Unit 9 Inventions

Transkrypt

Unit 9 Inventions
Unit 9 Inventions
Exam Vocabulary Machine nouns and
verbs, p.98
attach /əˈtætʃ/ przymocować
battery /ˈbætəri/ bateria
writer /ˈraɪtə/ pisarz / pisarka
writing /ˈraɪtɪŋ/ pismo
Chatroom Problems with machines,
pp.102-103
build /bɪld/ budować
It’s so cute! /ɪts sə kjuːt/ Jest uroczy!
button /ˈbʌtn/ przycisk
Have you tried pressing this button? /hæv jə
traɪd presɪŋ ðɪs ˈbʌtn/ Czy próbowałeś nacisnąć ten
przycisk?
cable /ˈkeɪbəl/ kabel
communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ porozumiewać się
invent /ɪnˈvent/ wynaleźć
keyboard /ˈkiːbɔːd/ klawiatura
plug in /ˌplʌɡ ˈɪn/ włączyć do kontaktu
press /pres/ nacisnąć
produce /prəˈdjuːs/ produkować
remote control /rɪːməʊt kənˈtrəʊl/ pilot zdalnego
sterowania
socket /ˈsɒkət/ gniazdko
switch off / on /ˌswɪtʃ ˈɒf, ˈɒn / wyłączyć / włączyć
No, I haven’t. /nəʊ aɪ həvnt/ Nie, nie próbowałem.
Here goes! /hɪə gəʊz/ Uwaga!
There might be something wrong with the
battery. Have you checked it? /ðeə maɪt bi ˈsʌmθɪŋ
rɒŋ wɪð ðə ˈbætəri, hæv jə tʃekt ɪt/ Być może coś
stało się z baterią. Sprawdzałeś / Sprawdzałaś ją?
Yes, I have. /jes aɪ hæv/ Tak, sprawdzałem.
What’s the problem? /wɒts ðə ˈprɒbləm/ Na czym
polega problem?
My phone doesn’t work. /maɪ fəʊn dʌznt wɜːk/
Mój telefon nie działa.
My laptop is broken. /maɪ læptɒp ɪz ˈbrəʊkən/
Mój laptop jest zepsuty.
tube /tjuːb/ rura
wheel /wiːl/ koło
Reading Teenage inventors, p.99
It doesn’t play DVDs. /ɪt dʌznt pleɪ diː viː diːs/ Nie
odtwarza płyt DVD.
Reading A book for all time?, p.104
blind /blaɪnd/ ślepy
caving /keɪˈviːŋ/ alpinizm jaskiniowy
ancient /eɪnˈʃənt/ starożytny
clever / ˈklevə/ sprytny
generation /dʒenəˈreɪʃən/ pokolenie
Exam Vocabulary Word building, p.101
index /ˈɪndeks/ indeks, skorowidz
knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ wiedza
build /bɪld/ budować
skin /skɪn/ skóra
builder /ˈbɪldə/ budowniczy
traditional /trəˈdɪʃənəl/ tradycyjny
building /ˈbɪldɪŋ/ budynek
design /dɪˈzaɪn/ projektować
Listening Reading stories on a
smartphone, p.104
designer /dɪˈzaɪnə/ projektant / projektantka
lose /luːz/ zgubić
design /dɪˈzaɪn/ projekt
keep /kiːp/ zatrzymać, zachować
invent /ɪnˈvent/ wynaleźć
inventor /ɪnˈventə/ wynalazca
Science File CO2 emissions in the UK, p.107
invention /ɪnˈvenʃən/ wynalazek
absorb /əbˈzɔːb/ pochłaniać
paint /peɪnt/ malować
atmosphere /ˈætməsfɪə/ atmosfera
painter /ˈpeɪntə/ malarz / malarka
emission /ɪˈmɪʃən/ emisja
painting /ˈpeɪntɪŋ/ obraz
fossil fuel /ˈfɒsəl fjuːəl/ paliwa kopalne
produce /prəˈdjuːs/ produkować
greenhouse gas /ˈgriːnhaʊs gæs/ gaz cieplarniany
producer /prəˈdjuːsə/ producent
heater /ˈhiːtə/ grzejnik
product /ˈprɒdʌkt/ produkt
infrared radiation /ɪnfrəˈred reɪdiˈeɪʃən/
promieniowanie podczerwone
write /raɪt/ pisać
Photocopiable • Next Move 3 © Pearson Central Europe 2013

Podobne dokumenty