemi puckiej 1980-1989.
Zap. Puckie 2006 nr 5 s. 49-65
1371. WOJEWÓDZKI Władysław: Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno
Krajoznawczego w Pucku. Zap. Puckie 2006
nr 5 s. 151-154
1372. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana: narracje z pogranicza: materiały pomocnicze do
analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej
wsi P u r d a W i e l k a / red. Robert Traba,
Andrzej Sakson. - Olsztyn: Borussia, 2007.
- 256 s.: il., mapy + 1 CD-Rom. - (Historia
i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza.
Warmińska Purda; T. 1)
1373. HISTORIA R e d y / red. Jerzy Treder. - Wejherowo, 2006
Rec.: CHOLCHA Sławomir, Pomerania 2007 nr 4
s. 54-56. - WŁODARCZYK Edward, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 4 s. 157-161
1365. RYDZ Eugeniusz, NIEMCZYK
Kamila: Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa miasta i gminy Puck oraz jej znaczenie w ruchu turystycznym województwa
pomorskiego. Słup. Pr. Geogr. 2007 nr 3
s. 191-202, tab., wykr. Sum.
1374. BORK Bolesław: R e k o w o G ó r n e [pow. pucki], poznając ziemię wybraną.
Zesz. Gminy Puck 2002 z. 1 s. 15-82
1366. STARSKI Michał: Badania archeologiczne kasyna oficerskiego Morskiego
Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Zap. Puckie
2007 nr 6 s. 130-135, il.
1375. SIKORSKA-ULFIK Izabela: Późnośredniowieczne piece grzewcze w R e s z l u
[pow. kętrz.]. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow.
Konserw. Zabyt. 2007 z. 5 s. 43-51, il.
[799]
Pomorze Wschodnie
101
1376. STRZYŻ Piotr: Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu. Kom.
Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 461-470, tab. Zsfg.
1385. DOMAŃSKA Hanna: Magiczny
S o p o t . - Gdańsk: Polnord - Wydaw. Oskar,
2007. - 192, [4] s.: il.
1377. KUDRZYCKI Zbigniew: Dzieje
R o z ó g [pow. szczyc.]: pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku. - Toruń,
2003
1386. DOMAŃSKA Hanna: Willa Ottona Gerike [1856-1933]. Rocz. Sopoc. 2006 [T.]
19 (dr. 2007) s. 141-144, il.
Rec.: KIJOWSKI Jerzy, Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 179184. - Polem. [dot. rec. w bibliogr. za 2006 r. poz. 1366]:
KUDRZYCKI Zbigniew: Kilka uwag do recenzji Jerzego
Kijowskiego, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 2 s. 255-258
1378. NOWOTKA Marek, NOWOTKA
Dawid: Gmina Rozogi w latach 1945-1954:
kształtowanie się administracji i władz terenowych oraz sprawy ludnościowe. Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 66-77
1379. RUŚ [pow. olszt.] nad Łyną / red.
Bogdan Orzeszkowski. - Olsztyn: Agencja
WiT, 2004. - 111, [1] s.: il., portr.
Z treści: HOFFMANN Mirosław J.: Najstarsze dzieje
R u s i i okolic s. 9-31. - CHŁOSTA Jan: Z przeszłości podolsztyńskiej Rusi s. 33-57. - ZENDEROWSKI Wojciech:
Chwalebne życie Augustyny Wiewiorry [1900-1984]
s. 59-65. - DĄBROWSKI Stanisław: O Jełguniu w Lasach
Napiwodzko-Ramuckich s. 67-75. - SZYMKIEWICZ
Marian: Osobliwości świata zwierząt okolic Rusi s. 77-90
1380. GRUCZA Janina, GRUCZA Katarzyna: Kolonizacja turystyczna Pojezierza
Kaszubskiego na przykładzie gmin S i e r a k o w i c e i Sulęczyno. Słup. Pr. Geogr. 2007
nr 3 s. 203-215, mapy. Sum.
1381. S K Ó R C Z : miejsca, w których
warto przystanąć / aut. L[eszek] Klamann [et
al.]. - Skórcz: [s.n.], 2004. - 48 s.: il.
1382. SKÓRCZ w starej fotografii / [aut.]
Mirosława Szarmach [et al.]. - Skórcz: Foto
Wideo Mark, 2004. - 107 s.: il., portr.
1383. NOWOSAD Wiesław: S k ó r z e n n o [pow. starog.]: wokół losów jednej wsi.
Rocz. Muz. Etnogr. w Tor. 2007 T. 3 s. 93-109.
Sum.
1384. PRZYWUSKA Aniela: Kociewska
gmina S m ę t o w o G r a n i c z n e : wybrane
problemy z zakresu historii. Rydwan 2006
[nr] 1 s. 105-143, il., faks., mapa, tab.
W Sopocie
1387. DZIDOWSKI Mirosław: Zarys
życia sportowego w Sopocie. - Sopot: GLOMAR Stud. Graf. i Wydaw., 2002. - 79 s.: il.
- (Biblioteka 100-lecia Miasta Sopotu)
1388. FUŁEK Wojciech, STINZINGWOJNAROWSKI Roman: Kurort w cieniu
PRL-u: Sopot 1945-1989. - Gdańsk: Wydaw.
L&L, 2007. - 471, [1] s.: il., portr.
1389. HAFFNER Johann Georg: Die Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig. - Lübeck:
Danziger Naturforschende Gesellschaft,
2007. - XVII, [2], 68, [6] s.: il., mapa, portr.
Reprint wyd.: Danzig, 1823
1390. RAMS Barbara: Opowieść o niepotrzebnych mostach w S t a ń c z y k a c h [pow.
gołd.]. Borussia [2007] nr 42 s. 177-183, il.
1391. PRZYWUSKA Aniela: Kociewskie
wsie: Stara, Kościelna i Leśna Jania: wybrane
problemy z zakresu historii do 1920 r. Cz.
1-2. Archiwista Pol. 2007 R. 12 nr 2 s. 27-36,
il.; nr 4 s. 9-21
S t a r a J a n i a , pow. starog.
1392. KOŚCIELAK Sławomir: The issue of synagogue at S t a r e S z k o t y near
Gdańsk of the year 1701: situation of Jews in
Royal Prussia before the arrival of the evangelical missionaries from Halle. Kwart. Hist.
Żydów 2006 nr 4 s. 586-591
1393. BRZOZOWSKA Maria: Dziedzictwo kulturowe w tworzeniu polityki przestrzennej na przykładzie miasta S t a r o g a r d
G d a ń s k i . Rydwan 2006 [nr] 1 s. 168-186,
il.
1394. BRZOZOWSKA Maria, KIEŁBSTAŃCZUK Maria: O odnowie przestrzeni
102
Pomorze Wschodnie
miejskich w Starogardzie Gdańskim. Rydwan
2007 [nr] 1(2) s. 171-180, il.
1395. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: Przemiany przestrzenne w rejonie murów obronnych Starogardu. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 187-199, il., pl.
1396. FALTYNOWSKI Bogusław: Wyjaśnione i niewyjaśnione tajemnice Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Starogardzie
Gdańskim. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 210-215,
il., faks.
1397. GOGAN Wiesław: Obchody 20lecia 2 Pułku Szwoleżerów Rotkiniańskich
w roku 1934. Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 110-125, il.
W l. 1926-1939 stacjonował w Starogardzie Gdańskim
1398. GOGAN Wiesław: Sport konny
w 2 Pułku Szwoleżerów Rotkiniańskich. Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 97-109, il., portr.
1399. GOGAN Wiesław: Stan badań nad
wojskowymi dziejami Starogardu Gdańskiego. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 200-209
[800]
1404. PANER Henryk, KRÓL Danuta:
Dziedzictwo archeologiczne powiatu starogardzkiego. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 13-23, il.,
mapy, tab.
1405. SZWOCH Ryszard: 2 Pułk Szwoleżerów Rotkiniańskich w życiu codziennym
Starogardu. Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 84-96,
il.
1406. Die CHRONIK der Schulsozietät
Gehland [S t a r y G i e l ą d , pow. mrąg.], Kr.
Sensburg, 1866-1944 / [hrsg. v.] Gerhard Jankowski. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37
Jg. 55 s. 261-372, il.
1407. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: Grodzisko Święta Góra
w S t a ś w i n a c h [pow. giż.] w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich: archeologia archiwalna i nowa. Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 2
s. 131-163, [1] k. tabl. skł., il., mapy. Zsfg.
1408. CHŁOSTA Jan, SZYMKIEWICZ
Marian: 650 lat S t a w i g u d y [pow. olszt.]. Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski,
2007. - 62, [2] s.: il.
1401. KARDAS Mariusz: Droga do chwały 2 Pułku Szwoleżerów Rotkiniańskich 1914-1944. Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 70-83, il.
1409. HISTORISCHE Einwohner-Verzeichnisse (HEV) für das ehemalige Südostpreussen: das Kirchspiel Ortelsburg [S z c z y t n o ] und Ortelsburg Land: Familien und ihre
Kinder im 19. Jahrhundert. Bd. 1-3 / bearb. v.
Martin Jend, Wilfred Monka; mit Unterstützung des Sächsischen Staatsarchivs, Abteilung Deutsche Zentralstelle für Genealogie,
Leipzig. - Seeheim-Malchen: Im Selbstverl.
d. GeAGNO, 2007. - [wiele liczbowań]. (Schriften der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg (GeAGNO); Nr. 15)
1402. KOCHANOWSKI Marian: Starogard: osada, wieś, miasto: szkic do dziejów
wczesnolokacyjnej stolicy Kociewia. Rydwan
2007 [nr] 1(2) s. 6-12, il., mapa
1410. PŁOSKI Adam: Niemieckie fortyfikacje szczycieńskiej pozycji leśnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 104-125, il., mapa
1403. KUBIAK Daniel: Grodzisko na
wzgórzu św. Jana [w Starogardzie Gdańskim]
w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 42-59, il.
1411. POWIAT szczycieński: przeszłość
- współczesność / red. Grzegorz Jasiński, Zbigniew Kudrzycki, Andrzej Misiuk. - Szczytno, 2006
1400. GOGAN Wiesław: Więc pijmy
zdrowie...: szwoleżerska piosenka ze Starogardu. Rydwan 2007 [nr] 1(2) s. 126-133, il.,
portr.
Okoliczności towarzyszące przeniesieniu 2. Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich ze Śląska do Starogardu
w 1926 r.
[801]
Pomorze Wschodnie
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4
s. 573-576. - NOWOTKA Marek, Rocz. Mazur. 2007 T. 11
s. 173-178
1412. ŚWIDERSKI Grzegorz: Autorstwo
macew z cmentarza żydowskiego w Szczytnie.
Rocz. Mazur. 2007 T. 11 s. 92-103, il., faks.
1413. KORPYSZ Ewa: Sześć wieków
S z e s t n a [pow. mrąg.]. Spotk. z Zabyt. 2005
[R.] 29 [nr] 12 s. 22-24, il.
1414. Z DZIEJÓW S z t u m u i okolic. Cz.
5. - Sztum: Tow. Miłośn. Ziemi Sztum., 2007.
- 137 s.: faks., wykr. - (Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej; T. 7)
Treść: CHĘĆ Adam: Wykorzystanie zasobów naturalnych Puszczy Sztumskiej w czasach krzyżackich s. 7-14.
- SZRAMOWSKI Wojciech: Wyszynk piwa w Starostwie
Sztumskim w latach 1466-1772 s. 15-31. - PODLEWSKI
Piotr: Wpływ wydarzeń historycznych na nazwy własne
Ziemi Sztumskiej s. 33-53. - POSTOLIŃSKI dokument
z 16 września 1738 roku / [wyd.] Andrzej Lubiński s. 5559. - BORZYSZKOWSKI Józef: O historii Powiśla s. 6175. - DONIMIRSKA-PIECHOCKA Teresa: Wysiedleńcze
wspomnienia s. 77-86. - SZCZUCHNIAK Przemysław:
Działalność Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
i jego agend na terenie Powiśla s. 87-98. - SZCZUCHNIAK Przemysław: Kolektywizacja wsi na terenie Powiśla w latach 1948-1956 s. 99-110. - ZWOLENKIEWICZ
Zbigniew: Łowiectwo w powiecie sztumskim s. 111-128.
- LUBIŃSKI Andrzej: Działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej w latach 1993-2007 s. 129-137
1415. BLOCH Adam: Ś l i w i c e [pow.
tuchol.] i okolice w starej fotografii. - Gdynia:
Wydaw. Region, 2007. - 108 s.: il.
1416. WĘSIERSKI Adam: Rozwój bibliotekarstwa w parafii św. Katarzyny w Śliwicach
w czasach zaboru pruskiego. Stud. Pelpl. 2007
T. 37 s. 319-352, tab.
103
1419. BORKOWICZ Jakub: Walki
o Tc z e w w 1807 roku. Teki Kociewskie 2007
z. 1 s. 35-39
1420. BUDYCH Leszek: Most w Tczewie
// In: Mosty. Wyd. 2. - Wrocław, 2007. - S. 86-90: il
1421. GOLICKI Józef: Album tczewski:
tczewskie mosty przez Wisłę: 150 lat historii.
- [Tczew]: Gaz. Rekl., Agencja Impresaryjna
POP & ART, 2007. - 103 s.: il.
Tekst w jęz. pol. i niem.
1422. ICKIEWICZ Kazimierz: Obrona
Tczewa i historycznych mostów na Wiśle.
Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 4 s. 7-8, il.
W 1939 r.
1423. KARGUL Michał: Dwadzieścia
pięć lat tczewskiego Zrzeszenia [KaszubskoPomorskiego]. Teki Kociewskie 2007 Z. 1
s. 65-75
1424. KRZYWDZIŃSKI Robert: Nowe
odkrycia średniowiecznych fortyfikacji miejskich Tczewa. Pomerania 2007 nr 2 s. 31-37,
il., pl.
1425. CMENTARZ garnizonowy w To r u n i u / red. Magdalena Niedzielska, teksty
M. Niedzielska, Sylwia Grochowina. - Toruń:
ToMiTo, 2007. - 38, [1] s., [21] s. tabl.: il.
Treść: NIEDZIELSKA M.: Cmentarz garnizonowy
w Toruniu: historia s. 5-26. - GROCHOWINA S.: Wybitni torunianie pochowani na cmentarzu garnizonowym
s. 26-39
1426. DRĄŻKOWSKA Anna: Obuwie
typu mule wydobyte na Starym Mieście w Toruniu. Mat. do Dziejów Kult. i Szt. Bydg. i Reg.
2007 z. 12 s. 71-76, il.
1417. CHĘĆ Adam: Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie zamku
krzyżackiego w Ś w i e c i u // In: Studia
z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S. 500-502
1427. DRĄŻKOWSKA Anna: Odzież
wydobyta z krypt kościoła św. Mikołaja w Toruniu. Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 247-257, il.
1418. CHĘĆ Adam: Nadzór archeologiczny przy południowo-wschodniej wieży zamku w Świeciu // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 502-503
1428. DRĄŻKOWSKA Anna: Późnośredniowieczne patynki z badań archeologicznych w Toruniu // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 423-431: il. Sum.
104
Pomorze Wschodnie
1429. GIĘTKOWSKI Mirosław: Rozmieszczenie i działalność warsztatów, wytwórni oraz
składów artyleryjskich na terenie Garnizonu
Toruń w okresie 1920-1939. Zesz. Centrum
Szkol. Artyl. i Uzbr. 2006 R. 4 s. 204-212
1430. KARDAS Alina: Elity władzy w Toruniu w XVII wieku: mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. - Toruń, 2004
[802]
1437. POLAK Wojciech: Od dziecięcj
drukarenki do offsetu: krótka historia niezależnej poligrafii w Toruniu. Biul. Inst. Pamięci
Narod. 2006 nr 7 s. 70-81, il.
1438. POŁASZEWSKA Marcjanna [Maria]: Włączenie Podgórza do Torunia w latach
Drugiej Rzeczypospolitej. Rocz. Tor. 2007 [R.]
34 s. 95-120, tab. Sum. Zsfg.
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 2
s. 261-262
1439. PRZEGIĘTKA Marcin: Reklamy
dawnego Torunia. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.]
31 [nr] 11 s. 34, il.
1431. KLUCZWAJD Katarzyna: Historyczna sześćdziesiątka toruńskich historyków sztuki 1947-2007. - Toruń: Stow. Hist.
Sztuki. Oddz., [2007]. - 87 s.: il., tab.
1440. RABANT Tomasz: Niemiecki konsulat w Toruniu w latach 1922-1939. - Toruń,
2003
1432. KOZAK Zygmunt, MOSZUMAŃSKI Zbigniew, SZCZEPAŃSKI Jacek: 1 Batalion Balonowy. - Pruszków: Ofic. Wydaw.
„Ajaks”, 2007. - 69, [1] s.: il., tab. - (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii
Wrześniowej; z. 196). Bibliogr. s. 67-70
Stacjonował w Toruniu
Rec.: KRUSZYŃSKI Marcin, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 1 s. 209-213
1441. SZALONEK Christoph: Bevölkerung deutscher Volkszugehörigkeit Thorn //
In: Verband der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen 1991-2007. - Opole,
[2007]. - S. 122-123
Toż w jęz. pol.: Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Toruniu s. 251-252
1433. KRUSZEWSKI Tomasz: Polskojęzyczne przewodniki i informatory turystyczne Torunia w latach 1945-1990. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 71-82. Sum. Zsfg.
1442. SZOT Joanna: Pierzeje Rynku Nowomiejskiego w Toruniu: historia przekształceń. Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 7-40, il. Sum.
Zsfg.
1434. KUCHARSKI Adam: Arianin na
Colloquium Charitativum: toruńskie wrażenia Hieronima Gratusa Moskorzowskiego [ok. 1627-ok. 1661] z oglądania miasta
(1645). Rocz. Tor. 2007 [R.] 34 s. 41-72. Sum.
Zsfg.
1443. TOMCZAK Edward: Tradycje artyleryjskie Torunia. Zesz. Centrum Szkol. Artyl. i Uzbr. 2005 R. 3 s. 157-167
1435. MIKULSKI Krzysztof: Socjotopografia Torunia i Elbląga w późnym średniowieczu // In: Sociální svět středověkého města. - Praha, 2006. - S. 107-117
1436. PĘKACKA-FALKOWSKA
Katarzyna: XVII-wieczne toruńskie leki antyepidemiczne: uwagi na marginesie Kurzer
Bericht der Leiblichen Artzney z 1625 r. // In:
Dawna medycyna i weterynaria. - Chełmno,
2007. - S. 179-200: tab.
1444. TRAPSZYC Artur: Przez wyspę
do bram Torunia: przestrzeń natury i kultury
w antropologii miasta // In: Miasto po obu
brzegach rzeki: różne oblicza kultury. - Warszawa, 2007. - S. 291-305: il.
Kępa Bazarowa
1445. WELKER Lesław J.: Kalendarium
harcerstwa w Toruniu 1917-2007. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 194 s., [1]
k. tabl.: il.
1446. WELKER Lesław J.: Trzy „Czarne
Szóstki”: historia drużyn im. Zawiszy Czarnego w Toruniu. - Toruń: nakł. aut., 2007. 65, [2] s.: il., faks., tab., portr.
[803]
Pomorze Wschodnie
1447. Z TRZECIEGO brzegu Wisły:
szkice z antropologii Torunia / red. Hubert
Czachowski [et al.]. - Toruń: Pol. Tow. Ludozn. Oddz., 2007. - 140, [3] s., [22] s. tabl.
Z treści: SYDOW Marian: „... zachowają się tradycje w pamięci ludzi” / oprac. Adrian Mianecki s. 7-30.
- GROCHOWSKI Piotr: Na tropach smoka toruńskiego s. 31-36. - GROCHOWSKI Piotr: Pieśń o tumulcie
toruńskim s. 37-47. - ŁOPATYŃSKA Hanna M.: „Baczność Toruńczanie!”: o reklamie prasowej w przedwojennym Toruniu s. 49-59. - CZACHOWSKI Hubert:
„Miejsca mocne” w przestrzeni Torunia: antropologia
miasta z perspektywy antropologii wizualnej i socjologii podróży s. 71-78. - KWIATKOWSKA Olga: „Co ma
Toruń do Bydgoszczy”, czyli kilka uwag na temat toruńskiego wizerunku Bydgoszczy i jej mieszkańców s. 79-94.
- ŁUCZECZKO Paweł: Z Trobriandów do Torunia, czyli
funkcjonalna analiza studenckiej anegdoty: z badań nad
folklorem współczesnym studentów UMK w Toruniu
s. 95-112. - TRAPSZYC Artur: Miasto moje z widokiem
na morze: zaduma nad wodną przestrzenią Torunia jako
wstęp do ekologii kulturowej nadwiślańskiej metropolii
s. 113-137
1448. ZIELIŃSKA-NOWICKA Agnieszka: W poszukiwaniu lepszego jutra: procesy
migracyjne Torunia w 1. połowie XIX wieku.
- Toruń, 2006
Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 4 s. 561-563
1449. CHĘĆ Adam: Badania archeologiczne na placu Wolności (Rynek) w Tu c h o l i // In: Studia z dziejów wojskowości,
budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S.
499-500
1450. CHĘĆ Adam: Badania archeologiczno-architektoniczne na placu Wolności
(Rynek) w Tucholi w 2006 roku. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 231-234, il.
1451. CHĘĆ Adam: Fortyfikacje miejskie Tucholi. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 3238, il.
1452. TUCHOLA: obóz jeńców i internowanych 1914-1923. Cz. 3: Warunki życia
jeńców i internowanych / red. Zbigniew Karpus [et al.]; Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2007. - 148 s.,
[8] s. tabl.: il., faks., portr., tab. - (Obozy Jeńców i Internowanych na Ziemiach Polskich
1914-1924; T. 1. Cz. 3)
105
Z treści: REZMER Waldemar: Walki w Prusach
Wschodnich w 1914 roku s. 9-17. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Miejsce obozu jeńców w Tucholi w strukturze
niemieckich obozów dla jeńców wojennych w latach
1914-1918 s. 19-27. - SZWANKOWSKI Jerzy: Życie Tucholi w latach pierwszej wojny światowej s. 29-42. - KARPUS Zbigniew: Jeńcy rosyjscy i bolszewiccy w Tucholi
(1914-1922) s. 43-47. - WOŁOS Mariusz: Problem jeńców
rumuńskich na Pomorzu Gdańskim w okresie pierwszej
wojny światowej (zarys problematyki i postulaty badawcze) s. 49-55. - WISZKA Emilian: Żołnierze Ukraińskiej
Halickiej Armii w Obozie Jeńców nr 7 w Tucholi (19201922) s. 79-99. - WASZKIEWICZ Zofia: Opieka religijna nad jeńcami i internowanymi w obozie w Tucholi
(1914-1923) s. 101-112. - SRIBNJAK Igor: Archivni džerela z istoriï perebuvannja polonenich ukraïnciv u tabori
Tucholja (1920-1921 rr.) s. 113-127. - SZWANKOWSKI
Jerzy: Opieka nad cmentarzami obozu jeńców w Tucholi
s. 135-136
1453. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna:
Problem genezy grupy olsztyńskiej w świetle
periodyzacji cmentarzysk w Tu m i a n a c h
i Kielarach. Acta Univ. Lodz., Folia Archaeol.
2007 [Z.] 25 s. 69-92, [2] s. tabl. skł. il., tab.
Bibliogr. s. 88-91. Zsfg.
Kielary - wieś obecnie nie istnieje
1454. HISTORIA gminy Wą b r z e ź n o .
T. 2 / red. Roman Czaja; oprac. Aleksander
Czarnecki, Mirosław Golon; Urząd Gminy
Wąbrzeźno. - Wąbrzeźno, 2007. - 515 s., [20]
s. tabl.: tab. Bibliogr. s. 473-478
Treść: GOLON Mirosław: Struktura administracyjna terenu późniejszej gminy Wąbrzeźno w latach 19451972: (uwagi wstępne) s. 13-23. - GOLON Mirosław:
„Wąbrzeskie” gromady w 1945 roku s. 25-51. - GOLON
Mirosław: Początki stalinizmu: życie społeczno-polityczne gmin Wąbrzeźno i Ryńsk oraz terenów przyległych
w latach 1946-1950 s. 53-99. - GOLON Mirosław: Życie
gospodarcze „wąbrzeskich” gromad w latach 1946-1950
s. 101-111. - GOLON Mirosław: Epoka stalinowska „na
poziomie gminnym”: „wąbrzeskie” gminy w latach 19501954 s. 113-139. - GOLON Mirosław: W cieniu kolektywizacji: życie gospodarcze „wąbrzeskich” gmin w latach
1950-1954 s. 141-164. - GOLON Mirosław: Kres kolektywizacji, „gromadzkie zamieszanie” i stabilizacja lat
sześćdziesiątych: „wąbrzeskie” gromady jako jednostki
administracyjne grudzień 1954 - grudzień 1972 s. 165178. - GOLON Mirosław: Gromady Łabędź, Myśliwiec,
Orzechowo i Jarantowice w latach 1954-1961 s. 179-201.
- GOLON Mirosław: Gromada Ryńsk w latach 19541972 s. 203-232. - GOLON Mirosław: Gromada Zieleń
w latach 1954-1971 s. 233-259. - GOLON Mirosław:
Gromada Wąbrzeźno w latach 1958-1972 s. 261-307.
- GOLON Mirosław: Po 1 stycznia 1973 roku: „wielka”
gmina Wąbrzeźno w latach 1973-1986 s. 309-392. - GOLON Mirosław: Ostatnie lata PRL: tereny wiejskie gminy wiejsko-miejskiej Wąbrzeźno w latach 1986-1990: od
106
Pomorze Wschodnie
przymusowego połączenia z miastem do „aksamitnego
rozwodu” s. 393-406. - CZARNECKI Aleksander: Gmina
Wąbrzeźno w latach 1990-2005 s. 406-470
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1433
1455. WĄBRZEŹNO: gestern und heute
/ red. Ryszard Reich. - Wąbrzeźno: Wąbrz.
Zakł. Graf., 2007. - 167, [4] s.: il., pl.
Album
1456. KOZŁOWSKI Wojciech: Program
rewitalizacji We j h e r o w a // In: Rewitalizacja miast w Polsce: pierwsze doświadczenia.
- Warszawa, 2007. - S. 245-250: il
1457. NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena, OKULICZ-KOZARYN Jerzy: Wybrane groby z importami rzymskimi z cmentarzyska w We k l i c a c h , pow. elbląski, stan. 7.
Wiad. Archeol. 2007 T. 59 s. 45-75, il., mapy.
Bibliogr. s. 70-74. Sum.
1458. GÖBELER
Olaf:
Willenberg
[W i e l b a r k , pow. szczyc.]: die Geschichte
einer ostpreussischen Grenzregion. - Gevelsberg, 2004
Rec.: JASIŃSKI Grzegorz, Rocz. Mazur. 2007 T. 11
s. 167-172
1459. ADAMCZYK Marian: Od Wielkiej Wsi i Hallerowa do W ł a d y s ł a w o w a .
[804]
Spotk. z Zabyt. 2005 [R.] 29 [nr] 2 s. 12-15,
il.
1460. BLAJER Wojciech: Skarb przedmiotów brązowych z Władysławowa // In:
Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. - Kraków, 2007. - S. 67-77: il.
Zsfg.
1461. JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja: Spuścizna po klasztorze staroobrzędowym w Wo j n o w i e [pow. piski].
Acta Balt.- Slav. 2007 [T.] 31 s. 109-122, faks.
Sum.
1462. KACPRZAK Krystyna, MADELA
Kazimierz: Z a l e w o na starych pocztówkach. Cz. 1-2. Zap. Zalewskie 2006 nr 11 s. 2326, il.; 2007 nr 12 s. 28-30, il.
Aut. cz. 2 K. Kacprzak
1463. KLEIN Emil: Opowiada Emil Klein [1893-1990], rymarz z Zalewa w latach
1923-1945. Cz. 1-3. Zap. Zalewskie 2006 nr
11 s. 3-16, il.; 2007 nr 12 s. 2-15, il.; 2007 nr
13 s. 4-15, il.
1464. DZIEJE Ż u k o w a / red. Błażej
Śliwiński. - Żukowo, 2003
Rec.: WŁODARCZYK Edward, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 4 s. 157-161
VIII. OSOBY
Zob. też poz. 163, 181, 188, 228, 231, 234, 235, 288, 290, 316, 324, 349, 350, 408, 411, 461, 471, 480, 481, 483,
507, 512, 522, 523, 547, 591, 665, 683, 689, 691, 702, 712, 715, 717, 725, 743, 744, 748, 773, 793, 800, 807, 816818, 820, 829, 864, 911, 946, 947, 969, 993, 996-998, 1000, 1003, 1004, 1009, 1013, 1014, 1016-1018, 1030, 1036,
1045, 1049, 1052, 1062, 1067, 1068, 1070, 1101, 1152, 1170, 1186, 1224, 1232, 1243, 1270, 1281, 1288, 1296,
1315, 1346, 1379, 1434, 1777, 1778, 1802, 1916, 1929, 1948, 1984, 1995, 2083, 2370, 2373, 2516, 2531, 2536, 2684
1465. ALTPREUSSISCHE Biographie.
Bd. 5 Lfg. 2 / hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung v. Klaus Bürger. - Marburg/L.: Elwert, 2007. - S. [4], 1743-1994
Bd. 5 Lfg. 1 zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 1276
Rec.: RIETZ Henryk, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde
Erml. 2007 Bd. 52 s. 309-312
1466. BEDNARSKI Zenobiusz M.: Lekarze Warmii i Mazur 1945-2007: słownik bio-
graficzny: suplement. Rocz. Medyczny 2007
T. 14 vol. 1 s. 91-108
1467. BORZYSZKOWSKI Józef, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Ludzie
Czerska i okolicy XIX i XX wieku: księga
pamiątkowa z okazji 80-lecia nadania praw
miejskich. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Czersk:
Ośr. Kult., 2007. - 423, [1] s.: il., faks., portr.,
tab.
[805]
Pomorze Wschodnie
1468. DALECKA Barbara Zdzisława:
Wybitni przedstawiciele Kosznajderii: filomaci chojniccy. Chojn. Biul. Inf. „Filomata”
2007 nr 3 s. 105-110
1469. DRZEWIECKI Andrzej: Profesura
z morzem w tle: czyli rzecz o oficerach naukę
w Akademii Marynarki Wojennej uprawiających. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2007. - 403 s.: il., portr.
1470. HLEBOWICZ Adam: Dziesięciu
sprawiedliwych gdańszczan: poszukiwania.
- Gdańsk: Druk. Oruńska, 2006. - 78 s.: il.,
portr.
1471. JANOWSKI Siegfried Johann v.:
Studia z dziejów rodów kaszubskich: testament Tomasza Janowskiego z 1725 roku.
Stud. Pelpl. 2007 T. 38 s. 211-238, il., faks.,
portr.
1472. KALINOWSKI Jerzy Karol: Cum
Christo revocantur ad vitam: biogramy prezbiterów Diecezji Toruńskiej zmarłych w latach 1992-2007. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec.,
2007. - 331 s.: portr., tab.
1473. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Zasłużeni, zmarli działacze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
związani z Puckiem. Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 155-176, portr.
1474. KUROWSKI Franz: Die Marienburg und ihre 17 Hochmeister des Deutschen
Ritterordens. - Sonderausg. - Würzburg: Rautenberg, 2007. - 331 s.: il.
Wyd. 1: Inning am Ammersee, 2000
1475. LANDESGESCHICHTE und Familienforschung in Altpreussen: Festschrift
für Reinhold Heling zum 80. Geburtstag /
hrsg. Carsten Fecker, Reinhard Wenzel. Hamburg: Im Selbstverl. d. Ver., 2007. - XXVIII, 445 s.: il. - (Sonderschriften des Vereins
für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.; Nr. 108)
Treść: VERZEICHNIS der familien- und landeskundlichen Veröffentlichungen von Reinhold Heling
107
s. XI-XXV. - ARMGART Martin: Pfarrerleben zwischen
Altpreussen und der Pfalz: eine Auswertung der pfälzischen Pfarrerebücher s. 1-26. - JÄHNIG Bernhart: Georg
Colbe (1594-1670): Theologe, Poet und Presbyterologe
s. 27-46. - LIPPKY Wolfgang: Der Erzpriester Christoph
David Bluhm (gest. 1684) in Preussisch Holland und sein
Abbild (oder Zerrbild?) in einer altpreussischen Bilderschrift s. 47-55. - Die GENERALKIRCHENVISITATIONEN von 1668 und 1734 im Kirchspiel Wehlau nach den
Abschriften der Rezesse in der „Kirchlichen Chronik von
Wehlau 1844-1944” / [bearb. v.] Hans-Christoph Surkau
s. 57-100. - MEYER Horst: Raubzüge, Seelsorge, Pfarrwitwen: dreimal Pusch in Altpreussen s. 101-111. - DECKER
Hans-Heinrich: Der Königsberger Pfarrer Arnold Heinrich Sahme (gest. 1734) und sein schriftstellerisches Werk
s. 113-144. - KALLNISCHKIES Hans-Lothar: Altpreussische Studenten an der Universitas Fridericiana zu Halle
1730-1741 s. 145-154. - PASTENACI Otto: „Mein Leben
auf der Universität Königsberg”: das Tagebuch des Theologiestudenten Otto Pastenaci [1810-1863] 1829-1931
/ [hrsg.] Stephan Pastenaci s. 155-244. - ECKHARDT
Albrecht: Zwischen Königsberg und Oppeln: der Lebensweg des Carl August Raettig (1794-1852) s. 245-264.
- VOGELSANG Ernst: Professor Dr. theol. Karl Grzegorzewski (1908-1994): vom masurischen Bauernsohn zum
Hochschulprofessor s. 265-272. - ZACHARIAS Rainer:
Ernst von der Oelsnitz (1858-1943) in Tagebuchnotizen
seines Neffen Bernhard Schmid [1872-1947] s. 273-284.
- ALTPREUSSISCHE Familienforscher, Königsberger
Kirchenbuchstelle und der Verein für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen 1943-1949: Einblick in eine
dunkle Zeit anhand Briefen aus dem Nachlass Dr. Heinrich Blank / [bearb. v.] Carsten Fecker, Evelyn Matschkowski s. 285-326. - ROTHE Hans: Hermann von Boyen
[1771-1848], Preussen und die polnische Frage 17941837 s. 327-334. - WENZEL Reinhard: Ein Verzeichnis
in Königsberg deponierter Testamente 1725-1768 s. 335370. - ROEMER Klaus: Die Papiermacherfamilie Schütz
s. 371-382. - FLADE Dietrich: Selbstverwaltung in Unteränigkeit: die Dohnaischen Willküren aus dem 17. Jahrhundert s. 383-408. - HECKMANN Dieter: Österreicher
in Preussen, Preussen in Österreich: eine Skizze gegenseitiger Beeinflussung (13.-16. Jahrhundert) s. 409-417
1476. ŁYSIAK Marian: Śladami toruńskich absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu // In: Dawna medycyna i weterynaria. - Chełmno, 2007. - S.
127-137. Streszcz.
1477. NOWICKI Tomasz: Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. - Lublin, 2003
Rec.: SZULTKA Zygmunt, Klio (Toruń) 2007 [nr] 9
s. 135-138
1478. ONI kiedyś tu żyli: sylwetki golubian i dobrzynian w XX w. / red. Maria Starosta, Adam Kałużny. - Toruń: Wydaw. Adam
108
[806]
Pomorze Wschodnie
Marszałek, 2007. - 242 s.: il., portr. Bibliogr.
s. 231-235
Prasa Bałtycka, 2004-2006. - 138, [5] s.: il.,
portr.; 172 s.: il., portr.; 161, [4] s.: il., portr.
1479. PASCHEDAG Manfred, RUDEL
Klaus: Militärpersonen im Kreis Allenstein
1842-1869: Personenkundliche Auswertung
des Allensteiner Kreisblattes / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen
e.V. - Hamburg: Selbstverl. d. Vereins, 2007.
- 273 s.: tab. - (Quellen, Materialien und
Sammlungen zur altpreussischen Familienforschung; Nr. 13)
—————
1480. PATER Walter: Dowódcy 3 Flotylli
Okrętów. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 3 s. 7-12,
portr. Sum. s. 94
1481. POCK Nikolaj v.: Über die Sammlung Łempicki [1923-2005] zur Szlachta der
Wojewodschaft Płock und ihren Wert für die
Erforschung polnischstämmiger Familien in
Preussen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37
Jg. 55 s. 165-168
1482. POMORSKIE rody ziemiańskie
w czasach nowożytnych / red. Włodzimierz
Jastrzębski. - Toruń, 2004
Rec.: ŁASZKIEWICZ Tomasz, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 4 s. 174-179
1483. TORUŃSKI słownik biograficzny.
[T.] 5 / red. Krzysztof Mikulski. - Toruń: ToMiTo; UMK, 2007. - 267 s.: portr.
1484. WARMIŃSKIE pokolenia / oprac.
Jan Chłosta. - Olsztyn: Edytor Wers, 2007. 214, [2] s: il., portr.
1485. WELTROWSKI Marek: Chojniccy
filomaci w sutannach. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2007 nr 3 s. 111-112
1486. ZISCHKE Erwin: Namentlich bekannte Einwohner von Chielshütte [Chylowa
Huta], Kr. Karthaus, im 18. und 19. Jahrhundert. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2007 Bd. 37 Jg.
55 s. 79-82
1487. ZNANI nieznani: opowieści o gdańszczanach. [Cz. 1]-3 / red. Marzena Burczycka-Woźniak. - Gdańsk: Polskapresse Oddz.
1488. BORZYSZKOWSKI Józef: Miejsce Antoniego A b r a h a m a [1869-1923]
w tradycji kaszubsko-pomorskiej. Zesz. Gminy Puck 2004 z. 3 s. 26-37
1489. BORZYSZKOWSKI Józef: Über
den Weg Dietmar A l b r e c h t s in die Kaschubei, nach Pommern und Sarmatien //
In: Im Gedächtnis von Zeit und Raum: Festschrift für Dietmar Albrecht. - München,
2007. - S. 49-55
1490. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Zbigniew Kazimierz A n d r z e j e w s k i [1944-2004]. Tor. Wiad. Kośc. 2004 R. 13
nr 1/2 s. 164-166
W l. 1985-2004 proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
1491. [PRZEWOŹNA-]ARMON Krystyna: Witold A r m o n (1924-2002): etnolog,
lituanista, historyk nauk antropologicznych,
bibliolog // In: Etnografowie i ludoznawcy
polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. Wrocław, 2007. - S. 5-9: portr.
1492. MUZALEWSKA-ALEXANDROWICZ Hanna, TUBAJA Roman: Ewa A r s z y ń s k a (1938-2004): polonistka, folklorystka, kustosz Muzeum Etnograficznego
w Toruniu // In: Etnografowie i ludoznawcy
polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. Wrocław, 2007. - S. 10-13: portr.
1493. KAMPER-WAREJKO Joanna: Kancjonał Piotra A r t o m i u s z a [1552-1609]:
toruński wkład w polskie piśmiennictwo XVI
wieku. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 33-41.
Sum. Zsfg.
1494. KARPLIK Maria: O Piotrze Krzesichlebie-Artomiuszu (1552-1609): rozważania
antroponimiczne // In: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego: księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie. - Toruń, 2007. - S. 91-98
[807]
Pomorze Wschodnie
1495. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
jubilat Wilmar Herbert B a n n a c h [1911-2007]. Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr 3/4
s. 239-243
1496. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. prałat-jubilat Józef B a t k o w s k i (19122007). Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr 1/2
s. 295-300, portr.
1497. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
prałat-jubilat Klemens Edmund B a u m g a r t
(1917-2007). Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr
1/2 s. 284-289, portr.
1498. KOTLICA Jacek: Człowiek twórczego dialogu. Pomerania 2007 nr 2 s. 18, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech B ą d k o w s k i jakiego znałem
1499. KOWALSKI Janusz: Kontakty
punktowe z cenzurą w tle. Pomerania 2007 nr
11 s. 35-37
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1500. LANDOWSKI Roman: Recenzent
moich książek. Pomerania 2007 nr 5 s. 17-19,
il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1501. ROSADZIŃSKI Kazimierz: Wizjoner. Pomerania 2007 nr 1 s. 65-66
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1502. THIEL-KUBACKA Teresa: Nauczyciel i uczennica. Pomerania 2007 nr 10
s. 36-37, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałam
1503. ZBRZYCA Jan: Państwo silne samorządnością i społeczeństwem obywatelskim. Pomerania 2007 nr 4 s. 46-48, il.
109
1505. CZARCIŃSKI Ireneusz: Bibliografia publikacji Mariana B i s k u p a za lata 2002-2007. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 11-14
1506. LABUDA Gerard: Naukowy i społeczno-obywatelski trud Mariana Biskupa.
Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 59-70
1507. SALMONOWICZ Stanisław: Słów
kilka o Marianie Biskupie. Zap. Hist. 2007
T. 72 z. 2/3 s. 71-75
1508. SAMSONOWICZ Henryk: Marian Biskup i „Zapiski Historyczne”. Zap.
Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 77-79
1509. UDO Arnold: Drogi Kolego Marianie! Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 45-58
Prof. Marian Biskup
1510. ZERNACK Klaus: Możemy powiedzieć - byliśmy przy tym. Zap. Hist. 2007
T. 72 z. 2/3 s. 81-84
Aneks: Nowa synteza dziejów zakonu niemieckiego
w Prusach (wykład wygłoszony przez Klausa Zernacka 29
IV 1986 roku w Wissenschaftskolleg zu Berlin) s. 85-88
1511. SADKOWSKI Tadeusz: Wojciech
Józef B ł a s z k o w s k i (1908-2001): etnograf,
muzealnik, współtwórca koncepcji Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach
Kiszewskich // In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2.
- Wrocław, 2007. - S. 24-26: portr.
1512. ARSZYŃSKI Marian: B o e t t i c h e r Adolf (1842-1901), architekt, konserwator zabytków prowincji Prusy Wschodnie
// In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 22-23
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1513. KOPICZKO Andrzej: Wspomnienie o ks. Stanisławie B o g u c k i m [19071996]. Warm. Wiad. Archidiec. 2007 R. 62 nr
88 s. 55-64
1504. PEPLIŃSKI Marek: Sylwetki chojnickich filomatów: Ludwik B i e l a w s k i .
Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2007 nr 3 s. 113-114
1514. WOJTKOWSKI Jacek: Ksiądz infułat Tadeusz B o r k o w s k i (1922-2001).
Warm. Wiad. Archidiec. 2007 R. 62 nr 88
s. 65-83
110
Pomorze Wschodnie
1515. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: B o r o w s k i Jan (1890-1966), architekt, woj.
konserwator zabytków w Gdańsku // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 28-31
1516. GŁADKOWSKA Ewa: O miłości
w Prusach Wschodnich. Borussia [2007] nr
42 s. 171-176
Malarz i literat z Prus Wsch. Robert B u d z i n s k i
(1874-1955)
1517. GŁADKOWSKA Ewa: Robert Budzinski [1874-1955]: grafik, malarz, literat
z Prus Wschodnich. Biul. Hist. Sztuki 2005 R.
67 nr 3/4 s. 271-291, il. Sum.
1518. DRZEŻDŻON Roman: Alojzy
B u d z i s z [1874-1934]: piewca modrej krainy. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 81-84, il., faks.,
portr.
1519. KONDZIELA Henryk: C h m a r z y ń s k i Gwido (1906-1973), historyk
sztuki, konserwator zabytków, prof. Uniw.
Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 39-40
1520. SEMKÓW Piotr: Marian Stanisław
C h o d a c k i 1899-1975: (żołnierz, dyplomata, emigrant). Niepodległość 2006 T. 56 s. 63-88, portr.
M.in. komisarz generalny Polski w Wolnym Mieście
Gdańsku w l. 1936-1939
1521. KOSMAN Marceli: Profesor Andrzej C h o d u b s k i : szkic do portretu // In:
Procesy migracyjne w kontekście przemian
kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007.
- S. 7-18
1522. KRZYŻANOWSKI Lech: Chomicz R o m u a l d (1939-1998), konserwator
zabytków m. Gdańska // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2.
- Poznań, 2006. - S. 40-41
1523. WYSOCKI Zygmunt: C h r z a n o w i c z Józef (1901-1970), architekt [z Gdańska] // In: Polski słownik biograficzny kon-
[808]
serwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006.
- S. 41-42
1524. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
C h y c z e w s k i Jerzy Aureliusz Ryszard
(1907-1944), historyk sztuki, konserwator
zabytków woj. pomorskiego // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 42-44
1525. REJMANOWSKI Maciej: C i a r a
Zdzisław (1932-1990), konserwator-zabytkoznawca, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 44-45
1526. GRZEGORZ C i e c h o w s k i 1957-2001: wybitny artysta rodem z Tczewa / red.
Jan Kulas. - Pelplin: „Bernardinum”, 2007. 310, [2] s.: il., faks.
1527. KULAS Jan: Grzegorz Ciechowski
[1957-2001]: wybitny artysta rodem z Tczewa. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 2
s. 32-34, portr.
1528. KIZIK Edmund: Profesor Edmund
C i e ś l a k (1922-2007). Gdań. Rocz. Ewang.
2007 Vol. 1 s. 125-130
1529. MIATKOWSKI Zygmunt: C i e ś l i ń s k i Zbigniew (1930-2001) // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18.
- Warszawa, 2007. - S. 34-37: portr.
Prof. Wydz. Nauk. Ekonom. i Zarządz. UMK w Toruniu
1530. KICMAN Wojciech: C i m a s z e w s k i Ludgierd (1932-1989), mgr inż.
geolog, dr nauk technicznych // In: Słownik
biograficzny techników polskich. T. 18. Warszawa, 2007. - S. 37-39: portr.
Od 1976 r. pracował w Gdańsku
1531. CISEWSKI Tomasz Marcin: C i s o w s c y, Cisewscy, Cysewscy: dziedzice
Wiecka i ich potomkowie XVII-XX w. Zesz.
Chojn. 2007 nr 22 s. 130-137
[809]
111
Pomorze Wschodnie
1532. RZEMPOŁUCH Andrzej: John
von C o l l a s [1678-1753]: wybitny architekt
czy wykonawca cudzych projektów? Spotk.
z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 11 s. 8-11, il.
1543. DĄBROWSKI Zbigniew: Działalność Józefa D e m b i e ń s k i e g o [1879-1962]
w latach 1906-1907. Kociewski Mag. Region.
2007 R. 22 nr 4 s. 38-40, portr.
1533. DARGACZ Janusz: Sopockie lata
Carla C o r d s a // In: Kruche piękno: chińska kolekcja Carla Cordsa [1879-1945] ze
zbiorów Museum für Angewandte Kunst we
Frankfurcie nad Menem. - Sopot, 2007. - S.
34-39. Sum.
1544. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
wicedziekan Metody Stanisław D e r a n e k
(1953-2007). Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr
1/2 s. 289-291, portr.
1534. ŁOPUCH Maria: Pomorskie tropy
Lovisa C o r i n t h a [1858-1925]. Prz. Zach.pom. 2007 R. 22 z. 3 s. 27-50, il.
1535. KORCZAK Katarzyna: Andrzej
C y b u l s k i i Sopot. Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19
(dr. 2007) s. 130-133, il.
Działacz kulturalny w Trójmieście
1536. DOMAŃSKI Adam: Stefan C z a j a (1 IX 1943 - 3 VII 2003). Rocz. Bibl. 2003
R. 47 s. 300-302, portr.
1537. CISEWSKI Tomasz Marcin: C z a p i e w s c y : szlachta kaszubska. Verbum Nobile 2007 nr 16 s. 55-56
1538. FRIEDRICH Jacek: C z e r n y
Władysław (1899-1976), architekt, urbanista,
prof. politechnik Gdańskiej i Wrocławskiej //
In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 51-53
1539. WATRAK Zofia: O Henryku
C z e ś n i k u . Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr.
2007) s. 37-47, il.
Malarz, prof. Akad. Sztuk Pięknych w Gdańsku
1541. MacCullloch Diarmaid: Thomas
Cranmer [1489-1556] and Johannes Dantiscus 1485-1548]: Retractation and Additions.
J. Ecclesiastical Hist. 2007 Vol. 58 s. 273-286
1542. HELMKE Reinhart: Familie D a s s e l aus Tilsit, Libau und Memel. Balt. Ahnenu. Stammtafeln 2007 Jg. 49 s. 196-222, il.
1545. ARSZYŃSKI Marian: D e t h l e f s e n Richard (1864-1944), architekt, konserwator zabytków prowincji Prusy Wschodnie
// In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 59-60
1546. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: D e u r e r Peter Jacob (1897-1960), architekt // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006.
- S. 60-61
Przeprowadził
w Gdańsku
inwentaryzację
dóbr
kultury
1547. DILLING-OSTROWSKA
Ewa,
NYKA Walenty M.: Leokadia D o b r z y ń s k a (1928-2006): profesor, kierownik Katedry Neurologii Dorosłych AM w Gdańsku
w latach 1993-1999. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37 s. 241-242, portr
1548. WIELEBSKI Stanisław: Profesor
Jerzy Wojciech D o e r f f e r (1918-2006). Prz.
Morski 2006 R. 71 z. 11 s. 103-105, portr.
Prof. Polit. Gdań.
1549. DĘGA Kazimierz, KIERZNIKOWICZ Brunon: Kmdr prof. dr med. Augustyn Kajetan D o l a t k o w s k i , współtwórca
polskiej medycyny morskiej (1903-1977):
w stulecie urodzin // In: Medycyna i farmacja
XIX i XX wieku: zagadnienia wybrane. - Poznań, 2007. - S. 63-74. Sum.
1550. DĘGA Kazimierz, OLSZAŃSKI
Romuald: Kmdr prof. dr med. Augustyn Kajetan Dolatkowski [1903-1977]: współtwórca
medycyny morskiej w Polsce: (w 30. rocznicę
śmierci). Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 196-202, il.
112
Pomorze Wschodnie
1551. HALICKI Krzysztof: Franciszek
Ksawery D o m a c h o w s k i (1887-1939),
działacz społeczno-polityczny i wydawca [w
Świeciu]. Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 217-229,
il., tab.
1552. SZUCA Wiesław: Konstantyn
D o m i n i k [1870-1942] jako prawdziwy pasterz Ludu Bożego. Teki Kociewskie 2007 z. 1
s. 58-63
1553. KUCZYŃSKI Ernest: Historia i teraźniejszość: życie i twórczość Marion Gräfin
D ö n h o f f . - Wrocław: Ofic. Wydaw. ATUT
- Wrocł. Wydaw. Oświat., 2007. - 335, [1] s.,
[1] k. portr. - (Dissertationes Inaugurales Selectae; Vol. 35). Bibliogr. s. 307-320
Rec.: DROZDOWSKA Izabela, Prz. Zach. 2007 R. 63
nr 4 s. 234-236
1554. PIASKOWSKI Tadeusz: D r o s t
Willi Otto Ludwig (1892-1964), historyk
sztuki, konserwator zabytków Wolnego Miasta Gdańska // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 61-62
1555. TWARZE D r z e ż d ż o n a [19371992] / red. Renata Mistarz; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; Centrum Edukacji Nauczycieli. - Gdańsk, 2007. - 160 s.
Z treści: DRZEŻDŻON Jan: O edukacji dziecka na
ziemi kaszubskiej s. 19-33. - DRZEŻDŻON Jan: O znaczeniu literatury Alojzego Budzisza [1874-1934]: pomnik
Nitki-Głódkowskiego w Głodnicy znakiem, iż nie został
unicestwiony duch ludu kaszubskiego s. 34-37. - DRZEŻDŻON Jan: O etniczności s. 38-40. - KALINOWSKI Daniel: Drzeżdżon [1937-1992] interkulturalny: przypadek
„Karamoro” s. 49-67. - KUIK-KALINOWSKA Adela:
„Przëszlë do mie”: poezja Jana Drzeżdżona s. 68-79. KOSSAK-GŁÓWCZEWSKI Kazimierz: Jana Drzeżdżona etniczność: człowiek i jego współczesność s. 80-96.
- KĘCIŃSKA Jowita: Drzeżdżon dla dzieci (i nie tylko)
s. 97-104. - SAMP Jerzy: Kaszubszczyzna w prozie Jana
Drzeżdżona s. 105-118. - WYBRANA bibliografia prac
Jana Drzeżdżona i literatury o pisarzu s. 145-153
1556. FLISIKOWSKA Anna: Franciszek
F e n i k o w s k i [1922-1982] wśród gdańskich literatów. Pomerania 2007 nr 5 s. 13-16,
il., faks.
1557. SKERSKA Elżbieta: Jan F i l i p s k i
[1920-2007]. Biul. Fund. Arch. i Muz. Pom.
[810]
AK oraz Wojsk. Służby Polek 2007 nr 2 s. 68-69, il.
Działacz konspiracyjny Garnizonu ZWZ-AK Toruń
Dzielnicy Podgórz
1558. ARSZYŃSKI Marian: F i s c h e r
Friedrich Wilhelm Heinrich (1879-1944),
architekt, konserwator zabytków Wolnego
Miasta Gdańska // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 67
1559. BASIUL Elżbieta, OLSZEWSKAŚWIETLIK Justyna: Dorobek naukowy, konserwatorski, badawczy i artystyczny prof. dr.
art. kons. Józefa F l i k a // In: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja
dzieł sztuki, kopia. - Toruń, 2007. - S. 66-77
1560. FRANZKEIT Hans Gert: Stammund Nachfahrenliste der Familie F r a n z k e i t . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007
Bd. 29 s. 83-93
1561. BASTEMEYER Gabriele: Vorfahren der Clara Anna F r e u n d t aus Königsberg. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007
Bd. 29 s. 33-35
1562. ARSZYŃSKI Marian: F r y c z Jerzy Bogumił (1927-1985), historyk sztuki,
konserwator-zabytkoznawca, docent Uniw.
Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 69-71
1563. STARCZEWSKI Robert: G a l i ń s c y (Galimscy) z Legbąda [pow. tuchol.]
w XVIII i pierwszych latach XIX wieku (do roku
1810). Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 138-144
1564. GANSWIND Fred: Nachfahrenliste der Familie G a n s w i n d aus Natangen
und Ermland. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29 s. 1-20
1565. ARSZYŃSKI Marian: G e r s d o r f f
Karol August von (1787-1850), architekt // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 78-79
Nadzorował konserwację zamku w Malborku
[811]
Pomorze Wschodnie
1566. ŻÓŁTOWSKA Magdalena: Marcin
G e r s s [1808-1895] jako mazurski popularyzator utworów literackich, rymotwórca
i tłumacz. Znad Pisy 2007 nr 16 s. 216-225
1567. CHŁOSTA Jan: Warmiak z Podhala: Władysław G ę b i k [1900-1986], pedagog,
folklorysta, literat. - Olsztyn, 2006
Rec.: FILIPKOWSKI Tadeusz, Echa Przeszłości 2007
[T.] 8 s. 314-319
1568. PAWLAKOWA Danuta: Gustaw
Herman Marcin G i z e w i u s z (Gisevius)
(1810-1848): polski kaznodzieja ewangelicki,
obrońca praw narodowych Mazurów, zbieracz pieśni mazurskich // In: Etnografowie
i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. - Wrocław, 2007. - S. 91-93
1569. STOLTMANN Leon: Izaak Gotfryd G o e d t k e [1691-1765] i jego przodkowie (1578-1765): przyczynek do badań genealogicznych. Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s. 11-42,
il., faks., portr.
Burmistrz Chojnic
1570. KUKLIK Mirosław: Artystyczny
świat Piotra G o l l i . Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 189-204, il.
Rzeźbiarz z Władysławowa
1571. DUDA Daniel: Wiktor G o r z ą d e k : kapitan żeglugi wielkiej rybołówstwa
morskiego (1908-1988). Nautologia 2007
R. 42 nr 144 s. 192-195, il.
1572. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
prałat Bogdan G ó r s k i [1946-2004]. Tor.
Wiad. Kośc. 2004 R. 13 nr 1/2 s. 161-163
M.in. w Wygodzie pow. kart., Tczewie i Toruniu
1573. GRABOWSKI Piotr: Zbigniew
Antoni G r a b o w s k i (1917-1997). Jantar.
Szlaki 2007 R. 50 nr 2 s. 31-35, faks., portr.
113
1575. ARSZYŃSKI Marian: G r u b e r
Karl (1885-1966), architekt, historyk architektury, prof. Politechniki Gdańskiej // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 82-83
1576. WRZOSEK Ryszard: Edmund
G r u c h a ł a . Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2
s. 36-39, portr.
Nauczyciel i krajoznawca z Gdyni
1577. GRUDNIO Gerd-Ulrich: Die Nachfahren der Schuster- und Schneiderfamilie
G r u d n i o aus der Stadt Marggrabowa und
dem Kreis Oletzko. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29 s. 95-96
1578. KLEIN Sonia: Agata Teodora
G u l g o w s k a (1860-1951): malarka, folklorystka, animatorka sztuki i przemysłu ludowego na Kaszubach, współzałożycielka i kustosz Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach
Kiszewskich // In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2.
- Wrocław, 2007. - S. 102-105: portr.
1579. SADKOWSKI Tadeusz: Izydor
G u l g o w s k i (1874-1925): nauczyciel, folklorysta, etnograf, pisarz i poeta, twórca Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach Kiszewskich
// In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. - Wrocław,
2007. - S. 106-110: portr.
1580. MERTEN Walter: Nachfahren des
Ambrosius H a r w a r d t aus Bludau. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29
s. 63-81
1581. ARSZYŃSKI Marian: H a u k e Karol (1892-1986), architekt // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków.
Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 87-88
Dot. m.in. Prus Wsch. i Zach.
Fotograf i krajoznawca z Olsztyna
1574. GRODDECK Peter v.: Ahnentafel
der Brüder, Karl-Ernst, Klaus und Peter von
G r o d d e c k . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29 s. 141-200
1582. ARSZYŃSKI Marian: H e i s e Johannes (1850-1899), architekt, konserwator
zabytków prowincji Prusy Zachodnie // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 88-89
114
Pomorze Wschodnie
1583. MULACK Ulrich: Johann Gottfried H e r d e r (1744-1803) // In: EuropaHistoriker: ein biographisches Handbuch.
Bd. 2. - Göttingen, 2007. - S. 49-76
1584. H E R M A N O W I C Z Bożena:
Serce które słucha: wspomnienia i refleksje
(Wilno, Toruń, Warszawa). - Warszawa: Ofic.
Wydaw. ŁośGraf, 2005. - 547, [1] s.: il., faks.,
portr.
1585. LEON H e y k e [1885-1939] Świętopełk literatury kaszubskiej: materiały
pokonferencyjne / red. Jowita Kęcińska. Gdańsk; Wejherowo: Inst. Kasz., 2007. - 141,
[2] s.: il.
Treść: WALKUSZ Jan: Dojrzewanie słowa: czyli rodowody twórczości literackiej ks. Leona Heykego s. 1122. - LINKNER Tadeusz: Psychomachia podmiotu lirycznego w cyklu Leona Heykego Spiéw miłosny s. 23-40.
- KĘCIŃSKA Jowita: Poetycka mapa geograficzna Leona
Heykego s. 41-52. - TREDER Jerzy: Język poezji Leona
Heykego s. 53-86. - JANKE Stanisław: Droga do biografii
poety s. 87-94. - GRUCZA Ewa: Socjologia kaszubskiego bohatera w poetyckim przesłaniu ks. Leona Heykego
s. 95-105. - ZIELONKA Zbigniew: Leon Heyke wśród pisarzy swojego wieku s. 107-126. - ZIELONKA Zbigniew:
Tu je mója móc i chwała s. 127-141
1586. PROFESOR Michał H o l e c : jubileusz 70-lecia urodzin / oprac. Adam Weintrit, Jadwiga Szczerkowska. - Gdynia: Wydaw.
Akad. Morskiej, 2007. - 71 s.: il., tab., portr.
Z treści: BANACHOWICZ Andrzej: Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Michała Seweryna Holeca s. 5-21.
- SZCZEPANEK Zbigniew: Prof. dr Michał Holec: wspomnienia z dawnych lat s. 29-33. - TYMAŃSKI Klemens:
Głos na jubilata s. 37-40. - RUTKOWSKI Grzegorz: Moje
wspomnienia o profesorze s. 44-47. - WEINTRIT Adam:
Prof. Michał Holec jako twórca Sympozjum Nawigacyjnego organizowanego przez Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni od 1995 roku s. 48-67
1587. GAŁĘZOWSKI Marek: H o r z y c a Wilam (1889-1959) // In: Wierni Polsce:
ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 19391947 / M. Gałęzowski. - Warszawa, 2005. - S.
208-217: il., portr.
1588. ZAWILSKI Andrzej: Carl Friedrich I l g n e r [1801-?] i jego szkoła w XIXwiecznym Gdańsku // In: Muzyka fortepianowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa,
Gdańsk 2004]. - Gdańsk, 2004. - S. 470-482.
Sum.
[812]
1589. CHRZANOWSKI Bogdan: Irena J a g i e l s k a - N o w a k . Biul. Fund. Arch.
i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek
2007 nr 2 s. 61-65, il.
M.in. łączniczka w Inspektoracie Rejonowym AK
Toruń
1590. KRZYŻANOWSKA Hanna: J a k i m o w i c z Roman (1889-1951), archeolog,
muzeolog, prof. Uniw. Mikołaja Kopernika
w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 95-96
1591. KOTŁOWSKI Jan: Bronisław
J a m o n t t (1886-1957): grafika - rysunek:
w pięćdziesięciolecie śmierci artysty. - Toruń:
Publisher’s Edition, 2007. - 51, [6] s.: il.
1592. TECZKA ks. Henryka J a n k o w s k i e g o : agenci SB w Kurii Gdańskiej /
[wyd.] Peter Raina. - Warszawa: Wydaw. von
boroviecky, 2007. - 273 s.: il.
1593. KANOLD Barbara: Andrzej J a n u s z a j t i s : Gdańszczanin z wyboru. - Gdańsk:
Polnord - Wydaw. Oskar, 2007. - 197, [2] s.,
[24] s. tabl.: il.
Prof. Polit. Gdań., znawca historii Gdańska
1594. EDMUND J o n a s (1893-1940) /
zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk:
Inst. Kasz., 2007. - 664 s.: il., faks. - (Pro Memoria)
Działacz kaszubski
1595. KSIĘGA pamięci i wdzięczności /
red. Stefan Ewertowski, Wojciech Zawadzki.
- Elbląg: Studio Poligr. Komputerowej „SQL”,
2007. - 146 s., [16] s. tabl.: il.
Z treści: JEZIERSKI Jacek: Parafia św. Mikołaja
w Elblągu w końcu lat 70. XX wieku: wspomnienie s. 1922. - EWERTOWSKI Stefan: Ks. infułat dr Mieczysław
J ó z e f c z y k s. 27-30. - BORZYSZKOWSKI Józef: Ks.
Mieczysław Józefczyk: jego miejsce w dziejach Elbląga
i elbląskiej historiografii s. 33-39. - HOCHLEITNER Janusz: Drogowskaz inspiracji s. 41-47. - DŁUGOKĘCKI
Wiesław: Czcigodny księże infułacie s. 49-50. - WŁODARSKI Józef Arno: O księdzu infułacie Mieczysławie
Józefczyku i jego dokonaniach naukowych słów kilka
s. 51-55. - WIŚNIEWSKI Jan: Dziejopis kościoła elbląskiego: o badaniach historycznych prowadzonych przez
ks. inf. dr Mieczysława Józefczyka s. 57-66. - PIOTROWSKI Andrzej: Ks. Mieczysław Józefczyk: wikariusz bisku-
[813]
Pomorze Wschodnie
pi w Elblągu s. 67-78. - ZAPADKA Romuald: Ks. prałat
Mieczysław Józefczyk: gorliwy kapłan i społecznik s. 8183. - TOMCZYK Ryszard: Mój ksiądz Mieczysław [Józefczyk] s. 85-90. - OGRODNIK Romana: Wspomnienia
s. 91-93. - KILANOWSKI Andrzej: Ks. infułant Mieczysław Józefczyk s. 95-99. - PAWOWICZ Irena: „Życie ma
wtedy sens, kiedy jest służbą” s. 103-106. - TOWAREK
Piotr: Ksiądz infułat Mieczysław Józefczyk: książę niezłomny s. 107-111
1596. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna:
Marian K a c z y ń s k i (4.12.1932-17.10.2007).
Wiad. Archeol. 2007 T. 59 s. 203-205
Acc.: Bibliografia prac Mariana Kaczyńskiego s. 206-207.
Archeolog, bałtoznawca
1597. BIELIŃSKI Bogdan [K.]: Pięć pokoleń K a m i ń s k i c h . Pomerania 2007 nr 2
s. 38-41, il., portr.
Rodzina z Kociewia
1598. CIESIELSKA Maria: Franciszek
K a s z u b o w s k i (1922-2006). Biul. Fund.
Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2007 nr 1 s. 50-51, portr.
Żołnierz AK na Pom. Gdań.
1599. JÄHNIG Bernhart: Franz K e s s l e r
[1914-2007]. Preussenland 2007 Jg. 45 s. 55-56
Organista m.in. w Gdańsku
1600. SASS Marek: Krąg rodzinny Aleksandra K ę s o w s k i e g o [1590-1667] herbu
Poraj. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 124-129,
portr.
Opat klasztoru cystersów w Oliwie
1601. ACHREMCZYK Stanisław: Wojciecha K ę t r z y ń s k i e g o [1838-1918] droga do polskiej tożsamości narodowej // In:
Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz
ziem ościennych w okresie zaborowym i II
Rzeczypospolitej: studia i materiały. - Suwałki, 2007. - S. 215-222
1602. LEW, stolem, budziciel: Wojciechowi K i e d r o w s k i e m u na 70. urodziny
/ zespół Stanisław Janke [et al.]. - Gdańsk;
Wejcherowo: Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz.Pom., 2007. - 187 s.: il., portr.
115
1603. KILARSKI Maciej: K i l a r s k i Jan
(1882-1951), matematyk i fizyk // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 113-114
W l. 1945-1951 w Gdańsku, członek grupy operacyjnej ds. zabezpieczenia dóbr kulturalnych
1604. WRZOSEK Alicja: Roman K l i m
(1940-2000). Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2
s. 30-31, portr.
1605. ARSZYŃSKI Marian: K l o e p p e l
Otto (1873-1942), architekt, prof. Politechniki Gdańskiej // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 114-115
1606. WIECZERZAK Jadwiga: Alfons
Franciszek K l o n o w s k i (1914-1968): etnograf, badacz kultury ludowej Warmii i Mazur,
kustosz Muzeum Mazurskiego w Olsztynie //
In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. - Wrocław,
2007. - S. 146-148: portr.
1607. KNOPPEK Krzysztof: Jan K ł o s o w s k i (1898-1973): zasłużony komornik
chojnicki. Zesz. Chojn. 2007 nr 22 s. 211-213
1608. GROMNICKI Jan: K o c z o r o w s k i Klemens (1927-1997), architekt // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 118-119
W l. 1948-1953 w Gdańsku i Elblągu, m.in.
w PPPKZ
1609. STOBIECKI Rafał: Ludwik K o l a n k o w s k i (1882-1956) // In: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku.
- Rzeszów, 2007. - S. 507-524: il.
1610. GINGERICH Owen: Książka, której nikt nie przeczytał. - Warszawa, 2004
Dot. Mikołaja K o p e r n i k a
Rec.: KOKOWSKI Michał: Omówienie bestsellera
[...], Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2006 R. 51 nr 3/4 s. 273-298
1611. KOKOWSKI Michał: Poszukiwania grobu Kopernika: refleksje advocati diaboli. Cz. 1: Rozważania w kontekście aktualnych poszukiwań archeologicznych: (według
116
Pomorze Wschodnie
[814]
stanu poszukiwań na dzień 15.09.2005, relacjonowanych w prasie i publikacjach internetowych). Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2007
R. 52 nr 1 s. 121-151. Bibliogr. s. 142-149
1620. ZISCHKE E.: Die Familie K r e s i n (Kruzyn, Krösin, Krehsiehn o.ä.) aus der
Tumberger Gegend. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29 s. 41-61
1612. KOPERNIK Mikołaj: Pisma pomniejsze / do dr. przygot. Tadeusz Bieńkowski [et al.]; przedm. i red. nauk. Andrzej Wyczański; Polska Akademia Nauk. - Warszawa:
Wydaw. Sejmowe, 2007. - XVIII, [2], 238, [2]
s. - (Mikołaj Kopernik. Dzieła Wszystkie; 3)
1621. WĘSIERSKI Adam: Działalność
gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza
Teofila K r z e s z e w s k i e g o [1848-1894].
Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 39-72, faks., tab.
1613. WASIUTYŃSKI Jeremi: Kopernik:
twórca nowego nieba. - [Wyd. 2]. - Toruń:
Wydaw. Nauk. Grado, 2007. - 582 s.: il., faks.,
portr. Bibliogr. s. 544-552
1614. TECHMAN Ryszard: Pierwszy kapitan portu w Pucku w latach 1945-1947. Zap.
Puckie 2007 nr 6 s. 155-159, il., faks., portr.
Franciszek K o p i e c (1889-1964)
1615. KOWALKOWSKI Jacek: Adam
K o s (ok. 1610?-1661) biskup chełmiński:
pochodzenie. Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 197-220, faks., portr.
1616. KURPIERZ Tomasz: Stanisława
K o w a l s k a z d. Michalik (1919-1998), naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, adwokat. Aparat Represji
w Pol. Lud. 1944-1989 2005 [nr] 1(2) s. 439-443, portr.
1617. GZELLA Grażyna: Leon K o w a l s k i - grudziądzki zecer-redaktor przed sądem pruskim. Rocz. Hist. Prasy Pol. 2005 T. 8
z. 1 s. 5-16. Sum. Streszcz.
1618. POMARNACKA Elżbieta Z.: Irena
K o z a k i e w i c z (1929-2006): dr hab. prof.
nzw. Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego AM w Gdańsku. Ann. Acad. Medicae
Gedan. 2007 T. 37 s. 249-251
1619. BRENDA Waldemar: Brat Kurpiów i Mazurów: związki Romualda K o z ł a
[1909-1986] z Ziemią Kurpiowską i Mazurami. Zesz. Kolneńskie 2006 nr 1 s. 15-34, il.
Działacz społeczny z Pisza
W Śliwicach, pow. tucholski
1622. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. kanonik Czesław K u j a w a (1931-2007).
Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr 1/2 s. 300-304,
portr.
1623. DUNIN-KARWICKA
Teresa:
Ryszard Aleksander K u k i e r (1924-2000):
etnolog, geograf, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. - Wrocław, 2007. - S. 177-180:
portr.
1624. ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa:
Wiktor K u l e r s k i (1865-1935): polityk wydawca - dziennikarz. - Toruń, 2006
Rec.: ŻUKOWSKI Arkadiusz, Prz. Politologiczny
2007 R. 12 nr 1 s. 162-164
1625. KITEK Irene: Ruf des Herzens
- Tränen der Sehnsucht: Chronik der Familien K u l l i n g und Kowalewski aus DanzigWestpreussen. - Lübeck: CTV-Verl., 2007.
- 331 s.: il.
1626. KURELLA Bohdan: K u r e l l o w i e z Ziemi Działdowskiej. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 46-53
1627. MAKURAT Iwona: Aleksander
L a b u d a [1902-1981] jako felietonista na tle
literatury kaszubskiej // In: Remusowa Kara
2007: warsztaty regionalne: materiały pokonferencyjne: Starbienino, 26-28 października
2007 r. - Gdańsk, 2007. - S. 37-48
1628. BORZYSZKOWSKI Józef: Gerard
L a b u d a : Kaszuba w Poznaniu. Pomerania
2007 nr 1 s. 12-16, il.
[815]
Pomorze Wschodnie
1629. KOSMAN Marceli: Dziewięćdziesięciolecie urodzin profesora Gerarda Labudy. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1 s. 225-228
1630. LABUDA Gerard: Od Kaszub
do Kaszub / rozm. Andrzej M. Kobos // In:
Po drogach uczonych: z członkami Polskiej
Akademii Umiejętności rozmawia [...]. T. 1.
- Kraków, 2007. - S. 449-466: portr.
1631. LEBRUN Helge: Stamm- und
Nachfahrenliste L e i n w e b e r /Lebrun. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29
s. 29-31
1632. ŁYSIAK Marian: Doc. dr hab. med.
Gerhard L e m m e l (1902-1987), lekarz niemiecki, syn rajcy miejskiego w pruskim i polskim Poznaniu, dyrektor Szpitala Miejskiego
w Toruniu w czasie II wojny światowej // In:
Medycyna i farmacja XIX i XX wieku: zagadnienia wybrane. - Poznań, 2007. - S. 292-296:
faks., portr.
1633. CENCKIEWICZ Sławomir: „Źle
urodzony”: pamięci Henryka L e n a r c i a k a
(1933-2006). Biul. Inst. Pamięci Narod. 2007
nr 5/6 s. 124-132, il., portr.
117
1638. CHŁOSTA Jan: W obronie ojców
mowy i wiary: Jan L i s z e w s k i [1852-1894],
redaktor, wydawca, poeta. - Olsztyn: Edytor
„Wers”, 2007. - 173, [2] s.: il., faks., portr., tab.
Bibliogr. s. 171-173
1639. JOĆ Iwona: Powrót do pałacu. Pomerania 2007 nr 2 s. 19-24, il., pl.
Rodzina L o e s c h e r, właściciele pałacu w Starbieninie, pow. wejh.
1640. WITOLD L o o k (1929-1976)
/ red. Bogdan Kuffel, Zbigniew Stromski.
- Chojnice: Przeds. Mark. „LOGO”, 2007. 255 s.: il., faks., portr. - (Biblioteka Filomaty;
T. 5)
Zawiera przedruki prac W. Looka
1641. KRÓLIKOWSKI Janusz: Generał
brygady prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław
Mieczysław Ł a s i ń s k i . Prz. Morski 2006 R.
71 z. 4 s. 93-97, portr. Sum. s. 100
1642. OSTROWSKA Mira, LAVRINOVIČ Aleksandra: Kazimierz Ł a w r y n o w i c z [1941-2002]. Borussia [2007] nr 42
s. 253-256
Prof. Uniw. Kalinigradzkiego, autor książek o historii
uniwersytetu w Królewcu
Działacz „Solidarności” W Gdańsku
1634. ZIENTARA Włodzimierz: Gottfried L e n g n i c h [1689-1774]: Geschichtslehrer der Brüder Poniatowski [1676-1762] //
In: Bildung: Facetten der wissenschaftlichen
Kommunikation. - Nysa, 2007. - S. 169-176
1635. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
dr Andrzej L e w a n d o w s k i (1954-2007).
Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr 1/2 s. 305-307,
portr.
1636. LICZMAŃSKA-MAŁEK Regina:
W stulecie urodzin Alfa L i c z m a ń s k i e g o
[1904-1940]. Libri Gedan. 2005/2006 T. 23/24
(dr. 2007) s. 191-199, il, portr. Sum. Zsfg.
Gdański działacz polonijny, harcmistrz, od 1935 r.
komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP
1637. PTASZYK Marian: Pamięć o Samuelu Bogumile L i n d e m w Toruniu. Folia
Toruniensia 2007 T. 7 s. 7-11. Sum. Zsfg.
1643. ŁOPUSKI Jan: Pozostać sobą
w Polsce Ludowej: życie w cieniu podejrzeń
/ posł. Zbigniew K. Wójcik; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. - Rzeszów,
2007. - 192, [1] s., [8] s. tabl.: portr. - (Relacje
i Wspomnienia; T. 11)
J. Ł o p u s k i , prawnik, prof. UMK, działacz niepodległościowy
1644. [Ł U B I E Ń S K A - ] I W A N I S Z E W S K A Cecylia: Jak zostałam astronomem / rozm. Andrzej Woszczyk // In:
Astronomem być...: świadectwa życia i pracy astronomów polskich. - Toruń, 2007. - S.
171-206: il.
1645. GZELLA Grażyna: Michał M a j e r s k i [1873-1934] przed sądem pruskim.
Rocz. Hist. Prasy Pol. 2006 T. 9 z. 2 s. 37-54.
Sum. Streszcz.
Red. „Gazety Grudziądzkiej” w l. 1897-1903
118
Pomorze Wschodnie
1646. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. kanonik-jubilat Stefan M a l i n o w s k i
[1914-2004]. Tor. Wiad. Kośc. 2004 R. 13 nr
1/2 s. 166-170
Proboszcz parafii w Nieżywięciu, pow. brodnicki
1647. KOPCIOWSKI Dariusz: M a l i s z e w s k i Przemysław (1933-1997), historyk sztuki, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2.
- Poznań, 2006. - S. 172-173
1648. CHRZANOWSKI Tadeusz: M a m u s z k a Franciszek (1905-1995), pedagog,
dokumentalista, popularyzator zabytków,
historii i kultury Pomorza Gdańskiego // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 173-174
1649. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: M a r k o w s k i Feliks Bernard (1902-1985) // In:
Słownik biograficzny techników polskich.
T. 18. - Warszawa, 2007. - S. 95-97: portr.
Architekt, prof. Polit. Gdań.
1650. FELIKS M a r s z a ł k o w s k i (1911-1987) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2007. - 672 s.: il., faks.,
portr. - (Pro Memoria)
1651. FELIKS Marszałkowski [19111987] i inni Zrzeszińcy a rozwój języka i literatury kaszubskiej / Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku. - Wejherowo;
Gdańsk, 2007. - 72 s.: il., portr.
Z treści: SAMP Jerzy: Feliksa Marszałkowskiego
[1911-1987] literacka stegna s. 5-14. - MAKURAT Iwona: Aleksander Labùda [1902-1981] a rozwij kaszëbsczi
lëterature i jãzëka s. 15-24. - SZYMIKOWSKI Dariusz:
Mòwa ë nôrodnô swiąda Kaszëbów w mëslë zrzeszińców
s. 25-36. - KAMIŃSKI Edmund: Jan Trepczyk [19071989] - Zrzeszińc: (Zrzeszińskô deja w ùsôdztwie Méstra
Jana) s. 37-53
1652. FRIEDRICH Jacek: M i e s z k o w s k i Bronisław (1909-1976), historyk sztuki,
wojewódzki konserwator zabytków w Gdańsku // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S.
177-178
[816]
1653. RECHENBERG-MIETZ Ingrid,
RECHENBERG Eberhard: Ein methodisches Beispiel: Recherchen zu Vorfahren und
Nachkommen von Michael M i e t z (geb. ca.
1765) und Florentine Röder (geb. ca. 1772)
in Südpommerellen. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 Jg. 55 s. 111-130
1654. ŁBIK Lech: M i k o ł a j z R y ń s k a [ok. 1360-1411]: drogi i bezdroża kultu
regionalnego bohatera // In: Polska w kręgu
polityki, kultury i gospodarki europejskiej:
księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin
prof. Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz,
2007. - S. 251-261: il.
1655. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: M i n k i e w i c z Witold (1880-1961) // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18.
- Warszawa, 2007. - S. 106-108: portr.
Architekt, prof. Polit. Gdań.
1656. ZIĘBA Andrzej A.: Teodora M o d z e l e w s k a (1887-1969): organizatorka
przemysłu chałupniczego, kolekcjonerka
i badaczka haftów, tkanin i strojów Warmii
i Mazur // In: Etnografowie i ludoznawcy
polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. Wrocław, 2007. - S. 210-212: portr.
1657. DRZEWIECKI Andrzej: Adam
[1891-1953], Aleksander [1896-1962] i Borys
[1893-1966] M o h u c z o w i e w służbie Polskiej Marynarki Wojennej. - Toruń, 2005
Rec.: PATER Walter: Bracia Mohuczowie i dzieje
Marynarki Wojennej, Prz. Morski 2006 R. 71 z. 1 s. 78-88
1658. DIESTELMANN Jürgen: Joachim M ö r l i n (1514-1571): Luthers Kaplan
- „Papst der Lutheraner”: ein Zeit- und Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. - Neuendettelsau: Freimund-Verl., 2003. - 395 s.: il.,
mapy
1659. WĘSIERSKI Adam: Ksiądz Ignacy N a w a c k i (1870-1948). Zap. Tucholskie
2007 nr 3 s. 110-119, il., tab.
Proboszcz w Śliwicach, pow. tucholski
1660. NAWROLSKA Grażyna: N a w r o l s k i Tadeusz (1945-1994), archeolog //
[817]
Pomorze Wschodnie
In: Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 182-183
W Gdańsku i w Szczecinie
1661. SELIN Leszek: Trzydziesty rok
od śmierci Augustyna N e c l a [1902-1976]:
wspomnienie pisarza. Zap. Puckie 2007 nr 6
s. 87-88, portr.
1662. TERRAE Leopoliensis filius, terrae
Gedanensis civis: księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Zbigniewowi N o w a k o w i w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red.
Maria Babnis, Maria Pelczar. - Gdańsk: Bibl.
Gdań. PAN, 2007. - 222, [1] s.: il., faks.
Z treści: PĘTLICKA Wanda: Życiorys prof. dr. hab.
Zbigniewa Jana Nowaka s. 17-21. - PSZCZÓŁKOWSKA
Z[enobia] Lidia: Bibliografia prac prof. dr. hab. Zbigniewa
Nowaka s. 22-70. - PELCZAR Andrzej: O dwóch egzemplarzach pewnej kiążki, czyli glosa do biografii Jana Brożka [1585-1652] i Piotra Krügera [1580-1639] s. 123-147.
- BUCHWALD-PELCOWA Paulina: Słownik bio-bibliograficzny Henninga Wittego [1634-1696] opublikowany
w Gdańsku w 1688 roku s. 148-158. - HEWELIUSZ Jan:
Heweliusz, Gralath [1741-1818] i Albertrandi [1731-1808]: listy Heweliusza w rękopisach Biblioteki Gdańskiej
PAN / [oprac.] Z[enobia] Lidia Pszczółkowska s. 159-198
1663. CHUDZIAKOWA Jadwiga: Profesor Andrzej N o w a k o w s k i // In: Studia
z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S. 11-13
Acc.: CHĘĆ Adam: Wykaz publikacji naukowych
prof. dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego s. 15-24
1664. MAŁKOWSKI Kazimierz: Edward
Sas O b e r t y ń s k i (1913-2007). Rocz. Gdyński 2007 nr 19 s. 11-15, portr.
Oficer Wojska Polskiego, obrońca Gdyni w 1939 r.
1665. KURT O b i t z [1907-1945] i Konfederacja Bałtycka jako obiekt zainteresowań
Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego / [wyd.] Adam Szymanowicz. Zap.
Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 113-130
1666. SZYMANOWICZ Adam: Kurt Alfred Obitz: naukowiec i działacz mazurski.
Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 1 s. 19-37. Zsfg.
1667. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: O s i ń s k i Marian Adam (1883-1974) // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18.
- Warszawa, 2007. - S. 114-116: portr.
Architekt, prof. Polit. Gdań.
119
1668. KRZYŻANOWSKA Hanna: Osiński Marian (1883-1974), architekt, prof. politechnik we Lwowie i Gdańsku // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 185-187
1669. PATOK Adam: Opowieść o Janie
P a t o c k u [1886-1940]: synu kołodzieja
ze Strzelna, który został „szkólnym” dwóch
narodów. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 54-80, il.,
portr.
1670. PERSZEWSKI Maciej: Ze wspomnień mojej mamy. Kościerskie Zesz. Muz.
2007 [nr] 1 s. 38-59, il., portr.
Rodzina P e l l o w s k i c h
1671. KRUPA-WOJCIECHOWSKA
Barbara: Jakub P e n s o n [1899-1971] i jego
szkoła. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37
s. 159-166
Prof. Akad. Med. w Gdańsku
1672. REMBALSKI Tomasz: P e p l i ń s c y : o jeden dokument więcej. Pomerania
2007 nr 12 s. 40-41, faks.
1673. CHODUBSKI Andrzej: Pro memória: o docencie Bohdanie P i a s e c k i m
(1924-2000) i jego działalności politologicznej. Cywilizacja i Polityka 2007 nr 5 s. 14-22.
Sum.
Politolog na Uniw. Gdań.
1674. GANCARCZYK Paweł: P i o t r
z G r u d z i ą d z a [1392-po 1452]: kompozytor środkowoeuropejski XV wieku. Rocz.
Grudz. 2007 T. 17 s. 39-51
1675. GANCARCZYK Paweł: Piotr
z Grudziądza [1392-po 1452]: trzydzieści lat
obecności. Ruch Muz. 2006 R. 50 nr 3 s. 31-32
1676. MIROSŁAW P i o t r o w s k i 1942-2002: grafika, rysunek / red. Agata Rissmann. - Toruń: Wydz. Sztuk Pięknych UMK;
Muz. Okr., 2007. - 120 s.: il.
1677. ŁOJKOWSKA Ewa, MAKAREWICZ Wiesław: Anna Jadwiga P o d h a j s k a
120
Pomorze Wschodnie
(1938-2006): profesor, kierownik Katedry
Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG w latach 1996-2006. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37
s. 257-259, portr.
1678. KRZYŻANOWSKA
Hanna,
KRZYŻANOWSKI Lech: P o l a k Tadeusz
(1927-2001), inż. budownictwa lądowego //
In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 201-204
W l. 1945-1965 w Gdańsku
1679. REJMANOWSKI Maciej: P o l a k o w s k i Felicjan (1933-1980), architekt
[z Torunia] // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 204-206
1680. CZAPSKI Michał: P o r ę b o w i c z
Stefan (1904-1984) // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18. - Warszawa,
2007. - S. 117-118: portr.
Architekt, prof. Polit. Gdań.
1681. BRZOSZCZYK Adam, LASKOWSKI Mateusz, STROJNOWSKI Mateusz: Wojciech P r y l l [1877-1939]: życie i działalność.
Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 87-94, il., faks.,
portr.
Działacz społeczny i niepodległościowy z Bysławia
w pow. tucholskim
1682. OLLICK Maria: Wpływ patriotycznej postawy Wojciecha Prylla [1877-1939] na
losy rodziny. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 100109, il., faks., portr.
1683. WAJDA Alina, WAJDA Kazimierz:
Wojciech Pryll [1877-1939]: działacz Polskiego Związku Zachodniego. Zap. Tucholskie
2007 nr 3 s. 95-99
1684. BIAŁYNICKA-BIRULA Joanna,
KRUSZELNICKI Zygmunt: P r z y b y ł Eugeniusz, malarz, bibliofil, pedagog (1884-1965)
// In: Słownik artystów polskich i obcych
w Polsce działających (zmarłych przed 1966
r.): malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 8. - Warszawa, 2007. - S. 108-110
[818]
1685. ŁUKASIAK Jerzy Wojciech, KAMIŃSKI Zbigniew: Aleksander R a d e c k i
(1928-2006): profesor, kierownik Katedry
i Zakładu Chemii Fizycznej AM w Gdańsku
w latach 1984-1999. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37 s. 267-269, portr.
1686. MAZURKIEWICZ Janina: R e m e r Jerzy Ludwik Adam (1888-1979), historyk sztuki, dyrektor Muzuem Okręgowego
w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 211-214
1687. LUTOSTAŃSKA Alicja: R e w s k i
Zbigniew (1905-1989), historyk sztuki, historyk, konserwator zabytków woj. olsztyńskiego // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S.
214-216
1688. MARTYNAS Liudvikas R ė z a
[1776-1840]: epochų atspindžiai / sud. Nijolė
Strakauskaitė, Silva Pocytė; Klaipėdos Universitetas. Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda, 2007. - 111,
[1] s.: il. Sum. Zsfg.
1689. OPGENOORTH Ernst: Nachruf
auf Johann Friedrich R i c h t e r (1913-2007).
Preussenland 2007 Jg. 45 s. 54-55
Urzędnik w Królewcu
1690. HEYDEL Maria: R i c h t e r Wilhelm, rzeźbiarz i kamieniarz (?-1667)
[z Gdańska] // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy.
T. 8. - Warszawa, 2007. - S. 349-351
1691. HEYDEL Maria: R i g a Isaac, rzeźbiarz i snycerz, ur. przed 1653, zm. między
1715 a 1720 // In: Słownik artystów polskich
i obcych w Polsce działających (zmarłych
przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy.
T. 8. - Warszawa, 2007. - S. 357-359
Związany z Królewcem
1692. OKOŃ Emanuel: R o z n e r s k a
Maria Anna (1934-2001), konserwator dzieł
sztuki, prof. Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny kon-
[819]
Pomorze Wschodnie
serwatorów zabytków. Z. 2 . - Poznań, 2006.
- S. 220-223
1693. FILIPKOWSKI Janusz, GAJOWNICZEK Tomasz: Ks. prałat Emil R z e s z u t e k [1940-1997]: życie, dzieło i myśl. Rocz.
Dobromiejski 2007 T. 1 s. 193-200, il.
1694. ARSZYŃSKI Marian: S c h m i d
Bernhard Ernst Gustaw (1872-1947), architekt, konserwator zabytków Prus Zachodnich // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006.
- S. 229-231
1695. DOBAK Agata: Psalmy Ulryka
S c h o b e r a [1559-1598] ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 19-32. Sum. Zsfg.
1696. S C H Ö N Theodor v.: Persönliche
Schriften. Bd. 1: Die autobiographischen Fragmente / mit e. Einf. hrsg. v. Bernd Sösemann;
bearb. v. Albrecht Hoppe. - Köln, 2006
Rec.: STÜBIG Heinz, Militärgeschichtliche Zs. 2007
Bd. 66 s. 180-183
1697. WICZYŃSKI Tomasz: Życie
i działalność Jana S c h u l z a [1913-1995].
Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 1 s. 13-16, portr.
121
1701. KRAWCZYK Antoni: Profesor Jerzy S e r c z y k (1927-2006). Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2007 R. 52 nr 2 s. 213-228
1702. TOMCZAK Andrzej: Jerzy Serczyk [1927-2006]: dziejopis Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Spraw. Tow. Nauk. Tor.
2006 [nr] 60 (dr. 2007) s. 10-18
1703. SIPOWICZ Witold: S i p o w i c z
Hilary (1890-1969), organizator technicznego szkolenia morskiego, prof. P[olitechniki]
G[dańskiej] // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18 . - Warszawa, 2007. - S.
135-138: portr.
1704. S K E L N I K Leon: Leon rybak.
[Cz.] 1-3 / rozm. Zbigniew Gach. Pomerania
2007 nr 10 s. 14-19, il.; nr 11 s. 20-23, il.; nr
12 s. 16-19, il.
Wspomnienia gdyńskiego rybaka
1705. MUZALEWSKA-ALEXANDROWICZ Hanna: Kalina A n t o n o w i c z (Skłodowska-Antonowicz) (1923-2003): etnograf,
kustosz Muzeum Etnograficznego i Muzeum
Okręgowego w Toruniu // In: Etnografowie
i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2. - Wrocław, 2007. - S. 1-4: portr.
Działacz społeczny i kulturalny
1698. WITKOWSKI Rafał: Jerzy S c h w e n g e l (1697-1766): przeor Kartuzji Kaszubskiej i dziejopis Kościoła. - Poznań,
2004
Rec.: KROPIDŁOWSKI Zdzisław, Teki Gdań.
2004/2005 T. 6/7 s. 192-195. - PROKOP Krzysztof R[afał],
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 248-253
1699. KASPAREK Danta: Jan Karol
S e m b r z y c k i [1856-1919] i jego ostródzki
„Mazur”. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr.
2007) s. 147-156. Sum.
1700. ARSZYŃSKI Marian: S e m r a u
Artur (1862-1940), filolog, historyk, archiwista, miejski konserwator zabytków w Toruniu
// In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S.
231-232
1706. KRUK Erwin: Hieronim S k u r p s k i (1914-2006): słowo od mazurskich przyjaciół. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 77-80
Artysta malarz
1707. SOTOMSKA Ewa: Hieronim
Skurpski (1914-2006). Rocz. Działdowski
2007 T. 7 s. 81-83, il.
1708. REJMANOWSKI Maciej: S ł a w i ń s k i Ireneusz (1924-1997), konserwator-zabytkoznawca, technik budowlany // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 234-236
Pracownik PPPKZ w Toruniu
1709. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro
memoria: Olgierd S o c h a c k i (1931-2007).
Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 311-315
122
Pomorze Wschodnie
1710. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: S t a n k i e w i c z Jerzy (1923-1994), architekt, prof.
Politechniki Gdańskiej // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2.
- Poznań, 2006. - S. 240-242
1711. STARCZEWSKI Robert: S t a r c z e w s c y ze Starczewa: potomkowie Hilarego Starczewskiego (1763-1819), protoplasty
linii pomorskiej rodziny z ziemi chełmińskiej: do końca XIX wieku. Gens 2005/2006
s. 65-80
1712. ROZYNKOWSKI Waldemar: O domu rodzinnym bł. ks. S t e f a n a W i n c e n t e g o F r e l i c h o w s k i e g o . Paedag. Christ.
2007 [nr] 1 s. 217-225. Zsfg.
1713. ARSZYŃSKI Marian: S t e i n b r e c h t Conrad Emanuel (1849-1923), architekt, kierownik prac badawczych i konserwatorskich w zamku malborskim // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 244-246
1714. KOWALCZYKOWA Ewa: Rodzina
z Pomorza. [Cz. 1-4]. Kociewski Mag. Region.
2006 R. 21 nr 4 s. 17-19; 2007 R. 22 nr 1 s. 912; nr 2 s. 30-32; nr 3 s. 30-35, il.
Rodzina S t r u c z y ń s k i c h z Tczewa
1715. ŻABCZYŃSKI Antoni: S t r y j e c
Ryszard (1932-1997), grafik, rysownik, malarz, ceramik [z Gdańska] // In: Pol. słownik
biogr. T. 44. - Warszawa, 2007. - S. 499-501
1716. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna: S t r y n k i e w i c z - B i e n i u l i s
Barbara Danuta (1922-1966), rzeźbiarka,
docent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu // In: Pol. słownik biogr. T. 44. Warszawa, 2007. - S. 547-548
1717. GÓRALSKA Maria Marta: S t r y o w s k i Wilhelm August (1834-1917), malarz gdański // In: Pol. słownik biogr. T. 44.
- Warszawa, 2007. - S. 548-551
1718. KONARSKI Stanisław: S t r z a ł e c k i Janusz (1902-1983), malarz, rektor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku
[820]
// In: Pol. słownik biogr. T. 44. - Warszawa,
2007. - S. 561-563
1719. SROKA
Stanisław
Tadeusz:
S t r z e m s k a Jadwiga (1915-1989), profesor
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
// In: Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa,
2007. - S. 49-50
1720. DYGDAŁA Bogusław: Archidiakon chełmiński Jan Ludwik S t r z e s z (16101678). Theol. Thoruniensia 2005 [T.] 6 s. 407-433. Streszcz. w jęz. wł.
1721. DYGDAŁA Bogusław: Strzesz
(Strzeż) Jan Ludwik (1610-1678), archidiakon chełmiński // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2007. - S. 55-56
1722. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna, ŁAJMING Włodzimierz:
S t u d n i c k a Krystyna (1907-1999), malarka, profesor Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Pięknych w Gdańsku // In: Pol. słownik
biogr. T. 45. - Warszawa, 2007. - S. 116-117
1723. MIELCZAREK Ryszard: S t u d n i c k i Stanisław Marian (1913-1981), kapitan
żeglugi wielkiej // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2007. - S. 120-121
1724. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna, ŁAJMING Włodzimierz:
S t u d n i c k i - G i z b e r t Juliusz (1906-1978),
malarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Pięknych w Gdańsku // In: Pol. słownik
biogr. T. 45. - Warszawa, 2007. - S. 134-136
1725. MARCINKOWSKA Ewa: Regionalizm mazurski w działalności muzealnej
Emilii S u k e r t o w e j - B i e d r a w i n y [18871970]. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 8-22
1726. KS. BERNARD S y c h t a (1907-1982) a Kociewie...: jego poprzednicy i następcy / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. Gdańsk: Inst. Kasz.; Starogard Gdański: Pom.
Wyż. Szk. Polit. Społ. i Gosp., 2007. - 361, [6]
s.: il., faks., nuty, portr. - (Pro Memoria)
[821]
Pomorze Wschodnie
1727. MAŁKOWSKI Kazimierz: Wychowawca pokoleń: ks. kanonik mgr Józef
S z a r k o w s k i (1908-2006). Rocz. Gdyński
2007 nr 19 s. 239-241
1728. BAL Irena: Kinga S z c z e p k o w s k a - N a l i w a j e k (1945-2006). Questiones
Medii Aevi Novae 2006 Vol. 11 s. 367-372,
portr.
Toż: Barok 2007 [R.] 14 [nr] 2 s. 169-172, portr.
1729. WOŹNIAK Michał: Kinga Szczepkowska-Naliwajek (1945-2006). Biul. Hist.
Sztuki 2007 R. 69 nr 1/2 s. 153-156, il.
Acc.: Bibliografia prac Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek s. 156-158
1730. SZUBARCZYK Piotr: „Ze Lwowa,
bracie, ze Lwowa”...: Tadeusz S z c z u d ł o w s k i - bohater gdańskiego środowiska ROPCiO. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2007 nr 5/6
s. 119-123, il.
123
dy i jej trzech chłopach. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr 3 s. 41-43, il.
1737. CIEMNOŁOŃSKI Janusz: To m a s z e w s k i Wacław (1884-1969) // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18.
- Warszawa, 2007. - S. 154-156: portr.
Architekt, prof. Polit. Gdań.
1738. TANDECKI Janusz: Profesor Andrzej To m c z a k , człowiek, uczony, nauczyciel: w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.
Archiwista Pol. 2007 R. 12 nr 2 s. 17-26.
Sum.
1739. OKOŃ Emanuel: To r w i r t Leonard Waldemar (1912-1967), art. malarz,
scenograf, konserwator dzieł sztuki, docent
Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 270-273
1731. MAKARCZYK Irena: Jubileusz
siedemdziesięciolecia urodzin księdza profesora Alojzego S z o r c a . Echa Przeszłości
2007 [T.] 8 s. 325-330
1740. PERSZON Jan: Ks. Zygmunt
Tr e l l a [1933-2005]. Zap. Puckie 2006 nr 5
s. 228-229, il.
1732. PROKOPIAK-LEWANDOWSKA
Anna: Działalność Wandy S z u m a n [18901994] na rzecz osób niewidomych: wybrane
aspekty. Paedag. Christ. 2007 [nr] 1 s. 167-180. Sum.
1741. GIZIŃSKI Stanisław: Stanisław
Tr o k o w s k i [1933-2002]: wojewoda toruński. - Toruń: Zapolex Media, 2004. - 88 s.: il.,
faks., portr.
1733. GRACZYK Marcin: Admirał [Jerzy] Ś w i r s k i . - Gdańsk: Finna, 2007. - 340
s., [8] s. tabl.: tab. - (Seria z Kotwiczką)
1734. KWIATKOWSKI Bartłomiej: Józef
Te r l e c k i (1925-2006): profesor zw., kierownik Katedry i Zakładu Fizyki i Biofizyki
AM w Gdańsku w latach 1968-1995. Ann.
Acad. Medicae Gedan. 2007 T. 37 s. 279-281,
portr.
1735. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Prus Te s s i m i jego krąg krewniaczy. Echa Przeszłości
2007 [T.] 8 s. 7-21. Sum.
1736. BIELIŃSKI Bogdan K.: Wątek kaszubski w kociewskiej familii To l l i k ó w :
czyli o Mariannie Białk [1853-1918] ze Zdra-
Proboszcz parafii w Mechowie, pow. pucki
1742. TRZEBIATOWSCY: III Piknik Rodzin Tr z e b i a t o w s k i c h , 23-25 września
2005, Wiele - Mielno. Cz. 5 / oprac. Zdzisław
Zmuda Trzebiatowski. - [Dampelk]: Rada
Rodzin Trzebiatowskich, 2005. - 207, [1] s.:
il., portr.
Z treści: BORK Jan Gotfryd: Parafia Borzyszkowska w powiecie człuchowskim w Prusach Zachodnich
/ [wyd.] Konstanty Kościński s. 6-42. - BRZOZOWSKI
Jerzy: Jak odszukać przodków Trzebiatowskich: amatorskie doświadczenia praktyczne s. 46-63. - JUTRZENKATRZEBIATOWSKI Marian: Ofiary II wojny światowej
w rodzinach Trzebiatowskich s. 64-71. - REMBALSKI
Tomasz: Jutrzenka Trzebiatowscy z Niezabyszewa (18471945) s. 78-89. - JUTRZENKA Trzebiatowscy z Rekowa
/ oprac. Franciszek Jutrzenka Trzebiatowski, Janina Janulis s. 90-102. - JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI Zbigniew: Dzieje rodziny Jutrzenka Trzebiatowkich: gałąź
kaszubsko-krakowska s. 106-138. - ŻUBKA Adam: Rodzina Zmuda Trzebiatowskich z Łąkiego Szlacheckiego
- „Tesmar” s. 139-145. - UTRACKA Janina: Franciszek
Konstanty Zmuda Trzebiatowski [1920-2000] - „Tesmar”
124
Pomorze Wschodnie
i jego rodzina s. 146-151. - POTOMKOWIE Józefa Zmuda von Trzebiatowskiego [1835-1897] i Apolonii Rożek
s. 152-156. - KOWALKOWSKI Krzysztof: Kręgski Młyn
s. 157-159. - EDMUND Zmuda Trzebiatowski - przedsiębiorca: pierwszy Trzebiatowski w polskim „Who is
Who” s. 160-166. - EDMUND Zmuda Trzebiatowski:
snycerz z Czerska s. 167-173. - BRZEZIŃSKA Urszula:
Leon Jutrzenka Trzebiatowski [1890-1940] s. 174-179.
- POTOMKOWIE Jana Zmuda von Trzebiatowskiego
z Łąkiego Szlacheckiego s. 185-190
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2005 r.
1743. TRZEBIATOWSCY: III Zjazd Rodzin Trzebiatowskich, 15-17 września 2006,
Przechlewo. Cz. 6 / oprac. Zdzisław Zmuda
Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2006. - 326, [2] s.: il., portr.
Z treści: WIKARYJCZYK Mścisław: Przechlewo
s. 7-13. - ZMUDA-TRZEBIATOWSKI Jerzy Wojciech
v.: Odkrycia w Trzebiatkowej, czyli wieś, która daje do
myślenia s. 19-22. - SCHMUDE Herbert v.: Cząstkowi właściciele wsi Trzebiatkowo w powiecie bytowskim
w XVIII wieku. [Cz. 1] s. 23-36. - ZMUDA Trzebiatowscy
z „Dworskich” w Przechlewie / oprac. Zdzisław Zmuda
Trzebiatowski s. 39-46. - BRZOZOWSKI Jerzy: Potomkowie sołtysa Wawrzyńca Zmudy z Borowego Młyna
s. 53-126. - TRZEBIATOWSKI Zygmunt v.: Notatki do
rodzinnego „Stammbucha” s. 130-134. - TRZEBIATOWSKI Roman Józef: Feliks Trzebiatowski [1933-2002]: poseł
na sejm, społecznik s. 143-156. - OLSZOWSKA Halina:
Nasz ojciec: Benedykt Zmuda Trzebiatowski [1915-1961]
ze Stawisk koło Niedamowa s. 160-166. - ŁAJMING
Włodzimierz: Na styku kultur s. 167-172. - SPIS członków rodziny Zmuda Trzebiatowskich na Zaborach: (linia
najliczniejsza) s. 173-185. - JUTRZENKA Wiesław: Dynastia pszczelarzy [Józef Jutrzenka] s. 186-196. - ZMUDA
TRZEBIATOWSKI Grzegorz: Mielonek: wspomnienia
s. 197-212. - ZMUDA Trzebiatowscy z Mielonka s. 213-223. - JARUSZEWSKI Kazimierz: Pomorskie losy: ze
Smołdzin i Fronopola s. 224-227. - REMBALSKI Tomasz:
Drążkowscy: ród organistów na Kaszubach (IV ćwierć
XVIII-II ćwierć XX wieku) s. 237-248. - REMBALSKI Tomasz: Zarys dziejów rodu Peplińskich z Peplina (połowa
XVII-początek XIX wieku) s. 249-271. - ŻUBKA Adam:
Zmuda Trzebiatowscy „Tesmar” z Betlejem w Łąkiem
Szlacheckim c.d. s. 289-303
1744. TRZEBIATOWSCY: VIII Zjazd
Rodzin Trzebiatowskich, 14-16 września
2007, Sulęczyno. Cz. 7 / red. Zdzisław Zmuda
Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2007. - 267, [3] s.: il., faks., portr.
Z treści: TRZEBIATOWSKA Małgorzata: Historia Sulęczyna s. 6-16. - STANKIEWICZ Paweł: Kronika szkoły podstawowej w Węsiorach z lat 1880-1966 /
[wyd.] Zdzisław Zmuda Trzebiatowski s. 17-44. - RODZINA Józefa Jutrzenka Trzebiatowskiego [1868-1921]
z Trzebunia s. 63-65. - SCHMUDE Herbert v.: Cząstkowi właściciele wsi Trzebiatkowo w powiecie bytowskim
w XVIII wieku. Cz. 2 s. 66-90. - MARIAN Zmuda Trze-
[822]
biatowski: przedsiębiorca budowlany z Bytowa s. 99-101.
- ZMUDA TRZEBIATOWSKA Urszula: Słów kilkoro
o rodzinie Anny i Bronisława [1922-1994] „Szultów”
Zmuda Trzebiatowskich s. 102-104. - RODZINA „Szulta” Zmuda Trzebiatowskich s. 105-109. - BRZOZOWSKI
Jerzy: O jednej z wielu kaszubskich emigracji i nie tylko
s. 110-120. - BRZOZOWSKI Jerzy: Okruszki s. 121-128.
- ZMUDA TRZEBIATOWSKI Krystian: Rodzina Bernarda Antoniego „Wielkiego” Zmuda von Trzebiatowskiego
[1853-1924] s. 129-151. - POTOMKOWIE Antoniego
Bernarda „Wielkiego” Zmuda von Trzebiatowskiego
[1853-1924] s. 155-163. - RESZKA Benedykt: Referat
opracowany i wygłoszony na uroczystości poświęcenia
tablic pamiątkowych z nazwiskami ofiar wojen w Łąkiem
Szlacheckim s. 182-192. - REMBALSKI Tomasz: Zmuda
Trzebiatowscy z Prądzony i ich potomkowie z Niezabyszewa (XVIII-XX wiek) s. 193-238. - POTOMKOWIE
Krzysztofa Zmudy Trzebiatowskiego z Prądzony s. 239-249. - OSTROWSKI Kazimierz: Drzewo Wyrowińskich
s. 258-261
1745. BOROWIAK Mariusz: Admirał: biografia Józefa U n r u g a [1884-1973].
- Gdańsk: Finna, 2004. - 378, [17] s., [40]
s. tabl.: il. - (Seria z Kotwiczką). Bibliogr.
s. 364-378
1746. ARSZYŃSKI Marian: Vo l m a r
Erich (1887-1975), architekt, konserwator
zabytków Wolnego Miasta Gdańska // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006 . - S. 283
1747. DOMAŃSKA Hanna: Przyczynek
do życiorysu sopockiego hotelarza Hugona
We r m i n g h o f f a [1860-1944]. Rocz. Sopoc. 2006 [T.] 19 (dr. 2007) s. 113-117, il.
1748. KOWALKOWSKI Krzysztof: We r n i k o w s c y : nieznany ród szlachecki na Kociewiu. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22 nr
3 s. 15-17, il.
1749. KUFFEL Bogdan: Stanisław Wę c l e w s k i [1820-1893]: profesor gimnazjów
chełmińskiego (1850-1874) i chojnickiego
(1874-1887). Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2007
nr 3 s. 88-91, faks., portr.
1750. WIECZERZAK Jadwiga: Józef
W i e c z e r z a k (1925-1975): etnograf, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku, kustosz Muzeum Mazurskiego
w Olsztynie // In: Etnografowie i ludoznaw-
[823]
Pomorze Wschodnie
125
cy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2.
- Wrocław, 2007. - S. 360-362: portr.
[Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk
2007]. - Gdańsk, 2007. - S. 541-553. Sum.
1751. WOJCIECHOWSKA
Helena:
W poszukiwaniu wolności traconej: historia
mennonickiej rodziny W i e h l e r ó w. Okolice 2007 T. 5 s. 263-281
1756. WOLF Hans-Jürgen: Die Vorfahren der westpreussischen Familie Wo l f . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2007 Bd. 29
s. 21-28
1752. MASŁOWSKI Aleksander: Adam
W i j b e (1584?-1653). Jantar. Szlaki 2007 R.
50 nr 1 s. 21-23, il.
1757. KOWALKOWSKI Jacek: Franciszek Wy b i c k i (1708-1765): pochodzenie
i działalność. Stud. Pelpl. 2007 T. 37 s. 221250, faks.
Budowniczy z Gdańska
Proboszcz w Skarszewach
1753. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
prałat-jubilat Józef W i l c z e w s k i (19252007). Tor. Wiad. Kośc. 2007 R. 16 nr 1/2
s. 291-294, portr.
1754. KRUK Erwin: Ks. Otton W i t t e n b e r g 6 stycznia 1894 - 4 maja 1967. Rocz.
Mazur. 2007 T. 11 s. 78-86, portr.
Proboszcz w Pasymiu i Olsztynie
1755. VOGEL Benjamin: Johann Werner
Wo g e [1696-1772]: gdański budowniczy
klawesynów // In: Muzyka fortepianowa: XIV
1758. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Elżbieta Z a w a c k a : „Zelma”, „Sulica”, „Zo”.
- Toruń: Fund. „Arch. i Muz. Pom. AK oraz
Wojsk. Służby Polek”, 2007. - 51 s.: il., portr. (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie
Armii Krajowej” w Toruniu; T. 50). Sum. Zsfg.
1759. BREWCZYŃSKI Sławomir: Ks.
Adalbert (Wojciech) Z i n k : rządca diecezji
warmińskiej w latach 1951-1953. - Olsztyn,
2006
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 368-371
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz. 329, 371, 448, 474, 478, 1025, 1165,
1326, 1411, 1797, 1806, 2417, 2428, 2472, 2473, 2479,
2481, 2483-2485, 2490
1760. AKTUALNE problemy kultury łużyckiej na Pomorzu / red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner; Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku. - Gdańsk, 2007. - 223, [1] s.: il.,
mapy, pl., tab. Zsfg.
Z treści: MALINOWSKI Tadeusz: Refleksje na temat
kultury łużyckiej na Pomorzu = Reflexionen zum Thema Lausitzer Kultur in Pommern s. 11-21. - GRABARCZYK Tadeusz: Początki zainteresowań kulturą łużycką
na Pomorzu Gdańskim = Die Anfänge des Intersses an
der Lausiter Kultur in Pommerellen s. 21-24. - GEDIGA
Bogusław: Problemy badań nad epoką brązu na Pomorzu
s. 25-34. - KRAJEWSKI Przemysław: Struktury osadnicze
późnej epoki brązu - wczesnej epoki żelaza na Pomorzu
Zachodnim: wybrane zagadnienia s. 35-46. - FAZA wielkowiejska a kultura łużycka i kultura pomorska: nowa
próba ustalenia wzajemnych relacji / [aut.] Mirosław Fu-
dziński [et al.] s. 47-59. - MOGIELNICKA-URBAN Małgorzata: Elementy doktryny religijnej w świetle obrządku
pogrzebowego na cmentarzyskach ludności kultury łużyckiej na Pomorzu s. 61-81. - ROŻNOWSKI Franciszek,
CYMEK Lidia: Ludność kultury łużyckiej na Pomorzu
w świetle danych antropologicznych s. 83-92. - BOGUCKI Zdzisław, OŻGO Małgorzata, KOLMETZ Agnieszka:
Wstępna analiza składu gatunkowego i wielkości muszli
małży słodkowodnych ze stanowiska archeologicznego
w Nowym Łowiczu (powiat Drawsko Pomorskie) s. 93100. - UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Analiza porównawcza ceramiki łużyckiej ze stanowisk osadniczych
w rejonie Dolnej Odry s. 101-130. - BUKOWSKI Zbigniew: Żuławy i Powiśle we wczesnej epoce żelaza (tezy
referatu) s. 131-138. - GÓRSKA-GRABARCZYK Beata:
Kultura łużycka w mikroregionie czerskim s. 139-143. GACKOWSKI Jacek: Społeczności łużyckie w strefie Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy: refleksje nad interpretacją niektórych źródeł
s. 155-172. - HOFFMANN Mirosław J.: Osada z młodszej
epoki brązu w Olsztynie-Hermenau w świetle źródeł archiwalnych z Prussia Museum w Królewcu s. 173-190.
- FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław: Dwadzieścia lat badań Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na
126
Pomorze Wschodnie
stanowiskach kultury łużyckiej na Pomorzu Gdańskim
s. 191-201
1761. BARTKOWSKI Sebastian: Z dziejów komturstwa (prokuratorstwa) unisławskiego (1285-1403) // In: Polska w kręgu
polityki, kultury i gospodarki europejskiej:
księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin
prof. Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz,
2007. - S. 117-131: tab.
1762. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Zagadkowe plemię Galindów: wybrane problemy. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr. 2007) s. 47-63.
Sum.
1763. CARRUTHERS Elspeth: Making
territories in the high middle ages: the role
of foundations charters in the German colonization of the Vistula river // In: Migration
in history: human migration in comparative
perspective. - Rochester/N.Y., 2007. - S. 1-34
1764. GACKOWSKI Jacek: Znaleziska
grocików strzał w „łużyckim” środowisku
kulturowym międzyrzecza Wisły, Drwęcy
i Osy // In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S. 29-49,
[1] k. tabl.: il., mapa. Bibliogr. s. 44-48. Sum.
1765. GRABARCZYK Tadeusz: Historia
starożytna Kociewia w świetle badań archeologicznych. Rydwan 2006 [nr] 1 s. 6-12
1766. HOFFMANN Mirosław J., MACKIEWICZ Adam: Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego. - Ostróda, 2004
Rec.: JAGODZIŃSKI Marek F., Ostródzki Prz. Hist.
2005 T. 1 (dr. 2007) s. 217-221
1767. JANOWSKI Andrzej: Quondam
castrum Ruth: próba lokalizacji średniowiecznego grodu w ziemi chełmińskiej w świetle
źródeł pisanych i archeologicznych // In:
Studia z dziejów wojskowości, budownictwa,
kultury. - Toruń, 2007. - S. 277-292: il., pl.,
tab. Bibliogr. s. 288-291. Sum.
1768. JÓŹWIAK Bartosz: Społeczności
subneolityczne Polski północno-wschodniej:
[824]
(charakterystyka ogólna) // In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze
polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań,
2006. - S. 85-90
1769. KRÓL Danuta: Archeologiczne
dziedzictwo kulturowe strefy nadmorskiej.
Zesz. Gminy Puck 2002 z. 2 s. 40-46
1770. KULTURA bogaczewska w 20 lat
później: materiały z konferencji, Warszawa,
26-27 marca 2003 / red. Anna Bitner-Wróblewska; Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Warszawie.
- Warszawa, 2007. - 519 s.: il., mapy, pl., tab.
+ 1 CD-Rom. - (Seminarium Bałtyjskie; T. 1).
Sum.
Z treści: OKULICZ-KOZARYN Jerzy: O pierwszych
próbach klasyfikacji kulturowej kręgu zachodniobałtyjskiego s. 13-17. - NOWAKOWSKI Wojciech: Kilka okrągłych rocznic z historii „kultury bogaczewskiej” s. 19-22.
- GŁADKI Marcin: Chronologia schyłkowej fazy wczesnej epoki żelaza w mikroregionie Jez. Salęt w świetle badań na stanowisku II w Wyszemborku, gm. Mrągowo,
woj. warmińsko-mazurskie s. 25-39. - IWANICKI Piotr,
JUGA-SZYMAŃSKA Anna: Horyzont 1. kultury bogaczewskiej w świetle analizy wybranych typów zabytków
s. 41-71. - KONTNY Bartosz: Najwcześniejsze elementy
uzbrojenia w kulturze bogaczewskiej w świetle zewnętrznych wpływów kulturowych s. 73-111. - JUGA-SZYMAŃSKA Anna: Archiwalia archeologiczne dotyczące
kultury bogaczewskiej s. 121-137. - IWANICKI Piotr:
Wschodnia strefa kultury bogaczewskiej w świetle materiałów archeologicznych: zarys problematyki s. 139-166.
- SZYMAŃSKI Paweł: Stan badań nad osiedlami kultury
bogaczewskiej s. 167-187. - KARCZEWSKA Małgorzata,
KARCZEWSKI Maciej: Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury bogaczewskiej na przykładzie cmentarzyska
w Paprotkach Kolonii s. 195-217. - BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Zmierzch kultury bogaczewskiej i jej relacje
z grupą olsztyńską s. 219-237. - BERTAŠIUS Mindaugas:
Uwagi na temat kontaktów ludności kultury bogaczewskiej i mieszkańców środkowej Litwy na podstawie materiałów z cmentarzyska w Marvelė s. 251-260. - GRIŽAS
Gytis, BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Ceramika kultury bogaczewskiej z południowej Litwy s. 261-278. ANDRZEJOWSKI Jacek, CIEŚLIŃSKI Adam: Germanie
i Bałtowie u schyłku starożytności: przyjazne związki czy
wrogie sąsiedztwo? s. 279-319. - BANYTĖ-ROWELL
Rasa: Ażurowe okucia końca pasa: wędrówka wzoru między Gotlandią, Mazurami a Litwą zachodnią s. 329-337.
- BITNER-WRÓBLEWSKA Anna, KARCZEWSKA Małgorzata: Grób 171A z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii s. 339-352. - GRĘZAK Anna: Groby koni na cmentarzyskach kultury bogaczewskiej s. 353-367. - IWANICKI
Piotr, SZYMAŃSKI Paweł: Badania w 2002 roku cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Czerwonym Dworze
[825]
Pomorze Wschodnie
(stanowisko XV) w Puszczy Boreckiej s. 369-381. - BALUKIEWICZ Beata: Analiza antropologiczna grobów
ciałopalnych ze stanowiska XV w Czerwonym Dworze
w sezonie 2002 s. 383-391. - JUGA-SZYMAŃSKA Anna:
Cmentarzysko kultury bogaczewskiej w Gutach (byłe
Gutten, Kr. Lötzen): próba rekonstrukcji wyników badań
s. 393-412. - ŁAPO Jerzy Marek: Łucznik i topielec: o ornamentyce „personalnej” na popielnicach kultury bogaczewskiej s. 413-420. - MELLIN-WYCZÓŁKOWSKA
Izabela: Osada kultury bogaczewskiej w Starych Kiełbonkach (Ławnym Lasku), stan. III, gm. Piecki s. 437-446.
- MIAŁDUN Jerzy, MIRKOWSKA Izabela: Wybrane
fragmenty krajobrazu terytorium kultury bogaczewskiej
w świetle zdjęć lotniczych: wstępne założenia do projektu
systemu informacji archeologicznej s. 447-456. - RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: ...man hätte ayf dem Gute Grüneiken Hünengräber entdeckt: próba
rekonstrukcji formy grobów na cmentarzysku w Grunajkach s. 457-485. - SIEMASZKO Jerzy: Wybrane zespoły
grobowe z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Przytułach, stanowisko 1, gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie s. 487-496. - WYCZÓŁKOWSKI Mariusz: Cmentarzyska w Łazdojach i Pilcu, pow. kętrzyński (dawne
Laxdoyen i Pülz, Kr. Rastenburg): materiały z archiwum
dawnego Heimatmuseum Rastenburg s. 497-506
CD-Rom zawiera: NOWAKOWSKI Wojciech: Kultura bogaczewska na Pojezierzu Mazurskim od schyłku
późnego okresu przedrzymskiego do starszej fazy późnego okresu wpływów rzymskich: próba analizy chronologiczno-kulturowej. - Warszawa, 2007
1771. LABUDA Gerard: Die Anfänge des
Deutschen Ordens: in Jerusalem oder in Akkon? Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2006 Bd. 52 (dr. 2007) s. 153-172. Zsfg.
1772. LABUDA Gerard: Studia krytyczne o początkach zakonu krzyżackiego w Prusach i na Pomorzu: pisma wybrane. - Poznań:
Wydaw. Pozn., 2007. - 407 s.
1773. MILITZER Klaus: Kreuzfahrer
und Ritterorden und deren neue Waffen im
Baltikum. Fasc. Archaeol. Hist. 2007 Fasc. 20
s. 53-57
1774. NAWROLSKA Grażyna: Średniowieczne pielgrzymki elblążan. Spotk. z Zabyt.
2007 [R.] 31 [nr] 9 s. 30-32, il.
1775. NIEMCZYK Roman: Zarys dziejów Pomorza Nadwiślańskiego do połowy
XIV wieku: (wybrane zagadnienia). - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 151 s.:
mapy
127
1776. NOWAKOWSKI Wojciech: Cmentarzyska mazursko-germańskie z późnego
okresu wędrówek ludów: grupa olsztyńska
w koncepcji Carla Engla [1895-1947]. Acta
Univ. Lodz., Folia Archaeol. 2007 [Z.] 25 s. 93-127, il., mapa. Zsfg.
1777. ODKRYWCY, princepsi, rozbójnicy / red. Błażej Śliwiński; Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Średniowiecza Polski
i Nauk Pomocniczych Historii; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2007. - 410
s.: il. - (Studia z Dziejów Średniowiecza; Nr
13). Zsfg.
Z treści: BIAŁUŃSKI Grzegorz: Ród Skomandów
(XIII-XV w.) s. 19-44. - BOGUCKI Ambroży: Termin
„princeps” w źródłach polskich s. 45-86. - BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: O pokrewieństwie pomorskich
i nowomarchijskich rodów rycerskich z kołem świętej
Katarzyny w herbie. Cz. 1 s. 87-129. - MOŻEJKO Beata: O dacie powstania najstarszego zachowanego wilkierza Głównego Miasta w Gdańsku s. 163-170. - RYMAR
Edward: Dzinisz (Dionizy) „Mądry” von der Osten
(około 1414-1477): pan feudalny, kondotier, urzędnik
brandenburski i dyplomata pomorski ze schyłku średniowiecza. Cz. 2 s. 171-215. - SOCHACKI Jarosław:
Uwagi nad ustrojem Związku Lucickiego s. 269-282.
- ŚLIWIŃSKI Błażej: Zjazd gnieźnieński z października
1290 i zjazd nakielski z sierpnia 1291 r.: postanowienia
i reperkusje s. 299-332. - ŚLIWIŃSKI Józef: Krzyżackie
przywileje wolnego polowania dla Władysława Jagiełły
i Witolda w latach 1398-1420 s. 333-348. - WYBRANOWSKI Dariusz: Zatargi i wojny prywatne rycerstwa ze
zgromadzeniami zakonnymi i mieszczanami na Pomorzu
Zachodnim w I połowie XIV w. s. 349-382. - ZATARG
gdańsko-pomorski z XIV w. i jego formalne rozwiązywanie / [wyd.] Joachim Zdrenka s. 397-404
1778. PETER von Dusburg // In: Die
deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon. Bd. 11: Nachträge und Korrekturen.
- Berlin, 2004. - S. 1188-1192
1779. XV [PIĘTNASTA] Sesja Pomorzoznawcza: materiały z konferencji 30 listopada-2 grudnia 2005 / red. Grażyna Nawrolska;
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. - Elbląg, 2007. - 531 s.: il., pl., portr.,
wykr., tab. Sum. Streszcz.
Z treści: RATAJCZYK Zdzisława: Osada ludności
kultury późnej ceramiki wstęgowej odkryta na wielokulturowym stanowisku 15 w Barłożnie, gm. Skórcz, woj.
pomorskie (wstępne wyniki badań) s. 11-26. - KOWALSKI Krzysztof: Dolnoodrzańska enklawa osadnictwa ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle badań
archeologicznych w Karwowie, gm. Kołbaskowo s. 27-39.
128
Pomorze Wschodnie
- REMBISZ Anna, MARKIEWICZ Maciej: Pozostałości
domostwa ludności kultury łużyckiej w Rudzie (stan. 36), gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie w świetle
wyników analiz archeologiczno-przyrodniczych s. 41-52.
- JANIAK Radosław: Wyniki badań przeprowadzonych
w 2004 roku na obszarze nekropolii kurhanowej kultury pomorskiej w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca,
stanowisko 2 s. 53-61. - FUDZIŃSKI Piotr, ADAMSKA
Ewa: Badania ratownicze na osadzie wielokulturowej
w Borkowie, gm. Pruszcz Gdański, stanowisko 8 s. 63-68.
- FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław, ADAMSKA
Ewa: Wielokulturowa osada w Ulkowach, gm. Pszczółki,
stanowisko 24 (na trasie autostrady A-1) s. 69-80. - GACKOWSKI Jacek: Wstępny komunikat o kolejnych materiałach źródłowych z młodszej epoki brązu i wczesnej
epoki żelaza odkrytych na trasie przyszłej autostrady A-1
(odcinek byłych województw toruńskiego i bydgoskiego):
badania 2003-2004 s. 81-91. - FELCZAK Olgierd: Cmentarzysko ciałopalne kultury grobów kloszowych w Barłożnie, gm. Skórcz, stanowisko 9c. Cz. 1: Opracowanie
archeologiczne s. 93-110. - GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA Judyta J.: Cmentarzysko ciałopalne kultury grobów
kloszowych w Barłożnie, gm. Skórcz, stanowisko 9c.
Cz. 2: Opracowanie antropologiczne s. 111-121. - MACHAJEWSKI Henryk, PAWLAK Tomasz, ZWARA Michał: Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na cmentarzysku z wczesnej epoki żelaza oraz z młodszego okresu
przedrzymskiego w Troszynie, pow. Kamień Pomorski,
stanowisko 10 (badania w 2005 roku) s. 123-133. - STROBIN Anna: Sprawozdanie z badań ratowniczych na stanowisku 9 w Wyczechowie, gmina Somonino s. 135-139. ROGALSKI Bartłomiej: Styl halsztacki w ceramice z osad
z młodszego okresu przedrzymskiego z Pomorza Zachodniego s. 141-149. - NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: Birytualny (?) pochówek z cmentarzyska kultury
wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg, stanowisko 7 s. 151158. - MĄCZYŃSKA Magdalena, URBANIAK Agnieszka: Badania cmentarzyska z okresu rzymskiego w Babim
Dole-Borczu, powiat Kartuzy, stanowisko 2, w 2005 roku
s. 159-163. - KURZYŃSKA Małgorzata: Wyniki badań
na cmentarzysku kultury wielbarskiej z późnego okresu
wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek ludów
w Węgrowie, gm. Grudziądz, stanowisko 11, w latach
2004-2005 s. 165-173. - KULAKOV Vladimir I.: Kaup:
raskopki 1956-2005 gg. s. 175-188. - STASIEŁOWICZ
Grzegorz: Bogato zdobione okucia: kolejny przypadek
„archeologii magazynowej” [w Muz. Archeolog.- Hist.
w Elbl.] s. 189-192. - ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER Leszek: Nowe badania wczesnośredniowiecznych
grodów Pomorza Wschodniego s. 193-198. - JANOWSKI Andrzej, DROZD Alicja: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Pniu, woj. kujawsko-pomorskie w świetle
badań w latach 2003-2004 s. 199-210. - GRĄŻAWSKI
Kazimierz, LEWANDOWSKA Jadwiga: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach, gm. Bartniczka,
stanowiska 1 i 2: badania w latach 2004-2005 s. 211-220. GRĄŻAWSKI Kazimierz, MARCJANEK Szymon, WASILEWSKI Radosław: Badania archeologiczne na grodzisku
wczesnośredniowiecznym w Zwiniarzu, gm. Grodziczno,
stanowisko 1 s. 221-229. - CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek: Z badań nad
średniowiecznym zespołem osadniczym w Żółtym, gm.
[826]
Drawsko Pomorskie (lata 2004-2005) s. 231-247. - BŁĘDOWSKI Piotr, CHUDZIAK Wojciech, WEINKAUF
Marcin: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa
i cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie, gm. Chełmno,
stanowisko 2 (badania w latach 2004-2005) s. 249-261.
- BOJARSKI Jacek: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie koło Chełmna (stanowisko 4):
wstępne wymiki badań s. 264-274. - GRUPA Małgorzata:
Wczesnośredniowieczne tkaniny z Kałdusa s. 275-279. POLCYN Marek, ABRAMÓW Joanna: Makroskopowe
szczątki roślin z wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej w Kałdusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie (wyniki analiz z lat 2003-2004) s. 281-283. - SZULTA
Wojciech: Wczesnośredniowieczny most w Nętnie, powiat Drawsko Pomorskie w świetle podwodnych badań
archeologicznych przeprowadzonych w latach 2003-2004
s. 285-291. - WOŹNY Jacek: Badania w Borach Tucholskich jako przyczynek do pradziejowej i średniowiecznej
archeologii obszarów leśnych s. 293-302. - DĄBROWSKA Maria: Badania archeologiczno-architektoniczne na
terenie Zamku Niskiego w Malborku w latach 1998-2004
s. 303-316. - MARCINIAK-KAJZER Anna: Nieznany
prywatny zamek na pograniczu krzyżacko-mazowieckim s. 317-321. - KITTEL Piotr: Udział naturalnych
i antropogenicznych procesów w rozwoju i degradacji fos
zamku krzyżackiego w Sątocznie na nizinie staropruskiej
s. 323-329. - POLIŃSKI Dariusz: Krzyżacka warownia
w Pniu koło Bydgoszczy w świetle badań wykopaliskowych w latach 2003-2004 s. 331-341. - DWORACZYK
Marek: Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Kołobrzegu u zbiegu ulic Narutowicza
i Rzecznej s. 343-349. - POLAK Zbigniew: Badania archeologiczne prowadzone w latach 2002-2004 na stanowisku
„Hotel Rezydent” w Gdańsku s. 351-358. - KOWALSKA
Anna B., KOWALSKI Krzysztof, PORZEZIŃSKI Antoni:
Początki miasta lokacyjnego w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie s. 359-368. - KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir: Fragmenty średniowiecznych umocnień obronnych odkryte przy ul. Św. Ducha w Szczecinie
s. 381-389. - MARCINKOWSKI Mirosław: Warunki
życia, zdrowie i higiena średniowiecznych elblążan na
podstawie odkryć archeologicznych s. 391-400. - ONISZCZUK-RAKOWSKA Agnieszka: Ceramika naczyniowa
w Gdańsku w XVII-XVIII wieku: materiały z wykopalisk
na terenie przyszłego Centrum Dominikańskiego i hotelu
„Rezydent” a inwentarze pośmiertne s. 401-416. - MAJEWSKI Marcin: Kafle z XVI-XVII wieku z badań na
Starym Mieście w Stargardzie (2001-2004): tematyka wyobrażeń – wzory graficzne – kierunki importu s. 417-430.
- KRUKOWSKA Olga: Stemple na naczyniach szklanych
z Gdańska: nowe znaleziska s. 431-436. - CEYNOWA Beata: Patynki skórzane ze stanowiska Lastadia w Gdańsku
s. 437-446. - DOMAGALSKA Kamila: Patynki ze Starego
Miasta w Elblągu s. 447-456. - KASPRZAK Monika: Wyniki badań prowadzonych w obrębie Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście w 2004 roku s. 457-465. - OSSOWSKI
Waldemar: Badania nowo odkrytych wraków z XVIII-XIX wieku w polskich obszarach morskich w latach
2003-2005 s. 477-490. - DRĄŻKOWSKA Anna: Kwiaty
i wianki elementem wyposażenia grobowego osiemnastowiecznych pochówków na podstawie znalezisk z kościoła
św. Jana i z kościoła św. Trójcy w Gdańsku s. 491-496.
[827]
Pomorze Wschodnie
- MATUSZEWSKI Piotr: Wyniki badań sondażowych
na cmentarzysku z XIX-XX wieku przy ul. Strzeleckiej
w Gdańsku (etap I - sezon 2004) s. 497-509. - TEUL
Iwona: Kondycja zdrowotna populacji z cmentarza przykościelnego z komandorii templariuszy z Rurki k. Chojny
na podstawie analizy porównawczej składu mineralnego
kości s. 511-518. - HOFFMANN Mirosław J.: Elisabeth
Lemke [1849-1925] i Emil Schnippel [1847-1936]: badacze starożytności Pojezierza Iławskiego z przełomu XIX
i XX wieku s. 519-527
1780. POLIŃSKI Dariusz: Wczesne warownie krzyżackie w Prusach w kontekście
miejscowych obiektów obronnych o umocnieniach drewniano-ziemnych // In: Wybrane problemy wieków średnich. - Toruń, 2007.
- S. 41-61, [7] s. tabl. Bibliogr. s. 56-60. Zsfg.
1781. SIKORSKI Dariusz Adam: O pozycji prawnej kobiety pruskiej w okresie pogańskim i polach jej awansu w okresie krzyżackim // In: Z dziejów średniowiecznej Europy
Środkowo-Wschodniej: zbiór studiów. Cz. 2.
- Warszawa, 2007. - S. 59-81
1782. SZYMANIAK Marek: Udział biskupów płockich w misji pruskiej do końca XII wieku // In: Polska w kręgu polityki,
kultury i gospodarki europejskiej: księga
pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof.
Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz, 2007.
- S. 75-90
1783. WALENTA Krzysztof: Kręgi kamienne na cmentarzyskach kultury wielbarskiej na Pomorzu i ich związek z obrzędami
i praktykami kultowymi. Acta Univ. Lodz.,
Folia Archaeol. 2007 [Z.] 25 s. 129-154, [1] k.
tabl. skł., il. Zsfg.
1784. WODZINSKA Joanna: Rola księstwa pomorsko-gdańskiego w jednoczeniu
Polski w XIII wieku. - Toruń, 2006
Rec.: ŚLIWIŃSKI Błażej, Rocz. Hist. 2007 R. 73
s. 264-267
1785. WOŹNY Jacek: The borderland
between Kuyavia and Pomerania on the track
of far-reaching trade routes in the bronze age
and the early iron age // In: Long distance
trade in the bronze age and early iron age. Wrocław, 2007. - S. 33-44: mapy
129
1786. WÓJCIK Zbigniew: Starożytnym
traktem przez Warmię i Mazury. Szkice Hum.
/ Olszt. Szk. Wyż. 2007 T. 7 nr 1/2 s. 197-206,
il., mapa. Streszcz. Sum.
Szlak Bursztynowy
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz. 215, 219, 227, 330, 337, 448, 450, 453,
457, 470, 472, 474, 478, 479, 496, 509, 544, 590, 647,
791, 994, 1041, 1313, 1343, 1411, 1474, 1654, 1735,
1761, 1772, 1773, 1775, 1777, 2479, 2690
1787. CHĘĆ Adam: Zamek a miasto
w państwie zakonnym w Prusach: aspekty
militarne // In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S.
229-239: il. Sum.
1788. CZAJA Roman: Die städtische
Geistlichkeit in den Auseinandersetzungen
der preussischen Städte mit dem Deutschen
Orden im 15. Jahrhundert // In: Emotion,
Gewalt und Widerstand: Spannungsfelder
zwischen geistlichem und weltlichem Leben
in Mittelalter und Früher Neuzeit. - München, 2007. - S. 129-137
1789. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Die Bildung der Grenze zwischen dem Deutschordensland Preussen und dem Herzogtum Masowien in den Jahren 1343-1422 // In: Grenze
und Grenzüberschreitung im Mittelalter.
- Berlin, 2007. - S. 136-151: mapy
1790. EHLERS Axel: Die Ablasspraxis
des Deutschen Ordens im Mittelalter. - Marburg: Elwert, 2007. - X, 659 s., [20] s. tabl.:
tab. + [1] k. tabl. złoż. - (Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens; Bd.
64). Bibliogr. s. 599-638
1791. FISCHER Mary: Des tûvils kint?:
the German order’s perception of its enemies
as revealed in the Krônike von Prûzinlant.
Archiv f. d. Studium d. Neueren Sprachen u.
Literaturen 2007 Bd. 159 H. 2 s. 260-275
1792. GÓRSKI Adam: Polityka Zakonu
Krzyżackiego wobec średnich i małych miast
Pomorza Gdańskiego w latach 1309-1454. -
130
Pomorze Wschodnie
Nowa Sól: Muz. Miejskie, 2007. - 176 s. Bibliogr. s. 163-176
1793. GRZEGORZ Maksymilian: Pomorze Gdańskie pod rządami zakonu krzyżackiego w latach 1308-1466. - Wyd. 2. - Bydgoszcz: Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego,
2007. - 268, [1] s.: mapa + [1] k. map skł. Bibliogr. s. 225-239. Zsfg. Sum.
1794. HECKMANN Marie-Luise: Der
Deutsche Orden und die „Golden Bulle”
Kaiser Karls IV.: mit einer Vorbemerkung
zur Herkunft der Quaternionen. Jahrb. f. d.
Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr.
2007) s. 173-226
1795. HECKMANN Marie-Luise: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit ...: die
Selbstsicht der Führungsgruppe des Deutschen Ordens beim Ausbruch des Dreizehnjährigen Krieges // In: Der Blick auf sich
und die anderen: Selbst- und Fremdbild von
Frauen und Männern in Mittelalter und früher Neuzeit. - Göttingen, 2007. - S. 237-263
1796. JÓŹWIAK Sławomir: Liczebność
konwentów zakonu krzyżackiego w Prusach
w pierwszej połowie XV wieku. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 1 s. 7-22, tab. Zsfg. Sum.
1797. JÓŹWIAK Sławomir: Wywiad
i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. - Malbork, 2004
Rec.: GRABOWSKI Janusz: Potęga służb specjalnych: rola wywiadu i kontrwywiadu państwa krzyżackiego w Prusach, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 185-193
1798. JÓŹWIAK Sławomir, SZWEDA
Adam: Przed „wielką wojną”: polsko-krzyżacka rozgrywka dyplomatyczna w czerwcu-sierpniu 1409 roku. Rocz. Hist. 2007 R. 73
s. 139-164. Zsfg.
1799. JÓŹWIAK Wojciech: Od przestrzeni granicznej do granicy linearnej: ostateczne ukształtowanie się linearnej granicy
kujawsko-krzyżackiej w XIV wieku. Ziemia
Kujaw. 2007 T. 20 s. 137-145
[828]
1800. KOCZOROWSKI Eugeniusz: Pogrom krzyżackiej armady. - Warszawa, 2003
Rec.: PATER Walter, Nautologia 2007 R. 42 nr 144
s. 208-210
1801. KWIATKOWSKI Krzysztof: Wzorzec krucjaty „litewskiej” w piśmiennictwie
kręgu zakonu krzyżackiego i jego przemiany
w XIV wieku // In: Pierwsze polsko-czeskie
forum młodych mediewistów: materiały
z konferencji naukowej. - Poznań, 2007. - S.
243-270: tab
1802. ŁĘCKI Marcin: Tileman vom
Wege [?-1457]: przywódca Związku Pruskiego. Teka Historyka 2007 nr 30/31 s. 161-164
1803. MILITZER Klaus: Das Problem
der zwei Schwerter in der Schlacht bei Tannenberg // In: Rechtsverständnis und Konfliktbewältigung: gerichtliche und aussergerichtliche Strategien im Mittelalter. - Köln,
2007. - S. 379-389
1804. OLIVIER Mathieu: L’Ordre teutonique dans la conscience historique française, du XVIe siècle au début du XXe siécle: un
essai de synthèse. Atala 2006 no 9 s. 35-52
1805. OLIVIER Mathieu: „Veteres relegentes historias”: la place des chroniques dans la
polémique entre l’Ordre teutonique et la Pologne au concile de Constance (1414-1418)
// In: Chroniques en tout genre. - Amiens,
2006. - S. 87-97
1806. POGRANICZE
polsko-pruskie
i krzyżackie. [Cz.] 2 / red. Kazimierz Grążawski; Włocławskie Towarzystwo Naukowe;
Muzeum w Brodnicy. - Włocławek; Brodnica, 2007. - 454 s.: il., mapy, pl., tab., wykr.
Bibliogr. Sum.
Z treści: BIENIAS Dorota: Zarys problematyki uwarunkowań fizjograficznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu lewobrzeżnych dopływów dolnej
Drwęcy s. 9-22. - MAKOWIECKI Daniel: Gospodarka
zwierzętami w strefie chełmińskiej pogranicza słowiańsko-pruskiego i krzyżackiego w średniowieczu s. 23-37.
- WRÓBLEWSKI Wojciech: „Wędrujące” pogranicze: południowa rubież osadnictwa pruskiego w okresie plemiennym (VII/VIII-XII/XIII w.) s. 39-60. - DULINICZ Marek,
MOSZCZYŃSKI Waldemar A.: Grody pogranicza nad
górną Wkrą: system czy chaos? s. 61-88. - SIERADZAN
[829]
Pomorze Wschodnie
Wiesław: Mazowiecko-krzyżackie rokowania graniczne
w marcu 1420 roku s. 89-103. - KOWALCZYK-HEYMAN
Elżbieta: Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej w świetle najnowszych badań historyczno-toponomastycznych: rozważania wstępne s. 105-124.
- CZAJA Roman: Rola Kujaw w pruskim handlu zbożowym od XIII do I połowy XV w. s. 125-134. - GANCEWSKI Jan: Ośrodki gospodarcze zakonu krzyżackiego nad
granicą z Mazowszem na przełomie XV i XVI w.: struktura, produkcja, funkcjonowanie i próby reform s. 135-153.
- POLIŃSKI Dariusz: „Chełmińskie” warownie zakonu
na pograniczu krzyżacko-pruskim i krzyżacko-polskim
s. 155-177. - DŁUGOKĘCKI Wiesław: Rola działalności kolonizacyjnej zakonu krzyżackiego w wyznaczeniu
granicy mazowiecko-pruskiej w XIV i początkach XV
wieku s. 179-195. - CHĘĆ Adam: Ufortyfikowane miasta
w systemie obronnym południowych rubieży państwa
zakonnego w Prusach s. 197-208. - PAWŁOWSKI Antoni
J[an]: Próba rekonstrucji zamku w Dzierzgoniu s. 209236. - MARCINIAK-KAJZER Anna: Warownia w Narzymiu po pierwszych sezonach badań wykopaliskowych
s. 261-273. - ANDRZEJEWSKI Aleksander, KAJZER
Leszek: Sątoczno i Sępopol: dwa modele rozwoju osadnictwa s. 275-286. - WAWRZENIUK Joanna: Ślady obrzędowości pogańskiej w wierzeniach Słowian i Bałtów
w okresie średniowiecza i nowożytności s. 353-371. - KUBICKI Rafał: Działalność dominikanów kontraty pruskiej
na pograniczu polsko-krzyżackim: okręg klasztorny konwentu w Toruniu w XV w. s. 373-387. - GRĄŻAWSKI
Kazimierz: Z problematyki badań nad pograniczem
polsko-pruskim w dorzeczu górnej Drwęcy: próba podsumowań i postulaty badawcze s. 389-400. - SŁUPECKI
Leszek P.: Jak historia zmieniała się w sagę: Jomswikingowie w źródłach pisanych s. 401-415. - NAUM Magdalena: Słowiańsko-skandynawskie pogranicze kulturowe we
wczesnym średniowieczu: przykład wysp Lolland, Falster
i Møn s. 417-432. - KOŁOSOWSKI Przemysław: Z badań
nad dziejami templariuszy na pograniczu brandenbursko-pomorskim: komandoria w Rurce s. 433-454
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 584
1807. POLIŃSKI Dariusz: Krzyżackie
warownie drewniano-ziemne w świetle badań archeologicznych // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 241-257. Bibliogr. s. 252-257. Sum.
1808. RADOCH Marek: Kilka uwag
o konfliktach na pograniczu litewsko-mazowieckim i litewsko-krzyżackim w latach
1401-1426 (w świetle źródeł krzyżackich)
// In: Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do
XVI wieku. - Olsztyn, 2005. - S. 9-31
1809. RADOCH Marek: Subsydia na
Kościół, pogorzelców, szpitale i inne cele
w komturstwie ostródzkim (w świetle księgi
131
podskarbińskiej Zakonu Krzyżackiego). Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr. 2007) s. 73-86.
Sum.
1810. RADZIMIŃSKI Andrzej: The contribution of the Teutonic Order to the evangelisation of Prussia: some remark based on
synod legislation. Lithuanian Hist. Stud. 2006
Vol. 11 (dr. 2007) s. 67-88. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
1811. SAGANOVIČ Genadz’ M.: Kryžanoscy i rusiny: ad daktryny da praktyki vajny z VKL. Belaruski Gistaryčny Agljad 2006
[Vyp.] 13 s. 115-133
1812. SAGANOVIČ Genadz’ M.: Zakon
krzyżacki i sprawa unii religijnej w Wielkim
Księstwie Litewskim w latach 30. XV wieku
/ Sahanowicz Hienadź. Stud. Interkulturowe
Europy Środk.- Wsch. 2007 T. 1 s. 62-72
1813. SARNOWSKY Jürgen: The convent and the West: visitations in the Order of
the Hospital of St John in the fifteenth century // In: The Hospitallers, the Mediterranean
and Europe: Festschrift for Anthony Luttrell.
- Aldershot, 2007. - S. 151-162
1814. SIERADZAN Wiesław: Odpowiedź na skargi skierowane przeciwko zakonowi krzyżackiemu ze strony księcia słupskiego Bogusława VIII z 1413 roku. Zap. Hist.
2007 T. 72 z. 2/3 s. 169-175
1815. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA
Renata: Posłowie wielkich miast pruskich
w latach 1411-1454: przyczynek do funkcjonowania elit politycznych w średniowieczu /
Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork,
2007. - 227 s.: tab. Bibliogr. s. 191-211
1816. SZWEDA Adam: Habitacula omnibus proventius et commeatibus referta:
problemy zaopatrzenia w żywność podczas
zjadów polsko-litewsko-krzyżackich w I połowie XV wieku // In: Dobrou chut velkoměsto: sborník příspěvku z vědecke konference
Archivu hlavního města Prahy. - Praha, 2007.
- S. 27-51: tab.. Zsfg.
132
Pomorze Wschodnie
1817. SZWEDA Adam: Methoden der
Schlichtung von Grenzstreitigkeiten zwischen Polen-Litauen und dem Deutschen Orden nach Abschluss des Friedens von Brześć
im Jahre 1435: am Beispiel des in Toruń und
Nieszawa wirkenden Grenzgerichts // In:
Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter. - Berlin, 2007. - S. 54-65
1818. TANDECKI Janusz: Kancelaria
krzyżacka w państwie zakonnym w Prusach
// In: Belliculum diplomaticum II Thorunense: kancelarie władców na ziemiach polskich
w średniowieczu i czasach nowożytnych na
tle porównawczym. - Toruń, 2007. - S. 75-86
1819. VERCAMER Grischa: Politische
Machtstrukturen im Ordensstaat Preussen
zu Anfang des 14. Jahrhunderts am Beispiel
des Obersten Marshalls Heinrich von Plotzke. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H.
1 s. 91-104
1820. WRÓBEL Dariusz: Kwestia krzyżacka a wschodnia polityka Kazimierza
Wielkiego po roku 1343 // In: Średniowiecze
polskie i powszechne. T. 4. - Katowice, 2007.
- S. 136-187. Sum. Zsfg.
1821. WYKAZ świadczeń czynszowych
z obszaru komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach z 1407 roku
/ [wyd.] Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski. Ziemia Kujaw. 2007 T. 20 s. 81-92,
mapa
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz. 457, 462, 491, 506, 550, 638, 655, 663,
995, 1035, 1050, 1131, 1222, 1254, 1411, 1434, 1841,
1919, 2629, 2684, 2739
1822. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Między
Rynem a Szestnem: czy w Szestnie powstało
komturstwo krzyżackie? Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 4 s. 521-528
1823. DYBAŚ Bogusław: Znaczenie
wojen polsko-szwedzkich dla rozwoju fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w XVII
wieku: (na przykładzie wielkich miast Prus
[830]
Królewskich). Fasciculi Historici Novi 2007
T. 8 s. 201-213
1824. JEZIORSKI Paweł A.: Scharfrichter in preussischen und livländischen Städten
um die Wende des Mittelalters und der frühen Neuzeit: Bemerkungen zum Projekt „Infamie (Ehrlosigkeit) in preussischen, livländischen und nordwestrussischen Städten in
Mittelalter und in der frühen Neuzeit”. Hans.
Gesch.- blr 2007 Jg. 125 s. 199-211
1825. KOCZOROWSKI
Eugeniusz:
„Skórzaki” przeciw okrętom: przy Latarni na
Wiśle. - Warszawa, 2004
Rec.: PATER Walter, Nautologia 2007 R. 42 nr 144
s. 208-210
1826. KÖRBER Esther-Beate: Öffentlichkeiten der frühen Neuzeit: Teilnehmer,
Formen, Institutionen und Entscheidungen
öffentlicher Kommunikation im Herzogtum
Preussen von 1525 bis 1618. - Berlin, 1998
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 60-61
1827. MAŁŁEK Janusz: Ducal Prussia
and the Commonwealth of Poland in the
years 1525-1701: political relations // In: Per
saecula ad tempora nostra. - Praha, 2007. - S.
242-246: il., portr . Streszcz. w jęz. czes.
1828. MAŁŁEK Janusz: Luteranizacja
państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach
w latach 20. XVI wieku // In: Studia z dziejów
wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń,
2007. - S. 457-467: il. Sum.
1829. MAŁŁEK Janusz: Die parlamentarische Union des Königlichen Preussen mit
der Krone Polen aus dem Jahre 1569 und
ihre Folgen // In: Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie: prawo,
doktryna, praktyka: 500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r. - Warszawa, 2007. - S.
334-339
1830. MAŁŁEK Janusz: Prusy Królewskie a Korona w latach 1454/1466-1569:
centralizm i partykularyzm we wzajemnych
stosunkach // In: Spory o państwo w dobie
nowożytnej: między racją stanu a partykularyzmem. - Łódź, 2007. - S. 23-39
[831]
Pomorze Wschodnie
Por.: MAŁŁEK J.: The Royal Prussian estates and the
Kingdom of Poland in the years 1454/1466-1569: centralism and particularism in reciprocity. Parliaments, Estates
& Representation 2007 vol. 27 s. 111-127
1831. MAŁŁEK Janusz: Prusy Książęce
a Polska i Litwa w latach 1525-1701 // In:
Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo
czy wspólnota? - Toruń, 2007. - S. 170-178
1832. MOL Johannes A.: Friesland under
the Teutonic Order?: a fantastic plan from 1517
by Grand Master Albrecht of BrandenburgAnsbach // In: The Hospitallers, the Mediterranean and Europe: festschrift for Anthony
Luttrell. - Aldershot, 2007. - S. 243-253
1833. SALMONOWICZ
Stanisław:
Prusy Królewskie w strukturach Rzeczypospolitej (1569-1772) // In: Rzeczpospolita
w XVI-XVIII wieku: państwo czy wspólnota?
- Toruń, 2007. - S. 159-167
1834. WĘCŁAWSKI Jacek: Spór o prawo
patronatu między braćmi Rywockimi a państwem pruskim (1609-1610). Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 38-45
Dot. patronatu nad kościołami w Wielkim Łęcku
i Przełęku w pow. działdowskim
1835. WOJCIECHOWSKA
Agata:
Udział Władysława IV, stanów i senatu w rokowaniach w Sztumskiej Wsi. Juvenilia 2007
[T.] 2 s. 77-88
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz. 256, 450, 457, 473, 482, 494, 498, 585,
649, 655, 981, 1039, 1045, 1046, 1050, 1131, 1199,
1225, 1315, 1340, 1392, 1419, 1430, 1827, 1831, 1833,
2240, 2411, 3211
1836. FALCKE Jeannette: Studien zum
diplomatischen Geschenkwesen am brandenburgisch-preussischen Hof im 17. und 18.
Jahrhundert. - Berlin: Duncker & Humblot,
2006. - 361 s., [21] k. tabl.: il., mapy. - (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen
und Preussischen Geschichte; 31)
1837. JASIŃSKI Janusz, SKOWRONEK
Sławomir: Wschodniopruskie kampanie
133
Napoleona: Wielka Armia i wojska polskie
w 1807 roku: historia, tradycja, legendy. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2007. - 308 s.: il., mapy,
portr. + [4] k. map. Bibliogr. s. 281-285
1838. KAMIEŃSKI Andrzej: Początki
suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych. Zap. Hist. 2007
T. 72 z. 4 s. 23-40. Zsfg. Sum.
1839. KARCZEWSKI Maciej: Czasy potopu szwedzkiego na Mazurach: kilka uwag
archeologa. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007
T. 43 s. 143-157, il., mapa, pl. Sum.
1840. KEMPA Robert: System obronny
Prus Książęcych w dobie „potopu” szwedzkiego. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 43
s. 103-114. Sum.
1841. KUCHARSKI Adam: Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772): przyczynek do dziejów
regionu. Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 471490. Zsfg.
1842. NAULET Frédéric: Eylau (8 février
1807): la campagne de Pologne, des boues de
Pultusk aux neiges d’Eylau. - Paris: Ed. Economica, 2007. - 273 s.: il., mapy. - (Collection
Campagnes & Stratégies; 62)
1843. NAULET Frédéric: Friedland (14
juin 1807): la campagne de Pologne, de Danzig aux rives du Niémen. - Paris: Ed. Economica, 2007. - 241 s.: il., mapy. - (Collection
Campagnes & Stratégies; 63)
1844. NIEUWAŻNY Andrzej: Morąg
1807: wielka wojna w małym mieście. - Morąg: Urząd Miejski, 2007. - 48 s., [2] k. tabl.:
il., portr.
1845. NIEUWAŻNY Andrzej: Napoleoński marszałek i alzacka praczka: François-Joseph Lefebvre [1755-1820] i „Madame
Sans-Gêne”, czyli książę i księżna Gdańska.
- Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2007. 91 s.: il., faks., portr.
Rec.: ZAJEWSKI Władysław, Univ. Gedan. 2007 R.
19 nr 1/2 s. 114-117
134
Pomorze Wschodnie
1846. PODRÓŻ anonimowych Litwinów
przez Toruń i Kujawy w roku 1779 / [wyd.]
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa.
Ziemia Kujaw. 2007 T. 20 s. 93-114
Tekst źródłowy s. 105-114
1847. WIJACZKA Jacek: Sukces czy klęska?: traktat welawsko-bydgoski z 1657 roku.
[832]
Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 7-21. Zsfg. Sum.
1848. WŁODARSKI Józef [Arno]: Das
Bild der Russen im Königlichen Preussen
in der ersten Phase des Grossen Nordischen
Krieges bis 1713 (mit besonderer Berücksichtigung Elbings). Stud. Maritima 2006 Vol. 19
s. 47-61. Streszcz.
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz. 457, 482, 1261, 1448, 1479
1849. BORKOWICZ Jakub: Powstanie
starogardzkie w 1846 r. Teki Kociewskie 2007
z. 1 s. 29-34
1850. PLETZING Christian: Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt: deutscher und polnischer Nationalismus in Ostund Westpreussen 1830-1871. - Wiesbaden,
2003
Rec.: RAUTENBERG Hans-Werner, Preussenland
2007 Jg. 45 s. 31-32
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz. 316, 422, 447, 450, 457, 658, 740, 982,
983, 999, 1008, 1044, 1261, 1452, 1479, 1617, 1850,
1878
1851. JAKUBIAK Marek A.: Działalność
niepodległościowa Polaków na terenie Prus
Zachodnich i jej recepcja przez Drugą Rzeszę Niemiecką w latach 1914-1918 // In: Lata
Wielkiej Wojny: dojrzewanie do niepodległości 1914-1918. - Białystok, 2007. - S. 353-363. Sum.
1852. KOBENDZA Ryszard Lucjan:
Mniej znane polskie kluby wioślarskie z Pomorza i Wielkopolski w latach 1900-1976 //
In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały
z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 26-29
1853. KOBENDZA Ryszard Lucjan: Niemieckie stowarzyszenia wioślarskie prekursorami wioślarstwa polskiego na Pomorzu
i w Wielkopolsce w latach 1861-1927 // In:
Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały
z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 13-16
1854. KOSSERT Andreas: Preussen,
Deutsche oder Polen?: die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen Nationalismus
1870-1956. - Wiesbaden, 2001
Rec.: BROZIO Wolfgang, Altpr. Geschl.- kde N.F.
2007 Bd. 37 s. 394-398
1855. MAKSYMOWICZ Sławomir: Pomnik bitwy pod Tannenbergiem i jego dzieje.
Masovia 2007 T. 10 s. 13-25, il., tab.
1856. NAGORNAJA Oksana: „Syndrom
Tannenbergu”: rosyjska instrumentalizacja
wschodniopruskiego doświadczenia. Borussia 2007 R. 16 [nr] 41 s. 202-216
1857. PUTKOWSKI Grzegorz: Bitwa
o Pozezdrze w dniach 8-9 września 1914 r.
Stud. Angerburgica 2007 T. 14 s. 59-65
1858. SHOWALTER Dennis E.: Tannenberg 1914: zderzenie imperiów. - Warszawa,
2005
Rec.: WOŁOSZ Artur K.F., Stud. Angerburgica 2007
T. 14 s. 216-218
1859. TRUPACZ Bogusław J.: Życie
z wojną w tle: powiat Pisz w latach 1914-1915. Znad Pisy 2007 nr 16 s. 28-48
[833]
Pomorze Wschodnie
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz. 447, 450, 457, 470, 473, 516, 524, 598,
645, 654, 672, 779, 782, 863, 990, 1064, 1079, 1149,
1151, 1156, 1157, 1218, 1226, 1246, 1248, 1274, 1279,
1291, 1355, 1356, 1357, 1429, 1440, 1452, 1551, 1636,
1650, 1651, 1665, 1666, 1853, 1854, 1917, 1919, 2431,
2534, 2535, 2548, 2558
1860. BIENIECKI Ireneusz: Przygotowania formacji granicznych do obrony Półwyspu Helskiego w 1939 roku w świetle relacji
dowódcy batalionu KOP „Hel”. Rocz. Helski
2005 [nr] 3 s. 70-73
Zob. też opis 1920
1861. BŁAŻEJEWSKI Krzysztof: Kampania na rzecz ustanowienia Bydgoszczy stolicą Wielkiego Pomorza w 1936 roku w prasie bydgoskiej. Kron. Bydg. 2006 [T.] 28 (dr.
2007) s. 201-208
1862. GĄSIOROWSKI Andrzej: Sport
w życiu polskiej młodzieży na Warmii i Mazurach w latach 1918-1939. Szkice Hum. /
Olszt. Szk. Wyż. 2007 T. 7 nr 3/4 s. 191-200,
tab. Streszcz. Sum.
1863. GĄSIOROWSKI Andrzej: Turystyka ludności polskiej w okresie przygotowań do plebiscytu na Warmii i Mazurach
(1919-1920) // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe
Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej.
- Gorzów Wlkp., 2006. - S. 615-628
1864. GOGAN Wiesław: Szwoleżerowie
rokitniańscy: dzieje 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. - Pelplin: „Bernardinum”, 2005.
- 437, [2] s.: il., portr. Bibliogr. s. 433-437
W l. 1926-1939 stacjonował w Starogardzie Gdańskim
1865. HAJDUK Bolesław: Die Beteiligung der dänischen Gesellschaft Højgaard &
Schultz AS an Hafen- und Landinvestitonen
auf dem Gebiet Polens in den Jahren 1924-1949. Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 117-142, tab. Streszcz.
Dot. Gdyni, Władysławowa i Helu
135
1866. HAJDUK Bolesław: Wybory do
parlamentu (Volkstagu) Wolnego Miasta
Gdańska w prasie gdańskiej w latach 1920-1935 // In: Obraz wyborów w prasie XIX
i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce. - Szczecin, 2007. - S. 89-110
1867. KEMPA Robert: Prusy Wschodnie w strategii militarnej II Rzeczypospolitej
1918-1939. Białostockie Teki Hist. 2007 T. 5
s. 165-180. Sum.
1868. KLAPKA Krzysztof: „Stolica województwa musi być u nas!”: spór Bydgoszczy
i Torunia w latach 1936-1950. Kron. Bydg.
2006 [T.] 28 (dr. 2007) s. 209-228
1869. KONCZAL Agata: Sytuacja polityczno-gospodarcza na Pomorzu a aktywność społeczna mieszkańców w II RP. Zap.
Tucholskie 2007 nr 3 s. 82-86
1870. KONDRACKI Tadeusz: Akcja propagandowa Szkoły Podchorążych Marynarki
Wojennej (1937-1938). Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz. Maryn. Wojen. 2007
nr 22 s. 79-90
1871. KORSAK Zbigniew: Służby wywiadowcze w obronie Wybrzeża (1935-1939).
Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz.
Maryn. Wojen. 2007 nr 22 s. 57-78
1872. KOTOWSKI Albert S.: Die erste
Vertreibung der Deutschen aus Polen?: die
Migrationsbewegungen in Posen und Pommerellen nach dem Ersten Weltkrieg // In:
Unfreiwilliger Aufbruch: Migration und Revolution von der Französischen Revolution
bis zum Prager Frühling. - Essen, 2007. - S.
171-186: il., tab.
1873. KUDRZYCKI Zbigniew: Między
wojnami światowymi: z dziejów pogranicza
mazursko-kurpiowskiego w latach 1914-1945. Znad Pisy 2007 nr 16 s. 49-70, tab.
1874. KUSIAK Waldemar: Zarys historii
szkolenia nurków Marynarki Wojennej w latach 1919-2001. [Cz.] 1. Prz. Morski 2006 R.
71 z. 9 s. 73-83, il. Sum. s. 102
136
Pomorze Wschodnie
1875. KUTTA Janusz: Geneza i organizacja Policji Państwowej w Wielkopolsce i na
Pomorzu w latach 1919-1922 // In: Od Straży
Obywatelskiej do Policji: służby porządkowe
na ziemiach polskich w XX wieku. - Włocławek, 2007. - S. 43-56
1876. ŁACH Wiesław Bolesław: Granica północno-wschodnia niepodległej Polski
w myśli wojskowej // In: Lata Wielkiej Wojny:
dojrzewanie do niepodległości 1914-1918. Białystok, 2007. - S. 488-497. Sum.
1877. ŁOSSOWSKI Piotr: Kłajpeda
kontra Memel: problemy Kłajpedy w latach
1918-1939-1945. - Warszawa: Wydaw. Neriton; Inst. Hist. PAN, 2007. - 231, [6] s.: mapy.
Streszcz. w jęz. lit. Sum.
Rec.: BUCHOWSKI Krzysztof, Białostockie Teki
Hist. 2007 T. 5 s. 262-266
1878. MAJKOWSKI Aleksander, FRINTA Antonín: Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich: korespondencja Aleksandra
Majkowskiego [1876-1938] z Antonínem
Frintą [1884-1975] 1912-1935 / oprac. Dariusz Szymikowski. - Gdynia: Wydaw. Region, 2006. - 50 s.: faks. - (Seria z Gryfem)
1879. NIKŽENTAITIS Alvydas: Kampf
um die Erinnerung: Memel/Klaipėda im 20.
Jahrhundert. Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd. 15
(dr. 2007) s. 148-174
1880. ORŁOWSKI Marek: Dramat hallerczyków w Górnej Grupie (1920-1922).
Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 93-101, il.
Warunki w obozie dla zdemobilizowanych hallerczyków
1881. PATER Daniel, TOMASZEWSKI
Patryk: Od morza jesteśmy...: świadomość
pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej. - Toruń , 2006
Rec.: MISZTAL Jacek // In: Historia i polityka. T. 6
- Toruń, 2007. - S. 137-140
[834]
1882. PAWŁOWSKI Jacek: Zadania organów administracji ogólnej II Rzeczypospolitej w zakresie bezpieczeństwa publicznego
na przykładzie województwa pomorskiego //
In: Od Straży Obywatelskiej do Policji: służby
porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku. - Włocławek, 2007. - S. 143-157
1883. PFERR Ulrich: Die Verfassungskrise im Memelgebiet 1931/32: insbesondere
unter Würdigung der Memelkonvention und
deren Auslegung im Urteil des Ständigen
Internationalen Gerichtshofs in Den Haag
vom 11. August 1932. - Würzburg: ErgonVerl., 2005. - XXXVIII, 258 s. - (Würzburger
rechtswissenschaftliche Schriften; 59)
1884. ROHDE Iwona: Udział straży
ogniowych w życiu Kościoła oraz społeczności
Powiatu Morskiego przed wybuchem II wojny światowej. Univ. Gedan. 2007 R. 19 nr 1/2
s. 96-106. Sum.
1885. ROHRER Christian: Nationalsozialistische Macht in Ostpreussen. - München, 2006
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 345-348. - TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2006 Bd. 52
(dr. 2007) s. 447-449
1886. ROLA i znaczenie granicy polsko-niemieckiej na odcinku chojnickim w II
RP / red. Jacek Knopek. - Chojnice: Europ.
Stow. „Pomerania”, 2007. - 109, [1] s.: il., faks.,
portr., tab. - ( Biblioteka Filomaty; T. 6)
Treść: KNOPEK Jacek: Chojnice miastem polsko-niemieckiego pogranicza w okresie międzywojennym s. 13-23. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Kosznajdrzy: ludność
pogranicza chojnicko-niemieckiego (1920-1939) s. 24-33.
- GIERSZEWSKA Joanna: Relacje polsko-niemieckie
w Silnie (1920-1939) na przykładzie doniesień prasowych
s. 34-42. - GIERSZEWSKI Janusz: Zachodnia Straż Obywatelska na przykładzie powiatu chojnickiego: cele i zadania s. 45-59. - SKÓRA Wojciech: Glosa do działalności
chojnickiej placówki wywiadu wojskowego w latach 1924-1926 s. 60-83. - MISZEWSKI Grzegorz: Charakterystyka
Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej i Inspektoratu
Granicznego w Chojnicach w latach 1928-1939 s. 84-96.
- HALINA Blank: Wspomnienie o Wincentym Szwedowskim [1890-1937]: żołnierzu Straży Granicznej s. 97-100
[835]
Pomorze Wschodnie
1887. SMOLIŃSKI Aleksander: Mobilizacja 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
w czasie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 1 września 1939 roku.
Rocz. Grudz. 2007 T. 17 s. 129-149
Stacjonował w Starogardzie Gdańskim
1888. STAWECKI Piotr: Wyzwolenie
Pomorza w roku 1920 w świetle akt wojskowych. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 44
s. 225-241, mapa. Sum.
1889. SZYMANOWICZ Adam: Współpraca polskich konsulatów w Prusach
Wschodnich z Oddziałem II Sztabu Generalnego (Głównego) WP w latach 1918-1939.
Prz. Hist.-Wojsk. 2006 R. 7 nr 3 s. 25-38. Sum.
1890. WÓŁKIEWICZ Waldemar: Cieszyniacy na Działdowszczyźnie. Rocz. Działdowski 2007 T. 7 s. 30-36, il.
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz. 26, 302, 457, 473, 484, 516, 517, 520,
523, 527, 587, 656, 684, 778, 1005, 1019, 1020, 1064,
1157, 1217, 1224, 1245, 1252, 1411, 1422, 1557, 1860,
1873, 1877, 1879, 1885, 1922, 1976, 2532, 2534
1891. BRENDA Waldemar: Pogranicze
Prus Wschodnich i Polski w działaniach polskiej konspiracji w latach II wojny światowej.
Kom. Maz.- Warm. 2007 nr 4 s. 503-519. Zsfg.
1892. CHRZANOWSKI Bogdan: Kilka słów na tmat wywiadu i kontrwywiadu
ZWZ-AK na Pomorzu. Biul. Fund. Arch.
i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek
2007 nr 2 s. 15-23
1893. CHRZANOWSKI Bogdan: Sabotaż i dywersja na Pomorzu w latach 19391945 // In: „Akcja czynna” Polskiego Państwa
Podziemnego. - Warszawa, 2007. - S. 83-91
1894. CHRZANOWSKI Bogdan: Wysiedlanie ludności polskiej z Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1939-1944 // In: Procesy migracyjne w kontekście przemian
kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007.
- S. 83-92
137
1895. DENNY Isabel: The fall of Hitler’s
fortress city: the battle for Königsberg, 1945. London: Greenhill Books; St. Paul, MN: MBI
Pub., 2007. - 256 s.: il., mapy
1896. DRYWA Danuta: Stutthof Stammlager // In: Der Ort des Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 6: Natzweiler, Gross-Rosen,
Stutthof. - München, 2007 . - S. 477-529
1897. FISCH Bernhard: Nemmersdorf
1944: ein bisher unbekanntes zeitnahes Zeugnis. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H.
1 s. 105-114
1898. GROCHOWSKI Robert: Wybrane
aspekty działań bojowych jednostek Armii
„Pomorze” od 1 do 6 września 1939 roku
w kontekście wydarzeń bydgoskiej „krwawej
niedzieli”. Cz. 2. Kron. Bydg. 2006 [T.] 28 (dr.
2007) s. 229-244, il., mapy
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1835
Rec.: CHINCIŃSKI Tomasz: W kwestii „wybranych
aspektów” Roberta Grochowskiego w kontekście wydarzeń
bydgoskich z 3 i 4 września 1939 r., Kron. Bydg. 2006 [T.] 28
(dr. 2007) s. 573-583. - OLSTOWSKI Przemysław: Garść
uwag i refleksji na marginesie artykułu Roberta Grochowskiego [...], Kron. Bydg. 2006 [T.] 28 (dr. 2007) s. 585-607
1899. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Las
Szpęgawski: miejsce masowych straceń z lat
1939-1940 na Pomorzu Nadwiślańskim // In:
Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki
europejskiej: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza.
- Bydgoszcz, 2007. - S. 262-267
1900. KOREŚ Daniel: Walki 50 pułku
piechoty im. Francesco Nullo na Pomorzu
we wrześniu 1939 r. w świetle polskich relacji
i wspomnień. Prz. Hist.- Wojsk. 2006 R. 7 nr
3 s. 55-86. Sum.
1901. KOŚCIAŃSKI Zdzisław: Działania
Pomorskiej Brygady Kawalerii w obronie Pomorza (od 1 do 4 września 1939 r.). Grot 2005
R. 6 nr 25 s. 87-111, il., mapy
1902. KURGAN Lucjan: Kapitulacja Helu:
rok 1945. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 7/8 s. 103-115, il. Sum. s. 122
Wspomnienia
138
Pomorze Wschodnie
1903. NIWIŃSKI Piotr: Podziemie w kraju a podziemie na Warmii i Mazurach: próba
porównania // In: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych.
- Pelplin, 2007. - S. 245-253
1904. OBERDÖRFER Lutz: Great Britain
and the far-away Baltic: the Foreign Office
and the Polish-Soviet border question 19391941. Stud. Maritima 2005 Vol. 18 s. 39-61.
Streszcz.
Dot. stanowiska Wielkiej Brytanii ws. włączenia do
Polski Prus Wschodnich
1905. OBRĘBSKA Karolina: Obóz
w Działdowie: jego charakter i rola w latach
1939-1945. - Działdowo: Edmund Kozłowski, 2007. - 51 s.: il., portr.
1906. ORSKI Marek: Filie obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939-1945.
- Gdańsk: Muz. Stutthof w Sztutowie, 2004. 454 s.: faks., il., tab. Bibliogr s. 391-422. Sum.
Zsfg. Rés.
1907. ORSKI Marek: Konzentrationslager Stutthof: Aussenlager // In: Der Ort des
Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 6: Natzweiler,
Gross-Rosen, Stutthof. - München, 2007. - S.
531-792
1908. ORSKI Marek: Obóz pracy „Holm”
na wyspie Ostrów w Gdańsku (1941-1945):
nieznane fakty dotyczące stoczni produkcyjno-remontowej niemieckich U-Bootów
w Gdańsku. Gdań. Stud. Międzynarod. 2007
Vol. 5 nr 1/2 s. 121-138, faks., pl.
1909. PAWŁOWSKI Edward: Bitwa Wojska Polskiego o Pomorze we wrześniu 1939 r.
// In: Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy: księga jubileuszowa profesora Piotra
Matusaka w 65 rocznicę urodzin. - Warszawa, 2006. - S. 359-368
1910. POHL Dieter: Die Reichsgaue
Danzig-Westpreussen und Wartheland: koloniale Verwaltung oder Modell für die zukünftige Bauverwaltung? // In: Die NS-Gaue:
regionale Mittelinstanzen im zentralistischen
„Führerstaat”. - München, 2007. - S. 395-405
[836]
1911. POLITYKA germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach
1939-1945: materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2006 roku
/ red. Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling.
- Toruń: Fund. „Arch. i Muz. Pom. AK oraz
Wojsk. Służby Polek”, 2007. - 254, [1] s.: il.,
tab. - (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK” w Toruniu; T. 51). Sum. Zsfg.
Z treści: JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Ogólne założenia polityki narodowościowej na ziemiach wcielonych
do Rzeszy s. 13-21. - KACZMAREK Ryszard: Niemiecka
polityka narodowościowa w Okręgu Prusy Zachodnie
i w Prowincji Górnośląskiej s. 23-40. - CHRZANOWSKI Bogdan: Wysiedlanie ludności polskiej z Pomorza
Nadwiślańskiego w latach 1939-1944 s. 41-57. - GĄSIOROWSKI Andrzej: Polityka germanizacyjna na Pomorzu
Gdańskim na podstawie akt i wydawnictw konspiracyjnych z lat 1939-1945 s. 59-82. - BORZYSZKOWSKI
Józef: Konsekwencje wpisu na Deutsche Volksliste s. 8393. - GROT Elżbieta Maria: Kwestia Deutsche Volksliste
w Konzentrationslager Stutthof s. 115-133. - SEMKÓW
Piotr: Usuwanie śladów polskości w Gdańsku po 1 IX
1939 roku s. 135-143. - GROCHOWINA Sylwia: Szkolnictwo niemieckie w procesie germanizacyjnym dzieci polskich na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 s. 145158. - BŁAŻEJEWSKI Stanisław: Materiały archiwalne do
badań nad polityką germanizacyjną III Rzeszy w zasobie
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy s. 159-176. - BYKOWSKA Sylwia: „Prawda o niemieckim mundurze”:
rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa polskiej ludności rodzimej województwa gdańskiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku s. 177-204. - GOLON
Mirosław: Konsekwencje polityki germanizacyjnej na
Pomorzu w pierwszych miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej: zarys problematyki s. 205-216
1912. SEMKÓW Piotr: Martyrologia
Polaków z Pomorza Gdańskiego w latach II
wojny światowej. Biul. Inst. Pamięci Narod.
2006 nr 8/9 s. 42-49, il.
1913. SEMKÓW Piotr: Pobór Polaków
z Pomorza do Wehrmachtu. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 8/9 s. 63-67
1914. SPERLING Dita: Vom Ghetto
Kaunas ins KZ Stutthof. Dachauer Hefte 2007
H. 23 s. 96-104
1915. STUTTHOF: das Konzentrationslager / red. Donald Steyer. - Gdańsk: „Marpress”, 1996. - 311 s., [40] k. tabl.: il., faks.,
mapy, portr.
Wyd. 2: Gdańsk, 2003
[837]
Pomorze Wschodnie
1916. SZCZEPUŁA Barbara: Dziadek
w Wehrmachcie. - Gdańsk: Wydaw. słowo/
obraz terytoria, 2007. - 153, [4] s.: il., faks.,
portr.
Dot. Józefa Tuska (1907-1987) oraz służby Polaków
z Pomorza w Wehrmachcie
1917. SZERWIŃSKI Józef: O „Uwagach
strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła”
/ [oprac.] Mariusz Kardas. Prz. Morski 2006
R. 71 z. 7/8 s. 77-88. Sum. s. 121
Toż: SZERWIŃSKI J.: Obrona Gdyni i Wybrzeża
w 1939 r. w kontekście rękopisu mjr. Józefa Szerwińskiego zatytułowanego „Uwagi strony wojskowej do pracy
mgr. dyr. Sokoła” / [oprac.] M. Kardas. Rocz. Gdyński
2007 nr 19 s. 61-75, portr. - SZERWIŃSKI J.: Obrona Gdyni w 1939 r.: uwagi strony wojskowej do pracy
mgr. dyr. Sokoła / wst. Mariusz Kardas. Mars 2005 T. 18
s. 105-116. Sum.
Dot. pracy: Sokół S.F.: Żyłem Gdynią. - Gdynia,
1998
139
1918. TRZECIAKOWSKI Wiesław: Ślad
dłoni na murze: cud na Starym Rynku w Bydgoszczy 9 września 1939 roku. - Bydgoszcz:
nakł. aut., 2007. - 184 s.: il., faks.
1919. VORPOSTEN des Reichs?: Ostpreussen 1933-1945 / hrsg. v. Christian Pletzing. - München, 2006
Rec.: KARP Hans-Jürgen, Zs. f. d. Gesch. u. Altertumskde Erml. 2007 Bd. 52 s. 348-351
1920. WIŚNIEWSKI Jan: Walki na Helu
w roku 1939: relacja. Rocz. Helski 2005 [nr] 3
s. 74-91, il., portr.
Zob. też poz.: 1860
1921. ŻURAWIŃSKI Jarosław: Pole
bitewne Westerplatte: miniprzewodnik. Gdańsk: DUX, 2007. - 40 s.: il.,pl.
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz. 26, 457, 468, 485, 487, 488, 489, 497, 499, 500, 505, 510, 514, 516, 518, 520, 530, 545, 600, 629, 654,
668, 731, 734, 735, 755, 976, 991, 992, 993, 1003, 1027, 1057, 1067, 1068, 1070, 1082, 1083, 1088, 1159, 1166,
1189, 1198, 1208, 1212, 1213, 1223, 1241, 1246, 1251, 1256, 1265, 1273, 1294, 1301, 1303, 1307, 1318, 1336,
1360, 1363, 1364, 1369, 1370, 1378, 1388, 1411, 1414, 1437, 1454, 1484, 1592, 1616, 1633, 1643, 1730, 1732,
1854, 1868, 1874, 1879, 1911, 2240, 2428, 2444, 2456, 2461, 2468, 2523, 2527, 2537, 2548
1922. ATLAS polskiego podziemia
niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in
Poland 1944-1956 / zesp. red. Rafał Wnuk
[et al.]. - Warszawa: IPN, 2007. - LXXXVI,
574 s. [w tym 32. s. skł.]: il., mapy, portr., tab.
Z treści: KRAJEWSKI Kazimierz, ŁABUSZEWSKI
Tomasz: Ziemie północno-wschodnie II RP włączone
do ZSRR s. 20-57. - BRENDA Waldemar: Polskie podziemie niepodległościowe w województwie olsztyńskim
1945-1956 s. 201-223. - POLSKIE podziemie niepodległościowe w województwach gdańskim i pomorskim
(bydgoskim) 1945-1956 / [aut.] Piotr Niwiński [et al.]
s. 331-377 - POLSKIE podziemie niepodległościowe
w województwach szczecińskim 1945-1956 / [aut.] Marek Wojciechowski [et al.] s. 447-455
1923. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: System
szkolenia oficerów rezerwy dla Marynarki
Wojennej PRL w latach 1945-1991 a wybrane elementy tego systemu w niektórych państwach NATO i Układu Warszawskiego. Cz. 12. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn. Woj. 2007 R. 48
nr 2 s. 5-17; nr 3 s. 5-18, tab. Streszcz. Sum.
1924. BIENIECKI Ireneusz: Nadmorskie
brygady Wojsk Ochrony Pogranicza i Morska
Brygada Okrętów Pogranicza w okresie stanu wojennego. Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz. Maryn. Wojen. 2007 nr 22
s. 179-203, tab.
1925. BIENIECKI Ireneusz: Wykorzystanie samolotów i śmigłowców WOP w ochronie granicy morskiej w latach 1958-1991.
Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 83-93, tab.
1926. BRENDA Waldemar: Postawy
oporu wśród młodzieży w obliczu stalinizmu
w woj. olsztyńskim // In: W mazowieckiej
przestrzeni kulturowej: prace ofiarowane
w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda
Juszkiewicza. - Warszawa, 2007. - S. 379-399
1927. BRODERSEN Per: Gebrochene
Identitäten: das Gebiet Kaliningrad nach
1945. Osteuropa 2007 Jg. 57 H. 11 s. 85-96
140
Pomorze Wschodnie
1928. BRODERSEN Per: Utopia Kaliningrad: Aneignungsstrategien und Repräsentationen in einer sowjetischen Stadt 1945-1968
// In: „Durst nach Erkenntnis ...”: Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa: zwei Jahrzehnte
Immanuel-Kant-Stipendium. - München,
2007. - S. 171-195
1929. CENCKIEWICZ Janusz: Zemsta
czy „wypadek przy pracy”: tajemnica śmierci
Tadeusza Szczepańskiego (1960-1980) - działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 8/9
s. 100-120, il.
1930. CENCKIEWICZ Sławomir, BERENDT Grzegorz: Kolebka „Solidarności”:
o polskich kresach północnych / rozm. Barbara Polak. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr
8/9 s. 23-41, il.
1931. CHINCIŃSKI Tomasz: Obchody
Milenium Chrztu Polski na terenie Bydgoszczy i województwa bydgoskiego. Ateneum
Kapłańskie 2007 T. 148 z. 3 s. 422-450. Sum.
1932. CYBULSKI Marek: Praktyczne
aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
(6 I 2005. Dz.U. 2005 Nr 17 poz. 141). Biul.
Rady Języka Kasz. 2007 s. 113-122
Dot. Kaszubów
1933. DALHGREM Sam: Szwedzka kościelna pomoc Mazurom // In: Misja - muzyka - Mazury: księga pamiątkowa z okazji 60.
urodzin biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego.
- Bielsko-Biała, 2007. - S. 107-116
1934. DOMAGAŁA Bożena: Ukraińcy
na Warmii i Mazurach: między zachowaniem
tożsamości językowej a językową asymilacją.
Lud 2007 T. 91 s. 231-252. Sum.
1935. DOWÓDZTWO 9. Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradmirała Włodzimierza Steyera. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12 s. 8894, portr.
1936. DYRCZ Czesław: 9. Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradmirała Włodzimie-
[838]
rza Steyera. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12 s. 3-12, tab.
1937. DYRCZ Czesław: 9. Flotylla Obrony Wybrzeża w aspekcie historyczno-militarnych uwarunkowań działalności na terenie
Ziemi Puckiej. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 13-19,
il., tab.
1938. DYRCZ Czesław: 9. Flotylla Obrony Wybrzeża w działalności Marynarki Wojennej RP (1965-2006). Nautologia 2007 R. 42
nr 144 s. 52-58, il., tab.
1939. DYRCZ Czesław: Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej RP: warunki
powstania, organizacja, zadania oraz związek
z Puckiem. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 20-27, il.
1940. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata: Stowarzyszenia mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach jako katalizator kultury niemieckiej, mazurskiej i warmińskiej // In: Kultura pogranicza - pogranicze kultu. - Siedlce,
2006. - S. 119-125. Sod.
1941. GANCEWSKI Jan, GIESZCZYŃSKI Witold: Gewalttaten, Zerstörungen und
Verwüstungen von Hab und Gut durch die
Rote Armee im ehemaligen Ostpreussen
nach dem Zweiten Weltkrieg. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 1 s. 115--129
1942. GĄSIOROWSKI Andrzej: Z dziejów turystyki między Wisłą a Pregołą. Szkice Hum. / Olszt. Szk. Wyż. 2006 T. 6 nr 1/2
s. 179-198. Streszcz. Sum.
1943. GÓRSKA-KLEPACKA Anna: SB
na tropach Solidarności: (działania MO i SB
w latach 1980-1990 przeciwko opozycji Regionu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Białymstoku). - Olsztyn: Stow. „Pro Patria”,
2007. - 388 s.: il., faks.
1944. GRZYB Andrzej: W stronę tożsamości pomorskiej // In: Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji. - Pelplin, 2006. - S. 46-49
Toż w jęz. lit. s. 50-53
[839]
Pomorze Wschodnie
1945. JANIK Janusz: 13. Dywizjon Trałowców. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12 s. 21-33, il.
Z siedzibą w Helu
1946. JASIŃSKI Grzegorz: Sprawa
pewnego artykułu: przyczynek do dziejów
szwedzkiej pomocy na Mazurach w 1947
roku. Masovia 2007 T. 10 s. 37-61
1947. KARGUL Michał: Pięćdziesiąt lat
Zrzeszenia [Kaszubsko-Pomorskiego] na
Kociewiu. Kociewski Mag. Region. 2007 R. 22
nr 3 s. 4-7
1948. KASZUBI w PRL: materiały z konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Pamięci Narodowej (Gdynia, 27 kwietnia 2007 roku) / red.
Marek Adamkowicz, Iwona Joć. - Gdańsk:
Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.-Pom., 2007. - 175 s.,
[12] s. tabl.
Treść: CHRZANOWSKI Bogdan: Okupacyjna specyfika Pomorza i jej wpływ na powojenne losy Kaszubów
s. 9-26. - BYKOWSKA Sylwia: Rehabilitacja Kaszubów
i Pomorzan po II wojnie światowej s. 27-51. - GĄSIOROWSKI Andrzej: Rozpracowywanie byłych członków
TOW „Gryf Pomorski” przez Urząd Bezpieczeństwa
s. 53-81. - PACZOSKA-HAUKE Alicja: Działania wobec
aparatu bezpieczeństwa działaczy kaszubskich w latach
1945-1956 s. 83-96. - SZYMIKOWSKI Dariusz: Aleksander Labuda [1902-1981] w świetle akt bezpieki s. 97-112.
- POLAK Wojciech: Kaszubi toruńscy w podziemnej Solidarności i ZKP w okresie stanu wojennego i w latach
następnych s. 113-137. - PIECHOWSKI Tomasz v.: Opór
społeczny przeciw systemowi komunistycznemu na ziemi puckiej w latach 80. s. 139-175
1949. KOPICZKO Andrzej: „Orędzie”
biskupów polskich do niemieckich i jego reperkusje w województwie olsztyńskim // In:
W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie:
w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku
i na Warmii. - Olsztyn, 2007. - S. 224-243
141
1952. KOSTRZEWA Anna: Wysiedlenie Niemców z powiatu giżyckiego w latach
1945-1948. Kom. Maz.-Warm. 2007 nr 1
s. 39-55, tab. Zsfg.
1953. KOZŁOWSKI Ryszard: Październik ‘56 w regionie kujawsko-pomorskim
w świetle niepublikowanych źródeł PZPR. Włocławek, 2004
Rec.: SUDZIŃSKI Ryszard, Zap. Kuj.-Dobrzyń. T. 20
s. 189-191
1954. KRUK Marzena: Racja po ich stronie: ludność Pomorza Gdańskiego wobec 5.
Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 8/9 s. 91-99, il., portr.
1955. KULA Henryk Mieczysław: Grudzień 1970: „oficjalny” i rzeczywisty. - Gdańsk:
L&L, 2006. - 824 s.: il., pl., portr.
1956. KULA Henryk Mieczysław: Problem użycia broni palnej przez funkcjonariuszy i pododdziały MO oraz pododdziały
wojskowe w grudniu 1970 r. w miastach Wybrzeża: w świetle ówczesnego stanu prawnego i mitów związanych z tym zagadnieniem.
Prz. Policyjny 2006 R.16 nr 16 s. 29-54. Sum.
1957. KULA Henryk Mieczysław: Użycie broni palnej przez Wojsko Polskie i Milicję Obywatelską w grudniu 1970 roku. Prz.
Hist.- Wojsk. 2006 R. 7 nr 1 s. 131-151
1958. LATOSZEK Marek: Demokracja
lokalna na Kaszubach // In: Lokalne wzory
kultury politycznej: szkice ogólne i opracowania monograficzne. - Warszawa, 2007. - S.
267-323. Bibliogr. s. 319-323
Na przykładzie Wejherowa
1950. KOREJWO Mariusz Tomasz: Dożynki Centralne Olsztyn ‘78: przygotowania
do uroczystości. Kom. Maz.-Warm. 2007 nr
1 s. 57-81. Zsfg.
1959. LETKO Paweł: Polska Partia Socjalistyczna w powiecie kętrzyńskim. Cz. 1. Echa
Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 171-191, tab. Sum.
W okresie od czerwca 1945 do czerwca 1947 r.
1951. KORZENIEWSKA-L ASOTA
Anna: Ukraińcy na Warmii i Mazurach
w latach 1947-1970. - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz., 2007. - 229 s. Bibliogr. s. 207221. Sod.
1960. LIPKA Artur Emil: Ukraińcy na
ziemi ostródzkiej: osadnictwo w ramach akcji „Wisła”, działalność ostródzkiego oddziału
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kul-
142
Pomorze Wschodnie
turalnego. Ostródzki Prz. Hist. 2005 T. 1 (dr.
2007) s. 197-209, tab. Sum.
1961. LOEW Peter Oliver: Zerstörung,
Kontinuität, Erdichtung: das Kriegsende und
der neue Anfang einer alten Stadt. Inter Finitimos 2005 Nr. 3 s. 77-83
Toż zob.: In // Deutsche und Polen: Erinnerung im
Dialog. - Osnabrück, 2007. - S. 135-144.
Dot. Gdańska
1962. MALEC Teresa Czesława: Rodzina
i oświata jako podstawowe czynniki procesów
integracyjnych społeczeństwa Warmii i Mazur w latach 1945-1956. - Olsztyn: Wydaw.
Uczel. Wyż. Szk. Inform. i Ekon. TWP, 2007.
- 183, [1] s. - (Prace Doktorskie i Monografie / Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie ). Bibliogr. s. 169-181
1963. MARSZAŁEK Jan: Germanizacja
powiatu bartoszyckiego na przełomie XX/
XXI wieku. - [Warszawa]: Pol. Ofic. Wydaw.,
[2006]. - 148 s.: il., faks., portr. - (Drang Nach
Osten XXI Wieku)
1964. MASŁOSZ Mariusz: 43. Batalion
Saperów. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12 s. 40-47, portr.
Z siedzibą na Helu
1965. MATTHES Eckhard: Späte Opfer:
zur Aussiedlung der Deutschen aus dem Gebiet Kaliningrad 1947-1948. Deutschl. Archiv
2007 Bd. 40 H. 5 s. 840-847, tab.
1966. MAZUREK Monika: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie: kwestie polityczne
w świetle przeprowadzonych badań w organizacji. Acta Cassubiana 2007 T. 9 s. 151-166,
tab., wykr.
1967. MILOCH Grzegorz: Obchody
Milenium w Toruniu i Chełmży: krajowy
obchód milenijny diecezji chełmińskiej. Ateneum Kapłańskie 2007 T. 148 z. 3 s. 451-464.
Streszcz. w jęz. wł.
1968. MODRZEJEWSKI Arkadiusz: Kaszubi wobec wyzwań przemian cywilizacyjnych. Cywilizacja i Polityka 2007 nr 5 s. 285-292. Sum.
[840]
1969. ONISZCZUK Mirosław: 11. Dywizjon Ścigaczy. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12
s. 14-20
Z siedzibą na Helu
1970. OPÓR społeczny i konspiracja
w województwie pomorskim (bydgoskim)
w latach 1945-1956: zbiór studiów / red. Tomasz Chinciński, Zbigniew Karpus; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut
Stosunków Międzynarodowych; Muzeum
Wolności i „Solidarności” w Bydgoszczy. Bydgoszcz; Toruń, 2007. - 252 s.: tab.
Z treści: KOZŁOWSKI Ryszard: Wieś regionu kujawsko-pomorskiego w pierwszym etapie kolektywizacji
(1948-1951) s. 32-50. - GOLON Mirosław: Opór społeczny na prowincji a działalność Powiatowych Urzędów
Bezpieczeństwa Publicznego (Powiatowych Urzędów ds.
Bezpieczeństwa Publicznego) w okresie stalinowskim na
przykładzie wybranych ośrodków Pomorza Nadwiślańskiego s. 51-93. - CHINCIŃSKI Tomasz: Protesty młodzieży pomorskiej w maju 1946 r. s. 95-116. - PACZOSKA-HAUKE Alicja: Konspiracja młodzieżowa w Toruniu
w latach 1945-1956 s. 117-149. - PTAK Waldemar: Zarys
działalności oraz problem bandytyzmu wśród członków
zbrojnego podziemia na terenie powiatu sępoleńskiego
w latach 1945-1947 s. 159-181. - MICHALSKI Ryszard:
„Obóz zdrady i reakcji” na łamach prasy pomorskiej
w latach 1945-1956 s. 183-194. - CZYŻNIEWSKI Marcin:
Propaganda prasowa wobec oporu społecznego na wsi na
przykładzie prasy bydgoskiej (1948-1953) s. 195-203
1971. PACZOSKA-HAUKE Alicja: Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa
wobec mieszkańców powiatu tucholskiego.
Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 11-31, il., faks.,
portr., tab.
1972. PAWEŁKA Michał: 9. Dywizjon
Przeciwlotniczy. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 12
s. 34-39, il., portr.
1973. PILŻYS Jan: Szkolenie kadr przeciwlotniczych w Wojsku Polskim po drugiej
wojnie światowej (Chełm - Toruń - Koszalin
1944-1997) // In: Druga wojna światowa w 60
lat po zakończeniu i jej konsekwencje: międzynarodowa konferencja naukowa. - Krosno, 2006. - S. 229-242
1974. PŁOSKI Adam: Koleją po Warmii
i Mazurach. Borussia [2007] nr 42 s. 190-196, il.
[841]
Pomorze Wschodnie
1975. POLAK Andrzej: Artyleria nadbrzeżna i rozbudowa fortyfikacyjna w strukturze obrony wybrzeża. Prz. Morski 2006 R.
71 z. 7/8 s. 89-102, il. Sum. s. 121
Od 1945 r.
1976. ROK 1945 na Kujawach i Pomorzu: koniec wojny - początek nowej rzeczywistości / red. Zdzisław Biegański, Zbigniew
Karpus; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz, 2006. - 330, [1] s.: il., tab. - (Prace
Komisji Historii; 19)
Z treści: REZMER Waldemar: Działania wojenne
na Pomorzu i Kujawach w 1945 roku: Bydgoszcz, Toruń,
Grudziądz s. 11-50. - GOLON Mirosław: Polityka radzieckich władz na Kujawach i Pomorzu w 1945 roku: aspekty
społeczno-ekonomiczne s. 61-93. - ROMANIUK Marek:
Likwidacja Deutsche Volksliste: podstawy prawne rehabilitacji s. 95-111. - BIEGAŃSKI Zdzisław: Problem karania
przestępstw okupacyjnych w działalności sądownictwa na
Pomorzu i Kujawch w 1945 roku s. 113-147. - KAMOSIŃSKI Sławomir: Przyczynek do badań nad postrzeganiem
nowej rzeczywistości gospodarczej i postawami wobec
niej urzędników, pracowników i przedsiębiorców województwa pomorskiego w 1945 roku s. 155-170. - GUZEK
Mariusz: Kultura filmowa na Pomorzu i Kujawach w 1945
roku s. 203-218. - OLEJNICZAK Joanna: Wybory do Sejmu z 20 stycznia 1957 roku w województwie bydgoskim
s. 243-274. - UMIŃSKI Janusz: Działalność administracji
państwowej w dziedzinie turystyki na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1975 s. 287-314
1977. RUSINEK Bogdan, SZCZUREK
Zbigniew: Konspiracja niepodległościowa
w Gdyni: w latach 1945-1956 / Związek Byłych Więźniów Politycznych. Oddział Okręgowy w Gdyni. - Sopot: Currenda, 2007.
- 274 s.: faks.
1978. SCHABIEŃSKI Jarosław: Od MKZ
do Regionu: „Solidarność” w województwie
suwalskim w latach 1980-1981. Znad Pisy
2007 nr 16 s. 108-133
143
In: Młodzież w oporze społecznym 19441989. - Wrocław, 2002. - S. 64-68
Działała w Gdyni w l. 1948-1949
1981. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Represje organów wymiaru sprawiedliwości
w sprawach politycznych w województwie
pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956.
- Toruń, 2005
Rec.: WÓJCIK Zbigniew K., Aparat Represji w Pol.
Lud. 1944-1989 2007 [nr] 1(5) s. 537-542
1982. SIWICKI Marek: Z dziejów żeglarstwa lodowego na Mazurach (1945-1951).
Szkice Hum. / Olszt. Szk. Wyż. 2007 T. 7 nr
1/2 s. 207-214. Streszcz. Sum.
1983. SIWICKI Marek: Żeglarstwo lodowe na Mazurach (1965-1973). Szkice Hum. /
Olszt. Szk. Wyż. 2007 T. 7 nr 3/4 s. 213-225.
Streszcz. Sum.
1984. SIWIEC Bartłomiej: Wrócili po
śmierć: kulisy zabójstwa III Komendanta Inspektoratu Armii Krajowej w Grudziądzu Józefa Sierosławskiego [1912-1945]. Prz. Bydg.
2007 R. 18 s. 69-78
1985. STANKOWSKI Witold: Polityka Związku Radzieckiego i polskich władz
wobec Pomorza Gdańskiego w pierwszych
latach po II wojnie światowej // In: Zakończenie wojny na Górnym Śląsku. - Katowice,
2006. - S. 195-214
1986. SZESNAŚCIE miesięcy wolności:
„Solidarność” w województwie elbląskim /
red. Janusz Hochleitner. - Elbląg, 2006
Rec.: KARDELA Potr, Kom. Maz.- Warm. 2007 nr
2 s. 269-271
Dot. m.in. Giżycka, Ełku i Olecka
1979. SEMKÓW Piotr: Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945-1957. - Warszawa, 2006
Rec.: PATER Walter, Prz. Morski 2006 R. 71 z. 11
s. 93-102. - BIENIECKI Ireneusz, Nautologia 2007 R. 42
nr 144 s. 211-212
1980. SEMKÓW Piotr: Organizacja Bojowo-Dywersyjna „Orlęta”: jej działalność
i likwidacja przez władze bezpieczeństwa //
1987. SZUBARCZYK Piotr: Chłopcy
z Grabówka, chłopcy z Chylonii... Biul. Inst.
Pamięci Narod. 2006 nr 11/12 s. 41-48, il.,
portr.
Grudzień 1970 r. na Wybrzeżu
1988. SZUBARCZYK Piotr: Sprawa starogardzkich „filomatów” 1951-1952 // In:
Młodzież w oporze społecznym 1944-1989.
- Wrocław, 2002. - S. 69-76
144
Pomorze Wschodnie
1989. SZWOCH Ryszard: Polonia w Kanadzie: przyczynek do dziejów powojennej
emigracji pomorskiej. Rydwan 2007 [nr] 1(2)
s. 46-69, il., tab.
1990. TOMKIEWICZ Ryszard: Olsztyński rok 1956: rola studentów w wydarzeniach.
- Olsztyn: OBN, 2007. - 210 s.: il. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr
235). Bibliogr. s. 192-197
1991. TRAWICKI Paweł: Tożsamość regionalna: między mniejszością etniczną a narodową // In: Narody w Europie: tożsamość
i wzajemne postrzeganie: zbiór studiów. Bydgoszcz, 2007. - S. 47-53. Sum.
Dot. Kaszubów
1992. URNIAŻ Jerzy: Integracyjna rola
sportu na Warmii i Mazurach. Szkice Hum.
/ Olszt. Szk. Wyż. 2006 T. 6 nr 1/2 s. 169-178.
Streszcz. Sum.
1993. URNIAŻ Jerzy: Reforma kultury fizycznej na Warmii i Mazurach w latach
1956-1975 // In: Z najnowszej historii kultury
fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Gorzów Wlkp., 2006. - S. 337-344
1994. URNIAŻ Jerzy: Sport pomostem
między społecznościami województwa war-
[842]
mińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego: (na przykładzie gmin stowarzyszonych w Euroregionie Bałtyk). Szkice Hum.
/ Olszt. Szk. Wyż. 2007 T. 7 nr 3/4 s. 201-211.
Streszcz. Sum.
1995. WAJS Ewa: Eugeniusz Kwiatkowski [1888-1974]: Delegat Rządu dla Spraw
Wybrzeża. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 9 s. 8394, portr. Sum. s. 103
1996. WĄSOWICZ Jarosław: Niezależny ruch młodzieżowy w latach 1980-1981
na przykładzie regionu gdańskiego. Saeculum Christianum 2003 R. 10 nr 1 s. 155-168.
Zsfg.
1997. WITTEK Monika: Verband der
deutschen Gesellschaften im ehemaligen
Ostpreussen // In: Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen 1991-2007. - Opole, [2007]. - S. 114-116: tab.
Toż w jęz. pol.: Związek Stowarzyszeń Niemieckich
w byłych Prusach Wschodnich s. 244-246, tab.
1998. WŁODARSKI Józef Arno: Polityka Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
wobec ludności niemieckiej na obszarze powiatu pasłęckiego w latach 1945-1947 // In:
Zakończenie II wojny światowej: polityka
i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005. Gdańsk, 2006. - S. 124-146
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz. 70, 76, 184, 185, 186, 366, 421, 462, 463, 468, 2048, 2341, 2475
1999. BRUHN Elmar: Erfolgreich in
Schweden: die Auswanderung aus dem norddeutschen Raum nach Schweden unter besonderer Berücksichtigung von Pommern.
Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 1
s. 4-15, portr.
2000. LANDESKUNDLICH-HISTORISCHES Lexikon Mecklenburg-Vorpommern
/ Red. Thomas Gallien [et al.]; hrsg. v. d. Geschichtswerkstatt Rostock e.V.; Landesheimatverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Rostock: Hinstorff, 2007. - 764 s.: il., mapy
Rec.: GRASSMANN Antjekathrin, Zs. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskde 2007 Bd. 87 s. 434-436
2001. SCHMIDT Roderich: Das historische Pommern: Personen, Orte, Ereignisse.
- Köln: Böhlau, 2007. - VII, [3], 741 s.: il.,
portr., mapy. - (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe
5: Forschungen zur Pommerschen Geschichte; Bd. 41)
2002. SCHWABE Klaus: Wurzeln, Traditionen und Identität der Sozialdemokratie
in Mecklenburg und Pommern / mitarb. v.
Klaus Baudis [et al.]. - Schwerin, 1999
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.- pom.
2007 R. 22 z. 3 s. 195-199
2003. WILHELMUS Wolfgang: Geschichte der Juden in Pommern. - Rostock,
2004
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 238-243
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz. 114, 203, 206, 217, 332, 385, 1814, 2070, 2351, 2370, 2423, 2440, 3150
2004. DWA spisy katolickich mieszkańców parafii niezabyszewskiej z lat 1842-1846
/ [wyd.] Tomasz Rembalski. Nasze Pomorze
2006 nr 8 (dr. 2007) s. 37-54, tab.
2005. KANTZOW Thomas: Pomerania:
kronika pomorska z XVI wieku. T. 1-2 / tłum.
Krzysztof Gołda; przyp. i koment. Tadeusz
Białecki, K. Gołda, Edward Rymar. - Szczecin, 2005
Rec.: WALACHOWICZ Jerzy, Czas. Prawno- Hist.
2007 T. 59 z. 1 s. 341-347
2006. Der KOLBERGER Kodex des Lübischen Rechts von 1297 / [Faksimile, Transkr.
der mittelniederdt. Handschrift, Übers. ins
Hochdt., Glossar u. Auswahlbibliogr. v. Thomas Rudert ]. - Hamburg: Jancke, 2005. - 158,
160-294 s.: il. + Glossar 20 s.
Limitowane wyd. jubileuszowe
Rec.: LÜCK Heiner, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr.
2007) s. 159-163
2007. Der KOLBERGER Kodex des
Lübischen Rechts von 1297: das Kolberger
Rechtsbuch: Faksimiledruck der verschollenen Handschrift mit hochdeutscher Übersetzung und Glossar / [hrsg. v. Peter Jancke;
übers. v. Thomas Rudert, Christian Fischer].
- Hamburg, 2005
Rec.: LÜCK Heiner, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr.
2007) s. 159-163
2008. Die
KOLBERGER
Totenbeschauprotokolle 1845-1872 / hrsg. v. Ernst
Schroeder, Henry Kuritz; bearb. v. Stefan
Sienell, Bernd Görtz; Arbeitsgruppe Kolberg des Pommerschen Greif e.V.; Archiwum
Państwowe w Szczecinie. - Falkenberg/Niederbay: Pommerscher Greif, 2007. - 364 s.:
tab. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. Sedina-Archiv N.F.;
Sonderh. 5)
2009. NARODZINY diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej
(1945-1975) / wst., wybór i oprac. Kazimierz
146
[844]
Pomorze Zachodnie
Kozłowski; Uniwersytet Szczeciński; Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Szczecin,
2007. - 195, [4] s.: il. - (Źródła do Dziejów
Pomorza Zachodniego; T. 14) (Wydawnictwa
Źródłowe / Uniwersytet Szczeciński; T. 14)
2010. RUMMEL Julian: Juliana Rummla
[1878-1954] sprawozdanie o porcie szczecińskim z czerwca 1947 roku / do dr. przyg.
i wst. opatrz. Ryszard Techman. Nautologia
2007 R. 42 nr 144 s. 162-171
2011. RYMAR Edward: Itinerarium
książąt zachodniopomorskich: Bogusława IV
(1278-1309) i Warcisława IV (1309-1326).
Prz. Zach.- pom. 2007 R. 22 z. 2 s. 5-53
2012. Das
STAMMBUCH
Herzog
Philipps II. von Pommern / hrsg. Dirk Schleinert. - Schwerin, 2004
Rec.: SCHOLZ Michael, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr. 2007) s. 440-442
2013. ŹRÓDŁA do historii Koszalina. Z.
2 / red. Joanna Chojecka; oprac. i tłum. Aneta
Melonek, Adam Muszyński. - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ., 2007. - 87 s.: il., faks., tab.
—————
2014. [CISAY Michel]: Francuski esesman / [oprac.] Jan Rutkiewicz. Karta 2006
[nr] 48 s. 80-86
Wspomnienia z 1945 r.
2015. ERLEBEN in schwerer Zeit: Kösliner berichten...: eine Dokumentation der
Jahre 1945-46 aus Pommern / hrsg. Klaus
Moerler. - Hamburg: Heimatkreis Köslin,
2007. - 174 s.: il., mapy
2016. KOWACZ Bronisław: Durchgangsort // In: Deutsche und Polen während
und nach dem Zweiten Weltkrieg: gemeinsame Geschichte gemeinsam erinnern. - Berlin,
2007. - S. 211-216
Dot. Szczecinka
2017. SCHERLER Erika: Am fernen
Himmel stehen Weihnachtsbäume: Fluchttagebuch einer Mutter / hrsg. v. Edeltraut Bartels, Karlheinz Scherler. - Norderstedt: Books
on Demand GmbH, 2007. - 215 s.
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz. 369, 372, 386, 2237, 2253, 2290, 2304,
2415
2018. BUCHHOLZ Władysław: Warunki hydrologiczne estuarium Odry // In:
Regionalne problemy gospodarki wodnej
i hydrotechniki: materiały pokonferencyjne.
- Szczecin, 2007. - S. 11-20: mapa, tab. Sum.
2019. FLIS Agnieszka: Funkcjonowanie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”
w świetle zmian jego struktury przestrzennej
/ Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk,
2007. - 191 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr.
s. 176-184. Sum.
2020. FURMAŃCZYK Kazimierz, DUDZIŃSKA Joanna: Krajobraz morskiej strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej (odcinek
Świnoujście - Pogorzelica) // In: Człowiek
i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. [Cz.] 2: Środowisko abiotyczne.
- Szczecin, 2003. - S. 79-87
2021. GIRJATOWICZ
Józef
Piotr:
Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na
warunki hydrologiczne estuarium Odry //
In: 60-letni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej: nauki przyrodnicze. - Szczecin, 2007. - S. 39-54:
tab., wykr. Bibliogr. s. 53-54. Sum.
W okresie 1950-2000
2022. KOCHANOWSKA Róża: Przemiany zbiorowisk łąkowych na Pomorzu
Zachodnim zależnie od intensywności
użytkowania // In: 60-letni dorobek nauki
na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii
Europejskiej: nauki przyrodnicze. - Szczecin,
2007. - S. 55-62: tab. Sum.
Lata 1850-1999
[845]
147
Pomorze Zachodnie
2023. KUBUS Marcin, NOWAK Grzegorz, ZIELIŃSKI Jarosław: Stan i zróżnicowanie roślin drzewiastych Pomorza Zachodniego // In: 60-letni dorobek nauki na Pomorzu
Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej:
nauki przyrodnicze. - Szczecin, 2007. - S. 63-81. Bibliogr. s. 77-81. Sum.
2030. KLAMMT Anne: Die slawische
Besiedlung zwischen dem 8./9. und 13. Jh.
zwischen Schwinge und Peene im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern // In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im
westslawischen Raum. - Langenweissbach,
2007. - S. 185-189: mapy, tab.
2024. PARKI i ogrody województwa zachodniopomorskiego / red. Małgorzata Świderek. - Łódź: Ośr. Działań Ekolog. „Źródła”,
2007. - 240 s.: il., pl. - (Parki i Ogrody Oczami
Młodzieży)
2031. KLÜTER Helmut: Wüstungen in
Vorpommern: gestern, heute und morgen.
Siedlungsforschung 2004 Bd. 22 s. 159-175, il.
Sum.
2025. PEUKERT Hans-Georg: Die Küsten der südlichen Ostsee: Natur- und Kulturlandschaften an ausgewählten Beispielen
// In: Achte deutsch-polnische Begegnung
zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa. - Lübeck, 2007. - S. 150-179: il., mapy, pl., tab. Streszcz.
2026. SCHOMMARTZ Günther: Der
alte Grenzverlauf zwischen Mecklenburg und
Vorpommern durch den Saaler Bodden. Stier
u. Greif 2007 Bd. 17 s. 32-45, il.
2027. ŻUREK Sławomir, FLOREK Wacław: Kopalne jeziora i torfowiska w rejonie
jeziora Jasień (Wysoczyzna Polanowska) //
In: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. [Cz.] 2: Środowisko
abiotyczne. - Szczecin, 2003. - S. 57-65
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz. 370, 542, 543, 549, 2003, 2048, 2258,
2285, 2424, 2426, 2436, 2439, 2447
Od 1939 r.
2032. KOZAK Jerzy: Status społeczny
osobnika a jego stan biologiczny na przykładzie lokalnej populacji średniowiecznej
z Cedyni // In: Kobieta, śmierć, mężczyzna:
Funeralia Lednickie - spotkanie 5. - Poznań,
2003. - S. 165-169
2033. KULESSA Birgit: Siedlungsgeschichte und Hafenentwicklung in der Hansestadt Stralsund vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit / mit einem Beitr. v. Guntram
Gassmann. - Rahden/Westf., 2005
Red.: MÖLLER Gunnar, Archäol. Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2007 Bd. 14 s. 262-265
2034. MÖLLER Gunnar: Slawische Besiedlung im Raum Stralsund // In: Siedlung,
Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. - Langenweissbach, 2007. - S.
177-183: il.
2035. SZYMAŃSKA Wioletta: Rozwój
demograficzny miast średniej wielkości na tle
przemian ludnościowych regionów nadmorskich (ze szczególnym uwzględnieniem Wałcza, Szczecinka i Lęborka). Słup. Pr. Geogr.
2007 nr 3 s. 55-72, tab., wykr. Sum.
2028. FRĄCKOWIAK Maurycy: Żydzi
w Lęborku. Jantar. Szlaki 2007 R. 50 nr 2
s. 14-16, il., pl., portr.
Zob. też poz. 1623, 2257, 2341, 2490
2029. JAŻEWICZ Iwona: Zmiany demograficzno-osadnicze na obszarach wiejskich
Pomorza Środkowego w latach 1978-2002 na
przykładzie gmin położonych na Wysoczyźnie Damnickiej. Słup. Pr. Geogr. 2007 nr 3
s. 25-53, mapy, tab., wykr. Sum.
2036. BONOWSKA Magdalena: Wizerunki dzikich zwierząt w kulturze ludowej
Ziemi Sławieńskiej // In: V Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji. - Poznań, 2007. - S.
405-415: il.
3. Etnografia
148
Pomorze Zachodnie
2037. KAJKOWSKI Kamil: Przejawy
magii i kultu akwatycznego na wczesnośredniowiecznym Pomorzu. Nasze Pomorze 2006
nr 8 (dr. 2007) s. 95-117
2038. MATŁAWSKI Bogdan: Ludowe
tańce, pieśni i muzyka na Pomorzu Zachodnim w XIX i pierwszej połowie XX wieku.
Prz. Zach.- pom. 2007 R. 22 z. 2 s. 93-108
2039. PLUTO-PRĄDZYŃSKA Gabriela:
Z kaszubskich pustków na Ziemi Bytowskiej:
życie codzienne wśród lasów // In: V Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2007.
- S. 465-469
2040. Die POMMERSCHE Weizackertracht in Deutschland und Polen / hrsg. v.
Kurt Dröge. - Oldenburg: Bundesinst. f. Kultur u. Gesch. d. Deutsch. im östl. Eur., 2004
Dokument elektr., tryb dostępu: http://www.bkge.
de/weizackertracht/
Rec.: SPIEGEL Beate, Bayerisches Jahrb. f. Volkskunde 2007 s. 340-34
2041. SIEMIŃSKI Tomasz: Grzybobranie w kaszubskich lasach jako współczesna
forma ludowego zbieractwa na przykładzie
lasów okolic Bytowa // In: V Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji. - Poznań, 2007. - S.
453-457
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz. 10, 98, 125, 205, 299, 377, 589, 591, 592,
1995, 2010, 2022, 2023, 2081, 2130, 2147, 2165, 2235,
2245, 2254, 2255, 2257, 2274, 2330, 2335, 2355, 2404,
2415, 2431, 2432, 2433, 2451, 2452, 2468, 2482, 2509
2042. ALBRECHT Martin: Rüstung
und Zwangsarbeit im nationalsozialistischen
Mecklenburg und Vorpommern. - Schwerin:
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005. - 140 s.: il. (Beiträge zur Geschichte von MecklenburgVorpommern; 11)
Wyd. 3: Schwerin, 2007
2043. ARNDT Ernst Moritz: Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen: nebst einer Einleitung in
[846]
die alte teutsche Leibeigenschaft. - Hildesheim: Olms, 2007. - 8, X, 277 s. - (Rara zum
deutschen Kulturerbe des Ostens)
2044. BECKER Joern-Martin, BULACH
Doris, MÜLLER Ulrich: Wissenstransfer, Integration und Ausgrenzungen im Handwerk
der südlichen Ostseeküste und Brandenburgs
// In: Grenze und Grenzüberschreitung im
Mittelalter. - Berlin, 2007. - S. 215-242: il.
2045. BURY Marek, BURY Grzegorz,
ŚNIEG Lucyna: Powierzchnia i plonowanie
wybranych ziemiopłodów na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-2003 // In: 60-letni
dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej: nauki przyrodnicze. - Szczecin, 2007. - S. 5-11: wykr. Sum.
2046. CHOJNACKA Kazimiera: Handel na Warcie i Odrze w XVI i w pierwszej
połowie XVII wieku / do dr. przysp. Bogdan
Wachowiak. - Poznań: Wydaw. Pozn., 2007.
- 305, [1] s., [1] k. map skł.: il., tab. - (Wielkopolska; 21). Bibliogr. s. 283-300. Sum.
2047. CZYŻ Henryk, KITCZAK Teodor,
TRZASKOŚ Maria: Wykorzystanie użytków
zielonych w warunkach Pomorza Zachodniego // In: 60-letni dorobek nauki na Pomorzu
Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej:
nauki przyrodnicze. - Szczecin, 2007. - S. 13-20: tab. Sum.
2048. DZIEJE wsi pomorskiej: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski,
25-27 maja 2007: materiały / red. Andrzej
Chludziński, Radosław Gaziński; Gminny
Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie; Uniwersytet Szczeciński. - Dygowo; Szczecin,
2007. - 319 s., [32] s. tabl.: il., tab., wykr. Zsfg.
Streszcz.
Z treści: BORKOWSKI Jacek, KASPRZAK Andrzej:
Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku kultury
pomorskiej w Miechęcinie z roku 2006 s. 23-31, [2] s. tabl.
- WYBRANOWSKI Dariusz: Osadnictwo rycerskie
i kolonizacja wiejska na obszarach dorzecza górnej Piany
i ziemi dymińskiej w XIII wieku s. 33-46. - SCHROEDER
Ernst: Geschichtlicher Abriss des Ortes und Rittergutes
Klaptow [Kłopotowo] bei Kolberg bis 1945 s. 47-53, [2]
s. tabl. - FRYDA Marian: Osadnictwo okolic Rzeczenicy (pow. człuchowski) od XIV do XIX wieku s. 55-66.
[847]
149
Pomorze Zachodnie
- KREPLIN Klaus-Dieter: Migration und Dorfgründungen in Pommern und Pommerellen im 16. und frühen 17.
Jahrhundert s. 67-74, [4] s. tabl. - GAZIŃSKI Radosław:
Posiadłości ziemskie Darłowa w początkach XVIII wieku s. 75-84. - GROTH Andrzej: Mieszkańcy wsi Półwyspu Helskiego w drugiej połowie XVIII wieku s. 85-98.
- CHLEBOWSKA Agnieszka: Model rodziny szlacheckiej
w majątku wiejskim na Pomorzu między wiekiem XVIII
a początkiem XX w świetle kronik rodzinnych s. 99-110.
- DROZD Roman: Osadnictwo ludności ukraińskiej na
Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej s. 111-120.
- HEJGER Maciej: Przekazanie poniemieckich majątków
rolnych władzom polskim przez Armię Czerwoną w powiecie słupskim w latach 1945-1951 s. 121-136. - MACHAŁEK Małgorzata: Warunki życia i pracy pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu
Zachodnim w latach pięćdziesiątych XX wieku w świetle
materiałów archiwalnych s. 137-146. - STAWIANY Jacek:
Społeczno-gospodarcze przyczyny upadłości firm z terenów wiejskich na Pomorzu Gdańskim w latach 19901998 s. 147-152. - ROMANIK Henryk: Żydowscy mieszkańcy wsi na Pomorzu w latach 1650-1945 s. 155-166.
- VOGLER Hans-Udo: Frömmigkeit und kirchliches
Leben auf dem Lande in Pommern im 19. und 20. Jahrhundert = Pobożność i życie religijne na wsi na Pomorzu
w XIX i XX wieku s. 167-174. - WITEK Maria, WITEK
Waldemar: Tradycje regionalne w życiu mieszkańców
Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. 1: Procesy osadnicze
po II wojnie światowej s. 175-185, [2] s. tabl. - WITEK
Maria, WITEK Waldemar: Tradycje regionalne w życiu
mieszkańców Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. 2: Rok
obrzędowy s. 187-201. - KUIK-KALINOWSKA Adela:
Mit Północy w rzeczywistości wiejskiej s. 203-213. - KALINOWSKI Daniel: Odzyskiwanie Pomorza Środkowego
(w pamiętnikach) s. 215-224. - CHLUDZIŃSKI Andrzej:
Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (14061528). Cz. 1 s. 227-236. - MAGDA-CZEKAJ Małgorzata:
Historyczne nazwiska o genezie patronimicznej na Pomorzu (XVI-XVIII wiek) s. 237-247. - SZUTA Jarosław:
Niemieckie nazwiska mieszkańców parafii Jeleńcz w Borach Tucholskich (od końca XVI wieku do 1831 roku)
s. 249-259. - MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Nazwy miejscowe i terenowe jako świadectwo kultury materialnej i duchowej mieszkańców wsi ziemi tucholskiej
s. 261-271. - WARDA-RADYS Lucyna: O zawołaniach
na zwierzęta na Kociewiu s. 273-283. - WOSIAK-ŚLIWA Róża: Kaszubskie nazwy przekąsek zimnych i gorących s. 285-292. - SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa
parków wiejskich i cmentarzy gminy Ustronie Morskie
s. 295-305, [6] s. tabl
2049. HUTNIKIEWICZ Alina: Year
1945: a turning in the development of Poland’s and Pomerania’s maritime economy?
Stud. Maritima 2005 Vol. 18 s. 127-142.
Streszcz.
2050. MAKOWSKI Adam: Sea economy
of West Pomerania at the time of six years’
plan implementation (1950-1955). Stud. Maritima 2006 Vol. 19 s. 153-177. Streszcz.
2051. MAKOWSKI Adam: Der Seewirtschaft als Konjunkturfaktor in Pommern
nach dem Oktober 1956. Stud. Maritima
2007 Vol. 20 s. 179-200. Streszcz.
2052. RYDZ Eugeniusz, MENCEL Piotr:
Rozwój i regres sieci kolejowej na Pomorzu
Środkowym. Słup. Pr. Geogr. 2007 nr 3 s. 5-23, mapy, tab. Sum.
W l. 1859-2002
2053. SCHLEINERT Dirk: Die Entwicklung der Gutswirtschaft in Vorpommern vom
Mittelalter bis zur Bodenreform 1945. Stier u.
Greif 2005 Bd. 15 s. 23-35
2054. STAMP Friedrich: Im Wandel solidarisch bleiben: Geschichte der Metallarbeiter und ihrer Gewerkschaften in Mecklenburg
und Vorpommern. - Hamburg: VSA-Verl.,
2007. - 453 s.: il., mapy . Bibliogr. s. 438-444
2055. SURMA Mariusz: Rozwój społeczno-gospodarczy regionu środkowopomorskiego po zmianach podziału administracyjnego kraju w 1975 roku. Rocz. Koszal. 2007 nr
35 s. 83-92, tab.
—————
2056. WALKIEWICZ Leszek: Statki
żelbetonowe budowane w d a r ł o w s k i e j
stoczni w czasie II wojny światowej // In: Żelbet - wędrówki turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo Techniki dla
Przyszłości. - Szczecin, 2007. - S. 186-198: il.
Sum. Zsfg.
2057. GRĘZAK Anna: Zwierzęta w gospodarce średniowiecznego K o ł o b r z e g u :
2. połowa XIII-XV w. - Warszawa: Inst. Archeol. UW, 2007. - 182 s.: il., pl., tab., wykr.
Bibliogr. s. 84-90
2058. JUSZCZAK Elżbieta: K o s z a l i ń s k i e ciepłownictwo w latach 1945-1989.
Prz. Zach.- pom. 2007 R. 22 z. 1 s. 67-92
150
Pomorze Zachodnie
2059. JUSZCZAK Elżbieta: Przedsiębiorstwa komunalne Koszalina przed 1945 r.
Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 27-36
2060. NARKOWICZ Józef: Wizja Koszalina morskiego. Rocz. Koszal. 2007 nr 35
s. 75-82
2061. PENCARSKI Kacper: Transport
lądowy w Koszalinie w latach 1919-1939.
Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 37-54, tab., wykr.
2062. JEŁOWICKI Arkadiusz: Na skraju
lasu: las w życiu i gospodarce majątku Kw a s o w o w powiecie sławieńskim // In: V Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze
polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań,
2007. - S. 141-147
2063. HENNING Lutz: Müller im Gewerk Pyritz [P y r z y c e ] und/oder aus dem
Kreis Pyritz sowie einige ihrer Verwandten.
[Tl. 3-5]. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg.
53 [H.] 2 s. 83-88; [H.] 3 s. 122-130; [H.] 4
s. 166-171
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2273
2064. GRÖNING Gert, SCHNEIDER
Uwe: Gut Reichenbach (R a d a c z e w o ),
Pommern: Modellhafte landwirtschaftliche
Einflüsse bei einer Gutsanlage der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts // In: Landgüter
in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung,
Verfall und Bewahrung. - Warszawa, 2007.
- S. 177-192, [16] s. tabl. Streszcz.
2065. GAZIŃSKI Radosław: Die Stettiner Meereswirtschaft um die Wende des 18.
zum 19. Jahrhundert: Stagnation oder Entwicklung? Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 5368, tab., wykr. Streszcz.
[848]
2067. KOZIŃSKA Bogdana: Z dziejów
szczecińskiego przemysłu cementowego //
In: Żelbet - wędrówki turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo
Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. S. 75-89. Sum. Zsfg.
2068. ROTTERMUND Krzysztof: Szczecińska wytwórnia fortepianów [Richarda]
Wolkenhauera [1835-1905]. Ruch Muz. 2006
R. 50 nr 3 s. 34-36, il., portr.
2069. ROTTERMUND Krzysztof: Wolkenhauer i jego fortepiany. Spotk. z Zabyt.
2006 [R.] 30 [nr] 1 s. 36-37, il., portr.
2070. SZCZEPAŃSKA Anna: Der Stettiner Hafen in polnisch-tschechoslowakischen
wirtschaftlichen Beziehungen im Lichte der
Dokumente aus dem Archiv des Auswärtigen
Amtes in Prag (1946-1956). Stud. Maritima
2006 Vol. 19 s. 179-193. Streszcz.
2071. ZAREMBA Agnieszka: Główne
tendencje rozwojowe Stoczni Szczecińskiej
w latach 1945-1970. Prz. Zach.-pom. 2007
R. 22 z. 4 s. 77-90, tab.
2072. GAZIŃSKI Radosław: Zur Entstehung des Hafens und der Stadt Swinemünde
[Ś w i n o u j ś c i e ] in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Stud. Maritima 2006 Vol.
19 s. 27-46. Streszcz.
2073. CHUCHRO Stanisław: Zarys dziejów eksploatacji kopalin użytecznych w powiecie w a ł e c k i m . Zesz. Wałeckie 2006 nr
2 s. 59-64, il.
2074. DYMARCZYK Bożena: Zarys
kształtowania się handlu i rzemiosła w Wałczu w dwudziestopięcioleciu powojennym.
Zesz. Wałeckie 2006 nr 2 s. 5-18, il., faks.
Szczecin
2066. GRUSENICK Dieter: Lokomotivbau bei der Stettiner Maschinenbau AG
„Vulcan” 1858-1928. - Berlin: Neddermeyer,
2006. - 128 s.: il., mapy, pl., tab.
Powyższy opis unieważnia poz. 2009 w bibliogr. za
2006 r.
2075. WEHNER Donat: Der frühgeschichtliche Seehandelsplatz Wo l i n und
sein Umland: eine Studie zu Zentrum und
Peripherie. - Neumünster: Wachholtz, 2007.
- 258 s.: il., mapy + 1 CD-Rom. - (Studien
zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der
Ostseegebiete; Bd. 8)
[849]
Pomorze Zachodnie
151
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz. 2006, 2007, 2296, 2323, 2357, 2387, 2388, 2410, 2429, 2430, 2443, 2462, 3150
2076. INTEGRATION durch Recht: das
Wismarer Tribunal (1653-1806) / hrsg. v.
Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp, Kjell Åke
Modéer. - Köln, 2003
Rec.: WEBER Ralph, Zs. f. Neuere Rechtsgesch. 2007
Jg. 29 H. 3/4 s. 315-319
2077. JÓŹWIK Leszek: Odbudowa tradycji starostwa wałeckiego (1999-2007).
Zesz. Wałeckie 2007 nr 3 s. 42-77, il., faks.,
portr., tab.
2078. LINDEMANN Peter: Pommersche
Gerichtsbarkeit - Oberlandesgerichtsbezirk
Stettin: Anfänge - Drittes Reich - Nachkrieg.
- Kiel: Ludwig, 2007. - 183 s.
2079. NAMIOTKO Aleksandra: Organizacja wymiaru sprawiedliwości na ziemi lęborskiej w drugiej połowie XVIII wieku. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr 30 s. 34-44
2080. Die POMMERSCHEN Hofgerichte: Geschichte - Personal - Probleme der Forschung / hrsg. Nils Jörn. - Hamburg: Kovač,
2007. - 379 s. - (Schriftenreihe der DavidMevius-Gesellschaft; Bd. 2)
Treść: JÖRN Nils: Das Vorpommerche Hofgericht:
ein kurzer Abriss seiner Geschichte und perspektiven der
weiterer Forschung s. 17-82. - CALSOW Peter: Eckard
von Usedom (1580-1646) / [bearb. v.] Nils Jörn s. 83-103.
- SCHLÜSSELBURG Conrad: Wilken von Platen (1565-1604) / [bearb. v.] Nils Jörn s. 105-117. - BOLTENSTERN
Johann Franz v.: Arnold von Bohlen (1571-1657) / [bearb.
v.] Henriette Bölter s. 119-124. - BOLTENSTERN Johann
Franz v.: Georg Friedrich Borcke (1611-1660) / [bearb. v.]
Nils Jörn s. 125-136. - BOLTENSTERN Johann Franz v.:
Johann Burgmann (1589-1662) / [bearb. v.] Jasmin Hoven
s. 137-150. - BOLTENSTERN Johann Franz v.: Bernhard
von Thessin (1610-1683) / [bearb. v.] Nils Jörn s. 151-159.
- BOLTENSTERN Johann Franz v.: Gualter von Greiggenschild (1622-1697) / [bearb. v.] Stefanie Bethge s. 161-170. - BOLTENSTERN Johann Franz v.: Franz Michael
von Boltenstern (1657-1716) / [bearb. v.] Nils Jörn s. 171-189. - PHILIPP Balthasar Gerdes (1680-1736) / [bearb.
v.] Nils Jörn s. 191-213. - FABRICIUS Adam: Christian
Koch (1614-1670) / [bearb. v.] Bettina Kasan s. 215-224.
- BALTZER Thomas: Michael Friedeborn (1611-1672)
/ [bearb. v.] Nils Jörn s. 225-235. - TRENDELENBURG
Caspar: Joachim Rüdiger von Owstin (1634-1698) /
[bearb. v.] Nils Jörn s. 237-260. - VERZEICHNIS des
Personals am Wolgaster Hofgericht ca. 1644-1732 s. 261-274. - GUT Paweł: Die Hofgerichte in Stettin s. 275-288.
- GROSS Christian: Christoph Zastrow (1594-1636) /
[bearb. v.] Nils Jörn s. 289-297. - FABRICIUS Jacob: Sebastian Hempel (1593-1650) / [bearb. v.] Jonas Grygier
s. 299-312. - FABRICIUS Joachim: Bogislaw Philipp Michaelis (1606-1656) / [bearb. v.] Michael Bleisch s. 313-322. - JÖRN Nils: Das Personal des Vorpommerschen
Hofgerichts während der schwedischen Grossmachtzeit:
einige Thesen zu einer Kollektivbiographie s. 323-349
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz. 676, 1760, 2001, 2025, 2241, 2261, 2452
2081. WSZYSCY jesteśmy tułaczami:
materiały opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2007 w woj. zachodniopomorskim / red. Maciej Słomiński;
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie; Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. - Szczecin, 2007.
- 139 s.: il., mapa
Z treści: RĘBKOWSKI Marian: Dewocjonalia pątnicze: świadectwo religijnych podróży dawnych mieszkańców Pomorza s. 7-18. - MAJEWSKI Marcin: Świadectwa
pielgrzymek średniowiecznych mieszkańców Pomorza
Zachodniego na dzwonach s. 19-22. - BARTCZAK Anna:
Pasażerowie Arki Noego: ludność Pomorza Zachodniego
po II wojnie światowej s. 23-30. - SROKA Jan: Wędrujący czeladnicy [w Sławnie] s. 31-36. - ŻELAWSKI January: Opowieść o Brzeskiej Madonnie s. 37-46. - RYMAR
Edward: Pyrzyce w ciągu wieków i ich historyczne dziedzictwo s. 63-76. - GWIAZDOWSKA Ewa: Świecka wizytówka miasta: widoki szczecińskich budowli użyteczności publicznej w dawnej ikonografii s. 77-88. - MAKAŁA
Rafał: Założenie Hakenterasse jako reprezentacyjny port
i „Lieu de memoirie” wilhelmińskiego Szczecina s. 89-96.
- GRZELAK Jerzy: Budynki Archiwum Państwowego
w Szczecinie na tle pruskiego budownictwa archiwalnego
końca XIX i początków XX w. s. 97-112. - JANKOWSKA
Małgorzata: Gmach Komendy Wojewódzkiej Policji przy
ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie s. 113-116. - SŁOMIŃSKI Maciej, WALKIEWICZ Radosław: Zespół budynków
Dyrekcji Kolei w Szczecinie s. 117-132. - KOWALSKA
Ewa: „Ocalić od zapomnienia”: przyczynek do historii
koszalińskiej poczty s. 133-139
152
[850]
Pomorze Zachodnie
2082. ZAMKI i rezydencje na Pomorzu:
polsko-niemiecka konferencja, Szczecin,
29-30 VI 2006 / red. Maciej Słomiński, Ewa
Prync-Pommerencke, Zdzisław Pawlicki. Szczecin: Zamek Książąt Pom., 2007. - 176
s.: il.
Treść: STANECKA Ewa: Stosunek do dziedzictwa
architektonicznego na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
na przykładzie budownictwa rezydencjonalnego s. 7-10.
- ZANDER Dieter: Herrschaftszeiten: Umgang mit dem
baulichen Kulturerbe in der DDR s. 11-16. - MÜLLER
Matthias: Das Gedächtnis herrschaftlicher Architektur
s. 17-24. - SCHOEBEL Martin: Die Archivierung des
pommerschen Schriftgutes auf deutscher und polnischer
Seite s. 25-31. - SCHOEBEL Martin: Pommern: vom Herzogtum zur preussischen Provinz s. 32-36. - RYMAR
Edward: Ośrodki rezydencjalne książąt zachodniopomorskich do początku XVI w. s. 37-45. - AUGE Oliver:
„... welche den Greif führen...”: zu Selbstverständnis und
Erinnerungskultur der Herzöge von Pommern s. 46-52. SZULTKA Zygmunt, WACHOWIAK Bogdan: Podstawy
gospodarcze szlacheckiego budownictwa zamkowo-pałacowego w Księstwie Szczecińskim (Brandenbursko-Pruskiej części Pomorza) od XVI do XVIII wieku s. 53-60. CHLEBOWSKA Agnieszka: Spuścizna po majorowej von
Dewitz: przyczynek do badań nad wyposażeniem siedzib
szlacheckich na Pomorzu w pierwszej połowie XIX wieku
s. 61-67. - HORN Sabine: Residenzbauten der Herzöge
von Pommern-Wolgast s. 68-70. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera, PRYNC-POMMERENCKE Ewa: Rozwój architektury rezydencjonalnej na Pomorzu s. 71-85.
- ONNEN Elke: Die Architektur der Gutswirtschaft:
Ackerbau und Viehzucht: die landwirtschaftliche Grundlagen der Güter s. 86-90. - WITEK Waldemar: Kilka
uwag o architekturze folwarcznej na Pomorzu Zachodnim
s. 91-100. - WALKIEWICZ Anna Małgorzata: Neogotyk
w architekturze dworów i pałaców na terenie województwa zachodniopomorskiego s. 101-109. - WALKIEWICZ
Radosław: Neobarok w architekturze dworów i pałaców
na terenie województwa zachodniopomorskiego s. 110120. - SŁOMIŃSKI Maciej: Budownictwo rezydencjonalne powiatu pyrzyckiego s. 121-131. - LATOUR Stanisław:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: dzieje odbudowy po II wojnie światowej s. 132-151. - ENGEL Karsten,
REIMERS Holger: „Schloss” Divitz: Spurensuche - Burg,
Herrenhaus, Baudenkmal s. 152-156. - MORGENSTERN
Carola, DÖLL Georg: Ortsplanung Griebenow: planerische Erfahrungen mit ländlichem Kulturerbe s. 157-159.
- ZITZEWITZ Lisaweta v.: Vergangenheit wird Zukunft:
der wiederaufbau des Herrenhauses in Kulice und seine
Anpassung an die Erfordernisse der europäischen Akademie Külz-Kulice s. 160-165. - KULESZA-SZERNIEWICZ Ewa: Ochrona zabytkowych rezydencji: prawo
i praktyka s. 166-172
2083. ZBIÓR opracowań w zakresie historii, literatury, ruchu regionalistycznego
i sozologii oraz zapiski kronikarskie / red.
Józef Cieplik; Słupskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Koło Miłośników Regionu
i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi”. - Słupsk, 2007. - 144 s.: il., mapy, tab.
- (Materiały do Poznania Regionalizmu Słupskiego; T. 8)
Z treści: DĄBROWA-JANUSZEWSKI Jerzy: Poematy pomorskie: siła liryki i historii s. 19-23. - DUNAJSKA
Karolina: Patriotyzm Lecha Bądkowskiego [1920-1984]
s. 24-28. - KATAFIASZ Tomasz: Dziedzictwo kulturalne jako składnik świadomości historycznej i tożsamości
obecnych słupszczan s. 29-44. - ZYBAJŁO Wiktor: Sieć
osadnicza w północno-wschodniej części powiatu człuchowskiego w XVI-XVIII wieku (dorzecze górnej Brdy)
s. 45-55. - KONARSKI Piotr: Z trąbką w godle s. 55-58. - PENCARSKI Kacper: Podmiejskie budownictwo
mieszkaniowe na Pomorzu w okresie międzywojennym
ze szczególnym uwzględnieniem Słupska s. 59-72. - CIEPLIK Józef: Przypomnienie o zadaniach sozologicznych
i działalności Stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody
Regionu Słupskiego: (ze szczególnym uwzględnieniem
regionalnego piśmiennictwa) s. 74-91. - ZIÓŁKOWSKI
Marek: Rezerwat przyrody „Las nad Jeziorem Mądrzechowskim” s. 92-95. - ZIÓŁKOWSKI Marek: Rezerwat
przyrody „Zaleskie Bagna” s. 96-99
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz. 149, 707, 722, 2083, 2303, 2364, 2369,
2385, 2392, 2476
2084. LATOUR Stanisław: Powołanie
i rozwój Instytutu Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz jego udział w rozwoju
nauki i gospodarki na Pomorzu Zachodnim.
Przestrzeń i Forma 2005 nr 1 s. 17-22
2085. WOLNY Bolesław: 60 lat geodezji
w polskim Szczecinie. Cz. 1-3. Prz. Geodezyjny
2005 R. 77 nr 12 s. 16-17, faks.; 2006 R. 78 nr 5
s. 23-24, portr.; 2006 R. 78 nr 6 s. 25-27, il.
Cz. 2-3 pt.: 60 lat w polskim Szczecinie
—————
2086. MROŻEK Sebastian: Zwischen
Widerstand und Anpassung: Pommern als
politische Provinz in den Romanen Hans
Werner Richters [1908-1993] // In: Provinz
als Zentrum: Regionalität in Literatur und
Sprache: ein polnisch-deutsch-nordisches
Symposium. - Aachen, 2007. - S. 51-59
2087. TALARCZYK Andrzej: Pommeranus non cantat - Uwe Johnson [1934-1984]
und Pommern: Topos der verlorenen (ersten)
[851]
Pomorze Zachodnie
Heimat, oder wo ich her bin, das gibt es nicht
mehr // In: Provinz als Zentrum: Regionalität in Literatur und Sprache: ein polnischdeutsch-nordisches Symposium. - Aachen,
2007. - S. 105-120
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz. 707, 736, 2084, 2085, 2202, 2214, 2215,
2239, 2341, 2363, 2375, 2376, 2377, 2394, 2404, 2431,
2531, 3150
2088. FÖRSTER Gabriele: Studien zur
Schulgesundheitspflege in Pommern während der Weimarer Republik. - Frankfurt/M.:
Lang, 2007. - 401 s.: il., mapa, tab. - (Greifswalder Studien zur Erziehungswissenschaft;
Bd. 11). Bibliogr. s. 341-364
—————
2089. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat „B i a ł o g a r d z k i e j Zawodówki” / zesp. red. Maria Dudek [et al.]; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. - Białograd, 2007.
- 116 s.: il.
2090. BIEWER Ludwig: Die Universität
G r e i f s w a l d im 19. Jahrhundert im Kreise preussischer und deutscher Universitäten.
Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr. 2007) s. 51-84, portr.
2091. EWERT Ralf, EWERT Günter,
LERCH Markus M.: Geschichte der Inneren Medizin an der Universität Greifswald:
Herausbildung und Entwicklung von 1456
bis 1990. - Greifswald: Sardellus-Verl.-Ges.,
2006. - 368 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 195-200
2092. LEXIKON Greifswalder Hochschullehrer 1775 bis 2006. Bd. 3 / bearb. v.
Meinrad Welker. - Bad Honef, 2004
Rec.: ALVERMANN Dirk, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd.
92 (dr. 2007) s. 187-190
2093. SPIESS Karl-Heinz: 550 Jahre
Universität Greifswald: Tradition und Zukunft an der Ostsee // In: Festakt „550 Jahre
Universität Greifswald”, 17. Oktober 2006. Greifswald, 2007. - S. 16-25
153
2094. STUDENTISCHES Aufbegehren
in der frühen DDR: der Widerstand gegen
die Umwandlung der Greifswalder medizinischen Fakultät in eine militärmedizinische Ausbildungsstätte im Jahr 1955 / hrsg.
v. Heinz-Peter Schmiedebach, Karl-Heinz
Spiess; bearb. v. Ralf-Gunnar Werlich. - Stuttgart, 2001
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Acta Cassubiana
2007 T. 9 s. 228-233
2095. Die UNIVERSITÄT Greifswald
in der Bildungslandschaft des Ostseeraums
/ hrsg. v. Dirk Alvermann, Nils Jörn, Jens E.
Olesen. - Berlin: Lit, 2007. - 396 s.: il. - (Nordische Geschichte; 5)
Treść: ASCHE Matthias: Zu den Funktionen der
Universität Greifswald von ihrer Gründung bis zum Ende
der schwedischen Herrschaft: eine Überprüfung von historiographischen Attributen s. 29-68. - ALVERMANN
Dirk: Greifswalder Universitätsreformen 1648-1815 s. 69-104. - WESOŁOWSKA Sylwia: Das Fürstliche Pädagogium bzw. Gymnasium Carolinum in Stettin s. 105-122.
- DÖRING Detlef: Gelehrte Gesellschaften in Pommern
im Zeitalter der Aufklärung s. 123-153. - JÖRN Nils: Die
Herkunft der Professorenschaft der Greifswalder Universität zwischen 1456 und 1815 s. 155-190. - GIESE Simone: Universität Greifswald: ein kleiner Finger der „res
publica litteraria” wird zur leitenden Hand der schwedischen Studenten s. 191-210. - KAJU Katre: Laurentius Ludenius [1592-1654]: Professor an den Universitäten Greifswald und Dorpat (1592-1654) s. 211-229. - MODÉER
Kjell Å.: Unter dem gemeinsamen gotischen Gewölbe:
das Verhältnis von Theologie und Recht bei schwedischpommerschen Juristen s. 231-245. - NILSÉN Per: Die
Universität Greifswald und das schwedische Recht s. 247-265. - PIHLAJAMÄKI Heikki: Finnische Studenten in
Greifswald mit besonderer Berücksichtigung der Juristenausbildung s. 267-281. - TERING Arvo: Gelehrte Kontakte der Universität Greifswald zu Estland, Livland und
Kurland im 17. und 18. Jahrhundert s. 283-315. - VELK
Vello: Dänisch-norwegische und schleswig-holsteinische
Studenten in Greifswald bis 1800 s. 317-340. - MAURER
Trude: Affinität oder Auslese?: zur eigentümlichen Nationalitätenstruktur der Greifswalder Studentenschaft aus
dem Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert s. 341-369. - MOLIK Witold: Polnische Studenten
in Greifswald im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
s. 371-383. - SZÖGI László: Ungarländische Studenten in
Greifswald s. 385-396
2096. UNIVERSITÄT und Gesellschaft:
Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität
Greifswald 1456-2006. Bd. 1-2 / hrsg. v. Dirk
Alvermann, Karl-Heinz Spiess. - Rostock,
2006
Rec.: RASCHE Ulrich, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92
(dr. 2007) s. 185-187
154
[852]
Pomorze Zachodnie
2097. ZWISCHEN Greifswald und Riga:
Auszüge aus den Tagebüchern des Greifswalder Rektors und Professors der Ur- und Frühgeschichte, Dr. Carl Engel, vom 1. November
1938 bis 26. Juli 1945 / hrsg. u. erl. v. Günter
Mangelsdorf. - Stuttgart: Steiner, 2007. - IX,
610 s.: il. - (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald; 7). Bibliogr. s. 561-575
Rec.: TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2007 Bd. 53 s. 441-443
2098. 40 [CZTERDZIEŚCI] lat Politechniki K o s z a l i ń s k i e j : księga jubileuszowa.
Cz. 2 / red. Tomasz Krzyżyński [et al.]. - Koszalin: Wydaw. Uczel. Polit. Koszal., 2007. 222 s.: il., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1980
2099. ZITZEWITZ Lisaweta v.: Akademia Europejska K u l i c e -Külz. Prz. Zach.
2007 R. 63 nr 4 s. 152-155
2100. KERTENTOPF Uwe: Die Schule
in Gross Rakitt [R o k i t y , pow. byt.]. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 3
s. 109-112, il.
2101. SKOLARUS Brygida: Dzieje Szkoły Podstawowej nr 9 w S ł u p s k u w latach
1957-2007. - Słupsk: SP 9, 2007. - 140 s.: il.,
tab. - (Biblioteka Dziewiątki; nr 7)
2102. BARTCZAK Anna: Losy żydowskiej szkoły podstawowej im. I.L. Pereca
w S z c z e c i n i e : (Szkoła Podstawowa nr 28
im. I.L. Pereca z wykładowym językiem żydowskim). - Szczecin: [s.n.], 2007. - 37 s.: il.
2103. JARZYNKA Witold: Szkoła Architektury w Szczecinie 1947-1954. Przestrzeń
i Forma 2005 nr 2 s. 9-18, il.
2104. KOŹMIAN Danuta: Studenci
Uniwersytetu Szczecińskiego i ich organizacje w latach 1985-2000. - Szczecin: Wydaw.
Nauk. Uniw. Szczec., 2007. - 185 s.: il. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński;
T. 660). Bibliogr. s. 155-160. Zsfg.
2105. OD ALEI Piastów do Wałów Chrobrego: wspomnienia absolwentów / kom. red.
Eugeniusz Daszkowski [et al.]. - Szczecin:
Akad. Morska, 2007. - 290 s.: il.
Akademia Morska w Szczecinie
2106. SIEDZIAKO Michał: Niezależne
Zrzeszenie Studentów w Szczecinie w latach
1980-1981. Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr.
2007) s. 107-116
2107. STEFANIK Ryszard: Wioślarstwo
w wyższych uczelniach Szczecina w latach
1959-2004 // In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały z sesji popularno-naukowej. Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 47-57
2108. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Politechniki Szczecińskiej 1946-2006 = 60 years of
the Szczecin University of Technology / red.
Grażyna Ułaniak. - Wyd. 2 popr. - Szczecin:
Wydaw. Uczel. Polit. Szczec., 2007. - 137, [2]
s.: il., portr.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
2109. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej
1946-2006 / red. Karol Grudziński; Politechnika Szczecińska. Wydział Mechaniczny. Szczecin, 2007. - 175, [1] s.: il., portr., wykr.
2110. TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Specyfika oświaty szczecińskiej // In:
Z dziejów oświaty polskiej: księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian.
- Szczecin, 2007. - S. 193-200
2111. ZWIERZCHOWSKA-LISOWSKA
Elżbieta: Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za rok 2006. Rocz. Pom.
Akad. Med. w Szczecinie 2007 [T.] 53 [nr] 4
s. 5-53, tab.
4. Historia sztuki
Zob. też poz. 52, 126, 151, 152, 261, 262, 265, 271, 272,
281, 282, 283, 284, 794, 2024, 2068, 2069, 2081-2083,
2084, 2103, 2196, 2218, 2241, 2245, 2274, 2306, 2318,
2322, 2334, 2341, 2345, 2350, 2361, 2366, 2367, 2371-2373, 2381, 2386, 2401, 2425, 2439, 2510
2112. ARCHITEKTUR in Pommern
und Mecklenburg von 1850 bis 1900 / hrsg. v.
Brigitte Hartel. - Frankfurt/M., 2004
[853]
Pomorze Zachodnie
Rec.: HOLZ Martin, Mitteldeutsch. Jahrb. f. Kultur u.
Gesch. 2007 Jg. 14 s. 271-273
2113. ARCHITEKTUR und Städtebau
im südlichen Ostseeraum von 1970 bis zur
Gegenwart: Entwicklungslinien - Brüche Kontinuitäten / hrsg. v. Bernfried Lichtnau.
- Berlin: Lukas-Verl., 2007. - 473 s.: il., mapy
Z treści: LISSOK Michael: Stadterneuerung und städtebauliche Denkmalpflege vor und nach der politischen
Wende 1989/90 am Beispiel der Stralsunder Innenstadt
s. 102-117. - HACKMANN Jörg: Metamorphosen des Rigaer Rathausplatzes zwischen 1938 und 2003 s. 118-134.
- NEKANDA-TREPKA Janusz: Kirchenbau in Szczecin/Stettin nach dem Zweiten Weltkrieg: eine Übersicht
s. 135-153. - AMELUNG Jens: Der Ferienkomplex „Roter
Oktober” in Zinnowitz: ein Erholungsort der ehemaligen
Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut s. 182-193. - KIEL Uwe: Abbruch - Rekonstruktion
- Ersatzneubau: die Umgestaltung der Greifswalder Altstadt in den 1970/80er Jahren s. 217-239. - MOHR Frank:
Erfahrungen bei der Realisierung des Umgestaltungsprozesses mit der Plattenbauweise in Greifswald s. 240-251.
- HARTUNG Ulrich: Die „Umgestaltungsgebiete” im
Greifswalder Stadtkern: Architektur und Menschenbild
s. 252-266. - FRIEDRICH Jacek: Moderne oder Historismus?: Baukultur in Gdańsk/Danzig seit 1989 s. 267-280.
- POSPISCHIL Antje: Zwischen Abriss und Totalsanierung: zum Umgang mit der Usedomer Bäderarchitektur
im Zeitraum zwischen 1985 und der Gegenwart s. 306-324. - BOUCHÉ Volker: Die Entwicklung der baulichräumlichen Nutzungsstrukturen der Hansestadt Greifswald seit 1990 s. 407-420. - HAESE Klaus: Neue Beiträge
zur Tradition der Backsteinarchitektur im alten Stadtbild
vorpommerscher Städte s. 421-435
2114. AUGUST Ludwig Most (18071883): pomorski artysta epoki biedermeieru:
katalog wystawy = Pommerscher Künstler
der Biedermeierzeit: Katalog der Ausstellung / red. Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała.
- Szczecin: Muz. Narod., 2007. - 284, [2] s.: il.
Bibliogr. s. 263-276
2115. BAL Wojciech: Architektura kurortów morskich Pomorza Zachodniego.
Czasopismo Techniczne 2003 R. 100 z. 8
s. 121-128
2116. BAL Wojciech: Architektura kurortów nadmorskich i ich wpływ na odzyskanie tożsamości kulturowej regionu. Przestrzeń i Forma 2005 nr 2 s. 113-124, il.
2117. GERC Lidia: Bank Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku: Koło-
155
brzeg, Kostrzyn i Poznań // In: Studia z architektury nowoczesnej. T. 2: Architektura
i wnętrza 1905-1923. - Toruń, 2007. - S. 91101: il. Sum.
2118. GUTSCHE Edda: Schlösser und
Herrenhäuser in Pommern. - Hamburg, 2006
Rec.: ASMUS Ivo, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr.
2007) s. 200-202
2119. HACKMANN Jörg: Historische
Topographien: Wiedergewonnene Geschichte zwischen Lübeck und St. Petersburg // In:
Im Gedächtnis von Zeit und Raum: Festschrift für Dietmar Albrecht. - München,
2007. - S. 169-187
2120. HAMEL Jürgen: Inventar der
historischen Sonnenuhren in Mecklenburg-Vorpommern. - Frankfurt/M.: Harri
Deutsch, 2007. - 205 s.: il. - (Acta Historica
Astronomiae; 34). Zsfg. Sum.
2121. JÓZEFOWSKA Marlena: Przypadkowe znaleziska przedmiotów zabytkowych
z województwa zachodniopomorskiego (cz.
wschodnia): procedura postępowania z przypadkowymi odkryciami. Zach.-pom. Wiad.
Konserw. 2007 R. 2 s. 7-12
2122. KOŁOSOWSKI Przemysław: Z badań nad siedzibami templariuszy na ziemiach
pogranicza wielkopolsko-pomorsko-lubusko-brandenburskiego // In: Nowa Marchia:
prowincja zapomniana - wspólne korzenie.
- Gorzów Wlkp., 2007. - S. 37-73: il., mapa
Toż w jęz. niem.: Aus den Forschungen an den Templersitzen im Grenzgebiet von Grosspolen, Pommern,
Lebus und Brandenburg s. 185-211
2123. KOUTNY-GIEDRYS Mirosława,
GIEDRYS Ryszard: Konserwacja zabytków
z terenu województwa zachodniopomorskiego na przykładach wybranych obiektów rzeźby kamiennej, metalu, ceramiki i malarstwa.
Zach.-pom. Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 73-80, 127-130, il.
2124. MILER Zbigniew: Zagadka motywu szachownicy w średniowiecznych kościołach granitowych. Nadwarciański Rocz. Hist.Arch. 2006 nr 13 s. 55-91, il.
Także na terenie Pom. Zach.
156
2125. OCHENDOWSKA-GRZELAK
Barbara: Die pommerschen Herrensitze in
den Denkmalinventaren aus der Zeit bis 1939
// In: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen
- Entstehung, Verfall und Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 239-249, [8] s. tabl. Streszcz.
2126. OLEŃSKA Anna, STACHAŃCZYK Renata: Im preussischen Osten und
im polnischen Westen: das Erbe der Gartenkunst der Zeit des preussischen Staates in den
Grenzen Polens // In: Preussische Gärten in
Europa: 300 Jahre Gartengeschichte. - Leipzig, 2007. - S. 166-171: il.
2127. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Budowle Waltera Gropiusa [1883-1969] na
Pomorzu. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 6
s. 8-11, il.
2128. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Das Frühwerk von Walter Gropius [18831969] in Hinterpommern // In: Landgüter in
den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes
von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S.
133-149, [12] s. tabl. Streszcz.
2129. RUTYNA Halina: Ryglowa architektura sakralna na wsi zachodniopomorskiej. Przestrzeń i Forma 2007 nr 9 s. 163-176,
il.
2130. RZESZOTARSKA-PAŁKA Magdalena: Tożsamość krajobrazu kulturowego
wsi folwarcznych i majątków ziemskich na
terenie Pomorza Zachodniego. Przestrzeń
i Forma 2006 nr 3 s. 105-116, il.
2131. SELLHEIM Isabel: Johannes Sauer
[1882-1961], Hans Winter [1891-1950]: malarze ziemi słupskiej: katalog wystawy, Kluki,
maj-czerwiec 2007 = Maler der Stolper Lande: Katalog der Ausstellung, Mai-Juni 2007 /
oprac. Violetta Tkacz-Laskowska. - Słupsk:
Muz. Pom. Środk., 2007. - 31 s., [15] s. tabl.:
il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
[854]
Pomorze Zachodnie
2132. SOBCZAK Andrzej, BARTKOWIAK Ewa: Obiekty zabytkowe Zachodniego
Pomorza // In: Zmiany rynku nieruchomości
na terenach wiejskich. - Szczecin, 2007. - S.
51-58: tab., wykr. Streszcz. Sum.
2133. STANECKA Ewa: Landgüter im
Gebiet Westpommerns: Erhaltungszustand,
Probleme im Denkmalpflegebereich und
Aussichten // In: Landgüter in den Regionen
des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und
Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 321-328,
[6] s. tabl. Streszcz.
2134. ŚLADAMI książąt pomorskich =
Auf den Spuren der pommerschen Herzöge /
red. Eugeniusz Kus, Uwe Schröder, Zdzisław
Pawlicki. - Szczecin: Zamek Książąt Pom.,
2007. - 239 s.: il. - (Ars Pomeraniae)
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2135. VEER Renate de: Steinernes Gedächtnis: Gutsanlagen und Gutshäuser
in Mecklenburg-Vorpommern. Bd. 1-3. Schwerin, 2005-2006
Rec.: JÖRN Nils, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr.
2007) s. 198-200
2136. WISŁOCKI Marcin: Sztuka protestancka na Pomorzu 1535-1684. - Szczecin,
2005
Rec.: PTASZYŃSKI Maciej: Reprezentacja pobożności: uwagi na marginesie syntezy pomorskiej sztuki protestanckiej, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 131-141
—————
2137. PAWŁOWSKI Antoni Jan: Zamek
w B y t o w i e . - Gdynia: Wydaw. Region,
2007. - 79, [1] s., XXXII s. tabl.: il.
2138. SZYMCZAK Dorota: Srebrny
ołtarz d a r ł o w s k i = Der Rügenwalder Silberaltar. - Słupsk: Muz. Pom. Środk., 2007.
- 380, [1] s.: il.
Tekst w jęz. pol. i niem.
2139. SCHUBBERT Helga: Friedhof und
Kirche in Dübzow [D o b i e s z e w o , pow.
łob.]. Pommern 2007 Jg. 45 H. 1 s. 32-37, il.
[855]
Pomorze Zachodnie
2140. KULESZA-SZERNIEWICZ Olga:
K a l i s z P o m o r s k i : etapy formowania
historycznego układu przestrzennego, stan
obecny i możliwości rewaloryzacji. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 35-44, 115-116, il.
2141. KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera, STANECKA Ewa: K o ł b a c z : zespół
poklasztorny w okresie od XVI do XXI wieku: historia i współczesne przekształcenia
oraz problemy konserwatorskie. Zach.- pom.
Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 13-24, 113-114,
il.
2142. PENCARSKI Kacper, SKRZYPIEC
Krzysztof: Podmiejskie budownictwo mieszkaniowe (Kleinsiedlung) w K o s z a l i n i e
i Słupsku w latach 1919-1925. Nasze Pomorze
2006 nr 8 (dr. 2007) s. 173-203, il., tab.
2143. FRĄCEK Zachariasz: Kaplica
w M a ł o s z y c a c h [pow. lęb.]. Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2007 nr 30 s. 20-24, il.
2144. ONNEN Elke: Von Rhein bis Riga:
Gutsanlagen des Architekten Paul Korff
[1875-1945] // In: Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen - Entstehung, Verfall und
Bewahrung. - Warszawa, 2007. - S. 121-132,
[6] s. tabl. Streszcz.
Dot. m.in. przebudowy zamku w P ł o t a c h oraz odbudowy Prus Wsch. po I wojnie światowej
2145. BAL Wojciech: P u t b u s na Rugii
jako przykład architektury rezydencjonalnej
początkującej powstanie pierwszych kurortów nadbałtyckich. Przestrzeń i Forma 2006
nr 4 s. 119-128, il.
2146. JURKIEWICZ Janusz L.: Studnia
św. Ottona w P y r z y c a c h . Spotk. z Zabyt.
2006 [R.] 30 [nr] 5 s. 23-25, il.
2147. WALKIEWICZ Adam M.: Majątek R a d a c z e w o (Reichenbach): przykład
„ferme ornée” na terenie województwa zachodniopomorskiego // In: Przyroda i miasto. T. 10 cz. 2. - Warszawa, 2007. - S. 28-35:
il. Sum.
157
2148. FIUK Piotr: Architektura ryglowa
S k o l w i n a : konstrukcja słupowo-ramowa
- charakterystyczny element krajobrazu wsi
pomorskiej. Przestrzeń i Forma 2007 nr 9
s. 137-144, il.
2149. WITEK Maria, WITEK Waldemar: Warsztaty konserwatorsko-budowlane
w S ł o w i n i e : „Dawne konstrukcje - nowe
marzenia”. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2007
R. 2 s. 59-67
Art. dot. programu ochrony i odnowy Słowina, pow.
sław.
2150. SCHARDIN-LIEDTKE Hannelore: Die backsteingotischen Bauten in Stolp
[S ł u p s k ]. Pommern 2007 Jg. 45 H. 1 s. 2-11, il.
2151. URBANIAK Tomasz, SZKUDNIEWSKI Andrzej: Powiat słupski na starych
pocztówkach. - Słupsk: Grawipol, 2006. - 288
s.: il.
2152. HOFFMANN Claudia: Religiöses
Bildgut im S t r a l s u n d e r Ofenkachelmaterial: Hinweise auf Protestantismus? // In:
Archäologie der Reformation: Studien zu
den Auswirkungen des Konfessionswechsels
auf die materielle Kultur. - Berlin, 2007. - S.
344-368
2153. OLSCHEWSKI Jana: Der evangelische Kirchenbau im preussischen Regierungsbezirk Stralsund 1815 bis 1932. Schwerin, 2006
Rec.: DOLGNER Dieter, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92
(dr. 2007) s. 175-178
2154. CZEJAREK Roman: S z c z e c i n
i okolice na starych pocztówkach = Stettin
und seine Umgebung auf alten Postkarten. Łódź: Księży Młyn, 2007. - 132, [2] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
2155. ECKERT Wojciech: Fortyfikacje
nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX wieku
/ Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra:
Ofic. Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2007.
- 480, [1] s.: il., pl. Sum.
Twierdza Szczecin s. 311-388
158
Pomorze Zachodnie
[856]
2156. FIUK Piotr: Koncepcje i projekty
rewitalizacji dziewiętnastowiecznej zabudowy w Szczecinie: doświadczenia autorskie
i współautorskie. Przestrzeń i Forma 2007 nr
6 s. 99-114, il. Sum.
zeum Miejskiego w Szczecinie // In: Żelbet
- wędrówki turystyczne: III Międzynarodowe
Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. - S. 49-57: il. Sum.
Zsfg.
2 1 5 7 . HA M B E RG - F E DE ROW IC Z
Aleksandra: Objazd studyjny „Szlakami Żelbetu” Szczecin i Police: w ramach seminarium „Dziedzictwo techniki dla przyszłości.
Żelbet - wędrówki turystyczne” // In: Żelbet
- wędrówki turystyczne: III Międzynarodowe
Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. - S. 262-268
2164. MISIEJUK Lucyna: Rola wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych w zieleni
miejskiej Szczecina // In: Przyroda i miasto.
T. 10 cz. 1. - Warszawa, 2007. - S. 239-251:
il. Sum.
2158. JANKOWSKA Małgorzata: Barokowa fontanna przy pl. Orła Białego w Szczecinie: konserwacja obiektu po 1945 roku.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 6971, 126, il.
2159. JANKOWSKA Małgorzata: Wały
Chobrego [w Szczecinie]: dzieje konserwacji // In: Żelbet - wędrówki turystyczne: III
Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo
Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. S. 66-74: il. Sum. Zsfg.
2160. KOZŁOWSKA Izabela: Szczecińskie fortyfikacje nowożytne: rola fortyfikacji
nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ
analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej. Przestrzeń i Forma 2006 nr 4 s. 59-72, il.
2161. LATOUR Stanisław: Przekształcenia i odbudowa Zamku Ksiażąt Pomorskich
w Szczecinie w okresie przed i po II wojnie
światowej. Cz. 1-3. Przestrzeń i Forma 2006
nr 4 s. 75-92, il.; 2007 nr 7/8 s. 239-260, il.;
2007 nr 9 s. 111-136, il.
2162. LATOUR Stanisław: Szczecin
- miasto niepowtarzalne: przeszłość i teraźniejszość. Przestrzeń i Forma 2006 nr 4 s. 11-20, il.
2163. MAKAŁA Rafał: Przestrzeń ograniczona wyobraźnią: gmach dawnego Mu-
2165. NEKANDA-TREPKA Janusz: Zabytkowe wiadukty, mosty i nawierzchnie betonowe w Szczecinie // In: Żelbet - wędrówki
turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości.
- Szczecin, 2007. - S. 90-106: il. Sum. Zsfg.
2166. NOWACZYK Stefan: Wały Chrobrego (Hakenterrasse) w Szczecinie: przykład
wczesnej betonowej i żelbetonowej konstrukcji // In: Żelbet - wędrówki turystyczne: III
Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo
Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. S. 58-65: il. Sum. Zsfg.
2167. PATALAN Anna: Plany rozwoju
przestrzennego Szczecina w czasach III Rzeszy - Hans Bernhard Reichow [1899-1974].
Przestrzeń i Forma 2007 nr 7/8 s. 445-456
2168. PETRYSZYN Halina, CAPAR Karolina: Rewitalizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie // In: Przyroda i miasto.
T. 10 cz. 2. - Warszawa, 2007. - S. 135-157: il.,
wykr. Sum.
2169. PETRYSZYN Halina, PILARCZYK Aleksandra: Wielokulturowość Szczecina w spuściźnie cmentarnej a zagadnienia
współczesne. Teka Komisji Architek., Urban.
i Stud. Krajobr. 2007 T. 3 s. 117-129, il., pl.
Streszcz. Sum.
2170. PĘCHORZEWSKI Dariusz: Analiza problemów w renowacji części kwartału
21 śródmiejskiej zabudowy Szczecina. Przestrzeń i Forma 2007 nr 6 s. 83-98, il., tab.
Sum.
[857]
159
Pomorze Zachodnie
2171. RACHWALSKA
Aleksandra:
Badanie związków architektonicznych na
przykładzie przestrzeni Parku Kasprowicza
w Szczecinie. Przestrzeń i Forma 2005 nr 2
s. 213-222, il.
2172. SŁOMIŃSKI Maciej, KOUTNY-GIEDRYS Mirosława: Beton w rzeźbie
nagrobnej i małej architekturze Cmentarza
Centralnego w Szczecinie: problematyka
konserwatorska // In: Żelbet - wędrówki
turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości.
- Szczecin, 2007. - S. 199-212: il. Sum. Zsfg.
2173. WOLENDER Tomasz: Osiedle
Nowe Miasto w Szczecinie: problematyka
konserwatorska w studium urbanistycznokonserwatorskim do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zach.- pom.
Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 25-34
2174. ZWOLIŃSKI Adam, ZWOLIŃSKA Ewa: Szczecińskie „streetscapes”: krótki
dialog o przestrzeniach publicznych i architekturze krajobrazu. Przestrzeń i Forma 2007
nr 9 s. 219-230
2175. KUCHARSKI Krzysztof, OTOLSKI Mirosław: S z c z e c i n e c k i e fortyfikacje Pommernstellung d-1: przewodnik
historyczny. - Szczecinek: RED Paweł Brankiewicz, [2007]. - 69, [1] s.: il.
2176. KRÓL-KACZOROWSKA Barbara: Sala balowa dworu w Ś w i e r z n i e [pow.
kamieński]. Biul. Hist. Sztuki 2005 R. 67 nr
3/4 s. 241-249, il. Sum.
2177. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Konstrukcje żelbetowe w zabytkach Ś w i n o u j ś c i a // In: Żelbet - wędrówki turystyczne:
III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości. - Szczecin,
2007. - S. 213-222: il. Sum. Zsfg.
2178. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Zabytkowe kamienice w Świnoujściu. Spotk.
z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 5 s. 26-28, il.
2179. ŚWIERCZEWSKI Stefan: Najstarszy dom mieszkalny w U s t c e . Jantar. Szlaki
2007 R. 50 nr 3 s. 23-26, il.
2180. BARTOSZ Dorota, SŁOMIŃSKI
Maciej: W i e r z b n o [pow. pyrzyc.]: zapomniane miasto nad Miedwiem. Zach.- pom.
Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 45-56, 117-119,
il.
2181. PETERSOHN Jürgen: Stockholmer
Fund bringt Licht ins Wo l g a s t e r Dunkel.
Pommern 2007 Jg. 45 H. 1 s. 20-27, il
—————
2182. BUGENHAGEN Beate: „Andere Zeiten erfordern andere Einrichtungen”:
Kantor und Musikdirektor in Stralsund nach
1750 // In: Das Kantorat des Ostseeraums im
18. Jahrhundert: Bewahrung, Ausweitung
und Auflösung eines kirchenmusikalischen
Amtes. - Berlin, 2007. - S. 141-153
2183. EBERL Kathrin: Zur Spätzeit des
Kantorats: Carl Loewe [1796-1869] in Stettin
// In: Das Kantorat des Ostseeraums im 18.
Jahrhundert: Bewahrung, Ausweitung und
Auflösung eines kirchenmusikalischen Amtes. - Berlin, 2007. - S. 211-222
2184. PŁOSZCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata: Z dziejów szczecińskiej sceny teatralnej: tancerka Mary Wigman [1886-1973].
Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007) s. 51-60, il.
2185. STELMASZCZYK Elżbieta: Lalkarskie siedziby w Szczecinie. Pogranicza
2007 nr 5 s. 72-81, il.
2186. SZCZĘSNY Mikołaj: Pianistyka
i pianiści w Szczecinie (1900-1945) // In:
Muzyka fortepianowa: XIII [Międzynarodowa Sesja Naukowa, Gdańsk 2004]. - Gdańsk,
2004. - S. 353-370. Sum.
2187. WINKLER Lutz: Kantoren und
Stadtmusici in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts in Greifswald // In: Das Kantorat des Ostseeraums im 18. Jahrhundert: Be-
160
[858]
Pomorze Zachodnie
wahrung, Ausweitung und Auflösung eines
kirchenmusikalischen Amtes. - Berlin, 2007.
- S. 155-165
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz. 239, 253, 255, 965, 2007, 2196, 2328,
2331
2191. HUTNIKIEWICZ Alina: Obraz
wyborów parlamentarnych w latach 1947
i 1952 w prasie szczecińskiej // In: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu,
Śląsku i w Wielkopolsce. - Szczecin, 2007. - S.
331-346
2188. MICHALSKA Agata: Księstwo Pomorskie w dokumentach czasu. Bibl. Zach.pom. 2007 R. 48 nr 1 s. 59-64, faks.
2192. MAKOWSKI Adam: Obraz kampanii przed referendum 30 czerwca 1946
roku w prasie szczecińskiej // In: Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu,
Śląsku i w Wielkopolsce. - Szczecin, 2007. - S.
293-317: tab.
2189. TREDER Ewa: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na ziemi słupskiej 19552006. - Słupsk: Stow. Bibl. Pol.; Miejska Bibl.
Publ., 2007. - 48 s.: il., portr. Bibliogr. s. 45-48
2193. MARCINIAK Rafał: Wydarzenia
z 17 czerwca 1953 roku w Berlinie i NRD
w ocenie szczecińskiej prasy codziennej
i partyjnego aparatu propagandowego. Prz.
Zach.-pom. 2007 R. 22 z. 1 s. 93-119
—————
—————
2190. BADER Harald: Studien zur
pommerschen Pressegeschichte: ein Streifzug durch vier Jahrhunderte Journalismus.
- Saarbrücken: VDM Verl. Dr. Müller, 2007.
- 91 s.: il.
2194. OLECHOWSKA Paulina: Analiza
porównawcza obrazu Unii Europejskiej na łamach szczecińskich dzienników w 2005 roku
(„G ł o s S z c z e c i ń s k i ” i „Kurier Szczeciński”). Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Acta Politica 2007 nr 19 s. 107-121. Sum.
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz. 53, 78, 183, 1023, 1103, 2001, 2004, 2009, 2081, 2122, 2136, 2241, 2262, 2341, 2405, 2413, 2438
2195. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Przyczynek do dziejów diecezji koszalińskokołobrzeskiej w latach 1972-1992. Stud. Koszal.- Kołobrz. 2007 Nr 11 s. 7-22
2196. EWANGELICY... / red. Jan Wild;
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzyża
w Słupsku. - Słupsk, 2007. - 165 s.: il., portr.,
tab. Zsfg. Streszcz.
Treść: STEGNER Tadeusz: Polskie przewodniki turystyczne po Pomorzu z końca XIX i na pocz. XX
wieku: obraz w nich stosunków wyznaniowych s. 7-24.
- KŁACZKOW Jarosław: Prasa protestancka na Pomorzu
w XIX i XX wieku s. 25-43. - SILVA Gilbert da: Geschichte der altlutherischen Kirche in Pommern: Anfänge und
Entwicklungen im 19. Jahrhundert s. 45-65. - WILD Jan:
Słupski ewangelicyzm w XX wieku: (zarys organizacyjno-prawny) s. 67-132. - FROEHLICH Wojciech: Słupscy
ewangelicy XXI wieku s. 133-149. - SZMIGIELSKI Ro-
bert: Architektura neogotycka w Słupsku ze szczególnym
uwzględnieniem kościoła św. Krzyża s. 151-161
2197. KALENDARIUM Kościoła na
Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze
szczególnym uwzględnieniem lat 1945-2005
/ red. Grzegorz Wejman. - Szczecin: Uniw.
Szczec., Wydz. Teolog., 2007. - 526 s.: il. (Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego; nr 11)
2198. KOZŁOWSKI Kazimierz: Miejsce
arcybiskupa ks. profesora Kazimierza Majdańskiego w najnowszych dziejach Pomorza
Zachodniego // In: Z dziejów oświaty polskiej: księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian. - Szczecin, 2007. - S.
183-192
[859]
161
Pomorze Zachodnie
2199. KRUSZYŁOWICZ Marian Błażej:
Rozwój diecezji szczecińsko-kamieńskiej
w latach posługi pasterskiej ks. bp. prof. dr.
hab. Kazimierza Majdańskiego (1979-1992).
Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007) s. 127-132, il.
2200. POLLEX Axel: Der Übergang zur
Körperbestattung bei den Nordwestslawen:
Überlegungen zum Verlauf der Christianisierung bei den pomoranischen, lutizischen
und ranischen Stämmen // In: Siedlung,
Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. - Langenweissbach, 2007. - S.
363-392: il.
2201. POPIELAS-SZULTKA Barbara:
Klasztory cysterek na Pomorzu Zachodnim
w średniowieczu. - Słupsk, 2006
Rec.: WYBRANOWSKI Dariusz, Prz. Zach.- pom.
2007 R. 22 z. 4 s. 210-215
2202. REIMER Michael: Zur Bildung
von altlutherischen Gemeinden in Pommern.
Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 4
s. 139-144, il.
2203. RĘBKOWSKI Marian: Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne. - Szczecin: Inst. Archeol. i Etnol.
PAN, 2007. - 278 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 231266. Zsfg.
2204. ROMANOWICZ Paulina: Kult św.
Ottona za panowania księcia szczecińskiego
Barnima III (1298-1368): wyraz ideologii
dworu książęcego. Teka Historyka 2007 nr
30/31 s. 197-200
2205. SCHEMATYZM
Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej / red. Edmund
Cybulski, Teresa Dokładna, Anita Gawęda.
- Szczecin
2007. - 635, [3] s.: il. mapy + [2] k. map skł.
2206. STEUSLOFF Wolfgang: „Ungebührliche” Schiffsdarstellungen in vorpommerschen Kirchen. Stier u. Greif 2004 Bd. 14
s. 13-22
2207. TRZYDZIEŚCI w tysiącu: z dziejów Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim / red. Leszek Laskowski. - Koszalin:
Katol. Stow. „Civitas Christiana”, 2002. - 102,
[3] s.
Z treści: WEJMAN Grzegorz: Dziedzictwo Reinberna i św. Ottona na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu
s. 11-23. - BORAS Zygmunt: Pomorze Zachodnie w okresie reformacji s. 25-60. - BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Duchowieństwo katolickie na Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1945 s. 61-69. - JEŻ Ignacy: Kościół katolicki
na ziemiach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach
1945-72: refleksje s. 71-77. - LASKOWSKI Leszek: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w latach 1972-2002 s. 79-96
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2004 r.
2208. WERNICKE Michael: Die Augustiner-Eremiten im Deutschland des 13. Jahrhunderts. Analecta Augustiniana 2007 Pt. 70
s. 119-132
Dot. w znacznym stopniu Pomorza
2209. WINTER Friedrich: Bischof Karl
von Scheven (1882-1954): in bodenständiger
Mann der Kirche. Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92
(dr. 2007) s. 135-150, il., portr.
Biskup Kościoła ewangelickiego na Pomorzu Przednim
—————
2210. MACIUPA Andrzej: Początki działalności Kościoła greckokatolickiego w B i a ł y m B o r z e [pow. szczecinec.] w latach
1957-1977 // In: Ukraińcy w najnowszych
dziejach Polski 1918-1989. T. 3. - Słupsk,
2007. - S. 169-192: tab.
2211. HAPKE Barbara: Założenie i rozwój kościoła świętego Jerzego w B y t o w i e .
Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 78-93,
il.
2212. MYSZKOWSKI Krzysztof: Grekokatolicy z powiatu bytowskiego wobec
polityki wyznaniowej państwa 1947-1989 //
In: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski
1918-1989. T. 3. - Słupsk, 2007. - S. 193-214
2213. FRUBÖSE Margit, GAHLBECK
Christian: Dramburg (D r a w s k o P o m o r s k i e ), Franziskaner // In: Brandenburgisches Klosterbuch: Handbuch der Klöster,
162
Pomorze Zachodnie
Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts. Bd. 1. - Berlin, 2007. - S. 443-446: il.
2214. CEYNOWA Tadeusz: Starania biskupa Ignacego Jeża o utworzenie Wyższego
Seminarium Duchownego w K o s z a l i n i e
// In: Ecclesiae, patriae et homini serviens:
księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi
pasterskiej w kościele rzeszowskim. T. 1. Rzeszów, 2007. - S. 115-124
2215. CEYNOWA Tadeusz: Starania biskupa Ignacego Jeża o utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.
Stud. Koszal.-Kołobrz. 2007 Nr 11 s. 23-32
2216. HEJGER Maciej: Chrześcijańskie
nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe w województwie koszalińskim
w latach 1950-1970 // In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice i materiały. T. 1. - Poznań, 2007. - S. 65-84: tab.
[860]
2220. BÜTTNER Bengt: Die Pfarreien
der Insel R ü g e n : von der Christianisierung
bis zur Reformation. - Köln: Böhlau, 2007. VIII, 594 s. - (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern; 5. Forschungen zur Pommerschen Geschichte; Bd. 42)
2221. MALINOWSKI Andrzej: Pochówki z krypty dworskiej kościoła św. Jacka
w S ł u p s k u // In: Kobieta, śmierć, mężczyzna: Funeralia Lednickie - spotkanie 5. - Poznań, 2003. - S. 289-297
2222. PARAFIA św. Józefa w Słupsku
/ oprac. Jarosław Szarek. - Kraków: Rafael,
2002. - 117 s., [4] s. tabl.: il.
2223. POPIELAS-SZULTKA
Barbara:
Kościoły i kaplice w średniowiecznym Słupsku
// In: Z dziejów chrześcijaństwa: studia, szkice
i materiały. T. 1. - Poznań, 2007. - S. 15-25
2224. MOHR Lutz: Klosterruine S t o l p e und Burg Spantekow im Umfeld von
Anklam: zwei markante geschichtsträchtige
Stätten aus dem mittelalterlichen Pommern.
Stier u. Greif 2007 Bd. 17 s. 46-65, il.
2217. KOŁYSZKO Marek: Dewocjonalia:
materialne przejawy obyczajowości religijnej
XVII i XVIII wieku, odkryte przy kościele
p.w. św. Jakuba Apostoła w L ę b o r k u . Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr 30 s. 25-33,
il.
2225. POZORSKI
Kamil:
Salezjanie w parafii pw. św. Michała Archanioła
w S z c z e c i n i e Wielgowie 1947-2007. Bydgoszcz; Szczecin: Apeiron, 2007. - 40 s.:
il., portr., tab
2218. KOŚCIÓŁ w M i e l n i e jako miejsce kultu i zabytek. - Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007. - 46 s.: il., faks.
2226. STANUCH Zbigniew: Nauczanie
religii w punktach katechetycznych województwa szczecińskiego w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego
w Szczecinie (1961-1970). Prz. Zach.- pom.
2007 R. 22 z. 3 s. 51-67, tab.
Treść: SZULTKA Zygmunt: Krótki rys historyczny
wsi Mielno i jego kościółka s. 5-12. - CHOIŃSKI Adam,
SKOCZYLAS Janusz: Osobliwości kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie s. 13-22. - CHĘCIŃSKI Jerzy,
GRZEJSZCZAK Magdalena: Historia parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Mielnie s. 23-46
2219. SCHICH Winfried: Ecclesia forensis im 12. Jahrhundert: die ecclesia forensis in
P a s e w a l k - Markt- oder Sendkirche? // In:
Wirtschaft und Kulturlandschaft: gesammelte Beiträge 1977 bis 1999 zur Geschichte der
Zisterzienser und der „Germanica Slavica” /
W. Schich. - Berlin, 2007. - S. 359-378: il.
2227. NEITMANN Klaus: Schivelbein
(Ś w i d w i n ), Kartäuser // In: Brandenburgisches Klosterbuch: Handbuch der Klöster,
Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts. Bd. 2. - Berlin, 2007. - S. 1073-1085: il.
2228. PLEGER Manfred: Die Kirchengemeinden und Kirchen im Kirchenkreis Schivelbein [Ś w i d w i n ] in Hinterpommern.
- Laboe: Selbstverl., 2007. - 336 s.: il.
[861]
Pomorze Zachodnie
2229. ŻELAWSKI January: Sanktuarium
Maryjne w Tr z e b i a t o w i e . - Kraków: Wydaw. Inst. Teolog. Księży Misjonarzy, 2007.
- 335, [1] s., [16] s. tabl.
163
2230. KAISER Jerzy: Z dziejów Ziemi Bytowskiej: materialne warunki funkcjonowania
parafii ugoskiej w XVIII-XIX wieku. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 55-78, tab.
U g o s z c z , pow. byt.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz. 205, 300, 378, 2001, 2035, 2081, 2112, 2154, 2164, 2414, 2508-2511, 2606
2231. KLEINGÄRTNER Sunhild, TUMMUSCHEIT Astrid: Zwischen Haithabu und
Wolin: die frühe Phase der Urbanisierung an
der südwestlichen Ostseeküste. Quaestiones
Medii Aevi Novae 2007 Vol. 12 s. 215-252, il.,
mapy
2232. RĘBKOWSKI Marian: The size of
original plots in Pommeranian port charter
towns. Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 5-20.
Streszcz.
2233. SCHICH Winfried: Zum Ausschlus
der Wenden aus den Zünften nord- und ostdeutscher Städte im späten Mittelalter // In:
Wirtschaft und Kulturlandschaft: gesammelte Beiträge 1977 bis 1999 zur Geschichte der
Zisterzienser und der „Germanica Slavica” /
W. Schich. - Berlin, 2007. - S. 407-426
—————
2234. RUCHHÖFT Fred: A r k o n a im
Bild der letzten drei Jahrhunderte. Archäol.
Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2007
Bd. 14 s. 47-56, il.
2235. BUKOWSKI Krzysztof: Strajk
w Zakładach „Unitra-Unitech” w B i a ł o g a r d z i e w dniach 14-15 grudnia 1981 roku.
Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 101-116
2236. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Na kaszubskich rubieżach: szkic o b y t o w s k i m oddziale Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego. - Bytów: Zrzesz. Kasz.- Pom.
Oddz.; Gdańsk: Inst. Kasz., 2007. - 167 s.: il.
Bibliogr. s. 119-124
2237. KUBUS Marcin: Układ przestrzenny i zadrzewienie C e d y n i : miasta w chro-
nionym krajobrazie. Folia Univ. Agric. Stetin.,
Agricultura 2004 [nr] 97 s. 35-48, [2] s. tabl.,
pl., tab. Sum.
2238. BISKUPSKI Przemysław, BAREK
Radosław: C z a p l i n e k miasto turystyczne:
wartości przestrzeni w procesie rewitalizacji
// In: Rekreacja, turystyka i agroturystyka
w gospodarce przestrzennej: wyzwanie XXI
wieku. - Białystok, 2007. - S. 139-152: il., tab.
2239. CZAPLINEK 1945-2005: 60-ta
rocznica powrotu do Macierzy. Cz. 1. - Czaplinek: Stow. „Pokolenia”, 2005. - 90 s.: il.
Treść: CUBER Marian: Historia ziemi czaplineckiej s. 9-17. - BRONK Brunon: Administracja s. 19-26.
- ŻWIRKO Janina: Oświata s. 27-36. - KRZYWICKI Wiesław: Notki biograficzne s. 37-67. - WYBÓR zdjęć i dokumentów s. 68-88
2240. ZIEMIA C z ł u c h o w s k a - Kaszuby - Pomorze: o dziejach, kulturze i ludziach: materiały z sesji, 8-9 IX 2006 r. / red.
Cezary Obracht-Prondzyński; Muzeum Regionalne w Człuchowie; Instytut Kaszubski
w Gdańsku. - Człuchów; Gdańsk, 2007. - 299
s.: il., tab.
Treść: SKRZYPEK Ignacy: Muzealnictwo człuchowskie do 1993 roku s. 9-20. - HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w Człuchowie w latach 1993-2006 s. 21-35.
- BORKOWSKI Jacek: Wyniki badań wykopaliskowych
na Rynku Staromiejskim w Człuchowie w sezonie 2005
s. 37-47. - GRZEGORZ Maksymilian: Przeobrażenia
społeczno-gospodarcze w komturstwie człuchowskim
jako rezultat podjęcia działalności osadniczej przez Zakon Krzyżacki s. 49-63. - KLEMP Aleksander: Szlachta
powiatu człuchowskiego w okresie staropolskim (II
poł. XVI - II poł. XVIII wieku) s. 65-83. - GROTH Andrzej: Ludność Człuchowa w latach 1772-1815 s. 85-94.
- FRYDA Marian: Pozycja i rola gburów w społeczności
wiejskiej starostwa człuchowskiego w XVII i pierwszej
połowie XVIII w. na przykładzie kilka wybranych wsi
królewskich s. 95-116. - KWAŚNIEWSKA Anna: Ziemia
Człuchowska jako pogranicze etnograficzne s. 117-135.
- OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi i kultura
164
Pomorze Zachodnie
kaszubska na Ziemi Człuchowskiej dawniej i dziś s. 137-155. - HEJGER Maciej: Wysiedlenia ludności niemieckiej
z Ziemi Człuchowskiej po II wojnie światowej s. 157-176.
- DROZD Roman: Ludność ukraińska w powiecie człuchowskim w latach 1947-1952 s. 177-189. - BŁACHOWSKI Aleksander: Z historii haftów kaszubskich: geneza
formy s. 191-241. - OSTROWSKA-WÓJCIK Hugona:
Kształtowanie się i rozkwit człuchowskiego ośrodka haftu kaszubskiego s. 243-259. - CHLUDZIŃSKI Andrzej:
Nazwy miejscowe gminy Człuchów. Cz. 1: b-k s. 261-288.
- PANKIN Werner: Die Kulturgeschichte des Schlochauerlandes bis 1945 = Historia kultury Ziemi Człuchowskiej
do roku 1945 s. 289-299
2241. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 6: Gmina D a r ł o w o / red.
Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka; Fundacja „Dziedzictwo”. - Sławno, 2007. - 375
s., [46] s. tabl., [2] k. map skł.: il., mapy, tab.
Bibliogr. Zsfg.
Z treści: FLOREK Wacław: Krajobraz gminy Darłowo
jako wynik ewolucji środowiska s. 13-26, [6] s. tabl. skł.,
[2] k. map skł. - DRZAZGA Tomasz: Jezioro przymorskie
Kopań s. 27-45, [6] s. tabl. - KABACIŃSKI Jacek, TERBERGER Thomas, ILKIEWICZ Jolanta: Archeologiczne
badania późnomezolitycznego osadnictwa w Dąbkach
s. 47-55, [4] s. tabl. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe gminy Darłowo s. 57-104. - WALKIEWICZ
Leszek: Domena darłowska s. 105-138. - NOWAK Bronisław: Rycerstwo okolic Darłowa do początku XV wieku s. 139-176. - OBER Marek: Gotyckie kościoły wiejskie
okolic Darłowa s. 177-202, [4] s. tabl. - JANKOWSKI
Aleksander: Zabytkowe konstrukcje drewniane w datowaniu budowli monumentalnych: jeszcze jedna glosa w kwestii genezy i historycznego rozwarstwienia struktury architektonicznej kościoła w Bukowie Morskim s. 203-215,
[2] s. tabl. - KOWALCZYK-KONTOWSKA Jadwiga: XIX-wieczne kościoły gminy Darłowo s. 217-235, [4] s. tabl. GWIAZDOWSKA Ewa: Krajobraz naturalny i kulturowy
gminy wiejskiej Darłowo udokumentowany w ikonografii
archiwalnej s. 237-265, [2] s. tabl. - SADOWSKA Margareta: Z historii wioski rybackiej i nadmorskiego kąpieliska
w Dąbkach s. 267-276, [2] s. tabl. - KONTOWSKI Konstanty: Cmentarze gminy Darłowo s. 277-300, [4] s. tabl.
- SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa parków dworskich
i cmentarzy gminy Darłowo s. 301-316, [4] s. tabl. - WITEK
Maria, WITEK Waldemar: Idea projektu „Żywy skansen
Słowino”: jako przykład ochrony krajobrazu kulturowego
s. 317-339, [4] s. tabl. - KABACIŃSKI Jacek, RĄCZKOWSKI Włodzimierz: Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego w gminie Darłowo s. 341-355, [2] s. tabl.
2242. KOTWAS Krzysztof K.: Sylweta
krajobrazu kulturowego miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Darłowa // In: Przyroda i miasto. T. 10
cz. 1. - Warszawa, 2007. - S. 231-238: il., pl.
Sum.
[862]
2243. LINDMAJER Józef: Z wybranych zagadnień służby zdrowia w Darłowie
w XIX wieku. Słup. Stud. Hist. 2007 nr 13
s. 205-218
2244. JACOBSHAGEN: [D o b r z a n y ]
Kreis Saatzig, Regierungsbezirk Stettin, Pommern 1336-1945: 609 Jahre Deutsche Stadt:
Chronik / hrsg. v. Willi Haseleu. - Blankenheim: W. Haseleu, 2007 . - 313 s.: il., mapy
Toż wyd. w postaci CD
2245. D Y G O W O [pow. kołob.] i okolice: szkice z dziejów wsi pomorskiej: materiały / red. Andrzej Chludziński. - Dygowo;
Gdynia: Wydaw. Region, 2007. - 320 s., [14]
s. tabl.: il., mapy, pl. Zsfg.
Treść: FLOREK Wacław: Położenie i środowisko fizyczno-geograficzne gminy Dygowo s. 21-35, [4] s. tabl.
- SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa zabytkowych stanowisk wczesnośredniowiecznego osadnictwa gminy Dygowo s. 37-47, [2] s. tabl. - SOBISZ Z.: Flora naczyniowa
cmentarzy gminy Dygowo s. 49-58, [2] s. tabl. - SOBISZ
Z.: Zabytkowe zalożenia dworsko-parkowe gminy Dygowo
s. 59-68, [2] s. tabl. - SKRZYPEK Ignacy W.: Badania archeologiczne gminy Dygowo s. 71-120. - KROCZYŃSKI Hieronim: Wojenne losy podkołobrzeskich wsi (od XVII do
XX wieku) s. 121-134. - KROCZYŃSKI H.: Sytuacja jeńców i robotników przymusowych na ziemi kołobrzeskiej
w okresie II wojny światowej s. 135-144. - ZAWADZKI
Marek: Okruchy historii ziemi dygowskiej z lat 1945-1948
s. 145-148. - ŻUKOWSKI Marek: „Zemsta za Katyń” w Dygowie s. 149-161. - KWAŚKIEWICZ Maciej, SIEMIŃSKI
Tomasz: Czar i przekleństwo Państwowych Gospodarstw
Rolnych (na przykładzie gminy Dygowo w woj. zachodniopomorskim) s. 163-186. - OBER Marek: Recepcja masywu
zachodniego katedry NMP w Kołobrzegu w architekturze
późnogotyckich kościołów wiejskich regionu koszalińsko-kołobrzeskiego s. 189-197. - GWIAZDOWSKA Ewa:
Przyczynek do ikonografii wsi Dygowo (XVII-XXI wiek)
s. 199-223. - WITEK Waldemar: Uwagi na temat budownictwa szkieletowego (ryglowego) w gminie Dygowo s. 225-241, [2] s. tabl. - BIERCA Andrzej: Wiejskie pomniki
upamiętniające poległych w I wojnie światowej s. 243-257,
[2] s. tabl. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy miejscowe
gminy Dygowo s. 261-298. - CHLUDZIŃSKI A.: Motywacje imion nadanych mieszkańcom gminy Dygowo urodzonym w latach 1984-1992 s. 299-307
2246. JAKIMOWICZ Leszek: G o l e n i ó w w fotografii Leszka Jakimowicza. Goleniów: Bogdan Schmidt, 2007. - 114, [1]
s.: il.
Album. - tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2247. WILHELMUS Wolfgang: Geschichte der Juden in G r e i f s w a l d , Wol-
[863]
Pomorze Zachodnie
gast und Umgebug: von den Anfängen bis
zum Holocaust. - Überarb. und erw. Fassung.
- Kückenshagen: Scheunen-Verl., 2007. - 117
s.: il.
2248. STRANC Kazimierz: 60 [Sześćdziesiąt] lat osadnictwa Sybiraków na Ziemi
G r y f i ń s k i e j . Zesłaniec 2007 nr 31 s. 134-136
2249. GRABARCZYK Tadeusz: Pomorskie tumuli et sepulchra paganorum: I w i ę c i n o [pow. koszal.] - Połchówko - Radoszewo
// In: Od pradziejów do współczesności: archeologiczne wędrówki: studia dedykowane
pani profesor Marii Magdalenie Blombergowej. - Łódź, 2007. - S. 80-84: il.
2250. BORKOWSKI Mieczysław: Gmina żydowska w J a s t r o w i u . Zesz. Wałeckie
2006 nr 2 s. 19-41, il., tab.
2251. BORKOWSKI Mieczysław, BORKOWSKI Dariusz: Dawna komunikacja
pocztowa i osobowa w Jastrowiu [pow. złotow.], Wałczu oraz w innych miejscowościach Ziemi Wałeckiej. Zesz. Wałeckie 2007
nr 3 s. 5-41, il., mapy, tab.
2252. KÖDDERMANN Ernst-Joachim:
K e m n i t z : aus der Geschichte einer Gemeinde in Vorpommern. - Kemnitz: E.-J.
Köddermann, 2004. - 356 s.: il., mapy
2253. BĄKOWSKA Monika, BŁAŻEJCZYK Krzysztof: Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w K o ł o b r z e g u w II połowie XX wieku. Prz. Geogr. 2007
T. 79 z. 2 s. 215-232, tab., wykr. Sum.
2254. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Apteki
sanatoryjne w Kołobrzegu w drugiej połowie XX w. // In: Pamiętnik XVI Sympozjum
Historii Farmacji, Krasiczyn 2007. - Rzeszów,
2007. - S. 35-49: il., portr. Sum.
2255. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Przywilej
wyłączności dla apteki kołobrzeskiej z 1618
i 1624 r. // In: Pamiętnik XVI Sympozjum
Historii Farmacji, Krasiczyn 2007. - Rzeszów,
2007. - S. 27-34: il., faks. Sum.
165
2256. JANCKE Peter: Kolberg: Führer
durch eine untergegangene Stadt: Auswahl
und Erläuterung der 400 historischen Fotos.
- Hamburg: Jancke, 2007. - 128 s.: il. - (Beiträge zur Geschichte der Stadt Kolberg und des
Kreises Kolberg-Körlin; 34)
2257. KOŁOBRZEG: wczesne miasto
nad Bałtykiem / red. Lech Leciejewicz, Marian Rębkowski. - Warszawa: Fund. na Rzecz
Nauki Pol. [etc.], 2007. - 347, [1] s., [8] s. tabl.:
il., mapy, pl., tab., wykr. - (Origines Polonorum; T. 2). Bibliogr. s. 319-326. Sum.
Treść: LECIEJEWICZ Lech: Wstęp s. 12-27. - LECIEJEWICZ L.: Grodzisko w Budzistowie: badania w latach
1945-1958 s. 30-110. - SUCHODOLSKI Stanisław: Monety z badań wykopaliskowych w Kołobrzegu s. 111--112. RĘBKOWSKI Marian: Grodzisko w Budzistowie: badania
w 1997 roku s. 114-156. - LECIEJEWICZ L.: Podgrodzie
północne w Budzistowie: badania w 1957 roku s. 158-168.
- LECIEJEWICZ L.: Saliny na terenie dzisiejszego miasta: badania w 1958 roku s. 170-175. - LECIEJEWICZ L.:
Umocnienia i zabudowa wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu s. 178-185. - LECIEJEWICZ L.: Podstawy gospodarcze w świetle wykopalisk s. 186-197. - RĘBKOWSKI
M.: Chronologia ceramiki: uwagi na podstawie zbioru
uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku s. 198-213.
- WYWROT-WYSZKOWSKA Beata, RADEK Teresa:
Obróbka skóry s. 214-239. - MAKOWIECKA Marzena,
MAKOWIECKI Daniel: Gospodarka zwierzętami we
wczesnomiejskim centrum osadniczym w Kołobrzegu Budzistowie w świetle nowych badań archeozoologicznych
s. 240-286. - MAKOWIECKI D., GOTFREDSEN Anne
Birgitte: Ptactwo ośrodka wczesnomiejskiego w Kołobrzegu Budzistowie i jego okolic s. 288-297. - LECIEJEWICZ
L., RĘBKOWSKI M.: Uwagi końcowe: początki Kołobrzegu w świetle rozpoznania archeologiczego s. 298-317
2258. SCHICH Winfried: Die pommersche Frühstadt im 11. und frühen 12. Jahrhundert am Beispiel von Kolberg (Kołobrzeg) //
In: Wirtschaft und Kulturlandschaft: gesammelte Beiträge 1977 bis 1999 zur Geschichte
der Zisterzienser und der „Germanica Slavica” / W. Schich. - Berlin, 2007. - S. 263-296
Toż zob. bibliogr. za 1998 r. poz. 1826
2259. LASKOWSKI Leszek: Pomniki
i upamiętnienia K o s z a l i n a . Rocz. Koszal.
2007 nr 35 s. 157-167
2260. MARCINIAK Rafał: Społeczeństwo Koszalina wobec interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. Rocz. Koszal. 2007 nr 35
s. 93-100
166
Pomorze Zachodnie
2261. RUDZIK Jerzy: Był taki rok 1963.
Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 55-73
Rozwój kultury w Koszalinie
[864]
Przestrzeń Tożsamość, 2007. - 305, [1] s.: il.,
mapy. - (Czas, Przestrzeń, Tożsamość; 5)
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2262. RYMAR Edward: Wzrost roli Koszalina w okresie wojny z biskupem kamieńskim i Kołobrzegiem (1327-1329/30). Rocz.
Koszal. 2007 nr 35 s. 9-26
2272. HANNEMANN Siegfried: Das
Gräberfeld von Neuhof [O r z e s z k o w o ,
pow. łob.]. Sedina-Archiv N.F. 2005 Bd. 11 Jg.
51 [H.] 1 s. 202-204, il.
2263. NEUBAUER Łukasz: Cmentarzysko Gotów w L e s i e G r z y b n i c k i m .
Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 3 s. 22-24, il.
2273. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek: Próba
reinterpretacji zabudowy wyspy w P a r s ę c k u na Pomorzu Środkowym. Prz. Archeol.
2007 T. 55 s. 145-169, il. Sum.
2264. FRĄCKOWIAK Maurycy: Z dziejów oświetlenia miasta L ę b o r k . Cz. 1. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr 30 s. 45-55, il.
2265. LIBICH Bogdan: Życie polityczne Lęborka w latach 1948-1980. Biul. Hist. /
Muz. w Lęborku 2007 nr 30 s. 56-64
2266. NAMIOTKO Joanna: Polskę stanowią także Kaszuby: krótka historia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w powiecie
lęborskim. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2007
nr 30 s. 115-129
2267. SCHMIDT Claus-Dietrich: Lębork
(Lauenburg in Pommern): szanować i kochać
detale. - Lębork: Muzeum, [2007]. - 141 s.: il.,
faks., nuty, portr.
2268. SCHODZIŃSKA Joanna: Laicyzacja życia publicznego w powojennej historii
Lęborka. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2007 nr
30 s. 65-71
2269. TOMSIA Jerzy, MUSIAŁ Paweł:
L u b c z y n a : [pow. golen.] 700 lat historii. Szczecin: Artdeco, 2003. - 59, [1] s.: il., faks.,
mapy
Praca popularna
2270. SZULTA Wojciech: Badania podwodne wczesnośredniowiecznego mostu
w N ę t n i e na Pomorzu Zachodnim w latach
2003-2004 // In: Wybrane problemy wieków
średnich. - Toruń, 2007. - S. 167-169
2271. ŁOPUCH
Wojciech:
Nowe
Wa r p n o = Neuwarp. - Szczecin: Stow. Czas
2274. FIUK Piotr: Zarys historii P o l i c
i dawnej fabryki benzyny syntetycznej - Hedrierweke Politz - Aktiengesellschaft. Przestrzeń i Forma 2007 nr 5 s. 17-26, il.
2275. JANCZAR Robert: Kultura fizyczna uchodźców z Grecji w Policach i Szczecinie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX wieku // In: Z najnowszej historii kultury
fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Gorzów Wlkp., 2006. - S. 659-670
2276. SZALIŃSKI Dariusz, STASIAK
Jacek: Hydrierwerke Pölitz A.G.: betonowy
moloch z przeszłości, współczesną atrakcją
turystyczną Polic // In: Żelbet - wędrówki
turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości.
- Szczecin, 2007. - S. 223-230: il. Sum. Zsfg.
2277. Z DZIEJÓW Polic / aut. Jan Matura [et al.], red. Maria Frankel; Gmina Police;
Zakłady Chemiczne „POLICE” SA. - Szczecin; Police: Szczec. Tow. „Pogranicze”; „Dokument”, 2007. - 138 s., [21] s. tabl.: il.
2278. KUBUS Marcin, NOWAK Grzegorz: Układ przestrzenny i zadrzewienie miasta P y r z y c e . Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 2004 [nr] 97 s. 71-88, pl., tab. Sum.
2279. SIEMIŃSKI Tomasz: Cmentarz
leśników w P y s z n i e na Ziemi Bytowskiej
// In: IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Las
w kulturze polskiej”: materiały z konferencji.
- Poznań, 2006. - S. 417-422: il.
[865]
Pomorze Zachodnie
2280. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Rozwój przestrzenny R e s k a do końca XX
wieku. Prz. Zach.-pom. 2007 R. 22 z. 4 s. 49-75, pl.
2281. GALIŃSKI Tadeusz: R o t n o w o
[pow. gryfic.]: stanowisko paleolityczne i mezolityczne w Dolinie Lubieszowej na Pomorzu Zachodnim / Polska Akademia Nauk.
Instytut Archeologii i Etnologii. - Warszawa,
2007. - 174 s., [4] s. tabl., [6] k. tabl. skł.: il.,
mapa, tab. Sum.
2282. WICHERT Sven: R u g e n d a l und
Garz: eine Skizze zu zwei mittelalterlichen
Kleinstädten auf Rügen. Balt. Stud. N.F. 2006
Bd. 92 (dr. 2007) s. 9-22, il., mapa
2283. Eine INSEL mit Geschichte: 200
Jahre Landkreis R ü g e n / hrsg. v. Karl-Ewald
Tietz, Sven Wichert, Fritz Petrick. - Gross
Schoritz: Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft,
2007. - 335 s.: il., mapy, tab.
Treść: KASSNER Kerstin: 200 Jahre Landkreis Rügen: ein Grusswort s. 11-15. - URBAN Wolfgang: Rügen
im Wandel der Zeiten: Jubiläen auf dem Weg der Geschichte s. 16-21. - PETRICK Fritz: Zur Entstehung und
Entwicklung der Verwaltungsstrukturen des Landkreises
Rügen s. 22-39. - BIEWER Ludwig: Rügen: ein Landkreis in einer preussischen Provinz s. 40-59. - WEISE
Johannes F.: Friedrich Wilhelms liebster Fürst: die Eingliederung des Hauses Putbus in den preussischen Staat
s. 60-71. - MÜLLER Heinrich: Etwas von Richtern und
Gerichten aus Rügens Vergangenheit s. 72-81. - FLOHR
Dieter: Rügen im Visier des Militärs s. 82-101. - HEUN
Wolfgang: Zu den Beziehungen der Kreisverwaltung zur
Landwirtschaft im Kreis Rügen seit 1806 s. 102-117. MAU Karl-Heinz: Zum Schulwesen der Insel Rügen im
19. Jahrhundert s. 117-140. - MANDELKOW Margot:
Urlaub auf Rügen: seit wann und für wen? s. 141-153.
- KRENTZIEN Wulf: Die Bedeutung der Sassnitzner
Häfen für den Fährverkehr in der Ostsee s. 154-161. KUTSCHER Manfred: Entwicklung des Kreideabbaus
auf Rügen: ein Überblick s. 162-173. - PARCHOW Gerhard: Zur Geschichte der Strandfischerei auf einem Teil
von Jasmund, Mönchgut und in der Putbusser Grundherrschaft s. 174-183. - MISGAJSKI Susanna: Geschichte
jüdischen Lebens auf Rügen: ein Überblick von den Anfängen bis zur Zeit des Nationalsozialismus s. 184-201.
- THUROW Ernst: Zur Entwicklung des Postwesens auf
Rügen s. 202-207. - HAESE Klaus: Backsteinbauten des
19. und 20. Jahrhunderts auf Rügen: öffentliche Gebäude
als architektonische Zeichen historischer Entwicklung
s. 208-224. - MÖBUS Klaus, PETRICK Fritz: Das Theater
Putbus s. 225-240. - TIETZ Karl-Ewald: „waren (...) mit
der Veränderung ganz zufrieden.”: Anmerkungen von
Reiseschriftstellern zwischen 1795 und 1850 über Ver-
167
waltung und soziale Lage auf Rügen s. 241-265. - GOES
Walter G.: Ausstellung „Persönlichkeiten auf Rügen
1806-2006”: Ausstellung im Arndt-Haus Gross Schoritz:
32 Porträtzeichnungen & 32 Kolumnen von ARTus. 3. XI.
2006 - 31. III. 2007 s. 266-271. - SCHEFFLER Annette,
SOMMER-SCHEFFLER Markus: Historische Kartographie Rügens und die „Spezial Karte” Friedrich von Hagenows [1797-1865] s. 272-279. - WICHERT Sven: Die
Denkmallandschaft von Bergen s. 280-333
2284. KOŁOSOWSKI
Przemysław,
TEUL Iwona: Znaczenie wieku w średniowieczu na przykładzie pochówku z cmentarzyska komandorii templariuszy w R u r c e
[pow. gryfiń.] // In: Starość - wiek spełnienia:
Funeralia Lednickie, spotkanie 8. - Poznań,
2006. - S. 137-141: il.
2285. SKRZYPEK Ignacy: Osadnictwo
pradziejowe i wczesnośredniowieczne gminy
R z e c z e n i c a , woj. pomorskie. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 135-172, il., mapa
2286. HERB S i a n o w a : jego rodowód
i koleje losu. Sianowskie Zesz. Hist. 2007 nr
1 s. 7-12, il.
2287. U STÓP Góry Chełmskiej: szkice
do dziejów S i a n o w a / red. Joanna Chojecka. - Sianów; [Koszalin: Wydaw. Feniks],
2007. - 106 s.: il., faks., pl., portr., tab.
2288. NEUMANN Otto: Zur bäuerlichen Hof- und Familiengeschichte in Altenwedel [S i c k o , pow. choszcz.]. Sedina-Archiv
N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 3 s. 99-108, il.
2289. NEITZEL Ulrich, SCHMIDT
Fritz, SIELAFF Mathias: Die Mühlenchronik
des Kreises Schlawe [S ł a w n o ]. - Timmendorfer Strand: Ostvorpommern e.V., 2007.
- 434 s: il., mapy. - ( Genealogische Schriften
für Ostpommern der Arbeitsgemeinschaft
Orts und Familienforschung Schlawe; 4). Bibliogr. s. 427-433
Rec.: VANDRÉ Rudolf, Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd.
12 Jg. 53 [H.] 4 s. 172-173
2290. KONIAS Andrzej: Okolice S ł u p s k a na pierwszym zdjęciu topograficznym
Pomorza z lat 1836-1837. Słup. Pr. Geogr.
2007 nr 3 s. 171-189, il., mapy. Sum.
168
Pomorze Zachodnie
2291. ELSNER Irena: Z przeszłości S t a n i e w i c [pow. sław.]. Jantar. Szlaki 2007
R. 50 nr 2 s. 21-25, il.
2292. GRABINSKY Anne: Die S t r a l s u n d e r Doppelkatastrophe von 1678/80:
Wiederaufbau nach zwei vernichtenden
Stadtbränden. - Berlin, 2006
Rec.: NEMITZ Jürgen, Hessisches Jahrb. f. Landesgesch. 2007 Bd. 57 s. 290-294
2293. LABAHN Karsten: Räumliche
Mobilität in der vorindustriellen Stadt: Wohnungswechsel in Stralsund um 1700. - Berlin,
2006
Rec.: NEMITZ Jürgen, Hessisches Jahrb. f. Landesgesch. 2007 Bd. 57 s. 290-294
2294. SŁOŃ Marek: Altstadt, Neustadt,
Schadegard: zu den drei Stadtgründungen
in Stralsund. Hans. Gesch.- blr 2007 Jg. 125
s. 45-62, il. tab.
2295. ZAPNIK Jörg: Pest und Krieg im
Ostseeraum: der „Schwarze Tod” in Stralsund
während des Grossen Nordischen Krieges
(1700-1721). - Hamburg: Kovač, 2007. - 339
s.: il., mapy. - ( Schriftenreihe Greifswalder
historische Studien; Bd. 7)
2296. AISCHMANN Bernd: Wir alle
hatten uns dies ganz anders vorgestellt: die
deutschen Bürgermeister Stettins [S z c z e c i n ] vom 26. April bis zum 5. Juli 1945.
Szczec. Inf. Arch. 2007 Nr 20 s. 113-157
2297. BERNHARDT Katja, MUSEKAMP Jan: 1945 - ein Bruch?: Stadtplaner in
Stettin und Szczecin. Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 38-59
[866]
tonowych w turystyce // In: Żelbet - wędrówki
turystyczne: III Międzynarodowe Seminarium
Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. - S. 248-255: il. Sum. Zsfg.
2300. FRIEDRICH
Stefan:
Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Siedmiu Młynów i źródła strumienia Osówka”:
chroniony obiekt w Lasach Komunalnych
w Szczecinie // In: Zieleń miejska - naturalne
bogactwo miasta: lasy w miastach Unii Europejskiej: zasady gospodarowania i ochrona.
- Toruń, 2007. - S. 15-25. Streszcz. Sum.
2301. GRZELAK Jerzy: I nazwy ulic habent sua fata: na marginesie tematyki morskiej w nazewnictwie ulic Szczecina po 1945
roku. Pogranicza 2007 nr 3 s. 52-61, il.
2302. JANOWSKI Andrzej: Gotlandzki
trzewik pochwy miecza z przedstawieniem
drzewa życia ze szczecińskiego Podzamcza.
Acta Militaria Mediaevalia 2007 T. 3 s. 177-186, il., mapa. Sum.
2303. KAŁĄŻNY Jerzy: Szczecin w literaturze polskiej po 1989 roku // In: Kresy:
dekonstrukcja. - Poznań, 2007. - S. 323-333
2304. KIRSCHENSTEIN Małgorzata:
Wieloletnie zmiany sum opadów w Szczecinie // In: Wahania klimatu w różnych skalach
przestrzennych i czasowych. - Kraków, 2007.
- S. 375-382: tab., wykr. Sum.
2305. KNAP Paweł: „Sylweta zapowiadała się tak korzystnie”: kontrowersje wokół
odbudowy szczecińskiego Starego Miasta
(1945-1970). Biul. Inst. Pamięci Narod. 2007
nr 3 s. 74-81, il.
2298. CHLEBOWSKA Agnieszka: Pod
znakiem Czerwonego Krzyża: Patriotyczne
Stowarzyszenie Kobiet w Szczecinie (1869-1914) jako organizacja z nurtu ruchu kobiecego wspieranego przez państwo pruskie.
Prz. Zach.-pom. 2007 R. 22 z. 1 s. 39-66
2306. KOZŁOWSKA Urszula: Ocalić
morskość od zapomnienia: śladami morskich
pomników Szczecina. Rocz. Socjol. Morskiej
2006 T. 17 s. 53-58. Sum.
2299. DŁUŻAK Michał: Podziemny
Szczecin - prawda czy piękny mit?: próba przedstawienia stanu i możliwości wykorzystania komunikacyjnych i schronowych budowli żelbe-
2307. KOZŁOWSKA Urszula: Pomniki
Szczecina: elementy społecznej pamięci // In:
Region zachodniopomorski: kolaż socjologiczny. - Warszawa, 2007. - S. 11-22: il.
[867]
Pomorze Zachodnie
2308. KRASUCKI Eryk: Antypochód 1
maja 1971 r. w Szczecinie. Biul. Inst. Pamięci
Narod. 2007 nr 7 s. 66-76, il.
2309. KRÜGER Joachim: Zwischen königlicher Burg und Armenkasten: Schicksale zweier Münzmeister im südwestlichen
Ostseeraum am Übergang vom Mittelalter
zur Frühen Neuzeit // In: Der Blick auf sich
und die anderen: Selbst- und Fremdbild von
Frauen und Männern in Mittelalter und früher Neuzeit. - Göttingen, 2007. - S. 135-148
Dot. Szczecina
2310. KRUPECKI Krzysztof: Osiągnięcia medalowe wioślarzy AZS Szczecin w imprezach mistrzowskich w latach 1994-2004 //
In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały
z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 61-64
2311. KUBUS Marcin: Zmiany w roślinności drzewiastej Cmentarza Centralnego
Szczecina. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 2004 [nr] 97 s. 27-34, tab. Sum.
2312. KUBUS Marcin, LEŚNIK Tadeusz:
Lasy miejskie Szczecina - jako tereny zieleni
o wybitnym znaczeniu dla rekreacji i edukacji mieszkańców miasta // In: Zieleń miejska
- naturalne bogactwo miasta: lasy w miastach
Unii Europejskiej: zasady gospodarowania
i ochrona. - Toruń, 2007. - S. 79-86: il., mapy.
Streszcz. Sum.
2313. ŁUC Andrzej: Wybory samorządowe - Szczecin 2002: korelacja wyników elekcji prezydenckiej i wyborów do Rady Miasta.
Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Acta Politica 2007
nr 19 s. 123-137, wykr. Sum.
2314. ŁUCZAK Marek: Szczecin Warszewo = Warsow. - Szczecin: PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2007. - 96 s.: il., faks., pl.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2315. ŁYSKAWA Marek: Baza sportu
wioślarskiego w Szczecinie w XX wieku //
In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały
z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 162-166
169
2316. ŁYSKAWA Marek: Etapy rozwoju
budownictwa sportowego w Szczecinie w XX
wieku. Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Pr. Inst.
Kult. Fiz. 2004 nr 21 s. 159-169
2317. MACHAŁEK Małgorzata, MIEDZIŃSKI Paweł: Zbuntowane miasto: szczeciński Grudzień ‘70 - Styczeń ‘71. - Szczecin:
IPN. Oddz., 2007. - 233 s.: il., portr.
2318. MENDE Michael: Ein monumentales Erbe: Bauten in Stahlbeton // In: Żelbet
- wędrówki turystyczne: III Międzynarodowe
Seminarium Dziedzictwo Techniki dla Przyszłości. - Szczecin, 2007. - S. 33-48: il. Zsfg.
Streszcz.
Dot. m.in. Szczecina
2319. OPĘCHOWSKI Mirosław: Historic Szczecin. Pogranicza 2007 nr spec. s. 20-27, il.
2320. PASZKOWSKI Zbigniew: Rewitalizacja zintegrowana: teoria a przykład
Szczecina // In: Rewitalizacja miast w Polsce:
pierwsze doświadczenia. - Warszawa, 2007. S. 106-119: il., pl
2321. PETRYSZYN Halina, SUTKOWSKA Eliza: Wybrane tendencje kształtowania publicznej zieleni miejskiej w Szczecinie
w XIX i na początku XX wieku na tle istniejących koncepcji europejskich tego okresu. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 2004 [nr]
97 s. 89-98, il., pl. Sum.
2322. PILARCZYK Aleksandra: Historyczne cmentarze Szczecina: ochrona
a współczesne użytkowanie // In: Przyroda
i miasto. T. 10 cz. 2. - Warszawa, 2007. - S.
286-300: il. Sum.
2323. SKÓRA Wojciech: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie w latach
1925-1939: powstanie i działalność / Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.
- Słupsk, 2001
Rec.: STACHULA Adolf, Zesz. Nauk. / Muz. Muz.
Wojska w Białymstoku 2005 [z.] 18 s. 217-221
2324. SŁABIG Arakadiusz: „Zdrajcy”,
„Raki”, „Larysa”: inwigilacja środowiska
170
Pomorze Zachodnie
prawosławnych Ukraińców w Szczecinie //
In: Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski
1918-1989. T. 3. - Słupsk, 2007. - S. 231-253
2325. STEFANIK Ryszard: Piłka nożna
kobiet w Szczecinie w świetle prasy w latach
1957-2005 // In: Z najnowszej historii kultury
fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Gorzów Wlkp., 2006. - S. 511-522
2326. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika
sportowa Szczecina. Cz. 9: 2004. Prz. Zach.pom. 2007 R. 22 z. 3 s. 173-190
2327. SZAFKOWSKI Zbigniew: Szczecińskie Towarzystwo Wioślarskie 1995-2004
// In: Z dziejów wioślarstwa w Polsce: materiały z sesji popularno-naukowej. - Gorzów
Wielkopolski, 2005. - S. 87-94
2328. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Polskiego Radia Szczecin / red. Marian Kowalski,
Halina Lizińczyk, Zbigniew Ryngwelski. Szczecin, 2005
Rec.: JARZĘBOWSKI Zbigniew, Pogranicza 2005 nr
6 s. 116-120
2329. TECHMAN Ryszard: Jan Stareček
- der tschechoslowakische Generalkonsul in
Stettin in den Jahren 1951-1955. Stud. Maritima 2004 Vol. 17 s. 163-188. Streszcz.
2330. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie Szczecina: rok 1953. Prz. Zach.pom. 2007 R. 22 z. 3 s. 147-171
2331. WALKIEWICZ Radosław: Zespół
budynków dawnych Zakładów dla Niewidomych przy ul. Jagiellońskiej 58-61 [w Szczecinie]. Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007)
s. 61-68, il.
2332. WERNICKE Horst: Die Hansestädte and der Oder - ein Vergleich: Stettin
(Szczecin) - Frankfurt - Breslau (Wrocław) //
In: Oder-Odra: Blicke auf einen europäischen
Strom. - Frankfurt/M., 2007. - S. 137-148
2333. WITTEK Monika: Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit
[868]
in Stettin // In: Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen 19912007. - Opole, [2007]. - S. 119-121
Toż w jęz. pol.: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Mniejszości Niemieckiej w Szczecinie s. 249-250
2334. WOHL Jerzy: 100 lat Cmentarza
Centralnego w Szczecinie: pomnik historii
miasta = 100 Jahre Stettiner Hauptfriedhof:
ein Denkmal der Stadtgeschichte. - [Szczecin]: Agencja Wohl-Press, 2007. - 239 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2335. ZIMNICKA Agnieszka, CZERNIK Lechosław: Kształtowanie przestrzeni
wsi podmiejskiej: raport z badań obszaru
oddziaływania miasta Szczecina. - Szczecin:
Hogben, 2007. - 408 s.: il., mapy, pl., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 153-158
2336. ZMIANY w numeracji i zabudowie na terenie Starego Miasta [Szczecina]
i Łasztowni w latach 1856-1945. Sedina.pl
2006 nr 1 s. 34-42
2337. SCHNATZ Helmut: Der Luftangriff
auf Swinemünde [Ś w i n o u j ś c i e ]: Dokumentation einer Tragödie. - München, 2004
Rec.: NEITZEL Sönke, Militärgeschichtliche Zs. 2007
Bd. 66 s. 229-230
2338. ŚWINOUJŚCIE: tradycja i współczesność. Z. 1 / red. Stefan Mollin. - Świnoujście: „Dom-Inwest”; „Elmos”; „Dokument”,
2007. - 166 s.: il., mapy, tab.
Treść: BIAŁECKI Tadeusz: Nazewnictwo geograficzno-historyczne Świnoujścia s. 7-43. - GAZIŃSKI Radosław: Dzieje Świnoujścia do 1806 roku s. 45-72. - BIRANOWSKA-KURTZ Alicja: Świnoujski Rejon Umocniony
s. 73-91. - PLUCIŃSKI Józef: Eseje historyczne o dziejach
Świnoujścia 1806-1945 s. 93-138. - PLUCIŃSKI J.: Dzieje
budynku Miejskiej Biblioteki w Świnoujściu do 1945 roku
s. 139-142. - ŁUKASZEWSKA Bożena: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu:
historia i dzień dzisiejszy s. 143-146. - WOJTASZAK
Andrzej: Wybory parlamentarne i samorządowe w Świnoujściu na tle przemian politycznych w Polsce w latach
1989-2005 s. 147-166
2339. ALBRECHT Bernhard: To r g e l o w in Pommern: seine Geschichte. Tl. 1:
Eine Betrachtung seiner Entwicklung unter
askanisch-brandenburgischen, herzoglichpommerschen und königlich-schwedischen
[869]
Pomorze Zachodnie
Machtansprüchen 1281-1720 / bearb. v. Ulrich Blume. - Friedland: Steffen, [2004]. - 296
s.: il., mapy
2340. T R Z E B I AT Ó W - spotkania pomorskie - 2003 r. / red. Janina Kochanowska.
- Wołczkowo, [2004]
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.-pom.
2007 R. 22 z. 2 s. 165-169
2341. TRZEBIATÓW - spotkania pomorskie - 2006 r. / red. Janina Kochanowska.
- Wołczkowo: Ofic. In Plus, 2007. - 218 s., [8]
s. tabl.: il., pl. Zsfg.
Z treści: RĘBKOWSKI Marian, BIERMANN Felix:
Klasztor w Białobokach w świetle badań archeologicznych z lat 2003-2006 s. 9-14. - DWORACZYK Marek:
Wczesnośredniowieczne osadnictwo okolic Kłodkowa
s. 15-19. - BORAS Zygmunt: Uniwersytet w Gryfii (Greifswaldzie) i jego znaczenie dla Pomorza Zachodniego
s. 21-29. - RYMAR Edward: Nieznani i mało znani duchowni z Trzebiatowa, Gryfic i Białoboków z XV w. s. 30-37. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło Trzebiatowa z roku 1797 s. 38-43.
- BIENEK Dariusz: Konarzewo, Rogozina, Zapolice do
1945 roku s. 44-55. - BISCHOFF Dieter: Rola instytucji
regionalnych: muzeum, stowarzyszenia i wydawnictwa
w rozwoju kultury w Trzebiatowie w 1 poł. XX w. = Rolle
der Regionalen Einrichtungen: des Kreisheimatmuseums, Vereins und Verlags für die kulturelle Entwicklung
in Treptow in der ersten Hälfte des 20. Jhs. s. 62-67. KWIATKOWSKI Grzegorz: Historia i tradycja 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej w Trzebiatowie
s. 68-80. - ŻAK Piotr: Gryfice i Trzebiatów w latach II
wojny światowej: zajęcie miast przez Armię Czerwoną
s. 81-94. - KOREK Renata Teresa: Podróże sentymentalne dawnych i obecnych mieszkańców Trzebiatowa w kontekście procesów osadniczych na Pomorzu Zachodnim
s. 95-114. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Historia budowy i architektura kościoła NMP w Gryficach
s. 115-121. - WEJMAN Grzegorz: Katedra w Kamieniu
Pomorskim s. 122-131. - KULESZA-SZERNIEWICZ
Ewa: Organizacja przestrzenna wsi okolic Trzebiatowa
s. 132-141. - WITEK Maria, WITEK Waldemar: Tradycyjne (ryglowe) budownictwo ludowe w gminie Trzebiatów s. 142-150. - KWIATKOWSKA Ewelina: 110 lat
istnienia Gryfickiej Kolei Wąskotorowej: infrastruktura
linii Gryfice-Pogorzelica s. 151-162. - SOBISZ Zbigniew:
Parki podworskie gminy Płoty s. 163-176. - OPĘCHOWSKI Mirosław: Königshain - Królewski Gaj: park w Trzebiatowie na Przedmieściu Gryfickim s. 177-184. - KOCHANOWSKA Janina: Domniemany portret burmistrza
Valentinusa Parchama I [1503-1588] w farze trzebiatowskiej s. 185-189. - CZEŚNIN Marek: Obraz epitafijny
„Ukrzyżowanie” z 2 poł. XVI w.: studium warsztatu malarskiego s. 191-202. - ZYZIK Małgorzata: Konserwacja
obrazu ołtarzowego z kościoła św. Jana w Trzebiatowie:
komunikat s. 203-206
171
2342. KIRSCH Kerstin: Slawen und
Deutsche in der U c k e r m a r k : Vergleichende Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14 Jahrhundert. - Stuttgart, 2004
Rec.: HOHENSEE Ulrike, Dt. Archiv f. Erforschung
d. Mittelalters 2007 Jg. 63 s. 330-331
2343. NOWAKOWSKI Robert: 55. Kompania Chemiczna. Prz. Morski 2006 R. 71
z. 12 s. 54-61
W U s t c e od 1967 r.
2344. SCHLEINERT Dirk: Die Geschichte der Insel Usedom [U z n a m ]. - Rostock, 2005
Rec.: SCHOLZ Michael, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr. 2007) s. 440-442
2345. DUDEK Marcin, SADOWSKI Jerzy: Fortyfikacje Wału Pomorskiego w Wa ł c z u : historia, przewodnik. - Gliwice: Infort
Jerzy Sadowski; Wałcz: na zlec. Urzędu Miasta, 2006. - 97 s.: il. - (Spojrzenie; z. 5). Zsfg.
Rec.: TYM Juliusz S., Prz. Hist.- Wojsk. 2006 R. 7 nr
2 s. 203-216
2346. SELCHOW Manfred: Varbelow
[Wa r b l e w o , pow. słup.] im Kreis Schlawe.
- Greifswald: Pommerscher Greif, 2007. - 428
s.: il. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. Sedina-Archiv
N.F.; Sonderh. 6)
2347. MORAWIEC Jakub: Wo l i n
w średniowiecznej tradycji skandynawskiej.
- Katowice: Uniw. Śląski. Wydz. Nauk Społ.,
2007. - 533, [1] s. Bibliogr. s. 506-534
Dokument elektr., tryb dostępu: http://www.sbc.org.
pl/publication/7546.
Praca doktorska
2348. LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Z ł o c i e n i e c : przygoda z historią. Cz. 1-2. - Warszawa: Agencja Wydaw.-Usług. „Aljar” Alicja
Leszczełowska, 2007. - 312 s., [16] s. tabl.: il.,
pl.; 292 s., [14] s. tabl.: il., pl., portr.
Cz. 2 pt.: Ostatnie stulecie Falkenburga
2349. HOFFMANN Erich: Z ł o t ó w
oczami Ericha Hoffmanna: ludzie, fakty,
anegdoty / wyd. Joachim Zdrenka. - Złotów:
Muz. Ziemi Złot., 2007. - 235 s.: il. - (Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej; T. 2)
172
Pomorze Zachodnie
Toż w jęz. niem.: Flatow in den Augen von Erich
Hoffmann: Menschen, Fakten, Anekdoten der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts / hrsg. v. J. Zdrenka. - Złotów,
2007. - 269 s.: il.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2007 T. 9 s. 224-227
2350. POZDROWIENIA ze Złotowa:
pocztówki z lat 1898-1945 / oprac. Zofia Korpusik-Jelonkowa [et al.]. - Złotów: Muz. Ziemi Złotow., 2007. - 199 s.: il. + [1] k. map skł.
2351. ZŁOTÓW nasz i wasz: losy autochtonów, repatriantów, przesiedleńców po
II wojnie światowej na Ziemi Złotowskiej:
referaty naukowe wygłoszone podczas semi-
[870]
narium na temat „Kształtowanie się społeczności lokalnej Złotowa w pierwszych latach
powojennych” oraz fragmenty pamiętników
złotowian - plon konkursu „Przybyliśmy na
Ziemie Odzyskane” / oprac. Zofia KorpusikJelonkowa. - Złotów: Agencja Wydaw.- Promoc. „Leszczyńscy”, 2006. - 88 s.
2352. CHUDZIAK Wojciech: Wczesnośredniowieczne odważniki z Ż ó ł t e g o [pow.
draw.] na Pomorzu Środkowym: próba interpretacji kontekstu kulturowego znaleziska //
In: Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S. 377-395, [2]
k. tabl.: il., tab. Bibliogr. s. 390-394. Sum.
VIII. OSOBY
Zob. też poz. 217, 351, 411, 591, 1623, 1628, 1629, 1630, 1660, 1723, 2008, 2012, 2068, 2069, 2080, 2092, 2114,
2128, 2183, 2198, 2209, 2239, 2288, 2289, 2296, 2341, 2351, 2413, 2431, 2439, 2531, 2536
2353. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Farmaceuci koszalińscy w walkach narodowowyzwoleńczych. [Cz. 1-3]. Farmacja Pom. Środk.
2007 nr 6 s. 62-68; nr 7 s. 48-55; nr 8 s. 41-46
2354. ŁAZAREK Anna: Nekrologia
2006. Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007)
s. 247-269
2355. OPOWIEŚCI i wspominki o geodetach i geodezji: w sześćdziesiątą rocznicę
powstania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Ziemii Szczecińskiej / red. Bolesław
Wolny; Stowarzyszenie Geodetów Polskich.
Oddział w Szczecinie. - Szczecin, 2006. - 206
s.: il., mapy., pl., portr.
—————
2356. SPRINGBORN Matthias: Heimatund Familienforscher Ferdinand A s m u s
[1859-1945]. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12
Jg. 53 [H.] 4 s. 147-150, il., portr.
2357. BALTHASAR Augustin v.: Im
Hause des Herrn immerdar: die Lebensgeschichte des Augustin von B a l t h a s a r
(1701-1786) von ihm selbst erzählt / hrsg. v.
Dirk Alvermann. - Greifswald, 2003
Rec.: NILSÉN Per, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.] 127
s. 156-160
2358. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 16: [Kazimierz B a r t o s z y ń s k i (1903-1955)]. Kronika Szczec.
2006 Nr 25 (dr. 2007) s. 133-146, il.
2359. DOTA-KURZAJ Maria: Tadeusz
B i e r n a c k i (1917-1994): organizator bibliotek kolejowych w okręgu szczecińskim.
- Warszawa, 2007. - S. 7-14: portr. - (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 10)
2360. ELLWART Jarosław, LOEW Peter
Oliver: Śladami B i s m a r c k a po Pomorzu:
vademecum historyczno-krajoznawcze. Gdynia, 2001
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.-pom.
2007 R. 22 z. 3 s. 200-204
2361. STOPYRA Jan: Henryk B o e h l k e
(1920-2006). Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr.
2007) s. 161-162, portr.
Artysta plastyk ze Szczecina
2362. BANASIAK Zofia: Ewa Maria
B o ń k o w s k a (1930-2008). Rocz. Koszal.
2007 nr 35 s. 189-190
Prawnik, działaczka społeczna z Koszalina
[871]
Pomorze Zachodnie
2363. NEUMANN Zbigniew: B r i k s
Bolesław Zachariasz (1901-1988), współorganizator szkolnictwa zawodowego i Szkoły
Inżynierskiej w Szczecinie // In: Słownik biograficzny techników polskich. T. 18. - Warszawa, 2007. - S. 29-31: portr.
2364. BURSEWICZ Szymon: Józef B u r s e w i c z 1927-1982. Kronika Szczec. 2006 Nr
25 (dr. 2007) s. 153-160, il., portr.
Poeta ze Szczecina
2365. SENGÜL Cem: Eine Episode aus
der Geschichte der Nicolaiten oder ein Stralsunder Gerichtssekretär als Kunstrichter der
Nation: zum 200. Todestag von Ehrenfried
Engelbert B u s c h m a n n (1745-1806). Balt.
Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr. 2007) s. 43-50
2366. CHROBAK Piotr: Pionierski fotograf [w Szczecinie] - Stanisław D o w l a s z .
Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007) s. 171-175, il., portr.
2367. TWARDOCHLEB Bogdan: Zygmunt D u c z y ń s k i (1951-2006): dla tego
życia. Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007)
s. 163-164, portr.
Organizator Teatru Kana w Szczecinie
2368. METZKE Hermann: Die Müllerfamilien F i e l i t z in Brandenburg und Vorpommern (Nachtrag zu Genealogie 26/2003,
S. 677-686). Genealogie. Dt. Zs. f. Familienkunde 2007 Bd. 28 Jg. 56 s. 688-689
Zob. poz. 2106 w bibliogr. za 2003 r.
2369. VAHLEFELD Elsbeth: Theodor
F o n t a n e [1819-1898] in Pommern und in
den östlichen Provinzen Preussens. - Schwerin: Helms, 2007. - 144 s.: il.
2370. GARCZYŃSKI Tadeusz: O Grabowie, G r a b o w s k i c h i Borzyszkowskich. Merkuriusz Człuchowski 2006 nr 3/4 s. 35-43, il.
2371. WOŁĄGIEWICZ Maria Danuta:
H a s k a Kazimierz Zygfryd (1912-1976),
rzeźbiarz, rzemieślnik [ze Szczecina] // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 86-87
173
2372. LATOUR Stanisław: J e r z e w s k i
Jerzy (1929-2000), architekt, wojewódzki
konserwator zabytków w Szczecinie // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006. - S. 99-100
2373. REJMANOWSKI Maciej: K n o t h e
Zygmunt (1898-1977), architekt, konserwator zabytków woj. szczecińskiego, koszalińskiego, z-ca woj. konserwatora zabytków
w Gdańsku // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 117-118
2374. HOLMES Lewis M.: Die jüngsten
Ergebnisse der Kosegartenforschung. Balt.
Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr. 2007) s. 23-42
Ludwig Gotthard K o s e g a r t e n (1758-1818)
2375. BIAŁECKI Tadeusz, MACHOLAK
Jan: Jubileusz profesora Kazimierza K o z ł o w s k i e g o . Prz. Zach.-pom. 2007 R. 22
z. 4 s. 9-18
Acc.: ZDULSKA Danuta: Publikacje prof. dr. hab.
Kazimierza Kozłowskiego s. 19-36
2376. MACHOLAK Jan: Kazimierz
Kozłowski: historyk, archiwista. Szczec. Inf.
Arch. 2007 Nr 20 s. 23-30
Acc.: ZDULSKA Danuta: Publikacje profesora Kazimierza Kozłowskiego s. 30-48
2377. JANKOWSKI Robert: Profesor
Danuta K o ź m i a n : uczona i mistrz dla kilku pokoleń nauczycieli na Pomorzu Zachodnim // In: Z dziejów oświaty polskiej: księga
jubileuszowa dedykowana profesor Danucie
Koźmian. - Szczecin, 2007. - S. 13-18
Acc.: KOŚĆ Ilona, MAGIERA Elżbieta: Dorobek naukowy prof. zw. dr hab. Danuty Koźmian s. 19-30
2378. REDDEMANN Hans: Geheimer
Medizinalrat Prof. Dr. Paul K r a b l e r (1841-1907). Pommern 2007 Jg. 45 H. 1 s. 28-31,
il.
2379. EGGERT Björn: Vorfahren und
Ausbildung des Stralsunder Postschreibers
Wilhelm K ü h l (*1830). Stier u. Greif 2007
Bd. 17 s. 95-113
174
Pomorze Zachodnie
2380. LATOUR Stanisław: K u r c y u s z
Helena (1914-1999), architekt, pełnomocnik
generalnego konserwatora zabytków w woj.
szczecińskim // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań,
2006. - S. 137-138
2381. LATOUR Stanisław: Kw i l e c k i
Stefan (1925-2001), architekt, konserwator
zabytków woj. szczecińskiego // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 2. - Poznań, 2006 . - S. 146-148
2382. SPRING Felicitas: „Er verdankte
sich alles selbst”: Hans L a b e s - vom Müllersohn zum Baron - eine Karriere im 18. Jahrhundert. Sedina-Archiv N.F. 2006 Bd. 11 Jg.
52 [H.] 2 s. 391-401, il.
2383. SEVERIN Lars A.: Familie Michael
L e n t z aus Gross Massowitz. Sedina-Archiv
N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 4 s. 153-158, il.
2384. SEVERIN Lars A.: Die Nachfahren
der Henriette Louise L e n t z . Sedina-Archiv
N.F. 2006 Bd. 11 Jg. 52 [H.] 4 s. 479-487, il.
2385. LISKOWACKI Artur D.: Ryszard
L i s k o w a c k i (1932-2006): o moim ojcu.
Kronika Szczec. 2006 Nr 25 (dr. 2007) s. 147-152, portr.
Pisarz i dziennikarz ze Szczecina
2386. SZCZĘSNY Mikołaj: Carl L o e w e (1796-1869). - Szczecin: Zamek Książąt
Pom., 2007. - 207, [1] s.: il., faks., portr. - (Ars
Pomeraniae). Bibliogr. s. 203-207
[872]
Treść: ALVERMANN Dirk: David Mevius in Greifswald s. 11-29. - LANGER Herbert: David Mevius
als Syndikus der Stadt Stralsund (1638-1653) s. 31-54.
- MODÉER Kjell Åke: David Mevius als Vater der Tribunalsordnung s. 55-70. - BUCHHOLZ Stephan: Zum
Usus modernus bei David Mevius s. 71-80. - SCHIHIN
Oliver: Zwischen gelehrtem Recht und territorialer
Praxis: einige Aspekte der Leibeigenschaftstheorie von
David Mevius s. 81-96. - WIESE Marion: David Mevius
und die Rechte leibeigener Bauern im Prozess s. 97-126.
- KNOTHE Hans-Georg: Überlegungen zu dem Entwurf
eines mecklenburgischen Landrechts von David Mevius
s. 127-144. - SCHMELZ Christoph: Die Geschichte des
Wucherparagraphen ő 138 II BGB: eine Analyse von
Mevius’ „Commentarius” zu wucherlichen Kontrakten
s. 145-156. - MODÉER Kjell Åke: David Mevius und die
Bibliothek des Wismarer Tribunals s. 157-164. - BALTHASAR Augustin v.: Jahrhundertdenkmal des David
Mevius / übersetz v. Walther Jarecki s. 165-209. - JÖRN
Nils: Treuer Gottes Knechte Freuden=Lohn: die Würdigung David Mevius’ in seiner Leichenpredigt s. 210-240.
- BIEWER Ludwig: Ein Beitrag zur Heraldik an frühneuzeitlichen Universitäten: das Wappen des Juristen, Politikers und Diplomaten David Mevius (1609-1670) s. 241-254. - WITT Detlef: Das Epitaph für David Mevius aus
der St. Marienkirche zu Wismar und einige verwandte
Werke s. 255-291
2389. JANOCHA Henryk: Wspomnienie: Barbara M i e l n i c z u k (1955-2006).
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2007 T. 27 s. 127-128, portr.
Kustosz Gabinetu Numizmatów i Medali Muzeum
w Koszalinie
2390. MÜLLER Johann Christian: Meines Lebens Vorfälle und Neben-Umstände.
Tl. 1: Kindheit und Studienjahre (1720-1746)
/ hrsg. v. Katrin Löffler, Nadine Sobirai. Leipzig: Lehmstedt, 2007 . - 420, [32] s.: il.,
mapy
J. Ch. M ü l l e r, duchowny ewangelicki w Stralsun-
Kompozytor ze Szczecina
dzie
2387. BOLTE Henrike: Der Greifswalder Jurist Johann M e i l o f [1435-1505] und
seine livländische Urkundensammlung: eine
Gelehrtenkarriere am Ausgang des Mittelalters. Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2006 Bd. 52 (dr. 2007) s. 227-262
2388. DAVID M e v i u s (1609-1670):
Leben und Werk eines pommerschen Juristen von europäischem Rang / hrsg. Nils
Jörn. - Hamburg: Kovač, 2007. - 294 s.: il.,
faks., portr., wykr. - ( Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft; Bd. 1)
2391. HAMMER Klaus: „Neue Landschaft, neue Menschen, ich habe mich hineingefressen”: Max P e c h s t e i n [1881-1955]
und die Landschaft an der Ostsee // In: Provinz als Zentrum: Regionalität in Literatur
und Sprache: ein polnisch-deutsch-nordisches
Symposium. - Aachen, 2007. - S. 151-157
2392. LATAŁOWA Małgorzata: Profesor dr hab. Hanna P i o t r o w s k a w 80. lecie
urodzin. Acta Botanica Cassubica 2006 Vol. 6
s. 7-13, il.
[873]
Pomorze Zachodnie
2393. KRUSE Horst: Chronik der pommerschen Familie R a d m e r / hrsg. v. Johanna Brenske, Helmut Brenske. - Hannover:
Brenske, [2004]. - 128 s.: il., mapy
2394. SKRZYCZYŃSKA Janina: Jan
R a d o m s k i jako profesor Wyższej Szkoły
Rolniczej w Szczecinie // In: Jan Radomski
(1898-1977). - Ostrołęka, 2007. - S. 47-55: il.
2395. SZUKAŁA Maciej: Archiwista Rolf
R e u t e r (1909-1945) w świetle materiałów
archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Szczec. Inf.
Arch. 2007 Nr 20 s. 103-111
2396. POLAK Bogusław: Red. Zbigniew
R o g o w s k i (1922-2008). Rocz. Koszal. 2007
nr 35 s. 191-192
Dziennikarz i fotograf z Koszalina
175
pommerscher genealogischer Adelsexkurs
unter schwedischen „Vorzeichen”. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 1 s. 28-43, il.
2400. REIMER Michael: Franz S c h u b e r t [1917-2001]: Genealoge, Herausgeber,
Vorleger. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg.
53 [H.] 2 s. 67-69, il.
2401. MAZURKIEWICZ Krzysztof:
Baldwin S c h u l z e : witrażysta ze Szczecina.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2007 R. 2 s. 57-58, 120-121, il.
2402. CEBULA Ewa: Profesor Tadeusz
S ł o w i k : szkic do biografii na dziewięćdziesiąte urodziny. Kronika Szczec. 2006 Nr 25
(dr. 2007) s. 165-169, portr.
Lekarz ze Szczecina
2397. ORZELSKA Julita: Mistrz: praca
dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof.
dr. hab. Bolesława S a d a j a [1908-1997]. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2006.
- 129, [2] s.: faks. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 642). Sum.
2403. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Średniowieczni We d l o w i e na Tucznie //
In: Społeczeństwo Polski średniowiecznej:
zbiór studiów. T. 11. - Warszawa, 2007. - S.
155-184
Pedagog, nauczyciel szkół średnich, prof. Wyż. Szk.
Pedagog. w Szczecinie
2404. NEUMANN Zbigniew: We s o ł o w s k i Mieczysław (1920-2004) // In:
Słownik biograficzny techników polskich.
T. 18. - Warszawa, 2007. - S. 169-171: portr.
2398. TRAUNER Karl-Reinhart: Identität in der Frühen Neuzeit: die Autobiographie des Bartholomäus S a s t r o w. - Münster,
2004
Rec.: JANCKE Gabriele, Zs. f. Hist. Forsch. 2007 Bd.
34 H. 1 s. 132-134
2399. SEVERIN Lars A.: Zu den Familien S c h e e l e , Gottberg, Zuhm und Behr: ein
Docent Polit. Szczec.
2405. MACHURA Zdzisław: Był tu
wśród nas na słupskiej ziemi: opowieść o ks.
Janie Z i e i [1897-1991]. - Słupsk: Muz. Pom.
Środk.; Stow. Przyj. Muz. Pom. Środk., 2007.
- 154 s.
176
Pomorze Zachodnie
[874]
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz. 24, 462, 1777, 1783, 1814, 2001, 2011, 2033, 2075, 2076, 2080, 2134, 2200, 2203, 2204, 2207, 2224,
2231, 2241, 2257, 2262, 2263, 2273, 2295, 2352, 2399, 2403, 2428, 2481, 2483, 2485, 2606, 3054, 3150
2406. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Bitwa pod Granowem 1627: studium z dziejów Nowej Marchii i Księstwa Zachodniopomorskiego w czasach wojny trzydziestoletniej. - Choszczno: Kombinat Artyst. ASZ,
2007. - 439, XV s., [2] s. tabl.: il. Bibliogr.
s. 409-433. Sum. Zsfg. Streszcz. w jęz. duń.,
czes., chorw.
2407. BUECKLING Adrian: Die Schweden in Vorpommern nördlich der Peene:
Rückschau und Skizzen: eine historische
Schwedenplatte. - 3., verb. u. erg. Aufl. Karlshagen: Nordlicht-Verl., 2007. - 64 s.: il.,
mapy. - (Wolgaster Museumsschriften; H. 6)
2408. BUGAJ Michał, BUGAJ Urszula:
Dwa sztylety nordyjskie z terenu Polski // In:
Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie. - Kraków, 2007. - S. 79-102:
il., mapa. Zsfg.
Dot. m.in. Węgorzyna w pow. łobeskim
2409. CIASNOCHA Tomasz, WACHOWSKI Krzysztof: Krzyżacki zamek
w Lędyczku [pow. złot.] na Pomorzu odnaleziony // In: Studia z dziejów wojskowości,
budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S.
273-276: il. Sum.
2410. DIESTELKAMP Bernhard: Zwei
Prozesse aus Stettin vor dem Hofgericht des
deutschen Königs (1427-1434 und 1443) //
In: Festschrift für Ulrich Eisenhardt zum 70.
Geburtstag. - München, 2007. - S. 21-34
2411. DZIĘCIELSKI Marek: Drogi awansu szlachty kaszubskiej w XVI-XVIII wieku
na przykładzie szlachty lęborsko-bytowskiej.
Verbum Nobile 2007 nr 16 s. 21-27, tab.
2412. GUT Agnieszka: Stan badań nad
średniowieczną dyplomatyką książąt zachodniopomorskich // In: Belliculum diplomaticum II Thorunense: kancelarie władców na
ziemiach polskich w średniowieczu i czasach
nowożytnych na tle porównawczym. - Toruń,
2007. - S. 181-189
2413. GUTH Klaus: Bischof Otto I. von
Bamberg (1102-1139). Bericht / Hist. Verein
Bamberg 2007 Bd. 143 s. 25-38
2414. KUCZKOWSKI Andrzej: Dwa
wydarzenia z czasów panowania Bogusława
X. Nasze Pomorze 2006 nr 8 (dr. 2007) s. 119-134, il.
Relacje miedzy dworem książęcym a miastami
2415. KUPIEC Michał: Woda w nowożytnych założeniach fortyfikacyjnych dawnej
Prowincji Pomorskiej i Pomorza Środkowego
// In: Krajobrazy dolin rzecznych: materiały
polsko-ukraińskiej konferencji naukowej,
IX Seminarium Krajobrazowe. - Sosnowiec,
2007. - S. 64
2416. KURZE Dietrich: Aus Hamburg
und vom Südsaum des pommerschen Meeres
nach Wilsnack // In: Die Wilsnackfahrt: ein
Wallfahrts- und Kommunikationszentrum
Nord- und Mitteleuropas im Spätmittelalter.
- Frankfurt/M., 2006. - S. 115-149
2417. LABUDA Gerard: O zakresie rzekomych uprawnień Królestwa Niemieckiego
i Marchii Brandenburskiej nad całym Pomorzem we wczesnym średniowieczu. Rocz.
Hist. 2007 R. 73 s. 17-34, mapa. Zsfg.
Dyskusja dot. art.: E. Rymara, zob. bibliogr. za 2006
r. poz. 2327
2418. LORENZ Maren: Das Rad der Gewalt: Militär und Zivilbevölkerung in Norddeutschland nach dem Dreissigjährigen Krieg
(1650-1700). - Köln: Böhlau, 2007. - VIII, 434
s.: il., mapy
Dot. również Pomorza
2419. MALINOWSKI Tadeusz: „Zamknięte na kłódki” dziecko z Rowokołu // In:
Dusza maluczka, a strata ogromna: Funeralia
Lednickie, spotkanie 6. - Poznań, 2004. - S.
155-160: il.
Znalezisko kłódek w grobie dziecka z okresu średniowiecza
[875]
Pomorze Zachodnie
2420. PISKORSKI Jan M.: Slawen und
Deutsche in Pommern im Mittelalter // In:
Grenzräume und Grenzüberschreitungen im
Vergleich: der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa. - Berlin, 2007. S. 73-91. Sum.
2421. ROSIK Stanisław: Sputaculum
ingens pro sacrificio obtulit: czyli o tym, jak
towarzysz św. Ottona z Bambergu, Herman,
zmazał skutki taktycznego bałwochwalstwa
// In: Do, ut des - dar, pochówek, tradycja:
Funeralia Lednickie, spotkanie 7. - Poznań,
2005. - S. 243-246
2422. ROSSIGNOL Sébastien: Dominatio regionis: die Politik der Ottonen gegenüber den Slawen an Elbe und Ostsee in komparatistischer Sicht: ein Beitrag zum Projekt
„Slawen an der unteren Mittelelbe”. Ethnograph.-Archäol. Zs. 2007 Jg. 48 H. 2 s. 225-260, mapy
2423. SOCHACKI Jarosław: Relacja
roczników altajskich o księciu pomorskim
Zemuzile // In: Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. - Katowice, 2007. - S. 74-92.
Sum. Zsfg.
2424. SPRING Felicitas: Schwedische
Einquartierung im Amt Eldena im Jahre
1762. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53
[H.] 1 s. 19-27, il
2425. STANISŁAWSKI Błażej: Sztuka
wikińska z Wolina // In: Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. - Katowice, 2007. - S.
28-50, [12] s. tabl. Sum. Zsfg.
2426. STOCKMANN Hilde: Aus der
Schwedenzeit der Insel Usedom. Sedina-Archiv N.F. 2007 Bd. 12 Jg. 53 [H.] 1 s. 16-18, il.
177
2427. ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego. - Łódź, 2002
Rec.: WYBRANOWSKI Dariusz, Prz. Zach.-pom.
2007 R. 22 z. 3 s. 218-222
2428. WOJSKOWOŚĆ ludów Morza Bałtyckiego: Mare Integrans: studia nad dziejami
wybrzeży Morza Bałtyckiego: materiały z II
Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów
Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 sierpnia 2006 / red. Michał Bogacki, Maciej Franz,
Zbigniew Pilarczyk. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2007. - 561 s.: il., mapy, tab.
Z treści: CETWIŃSKI Marek: Śmierć Wichmana:
rzeczywistość czy literacka konwencja?: przyczynek do
najdawniejszych dziejów Wolina s. 21-27. - MACHAJEWSKI Henryk: Grób wojownika z młodszego okresu
przedrzymskiego z Troszyna, powiat Kamień Pomorski,
stan. 10 s. 28-43. - ŚWIĘTOSŁAWSKI Witold: Militaria wschodnie na średniowiecznym Pomorzu s. 44-57.
- ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Znaleziska wczesnośredniowiecznych militariów na południowym pobrzeżu
zachodniego Bałtyku s. 58-105. - DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej: Wczesnośredniowieczny topór inkrustowany z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej
s. 106-127. - MICHALAK Arkadiusz: O dwóch buławach
średniowiecznych z Pomorza Zachodniego s. 128-149.
- JANOWSKI Andrzej: Wczesnośredniowieczne okucia
pochew mieczy tzw. trzewiki z terenu Pomorza, Warmii
i Mazur s. 150-177. - SŁUPECKI Leszek P.: Odyn i Thor:
wódz i wojownik? s. 178-201. - MORAWIEC Jakub: Poezja skaldów jako źródło wiedzy o wojskowości w Skandynawii okresu wikińskiego s. 202-217. - JANIK Michał:
Obraz bitwy morskiej miedzy Słowianami i Duńczykami
w kronice Saxo Gramatyka s. 248-263. - PILARCZYK
Zbigniew: Udział stałych punktów oporu w obronie
Pomorza Zachodniego do XV wieku s. 307-367. - KOŚCIELNIAK Karol: Uzbrojenie i sposoby walki Polskiej
Floty Wojennej w pierwszej połowie XVII wieku s. 375-394. - FRANZ Maciej: O panowanie na Bałtyku: starcia
szwedzko-duńskie w 1676 roku s. 395-406. - KURZAWA
Tomasz: Udział oficerów wielkopolskich w kampanii
pomorskiej 1806/1807 roku s. 420-436. - SZCZUROWSKI Maciej: Bałtyk drogą ewakuacji marynarzy polskich
na Łotwę we wrześniu 1939 roku s. 437-444. - PIĄTEK
Jarosław J.: Rola Pomorskiego Okręgu Wojskowego
w strukturze i koncepcjach militarnych PRL s. 461-477.
- FIGURA Marek, ŚMIGIELSKI Robert: Miejsce i rola
Morza Bałtyckiego w polityce obronnej współczesnej Rosji s. 478-494
178
Pomorze Zachodnie
[876]
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz. 2207, 2415, 2460
2429. HOLTZ Bärbel: Berliner Personalpolitik in einer „braven” Provinz: Ernennungen zu den obersten Verwaltungsbehörden
Pommerns (1815-1858). Jahrb. f. d. Gesch.
Mittel- u. Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr. 2007)
s. 263-302
2430. INACHIN Kyra T.: Nationalstaat
und regionale Selbstbehauptung: die preussische Provinz Pommern 1815-1945. - Bremen, 2005
Rec.: BECKER Bert, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr. 2007) s. 443-445. - GARBE
Irmfried, Balt. Stud. N.F. 2006 Bd. 92 (dr. 2007) s. 191193
2431. POMMERN im 19. Jahrhundert:
staatliche und gesellschaftliche Entwicklung
in vergleichender Perspektive / hrsg. v. Thomas Stamm-Kuhlmann. - Köln: Böhlau, 2007.
- 332 s.: il. - (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe 5:
Forschungen zur Pommerschen Geschichte;
Bd. 43). Bibliogr. s. 313-332
Z treści: HOLTZ Bärbel: Berliner Personalpolitik
in einer „braven” Provinz: Ernennungen zu den obersten Verwaltungsbehörden Pommerns (1815 bis 1858)
s. 31-76. - WEISE Johannes F.: Johann August Sack
(1764-1831): preussischer Oberpräsident am Rhein und
in Pommern s. 77-89. - INACHIN Kyra T.: Provinzialstände als Entwicklungsakteur: das Beispiel Pommern
s. 111-128. - WAGNER Patrick: Lokale Herrschaft und
Partizipation im Ostelbien des 19. Jahrhunderts s. 129-145. - WŁODARCZYK Edward: Die kommunale Selbstverwaltung in Danzig und Stettin um die Wende des 19.
zum 20. Jahrhundert s. 147-165. - HINZ Renate: Modernisierung des Elementarschulwesens in den preussischen
Provinzen im 19. Jahrhundert s. 167-208. - MELLIES
Dirk: Landbevölkerung, Stadtbürgertum und staatliche
Schulpolitik in Pommern s. 209-232. - KIESEWETTER
Hubert: Industrialisierung und ausgebliebene Industrialisierung in Preussen s. 233-255. - GEISSLER Andreas:
Nutzung regionaler Handlungsspielräume für den Ausbau der Infrastruktur: der Bau regionaler Bahnen in
Pommern 1880-1914 s. 275-294
2432. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Uwagi
do postaw społeczeństwa wiejskiego prowincji Pomorze wiosną 1915 roku w świetle
„Bund der Landwirthe für Pommern” - organu regionalnego oddziału Związku Rolników // In: Obraz wyborów w prasie XIX i XX
wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce.
- Szczecin, 2007. - S. 59-88
2. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz. 2298, 2323, 2338, 2430, 2442, 2460
2433. DZIĘCIELSKI Marek: Elity agrarne powiatu lęborskiego i Pomorza Zachodniego wobec Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy. Cywilizacja i Polityka 2007 nr 5
s. 245-284, tab. Sum.
2434. HINZ Thorsten: Die Partei macht
Staat: das Verhältnis zwischen der Gauleitung Pommern und dem Regierungspräsidium Stettin 1933/34. Balt. Stud. N.F. 2006 Bd.
92 (dr. 2007) s. 113-134
2435. INACHIN Kyra T.: Der Gau Pommern: eine preussische Provinz als NS-Gau //
In: Die NS-Gaue: regionale Mittelinstanzen
im zentralistischen „Führerstaat”. - München,
2007. - S. 280-293
2436. SZUDRA Dariusz: Ludność pruskiej prowincji Pomorze: przemiany w ruchu
naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939. - Szczecin, 2005
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Acta Cassubiana
2007 T. 9 s. 242-247
2437. URBANEK Anna: Postawy Polaków wobec polityki germanizacyjnej na Pomorzu Środkowym od połowy wieku XIX do
roku 1920. Zap. Tucholskie 2007 nr 3 s. 77-81
2438. WILHELMUS Wolfgang: Juden in
Vorpommern / unter Mitarbeit v. Lars Bäcker
[et al.]. - Schwerin, 1996
Wyd. 3: Schwerin, 2007
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.-pom.
2007 R. 22 z. 1 s. 152-157
2439. ŻYDZI oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku / red. Mie-
[877]
Pomorze Zachodnie
czysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński;
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
- Warszawa: Wydaw. DiG, 2007. - 526 s.: il.
Streszcz. Zsfg.
Z treści: SALINGER Gerhard: Aspekte zur Geschichte der Juden in Pommern s. 77-85. - WILHELMUS
Wolfgang: Stand und einige Probleme der deutschen und
deutschsprachigen Forschungen zur Geschichte der Juden in Pommern s. 99-115. - STĘPIŃSKI Włodzimierz:
Dzieje Żydów w pruskiej prowincji Pomorze i na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku w polskiej historiografii s. 117-133. - ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Miejsce
Żydów w historii Prus i Niemiec XIX i XX wieku w Landesgeschichte w NRD na przykładzie Pomorza Przedniego s. 135-145. - LICHTNAU Bernfried: Architektonische
Spuren jüdischen Lebens in Vorpommern s. 147-162.
- FIUK Piotr: Architektura dziewiętnastowiecznej synagogi szczecińskiej s. 163-174. - GWIAZDOWSKA Ewa:
O twórczości Julo Levina [1901-1943] i Wilhelma Grossa
[1883-1974]: dwa oblicza ekspresji s. 175-192. - ROMANIK Henryk: Szkice do portretu Żydów koszalińskich: Jakuba Salomona Borchardta [1752-1835] i Leslie Barucha
Brenta s. 193-215. - CHLEBOWSKA Agnieszka: Przedstawicielki gminy żydowskiej w Szczecinie wobec ruchu
kobiecego na przełomie XIX i XX wieku s. 237-248. BERENDT Grzegorz: Zajścia antyżydowskie w rejencji
koszalińskiej w 1900 roku na łamach prasy s. 249-257.
- INACHIN Kyra T.: Der NS-Terror und seine Opfer:
Errichtung und Entwicklung des NS-Verfolgungsapparates in der preussischen Provinz Pommern s. 259-270.
- SKÓRA Wojciech: Represje nazistowskie wobec Żydów
polskich na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1938
s. 271-294. - SZUKAŁA Maciej: Antysemityzm w służbie
archiwalnej III Rzeszy na przykładzie Archiwum Państwowego w Szczecinie: „aryjskość” jako warunek dostępu do zasobów archiwalnych w świetle przepisów i praktyki w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1933-1945
s. 295-304. - GUT Paweł: Przepisy o rejestracji ruchu
naturalnego ludności żydowskiej w Prusach w latach
1847-1874 s. 305-313. - SZUDRA Dariusz: Obraz demograficzny ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim
w latach 1871-1939 s. 315-344. - STEFANIAK Marcin:
Nielegalna emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego
w latach 1945-1948 s. 365-376. - OPĘCHOWSKI Mirosław: Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim: stan
zachowania, problemy konserwatorskie s. 377-395. - KALICKI Jerzy: Cmentarz w Świdwinie a proces asymilacji
społeczności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim s. 397404. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Ślady żydowskie w toponimii pomorskiej s. 405-417. - KOZŁOWSKI Kazimierz:
Żydzi szczecińscy w życiu społecznym regionu zachodniopomorskiego (1945-1981) s. 419-432. - SZCZĘSNY
179
Mikołaj: Żydzi w kulturze muzycznej Szczecina s. 433455. - MIECZKOWSKI Janusz: Izrael Białostocki [19172003] jako działacz i historyk społeczności żydowskiej:
przyczynek do studium powojennych elit żydowskich
w Polsce s. 457-470. - KALINOWSKI Daniel: Literatura kaszubska o Żydach: zarys problematyki s. 471-486.
- HEJGER Maciej: Ludność żydowska w województwie
koszalińskim (1950-1975) w świetle materiałów Służby
Bezpieczeństwa s. 487-497. - KRASUCKI Eryk: „Antysyjonistyczne” wątki szczecińskiego marca ‘68: (zarys
problematyki) s. 499-520. - KRÓL Róża: Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - Odział w Szczecinie s. 521-526
3. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz. 203, 484, 587, 2014, 2017, 2245, 2337,
2430, 2435, 2437, 2438, 2439
2440. BARTOSIK Przemysław: Robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni na terenie powiatu wałeckiego w latach 1939-1945. Zesz.
Wałeckie 2006 nr 2 s. 78-87, il., faks.
Acc.: WSPOMNIENIA Polaków przebywających
w powiecie wałeckim w latach II wojny światowej / [aut.]
Bartłomiej Lisiewicz [et al.]. - s. 87-106, il.
2441. BEITRÄGE zur Geschichte des
Strafvollzuges und der politischen Strafjustiz
in Mecklenburg-Vorpommern / mit Beitr.
v. Johannes Beleites; Politische Memoriale
e.V. Mecklenburg-Vorpommern. - Rostock:
Koch, 2007. - 148 s.: il.
Z treści: WAGNER Andreas: Zur Geschichte des
Strafvollzuges in Mecklenburg und Pommern: ein Überblick zum strukturellen Wandel und den sich verändernden Haftbedingungen bis 1945 s. 11-51. - BELEITES
Johannes: Untersuchungshaft beim MfS: die früheren
Stasi-Gefängnisse in Mecklenburg-Vorpommern s. 101121
2442. INACHIN Kyra T.: Von Selbstbehauptung zum Widerstand: Mecklenburger
und Pommern gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945. - Kückenshagen, 2005
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Acta Cassubiana
2007 T. 9 s. 234-241
180
Pomorze Zachodnie
[878]
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz. 205, 300, 468, 1922-1925, 1935, 1955, 1957, 1968, 1973, 1975, 1979, 1991, 1995, 2010, 2048, 2055,
2070, 2094, 2102, 2106, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2207, 2212, 2226, 2235, 2239, 2248, 2260, 2265,
2266, 2268, 2296, 2297, 2305, 2308, 2317, 2324, 2329, 2330, 2338, 2343, 2351, 2439, 2441, 2537, 2548
2443. AISCHMANN Bernd: Wszyscy
wyobrażaliśmy to sobie całkiem inaczej: niemieccy burmistrzowie Szczecina od 26 kwietnia do 5 lipca 1945 r. Kronika Szczec. 2006 Nr
25 (dr. 2007) s. 69-105
w województwie koszalińskim z 19 listopada
1966 roku / [wyd.] Maciej Hejger. Prz. Zach.pom. 2007 R. 22 z. 3 s. 125-145
2444. BIENIECKI Ireneusz: Samoloty i śmigłowce Wojsk Ochrony Pogranicza
w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1958-1991. Słup. Stud. Hist. 2007 nr 13
s. 111-133
2451. KAMOLA-CIEŚLIK Małgorzata:
Polityka morska na Pomorzu Zachodnim
w latach 1956-1970: przemysł stoczniowy
i rybołówstwo. - Szczecin: Wydaw. Nauk.
Uniw. Szczec., 2007. - 210 s. - (Rozprawy
i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 611).
Bibliogr. s. 195-208. Sum.
2445. EPIDEMIE i endemie chorób zakaźnych na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1948 na podstawie dokumentów, opracowań i doniesień prasowych / [aut.] Jakub
Gąsiorowski [et al.] // In: Sympozjum na
temat Epidemie od czasów najdawniejszych
po czasy współczesne. - Kraków, 2005. - S.
43-48
2452. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (19452005): społeczeństwo - władza - gospodarka
- polityka. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw.
Szczec., 2007. - 834 s.: il., mapy, tab., wykr.
- (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 677). Bibliogr. s. 759-774
2446. GAJEWSKI Marek Z.: Przyczynek
do początków Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim 1945-1946. Prz.
Zach.-pom. 2007 R. 22 z. 2 s. 109-133, tab.
2447. GIEDROJĆ Marzenna: Wpływ
powojennych migracji Polaków na oblicze
Pomorza Zachodniego // In: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007. - S. 179-189
2448. HAŁAGIDA Igor: „Konieczność
totalnego i permanentnego przeciwdziałania”: wytyczne Służby Bezpieczeństwa dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce z początku lat siedemdziesiątych // In: Ukraińcy
w najnowszych dziejach Polski 1918-1989.
T. 3. - Słupsk, 2007. - S. 255-267: tab.
2449. HEJGER Maciej: Problemy adaptacji ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1956 // In: Ukraińcy
w najnowszych dziejach Polski 1918-1989.
T. 3. - Słupsk, 2007. - S. 115-140
2450. INFORMACJA Służby Bezpieczeństwa dotycząca ludności ukraińskiej
Acc.: WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Pomorza
Zachodniego za lata 1945-2006: wybór s. 729-757
2453. MAKOWSKI Adam: Ewolucja postaw społeczeństwa Pomorza Zachodniego
wobec Państwa po II wojnie światowej // In:
Między Europą naszych pragnień a Europą
naszych możliwości. T. 1. - Gorzów Wielkopolski, 2007. - S. 339-349. Zsfg.
2454. MAKOWSKI Adam: Postawy młodzieży wobec walki politycznej przed referendum ludowym w 1946 roku na Pomorzu
Zachodnim na przykładzie manifestacji „Trzymamy Straż nad Odrą” i obchodów święta 3
Maja // In: Młodzież w oporze społecznym
1944-1989. - Wrocław, 2002. - S. 48-55
2455. MIECZKOWSKI Janusz: Mniejszość niemiecka na Pomorzu Zachodnim
w świetle relacji „Schlesisches Wochenblatt”.
Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Acta Politica 2007
nr 19 s. 139-149. Sum.
2456. MODRZEJEWSKI
Arkadiusz:
Tożsamość kulturowa społeczności kaszubskiej w procesie przeobrażeń cywilizacyjnych
[879]
Pomorze Zachodnie
// In: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin,
2007. - S. 233-243
2457. PIŁKA nożna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2006 / red. Jerzy Eider. - Szczecin, 2006
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.-pom.
2007 R. 22 z. 3 s. 205-213
2458. POŁANIECKA Agnieszka: Koszykówka na Pomorzu Środkowym w latach
1945-1998 // In: Z najnowszej historii kultury
fizycznej w Polsce. T. 7: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Gorzów Wlkp., 2006. - S. 493-500
2459. PTASZYŃSKI Radosław: Trzymamy straż nad Odrą: propaganda - fakty - dokumenty. - Szczecin: IPN, 2007. - 173 s.: il. +
1 CD-Rom. Sum.
Manifestacje młodzieży w Szczecinie 13-14 IV 1946 r.
2460. SCHOON Steffen: Wählerverhalten und politische Traditionen in Mecklenburg und Vorpommern (1871-2002): eine
Untersuchung zur Stabilität und strukturellen Verankerung des Parteiensystems zwischen Elbe und Ostsee. - Düsseldorf: Droste,
2007. - 249 s. + 1 CD-Rom. - (Beiträge zur
Geschichte des Parlamentarismus und der
politischen Parteien; Bd. 151)
2461. SIELEZIN Jan Ryszard: Ziemie
Zachodnie i Północne jako element polityki
integracyjnej aparatu partyjno-rządowego
w Polsce 1945-1946 // In: Między Europą
naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 1. - Gorzów Wielkopolski, 2007. - S.
325-337. Streszcz. Zsfg.
181
2464. SZAFKOWSKI Zbigniew: Rozwój
sportu na Pomorzu Szczecińskim w latach
1945-1975 // In: Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej. - Rzeszów, 2007. - S. 245-253
2465. 60 LAT Zachodniopomorskiego
Okręgowego Związku Pływackiego: próba
monografii zachodniopomorskiego pływania
/ red. Tadeusz Rek; aut. tekstów T. Rek, Wojciech Taczalski. - Szczecin: Szczec. Agencja
Reklam., 2007. - 229 s.: il., portr., tab.
2466. W POSZUKIWANIU tożsamości:
Październik ‘56 na Pomorzu Zachodnim /
red. Małgorzata Machałek, Adam Makowski; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; Instytut
Pamięci Narodowej. Oddział w Szczecinie.
- Szczecin, 2007. - 162 s.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Geneza, przebieg i polityczne skutki przemian 1956 roku na Pomorzu
Zachodnim s. 50-62. - WŁODARCZYK Edward: Elity
intelektualne Pomorza Zachodniego wobec wydarzeń
Października ‘56 s. 63-71. - MAKOWSKI Adam: Ewolucja polityki gospodarczej państwa wobec Pomorza
Zachodniego po przełomie październikowym w 1956
roku s. 83-104. - MACHAŁEK Małgorzata, STEFANIAK
Marcin: Szczeciński aparat bezpieczeństwa wobec Października ‘56 s. 105-114. - KRASUCKI Eryk: Niesforne
dziecko „Odwilży”: tygodnik „Ziemia i Morze” w 1956
roku s. 115-147. - ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Powstanie
i przemiany środowiska historycznego Szczecina do połowy lat pięćdziesiątych XX w. s. 148-162
2467. Z ARCHIWÓW brytyjskich: ostatnia wizyta ambasadora rządu Jego Królewskiej
Mości w Szczecinie u progu „zimnej wojny”
(luty 1948 r.) / [wyd.] Jacek Tebinka, Ryszard
Techman. Prz. Zach.-pom. 2007 R. 22 z. 4
s. 171-184
2468. ZIEMIE Odzyskane - Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005: 60 lat w granicach państwa polskiego / red. Andrzej Sakson. - Poznań; Słupsk, 2006
2462. SŁOWIŃSKI Przemysław: Tytuły
i kompetencje zwierzchników administracji rządowej województwa szczecińskiego
w latach 1945-1950 // In: Język, religia, tożsamość. T. 1. - Głogów, 2007. - S. 239-250.
Sum.
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.-Warm.
2007 nr 4 s. 567-570
2463. SYRNYK Marek: Ukraińcy w powiecie wałeckim w latach 1947-2000. Zesz.
Wałeckie 2007 nr 3 s. 78-93, tab.
2469. ŻUBER Eugeniusz: Województwo
środkowopomorskie w legislacji sejmowej.
Rocz. Koszal. 2007 nr 35 s. 119-132, mapy
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz. 71, 115, 184, 2231, 2428, 2521, 3001, 3026, 3075
2470. BANNWART Aino: The decline of
the Soviet empire and the Baltic States // In:
Perceptions of loss, decline and doom in the
Baltic Sea region. - Berlin, 2004. - S. 185-199.
Sum.
2471. BOOKS and libraries in the Baltic
Sea Region from the 16th to the 18th century
/ ed. by Lea Kõiv, Tiiu Reimo. - Tallinn: City
Archives; Acad. Libr. of Tallinn Univ., 2006.
- 181 s.: il.
2472. CASTELLA Maris Baltici. [Vol.]
8: the proceedings of a Symposium held in
Turaida, Latvia, on 5-9 september 2005 / ed.
Andris Caune, Ieva Ose; Society of Medieval
Archeology of Finland; University of Latvia.
Institute of the History of Latvia. - Riga: Inst.
Hist. Latv. Publ., 2007. - 178 s.: il., mapy, tab.
- (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae; 13).
Sum. Zsfg.
Z treści: CAUNE Andris: Der südostliche Vorburgsturm der Burg Bauske s. 23-30. - DRAKE Knut: Die
Heizung der Königskammer im Wohnturm Kärnan in
Helsingborg s. 31-36. - ENGBERG Nils, FRANDSEN
Jørgen: Engelsborg: a fortified naval shipyard in Slotø
in Nakskov fjord s. 49-62. - GRŪBE Jānis: Earthen fortifications of Bauska Castle s. 63-68. - HERRMANN
Christofer: Pläne zur Modernisierung der Befestigungen
in Neidenburg und Johannisburg durch den niederländischen Baumeister Nicolaus de Kemp (1602) s. 69-76.
- JANSONS Gunārs: Die Architektur der Burg Turaida/
Treiden im 13.-16. Jahrhundert s. 77-84. - KADAKAS
Villu: Jõhvi church: a peculiar fortification seized in
the Livonian War near Narva s. 93-100. - MAJANTIE
Kirsi: Tile stoves in Finnish castles after the introduction in firearms s. 101-108. - MØLLER NIELSEN Heidi
Maria: Krogen/Kronborg in 16th century: the transformation of a medieval Danish royal castle into an early
modern fortress s. 119-130. - OSE Ieva: Umbauten der
Burgen in Lettland im 15.-16. Jahrhundert s. 131-140.
- POSPIESZNY Kazimierz: Plauen-Bollwerk: die frühe
Pulverwaffenfortifikation der Marienburg in Preussen
s. 141-150. - UOTILA Kari, VILKUNA Anna-Maria: The
seats of power in mediaval and early modern Finland:
the multidisciplinary research project s. 151-154. - ZABIELA Gintautas: Decadence of wooden castles in medieval Lithuania s. 155-160. - JURKĀNE Anna: Turaida
castle - part of the Museum s. 163-164. - CAUNE Andris,
OSE Ieva: Castles seen during the excursions s. 165-172.
- CIGLIS Jānis: Riga Castle s. 173-175
2473. EKDAHL Sven: The siege machines during the Baltic crusades. Fasc. Archaeol. Hist. 2007 Fasc. 20 s. 29-51
2474. FRAUDET Xavier: Politique
étrangère française en mer Baltique (1871-1914). - Stockholm, 2005
Rec.: KONINCKX Christian, Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 2 s. 327-332
2475. FROESE Wolfgang: Historia
państw i narodów Morza Bałtyckiego. - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - 324 s.,
[32] s. tabl. - (Bliższa Europa). Bibliogr.
s. 314-316
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2522
2476. Das GEISTLICHE Lied im Ostseeraum / hrsg. v. Ekkehard Ochs, Walter Werbeck, Lutz Winkler. - Frankfurt/M.: Lang,
2004. - 285 s.: il., faks., nuty, tab. - (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; Bd. 13)
Z treści: WERBECK Walter: Das geistliche Lied
im Ostseeraum: Schwerpunkt und Perspektiven der
Forschung s. 9-26. - BOHLIN Folke: Die reformatorische Singbewegung im Ostseeraum s. 49-52. - KOCH
Klaus-Peter: Die Bedeutung der verschollenen Bestände der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek
Königsberg für die Überlieferung des geistlichen Liedes
s. 53-63. - JERSILD Margareta: Traditional hymn singing in Sweden and Swedish-speaking areas of Estonia
s. 65-71. - DILLMAR Anders: Johann Christian Fredrik
Hæffner [1759-1833] und seine Choralbücher, besonders
sein Universal-Choralbuch für Deutschland s. 73-86.
- RATHEY Markus: Abbé Voglers [1749-1814] „Organist-Schola” und seine Konzeption der Choralbegleitung
jenseits extrovertierter Virtuosität s. 87-105. - ČEŽE Mikus: Das Modell des lettischen geistlichen Chorliedes am
Ende des 19. Jahrhunderts s. 115-123. - SZLAGOWSKA
Danuta: Polish Christmas carols from the manuscript
collection of the Polish Academy of Sciences Library in
Gdańsk s. 125-135. - KOSTKA Violetta: Polnische evangelische Gesangbücher in Danzig (1586-1803) s. 137-153.
- POPINIGIS Danuta: Das Carillon-Repertoire der Kirche St. Katharinen in Danzig für das Jahr 1784 s. 155-170.
- WOŹNIAK Jolanta: „Melodien zum Gesangbuch für
den evangelischen Gottesdienst. Für Kirche, Schule und
Haus”: evangelische Lieder aus Danzig (1841) s. 171-175.
- MICHALAK Jerzy Marian: Das geistliche Lied im Œuvre einiger Danziger Komponisten des 19. Jahrhunderts:
Versuch einer Dokumentation s. 177-196. - TENHAEF
Peter: Geistliche Lieder in der Greifswalder Universitäts-
[881]
Inne kraje bałtyckie
bibliothek s. 197-207. - SCHNEIDER Matthias: „Puer natus in Bethlehem”: Vorlagen für Paul Sieferts [1586-1666]
Choralvariationen s. 223-232. - KUBE Michael: „...das
hieraus entstandene Chaos zu ordnen”: zur Bedeutung
von Georg Christian Apels [1775-1841] „Choral-Melodienbuch” (1817/37) und „Choralbuch” (1832) s. 233-245.
- FUNCK Markus T.: Das Evangelische Choralbuch
für Kirche und Haus von August Wagner [1816-1896]
(1869/70) und die Praxis des Gemeindegesangs in Vorpommern s. 247-258. - MÜNS Heike: Verballhornungen
von Gesangbuchliedern im 19. Jahrhundert s. 259-273
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2004 r.
2477. HEIKKILÄ Pauli: Northern replies to the Briand memorandum in 1930: the
European federal union in Estonia, Finland
and Sweden. Scand. J. Hist. 2007 Vol. 32 No.
3 s. 216-236
2478. KLIEMANN Hendriette: Russlands nordisches Image und der Wandel des
Nordens um 1800 // In: Perceptions of loss,
decline and doom in the Baltic Sea region. Berlin, 2004. - S. 97-111. Sum.
2479. LIETUVOS krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste: straipsnių rinkinys /
sud. Vydas Dolinskas. - Vilnius, 2005
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1
s. 177-179
2480. PLATH Ulrike: Untergang oder
Reform?: die Deutschen im Baltikum zu Beginn des 19. Jahrhunderts // In: Perceptions
of loss, decline and doom in the Baltic Sea
region. - Berlin, 2004. - S. 299-322. Sum.
183
2481. RABELER Sven: Zur Sozialgeschichte der Armenfürsorge in den Städten des südlichen Osteseeraums (13.-16.
Jahrhundert): ein Forschungsprojekt. Hans.
Gesch.- blr 2007 Jg. 125 s. 187-198
2482. VON der Geschichte zur Gegenwart und Zukunft: Mittelständische Wirtschaft, Handwerk und Kultur im baltischen
Raum / hrsg. v. Burghart Schmidt. - Hamburg: DOBU, Wiss. Verl. Dokumentation u.
Buch, 2006. - 333 s.: il., mapy, tab. - (Studien
zum Ostseeraum; Bd. 1)
Z treści: MÜLLER Ulrich: HanseHandwerk?: Tradition und Innovation in der handwerklichen Produktion
(11.-15. Jh.) in den Städten des südlichen Ostseeraumes
s. 26-43. - GLÄSER Manfred: Hansekultur im Ostseeraum anhand archäologischer Quellen s. 44-69. - MÜHRENBERG Doris: Mittelalterliches Handwerk in Lübeck
anhand archäologischer Quellen s. 70-83. - SCHULZ
Knut: Gewerbliche Strukturen des Hanseraumes unter
besonderer Berücksichtigung der baltischen Städte (Riga,
Reval) im Spätmittelalter s. 84-108. - OSE Ieva: Einige
Zeugnisse von Kunsthandwerk in Riga im 17. Jahrhundert s. 109-118. - KODRES Krista: Handwerker als Kulturvermittler am Beispiel des frühneuzeitlichen Reval in
Estland s. 119-135. - TODT Sabine: Das frühneuzeitliche
Druckgewerbe: die kommunikative Verbreitung von
Wissen durch Druckerwerkstätten und wanderde Drukker s. 153-177. - ŠIMKUVA Helena: Handwerklicher
Mittelstand in Lettland in den 1920er und 1930er Jahren s. 232-239. - ELKAR Rainer S.: Handwerk zwischen
Korporatismus und Marktliberalismus: ein Diskussionsbeitrag mit Blick auf das Baltikum s. 240-256. - FELLECKNER Thomas: Handwerksordnung und Handwerksorganisation in Deutschland: ein Modell für die
baltischen Länder? s. 257-263. - HOGEFORSTER Jürgen:
Ein Zukunftsszenario: das Handwerk im Ostseeraum
zwischen Vergangenheit und Zukunft s. 313-333
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz. 71, 115, 184, 2231, 2428, 2521, 3001, 3026, 3075
2483. ADAMCZYK Dariusz: Od dirhenów do fenigów: reorientacja bałtyckiego systemu handlowego na przełomie X i XI wieku
// In: Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4.
- Katowice, 2007. - S. 15-27: tab. Sum. Zsfg.
Europy Środkowo-Wschodniej: zbiór studiów. Cz. 2. - Warszawa, 2007. - S. 109-126:
mapy
2484. GÓRSKI Tadeusz: Polityka morska
Piastów w epoce św. Wojciecha. Teki Gdań.
2004/2005 T. 6/7 s. 105-139
2486. MÄGI Marika: At the crossroads
of space and time: graves, changing society
and ideology on Saaremaa (Ösel), 9th-13th
centuries AD. - Tallinn: Inst. of Hist., 2002.
- 278 s.: il., mapy. - (CCC papers; 6)
2485. JANIK Michał: Piraci słowiańscy
w XII wieku // In: Z dziejów średniowiecznej
2487. The SIGNIFICANT detail: europeanization at the base of society: the case of
184
Inne kraje bałtyckie
the Baltic rim 1100-1400 AD: transactions of
the CCC workshops at Skäftekärr in Sweden
7-10 october 1999, and at Tukums in Latvia
15-18 april 2000 / ed. Nils Blomkvist, Therese
Lindström. - Visby: Gotland Univ., 2007. 319 s.: il., mapy. - (CCC papers; 9) (Reports
/ Gotland University College)
[882]
2488. STEUER Heiko: Die Ostsee als
Kernraum des 10. Jahrhunderts und ihre
Peripherien. Siedlungsforschung 2004 Bd. 22
s. 59-89, il. Sum.
2489. SZULTA Wojciech: Wraki z Zatoki
Puckiej. Zap. Puckie 2006 nr 5 s. 94-106, il., pl.
III. HANZA
Zob. też poz. 46, 461, 578, 601, 602, 712, 2044, 2294, 2332, 2481, 2482, 2542, 2559, 2606, 2621, 3247
2490. LITWIN Jerzy: Slav boatbuilding
centres on the Southern Baltic shore (8th-13th
centuries) // In: Siedlung, Kommunikation
und Wirtschaft im westslawischen Raum. Langenweissbach, 2007. - S. 91-105: il.
—————
2491. ANGERMANN Norbert: Deutsche Handelsverbindungen mit Moskau im
15. und 16. Jahrhundert. Hans. Gesch.- blr
2007 Jg. 125 s. 121-142
2492. BECK Lorenz Friedrich: Die
Prignitzstädte Perleberg, Pritzwalk, Kyritz
und Havelberg und die Hanse. Jahrb. f. d.
Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2006 Bd. 52 (dr.
2007) s. 89-152
2493. BESSUDNOVA Marina B.: Zakrytie ganzejskoj kontory v Velikom Novgorode po donesenijam livonskich poslov // In:
Prošloe Novgoroda i Novgorodskoj zemli:
materialy naučnoj konferencii. - Velikij Novgorod, 2006. - S. 79-85
2494. DEGGIM Christina: „Geräuschlose Abenteuer”: zu Selbstverständnis und
Selbstdarstellung von Hafendienstleistern
in Hamburg und Kopenhagen in Mittelalter
und früher Neuzeit // In: Der Blick auf sich
und die anderen: Selbst- und Fremdbild von
Frauen und Männern in Mittelalter und früher Neuzeit. - Göttingen, 2007. - S. 191-221
2495. The DYNAMICS of economic culture in the North Sea- and Baltic region in
the late middle ages and early modern period
/ eds. Hanno Brand, Leos Müller. - Hilversum: Uitg. Verloren, 2007. - 254 s.: il., mapy.
- (Groninger Hanze studies; 2)
Z treści: GLETE Jan: Cities, state formation and
the protection of trade in northern Europe, 1200-1700
s. 13-23. - LILJA Sven: Peoples, towns and states: structural power resources and state power in the ScandoBaltic region (1500-1820) s. 24-46. - LINDBERG Erik:
Merchant guilds and urban growth in the Baltic Sea area
1650-1850 s. 47-64. - BURKHARDT Mike: One hundred
years of thriving commerce at a major English sea port:
the Hanseatic Trade at Boston between 1370 and 1470
s. 65-85. - WUBS-MROZEWICZ Justyna: „Alle goede coepluyden ...”: strategies in the Scandinavian trade
politics of Amsterdam and Lübeck c. 1440-1560 s. 86101. - BRAND Hanno: Habsburg and Hanseatic diplomacy during the Sound controversy of 1532 s. 102-121.
- FRANKOT Edda: The practice of maritime law in
the town courts of fifteenth-century Northern Europe:
a comparison s. 136-154. - POULSEN Bo: Markets, prices
and consumption: the herring trade in the North Sea and
Baltic region, c. 1600-1850 s. 185-204. - KELSALL Philip: The changing relationship between Denmark and the
Netherlands in the latter half of the seventeenth century
s. 205-222. - KOTLJARČUK Andrej: Riga and commercial aspects of the Lithuanian-Swedish relations during
the seventeenth century s. 240-250
2496. FLORJA Boris N.: „Sotni” i „kupcy” v Novgorode XII-XIII vv. Srednevekovaja
Rus’ 2006 [Vyp.] 6 s. 66-79
2497. HAMMEL-KIESOW Rolf: Europäische Union, Globalisierung und Hanse:
Überlegungen zur aktuellen Vereinnahmung
eines historischen Phänomens. Hans. Gesch.blr 2007 Jg. 125 s. 1-44
2498. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn. Hans. Gesch.- blr 2007 Jg. 125
s. 223-346
[883]
Inne kraje bałtyckie
2499. HEMMIE Dagmar M.H.: Ungeordnete Unzucht: Prostitution im Hanseraum (12.-16. Jahrhundert) Lübeck - Bergen
- Helsingør. - Köln: Böhlau, 2007. - VII, 1,
476 s., [1] k. tabl.: il., pl., tab. - (Quellen und
Darstellungen zur Hansischen Geschichte;
Bd. 57). Bibliogr. s. 405-466
2500. HOLBACH Rudolf: Stereotypen
in der Hansegeschichtsschreibung // In: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung: Beiträge zur historischen Stereotypenforschung. - Frankfurt/M., 2007. - S.
293-318
2501. IGEL Karsten: „... und schal by der
Lowen namen blyven”: Identität und Selbstdarstellung städtischer Führungsgruppen im
spätmittelalterlichen Hanseraum im Spiegel
ihrer Häuser und Höfe // In: Der Blick auf
sich und die anderen: Selbst- und Fremdbild
von Frauen und Männern in Mittelalter und
früher Neuzeit. - Göttingen, 2007. - S. 315-348: il.
2502. IRSIGLER Franz: Der Alltag einer
hansischen Kaufmannsfamilie im Spiegel der
Veckinchusen-Briefe // In: Miscellanea Franz
Irsigler: Festgabe zum 65. Geburtstag. - Trier,
2006. - S. 205-225
2503. IRSIGLER Franz: Erscheinungsbild und Erfahrungswelt des hansischen
Kaufmanns // In: Miscellanea Franz Irsigler:
Festgabe zum 65. Geburtstag. - Trier, 2006. S. 457-467
2504. IRSIGLER Franz: Leben und Werk
eines spätmittelalterlichen Kaufmanns am
Beispiel von Johann van Nuyss aus Köln // In:
Miscellanea Franz Irsigler: Festgabe zum 65.
Geburtstag. - Trier, 2006. - S. 1-29
2505. IRSIGLER Franz: Papierhandel in
Mitteleuropa, 14-16. Jahrhundert // In: Miscellanea Franz Irsigler: Festgabe zum 65. Geburtstag. - Trier, 2006. - S. 309-348
2506. IRSIGLER Franz: Soziale Wandlungen in der Kölner Kaufmannschaft im 14.
und 15. Jahrhundert // In: Miscellanea Franz
185
Irsigler: Festgabe zum 65. Geburtstag. - Trier,
2006. - S. 107-123
2507. KAŠTANOV Sergej M.: Dogovor Rossii s Livoniej 1535 g. Problemy
Istoćnikovedenija 2006 [Vyp.] 1 s. 167-297,
il., tab.
2508. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 1:
Stand, Aufgaben und Perspektiven / hrsg.
Manfred Gläser; Amt für Archäologische
Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck. Lübeck: Schmidt-Römhild, 1997. - 504 s.: il.,
mapy, pl., tab. Sum. Zsfg.
Z treści: SCHNEIDER Manfred: Stadtarchäologie in
der Hansestadt [Stralsund] in den Jahren 1991 bis 1995:
Stand, Aufgaben und Perspektiven s. 237-244. - SCHÄFER
Heiko: Interessante mittelalterliche Befunde aus Greifswald:
zu den Grabungen von 1993 bis 1995 s. 245-251. - FILIPOWIAK Władysław: Wollin (Wolin) und Kammin (Kamień
Pomorski) im frühen Mittelalter s. 253-265. - CNOTLIWY
Eugeniusz: Stand, Aufgaben und Perspektiven der Archäologie in Stettin (Szczecin) s. 267-276. - PANER Henryk:
The archaeology of Danzig (Gdańsk) s. 277-289. - NAWROLSKA Grażyna: Stand, Aufgaben und Perspektiven
der Archäologie in Elbing (Elbląg) s. 291-303. - ŽULKUS
Vladas: Memel (Klaipėda) im Licht der archäologischen
Forschung s. 305-312. - CAUNE Andris: Die Hauptergebnisse der Stadtkernforschungen in Riga in den Jahren 1938
bis 1995 und Möglichkeiten der künftigen Forschungen
s. 319-327. - PÄRN Anton: Die Lage der Stadtarchäologie
in Estland: der Stand der Forschungen und die bisherigen
Ergebnisse s. 329-341. - MÄESALU Ain: Über den Stand
der archäologischen Forschungsarbeit in Dorpat (Tartu)
s. 343-350. - RYBINA Elena [A.]: Stand, Aufgaben und
Perspektiven der Archäologie in Novgorod s. 351-361. HIEKKANEN Markus: Present and future archaeology in
Turku (Åbo) s. 377-385. - WESTHOLM Gun: Visby: town
history interpreted from archaeological results s. 387-401.
- ANUND Johan: Urban archaeology in Uppsala s. 403417. - SÖDERLUND Kerstin: Archaeology in Stockholm
s. 419-428. - CARELLI Peter: The past and future of archaeology in Lund s. 429-439. - ØYE Ingvild: State, tasks and
outlook for archaeology in Bergen s. 441-454. - MOLAUG
Petter B.: Oslo s. 455-466. - MADSEN Per Kristian: Zum
Stand der archäologischen Stadtkernforschung in Ribe
s. 467-484. - MADSEN Hans J.: Stadtarchäologie in Århus
s. 485-492
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 1997 r.
2509. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 2: Der
Handel / hrsg. Manfred Gläser; Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck. - Lübeck:
Schmidt-Römhild, 1999. - 624 s.: il., mapy,
pl., tab., wykr. Sum. Zsfg.
186
Inne kraje bałtyckie
Z treści: GAIMSTER David: Der Keramikmarkt
im Ostseeraum 1200 bis 1600: Exportkeramik als Indikator für Fernhandelsbeziehungen und die Wanderung
des hansischen Handwerks und Wohnkultur s. 99-110.
- SCHÄFER Heiko: Archäologische Erkenntnisse zu
Handel und Fremdgütern im mittelalterlichen Greifswald
s. 349-355. - SCHNEIDER Manfred: Archäologische Erkenntnisse zum mittelalterlichen Handel und Warenumschlag in Stralsund s. 357-372. - NAWROLSKA Grażyna:
Archaeological evidence for trade in Elbląg from the 13th
to the 17th centuries s. 373-385. - PANER Henryk: Archaeological evidence for trade in Gdańsk from the 12th
to the 17th century s. 387-402. - RĘBKOWSKI Marian:
Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Kolberg
(Kołobrzeg) vom 13. bis zum 15. Jahrhundert s. 403-414.
- CAUNE Andris, OSE Ieva: Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Riga vom 13. bis zum 16. Jahrhundert
s. 415-425. - MÄESALU Ain: Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Tartu (Dorpat) vom 12. bis zum
17. Jahrhundert s. 427-434. - RYBINA Elena A.: Trade of
Novgorod in the 10th-15th centuries established through
archaeological data s. 447-456. - ANUND Johan: Trade
in Uppsala c. 1100-1700 s. 457-467. - CARELLI Peter:
Exchange of commodities in medieval Lund: patterns of
trade or consumption? s. 469-491. - REISNERT Anders:
Trade in medieval Malmö s. 493-503. - SÖDERLUND
Kerstin: Trading city Stockholm: from the thirteenth to
seventeenth centuries: topography and catchment area
s. 505-511. - WESTHOLM Gun: Gotland and Visby in
the Hanseatic trade: preserved traces of imes of prosperity s. 513-531. - MOLAUG Petter B.: Archaeological evidence for trade in Oslo from the 12th to the 17th
centuries s. 533-545. - ØYE Ingvild: Archaeological evidence for trade in Bergen from the 12th to the 17th century
s. 547-562. - BIRK HANSEN Palle: Die Stadt Næstved:
eine kurze Vorstellung s. 563-569. - JANSEN Henrik M.:
Archaeological evidence for trade in Svendborg from the
12th to the 17th centuries s. 571-583. - KIEFFER-OLSEN
Jakob: Archaeological evidence for trade in Ribe from
the 12th to the 17th century s. 585-593. - SKAARUP Bi:
Archaeological evidence of trade from the 12th to the 17th
century in Copenhagen s. 595-602. - SKOV Hans: Archaeological evidence of trade in Århus, Denmark, from
the 10th to the 17th centuries s. 603-611
Powyższy opis anuluje poz. 1813, 1828, 1856 w bibliogr. za 1999 r. oraz poz. 2322 w bibliogr. za 2001 r.
2510. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 3: Der
Hausbau / hrsg. Manfred Gläser; Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck. - Lübeck:
Schmidt-Römhild, 2001. - 857 s.: il., mapy,
pl., wykr. Sum. Zsfg.
Z treści: SCHÄFER Heiko: Früher Holz- und Steinbau in der Hansestadt Greifswald s. 421-431. - SCHNEIDER Manfred: Der Hausbau in Stralsund nach archäologischen Befunden s. 433-453. - NAWROLSKA Grażyna:
Domestic architecture in Elbląg s. 473-489. - PANER
Henryk: 10th- to 17th-century domestic architecture in
Gdańsk s. 491-509. - RĘBKOWSKI Marian: Domestic
architecture in medieval Kołobrzeg (13th-15th century)
[884]
s. 511-527. - ŽULKUS Vladas: Der Hausbau in Klaipėda
(Memel) s. 529-549. - CAUNE Andris: Typen der Wohnhäuser Rigas im 12. bis 14. Jahrhundert aufgrund der
archäologischen Ausgrabungen s. 551-568. - OSE Ieva:
Zeugnisse des mittelalterlichen Hausbaus in den Kleinstädten Lettlands s. 569-579. - MAESÄLU Ain: Die Haustypen im hansezeitlichen Tartu (Dorpat) s. 581-594.
- PÄRN Anton: Über die Hausbauentwicklung in Westestland im 13. bis 15. Jahrhundert s. 595-604. - SOROKIN Aleksandr N.: Domestic architecture in medieval
Novgorod s. 605-626. - HIEKKANEN Markus: Domestic
building remains in Turku, Finland s. 627-633. - ANUND
Johan: The curses and possibilities of wooden architecture: domestic buildings in medieval Uppsala s. 635-657.
- CARELLI Peter: Building practices and housing culture
in medieval Lund: a brief survey s. 659-675. - REISNERT
Anders: Houses and yards in Malmö during the medieval period and renaissance s. 677-701. - SÖDERLUND
Kerstin: Domestic architecture in Stockholm s. 703-721.
- TESCH Sten: Houses, town yards and town planning in
late Viking Age nad medieval Sigtuna, Sweden s. 723-741.
- WESTHOLM Gun: Visby and Gotland: medieval building development s. 743-763. - MOLAUG Petter B.: Medieval House building in Oslo s. 765-782. - REIMERS
Egill: Medieval domestic architecture in Bergen: a sample
of the archaeological material s. 783-810. - KIEFFER-OLSEN Jakob: Domestic architecture in the town of Ribe
s. 811-818. - SKOV Hans: House types in Århus, Denmark c. 900-1600 AD s. 819-832
Powyższy opis anuluje poz. 892, 918, 1973, 2086,
2578 w bibliogr. za 2001 r., poz. 2405 w bibliogr. za 2003
r. oraz poz. 2819 w bibliogr. za 2004 r.
2511. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 4: Die
Infrastruktur / hrsg. Manfred Gläser; Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2004. - 573 s.: il.,
mapy, pl. Sum. Zsfg.
Z treści: SCHÄFER Heiko: Öffentliche Bautätigkeiten und Einrichtungen in Greifswald unter besonderer
Berücksichtigung der archäologischen Quellen des 13. bis
15. Jahrhundert s. 263-274. - SCHNEIDER Manfred: Öffentliche Einrichtungen und Bauten der mittelalterlichen
Stadtgemeinschaft in der Hansestadt Stralsund s. 275-286.
- NAWROLSKA Grażyna: Remarks on infrastructure of
the Old Town of Elbląg s. 303-322. - PANER Henryk: The
infrastructure of Gdańsk from the 12th to 17th century
s. 323-342. - RĘBKOWSKI Marian: The infrastructure of
Kołobrzeg s. 359-370. - ŽULKUS Vladas: Die mittelaterliche und frühneuzeitliche Infrastruktur der Stadt Memel
s. 371-384. - SPIRĢIS Roberts: Wasserversorgung in Riga
im 13. bis 17. Jahrhundert s. 385-396. - MÄESALU Ain:
Über die Infrastruktur der Hansestadt Tartu (Dorpat) vom
13. bis 16. Jahrhundert s. 397-403. - PÄRN Anton: Über die
ältere Infrastruktur Tallins (Revals) s. 405-425. - ANUND
Johan: Interaction, convention and regulation infrastructures in medieval Uppsala s. 437-454. - CARELLI Peter:
The medieval infrastructure of Lund: old rural traditions
and a new urban concept s. 455-464. - REISNERT Anders:
Infrastructure in Malmö during the medieval period and
[885]
Inne kraje bałtyckie
early renaissance s. 465-476. - SÖDERLUND Kerstin:
Stockholm’s infrastructure s. 477-490. - WESTHOLM
Gun: Sanitary infrastructure in mediaeval Visby: waste
disposal and town planning s. 491-504. - MOLAUG Petter B.: The infrastructure of Oslo from the 11th to the 17th
century s. 505-511. - ØYE Ingvild: The infrastructure of
Bergen in the middle ages and early modern period to c.
1700 s. 513-529. - MØHLENFELD JENSEN Johan: The
infrastructure of Copenhagen s. 531-541. - KIEFFER-OLSEN Jakob: The infrastructure of Ribe s. 543-550. - SKOV
Hans: The infrastructure in Århus between 900 and 1600
AD s. 551-566
Opis bez pełnej treści ukazał się w bibliogr. za 2004 r.
2512. MEDIEVAL food traditions in
Northern Europe / ed. by Sabine Karg. - Copenhagen: National Mus. Denm., 2007. - 230
s.: il., mapy. - (Studies in Archaeology and
History; 12)
Z treści: ALSLEBEN Almuth: Food consumption
in the Hanseatic towns in Germany s. 13-38. - USEFUL
plants in medieval and post-medieval archeobotanical
material from the Hanseatic towns of Northern Poland
(Kołobrzeg, Gdańsk and Elbląg) / [aut.] Monika Latałowa
[et al.] s. 39-72. - SILLASOO Ülle, HIIE Sirje: An archaeobotanical approach to investigating food of the Hanseatic period in Estonia s. 73-96. - LEMPIÄINEN Terttu: Archaeobotanical evidence of plants from medieval period
to early modern times in Finland s. 97-118. - VIKLUND
Karin: Sweden and the Hanse: archaeobotanical aspects
of changes in farming, gardening and dietary habits in
medieval times in Sweden s. 119-136. - KARG Sabine:
Long term dietary traditions: archaeobotanical records
from Denmark dated to the middle ages and early modern times s. 137-160. - HJELLE Kari Loe: Foreign trade
and local production: plant remains from medieval times
in Norway s. 161-180
2513. NARVA und die Ostseeregion: Beiträge der II. Internationalen Konferenz über
die politischen und kulturellen Beziehungen
zwischen Russland und der Ostseeregion,
(Narva, 1.-3. Mai 2003) / hrsg. v. Karsten
Brüggemann. - Narva: TÜ Narva Kolledž,
2004. - 476 s.: mapy, portr., tab., wykr. - (Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narovensis; 1). Zsfg. Sum. Sod.
Z treści: KIVIMÄE Jüri: Medieval Narva: featuring
a small town between East and West s. 17-27. - JANSSON
Torkel: Über den Begriff „Norden” und die nordische
Identität in Estland: unter besonderer Berücksichtigung
Narvas s. 29-45. - ZACHAROV Viktor: Die Aussenhandelstätigkeit der Kaufmannschaft Narvas im 18. Jahrhundert s. 47-59. - ERPENBECK Dirk-Gerd: Ad Fontes: die
Anfänge der Stadtgeschichtsschreibung Narvas im 19.
Jahrhundert s. 61-79. - BRÜGGEMANN Karsten: Die
Wiederaufbau Narvas nach 1944 und die Utopie der „sozialistischen Stadt” s. 81-103. - MERTELSMANN Olaf:
Die Herausbildung des Sonderstatus der Nordostregion
187
innerhalb der Estnischen SSR s. 105-121. - SELART Anti:
Die Kreuzzüge in Livland Mitte des 13. Jahrhunderts und
das dänische Königshaus s. 125-137. - LABAHN Karsten:
Der Fernhandel über See der baltischen und russischen
Ostseestädte im 18. Jahrhundert im Spiegel der „niederländischen Sundregister” s. 139-159. - ENG Torbjörn:
Swedish forms of lordship in the Baltic region during
early modern time s. 161-167. - FILJUŠKIN Aleksandr:
Der Diskurs von der Notwendigkeit des Durchbruchs zur
Ostsee in der russischen Geschichte und Historiographie
s. 171-183. - LAUR Mati: Der aufgeklärte Absolutismus
der Kaiserin Katharina II. im Baltikum s. 185-191. - IBNEEVA Guzel’: Katharina II. und die Gesellschaft in den
Ostseeprovinzen im Jahre 1764 s. 193-202. - SCHIPPAN
Michael: Der „Patriotismus” des Aufklärungszeitalters
in den baltischen Provinzen des Russischen Imperiums
s. 203-216. - PULKIN Maxim: The Finlandisation of Karelia and the Russification of Finland as reflected in the Russian press at the beginning of the 20th century s. 217-223.
- SOINI Helena: The image of Finland and Finnish culture
in the Russian art of the end of the 19th and the first third
of the 20th centuries s. 225-234. - DUBROVSKAJA Elena: Greetings from the border: world war I in letters of
Russian soldiers stationed in Finland s. 235-251. - ŠČERBINSKIS Valters: Lauri Latvians: between Latvia, Estonia
and Russia s. 305-309. - SALENIECE Irena: Die sowjetischen Soldaten in den Augen der Einwohner Lettlands: die
1940er Jahre (nach mündlichen Quellen) s. 311-324
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2004 r.
2514. NOODT Birgit: Fritz Rörig (18821952): Lübeck, Hanse und Volksgeschichte.
Zs. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskde 2007 Bd. 87 s. 155-180
2515. PARAVICINI Werner: Edelleute
und Kaufleute im Norden Europas: [gesammelte Aufsätze] / hrsg. v. Jan Hirschbiegel,
Andreas Ranft, Jörg Wettlaufer. - Ostfildern:
Thorbecke, 2007. - XIV, 609 s., [16] k. tabl.:
il., mapy
2516. ROHMANN Gregor: Der Kaperfahrer Johann Stortebeker [ok. 1360-1401]
aus Danzig: Beobachtungen zur Geschichte
der „Vitalienbrüder”. Hans. Gesch.- blr 2007
Jg. 125 s. 77-119
2517. SELZER
Stephan:
Geheimer
Schoss und sichtbare Statussymbole: Konsum
als Zeichen sozialer Zurordnung in spätmittelalterlichen Städten des Hanseraums: eine
Problemskizze // In: Die Sozialstruktur und
Sozialtopographie vorindustrieller Städte:
Beiträge eines Workshops [...]. - Berlin, 2005.
- S. 89-120
188
Inne kraje bałtyckie
[886]
2518. SKVAIRS Ekaterina: Die Hanse
und Novgorod: drei Jahrhunderte Sprachkontakt. Jahrb. d. Vereins f. Niederdeutsche
Sprachforsch. 2006 Bd. 129 s. 43-87
teleuropas: Aufsätze und Essays / S. Troebst.
- Frankfurt/M., 2006. - S. 279-292
2519. TROEBST Stefan: Narva, Libau
oder Danzig?: die Kaspi-Volga-Ostseeroute im Aussenhandel des frühneuzeitlichen
Ostmitteleuropa // In: Kulturstudien Ostmit-
2521. ZÜHLKE Raoul: Der Verkehr und
seine Wege im nordwestlichen Ostseeraum
10. bis 14. Jahrhundert: alles über See? Hans.
Gesch.- blr 2007 Jg. 125 s. 169-185
2520. WILBARTH Jürgen: Die Hanse.
Stargard 2007 Bd. 16 s. 9-19, il.
IV. BAŁTYK W XVXX W.
Zob. też poz. 71, 115, 184, 186, 374, 522, 1246, 1469, 1480, 1657, 1733, 1800, 1825, 1870, 1874, 1939, 2306, 2428,
2475, 2606, 3055, 3262
2522. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Współpraca Marynarki Wojennej PRL z flotami wojennymi Związku Radzieckiego i Niemieckiej
Republiki Demokratycznej w zakresie kształcenia kadr. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 247 s.: il., tab. Bibliogr. s. 199-208
2523. DEMCZUK Ryszard: Dywizjon
Okrętów Rakietowych. Prz. Morski 2006
R. 71 z. 3 s. 31-38, il. Sum. s. 95
2524. DUDA Daniel: Osoby i organizacje zasłużone dla sprawy morskiej. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 172-189, il., portr.
2525. DUDA Daniel: Tragedia załogi
i kutra „Puck-1”. Zap. Puckie 2007 nr 6 s. 140-153, il., faks., mapa, tab.
W Zatoce Puckiej
2526. GLETE Jan: Naval power and control of the sea in the Baltic in the sixteenth
century // In: War at sea in the middle ages
and renaissance. - Woodbridge, 2003. - S.
217-232
2007. - 429 s.: il., mapy, pl., portr. Bibliogr.
s. 421-429
2529. HOUSDEN Martyn: When the
Baltic Sea was a bridge for humanitarian action: the League of Nations, the Red Cross
and the repatriation of prisoners of war between Russia and Central Europe 1920-22.
J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 1 s. 61-83. Sum.
2530. JURKOWLANIEC Mirosław: Grupa Okrętów Rozpoznawczych. Prz. Morski
2006 R. 71 z. 3 s. 65-71, il., tab. Sum. s. 96
2531. KADRY morskie Rzeczypospolitej.
T. 4: Polska Marynarka Handlowa: absolwenci uczelni morskich Gdyni i Szczecina 20002005 / red. Jan Kazimierz Sawicki. - Gdynia:
Akad. Morska, 2007. - CXXVIII, 329, [3] s.:
il., portr., tab.
T. 3 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 823
2532. KEPLIN Jarosław: Dywizjon Okrętów Podwonych. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 3
s. 39-48, il. Sum. s. 95
2527. GORYŃSKI Grzegorz: Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza
w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 5 s. 5-30,
il., tab. Sum. s. 101
2533. KOMOROWSKI Antoni F., PIETKIEWICZ Iwona: Historia techniki morskiej: bałtyckie latarniowce 1815-1988. Stud.
i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 44 s. 343-353,
il. Sum.
2528. GÓRSKI Tadeusz: Dzieje polskiej
floty: od Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego. - Gdańsk: Wydaw. L&L,
2534. KOMOROWSKI Antoni [F.]:
Obrona bałtyckich baz morskich w ocenie rozpoznania i wywiadu niemieckiego
[887]
Inne kraje bałtyckie
w latach 1930-1940 // In: Polska historiografia wojskowa wobec wyzwań badawczych
i politycznych XXI wieku: (VIII Forum Historyków Wojskowych). - Częstochowa,
2006. - S. 237-246
2535. KOMOROWSKI Antoni [F.],
SZULCZEWSKI Adam: Sterowane i inne
zagrody minowe Zatoki Gdańskiej w ocenie
rozpoznania i wywiadu niemieckiego z lat
1930-1940. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 4 s. 85-92, il., mapy. Sum. s. 100
2536. KRÓLIKOWSKI Janusz: Admirałowie Polskiej Marynarki Wojennej 19452004. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2004. - 174 s.: portr. Bibliogr. s. 169-174
2537. KUDELA Sławomir: Infrastruktura kwatermistrzowska Marynarki Wojennej
(1945-1968). Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz. Maryn. Wojen. 2007 nr 22
s. 132-162, tab.
2538. LUKS Krzysztof: Warunki uprawiania żeglugi na Zalewie Wiślanym. Prz.
Morski 2006 R. 71 z. 2 s. 3-16. Sum. s. 103
2539. ŁADNIAK Wiesław: Dywizjon
Okrętów Szkolno-Badawczych. Prz. Morski
2006 R. 71 z. 3 s. 55-64, il. Sum. s. 95
2540. MIELCAREK Andrzej: Die Entwicklung der Dampferflotte in den Ostseeländern im 19. Jahrhundert. Stud. Maritima 2007 Vol. 20 s. 65-90, tab. Streszcz.
2541. MIELCZAREK Ryszard: Aus der
Geschichte vom Hydrographischen Amt der
Kriegsmarine (1920-1922). Stud. Maritima
2007 Vol. 20 s. 91-110. Streszcz.
Siedziba na terenie Gdańska, a od stycznia 1921 r.
w Gdyni
2542. NAROJCZYK Krzysztof: Żegluga
i handel bałtycki w świetle Tabel Cła Sundzkiego (1557-1783): studium źródłoznawcze. Olsztyn: Pol. Tow. Hist. Oddz., 2007. - 206 s.:
il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 173-178
189
2543. OPPELT Ingo: Wracktauchen: die
interessantesten Tauchgänge in der westlichen Ostsee. - Hamburg: Koehler, 2007. - 144
s.: il., mapy
2544. PALMOWSKI Tadeusz: Problemy
żeglugi na Zalewie Wiślanym. Pr. Komisji
Geogr. Komunikacji PTG 2007 T. 13 s. 137-151. Sum.
2545. PATER Walter: Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały”.
Biul. Hist. / Dowództwo Maryn. Wojen. Muz.
Maryn. Wojen. 2007 nr 22 s. 204-232
Acc.: KOTECKI Andrzej: Bibliografia zawartości
„Naszych Sygnałów” za lata 1993-2005, tamże s. 233-248
2546. PATER Walter: Tradycje Marynarki Wojennej RP. Prz. Morski 2007 nr 6 s. 31-41, il.
2547. POGORZELSKI Andrzej: Polscy
wioślarze na wodach Bałtyku // In: Z dziejów
wioślarstwa w Polsce: materiały z sesji popularno-naukowej. - Gorzów Wielkopolski,
2005. - S. 167-176
2548. POLSKA Marynarka Wojenna
w realizacji sojuszy polityczno-wojskowych
państwa w latach 1918-2004 / red. Andrzej
Drzewiecki; Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte. - Gdynia, 2006.
- 209 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte; R. 47 nr 164 K/1).
Streszcz. Sum.
Z treści: BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Udział flot sojuszniczych w szkoleniu kadry i załóg okrętowych Polskiej
Marynarki Wojennej w latach 1920-1991 s. 7-20. - BIENIECKI Ireneusz: Polityczne uwarunkowania ochrony
morskiej granicy RP w latach 1945-2004 (wybrane problemy) s. 21-32. - KOMOROWSKI Antoni F.: Międzynarodowe uwarunkowania przemian AMW w latach 19942004 s. 53-60. - MIKIEL Marcin: Marynarka Wojenna
RP na tle przemian sił morskich państw akwenu Morza
Bałtyckiego w latach 1999-2005 s. 83-96. - NAWROT
Dariusz: Marynarka Wojenna w realizacji celów polityki
zewnętrznej II Rzeczypospolitej s. 97-110. - PRZYBYLSKI Jerzy: Międzynarodowe, sojusznicze i personalne
uwarunkowania rozwoju i modernizacji Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej w latach 1918-1980 s. 111-124.
- SEMKÓW Piotr: Strach przed sojusznikiem czy strach
przed swoim?: przyczynek do zagdanienia „wrogiej propagandy” w Marynarce Wojennej w latach 1945-1956
s. 145-156. - ZALEWSKI Bogdan: Zagraniczne wojskowe
190
Inne kraje bałtyckie
misje morskie w Polskiej Marynarce Wojennej w latach
1919-1957 oraz ich wpływ na charakter polskiej polityki
morskiej s. 195-206
2549. REJENT Andrzej: Dywizjon Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Prz.
Morski 2006 R. 71 z. 3 s. 49-54, il. Sum. s. 95
2550. RYMASZEWSKI Stanisław: Rozbitek z „Arki” Gdynia: wspomnienia. - Gdańsk:
„Marpress”, 2005. - 344 s: il., tab.
Dot. rybołówstwa morskiego
2551. 70 [SIEDEMDZIESIĄT] lat ORP
„Błyskawica” / red. Sławomir Kudela, Walter
Pater, Katarzyna Szubińska. - Gdynia, 2007.
- 116 s.: il., tab. - (Biuletyn Historyczny / Dowództwo Marynarki Wojennej; nr 22 supl.)
[888]
2552. SZUBRYCHT Tomasz: Morze
Bałtyckie jako skarbnica podwodnego dziedzictwa kulturowego i spektakularnych tragedii morskich. Nautologia 2007 R. 42 nr 144
s. 69-77, il.
2553. SZYMAŃSKA Milena: Aspekty polityczno-prawne Cieśnin Bałtyckich. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 10 s. 14-28. Sum. s. 89-90
2554. URBANYI-POPIOŁEK Ilona: Żegluga promowa na Morzu Bałtyckim. Cz. 1.
Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 64-69
2555. WIELEBSKI Stanisław: Inżynierowie okrętów. - Gdańsk: Finna, 2007. - 245 s.,
[20] s. tabl.: il.
Wspomnienia ze służby w Marynarce Wojennej w l.
1949-1900
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz. 1, 47, 49, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 118,
120, 160, 182, 184, 315, 319, 321, 323, 325, 328, 336,
352, 364, 367, 411, 670, 673, 803, 1491, 2387, 2471,
2473, 2475, 2495, 3247
2556. AMBROSIEWICZ Maciej: Lokis
i inni strażnicy litewskich puszcz // In: IV
Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji. - Poznań, 2006. - S. 518-524
2557. ARLET Piotr: Noms - archaiczny
dom żmudzki: architektura wernakularna
krajów nadbałtyckich. Przestrzeń i Forma
2006 nr 4 s. 137-142, il.
2558. BALTIJOS regiono istorija ir
kultūra: Lietuva ir Lenkija: karinė istorija,
archeologija, etnologija. (History and culture
of Baltic region: Lithuania and Poland: military history, archaeology, ethnology) / red.
kol. Rimantas Sliužinskas [et al.]. - Klaipėda:
Klaip. Univ. Balt. Regiono Ist. ir Archeol.
Inst., 2007. - 274, [1] s.: il., mapy, nuty, tab.
- (Acta Historica Universitatis Klaipedensis;
15). Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: GIERSZEWSKI Andrzej: Organization of
Teutonic military infrastructure on Curonian Spit from
1283 A.D. up to 1525 A.D. s. 9-24. - NAWROT Dariusz:
Napoleon and formation of Lithuania’s authority during
the campaign in 1812 s. 25-40. - REZMER Waldemar:
Powstanie w Kłajpedzie w 1923 r. w świetle materiałów Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
s. 41-56. - CENTEK Jarosław: The military potential of
the Reichswehr in East Prussia in January 1923 s. 57-66.
- SMOLIŃSKI Aleksander: Wileńskie i litewskie początki
13 Pułku Ułanów Wojska Polskiego s. 67-78. - KROTOFIL Maciej: Siły morskie nad Bałtykiem w okresie międzywojennym s. 79-85. - KLIMECKI Michał: Polskie reakcje na zajęcie Kłajpedy przez Niemcy w 1939 r. s. 87-97.
- KOLA Andrzej, RADKA Krzysztof: Sprawozdanie z archeologicznych badań podwodnych, przeprowadzonych
na reliktach mostu późnośredniowiecznego i na stanowisku Kryžiavonės Kalva w jeziorze Plateliai na Litwie
s. 99-113. - SZULTA Wojciech: Średniowieczne mosty
Litwy w świetle podwodnych badań archeologicznych
s. 115-126. - NADOLSKA-STYCZYŃSKA Anna: Zamorska kolekcja nadmorskiego muzeum [Narodowego
w Szczecinie] s. 147-154. - DĘBIŃSKI Józef: Karaimska
mniejszość wyznaniowa na Litwie i w Polsce s. 155-169.
- MATULIONIENĖ Elena: Sakralinė liaudies dailė ir jos
puošyba Lietuvoje bei Lenkijoje: memorialiniai paminklai. (Sacral folk art and its decoration in Lithuania and
Poland: memorials) s. 183-204. - MOTUZAS Alfonsas:
Kryžių lakno kultas Lietuvoje ir lenkijoje: tapatumai ir
savitumai. (The cult of the Hill of Crosses in Lithuania
and Poland: identities and peculiarities) s. 205-215. RUTKOWSKA Krystyna: Cechy szczególne obrzędów
ludowych na pograniczu języków i kultur s. 217-225. PETROŠIENĖ Lina: Paralleli melodiki narodnych pesen
etničeskich men’šinstv Prussi: letuvininkai, mazury,
kašuby s. 241-252. - SLIUŽINSKAS Rimantas: Paralele
historyczne między źródłami litewskich i polskich pieśni
[889]
Inne kraje bałtyckie
ludowych i perspektywa badań porównawczych s. 253262. - SLIUŽINSKAS Rimantas: Lietuvos ir Lenkijos istorija bei kultūra: tarptautinė konferencija Klaipėdos universitete [13-14 X 2005 r.] s. 269-270. - SKURDAUSKIENĖ
Jolanta: Mokslinė konferencija „Krikščioniškų tradicijų
formavimasis Lietuvoje: Myklinės Žemaitijos rudens
kalendoriuje” [Płungiany, 29-30 IX 2006 r.] s. 271-272
2559. BALTIJOS regiono istorija ir
kultūra: Lietuva ir Lenkija: socialinė istorija,
kultūrologija. (History and culture of Baltic
region: Lithuania and Poland: social history,
cultural sciences) / red. Rimantas Sliužinskas
[et al.]. - Klaipėda: Klaip. Univ. Balt. Regiono
Ist. ir Archeolog. Inst., 2007. - 271, [1] s.: tab.
- (Acta Historica Universitatis Klaipedensis;
14). Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: BERKOWSKI Władysław H.: Wołyńskogdańskie kontakty handlowe w XVI - pierwszej połowie XVII wieku s. 45-54. - KAJI Sayaka: Zakres przestrzenny Litwy w wyobrażeniu inteligencji wileńskiej na
podstawie analizy Wiadomości Brukowych (1816-1822)
s. 95-107. - GOMOLISZEK Joanna: „Iskry”: głos polskiej młodzieży akademickiej na Litwie s. 109-118.
- JANUŽYTĖ Audronė: Historians’ discussion on nationalism in the early years of the 20th century s. 119-132.
- BUCHOWSKI Krzysztof: The birth of the Lithuanian
myth in Polish culture s. 159-166. - MIKLAŠEVIČ Irena:
Lenkų švietimas Lietuvoje: tautinės tapatybės išsaugojimo šaltinis po Antrojo pasaulinio karo. (Education in the
Polish language: the source of Poles’ national identity in
Lithuania after world war II) s. 175-183. - PIETRZKIEWICZ Iwona: Zakonne Wilno: klasztory męskie: teksty
- książki - biblioteki s. 185-194. - GWIOŹDZIK Jolanta:
Zakonne Wilno: klasztory żeńskie: teksty - książki - biblioteki s. 195-207. - OLSZEWSKI Wojciech: Ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w badaniach Marii
Znamierowskiej-Prüfferowej [1898-1990] s. 209-214.
- ILGIEWICZ Henryka: Działalność polskich nielegalnych organizacji kulturalnych w Wilnie na przełomie
XIX/XX wieków s. 215-225. - SLIUŽINSKAS Rimantas:
I tarptautinis simpoziumas „Lenkija-Lietva” (Polska-Litwa) Torūnės Mikalojaus Koperniko universitete [13-14
X 2005 r.] s. 263-265
2560. BALTISCHE Gutshöfe: Leben,
Kultur, Wirtschaft: acht Beiträge zum 9. Baltischen Seminar 1997 / hrsg. v. Heinrich Wittram. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges., 2006.
- 320 s.: il., mapy. - (Schriftenreihe Baltische
Seminare; Bd. 7)
Treść: WITTRAM Heinrich: Gesichtspunkte zur
historischen Beurteilung der baltisch-ständischen Verhältnisse des 18. und 19. Jahrhunderts s. 7-14. - PIIRIMÄE Eva: Bürgerliche Hofmeister im Dienst des adligen
Hauses im Zeitalter der Aufklärung s. 15-53. - ROSENBERG Tiit: Das Geschlecht von Liphart und sein Güterkomplex durch zwei Jahrhunderte s. 55-105. - BALTĮNŠ
191
Janis: Gutshöfe der Grafen von Sievers: Kultureller und
wissenschaftlicher Mittelpunkt in Livland s. 107-135.
- SPARITIS Ojars: Von der Festung zum Herrenhaus:
Entwicklung der Gutshäuser in Lettland während der
Renaissance im 16. und 17. Jahrhundert s. 137-227. ZILGALVIS Janis: Die Genese regionaler Eigenart und
europäischer Einflüsse in der neogotischen Freikunst der
Gutshöfe Lettlands s. 229-257. - HEIN Ants: Zeit und
Raum: Innengestaltung est- und livländischer Herrenhäuser während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
s. 259-282. - WITTRAM Heinrich: Die Pastorate: Zuordnungen zur Lebenswelt der Güter und zur Landbevölkerung s. 283-296
2561. BEYER Jürgen: Ist maarahvas
(„Landvolk”), die alte Selbstbezeichnung der
Esten, eine Lehnübersetzung?: eine Studie
zur Begriffsgeschichte des Ostseeraums. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 566593. Sum.
2562. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna,
CIGLIS Jānis, RADIŅŠ Arnis: Latvijas
arheoloģiskās senlietas Polijas krātuvēs /
sadarbībā Ewa Bokiniec [et al.]. - Rīga, 2005
Rec.: URTĀNS Juris, Latv. Vēsture 2006 [nr] 2 s. 113-115
2563. BORKOWSKA
Małgorzata:
Rachunki benedyktynek kowieńskich. Nasza
Przeszłość 2006 [T.] 106 s. 261-278. Sum.
W l. 1748-1179
2564. BUGIANI Piero: From Innocent
III to today: Italian interest in the Baltic. J.
Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 2 s. 255-262
2565. CHAMPONNOIS Suzanne, LABRIOLLE François: La Lituanie: un millénaire
d’histoire. - Paris: l’Harmattan, 2007. - 265 s.:
mapy. - (Mare Balticum)
2566. CIECHANOWICZ Jan: Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. 6:
(Suplement) A-Ż. - Wilno: Wydaw. Nauk.Liter. Znicz, 2006. - 455 s., [32] s. tabl., [2]
k. tabl.
T. 5 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 2374
2567. CYGAŃSKI Mirosław, DUBICKI
Tadeusz: Niemcy wschodniobałtyccy w Estonii, na Łotwie i Litwie: zarys dziejów do 1920
roku. - Łódź, 2004
Rec.: JANICKI Arkadiusz: Czy rzeczywiście „spoj-
192
Inne kraje bałtyckie
rzenie drugiej strony”?: o Niemcach bałtyckich na marginesie pracy Mirosława Cygańskiego i Tadeusza Dubickiego, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 221-232
2568. FOTOGRAFIJOS, istorijos, žemėlapiai: foto/karto/istorio/grafijos = Mapping
Lithuanian photography: histories and archives / sud. Vytautas Michelkevičius, Agnė Narušytė, Lina Michelkevičė. - Vilnius: Mene,
2007. - 223 s., [4] s. tabl.: il., portr.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2569. GREIMAS Algirdas Julien: O bogach i ludziach: studia o mitologii litewskiej. Kęty: Wydaw. Marek Derewiecki, 2007. - 266
s. - (Biblioteka Klasyków Antropologii)
2570. GRIGAS Romualdas: Neužvertas
lietuvių istorijos puslapis. (An open page
in the Lithuanian history). Istorija (Vilnius)
2007 [nr] 65 s. 65-78. Sum.
2571. HASSELBLATT Cornelius: Geschichte der estnischen Literatur: von den
Anfängen bis zur Gegenwart. - Berlin: de
Gruyter, 2006. - XIX, 869 s.: il., mapy
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 621-624
2572. HETZER Armin: Estnische Literatur: eine historische Übersicht. - Wiesbaden:
Harrassowitz, 2006. - VIII, 184 s.
Rec.: PISTOHLKORS Gert v., Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 621-624
2573. ISAKOV Sergej G.: Očerki istorii
russkoj kul’tury v Èstonii. - Tallinn, 2005
Rec.: KENÉZ Csaba János, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 261-263
2574. JANSEN Ea: Das „Baltentum”, die
Deutschbalten und die Esten. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 71-111. Sum.
2575. JANSEN Ea: Vaateid eesti rahvusluse sünniaegadesse. [Spojrzenie na narodziny narodu estońskiego]. - Tartu: Ilmamaa,
2004. - 508, [2] s.
2576. KALĖDA Algis: Kresy Litwy // In:
Kresy: dekonstrukcja. - Poznań, 2007. - S.
183-191
[890]
2577. KANIOR Marian: Dzieje opactwa
benedyktyńskiego w Starych Trokach // In:
Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki: studia historyczne ofiarowane
Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin. - Kraków, 2006. - S. 873-909
2578. KIAUPA Zigmantas: Lietuvos
kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.: praradimai ir sugrįžimai. - Vilnius, [2006]
Rec.: MATELSKI Dariusz, Archiwista Pol. 2007 R. 12
nr 2 s. 119-125
2579. KIAUPA Zigmantas, KIAUPIENĖ
Jūratė, KUNCEVIČIUS Albinas: Historia
Litwy: od czasów najdawniejszych do 1795
roku. - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN,
2007. - 386, [2] s., [32] s. tabl.: tab. - (Bliższa
Europa)
Toż w jęz. lit. zob. bibliogr. za 1995 r. poz. 1542
2580. KLIMKA Libertas: Saulės laikrodžiai Lietuvoje. [Litewskie zegary słoneczne].
- Vilnius: Versus Aureus, 2007. - 102, [2] s.:
il.
2581. KOMOROWSKI Jarosław: Dorpat,
czyli Tartu. Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr]
9 s. 18-20, il.
2582. KOMOROWSKI Jarosław: Polskie
ślady w ryskiej katedrze. Spotk. z Zabyt. 2006
[R.] 30 [nr] 5 s. 20-22, il.
2583. KOŚCIOŁY i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 1 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed.
- Kraków, 2005
Rec.: KORPYSZ Ewa, Barok 2006 [R.] 13 [nr] 1
s. 286-288
2584. LANCMANIS Imants: Libau: eine
baltische Hafenstadt zwischen Barock und
Klassizismus. - Köln: Böhlau, 2007. - XII,
192 s., [24] s. tabl.: il. - (Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart; Bd. 3)
Toż w jęz. łot.: Liepāja no baroka līdz klasicismam.
- Rīga: Zinātne, 1983
2585. LANG Merike: Die bäuerlische Bevölkerung Estlands und die deutsche Oberschicht: Auffasungen des Gedächtnisses in
[891]
Inne kraje bałtyckie
historischen Museen Estlands. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2007 Bd. 54 s. 27-33
2586. MAŠNOVSKIS Vitolds: Latvijas luterāņu baznīcas: vēsture, arhitektūra,
māksla un memoriālā kultūra. 3-4. sēj. [Łotewskie kościoły luterańskie: historia, architektura, sztuka i kultura pamięci. T. 3-4].
- [Rīga]: DUE, 2007. - 470, [2] s.: il.; 471, [1]
s.: il. Bibliogr. Sum.
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2515
2587. MATELSKI Dariusz: Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się
świadomości narodowej Niemców na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim // In: Rola
oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. - Białystok,
2007. - S. 347-376: mapa, tab.
2588. MAZĀKUMTAUTĪBAS Latvijā:
vēsture un tagadne. [Mniejszości narodowe
na Łotwie: historia i teraźniejszość] / sast.
Leo Dribins. - Rīga: Latv. Univ. Filoz. un Sociol. Inst., 2007. - 326 s.: il.
2589. MISĀNS Ilgvars: Wie bring man
die Vergangenheit zur Darstellung?: Geschichtsbewusstsein und Museumslandschaft
im gegenwärtigen Lettland. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2007 Bd. 54 s. 17-26
2590. MIŠKINIS Algimantas: Vakarų
Lietuvos miestai ir miesteliai: monografija.
Kn. 2. (Cities and towns of the Western Lithuania. B. 2). - Vilnius: Savastis, 2007. - 763,
[1] s.: il., mapy, pl. - (Lietuvos Urbanistikos
Paveldas ir jo Vertybės; T. 3). Sum. Zsfg. Sod.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2259
2591. NARKOWICZ Liliana: Ordynacja
Tyszkiewiczowska na Zatroczu. - Warszawa:
Wydaw DiG, 2007. - 274 s.: il., faks., portr.
Bibliogr. s. 261-270
2592. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Projekty Franza Schwechtena [1841-1924],
Édouarda André [1840-1911] i Stanisława
Witkiewicza [1851-1915] dla Połągi. Biul. Hist.
Sztuki 2006 R. 68 nr 2 s. 197-225, il. Sum.
193
2593. OSE Ieva: Latvijas viduslaiku piļu
pētniecība 18.-20. gadsimtā. - Rīga, 2001
Rec.: RANDLA Anneli, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 229-237
2594. OSTSEEPROVINZEN, Baltische
Staaten und das Nationale: Festschrift für
Gert von Pistohlkors zum 70. Geburtstag /
hrsg. Norbert Angermann, Michael Garleff,
Wilhelm Lenz. - Münster: Lit Verl., 2005. XVIII, 683 s.: il., faks., portr., wykr. - (Schriften der Baltischen Historischen Kommission;
Bd. 14)
Z treści: THADEN Edward C.: Gert von Pistohlkors
and Anglo-American Baltic historical studies s. 1-16.
- TUCHTENHAGEN Ralph: Inquisitio privata: Katechisation unter der estnischsprachigen Bevölkerung
der schwedischen Ostseeprovinzen vor Einführung der
Volkschule s. 41-67. - LOIT Aleksander: Das Baltikum
in der Aussenpolitik Schwedens im 18.-20. Jahrhundert:
eine Übersicht s. 69-87. - HARTMANN Stefan: Revaler
Handwerker im Spiegel der Ratsprotokolle von 1722
bis 1755 s. 89-112. - WÖRSTER Peter: Eine Beisetzung
in Riga 1782: Deutsches und Lettisches und der akademische Bürgerstand s. 137-146. - BARTLETT Roger:
Nation, Revolution und Religion in der Gesellschaftskonzeption von Garlieb Merkel [1769-1850] s. 147-163.
- OBERLÄNDER Erwin: Königliches Intermezzo in
Kurland: Ludwig XVIII. in Mitau und Blankenfeld s. 165184. - HACKMANN Jörg: Von der „Gelehrten Estnischen
Gesellschaft” zu „Õpetatud Eesti Selts”: Verein und Nation in Estland s. 185-211. - ANGERMANN Norbert:
Carl Schirrens [1826-1910] Vorlesungen über die Geschichte Livlands s. 213-225. - LENZ Wilhelm: Theodor
Schiemanns [1847-1921] Revaler Jahre (1883-1887)
s. 227-250. - MAIER Konrad: Die Emanzipation der
estnischen Kunst s. 279-301. - PIJOLA Sarmīte: Aspekte
der lettischen Literatur von 1905 s. 303-319. - HASSELBLATT Cornelius: 1905 im estnischen Roman s. 321-342.
- RAUN Toivo U.: National identity in Finland and
Estonia, 1905-1917 s. 343-356. - WISTINGHAUSEN
Henning v.: Vom Estländischen Adelsverband zum Estländischen Gemeinnützigen Verband s. 357-387. - TAUBER Joachim: „Die Last der Geschichte”: zu den Vorstellungen der Taryba über den zukünftigen litauischen
Staat 1917-1918 s. 389-402. - ZUR MÜHLEN Heinz v.:
Das Bürgertum fordert Blut: ein bolschewistisches Flugblatt von 1918 s. 403-414. - ZETTERBERG Seppo: Der
Weg zur Anerkennung der Selbständigkeit Estlands und
Lettlands durch die skandinavischen Staaten 1918-1921
s. 415-446. - HIDEN John: Adolf Köster [1883-1930] und
Paul Schiemann [1847-1921] in Riga: deutsche Ostpolitik nach dem ersten Weltkrieg s. 447-457. - TANKLER
Hain, RÄMMER Algo: Die Universität Tartu als Ausgangspunkt kultureller Kontakte zwischen Estland und
Lettland in den 1920/1930er Jahren s. 459-489. - WITTRAM Heinrich: Eduard Steinwand (1890-1960): Weite
und Tiefe religiöser Existenz in der Begegnung zwischen
westlichem und östlichem Christentum s. 491-512.
- GANGNUS Gustav: „Zwischen Tür und Angel”: die
194
Inne kraje bałtyckie
Einbürgerung des Gemeindeältesten von Hirschenhof
nach der Umsiedlung 1939 ins Deutsche Reich: Studie
zu einer baltischen Loyalitätsproblematik s. 535-563. MÜHLE Eduard: Resettled, expelled and displaced: the
Baltic experience 1939-1951: some observations on the
current state of research s. 565--589. - MERTELSMANN
Olaf: Die Sowjetisierung des estnischen Alltags während
des Stalinismus s. 591-610. - JÜRJO Indrek: Über die Verfolgung von Deutschbalten nach dem Zweiten Weltkrieg
im heutigen Ostdeutschland: dargestellt am Beispiel von
zwei KGB-Akten aus dem Estnischen Staatsarchiv s. 611634. - BRÜGGEMANN Karsten: Narva: ein Erinnerungsort der estnischen und russischen Geschichte s. 635-661.
- HIRSCHHAUSEN Ulrike v.: Denkmal im multiethnischen Raum: zum Umgang mit der Vergangenheit in der
Gegenwart Lettlands s. 663-682
2595. PALLI Heldur: Jooni eesti rahvastiku demograafilise käitumise muutumisest.
(Some features of the demographic behaviour of the Estonian population). Acta Historica
Tallinnensia 1997 [nr] 1 s. 78-92, tab. Sum.
2596. PALMER Alan: The Baltic: a new
history of the region and its people. - Woodstock; New York: Overlook Press, 2006. - XVI,
448 s.: mapy
2597. PERKOWSKI Jan: Józef Perkowski
(1896-1940): artysta grafik, badacz żmudzkiej sztuki ludowej // In: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne.
T. 2. - Wrocław, 2007. - S. 244-246: portr.
2598. PĒTĪJUMI par Rīgas arhibīskapijas
pilīm / sast. Ieva Ose. - Rīga, 1999
[892]
art in the Plungė deanery) / sud. Adomas
Butrimas. - Vilnius: Viln. Dailės Akad. L-kla,
2005. - 819, [9] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 809814. Sum.
2602. PRAEITIES pėdsakais: skiriama
profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos
65-mečiui. [Ślady przeszłości] / [red. kol.]
Edmundas Rimša [et al.]; Vytauto Didžiojo
Universitas. Lietuvos Istorijos Institutas.
- Vilnius, 2007. - 425, [1] s., [2] k. tabl.: il.
Sum.
2603. PULLAT Raimo: Die Geschichte
der Stadt Tallinn: Reval von seinen Anfängen
bis zum Zweiten Weltkrieg. - Tallinn, 2003
Rec.: RITSCHER Alfred, Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 364-366
2604. RAASSALU Gerd: Tallinna saksakeelsed kalendrid 1602-1939. (Die deutschsprachigen Kalender aus Reval (Tallinn)
1602-1939). Vana Tallinn 2007 [T.] 18 s. 121-214, il. Zsfg.
2605. REJMER Krzysztof: Ungurmuiża.
Spotk. z Zabyt. 2006 [R.] 30 [nr] 12 s. 32-33,
il.
2606. RIGA und der Ostseeraum: von
der Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit
/ hrsg. v. Ilgvars Misāns, Horst Wernicke. Marburg, 2005
Rec.: RANDLA Anneli, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 229-237
Rec.: FÜLBERTH Andreas, Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 366-373
2599. PETKUS Viktoras: Dominikonai
Lietuvos kultūroje. - Vilnius, 2004
2607. RĪGAS dievnami: architektūra
un māksla. (Die Kirchen Rigas: Architektur
und Kunst) / [aut.] Vita Banga [et al.]. - Rīga:
Zinātne, 2007. - 747, [1] s.: il. Zsfg. Sum.
Sod.
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 269-271
2600. PLASSERAUD Yves: Les États Baltiques: les sociétés gigognes: la dialectique
minorités-majorités. - Crozon: Armeline,
2003. - 435, XVI s.: il., mapy. Bibliogr. s. 411425
Wyd. 2: Crozon, 2006. - 451, XVI s.: il., mapy
Rec.: CHILLAUD Matthieu, J. Balt. Stud. 2007 Vol.
38 nr 3 s. 373-375 [rec. dot. wyd. 2]
2601. PLUNGĖS dekanato sakralinė
architektūra ir dailė. (Sacral architecture and
2608. RÖMER Michał: Lietuva: studija apie lietuvių tautos atgimimų / Mykolas
Römeris. - Vilnius: Versus Aureus, 2006. XXIII, [1], 253, [3] s: il.
2609. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia, ZIELIŃSKA Anna: Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej: ginąca
[893]
Inne kraje bałtyckie
część kultury europejskiej / Polska Akademia
Nauk. Instytut Slawistyki. - Warszawa: Slaw.
Ośr. Wydaw., 2007. - 473 s.: il., faks. Bibliogr.
s. 352-389. Streszcz. w jęz. lit. Streszcz. w jęz.
białorus. Sum.
2610. SCHULWESEN im Baltikum: elf
Beiträge zum 10. Baltischen Seminar 1998 /
hrsg. v. Detlef Kühn. - Lüneburg: Verl. CarlSchirren-Ges., 2005. - 220 s.: tab. - (Baltische
Seminare; 8)
Treść: KÜHN Detlef: Einführung in die Geschichte
des Schulwesens im Baltikum s. 7-12. - KÕIV Lea: Über
das Schulwesen in Reval im 17. Jahrhundert s. 13-49. - KIVERIK Indrek: Der politische Kampf um das Bildungswesen der Esten im 19. Jahrhundert s. 51-66. - ANDRESEN
Andres: Die kirchliche Schulpolitik im Gouvernement
Estland im 18./19. Jahrhundert s. 67-73. - KÜHN Detlef: Der Einfluss Johann Heinrich Gulekes [1821-1889]
auf die Entwicklung des Volksschulwesens in Livland
s. 75-87. - PAVIDIS Silvija: Aus der Geschichte der ersten
lettischen Schulen in Riga im 16. Jahrhundert s. 89-112. DAUKŠTE Vija: Die lettische Volksschule auf dem Wege
zu den Reformen des 19. Jahrhunderts s. 113-136. - AARMA Liivi: Das Seminar in Alp s. 137-146. - AVOTĮNA
Austra: Die Volksschullehrerschaft, ihre politische Stellung und materielle Absicherung in der livländischen Gemeinde Alt-Pebalg s. 147-169. - GARLEFF Michael: Das
deutsche Schulwesen in Estland nach 1918 s. 171-192.
- HENNING Detlef: Die Schulautonomie in Lettland
während der Zwischenkriegszeit s. 193-205
2611. SEVERNAJA Rus’ i narody Baltiki / otv. red. E.N. Nosov. - Sankt-Peterburg:
Dmitrij Bulanin, 2007. - 230, [2] s., [4] s. tabl.
- (Trudy / Rossijskaja Akademija Nauk. Institut Istorii Material’noj Kul’tury; T. 24)
2612. SOZAŃSKI Jarosław: Moje Inflanty. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004.
- 261, [1] s., [22] s. tabl., [2] k. tabl., [1] k.
tabl. skł.: tab.
2613. ŠVENTŲJŲ relikvijos Lietuvos
kultūroje. (Relicts of the saints in Lithuanian
culture) / sud. Tojana Račiūnaitė. - Vilnius:
Viln. Dail. akad. l-kla, 2006. - 210, [2] s.: il.,
faks., tab. - (Acta Academiae Artium Vilnensis; 41). Sum.
2614. TALVE Ilmar: Eesti kultuurilugu:
keskaja algusest Eesti iseseisvuseni. [Historia
kultury estońskiej od średniowiecza do odzyskania niepodległości]. - Tartu: Ilmamaa,
2004. - X, 686 s. + [10] k. map
195
2615. TARTU Ülikooli Vana Anatoomikumi professorid / koost. Maie Toomsalu;
Tartu Ülikool. Füüsilise Antropoloogia Keskus. - Tartu, 2002. - 324 s.: il.
Toż w jęz. ang.: Professors of the Old Anatomical
Theatre of University of Tartu. - Tartu, 2006. - 390 s.
2616. TEATR i muzyka na ziemi wileńskiej: artyści i instytucje XVI w. - 1945 r. /
oprac. Mieczysław Jackiewicz. - Bydgoszcz:
Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wil., 2007. - 367,
[1] s.: il., portr. - (Encyklopedia Ziemi Wileńskiej; T. 5) (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 63)
2617. TISCHER Anuschka: Die akademische Geschichtswissenschaft in Lettland:
ein Erfahrungsbericht // In: Geistes- und
sozialwissenschaftliche Hochschullehre in
Osteuropa. Bd. 2: Deutsche und österreichische Impressionen zur Germanistik und Geschichtswissenschaft nach 1990. - Frankfurt/
M., 2006. - S. 125-135
2618. TROEBST Stefan: Russland, der
Ostseeraum und „Nordosteuropa” // In: Kulturstudien Ostmitteleuropas: Aufsätze und
Essays / S. Troebst. - Frankfurt/M., 2006. - S.
251-270
2619. VAŠKEVIČIŪTĖ Ilona: Baltai
slavų apsuptyje. (The Balts in the surroundings of the Slavs). Istorija (Vilnius) 2007 [nr]
65 s. 3-11, il., mapa. Sum.
2620. VIDUKLĖ / sud. Antanas Pocius;
red. Juozas Girdzijauskas. - Kaunas: Naujasis
Lankas, 2002. - 1134, [2] s.: il., pl., portr., tab.
+ Viduklė: asmenvardžių rodyklė. - 48 s.
2621. WESTFALEN und das Baltikum
1200 bis 2000: 8. Juni - 26. August 2007, Emschertal-Museum Herne, Städtische Galerie
im Schlosspark Strünkede / Red. Wolfgang
Kessler [et al.]; Hrsg. Stadt Herne - Der Oberbürgermeister. - Herne, 2007. - 141, [3] s.: il.,
mapy, pl., portr. - (Das Emschertal-Museum;
Bd. 90)
Z treści: KESSLER Wolfgang: Das westfälische Raum
und das Baltikum im Mittelalter s. 9-13. - POELCHAU
Lore: Bernhard II zur Lippe [1140-1224], Abt von Dünamünde 1211-1218 s. 15-29. - GROSMANE Elita: Einige
196
Inne kraje bałtyckie
Fragen zur frühen Baugeschichte des Domes zu Riga s. 3143. - RÜTTING Othmar: Grundzüge der westfälischen
frühen Kaufmannshanse im Ostseeraum sowie die Soester
und Münsteraner Stube in Riga s. 45-50. - NEITMANN
Sonja, NEITMANN Klaus: Die westfälische „Nation” und
Livland im späten Mittelalter s. 51-58. - ANGERMANN
Norbert: Wolter von Plettenberg s. 59-61. - KNORRE
Alexander v.: Das Baltikum zwischen den drei Grossmächten Russland, Schweden und Polen 1561 bis 1795 s. 63-67.
- LANCMANIS Imants: Das Herzogtum Kurland-Semgallen unter der Herrschaft des Hauses Kettler s. 69-77. - BITTER Stephan: Deutschbaltische evangelische Geistliche
westfälischer Herkunft vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
s. 79-84. - TEBARTH Hans-Jakob: Baltische Geschichte
von 1795 bis in die Gegenwart s. 85-97. - LEPPIK Lea:
Gustav Ewers [1781-1830], Rektor der Universität Dorpat (1818-1830) s. 99-101. - SCHEVEN Ilsemarie v.: Als
„Entwicklungshelfer” in Sassenhof bei Riga s. 103-105.
- MAIER Konrad: Estland: ein baltisches Land „zuhause
in Europa” s. 107-113. - TAUBER Joachim: Die deutschlitauischen Beziehungen im 20. Jahrhundert s. 115-120.
- ERPENBECK Dirk-Gerd: „Bilder aus dem Baltenland”
- „Bilder keiner Ausstellung”: Werke von Wilhelm Herberholz und Heinz Becker aus dem 20. Jh. s. 121-131
[894]
2625. BROTZE Johann Christoph:
Zīmējumi un apraksti. Sēj. 4: Latvijas mazās
pilsētas un lauki. [Rysunki i opisy. Cz. 4: Małe
łotewskie miasta i wioski] / manuskr. publi.
sagat. Muntis Auns. - Rīga: Zinātne, 2007. 483 s.: il.
T. 3 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2594. - Tekst równol. w jęz. łot. i niem.
2626. DEPUTACI Trybunału Głównego
Wielkiego Księstwa Litewskiego (1582-1696):
spis / red. Andrzej Rachuba; oprac. Henryk
Lulewicz, A. Rachuba; Polska Akademia
Nauk. Instytut Historii. - Warszawa: Wydaw.
DiG, 2007. - 469 s.
2627. DZJARNOVIČ Aleg I.: „...in nostra Livonia”: dakumental’nyja krynicy na gistoryi palityčnych adnosinaŭ pamiž Vjalikim
Knjastvam Litoŭskim i Livonijaŭ u kancy XV
- peršaŭ palove XVI sts. T. 1. - Minsk, 2003
2622. ŽEMALĖ: gimtasis Dionizo Poškos
[1757-1830] kraštas. [Żejmy: kraj rodzinny
Dionizego Paszkiewicza] / sud. Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys; Lietuvių Literatūros
ir Tautosakos Institutas; Vilniaus Dailės Akademijos Dailėtyros Institutas; Žemaičių Akademija. - Telšiai, 2007. - 269, [3] s.: il., faks.,
portr., tab. - (Žemaičių Praeitis; 12). Sum.
2628. HENRICUS Lettus: The chronicle
of Henry of Livonia / transl. with a new introd. a. notes by James A. Brundage. - New
York: Columbia Univ. Press, 2003. - XLIII,
262 s.: mapy
2623. ZINKEVIČIUS Zigmas: Senosios
Lietuvos valstybės vardynas. (Index of proper
names of ancient Lithuania). - Vilnius: Mokslo ir encikl. leidybos inst., 2007. - 87, [1] s.:
mapy. Sod. Sum.
2629. HERZOG Albrecht von Preussen
und Livland (1551-1557): Regesten aus dem
Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten / bearb. v. Stefan Hartmann. - Köln, 2005
2. Dzieje do 1815 r.
Rec.: SEMJANČUK Al’bina, Białorus. Zesz. Hist.
2005 nr 24 s. 264-269
Rec.: MILITZER Klaus, Preussenland 2007 Jg. 45
s. 26-28
Zob. też poz. 161, 162, 173, 174, 176, 179, 313, 472,
574, 666, 680, 716, 943, 988, 1001, 1007, 1018, 1034,
1596, 1688, 1770, 1812, 1816, 1824, 2119, 2472, 2476,
2479, 2482, 2486, 2487, 2493, 2495, 2507, 2509, 2510,
2511, 2513, 2526, 2558, 2559, 2567, 2569, 2571, 2574,
2579, 2594, 2596, 2603, 2604, 2606, 2609, 2610, 2614,
2621, 2723, 3183, 3211, 3247
2630. KUNOWSKI Jan: Ekspedycyja inflantska 1621 roku / oprac. Wojciech Walczak,
Karol Łopatecki; wst. K. Łopatecki. - Białystok: Ośr. Badań Eur. Środk.- Wsch., 2007. 263 s., [14] s. tabl.: il., faks., tab. - (Biblioteka
Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej)
2624. Ein BRIEF von Bürgermeister und
Rat zu Riga an den dänischen König Christian III / [bearb. v. Birgit Christensen] // In:
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum. Bd. 5. - Stuttgart, 2007. - S.
59-71
2631. LIETUVOS magdeburginių miestų
privilegijos ir aktai. [Przywileje i akty miast
litewskich na prawie magdeburskim / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius
T. 4: Alytus. [Olita] / sud. Antanas Tyla.
- 2006. - 489, [1] s.: faks. Zsfg.
[895]
Inne kraje bałtyckie
T. 5: Merkinė. [Merecz] / sud. Algirdas
Baliulis. - 2007. - 676, [3] s.: faks. Zsfg.
2632. LIETUVOS Metrika = Lithuanian
Metrica = Litovskaja Metrika / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius: Žara; Versus Aureus
Kn. Nr. 532: (1569-1571): viešujų reikalų
knyga 10 / par. Lina Anužytė., Algirdas Baliulis. - 2001. - 155, [1] s.: tab.
Kn. Nr. 556: (1791-1792): viešujų reikalų
knyga 35 / par. A. Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša. - 2005. - 198, [2] s.: il.
Kn. Nr. 567: (1567-1571): surašymų knyga
10 / par. A. Baliulis. - 2006. - 69, [3] s.: tab.
2633. MINDAŬ, karol’ Litovii u dakumentach i s’vedčan’njach / ukladan’e,
padrychtoŭka da vydan’ja, peraklad Ales’
Žlutka. - Mensk, 2005
Rec.: SEMJANČUK Al’bina, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 248-250
2634. TĘGOWSKI Jan: Uzupełnienia
i uwagi do itinerarium Witolda Kiejstutowica. Stud. Źródłoznawcze 2006 [T.] 44 s. 67-76
2635. VENTSPILS rātes un tirgotāju
ģildes 18. gadsimta protokoli / red. Valda
Kvaskova. - Rīga, 2003
Rec.: MISĀNS Ilgvars, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 249-253
2636. WREDE Heinrich Christoph: Jõelähtme kirik ja kogudus 18. sajandi esimesel
poolel: pastor Heinrich Christopher Wrede
[1691-1764] ja tema ametijärglaste kroonikamärkmed = Kirche und Gemeinde von
Jegelecht in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Chronikalische Nachrichten von
Pastor Heinrich Christopher Wrede und seinen Amtsnachfolgern / transk., tõlk. ja komment. Tiina Kala. - Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2006. - 420 s.: il.
Tekst w jęz. est. i niem.
Rec.: TIISEL Kaja, Vana Tallinn 2007 [T.] 18 s. 256-258
—————
2637. AARMA Liivi: Põhja-Eesti kogudused ja vaimulikkond 1525-1885. - Tallinn:
Aarma Maja
197
1. raamat: Põhja-Eesti kirikud, kogudused ja vaimulikud: matriklid 1525-1885.
(Die Kirchen, Gemeinden und Pastoren des
Konsistorialbezirks Nord-Estland). - 2005. 200 s.: il.
2. raamat: Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525-1885. (Kurzbiographien der Pastoren des Konsistorialbezirks Estland 1525-1885). - 2007. - 338 s.: il.
Rec.: BEYER Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007
Jg. 56 H. 4 s. 618-621. - REIMO Tiiu, Vana Tallinn 2007
[T.] 18 s. 247-249
2638. APANAVIČIUS Romualdas: Lietuvių etninė muzika XVII-XX a. pasaulio muzikos kontekste: seniausioji ryšio tarp „šio” ir
„ano” pasaulio priemonė? (Lithuanian ethnic
music of the 17th-20th cc. in the context of
world ethnic: ancient means of communication between „this world” and „the beyond”).
Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 2 s. 28-42. Sum.
2639. BALIULIS Algirdas: Merkinės
magistrato veikla XVI a. pabaigoje-XVII a. I
pusėje. (Activities of municipal self-government in Merkinė at the end of the 16th and
first half of the 17th centuries). Lituanistica
2007 T. 53 Nr. 3 s. 1-12. Sum.
2640. BARDACH Juliusz: Adopcja
w prawie litewskim XV i XVI wieku. Lituano- Slavica Posnan., Stud. Hist. 2007 [T.] 12
s. 9-76
2641. BARONAS Darius: The encounter
between forest Lithuanians and steppe Tatars
in the time of Mindaugas. Lithuanian Hist.
Stud. 2006 Vol. 11 (dr. 2007) s. 1-16. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
2642. BARONAS Darius: Miškų Lietuvių
ir stepių totorių sisidūrimas Mindaugo laikais.
(The clash of forest Lithuanians and steppe
Tatars during the reign of Mindaugas). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2007 T. 30
s. 27-42. Sum.
2643. BAUBLYS
Arūnas:
Lietuvos
evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės
inteligentijos formavimas 1795-1830 metais.
(Die Synode der evangelisch Reformierten
198
Inne kraje bałtyckie
Kirche Litauens: Organisation, kirchliche
Selbstverwaltung und die Formierung der
Konfessionellen Intelligenz in den Jahren
1795-1830). - Vilnius: Versus Aureus, 2006.
- 502, [2] s. [16] s. tabl.: tab., wykr. Bibliogr.
s. 474-479. Zsfg.
2644. BIEDRZYCKA Agnieszka, WOJTKOWIAK Zbysław: Stryjkowski Maciej (1547
- między 1586 a 1593), wierszopis, kronikarz,
kanonik żmudzki // In: Pol. słownik biogr.
T. 44. - Warszawa, 2007. - S. 536-541
2645. BLIUJIENĖ Audronė: Lietuvos
priešistorės gintaras. (Lithuania’s prehistoric
amber) / Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. Vilnius: Versus Aureus, 2007. - 559, [1] s.: il.,
mapy., tab., wykr. Bibliogr. s. 480-504. Sum.
2646. BLOMBERGOWA Maria Magdalena: Ludwik Krzywicki [1859-1941] bada
pikalnie // In: Studia z dziejów wojskowości,
budownictwa, kultury. - Toruń, 2007. - S.
319-338. Sum.
Na Litwie
2647. BŁASZCZYK Grzegorz: Dzieje
stosunków polsko-litewskich. T. 2: Od Krewa
do Lublina. Cz. 1. - Poznań: Wydaw. Pozn.,
2007. - 935 s. Bibliogr. s. 908-935
T. 1 zob. bibliogr. za 1998 r. poz. 2042
2648. BŁASZCZYK Grzegorz: Współczesne spojrzenie na stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1795 // In: Rzeczpospolita
w XVI-XVIII wieku: państwo czy wspólnota?
- Toruń, 2007. - S. 83-105
2649. BORKOWSKA Urszula: Organisation und Geistlichkeit der polnischen Mission in Litauen // In: Kirchliche Reformimpulse
des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa.
- Köln, 2006. - S. 143-156
2650. BOURGEOIS Nicolas: Les Cisterciens et la croisade de Livonie. Rev. Historique 2005 A. 129 T. 307 [no] 3(635) s. 521-560,
mapa. Rés. Sum.
[896]
2651. BRULIŃSKI Zbigniew: Wyprawa
hetmana wielkiego litewskiego Lwa Sapiehy
[1557-1633] do Inflant w 1625 r. Stud. Hist.Wojsk. 2006 T. 1 (dr. 2007) s. 77-92, pl., tab.
2652. BUCEVIČIŪTĖ Laima: XVI a.
pradžios Žemaitijos katalikų bažnyčių tinklo atspindys Bernardo Wapowskio 1526
metų Lenkijos žemėlapyje. (Reflections of the
early sixteenth century network of Žemaitian
Catholic churches in Bernard Wapowski’s
1526 map of Poland). Liet. Ist. Metraštis 2006
[nr] 2 (dr. 2007) s. 43-68, il. Sum.
2653. BUŠA Irina: Kristietības izplatīšanās pirmsākumi Latvijas teritorijā un kaimiņzemēs. (Ausbreitung des Christentums
an die Gegend von Lettland). Latv. Vēsture
2006 [nr] 3 s. 11-28. Zsfg.
2654. BUTKUS Vigmantas: Šiluvos legenda ir jos plėtotė Motiejaus Valančiaus
[1801-1875] apsakyme „Mielaširdinga ponia”: „bažnutinio daiktiškumo” aspektas. (The
legend of Šiluva and its development in the
short story by Motiejus Valančius „A Kindhearted Lady”: the aspect of „ecclesiastical
materialism”). Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 2
s. 54-65. Sum.
2655. ČAPAITĖ Rūta: Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
raštinėje. [Kursywa gotycka w kancelarii wielkiego księcia litewskiego Witolda] / Lietuvos
Istorijos Institutas. - Vilnius: Versus Aureus,
2007. - 543, [1] s.: faks + [3] k. tabl. Bibliogr.
s. 526-532. Zsfg.
2656. CAUNE Andris: Pētījumi Rīgas
archeologijā: rakstu izlase. (Forschungen zur
Archäologie Rigas: ausgewählte Arbeiten). Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2007. - 571 s.:
il., mapy. Zsfg.
2657. CAUNE Andris, OSE Ieva: Latvijas 12. gadsimta beigu-17. gadsimta vācu piļu
leksikons. - Rīga, 2004
Rec.: RANDLA Anneli, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 229-237
[897]
Inne kraje bałtyckie
199
2658. DONNERT Erich: Die Universität
Dorpat-Juŕev 1802-1918: ein Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesens in den Ostseeprovinzen des Russischen Reiches. - Frankfurt/M.: Lang, 2007. - 256 s.: il.
2666. FONNESBERG-SCHMIDT Iben:
The popes and the Baltic crusades 1147-1254.
- Leiden: Brill, 2007. - XVI, 287 s., mapy. (The Northern World; Vol. 26). Bibliogr.
s. 257-275
2659. DUBAS-URBANOWICZ
Ewa:
Michał Kazimierz Radziwiłł [1635-1680] wobec linii birżańskiej w okresie potopu szwedzkiego. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 43
s. 115-120. Sum.
2667. GAZIŃSKI Radosław: On maritime and colonial policy of Kurland in the
late 17th century. Stud. Maritima 2005 Vol.
18 s. 25-38. Streszcz.
2660. DUBONIS Artūras: Yatvingians in
the genesis of Lithuanian anti-Teutonic orientation. Lithuanian Hist. Stud. 2006 Vol. 11
(dr. 2007) s. 17-38. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2661. DWA DOKTORATY z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. - Poznań,
2005
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1
s. 188-190
2662. DYBAŚ Bogusław: Johann Reinhold Patkul (1660-1707) - między państwem
absolutnym a państwem stanowym // In:
Spory o państwo w dobie nowożytnej: między racją stanu a partykularyzmem. - Łódź,
2007. - S. 403-412
Polityk i wojskowy inflancki
2668. GĄSIOROWSKI Stefan: Żydzi
w Kiejdanach w XVII i XVIII wieku: rekonesans badawczy // In: Małżeństwo z rozsądku?: Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. - Wrocław, 2007. - S. 73-85
2669. GĄSSOWSKA Maja: Livländer auf
der Wallfahrt nach Wilsnack und das Heilige Blut zu Riga // In: Die Wilsnackfahrt: ein
Wallfahrts- und Kommunikationszentrum
Nord- und Mitteleuropas im Spätmittelalter.
- Frankfurt/M., 2006. - S. 97-113
2670. GLÜCK Helmut, POLANSKA Ineta: Johann Ernst Glück (1654-1705): Pastor,
Philologe, Volksaufklärer im Baltikum und in
Russland. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.
- VIII, 264 s.: il., mapy. - (Fremdsprachen
in Geschichte und Gegenwart; 1). Bibliogr.
s. 237-246
W l. 1675-1702 pastor w Inflantach
2663. DYBAŚ Bogusław: Terytoria inflanckie w ramach Rzeczypospolitej (15611795) // In: Rzeczpospolita w XVI-XVIII
wieku: państwo czy wspólnota? - Toruń,
2007. - S. 179-192
2671. HALJAK Gunnar: Livländische
Seestlinge, Lübische und Pfennige im 13.-16.
Jahrhundert. - Tallinna: Haljak, 2007. - 108
s.: il., mapy
2664. EHASALU Pia: Maalid ja graafika
tallinlase elamus 16. ja 17. sajandil. (Malerei
und Graphik im Besitz der Tallinner Bürger
im 16. und 17. Jahrhundert). Acta Historica
Tallinnensia 1997 [nr] 1 s. 53-77, tab. Zsfg.
2672. HARATYM Andrzej: Stryjeński
(Stryiński) Jan Karol (ok. 1742-1816), szef
gwardii konnej litewskiej // In: Pol. słownik
biogr. T. 44. - Warszawa, 2007. - S. 509-513
2665. FILIPCZAK-KOCUR Anna: Lithuanian treasury jurisdiction 1591-1717 // In:
Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie: prawo, doktryna, praktyka:
500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r.
- Warszawa, 2007. - S. 412-433: tab.
2673. HÖDREJÄRV Helvi: Tartu ülikooli
esimene keemiaprofessor Erdmann Heinrich
Gottlob Arzt ja tema aeg. (Erdmann Heinrich
Gottlob Arzt, the first chemistry professor of
Tartu University, and his time). Acta Historica Tallinnensia 2002 [nr] 6 s. 16-30, il., faks.
Sum.
Tekst w jęz. niem. i est.
200
Inne kraje bałtyckie
2674. JABŁOŃSKA Aleksandra: Pozycja
prawna szlachcianki litewskiej na przełomie
wieków XVI i XVII w świetle III Statutu Litewskiego. Teka Historyka 2007 nr 32 s. 103-115
2675. JAKOVĻEVA Mārīte: Die Beziehungen zwischen Herzog Jakob von Kurland
und Russland. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 24-56. Sum.
[898]
2683. KASMEL Jaan, KASMEL Tiiu:
1802. aastal taasavatud Tartu (Dorpati) ülikooli arstiteaduskonna esimeste professorite
ametinimetustest ja abiõppeasutuste nimedest. (About the titles of the first professors and
names of ancillary institutions at the faculty
of medicine, University of Tartu (Dorpat), at
its reopening in 1802). Acta Historica Tallinnensia 2002 [nr] 6 s. 3-15, tab. Sum.
2676. JANUŠKEVIČ Andrej M.: Vjalikae Knjastva Litoŭskae i infljanckaja vajna
1558-1570 gg.: managrafija. - Minsk: Medisont, 2007. - 353, [1] s.,[1] k. map skł. Bibliogr. s. 343-352
2684. KELLER Volker: Herzog Friedrich von Kurland (1569-1642): Verfassungs-,
Nachfolge- und Neutralitätspolitik. - Marburg, 2005
2677. JEZIORSKI Paweł A.: Projekt
„Słownika historyczno-geograficznego Inflant Polskich do roku 1772”: wstępne uwagi na temat koncepcji. Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 145-167
2685. KIAUPA Zigmantas: Litovskie
goroda meždu Rus’ju i arealom nemeckogo
gorodskogo prava v XIV-XV vv // In: Balty
i Velikoe Knjažestvo Litovskoe: istorikolingvističeskij vzgljad: pamjati Egidijusa Banenisa. - Moskva, 2007. - S. 44-53
2678. JUČAS Mečislovas: Lietuvos parapijos XV-XVIII a. [Parafie litewskie XVI-XVIII w.]. - Vilnius: Aidai, 2007. - 197, [3]
s.: tab.
2679. JÜRJO Indrek: Aufklärung im Baltikum: Leben und Werk des livländischen
Gelehrten August Wilhelm Hupel (17371819). - Köln, 2006
Rec.: KRONAUER Ulrich, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 253-256
2680. KALA Tiina: Kirikuelu ümberkorraldamine Tallinnas 1520. aastatel ning selle
majanduslikud ja sotsiaalsed tagamaad. (The
reorganization of church activities in Tallinn
in the 1520s, with a view towards its economic and social background). Tuna 2007 nr 3
s. 10-26, il. Sum.
2681. KALA Tiina: Lühike kristlik
korraldus neitsite kloostrile. Vana Tallinn
2007 [T.] 18 s. 13-30
2682. KALA Tiina, KREEM Juhan,
MÄND Anu: Kümme keskaegset tallinlast.
- Tallinn, 2006
Rec.: PÕLTSAM-JÜRJO Inna, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 225-228
Rec.: KRESLIŅŠ Jānis, Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 457-460
2686. KIAUPA Zigmantas: Specyfika
ustroju miast na prawie magdeburskim na
późnośredniowiecznej Litwie // In: Europejskie miasta prawa magdeburskiego: tradycja,
dziedzictwo, identyfikacja. - Kraków, 2007.
- S. 35-40
2687. KIAUPIENĖ Jūratė: Some considerations on the sources of unity of the Lithuanian political nation in the sixteenth century // In: Podział władzy i parlamentaryzm
w przeszłości i współcześnie: prawo, doktryna, praktyka: 500. rocznica konstytucji Nihil
novi z 1505 r. - Warszawa, 2007. - S. 326-333
2688. KLAJUMIENĖ Dalia: XVIII a.
sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje:
monografija. (XVIII-wieczne malarstwo
ścienne w architekturze kościołów na Litwie).
- Vilnius: Vil. dailės akad. l-kla, 2004. - 279,
[1] s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 194-199. Sum.
Streszcz.
2689. KOPACKA Agata: Czarownice litewskie w XVI-XVIII wieku // In: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce
kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej. - Warszawa, 2007. - S. 259-266
[899]
Inne kraje bałtyckie
2690. KOSMAN Marceli: Litwa średniowieczna z historycznej perspektywy // In: Jan
Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. - Tábor, 2007. - S. 81-93.
Sum.
2691. KREEM Juhan: Kallis külalislahkus 16. sajandi Liivimaal. (Gastfreundschaft
in Livland des 16. Jahrhunderts). Vana Tallinn 2007 [T.] 18 s. 31-43. Zsfg.
2692. KRIKŠČIONYBĖS Lietuvoje istorija / sud. Vytautas Ališauskas. - Vilnius,
2006
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 273-275
2693. KUHLES Joachim: Die Reformation in Livland: religiöse, politische und ökonomische Wirkungen. - Hamburg: Kovač,
2007. - 363 s. - (Schriftenreihe Hamburger
Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa; 16)
2694. KUKLIK Barbara, FILIPOW Krzysztof: Szelągi litewskie hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego (1625/29-1662) - podskarbiego wielkiego litewskiego. Stud. i Mat. do Hist.
Wojsk. 2007 T. 43 s. 139-142. Sum.
2695. KULAKOV Vladimir I.: Podražanija rimskim fibulam s „lukovičnymi naveršijami” v Baltii. Slavia Antiqua 2007 T. 48
s. 251-265, il. Sum.
2696. KULTURA Wielkiego Księstwa
Litewskiego: analizy i obrazy / oprac. Vytautas Ališauskas [et al.]. - Kraków, 2006
Rec.: NIENDORF Mathias, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4
s. 143-145
2697. KURILA Laurynas: Geležies
amžiaus Rytų Lietuvos gyventojų demografija. (Demography of the iron age population
in East Lithuania). Istorija (Vilnius) 2007 [nr]
66 s. 3-11, tab., wykr. Sum.
2698. KUZ’ Andrej V.: Iz istori pravoslavnoj cerkvi vo imja svjatitela Nikolaja
Čudotvorca v srednevekovoj Rige v konce
XIII - seredine XV v. // In: Svjatitel’ Niko-
201
lai Mirlikijskij v pamjatnikach pis’mennosti
i ikonografii. - Moskva, 2006. - S. 115-125
2699. LIEDKE Marzena: Szlacheckie
rody z Korony w działaniach na rzecz ewangelicko-reformowanej Jednoty Litewskiej
w XVII wieku // In: Nad społeczeństwem
staropolskim. T. 1: Kultura, instytucje, gospodarka w XVI-XVIII stuleciu. - Białystok,
2007. - S. 389-401. Sum.
2700. LITAUEN und Ruthenien: Studien
zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. v. Stefan
Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr.
- Wiesbaden: Harrassowitz, 2007. - 364 s.: il.,
mapy. - (Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte; 71)
2701. ŁOSIAK Jacek: Litewski wywiad
pograniczny w państwie moskiewskim
w drugiej połowie XVI w. w świetle raportów
starostów orszańskich Filona Kmity i Andrzeja Sapiechy. Stud. Hist.- Wojsk. 2006 T. 1
(dr. 2007) s. 31-47
2702. MÄGI Marika: Archaeological excavations at Viltina: a viking age harbour site
and meeting place. Arheoloogilised Välitööd
Eestis 2006 (dr. 2007) s. 121-134
2703. MÄND Anu: Hospitals and tables
for the poor in medieval Livonia. Mitt. d. Inst.
f. Österr. Gesch.- forsch. 2007 Bd. 115 [H.] 3/4
s. 234-270
2704. MÄND Anu: Ootamatu leid Riiast
- 16. sajandi kalender Tallinnas. (An unexpected find from Riga - a 16th-century calendar from Tallinn). Tuna 2007 nr 3 s. 70-87.
Sum.
2705. MANDEL Mati: Von den Forschungen am Bodendenkmal zu Uugla. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2006 (dr. 2007)
s. 113-119
2706. MANTEUFFEL Gustaw: Zarysy
z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako
i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Zie-
202
Inne kraje bałtyckie
mi Piltyńskiej / wst., red. i oprac. Krzysztof
Zajas. - Kraków: Universitas, 2007. - XXXI,
325 s., [10] k. tabl. (w tym skł.): tab.
2707. MATUŠAKAITĖ Marija: Lietuvos
skulptūra iki XVII a. vidurio. [Rzeźba na Litwie do poł. XVII w.]. - Vilnius: Aidai, 2007.
- 267, [2] s.: il.
2708. MERKYS Vytautas: Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m. Vilnius, 2006
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona: Lietuvybės problema
Vilniaus vyskupijoje, Istorija (Vilnius) 2007 [nr] 65 s. 7982. - PRAŠMANTAITĖ Aldona, Lituanistica 2007 T. 53
Nr. 4 s. 112-116
2709. MICKŪNAITĖ Giedrė: Making
a great ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. - Budapest: Centr. Europ. Univ. Press,
2006. - XX, 337 s.: il. Bibliogr. s. 275-327
2710. MIŁAWICKI Marek: Biskup litewski Wit: życie i dzieje kultu „błogosławionego” // In: Pośrednicy łask. - Kraków, 2006. - S.
147-167
2711. MOTHANDER Carl v.: Barone,
Bauern und Bolschewiken in Estland. - Weissenhorn: Konrad, 2005. - 214 s.
Tłum. wyd. w jęz. szw.: Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland. - Stockholm, 1943
2712. MUGURĒVIČS Ēvalds: Die ältere
„Livländische Reimchronik” über die ethnische Situation im baltischen Raum // In:
Deutschsprachige Literatur des Mittelalters
im östlichen Europa: Forschungsstand und
Forschungsperspektiven. - Heidelberg, 2006.
- S. 267-273
2713. Die NACHLASSVERZEICHNISSE der Einwohner der Stadt Pernau 1702-1800
/ bearb. v. Raimo Pullat. - Tallinn, 2005
Rec.: VIIRES Ants, Vana Tallinn 2007 [T.] 18 s. 262-268
2714. Die NACHLASSVERZEICHNISSE der Handwerker in Tallin 1706-1803 / bearb. v. Raimo Pullat. - Tallin, 2006
Rec.: VIIRES Ants, Vana Tallinn 2007 [T.] 18 s. 262-268
[900]
2715. Die NACHLASSVERZEICHNISSE der Literaten in Tallinn 1710-1805 / bearb. v. Raimo Pullat. - Tallinn: Estopol, 2007.
- 270 s.
2716. NAWROT Dariusz: Ambicje i rozczarowania: u źródeł konfliktów we władzach
Litwy w 1812 roku // In: Cor hominis: wielkie
namiętności w dziejach, źródłach i studiach
nad przeszłością. - Wrocław, 2007. - S. 217-232
2717. NAWROT Dariusz: Książę Aleksander Sapieha [1773-1812] jako organizator
armii litewskiej w 1812 roku // In: Sapiehowie
epoki Kodnia i Krasiczyna. - Lublin, 2007. S. 527-546
2718. NAWROT Dariusz: Litwa w 1807
r. między Rosją a Francją. Rocz. Human.,
Hist. 2007 T. 55 z. 2 s. 39-72. Sum.
2719. NAWROT Dariusz: Postawa
szlachty litewskiej wobec idei odbudowy
Królestwa Polskiego w 1812 roku // In: Spory
o państwo w dobie nowożytnej: między racją
stanu a partykularyzmem. - Łódź, 2007. - S.
275-297: tab.
2720. NAWROT Dariusz: Powstanie
którego nie było: Litwa w 1807 roku // In:
Polskie powstania narodowe - w 85. rocznicę
wybuchu III powstania śląskiego. - Tarnowskie Góry, 2006. - S. 38-55
2721. NIEDŹWIEDŹ Jakub: Ostatni lennicy Rzeczypospolitej w Kurlandii // In: Rzeczy minionych pamięć: studia dedykowane
profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90.
rocznicę urodzin. - Kraków, 2007. - S. 333-344, [2] s. tabl.
2722. NIKODEM Jarosław: Świdrygiełło
wobec prawosławia i unii kościelnej // In: Ingenio et humilitate: studia z dziejów zakonu
cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. Poznań, 2007. - S. 513-531
2723. PACEVIČIUS Arvydas: Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais:
dingęs knygos pasaulis. - Vilnius, 2005
[901]
Inne kraje bałtyckie
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 257-260
2724. PAKNYS Mindaugas: Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: bažnytinės architektūros užsakymai. - Vilnius, 2003
Rec.: WITKOWSKI Rafał, Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 265-267
2725. PALUSZYŃSKI Tomasz: Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech
rozbiorach?: nowe określenie obszarów
rozbiorowych Polski w kontekście analizy
przynależności i tożsamości państwowej
Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz
podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. - Poznań: Wydaw. „Rys”, 2006. - 91
s.: il., faks., mapy, portr. - (Zeszyty Naukowe
Wydawnictwa Rys. Historia; nr 1). Bibliogr.
s. 67-70. Sum. Zsfg.
2726. PĒTĪJUMI par Kurzemes un Zemgales pilīm / sast. Ieva Ose. - Rīga, 2005
Rec.: RANDLA Anneli, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 229-237
2727. PĒTĪJUMI par ordeņpilīm Latvijā
/ sast. Ieva Ose. - Rīga, 2002
Rec.: RANDLA Anneli, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 229-237
2728. PIRMIEJI pranciškonų žingsniai
Lietuvoje XIII-XVII a. / sud. Darius Baronas.
- Vilnius, 2006
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Lituano- Slavica Posnan.,
Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 251-253
2729. PÕLDVEE Aivar: Esten, Schweden
und Deutsche im Kirchspiel St. Matthias und
Kreuz im 17. Jahrhundert. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 57-70. Sum.
2730. PRYMAK-LEWTAK Agnieszka:
Legenda wielkiego księcia Witolda w twórczości J. I. Kraszewskiego oraz w litewskiej
i polskiej świadomości historycznej. Ann.
Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. FF: Philologiae 2007 Vol. 25 s. 19-48. Sum.
2731. RAGAUSKAITĖ Alma: XVI-XVIII
a. kauniečių asmenvardžiai. (Personennamen
203
der Kaunaser im 16.-18. Jahrhundert). - Vilnius: Liet. Kalbos inst. l-kla, 2005. - 210, [1]
s.: il. - (Opera Linguistica Lithuanica; 7). Bibliogr. s. 149-165. Zsfg.
2732. RAID Tõnu: Eesti teedevõrgu kujunemine. - Tallinn, 2005
Rec.: KÜNG Enn, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007
Bd. 2 s. 237-248
2733. REBAS Hain: The post-scriptum
of Danish Estonia: the end of Danish aspirations in Estonia/Livonia in the 15th century
// In: Von Menschen, Ländern, Meeren: Festschrift für Thomas Riis zum 65. Geburtstag.
- Tönning, 2006. - S. 19-35
2734. ROWELL S[tephen] C.: 1386: the
marriage of Jogaila and Jadwiga embodies the
Union of Lithuania and Poland. Lithuanian
Hist. Stud. 2006 Vol. 11 (dr. 2007) s. 137-144
2735. SAARD Riho: Eesti kirikute esivaimulikkond 1165-2006. [Rola Kościoła na
estońskim obszarze językowym 1165-2006].
- [Tallinn]: Argo, 2006. - 87 s.: il.
Rec.: BEYER Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007
Jg. 56 H. 4 s. 618-621
2736. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia: „Teksty szlachty żmujdzkiej” jako źródło do badań nad polszczyzną Kresową // In:
Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego: księga pamiątkowa dedykowana Teresie
Friedelównie. - Toruń, 2007. - S. 181-199
2737. SAWICKA Ludwika, GRIŽAS Gytis: Mogiła wielkoludów... Szwedów czy konfederatów: cmentarzysko kurhanowe w Pakalniszkach (północna Litwa) w świetle badań
Marii Butrymówny w 1897 roku. Wiad. Archeol. 2007 T. 59 s. 165-202, il., mapy. Bibliogr. 195-199. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2738. SAWICKI Mariusz: Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji
z elekcją w 1648 roku // In: Studia z dziejów
państwa i prawa polskiego. [T.] 10. - Kraków,
2007. - S. 97-103
204
Inne kraje bałtyckie
[902]
2739. SCHWARZ Jörg: Zwischen Kaiser und Papst: der Rigaer Erzbistumsstreit
1480-1483. Zs. f. Hist. Forsch. 2007 Bd. 34 H.
3 s. 373-401
court of Lithuanian Grand Duke in 13. early
16. century) / Pilių Tyrimo Centras „Lietuvos
Pilys”. - Vilnius: Versus Aureus, 2007. - 303,
[1] s.: il., pl. Bibliogr. s. 283-303. Sum.
2740. SELART Anti: Die Bettelmönche
im Ostseeraum zur Zeit des Erzbischofs Albert Suerbeer von Riga (Mitte des 13. Jahrhundert). Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg.
56 H. 4 s. 475-499. Sum.
2747. SVETIKAS Eugenijus: Burial and
sacrifice in Lithuania during the late fourteenth - fifteenth century: religious confrontation or a unique conversion phenomenon
- baptism by fire? Lithuanian Hist. Stud. 2006
Vol. 11 (dr. 2007) s. 107-135, [8] s. tabl. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
2741. SELART Anti: Livland und die
Rus’ im 13. Jahrhundert. - Köln: Böhlau,
2007. - VIII, [2], 373 s.: mapy, tab. - (Quellen
und Studien zur baltischen Geschichte; Bd.
21). Bibliogr. s. 309-345
Rec.: SACH Maike, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007
Jg. 56 H. 3 s. 456-457
2742. SENĀ Rīga. [Sēj.] 5: Pētījumi
pilsētas arheoloģijā un vēsturē. [Stara Ryga.
T. 5: Historia miasta na podstawie badań
archeologicznych] / atb. red. Andris Caune.
- Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2005. - 391 s.:
il. Sum. Zsfg.
T. 4 zob. bibliogr. za 2003 r. poz. 2488
2743. SEPPEL Marten: Den stora hungersnöden i Livland 1695-1697 och svenska kronans ansvar. [Wielki głód w Inflantach 1695-1697 a odpowiedzialność korony
szwedzkiej]. Hist. Tidskr. f. Finl. 2006 Årg. 91
[nr] 3 s. 320-331
2744. SIMIŃSKI Rafał: Die lokalen
Grenzen in Livland im 13. und 14. Jahrhundert: Entstehung und Funktion // In: Grenze
und Grenzüberschreitung im Mittelalter. Berlin, 2007. - S. 93-106
2745. SKARBY starożytnej Łotwy =
Treasures of ancient Latvia / red. Anna Bitner-Wróblewska; Państwowe Muzeum Archeologiczne; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Warszawie.
- Warszawa, 2007. - 550 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 61-100
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
2746. STEPONAVIČIENĖ Daiva: Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje - XVI a. pradžioje. (The luxury of Vilnius
2748. SVETIKAS Eugenijus: Livonijos
įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
christianizacijai: kryželiai XIV a. II pusės-XV
a. Lietuvos kapuose. (The influence of Livonia
on the christianisation of the Grand Duchy of
Lithuania: crucifixes in late 14th-15th c. Lithuanian graves). Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 1
s. 51-65, il. Sum.
2749. SVETIKAS Eugenijus: Senujų
Trakų benediktinų veiklos pėdsakai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacijoje XV-XVI a. pradžioje: šv. Kotrynos
Aleksandrietės kulto atributas - segės su rato
simboliu. (Traces of Benedictine Order activities in Old Trakai during the Christianization of the Grand Duchy of Lithuania in the
15th - early 16th century: an attribute of the
cult of St. Catherine of Alexandria - brooches
containing the symbol of wheel). Lituanistica
2007 T. 53 Nr. 3 s. 13-28, il., mapa. Sum.
2750. TRACKI Krzysztof: Ostatni kanclerz litewski: Joachim Litawor Chreptowicz
w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792:
(z dodaniem dziejów rodu i życia kanclerza
w okresie wcześniejszym). - Wilno: Wydaw.
„Czas”, 2007. - 253, [2] s. Sum. Streszcz. w jęz.
białorus. i lit.
2751. TRAJDOS Tadeusz M.: Benedyktyni w Starych Trokach (XV - połowa XVII
w.). Lituano- Slavica Posnan., Stud. Hist. 2007
[T.] 12 s. 203-249
2752. TROEBST Stefan: Livland als Stapel des moskauischen Aussenhandels?: der
Rigaer Oktroizoll 1676-1691 // In: Kulturstu-
[903]
Inne kraje bałtyckie
dien Ostmitteleuropas: Aufsätze und Essays /
S. Troebst. - Frankfurt/M., 2006. - S. 293-299
2753. TROSKA Gea: Valma küla vana
põllujaotuse kujunemine. (Development of
the field pattern on the open fields of the village of Valma). Acta Historica Tallinnensia
1999 [nr] 3 s. 18-38, [1] k. tabl. skł., il. Sum.
2754. TYLA Antanas: Verkių mūšis
(1658 10 21). (The battle of Verkiai: october
21, 1658). Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 1 s. 25-35, tab. Sum.
2755. UJMA Magdalena: Działalność
gospodarcza Sapiehów w ekonomii szawelskiej w świetle rachunków z lat 1677-1680 //
In: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Lublin, 2007. - S. 341-347: tab.
2756. VENE aeg Eestis: uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni.
[Okres rosyjski w Estonii: studia od połowy
XVI w. do początku XX w.] / koost. Tõnu
Tannberg. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006.
- 388 s.: il., mapy. - (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised; 14). Sum.
Rec.: LAUR Mati, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007
Bd. 2 s. 256-260
2757. WISTINGHAUSEN Henning v.:
Freimaurer in Estland: ihre Sozialstruktur am
Beispiel der Revaler Loge „Isis” 1773-1820.
Quatuor Coronati 2005 Nr. 42 s. 287-305
2758. WOJNY północne w XVI-XVIII
wieku: w czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem / red. Bogusław Dybaś, Anna
Ziemlewska; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. - Toruń, 2007. - 306, [2] s., [8] s. tabl.:
il., pl., tab.
Z treści: WISNER Henryk: Bitwa kircholmska: pytania i wątpliwości s. 15-22. - ZNANE i nieznane źródła
do kampanii kircholmskiej w 1605 roku / [wyd.] Darius
Antanavičius s. 23-41. - SAWICKI Mariusz: Bitwa kircholmska w świetle polsko- i niemieckojęzycznych gazet
ulotnych s. 43-51. - GERNER Kristian: Bitwa pod Kircholmem w historii i kulturze historycznej s. 53-61. - DZJARNOVIČ Aleg [I.]: Inflanty w źródłach i świadomości
społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej
połowie XVI i w XVII wieku s. 63-70. - ZIEMLEWSKA
Anna: Postawa Rygi wobec państwa polsko-litewskiego na
205
przełomie XVI i XVII wieku s. 71-80. - BALCEREK Mariusz: Zdobycie Rygi w 1621 roku: rewanż za Kircholm?
s. 81-92. - CZWOŁEK Arkadiusz: Konflikty i spory wśród
dowódców litewskich w czasie wojny w Inflantach w latach
1625-1629 i ich wpływ na przebieg działań militarnych
s. 93-103. - JAKOVĻEVA Mārīte: Organizacja sił wojskowych Kurlandii i próby ich reformowania przez księcia
Jakuba Kettlera w połowie XVII wieku s. 105-112. - BOBIATYŃSKI Konrad: Rozwój kariery dowódczej Michała
Kazimierza Paca [1624-1682] na tle działań militarnych
prowadzonych w Inflantach i Kurlandii w latach 1657-1660 s. 113-129. - NAGIELSKI Mirosław: Losy jednostek
autoramentu cudzoziemskiego w drugiej połowie 1655
roku (lipiec-czerwiec) s. 131-150. - RACHUBA Andrzej:
Oficerowie armii litewskiej z armii szwedzkiej i oficerowie armii szwedzkiej z armii litewskiej w latach 1655-1660
s. 151-163. - CIESIELSKI Tomasz: Wojsko litewskie w latach 1698-1709 s. 165-182. - BARZDEVIČA Margarita:
Rozpowszechnianie informacji o działaniach wojennych
w Rydze w czasie wielkiej wojny północnej s. 183-187. CHOMICKI Grzegorz: Rezydenci brytyjscy w Gdańsku
w okresie wielkiej wojny północnej s. 189-195. - ARĀJS
Jānis: Bitwa nad Dźwiną 9 lipca 1701 roku s. 197-207
2759. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Litwa
wobec Korony we wspólnej Rzeczypospolitej,
XVI-XVIII wiek // In: Spory o państwo w dobie nowożytnej: między racją stanu a partykularyzmem. - Łódź, 2007. - S. 41-58
2760. ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Odrębności systemu parlamentarnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku
// In: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku:
państwo czy wspólnota? - Toruń, 2007. - S.
107-128
2761. ŽEMAIČIŲ istorijos virsmas: iš
750 metų perspektyvos / sud. Antanas Ivinskis. - Vilnius: Aidai, 2004. - 223, [1] s.: il.,
mapy, tab. Sum. Zsfg.
Treść: BARANAUSKAS Tomas, ZABIELA Gintautas: Ceklis 1253 metais: istorinė-archeologinė analizė.
(Ceklis in 1253: historical-archaeological analysis)
s. 9-55. - IVINSKIS Antanas, KARENIAUSKAS Jonas:
Pirmasis Medininkų paminėjimas ir lokalizacija. (The
first mention of Medininkai and its location) s. 56-106.
- JUČAS Mečislovas: Dėl žemaičių krikšto. (Concerning
the baptism of Samogitia) s. 107-114. - JOVAIŠA Liudas:
Relignis gyvenimas Viduramžių Žemaitijoje. (Pastoral
care and devotional life in medieval Samogitia) s. 115-127. - IVINSKIS Antanas, KARENIAUSKAS Jonas:
Varniai - Medininkų vyskupijos centras. (Varniai - the
centre of the diocese of Medininkai) s. 128-150. - PETRAUSKAS Rimvydas: Žemaičių diduomenė ir politinė
padėtis Žemaitijoje XIV a. pabaigoje - XV a. pradžioje.
(Der samaitische Adel und die politische Lage in Samaiten Ende des 14. - Anfang des 15. Jahrhundert) s. 151-
206
Inne kraje bałtyckie
-172. - SAVIŠČEVAS Eugenijus: XVI a. pirmos pusės
Žemaičių valdžios elitas: kilmė ir tapatumas. (Samogitian
governing elite in the first half of the 16th century: origins
and identity) s. 173-182. - SUBAČIUS Paulius: Antanas
Baranauskas [1835-1902] apie žematišką ir lietuvišką
tapatybę. (Antanas Baranauskas on Samogitian and Lithuanian identity) s. 183-189
2762. ZIEMLEWSKA Anna: Riga im
polnisch-litauischen Staat (1581-1621). Hans.
Gesch.- blr 2007 Jg. 125 s. 213-221
2763. ZWISCHEN Aufklärung und baltischem Biedermeier: elf Beiträge zum 14.
Baltischen Seminar 2002 / hrsg. Otto-Heinrich Elias. - Lüneburg: Verl. Carl-SchirrenGes., 2007. - 364 s.: il., tab. - (Baltische Seminare; 12)
Treść: ELIAS Otto-Heinrich: Aufklärung, Revolution, Nation: Wegmarken baltischer Geschichte s. 11-43.
- JÜRJO Indrek: Die Rezeption der Französischen Revolution in den Ostseeprovinzen s. 45-73. - KATIN-JARCEV Michail: Der deutschbaltische Adel in russischen
Diensten 1750-1850 s. 75-97. - HELME Rein: Unter Siegreichen Fahnen: die deustchbaltischen Offiziere in den
Kriegen unter Katharina II., Paul I. und Alexander I. s. 99130. - LEPPIK Lea: Die Universität Dorpat im livländischen Stilleben: ihre sozialpolitische Rolle im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts s. 131-164. - ŠTRAUBE Gvido:
Freimaurer in Livland s. 165-175. - WISTINGHAUSEN
Henning v.: Freimaurer in Estland: ihre Sozialstruktur
am Beispiel der Revaler Loge „Isis” 1773-1820 s. 177-210.
- BOSSE Heinrich: Vom Schreiben leben: Garlieb Merkel
[1769-1850] als Zeitschriftsteller s. 211-255. - MAIER
Konrad: Die Bauernfrage in Estland: die wirtschaftliche
und soziale Lage des Landvolks am Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Bauernbefreiung 1816/1819 s. 257-284.
- LUST Kersti: Die Domänengüter auf Ösel und in Livland: Vergleichende Übersicht über die Regulierung der
Agrarverhältnisse nach dem Bauernbefreiungsgesetz von
1819 s. 285-303. - UPMANIS Eižens: Der grosse Friedhof
in Riga: seine Entstehung, seine landschaftliche, architektonische und künstlerische Bedeutung s. 305-335
3. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz. 305, 326, 331, 344, 664, 682, 1246, 1877,
1914, 2097, 2113, 2474, 2477, 2482, 2513, 2540, 2558,
2559, 2567, 2571, 2574, 2594, 2596, 2603, 2604, 2609,
2610, 2612, 2614, 2621, 2637, 2638, 2658, 2683, 2708,
2735, 2756, 3031
2764. ESTONIA, 1940-1945: reports of
the Estonian International Commission for
the Investigation of Crimes Against Humanity / ed. by Toomas Hiio, Meelis Maripuu,
Indrek Paavle. - Tallinn: Est. Found. Invest.
[904]
Crimes Against Humanity, 2005. - XXX,
1337 s., [5] k. tabl.: il., mapy
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 297-303. - ONKEN Eva-Clarita, J.
Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 1 s. 109-116
2765. ESTONIJA: krovavyj sled nacizma: 1941-1944 gody: sbornik archivnych dokumentov o prestuplenijach estonskich kollaboracionistov v gody Vtoroj mirovoj vojny.
- Moskva: Evropa, 2006. - 266, [2] s. - (Serija
„Evrovostok”)
2766. LATVIJA pod igom nacizma:
sbornik archivnych dokumentov. - Moskva:
Evropa, 2006. - 339, [5] s. - (Serija „Evrovostok”)
2767. LATVIJAS nacionālo partizānu
karš: dokumenti un materiāli, 1944-1956.
[Sēj. 2]-3 / sast. un koment. Heinrihs Strods.
- Rīga: Preses Nams; Latv. Vēst. Fonds, 1999-2003. - 654, [2] s.: il.; 387 s.: il., portr.
T. 1 zob. bibliogr. za 1996 r. poz. 2170
2768. MARTYNIAK Władysław: Wspomnienia z konspiracji i 36. Brygady AK „Żejmiana”. - Bydgoszcz: Tow. Miłośn. Wilna
i Ziemi Wileńskiej, 2007. - 244 s.: il., portr.
- (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria
B; nr 66)
2769. RÖMER Michał: Dienoraštis: 1918
m. birželio 13-oji-1919 m. birželio 20-oji /
Mykolas Römeris; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius: Versus Aureus, 2007. - 486, [2]
s.: il.
Red.: KALAKAUSKAS Antanas, Darbai ir Dienos
2007 [nr] 48 s. 301-302
2770. RÖMER Michał: Kulisy misji kowieńskiej: (fragmenty Dziennika: wiosna
1919) / oprac. Bronius Makauskas, Rimantas
Miknys. Arcana 2006 nr 70/71 s. 33-81, il.
Dot. stosunków polsko-litewskich
2771. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
Ludzie i miejsca Inflant Polskich początku
XIX wieku we wspomnieniach Kazimierza
Bujnickiego [1788-1878] z Dagdy. Verbum
Nobile 2007 nr 16 s. 64-71
[905]
Inne kraje bałtyckie
2772. SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny: sbornik dokumentov. T. 1: SSSR
i Litovskaja Respublika (mart 1939 - avgust
1940 gg.) / sost. Algimantas Kasparavičius,
Česlovas Laurinavičius, Natal’ja S. Lebedeva.
- Vilnius, 2006
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Lituanistica 2007 T. 53
Nr. 2 s. 92-95. - SENN Alfred Erich, J. Balt. Stud. 2007
Vol. 38 nr 1 s. 117-119
2773. TRAGEDIJA Litvy: 1941-1944
gody: sbornik archivnych dokumentov
o prestuplenijah litovskich kollaboracionistov
v gody Vtoroj mirovoj vojny. - Moskva: Evropa, 2006. - 398 s. - ( Serija „Evrovostok”)
2774. WIDEJKO Jerzy: Najmłodszy partyzant wileńskiej AK: wspomnienia. - Wyd.
3 uzup. - Nowy Sącz: [s.n.], 2007. - 240 s.: il.,
faks., mapy., portr.
Wyd. 1 pt.: Najmłodszy partyzant wileński. - [Łódź],
2000. - 32 s.
2775. WISTINGHAUSEN Henning v.:
Im freien Estland: Erinnerungen des ersten
deutschen Botschafters 1991-1995. - Köln,
2004
Rec.: MAIER Konrad, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 304-309
—————
2776. AFTANAZY Roman: Iłga i Posiń:
dwie nieznane rezydencje polskie w Inflantach. Prz. Wsch. 2004 T. 9 z. 1 s. 215-222.
Sum. s. 22
Uzup. do: AFTANAZY R.: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 3. - Wrocław, 1991
207
2779. ANEPAIO Thomas: Die zahlreichen Gesichter des Gemeindegerichts: die
Entwicklung der estnischen Bauerngerichte
im 19.-20. Jahrhundert // In: Gerichtskultur
im Ostseeraum: vierter Rechtshistorikertag
im Ostseeraum. - Frankfurt/M., 2007. - S.
103-121
2780. ARUMÄE Heino: Eesti ja Soome
sõjalise koostöö probleeme 1920-1922. (Das
Problem der militärischen Zusammenarbeit
zwischen Estland und Finnland 1920-1922).
Acta Historica Tallinnensia 1998 [nr] 2 s. 35-63. Zsfg.
2781. AŽUBALIS Algirdas: Petras Vileišis [1851-1926]: pirmųjų lietuviškų vadovėlių autorius. (Petras Vileišis: the author of
the first Lithuanian textbooks). Liet. Katalikų
Mokslo Akad. Suvažiavimo Darbai 2006 T. 20
s. 79-88. Sum.
2782. BAJORAITĖ Alma: Sovietinis plakatas Lietuvoje 1940-1953 metais. (Soviet posters in Lithuania in 1940-1953). Knygotyra
2006 T. 47 s. 171-185, il. Sum. Streszcz. w jęz.
lit.
2783. BIRN Ruth Bettina: Die Sicherheitspolizei in Estland 1941-1944: eine Studie zur Kollaboration im Osten. - Paderborn:
Schöningh, 2006. - 286 s. - (Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). Bibliogr. s. 277-283
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 297-303
2777. ALENIUS Kari: „Away with German and Russian influence!”: ethno-political
considerations in the reorganisations of the
Estonian school system in the early 1920s.
Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 3
s. 347-363. Zsfg.
2784. BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ Danutė:
1941 m. Lietuvių meno dekados sovietinis projektas tautinės kultūros naikinimo kontekste.
(The Soviet project for the 10-day 1941 Lithuanian art exhibition in the context of the destruction of the national culture). Liet. Ist. Metraštis 2006 [nr] 2 (dr. 2007) s. 113-135. Sum.
2778. ALENIUS Kari: The birth of cultural autonomy in Estonia: how, why, and for
whom? J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 4 s. 445-462. Sum.
2785. BŁASZCZYK Grzegorz: Pierwsi
Polacy na Uniwersytecie Dorpackim w latach
1802-1832. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2007
R. 52 nr 3/4 s. 185-223
208
Inne kraje bałtyckie
2786. BOBRYK Adam: Odrodzenie
narodowe Polaków w Republice Litewskiej
1987-1997. - Toruń, 2005
Rec.: HAWRYLEWICZ-ŁUKA Agnieszka, Szkice
Podlaskie 2007 z. 15 s. 309-311
2787. BODEN Ragna: Emanzipation,
Nation, Konfession: der Diskurs über weibliche Erwerbsarbeit bei den Deutschbalten
(1880er Jahre bis 1910). Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 539-565. Sum.
[906]
1914-1918 // In: Lata Wielkiej Wojny: dojrzewanie do niepodległości 1914-1918. - Białystok, 2007. - S. 125-135. Sum.
2794. BUDRYTE Dovile: „We call it genocide”: Soviet deportations and repression in the
memory of Lithuanians // In: The genocidal
temptation: Auschwitz, Hiroshima, Rwanda,
and beyond. - Dallas, 2004. - S. 79-100
2795. BUTKUS Zenonas: The impact
of the USSR on Lithuania’s domestic policy
and its international orientation in the third
decade of the twentieth century. J. Balt. Stud.
2007 Vol. 38 nr 2 s. 215-233. Sum.
2788. BRÜGGEMANN Karsten: Geschichte erleben und Geschichte lehren in
Narva: ein Erfahrungsbericht von der neuen Ostgrenze Europas // In: Geistes- und
sozialwissenschaftliche Hochschullehre in
Osteuropa. Bd. 2: Deutsche und österreichische Impressionen zur Germanistik und Geschichtswissenschaft nach 1990. - Frankfurt/
M., 2006. - S. 115-124
2796. BUTULIS Ilgvars: Auswirkungen
der autoritären Ideologie von Kārlis Ulmanis [1877-1942] auf die lettische Geschichtsschreibung. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 149-158. Sum.
2789. BRÜGGEMANN Karsten: Geteilte
Geschichte in Estland?: ein Vergleich konkurrierender Erinnerungsschichten in Tallinn
(Reval) und Narva. Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 221-252
2797. CURILLA Wolfgang: Die deutsche
Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weissrussland 1941-1944. - Paderborn: Schöningh, 2006. - 1041 s. Bibliogr.
s. 959-997
2790. BRUS Anna: Stulgiński Ferdynand
Józef Tomasz (1819-1892), ksiądz rzymskokatolicki, działacz bractw trzeźwości na
Żmudzi // In: Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2007. - S. 159-161
2791. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Instytut
profesorski w Tartu (1828-1838) i jego rola
w kształtowaniu kadry naukowej dla carskiej
Rosji // In: Medycyna i farmacja XIX i XX
wieku: zagadnienia wybrane. - Poznań, 2007.
- S. 43-51: tab. Sum.
2792. BUCHOWSKI Krzysztof: Litwomani i polonizatorzy: mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polskolitewskich w pierwszej połowie XX wieku.
- Białystok, 2006
Rec.: PUKSZTO Andrzej, Acta Hist. Univ. Klaip.
2007 [T.] 14 s. 261-262
2793. BUCHOWSKI Krzysztof: U źródeł
konfliktu: stosunki polsko-litewskie w latach
Rec.: KLEIN Peter, J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 2
s. 268-270. - TAUBER Joachim, Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 405-409
2798. CZERNIALIS Marianna: Litwini
w Polsce i ich szkolnictwo w pierwszych latach po II wojnie światowej. Zesz. Nauk. Doktorantów 2007 nr 1 s. 113-128, tab.
2799. DAUDZE Argita: Sweden-Latvia
in 1939-1946: the years of crucial decisions.
Latv. Vēsture 2006 [nr] 1 s. 52-68
2800. DĄBROWSKI Przemysław: Kresowianki w kręgu Narodowej Demokracji na
Litwie przed pierwszą wojną światową: przyczynek do biografii politycznej Emilii Węsławskiej (1863-1921) // In: Kresowianki: krąg pisarek heroicznych. - Lublin, 2006. - S. 377-389
2801. DEETERS Hermann: Die Wiedereröffnung des Livländischen Landesgymnasiums Birkenruh vor 100 Jahren. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2007 Bd.54 s. 44-64, tab.
[907]
Inne kraje bałtyckie
2802. DEUTSCHBALTEN: Weimarer
Republik und Drittes Reich. Bd. 2 / hrsg. v.
Michael Garleff. - Köln: Böhlau, 2007. - 400
s. - (Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart; Bd. 1/2)
Bd. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2503
2803. DIECKMANN Christoph, SUŽIEDĖLIS Saulius: Lietuvos žydų persekiojimas
ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį
= The persecution and mass murder of Lithuanian Jews during summer and fall of 1941.
- Vilnius: Margi Raštai, 2006. - 279 s., [16]
s. tabl.: il., faks., portr. - (Totalitarinių Režimų
Nusikaltimai Lietuvoje. Nacių Okupacija; 3)
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2804. DISPLACED Persons: Flüchtlinge
aus den baltischen Staaten in Deutschland /
hrsg. v. Christian Pletzing, Marianne Pletzing. - München: Meidenbauer, 2007. - 246 s.:
il. - (Colloquia Baltica; 12). Sum.
2805. DMOCHOWSKI Tadeusz: Zmiany
w strukturze etnicznej Litwy, Łotwy i Estonii
1959-2000/2001: aspekt rosyjski. Cywilizacja
i Polityka 2007 nr 5 s. 202-212, tab. Sum.
2806. DUDZIŃSKA Kinga, RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata: Państwowość Litwy w latach Pierwszej Republiki. Cywilizacja
i Polityka 2007 nr 5 s. 330-350. Sum.
Toż w jęz. ang. pt.: The development of Lithuania
statehood in years 1918-1940. Polish Political Science
Yearbook 2007 Vol. 36 s. 233-254. Sum.
2807. [DVIDEŠIMTO] XX A. Lietuvos
žydų enciklopedinis žinynas. (Biographical
encyclopedia of the 20th century Lithuanian
Jewry / sud. Virgilijus Liauška. - Vilnius:
„Musmirė”, 2007. - 271, [1] s.: il., portr.
2808. DZIUBACKA Krystyna: Obywatelskość Polaków na Litwie jako kapitał
społeczny // In: Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. - Kraków,
2007. - S. 181-198
2809. EESTI ajalugu. [K.] 6: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. [Historia Estonii. T. 6: Od estońskiej wojny wyzwoleńczej
do odzyskania niepodległości] / kirjut. Ago
Pajur [et al.]; peatoim. Sulev Vahtre. - Tartu:
209
Ilmamaa, 2005. - 463 s.: il., mapy, portr. Bibliogr. s. 421-441
T. 4 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2331, T. 5 w opracowaniu
Rec.: JÜRJO Indrek, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 281-284
2810. EESTI NSV aastatel 1940-1953:
sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed
Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute
kontekstis. [Estońska SRR 1940-1953: mechanizmy i skutki sowietyzacji Estonii w kontekście sowieckiego i wschodnioeuropejskiego rozwoju] / koost. Tõnu Tannberg. - Tartu:
Eesti Ajalooarhiiv, 2007. - 506 s. - (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised; 15). Sum.
2811. EESTIMAA Kommunistliku Partei
Keskkomitee organisatsiooniline struktuur
1940-1991. (Die Organisationsstruktur des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Estlands in den Jahren 1940-1991) / koost.
Enn Tarvel; Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. Tallinn, 2002. - 718, [1] s.: il. Sod. Sum. Zsfg.
2812. EESTLASTE küüditamine: mineviku varjud tänases päevas: artiklid ja elulood. [Deportacje Estończyków: cienie przeszłości dzisiaj] / toim. Ene Andresen [et al.].
- Tartu: FP Kinnisvara, 2004. - 303 s.: il.
2813. ESTLAND und Russland: Aspekte
der Beziehungen beider Länder / hrsg. v. Olaf
Mertelsmann. - Hamburg, 2005
Rec.: HACKMANN Jörg, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2007 Jg. 56 H. 1 s. 458-460. - PLATH Ulrike, NordostArch. N.F. 2006 Bd. 15 (dr. 2007) s. 397-400
2814. The ETHNIC dimension in politics
and culture in the Baltic countries 1920-1945
/ ed. by Baiba Metuzāle-Kangere. - Huddinge,
2004
Rec.: HENNING Detlef, Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 389-393
2815. Der ETHNISCHE Wandel im Baltikum zwischen 1850-1950: neun Beiträge
zum 13. Baltischen Seminar 2001 / hrsg. v.
Heinrich Wittram. - Lüneburg: Verl. CarlSchirren-Ges., 2005. - 236 s.: il. - (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 11)
Treść: HENNING Detlef: Der ethnische Wandel in
Estland und Lettland: von den deutschen Ostseeprovin-
210
Inne kraje bałtyckie
zen Russlands zu den baltischen Sowjetrepubliken unter
Stalin s. 7-21. - ABELE Kristiana: Rigaer Kunstszene und
ihre Protagonisten während der Zeit des Rigaer Kunstvereins (1870-1938) s. 23-52. - HATLIE Mark R.: Bevölkerungsverschiebungen in Riga während des Welt- und
Bürgerkrieges s. 53-80. - BRÜGGEMANN Karsten: Vom
multinationalen Imperium zum Nationalstaat: die nationale Frage in Estland und Lettland in Revolution und
Krieg s. 81-102. - WITTRAM Heinrich: Die christlichen
Konfessionen während der ersten lettischen Republik
1920-1940 im Spannungsfeld der nationalen Auseinandersetzungen und politischen Kräfte s. 103-128. - KIVIMÄE Sirje: Esten, Deutsche und Juden in der Zwischenkriegszeit in Estland: Verhalten und Beziehungen
s. 129-155. - ŠIMKUVA Helena: Letten, Russen, Juden
und Deutsche in der Wirtschaft Lettlands von 1920 bis
1940 s. 157-184. - FÜLBERTH Andreas: Wandlungen in
Rigas Stadtbild während der 1930er Jahre und begleitende Kontroversen zwischen lettischer und deutschbaltischer Presse s. 185-200. - MARIPUU Meelis: Sozio-demographische Prozesse in Estland während der deutschen
und sowjetischen Okkupation 1941-1950 s. 201-223
2816. EZERGAILIS Andrew: Nazi/Soviet disinformation about the Holocaust in
Nazi-occupied Latvia: Daugavas Vanagi, who
are they? - revisited. - Rīga: Latv. 50 Gadu
Okupācijas Muz. Fonds, 2005. - XXIII, 215 s.:
il. Bibliogr. s. 205-211
Rec.: NEIBURGS Uldis, Latv. Vēsture 2006 [nr] 2
s. 116-120
2817. FEEST David: Zwangskollektivierung im Baltikum: die Sowjetisierung des
estnischen Dorfes 1944-1953. - Köln: Böhlau, 2007. - 535 s.: tab., wykr. - (Beiträge zur
Geschichte Osteuropas ; Bd. 40). Bibliogr.
s. 485-510
2818. FELDER Björn M.: Underground
networking: national and international connections of the Anti-Soviet resistance in Latvia
(1940-1950) // In: Nacionālā pretošanās komunistiskajiem režimīem Austrumeiropā pēc
Otrā Pasaules Kara. - Rīga, 2006. - S. 124-135
2819. FELDMANIS Inesis: Vācijas
okupācijas politika Baltijā (1941-1945):
vispārējās tendences un specifiskās iezīmes.
(German occupacional policy in the Baltic
(1941-1945): general tendencies and specific
features). Latv. Vēsture 2006 [nr] 2 s. 79-88
2820. FÜLBERTH Andreas: Tallinn
- Riga - Kaunas: ihr Ausbau zu modernen
[908]
Hauptstädten 1920-1940. - Köln, 2005
Rec.: LARSSON Lars Olof, Nordost-Arch. N.F. 2006
Bd. 15 (dr. 2007) s. 377-383
2821. GAIGALAITĖ Aldona: Lietuvos
atstovai Rusijos Valstybės Dūmoje 1906-1917
metais: mokslinė monografija. (Lithuania’s
representatives in the State Duma of Russia
in 1906-1917). - Vilnius: Viln. Pedagog. Univ.
L-kla, 2006. - 338, [2] s.: il. - (Didysis Lietuvos
Parlamentarų Biografinis Žodynas; 1). Sum.
Rec.: LAUKAITYTĖ Regina, Liet. Ist. Metraštis 2006
[nr] 1 (dr. 2007) s. 125-127
2822. GAJEWSKI Marek: Jazda wojsk Litwy Środkowej 1920-1922. Zesz. Nauk. / Muz.
Wojska w Białymstoku 2007 [z.] 20 s. 73-85
2823. GAVRIĻINS Aleksandrs: Inflantijas (Latgales) vecticībnieki un Pareizticīgo
Baznīcas politika XIX gs. otrajā pusē - XX gs.
sākumā. (Old Believers of Inflantia (Latgale)
and the policy of the Orthodox Church in the
second part of the 19th century - beginning
of the 20th century). Latv. Vēsture 2006 [nr]
4 s. 10-15. Sum.
2824. GĄSIOROWSKI Andrzej: Sport
jako czynnik wychowania narodowego młodzieży polskiej na Litwie (1919-1940). Szkice
Hum. / Olszt. Szk. Wyż. 2005 T. 5 nr 1/2 s. 95-102. Streszcz. Sum.
2825. GĄSIOROWSKI Andrzej: Zainteresowania sportowe młodzieży polskiej
na Litwie (1919-1940) // In: Szkice i studia
z dziejów kultury fizycznej. - Rzeszów, 2007.
- S. 349-360
2826. GEORGAS Sauerweinas [1831-1904] ir lietuvių tautos atgimimas XIX a.
pabaigoje: tarptautinė mokslinė konferencija:
IV tarptautinis G. Sauerweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje. (Georg Sauerwein and
the rebirth of Lithuanian nation in the end
of the XIX century) / red. kom. Aleksandras
Žalys [et al.]. - Klaipėda: Klaip. univ. l-kla,
2005. - 230, [2] s.: il . Sum. Streszcz. w jęz.
lit. Zsfg.
[909]
Inne kraje bałtyckie
2827. GIEROWSKA-KAŁŁAUR Joanna:
Litwa Środkowa (1920-1922). Zesz. Nauk.
/ Muz. Wojska w Białymstoku 2005 [z.] 18
s. 117-125
2828. GOŃDA Marcin: Estończycy // In:
Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy. - Łódź, 2007. - S. 78-88
2829. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvos konsulatai Skandinavijoje 1921 - 1940
metais: monografija. (The consulates of
Lithuania in Scandinavia 1921 - 1940). - Vilnius: Viln. Pedag. Univ. L-kla, 2007. - 253, [1]
s. Sum.
211
2836. HEINERT Felix: Ein jüdisches
Bildungsprojekt im lokalen Raum Rigas: die
Institutionalisierung jüdischer Aufklärung in
Riga um 1900 und die Zielutopien der Gründer der Rigaer Abteilung des Vereins zur
Verbreitung von Bildung unter den Juden in
Russland. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg.
56 H. 1 s. 1-49. Sum.
2837. HELME Rein: Hjalmar Mäe [19011978] und die deutsche Besatzungspolitik in
Estland. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2007 Bd. 54
s. 140-153
2830. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvos konsulatai Švedijoje 1921-1940 metais.
(The consulates of Lihuania in Sweden 1921-1940). Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 4 s. 1-18.
Sum.
2838. The HIDDEN and forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940-1991: selected research of the
Commission of the Historians of Latvia /
ed. Valters Nollendorfs, Erwin Oberländer.
- Rīga, 2005
2831. GRUCA Anna: Świat książki litewskiej w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku // In: Książka ponad podziałami: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej,
Lublin 16-18 listopada 2004. - Lublin, 2007.
- S. 227-233
2839. HIDEN John: Defender of minorities: Paul Schiemann, 1876-1944. - London:
Hurst, 2004. - XII, 314 s.: il. Bibliogr. s. 287-304
2832. GRUZDIENĖ Estella: Foreign
military missions activities in Lithuania and
other Baltic States in 1919. Stud. i Mat. do
Hist. Wojsk. 2007 T. 44 s. 163-171. Streszcz.
2833. GUSTAITIS Rolandas: Kaišiadorių
regiono žydai. (Jews of Kaišiadorys district in
short). - Kaišiadorys: Kaiš. Muz., 2006. - 343
s.: il. Sum.
2834. HALLIK Martin, KLAASSEN
Olaf-Mihkel: Eesti Vabariigi loomise mõju
eestlaste rahvuslikule liikumisele Kaug-Idas.
(The influence of the creation of the Republic
of Estonia on the national movement of Estonians in the Far East). Acta Historica Tallinnensia 1999 [nr] 3 s. 75-87. Sum.
2835. HATLIE Mark R.: Voices from
Riga: ethnic perspectives on a wartime city,
1914-1919. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007
Jg. 56 H. 3 s. 318-346. Zsfg.
Rec.: HATLIE Mark R., Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 400-405. - ONKEN Eva-Clarita, J. Balt.
Stud. 2007 Vol. 38 nr 1 s. 109-116
2840. HIRSCHHAUSEN Ulrike v.: Die
Grenzen der Gemeinsamkeit: Deutsche, Letten, Russen und Juden in Riga 1860-1914. Göttingen, 2006
Rec.: HATLIE Mark R., J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38
nr 1 s. 121-124. - WOHLFART Kristine, BOGOJAVLENSKA Svetlana, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56
H. 1 s. 140-141
2841. HOFFMANN Thomas: Der Landrechtsentwurf David Hilchens von 1599: ein
livländisches Rechtszeugnis polnischer Herrschaft. - Frankfurt/M.: Lang, 2007. - XIV, 304
s. - (Rechtshistorische Reihe; 345)
Rec.: DONNERT Erich, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2007 Jg. 56 H. 4 s. 616-618
2842. HOVI Kalervo: Modernization of
Estonian society seen through the restaurant
culture in Tallinn, 1918-1940. Acta Historica
Tallinnensia 2003 [nr] 7 s. 51-58. Streszcz.
w jęz. łot.
212
Inne kraje bałtyckie
2843. HOVI Kalervo: Veränderungen
der Schwerpunkte in der französischen Baltikumpolitik 1918-1927. Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 112-126. Sum.
2844. ILGIEWICZ Henryka: Wandalin
Szukiewicz (1852-1919) jako inicjator renowacji zamku trockiego. Lituano- Slavica Posnan., Stud. Hist. 2007 [T.] 12 s. 77-86
2845. ILMJÄRV Magnus: The Baltic
States military and their foreign and defence
policies 1933-1938. Acta Historica Tallinnensia 2003 [nr] 7 s. 70-125. Streszcz. w jęz. łot.
2846. ILMJÄRV Magnus: Eesti ja Läti
Nõukogude Liidu, Suurbritannia ja Prantsusmaa läbirääkimistes 1939. aastal. (Estonia
and Latvia during the negotiations between
the Soviet Union, Great Britain and France
1939). Acta Historica Tallinnensia 2002 [nr]
6 s. 125-173. Sum.
2847. ILMJÄRV Magnus: Eesti ja teiste
Balti riikide 1930. aastate välispoliitika koduja välismaa kirjanduses. (Foreign policy of
Estonia and other Baltic States of the 1930s
domestic and foreign literature). Acta Historica Tallinnensia 1998 [nr] 2 s. 64-82. Sum.
2848. ILMJÄRV Magnus: Juunivalitsuse
moodustamisest Leedus, Lätis ja Eestis ning
Nõukogude Liidu kultuuridiplomaatiast.
(On the formation of the June governments
in Lithuania, Latvia and Estonia and the cultural diplomacy of the Soviet Union). Acta
Historica Tallinnensia 2000 [nr] 4 s. 104-144.
Sum.
2849. ILMJÄRV Magnus: Konstantin
Päts ja Nõukogude Liidu Tallinna saatkond:
aastad 1925-1934. (Konstantin Päts and the
Soviet Embassy in Tallinn 1925-1934). Acta
Historica Tallinnensia 1999 [nr] 3 s. 156-223.
Sum.
2850. JAANSON Kaido: Olof Ribbing
[1887-1964] Eestis 1921-1922. (Olof Ribbing
in Estonia in 1921-1922). Acta Historica Tallinnensia 2003 [nr] 7 s. 59-69. Sum.
[910]
2851. JAKIMAVIČIŪTĖ Iveta: 1919-1944 metų Lietuvos knygos veikėjū biografistikos šaltiniai. (Biographistic resources of
Lithuanian book workers 1918-1944). Knygotyra 2007 T. 48 s. 172-186. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
2852. JAKUBČIONIS Algirdas, KNEZYS Stasys, STREIKUS Arūnas: Okupacija ir aneksija: pirmoji sovietinė okupacija
(1940-1941). - Vilnius: Margi raštai, 2006.
- 567, [1] s.: faks., portr. - (Totalitatrinių
Režimų Nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė
Okupacija; T. 1)
2853. JAKUBOWSKI Jacek: Polacy
w Estonii w warunkach współczesnych przemian globalnych // In: Procesy migracyjne
w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007. - S. 203-214
2854. JANSEN Ea: Aleksander III venestusreformid ja eesti avalikkus. (Russifying reforms of Alexander III and Estonian public
opinion). Acta Historica Tallinnensia 1999
[nr] 3 s. 39-65. Sum.
2855. JANSEN Ea: Eesti seltside saadikute audients Vene keisri juures 1881. aastal
ja nende märgukiri kui katse osaleda „suures
poliitikas”. (The memorandum of Estonian
societies to the Russian Emperor in 1881: an
attempt to participate in „real” politics). Acta
Historica Tallinnensia 1997 [nr] 1 s. 93-116.
Sum.
2856. JANUŽYTĖ Audronė: Lietuvių
istorikų politikų valstybingumo samprata
(1907-1918 m.). (The concept of statehood
by Lithuanian historians-politicians (1907-1918)). Istorija (Vilnius) 2007 [nr] 65 s. 12-25, il., mapa, portr. Sum.
2857. JAUNMUKTANE Gunta: Bibliograf Karlis Egle [1887-1974] i žurnal „Latvju
Grāmata” (1922-1931). (Bibliographer Kārlis
Egle and the magazine „Latvju Grāmata”
(1922-1931)). Knygotyra 2007 T. 48 s. 239-250. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
[911]
Inne kraje bałtyckie
2858. JĒKABSONS Ēriks: The destiny of
the 24th Territorial Riflemen Corps in junejuly 1941. Echa Przeszłości 2007 [T.] 8 s. 165-170
Na Łotwie
213
2865. JURKYNAS Mindaugas: Decline
of ideological politics in new democracies:
the case of Lithuania // In: Perceptions of loss,
decline and doom in the Baltic Sea region. Berlin, 2004. - S. 201-220: tab., wykr. Sum.
2859. JĒKABSONS Ēriks: Polskie, białoruskie i litewskie szkolnictwo na Łotwie
w okresie międzywojennym // In: Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się
świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. - Białystok, 2007.
- S. 211-220: tab.
2866. JUZEFOVIČIUS Romas: Lietuvos
mokslo organizacijų istorinė raiška (1920-1940 m.). (A historical role of Lithuania’s
science organisations (1920-1940)). Istorija
(Vilnius) 2007 [nr] 65 s. 26-37, il., portr.
Sum.
2860. JĒKABSONS Ēriks: Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wojskowego
wywiadu 1919-1939 // In: „Enigma” znaczy
tajemnica. - Białystok, 2006. - S. 99-109
2867. KALME Guntis: Latviešu leģionāru
(1943-1945) cīņu gaitas kaujas piemēros.
(Battle experience of Latvian legionaries
(1943-1945) - some examples). Latv. Vēsture
2006 [nr] 1 s. 78-90, pl.
Zob też: JĒKABSONS Ēriks: Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wywiadu wojskowego 1919-1939.
Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 44 s. 279-301. Sum.
2861. JÕESALU Kirsti: Das informelle
Kollektiv in Behörden der Estnischen SSR:
Praktiken und Strategien in einem sozialen
Netz // In: Arbeit im Sozialismus - Arbeit im
Postsozialismus: Erkundungen zum Arbeitsleben im östlichen Europa. - Münster, 2004.
- S. 129-145
2862. JÖRGENSEN Hans: Competition
and market: Swedish views on Estonia’s agricultural development and butter export
1918-39. Acta Historica Tallinnensia 1999
[nr] 3 s. 109-129, tab. Streszcz. w jęz. łot.
2863. JURĖNIENĖ Virginija: Lietuvių
moterų judėjimas XIX amžiaus pabaigoje XX amžiaus pirmojoje pusėje: monografija.
(Lithuanian women movement from the end
of the 19th to the middle of the 20th century).
- Vilnius: Viln. Univ. l-kla, 2006. - 176, XVI,
s. 177-290: il. Bibliogr. s. 200-211. Sum.
Rec.: KARČIAUSKAITĖ Indrė, Liet. Ist. Metraštis
2006 [nr] 1 (dr. 2007) s. 127-137
2864. JURGENA Inese: Citizenship
education in Latvian school // In: Edukacja
obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. - Kraków, 2007. - S. 323-332
2868. KAMIŃSKA Katarzyna: Kształtowanie się tożsamości narodowej Estończyków
i nie-Estończyków pod wpływem środków
informacji // In: Narody w Europie: tożsamość i wzajemne postrzeganie: zbiór studiów.
- Bydgoszcz, 2007. - S. 411-418. Sum.
2869. KASPAREVIČIUS Algis: Rozwój
dążeń niepodległościowych Litwinów na litewskiej prowincji w latach okupacji niemieckiej (1915-1918) // In: Lata Wielkiej Wojny:
dojrzewanie do niepodległości 1914-1918.
- Białystok, 2007. - S. 112-124. Sum.
2870. KAUNAS Domas: Viliaus Gaigalaičio [1870-1945] knygotyrinės nuostatos
ir veikla. (Vilius Gaigalaitis attitudes and activities in book science). Knygotyra 2007 T. 48
s. 187-238. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2871. KEEVALLIK
Juta:
A[ugust]
W[ilhelm] Hupeli [1737-1819] „Topographische Nachrichten”, „Nordische Miscellaneen” ja „Neue Nordische Miscelleneen”
kunstiinformatsiooni allikana. („Topographische Nachrichten”, „Nordische Miscellaneen”
und „Neue Nordische Miscelleneen” von.
A.W Hupel als eine Quelle der Informationen über die Kunst). Acta Historica Tallinnensia 1998 [nr] 2 s. 83-95. Zsfg.
214
Inne kraje bałtyckie
[912]
2872. KLIMAVIČIUS Raimundas: Neįminta XX amžiaus Lietuvos istorijos mįslė:
vasario 16-osios akto pėdsakais. - Vilnius:
Žuvėdra, 2003. - 231, [1] s., [8] s. tabl.
2880. KUROWSKI Franz: Todeskessel
Kurland: Kampf und Untergang der Heeresgruppe Nord 1944/45. - Wölfersheim-Berstadt: Podzun-Pallas, 2000. - 303 s.: il., mapy
2873. KLIMECKI Michał: Polsko-litewskie działania zbrojne w latach 1919-1920.
Zesz. Nauk. / Muz. Wojska w Białymstoku
2007 [z.] 20 s. 56-65
2881. LATVIJAS pilsoņu martiroloģijs
Vjatlagā 1938-1956: (2567 Vjatlaga mocekļu
īsbiogrāfijas). (Martyrology of Latvian citizens in Viatlag in 1938-1956) / sast. Heinrihs
Strods, Vladimirs Veremjevs. - Rīga: Latv.
Vēst. Fonds, 2006. - 519 s.: il., mapy. Sum.
Sod.
2874. KOMOROWSKI Jarosław: Druskieniki marszałka Piłsudskiego. Spotk. z Zabyt. 2007 [R.] 31 [nr] 5 s. 18-20, il.
2875. KONIUSZ Elżbieta: Sytuacja językowa i narodowościowa na Litwie Kowieńskiej w XIX wieku w świetle powieści Józefa
Weyssenhoffa [1860-1932] Soból i panna //
In: Preteksty, teksty, konteksty. - Kielce, 2007.
- S. 327-339
2876. KÕRGEMAD võimu vahendajad
ENSV-s: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretärid 1940-1990. [Najwyżsi
pośrednicy władzy w ESRR: sekretarze Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
Estoni 1940-1990] / koost. Olev Liivik; Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. - Tallinn, 2000.
- 132 s.: il.
2877. KRAJEWSKI Zenon: Polacy w Republice Litewskiej 1918-1940. - Wyd. 2 popr.
i uzup. - Lublin: Lubelskie Centr. Mark., 2007.
- 131 s., [1] k. mapy skł.: il., faks., portr., tab.
2878. KUODYS Modestas: Varniai,
Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 19271940 m. (Concentration / forced labor camps
in Lithuania 1927-1940) / Vytauto Didžiojo
Universitetas. - Vilnius: Versus Aureus, 2007.
- 206, [2] s.: il., portr. Bibliogr. s. 199-207.
Sum.
2879. KURCZ Zbigniew: Mniejszość
polska na Wileńszczyźnie: studium socjologiczne. - Wrocław, 2005
Rec.: MIELCZAREK-ŻEJMO Anna, Prz. Zach. 2007
R. 63 nr 3 s. 254-256
Rec.: ZĪLE Ļubova, Latv. Vēsture 2006 [nr] 2 s. 109111
2882. LATVIJAS vēsture: 20. gadsimts /
[aut.] Daina Bleiere [et al.]. - Rīga, 2005
Rec.: TANNBERG Tõnu, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2007 Bd. 2 s. 278-281. - WEZEL Katja, J. Balt. Stud.
2007 Vol. 38 nr 2 s. 265-268 [rec. dot. wyd. w jęz. ang.]
2883. LAUKAITYTĖ Regina: Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje 1941-1944 m.: požiūris
į žydų genocidą ir krikštą. (The Catholic
Church in Lithuania in 1941-1944: attitude
towards the genocide and babtism of Jews).
Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 2 s. 1-12. Sum.
2884. LEISEROWITZ Ruth: Tilsit: die
Rückkehr der Perspektiven. Nordost-Arch.
N.F. 2006 Bd. 15 (dr. 2007) s. 134-147
2885. LEMPERTAS Izraelis: Litvakai. Vilnius: Versus Aureus, 2005. - 141, [1] s.: il.,
faks., portr.
Toż w jęz. ang. pt.: Litvakes. - Vilnius, 2005
2886. LEWANDOWSKA
Stanisława:
Wilno 1944-1945: oczekiwania i nastroje. Warszawa: Wydaw. Neriton; Inst. Hist. PAN,
2007. - 190, [2] s., [12] s. tabl. Bibliogr. s. 177184. Sum.
2887. LIEKIS Algimantas: Lietuvių tautos
prisikėlimas: šviesuoliai inteligentai Lietuvių
tautos istorijoje (iki 1920 m.): monografija.
(The national rebirth of Lithuania). - Vilnius:
Mokslotyros Inst., 2007. - 992 s.: il., mapy,
portr. - (Lietuvos Mokslas; kn. 62). Sum.
2888. LIETUVA antrajame pasauliniame
kare / sud. Arvydas Anušauskas, Česlovas
[913]
Inne kraje bałtyckie
Laurinavičius; Lietuvos Gyventojų Genocido
ir Rezistencijos Tyrimo Centras; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2007. - 637, [1] s.:
faks., tab. Sum.
Treść: LAURINAVIČIUS Česlovas: Baltijos valstybių
paradoksai. (The paradoxes of the Baltic States) s. 9-18.
- KASPARAVIČIUS Algimantas: 1939 metų tarptautinė
krizė Europoje ir Baltijos valstybių politikos alternatyvos.
(The 1939 international crisis in Europe and the policy
alternatives of the Baltic States) s. 19-38. - ŠEPETYS Nerijus: Lietuva Trečiojo reicho taikiklyje: neįvykusi protektorato istorija (1939-1941). (Lithuania in the sights
of the Third Reich) s. 39-54. - LEBEDEVA Natal’ja [S.]:
SSSR ir Pabaltijys 1939-1941 metais: (Lietuvos pavyzdys).
(The USSR and the Baltic region during 1939-1941: (the
example of Lithuania)) s. 55-102. - BUBNYS Arūnas:
Lenkų pogrindžio požiūris į Lietuvos valstybingumą
1939-1944 metais. (The Polish underground’s view of
Lithuania statehood during 1939-1944) s. 103-116.
- TARKA Krzysztof: Lietuva Lenkijos vyriausybės politikoje Antrojo pasaulinio karo metais. (Lithuania in the
policy of the Polish government during the years of the
Second World War) s. 117-124. - DIECKMANN Christoph: Savivaldos politikos galimybės vokiečių okupuotoje Lietuvoje 1941-1944 metais. (The possibilities of the
self-rule policy in Lithuania under German occupation
1941-1944) s. 125-134. - HIDEN John: Britanijos politika
Baltijos šalių atžvilgiu 1939-1945 metais. (British policy
towards the Baltic states 1939-1945) s. 135-146. - ČUBARIAN Aleksandr: Sovietų Sąjunga ir Baltijos klausimas.
(The Soviet Union and the Baltic question) s. 147-152.
- MIAGKOV Michail: SSSR ir JAV diskusija Baltijos
šalių klausimu 1941-1945 metais. (The discussion of the
USSR and US on the question of the Baltic states during
1941-1945) s. 153-164. - KISIELEWSKI Tadeusz: Federaciniai planai Vidurio Rytų Europoje ir Baltijos valstybių
klausimas Antrojo pasaulinio karo metais Lenkijos politikos kontekste. (The question of Eastern Europe and the
Baltis states during the years of the Second World War
in the context of Polish policy) s. 165-178. - LAURINAVIČIUS Česlovas: Lietuvos valstybingumo galimybių
mozaika: 1944 metai. (The mosaic of the possibilities of
Lithuanian statehood) s. 179-195. - STANKERAS Petras:
Vokietijos politika įtraukiant Antrojo pasaulinio karo
metais užimtų Baltijos šalių gyventojus į policijos ir karinius dalinius ir jos rezultatai. (The German policy of
conscripting the inhabitants of the Baltic states occupied
during the Second World War into police and military
units and the results of this policy) s. 199-248. - KNEZYS Stasys: Kauno karo komendantūros Tautinio darbo
batalionas 1941 metais. (The National Labour Guard
Battalion of the Kaunas Military Commandant’s Office
in 1941) s. 249-284. - BUBNYS Arūnas: 253-iasis lietuvių
policijos batalionas (1943-1944). (The operations of the
253rd Lithuanian Police Battalion during 1943-1944)
s. 285-304. - BUBNYS Arūnas: Lietuvių policijos 2-asis
(Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941-1944). (The activities of the 2nd and the 252nd police battalions during
1941-1944) s. 305-324. - BUBNYS Arūnas: Lietuvių policijos batalionai Pskovo srityje ir Kurše: 13-asis ir 10(256)asis batalionai (1942-1945). (Lithuanian police battalion
215
in Pskov region and Kurzeme: the 13th and 10(256)th
(1942-1945)) s. 325-341. - ZIZAS Rimantas: Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos
metais (1941-1944). D. 1-2. (Local defense (self-defense) in Lithuania during the Nazi German occupation
(1941-1944)) s. 343-400. - ZIZAS Rimantas: Raudonųjų
partizanų Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti
konfliktai 1943 m. D. 1-2. (Armed conflicts between Red
partisans and the local defense units of Southeast Lithuanian villages) s. 401-450. - ZIZAS Rimantas: Žudynių
Kaniūkuose pėdsakais. (On the trail of the massacre at
Kaniūkai) s. 451-488. - ZIZAS Rimantas: Bakaloriškių
sunaikinimas. (The destruction of Bakaloriškės village)
s. 489-506. - BUBNYS Arūnas: Lietuvos vietinės rinktinės
susidūrimas su Armija krajova. (The conflict between the
Lithuanian Local Special Unit and the Armia Krajowa)
s. 507-516. - TININIS Vytautas: Prievartinė mobilizacija:
prievartinis Lietuvos gyventojų naudojimas SSSR ginkluotosiose pajėgose Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
1944-1945 m. (Forced mobilization) s. 517-533. - LIETUVOS kariai sovietiniame 29-ajame korpuse / [par.] Juozapas Bagušauskas s. 535-576. - ANTINACINĖ rezistencija:
lietuvių nacionalinio ir sovietinio pogrindžio Lietuvoje
ryšiai 1943-1944 m. sovietinio pogrindžio dokumentuose / [par.] Rimantas Zizas s. 577-624. - „NEPATIKIMOJI”
50-oji lietuviškoji šaulių divizija / [par.] Mindaugas Pocius s. 625-630. - VIENINGAS lietuvių tautos atsakas
J. Stalinui / [par.] Mindaugas Pocius s. 631-637
2889. LIETUVIŲ diplomatija išeivijoje
1940-1991: straipsnių rinkinys / sud. Daiva
Dapkutė, Asta Petraitytė; Vytauto Didžiojo
Universitetas. Lietuvių Išeivijos Institutas.
- Vilnius: Versus Aureus, 2007. - 319, [1]
s. Sum.
Z treści: LOZORAITIS Kazys: Žvilgsnis į vilties diplomatiją egzilyje. (A look at the diplomacy of hope in
exile) s. 9-17. - TAMOŠAITIS Mindaugas: Lietuvių liudijimai JAV Ch. J. Kersteno [1902-1972] Komitetui apie sovietų okupaciją 1940 m. Lietuvoje. (Lithuanian testimony
to the U.S. Congressional Kersten Committee about the
Soviet occupation in Lithuania in 1940) s. 60-98. - GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvių diplomatija Šveicarijoje
1940-1975 metais. (Lithuanian diplomacy in Switzerland
from 1940 to 1975) s. 99-121. - JANAUSKAS Giedrius:
Nepriklausomų valstybių reliktas: pabaltijo kraštų garbės
konsulai Kanadoje XX a. 8-9 dešimtmečiuose. (A relict
of independence: honorary consuls of the Baltic State in
Canada in the 1970s and 1980s) s. 135-155. - PETRAITYTĖ Asta: Pozicijos ir opozicijos: Lietuvos diplomatinė tarnyba Berno ir Paryžiaus konferencijose. (Positions
and oppositions: the Lithuanian diplomatic service in
the Bern and Paris conferences) s. 156-184. - DAPKUTĖ
Daiva: Stasio Lozoraičio [1898-1983] politiniai sprendimai XX a. 5-6 dešimtmetyje. (The politicial decisions
of Stasys Lozoraitis in the 1940s and 1950s) s. 185-216.
- BANIONIS Juozas: Lietuvių politinių organizacijų bendradarbiavimas su Lietuvos diplomatine tarnyba, kelliant
Lietuvos laisvės bylą 1960-1990 m. (Cooperation between Lithuanian political organizations and the Lithuanian
diplomatic service in building the case for Lithuania’s
216
Inne kraje bałtyckie
liberation from 1960 to 1990) s. 217-233. - SIMANAVIČIŪTĖ Daiva: Lietuvos diplomatinė tarnyba ir Pasaulio
lietuvių bendruomenė: atstovavimo klausimas diasporos
politikoje. (Lithuanian diplomatic service and Lithuanian World Community: the issue of representation in
diaspora politics) s. 234-253. - NOMEIKAITĖ Gintarė:
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijų
atgarsiai JAV lietuvių išeivivoje (1972-1990). (Echoes of
European Security and Co-operation Conferences in the
U.S. Lithuanian Community) s. 254-286. - ANTANAITIS
Arūnas: Ateities Lietuvos sienų vizija išeivių tekstuose XX
a. 6-9 dešimtmečiuose. (How Lithuania’s future boundaries were envisaged in émigré texts from the 1950s to the
1980s) s. 287-306. - MORKVĖNAS Rimantas: Egzilinės
diplomatijos pabaiga ir naujosios diplomatijos pradžia
1990-1991 m. (The end of diplomacy in exile and the
beginning of the Lithuanian Republic’s new diplomacy
(1990-1991)) s. 307-317
2890. LIETUVOS kultūra: Aukštaitijos
papročiai. [Kultura litewska: zwyczaje ludowe w Auksztocie] / [aut.] Rasa PaukštytėŠaknienė [et al.]; sud. Žilvytis Šaknys; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2007. - 214
s.: mapy, tab., wykr. Sum.
2891. LIETUVOS steigiamojo seimo
(1920-1922 metų) narių biografinis žodynas.
(Bibliographical dictionary of members of
the Constituen Assembly of Lithuania (19201922)) / sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas
Tamošaitis; Vilniaus Pedagoginis Universitetas. Lituanistikos Tradicijų ir Paveldo
Įprasminimo Komisija. - Vilnius, 2006. - 553,
[1] s.: il., faks., portr., tab., wykr. - (Didysis
Lietuvos Parlamentarų Biografinis Žodynas;
T. 2). Sum.
2892. LIIVIK Olev: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945-1953. (The apparatus of the Central Commitee of the Estonian Communist Party from
1945 to 1953). - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. - 209 s.: il. Bibliogr. Sum.
2893. LILLAK Rein: Eesti põllumajanduse ajalugu. [Historia estońskiego rolnictwa]. - Tartu: Eesti Põllumajandusülikool,
2003. - 240 s.: il., mapy
2894. LIPŠA Ineta: Frauen in den Parlamentswahlen der Republik Lettland 1920-1934. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd.
2 s. 127-148, wykr. Sum.
[914]
2895. LOODUS Rein: Otto von Kursell
[1884-1967], tema looming ja suhted eestiga.
(Otto von Kursell, sein Schaffen und die Beziehungen mit Estland). Acta Historica Tallinnensia 2000 [nr] 4 s. 3-30, il., portr. Zsfg.
2896. LOODUS Rein: Põhjamaade kaasaegse kunsti tulek Eestisse 19. sajandi lõpul
ja 20. sajandi algul. (Die ersten Ausstellungen der zeitgenössischen nordischen Kunst
in Estland). Acta Historica Tallinnensia 1998
[nr] 2 s. 96-114, il. Zsfg.
2897. LUMANS Valdis O.: Latvia in
World War II. - New York, 2006
Rec.: KOTT Matthew, J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr
3 s. 377-379
2898. LUST Kersti: Pärisorjast päriskohaomanikuks: talurahva emantsipatsioon
Eestikeelse Liivimaa kroonukülas 1819-1915.
(Emancipation of state peasants in the Estonian part of Livland 1819-1915). - Tartu:
Eesti Ajalooarhiiv, 2005. - 375 s.: il. Bibliogr.
s. 334-348. Sum.
Rec.: LOIT Aleksander, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2007 Bd. 2 s. 270-277
2899. LUTS-SOOTAK Marju: Die Erfolglosigkeit der estländischen Bauern vor der
Höchstgerichtsbarkeit des Russischen Reichs
(1856-1889) // In: Gerichtskultur im Ostseeraum: vierter Rechtshistorikertag im Ostseeraum. - Frankfurt/M., 2007. - S. 175-187
2900. MAKSIMAITIS Mindaugas: Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a.
pirmoji pusė): monografija. (The history of
the constitutions of the Lithuanian State:
first half of the twentieth century) / Mykolo
Romerio Universitetas. - Vilnius: Justitia,
2005. - 390, [2] s. Bibliogr. s. 297-309
2901. MALAHOVSKIS Vladislavs: Latgales sādžu dalīšana viensētās 20. gadsimta
20. gados. (Dividing of Latgale villages into
farmsteads in the 1920’s). Latv. Vēsture 2006
[nr] 3 s. 29-39, tab. Sum.
2902. MARANDI Rein: Kindral Johan
Laidoner [1884-1953] Eesti Vabariigi polii-
[915]
Inne kraje bałtyckie
tikas 1921-1940. (General Johan Laidoner in
the politics of the Republic of Estonia, 1921-1940). Acta Historica Tallinnensia 2000 [nr]
4 s. 95-103. Sum.
2903. MAURER Trude: Vorposten - oder
auf verlorenem Posten?: die Universitäten
Strassburg und Jur’ev. Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2007 Jg. 56 H. 4 s. 500-538. Sum.
2904. MERTELSMANN Olaf: Der stalinistische Umbau in Estland: von der Marktzur Kommandowirtschaft. - Hamburg, 2006
Rec.: HACKMANN Jörg, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2007 Jg. 56 H. 1 s. 141-143
2905. MERTELSMANN Olaf: Tartu Dorpat - Jur’ev. Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd.
15 (dr. 2007) s. 195-220, tab.
2906. MIKAINIS Zigurds: Citizenship and national diversity in the Republic of Latvia // In: Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych.
- Kraków, 2007. - S. 333-344
2907. MIKALAUSKAS Arvydas: The infrastructure of civil service ethic in the First
Republic of Lithuania (1918-1940). Zesz.
Nauk. Doktorantów 2007 nr 1 s. 91-109
2908. MIKALAUSKAS Arvydas: Valstybės administracinio personalo įdarbinimo
praktika Pirmojoje Lietuvos Respublikoje
(1918-1940 m.). (The hiring practices for
public administration personnel in the First
Lithuanian Republic (1918-1940)). Liet. Ist.
Metraštis 2006 [nr] 2 (dr. 2007) s. 85-112, tab.
Sum.
2909. MIKNYS Rimantas: Kształtowanie
się nowoczesnego społeczeństwa na Litwie
w pierwszej połowie XX w.: (wybrane problemy). - Poznań: Inst. Hist. UAM, 2007. - 34, [1]
s. - (Wykłady / Instytut Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 10)
2910. MÖLDRE Aile: The book publishing system in Estonia during the Soviet rule
in 1944-1991. Knygotyra 2006 T. 47 s. 105-121. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
217
2911. MORKŪNAITĖ-LAZAUSKIENĖ
Aistė: Lietuvos Respublikos savivaldybių raida 1918-1920 m.: mokslo monografija. (The
development of the municipalities of the Republic of Lithuania in 1918-1920) / Šiaulių
Universitetas. Socialinių Mokslų Fakultetas.
- Šiauliai, 2007. - 284, [1] s., [6] s. tabl.: wykr.
Bibliogr. s. 246-257. Sum.
Red.: PIVORAS Saulius, Darbai ir Dienos 2007 [nr]
48 s. 303-306
2912. MORKŪNAITĖ-LAZAUSKIENĖ
Aistė: Rola mniejszości narodowych na Litwie
w tworzeniu samorządów lokalnych w latach
1918-1919. Stud. z Dziej. Ros. i Europy Środ.Wsch. 2007 T. 42 s. 17-33. Sum. Sod.
2913. MÜHLENDAHL Paul v.: Die
Schreckenstage des Estländischen Adels: Tagebuchaufzeichnungen über die Deportation
der „Baltischen Barone” nach Sibirien vom
28. Januar/10. Februar bis 21. April/4. Mai
1918. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2007 Bd. 54
s. 113-139, il.
2914. NARUŠIENĖ Vaiva: J. A. Herbačiausko [1876-1944] Lietuvos vizija ir meginimai ją įgyvendinti: 1927 ir 1928 m. kultūriniai vizitai Lenkijoje. (The political vision of
Lithuania of J. A. Herbaczewski and his efforts to realize it: his cultural visits to Poland
in 1927 and 1928). Darbai ir Dienos 2006 [nr]
46 s. 9-30. Sum.
2915. NARUŠIENĖ Vaiva: Józef Albin
Herbaczewski [1876-1944]: pisarz polskolitewski. - Kraków: Universitas, 2007. - 420,
[2] s., [1] k. tabl. - (Biblioteka Literatury Pogranicza; T. 14) . Bibliogr. s. 365-405
2916. NIWIŃSKI Piotr: Grupa młodzieżowa Okręgu Wileńskiego AK // In: Młodzież
w oporze społecznym 1944-1989. - Wrocław,
2002. - S. 15-22
2917. OBERDÖRFER Lutz: British foreign policy towards the question of Vilna between the Versailles peace conference and the
Polish-Lithuanin war-scare crisis of march
1938. Stud. Maritima 2006 Vol. 19 s. 121-152.
Streszcz.
218
Inne kraje bałtyckie
2918. OKULICZ-KOZARYN Radosław:
Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha:
twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. im. A. Mickiewicza, 2007. - 310 s.: il. - ( Filologia Polska /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 97) (Kolekcja Europejska). Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
2919. PALUSZYŃSKI Tomasz: Stanisław
Bułak-Bałachowicz w estońskiej wojnie narodowo-wyzwoleńczej w latach 1918-1919.
Poznańskie Zesz. Human. 2006 T. 6 s. 81-99.
Sum.
2920. PALUSZYŃSKI Tomasz: Walka
o niepodległość Estonii 1914-1920. - Poznań:
Ofic. Wydaw. Wyż. Szk. Języków Obcych,
2007. - 494 s., XXXVI s. tabl.: mapy. Bibliogr.
s. 443-459
2921. PĀRPUCE Rasa: Latvijas-Vācijas
Paritārās komisijas darbs 1939.-1940. gadā:
Latvijas kulturās vērtību sadale. (Work of Latvian-German Paritary Commission in 1939–1940: distribution of Latvian cultural values). Latv. Vēsture 2006 [nr] 1 s. 11-31. Zsfg.
2922. PATRUŠEVA Natalija G.: Revizija
vremennogo komiteta po delam pečati v
Vil’no v 1914 g. Knygotyra 2006 T. 47 s. 142-148. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2923. PETRULIS Vaidas: Politika architektūroje: reiškinio prielaidos sovietmečio Lietuvoje. (Politics, architecture and the
premises behind their linking in Soviet Lithuania). Darbai ir Dienos 2007 [nr] 48 s. 101-118. Sum.
2924. PIHLAMÄGI Maie: Eesti ja Läti
majanduslik koostöö aastail 1920-1940. (Estonian-Latvian economic cooperation 1920-1940). Acta Historica Tallinnensia 2002 [nr]
6 s. 84-107, tab. Sum.
2925. PIHLAMÄGI Maie: Eesti kaubad
põhjanaaber Soome turul 1920. ja 1930. aastatel. (Estonian goods in the Finnish market
in the 1920s and 1930s). Acta Historica Tallinnensia 2000 [nr] 4 s. 71-94, tab., wykr. Sum.
[916]
2926. PIHLAMÄGI Maie: Eesti kaubandussuhted Suurbritanniaga aastail 1918-1940.
(Trade relations between Estonia and Great
Britain in 1918-40). Acta Historica Tallinnensia 1999 [nr] 3 s. 88-108. Sum.
2927. PIHLAMÄGI Maie: Eesti tööstus
murrangulisel 1940.-1941. aastal: turumajanduselt plaanimajandusele. (Estonian industry
in the crucial years 1940-1941: from a market
economy to a planned economy). Acta Historica Tallinnensia 1997 [nr] 1 s. 152-174. Sum.
2928. PISTOHLKORS Gert v.: Die Lettische Revolution von 1905 in deutschbatlischer Perspektive. Latv. Vēsture 2006 [nr] 1
s. 91-100
2929. PLAKANS Andrejs: Two 1905
Congresses in Latvia: a reconsideration. J.
Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 4 s. 401-417. Sum.
2930. POČS Kārlis: Latvijas-Francijas
ekonomiskās attiecības 20. gs. 20. gadu otrajā
pusē. (Latvian-French economic relations in
the second part of the 1920s). Latv. Vēsture
2006 [nr] 4 s. 16-33, tab. Sum.
2931. POURCHIER-PLASSERAUD Suzanne: Riga 1905-2005: a city with conflicting
identities. Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd. 15 (dr.
2007) s. 175-194
2932. RAHI-TAMM Aigi: Teise maailmasõja järgsed massirepressioonid Eestis:
allikad ja uurimisseis. (Mass repressions in
Estonia after world war II: sources and current state of research). - Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus, 2004. - 350 s.: il. - (Dissertationes
historiae Universitatis Tartuensis; 9). Sum.
2933. RAŠKAUSKAS Kęstutis: Kova dėl
Lietuvių kalbos teisių Vilniaus religiniame
gyvenime 1896-1901 m. (The struggle for
Lithuanian language rights in the religious
life of the Vilnius religion, to 1901). Darbai ir
Dienos 2007 [nr] 48 s. 21-42. Sum.
2934. RAUN Toivo U.: The All-Estonian
Congress in Tartu, november 1905: a reassessment. J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 4
s. 383-400. Sum.
[917]
Inne kraje bałtyckie
2935. RAUN Toivo U.: Culture wars in
Estonia at the beginning of the 20th century.
Acta Historica Tallinnensia 2000 [nr] 4 s. 49-58. Streszcz. w jęz. łot.
2936. RAUN Toivo U.: Latvian-Estonian
cultural and political contacts, 1900-1914.
Acta Historica Tallinnensia 1999 [nr] 3 s. 66-74. Streszcz. w jęz. łot.
2937. RAUN Toivo U.: Violence and activism in the Baltic provinces during the revolution of 1905. Acta Historica Tallinnensia
2006 [nr] 10 s. 48-59
2938. REZMER Waldemar: Wojskowogeograficzne położenie międzywojennej Litwy. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2007 T. 44
s. 249-278, tab. Sum.
2939. ROHTLA Geiu: Die Universität als
Musikzentrum der Stadt Dorpat in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts: einige Einblicke
in das Forschungsgebiet. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 197-202
2940. ROKICKI Paweł: Armia Krajowa
na Wileńszczyźnie 1943-1945 / il. Arnold
Bulczyński. - Warszawa: Barwa i Broń; Expadon Publishing, 2007. - 184 s.: il., tab. - (Spotkania z Historią)
2941. ROSENTHAL Reigo: Loodearmee. [Armia Północno-Zachodnia]. - Tallinn: Argo, 2006. - 719 s., [8] s. tabl.: il., portr.
+ 1 CD-Rom. Sod.
Dot. Estonii
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 285-292
2942. SAAGPAKK Maris: Die Umsiedlung in deutschbaltischen Autobiographien.
Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 1
s. 50-67. Sum.
2943. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia, ZIELIŃSKA Anna: Język i obyczajowość szlachty litewskiej na podstawie korespondencji prywatnej z 2. połowy XIX wieku
(na przykładzie jednej rodziny [Sawickich]).
Acta Balt.- Slav. 2007 [T.] 31 s. 235-265, faks.
Sum.
219
2944. SELENIS Valdas: Lietuvos istorikų
bendrija 1918-1944 metais: kolektyvinės
biografijos tyrimas. (The Lithuanian Community of historians in 1918-1944’s: study of
collective biography) / Vilniaus Pedagoginis
Universitetas. - Vilnius, 2007. - 218, [2] s.: il.,
faks., portr., wykr. Bibliogr. s. 193-209. Sum.
2945. SELIŠKA Edvards: Etniskais un
saimnieciskais stāvoklis Latgalē 1905.-1906.
gadā. (Ethnic and economic situation in Latgale in 1905-1906). Latv. Vēsture 2006 [nr] 2
s. 5-15. Sum.
2946. ŠENAVIČIENĖ Ieva: 1861-1862
m. Lietuva: patriotinės religinės manifestacijos. (Lithuania during 1861-1862: patriotic
religious parades). Liet. Ist. Metraštis 2006
[nr] 1 (dr. 2007) s. 5-32. Sum.
2947. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Dvasininkija
ir lietuvybė: Katalikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5-7-ajame
dešimtmetyje. (Duchowieństwo a litewskość:
odnowa kościoła katolickiego w diecezji
żmudzkiej w latach 40-tych - 60-tych XIX w.)
/ Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2005.
- 473, [1] s.: faks. Bibliogr. s. 399-418. Sum.
Streszcz.
2948. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Lietuva
1861-1862 m.: civilinės ir dvasinės valdžios
potvarkiai dėl dvasininkijos politinės laikysenos ir policijos elgesio bažnyčiose. (Lithuania 1861-1862: the decrees of the civil and
spiritual authorities concerning the political
attitude of clergy and police behaviour in
churches). Liet. Ist. Metraštis 2006 [nr] 2 (dr.
2007) s. 69-84. Sum.
2949. SENN Alfred Erich: Lithuania
1940: revolution from above. - Amsterdam:
Rodopi, 2007. - 290 s. - (On the Boundary of
Two Worlds; 9)
Rec.: LIEKIS Šarūnas, Darbai ir Dienos 2007 [nr] 47
s. 245-250
2950. ŠETKUS
Benediktas:
Lenkų
mokyklų steigimas Lietuvoje 1926 m. (The
foundation of Polish schools in 1926). Istorija
(Vilnius) 2007 [nr] 65 s. 38-47. Sum.
220
Inne kraje bałtyckie
[918]
2951. SIDORKIEWICZ Krzysztof: Stosunki polsko-litewskie 1990-2004 w kontekście położenia mniejszości polskiej na Litwie.
Szkice Hum. / Olszt. Szk. Wyż. 2005 T. 5 nr
1/2 s. 245-259. Streszcz. Sum.
2959. STALIŪNAS Darius: Alternatives
to Lithuanian ethnonationalism in the 19th
century: critical remarks on recent debates
in Lithuanian historiography. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2007 Jg. 56 H. 3 s. 417-428
2952. ŠIMKUVA Helēna: Mazākumtautību loma Latvijas Republikas tautsaimniecībā (1920-1940). (Role of minorities
in the national economy of the Republic of
Latvia (1920-1940)). Latv. Vēsture 2006 [nr]
2 s. 96-103, tab.
2960. STALIŪNAS Darius: Making Russians: meaning and practice of russification
in Lithuania and Belarus after 1863. - Amsterdam: Rodopi, 2007. - XII, 465 s.: il., mapa,
portr. - (On the Boundary of Two Worlds:
Identity, Freedom, and Moral Imagination in
the Baltics; 11). Bibliogr. s. 417-456
2953. SIRK Väino: Haridus ja õpetajaskond Eestis omariikluse loomise aastatel
(1917-1920. aastate algus). (Education and
the teaching profession in the years of building sovereign Estonia (1917 until the early
1920s)). Acta Historica Tallinnensia 1999 [nr]
3 s. 130-155. Sum.
2954. SLAPTASIS LKP CK plenumas
[28 VIII 1989 r.]. (The secret plenum of the
Central Committee of the Lithuanian Communist Party) / sud. Vladas Sirutavičius. Liet.
Ist. Metraštis 2006 [nr] 1 (dr. 2007) s. 77-124
2955. SOLAK Zbigniew: Między Polską
a Litwą: życie i działalność Michała Römera
1880-1920. - Kraków, 2004
Rec.: BUCHOWSKI Krzysztof, Teki Biograficzne
2007 nr 2 s. 141-145
2956. SOVIET deportations in Estonia:
impact and legacy: articles and life histories
/ ed. Kristi Kukk, Toivo Raun; Filiae Patriae
Sorority. - Tartu: Tartu Univ. Press, 2007. 218 s.
2957. SPEER Annemarie: Der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg: wie ich ihn
1942-1944 in Riga erlebt habe. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2007 Bd. 54 s. 154-166, il.
2958. STAATLICHE Einheit und nationale Vielfalt im Baltikum: Festschrift für
Prof. Dr. Michael Garleff zum 65. Geburtstag
/ hrsg. v. Gert v. Pistohlkors, Matthias Weber.
- München, 2005
Rec.: PLATH Ulrike, Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd. 15
(dr. 2007) s. 393-397
2961. STANKIEWICZ Wojciech: Rozwój
współpracy polsko-litewskiej na przełomie
XX i XXI wieku // In: Procesy migracyjne
w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007. - S. 289-297: tab.
2962. ŠTRALE Aina: Zakat cenzury v Sovetskoj Latvii 1985-1990 gg. Knygotyra 2006
T. 47 s. 122-141. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2963. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Lenkų išvykimas iš Vilniaus 1944-1947 m.: kultūrinių vertybių klausimas. (The departure
of Poles from Vilnius during 1944-1947:
the question of cultural treasures). Liet. Ist.
Metraštis 2006 [nr] 2 (dr. 2007) s. 137-154.
Sum.
2964. STRAVINSKIENĖ Vitalija: NKVD-NKGB vaidmuo vykdant Lietuvos lenkų
repatriaciją (1944-1947 m.). (The role of the
NKVD-NKGB in the repatriation of Polish
Lithuanians (1944-1947)). Liet. Ist. Metraštis
2006 [nr] 1 (dr. 2007) s. 45-62. Sum.
2965. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Rytų ir
Pietryčių Lietuvos apgyvendinimo planai ir jų
realizavimas: 1944 m. antrasis pusmetis-1946
metai. (Settlement plans for East and Southeast Lithuania and their realisation: from the
second half of 1944 until 1946). Lituanistica
2007 T. 53 Nr. 2 s. 13-27. Sum.
2966. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Rytų
ir Pietryčių Lietuvos gyventojų repatriacija į
Lenkiją (1944 m. pabaiga-1947 m.). (Repatriation of residents of Eastern and Southeastern
[919]
Inne kraje bałtyckie
Lithuania to Poland (end 1944-1947)). Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 1 s. 36-50, tab. Sum.
2967. STREIKUS Arūnas: Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990). - Vilnius, 2002
Rec.: KOZŁOWSKA Joanna, Politeja 2007 nr 1
s. 561-566
2968. STRODS Heinrihs: PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). D. 1-2. (USSR combatants in Latvia (1941-1945)). - Rīga: Žurn.
Latv. Vēst. Fonds, 2006-2007. - 407 s.: il., faks.,
mapy, tab; 415 s.: il., mapy. Sum. Sod.
Tom 2 nosi tytuł: Dokumenti un materiāli
2969. SURWIŁO Jerzy: Rachunków nie
zamykamy. - Wilno: Margi Raštai, 2007. - 612
s.: il., portr.
Dot. Wileńszczyzny w okresie II wojny światowej.
Popr. i uzup. wyd. książki: Rachunki nie zamknięte.
- Wilno, 1992
2970. SWAIN Geoffrey: Divided we fall:
division within the national partisans of Vidzeme and Latgale, fall 1945. J. Balt. Stud.
2007 Vol. 38 nr 2 s. 195-214. Sum.
2971. SZERLĄG Alicja: Obywatelskość
w rodzinnych przestrzeniach socjalizacyjnych Polaków funkcjonujących w wielonarodowym społeczeństwie Litwy // In: Edukacja
obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych. - Kraków, 2007. - S. 199-213
2972. SZPOPER Dariusz: Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej: myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich
w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862. - Gdańsk, 2003
Rec.: PRUSZYŃSKI Jan, Prz. Wsch. 2005/2006 T. 9
z. 3 s. 729-737
2973. SZULSKA Inesa: Henryk Sienkiewicz na Litwie: z dziejów litewskiej recepcji
pisarza // In: Henryk Sienkiewicz w kulturze
polskiej. - Lublin, 2007. - S. 441-452
2974. TAAGEPERA Rein: The Baltic
perspectives of Estonian turning points. Acta
Historica Tallinnensia 2000 [nr] 4 s. 59-70,
tab., wykr. Streszcz. w jęz. łot.
221
2975. TAMOŠAITIS Mindaugas: Kartų
konfliktas Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjungoje XX a. 4-ame dešimtmetyje. (The
generation conflict within the Lithuanian
Peasant Populist Party in the 4th decade of
the 20th century)). Istorija (Vilnius) 2007 [nr]
65 s. 48-64, il., portr. Sum.
2976. TAMOŠAITIS Mindaugas: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės
nesutarimai su Vincu Kvieska [1889-1958] ir
jo šalininkais XX a. 4-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje. (Conflict between Vincas Kvieska and his followers and the leadership of the
Lithuanian Peasant Populist Union in the
beginning of the fourth decade of the 20th
century). Darbai ir Dienos 2007 [nr] 48 s. 43-74, tab. Sum.
2977. TANNBERG Tõnu: Der Kreml
und die baltische Frage 1956. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 173-196. Sum.
2978. TOPIJ Andrzej: Rola Niemców
w życiu gospodarczym guberni bałtyckich
Rosji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku // In: Polska w kręgu polityki,
kultury i gospodarki europejskiej: księga
pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof.
Maksymiliana Grzegorza. - Bydgoszcz, 2007.
- S. 226-243: tab.
2979. TRUSKA Liudas: Lietuviai ir žydai
nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio: antisemitizmo Lietuvoje raida. - Vilnius, 2005
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Liet. Ist. Metraštis 2006
[nr] 1 (dr. 2007) s. 137-142
2980. URBANAVIČIUS Vytautas: Adolfas Tautavičius (1925 09 09 - 2006 08 10): vietoje nekrologo. Liet. Ist. Metraštis 2006 [nr] 2
(dr. 2007) s. 221-229, portr.
2981. VANAĢELIS Aivis: Sarkano
partizānu darbība Latvijas teritorijā (19411945). [Cz. 1-2]. (Operations of the Red Partisans in the territory of Latvia (1941-1945).
Latv. Vēsture 2006 [nr] 3 s. 48-57, tab.; [nr] 4
s. 47-57. Sum.
222
Inne kraje bałtyckie
2982. VASKELA Gediminas: Darbo užmokestis ir darbininkų bei tarnautojų šeimų
gyvenimo lygis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
1938-1940 metais. (Salaries and living standards of workers’ and employees’ families in
Lithuania, Latvia and Estonia in 1938-1940).
Lituanistica 2007 T. 53 Nr. 4 s. 19-35, tab.
Sum.
2983. VILIŪNAS Dalius: Užmirštieji
apšvietos epochos pedagogikos ir mokykl,u
siluetai: bajoro ugdymas XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžioje Marijampolės marijonų
mokykloje. (Forgotten siluettes of pedagogy
and schools in the era of enlighment: the upbringing of nobles at the Marian school in
Marijampolė at the beginning of the 18th - beginning of the 19th centuries). Liet. Katalikų
Mokslo Akad. Metraštis 2007 T. 30 s. 59-95.
Sum.
2984. VILKELIS Gintautas: Lietuvos ir
Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje. (The relations between Lithuania and Poland at the
League of Nations). - 230, [2] s., [32] s. tabl.:
il. Bibliogr. s. 208-223. Sum.
Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym
2985. VSEVIOV David: Kirde-Eesti urbaanse anomaalia kujunemine ning struktuur pärast Teist maailmasõda. (The formation and structure of the urban anomaly in
northeast Estonia after World War II). - Tallinn: Pedag. Kirjastus, 2002. - 104 s. - (Humanitaarteaduste Dissertatsioonid / Tallinna
Pedagoogikaülikool; 8). Sum.
2986. VSEVIOV David: Nõukogudeaegne Narva: elanikkonna kujunemine 1944-1970. [Ludność Narwy w czasach sowieckich 1944-1970]. - Tartu, 2001. - 103, [1]
s.: il. - (Okupatsioonide Repressiivpoliitika
Uurimise Riiklik Komisjon; 15). Sod.
2987. WASKAN Jan: Problem przynależności państwowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893-1921. - Bydgoszcz, 2006
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2007 nr 5 s. 387-392
[920]
2988. WOJDYŁO Witold: Drażniący karzeł: Narodowa Demokracja wobec problemu
Wilna i Litwy Środkowej w latch 1918-1922.
Athenaeum 2007 Vol. 17 s. 141-149. Sum.
2989. ZAKE Ieva: Authoritarianism and
political ideas of Latvian nationalist intellectuals. J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 3 s. 291-315. Bibliogr. s. 310-315. Sum.
2990. ŽALYS Vytautas: Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940). T. 1. - Vilnius:
Versus Aureus, 2007. - 583, [1] s.
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2007
[nr] 66 s. 66-68. - PETRAITYTĖ Asta, Darbai ir Dienos
2007 [nr] 47 s. 254-261
2991. ZAREMBA Przemysław: Przekształcenia gospodarcze i polityczne Estonii
po upadku komunizmu w świetle założeń
chicagowskiej szkoły ekonomicznej. Consensus 2007 [nr] 8 s. 185-212, tab., wykr. Sum.
2992. ZASZTOWT Leszek: Nielegalne
szkoły w latach siedemdziesiątych XIX wieku: Wileński Okręg Naukowy // In: Europa
Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku: w kręgu edukacji i polityki / L. Zasztowt.
- Warszawa, 2007. - S. 175-200: tab
2993. ZDANOWSKI Jan: Mniejszość
polska w Republice Łotewskiej 1990-2005.
Politeja 2007 nr 2 s. 409-421. Sum.
2994. ZELČE Vita: Die ersten sowjetischen Zeitdokumente der Nachkriegszeit:
Kalender für das Jahr 1945. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007 Bd. 2 s. 159-172, il.. Sum.
2995. ZELMENIS Gints: Kultūras dzīves
pārraudzība Latvijā 1934.-1940. gadā. (Supervision of cultural life in Latvia in 1934-1940).
Latv. Vēsture 2006 [nr] 2 s. 34-44. Sum.
2996. ZUNDA Antonijs: Baltijas jautājums pēckara perioda starptautiskajās
attiecībās: (40.gadu otrā puse-50.gadu sākums). (Baltic question in the international
relations of the post-war period: (second part
of the 1940’s / beginning of the 1950’s)). Latv.
Vēsture 2006 [nr] 2 s. 54-78. Sum.
[921]
Inne kraje bałtyckie
2997. ŻYCIE społeczne Polaków na
Wschodzie: wybrane zagadnienia / red.
nauk. Adam Bobryk; Archiwum Państwowe w Siedlcach; Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. Oddział w Siedlcach. - Siedlce , 2007.
- 363 s.: tab., wykr. Streszcz. Sod.
Z treści: WOŁKONOWSKI Jarosław: Współczesna sytuacja polskiej mniejszości na Litwie: płaszczyzny
konfliktu i współpracy z instytucjami państwa litewskiego i społeczeństwem obywatelskim s. 55-63. - BOBRYK
Adam: Stosunek społeczeństwa litewskiego do polskich
pomników i miejsc pamięci narodowej: przypadek Oran
s. 65-76. - MIECZKOWSKI Romuald: Sytuacja Polaków
na Litwie: oceny i propozycje poprawy s. 77-81. - GRYNIA
223
Alina: Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznego rozwoju mniejszości polskiej na Litwie s. 83-92. - SZOSTAKOWSKI Józef: Kwestia odrodzenia polskości na Łotwie
i w Estonii na łamach wileńskiej prasy polskojęzycznej
w latach 1985-1990 s. 93-101. - BORUCIŃSKA Izabela:
Polityka Polski i Litwy wobec mass mediów mniejszości
polskiej po 1989 r. s. 159-173. - SIDORKIEWICZ Krzysztof: Polacy w mediach w odrodzonym państwie litewskim
s. 177-185. - JAROSZYŃSKI Jan: Kulturotwórcza misja
„Kuriera Wileńskiego” s. 187-192. - WADOWSKI Dariusz: Czynniki tożsamości kulturowej Polaków na Wileńszczyźnie s. 219-229. - SAKOWICZ Eugeniusz: Ostra
Brama w Wilnie: między Wschodem a Zachodem: metafora „bramy” w kulturze s. 231-239. - SZELUK Anna:
Wołczyn: ślady wiary i polskości s. 241-246
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz. 20, 40, 89, 101, 140, 180, 184, 543, 1234,
1806, 2347, 2425, 2428, 2471, 2474, 2475, 2477, 2483,
2495, 2508-2512, 2534, 2606, 2829, 3195, 3262
2998. LOOIJENGA Tineke: Texts & contexts of the oldes Runic inscriptions. - Leiden:
Brill, 2003. - XII, [2], 383 s., [32] s. tabl.: il.,
mapy, pl. - (The Northern World; Vol. 4). Bibliogr. s. 361-377
—————
2999. ANTONSSON Haki: St. Magnús
of Orkney: Scandinavian martyr-cult in context. - Leiden: Brill, 2007. - VI, [2], 269 s.:
mapy. - (The Northern World; Vol. 29). Bibliogr. s. 231-259
3000. BAGGE Sverre: Aims and means
in the inter-Nordic conflicts 1302-1319.
Scand. J. Hist. 2007 Vol. 32 No. 1 s. 5-37. Bibliogr. s. 35-37
3001. BILL Jan: Scandinavian warships and naval power in the thirteenth and
fourteenth centuries // In: War at sea in the
middle ages and renaissance. - Woodbridge,
2003. - S. 35-52
3002. BØGH Anders: Sejren i kvindens
hånd: kampen om magten i Norden ca. 136589. - Århus, 2003
Rec.: HAUG Eldbjørg, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 2 s. 307-310
3003. BORAWSKA Teresa: Od negacji
do akceptacji: z dziejów recepcji heliocentryzmu w Skandynawii. Biul. Pol. Misji Hist.
2007 nr 4 s. 17-31
Toż w jęz. niem. pt.: Von der Ablehnung bis zur
Akzeptanz: zur Geschichte der Rezeption des Heliozentrismus in Skandinavien s. 169-184
3004. BRINK Stefan: Legal assembly sites
in early Scandinavia // In: Assembly places
and practices in medieval Europe. - Dublin,
2004. - S. 205-216
3005. CHRZANOWSKI Witold: Słowianie i wikingowie. - Kraków: Wydaw. EGIS,
2007. - 286, [1] s.: il. Bibliogr. s. 283-287
Wyd. popularnonaukowe
3006. DÄNEMARK, Norwegen und
Schweden im Zeitalter der Reformation
und Konfessionalisierung / hrsg. v. Matthias
Asche, Anton Schindling. - Münster, 2003
Rec.: AMUNDSEN Arne Bugge, Hist. Tidsskr. (N)
2006 Bd. 85 nr 3 s. 561-564
3007. DOŚPIAŁ-BORYSIAK Katarzyna:
Państwa nordyckie a Unia Europejska. - Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 2007. - 180, [2] s.:
tab. - (Unia Europejska). Bibliogr. s. 171-179
3008. DUCZKO Władysław: Ödun z białym niedźwiedziem: jak działał mechanizm
daru w jedenastowiecznej Skandynawii // In:
Do, ut des - dar, pochówek, tradycja: Funeralia Lednickie, spotkanie 7. - Poznań, 2005.
- S. 239-242
224
Inne kraje bałtyckie
3009. DŽAKSON Tat’jana N.: Die Hydrographie Osteuropas in den altskandinavischen Quellen // In: „Russkaja reka”: rečnye
puti Vostočnoj Evropy v antičnoj i srednevekovoj geografii. - Moskva, 2007. - S. 275-353
3010. FAGERLAND Tor Einar: Krigføring
og politisk kultur i nordisk middelalder: de
mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et
europeisk perspektiv. - Trondheim, 2006
Rec.: HERMANSON Lars, Hist. Tidsskr. (N) 2007
Bd. 86 nr 1 s. 121-126
3011. GRENSER og grannelag i Nordens
historie / red. Steinar Imsen. - Oslo, 2005
Rec.: LIND Gunner, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 3 s. 539-542
3012. GRZYBOWSKI Marian: Ustroje
państw Europy Północnej. - Kraków: Kaligraf, 2006. - 121 s. Bibliogr. s. 119-121
3013. GUSTAFSSON Harald: Nordens
historia: en europeisk region under 1200 år.
- 2. [aktualiserade] uppl. - Lund: Studentlitteratur, 2007. - 343 s.: il.
3014. HAJDUK Bolesław: Polskie
uchodźstwo niepodległościowe w Skandynawii w latach 1945-1989 // In: Zakończenie II
wojny światowej: polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005. - Gdańsk, 2006. - S.
192-215
3015. HECKER-STAMPEHL Jan: The
history of Nordic co-operation: success story
or a series of shipwrecks? // In: Perceptions of
loss, decline and doom in the Baltic Sea region. - Berlin, 2004. - S. 261-274. Sum.
3016. IHALAINEN Pasi: The enlightenment and the redefinition of political loyalties: a review of the state of research in Scandinavia. Scand. J. Hist. 2007 Vol. 32 No. 4
s. 346-357
3017. ILKJÆR Jørgen: Illerup Ådal: czarodziejskie zwierciadło archeologii. - Warszawa: Wydaw. Trio, 2007. - 153, [1] s.: il., mapy
Stanowisko archeologiczne w Danii
[922]
3018. JAWORSKI Paweł: Picture of everyday life of Scandinavian countries in the literature of the 2nd Polish Republic. Stud. Maritima 2007 Vol. 20 s. 149-178. Streszcz.
3019. KULESZA Przemysław: Normanowie a chrześcijaństwo: recepcja nowej wiary w Skandynawii w IX i X wieku. - Wrocław:
Wydaw. i Agencja Inf. WAW Grzegorz Wawoczny, 2007. - 360 s.: il. Bibliogr. 320-339
3020. LÄNGS Nordens äldsta postvägar: de nordiska postvägarna under 1600-talet. [Wzdłuż najstarszych północnych dróg
pocztowych: skandynawskie drogi pocztowe
w XVII wieku] / red. Hans Runge Kristoffersen. - København: Post & Tele Mus., 2004. 266 s.: il., mapy
3021. LITERACY in medieval and early
modern Scandinavian culture / ed. by Pernille Hermann. - Odense, 2005
Rec.: THORVALDSEN Bernt Øyvind, Scand. J. Hist.
2007 Vol. 32 No. 3 s. 315-319
3022. MAŁŁEK Janusz: Jan Szymański
(1941-2007). Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 197199
3023. MANGELSDORF Günter: Kernräume und Peripherien der Besiedlung der
Wikinger im Ostseegebiet. Siedlungsforschung
2004 Bd. 22 s. 47-58, il. Sum.
3024. The MARITAL economy in Scandinavia and Britain, 1400-1900 / red. Maria
Ågren, Amy Louise Erickson. - Aldershot,
2005
Rec.: JACOBSEN Grethe, Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd.
107 H. 2 s. 566-570
3025. NORDANDKOG Gunnar: Föreställd hedendom: tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia.
(Imagining paganism: early medieval Scandinavian church doors in research and history). - Lund: Nordic Acad. Press, 2006. - 414
s.: il., mapy. - (Vägar till Midgård; 9). Bibliogr.
s. 379-403. Sum.
Rec.: HOHLER Erla Bergendahl, Scand. J. Hist. 2007
Vol. 32 No. 4 s. 411-414
[923]
Inne kraje bałtyckie
3026. PALM Rune: Vikingarnas språk
750-1100. - Stockholm: Norstedt, 2004. - 522,
[1] s.: il.
Dot. badań nad językiem Wikingów
Rec.: LERCHE NIELSEN Michael, Hist. Tidskr. (S)
2006 [Bd.] 126 [nr] 3 s. 584-586
3027. PIOTROWSKI Bernard: Tradycje
jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego
do idei nordyckiej. - Poznań, 2006
Rec.: KŁONCZYŃSKI Arnold, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 233-235. - SZYMAŃSKA-BRAŁKOWSKA Małgorzata, Klio (Toruń) 2007 [nr] 9 s. 160-162. - SZYMAŃSKI Jan, Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 213-214
3028. PRANKE Piotr: Niewolnictwo
i niewolnicy w społeczeństwie wikingów.
Teka Historyka 2007 nr 30/31 s. 183-190
3029. ROSLUND Mats: Guests in the
house: cultural transmission between Slavs and
Scandinavians 900 to 1300 A.D. - Leiden: Brill,
2007. - XXV, [1], 557 s.: il., mapy. - (The Northern World ; Vol. 33). Bibliogr. s. 531-550
3030. The SCANDINAVIAN middle
classes 1840-1940 / ed. by Tom Ericsson, Jørgen Fink, Jan Eivind Myhre. - Oslo, 2004
Rec.: ANGELL Svein Ivar, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd.
85 nr 2 s. 330-335
3031. SKANDINAVIEN och Polen: möten, relationer och ömsesidig påverkan / red.
Barbara Törnquist-Plewa. - Lund: Centre
Lang. a. Literat. Lund Univ., 2007. - XIV, 324
s.: il., mapy. - (Slavica Lundensia; 23). Sum.
Streszcz. Zsfg. Streszcz. w jęz. duń.
3032. SŁUPECKI Leszek P.: Czy samoofiara Odyna była ofiarą typu do ut des? // In:
Do, ut des - dar, pochówek, tradycja: Funeralia Lednickie, spotkanie 7. - Poznań, 2005.
- S. 249-255
W mitologii skandynawskiej
3033. SŁUPECKI Leszek P.: Starcy w gronie nordyckich bogów // In: Starość - wiek
spełnienia: Funeralia Lednickie, spotkanie 8.
- Poznań, 2006. - S. 197-203: il.
3034. SŁUPECKI Leszek Paweł: Wróżebny palec Sygurda // In: Dawne elity: słowo
i gest. - Warszawa, 2005. - S. 49-61: il.
Mitologia skandynawska
225
3035. SZELĄGOWSKA Grażyna: Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w Wielkim Księstwie
Poznańskim i w Skandynawii w drugiej połowie XIX wieku: próba porównania // In: Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych
i gospodarczych w XIX i XX wieku. - Poznań,
2007. - S. 103-120
3036. TIDLIGE klostre i Norden før
1200: et symposium / red. Lars Bisgaard,
Tore Nyberg. - Odense: Syddansk Univ.- forl.,
2006. - 248 s.: il.
3037. TRANSFORMASJONER i vikingtid og norrøn middelalder / red. Gro Steinsland. - Oslo: Unipub, 2006. - 262 s.: il. (Møteplass Middelalder; 1). Sum. Streszcz.
w jęz. norw.
3038. VARANS vägar och världar: handel och konsumtion i Skandinavien ca 16001900 / red. Christer Ahlberger, Pia Lundqvist.
- Göteborg: Göteb. Univ., 2007. - 165 s.: il.,
mapy, tab., wykr.
3039. VOGT Helle: Slægtens funktion i nordisk hojmiddelalderret: kanonisk
retsideologi og fredsskabende lovgivning.
- København: Jurist- og Okonomforbundet,
2005. - 344 s.
3040. WALLETTE Anna: Sagans svenskar: synen på vikingatiden och de isländska
sagorna under 300 år. (The Swedes of the
sagas: a historiographical study of the old
Norse sagas and the construction of the Viking Age). - Malmö: Sekel, 2004. - 410 s.: il.
Sum.
3041. WEST over sea: studies in Scandinavian sea-borne expansion and settlement
before 1300: a Festschrift in honour of dr Barbara E. Crawford / ed. Beverley Ballin Smith,
Simon Taylor, Gareth Williams. - Leiden:
Brill, 2007. - XXIX, [1], 581 s., [28] s. tabl.:
mapy, tab. - (The Northern World; Vol. 31)
Z treści: SIGURĐSSON Jón Viđar: The appearance
and personal abilities of gođar, jarlar and konunglar: Iceland, Orkney and Norway s. 95-109. - WOOLF Alex: The
wood beyond the world: Jämtland and the Norwegian
kings s. 153-166. - ABRAMS Lesley: Conversion and the
226
Inne kraje bałtyckie
church in the Hebrides in the Viking age: „a very difficult
thing indeed” s. 169-193. - ANTONSSON Haki, CRUMPLIN Sally, CONTI Aidan: A Norwegian in Durham: an
anatomy of a miracle in Reginald of Durham’s [1162-1173] Libellus de admirandis beati Cuthberti s. 195-226.
- LIDÉN Hans-Emil: The church of St. Clement in Oslo
s. 251-264. - STUMMANN HANSEN Steffen: Governor
on antiquarian mission, Christian Pløyen [1803-1867]:
a faroese link between Copenhagen and Shetland s. 431-442. - FELLOWS-JENSEN Gilian: The Scandinavian
element gata outside the urbanised settlements of the Danelaw s. 445-459. - GAMMELTOFT Peder: Scandinavian
naming-systems in the Hebrides: a way of understanding
how the Scandinavians were in contact with Gaels and
Picts? s. 479-495
3042. WITOSZEK Nina: Oświecenie bez
gilotyny: przypadek Skandynawii. Acta Sueco-Polonica 2006/2007 nr 14 (dr. 2007) s. 59-78
[924]
Bd. 4: Viden uden grænser 1920-1970
/ red. af Henry Nielsen, Kristian Hvidtfelt
Nielsen. - 2006. - 527 s.: il.
3047. JOHANSEN Hans Chr.: Danish
population history 1600-1939. - Odense:
Univ. Press South. Denm., 2002. - 245 s.: il.,
mapy. - (University Press of Southern Denmark in History and Social Sciences; 254)
3048. MARKUSSEN Ingrid: Vagn Skovgaard-Petersen 31. maj 1931-7. april 2006. Hist.
Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H. 1 s. 276-283
3049. POLSKA-Dania w ciągu wieków /
red. Jan Szymański. - Gdańsk, 2004
Rec.: WIŚNIEWSKA Olga, Stud. Maritima 2005 Vol.
18 s. 169-178. - MAŁŁEK Janusz, Zap. Hist. 2007 T. 72
z. 2/3 s. 235-238
3043. WOŁUCKI Jan: Wiking a sprawa
polska. - Gdańsk: „Marpress”, 2005. - 341, [1]
s., [28] s. tabl. Bibliogr. 337-339
b. Dzieje do 1815 r.
2. Dania
Zob. też poz. 187, 2428, 2476, 2494, 2509, 2510, 2512,
2513, 2521, 2624, 2733, 3006, 3010, 3017, 3045-3047,
3049, 3101, 3105, 3205
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz. 184
3044. ARLET Piotr: Drewniana architektura Bornholmu: na podstawie badań
terenowych. Przestrzeń i Forma 2006 nr 4
s. 111-118
3045. BYGDER: regionale variationer
i det danske landbrug fra jernalder til 2000:
beretning fra et seminar på Skarrildhus november 2003 / red. af Per Grau Møller, Mette
Svart Kristiansen. - [Årslev]: Landbohist. Selskab, 2006. - 218 s.: il., mapy
Historia rolnictwa w Danii
3046. DANSK naturvidenskabs historie.
- Århus: Universitetsforl.
Bd. 1: Fra Middelalderlærdom til den nye
videnskab 1000-1730 / [aut.] Helge Kragh [et
al.]. - 2005. - 480 s.: il.
Bd. 2: Natur, nytte og ånd 1730-1850 /
[aut.] Helge Kragh [et al.]. - 2005. - 486 s.
Bd. 3: Lys over landet 1850-1920 / red. af
Peter C. Kjærgaard. - 2006. - 518 s.: il.
3050. CHRYSTIAN VIII (kr.duń.): Kong
Christian VIII:s breve 1813-1848. [Listy króla
Chrystiana VIII 1813-1848] / ved Otto Madsen, under medvirken af Anders Monrad
Møller. - København: Det Kongelige Danske
Selskab for Fædrelandets Historie
Bd. 1-2: Augustenborgerne Louise Augusta og Caroline Amalie. - 2005. - 438 s.: il.;
487 s.: il.
Bd. 3-4: Augustenborgerne Christian August og Louise Sophie. - 2007. - 702 s.: il.; 726
s.: il.
3051. HYBEL Nils, POULSEN Bjørn:
The Danish resources c. 1000-1550: growth
and recession. - Leiden: Brill, 2007. - XXVI,
448 s.: il., mapy, tab. - (The Northern World;
Vol. 34). Bibliogr. s. 403-429
3052. SLESVIG, Preussen, Danmark:
kilder til sønderjysk forvaltningshistorie /
red. af Erik Nørr, Jesper Thomassen. - København: Selskabet til Udgivelse af Kilder till
Dansk Historie, 2004. - 407 s.: il., mapy, portr.
- (Kilder til Dansk Forvaltningshistorie; 4)
[925]
Inne kraje bałtyckie
3053. VOR gunst tilforn: kilder til dansk
forvaltningshistorie 1500-1750 / red. af Ole
Degn. - København: Selskabet til Udgivelse
af Kilder till Dansk Historie, 2007. - 516 s.: il.
- (Kilder til Dansk Forvaltningshistorie; 1)
—————
3054. BANASZKIEWICZ Jacek: Zabić
Boga!: Saxo Gramatyk o niszczeniu przez
Duńczyków w 1168 roku rugijskich światyń
Arkony i Gardźca: Povest’ vremennych let’
i historia zagłady Peruna za panowania Włodzimierza Wielkiego // In: Dawne elity: słowo i gest. - Warszawa, 2005. - S. 63-84
3055. BELLAMY Martin: Christian IV
and his navy: a political and administrative history of the Danish navy 1596-1648.
- Leiden: Brill, 2006. - VIII, [8], 297 s., [24]
s. tabl.: tab., wykr. - (The Northern World;
Vol. 25). Bibliogr. s. 281-289
3056. BOLDSEN Jesper: Leprosy and
mortality in the medieval Danish village of
Tirup. American J. Physical Anthrop. 2005
Vol. 126 [nr] 2 s. 159-168
3057. BREGNSBO Michael, VILLADS
JENSEN Kurt: Det danske imperium: storhed og fald. [Duńskie imperium: świetność
i upadek]. - København: Aschehoug, 2005.
- 255 s.: il., mapy
Rec.: ESPELI Harald, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 4 s. 737-740
3058. DANMARK og renæssancen
1500-1650 / red. Carsten Bach-Nielsen [et
al.]. - København: Gads, 2006. - 373 s.: il.
3059. ENGBERG Jens: Magten og kulturen: dansk kulturpolitik 1750-1900. Bd. 1-3.
- København: Gads Forlag, 2005. - 515 s.: il.;
601 s.: il.; 621 s.: il.
Rec.: WAGNER Michael F., Hist. Tidsskr. (D) 2007
Bd. 107 H. 2 s. 570-580
3060. ENGELHARDT Juliane: De patriotiske selskaber i den danske helstat 1769-1814: borgerskab, foreningssociologi og
statstænkning. - København: Københ. Univ.,
2004. - 540 s.: il. Bibliogr. s. 476-499. Sum.
Dot. patriotycznych stowarzyszeń w Danii
227
3061. FAYE JACOBSEN Anette: Parallelle retsordener: en retspluralistisk tolkning
af jura og retskultur i Danmark fra slutningen af det 17. til begyndelsen af det 20. århundrede. (Parallel legal systems: a legal pluralist interpretation of law and legal culture
in Denmark from the end of the seventeenth
to the beginning of the twentieth century).
Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H. 1 s. 71-101.
Sum.
3062. FINK-JENSEN Morten: Fornuften
under troens lydighed: naturfilosofi, medicin
og teologi i Danmark 1536-1636. - København: Mus. Tusculanum, 2004. - 418 s.: il.
3063. FISCHER Christian: Tidlige Danske vandmøller: to middelalderlige vandmøller ved Tovstrup og Vejerslev. [Wczesne
duńskie młyny wodne: średniowieczne młyny wodne z Tovstrup i Vejerslev]. - Hojbjerg:
Silkeborg Mus.; Aarhus: Distr. by Aarhus
Universitetsforl., 2004. - 118 s.: il., mapy, pl.
- (Jysk Arkaeologisk Selskabs skrifter; 50)
3064. GACA Andrzej: Prawo Jutlandzkie
Waldemara II (Jyske Lov) z 1241 roku. - Toruń: Wydaw. UMK, 2007. - 396, [1] s.: tab.
- (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Bibliogr. s. 375-390. Zsfg.
3065. GELTING Michael: Elusive bishops:
remembering, forgetting, and remaking the
history of the early Danish Church // In: The
bishop: power and piety at the first millennium. - Münster, 2004. - S. 169-200
3066. HEDEMANN Markus: Ofendommen 28. juni 1424: politiske forudsætninger
og juridisk strategi. (Das Ofener Urteil vom
28. Juni 1424: juristische Strategie und politische Voraussetzungen). Hist. Tidsskr. (D)
2007 Bd. 107 H. 1 s. 34-70. Zsfg.
3067. HENNINGSEN Peter: Bondebegreppet i det tidigmoderna Danmark: definitioner, begrepp, diskurser. (The concept of
the peasant in early modern Denmark: definitions, concepts, discourses). Hist. Tidskr.
(S) 2006 [Bd.] 126 [nr] 4 s. 681-701. Sum.
228
Inne kraje bałtyckie
3068. HENNINGSEN Peter: I sansernes vold: bondekultur og kultursammenstød
i enevældens Danmark. Vol. 1-2. - Auning:
Landbohistorisk Selskab, 2006. - 530 s.: il.; S.
557-1104: il.
Dot. kultury chłopskiej w Danii w XVII-XIX w.
Rec.: POULSEN Bjørn, Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd.
107 H. 1 s. 289-301
3069. HERMANN Pernille: Politiske
og æstetiske aspekter i Rimkrøniken. (Political and aesthetic aspects of the Rhymed
Chronicle). Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H.
2 s. 389-411. Sum.
3070. JØRGENSEN Poul Johannes:
Dansk strafferet: fra reformationen til danske
lov. - København: Jurist- og Økonomforbundets Forl., 2007. - 474 s. - (Bibliotek for Ret
og Kultur; 1)
Prawo karne w Danii XVI-XVII w.
3071. Den KLASSISKE købstad / red. af
Søren Bitsch Christensen. - Aarhus: Aarhus
Univ.-forl., 2005. - 417 s.: il., mapy. - (Danske
Bystudier; 4). Sum.
Historia miast duńskich XVI-XIX w.
Rec.: MIKKELSEN Jørgen, Hist. Tidsskr. (D) 2007
Bd. 107 H. 1 s. 284-289
3072. KONGE, kirke og samfund: de to
øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder.
[Król, Kościół i społeczeństwo: uprawnienia
w Danii w późnym średniowieczu] / red.
Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman, Bjørn
Poulsen. - Århus: Aarhus Universitetsforl.,
2007. - 593 s.: il., mapy. Sum.
Z treści: OLESEN Jens E.: Senmiddelalderens danske
stændersamfund s. 13-35. - VENGE Mikael: Danmarks
skatter i senmiddelalderen: kroningsskatten af 1524 s. 37-71. - PORSKROG RASMUSSEN Carsten: Jordbesiddelse og magt lokalt og regionalt s. 73-116. - BØGH Anders:
„Bundones Regis” s. 117-149. - JACOBSEN Grethe: Køn
og magt i dansk senmiddelalder s. 157-176. - BØGGILD
JOHANNSEN Birgitte: Køn, magt og minde s. 177-218.
- KASPERSEN Søren: De hellige tre kongers kapel ved
Roskilde domkirke s. 219-270. - LERDAM Henrik: Birkeret og birkepatroner i dansk senmiddelalder s. 271-299.
- BÜCHERT NETTERSTRØM Jeppe: Øvrighederne,
bønderne og fejden i Danmarks senmiddelalder s. 301-328. - INGESMAN Per: Kirkelig disciplin og social kontrol i senmiddelalderens danske bondesamfund s. 329-380. - POULSEN Bjørn: Danske bønders brug af skrift
i senmiddelalderen s. 381-414. - BISGAARD Lars: Det
middelalderlige kalente - et bindeled mellem kirke og
[926]
folk s. 443-470. - LANGKILDE Birgitte: Tiggerordnernes
prædikenvirksomhed i dansk senmiddelalder s. 471-498.
- SELCH JENSEN Carsten: Poul Helgesen [1485-1535]
og den sociale forsorg i senmiddelalderens Danmark
s. 499-522. - RÜBNER JØRGENSEN Kaare: Pax et concordia s. 523-555
3073. KRISTENDOMMEN i Danmark
før 1050: et symposium i Roskilde den 5.-7.
februar 2003. [Chrześcijaństwo w Danii do
1050 roku] / red. af Niels Lund. - [Roskilde]:
Mus. Forl., 2004. - 258 s.: il., mapy. Sum.
3074. LOCKHART Paul Douglas: Denmark, 1513-1660: the rise and decline of a Renaissance monarchy. - Oxford: Univ. Press,
2007. - IX, [8], 279 s., [6] s. tabl.: mapy
3075. LUND Niels: Naval force in the
Viking age and high medieval Denmark //
In: War at sea in the middle ages and renaissance. - Woodbridge, 2003. - S. 25-34
3076. MARKUS Kersti: Pühavaimu kirik
Visbys: Taani kuningakoja täitumatu unistus.
(Die Heiliggeistkirche in Visby: eine Erinnerung an die dänischen Herrschaft im Ostseeraum). Acta Historica Tallinnensia 1997 [nr]
1 s. 38-52, il. Zsfg.
3077. MØLLER JENSEN Janus: Denmark and the crusades, 1400-1650. - Leiden:
Brill, 2007. - XIX, [1], 399 s., [24] s. tabl.:
mapy. - (The Northern World; Vol. 30). Bibliogr. s. 353-388
3078. MORAWIEC Jakub: Harald Sinozęby - król Danii i jego polityka norweska
w poematach skaldów // In: Średniowiecze
polskie i powszechne. T. 4. - Katowice, 2007.
- S. 51-73. Sum. Zsfg.
3079. MUNCK Thomas: Keeping the
peace: „good police” and civic order in 18thcentury Copenhagen. Scand. J. Hist. 2007 Vol.
32 No. 1 s. 38-62. Bibliogr. s. 59-62
3080. NIELSEN Anders Reinholdt: Lægbrødre og godsdrift. (Laybrothers and the
operation of monastic estates in medieval
Denmark). Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H.
1 s. 1-33. Sum.
[927]
Inne kraje bałtyckie
3081. NORGESBILLEDER: dansk-norske forbindelser 1700-1905 / red. Mette Skougaard. - København: Gad, 2004. - 304 s.: il.
Relacje norwesko-duńskie w l. 1700-1905
3082. NYBERG Tore: Kong Niels: skitse
til en biografi. (King Niels: outline of a biography). Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H. 2
s. 353-388. Sum.
3083. OHTHERE’S voyages: a late 9thcentury account of voyages along the coasts
of Norway and Denmark and its cultural
context / ed. by Janet Bately, Anton Englert.
- Roskilde: Viking Ship Mus., 2007. - 216 s.
3084. PERSSON Stefan: Kungamakt och
bonderätt: om danska kungar och bönder
i riket och i Göinge härad ca 1525-1640.
(Crown and peasantry: permanently changeable history in early-modern Denmark). Göteborg: Makadam Förl., 2005. - 474 s.: il.
- (Centrum för Danmarksstudier; 8). Sum.
Rec.: APPEL Hans Henrik, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 1 s. 71-77. - KEPSU Kasper, Hist. Tidskr. f.
Finl. 2007 Årg. 92 [nr] 3 s. 395-399
3085. PORSKROG RASMUSSEN Carsten: Rentegods og hovedgårdsdrift: godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770. - Aabenraa: Inst. for
Granseregionsforskning
D. 1: Fremstilling. - 2003. - 685 s.: tab. Zsfg.
D. 2: Godsoversigter. - 2003. - 484 s.: tab.
Zsfg.
Rec.: FRITZBØGER Bo, Hist. Tidsskr. (D) 2006 Bd.
106 H. 2 s. 728-732
3086. POULSEN Bjørn: Trade and consumption among late medieval and early
modern Danish peasants. Scand. Economic
Hist. Rev. 2004 [Vol.] 52 no 1 s. 52-68
3087. RIIS Thomas: Foires, marchés annuels et développement urbain au Danemark
jusqu’au milieu du XVIe siècle // In: Messen,
Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa.
- Trier, 2007. - S. 207-234
3088. SKOVGAARD-PETERSEN Karen:
Historiography at the court of Christian IV
(1588-1648): studies in the Latin histories
229
of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius. - Copenhagen , 2002
Rec.: FINK-JENSEN Morten, Hist. Tidsskr. (D) 2007
Bd. 107 H. 1 s. 311-313
3089. SZELĄGOWSKA Grażyna: Państwo bez korupcji?: Dania w XVIII i XIX wieku. Prz. Hist. 2007 T. 98 z. 1 s. 41-48. Sum.
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz. 1865, 3012, 3031, 3045-3047, 3049,
3059, 3061, 3071, 3081, 3089
3090. BRYLD Claus: „The five accursed
years”: Danish perception and usage of the
period of the German occupation, with
a wider view to Norway and Sweden. Scand.
J. Hist. 2007 Vol. 32 No. 1 s. 86-115. Bibliogr.
s. 112-115
3091. DANMARK besat: krig og hverdag
1940-45. [Okupacja Danii: wojna i dzień powszedni 1940-45] / [aut.] Claus Bundgård
Christensen [et al.]. - København: Høst,
2005. - 844 s.: il.
3092. DANSK udenrigspolitiks historie
/ red. Carsten Due-Nielsen [et al.]. - København
[Bd.] 5: BORRING OLESEN Thorsten,
VILLAUME Poul: I blokopdelingens tegn
1945-1972. - 2005
Rec.: RÜDIGER Mogens, Hist. Tidsskr. (D) 2006 Bd.
106 H. 1 s. 399-405
3093. ELMQUIST JØRGENSEN Kasper:
Studier i samspillet mellem stat og erhvervsliv i Danmark under 1. verdenskrig. [Studium
zależności pomiędzy państwem a gospodarką w Danii w okresie I wojny światowej].
- København: Copenhagen Business School,
2005. - 286 s.: il. Sum.
Rec.: CHRISTIANSEN Niels Finn, Hist. Tidsskr. (D)
2006 Bd. 106 H. 1 s. 367-371. - RÜDIGER Mogens, Hist.
Tidsskr. (D) 2006 Bd. 106 H. 1 s. 371-375
3094. GAMMELGAARD Arne: På Hitlers befaling: tyske flygtninge i Danmark
1945-1949. [Po hitlerowskiej okupacji: niemieccy uchodźcy w Danii w latach 1945-1949]. - Varde: Museet for Varde By og
Omegn, 2005. - 237 s.: il., mapy, portr.
230
[928]
Inne kraje bałtyckie
3095. GOLDBAUM TARABINI FRACAPANE Silvia: Zagłada w Danii: kwestia
badań i pamięci. Zagłada Żydów 2007 nr 3
s. 156-177. Sum.
3096. GRAM-SKJOLDAGER
Karen:
Grænsen ligger fast!: det sønderjyske spørgsmål i dansk udenrigs- og indenrigspolitik
1920-1940. - Aabenraa: Hist. Samfund for
Sønderjylland, 2006. - 167 s.: il., mapy. (Skrifter / Historisk Samfund for Sønderjylland; nr. 95). Bibliogr. s. 137-144. Zsfg.
Dot. duńskiej polityki zagranicznej
3097. HOVBAKKE SØRENSEN Lars:
Nordenforestillinger i dansk politik 1945-1968. - Århus: Historia, [2005]. - 252 s. Sum.
3098. KIRCHHOFF Hans: Udbringes
af riget: om udleveringen af den første tyske
emigrant til Gestapo under besættelsen: en
mikrostudie i dansk neutralitets- og flygtningepolitik 1939/40. (The extradition of
Waldemar Pötzsch: a micro-study in Danish neutrality and refugee policy 1939-1940).
Hist. Tidsskr. (D) 2007 Bd. 107 H. 1 s. 102-148. Sum.
3099. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Materiały do dziejów polskich bibliotek w Danii
(1893-1990) // In: Biblioteki polskie za granicą: przeszłość i współczesność. - Katowice,
2007. - S. 115-124
3100. LUNDBAK Henrik: Staten stærk
og folket frit: Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. - København: Mus. Tusculanum, 2001. - 728 s.
3101. ŁAZARZ Radosław: O kościele
Grundtviga [1783-1872]. Gdań. Rocz. Ewang.
2007 Vol. 1 s. 93-105, il., portr.
3102. Den MODERNE by / red. af Søren
Bitsch Christensen. - Aarhus: Univ.-forl.,
2006. - 402 s.: il., mapy. - (Danske Bystudier;
3). Sum.
Historia miast duńskich w XIX i XX w.
3103. RDZANEK Grzegorz: Duńska
polityka wojskowa w okresie zimnej wojny.
Zesz. Nauk. / Wyż. Szk. Gospodarki Krajowej
w Kutnie 2007 [nr] 9 s. 21-34
3104. SCHÄDLER ANDERSEN Lars:
„Embedsmandsbakterien” i socialpolitikken:
en studie i arbejderforsikringsrådets forvaltning 1898-1916. (The „public servant germ”
in social policy: a study of the workers’ insurance board 1898-1916). Hist. Tidsskr. (D)
2007 Bd. 107 H. 2 s. 412-441. Sum.
3105. TOFTGAARD JENSEN Jens,
NORSKOV Jeppe: Købstadens metamorfose:
byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920. - Århus: Dansk Center for Byhistorie;
Åarhus Universitetsforl., 2005. - 213 s.: il. (Skrifter om Dansk Byhistorie; 2)
Rozwój i plany rozbudowy Århus w l. 1800-1920
Rec.: HYLDTOFT Ole, Hist. Tidsskr. (D) 2006 Bd.
106 H. 1 s. 412-414
3106. ULSIG Erik: Troels Dahlerup 3.
december 1925-15. marts 2006. Hist. Tidsskr.
(D) 2007 Bd. 107 H. 2 s. 557-565
3. Norwegia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
3107. BROMARK Stian, HERBJØRNSRUD Dag: Norge et lite stykke verdenshistorie. - Oslo: Cappelen, 2005. - 447 s.
Rec.: MYHRE Jan Eivind, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd.
85 nr 3 s. 548-554
3108. OLESEN Jens E.: Norwegen und
die Unionsauflösungen 1343, 1814 und 1905
// In: Von Menschen, Ländern, Meeren: Festschrift für Thomas Riis zum 65. Geburtstag.
- Tönning, 2006. - S. 49-68
3109. ØSTFOLDS historie / billedred.
Kari Grindland. - Sarpsborg: Østfold Fylkeskommune
Bd. 1: PEDERSEN Ellen Anne, STYLEGAR Frans-Arne, NORSENG Per G.: Øst for
Folden. - 2003. - 550 s.: il., mapy, tab.
Bd. 2: NORSENG P.G., ELIASSEN Sven
G.: I Borgarsysle. - 2005. - 503 s.: il., mapy,
tab.
[929]
Inne kraje bałtyckie
Bd. 3: ELIASSEN S.G.: Små len - ett amt.
- 2004. - 436 s.: il., mapy
Bd. 4: SVENDSEN Åsmund: Fylke i grenseland. - 2004. - 514 s.: il., tab.
Historia okręgu Østfold
Rec.: BULL Ida, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr
3 s. 529-533 [rec. dot. Bd. 3]. - GANSUM Terje, Hist.
Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr 3 s. 521-524 [rec. dot. Bd. 1].
- MESSEL Jan, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr 3 s. 533-539 [rec. dot. Bd. 4]. - NJÅSTAD Magne, Hist. Tidsskr.
(N) 2006 Bd. 85 nr 3 s. 525-528 [rec. dot. Bd. 2]
3110. UTSTEIN Kloster - og Klosterøys
historie / red. Elbjørg Haug. - [Klosterøy]:
Stiftelsen Utstein Kloster, 2005. - 429 s.: il.
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz. 187, 612, 2510, 2511, 2512, 3006, 3010,
3078, 3081, 3083, 3109, 3135, 3145
3111. BOULHOSA Patricia Pires: Icelanders and the kings of Norway: mediaeval
sagas and legal texts. - Leiden, 2005
Rec.: PORLÁKSSON Helgi, Hist. Tidsskr. (N) 2007
Bd. 86 nr 1 s. 142-147
3112. REGESTA Norvegica. [Bd.] 8:
1391-1404 / utg. Anne-Marit Hamre. - Oslo:
Riksarkivet, 2006. - 692 s.
T. 7 zob. bibliogr. za 1997 r. poz. 2728
Rec.: UGULEN Jo Rune, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd.
86 nr 1 s. 148-152
—————
3113. BANDLIEN Bjørn: Å finne den
rette: kjærlighet, individ og samfunn i norrøn
middelalder. - Oslo: Norske Hist. Forening,
2001. - 377 s. - (HIFOs skriftserie; 5). Bibliogr. s. 266-319
Toż w jęz. ang.: Strategies of passion: love and marriage in medival Iceland and Norway. - Turnhout: Brepols, 2005 . - XIV, 345 s. - (Medieval Texts and Cultures
of Northern Europe; 6)
3114. ECCLESIA Nidrosiensis 1153-1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie / red. Steinar Imsen.
- Trondheim, 2003
Rec.: KRAG Claus, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr
1 s. 107-110
3115. ELGVIN Johannes: Friedrich av
Hessen: vekstår for Norge 1809-1813. [Fry-
231
deryk av Hessen: lata zmian dla Norwegii
1809-1813]. - Oslo: Andresen & Butenschøn,
2002. - 294 s.: il.
Friedrich v. Hessen-Kassel - namiestnik duński
w Norwegii
3116. EMANUELSSON Anders: Kyrkojorden och dess ursprung: Oslo biskopsdöme
perioden ca 1000-ca 1400. (The church land
and its origin: the bishopric of Oslo c. 1000 to
c. 1400). - Göteborg: Hist. Inst., 2005. - [18],
339, [2] s.: il., mapy, tab., wykr. - (Avhandlingar från Historiska Institutionen i Göteborg;
44). Sum.
Rec.: ORNING Hans Jacob, Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 2 s. 299-307
3117. FREDRIKSEN Pernille H.: Helgener og kirkededikasjoner i Norge i middelalderen. [Święci w nazwach kościołów
w średniowiecznej Norwegii]. - Oslo, 2004.
- 148 s. Bibliogr. s. 139-148
Dokument elektr., tryb dostępu: http://www.duo.
uio.no/sok/work.html?WORKID=21577
3118. KAUPANG in Skiringssal / ed. by
Dagfinn Skre. - Århus: Press; Oslo: Kaupang
Excavation Project, Univ. of Oslo, 2007. - 502
s.: il., mapy, tab., wykr. - (Norske Oldfunn;
22) (Kaupang Excavation Project Publication
Series; 1)
Badania osady Wikingów w Kaupang
3119. KRAG Claus: Sverre: Norges
største middelalderkonge. [Sverre: największy król średniowiecznej Norwegii]. - Oslo:
Aschehoug, 2005. - 289 s.
Rec.: ORNING Hans Jacob, Hist. Tidsskr. (N) 2006
Bd. 85 nr 1 s. 111-117. - Polem.: KRAG Claus: „Sverre”
for et alminnelig publikum, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 3 s. 487-491
3120. LUNDEN Kåre: Mynt, andre pengar og politisk-økonomisk system i mellomalderen. (Coins, commodity money and
the political-economic system in medieval
Norway). Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr 1
s. 7-34, tab., wykr. Sum. s. 188
3121. MOSENG Ole Georg: Den flyktige
pesten: vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalder og tidlig nytid. [Krótkotrwała zaraza: warunki epidemiologiczne w Norwegii
232
Inne kraje bałtyckie
w późnym średniowieczu i wczesnych latach
nowożytnych]. - Oslo: Det Human. Fakultet,
Univ. i Oslo Unipub, 2006. - XII, 631 s.: wykr.
- (Acta Humaniora; 265)
Rec.: JOHANNESSEN Finn Erhard, Hist. Tidsskr.
(N) 2006 Bd. 85 nr 4 s. 687-692
3122. NORSK byhistorie: urbanisering
gjennom 1300 år / [aut.] Knut Helle [et al.].
- Oslo: Pax, 2006. - 585 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 531-568
Rec.: MICKWITZ Joachim, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007
Årg. 92 [nr] 3 s. 388-392
3123. NORSK
innvandringshistorie.
[Historia norweskiej imigracji] / red. Knut
Kjeldstadli. - Oslo: Pax
Bd. 1: OPSAHL Erik, SOGNER Sølvi:
I kongenes tid 900-1814. - 2003. - 473 s.: il.
Bd. 2: NIEMI Einar, MYHRE Jan Eivind,
KJELDSTADLI Knut: I nasjonalstatens tid
1814-1940. - 2003. - 580 s.: il.
Bd. 3: TJELMELAND Hallvard, BROCHMANN Grete: I globaliseringens tid 19402000. - 2003. - 460 s.: il.
Rec.: DYRVIK Ståle, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86
nr 1 s. 125-129 [rec. dot. Bd. 1]. - LORENZ Einhart, Hist.
Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr 1 s. 133-136 [rec. dot. Bd. 3].
- PRYSER Tore , Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr 1 s. 129132 [rec. dot. Bd. 2]
3124. PAULSEN Vidar Alne: Stormenn
og elite i perioden 1030-1157: en undersøkelse av stormenns bakgrunn, maktgrunnlag og
strategier gjennom tre konflikter. - [Bergen]:
Univ. i Bergen, 2006. - 111 s.: mapa. Bibliogr.
s. 101-108
Dokument elektr., tryb dostępu: https://bora.uib.no/
handle/1956/2024
3125. RIISØY Anne Irene: Stat og kirke: rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom
Sættargjerden og reformasjonen. - Oslo: Tingbokprosjektet, 2004. - 207 s.: tab. - ( Tingbokprosjektets Publikasjoner; 22)
Dot. stosunków państwo-kościół w średniowiecznej
Norwegii
Rec.: MELVE Leidulf, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86
nr 1 s. 117-120
3126. SÖRLIN Per: Sakören, soning
och soldater: om fogdemakt, rättskiping
och kriminalitet i Jämtland under 1500- och
[930]
1600-talen. - Oslo: Tingbokprosjektet, 2004. 180 s.: faks., tab., wykr. - (Tingbokprosjektets
Publikasjoner; 21)
Dot. przestępczości i wymiaru sprawiedliwości
w prowincji Jämtland w XVI-XVII w.
Rec.: NJÅSTAD Magne, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd.
86 nr 1 s. 141-143
3127. SUPPHELLEN Steinar: „Rational
Norwegian patriotism” in the 1780s: a Norwegian civil servant’s endeavour to define his
identity and his loyalties. Scand. J. Hist. 2007
Vol. 32 No. 4 s. 376-387
3128. SZELĄGOWSKA Grażyna: Problem norweskiej świadomości narodowej
w erze nowożytnej w ujęciu współczesnych
historyków norweskich. Prz. Hist. 2007 T. 98
z. 2 s. 247-257
3129. TRØNDELAGS historie / red. Ida
Bull. - Trondheim: Tapir Akad. Forl.
Bd. 1: Landskapet blir landsdel: fram till
1350 / [aut.] Sigmund Kinn Alsaker [et al.].
- 2005. - 423 s.: il.
Bd. 2: DYBDAHL Audun, IDA Bull: Fra
pest til poteter: 1350 til 1850. - 2005. - 480
s.: il
Bd. 3: Grenda blir global: 1850 til 2005 /
[aut.] Aud Mikkelsen Tretvik [et al.]. - 2005.
- 540 s.: il.
Historia okręgu Trøndelag
Rec.: KRAG Claus, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr
3 s. 508-512 [rec. dot. Bd. 1]. - SANDVIK Hilde, Hist.
Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr 3 s. 512-516 [rec. dot. Bd. 2].
- TJELMELAND Hallvard, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 3 s. 516-521 [rec. dot. Bd. 3]
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz. 3012, 3081, 3090, 3109, 3123, 3129,
3186, 3212, 3224, 3237, 3241, 3242, 3243
3130. KIRKELIG motstand: dokumenter
fra den norske kirkekamp under okkupasjonen 1940-45, med innledninger og kommentarer. [Opór kościoła: dokumenty walki norweskiego kościoła podczas okupacji
1940-1945 z przedmową i komentarzem] /
[red.] Torleiv Austad. - Kristiansand: Hoyskoleforlaget, 2005. - 298 s.
Rec.: FURE Jorunn Sem, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd.
86 nr 1 s. 166-171
[931]
Inne kraje bałtyckie
—————
3131. FURE Eli: Alt til Norge: den svensknorske arkivsaken 1895-1952. [Wszystko do
Norwegii: problem szwedzko-norweskich
zbiorów archiwalnych 1895-1952]. - Oslo:
Universitetsforl., 2005 . - 119 s.: il. - (Skriftserie / Riksarkivaren; 24)
3132. HEM Per Eivind: Jørgen Løvland
[1848-1922]: vår første utanriksminister.
[Jørgen Løvland: nasz pierwszy minister
spraw zagranicznych]. - Oslo: Samlaget, 2005.
- 603 s., [44] s. tabl.
Rec.: FURRE Berge, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 4 s. 708-711
3133. MASENG Einar: Utsikt over de
nord-europeiske staters utenrikspolitikk
i de siste århundrer. D. 1-3. [Uwagi nad polityką zagraniczną państw Europy północnej
w ostatnich stuleciach]. - Oslo: Universitetsforl., 2005. - LXII, 323 s.; 295 s.; 353 s.
T. 2 pt.: Nasjonalismens århundre: 1800-tallet. - T. 3: Det
politiske samarbeid innen Norden opphører: 1900-tallet
3134. MICHALSKI Łukasz: Norwegowie
// In: Zaprogramowanie kulturowe narodów
Europy. - Łódź, 2007. - S. 156-160
3135. NORSK-SVENSKE relasjoner i 200
år / red. Torbjörn Nilsson, Øystein Sørensen.
- Oslo, 2005
Rec.: DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia, Zap.
Hist. 2007 T. 72 z. 2/3 s. 261-266
3136. OLSZEWSKI Edward: Polacy
w życiu gospodarczym, naukowym i kulturalnym Norwegii // In: Procesy migracyjne
w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych. - Pelplin, 2007. - S. 73-82: tab.
3137. RINGSBY Per Jostein: Det norske
statsministerembetet i Stockholm: Otto Albert
Blehr og Ole Anton Qvams statsministerperioder i Stockholm mellom 1898 og 1903. [Biuro
norweskiego premiera w Sztokholmie: okres
sprawowania funkcji premiera przez Otto Alberta Blehra i Ole Antona Quamsa w latach
1898-1903]. - Oslo: Voksenåsen AS, 2005. 139 s.: il. - (Prosjekt 1905 - skriftserie; 2)
Rec.: EIKE Øystein, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr
1 s. 146-150
233
3138. SANDMO Erling: Siste ord: høyesterett i norsk historie 1814-1965. Bd. 2: 1905-1965. [Ostatnie słowo: sąd najwyższy w historii Norwegii 1814-1965. T. 2: 1905-1965].
- Oslo: Capellen, 2006. - 563 s.
Rec.: ESPELI Harald, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 4 s. 715-722
3139. SEJERSTED Francis: Sosialdemokratiets tidsalder: Norge og Sverige i det 20.
århundre. [Czasy socjaldemokracji: Norwegia
i Szwecja w XX wieku]. - Oslo: Pax, 2005. - 612
s. - (Norge og Sverige gjennom 200 år; D. 2)
Rec.: KJELDSTADLI Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2006
Bd. 85 nr 4 s. 701-707
3140. SKJÆVESLAND Odd Inge: Ministerhotellet: unionens glemte maktarena.
[Hotel ministerski: zapomniana scena polityczna unii]. - Oslo: Arneberg, 2005. - 311 s.: il.
Dot. unii szwedzko-norweskiej w l. 1814-1905
Rec.: EIKE Øystein, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr
1 s. 146-150
3141. SKOIE Hans: Norsk forskningspolitikk i etterkrigstiden. [Norweska polityka
bezpieczeństwa po I wojnie światowej. - Oslo:
Cappelen, 2005. - 294 s.: il. - (Kunnskapspolitiske Studier). Bibliogr.
Rec.: BENUM Edgeir, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 3 s. 564-568
3142. SZYMAŃSKI Jan: Polish-Norwegian treaty on conciliation, arbitration and
judical proceedings of 1929. Stud. Maritima
2006 Vol. 19 s. 89-104. Streszcz.
Toż w jęz. pol.: Polsko-norweski traktat o koncyliacji, arbitrażu i postępowaniu sądowym z 1929 roku. Zap.
Hist. 2007 T. 72 z. 4 s. 57-70
3143. SZYMAŃSKI Jan: The visit of
minister Eugeniusz Kwiatkowski to Norway
on july 17-19, 1930. Stud. Maritima 2005 Vol.
18 s. 109-125. Streszcz.
Dot. traktatów polsko-norweskich regulujących stosunki handlowe i żeglugowe oraz budowy portu w Gdyni
3144. TAMELANDER Michael, ZETTERLING Niklas: Den nionde april: Nazitysklands invasion av Norge 1940. - Lund: Hist.
Media, 2000. - 319 s.: mapy. Bibliogr. s. 294-309
Toż w jęz. norw.: Niende april: Nazi-Tysklands invasjon av Norge. - Oslo: Spartacus, 2001. - 318 s.: mapy
234
[932]
Inne kraje bałtyckie
3145. 1905 [TUSEN ni hundre fem]: nye
perspektiver / red. Torbjörn Nilsson, Øystein
Sørensen. - Oslo, 2005
Rec.: KIRKHUSMO Anders, Hist. Tidsskr. (N) 2007
Bd. 86 nr 1 s. 151-154
4. Szwecja
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz. 20, 184, 207, 208, 1999
3146. ASKER Björn: Hur riket styrdes:
förvaltning, politik och arkiv 1520-1920.
- Stockholm: Riksarkivet, 2007. - 253 s.: il. (Skrifter Utgivna av Riksarkivet; 27)
3147. EMILSSON Erik Örjan: Before
„The European Miracles”: four essays on
Swedish preconditions for conquest, growth
and voice. - Göteborg: Ekon.- Hist. Inst.,
Univ., 2005. - 296 s.: il. - (Meddelanden från
Ekonomisk-Historiska Institutionen; 93)
3148. LARSSON Olle, JOHANSSON
Lennart, LARSSON Lars Olof: Smålands historia. - Lund: Historiska Media, 2006. - 352
s., [16] s. tabl.: il.
3149. SIGNUMS svenska kulturhistoria
/ red. Jakob Christensson. - Lund: Signum
[Bd. 1]: Medeltiden. - 2004. - 542, [1] s.: il.
[Bd. 2]: Renässansen. - 2005. - 508, [1] s.: il.
[Bd. 3]: Stormaktstiden. - 2005. - 639 s.: il.
[Bd. 4]: Frihetstiden. - 2006. - 568, [1] s.: il.
[Bd. 5]: Gustavianska tiden. - 2007. - 515
s.: il.
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz. 377, 450, 498, 609, 610, 1343, 1823,
2076, 2407, 2428, 2476, 2487, 2508-2513, 2594, 2606,
2630, 2662, 2729, 2758, 3006, 3010, 3031, 3135, 3146,
3147, 3149, 3247, 3254, 3257, 3258
3150. [HUNDERTDREISSIG] 130 Meilen nordwärts: die Reise des Rüganers Arndt
durch Schweden im Jahr 1804: Kolloquium
zu Arndt, Pommern und Schweden / hrsg.
v. Karl-Ewald Tietz, Sven Wichert. - Gross
Schoritz, 2006
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2006
Bd. 92 (dr. 2007) s. 222-224
3151. OXENSTIERNA Axel: Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2 Bd. 13: Brev från Jacob Spens och
Jan Rutgers. (The works and correspondence
of Axel Oxenstierna. 2 ser. Vol. 13: Letters
from Sir James Spens and Jan Rutgers) / utg.
av Arne Jönsson. - Stockholm: Kungl. Vitterhets Hist. och Antikvitets Akad., 2007. - 643
s. Sum.
Avd. 2 Bd. 12: Stockholm, 1930
3152. SERVORUM Dei gaudium: das
ist Treuer Gottes Knechte Freuden-Lohn:
Lebensbeschreibungen aus dem Umfeld des
Wismarer Tribunals / hrsg. v. Nils Jörn. Greifswald, 2003
Rec.: NILSÉN Per, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.] 127
s. 156-160
—————
3153. ÅGREN Maria: Hemligt eller offentligt?: om kön, egendom och offentlighet
i 1700-talets Sverige? (Secret or public?: gender, property, and the public sphere in late
eighteenth-century Sweden). Hist. Tidskr. (S)
2006 [Bd.] 126 [nr] 1 s. 23-45, faks. Sum.
3154. AMINOFF-WINBERG Johanna:
På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige
under stora nordiska kriget. [Wysiedleni
z własnego kraju: uchodźcy w Szwecji podczas wielkiej wojny północnej]. - Åbo: Åbo
Akad. Förl., 2007. - 462 s.: il., mapy. Sum.
3155. ANDERBERG Göran: Till frågan
om heritag Carls och Gustaf Adolf Reuterholm delaktighet i mordplanerna på Gustaf
III. Hist. Tidskr. f. Finl. 2007 Årg. 92 [nr] 4
s. 493-501
3156. ANUSIK Zbigniew: Racja stanu,
czy inne racje?: polityka zagraniczna Szwecji
w latach 1697-1792 // In: Spory o państwo
w dobie nowożytnej: między racją stanu a partykularyzmem. - Łódź, 2007. - S. 373-401
3157. ANUSIK Zbigniew: Unia polsko-szwedzka w końcu XVI wieku // In: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku: państwo czy
wspólnota? - Toruń, 2007. - S. 193-217
[933]
Inne kraje bałtyckie
3158. BERGLUND Mats: Gårdar och
folk i norr: bebyggelse, befolkning och jordbruk i Norrbotten under 1500-talet. (Farms
and people in the north of Sweden: settlements, population and agriculture in Norrbotten during the 16th century). - Umeå:
Umeå Univ., 2006. - 291 s.: mapy, tab., wykr.
- (Skrifter från Institutionen för Historiska
Studier; 12). Sum.
Rec.: ORRMAN Eljas, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.]
127 [nr] 3 s. 505-510
3159. CEDERHOLM Mathias: De värjde
sin rätt: senmedeltida bondemotstånd i Skåne
och Småland. (They defended their right: late
medieval peasant resistance in Scania and
Smaland). - Lund: Lunds Univ., 2007. - 579
s. - (Studia Historica Lundensia; 14). Sum.
3160. EDGREN Henrik: Publicitet för medborgsmannavett: det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831. (Publicizing civic
life: Swedish national debate in Stockholm’s
newspapers, 1810 to 1831). - Uppsala, 2005.
- 346, [4] s. - (Acta Universitatis Upsaliensis.
Studia Historica Upsaliensia; 216). Sum.
Rec.: ROSENGREN Cecilia, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 2 s. 303-308
3161. ENGLUND Peter: Lata wojen. Gdańsk, 2003
Rec.: WŁODARSKI Józef Arno, Kom. Maz.- Warm.
2007 nr 2 s. 275-280
3162. FERM Olle: Olaus Petri och Heliga
Birgitta: synpunkter på ett nytt sätt att skriva
historia i 1500-talets Sverige. - Stockholm:
Sällskapet Runica et Mediævalia, 2007. - 215
s.: il. - (Runica et Mediævalia. Scripta Minora; 15)
Rec.: AHL Eva, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007 Årg. 92 [nr]
3 s. 392-394
3163. FORSSBERG Anna Maria: Att
hålla folket på gott humör: informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering
i Sverige 1655-1680. (Keeping the people in
good mood: dissemination of information,
war propaganda and mobilisation in Sweden,
1655-1680). - Stockholm, 2005. - 330, [6] s. (Stockholm Studies in History; 80). Bibliogr.
s. 311-329. Sum.
Rec.: SJÖBERG Maria, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.]
126 [nr] 1 s. 116-126
235
3164. FRANZÉN Bo, SÖDERBERG Johan: Svenska spannmålspriser under medeltiden i ett europeiskt perspektiv. (Swedish
medieval prices in a European perspective).
Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.] 126 [nr] 2 s. 189214, tab., wykr. Sum.
3165. FROM Peter: Karl XII:s död:
gåtans lösning. - Lund: Historiska Media,
2005. - 400 s., [16] s. tabl.
Okoliczności śmierci Karola XII
Rec.: TEIGE Ola, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr
3 s. 554-559
3166. GRÄSLUND BERG Elisabeth: Till
prästens bruk och nytta: jord till prästgårdar
i Sverige under medeltid och tidigmodern
tid. - Stockholm, 2004
Rec.: NILSSON Lars-Bertil, Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 3 s. 591-592
3167. GROSJEAN Alexia: An unofficial
alliance: Scotland and Sweden 1569-1654.
- Leiden: Brill, 2003. - XII, [4], 298 s., [8]
s. tabl. - (The Northern World; Vol. 5). Bibliogr. s. 262-286
3168. GUSTAV II. Adolf in Kunst und
Geschichtsschreibung: Beiträge des wissenschaftlichen Kolloquiums der Schwedischen
Lützen-Stiftung Göteborg in Zusammenarbeit mit der Stadt Lützen vom 06.-08. November 2003 in Lützen / hrsg. v. Inger Schuberth, Maik Reichel. - Lützen: Stadt Lützen,
2005. - 98 s.: il. - (Neue Lützener Heimatblätter; H. 7)
3169. HALLBERG Peter: Ages of liberty:
social upheaval, history writing and the new
public spherein Sweden 1740-1792. - Stockholm: Stockholms Univ., 2003. - VII, [1], 354,
[6] s. - ( Stockholm Studies in Politics; 92)
Rec.: LUNDELL Patrik, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007
Årg. 92 [nr] 1 s. 184-187
3170. HANSEN Anna: Ordnade hushåll:
genus och kontroll i Jämtland under 1600talet. (Organised households: gender and
control in 17th century Jamtland). - Uppsala,
2006. - 318, [5] s. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia; 224).
Sum.
236
Inne kraje bałtyckie
3171. HANSSON Göran: Såld spannmål
av kyrkotionden: priser i Östergötland under Sveriges stormaktstid. (Corn sold from
church tithes: prices in Östergötland during
Swedenďs period as a great power). - Umeå,
2006. - VIII, 255 s.: il. - (Umeå Studies in Economic History; 34). Sum.
Rec.: SÖDERBERG Johan, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 4 s. 757-763
3172. HATZ Gert: Der schwedische
Thronfolger Adolf Friedrich 1743 in Hamburg. Zs. d. Ver. f. Hamburgische Gesch. 2007
Bd. 93 s. 147-178, il., portr.
3173. HAYEN Mats: Stadens puls: en
tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm 1760-1830. (City beat: a timegeographic study of households and daily
life in Stockholm 1760-1830). - Stockholm:
Stads- och Kommunhist. Inst., 2007. - 278 s.:
il. - (Studier i Stads- och Kommunhistoria;
30). Sum.
[934]
3177. IHALAINEN Pasi: Protestant nations redefined: changing perceptions of national identity in the rhetoric of the English,
Dutch, and Swedish public churches 1685-1772. - Leiden: Brill , 2005. - XVII, 664 s. (Studies in Medieval and Reformation Traditions; 109)
3178. IHSE Cecilia: Präst, stånd och stat:
kung och kyrka i förhandling 1642-1686.
(Clergy, estate and state: king and church
in negotiation 1642-1686). - Stockholm:
Almqvist & Wiksell , 2005. - 219, [5] s.: mapy.
- (Stockholm Studies in History; 78). Sum.
Rec.: LINDMARK Daniel, Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 1 s. 108-115
3179. JONSSON Alexander: De norrländska landshövdingarna och statsbildningen
1634-1769. (The governors of Northern Sweden and the state formation process, 1634-1769). - Umeå: Inst. för Hist. Studier, Umeå
Univ., 2005. - 317, [2] s.: il., mapy. Sum.
Rec.: BLADH Christine, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.]
127 [nr] 4 s. 770-776
Rec.: ASKER Björn, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.] 126
[nr] 1 s. 99-107
3174. HEMSTRÖM Mats: Marschen
mot makten: västra arméns revolt och väg till
Stockholm 1809. (Marching on the powers
that be: the Western army’s revolt and march
on Stockholm, 1809). - Uppsala, 2005. - 295,
[9] s.: il. - (Acta Universitatis Upsaliensis.
Studia Historica Upsaliensia; 219). Sum.
3180. JÖRN Nils: Wismar im Mittelalter
und in der schwedischen Grossmachtzeit:
Gerichtsstruktur und -kultur im Wandel //
In: Gerichtskultur im Ostseeraum: vierter
Rechtshistorikertag im Ostseeraum. - Frankfurt/M., 2007. - S. 83-102
Rec.: HÅRDSTEDT Martin, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 2 s. 295-302
3175. HOLM Johan: Härskarmakten och
undersåtarna: legitimitet och maktutövning
i tidigmodern tid. (Power and legitimacy in
early modern Sweden). Hist. Tidskr. (S) 2005
[Bd.] 125 [nr] 3 s. 375-397. Sum.
3181. KOPPARKUNGEN: handelshuset
Björkman i Stockholm 1782-1824 / red. Klas
Nyberg. - Stockholm, 2006
Rec.: RAHIKAINEN Marjatta, Scand. J. Hist. 2007
Vol. 32 No. 4 s. 414-416
3182. KORPIOLA Mia: Lutheran marriage norms in action: the example of postreformation Sweden, 1520-1600 // In: Lutheran reformation and the law. - Leiden,
2006. - S. 131-169
3176. IGHE Ann: I faderns ställe: genus, ekonomisk förändring och den svenska
förmyndarinstitutionen ca 1700-1860. (Replacing the father: gender, economic change
and guardianship in Sweden ca 1700-1860).
- Göteborg: Handelshögskolen vid Göteborgs
Univ., 2007. - 280 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-historiska Institutionen; 99). Sum.
3183. KOTLJARČUK Andrej: In the
shadows of Poland and Russia: the Grand
Duchy of Lithuania and Sweden in the European crisis of the mid-17th century. - Huddinge, 2006
Rec.: ÅGREN Maria, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.] 127
[nr] 4 s. 764-769
Rec.: SZELĄGOWSKA Grażyna, Acta Sueco-Polonica 2006/2007 nr 14 (dr. 2007) s. 201-205
[935]
Inne kraje bałtyckie
3184. KRAWCZUK Wojciech: Szwedzka
kancelaria królewska (wiek XVI - początek
XVIII) // In: Belliculum diplomaticum II
Thorunense: kancelarie władców na ziemiach
polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym. - Toruń, 2007.
- S. 57-63
3185. LAGER Linn: Den synliga tron:
runstenskors som en spegling av kristnandet
i Sverige. - Uppsala, 2002
Rec.: KULESZA Przemysław, Prz. Archeol. 2004
T. 52 s. 196-202
3186. LINDARÄNG Ingemar: Helgonbruk i moderniseringstider: bruket av
Birgitta- och Olavstraditionerna i samband
med minnesfiranden i Sverige och Norge
1891-2005. [Świętowanie w czasach zmian:
obchody świąt ku pamięci św. Brygidy i św.
Olafa w Szwecji i Norwegii w latach 1891-2005]. - Norrköping: Linköpings Univ.,
2007. - 229 s.: il. - (Linköping Studies in Arts
and Science; 392 ). Sum.
3187. LINDBERG Bo: Den antika skevheten: politiska ord och begrepp i det tidigmoderna Sverige. (Ancient skewness: political words and concepts in early modern
Sweden). - Stockholm: Kungl. Vitterhets Hist.
och Antikvitets Akad., 2006. - 268 s. - (Filologiskt Arkiv; 45). Sum.
Rec.: WOLFF Charlotta, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007
Årg. 92 [nr] 2 s. 178-183
3188. LINDSTRÖM Peter: „De mest trätogirige”?: en fallstudie om politiskt aktiva
bönder i 1700-talets svenska lokalsamhälle).
(„The most quarrelsome”?: a case study of local peasant politicians in eighteenth century
Sweden). Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.] 126 [nr]
4 s. 661-679. Sum.
3189. LINE Philip: Kingship and state formation in Sweden 1130-1290. - Leiden: Brill,
2007. - XX, 697 s.: mapy, tab. - (The Northern
World; Vol. 27). Bibliogr. s. 631-668
3190. MAJEWSKA Gabriela: Efforts to
regulate trade relations between Poland and
Sweden in the 18th century. Stud. Maritima
2007 Vol. 20 s. 35-49. Streszcz.
237
3191. MALMSTRÖM Joakim: Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca
1650-1900. (Politics and policies of the local gentry c. 1650-1900). - Uppsala: Uppsala
Univ., 2006. - 324, [5] s. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia;
222). Sum.
Rec.: BERGSTRÖM Carin, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 2 s. 289-294
3192. MARKLUND Andreas: I hans
hus: svensk manlighet i historisk belysning.
- Umeå, 2004
Rec.: AHLBÄCK Anders, Hist. Tidskr. f. Finl. 2006
Årg. 91 [nr] 1 s. 47-51
3193. NURMIAINEN Jouko: Particular
interests and the common good in Swedish
mid-18th-century diet politics: the „Finnish”
perspective. Scand. J. Hist. 2007 Vol. 32 No. 4
s. 388-404
3194. ÖSTLUND Joachim: Lyckolandet:
maktens legitimering i officiell retorik från
stormaktstid till demokratins genombrott.
(The land of bliss: the legitimisation of power
in public rhetoric from Sweden’s period as
a great power to the full emergence of democracy). - Lund: Sekel, 2007. - 301 s. Sum.
3195. PIOTROWSKA Ewa, PIOTROWSKI Bernard: Święta Brygida Szwedzka na tle
swoich czasów. - Poznań, 2005
Rec.: WAŚKO Anna, Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1 s. 179-185
3196. ROSÉN Christina: Stadsbor och
bönder: materiell kultur och social status
i Halland från medeltid till 1700-tal. [Mieszczanie i chłopi: kultura materialna i status
społeczny w Halland od średniowiecza do
XVIII w.]. - Stockholm: Almqvist & Wiksell,
2004. - 302 s.: il., mapy. - (Lund Studies in Medieval Archaeology; 35) (Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter;
53). Sum.
3197. SCHÜCK Herman: Rikets råd och
män: herredag och råd i Sverige 1280-1480.
- Stockholm, 2005
Rec.: LAMBERG Marko, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007
Årg. 92 [nr] 2 s. 288-290
238
Inne kraje bałtyckie
3198. SENNEFELT Karin: Stockholmsliv: riksdagsumgänge och identitetsformering under frihetstiden. (Stockholm life: diet
sociability and the formation of identity in
the age of liberty). Hist. Tidskr. (S) 2005 [Bd.]
125 [nr] 3 s. 399-420. Sum.
3199. SIVONEN Mika: „Me inkerikot,
vatjalaiset ja karjalaiset”: uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680-1702. (We Izhorians, Votes and Karelians:
religious integration and building the identity
of the Orthodox population in Swedish Ingria
in the years 1680-1702). - Helsinki: Suom.
Kirjallisuuden Seura, 2007. - 258, [1] s.: il.,
mapy. - (Bibliotheca Historica; 11). Sum.
3200. SJÖBERG Maria: Stormaktstidens
krig - och kvinnor: något om betydelsen av
perspektiv. (Warfare and women during
Sweden’s age of greatness: the importance of
choosing perspective). Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 2 s. 203-223. Sum.
3201. SKWORODA Paweł: Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją. Warszawa: Wydaw. Trio, 2007. - 257, [2] s.: il.,
mapy, pl., portr. - (O Wojnach i Konfliktach).
Bibliogr. s. 246-252
3202. SVENSKT i Finland - finskt i Sverige. [Bd.] 1: Dialog och särart: människor,
samhällen och idéer från Gustav Vasa till
nutid / red. Gabriel Bladh, Christer Kuvaja.
- Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland; Stockholm: Atlantis, 2005. - 448 s. (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet
i Finland; 682/1). Sum.
Dot. relacji szwedzko-fińskich w okresie nowożytnym
3203. ŚWIAT przyrody według Karola
Linneusza (1707-1778): w 300. rocznicę urodzin uczonego: katalog wystawy - październik 2007 = The world of nature according to
Carl von Linné: the 300th anniversary of the
scholar’s birth: catalouge of the exhibition october 2007 / wst. i oprac. Krystyna Świerkosz; Konsulat Generalny Szwecji w Gdańsku; Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii
[936]
Nauk. - Pelplin: „Bernardinum”, 2007. - 63 s.:
il., portr.
3204. TEGLER JERSELIUS Kristina:
Den stora häxdansen: vidskepelse, väckelse
och vetande i Gagnef 1858. (The great witch
dance: superstition, revival and knowledge in
Gagnef 1858). - Uppsala: Univ., 2003. - 342,
[10] s. - (Studia historica Upsaliensia; 209).
Sum.
3205. THISNER Fredrik: Militärstatens
arvegods: officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca
1720-1800. (Das Erbe des Militärstaates: die
sozialreproduktive Funktion des Offizerdienstes in Schweden und Dänemark 1720-1800).
- Uppsala, 2007. - 373 s. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia;
230). Bibliogr. s. 361-373. Zsfg.
3206. ULLGREN Peter: Lantadel: adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid
1600-talets slut. (Provincial nobility: noble
estate owners in Östergötland and Skane at
the end of the seventeenth century). - Lund;
Uppsala: Sisyfos, 2004. - 400 s.: il. Sum.
Rec.: VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 1 s. 127-135
3207. WEIKERT Monica: I sjukdom och
nöd: offerkyrkoseden i Sverige från 1600tal till 1800-tal. (In sickness and need: early
modern votive church offerings in Sweden). Göteborg: Hist. Inst., 2004. - 271 s. - (Avhandlingar från Historiska Institutionen i Göteborg; 38). Sum.
Rec.: SANDERS Hanne, Hist. Tidskr. (S) 2005 [Bd.]
125 [nr] 3 s. 459-466
3208. WINTON Patrik: Frihetstidens
politiska praktik: nätverk och offentlighet
1746-1766. (The dynamics of politics in Sweden 1746-1766). - Uppsala, 2006. - 363 s.: il.
- (Studia Historica Upsaliensia; 223). Sum.
3209. WOLFF Charlotta: Aristocratic
republicanism and the hate of sovereignty
in 18th-century Sweden. Scand. J. Hist. 2007
Vol. 32 No. 4 s. 358-375. Bibliogr. s. 372-375
[937]
Inne kraje bałtyckie
3210. WOLFF Charlotta: Vänskap och
makt: den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike. [Przyjaźń i siła:
szwedzkie elity polityczne i oświeceniowa
Francja]. - Helsingfors, 2005. - 450 s.: il. (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet
i Finland; 676). Bibliogr. s. 411-427. Rés.
3211. Z DZIEJÓW stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII
wieku / red. Mirosław Nagielski; Uniwersytet
Warszawski. Instytut Historyczny. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2007. - 358 s.: il. - (Fasciuli
Historici Novi; T. 8)
Z treści: FLOREK Piotr: Starosta uświacki - Jan Piotr
Sapieha [1569-1611]: jego udział w kampaniach wojennych Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1600-1605
s. 17-32. - RACHUBA Andrzej: Litewskie przygotowania
do wojny ze Szwecją w 1635 roku s. 33-43. - SKOWRON
Ryszard: Hiszpania wobec polsko-szwedzkiego rozejmu
1635 roku: misja opata Vázqueza i hrabiego de Solre s. 45-56. - CIESIELSKI Tomasz: Kongresy pokojowe w Lubece w latach 1651-1653 s. 67-79. - DĄBROWSKI Janusz
S.: Polskie elity wobec Szwecji w przededniu potopu
s. 81-104. - SKWORODA Paweł: Wzajemne oddziaływania i wpływy staropolskiej i szwedzkiej sztuki wojennej
w zakresie organizacji armii oraz taktyki walki w latach
1655-1660 s. 139-151. - DYBAŚ Bogusław: Znaczenie
wojen polsko-szwedzkich dla rozwoju fortyfikacji stałych
w Rzeczypospolitej w XVII wieku: (na przykładzie wielkich miast Prus Królewskich) s. 201-213. - MAJEWSKI
Andrzej A.: Działania wojenne w Księstwie Kurlandii
i Semigalii w latach 1658-1660 s. 225-245. - AUGUSIEWICZ Sławomir: Współdziałanie wojskowe Rzeczypospolitej i Brandenburgii-Prus w Prusach Królewskich
w latach 1658-1660 s. 247-275. - KOSSARZECKI Krzysztof: Szlachta litewska wobec panowania szwedzkiego
i moskiewskiego w okresie załamania Rzeczypospolitej
przełomu 1655 i 1656 roku s. 277-301. - BOBIATYŃSKI
Konrad: Michał Kazimierz Pac a polityka bałtycka Jana
III Sobieskiego s. 311-335. - STOLICKI Jarosław: Elity
i szlachta Małopolski wobec polityki bałtyckiej Jana III
Sobieskiego s. 337-350
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz. 1933, 1946, 2594, 2799, 2830, 2862,
3012, 3031, 3131, 3135, 3139, 3140, 3146, 3147, 3149,
3160, 3176, 3181, 3191, 3279
3212. BARTON H. Arnold: Sweden and
visions of Norway: politics and culture, 1814-1905. - Carbondale, 2003
Rec.: HALL Bo G., Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.] 126
[nr] 3 s. 597-599
239
3213. BERLING ÅSELIUS Ebba: Rösträtt
med förhinder: rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920. (Obstacles blocking the right
to vote: voting restrictions in Swedish politics,
1900-1920). - Stockholm: Stockholms Univ.,
2005. - 246, [4] s.: il. - (Stockholm Studies in
History; 82). Bibliogr. s. 229-243. Sum.
Rec.: ANDERSSON Lars I., Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 2 s. 333-338
3214. BLOMQVIST Håkan: Nation, ras
och civilisation i svensk arbetarrörelse före
nazismen. (Nation, race and civilisation in
the Swedish labour movement before nazism). - Stockholm: Carlsson, 2006. - 550 s.: il.
- (Södertörn Doctoral Dissertations; 5). Sum.
Rec.: THING Morten, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.]
126 [nr] 4 s. 836-843
3215. BOMBOSZ Ewa: System polityczny Królestwa Szwecji. Szkice Hum. /
Olszt. Szk. Wyż. 2005 T. 5 nr 1/2 s. 281-294.
Streszcz. Sum.
3216. BROMMESSON Douglas: Från Hanoi till Bryssel: moralsyn i deklarerad svensk
utrikespolitik 1969-1996. - Stockholm: Santérus, 2007. - 230, [2] s. - (Göteborg Studies in
Politics; 101). Bibliogr. s. 203-212. Sum.
3217. BYSTRÖM Mikael: En broder, gäst
och parasit: uppfattningar och föreställningar
om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik
i svensk offentlig debatt 1942-1947. (Brother,
guest and parasite: foreigners, refugees, and
refugee policy in the Swedish public debate
1942-1947). - Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2006. - 286, [8] s. - (Acta Universitatis
Stockholmiensis. Stockholm Studies in History; 85). Sum.
Rec.: BERGGREN Lena, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.]
127 [nr] 2 s. 325-331
3218. CARLSSON Carl Henrik: Medborgarskap och diskriminering: östjudar och
andra invandrare i Sverige 1860-1920. - Uppsala, 2004
Rec.: NORDLUND Sven, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.]
126 [nr] 2 s. 313-317
3219. EKECRANTZ Stefan: Hemlig utrikespolitik: kalla kriget, utrikesnämnden och
240
Inne kraje bałtyckie
regeringen 1946-1959. [Tajna polityka zagraniczna: zimna wojna, rada polityki zagranicznej i rząd]. - Stockholm: Santérus, 2003.
- 226, [1] s. - (Sverige under Kalla Kriget; 12).
Bibliogr. s. 255-266. Sum.
Rec.: WIJK Johnny, Hist. Tidskr. (S) 2005 [Bd.] 125
[nr] 2 s. 337-343
3220. ERKISSON Fredrik: Bönder
i svensk politik under 1900-talet: exemplet
den svenska högern. (Farmers in twentieth century Swedish politics: the case of the
Swedish Conservative Party). Hist. Tidskr. (S)
2006 [Bd.] 126 [nr] 4 s. 767-790. Sum.
3221. FASZCZA Kamila: Polacy w Szwecji w latach 1918-1939 w świetle prasy emigracyjnej. Nautologia 2007 R. 42 nr 144 s. 77-82, tab.
3222. FASZCZA Kamila: Polish-Swedish cultural and scholarly cooperation (1918-1939). Stud. Maritima 2007 Vol. 20 s. 131-148. Streszcz.
3223. FRYKMAN Jonas, LÖFGREN Orvar: Narodziny człowieka kulturalnego: studium z antropologii historycznej szwedzkiej
klasy średniej. - Kęty: Wydaw. Marek Derewiecki, 2007. - 292 s., [24] s. tabl. - (Biblioteka
Klasyków Antropologii). Bibliogr. s. 281-290
3224. GAMMELIEN Stefan: The humiliated great power: Sweden under the the influence of the „Russian menace” and in discord
with „little brother” Norway 1814-1905 // In:
Perceptions of loss, decline and doom in the
Baltic Sea region. - Berlin, 2004. - S. 131-143.
Sum.
3225. JONSSON Patrick: Handelsfrihetens vänner och förbuden: identitet och
politisk kommunikation i svensk tullpolitik
1823-1854. - Örebro: Örebro Universitetsbibliotek, 2005. - [10], 203 s. - (Örebro Studies
in History; 6). Sum.
Polityka celna Szwecji
Rec.: MÜLLER Leos, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.] 126
[nr] 4 s. 830-835
3226. KŁONCZYŃSKI Arnold: Directions of changes in the Swedish foreign trade
[938]
in the years 1938-1948. Stud. Maritima 2005
Vol. 18 s. 87-107. Streszcz.
3227. KŁONCZYŃSKI Arnold: Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945-1956.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2007. - 339,
[1] s.: tab. Bibliogr. s. 322-336
3228. LANGELAND Nils Rune: Siste
ord: høgsterett i norsk historie 1814-1965.
Bd. 1: 1814-1905. [Ostatnie słowo: sąd najwyższy w historii Norwegii 1814-1965. T. 1:
1814-1905]. - Oslo: Capellen, 2005. - 588 s.
Rec.: RINDE Harald, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85
nr 4 s. 711-715
3229. LEWANDOWSKI Józef: Knutpunkt Stockholm: den polska motståndsrörelsens svenska förbindelser från september 1939 till juli 1942. - [Stockholm]: Atlantis,
2006. - 342, [1] s.: il.
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2002 poz. 3227
Rec.: THYLIN Jennica, Hist. Tidskr. f. Finl. 2006 Årg.
91 [nr] 3 s. 363-367
3230. LINDSTRÖM Dag: Förhalandets
praktik: en politist och social strategi i det tidigmoderna Sverige. (Procrastination: a political and social strategy in early modern
Sweden). Hist. Tidskr. (S) 2005 [Bd.] 125 [nr]
1 s. 5-24. Sum.
3231. LINDSTRÖM Henrik, LINDSTRÖM Fredrik: Svitjods undergång och
Sveriges födelse. - Stockholm: Bonnier, 2006.
- 314 s.: il., mapy
3232. MOŚ Martyna: Szwedzi // In: Zaprogramowanie kulturowe narodów Europy.
- Łódź, 2007. - S. 212-217
3233. NESEMANN Urte: Die Beteiligung der Judikative im Reformprozess des
schwedischen Familienrechts Anfang des 20.
Jahrhunderts // In: Gerichtskultur im Ostseeraum: vierter Rechtshistorikertag im Ostseeraum. - Frankfurt/M., 2007. - S. 239-268
3234. NORBERG Erik: Mellan tiden och
evigheten: Riksarkivet 1846-1991. - Stockholm: Riksarkivet, 2007. - 523 s.: il., portr.,
wykr. - (Skrifter Utgivna av Riksarkivet; 28).
Bibliogr. s. 492-504
[939]
241
Inne kraje bałtyckie
3235. NORRBY Göran: Adel i förvandling: adliga strategier och identiteter i 1800talets borgerliga samhälle. (Nobility under
transformation: noble strategies and identities in 19th century Sweden). - Uppsala,
2005. - 380 s. - (Studia Historica Upsaliensia;
217). Bibliogr. s. 354-365. Sum.
Rec.: NILSSON Torbjörn, Hist. Tidskr. (S) 2006 [Bd.]
126 [nr] 1 s. 136-143
3236. POLSKA-Szwecja w XX wieku:
wpływy i inspiracje / red. Jan Szymański. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2007. - 163 s.:
mapy, wykr.
Treść: GERNER Kristian: Szwecja i Finlandia, Polska i Kresy wschodnie: tożsamość narodowa, terytorium
i świadomość historyczna s. 11-25. - SZYMAŃSKI Jan:
Szwecja wobec starań Polski o stałe miejsce w Radzie
Ligi Narodów w 1926 roku s. 26-53. - JAWORSKI Paweł:
Polsko-szwedzkie kontakty wojskowe w okresie międzywojennym s. 54-66. - MACHALIŃSKI Zbigniew: Pomoc
Szwecji w uruchomieniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku (1945-1948) s. 67-75. - KŁONCZYŃSKI Arnold: Prasa szwedzka wobec wydarzeń w Polsce w świetle polskich
raportów dyplomatycznych z lat 1945-1956 s. 76-96.
- PIOTROWSKI Bernard: Polska-Skandynawia: paralele
i alternatywy rozwoju w XX wieku s. 97-116. - GEER Eric
de: Polska grupa narodowa w Szwecji po drugiej wojnie
światowej: rys historyczno-goegraficzno-demograficzny s. 117-137. - ZIMOMRIJA Mikola: Alfred Jensen
[1859-1921]: propagator kultury słowiańskiej s. 138-143.
- HEDMAN Dag: Dramaty Stanisława Ignacego Witkiewicza [1885-1939] w teatrach szwedzkich s. 144-152.
- UGGLA Andrzej Nils: Wisława Szymborska w Szwecji:
przed Nagrodą i po niej s. 153-163
3237. RETT, nasjon, union: den svensknorske unionens rettslige historie 1814-1905 /
red. Ola Mestad, Dag Michalsen. - Oslo, 2005
Rec.: STEINE Bjørn Arne, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd.
85 nr 2 s. 313-318
3238. SKÖLD Johanna: Fosterbarnsindustri eller människokärlek: barn, familjer
och utackorderingsbyran i Stockholm 18901925. - Stockholm: Stockholm Univ., 2006. 449, [6] s. - (Stockholm Studies in Economic
History; 49). Sum.
Dot. wychowywania dzieci w Sztokholmie
3239. STANISZEWSKI Adam: Pomoc
Szwecji dla Polski w pierwszych miesiącach
II wojny światowej: ewakuacja polskich dyplomatów z terytorium III Rzeszy oraz reprezentowanie interesów państwa polskiego
w Berlinie (wrzesień - listopad 1939). Acta
Sueco-Polonica 2006/2007 nr 14 (dr. 2007)
s. 183-196
3240. STANISZEWSKI Adam: Problemy
polskiej oświaty w Szwecji w latach 1939-1945 // In: Historia i polityka. T. 6. - Toruń,
2007. - S. 63-78: tab.
3241. STORLI Espen: Hva ville egentlig
Venstre med konsulatsaken? (The consular
affair: what were Venstre’s motives?). Hist.
Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr 2 s. 225-284. Sum.
s. 356-357
3242. STORMAKTENE Sverige og Norge 1905-1907: fra konsulatsak til integritetstraktat / red. Rolf Hobson, Sven G. Holtsmark, Tom Kristiansen. - Oslo: Cappelen,
2006. - 207 s.: il.
Rec.: JUNGAR Sune, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007 Årg.
92 [nr] 2 s. 321-323. - OTTOSEN Morten Nordhagen,
Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86 nr 1 s. 164-169
3243. STRÅTH Bo: Union og demokrati:
dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905.
- Oslo, 2005
Rec.: NIEMI Einar, Hist. Tidsskr. (N) 2006 Bd. 85 nr
4 s. 692-701m
3244. SUSZYCKI Andrzej Marcin:
Contextual and Nordic: the case of Swedish
nationalism // In: Nation and nationalism:
political and historiacal studies. - Wrocław,
2007. - S. 89-100
3245. SZYMAŃSKI Józef: Próby organizowania opieki duszpasterskiej nad wychodźstwem polskim w Szwecji do II wojny światowej. Summarium 2007 R. 36 s. 17-31, il.
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz. 184
3246. ZILLIACUS Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter: en källa
för forskningen. [Bd.] 1-6. - Åbo, 2002-2006
Rec.: MARJANEN Jani, Hist. Tidskr. f. Finl. 2007
Årg. 92 [nr] 2 s. 304-308
242
[940]
Inne kraje bałtyckie
—————
3247. EUROPA der Regionen: der Finnische Meerbusen: Esten, Deutsche und ihre
Nachbarn / hrsg. v. Karsten Brüggemann;
Academia Baltica. - München: Meidenbauer,
2007. - 167 s.: il., mapy. - (Colloquia Baltica;
11)
Z treści: ANGERMANN Norbert: Die Hanse und der
Finnische Meerbusen im Mittelalter s. 13-29. - TUCHTENCHAGEN Ralph: Von Schweden zu Russland: die
Region im 17. und 18. Jahrhundert s. 31-52. - SCHWEITZER Robert: Deutsche in Finnland, St. Petersburg und
Estland: Überlegungen zur Identität der Deutschen in
Nordosteuropa s. 53-76. - LUKAS Liina: Kulturelle Konflikte in Estland im Spiegel der öffentlichen Diskussionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts s. 77-87. - FEEST
David: Auf zwei Seiten der Front: Letten und Esten im
sowjetischen und deutschen Dienst während des zweiten Weltkriegs s. 89-100. - GRIESE Olivia: Distanzierte
Nachbarschaft im Schatten der Sowjetunion: Finnland
und Estland im Kalten Krieg s. 101-118. - BRÜGGEMANN Karsten: Narva - die „Perle des Ostsee-Barocks”:
Geschichte und Gegenwart einer Stadt mit einem „überspielten” historischen Gedächtnis s. 139-162
3248. GRZYBOWSKI Marian: Finlandia: zarys systemu ustrojowego. - Kraków:
Wydaw. Uniw. Jagiell., 2007. - 163, [2] s.: tab.,
wykr. Bibliogr. s. 159-163
3249. MEINANDER Henrik: Finlands
historia: linjer, strukturer, vändpunkter. [Helsingfors]: Söderströms, 2006. - 261 s.: il.,
mapy, portr.
Toż w jęz. fiń. pt.: Suomen historia: linjat, rakenteet,
käännekohdat. - Helsinki: WSOY, 2006. - 256 s.: il., mapy,
portr.
3250. TUCHTENHAGEN Ralph: Von
Helsingfors zu Helsinki: „die Aneignung
fremder Vergangenheiten” in der Hauptstadt
Finnlands. Nordost-Arch. N.F. 2006 Bd. 15
(dr. 2007) s. 253-284
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz. 2472, 2594, 3193, 3202, 3246, 3247,
3265, 3267
3251. EKENÄS stads dombok 1678-1695. (The judgment book of the town of
Ekenäs, 1678-1695) / [utg.] Harry Lönnroth.
- Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten
- Suomen Tiedesura, 2007. - (Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk; 171-172).
Sum.
[Vol.] 1: Rättsfilologisk studie av en 1600talshandskrift. (A legal-philological study of
a 17th century manuscript). - 200 s.: faks., tab.
[Vol.] 2: Filologisk utgava med kommentar och register. (A philological edition with
commentary and indices). - 496 s.
—————
3252. DOMINIKAANIT Suomessa ja
Itämeren alueella keskiajalla. (Dominicans in
Finland and around the Baltic Sea during the
middle ages) / toimituskunta Keijo Virtanen
[et al.]. - Turku: Maakuntamuseo, 2003. - 144
s. - (Raportteja)
3253. HÅRDSTEDT Martin: Finska kriget 1808-1809. - Stockholm: Prisma, 2006. 388 s., [16] s. tabl.: il.
3254. HIETALA Marjatta, LILJA Sven:
Markets and Urbanization in Finland and
Sweden prior to 1800 // In: Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa. Trier, 2007. - S. 177-206
3255. LAHTINEN Anu: Sopeutuvat,
neuvottelevat, kapinalliset: naiset toimijoina
Flemingin sukupiirissä 1470-1620. (Conciliatory, negotiating, insubordinate women:
female agency in the Fleming family, 1470-1620). - Helsinki: Suom. Kirjallisuuden Seura, [2007]. - 241 s.: il. - (Bibliotheca Historica;
108). Sum.
3256. PYHÄ Henrik ja Suomen kristillistyminen. [Św. Henryk i chrzest Finlandii]
/ toim. Helena Edgren, Tuukka Talvio, Eva
Ahl. - Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys, 2007. - 164 s.: il., mapy. - (Suomen
Museo; 2006)
3257. SCHWEITZER Robert: Turning
defeat into victory: the reinterpretation of the
Russo-Swedish War of 1808/09 in 19th century Finland // In: Perceptions of loss, decline
and doom in the Baltic Sea region. - Berlin,
2004. - S. 113-130. Sum.
[941]
Inne kraje bałtyckie
3258. SCREEN John Ernst Oliver: The
army in Finland: during the last decades of
Swedish rule (1770-1809). - Helsinki: Suom.
Kirjallisuuden Seura, 2007. - 534 s: il., mapy.
- (Studia Historica; 75). Bibliogr. s. 493-517
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz. 2513, 2780, 3012, 3246, 3248
3259. FINLAND 1917-1918 in the documents of the US Department of State / selected a. ed. by Jarosław Suchoples. - Wrocław:
Ofic. Wydaw. Atut - Wrocł. Wydaw. Ośw.,
2007. - XLVIII, 599 s.
—————
3260. BUGAJSKI Dariusz R.: Demilitaryzacja i neutralizacja Wysp Alandzkich. Prz.
Morski 2006 R. 71 z. 10 s. 3-13, mapa. Sum.
s. 89
3261. CLERC Louis: A feeling for justice:
French reactions to the Finnish cause between
1890 and 1917. J. Balt. Stud. 2007 Vol. 38 nr 2
s. 235-254. Bibliogr. s. 251-254. Sum.
3262. CZECHOWSKI Janusz: Polskie interesy na Bałtyku w latach 1918-1939 w kontekście polsko-fińskich stosunków politycznych. Prz. Morski 2006 R. 71 z. 11 s. 59-66.
Sum. s. 107
3263. EKMAN Torsten: Finska gardet
1812-1905. [Fińska gwardia 1812-1905]. Helsingfors: Schildt, 2006. - 443 s.: il., mapy
Rec.: LAITILA Teuvo, Hist. Tidskr. f. Finl. 2006 Årg.
91 [nr] 4 s. 487-489
243
3266. GRABUSIEWICZ Błażej: Opinia
polska wobec kryzysu wiosennego 1948 roku
w Finlandii. Zap. Hist. 2007 T. 72 z. 1 s. 65-80.
Zsfg. Sum.
3267. JUSSILA Osmo, HENTILÄ Seppo,
NEVAKIVI Jukka: Historia polityczna Finlandii 1809-1999. - Kraków, 2006
Rec.: CZAPIUK Alina, Białostockie Teki Hist. 2007
T. 5 s. 248-252
3268. KLIMECKI Michał: Finlandia latem 1920 r.: oceny polskich wojskowych // In:
Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy:
księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin. - Warszawa, 2006.
- S. 266-271
3269. KUNNAS Jan: Potash, saltpeter
and tar: production, exports and use of wood
in Finnland in the 19th century. Scand. J.
Hist. 2007 Vol. 32 No. 3 s. 281-311, mapa,
tab., wykr. Bibliogr. s. 303-309
3270. LINDER Jan: Finlands fyra krig.
[Cztery wojny Finlandii]. - Stockholm: Infomanager, 2004. - 196 s.: il., mapy
Dot. pierwszej połowy XX w.
3271. MAJANDER Mikko: Pohjoismaa
vai kansandemokratia?: sosiaalidemokraatit,
kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944-1951. [Kraj nordycki czy demokracja ludowa?: socjaldemokracja, komunizm
i międzynarodowa sytuacja Finlandii 1944-1951]. - Helsinki: Suom. Kirjallisuuden Seura, 2004. - 505 s.: il. - (Bibliotheca Historica;
88). Bibliogr. s. 476-499
3264. ELORANTA Jari, NUMMELA
Ilkka: Finnish nickel as a strategic metal
1920-1944. Scand. J. Hist. 2007 Vol. 32 No.
4 s. 322-345, mapa, tab., wykr. Bibliogr.
s. 342-345
3272. MÄKINEN Ilkka: Fates of books
and archives during the war between Finland
and the Soviet Union, 1939-1940 and 1941-1944. Knygotyra 2007 T. 48 s. 278-294. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
3265. FEWSTER Derek: Visions of past
glory: nationalism and the construction of
early Finnish history. - Helsinki: Finnish Lit.
Soc., 2006. - 555 s.: il., portr. - (Studia Fennica. Historica; 11). Bibliogr. 521-549
3273. ÖSTMANN Ann-Catrin: Från
eländighet till manligt medborgarskap: bonden i det tidiga 1900-talets finländska historieskrivning. (From pauper to manly citizen:
the peasant in early twentieth-century Finnish history writing). Hist. Tidskr. (S) 2006
[Bd.] 126 [nr] 4 s. 749-766. Sum.
Rec.: ERIKSEN Thomas Hylland, Hist. Tidskr. f. Finl.
2006 Årg. 91 [nr] 4 s. 476-479
244
Inne kraje bałtyckie
3274. PASTUSZEK Justyna: Finowie //
In: Zaprogramowanie kulturowe narodów
Europy. - Łódź, 2007. - S. 89-95
3275. SCHMIDT Lars: En kamp om
själar: den evangelisk-lutherska kyrkan
i Borgåbygden och dess röda medlemmar
under tiden kring år 1918. - Åbo: Akad. Förl.,
2004. - 306 s.: il., mapy, portr., tab., wykr. Bibliogr. s. 252-277. Sum.
[942]
3279. THYLIN Jennica: Norm och nationalitet: tidig svensk språkplanering i Finland
ur ett idéhistoriskt perspektiv. Hist. Tidskr. f.
Finl. 2006 Årg. 91 [nr] 3 s. 392-427, portr.
3280. TROTTER William R.: Mroźne piekło: radziecko-fińska wojna zimowa
1939-1940. - Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie,
2007. - 315, [5] s.: il., mapy, portr. - (Wojny,
Konflikty)
3276. SCREEN John Ernest Oliver: Mannerheim. - Helsinki: Otava, 2001. - 461 s.: il.
Rec.: ILMICKI Piotr, Sprawy Wsch. 2007 z. 1/2
s. 142-145
3277. SERZHANOVA Viktoriya: Kościoły w Finlandii. Stud. z Prawa Wyznaniowego
2007 T. 10 s. 71-88
3281. UITTO Antero, GEUST CarlFredrik: Mannerheim-linja: talvisodan legenda. [Linia Mannerheima: legenda wojny
zimowej]. - Helsingissä: Ajatus, 2006. - 223
s.: il., mapy
3278. STUBB Elisabeth: Finland i 19de
seklet: etablering av en nationsbild. Hist. Tidskr. f. Finl. 2007 Årg. 92 [nr] 3 s. 368-387, il.
Rec.: ANDERSIN Hans, Hist. Tidskr. f. Finl. 2006
Årg. 91 [nr] 4 s. 505-509
SKOROWIDZ
Skorowidz obejmuje wszystkie nazwiska, tytuły prac anonimowych i zbiorowych oraz tytuły czasopism.
Tytuły czasopism wyróżnione są kursywą, nazwy geograficzne spacją. Cyfry kursywne wskazują, że nazwisko
występuje w tytule lub adnotacji
A.K. [krypt.] 304
Aarma Liivi 2610, 2637
Abele Kristiana 2815
Å b o zob. Turku
Abraham Antoni 1488
Abramów Joanna 1779
Abrams Lesley 3041
Abrosiewicz Maciej 988
Absolwenci Gdańskiego Seminarium...
1070
Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku 748
Achremczyk Stanisław
150 (OBN), 450
(Szwedzi), 470 (Warmia i Mazury), 480
(Dziedzictwo), 599 (Kuchnia), 1601 (Kętrzyńskiego), red. 105, 450, 481, 599
Acta Baltico-Slavica 16
Acta Cassubiana 17
Acta Elbingensia 18
Acta Historica Tallinnensia 19
Acta Sueco-Polonica 20
Adamczyk Dariusz 2483
Adamczyk Marian 1459
Adamek Tadeusz 788
Adamiak Marcin 1316
Adamkowicz Marek 1095, red. 1948
Adamowicz Magdalena 644
Adamska Ewa 1779
Adolf Fryderyk, kr. szw. 3172
Afeltowicz Beata 378
Aftanazy Roman 2776
Agøy Nils Ivar, rec. 187
Ågren Maria 3153, rec. 3176, red. 3024
Ahl Eva, rec. 3162, red. 3256
Ahlbäck Anders, rec. 3192
Ahlberger Christer, red. 3038
Ahrens Christian 930
Aischmann Bernd 2296, 2443
A k k a zob. Akkon
A k k o n , A k k a (Izrael) 1771
Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu 1760
Albert II Suerbeer, bp 2740
Albertrandi Jan Chrzciciel 1662
Albrecht Bernhard 2339
Albrecht Dietmar 1489
Albrecht Martin 2042
Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, ks. pr.
677, 1032, 1045, 1832, 2629
A l b u , Alp (Estonia) 2610
Aleksander III Romanow, car ros. 2763,
2854
Aleksander Jagiellończyk, kr.pol. 179
Aleksandravičius Egidijus 305
Alenius Kari 2777, 2778
Alexandrowicz H. zob. Muzalewska-Alexandrowicz H.
Alexandrowicz Stanisław, red. 64
Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego.
Z. 1 1130
Alicja Kotowska, bł. 1042
Ališauskas Vytautas, oprac. 2696, red. 2692
A l p zob. Albu
Alsaker Sigmund Kinn 3129
Alsleben Almuth 2512
A l t - P e b a l g zob. Vecpiebalga
Altpreussische Biographie. Bd. 5 Lfg. 2
1465
Altpreussische Familienforscher, Königsberger Kirchenbuchstelle... 1475
Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv 21
Altpreussische Geschlechterkunde. NF 22
Alvermann Dirk 2095, 2388, rec. 2092, red.
25, 2095, 2096, 2357
A l y t u s zob. Olita
Ambrosiewicz Maciej 2556
Ambroziak Sławomir 645
Amelung Jens 2113
Aminoff-Winberg Johanna 3154
A m s t e r d a m 2495
Amundsen Arne Bugge, rec. 3006
Anculewicz Zbigniew, oprac. 510
Anderberg Göran 3155
246
Skorowidz
Andersen L. zob. Schädler Andersen L.
Andersin Hans, rec. 3281
Andersson Lars I., rec. 3213
André Édouard François 2592
Andresen Andres 2610
Andresen Ene, red. 2812
Andrzejewski Aleksander 1779, 1806
Andrzejewski Marek, rec. 709
Andrzejewski Zbigniew Kazimierz, ks. 1490
Andrzejowski Jacek 1770
Anepaio Thomas 2779
Angell Svein Ivar, rec. 3030
Angermann Norbert 2491, 2594, 2621, 3247,
oprac. 2498, red. 2594
A n g r a p a zob. Węgorapa
Anisiewicz Renata 619
A n k l a m (Niemcy), okr. 2224
Ankudowicz-Bieńkowska Maria 931
Anna Wazówna, ks.szw. 820
Annaberger Annalen 23
Anrep Reinhold v. 907
Anselmino Thomas 677
Antanaitis Arūnas 2889
Antanavičius Darius, wyd. 2758
Antinacinė rezistencija 2888
Antolak Mariusz 814
Antonowicz K. zob. Skłodowska-Antonowicz K.
Antonsson Haki 2999, 3041
Anund Johan 2508-2511
Anušauskas Arvydas, red. 2888
Anusik Zbigniew 3156, 3157
Anužytė Lina, wyd. 2632
Apanavičius Romualdas 2638
Apel Georg Christian 2476
Aponowicz Robert 1229
Appel Hans Henrik, rec. 3084
Arājs Jānis 2758
Archäologische Berichte aus MecklenburgVorpommern 24
Archeologia Gdańska. T. 3 1172
Architektur in Pommern und Mecklenburg...
2112
Architektur und Städtebau im südlichen Ostseeraum... 2113
Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets... 182
Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski... 183
Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział
w Gdyni 194
[944]
Archiwum Państwowe w Olsztynie 198
Archutowski Stefan 204
Arellis Prāncis, oprac. 673
Arendt Teresa 234, oprac. 234, red. 234
Å r h u s (Dania) 2508, 2509, 2510, 2511,
3105
A r k o n a 2234, 3054
Arlet Piotr 2557, 3044
Armgart Martin 1475
Armon K. zob. Przewoźna-Armon K.
Armon Witold 1491
Arndt Ernst Moritz 2043, 800, 3150
Arnold Udo 454, rec. 677, red. 509, wyd.
215
Arnórsdóttir Agnes S., red. 3072
Arszyńska Ewa 1492
Arszyński Marian 795, 1512 (Boetticher),
1545 (Dethlefsen), 1558 (Fischer), 1562
(Frycz), 1565 (Gersdorff ), 1575 (Gruber),
1581 (Hauke), 1582 (Heise), 1605 (Kloeppel), 1694 (Schmid), 1700 (Semrau), 1713
(Steinbrecht), 1746 (Volmar)
Artomiusz Piotr, ks. 1493, 1494
Arumäe Heino 2780
Arzt Erdmann Heinrich Gottlob 2673
Asche Matthias 2095, red. 3006
Aschermann Michał 493
Åselius E. zob. Berling Åselius E.
Asker Björn 3146, rec. 3179
Asmus Ferdinand 2356
Asmus Ivo, rec. 372, 2118
Astramowicz-Leyk Teresa 1624
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1922
Atlas Twierdzy Toruń. Z. 3 363
Auge Oliver 2082
A u g s b u r g (Niemcy) 651
Augusiewicz Sławomir 1296, 3211
August II Mocny, kr. pol. 2528
August III, kr. pol. 869
August Ludwig Most (1807-1883) 2114
Auns Muntis, wyd. 2625
Die Ausstellungskataloge des Königsberger
Kunstvereins... 296, 297
Austad Torleiv, red. 3130
Autografy wpisów Reformatorów... 223
Avotįna Austra 2610
Axer Jerzy, red. 483, 483a
Ažubalis Algirdas 2781
[945]
Skorowidz
B a b i D ó ł , pow. kart. 543, 1135-1137,
1779
B a b i a k , pow. lidzb. 1138
Babik Zbigniew, red. 380
Babnis Maria 158, 224, 225, rec. 843, 1309,
red. 225, 1662
Bach-Nielsen Carsten, red. 3058
Bäcker Lars 2438
Bader Harald 2190
Bagge Sverre 3000
B a g r a t i o n o v s k zob. Iława Pruska
Bagušauskas Juozapas, wyd. 2888
Bajoraitė Alma 2782
B a k a l o r i š k i a i (Litwa) 2888
Bal Irena 1728
Bal Wojciech 2115, 2116, 2145
Balcerek Mariusz 2758
B a l g a zob. Bałga
Baliulis Algirdas 2639, wyd. 2631, 2632
Ballin Smith Beverley, red. 3041
Balthasar Augustin v. 2357, 2388
Baltic connections. Vol. 1-3 184
Baltijos regiono istorija ir kultūra 2558,
2559
Baltįnš Janis 2560
Baltische Gutshöfe 2560
Baltische Studien 25
Baltzer Thomas 2080
Balukiewicz Beata 1770
Bałachowicz S. zob. Bułak-Bałachowicz S.
Bałdyga Cezary, red. 1287
B a ł g a , Balga, Bal’ga (Rosja) 1139
Banachowicz Andrzej 1586
Banasiak Zofia 2362
Banaszkiewicz Jacek 3054
Bandlien Bjørn 3113
Banga Vita 2607
Banionis Juozas 2889
Bannach Wilmar Herbert, ks. 1495
Bannwart Aino 2470
Banytė-Rowell Rasa 1770
Bańkowska Iga 204
Baranauskas Antanas, bp 2761
Baranauskas Tomas 2761
Baranowska Zofia 1
Baranowski Henryk 1
Barański Heliodor 1279
B a r c z e w k o , pow. olszt. 1140
B a r c z e w o , pow. olszt. 944
Bardach Juliusz 2640
Barek Radosław 2238
247
Barganowski Antoni 1306
B a r ł o ż n o , pow. starog. 1779
Barnim III, ks. szczec. 2204
Barniškienė Sigita 159, 681, 682
Baronas Darius 2641, 2642, red. 2728
Bartczak Anna 300, 2081, 2102, red. 300
Bartels Edeltraut, red. 2017
Bartkowiak Ewa 2132
Bartkowski Sebastian 1761
Bartlett Roger 2594
B a r t n i c z k a , pow. brod., gm. 1779
Barton H. Arnold 3212
Bartosik Przemysław 2440
Bartosz Dorota 2180
Bartoszewicki Mirosław 355
B a r t o s z y c e , pow. 1963
Bartoszyński Kazimierz 2358
Bartowski Krzysztof, red. 66
Barylewska-Szymańska Ewa 800, 857, 1546,
red. 857
Baryła Tadeusz, oprac. 73, 81
Barzdeviča Margarita 2758
Basiul Elżbieta 1559
Baska-Borzyszkowska Felicja 707
Bastemeyer Gabriele 1561
Bately Janet, red. 3083
Batkowski Józef, ks. 1496
Baublys Arūnas 2643
Baudis Klaus 2002
Bauer Gerhard 482
Bauer Zbigniew, rec. 553
Baumgart Klemens Edmund, ks. 1497
B a u s k a zob. Bowsk
Baužienė D. zob. Blažytė-Baužienė D.
Bażanowski Rudolf 1003
Bąbolewski Lucjan, red. 29
Bączkowski Antoni, red. 112
Bądkowski Lech 435, 1498-1503, 2083
Bąkowska Monika 2253
Beck Lorenz Friedrich 2492
Becker Bert, rec. 2430
Becker Heinz 2621
Becker Joern-Martin 2044
Becker Paweł, oprac. 1130
Beckmann Sabine, red. 461
Bedeker gruczeński 1259
Bednarek Irena 513
Bednarski Zenobiusz M. 1140, 1466
Behr 2399
Beilker G. zob. Sürig-Beilker G.
248
Skorowidz
Beiträge zur Geschichte des Strafvollzuges...
2441
Beleites Johannes 2441
Bellamy Martin 3055
Bemmann Martin, rec. 829, 1185
B e n o w o , pow. kwidz. 1141
Benum Edgeir, rec. 3141
Berega Angrapy 26
Berendt Grzegorz 1173, 1930, 2439, rec.
1230
Berent Maria, red. 27
Berenthal Krzysztof 830
Berg E. zob. Gräslund Berg E.
B e r g e n (Niemcy) 2283
B e r g e n (Norwegia)
2499, 2508, 2509,
2510, 2511
Berggren Lena, rec. 3217
Berglund Mats 3158
Bergström Carin, rec. 3191
Berkowski Władysław H. 2559
B e r l i n 236, 793, 857, 1510, 2193, 2429,
2431, 3239
Berling Åselius Ebba 3213
Bernhard II zur Lippe, bp 2621
Bernhardt Katja 2297
Bernhardt Rüdiger 683
B e r n o (Szwajcaria) 2889
Bernoulli Johann 314
Bertašius Mindaugas 1770
B ē r z a i n e , Birkenruh (Łotwa) 2801
Bes Lennart, red. 184
Bessudnova Marina B. 2493
Bethge Stefanie, oprac. 2080
Beuttel Jan-Erik 1018
Beyer Jürgen 2561, rec. 2637, 2735
Będźmirowski Jerzy 1246, 1923, 2522, 2548
Bętkowski Rafał 1327
Białecki Tadeusz 2338, 2375, oprac. 2005,
red. 80
Białk Marianna 1736
B i a ł o b o k i , pow. gryfic. 2341
B i a ł o g a r d 2089, 2235
Białostocki Izrael 2439
Białuński Grzegorz 566 (Święty Kamień),
575 (O bartnictwie), 576 (Uwagi o myślistwie), 871 (Giżycko), 1735 (Prus Tessim),
1762 (Zagadkowe plemię), 1777 (Ród
Skomandów), 1822 (Między Rynem),
oprac. 1251, 1253, rec. 462, 795, red. 39,
65, 79, 566, wst. 1251, 1253, wyd. 508
B i a ł y B ó r, pow. szczecinecki 2210
[946]
Białynicka-Birula Joanna 1684
B i a ł y s t o k 1943
Bibliografia publikacji SBP na Ziemi Gdańskiej 234
Biblioteka Gdańska w roku 2007 225
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 27
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 28
Bibliotekarz Zachodniopomorski 29
Bibliotheca Baltica 30
Biedrawina E. zob. Sukertowa-Biedrawina E.
Biedrzycka Agnieszka 2644
Biedrzycki Adam 15
Biegański Zdzisław 1976, red. 1976
Bielak Jacek 269
Bielawny Krzysztof 989-992
Bielawski Ludwik 1504
Bielec-Maciejewska Beata 921
Bieliński Bogdan K. 1597, 1736
Bienek Dariusz 2341
Bienias Dorota 1806
Bieniecki Ireneusz 1860 (Przygotowania),
1924 (Nadmorskie brygady), 1925 (Wykorzystanie samolotów), 2444 (Samoloty), 2548 (Polityczne uwarunkowania),
rec. 1979
Bieniulis B.D. zob. Strynkiewicz-Bieniulis
B.D.
Bieńkowska M. zob. Ankudowicz-Bieńkowska M.
Bieńkowski Tadeusz, oprac. 1612
Bierca Andrzej 2245
Biermann Felix 2341
Biernacki Tadeusz 2359
Biernat Patrycja, red. 45
B i e r z g ł o w o , pow. tor. 819
Biewer Ludwig 138, 2090, 2283, 2388
Bigoś-Bojarska Maria 269
Bill Jan 3001
Biolik Maria 411
Biranowska-Kurtz Alicja 2177, 2178, 2280,
2338
Birch-Hirschfeld Anneliese 1060
Birecki Piotr 789 (Sztuka luterańska), 828
(Datowanie), 922 (Toruńskie meble), 924
(Szkic), 1283 (Wikingowie)
Birezowska Małgorzata 889, 1328, red. 34
Birk Hansen Palle 2509
B i r k e n r u h zob. Bērzaine
Birn Ruth Bettina 2783
Birula J. zob. Białynicka-Birula J.
B i r ż e , Biržai (Litwa) 2659
[947]
Skorowidz
Ein Bischof vor Gericht 993
Bischoff Dieter 2341
Bisgaard Lars 3072, red. 3036
Biskup Marian 306, 454 , 1505-1509, red.
363, wyd. 496, 503, 509
Biskup Radosław 472, 994, rec. 511, red.
1001
Biskupowa I. zob. Janosz-Biskupowa I.
Biskupski Przemysław 2238
Bismarck Otto v. 1319, 2360
Bitner-Wróblewska Anna 1453, 1596, 1770,
2562, red. 1770, 2745
Bitsch Christensen Søren, red. 3071, 3102
Bitter Stephan 2621
Bittrich Burkhard 712
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 35
Biuletyn Fundacji Arch. i Muz. Pomorskie AK
oraz Wojskowej Służby Polek 31
Biuletyn Historyczny /Muz. w Lęborku 32
Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 33
Biuletyn Oddziału Warm.-Maz. Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 34
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 35
Björkman Bengt Magnus 3181
Bladh Christine, rec. 3173
Bladh Gabriel, red. 3202
Blajer Wojciech 1460
Blank Heinrich 1475
Blanke Richard 447
B l a n k e n f e l d (Łotwa) 2594
Blažienė Grasilda 379
Blažytė-Baužienė Danutė 2784
Blehr Otto Albert 3137
Bleiere Daina 2882
Bleisch Michael, oprac. 2080
Bliujienė Audronė 2645
Bloch Adam 1415
Blombergowa Maria Magdalena 2646
Blomkvist Nils, red. 2487
Blomqvist Håkan 3214
Bludau Augustyn Józef, bp 1004
Bluhm Christoph David, ks. 1475
Blume Ulrich, oprac. 2339
Błachowski Aleksander 2240
Błaszczak Krzysztof Mirosław 577
Błaszczak Tomasz 160
Błaszczyk Grzegorz 2647, 2648, 2785
Błaszkowski Wojciech Józef 1511
Bławat Joanna 1224
Błażejczyk Krzysztof 2253
249
Błażejewska Anna 566
Błażejewski Krzysztof 1861
Błażejewski Michał 932
Błażejewski Stanisław 1911
Błażewicz Paweł 222
Błażyński Andrzej, red. 100
B ł ę d o w o , pow. wąbrz. 1130, okr. 1130
Błędowski Piotr 1779
B ł u d o w o , pow. elbl. 1580
Bobiatyński Konrad 2758, 3211, wyd. 498
B o b o l i c e , pow. koszal. 261
Bobrowski Johannes 159, 682, 712
Bobrucka Bogusława 245
Bobryk Adam 2786, 2997, red. 2997
Boczek Paweł, red. 741
Bode Wilhelm v. 829
Boden Ragna 2787
Boduszyńska-Borowikowa Maria 231
Boehlke Henryk 2361
Boenke Karl-Christian 356
Boetticher Adolf 1512
Bogacki Michał, red. 2428
Bogacz-Walska Monika 199
Bogdan Danuta 450, 599, 995
Bogdan Franciszek, ks. 1068
Bogdanowicz Magda, il. 830
Bogdanowicz Stanisław 831 (Rewindykacja), 1064 (Bo przemoc), 1065 (Konkordat), 1066 (Na Wojciechowym), 1224
(Gdański epizod)
Bøggild Johannsen Birgitte 3072
Bøgh Anders 3002, 3072
Bogojavlenska Svetlana, rec. 2840
Bogucka Maria 578
Bogucki Ambroży 1777
Bogucki Stanisław, ks. 1513
Bogucki Zdzisław 1760
Bogusław IV, ks. pom. 2011
Bogusław VIII, ks. pom. 1814
Bogusław X, ks. pom. 332, 2414
Bohlen Arnold v. 2080
Bohlin Folke 2476
Bojarska M. zob. Bigoś-Bojarska M.
Bojarski Jacek 1320, 1779
Bokiniec Ewa 2562
Boldsen Jesper 3056
Bolte Henrike 2387
Boltenstern Franz Michael v. 2080
Boltenstern Johann Franz v. 2080
Bölter Henriette, oprac. 2080
Bombosz Ewa 3215
250
Skorowidz
Bömelburg Hans-Jürgen 307, rec. 483, 712
Bonczkowski Janusz, wyd. 492
Boniewicz Leokadia 563
Böning Holger, red. 1178
Bonowska Magdalena 2036
Bończa-Bystrzycki Lech 2195, 2207
Bońkowska Ewa Maria 2362
Books and libraries in the Baltic Sea Region...
2471
Borak Jolanta 204
Boras Zygmunt 2207, 2341
Borawska Teresa 308, 1045, 3003
Borchardt Jakob Salomon 2439
Borcke Georg Friedrich 2080
Borcz Tadeusz, ks. 1101
B o r c z , pow. kart. 543, 1135-1137, 1779
B o r g å zob. Porvoo
Bork Bolesław 772, 1374
Bork Jan Gotfryd 1742
Borkowicz Jakub 1419, 1849
B o r k o w o , pow. gdań. 1779
Borkowska Małgorzata 996, 2563
Borkowska Urszula 2649
Borkowski Dariusz 2251
Borkowski Jacek 2048, 2240
Borkowski Mieczysław 2250, 2251
Borkowski Tadeusz, ks. 1514
B o r n h o l m , wys. 3044
Borowiak Mariusz 1745
Borowikowa M. zob. Boduszyńska-Borowikowa M.
Borowski Jan 1515
B o r o w y M ł y n , pow. byt. 1743
Borring Olesen Thorsten 3092
Börsch-Supan Helmut, red. 296
Bortkiewicz Agata 866
Borucińska Izabela 2997
Borussia 36
Borysiak K. zob. Dośpiał-Borysiak K.
Borysowska Agnieszka, oprac. 255
Boryś Wiesław 310, 380
Borzyszkowscy 2370
Borzyszkowska F. zob. Baska-Borzyszkowska
F.
Borzyszkowski Józef 309 (O nowy kształt),
381 (Òd Kòscelnégò), 707 (Ruch kasz.pom.), 1101 (Duchowni), 1414 (O hist.
Powiśla), 1467 (Ludzie Czerska), 1488
(Miejsce A. Abrahama), 1489 (Über d.
Weg d. Albrechts), 1595 (Ks. M. Józefczyk), 1628 (G. Labuda), 1709 (O. Socha-
[948]
cki), 1911 (Konsekwencje), oprac. 1594,
1650, 1726, rec. 987, 2349, red. 17, 1101
Borzyszkowski Mikołaj 471
B o r z y s z k o w y, pow. byt. 1742
Bosse Heinrich 2763
B o s t o n (Wielka Brytania) 2495
Bouché Volker 2113
Boulhosa Patricia Pires 3111
Bourgeois Nicolas 2650
B o w s k , Bauska (Łotwa) 2472
Boyen Hermann v. 39, 1249, 1250, 1475
B ó r zob. Jastarnia
Brakoniecki Kazimierz 718
Brałkowska M. zob. Szymańska-Brałkowska
M.
Brand Hanno 2495, red. 184, 2495
Brand Johann Arnold v. 314
B r a n i e w o 220, 602, 966, 1142, pow. 1350
Brather Sebastian 1280
Bräuel Ulrich, red. 993
B r d a , rz. 2083
Bregnsbo Michael 3057
Bremen R. zob. Meyer-Bremen R.
Brenda Waldemar 2 (Materiały do bibliogr.),
470 (Próby tworzenia), 771 (Nauczyciele), 1619 (Brat), 1891 (Pogranicze), 1922
(Polskie podziemie), 1926 (Postawy oporu), red. 137, wyd. 497
Brenske Helmut, red. 2393
Brenske Johanna, red. 2393
Brent Leslie Baruch 2439
Breuer Dieter 1045
Brewczyński Sławomir 1759
Breza Edward 310 (Dorobek W. Borysia),
382 (Kasch. Personennamensystem), 383
(Nazwiska), 384 (Wybrane zagadnienia),
411 (O entonimie), red. 35, 411
Briand Aristide 2477
Ein Brief von Bürgermeister und Rat zu
Riga... 2624
Briks Bolesław Zachariasz 2363
Brink Stefan 3004
Brochmann Grete 3123
Broda Elżbieta 251
Brodersen Per 1927, 1928
Brodnica
738, 820, 1052, 1143, pow.
1646
Brodnicki Mariusz 678
Brodowski Leon, red. 61
Bromark Stian 3107
Brommesson Douglas 3216
[949]
Skorowidz
Bronikowski F.-W. zob. Oppeln-Bronikowski
F.-W.
Bronk Brunon 2239
Bronka A. zob. Paluszak-Bronka A.
Brotze Johann Christoph 2625
Brozio Wolfgang, rec. 457, 1854
Brożek Jan 1662
Brückner K. zob. Wiśniewiecka-Brückner K.
Brüggemann Karsten 2513 (Wiederaufbau
Narvas), 2594 (Narva), 2788 (Gesch. erleben), 2789 (Geteilte Geschichte), 2815
(Vom multinat. Imperium), 3247 (Narva), rec. 2941, red. 42, 2513, 3247
Bruhn Elmar 102, 1999
B r u k s e l a 3216
Bruliński Zbigniew 2651
Brundage James A., oprac. 2628, tłum. 2628,
wst. 2628
Brunon z Kwerfurtu, św. 157, 988, 1025,
1034
Brus Anna 2790
Bruski Magnus, ks. 1228
Brust Alfred 681, 712
B r u s y, pow. chojn. 707, okr. 350
Bruździński Andrzej 997
Brydak Wojsław, red. 93
Brygida, św. 3162, 3186, 3195
Bryld Claus 3090
B r z e s k o , pow. pyrz. 2081
B r z e ś ć K u j a w s k i , pow. włocł. 1817
Brzezińska Anna Weronika 171, 657
Brzezińska Jadwiga 2254, 2255, 2353, 2791
Brzezińska Urszula 1742
Brzeziński Tadeusz, red. 68, 82
B r z e ź n o S z l a c h e c k i e , pow. byt. 1144
Brzostowska Izabella 800
Brzoszczyk Adam 1681
Brzozowska Maria 1393, 1394
Brzozowski Jerzy 1742, 1743, 1744
Brzóska Marcin 998
Brzustowicz Grzegorz Jacek 351, 1777, 2403,
2406
Brzuszek Bogdan 1067
Bubnys Arūnas 2888
Bucevičiūtė Laima 2652
Büchert Netterstrøm Jeppe 3072
Buchholz J. zob. Konkolewska-Buchholz J.
Buchholz Stephan 2388
Buchholz Władysław 2018
Buchholz Wojciech 740
Buchholz-Todoroska Małgorzata 1174
251
Buchowski Krzysztof 2559, 2792, 2793, rec.
1877, 2955
Buchwald-Pelcowa Paulina 1662
Budryte Dovile 2794
B u d w i t y, pow. ostródz. 821, 822
Budych Leszek 1420
Budzelewski Dariusz 149
Budzinski Robert 1516, 1517
B u d z i s t o w o , pow. kołob. 2257
Budzisz Alojzy 1518, 1555
Bueckling Adrian 2407
Bugaj Michał 2408
Bugaj Urszula 2408
Bugajna Elżbieta 707
Bugajski Dariusz R. 3260
Bugenhagen Beate 2182
Bugiani Piero 2564
Bujak Małgorzata 456
Bujnicki Kazimierz 2771
Bujniewicz Natalia 876
B u k o w i e c , pow. świec. 221
B u k o w o M o r s k i e , pow. sław. 2241
Bukowski Andrzej 228, 552, 697
Bukowski Krzysztof 2235
Bukowski Zbigniew 1760
Bulach Doris 2044
Bulczyński Arnold, il. 2940
Bulitta Michael 1089
Bull Ida, rec. 3109, red. 3129
Bułak-Bałachowicz Stanisław 2919
Bundgård Christensen Claus 3091
Burczycka-Woźniak Marzena, red. 1487
Bürger Klaus, red. 1465
Burgmann Johann 2080
Burkhardt Mike 2495
Burnside Sheridan 684
Bursewicz Józef Ambroży 2364
Bursewicz Szymon 2364
Bury Grzegorz 2045
Bury Marek 2045
Buša Irina 2653
Buschinger Danielle 311, 448
Buschmann Ehrenfried Engelbert 2365
Butkus Vigmantas 2654
Butkus Zenonas 2795
Butrimas Adomas, red. 2601
Butrymówna Maria 2737
Büttner Bengt 2220
Butulis Ilgvars 2796
Byczkowska-Sztaba Jolanta 933
252
Skorowidz
B y d g o s z c z 60, 66, 190, 1447, 1847, 1861,
1868, 1898, 1911, 1918, 1931, 1970, 1976,
okr. 66, pow. 4, 5, woj. 4, 5, 13, 95, 122,
216, 600, 1053, 1779, 1922, 1931, 1970,
1976, 1981
Bygder 3045
Bykowska Sylwia 1068, 1911, 1948
B y s e w o , dz. Gdańska 513
B y s ł a w, pow. tuchol. 1681
B y s ł a w e k , pow. tuchol. 1145
Byström Mikael 3217
Bystrzycki L. zob. Bończa-Bystrzycki L.
Bystrzycki Piotr 266
Bytów
70, 262, 263, 1744, 2137, 2211,
2236, okr. 2039, 2041, 2230, 2279, 2411,
pow. 370, 1743, 2212
Caban Wiesław, rec. 1226
Calsow Peter 2080
Cammann Alfred 449
Čapaitė Rūta 2655
Capar Karolina 2168
Carelli Peter 2508-2511
Carlsson Carl Henrik 3218
Caroline Amalie, kr. duń. 3050
Carruthers Elspeth 1763
Castel Viviane du 1297
Castella Maris Baltici. [Vol.] 8 2472
Caune Andris 2472 (Vorburgsturm Bauske),
2508 (Hauptergebnisse), 2509 (Archäol.
Erkenntnisse), 2510 (Typen d. Wohnhäuser), 2656 (Pētījumi Rīgas), 2657 (Latvijas), red. 2472, 2742
Cebula Ewa 2402
Cebulak Kazimierz 531-533
Cederholm Mathias 3159
C e d y n i a , pow. gryfiń. 2032, 2237
Cenckiewicz Janusz 1929
Cenckiewicz Sławomir 1633, 1930, oprac.
530, wyd. 500
Centek Jarosław 2558
Cepl-Kaufmann Gertrude 712
Ceranowicz B. zob. Kosmowska-Ceranowicz
B.
Č e r n i a c h o v s k zob. Wystruć
Česnulevičius Aligmantas 364
Cetwiński Marek 2428
Ceynowa Beata 1779
Ceynowa Florian Stanisław 471, 685
Ceynowa Tadeusz 183, 2214, 2215
Čeže Mikus 2476
[950]
Chabowski Sławomir 577
Chalimoniuk Krzysztof 237
C h a ł u p y, pow. pucki 1054
Champonnois Suzanne 2565
Charzyńska Jadwiga 1175
C h e ł m 1973
C h e ł m n o 646, 651, 739, 965, 1055, 1056,
1146-1148, 1720, 1721, 1749, diec. 547,
1005, 1008, 1017, 1615, 1967, gm. 1779,
okr. 318, 494, 543, 563, 669, 789, 1146,
1283, 1320, 1344, 1349, 1711, 1760, 1767,
1779, 1806, 2428
C h e ł m ż a , pow. tor. 1057, 1149, 1967, okr.
1257
Chęciński Jerzy 2218
Chęć Adam 472 (Verwaltungszentren), 621
(Myślistwo), 622 (Produkcja), 1141 (Folwark), 1414 (Wykorzystanie zasobów),
1417 (Bad. archeol... w Świeciu), 1418
(Nadzór archeol.), 1449 (Bad. archeol.
w Tucholi), 1450 (Bad. archeol. w Tucholi), 1451 (Fortyfikacje), 1663 (Wykaz
publikacji), 1787 (Zamek), 1806 (Ufortyfikowane miasta)
Chillaud Matthieu, rec. 2600
Chinciński Tomasz 1931, 1970, rec. 1898,
red. 1970
Chlebowska Agnieszka 2048, 2082, 2298,
2439
Chlistowski Waldemar 183
Chludziński Andrzej 385 („Nowe” antronimy), 386 (Parsęta), 2048 (Antroponimy),
2240 (Nazwy... gm. Człuchów), 2241 (Nazwy... gm. Darłowo), 2245 (Nazwy... gm.
Dygowo), (Motywacje), 2341 (Nazwy
osob. Kłodkowa), 2439 (Ślady żydowskie), red. 2048, 2245
C h ł a p o w o , pow. pucki 1150
Chłosta Jan 312 (Przeszłość Warmii), 450
(Warmia), 551 (Wielki Post), 658 (Związki kult.-narod.), 999 (Oblicze religijne),
1105 (Kat. parafia w Prawdziskach), 1379
(Z przeszł. Rusi), 1408 (650 lat Stawigudy), 1567 (Warmiak), 1638 (W obronie
ojców mowy), oprac. 1484, rec. 987
Chłosta-Zielonka Joanna 686
Chmara Rafał 365
Chmaruk Zbigniew 1281
Chmarzyński Gwido 1519
Chmiel Małgorzata 411
Chmielewski Damian 480
[951]
Skorowidz
Chodacki Marian Stanisław 1520
Chodakowski Wojciech, red. 39
Chodkowska Wiesława 1329
Chodkowski Dariusz 1329
Chodubski Andrzej 547, 1246, 1521, 1673,
rec. 1294, 2987, red. 547
Chodyński Antoni Romuald 275
Choiński Adam 2218
Chojecka Joanna, red. 2013, 2287
Chojęta Marta, rec. 1312
C h o j n a , pow. gryfiń., okr. 1779
Chojnacka Kazimiera 2046
C h o j n i c e 37, 133, 365, 740-744, 823, 824,
949, 965, 973, 1058, 1059, 1152-1154,
1468, 1485, 1504, 1569, 1607, 1749, 1886,
okr. 365, 1154, 1886, pow. 1151, 1886
Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata”
37
Chojnickie gimnazjum w życiu społ.-kult.
miasta w II RP 741
Chojnowski Zbigniew 687-689, 718
Cholcha Sławomir, rec. 1373
Cholewska J. zob. Luterek-Cholewska J.
Chomicki Grzegorz 2758
Chomicz Romuald 1522
Chopin Fryderyk 552
Chorążyczewski Waldemar 301, wyd. 1846
C h o s z c z n o 965
Chrabąszcz Jerzy, rec. 1166, red. 1142
Chreptowicz Joachim Litawor 2750
Christensen Birgit, oprac. 2624
Christensen C. zob. Bundgård Christensen C.
Christensen S. zob. Bitsch Christensen S.
Christensson Jakob, red. 3149
Christian Karl Friedrich August, ks. Schleswig-Holstein 3050
Christiansen Niels Finn, rec. 3093
Chrobak Piotr 2366
Die Chronik der Schulsozietät Gehland...
1406
Chrostowska Elżbieta 470
Chrostowski Władysław 1318
Chrystian III, kr. duń. 2624
Chrystian IV, kr. duń., nor. 3055, 3088
Chrystian VIII, kr. duń. 3050, 3050
Chrzanowicz Józef 1523
Chrzanowski Bogdan
1224 (Więzienie
gdańskie), 1589 (I. Jagielska-Nowak),
1892 (Kilka słów), 1893 (Sabotaż), 1894
(Wysiedlanie), 1911 (Wysiedlanie), 1948
(Okupacyjna specyfika)
253
Chrzanowski Tadeusz 1648
Chrzanowski Tomasz, rec. 1448
Chrzanowski Witold 3005
Chuchro Stanisław 2073
Chudziak Wojciech 775, 1779, 2273, 2352
Chudziakowa Jadwiga 1663
Chyczewski Jerzy Aureliusz Ryszard 1524
C h y l o n i a , dz. Gdyni 1987
C h y l o w a H u t a , pow. kart. 1486
Chyła Lucyna 221
Ciach Lesława 913
Ciara Zdzisław 1525
Ciasnocha Tomasz 2409
Cicharska Aleksandra 540
Ciechanowicz Jan 2566
Ciechanowicz Kazimierz 934
Ciechańska Marzenna 885
Ciechowski Grzegorz 1526, 1527
Ciemnołoński Janusz
1395 (Przemiany
przestrzenne), 1515 (Borowski Jan), 1649
(Markowski F. B.), 1655 (Minkiewicz W.),
1667 (Osiński M. A.), 1710 (Stankiewicz
J.), 1737 (Tomaszewski W.)
Cieplik Józef 2083, red. 2083
Ciepluch Zbigniew 628
C i e p ł e , pow. tczew. 1155
Ciesielska Karola 924
Ciesielska Maria 1598
Ciesielski Tomasz 2758, 3211
C i e s z y n 1890
Cieślak Edmund 1528
Cieślak H. zob. Kosyra-Cieślak H.
Cieślak Katarzyna 832
Cieśliński Adam 543, 1770
Cieśliński Zbigniew 1529
Ciglis Jānis 2472, 2562
Cimaszewski Ludgierd 1530
Cisay Michel 2014
Cisewscy 1531
Cisewski Tomasz Marcin 348, 1531, 1537
Cisowscy 1531
Ciszewska Wanda A. 959-961
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 2918
Č k a l o v o zob. Enzuhnen
Cleinow Wilhelm Johann George 1000
Clerc Louis 3261
Cmentarz garnizonowy w Toruniu 1425
Cnotliwy Eugeniusz 2508
Codzienność historii 300
Colbe Georg 1475
Collas John v. 1532
254
Skorowidz
Conti Aidan 3041
Conwentz Hugo 848
Cords Carl 1533
Corinth Lovis 1534
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 4
483a
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 1
483
Cranmer Thomas, bp 1541
Crawford Barbara E. 3041
Creutzburg Nikolaus 376
Croy Jean de zob. Solre 3211
Crumplin Sally 3041
Čubarian Aleksandr 2888
Cuber Marian 2239
Curilla Wolfgang 2797
Cybulska E. zob. Rogowska-Cybulska E.
Cybulski Andrzej 935, 1535
Cybulski Edmund, red. 78, 2205
Cybulski Marek 387, 411, 1932
Cygański Janusz 890
Cygański Mirosław 2567
Cymek Lidia 543, 1760
Cyrzan Henryk 1144
Cysewscy 350, 1531
Czacharowski Antoni 579
Czachowski Hubert 1447, red. 92, 1447
Czaja Monika 1330
Czaja Roman 472, 1788, 1806, red. 472,
1454
Czaja Stefan 1536
Czapiewscy 1537
Czapiuk Alina, rec. 3267
Czaplewski Krzysztof 629
Czaplinek 1945-2005 2239
C z a p l i n e k , pow. draw. 2238, 2239, okr.
2239
Czapski Michał 1680
Czapski Michał [1725-1796] 857
Czar srebra i magia złota 357
Czarciński Ireneusz 3, 1505
Czarnecka Dagna E. 1176
Czarnecki Aleksander
641, 1454, oprac.
1454, red. 1130
Czarnowscy 350
Czechowski Janusz 3262
Czejarek Roman 2154
Czekaj M. zob. Magda-Czekaj M.
Czerniakowska Ewa 749
Czernialis Marianna 2798
Czernichowski Jaromir 225
[952]
Czernik Lechosław 2335
Czerny Marcin 1276
Czerny Władysław 1538
C z e r s k , pow. chojn. 1467, 1760, gm. 1326,
okr. 1467
C z e r w o n y D w ó r, pow. olec. 1770
Czesla Alfred 1003
Cześnik Henryk 1539
Cześnin Marek 2341
C z ł u c h ó w 264, 965, 2240, gm. 2240, okr.
2240, pow. 1742, 2048, 2083, 2240
Czołgoszewski Jerzy 761
40 [Czterdzieści] lat oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim 750
40 [Czterdzieści] lat Politechniki Koszalińskiej 2098
400 [Czterysta] lat Gdańskiej Ordynacji
Pocztowej 1177
Czubiel Lucjan 891
Czupryńska B. zob. Krysztopa-Czupryńska B.
Czwołek Arkadiusz 2758
Czychowski Mieczysław 235
Czyż Henryk 2047
Czyżewska Anna, red. 87
Czyżewski Marian 659
Czyżniewski Marcin 1970
Ćwirko T. zob. Godycki-Ćwirko T.
D a b r o w a C h e ł m i ń s k a , pow. bydg.,
gm. 1348
Dach Simon 712, 724
D a g d a (Łotwa) 2771
Dahlerup Troels 3106
Dalecka Barbara Zdzisława 1468
Dalhgrem Sam 1933
Dalidowicz Julian, red. 45
D a m n i c a , pow. słup., okr. 2029
Damps Ewelina 936
Damss Martin 712
Dänemark, Norwegen und Schweden im
Zeitalter der Reformation... 3006
Danka Ignacy Ryszard 388
Danmark besat 3091
Danmark og renæssancen 1500-1650 3058
Danneskjold-Samsøe Louise Sophie 3050
Dansk naturvidenskabs historie. Bd. 1-4
3046
Dansk udenrigspolitiks historie 3092
Dantyszek Jan, bp 483, 483a, 1541
Danzig und der Ostseeraum 1178
[953]
Skorowidz
Dapkutė Daiva 2889, red. 2889
Daranowska-Łukaszewska Joanna
1716,
1722, 1724
Dargacz Janusz 636, 1533
D a r ł o w o , pow. sław. 265, 385, 2048, 2056,
2138, 2242, 2243, gm. 2241, okr. 2241,
2048
Dassel 1542
Daszkowski Eugeniusz, red. 2105
Daudze Argita 2799
D a u g a v g r ī v a zob. Dynemunt
Daukšte Vija 2610
David Mevius (1609-1670) 2388
Dąbal Angelika 552
D ą b k i , pow. sław. 2241
Dąbkowska Monika 888
D ą b r o w a C h e ł m i ń s k a , pow. bydg.,
gm. 1347
Dąbrowa-Januszewski Jerzy 2083
Dąbrowska B. zob. Kos-Dąbrowska B.
Dąbrowska Maria 357, 1779
Dąbrowska-Zakrzewska Joanna 1247
Dąbrowski Jan 1098, red. 1342
Dąbrowski Janusz S. 3211
Dąbrowski Karol 644
Dąbrowski Przemysław 2800
Dąbrowski Stanisław 1156, 1379
Dąbrowski Zbigniew 1543
D ą b r ó w k a , pow. wąbrz. 1130
Decker Hans-Heinrich 1475
Deeters Hermann 2801
Degen Dorota 105
Deggim Christina 2494
Degn Ole, red. 3053
Dekański Dariusz Aleksander 1069
Dembieński Józef, ks. 1543
Demczuk Ryszard 2523
Demel Bernhard 454
Demereckas Kęstutis, red. 879, 920
D e m m i n (Niemcy) 2048
Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, rec. 3135
Denny Isabel 1895
Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego
Księstwa Litewskiego 2626
Deranek Metody Stanisław, ks. 1544
Derdowski Hieronim 437, 471, 547, 705,
715
Derewońko-Milewicz Joanna 896
Dethlefsen Richard 1545
Dettlaff Jan P. 1255, red. 135
Deurer Peter Jacob 1546
255
Deutschbalten: Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. 2 2802
Dewitz Louise Philippine Charlotte v. 2082
Dębiński Józef 2558
D ę b o w a Ł ą k a , pow. wąbrz. 1022
D ę b o w i e c , pow. szczyc. 645
Dębski Maciej 1101
Dęga Kazimierz 1549, 1550
Dieckmann Christoph 2803, 2888
Diestelkamp Bernhard 2410, red. 2076
Diestelmann Jürgen 1658
Dilling-Ostrowska Ewa 1547
Dillmar Anders 2476
D i m i t r a v a s zob. Dymitrowo
Displaced Persons 2804
D i v i t z (Niemcy) 2082
Długokęcki Wiesław 1312, 1595, 1789, 1806,
rec. 79, red. 85, wyd. 1354
Dłużak Michał 2299
D ł u ż e k , pow. szczyc. 1156
Dmochowska Hanka 51
Dmochowski Janusz 1167
Dmochowski Tadeusz 2805
Dobak Agata 1695
Dobiech Andrzej 628
D o b i e s z e w o , pow. łob. 2139
Dobkowska Patrycja 1316
Dobre Miasto na starych widokówkach 825
D o b r e M i a s t o , pow. olszt. 83, 222, 493,
825, 826, 1004, 1060, 1061, 1157, okr.
872
D o b r o v o l ’s k zob. Pilkały
Dobry Artur 800, oprac. 276
D o b r z a n y, pow. starog. 2244
D o b r z y ń n a d W i s ł ą , pow. lipn., okr.
669, 1320
Dobrzyńska Leokadia 1547
Doerffer Jerzy Wojciech 1548
Döhler Rüdiger 1298
Dohna zu 793, 1475
Dohna-Schlobitten Alexander zu 711
Dokładna Teresa, red. 2205
Dokumenty do historii Biura Ziem Nowych...
484
Dolatkowski Augustyn Kajetan 1549, 1550
Dolgner Dieter, rec. 2153
Dolinskas Vydas, red. 2479
Doll Eberhard, red. 528
Döll Georg 2082
Domachowski Franciszek Ksawery 1551
Domagalska Kamila 1779
256
Skorowidz
Domagała Bożena 1934
Domansky Walther 712
Domańska Hanna 1385, 1386, 1747
Domański Adam 1536
Domański Marek 722
Domasłowski Jerzy 923
Dombrowska Renata 767
Dominik Konstantyn, bp 1552
Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella
keskiajalla 3252
Domino W. zob. Rynkiewicz-Domino W.
Die Domkapitel des Deutschen Ordens in
Preussen und Livland 1001
Donalitius C. zob. Donelaitis K.
Donelaitis Kristijonas 712
Dönhoff v. 793, 829
Dönhoff August v. 829
Dönhoff Marion Gräffin 711, 829, 1553, wst.
1300
Donimirska-Piechocka Teresa 1414
Donnert Erich 2658, rec. 2841
Döring Detlef 2095
D o r p a t , Tartu (Estonia) 2095, 2508-2511,
2581, 2594, 2615, 2621, 2658, 2673, 2683,
2763, 2785, 2791, 2903, 2905, 2934, 2939
Dośpiał-Borysiak Katarzyna 3007
Dota-Kurzaj Maria 2359
Dowlasz Stanisław 2366
Dowództwo 9. Flotylli Obrony Wybrzeża...
1935
Drake Knut 2472
Draws Jarosław 742
D r a w s k o P o m o r s k i e 2213, gm. 1779,
pow. 1779
Drążkowscy 1743
Drążkowska Anna 1172, 1426-1428, 1779
Dreikopel Tomasz 690
Drej Szymon 450, 1002
Drewnowski Zbigniew 835
Dribins Leo, oprac. 2588
Dröge Kurt, red. 2040
D r o g o s z e , pow. kętrz. 793
Drost Willi 267, 800, 833, 1179, 1554
Drost Wolfgang 800
Drozd Alicja 1284 (Srebro), 1347 (Cmentarzysko... w Pniu), 1348 (Badania...
w Pniu), 1779 (Grodzisko... w Pniu), 2428
(Wczesnośredn. topór)
Drozd Jarosław 1230
Drozd Roman 2048, 2240
Drozdowicz Mikołaj 514
[954]
Drozdowska Izabela, rec. 1553
Drozdowski Marian Marek 591
D r u s k i e n i k i , Druskininkai (Litwa)
2874
D r w ę c a , pow. lidzbar. 1138
D r w ę c a , rz. 371, 537, 543, 570, 1760, 1764,
1806
Drygas Aleksander 1180
Drywa Danuta 1896
Drzazga Tomasz 2241
Drzewiecki Andrzej 1469, 1657, red. 2548
Drzeżdżon Jan 704, 725, 1555, 1555
Drzeżdżon Roman 1518
Dubas-Urbanowicz Ewa 2659
Dubicki Tadeusz 2567
Dubonis Artūras 162, 2660
Dubrovskaja Elena 2513
Duchlińska A. zob. Naruszewicz-Duchlińska
A.
Duczko Władysław 3008
Duczyński Zygmunt 2367
Duda Daniel 142 (Pol. Tow. Naut.), 629
(Porty), 630 (Powiatowy Cech), 631
(Wylęgarnia), 1571 (W. Gorządek), 2524
(Osoby), 2525 (Tragedia)
Dudek Marcin 2345
Dudek Maria, red. 2089
Dudzińska Joanna 2020
Dudzińska Kinga 2806
Dudziński Leszek, red. 1334
Dudź Jerzy 284
Due-Nielsen Carsten, red. 3092
D u i s b u r g (Niemcy) 290, 764
Dulinicz Marek 1806
Dulska Zofia 1117
Dunajska Karolina 2083
D ü n a m ü n d e zob. Dynemunt
Dunin-Karwicka Teresa 1623
D u r h a m (Wielka Brytania) 3041
Düsterhaus Gerhard, rec. 393
[Dvidešimto] XX a. Lietuvos žydų enciklopedinis žinynas 2807
Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 2661
Dwa raporty Służby Bezpieczeństwa... 485
Dwa spisy katolickich mieszkańców parafii
niezabyszewskiej... 2004
Dworaczyk Marek 1779, 2341
Dworakowski Jacek 1231, red. 86
Dybaś Bogusław 161 (Konferencja), 1823
(Znaczenie wojen), 2662 (Johann Rein-
[955]
Skorowidz
hold Patkul), 2663 (Terytoria inflanckie),
3211 (Znaczenie wojen), red. 127, 2758,
wyd. 503
Dybdahl Audun 3129
Dygdała Bogusław 1720, 1721
Dygdała Jerzy, wyd. 494, 639
Dygo Marian 472
Dygowo i okolice 2245
D y g o w o , pow. kołob. 2245, gm. 2048,
2245, okr. 2245
Dymarczyk Bożena 2074
D y m i t r o w o , Dimitravas (Litwa) 2878
Dymowski Arkadiusz 358
The dynamics of economic culture in the
North Sea- and Baltic region... 2495
D y n e m u n t , Daugavgrīva, Dünamünde
(Łotwa) 2621
Dyrcz Czesław 1936, 1937, 1938, 1939
Dyrvik Ståle, rec. 3123
Dyszak Andrzej S., red. 60
Džakson Tat’jana N. 3009
Dziadura Beata 1181
Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu
Klimatologii... 776
D z i a ł d o w o 84, 266, 745, 746, 827, 1905,
okr. 1626, 1890
D z i a ł o w o , pow. wąbrz. 1130
Dziarnowicz A. I. zob. Dzjarnovič A. I.
Dzidowski Mirosław 1387
Dziedzictwo Warmii. [T.] 3 450
Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza
924
Dzieje pozyskiwania i wykorzystania bursztynu... 580
Dzieje wsi pomorskiej 2048
Dzieje Żukowa 1464
D z i e r z g o ń , pow. sztum. 1158, 1806
Dzięcielski Marek 1171, 2411, 2433
Dzięgiel Krzysztof 1224
Dzięgielewski Roman 1182
Dzisko-Wadas Grażyna 929
Dziubacka Krystyna 2808
Dzjarnovič Aleg I. 313, 2627, 2758
D ź w i e r z n o , pow. tor. 828
D ź w i n a , rz. 2758
Eberl Kathrin 2183
Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537 3114
Echa Przeszłości 38
Eckert Botho 1258
Eckert Wojciech 2155
257
Eckhardt Albrecht 1475
Edgren Helena, red. 3256
Edgren Henrik 3160
Edmund Jonas (1893-1940) 1594
Edmund Zmuda Trzebiatowski - przedsiębiorca 1742
Edmund Zmuda Trzebiatowski snycerz...
1742
E d y n b u r g (Wielka Brytania) 1476
Eesti ajalugu. [K.] 6 2809
Eesti NSV aastatel 1940-1953 2810
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee... 2811
Eestlaste küüditamine 2812
Eggeling Wolfram, red. 290
Eggert Björn 2379
Egle Kārlis 2857
Ehasalu Pia 2664
Ehemalige Ostgebiete 366
Ehlers Axel 1790
Eider Jerzy, red. 2457
Eike Øystein, rec. 3137, 3140
Eimer Gerhard 800, 834, red. 800
Ekdahl Sven 2473, rec. 465
Ekecrantz Stefan 3219
Ekenäs stads dombok 3251
E k e n ä s zob. Tammisaari
Ekman Torsten 3263
E l b l ą g 18, 85, 106, 183, 191, 196, 197, 291,
486, 547, 599-602, 747, 816, 953, 963, 965,
1062, 1159-1168, 1435, 1595, 1608, 1774,
1779, 1848, 2508-2512, gm. 1779, okr.
1166, pow. 543, 1457, woj. 1986
E l b l ą g , rz. 1018
Elbląg w grudniu 1970 roku 1159
E l d e n a (Niemcy) 2424
Elgvin Johannes 3115
Elias Otto-Heinrich 2763, red. 2763
Eliassen Sven G. 3109
Elkar Rainer S. 2482
Ellwart Jarosław 2360
Elmquist Jørgensen Kasper 3093
Eloranta Jari 3264
Elsner Irena 2291
E ł k 107, 157, 1169, 1978, diec. 1063, pow.
389
Emanuelsson Anders 3116
Emilsson Erik Örjan 3147
Eng Torbjörn 2513
Engberg Jens 3059
Engberg Nils 2472
258
Skorowidz
Engel Carl 1776, 2097
Engel Karsten 2082
Engelhardt Juliane 3060
E n g e l s b o r g (Dania) 2472
Englert Anton, red. 3083
Englund Peter 3161
Entlang der Weichsel und der Memel 367
E n z u h n e n , Čkalovo (Rosja) 1170
Epidemie i endemie chorób zakaźnych na Pomorzu Zachodnim... 2445
Erickson Amy Louise, red. 3024
Ericsson Tom, red. 3030
Eriksen Thomas Hylland, rec. 3265
Erkisson Fredrik 3220
Erleben in schwerer Zeit 2015
Erofeev Igor, red. 26
Erpenbeck Dirk-Gerd 2513, 2621
Espeli Harald, rec. 3057, 3138
Estland und Russland 2813
Estonia, 1940-1945 2764
Estonija: krovavyj sled nacizma 2765
The ethnic dimension in politics a. culture in
the Baltic countries 2814
Der ethnische Wandel im Baltikum... 2815
Europa der Regionen 3247
Ewangeliccy duchowni i parafianie 1003
Ewangelicy... 2196
Ewers Johann Philipp Gustav v. 2621
Ewert Günter 2091
Ewert Ralf 2091
Ewertowski Stefan 1595, red. 106, 1595
Ezergailis Andrew 2816
Fabricius Adam 2080
Fabricius Jacob 2080
Fabricius Joachim 2080
Fac Andrzej, oprac. 6
Fac Bolesław 691
Fafiński Łukasz Paweł, rec. 452
Fagerland Tor Einar 3010
Falcke Jeannette 1836
Falk Christoph 486
Falkowska K. zob. Pękacka-Falkowska K.
Falkowski Jan 1308
F a l s t e r, wys. 1806
Faltynowski Bogusław 1396
Famielec Monika 389
Faszcza Kamila 3221, 3222
Faye Jacobsen Anette 3061
Faza wielkowiejska a kultura łużycka... 1760
Fecker Carsten, oprac. 1475, red. 22, 1475
[956]
Federowicz A. zob. Hamberg-Federowicz A.
Fedorowicz Małgorzata 216
Feest David 2817, 3247
Felczak Olgierd 1779
Felder Björn M. 2818
Feldmanis Inesis 2819
Feliks Marszałkowski (1911-1987) 1650
Feliks Marszałkowski i inni Zrzeszińcy...
1651
Felleckner Thomas 2482
Fellows-Jensen Gilian 3041
Fenikowski Franciszek 1556
Ferm Olle 3162
Feste Boyen 39
Fewster Derek 3265
Feyerabend Carl B. 314
Fielitz 2368
Figura Marek 2428
Filip Halina 217, oprac. 239
Filip II, ks.pom. 2012
Filipczak-Kocur Anna 2665
Filipek Bogumił 359
Filipiak Janusz 1183, 1184, 1210
Filipkowski Janusz 1004, 1061, 1693, red.
83
Filipkowski Tadeusz, rec. 1567
Filipow Krzysztof 2694
Filipowiak Władysław 2508
Filipski Jan 1557
Filjuškin Aleksandr 2513
Finckenstein 793
Fink Jørgen, red. 3030
Fink-Jensen Morten 3062, rec. 3088
Finland 1917-1918 in the documents...
3259
Firkovičius Romualdas, wyd. 2632
Fisch Bernhard 1897
Fischer Christian 3063, tłum. 2007
Fischer E. zob. Hauptman-Fischer E.
Fischer Frank 1185
Fischer Friedrich Wilhelm Heinrich 1558
Fischer Gerd, rec. 728
Fischer Mary 1791
Fischinger Andrzej 859
Fiuk Piotr 2148, 2156, 2274, 2439
Flade Dietrich 1475
Fleming 3255
Flik Józef 1559
Flis Agnieszka 2019
Flis Stanisław, red. 186
Flisikowska Anna 1186, 1556
[957]
Skorowidz
Flisikowski Wojciech 1246
Flohr Dieter 2283
Florek Piotr 3211
Florek Wacław 2027, 2241, 2245
Florja Boris N. 2496
Folia Scandinavica Posnaniensia 40
Folia Toruniensia 41
Foltyn Rafał 281
Fonnesberg-Schmidt Iben 2666
Fontane Theodor 2369
Forschungen zur Baltischen Geschichte 42
Forssberg Anna Maria 3163
Forster Albert 1224
Förster Gabriele 2088
Fotografijos, istorijos, žemėlapiai 2568
Fox Ulrich 451
Fracapane S. zob. Goldbaum Tarabini Fracapane S.
Frandsen Jørgen 2472
Frankel Maria 204, red. 114, 204, 2277
F r a n k f u r t / O . (Niemcy) 2332
Frankot Edda 2495, red. 184
Frankowski Jan 217
Franz Maciej 2428, red. 2428
Franzén Bo 3164
Franzkeit 1560
Franzkeit Hans Gert 1560
Fraudet Xavier 2474
Frącek Zachariasz 2143
Frąckowiak Maurycy 2028, 2264
Frederich B. zob. Schmidt-Frederich B.
Fredriksen Pernille H. 3117
Frelichowski S.W. zob. Stefan Wincenty Frelichowski, bł.
Freundt 1561
Freundt Clara Anna 1561
Freyberg Wolfgang, red. 367
Frick David, red. 2700
Friedeborn Michael 2080
F r i e d l a n d zob. Frydląd
Friedrich Jacek 1187, 1538, 1652, 2113
Friedrich Stefan 2300
Friedrich, ks. Hessen-Kassel 3115
Friedrichstein: das Schloss der Grafen v.
Dönhoff... 829
F r i e d r i c h s t e i n , Kamenka (Rosja) 793,
829
Frinta Antonín 1878, 1878
Friszke Andrzej 1003
Friszke Edmund, ks. 1003
Fritzbøger Bo, rec. 3085
259
Froehlich Wojciech 2196
Froese Wolfgang 2475
Frołowicz Elżbieta 937
From Peter 3165
F r o m b o r k , pow. bran. 1647
F r o n o p o l (Białoruś) 1743
Fruböse Margit 2213
Frycz Jerzy Bogumił 1562
Fryda Marian 2048, 2240
Fryderyk II Wielki, kr. pr. 317
Fryderyk Kettler, ks. kurl. 2684
F r y d l ą d , Friedland, Pravdinsk (Rosja)
1843
Frykman Jonas 3223
Fudziński Mirosław 1760, 1779, red. 543,
1760
Fudziński Piotr 1760, 1779
Fülberth Andreas 2815, 2820, rec. 2606
Fułek Wojciech 1388
Funck Markus T. 2476
Fure Eli 3131
Fure Jorunn Sem, rec. 3130
Furmańczyk Kazimierz 2020
Furmańska Katarzyna 3
Furre Berge, rec. 3132
Gaca Andrzej 3064
Gach Zbigniew 1188, 1704
Gackowski Jacek 1257, 1760, 1764, 1779
G a g n e f (Szwecja) 3204
Gahlbeck Christian 2213, oprac. 182
Gaigalaitė Aldona 2821, rec. 2708, 2772,
2979, 2990
Gaigalaitis Vilius 2870
Gaimster David 2509
Gajdulewicz Halina 4, 5
Gajewski Łukasz Olaf 1247
Gajewski Marek 2822
Gajewski Marek Z. 2446
Gajowniczek Tomasz 1693
Galimscy zob. Galińscy
Galińscy 1563
Galiński Tadeusz 2281
Gallien Thomas, red. 2000
Galvanauskas Ernestas 1291, 1291
Gałęziowska Małgorzata 480, 1940
Gałęzowski Marek 1587
Gammelgaard Arne 3094
Gammelien Stefan 3224
Gammeltoft Peder 3041
Gancarczyk Paweł 1674, 1675
260
Skorowidz
Gancewski Jan 163, 164, 1806, 1941, red. 69
Gangnus Gustav 2594
Gansum Terje, rec. 3109
Ganswind 1564
Ganswind Fred 1564
Garbe Irmfried, rec. 2430
Garber Klaus 218, red. 461
Garczyński Tadeusz 2370
G a r d k o w i c e , pow. wejh. 1171
G a r d z i e c 3054
Garleff Michael 712, 2610, 2958, red. 47,
2594, 2802
Garniec M. zob. Jackiewicz-Garniec M.
Garniec Mirosław 795
G a r z (Niemcy) 2282
Gassmann Guntram 2033
Gavriļins Aleksandrs 2823
Gawęda Anita, red. 2205
Gawron A. zob. Uciechowska-Gawron A.
Gawron Mirosław, red. 134, 1246
Gawrońska Emilia, red. 53
Gawroński Henryk, red. 18
Gaziński Radosław 581 (Prusy a handel),
2048 (Posiadłości ziemskie), 2065 (Stettiner Meereswirtschaft), 2072 (Zur Entstehung), 2338 (Dzieje Świnoujścia), 2667
(On maritime), oprac. 206, red. 2048
G ą b i n , Gumbinnen, Gusev (Rosja) 415
Gąsiorowski Andrzej (1935-) 452 (Podróże
historyczne), 1862 (Sport), 1863 (Turystyka), 1942 (Z dziejów turystyki), 2824
(Sport jako czynnik), 2825 (Zainteresowania sportowe)
Gąsiorowski Andrzej (1950-) 487, 1224,
1911, 1948
Gąsiorowski Antoni 969
Gąsiorowski Eugeniusz 925
Gąsiorowski Henryk, fot. 1260
Gąsiorowski Jakub 2445
Gąsiorowski Stefan 2668
Gąssowska Maja 2669
G d a ń s k 6, 43, 44, 58, 94, 108, 109, 119,
141, 158, 183, 192, 193, 223-236, 267-270,
292-295, 311, 339, 346, 357, 360, 361, 376,
391, 415, 429, 436, 487, 500, 512, 513, 515,
526, 527, 530, 547, 559, 561, 586, 599,
603-613, 639, 648, 650, 672, 678-680, 692,
693, 697, 706-709, 712, 748-750, 752-756,
800, 816, 830-858, 860-869, 930, 936-938,
940-942, 945-947, 951, 954-958, 963,
965, 972, 980, 981, 993, 1064-1085, 1093,
[958]
1133, 1172-1228, 1354, 1392, 1470, 1487,
1515, 1520, 1522, 1523, 1530, 1535, 1538,
1539, 1546-1548, 1554, 1556, 1558, 1575,
1588, 1592, 1593, 1599, 1600, 1603, 1605,
1608, 1618, 1625, 1633, 1636, 1649, 1652,
1655, 1660, 1662, 1667, 1668, 1671, 1673,
1677, 1678, 1680, 1685, 1690, 1703, 1710,
1715, 1717, 1718, 1722, 1724, 1730, 1734,
1737, 1746, 1752, 1755, 1760, 1777, 1779,
1843, 1845, 1866, 1908, 1911, 1921, 1961,
2113, 2373, 2431, 2476, 2508- 2512, 2516,
2519, 2541, 2559, 2758, 3236, archidiec.
67, 1064, 1066, diec. 853, okr. 8, 234, 269,
355, 543, 547, 548, 697, 729, 971, 1043,
1127, 1155, 1224, 1389, 1452, 1598, 1648,
1760, 1784, 1792, 1793, 1910, 1911, 1912,
1954, 1985, 1996, 2048, woj. 96, 123, 668,
751, 1911, 1922
Gdańsk w literaturze 6
Gdańsk w XVI-XIX wieku na starych mapach... 292
Gdański Rocznik Ewangelicki 43
Gdańskie carillony 938
Gdańskie Seminarium Duchowne... 1070
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 44
G d y n i a 86, 134, 142, 194, 237, 359, 500,
538, 540, 605, 614, 615, 654, 757-759, 830,
858, 870, 1086-1088, 1229-1248, 1535,
1576, 1586, 1664, 1704, 1727, 1865, 1917,
1948, 1977, 1980, 1987, 2531, 2541, 2550,
3143
Gedächtnis des Landes 250
Gediga Bogusław 1760
Geer Eric de 3236
Geissler Andreas 2431
Das geistliche Lied im Ostseeraum 2476
Gelting Michael 3065
Gembicki Wawrzyniec, bp 1017
Genée Friedrich 948
Die Generalkirchenvisitationen von 1668
und 1734 im Kirchspiel Wehlau... 1475
G e n e w a (Szwajcaria) 832
Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje 2826
Gerc Lidia 2117
Gerdes Philipp Balthasar 2080
Gerike Otton 1386
Gerlinghoff Peter, wyd. 1039
Gerner Kristian 2758, 3236
Gersdorff Karol August v. 1565
Gerss Marcin 1566
[959]
Skorowidz
Gesche Janina, rec. 1178
Geust Carl-Fredrik 3281
Gębik Władysław 1567
Gębski Bronisław 1232
Giedrojć Marzenna 2447
Giedrys M. zob. Koutny-Giedrys M.
Giedrys Ryszard 2123
G i e ł d o n , pow. chojn. 350
G i e m l i c e , pow. gdań. 512
Giering 349
Gierlich Ernst, red. 800
Gierowska-Kałłaur Joanna 2827
Gierszewska Joanna 1886
Gierszewski Andrzej 2558
Gierszewski Janusz 1151, 1886
Giese Simone 2095
Gieszczyńska Renata, oprac. 1336
Gieszczyński Witold 1941, red. 38, wyd. 489,
499
Giętkowski Mirosław 1429
Gigilewicz Edward 882
Gilewska Ewa, oprac. 294
G i ł a w y, pow. olszt. 1089
Gimnazjum i Liceum w Wejherowie 787
Gingerich Owen 1610
Girdzijauskas Juozas, red. 2620
Girjatowicz Józef Piotr 2021
Girzyński Zbigniew 153, 1005
Gisevius zob. Gizewiusz G.
Gizbert J. zob. Studnicki-Gizbert J.
Gizewiusz Gustaw 553, 1568
Giziński Stanisław 582, 1741
Gizycki Joachim v., red. 1000
G i ż y c k o 39, 144, 871, 1249-1253, 1978,
pow. 1952
Giżycko na starych pocztówkach... 871
Gläser Manfred 2482, red. 2508-2511
Glauert Mario 139, 1006, 1018, red. 1001
Glaza Krzysztof, red. 1081
Glete Jan 2495, 2526
Gliński Stefan 300
Glück Helmut 2670
Glück Johann Ernst, ks. 2670
Gładek Katarzyna 884
Gładki Marcin 1770
Gładkowska Ewa 1516, 1517
Gładykowska-Rzeczycka Judyta J. 1779
G ł a d y s z e , pow. bran. 793
G ł o d n i c a , pow. wejh. 1555
Głogowska Helena 1246, red. 134, 1246
Głogowska Lucyna 1233
261
G ł o t o w o , pow. olszt. 872, 1090
Główczewski K. zob. Kossak-Główczewski K.
Gmina Darłowo 2241
G n i e w, pow. tczew. 87, okr. 1254
G n i e z n o 1777, diec. 472
G n i e ż d ż e w o , pow. pucki 1255
Göbeler Olaf 1458
Godycki-Ćwirko Tadeusz 835
Goedtke Izaak Gotfryd 1569
Goertz Adalbert 1339
Goes Walter G. 2283
Gogan Wiesław 368 (Kociewie), 914 (Spacer), 1397 (Obchody 20-lecia), 1398
(Sport konny), 1399 (Stan badań), 1400
(Więc pijmy), 1864 (Szwoleżerowie)
Goldbaum Tarabini Fracapane Silvia 3095
G o l e n i ó w 2246
Golicki Józef 1421
Golla Piotr 1570
Golon Mirosław 1189, 1454, 1911, 1970,
1976, oprac. 1454
G o l u b - D o b r z y ń 760, 1478
Goławska Jolanta 1
Gołąbek Eugeniusz 387, 390
Gòłąbk E. zob. Gołąbek E.
Gołda Krzysztof, oprac. 2005, tłum. 2005
G o ł d a p 1256
Gomoliszek Joanna 2559
Gomuła M. zob. Śniegulska-Gomuła M.
Gońda Marcin 2828
Görtz Bernd, oprac. 2008
G o r y ń , pow. wąbrz. 1130
Goryński Grzegorz 2527
Gorządek Wiktor 1571
Gosiewski Wincenty 2694
G ö t e b o r g (Szwecja) 3168
Gotfredsen Anne Birgitte 2257
G o t l a n d i a , wys. 1770, 2302, 2509, 2510
Gottberg 2399
Gottlieb Christian 314
Gouguenheim Sylvain 453, 472
Góra Barbara 247
G ó r a C h e ł m s k a 2287
Góralska Maria Marta 1717
G ó r k o w o , pow. olszt. 1310
G ó r n a G r u p a , pow. świec. 1880
Górska Liliana 1190
Górska-Grabarczyk Beata 1760
Górska-Klepacka Anna 1943
Górski Adam 1792
Górski Bogdan, ks. 1572
262
Skorowidz
Górski Piotr Tadeusz 980, 1191
Górski Tadeusz 2484, 2528
Grūbe Jānis 2472
Graban Michał 1246
Grabarczyk B. zob. Górska-Grabarczyk B.
Grabarczyk Tadeusz 1326, 1760, 1765, 2249
Grabarek Józef 391
Grabinsky Anne 2292
Grabka Barbara 392
G r a b o w o , pow. szczecinec. 2370
Grabowscy 2370
Grabowski Janusz, rec. 1797
Grabowski Piotr 1573
Grabowski Waldemar, wyd. 484
Grabowski Zbigniew Antoni 1573
G r a b ó w e k , dz. Gdyni 1987
Grabusiewicz Błażej 3266
Graczyk Marcin 1733
Gradler Kurt 515
Gralath Karol Fryderyk 1662
Gram-Skjoldager Karen 3096
G r a n o w o , pow. choszcz. 2406
Gräslund Berg Elisabeth 3166
Grass Günter 684, 691, 693, 712
Grassmann Antjekathrin, rec. 2000
Grau Møller Per, red. 3045
Grążawska Joanna, red. 269
Grążawski Kazimierz 1779, 1806, red. 1806
G r ą ż a w y, pow. brod. 1779
G r e i f s w a l d (Niemcy) 183, 372, 20902097, 2113, 2187, 2247, 2341, 2387, 2388,
2476, 2508-2511, okr. 2247
Greiggenschild Gualter v. 2080
Greimas Algirdas Julien 2569
Grek-Pabisowa Iryda, red. 16
Grenser og grannelag i Nordens historie
3011
Gręzak Anna 1770, 2057
G r i e b e n o w (Niemcy) 2082
Griese Olivia 3247
Grigaravičiūtė Sandra 2829, 2830, 2889
Grigas Romualdas 2570
Grimoni Lorenz, red. 290
Grindland Kari, red. 3109
Grižas Gytis 1770, 2737
Grochowina Sylwia 153 (Pro hominibus),
729 (Funkcjonowanie), 777 (Nauczanie
dzieci), 778 (Niemieckie szkolnictwo),
1425 (Wybitni torunianie), 1911 (Szkolnictwo niemieckie), rec. 993
G r o c h o w o , pow. nowodw. 531
[960]
Grochowska Joanna 1355, 1356
Grochowski Piotr 1447
Grochowski Robert 1898
Groddeck v. 1574
Groddeck Karl-Ernst v. 1574
Groddeck Klaus v. 1574
Groddeck Peter v. 1574, 1574
G r o d n o , pow. tor. 1257
G r o d z i c z n o , pow. nowom., gm. 1779
Gromnicki Jan 1608
Gröning Gert 2064
Gronowski Franciszek, red. 591
Gropius Walter 2127, 2128
Grosjean Alexia 3167
Grosmane Elita 2621
Gross Christian 2080
Gross Ewa 770
G r o s s S c h o r i t z (Niemcy) 2283
G r o s s S k a t t e g i r r e n , Otradnoe (Rosja)
1258
Gross Wilhelm 2439
Grosse Walther 1249
Grot Elżbieta Maria 1911
Groth Andrzej 601 (Statystyka handlu), 602
(D. wirtschaftliche Lage), 618 (Hafen in
Memel), 620 (Port w Królewcu), 1270
(Mieszkańcy Helu), 2048 (Mieszkańcy
wsi), 2240, wyd. 504
Gruber Karl 1575
Gruca Anna 2831
Gruchała Edmund 1576
Grucza Ewa 707, 1585
Grucza Janina 1380
Grucza Katarzyna 1380
G r u c z n o , pow. świec. 1259
Grudnio 1577
Grudnio Gerd-Ulrich 1577
G r u d z i ą d z 3, 33, 88, 145, 492, 656, 873,
965, 982, 983, 1091, 1260-1269, 1617,
1645, 1674, 1675, 1976, 1984, gm. 1779,
okr. 3, 571, 873
Grudziądz 1945: wspomnienia 1260
Grudziądz i okolice na starej karcie pocztowej. T. 3 873
Grudziński Karol, red. 2109
Grulkowski Marcin, rec. 638
G r u n a j k i , pow. gołd. 1770
Grundtvig Francis Nicolai Severin, ks. 3101
Grunewald Eckhard 712
Grunt Stanisław 906
Grünthal Gottfried 534
[961]
Skorowidz
G r u n w a l d , pow. ostródz. 330, 788, 1803
Grupa Małgorzata 1779
Grusenick Dieter 2066
Gruzdienė Estella 2832
G r y f i c e 2341
G r y f i n o 45, okr. 2248
Gryfiński Kwartalnik Historyczny 45
Grygier Jonas, oprac. 2080
Grynia Alina 2997
Grzegorz Ciechowski 1957-2001 1526
Grzegorz IX, papież 472
Grzegorz Maksymilian 1793, 2240
Grzegorzewski Karl 1475
Grzejszczak Magdalena 2218
Grzelachowski Stanisław 836 (Brama Nizinna), 837 (Kościół i jego gospodarz), 838
(Kościół św. Katarzyny), 881 (Sanktuarium w Krośnie), 916 (Kościół w Sząbruku), 917 (Kościół w Szestnie)
Grzelak B. zob. Ochendowska-Grzelak B.
Grzelak Jerzy 2081, 2301
Grześkowiak Radosław 692
Grzędzicki Łukasz 471
Grzyb Andrzej 554, 1944
Grzybkowski Andrzej 839
G r z y b n i c a , okr. 2263
Grzybowski Marian 3012, 3248
Grzybowski Romuald 751
Grzymisław 1043
Grzymkowski Piotr 762
Grzywacz Piotr 949
Gudewicz Piotr 1247
Guleke Johann Heinrich 2610
Gulgowska Agata Teodora 1578
Gulgowski Izydor 1579
G u m b i n n e n zob. Gąbin
Gurbada Zenon 624
G u s e v zob. Gąbin
Gustafsson Harald 3013
Gustaitis Rolandas 2833
Gustav II. Adolf in Kunst... 3168
Gustaw I Waza, kr. szw. 3202
Gustaw II Adolf, kr. szw. 3168
Gustaw III, kr.szw. 3149, 3155
Gut Agnieszka 167, 2412
Gut Paweł 201 (Problemy inwentaryzacji),
204 (O zasobie Archiwum), 369 (Podziały administracyjne), 2080 (Hofgerichte),
2439 (Przepisy), oprac. 206
Guth Klaus 2413
Gutsche Edda 2118
263
G u t y, pow. giż. 1770
Guzek Mariusz 1976
Guzewicz Wojciech 107, 157, 1007, red. 107
Guzowski Jan, red. 113
Gwiazdowska Ewa 2081, 2241, 2245, 2439,
red. 2114
Gwioździk Jolanta 2559
Gzella Grażyna 969 (Czasopisma w działalności), 970 (Przed wysokim sądem), 982
(Procesy prasowe), 1617 (L. Kowalski),
1645 (M. Majerski)
Haberland Detlef 712
Habsburgowie 2495
Hackmann Jörg 2113, 2119, 2594, rec. 863,
2813, 2904
Haczewska Bogumiła 357
Hadaś Edward, red. 1177
Haese Klaus 2113, 2283
Hæffner Johann Christian Fredrik 2476
Haffner Johann Georg 1389
Haftka Mieczysław 1352
H a g a (Holandia) 1883
Hagen William W., rec. 447
Hagenow Friedrich v. 2283
H a i t h a b u 2231
Hajduk Bolesław 140 (Scandinavia), 603
(Freie Stadt Danzig), 1234 (Scandinavians), 1865 (Beteiligung), 1866 (Wybory
do parlamentu), 3014 (Polskie uchodźstwo), red. 71
Hakuć Bożena 226
Halicki Krzysztof 790, 985, 1551
Halina Blank 1886
Haljak Gunnar 2671
Hall Bo G., rec. 3212
Hall Katharina 693
Hallberg Peter 3169
H a l l e (Niemcy) 1392, 1475
Haller Józef 1880
Hallik Martin 2834
Hałagida Igor 1224, 2448
Hamberg-Federowicz Aleksandra 2157
H a m b u r g (Niemcy) 238, 662, 2416, 2494,
3172
Hamel Jürgen 2120
Hamerscy 350
Hamerska-Rymarz Renata Genowefa, oprac.
350
Hamerski Henryk Wincenty, oprac. 350
Hamerski Wawrzyniec I 350
264
Skorowidz
Hammel-Kiesow Rolf 2497, red. 46
Hammer Klaus 2391
Hammermeister Michael, red. 76
Hamre Anne-Marit, wyd. 3112
Hannemann Siegfried 2272
H a n o i (Wietnam) 3216
Hansen Anna 3170
Hansen P. zob. Birk Hansen P.
Hansen S. zob. Stummann Hansen S.
Hansische Geschichtsblätter 46
Hansische Umschau 2498
Hansson Göran 3171
Hapke Barbara 2211
Harald Sinozęby, kr. duń. 3078
Haratym Andrzej 2672
Harcerska Orkiestra Dęta [...] w Tczewie
939
Harcerska watra nad Pasłęką 1142
Hårdstedt Martin 3253, rec. 3174
Harich Ernst 898
Harik Sabine, oprac. 1300
H a r j u - M a d i s e (Estonia) 2729
H a r j u - R i s t i , Kreuz (Estonia) 2729
Harrison Dick, rec. 478
Hartel Brigitte, red. 2112
Hartlieb Justus v., oprac. 1000
Hartmann Regina 694, 712
Hartmann Stefan 314, 1045, 1261, 2594,
oprac. 2629, rec. 363, 458, 1073, 1315
Hartung Ulrich 2113
Hartwich Abraham 1018
Harwardt 1580
Harwardt Ambrosius 1580
Haseleu Willi, red. 2244
Haska Kazimierz Zygfryd 2371
Hasselblatt Cornelius 2571, 2594
Hatlie Mark R. 2815, 2835, rec. 2838, 2840
Hatz Gert 3172
Haug Elbjørg, red. 3110, rec. 3002
Hauke A. zob. Paczoska-Hauke A.
Hauke Karol 1581
Haupt Edith 946
Haupt Georg 946
Haupt Louis 947
Hauptman-Fischer Ewa 248
Hauziński Jerzy, red. 104
H a v e l b e r g (Niemcy) 2492
Hawrylewicz-Łuka Agnieszka, rec. 2786
Hayen Mats 3173
H e b r y d y, wys. 3041
Heck Kilian, red. 829
[962]
Hecker-Stampehl Jan 3015
Heckmann Dieter 1475, oprac. 506, rec. 206,
509
Heckmann Marie-Luise 472, 1794, 1795,
oprac. 506, rec. 1001
Hedemann Markus 3066
Hedman Dag 3236
Heikkilä Pauli 2477
Hein Ants 2560
Heinert Felix 2836
Heinrich Bernhard 773
Heinrich von Lettland zob. Henricus Lettus
Heinrich von Plotzke 1819
Heise Johannes 1582
Hejger Maciej 2048 (Przekazanie poniem.
Majątków), 2216 (Chrześcijańskie nierzymskokat.), 2240 (Wysiedlenia), 2439
(Ludność żydowska), 2449 (Problemy
adaptacji), wyd. 2450
H e l , płw. 546, 616, 1274, 1275, 1860, 1920,
2048
H e l , pow. pucki 512, 1270-1273, 1865,
1902, 1945, 1964, 1969
Heling Reinhold 1475
Helle Knut 3122
Hellingrath Berthold Frantz 816
Hellman E. zob. Teodorowicz-Hellman E.
Helme Rein 2763, 2837
Helmke Reinhart 1542
H e l s i n g ø r (Dania) 2499
H e l s i n g b o r g (Szwecja) 2472
H e l s i n k i 3250
Hem Per Eivind 3132
Hemmie Dagmar M.H. 2499
Hempel Sebastian 2080
Hemström Mats 3174
Henn Volker, oprac. 2498, red. 46
Henning Detlef 2610, 2815, rec. 2814
Henning Hans, rec. 477
Henning Lutz 2063
Henningsen Peter 3067, 3068
Henricus Lettus 2628
Henryk z Liwonii zob. Henricus Lettus
Henryk, św. 3256
Hentilä Seppo 3267
Herb Sianowa 2286
Herbačiauskas J. A. zob. Herbaczewski J. A.
Herbaczewski Józef Albin 2914, 2915
Herberholz Wilhelm 2621
Herbjørnsrud Dag 3107
Herbowska Julia, oprac. 1130
[963]
Skorowidz
Herder Johann Gottfried 665, 1583
Herdzin Beata 210, 301
Herman 2421
Hermann Arthur, rec. 182, 803
Hermann Pernille 3069, red. 3021
Hermanowicz Bożena 1584
Hermanson Lars, rec. 3010
H e r n e (Niemcy) 2621
Herrmann Christofer 791 (Burgen), 792
(Mittelalterliche Architektur), 800 (Ferdinand von Quast), 840 (Danzig), 1018
(Nachgotik), 2472 (Pläne zur Modernisierung), rec. 795
Herzig Simone 971
Herzog Albrecht von Preussen und Livland
(1551-1557) 2629
Hess Corina 841
Hetzer Armin 2572
Heuer Christopher P. 842
Heuer Reinhold 1120
Heun Wolfgang 2283
Heweliusz Jan 1662
Hewelt Werner, red. 292
H e y d e k r u g zob. Szyłokarczma
Heydel Maria 1690, 1691
Heyke Leon, ks. 1585
Heyman E. zob. Kowalczyk-Heyman E.
Heymann Walther 681
The hidden and forbidden history of Latvia...
2838
Hiden John 2594, 2839, 2888
Hiekkanen Markus 2508, 2510
Hietala Marjatta 3254
Hiie Sirje 2512
Hiio Toomas, red. 2764
Hilchen David 2841
Hinterkeuser Guido 793, rec. 829
Hintzka Adam 471
Hinz Johannes 370
Hinz Margund 393
Hinz Renate 2431
Hinz Thorsten 2434
Hirsch Robert 1224
Hirschbiegel Jan, red. 2515
H i r s c h e n h o f zob. Irši
Hirschfeld A. zob. Birch-Hirschfeld A.
Hirschfeld Michael 1008
Hirschhausen Ulrike v. 315, 2594, 2840
Historia gminy Wąbrzeźno. T. 2 1454
Historia i kultura ziemi sławieńskiej. T. 6
2241
265
Historia Redy 1373
Historische Einwohner-Verzeichnisse (HEV)
für das ehemalige Südostpreussen 1409
Hitler Adolf 720, 1224, 1895, 3094
Hjelle Kari Loe 2512
Hlebionek Marcin 190
Hlebowicz Adam 1470
Hobson Rolf, red. 3242
Hochleitner Janusz 470 (Tradycja grodzenia), 555 (Drzewa w kulturze), 556 (Obrzędy doroczne), 583 (Gospodarka leśna),
1595 (Drogowskaz), red. 580, 1159, 1986
Hödrejärv Helvi 2673
Hoffmann Claudia 2152
Hoffmann Erich 2349, 2349
Hoffmann Mirosław J.
566, 1379, 1760,
1766, 1779
Hoffmann Thomas 2841
Hogeforster Jürgen 2482
Hohensee Ulrike, rec. 2342
Hohenzollern 1838
Hohler Erla Bergendahl, rec. 3025
Höhne Steffen, rec. 458, 1302
Hojszyk Wacław, oprac. 73, 81
Holbach Rudolf 2500
Holec Michał Seweryn 1586
Holgesen Poul 3072
Holm Johan 3175
Holmes Lewis M. 2374
Holst Jens Christian 794
Holtsmark Sven G., red. 3242
Holtz Bärbel 2429, 2431
Holz Martin, rec. 2112
Homa-Rożek Ewa 264, 2240
Hoppe Albrecht, oprac. 1696
Horbaczewski Henryk 660
Horn Sabine 2082
Horzyca Wilam 1587
Housden Martyn 2529
Hovbakke Sørensen Lars 3097
Hoven Jasmin, oprac. 2080
Hovi Kalervo 2842, 2843
Hozjusz Stanisław, bp 1016, 1032, 1045,
1051
Hrynkiewicz Monika M. 51
Hrynyk Bazyli, ks. 1224
Hubscher Catherine 1845
[Hundertdreissig] 130 Meilen nordwärts
3150
Hupel August Wilhelm 2679, 2871
Hutnikiewicz Alina 300, 2049, 2191
266
Skorowidz
Hvidtfelt Nielsen Kristian, red. 3046
Hybel Nils 3051
Hyldtoft Ole, rec. 3105
Hyss Lothar 278
Ibneeva Guzel‘ 2513
Ickiewicz Kazimierz 661, 1422, red. 939
Ida Bull 3129
Igel Karsten 2501
Ighe Ann 3176
Ihalainen Pasi 3016, 3177
Ihse Cecilia 3178
Ilgiewicz Henryka 2559, 2844
Ilgner Carl Friedrich 1588
Ilkiewicz Jolanta 2241
Ilkjær Jørgen 3017
I l l e r u p (Dania) 3017
Ilmicki Piotr, rec. 3280
Ilmjärv Magnus 2845 (Baltic States), 2846
(Eesti ja Läti), 2847 (Eesti ja teiste), 2848
(Juunivalitsuse), 2849 (Konstantin Päts)
I ł a w a 761, 1018, 1276, 1277, okr. 566, 570,
1276, 1779
I ł a w a P r u s k a , Preussisch Eylau, Bagrationovsk (Rosja) 1278, 1842
I ł g a (Łotwa) 2776
I ł o w o , pow. działd. 762
Im Herzen des Ermlands 1157
Imagines potestatis 454
Imańska Iwona 962, 963
Imsen Steinar, red. 3011, 3114
Inachin Kyra T. 2430, 2431, 2435, 2439,
2442
Index der in den Grundbüchern verzeichneten Besitzer... 1160
Informacja Służby Bezpieczeństwa dotycząca
ludności ukraińskiej... 2450
Ingesman Per 3072, red. 3072
Innocenty III, papież 2564
Inoue Toshikazu 394
I n o w r o c ł a w, pow. 4, 5
Eine Insel mit Geschichte 2283
I n s t e r b u r g zob. Wystruć
Integration durch Recht 2076
Irgang Winfried, red. 132
I r š i , Hirschenhof (Łotwa) 2594
Irsigler Franz 2502 (Alltag), 2503 (Erscheinungsbild), 2504 (Leben), 2505 (Papierhandel), 2506 (Soziale Wandlungen)
Isakov Sergej G. 2573
Ivinskis Antanas 2761, red. 2761
[964]
Iwanicki Piotr 1770
Iwaniszewska C. zob. Łubieńska-Iwaniszewska C.
Iwicki Zygmunt 516, 843, oprac. 1309, rec.
993
I w i ę c i n o , pow. koszal. 2249
Jørgensen K. zob. Rübner Jørgensen K.
Jaanson Kaido 2850
Jabłczyński Tadeusz 488
J a b ł o n o w o P o m o r s k i e , pow. brod.
1279
Jabłońska Aleksandra 2674
Jabłońska Alicja 204
Jabłoński Andrzej 204
Jackiewicz Mieczysław, oprac. 2616
Jackiewicz-Garniec Małgorzata 795
Jacobsen A. zob. Faye Jacobsen A.
Jacobsen Grethe 3072, rec. 3024
Jacobshagen: Kreis Saatzig... 2244
Jadwiga, kr. pol. 2734
Jäger Eckhard 1300, oprac. 367
Jagielska-Nowak Irena 1589
Jagodziński Marek F. 1280, rec. 1766
Jagucki Janusz, bp 998
Jagucki Walter 1009
Jähnig Bernhart
195 (Bestand „Manuskripte”), 662 (Kulturgeschichte), 1018
(Kirche), 1475 (Georg Colbe), 1599
(F.Kessler), rec. 296, 297, 1826, red. 1018,
1045
Jahrbuch des Baltischen Deutschtums 47
Jakimavičiūtė Iveta 2851
Jakimowicz Leszek 2246
Jakimowicz Roman 1590
Jakimowicz-Ostrowska Iwona 1235, 1246,
1247
Jakovļeva Mārīte 2675, 2758
Jakub Kettler, ks.kurl. 2675, 2758
Jakubčionis Algirdas 2852
Jakubek-Raczkowska Monika 268
Jakubiak Marek A. 1851
Jakubowki Jacek 547
J a k u b o w o , dz. Olsztyna 892, 1327
Jakubowska Jolanta, oprac. 288
Jakubowski Jacek 1246, 2853
Jamontt Bronisław 1591
Jan III Sobieski, kr. pol. 3211
Jan Paweł II, papież 500
Janauskas Giedrius 2889
Jancke Gabriele, rec. 2398
Jancke Peter 2256, red. 2007
[965]
Skorowidz
Janczar Robert 2275
Janiak Radosław 1779
Janicka Danuta 646
Janicki Arkadiusz, rec. 2567
Janik Janusz 1945
Janik Karina 456
Janik Michał 2428, 2485
Janke Stanisław 695, 1585, red. 787, 1602
Jankowska Małgorzata 2081, 2158, 2159
Jankowski Aleksander 2241
Jankowski Gerhard, red. 1406
Jankowski Henryk, ks. 1592
Jankowski Robert 2377
Janocha Henryk 149, 2389
Janosz-Biskupowa Irena, wyd. 509
Janowski Andrzej 1347 (Cmentarzysko),
1348 (Badania wykopaliskowe), 1767
(Quondam), 1779 (Grodzisko), 2302
(Gotlandzki trzewik), 2428 (Wczesnośredniowieczne okucia)
Janowski Siegfried Johann v. 1471
Janowski Tomasz 1471
J a n ó w P o m o r s k i , pow. elbl. 1280
Jansen Ea 2574, 2575, 2854, 2855
Jansen Henrik M. 2509
Jansons Gunārs 2472
Jansson Torkel 2513
Jantarowe Szlaki 48
Jantzen Mark, red. 1074
Janulis Janina, oprac. 1742
Januškevič Andrej M. 2676
Janusz Filipkowski, tłum. 493
Januszajtis Andrzej
844 (Krzyże), 845
(Marienkirche), 846 (Schutz), 847 (Wiederaufbau), 938 (Gdańskie gry dzwonów),
1192 (Gdańsk między Polską), 1593
Januszewski J. zob. Dąbrowa-Januszewski J.
Janužytė Audronė 2559, 2856
J a r a n t o w i c e , pow. wąbrz., okr. 1454
Jarcev M. zob. Katin-Jarcev M.
Jarecki Walther, tłum. 2388
Jaremczuk Edward Janusz 1161
J a r n o ł t o w o , pow. ostródz. 1092
Jarosiński Dariusz 696
Jaroszewicz Mieczysław, red. 2439
Jaroszewicz Waldemar, red. 115
Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja 246, 1461
Jaroszyński Jan 2997
Jaruszewski Kazimierz 1743
Jarzebowski Marc 1010
Jarzębowski Zbigniew, rec. 2328
267
Jarzynka Witold 2103
J a s i e ń , jez. 2027
Jasiewicz Jan Jerzy 227, 1071
Jasińska R. zob. Runiewicz-Jasińska R.
Jasiński Grzegorz 144, 1011, 1114, 1946,
oprac. 466, rec. 1458, red. 1411
Jasiński Janusz 316, 1296, 1837, red. 1296,
wst. 1296
Jasiński Tomasz, rec. 509
J a s m u n d , płw. 2283
Jasnowski Józef 89
J a s t a r n i a , pow. pucki 518, 1270, 1281,
1282
J a s t r o w i e , pow. złotow. 2250, 2251
Jastrzembska-Śledź Izabela, red. 816, 865
Jastrzębski Włodzimierz 1452, 1886, 1899,
1911, red. 1482
Jaunmuktane Gunta 2857
Jaworski Paweł 3018, 3236
Jażdżewski Krzysztof 273, 317, 1293, 1311,
red. 54
Jażdżewski Leszek 1070, 1096, 1122, 1123
Jażewicz Iwona 541, 542, 2029
J e d w a b n o , pow. szczyc. 645
J e g e l e c h t zob. Jõelähtme 2636
Jēkabsons Ēriks 2858-2860
J e l e n i a G ó r a 180
J e l e ń c z , pow. byt. 2048
J e l g a w a zob. Mitawa
Jelonkowa Z. zob. Korpusik-Jelonkowa Z.
J e ł g u ń 1379
Jełowicki Arkadiusz 2062
Jend Martin, oprac. 1409
Jensen Alfred 3236
Jensen C. zob. Selch Jensen C.
Jensen G. zob. Fellows-Jensen G.
Jensen J. zob. Toftgaard Jensen J.
Jensen K. zob. Villads Jensen K.
Jensen M. zob. Fink-Jensen M.
Jensen J. zob. Møller Jensen J.
Jentzsch Corinna 1299
J e r o z o l i m a 813, 1771
Jersch-Wenzel Stefi 1012
Jerselius K. zob. Tegler Jerselius K.
Jersild Margareta 2476
J e r u t k i , pow. szczyc. 874
Jerzewski Jerzy 2372
Jesionowski Bernard, red. 1177
Jezierski Jacek 1013, 1014, 1595
J e z i o r a n y, pow. olszt., okr. 404-406
Jezioro Artur 360-362
268
Skorowidz
J e z i o r o M ą d r z e c h o w s k i e 2083
Jeziorski Paweł A. 175, 318, 1824, 2677
Jeż Ignacy, bp 2207, 2214, 2215
Jeżowa A. zob. Nowicka-Jeżowa A.
Joachimsthaler Jürgen 712, rec. 728
Joć Iwona 293, 1639, red. 75, 1948
J õ e l ä h t m e , Jegelecht (Estonia) 2636
Jõesalu Kirsti 2861
Johannessen Finn Erhard, rec. 3121
Johannsen B. zob. Bøggild Johannsen B.
Johansen Hans Chr. 3047
Johansson Lennart 3148
Johnson Uwe 2087
J õ h v i (Estonia) 2472
Jonas Edmund 1594
Jonsson Alexander 3179
Jönsson Arne, wyd. 3151
Jonsson Patrick 3225
Jordan Eugenia 1236
Jörgensen Hans 2862
Jørgensen Poul Johannes 3070
Jörn Nils 2080, 2095, 2388, 3180, oprac.
2080, rec. 2135, red. 2076, 2080, 2095,
2388, wyd. 3152
Journal of Baltic Studies 49
Jovaiša Liudas 2761
Józefczyk Mieczysław, ks. 1062, 1595
Józefowska Marlena 2121
Jóźwiak Bartosz 1768
Jóźwiak Sławomir 647 (Nazwy pomieszczeń), 1313 (Organizacja życia), 1796 (Liczebność konwentów), 1797 (Wywiad),
1798 (Przed „wielką wojną”), wyd. 1821
Jóźwiak Wojciech 1799
Jóźwik Leszek 2077, red. 136
Jučas Mečislovas 2678, 2761
Juchniewicz Elżbieta, red. 1334
Juga-Szymańska Anna 1770
Jungar Sune, rec. 3242
J u r ’e v zob. Dorpat
Jurėnienė Virginija 2863
J u r g a i t s c h e n , Jurgajčen (Rosja) 1258
J u r g a j č e n zob. Jurgaitschen
Jurgena Inese 2864
Jürjo I. zob. Põltsam-Jürjo I.
Jürjo Indrek 2594, 2679, 2763, rec. 2809
Jurkāne Anna 2472
Jurkiewicz Jan, rec. 2728
Jurkiewicz Janusz L. 2146
Jurkowlaniec Mirosław 2530
Jurkynas Mindaugas 2865
[966]
Jussila Osmo 3267
Juszczak Elżbieta 2058, 2059
Juszczyszyn Anna 892
Jutrzenka Józef 1743
Jutrzenka Wiesław 1743
Jutrzenka Trzebiatowscy z Rekowa 1742
Jutrzenka Trzebiatowscy 1742
Jutrzenka Trzebiatowski Franciszek, oprac.
1742
Jutrzenka Trzebiatowski Józef 1744
Jutrzenka Trzebiatowski Leon 1742
Jutrzenka-Trzebiatowski Marian 1742
Jutrzenka Trzebiatowski Zbigniew 1742
Jutta von Sangerhausen, bł. 1039
Juzefovičius Romas 2866
Kabaciński Jacek 2241
Kabattek Dominik Norbert, ks. 1067
Kabrun Jacob 864
Kacprzak Krystyna 1462, red. 130
Kaczmarek Elżbieta 557
Kaczmarek Konrad 699
Kaczmarek Ryszard 1911
Kaczmarek-Patralska Klara 180
Kaczor Dariusz 648, rec. 653, wyd. 1354
Kaczorowska B. zob. Król-Kaczorowska B.
Kaczorowski Robert 1015, rec. 1064, 1066
Kaczorowski Tadeusz Jerzy 730
Kaczyński Marian 1596
Kadakas Villu 2472
Kadry morskie Rzeczypospolitej. T. 4 2531
Kaiser Jerzy 2230
K a i š i a d o r y s zob. Koszedary
Kaji Sayaka 2559
Kajka Michał 701
Kajkowski Kamil 2037
Kaju Katre 2095
Kajzer A. zob. Marciniak-Kajzer A.
Kajzer Leszek 1779, 1806
Kakareko Antoni 228, 697
Kala Tiina 2680-2682, oprac. 2636, red. 209
Kalakauskas Antanas, rec. 2769
Kalamarski Janusz, red. 1260
Kalėda Algis 2576
Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim 2197
Kalicki Jerzy 2439, red. 52
Kalinowska A. zob. Kuik-Kalinowska A.
Kalinowska Jadwiga Ambrozja 663, 1016
Kalinowski Daniel 707, 1555, 2048, 2439
Kalinowski Dariusz Krzysztof, wyb. 825
[967]
Skorowidz
Kalinowski Jerzy Karol 1017 (Biskup Wawrzyniec Gembicki), 1472 (Cum Christo),
1490 (Śp. ks. Z. K. Andrzejewski), 1495
(Śp. ks. jubilat W. H. Bannach), 1496
(Śp. ks. J. Batkowski), 1497 (Śp. ks. K. E.
Baumgart ) , 1544 (Śp. ks. S. Deranek),
1572 (Śp. ks. B. Górski), 1622 (Śp. ks. Cz.
Kujawa), 1635 (Śp. ks. dr Andrzej Lewandowski), 1646 (Śp. ks. S. Malinowski),
1753 (Śp. ks. J. Wilczewski)
K a l i s z P o m o r s k i , pow. draw. 2140
Kalita-Skwirzyńska Kazimiera 2082, 2141,
2341
Kaller Maximilian, bp 1040
Kallnischkies Hans-Lothar 1475
Kalme Guntis 2867
K a l n i k , pow. ostródz. 875
Kałamajska-Saeed Maria, red. 2583
Kałążny Jerzy 2303
K a ł d u s , pow. chełm. 1283, 1284, 1779
Kałłaur J. zob. Gierowska-Kałłaur J.
Kałużny Adam, red. 1478
Kamecka-Skrajna Mirosława 176
K a m e n k a , zob. Friedrichstein
K a m i e n i e c , pow. iław. 793, 876, 877
K a m i e ń P o m o r s k i 2262, 2341, 2508,
archidiec. 78, 2205, diec. 472, 2009, 2199,
pow. 1779, 2428
Kamieński Andrzej 1838
Kamińscy 1597
Kamińska Ewelina 1193, rec. 712, 1178
Kamińska Katarzyna 2868
Kamińska Marzena 211, 212
Kamińska R. zob. Skowrońska-Kamińska R.
Kamiński Edmund 1651
Kamiński Grzegorz 1244
Kamiński Roman 1779
Kamiński Zbigniew 754, 1685
Kamola-Cieślik Małgorzata 2451
Kamolowa Danuta, oprac. 965
Kamosiński Sławomir 600, 1976
Kamper-Warejko Joanna 395, 1493
Kämpfert Hans-Jürgen 848
Kandybowicz Anna 204
Kangere B. zob. Metuzāle-Kangere B.
Kanior Marian 2577
K a n i ū k a i zob. Koniuchy
Kanold Barbara 1593
Kant Immanuel 675
Kantzow Thomas 2005
Kaplan M.-L. zob. Pelus-Kaplan M.-L.
269
Kapłon Sławomir 1162
Kara Michał 1155
Karbowska Agata 872
Karčiauskaitė Indrė, rec. 2863
Karczewska Małgorzata 543, 1407, 1770
Karczewski Maciej 543, 1407, 1770, 1839
Kardas Alina 1430
Kardas Mariusz 1237, 1401, oprac. 1917
Kardela Piotr, red. 1336, rec. 1986
Kareniauskas Jonas 2761
Karg Sabine 2512, red. 2512
Kargul Michał
141 (Sprawozdanie), 455
(O tożsamości), 471 (Najstarsze zabytki
języka), 707 (Konferencja), 1423 (Dwadzieścia pięć lat), 1947 (Pięćdziesiąt lat
ZKP), red. 116
Karol IV Luksemburski, ces. niem. 1794
Karol XII, kr.szw. 3165
Karp Hans-Jürgen 7, rec. 1062, 1759, 1885,
1919, red. 131, 1045
K a r p a c z , pow. jeleniog. 180
Karplik Maria 1494
Karpus Zbigniew 1452, red. 1452, 1970,
1976
K a r t u z y 617, 1093, 1285, 1286, 1698, pow.
543, 1135-1137, 1486, 1779
Karwicka T. zob. Dunin-Karwicka T.
K a r w o w o , pow. policki 1779
Karwowski Lech, red. 300
Kasan Bettina, oprac. 2080
Kasmel Jaan 2683
Kasmel Tiiu 2683
Kasparavičius Algimantas 2888, oprac. 2772
Kasparek Danta 1699
Kasparevičius Algis 2869
Kaspersen Søren 3072
Kasprzak Andrzej 2048
Kasprzak Monika 1172, 1779
Kassner Kerstin 2283
Kaštanov Sergej M. 2507
Kaszubi w PRL 1948
Kaszubowski Franciszek, ks. 1598
Katafiasz Tomasz 2083
Katalog zbiorów kartograficznych Muzeum
Zamkowego w Malborku 276
K a t r y n k a , rz. 539
Katarzyna II, car. ros. 2513, 2763
Käthe Kollwitz - Königsberger Jahre 290
Katin-Jarcev Michail 2763
Katkus Laurynas 664
K a t o w i c e 1616
270
Skorowidz
K a t y ń (Rosja) 2245
Kaufmann Doris 698
Kaufmann G. zob. Cepl-Kaufmann G.
Kaunas Domas 2870, red. 803
K a u n a s zob. Kowno
K a u p 1779
Kaupang in Skiringssal 3118
K a u p a n g e r (Norwegia) 3118
Kawecka K. zob. Zimna-Kawecka K.
Kazimierz III Wielki, kr. pol. 1820
Kazimierz IV Jagiellończyk, kr. pol. 454,
2528
Kaźmierczak Monika 938
Kaźmierczak Ryszard 1779, 2273
Kąkol Piotr 940
Kątny Andrzej, red. 109, 706
K ė d a i n i a i zob. Kiejdany
Keevallik Juta 2871
Kejna Marek, red. 776
Keller Andreas 712
Keller Volker 2684
Kellmann Georg 1094
Kelsall Philip 2495
K e m n i t z (Niemcy) 2252
Kemp Nicolaus de 2472
Kempa Robert 1250, 1840, 1867, oprac.
1249, wst. 1249
Kempf B. zob. Schneider-Kempf B.
Kempf Gabriele 8, 14
Kenéz Csaba János 8, rec. 2573
Kensik M. zob. Pająkowska-Kensik M.
Kepka Władysław 787
Keplin Jarosław 2532
Kepsu Kasper, rec. 3084
Kersken Norbert 14
Kersten Charles J. 2889
Kertentopf Uwe 2100
Kessler Franz 1599
Kessler Wolfgang 2621, red. 2621
Kettler 2621
Kettler Fryderyk zob. Fryderyk Kettler
Kettler Jakub zob. Jakub Kettler
Kęcińska Jowita 699, 707, 1555, 1585, red.
1585
K ę p a B a z a r o w a , wys. 1444
Kępka Izabela 229, 411, 558
Kęsowski Aleksander, ks. 1600
K ę t r z y n 480, 878, 1287-1289, 1770, okr.
480, pow. 1770, 1959
Kętrzyn - moja nowa Ojczyzna 1287
Kętrzyn: oni tworzyli historię 1288
[968]
Kętrzyński Wojciech 1601
Kiaupa Zigmantas 2578, 2579, 2602, 2685,
2686, red. 59
Kiaupienė Jūratė 2579, 2687
Kicman Wojciech 1530
Kicowska Alicja 731
Kiedrowski Wojciech 1602
Kieffer-Olsen Jakob 2509-2511
K i e j d a n y, Kėdainiai (Litwa) 2668
Kiel Uwe 2113
K i e l a r y 1453
Kiełb-Stańczuk Maria 1394
Kiełbik Jerzy 1131, rec. 1411, 1430
Kiełkowska Mirosława 4, 5
Kierkus-Prus Małgorzata 796
Kierznikowicz Brunon 1549
Kiesewetter Hubert 2431
Kiesow R. zob. Hammel-Kiesow R.
Kijowski Jerzy, rec. 1377
K i j ó w 1030
K i k i t y, pow. olszt. 1310
Kilanowski Andrzej 1163, 1595
Kilarska Elżbieta 1194, oprac. 270
Kilarski Jan 1603
Kilarski Maciej 886, 1603
Kim są Kaszubi? 456
Kirche und Welt in der Frühen Neuzeit im
Preussenland 1018
Kirchhoff Hans 3098
K i r c h o l m , Salaspils (Łotwa) 176, 2758
Kirkelig motstand 3130
Kirkhusmo Anders, rec. 3145
Kirsch Kerstin 2342
Kirschenstein Małgorzata 2304
Kisielewski Tadeusz 2888
Kitczak Teodor 2047
Kitek Irene 1625
Kitowski Sławomir 870
Kittel Piotr 1779
Kiverik Indrek 2610
Kivimäe Jüri 319, 2513
Kivimäe Sirje 319, 2815
Kizik Edmund 849, 1195, 1196, 1528, repl.
852, wyd. 1222
Kjærgaard Peter C., red. 3046
Kjeldstadli Knut 3123, rec. 3139, red. 3123
Klaassen Olaf-Mihkel 2834
Klaipėda senuose atvirukuose 879
K l a i p e d a zob. Kłajpeda
Klajumienė Dalia 2688
Klak Aleksander 857
[969]
Skorowidz
Klamann Edward 830, 850
Klamann Leszek 1381
Klammt Anne 2030
Klapka Krzysztof 1868
Klassa Marcin 1262
Den klassiske købstad 3071
Klaus Störtebeker 2516
Klausa Gustava Alice, red. 507
K l e b a r k W i e l k i , pow. olszt. 1094, okr.
1094
Kleemann Jörg 543
Klein Emil 1463, 1463
Klein Manfred 700
Klein Peter, rec. 2797
Klein Sonia 915, 1578
Kleingärtner Sunhild 2231
Kleist-Retzow Ruth v. 720
Klem Dolores 1247
Klemp Aleksander 225, 230, 2240, rec. 843
Klemp Egon, oprac. 1300
Klepacka A. zob. Górska-Klepacka A.
Kliemann Hendriette 2478
Klim Roman 1604
Klimat Gdańska, 1981-2005 1197
Klimavičius Raimundas 2872
Klimecki Michał 2558, 2873, 3268
Klimek Robert 566, rec. 1317
Klimka Libertas 2580
Klinkosz Małgorzata 396
Kloeppel Otto 1605
K l o n , pow. szczyc. 1290
Klonder Andrzej, rec. 1222
Klonowski Alfons Franciszek 1606
Kloskowski Grzegorz, oprac. 1076, 1077
K l o s t e r ø y (Norwegia) 3110
Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie...
489
Kluczwajd Katarzyna 1431, red. 924
K l u k i , pow. słup. 2131
Klusis Mikelis 397, oprac. 673, red. 410
Klüter Helmut 2031
Kłaczkow Jarosław 2196
K ł a j p e d a , Klaipeda, Memel (Litwa) 524,
545, 618, 879, 1291, 1542, 1877, 1879,
2508, 2510, 2511, 2558, okr. 182, 694, 943,
1133, 1883
Kłaput-Wiśniewska Aleksandra, red. 949
K ł o d k o w o , pow. gryfic. 2341, okr. 2341
Kłonczyński Arnold 3226, 3227, 3236, rec.
3027
K ł o p o t o w o , pow. kołob. 2048
271
Kłosowski Jan 1607
K ł u s i t y W i e l k i e , pow. lidzbar. 1138
Kłysz Joanna, rec. 812
Kmiecik W. zob. Pieńkowska-Kmiecik W.
Kmita Filon 2701
Knap Paweł 2305
Kneisel Jutta, rec. 1150
Knercer Wiktor 535, 797, 798, 893
Knezys Stasys 2852, 2888
Knoch Konrad 1198
Knopek Jacek 547, 1886, red. 133, 1886
Knopp Czesław 517
Knoppek Krzysztof 1607
Knorre Alexander v. 2621
Knothe Hans-Georg 649, 2388
Knothe Zygmunt 2373
Knyżewski Krzysztof 169
Kobendza Ryszard Lucjan 732, 1852, 1853
Kobielus Stanisław 926
K o b l e n c j a (Niemcy) 818
Kobos Andrzej M. 1630
Koch Christian 2080
Koch Klaus-Peter 242, 2476
Kochanowska Janina 2341, red. 2340, 2341
Kochanowska Róża 2022
Kochanowski Marian 1402
K o c i e w i e 50, 368, 383, 401, 412, 413, 554,
564, 573, 657, 661, 667, 1384, 1391, 1402,
1726, 1765, 2048
Kociewski Magazyn Regionalny 50
Kociumbas Piotr Maciej 941
Kocur A. zob. Filipczak-Kocur A.
Koczorowski Eugeniusz 1800, 1825
Koczorowski Klemens 1608
Köddermann Ernst-Joachim 2252
Kodres Krista 2482
Kõiv Lea 2610, red. 2471
Kokowski Andrzej 543
Kokowski Michał 1611, rec. 1610
Kola Andrzej 2558
Kolankowski Ludwik 1609
Kolberger Kodex des Lübischen Rechts von
1297 2006, 2007
Die Kolberger Totenbeschauprotokolle 18451872 2008
K o l b u d y, pow. gdań. 1095
Kolejewski Andrzej 1238
Kolendo Jerzy 543
K o l i b k i , dz. Gdyni 1086
Kolińscy 350
Kollwitz Käthe 290
272
Skorowidz
Kolmetz Agnieszka 1760
K o l n o , okr. 1806
K o l o n i a (Niemcy) 2504, 2506
K o ł b a c z , pow. gryfiń. 2141
K o ł b a s k o w o , pow. policki, gm. 1779
Kołobrzeg
110, 239, 271, 965, 1779,
2006-2008, 2057, 2117, 2245, 2253-2258,
2262, 2509-2512, diec. 53, 183, 2009,
2195, 2207, okr. 2048, 2245, pow. 2048
Kołobrzeg: wczesne miasto nad Bałtykiem
2257
Kołodziej Bernard 183
Kołosowski Przemysław 1806, 2122, 2284
Kołucki Tadeusz, red. 45
Kołyszko Marek 823, 2217
Komorowski Antoni F. 632 (Porty Pucka),
633 (Porty Pucka), 1239 (Gdyński Basen),
2533 (Historia techniki), 2534 (Obrona),
2535 (Sterowane), 2548 (Międzynarodowe uwarunkowania)
Komorowski Arkadiusz 633
Komorowski Jarosław 1278, 2581, 2582,
2874
Komorowski Manfred 764
Komosa Marcin 456
Komstke Otto 1251
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 51
Konarski Piotr 2083
Konarski Stanisław 1718
K o n a r z e w o , pow. gryfic. 2341
Koncepcja funkcjonowania służby meteorologicznej... 779
Konczal Agata 1869
Kondracki Tadeusz 1870
Kondziela Henryk 1519
Konge, kirke og samfund 3072
Konias Andrzej 2290
Konieczna Danuta, red. 1100
Konieczny Aleksander 851
Königsberg in historischen Ansichten und
Plänen 1300
Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte 964
Koninckx Christian, rec. 2474
K o n i u c h y, Kaniūkai (Litwa) 2888
Koniusz Elżbieta 2875
Konkel Antoni 1281
Konkel Wojciech 471
Konkol Benedykt 1279
Konkolewska-Buchholz Joanna 212
K o n s t a n c j a (Niemcy) 1805
[970]
Kontny Bartosz 1770
Kontowska J. zob. Kowalczyk-Kontowska J.
Kontowski Konstanty 2241
Kopacka Agata 2689
Kopacz Andrzej 1227
K o p a ń , jez. 2241
Kopciowski Dariusz 1647
K o p e n h a g a 146, 147, 2494, 2509, 2511,
3041, 3079
Koper D. zob. Łuniewicz-Koper D.
Koperkiewicz Adam 938, red. 269
Kopernik Mikołaj 890, 1610-1613
Kopiczko Andrzej 183 (Uwarunkowania),
320 (Historia regionalna), 1018 (Verkündigung), 1019 (Aus der Prosopographie),
1020 (Refleksja), 1513 (Wspom. o ks
S.Boguckim), 1949 („Orędzie”)
Kopiec Franciszek 1614
Kopiński Krzysztof 638, wyd. 490, 491
Kopparkungen 3181
Kopydłowski Janusz 262, red. 70
Körber Esther-Beate 1826
Korczak Katarzyna 1535
Korczowski Mieczysław Kazimierz 1158
Korda Krzysztof, red. 116
Kordowski Marek 1338
Korduba Piotr 799, 852, polem. 852
Korejwo Mariusz Tomasz 625, 1950, oprac.
198
Korek Renata Teresa 2341
Koreś Daniel 1900
Korff Paul 2144
Kõrgemad võimu vahendajad ENSV-s 2876
Korowaj Tadeusz 480, 1289, 1292, red. 480
Korpiola Mia 3182
Korpusik-Jelonkowa Zofia, oprac.
2350,
2351
Korpysz Ewa 874, 878, 1413, rec. 2583
Korsak Zbigniew 1871
K o r s z e , pow. kętrz. 1292, gm. 1292
K o r t o w o , dz. Olsztyna 889
Korzenecki Paweł 1247
Korzeniewska-Lasota Anna 1021, 1951
Kos Adam, bp 1615
Kos-Dąbrowska Barbara 1357
Kosecki Alojzy 1109
Kosecki Rafał 1109
Kosegarten Ludwig Gotthard 2374
Kosman Marceli 1521, 1629, 2690, rec. 462,
2479, 2661
Kosmowska-Ceranowicz Barbara 269
[971]
Skorowidz
Koss Andrzej 894
Kossak-Główczewski Kazimierz 1555
Kossarzecki Krzysztof 3211
Kossert Andreas 457, 458, 1854
Köster Adolf 2594
Kostka Violetta 2476
Kostrzewa Agnieszka 285, 942
Kostrzewa Anna 1952
Kostrzewa-Majoch Agnieszka zob. Kostrzewa Agnieszka
K o s t r z y n n a d O d r ą , pow. gorzow.
2117
Kosyra-Cieślak Hanna 1022, 1023
K o s z a l i n 52, 90, 110, 149, 183, 240, 241,
272, 1973, 2013, 2015, 2058-2061, 2081,
2098, 2142, 2214, 2215, 2259-2262, 2353,
2362, 2389, 2396, 2414, 2439, diec. 53,
183, 2009, 2195, 2207, okr. 9, 2245, 2439
woj. 2216, 2373, 2439, 2450
Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX
52
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 53
K o s z e d a r y, Kaišiadorys (Litwa), okr.
2833
Koszty żeglugi na Wiśle... 639
Kościański Zdzisław 1901
Kościelak Sławomir 1072, 1073, 1199, 1392
K o ś c i e l n a J a n i a , pow. starog.
543,
1391
Kościelniak Karol 2428
Kościerskie Zeszyty Muzealne 54
Kościerzyna
54, 273, 317, 763, 880,
1023, 1096, 1293, 1294, dekanat 1097
Kościński Konstanty, wyd. 1742
Kościoły archidiecezji gdańskiej. T. 1-2 853
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 1
2583
Kościół w Mielnie jako miejsce kultu i zabytek 2218
Kość Ilona 2377
K o t , pow. szczyc. 1295
Kotecki Andrzej 115, 972, 2545
Koter Marlena 183
Kotlica Jacek 1498
Kotljarčuk Andrej 2495, 3183
Kotłowski Jan 1591
Kotowska A. zob. Alicja Kotowska, bł.
Kotowski Albert S. 1872
Kott Matthew, rec. 2897
273
Kotte Eugen 1314
Kotwas Krzysztof K. 2242
Koutny-Giedrys Mirosława 2123, 2172
Kowacz Bronisław 2016
Kowal Anna 9
Kowalczyk Andrzej 1070
Kowalczyk Elżbieta zob. Kowalczyk-Heyman
E.
Kowalczyk Marek 894
Kowalczyk-Heyman Elżbieta 371, 1806, rec.
459, repl. 459
Kowalczyk-Kontowska Jadwiga 2241
Kowalczykowa Ewa 1714
Kowalewski 1625
Kowalewski Piotr 536
Kowalkowski Jacek 1615, 1757
Kowalkowski Krzysztof 398, 1742, 1748
Kowalska Anna B. 1779
Kowalska Ewa 2081
Kowalska Magdalena 1172
Kowalska Stanisława 1616
Kowalski Janusz 1499
Kowalski Jarosław, tłum. 493
Kowalski Krzysztof 1779
Kowalski Krzysztof Maciej 346
Kowalski Leon 1617
Kowalski Marian, red. 2328
Kowalski Michał 456
Kowalski Ryszard 1340
Kowalski Waldemar 1200, 1224
Kownacka Ewa 518, 1281
K o w n o , Kaunas (Litwa) 159, 160, 1914,
2563, 2731, 2770, 2820, 2888, okr. 2875
Kozak Jerzy 2032
Kozak Zygmunt 1432
Kozakiewicz Irena 1618
Kozakiewicz Stanisław 1024
Kozaryn J. zob. Okulicz-Kozaryn J.
Kozaryn R. zob. Okulicz-Kozaryn R.
Kozińska Bogdana 2067
Kozioł Romuald 1619
Kozłowska Izabela 2160
Kozłowska J. zob. Milewska-Kozłowska J.
Kozłowska Joanna, rec. 2967
Kozłowska Urszula 2306, 2307
Kozłowski Edwin Franciszek 1473
Kozłowski Kazimierz 183 (Polityczne uwarunkowania), 202 (Archii encomium), 204
(Refleksja na sześćdziesięciolecie), 2198
(Miejsce arcybiskupa), 2375, 2376, 2439
(Żydzi szczecińscy), 2452 (Pomorze Za-
274
Skorowidz
chodnie), 2466 (Geneza... 1956 r.), oprac.
2009, red. 55, 183
Kozłowski Leszek, red. 537
Kozłowski Ryszard 1953, 1970
Kozłowski Wojciech 1456
Kozubowska Regina 701
Koźmian Danuta 2104, 2377
Krabler Paul 2378
Kradsa Mariusz, wst. 1917
Krag Claus 3119, polem. 3119, rec. 3114,
3129
Kragh Helge 3046
Krajewski Kazimierz 1922
Krajewski Przemysław 1760
Krajewski Zenon 2877
K r a k ó w 859, 1189, 1742, 2831
Krampitz Friedrich Wilhelm 712
K r a p l e w o , pow. ostródz., okr. 553
Krasucki Eryk 2308, 2439, 2466
Kraszewska Anna 872
Kraszewski Józef Ignacy 2730
Krawczuk Wojciech 3184
Krawczyk Antoni 1701
Kreem Juhan 472, 2682, 2691
Kreft Malwina, red. 471
Krehsiehn 1620
Die Kreisarchive in Mecklenburg-Vorpommern 185
Krentzien Wulf 2283
Kreplin Klaus-Dieter 2048
Kresin 1620
Kresliņš Jānis, rec. 2684
K r e u z zob. Harju-Risti
Krėvė-Mickevičius Vincas 1291, 1291
K r e w o (Białoruś) 2647
K r ę g s k i M ł y n , pow. starog. 1742
Kriegseisen Jacek 854, 857, red. 857
Krikščionybės Lietuvoje istorija 2692
Kristendommen i Danmark før 1050 3073
Kristiansen M. zob. Svart Kristiansen M.
Kristiansen Tom, red. 3242
Kristoffersen H. zob. Runge Kristoffersen H.
Kroczyński Hieronim 2245
K r o g e n zob. Kronborg
Kroll B. zob. Lubos-Kroll B.
Kromer Adam 1201
Kronauer Ulrich, rec. 2679
K r o n b o r g (Dania) 2472
Kronika [Akademii Medycznej w Gdańsku]
(2006) 752
Kronika Szczecina 55
[972]
Kropidłowski Zdzisław 1106, 1112, 1202,
rec. 1084, 1698, red. 119
Krösin 1620
K r o s n o , pow. lidzbar. 881
Krotofil Maciej 2558
Król Danuta 1358, 1404, 1769
Król Lech, rec. 1049
Król Róża 2439
Król-Kaczorowska Barbara 2176
K r ó l e w i e c 81, 195, 242-244, 290, 296,
297, 446, 454, 476, 529, 534, 586, 599,
620, 670, 675, 764, 954, 964, 968, 986,
1055, 1296-1304, 1475, 1561, 1642, 1691,
1760, 1895, 1928, 2476, okr. 73, 415, 595,
619, 1927, 1965, 1994
Królikowski Janusz 1641, 2536
Krüger Joachim 2309
Krüger Piotr 1662
Kruk Alicja 641
Kruk Erwin 665 (Duchowość protestancka),
689, 712, 718, 1003 (Ks. Otton Wittenberg), 1025 (Krzyż nad Niegocinem),
1706 (H. Skurpski), 1754 (Ks. Otton Wittenberg)
Kruk Marzena 1224, 1954
Kruk Swietłana, red. 1003
Krukowska Olga 1172, 1779
Krupa-Wojciechowska Barbara 1671
Krupecki Krzysztof 2310
Kruppé Jerzy 1359
Kruse Horst 2393
Kruszelnicki Zygmunt 1684
Kruszewska Elżbieta 1236
Kruszewska Marta 146
Kruszewski Eugeniusz S. 89, 147, 3099, red.
148
Kruszewski Tomasz 1433, rec. 961
K r u s z w i c a , pow. inowrocł. 472
Kruszyłowicz Marian Błażej 2199
Kruszyński Marcin, rec. 1440
K r u t y n i a , rz. 460, 696
Kruzyn 1620
K r y n i c a M o r s k a , pow. nowodw. 1305
Krysiak Dominik 165, 277
Krysztopa-Czupryńska Barbara 470, 599
Krzemińska Marzena, fot. 301
Krzemiński Tomasz 983
Krzesichleb P. zob. Artomiusz P.
Krzeszewski Teofil, ks. 1621
Krzywdziński Robert 559, 1424
Krzywicki Ludwik Joachim Franciszek 2646
[973]
Skorowidz
Krzywicki Wiesław 2239
Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy 459
Krzyżanowska Hanna 1590, 1668, 1678
Krzyżanowski Lech 1522, 1678
Krzyżyński Tomasz, red. 2098
Ks. Bernard Sychta (1907-1982) a Kociewie...
1726
Kšanienė Daiva 943
Książki, prasa i biblioteki w Kołobrzegu 239
Księga jubileuszowa 753
Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453-1495 490
Księga ławnicza starego miasta Torunia
(1456-1479) 491
Księga łąkowa miasta Grudziądza [...] 492
Księga pamięci i wieczności 1595
Księża profesorowie Gdańskiego Seminarium... 1070
Kubacka T. zob. Thiel-Kubacka T.
Kube Michael 2476
Kubiak Daniel 1403
Kubicki Rafał 1026, 1806
Kubus Marcin 2023 (Stan i zróżnicowanie
roślin), 2237 (Układ przestrzenny), 2278
(Układ przestrzenny), 2311 (Zmiany
w roślinności), 2312 (Lasy)
Kucharczyk Monika, red. 873
Kucharczyk Ryszard Bogdan, red. 873
Kucharski Adam 1434, 1841
Kucharski Krzysztof 2175
Kuczkowski Andrzej 2414
Kuczyński Ernest 1553
Kudela Sławomir 2537, red. 2551
Kudrzycki Zbigniew 1290, 1377, 1873, polem. 1377, red. 91, 1411
Kufel Małgorzata 1263
Kuffel Bogdan 1152, 1749, red. 37, 1640
Kühl 2379
Kühl Wilhelm 2379
Kuhles Joachim 2693
Kuhlmann T. zob. Stamm-Kuhlmann T.
Kühn Detlef 2610, red. 2610
Kuik-Kalinowska Adela 707, 1555, 2048
Kujawa Czesław, ks. 1622
Kujawski Wojciech 460
Kukawka J. zob. Małecka-Kukawka J.
Kukier Ryszard 1623
Kukk Kristi, red. 2956
Kuklik Barbara 2694
Kuklik Mirosław 631 (Wylęgarnia siei), 702
(Proza Augustyna Necla), 908 (Ziemia
275
Pucka), 1271 (Dzieje kąpieliska), 1570
(Artystyczny świat)
K u k l i k i , pow. olszt. 1310
Kukliński Jerzy 938
Kukuć D. zob. Samborska-Kukuć D.
Kula Henryk Mieczysław 1955-1957
Kulakauskas Antanas 305
Kulakov Vladimir I. 1779, 2695
Kulas Jan 1527, red. 1526
Kulerski Wiktor 983, 1624
Kulessa Birgit 2033
Kulesza Katarzyna, red. 234
Kulesza Przemysław 3019, rec. 3185
Kulesza-Szerniewicz Ewa 2082, 2341
Kulesza-Szerniewicz Olga 2140
K u l i c e , pow. golen. 2082, 2099
Kulikowska Katarzyna 456
Kulling 1625
Kultura bogaczewska w 20 lat później 1770
Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego
2696
Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils... 461
Kuncevičius Albinas 2579
Küng Enn, rec. 2732
Kuniewski Jerzy 456
Kunnas Jan 3269
Kunowski Jan 2630
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger des
Ostens 800
Kuodys Modestas 2878
Kupiec Michał 2415
Kurcyusz Helena 2380
Kurcz Zbigniew 2879
Kurczewski Jacek 456, 1282
Kurek Andrzej 1224
Kurek Jarosław 911
Kurek Jolanta 1055, 1115
Kurella 1626
Kurella Bohdan 1626
Kurgan Lucjan 1902
Kurila Laurynas 2697
Kuritz Henry, red. 102, 2008
Kurlenda Piotr 1052
Kurowski Franz 1474, 2880
Kurowski Piotr 774
Kurpierz Tomasz 1616
Kursell Otto v. 2895
Kurt Alfred Obitz 1665
Kurt Obitz i Konfederacja Bałtycka... 1665
Kurta-Leipzig Danuta 877
276
Skorowidz
Kurtz A. zob. Biranowska-Kurtz A.
Kurz Urszula 853
Kurzaj M. zob. Dota-Kurzaj M.
Kurzawa Tomasz 2428
Kurze Dietrich 2416
Kurzyńska Małgorzata 543, 1264, 1779
Kus Eugeniusz, red. 2134
Kusiak Waldemar 1874
K u s s e n , Vesnovo (Rosja) 1351
Kuszka Piotr J. 1027
Kutscher Manfred 2283
Kutta Janusz 1875
K u t u z o v o zob. Szyrwinta
Kuvaja Christer, red. 3202
Kuz‘ Andrej V. 2698
Kuzborska Alina 666, 712
Kuźmin Aleksander M. 44, red. 44
Kuźniewski Bogumił 1337
Kvaskova Valda, red. 2635
Kvieska Vincas 2976
Kw a s o w o , pow. sław. 2062
Kwaśkiewicz Maciej 560, 2245
Kwaśniewska Anna 456, 2240
Kwiatkowska Ewa 944
Kwiatkowska Ewelina 2341
Kwiatkowska L. zob. Turek-Kwiatkowska L.
Kwiatkowska Olga 1447
Kwiatkowski Bartłomiej 1734
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan 591, 1995,
3143
Kwiatkowski Grzegorz 2341
Kwiatkowski Jacek 1120
Kwiatkowski Krzysztof 172, 175, 1801, wyd.
1821
Kw i d z y n 965, 1307, pow. 539, 1306
Kwiecień Maciej 853, red. 67, 1070
Kwilecki Stefan 2381
Kwoka Tomasz, red. 380
Ky r i t z (Niemcy) 2492
Labahn Karsten 2293, 2513
Labes Hans 2382
Labriolle François de 2565
Labuda Adam 561
Labuda Aleksander 1627, 1651, 1948
Labuda Gerard 462 (Historia Kaszubów),
463 (Kaszubi), 1506 (Naukowy... trud M.
Biskupa), 1628, 1629, 1630 (Od Kaszub
do Kaszub), 1771 (Anfänge des Deutschen Ordens), 1772 (Studia krytyczne),
2417 (O zakresie rzekomych uprawnień)
[974]
Labudda Krzysztof 616
Lager Linn 3185
Lahtinen Anu 3255
Laidoner Johan 2902
Laitila Teuvo, rec. 3263
Lamberg Marko, rec. 3197
Lancmanis Imants 2584, 2621
Landesgeschichte und Familienforschung in
Altpreussen 1475
Landeskundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern 2000
Landowska Marlena 824
Landowski Roman 667, 1500, red. 50
Lang Merike 2585
Langanke Ilsa 519
Lange Carsten 712
Lange Hella-Sabrina 712
Langeland Nils Rune 3228
Langer Herbert 2388
Langkilde Birgitte 3072
Längs Nordens äldsta postvägar 3020
Larsson Lars Olof 3148, rec. 2820
Larsson Olle 3148
Laskowska Krystyna 1164
Laskowska V. zob. Tkacz-Laskowska V.
Laskowski Leszek 2207, 2259, red. 2207
Laskowski Mateusz 1681
Lasota A. zob. Korzeniewska-Lasota A.
Latałowa Małgorzata 2392
Latałowa Monika 2512
Latoszek Marek 456, 1958
Latour Stanisław 2082 (Zamek Książąt Pomorskich), 2084 (Powołanie Inst. Archit.), 2161 (Przekształcenia i odbudowa), 2162 (Szczecin), 2372 (Jerzewski J.),
2380 (Kurcyusz H.), 2381 (Kwilecki S.)
Latvija pod igom nacizma 2766
Latvijas nacionālo partizānu karš 2767
Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā...
2881
Latvijas vēsture: 20. gadsimts 2882
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 57
Latvijas Vēsture 56
Laube D. zob. Rzyska-Laube D.
Laukaitytė Regina 2883, rec. 2821
Laur Mati 2513, rec. 2756, red. 42
L a u r i (Estonia) 2513
Laurinavičius Česlovas 2888, oprac. 2772,
red. 2888
Lavrinovič Aleksandra 1642
Lavrinovič Kazimir K. 1642
[975]
Skorowidz
Lawaty Andreas, rec. 706
Lazauskienė A. zob. Morkūnaitė-Lazauskienė A.
Lebedeva Natal’ja S. 2888, oprac. 2772
Lebrun Helge 1631
Lebrun 1631
Lechicka Marcelina 300
Leciejewicz Lech 2257, red. 2257
Lefebvre François-Joseph 1845
L e g b ą d , pow. tuchol. 1563
Legendorf Sebastian 1254
Lehndorff Hans v. 711
Leinweber 1631
Leipzig D. zob. Kurta-Leipzig D.
Leiserowitz Ruth 321, 2884
Leliwa Pruszakowie 350
Lella Anna, red. 1334
Lemańczyk Magdalena 668
Lemke Elisabeth 1779
Lemmel Gerhard 1632
Lemmer Manfred 464
Lempertas Izraelis 2885
Lempiäinen Terttu 2512
Lenarciak Henryk 1633
Lengnich Gottfried 1634
Lenort Feliks, rec. 723
Lentz 2383, 2384
Lentz Henriette Louise 2384
Lentz Michael 2383
Lenz Siegfried 712
Lenz Wilhelm 2594, red. 2594
Leon Heyke - Świętopełk literatury kaszubskiej 1585
Leppik Lea 2621, 2763
Lerch Markus M. 2091
Lerche Nielsen Michael, rec. 3026
Lerdam Henrik 3072
Leszczełowski Jarosław 2348
Leściński Karl 687
L e ś n a J a n i a , pow. starog. 1391
Leśniewski Marek 1247
Leśnik Tadeusz 2312
Letkemann Peter 855
Letko Paweł 1959
Letzte Tage in Ostpreussen 520
Levin Julo 2439
Lew, stolem, budziciel 1602
Lewandowska A. zob. Prokopiak-Lewandowska A.
Lewandowska Izabela 279, 322
Lewandowska Jadwiga 1779
277
Lewandowska Stanisława 2886
Lewandowski Andrzej, ks. 1635
Lewandowski Józef 3229
Lewińska Aneta 399, 411, 703, 1028
Lewko Przemysław 856
Lewtak A. zob. Prymak-Lewtak A.
Lexikon Greifswalder Hochschullehrer...
Bd. 3 2092
Leyk T. zob. Astramowicz-Leyk T.
L ę b o r k 245, 274, 2028, 2035, 2217, 22642268, okr. 2079, 2411, pow. 2266, 2433
L ę d y c z e k , pow. złotow. 2409
Liauška Virgilijus, red. 2807
L i b a u zob. Lipawa
Liber Anniversar[ia]um Exequiarum Collegiate Ecclesiae Gudtstaten[si]... 493
Libich Bogdan 2265
Libri Gedanenses 58
Lica Aneta, red. 411
Lica Zenon 411, red. 411
Lichański Jakub Zdzisław, rec. 208
Licharewa Zofia 480
Lichtnau Bernfried 2439, red. 2113
Liczmańska-Małek Regina 1636
Liczmański Alf 1636
L i d a (Białoruś), pow. 352
Lidén Hans-Emil 3041
L i d z b a r k Wa r m i ń s k i 493, 663, 765,
882, 883, okr. 408, 409, pow. 1138
L i d z b a r k We l s k i , pow. działd. 766
Lidzbarska szkoła rolnicza 765
Liedke Marzena 2699
Liedtke H. zob. Schardin-Liedtke H.
Liekis Algimantas 2887
Liekis Šarūnas, rec. 2949
L i e p ā j a zob. Lipawa
Lietuva antrajame pasauliniame kare 2888
Lietuvių diplomatija išeivijoje... 2889
Lietuvos Istorijos Metraštis 59
Lietuvos kariai sovietiniame 29-ajame korpuse 2888
Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos
kontekste 2479
Lietuvos kultūra 2890
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos
ir aktai. T. 4-5 2631
Lietuvos Metrika 2632
Lietuvos steigiamojo seimo... 2891
Liivik Olev 2892, red. 2876
Lilja Sven 2495, 3254
Lillak Rein 2893
278
Skorowidz
Lind Gunner, rec. 3011
Lindaräng Ingemar 3186
Lindberg Bo 3187
Lindberg Erik 2495
Linde Samuel Bogumił 1637
Lindemann Hermann 744
Lindemann Peter 2078
Linder Jacek 973
Linder Jan 3270
Lindmajer Józef 2243
Lindmark Daniel, rec. 3178
Lindström Dag 3230
Lindström Fredrik 3231
Lindström Henrik 3231
Lindström Peter 3188
Lindström Therese, red. 2487
Line Philip 3189
Linguistica Bidgostiana 60
Linkner Jan 704
Linkner Tadeusz 547, 707, 1585
Linné Carl v. 3203
Linneusz K. zob. Linné C.
L i p a w a , Liepāja, Libau (Łotwa)
1542,
2519, 2584
Liphart 2560
Lipińska Bogna, rec. 294
Lipka Artur Emil 1960
Lippky Wolfgang 1475
Lipša Ineta 2894
Lipski Tadeusz 705
L i p u s k a H u t a , pow. kośc. 317
Lisiecka Katarzyna 192
Lisiewicz Bartłomiej 2440
Liskowacki Artur D. 2385
Liskowacki Ryszard 2385
Lisowska E. zob. Zwierzchowska-Lisowska E.
Lissok Michael 2113
Liszewski Jan 1638
Litauen und Ruthenien 2700
Literacy in medieval and early modern Scandinavian culture 3021
Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk 706
Literatura kaszubska 707
Lithuanian Historical Studies 62
Lithuania 61
Lituanistica 63
Lituano-Slavica Posnaniensia 64
Litwin Jerzy 2490
Lizakowski Piotr 763
Lizińczyk Halina, red. 2328
[976]
Lizun Damian 819
Liżewska Iwona 801, 895
Lobwasser Ambrosius 712
Lockhart Paul Douglas 3074
Loerke Oskar 712
Loescher 1639
Loew Peter Oliver 708 (Willibald Omankowski), 709 (Gdańsk literacki), 712
(Danziger Literatur), 1203 (Danzig u.
seine Vergangenheit), 1204 (Von Danzig
nach Gdańsk), 1961 (Zerstörung), 2360
(Śladami Bismarcka), rec. 709
Loewe Carl 2183, 2386
Löffler Anette, rec. 964
Löffler Katrin, red. 2390
Löfgren Orvar 3223
Lohmueller Johann 1018
Loit Aleksander 2594, rec. 2898
L o l l a n d , wys. 1806
L o n d y n 517
Lönnroth Harry, red. 3251
Loodus Rein 2895, 2896
Looijenga Tineke 2998
Look Witold 1640
Lopata Raimundas 1301
Lorbiecki Andrzej 1152
Lorens Piotr 1205
Lorenz Einhart, rec. 3123
Lorenz Maren 2418
Los naszych żydowskich współmieszkańców
1157
Louise Augusta, ks. duń. 3050
Løvland Jørgen 3132
Lozoraitis Kazys 2889
Lozoraitis Stasys 2889
L u b a w a , pow. iław., okr. 1308
L u b c z y n a , pow. golen. 2269
Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie
im Hanseraum. [Bd.] 1-4 2508-2511
L u b e k a (Niemcy) 2006-2007, 2119, 2482,
2495, 2499, 2508-2511, 2514, 3211
L u b i e w o , pow. tuchol. 516, 1309
Lubiewo wczoraj i dziś (1344-2006) 1309
Lubiński Andrzej 1414, wyd. 1414
L u b l i n 2647
Lück Heiner, rec. 2006, 2007
Luden Lorenz 2095
Ludwik XVIII, kr. fr. 2594
Lukas Liina 3247
Luks Krzysztof 2538
Lulewicz Henryk, oprac. 2626
[977]
Skorowidz
Lumans Valdis O. 2897
L u n d (Szwecja) 2508-2511
Lund Niels 3075, red. 3073
Lundbak Henrik 3100
Lundell Patrik, rec. 3169
Lunden Kåre 3120
Lundqvist Pia, red. 3038
L ü n e b u r g (Niemcy) 161
Lupa Grażyna 204
Lupa Marek 204
Lust Kersti 2763, 2898
Lustracja województw Prus Królewskich
1765. T. 2 cz. 1 494
Luterek-Cholewska Jadwiga, red. 1259
Luther Martin 1029
Lutostańska Alicja 1687
L u t r y, pow. olszt. 1310
Luts-Sootak Marju 2899
L ü t z e n (Niemcy) 3168
L w ó w (Ukraina) 1668, 1730
Ł a b ę d n i k , pow. bart. 884
Ł a b ę d ź , pow. wąbrz., okr. 1454
Łabuszewski Tomasz 1922
Łach Wiesław Bolesław 1876
Ładniak Wiesław 2539
Łaguna Wanda 1132, 1331
Łajming Włodzimierz 1722, 1724, 1743
Łapo Jerzy Marek 562, 566, 599, 1770, red.
566, rec. 26
Łasiński Wiesław Mieczysław 1641
Łaszkiewicz Tomasz, rec. 1482
Łatak Kazimierz 1063
Ł a w n y L a s e k 1770
Ławrynowicz K. zob. Lavrinovič K.K.
Łazarek Anna 2354
Łazarz Radosław 3101
Ł a z d o j e , pow. kętrz. 1770
Ł ą k i e , pow. byt. 1742-1744
Łbik Lech 1654
Łempicki Jerzy 1481
Łęcki Marcin 1802
Łęgowski Janusz 1360
Ł o b e z , pow. 2408
Łobocka Karolina 4, 5
Łobodzińska Romana 181
Łodziński Sławomir 456
Łojkowska Ewa 1677
Łopatecki Karol, oprac. 2630, wst. 2630
Łopatyńska Hanna M. 286, 563, 1447
Łopuch Maria 283, 1534
279
Łopuch Wojciech 2271
Łopuski Jan 1643
Łosiak Jacek 2701
Łossowski Piotr 1877
Łoś Jolanta 543
Łożyński Krzysztof, rec. 1308
Ł u b i a n a , pow. kośc. 1311
Łubieńska-Iwaniszewska Cecylia 1644
Łuc Andrzej 2313
Łuczak Marek 2314
Łuczeczko Paweł 1447
Łuczyński Jarosław, rec. 276
Łudzik Jerzy 880, 1293
Łuka A. zob. Hawrylewicz-Łuka A.
Łukasiak Jerzy Wojciech 1685
Łukaszewicz Bohdan 1332
Łukaszewicz Kazimierz 924
Łukaszewska Bożena 2338
Łukaszewska J. zob. Daranowska-Łukaszewska J.
Ł u k t a , pow. ostródz. 1098
Łuniewicz-Koper Danuta 287
Ł y n a , rz. 543, 898, 1379
Łysejko Apoloniusz 1272, 1305
Łysiak Marian 1476, 1632
Łyskawa Janusz, red. 94, 96, 123
Łyskawa Marek 2315, 2316
„...łyżek srebrnych dwa tuziny” 857
MacCulloch Diarmaid 1541
Macel Jerzy 617
Machajewski Henryk 1779, 2428
Machala Peter 177, 924
Machaliński Zbigniew 752, 1206, 3236
Machałek Małgorzata 2048, 2317, 2466, red.
2466
Machhausen Joseph Maria 818
Macholak Jan 183, 204, 2375, 2376
Machura Zdzisław 2405
Maciakowska Zofia 604, rec. 852
Maciejewska Alicja 547, 1246
Maciejewska B. zob. Bielec-Maciejewska B.
Maciejewska-Marcinkowska Hanna, red. 31
Maciejewski Tadeusz 650
Maciejewski Witold, red. 20, 40
Maciupa Andrzej 2210
Mackiewicz Adam 1341, 1766
Mackiewicz Hanna 1341
Maćkiewicz Jolanta, red. 756
Madej Marcin 614, 1247
Madela Kazimierz 1462
280
Skorowidz
Madsen Hans J. 2508
Madsen Otto, wyd. 3050
Madsen Per Kristian 2508
Mäe Hjalmar 2837
Mäesalu Ain 2508-2511
Magda-Czekaj Małgorzata 2048
M a g d e b u r g (Niemcy) 2686
Mägi Marika 2486, 2702
Magiera Elżbieta 2377
Magnus, św. 2999
Magomedov Boris V. 543
Maier Konrad 323, 2594, 2621, 2763
Maier Konrad, rec. 2775
Maik Jerzy 543
M a j a k o v s k o j e zob. Niemierkiejmy
Majander Mikko 3271
Majantie Kirsi 2472
Majdański Kazimierz, bp 2198, 2199
Majdecka-Strzeżek Anna 802
Majewska Gabriela 3190
Majewski Andrzej A. 3211
Majewski Franciszek 639
Majewski Jan 779
Majewski Marcin 1779, 2081
Majkowski Aleksander 381, 547, 1878, 1878
Majoch Agnieszka zob. Kostrzewa-Majoch
Agnieszka
Majoch Sławomir 924
Makała Rafał 2081, 2163, red. 300, 2114
Makarczyk Irena 1029, 1030, 1731
Makarewicz Wiesław 1677
Makauskas Bronius, oprac. 2770
Mäkinen Ilkka 3272
Makowiecka Marzena 2257
Makowiecki Daniel 1806, 2257
Makowska Beata 151
Makowski Adam 2050 (Sea economy), 2051
(Seewirtschaft), 2192 (Obraz kampanii),
2453 (Ewolucja postaw), 2454 (Postawy
młodzieży), 2466 (Ewolucja polityki),
red. 2466
Maksimaitis Mindaugas 2900
Maksymowicz Sławomir 1855
Makurat Hanna 400 (Aksjologiô), 401 (Kociewskie babus), 402 (Stan i problemy),
403 (Sytuacja jęz. kasz.), 471 (Kształtowanie się jęz. kasz.)
Makurat Iwona 1627, 1651
Malahovskis Vladislavs 2901
M a l b o r k 183, 196, 197, 275, 276, 298, 357,
362, 399, 454, 472, 590, 647, 800, 857, 885,
[978]
886, 965, 1312-1315, 1474, 1565, 1713,
1779, 2472, okr. 621, 622, 623
Malec Teresa Czesława 1962
Malecki Hieronim 1029
Malejka Anna 253
Malendowicz Paweł 1265
Malewska M. zob. Zientara-Malewska M.
Malewski Czesław 352
Malinowska Mirosława 1207
Malinowski Andrzej 2221
Malinowski Bronisław 261
Malinowski Stefan 1646
Malinowski Tadeusz 1760, 2419
Maliszewski Przemysław 1647
M a l m ö (Szwecja) 2509- 2511
Malmström Joakim 3191
Maltzan v. 351
Małecka Mariola 754
Małecka-Kukawka Jolanta 780
Małek R. zob. Liczmańska-Małek R.
Małkowski Kazimierz
584, 1238, 1664,
1727
Małłek Janusz 1003 (Karol Małłek), 1031
(Kościół Ewangelicko-Augsburski), 1032
(Ökumenischer Dialog?), 1033 (Rozwój
reformacji), 1827 (Ducal Prussia), 1828
(Luteranizacja), 1829 (D. parlamentarische Union), 1830 (Prusy Królewskie
a Korona), 1831 (Prusy Książęce a Polska), 3022 (Jan Szymański), rec. 503, 832,
3049
Małłek Karol 1003, 1003
M a ł o s z y c e , pow. lęb. 2143
Mamuszka Franciszek 1648
Mänd Anu 2682, 2703, 2704
Mandel Mati 2705
Mandelkow Margot 2283
Mangelsdorf Günter 3023, red. 2097
Mannerheim Carl Gustaf 3276, 3281
Mannhardt Hermann Gottlieb 1074, 1075
Mansfeld Bogusław 986, rec. 806
Manteuffel Gustaw 2706
Manthey Jürgen 1302
Manuscript collections in libraries and museums in Poland 965
Mańkowski Alfons 495
Marandi Rein 2902
Maraszek Anna 974
Marchwicka Maria, rec. 1343
Marciniak Kazimierz, red. 776
Marciniak Rafał 2193, 2260
[979]
Skorowidz
Marciniak-Kajzer Anna 1317 (Z problem.
bad. nowożytnych kopców), 1321 (Do
walki), 1322 (o średniowiecznej „złotej
ostrodze”), 1323 (o średniowiecznej złotej ostrodze), 1779 (Nieznany prywatny),
1806 (Warownia w Narzymiu)
Marcinkiewicz Andrzej, red. 28
Marcinkowska Ewa 1725
Marcinkowska H. zob. Maciejewska-Marcinkowska H.
Marcinkowski Mirosław 1165, 1779
Marcjan Dominika 1247
Marcjanek Szymon 1779
Marczuk Władysław 887
Marczyk Anna 1256
M a r i a m p o l , Marijampolė (Litwa) 2983
Marian Zmuda Trzebiatowski 1744
M a r i j a m p o l ė zob. Mariampol
Maripuu Meelis 2815, red. 2764
The marital economy in Scandinavia and
Britain... 3024
Marjanen Jani, rec. 3246
Marjańska Aleksandra 456
Mark Rudolf A., rec. 1203
Markiewicz Maciej 1779
Markiewicz Małgorzata 669
Marklund Andreas 3192
Markowska Marzena 757
Markowski Feliks Bernard 1649
Markowski Władysław 1034
Markus Kersti 3076
Markussen Ingrid 3048
Marosz Michał 1207
Maroszek Józef 670
Marszalec Janusz 1208
Marszałek Elżbieta 591
Marszałek Jan 1963
Marszałkowski Feliks 1650, 1651
Marszelewski Włodzimierz, red. 537
Marti Hanspeter, rec. 461, 1000
Marti Hugo 713
Martynas Liudvikas Rėza 1688
Martyniak Władysław 2768
M a r v e l ė (Litwa) 1770
Maseng Einar 3133
Masik Grzegorz 605
Masłoń Andrzej, red. 480
Masłosz Mariusz 1964
M a s ł o w i c e Tu c h o m s k i e , pow. byt.
2383
Masłowski Aleksander 1752
281
Mašnovskis Vitolds 2586
Masovia 65
Maszk 547
Matczak Joanna 13
Matczuk Alicja, rec. 11
Matczyńska Lucyna 221
Matelski Dariusz 2587, rec. 2578
Materiały do dziejów komturstwa toruńskiego... 496
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 66
Matławski Bogdan 2038
Matschkowski Evelyn, oprac. 1475
Matthes Eckhard 1965
Matthes Rajmund 743
Matulionienė Elena 2558
Matura Jan 2277
Matušakaitė Marija 2707
Matusiak Iza 404-407
Matuszak Tomasz 170
Matuszewski Piotr 1779
Matyjewicz Marek 1333
Matysiak Anna 712
Mau Karl-Heinz 2283
Maukisch Johann 1182
Maurer Trude 2095, 2903
Mazākumtautības Latvijā 2588
Mazanowska Izabela, wyd. 505
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas 803
Mazurek Monika 456, 707, 1966
Mazurkiewicz Janina 1686
Mazurkiewicz Krzysztof 2401
Mączyńska Magdalena 543, 1135, 1779
M e c h o w o , pow. pucki 1740
Medieval food traditions in Northern Europe
2512
M e d i n i n k a i zob. Miedniki Królewskie
Meilof Johann 2387
Meinander Henrik 3249
Mellies Dirk 2431
Mellin-Wyczółkowska Izabela 1770
Melonek Aneta, oprac. 2013
Melonek Aneta, tłum. 2013
Melton Edgar 585
Melve Leidulf, rec. 3125
M e m e l zob. Kłajpeda
Mencel Piotr 2052
Mende Michael 2318
Mendelsohn Erich 904
Mendog, w. ks. lit. 2479, 2633, 2641, 2642
Mennonici na Żuławach 294
282
Skorowidz
Mentzel-Reuters Arno 219, 324, 712
M e r e c z , Merkinė (Litwa) 2631, 2639
M e r g e n t h e i m (Niemcy) 454
Merkel Garlieb 2594, 2763
M e r k i n ė zob. Merecz
Merkys Vytautas 2708
Mertelsmann Olaf 2513, 2594, 2904, 2905,
rec. 2764, 2783, red. 2813
Merten Walter 1580
Messel Jan, rec. 3109
Mestad Ola, red. 3237
Metuzāle-Kangere Baiba, red. 2814
Metzke Hermann 2368
Meursius Johannes 3088
Mevius David 2388
Meyer Horst 1475
Meyer-Bremen Rudolf, oprac. 297, red. 296,
297
M g o s z c z , pow. chełm. 1023
Miagkov Michail 2888
Miałdun Jerzy 1770
Mianecki Adrian, oprac. 1447
Miasta Morza Bałtyckiego 186
Miatkowski Zygmunt 1529
Michaelis Bogislaw Philipp 2080
Michalak Arkadiusz 2428
Michalak Jerzy Marian 945 (Es ist itzt eyn
ander wellt), 946 (Georg i Edith Haupt),
947 (Pianista Louis Haupt), 948 (Sopockie sezony teatralne), 2476 (D. geistliche
Lied)
Michalewski Paweł 1273
Michalik Henryk 1306
Michalik Przemysław 1361
Michalsen Dag, red. 3237
Michalska Agata 2188
Michalski Łukasz 3134
Michalski Ryszard 975, 1970
M i c h a ł o w o , dz. Brodnicy 494
Michałowski Andrzej 543
Michałowski Lesław 858
Michelkevičė Lina, red. 2568
Michelkevičius Vytautas, red. 2568
Michna Ewa 456
Mickūnaitė Giedrė 2709
M i c k e v i č i u s V. zob. Krėvė-Mickevičius
V.
Mickwitz Joachim, rec. 3122
Midura Andrzej, red. 1325
M i e c h ę c i n o , pow. kołob. 2048
Mieczkowska Beata 772
[980]
Mieczkowski Janusz 2439, 2455
Mieczkowski Romuald 2997
M i e d n i k i K r ó l e w s k i e , Medininkai
(Litwa) 2761
M i e d w i e , jez. 2180
Miedziński Paweł 2317
Miegel Agnes 712
Miegoń W. zob. Władysław Miegoń, bł.
Mielcarek Andrzej 2540
Mielcke Christian Gottlieb 716
Mielczarek Ryszard 1723, 2541
Mielczarek-Żejmo Anna, rec. 2879
Mielniczuk Barbara 2389
M i e l n o , pow. koszal. 1742, 2218
M i e l o n e k , pow. byt. 1743
M i e r z e j a K u r o ń s k a 681, 2558
Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 67
Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej 68
Mieszkowski Bronisław 1652
Mietz 1653
Mietz I. zob. Rechenberg-Mietz I.
Mietz Michael 1653
Miętus Mirosław 1209, 1210
Mijal Przemysław 203
Mijal Witold 203, 204
Mikainis Zigurds 2906
Mikalauskas Arvydas 2907, 2908
Mikiel Marcin 2548
Mikkelsen Jørgen, rec. 3071
Miklaševič Irena 2559
Miknys Rimantas 2909, oprac. 2770
Mikołaj z Ryńska 1654
Mikołajczuk Barbara 1240
M i k o ł a j k i P o m o r s k i e , pow. sztum.
1099
M i k o ł a k i , pow. mrąg. 277
Mikulski Krzysztof 586, 1435, red. 1483,
wyd. 490
Miler Zbigniew 2124
Milewicz J. zob. Derewońko-Milewicz J.
Milewska Martyna 1359, 1362
Milewska-Kozłowska Joanna 256
Milewska-Stawiany Małgorzata 411, 2048
Militzer Klaus 465, 472, 1773, 1803, rec. 219,
2629
Miloch Grzegorz 1967
Milski Bernard Zygmunt 981
Miławicki Marek 2710
Minakowski Jerzy 51
Minczykowska Katarzyna 302, 1758, red. 31,
1911
[981]
Skorowidz
Mindaŭ, karol’ Litovii u dakumentach...
2633
Minkiewicz Witold 1655
Mirkowska Izabela 1770
Mirosław Piotrowski 1942-2002: grafika, rysunek 1676
M i r o t k i , pow. starog. 767
Misāns Ilgvars 325, 2589, rec. 2635, red.
2606
Misgajski Susanna 2283
Misiaszek Antoni 1070
Misiejuk Lucyna 2164
Misiuk Andrzej, red. 1411
Misiun Ryszard, oprac. 765
Miškinis Algimantas 2590
Mistarz Renata, red. 1555
Miszewski Grzegorz 1886
Miszewski Wojciech, red. 117
Misztal Jacek, rec. 1881
Misztal Zdzisław 587
M i t a u zob. Mitawa
M i t a w a , Jelgawa, Mitau (Łotwa) 2594
Mittelalterliche Handschriften in den Sammlungen des Stadtarchivs Tallinn... 209
M ł a w a , okr. 623
Möbus Klaus 2283
Mochowa Z. zob. Sawaniewska-Mochowa Z.
Modéer Kjell Åke 2095, 2388, red. 2076
Modena W. zob. Wilhelm von Modena
Den moderne by 3102
Modrzejewski Arkadiusz 547, 1294, 1968,
2456
Modzelewska Teodora 1656
Moerler Klaus, red. 2015
Mogielnicka-Urban Małgorzata 1760
M o g i l n o , pow. 4, 5
Møhlenfeld Jensen 2511
Mohr Frank 2113
Mohr Lutz 2224
Mohuczy Adam 1657
Mohuczy Aleksander 1657
Mohuczy Borys 1657
Mol Johannes A. 1832
Molaug Petter B. 2508-2511
Möldre Aile 326, 2910
Molik Witold 2095
Møller A. zob. Monrad Møller A.
Möller Gunnar 2034, rec. 2033
Møller Jensen Janus 3077
Møller Nielsen Heidi Maria 2472
Møller P. zob. Grau Møller P.
283
Möller R. zob. Zölitz-Möller R.
Mollin Stefan, red. 2338
M ø n , wys. 1806
M ö n c h g u t , płw. 2283
Monka Wilfred, oprac. 1409
Monrad Møller Anders, wyd. 3050
Morawiec Jakub 2347, 2428, 3078
M o r ą g , pow. ostródz. 965, 1844
Morgenstern Carola 2082
Morita Koji 394
Morkūnaitė-Lazauskienė Aistė 2911, 2912
Morkvėnas Rimantas 2889
Mörlin Joachim, ks. 1658
Moseng Ole Georg 3121
Moska Waldemar, red. 580
Moskorzowski Hieronim Gratus 1434
M o s k w a 162, 2491
Most August Ludwig 2114
Moszczyński Waldemar A. 1806
Moszumański Zbigniew 1432
Moszyński Kazimierz 288
Moś Martyna 3232
Mothander Carl v. 2711
Motuzas Alfonsas 2558
Możejko Beata 1125, 1254, 1777
M r ą g o w o 69, 163, 887, 965, 1316, 1318,
gm. 1770, okr. 1317, pow. 887, 912, 1406
Mrągowskie Studia Humanistyczne 69
Mrozewicz J. zob. Wubs-Mrozewicz J.
Mrożek Sebastian 2086
Mugurēvičs Ēvalds 2712
Mühle Eduard 2594
Mühlen H. v.z. zob. Zur Mühlen H. v.
Mühlendahl Paul v. 2913
Mührenberg Doris 2482
Mulack Ulrich 1583
Müller Fredi 1139
Müller Hans-Joachim 1035
Müller Heinrich 2283
Müller Johann Christian 2390
Müller Leos, rec. 3225, red. 2495
Müller Matthias 2082
Müller Otto 1133
Müller Ulrich 1018, 2044, 2482
Munck Thomas 3079
Mundus archii, mundus memoriae 204
Müns Heike 2476
M ü n s t e r (Niemcy) 278, 2621
Murawski Klaus-Eberhardt, rec. 884
Musekamp Jan 300, 2297
Musiał Paweł 2269
284
Skorowidz
Musiałowski Adam 357
Muszczyński Leszek 637
Muszyński Adam 234, oprac. 2013
Muszyński Adam, tłum. 2013
Muzalewska-Alexandrowicz Hanna 1492,
1705
Muzeum Bursztynu 269
Mycio Andrzej 257
Myhre Jan Eivind 3123, rec. 3107, red. 3030
Mynarczyk Paweł Piotr 1058
Myszkowski Krzysztof 2212
Myśliwczyk Iwona 745
M y ś l i w i e c , pow. wąbrz., okr. 1454
Nacel Jerzy 1285
Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner
der Stadt Pernau... 2713
Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker
in Tallin... 2714
Die Nachlassverzeichnisse der Literaten in
Tallinn... 2715
Naczk Daniel 909
Nadolny Anastazy 183, 327, 1101
Nadolny Waldemar 1274
Nadolska-Styczyńska Anna 2558
N æ s t v e d (Dania) 2509
Nagel Alojzy 714
Nagielski Mirosław 2758, red. 3211
Nagornaja Oksana 1856
„Najważniejsze są kadry...” 497
Nakken Alfhild 187
N a k ł o n a d N o t e c i ą 1777, pow. 4, 5
N a k o m i a d y, pow. kętrz. 1319
N a k s k o v F j o r d 2472
Naliwajek K. zob. Szczepkowska-Naliwajek K.
Namiotko Aleksandra 2079
Namiotko Joanna 2266
N a p o l e , pow. gol.- dobrz. 1320
Napoleon I, ces.franc. 450, 1225, 1226, 1340,
1837, 1845, 2558
Narębski Lech 363, red. 363
Narkowicz Józef 2060
Narkowicz Liliana 2591
Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej... 2009
Narojczyk Krzysztof 2542
Narušienė Vaiva 2914, 2915
Narušytė Agnė, red. 2568
Naruszewicz-Duchlińska Alina 408, 409
Narva und die Ostseeregion 2513
[982]
N a r w a , Narva (Estonia) 2513, 2519, 2594,
2788, 2789, 2986, 3247, okr. 2472
N a r z y m , pow. działd. 1321-1324, 1806
Nasze Pomorze 70
Natuniewicz-Sekuła Magdalena 543, 1457,
1779
Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach
949
Naulet Frédéric 1842, 1843
Naum Magdalena 1806
Nautologia 71
Nawacki Ignacy, ks. 1659
Nawrolska Grażyna 1660 (Nawrolski T.),
1774 (Średniowieczne pielgrzymki), 2508
(Stand), 2509 (Archaeological evidence),
2510 (Domestic architecture), 2511 (Remarks), red. 1779
Nawrolski Tadeusz 1660
Nawrot Dariusz (1947-) 1036, 2548
Nawrot Dariusz (1962-) 470 (Świat szlachcica), 2558 (Napoleon), 2716 (Ambicje),
2717 (Książę Aleksander Sapieha), 2718
(Litwa w 1807 r.), 2719 (Postawa szlachty), 2720 (Powstanie)
Necel Augustyn 702, 717, 1661
Neiburgs Uldis, rec. 2816
Neitmann Klaus 2227, 2621
Neitmann Sonja 2621
Neitzel Sönke, rec. 2337
Neitzel Ulrich 2289
Nekanda-Trepka Janusz 2113, 2165
Nekrolog cystersów z Oliwy. Cz. 1 1076
Nekrolog dominikanów z Gdańska i Tczewa
1077
N e m a n zob. Ragneta
Nemitz Jürgen, rec. 2292, 2293
N e m m e r s d o r f zob. Niemierkiejmy
„Nepatikimoji“ 50-oji lietuviškoji šaulių divizija 2888
Nesemann Urte 3233
Netterstrøm J. zob. Büchert Netterstrøm J.
Neubauer Łukasz 2263
Neumann Otto 2288
Neumann Zbigniew 2363, 2404
Nevakivi Jukka 3267
Newerly Igor 722
Nędzewicz Maria 1116
N ę t n o , pow. draw. 1779, 2270
Nicolai Friedrich 2365
Nicolaus v. Jeroschin 329
N i d a r o s zob. Trondheim
[983]
Skorowidz
N i d z i c a 1325, 2472
Nidzica dawniej i dziś 1325
Nieczuja-Ostrowscy 547
Nieczuja-Ostrowski Paweł 547
N i e d a m o w o , pow. kośc., okr. 1743
Niedzielska Magdalena 1425, oprac. 781,
red. 1425
Niedźwiedź Jakub 2721
N i e g o c i n , jez. 1025
Niegowski Jacek 1779, 2273
Niels, kr.duń. 3082
Nielsen Anders Reinholdt 3080
Nielsen C. zob. Due-Nielsen C.
Nielsen H.M. zob. Møller Nielsen H.M.
Nielsen Henry, red. 3046
Nielsen K. zob. Hvidtfelt Nielsen K.
Nielsen M. zob. Lerche Nielsen M.
Nielsen zob. Bach-Nielsen C.
Niemczyk Kamila 1365
Niemczyk Roman 1775
N i e m e n , rz. 367, 1843
Niemi Einar 3123, rec. 3243
Niemiecka spółdzielnia rolniczo-handlowa
w Pucku... 634
N i e m i e r k i e j m y , Nemmersdorf, Majakovskoje (Rosja) 1897
Niendorf Mathias, rec. 2696
N i e s z a w a , pow. aleksandr. 571
Nieuważny Andrzej 1844, 1845
Niewęgłowska Aneta 733
N i e z a b y s z e w o , pow. byt. 1742, 1744,
2004
Nieznana relacja hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca... 498
N i e ż y w i ę ć , pow. brod. 1646
Nikitiński Paweł, red. 45
Nikodem Jarosław 2722
Nikžentaitis Alvydas 328, 1879
Nilsén Per 2095, rec. 2357, 3152
Nilsson Lars-Bertil, rec. 3166
Nilsson Torbjörn, rec. 3235, red. 3135, 3145
Nitsch Kazimierz 412
Niwiński Piotr 1208, 1224, 1903, 1922, 2916
Njåstad Magne, rec. 3109, 3126
NM [krypt.] 295
Nocny Waldemar 1085
Noé Herbert 521
N o g a t , rz. 533, 1018
Nollendorfs Valters, red. 2838
Nomeikaitė Gintarė 2889
Noodt Birgit 2514
285
Norberg Erik 3234
Nordandkog Gunnar 3025
Nordlund Sven, rec. 3218
Nordost-Archiv 72
Norgesbilleder 3081
Nørr Eirk, red. 3052
Norrby Göran 3235
Norseng Per G. 3109
Norsk byhistorie 3122
Norsk innvandringshistorie. Bd. 1-3 3123
Norsk-svenske relasjoner i 200 år 3135
Norskov Jeppe 3105
N o r y m b e r g a (Niemcy) 651
Nosov E.N., red. 2611
N o t y s t W i e l k i , pow. mrąg. 1317
N o w a N i e s z a w a 1817, 1821
N o w a S i k o r s k a H u t a , pow. kart.
1779
Nowacki Dariusz 859
Nowaczyk Stefan 2166
Nowak Bronisław 2241
Nowak Grzegorz 2023, 2278
Nowak I. zob. Jagielska-Nowak I.
Nowak Władysław, rec. 556
Nowak Zbigniew 1662, red. 58
Nowakiewicz A. zob. Rzeszotarska-Nowakiewicz A.
Nowakowska Renata 1247
Nowakowski Andrzej 1663
Nowakowski Cezary 152
Nowakowski Robert 2343
Nowakowski Wojciech 543, 1770, 1776
Nowe materiały i interpretacje 543
N o w e M i a s t o L u b a w s k i e 888
N o w e Wa r p n o , pow. polic. 2271
N o w e , pow. świec. 624, okr. 1339
Nowicka A. zob. Zielińska-Nowicka A.
Nowicka Ewa 456
Nowicka-Jeżowa Alina, red. 207, 208
Nowicki Edmund, bp 1070
Nowicki Tomasz 1477
N o w o g r ó d (Rosja) 2493, 2496, 25082510, 2518
Nowosad Wiesław 188, 1383
Nowosielski Michał 168
Nowosielski Władysław, red. 1325
Nowotka Dawid 1378
Nowotka Marek 1378, rec. 1411
Nowotny Bogumił 522
N o w y D w ó r G d a ń s k i , pow. 541
N o w y Ł o w i c z , pow. draw. 1760
286
Skorowidz
N o w y P o r t , dz. Gdańska 1067
Nummela Ilkka 3264
Nurmiainen Jouko 3193
Nuyss Johann v. 2504
Nyberg Klas, red. 3181
Nyberg Tore 3082, red. 3036
Nyka Walenty M. 1547
Ober Marek 2241, 2245
Oberdörfer Lutz 1904, 2917
Oberländer Erwin 2594, red. 2838
Obertyński Edward 1664
Obitz Kurt Alfred 466, 1666
Obłąk Jan 246
Obracht-Prondzyński Cezary 141 (Spraw.
z pracy Inst. Kasz.), 456 (Badania społeczne), 467 (Kaszubi dzisiaj), 468 (Między kulturą), 671 (Wielokulturowość Pomorza), 707 (W stronę socjologii), 1101
(Między wsią), 1467 (Ludzie Czerska),
2236 (Na kaszubskich rubieżach), 2240
(Kaszubi i kultura), red. 456, 2240
Obraz aparatu bezpieczeństwa na Warmii
i Mazurach... 499
Obrębska Agnieszka 51, rec. 510
Obrębska Karolina 1905
Obwód Kaliningradzki 73
Ochendowska-Grzelak Barbara 2125
Ochrona i zagospodarowanie dorzecza
Drwęcy. T. 1 537
Ochs Ekkehard, red. 2476
Od alei Piastów do Wałów Chrobrego 2105
Odelski Marcin R. 456
Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy 1777
O d r a , rz. 375, 543, 1760, 1779, 2018, 2021,
2046, 2155
O d r y, pow. chojn. 1326
Oehler Max 469
Oelsnitz Ernst v.d. 1475
Offmański Andrzej, red. 78
Ogrodnik Romana 1595
Ogrodziński Władysław 553
O g r ó d e k , pow. piski 701
Ohthere’s voyages 3083
Ojala Jari, red. 101
Okoń Emanuel 1692, 1739
Okruchy z historii kościoła... 1111
O k s y w i e , dz. Gdyni 759, 1231
Okulicz-Kozaryn Jerzy 1457, 1770, red. 105
Okulicz-Kozaryn Radosław 2918
Olaf II Haraldsson, kr. norw., św. 3186
[984]
Olaus Petri 3162
Olbert Joanna M. 672
Old Prussian written monuments 410
Olechowska Paulina 2194
O l e c k o 1577, 1978, gm. 1770, pow. 1577
Olejniczak Joanna 1976
Oleńska Anna 2126
Olesen Jens E. 3072, 3108, red. 2095
Olesen T. zob. Borring Olesen T.
Olesińska Marzena 1117, rec. 996
Oliński Piotr 173, 1078, red. 99
O l i t a , Alytus (Litwa) 2631
Olivier Mathieu 329, 448, 1804, 1805
O l i w a , dz. Gdańska 339, 843, 1069, 1070,
1076, 1093, 1201, 1600
Oliwiecki Michał 1166
Oller Grzegorz 564
Ollick Maria 1682, red. 129, wyd. 786
Olschewski Jana 2153
Olsen J. zob. Kieffer-Olsen J.
Olstowski Przemysław, rec. 1898
Olszak Piotr 804
Olszański Romuald 1550
Olszewska-Piech Aleksandra 905
Olszewska-Świetlik Justyna 860, 861, 1559
Olszewski Edward 3136
Olszewski Wojciech 2559
Olszowska Halina 1743
O l s z t y n 150, 164, 165, 183, 198-200, 246,
279, 334, 407, 489, 510, 625-627, 769, 889,
890, 892-904, 931, 965, 976, 984, 1003,
1045, 1100, 1327-1334, 1336, 1573, 1606,
1616, 1719, 1750, 1754, 1760, 1950, 1990,
okr. 415, 768, 1379, pow. 543, 1089, 1140,
1335, woj. 97, 124, 497, 891, 1003, 1410,
1922, 1926, 1949, 1994
O l s z t y n e k , pow. olszt. 1337, 1750, gm.
1337
Olsztyńska stomatologia (od 1945 roku)
1334
Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie
1100
Olter Gerhard 1211, 1212, 1224
Omankowski Willibald 708
Omilanowska Małgorzata 2127, 2128, 2592
Oni kiedyś tu żyli 1478
Oniszczuk Mirosław 1969
Oniszczuk-Rakowska Agnieszka 1779
Onken Eva-Clarita, rec. 2764, 2838
Onnen Elke 2082, 2144
Opacka D. zob. Płaza-Opacka D.
[985]
Skorowidz
O p a l e n i e , pow. tczew. 543, 1338
Operacja Zorza II 500
Opęchowski Mirosław 2319, 2341, 2439,
red. 126
Opgenoorth Ernst 1689
O p o l e 1475, okr. 456
Opowieści i wspominki o geodetach i geodezji 2355
Opór społeczny i konspiracja w województwie pom. [...] 1945-1956 1970
Oppeln-Bronikowski Friedrich-Wilhelm v.
912
Oppelt Ingo 2543
Opsahl Erik 3123
Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata 411
Oracki Tadeusz 1296
O r a n y, Varėna (Litwa) 2997
O r k a d y, Orkney, wys. 2999, 3041
O r k n e y zob. Orkady
Orłoś Kazimierz 696
Orłowska Anna, rec. 638
Orłowska-Wojczulanis Krystyna, red. 450
Orłowski Hubert 710
Orłowski Marek 1880
O r n e t a , pow. lidzbar. 493
Orning Hans Jacob, rec. 3116, 3119
Orrman Eljas, rec. 3158
Orski Marek 1224, 1906-1908
O r s z a , Vorša (Białoruś) 2701
O r z e c h o w o , pow. wąbrz., okr. 1454
Orzelska Julita 2397
O r z e s z k o w o , pow. łob. 2272
Orzeszkowski Bogdan, red. 1379
O s a , rz. 1760, 1764
Oschlies Wolf, rec. 451
Ose Ieva 2472 (Castles), 2482 (Zeugnisse v.
Kunsthandwerk in Riga), 2509 (Archäologische Erkenntnisse), 2510 (Zeugnisse
des mittelalterlichen Hausbaus), 2593
(Latvijas viduslaiku), 2657 (Latvijas 12.
gadsimta beigu), red. 2472, 2598, 2726,
2727
O s i e k , pow. świec. 1339
Osiński Marian Adam 1667, 1668
Osip Małgorzata 641
O s l o 2508-2511, 3041, 3116
Ososiński Tomasz, oprac. 483a
O s ó w k a , rz. 2300
Ossowski Mirosław 711, 712, rec. 1296
Ossowski Waldemar 1779
287
Osten Dzinisz v.d. 1777
Østfolds historie 3109
Östlund Joachim 3194
Östmann Ann-Catrin 3273
Ostpreussen, Westpreussen, Danzig 712
O s t r o m e c k o , pow. bydg. 905
Ostrowscy 350
Ostrowska E. zob. Dilling-Ostrowska E.
Ostrowska I. zob. Jakimowicz-Ostrowska I.
Ostrowska Mira 1642
Ostrowska-Wójcik Hugona 2240
Ostrowski Kazimierz 1744
Ostrowski P. zob. Nieczuja-Ostrowski P.
O s t r ó d a 74, 280, 674, 770, 1340-1343,
1699, 1960, okr. 553, 1343, 1809, 1960,
pow. 1766
Ostródzianie o swoim mieście 1342
Ostródzki Przegląd Historyczny 74
O s t r ó w, wys. 1908
Ostseeprovinzen, Baltische Staaten und das
Nationale 2594
Osumek Renata 254
Otolski Mirosław 2175
O t r a d n o e zob. Gross Skattegirren
Otremba Zbigniew 359, 1266
Otto z Bambergu, św. 2204, 2207, 2413,
2421
Ottosen Morten Nordhagen, rec. 3242
Owczarek Małgorzata 1197
Owstin Joachim Rüdiger v. 2080
Oxenstierna Axel 3151, 3151
Øye Ingvild 2508, 2509, 2511
O z y l i a , Saaremaa, wys. 2486, 2706, 2763
Ożgo Małgorzata 1760
Paavle In