PPL_raport_roczny08_250x250_N 3a.indd

Transkrypt

PPL_raport_roczny08_250x250_N 3a.indd
2008
Raport Roczny
Annual Report
02
03
POLSKIE LOTNISKA OBSŁUŻYŁY
W 2008 ROKU 19 MILIONÓW
PODRÓŻNYCH
POLISH AIRPORTS HANDLED
19 MILLION PASSENGERS
IN 2008
04
SPIS TREŚCI
CONTENTS
01
O firmie
About the company
04
Kadra zarządzająca
4.1 Aviation noise control
1.2 Employees
Pracownicy
4.2 Air protection
02
03
Wydarzenia
Events
4.3 Waste management
Lotnisko Chopina – port w sercu Europy
Chopin Airport – an airport in the heart of Europe
4.4 Water and drainage management
Dobry start
05
Komentarz do wyników operacyjnych
5.1 Training
Wyniki operacyjne
5.2 Sponsorship
Usprawnienia działalności operacyjnej lotniska
06
07
08
1.1 Senior management
3.1 A good start
3.2 Commentary on operating results
3.3 Operating results
3.4 Improvements in the airport’s operational efficiency
Nowe rozwiązania
3.5 New solutions
Działalność ekologiczna Lotniska Chopina
Chopin Airport’s environmental activities
Hałas lotniczy
Ochrona powietrza
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Pomagamy rozwijać skrzydła
We help to spread wings
Szkolenia
Sponsoring
Inwestycje
Investment projects
Grupa kapitałowa PPL
PPL’s capital group
Komentarz do sprawozdań finansowych PPL za 2008 rok
Commentary on PPL’s financial statements for 2008
05
06
Szanowni Państwo,
Dear Readers,
Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie za 2008 rok z działalności Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.
W 2008 roku na Lotnisku Chopina obsłużyliśmy 9 482 608 pasażerów, co stanowi 2,1–procentowy wzrost w stosunku do 2007 roku. W ubiegłym roku, na skutek światowego kryzysu gospodarczego, zahamowane zostały dynamiczne tendencje wzrostu w liczbie obsługiwanych pasażerów. Od połowy roku liczba pasażerów korzystających z Lotniska Chopina oraz operacji lotniczych zaczęły spadać.
Jeszcze w maju, czerwcu i lipcu obsłużyliśmy więcej pasażerów niż rok wcześniej – odpowiednio o 6,5%, 5,5% i 5,7%. W sierpniu wzrost wyniósł 2%, ale
w kolejnych miesiącach odnotowaliśmy już, w porównaniu z rokiem 2007, spadek liczby podróżnych na Lotnisku Chopina. Pomimo tego rok 2008 przyniósł sukces ruchu czarterowego – liczba pasażerów przekroczyła po raz pierwszy milion,
i osiągnęła wartość 1 175 382. Wzrost w stosunku do 2007 roku o ponad 40%
świadczy o niezwykle dynamicznie rozwijającym się rynku czarterów w Polsce.
It is my pleasure to present you with the annual report on the activities of ‘Polish
Airports’ State Enterprise in 2008.
In 2008, Chopin Airport handled 9 482 608 passengers, a 2.1% increase compared with 2007. In the previous year, the strong upward trend in passenger air
traffic was broken due to the global financial crisis. The number of passengers
and aircraft movements at Chopin Airport began to fall in the second half of the
year. In May, June and July, the airport served more passengers than in the previous year, by 6.5%, 5.5% and 5.7% respectively, with a growth of 2% recorded
in August. In the subsequent months, however, Chopin Airport saw a decline in
passenger numbers in comparison with 2007. In spite of this, 2008 witnessed an
increased popularity of charter traffic. For the first time in the history of Warsaw
Airport, the number of passengers on charter flights exceeded 1 million, growing
to 1 175 382. An increase of over 40 %, this reflects the rapid development of
the charter flights market in Poland.
W 2008 roku podjęliśmy szereg działań inwestycyjnych, na których realizację
wydaliśmy w sumie 91 mln zł. Połowę tej kwoty przeznaczono na inwestycje
terminalowe. Jedną z najistotniejszych realizacji było dostosowanie lotniska do
wymagań wynikających z Układu z Schengen. Pozostałe inwestycje dotyczyły
między innymi podnoszenia bezpieczeństwa na lotnisku oraz usprawnienia systemów zarządczych i informatycznych.
In 2008, we undertook a range of investment activities, spending 91 million
zlotys in total on their implementation. Half of this amount was allocated for
Terminal investment projects. One of the most important projects was the adaptation of the airport to meet the requirements of the Schengen Agreement. The
remaining investment projects involved, among other things, improving airport
safety and streamlining the management and IT systems.
Podejmowaliśmy również rozwiązania służące ochronie środowiska. Dzięki
wprowadzonym procedurom ograniczeń operacji w porze nocnej w najnowszym
raporcie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie po raz
pierwszy wystawiona została naszemu lotnisku pozytywna ocena dotycząca wykonywania operacji nocnych.
We also took a number of measures to protect the environment. Thanks to the
introduction of a night operations curfew, Chopin Airport received its first positive assessment concerning the performance of night time aircraft movements
from the Voivodship Inspectorate for the Environmental Protection in Warsaw.
W 2008 roku podjęliśmy wiele decyzji dotyczących przyszłości naszego lotniska.
Przedstawiliśmy plany inwestycyjne, wśród których znajdują się takie projekty,
jak zintegrowanie dwóch istniejących dzisiaj stref Terminalu (T1 i T2) w jeden
spójny obiekt, inwestycje na płycie lotniska oraz dokończenie budowy pirsu południowego Terminalu. Zainicjowaliśmy również konkurs na nowy luksusowy hotel, który wybudowany zostanie przed Terminalem. Sukcesem jest fakt, iż UEFA
już zakwalifikowała nasze lotnisko, jako jedyne, do kategorii 1., w skali przygotowań portów lotniczych do Mistrzostw Europy EURO 2012. W listopadzie podjęliśmy również decyzję o zamknięciu Terminalu Etiuda, który służył do odpraw
pasażerów linii niskokosztowych.
Chcemy, podążając za światowym trendem, każdemu pasażerowi oferować ten
sam komfort odprawy, bez względu na to, czy korzysta z usług linii tradycyjnych,
niskokosztowych czy też czarterowych.
Prowadzone przez nas działania na rzecz podnoszenia komfortu pasażerów spotykają się z pozytywną oceną – według przeprowadzonych przez nas badań 80%
pasażerów dobrze ocenia ofertę usług pozalotniczych. Cieszy nas fakt, że nasi
podróżni usatysfakcjonowani są ze standardu, jaki im oferujemy. Dołożyliśmy
wszelkich starań, by każda z 26 tysięcy osób, które w 2008 średnio dziennie obsługiwaliśmy na warszawskim lotnisku, była zadowolona z wizyty u nas. Przedsiębiorstwo wypracowało w roku 2008 zysk netto w wysokości 90,5 mln zł., co
oznacza spadek wyniku w stosunku do roku 2007 (uwzględniając wyniki wypracowane z ARL do 31 marca 2007 r.) o 35,8%, tj. o kwotę 50,5 mln zł. Wpływ
na ten wynik miał po pierwsze kryzys gospodarczy, ale również wzrost kosztów
operacyjnych. Spadek liczby pasażerów oraz słabsze niż w latach poprzednich
wyniki finansowe jednak nie spowolnią ambitnych planów inwestycyjnych
Przedsiębiorstwa. Jesteśmy przecież przekonani, że ruch lotniczy wróci wkrótce
na ścieżkę szybkiego wzrostu.
In 2008, we took a number of decisions concerning the future of our airport.
We presented investment plans including such projects as the integration of
two currently separate terminal zones (T1 and T2) into a single coherent facility,
apron investments and the completion of the construction of the South Pier. Furthermore, we announced a competition for a new luxurious hotel to be erected in
front of the Terminal. Among other achievements, our airport was the only one to
be rated as category 1 in terms of the readiness for the Euro 2012 tournament. In
November, we decided to close the low-cost airlines terminal Etiuda.
In line with global trends, we want to ensure the same standard of check-in is
provided to all passengers, regardless of whether they are flying with legacy,
low-cost or charter airlines.
Our efforts to increase the comfort of passengers were well received – the conducted surveys indicated that 80% of respondents were positive about non-aeronautical services at our airport. We are glad that our standard of services fulfills
the travellers’ expectations. We made every effort to ensure that each of the
26 thousand passengers served daily at the Warsaw airport in 2008 was satisfied with their visit. In 2008, the Enterprise produced a net profit of PLN 90.5 million, a 35.8% decrease, i.e. PLN 50.5 million, as compared with 2007 (including
the combined results with the Air Traffic Agency up to 31 March, 2007). These
figures can be ascribed both to the economic crisis and the increase in airport
operating costs. Nevertheless, the drop in passenger numbers and weaker financial performance than in the previous years are not going to delay the Enterprise’s ambitious investment plans. We are convinced that the aviation industry
will soon resume its former growth rate.
I wish you a pleasant read!
Zapraszam Państwa do lektury!
07
GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
TO USŁUGI W OBSZARACH LOTNICZYCH,
POZALOTNICZYCH ORAZ HANDLINGOWYCH
THE ENTERPRISE’S CORE BUSINESS FOCUSES
ON THE PROVISION OF AERONAUTICAL,
NON-AERONAUTICAL AND HANDLING SERVICES
01
08
O FIRMIE
ABOUT THE COMPANY
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) zostało powołane 23 października 1987 roku jako następca istniejącego od 1959 roku Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Organem nadzorującym tę samodzielną pod
względem prawnym i finansowym jednostkę jest Ministerstwo Infrastruktury.
Przedsiębiorstwem kieruje Naczelny Dyrektor.
‘Polish Airports’ State Enterprise was established on 23 October, 1987, as a successor of the Air Traffic and Commercial Airports Administration, instituted in
1959. The Enterprise is a legally and financially independent entity managed
by the General Director and operating under the supervision of the Ministry of
Infrastructure.
Główna działalność przedsiębiorstwa to usługi w obszarach lotniczych, pozalotniczych oraz handlingowych, a ponadto budowa i eksploatacja cywilnych lotnisk
komunikacyjnych, świadczenie usług na rzecz przewoźników lotniczych oraz rozwijanie działalności usługowej kierowanej do pasażerów.
The Enterprise’s core business focuses on the provision of aeronautical, nonaeronautical and handling services. Moreover, PPL constructs and operates commercial civil airports, provides services to air carriers and develops passenger
services.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w 2008 roku zarządzało warszawskim Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina oraz lotniskami w Rzeszowie
– Jasionce i Zielonej Górze – Babimoście oraz posiadało udziały w spółkach prawa handlowego, którymi są porty lotnicze w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Modlinie, Poznaniu, Szczecinie, Szczytnie, Rzeszowie oraz we Wrocławiu. PPL było udziałowcem w firmach handlingowych, prowadzących działalność
w zakresie obsługi samolotów, pasażerów oraz przesyłek lotniczych. Oprócz firm
z branży lotniczej Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” posiadało również udziały w spółkach świadczących usługi pozalotnicze w takich w obszarach,
jak handel i hotelarstwo.
In 2008, ‘Polish Airports’ State Enterprise was the operator of Warsaw Fryderyk
Chopin Airport as well as Rzeszów–Jasionka and Zielona Góra-Babimost airports. The Enterprise was a shareholder in the Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice,
Kraków, Modlin, Poznań, Szczecin, Szczytno and Wrocław airports, all commercial companies. Furthermore, PPL held shares in handling companies providing
aircraft, passenger and cargo services. Apart from aviation industry companies,
‘Polish Airports’ State Enterprise was also a shareholder in companies in the
trade and hotel management sectors.
W 2008 roku Redakcja miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk wyróżnili PPL tytułem „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
In 2008, the editorial staff of the Polish Market magazine and the Institute
of Economic Sciences at the Polish Academy of Sciences presented PPL with
‘The Jewel of Polish Economy’ award in the ‘Large Jewels’ category, in recognition of the consistent implementation of the Enterprise’s policy and strategy and
its leading position among the most dynamic and efficient companies in Poland.
09
1.1. KADRA ZARZĄDZAJĄCA
1.1. SENIOR MANAGEMENT
■ Michał Marzec
Naczelny Dyrektor PPL
Dyrektor Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
General Director of ‘Polish Airports’ State Enterprise
Warsaw Fryderyk Chopin Airport Director
■ Izabella Kortyka
Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL
Dyrektor Pionu Inwestycji
Deputy Director of ‘Polish Airports’ State Enterprise
Investment Projects Department Director
■ Michał Nowotny
Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL
Dyrektor Pionu Finansowego
Deputy Director of ‘Polish Airports’ State Enterprise
Financial Department Director
■ Ryszard Zębala
Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL
Dyrektor Pionu Zarządzania i Administracji
Deputy Director of ‘Polish Airports’ State Enterprise
Management and Administration Department Director
■ Andrzej Winiewski
Zastępca Dyrektora Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Dyrektor Biura Operacyjnego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie
Deputy Director of Warsaw Fryderyk Chopin Airport
Warsaw Airport Operations Bureau Director
■ Andrzej Ilków
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych
Warsaw Airport Aerodrome Operations Safety Bureau Director
10
■ Jakub Mielniczuk
Dyrektor Biura Public Relations, Rzecznik Prasowy
Public Relations Bureau Director, Spokesman
■ Piotr Nalej
Dyrektor Biura Handlowego Portu Lotniczego Warszawa
Warsaw Airport Commercial Bureau Director
■ Michał Zacharzewski
Dyrektor Biura Ochrony Portu Lotniczego Warszawa
Warsaw Airport Security Bureau Director
■ Wiktor Ziemiński
Dyrektor Biura Technicznego Portu Lotniczego Warszawa
Warsaw Airport Technical Bureau Director
■ Jerzy Domaszewski
Dyrektor Biura Rozbudowy Terminalu 2
Terminal 2 Extension Bureau Director
■ Grażyna Głąbik
Dyrektor Biura Prawnego
Legal Services Bureau Director
■ Wiesław Jaskułowski
Główny Księgowy Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”
Chief Accountant of ‘Polish Airports’ State Enterprise
■ Stanisław Kuna
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego
Ownership Supervision Bureau Director
■ Ryszard Dobrowolski
Dyrektor Portu Zielona Góra „Babimost”
Zielona Góra ‘Babimost’ Airport Director
1.2. PRACOWNICY
1.2. EMPLOYEES
W dniu 31 grudnia 2008 r. w PPL było zatrudnionych 2 306 pracowników (w przeliczeniu na etaty 2 301,15) i w porównaniu do stanu zatrudnienia z 31 grudnia
2007 r. odnotowano przyrost o 190 osób.
Przyrost zatrudnienia w 2008 roku był związany przede wszystkim z oddaniem
do użytkowania Hali Odlotów w strefie T2 Terminalu oraz koniecznością obsługi
pasażerów i całej infrastruktury w nowym obiekcie.
Stan zatrudnienia (etaty)
w dniu 31 grudnia
Employment (full-time equivalents)
as at 31 December
2007
Lotnisko Chopina i Zarząd
Chopin Airport and the Administration
Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
Rzeszów – Jasionka Airport
Port Lotniczy Zielona Góra
Zielona Góra Airport
Ogółem PPL
Total PPL
2008
As of 31 December, 2008, the employment at ‘Polish Airports’ State Enterprise
stood at 2 306 workers (2 301.15 if converted to full time equivalents), which
means an increase in staff numbers of 190, compared with the employment
level as of 31 December, 2007.
The employment growth in 2008 was mainly attributable to the commissioning
of the Departure Hall in Terminal T2 zone and the need to ensure passenger and
infrastructure services in the new facility.
Różnice
2008 – 2007
Differences
between
2008 and 2007
Przeciętne zatrudnienie (etaty)
Dynamika w %
The average number of employees Dynamics in %
(full-time equivalents)
2007
2008
1 930,90
2 110,15
179,25
1 853,06
2 016,44
8,82
144,00
158,00
14,00
139,13
153,02
9,98
30,50
33,00
2,50
30,42
31,58
3,81
2 105,40
2 301,15
195,75
2 343,72
2 201,04
–6,09
11
PORT LOTNICZY IM. FRYDERYKA CHOPINA
W WARSZAWIE URUCHOMIŁ SAMOOBSŁUGOWE
STANOWISKA DO ODPRAW PASAŻERSKICH,
TZW. SELF CHECK-IN
WARSAW FRYDERYKA CHOPIN AIRPORT LAUNCHED
THE SELF-CHECK-IN KIOSKS SERVICE
02
12
WYDARZENIA
EVENTS
STYCZEŃ 2008
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Przyjacielem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
W trakcie XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy PPL otrzymało
od Jerzego Owsiaka honorowy tytuł Przyjaciela Orkiestry.
JANUARY 2008
‘Polish Airports’ State Enterprise supports the Great Orchestra of Christmas Charity
Jerzy Owsiak, the president of the charity organisation, granted PPL an honorary
title of the Friend of the Orchestra during the 16th final of the Great Orchestra
of Christmas Charity.
MARZEC 2008
Otwarcie nowej hali odlotów
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie
nowej hali odlotów.
30 marca w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, podobnie jak na terenie pozostałych polskich lotnisk obsługujących ruch międzynarodowy, zostały wprowadzone przepisy takie same jak we wszystkich krajach Strefy Schengen.
MARCH 2008
The opening of the new departure hall
Voivodeship Inspector of Building Control issued a permit to use the new departure hall.
On 30 March, Warsaw Airport, together with other Polish airports handling international traffic, introduced the same regulations as effective in all Schengen
Zone States.
SIERPIEŃ 2008
Efektywne rozwiązania dla osób niepełnosprawnych
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie wprowadził dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na warszawskim lotnisku przed terminalem zainstalowane zostały automatyczne punkty informacyjne, które ułatwią
podróż pasażerom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności
ruchowej.
AUGUST 2008
Effective solutions for physically impaired persons
Warsaw Fryderyk Chopin Airport introduced additional facilities for disabled persons. Automatic information posts were installed in front of the terminal to make
travelling more comfortable for disabled persons and passengers with reduced
mobility.
WRZESIEŃ 2008
Samoobsługowe odprawy pasażerskie
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie uruchomił samoobsługowe
stanowiska do odpraw pasażerskich, tzw. self check-in.
Cztery kioski do samoobsługowej odprawy umożliwiają pasażerom podróżującym
z bagażem podręcznym odprawę bez konieczności zgłaszania się do tradycyjnych
stanowisk odpraw (check-in). Self check-in pozwala również na automatyczne
wydrukowanie karty pokładowej na podstawie danych z biletu. Taka forma
odprawy pozwoliła skrócić czas oczekiwania na lotnisku.
Nowy tunel na ul. Żwirki i Wigury
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oddało do użytku nowy tunel pod
rondem na ul. Żwirki i Wigury.
Ponad 300-metrowy odcinek jednopasmowego tunelu pod rondem umożliwia
pojazdom przejazd pod skrzyżowaniem i bezkolizyjny wyjazd z obszaru lotniska.
Kładka dla pieszych nad ulicą Żwirki i Wigury wyposażona jest w dwie windy,
ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
SEPTEMBER 2008
Self check-in
Warsaw Fryderyk Chopin Airport launched the self-check-in kiosks service.
Four self check-in kiosks facilitate the check-in process for passengers travelling
with only carry-on baggage as they do not have to go to traditional passenger
check-in desks. They can also have their boarding passes printed automatically
at self-check-in kiosks based on their ticket data, which reduces waiting time at
the airport.
A new tunnel at Żwirki i Wigury
‘Polish Airports’ State Enterprise opened for use a new tunnel under the roundabout at Żwirki i Wigury street.
The one-lane tunnel of over 300 metres, going under the roundabout, is an interchange enabling vehicles to leave the airport area under the intersection.
The overpass above Żwirki i Wigury street is provided with two lifts to enhance
the mobility of disabled persons.
13
PAŹDZIERNIK 2008
Inwestycje 2008 - 2012
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przedstawiło plan realizacji
inwestycji na lata 2008 – 2012. Najważniejsze projekty to dokończenie budowy
terminalu, modernizacja i rozbudowa nawierzchni lotniskowych i zintegrowanie
dwóch istniejących dzisiaj budynków terminali w jeden spójny obiekt.
LISTOPAD 2008
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warsaw Destination
Alliance
PPL przystąpiło do fundacji Warsaw Destination Alliance, dołączając do grona
ponad 90 firm i instytucji działających na rzecz promowania pozytywnego wizerunku Warszawy na świecie.
Likwidacja Terminalu Etiuda
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” podjęło decyzję o likwidacji Terminalu Etiuda w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie i przeniesieniu od 1 kwietnia 2009 r. odpraw wszystkich pasażerów do głównego terminalu. Decyzja PPL wpłynęła na podniesienie komfortu pasażerów korzystających
dotychczas z Etiudy.
GRUDZIEŃ 2008
Konkurs dla architektów
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zainicjowało konkurs na projekt
architektoniczny nowego hotelu, który powstanie przed budynkiem terminalu.
Z nowego obiektu na Lotnisku im. Fryderyka Chopina podróżni odwiedzający
Warszawę będą mogli korzystać od połowy 2012 roku.
Konkurs dotyczył zaprojektowania hotelu wysokiej klasy (business exclusive).
Planowana powierzchnia hotelu to ok. 16 000 m2, a kubatura obiektu – 84 000 m3.
PPL planuje, że hotel będzie należał do międzynarodowej sieci hoteli Marriott.
Konkurs na projekt architektoniczny był prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). PPL po raz pierwszy zdecydowało się
na współpracę z SARP przy wyborze projektu architektonicznego obiektu, który
powstanie na terenie Portu Lotniczego.
14
OCTOBER 2008
Investments 2008 – 2012
‘Polish Airports’ State Enterprise presented a plan of investments for the years
2008 – 2012. The most important projects included the completion of terminal
construction, modernisation and extension of aerodrome pavements and integration of the two existing terminal buildings into a single coherent complex.
NOVEMBER 2008
‘Polish Airports’ State Enterprise joins Warsaw Destination Alliance
PPL became a member of Warsaw Destination Alliance Foundation, thus enlarging the group of over 90 companies and institutions working together to promote
a positive image of Warsaw in the world.
The closure of Etiuda Terminal
‘Polish Airports’ State Enterprise decided to close down Etiuda Terminal
at Warsaw Fryderyk Chopin Airport and move all passenger check-ins to the main
terminal as of 1 April, 2009. PPL’s decision contributed to improving the comfort
of passengers who had formerly used Etiuda Terminal.
DECEMBER 2008
Competition for architects
‘Polish Airports’ State Enterprise initiated a competition for an architectural
design of a new hotel to be built in front of the terminal. Travellers visiting
Warsaw will be able to use the new facility from mid-2012.
The object of the competition was to design a high class (business exclusive)
hotel with the area of about 16 000 sq. m. and the cubage of 84 000 cu. m.
As envisaged by PPL, the hotel will belong to the Marriott International network.
The competition was run in co-operation with the Polish Architects Association (PAA). It was the first time that PPL had decided to co-operate with PAA
in the process of selecting an architectural design of a building to be erected
on the premises of Warsaw Fryderyk Chopin Airport.
15
W 2008 ROKU Z USŁUG PORTU LOTNICZEGO
IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
SKORZYSTAŁO PONAD 9,4 MLN PASAŻERÓW
IN 2008, WARSAW FRYDERYK CHOPIN AIRPORT
SERVED MORE THAN 9.4 MILLION PASSENGERS
03
16
LOTNISKO CHOPINA – PORT W SERCU EUROPY
CHOPIN AIRPORT – AN AIRPORT
IN THE HEART OF EUROPE
3.1. DOBRY START
3.1. A GOOD START
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie to jedno z najbardziej nowoczesnych i najlepiej wyposażonych lotnisk w Europie Środkowowschodniej.
29 linii lotniczych utrzymuje regularne połączenia z Warszawy do 79 największych portów lotniczych w krajach Europy, Ameryki Północnej oraz Bliskiego
Wschodu. Warszawskie lotnisko obsługuje prawie 50% cywilnego pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce.
Warsaw Fryderyk Chopin Airport is one of the most modern and well-equipped
airports in Central and Eastern Europe. With regular services to 79 largest airports in Europe, North America and the Middle East, operated by 29 airlines,
Warsaw Airport handles nearly 50% of Poland’s passenger air traffic.
W 2008 roku z usług Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie skorzystało ponad 9,4 mln pasażerów (2,1% wzrost w stosunku do 2007 r.) - lotnisko obsługiwało średnio 26 tys. podróżnych dziennie. Ponad milion podróżujących
to osoby odbywające podróż w ruchu czarterowym.
W stosunku do 2007 roku liczba pasażerskich operacji lotniczych była niższa
o 2,6% i wyniosła 129 728.
Aby zapewnić klientom jak najlepszą ofertę uruchomiono dziewięć nowych
regularnych bezpośrednich połączeń lotniczych. Kierunkami, które na codzień
cieszyły się największą popularnością, były Londyn, Paryż, Amsterdam i Frankfurt, natomiast najbardziej popularne kierunki wakacyjne to Hurghada, Sharm
El Sheikh oraz Monastir.
W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu obsługi Port Lotniczy
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oferuje pasażerom nowe usługi. Goście
warszawskiego lotniska mogą spędzić czas w jednym z ekskluzywnych salonów
VIP lub Executive Lounge (Bolero, Ballada i Preludium), a także korzystać z nowoczesnego kompleksu handlowo-usługowego.
In 2008, Warsaw Fryderyk Chopin Airport served more than 9.4 million passengers (an increase of 2.1% compared with 2007), with the average of 26 thousand
travellers a day and over one million passengers on charter flights.
The number of aircraft movements in passenger traffic fell by 2.6% as compared
with 2007 and amounted to 129 728.
To better cater for the customers’ needs, 9 new regular services were launched.
Outside the summer season, the most popular destinations were London, Paris,
Amsterdam and Frankfurt, whereas the preferred holiday destinations included
Hurghada, Sharm El Sheikh and Monastir.
In order to ensure the highest standard of services, Warsaw Fryderyk Chopin
Airport provides passengers with a range of new facilities. Warsaw Airport’s
guests can also relax in one of the exclusive VIP or Executive Lounges (Bolero,
Ballada and Preludium) and take advantage of a modern retail and service complex.
17
3.2. KOMENTARZ DO WYNIKÓW
OPERACYJNYCH
3.2. COMMENTARY ON OPERATING
RESULTS
Od początku lat dziewięćdziesiątych ruch pasażerski na polskich lotniskach systematycznie rośnie. 2008 rok na Lotnisku im. Fryderyka Chopina był kolejnym rokiem wzrostu liczby pasażerów pomimo odczuwalnego pod koniec roku kryzysu.
Port warszawski obsłużył w 2008 roku w sumie 9 460 606 pasażerów, co stanowi wzrost o 2,1% w stosunku do 2007 roku. Liberalizacja rynku lotniczego,
uruchamianie nowych połączeń oraz zwiększenie konkurencji pomiędzy przewoźnikami sprawiły, że podróż samolotem jest bardziej dostępna teraz niż jeszcze
10 lat temu. Widać to w wynikach operacyjnych – w 2000 roku na Lotnisku Chopina obsłużono 4 325 814 pasażerów, czyli ponad dwa razy mniej niż w roku 2008.
Passenger traffic at Polish airports has grown systematically since the beginning
of the 1990s. In 2008, Warsaw Fryderyk Chopin Airport witnessed yet another
year of growth in passenger numbers, despite the crisis becoming more acute
towards the end of the year. Warsaw Airport handled a total of 9 460 606 passengers in 2008, an increase of 2.1% compared with 2007. The liberalisation of
the aviation market, launch of new services, and tighter competition amongst
air carriers have all made air travel more accessible today than it used to be
10 years ago. The operating results reflect this development – in 2000, Chopin
Airport handled 4 325 814 passengers, i.e. less than half of the number recorded
in 2008.
Liczba pasażerskich operacji lotniczych wyniosła w 2008 roku 129 728. Jest to
spadek w stosunku do 2007 roku o 2,6%. Wzrost liczby przewiezionych pasażerów przy jednoczesnym spadku liczby operacji lotniczych oznacza, że do Warszawy przylatują większe, a także bardziej wypełnione samoloty. Liczba wszystkich
operacji lotniczych, włączając ruch cargo, pocztowy, general aviation i inne, wyniosła w 2008 r. 151 533.
Duże zmiany widać również w najpopularniejszych kierunkach podróży. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotował Paryż (17,9% pasażerów więcej), Zurych (17%)
i Rzym (13,9%). Dublin i Londyn zanotowały spadek o 11,8% i 9,5%. Pomimo
spadku Londyn był najpopularniejszym kierunkiem podróży, za nim znalazły się
Paryż, Amsterdam i Frankfurt.
Kierunki krajowe cieszyły się w 2008 roku niższym zainteresowaniem – w roku
2007 skorzystało z nich 1 046 915 pasażerów, a w 2008 roku 935 540 pasażerów,
co daje spadek o 10,6%.
W podziale na regiony najpopularniejszymi kierunkami były państwa leżące
w Europie – 77,23% ruchu pasażerskiego, Afryce – 6,08%, Ameryce Północnej
– 5,05%.
Po raz pierwszy liczba pasażerów obsłużonych w ruchu czarterowym
przekroczyła milion i osiągnęła wartość 1 175 382 w stosunku do 830 124
w 2007 r., co daje wzrost o 41,7 %. Wzrosła również liczba operacji lotniczych
(startów i lądowań) w ruchu czarterowym o 37,9%, osiągając liczbę 7,7 tys.
– wzrost o 2,1 tys. operacji w stosunku do 2007 r. Wzrost liczby pasażerów
w ruchu czarterowym o ponad 40%, czyli o 345 tys. pasażerów w stosunku do
2007 r. to bardzo satysfakcjonujący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczbę pasażerów czarterowych obsłużonych w poprzednich latach – w 2006 r. było
to 575 209 pasażerów, a w 2005 r. 556 583 podróżnych. Osiągnięty wynik świadczy o dynamicznie rozwijającym się rynku czarterów w największym porcie lotniczym w Polsce.
18
In 2008, the number of passenger aircraft movements fell by 2.6% as compared
with 2007, and amounted to 129 728. The rise in the number of passengers
accompanied by a decrease in the number of aircraft movements means that
aircraft arriving in Warsaw are larger and carry more passengers. The number of
all aircraft movements in 2008, including cargo, mail, general aviation and other
types of air transport totalled 151 533.
Noteworthy changes could be also observed in terms of the most popular travel
destinations. Paris (a 17.9% increase in passenger numbers), Zurich (17%) and
Rome (13.9%) saw the highest rate of growth. Dublin and London recorded
a decline of 11.8% and 9.5% respectively. Despite the fall, London remained the
most popular destination, followed by Paris, Amsterdam and Frankfurt.
The popularity of domestic destinations fell in 2008. The number of passengers carried on domestic routes stood at 1 046 915 in 2007, which compares to
935 540 in 2008, a fall of 10.6%.
In a breakdown by regions, the preferred destinations included countries located
in Europe – 77.23% of the total passenger traffic, Africa – 6.08%, and North
America – 5.05%.
For the first time ever, the number of passengers handled in charter traffic exceeded the one million threshold, reaching 1 175 382 compared
with 830 124 in 2007, an increase of 41.7% year-over-year. Also, Warsaw
Airport saw a 37.9% rise in the number of charter aircraft movements (take-off
and landing operations), which reached 7.7 thousand, rising by 2.1 thousand in
comparison with 2007. The over 40% growth in charter traffic, i.e. 345 thousand
passengers more than in 2007, is a very satisfying result, particularly taking account of the large number of travellers served in charter traffic in prior years
– 575 209 in 2006, and 556 583 in 2005. The result achieved in 2008 is reflective
of the dynamic development of the charter flights market at Poland’s largest
airport.
Od połowy 2008 roku dał się zauważyć kryzys, który dotknął całą branżę lotniczą.
W maju, czerwcu i lipcu obsłużono więcej pasażerów niż rok wcześniej – odpowiednio o 6,5%, 5,5% i 5,7%. Jeszcze w sierpniu wzrost wyniósł 2%, a w dalszych miesiącach można już zauważyć spadek liczby pasażerów.
Since mid-2008, however, the whole aviation sector has been seriously affected
by the crisis. In May, June and July 2008, more passengers were handled at
Warsaw Airport than the year before – by 6.5%, 5.5%, and 5.7% respectively.
Although a 2% increase in passenger volume could still be observed in August,
the subsequent months witnessed a drop in the number of passengers.
Udział ruchu międzynarodowego i krajowego w roku 2008
– pasażerowie
The percentage share of international and domestic traffic in 2008
– passengers
Udział operacji lotniczych ruchu międzynarodowego i krajowego
w roku 2008
The percentage share of international and domestic aircraft
movements in 2008
● ruch krajowy
domestic traffic
● ruch międzynarodowy
international traffic
● ruch krajowy
domestic traffic
● ruch międzynarodowy
international traffic
3.3. WYNIKI OPERACYJNE
3.3. OPERATING RESULTS
Liczba obsłużonych operacji – 151 533, w tym:
pasażerskich obsłużonych na stanowiskach oddalonych – 99 324,
pasażerskich obsłużonych z wykorzystaniem pomostów pasażerskich – 30 404,
pozostałych – 21 805.
The number of aircraft movements served – 151 533, including:
passenger aircraft movements served at remote stands – 99 324,
passenger aircraft movements served using passenger bridges – 30 404,
other – 21 805.
Obsługa pasażerów:
Całkowita liczba obsłużonych pasażerów (bez GA) – 9 460 606, w tym:
w ruchu międzynarodowym – 8 525 066,
w ruchu krajowym – 935 540.
Passenger handling:
Total number of passengers handled (exclusive of GA) – 9 460 606, including:
in international traffic – 8 525 066,
in domestic traffic – 935 540.
19
Pasażerowie
Passengers
Odloty
Departures
2007
Ruch międzynarodowy
International traffic
Przyloty
Arrivals
2008
Razem
Total
2007
2008
Dynamika (%)
Dynamics (%)
2007
2008
2008/2007
4 117 438
4 269 750
4 104 123
4 255 316
8 221 561
8 525 066
3,7
Ruch krajowy
Domestic traffic
526 337
468 582
520 578
466 958
1 046 915
935 540
–10,6
Ruch czarterowy
Charter traffic
416 560
690 081
413 564
585 301
830 124
1 175 382
41,6
Ruch rozkładowy
Scheduled traffic
4 227 215
4 148 251
4 211 137
4 136 973
8 438 352
8 285 224
–1,8
w tym „niskokosztowy”
Including ‘low-cost’ traffic
1 175 138
1 186 034
1 157 474
1 160 354
2 332 612
2 346 388
0,6
Razem ruch pasażerski*
Total passenger traffic*
4 643 775
4 738 332
4 624 701
4 722 274
9 268 476
9 460 606
2,1
* ruch pasażerski bez general aviation
* passenger traffic excluding general aviation
Operacje lotnicze
Aircraft movements
Odloty
Departures
2007
2008
Razem
Total
2007
2008
Dynamika (%)
Dynamics (%)
2007
2008
2008/2007
Ruch międzynarodowy
International traffic
52 493
52 429
52 494
52 422
104 987
104 851
-0,1
Ruch krajowy
Domestic traffic
14 101
12 461
14 058
12 416
28 159
24 877
-11,7
Ruch czarterowy
Charter traffic
2 783
3 823
2 780
3 830
5 563
7 653
37,6
Ruch rozkładowy
Scheduled traffic
63 811
61 067
63 772
61 008
127 583
122 075
-4,3
9 448
9 223
9 464
9 243
18 912
18 466
-2,4
Razem ruch pasażerski
Total passenger traffic
66 594
64 890
66 552
64 838
133 146
129 728
-2,6
Pozostałe (w tym GA)
Other (including GA)
10 156
10 880
10 178
10 925
20 334
21 805
7,2
Razem ruch lotniczy
Total air traffic
76 750
75 770
76 730
75 763
153 480
151 533
-1,3
w tym „niskokosztowy”
Including ‘low-cost’ traffic
20
Przyloty
Arrivals
Udział ruchu rozkładowego i czarterowego w roku 2008
– pasażerowie
The percentage share of scheduled and charter traffic
in 2008 – passengers
Udział ruchu rozkładowego i czarterowego w roku 2008
– operacje lotnicze
The percentage share of scheduled and charter traffic
in 2008 – aircraft movements
● ruch krajowy
domestic traffic
● ruch międzynarodowy
international traffic
● ruch krajowy
domestic traffic
● ruch międzynarodowy
international traffic
21
22
Udział przewoźników w przewozach pasażerskich
w roku 2008 – pasażerowie
The percentage share of air carriers in passenger traffic
in 2008 – passengers
Udział przewoźników w przewozach pasażerskich
w roku 2008 – operacje lotnicze
The percentage share of air carriers in passenger traffic
in 2008 – aircraft movements
● LOT Polish Airlines
● Wizz Air
● Centralwings
● Norwegian Air Shuttle
● Lufthansa Deutsche Airlines
● Air France
● Air Italy Polska
● KLM Royal Dutch Airlines
● Easy Jet
● British Airways
● inne/other
● LOT Polish Airlines
● Wizz Air
● Lufthansa Deutsche Airlines
● Centralwings
● Norwegian Air Shuttle
● Air France
● Swiss International Airlines
● British Airways
● Austrian Airlines
● Finnair
● inne/other
Przewoźnicy niskokosztowi w przewozach pasażerskich
i operacjach lotniczych w 2008 roku
Low-cost carriers in a breakdown by the number of passengers
and aircraft movements in 2008
Przewoźnik
Air carrier
Pasażerowie
Passengers
Ruch pasażerski i operacje lotnicze w przewozach czarterowych
w 2008 roku
Charter carriers in a breakdown by the number of passengers and
aircraft movements in 2008
Przewoźnik
Air carrier
Operacje lotnicze
Aircraft movements
Wizz Air
904 670
6 215
Norwegian
445 176
4 097
Centralwings
392 228
3 317
Easy Jet Airline
200 852
1 508
Germanwings
130 264
1 138
Ryanair
100 514
613
BMIbaby
65 156
575
Clickair
40 298
312
Volareweb.com
34 954
364
Sky Europe Airlines
13 242
182
Astraeus
9 367
69
Hello
6 490
42
Air Italy
3 078
35
2 346 289
18 465
Razem/Total
Liczba
pasażerów
czarterowych
Passengers
Liczba czerterowych
operacji lotniczych
Aircraft movements
Air Italy Polska
235 428
1 246
Lotus Airlines
114 443
734
Eurocypria Airlines
87 408
547
Centralwings
85 680
781
AMC Airlines
81 835
504
LTE International Airway
66 943
421
Nouvelair
61 172
383
Futura International Airway
57 815
348
Tunisair
56 389
430
Sunexpress
53 858
272
274 411
1 987
1 175 481
7 654
Pozostałe/Other
Razem/Total
208 379
222 178
223 255
450 000
225 000
Nowy Jork
New York
Zurich
Zurich
100 000
Monachium
Munich
227 992
675 000
Dublin
Dublin
243 990
Gdańsk
Gdańsk
272 679
Bruksela
Brussels
318 221
900 000
Frankfurt
Frankfurt
318 933
Amsterdam
Amsterdam
513 625
Paryż
Paris
Londyn
London
812 222
Najpopularniejsze kierunki w przewozach pasażerskich w 2008 roku
The most popular destinations in passenger traffic in 2008
23
Udział ruchu pasażerskiego i operacji lotniczych w podziale
na regiony w 2008 roku
The number of passengers and aircraft movements
in a breakdown by regions
Europa
Europe
Liczba pasażerów
The number of passengers
Ameryka
Ameryka
Daleki
Północna
Południowa
Wschód
North America South America Far East
Bliski
Wschód
Middle East
Afryka
Africa
7 306 581
478 033
7 703
21 845
132 059
575 305
97 246
2448
44
146
1 187
3 757
Liczba operacji lotniczych
The number of aircraft movements
Poczta oraz fracht odprawione na warszawskim lotnisku
w 2008 roku
Mail and freight handled at Warsaw Airport
in 2008
Ilość odprawionej poczty w tonach
Volume of mail handled
2007
2008
Krajowy
Domestic
24
Międzynarodowy
International
Razem
Total
Krajowy
Domestic
Międzynarodowy
International
Dynamika
Dynamics
Razem
Total
Odloty/Departures
0,4
5 552,9
5 553,3
3 246,7
5 065,0
8 311,7
49,6%
Przyloty/Arrivals
1,8
4 460,4
4 462,2
3 392,3
5 237,2
8 629,5
93,4%
Razem/Total
2,2
10 013,3
10 015,5
6 639,0
10 302,2
16 941,2
69,1%
Ilość odprawionej poczty i frachtu w tonach
Volume of mail and freight handled
38 079,7
37 725,5
10 015,5
● poczta
mail
● fracht
freight
16 941,2
2007
2008
Ilość frachtu odprawionego na dworcu cargo w tonach
Volume of freight handled at Cargo Terminal
2007
2008
Krajowy
Domestic
Odloty/Departures
Przyloty/Arrivals
Razem/Total
Międzynarodowy
International
Razem
Total
Krajowy
Domestic
Międzynarodowy
International
Dynamika
Dynamics
Razem
Total
339,4
13 755,5
14 094,9
759,0
12 514,8
13 273,8
-5,8%
14,5
23 970,3
23 984,8
268,5
24 183,2
24 451,7
1,95%
353,9
37 725,8
38 079,7
1 027,5
36 698,0
37 725,5
0,93%
25
26
3.4. USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ LOTNISKA
3.4 IMPROVEMENTS IN THE AIRPORT’S
OPERATIONAL EFFICIENCY
■ dostosowanie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie do wymogów Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób
o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą
■ the adaptation of Warsaw Airport to the requirements of Regulation (EC)
No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006
concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility
when travelling by air
■ wdrażanie projektu Airport Collaborative Decision Making (A – CDM). Projekt realizowany jest pod patronatem UE, ACI, EUROCONTROL i IATA
w 29 głównych europejskich portach lotniczych. Nadrzędnym celem projektu jest wprowadzenie wspólnej polityki współpracy wszystkich użytkowników
portu
■ the implementation of the Airport Collaborative Decision Making (A – CDM)
project carried out at 29 main European airports under the patronage of EU,
ACI, EUROCONTROL and IATA. The major objective of the project is to introduce a common policy of cooperation of all airport stakeholders
■ prace przy wdrażaniu systemu Advanced Surface Movement and Guidance
System (A – SMGCS) czyli zaawansowanego systemu zarządzania i kontroli ruchu naziemnego. System został opracowany w celu usprawnienia aktualnie wykorzystywanych systemów, procedur i praktyk w świetle wzrastającego natężenia ruchu lotniczego, wieloaspektowości portu lotniczego i wymogu
utrzymania przez cały czas najwyższego poziomu świadczonych usług
■ works on the implementation of the Advanced Surface Movement and Guidance System (A – SMGCS) developed in order to make the currently used
systems, procedures, and practices more effective in the light of the growth
of air traffic, multi-aspect airport functions, and the requirement to maintain
the highest standard of service
■ prace przy wdrażaniu projektu Airside Capacity Enhancement (ACE). Celem
projektu jest zwiększenie przepustowości części lotniczej lotniska poprzez
obiektywną analizę opóźnień, stworzenie nowych procedur, a przez to uwolnienie potencjału przepustowości portu (maksymalizacja przepustowości przy
minimalizacji kosztów). W ramach projektu na przełomie czerwca i lipca 2008
roku przeprowadzone zostały pomiary, na podstawie których eksperci z EUROCONTROL przedstawili swoje rekomendacje
■ works on the implementation of the Airside Capacity Enhancement (ACE)
project. The aim of the project is to enhance the airside capacity and, consequently, to release the airport throughput potential as a result of an objective
assessment of delays and implementation of new procedures (maximum capacity at minimum cost). Under ACE project, EUROCONTROL experts submitted their recommendations basing on the measurements taken at the end of
June and the beginning of July
3.5. NOWE ROZWIĄZANIA
3.5. NEW SOLUTIONS
KIOSKI CUSS
We wrześniu 2008 r. w hali odlotów strefy warszawskiego terminalu uruchomiono osiem samoobsługowych stanowisk odprawy biletowej pasażerów (kiosków
CUSS – Common Use Self Service). Urządzenia CUSS stanowią alternatywę
dla odpraw na tradycyjnych stanowiskach check-in. Automaty CUSS umożliwiają pasażerowi, po jego identyfikacji (włącznie z numerem rejsu, którym planuje
podróżować), dokonanie wyboru miejsca w samolocie i wydruk karty pokładowej. Identyfikacji pasażera można dokonać przy użyciu karty kredytowej, karty
Miles&More, paszportu bądź biletu lotniczego ATB. Z wydrukowaną kartą boardingową pasażer udaje się bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa.
CUSS KIOSKS
In September 2008, eight self-service passenger check-in stands (Common
Use Self Service Kiosks), installed in the Warsaw Terminal a nie were put into
operation in the Warsaw Terminal Departure Hall. CUSS kiosks provide an
alternative to regular check-in counters. CUSS machines enable the passengers,
upon the identification of their flight number, to select a seat on the aircraft and
print out a boarding pass. A credit or Miles&More card, passport and ATB tickets
can be used for identification. After printing a boarding pass the passenger may
proceed directly to the security checkpoint.
Rozwój odpraw z użyciem kiosków CUSS w Porcie
Lotniczym im. Fryderyka Chopina w 2008 r.
The development of CUSS check-ins at Warsaw Fryderyk Chopin
Airport in 2008
2 525
1 395
1 329
1 198
Wrzesień
September
Październik
October
Listopad
November
Grudzień
December
27
Dzięki odprawom z użyciem kiosków CUSS możliwe jest przyspieszenie procesu odpraw pasażerskich i szybsze przejście strumieni pasażerskich do strefy komercyjnej.
CUSS kiosks streamline the check-in process and the movement of passengers
to the retail area.
W kioskach CUSS możliwa jest odprawa pasażerów PLL LOT, Lufthansy i Finnair’a.
CUSS check-in is available to LOT, Lufthansa and Finnair passengers.
MOBILNA KARTA POKŁADOWA
Wśród innych ułatwień w zakresie odpraw pasażerskich zastosowanych w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina na szczególną uwagę zasługuje wprowadzona w 2008 r. przez przewoźnika Lufthansa mobilna karta pokładowa. Rozwiązanie to polega na przesłaniu na telefon komórkowy lub urządzenie PDA (lub
smartfon) pasażera wiadomości w formie e-mail lub typu MMS albo SMS zwierającej w formie unikalnego kodu kreskowego wszystkie informacje analogiczne do zawartych w tradycyjnej karcie pokładowej. Technologia ta należy do najnowocześniejszych rozwiązań, a szybkie wprowadzenie go na trasach przewoźnika z Warszawy wskazuje na zaawansowanie technologiczne infrastruktury terminalowej.
MOBILE BOARDING PASS
Among other passenger check-in facilitations available at Warsaw Fryderyk Chopin
Airport, the mobile boarding pass service, introduced in 2008 by Lufthansa,
deserves particular mention. In this solution, a text message, an e-mail, or an
MMS-type message is sent to the passenger’s mobile or PDA phone (or smartphone), containing, in the form of a bar code, all the data provided on traditional
boarding passes. The prompt introduction of this state-of-the-art technology
on the carrier’s flights from Warsaw indicates the technological advancement
of the airport terminal’s infrastructure.
SALONY
Pasażerom ceniącym w podróży wygodę Port Lotniczy im. Fryderyka
Chopina oferuje odpoczynek w salonach Executive Lounge. Salony dostępne są dla odlatujących podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa. W 2008 roku uruchomiono nowe salony Executive Lounge „Bolero”
i „Ballada” w strefie T2 lotniska oraz przeniesiono salony VIP ze strefy T1
Lotniska do nowej lokalizacji w strefie T2.
USŁUGI POZALOTNICZE
Działania w obszarze usług pozalotniczych w 2008 roku skupiały się na zagospodarowaniu powierzchni komercyjnych przeznaczonych pod działalność handlową, gastronomiczną i usługową w terminalu i w Pirsie Północnym. Dzięki otwarciu w 2008 r. strefy T2 wraz z Pirsem Północnym powierzchnia komercyjna wzrosła z 2 800 m2 do ok. 7 500 m2.
W 2008 r. zostały otwarte następujące lokale:
– sklepy: Aelia Duty Free, Aelia Duty Free Last Minute (oferujące m.in. kosmetyki i wyroby tytoniowe), Discover Warsaw (pamiątki, czasopisma,
papierosy, słodycze), salon multimedialny Virgin, salony prasowe Relay i Inmedio, salon jubilerski W. Kruk, sklep perfumeryjny Baltona Travel Value
& Duty Free, kwiaciarnia „Casablanca”
– lokale gastronomiczne: restauracja Sami Swoi, pub Business Shark, kawiarnie
Voyage Cafe i Inmedio Cafe, Pijalnia Czekolady E. Wedel
Dostosowanie oferty Portu do oczekiwań pasażerów przyczyniło się do wzrostu
przychodów z tytułu zagospodarowania powierzchni komercyjnej. W 2008 roku
była to kwota 56,8 mln zł, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu do roku 2007.
28
LOUNGES
Passengers who value comfort when travelling can relax in Warsaw
Airport Executive Lounges. The facilities are available to screened departing
passengers. In 2008, two new Executive Lounges, ‘Bolero’ and ‘Ballada’, were
opened in the airport T2 zone, to which the VIP lounges were also relocated from
the T1 zone.
NON-AERONAUTICAL SERVICES
In 2008, non-aeronautical activities focused on the lease of commercial space,
dedicated to retail facilities, catering outlets and service points, in the Terminal
and the North Pier. With the opening of the T2 zone and the North Pier in 2008,
the commercial space increased from 2 800 sq. m to approx. 7 500 sq. m.
In 2008, the following facilities were opened:
– Shops: Aelia Duty Free, Aelia Duty Free Last Minute (offering cosmetics and
tobacco products), Discover Warsaw (souvenirs, magazines, cigarettes and
sweets), Virgin Multimedia store, Relay and Inmedio newspaper lounges,
W. Kruk jewellery store, Baltona Travel Value & Duty Free perfume shop,
Casablanca flower shop.
– Catering outlets: Sami Swoi restaurant, Business Shark pub, Voyage Cafe and
Inmedio Cafe and E. Wedel Chocolate Lounge
Customizing the Airport’s offer to passenger expectations contributed to increasing the revenue from the lease of commercial space, which in 2008 amounted
to PLN 56.8 million, a rise of 49% compared with 2007.
29
W 2008 ROKU WYTWORZONO NAJNIŻSZĄ
OD 1999 ROKU ILOŚĆ ODPADÓW O CHARAKTERZE
PRZEMYSŁOWYM
IN 2008, THE INDUSTRIAL WASTE VOLUME WAS
THE LOWEST SINCE 1999
04
30
DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA
LOTNISKA CHOPINA
CHOPIN AIRPORT’S ENVIRONMENTAL
ACTIVITIES
4.1. HAŁAS LOTNICZY
4.1. AVIATION NOISE CONTROL
Program działań w zakresie ograniczania hałasu lotniska:
– ograniczenie operacji lotniczych w godzinach nocnych (22.00 – 06.00). Liczba
operacji zmniejszyła się z 37 w 2006 roku do 33 w 2008 roku
– wdrażanie procedur precyzyjnej nawigacji obszarowej (P-RNAV) i procedur
podejścia do lądowania ze stałym zniżaniem (CDA) w przestrzeni powietrznej
rejonu kontrolowanego lotniska
– ocena akustycznej roboczej koncepcji procedur P-RNAV
– rozbudowa i modernizacja systemu monitorowania hałasu
– ustalenie lokalizacji i przygotowanie stanowiska do zainstalowania nowego
punktu pomiarowego na terenie Gminy Piaseczno
The airport noise control program includes:
– the reduction of the number of aircraft movements at night (22:00 to 6:00);
the number of night time aircraft movements fell from 37 in 2006 to 33 in 2008
– the implementation of the Precision Radio Navigation (P-RNAV) and Constant
Descent Approach (CDA) procedures within the airspace of Terminal Control
Area (TCA)
– the assessment of P-RNAV working concept in terms of acoustic characteristics
– the extension and modernisation of the Noise Monitoring System
– the specification of location and preparation of the site for the installation of
the new noise measurement point in Piaseczno area
4.2. OCHRONA POWIETRZA
4.2. AIR PROTECTION
System monitoringu powietrza:
– opracowanie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na terenie Lotniska
Chopina oraz koncepcji systemu monitoringu jakości powietrza
– budowa systemu monitoringu jakości powietrza
The air quality monitoring system comprises:
– the development of the air pollutants dispersion model and the concept of air
quality monitoring system at Chopin Airport
– the implementation of the air quality monitoring system
4.3. GOSPODARKA ODPADAMI
4.3. WASTE MANAGEMENT
Poprawa efektywności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:
– udoskonalenie systemu operacyjno-administracyjnego monitorowania rodzajów i ilości odpadów oraz ilości nieczystości ciekłych
– opracowanie instrukcji oraz przygotowanie dokumentów przetargowych
na wybór odbiorcy surowców wtórnych
– minimalizacja rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne
– selektywne gromadzenie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia ludzi
– zwiększenie odzysku surowców wtórnych
– ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2008 roku była mniejsza
o 10,17% w stosunku do 2007 roku
– w 2008 roku wytworzono najniższą od 1999 roku ilość odpadów o charakterze przemysłowym
The improvement of waste management system efficiency included:
– the upgrading of the operating and administrative system for the monitoring
of waste types and quantities, as well as wastewater volume
– the preparation of instructions and the bidding documentation for awarding
the recyclable materials collector contract
– the minimisation of hazardous and non-hazardous waste
– the selective collection of waste - safe for the environment, and human
health and life
– the increase of recyclable waste recovery
– the volume of hazardous waste produced in 2008 dropped by 10.17 %
compared with 2007
– in 2008, the industrial waste volume was the lowest since 1999
31
32
4.4. GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
4.4. WATER AND DRAINAGE
MANAGEMENT
Działania na rzecz ochrony wód Potoku Służewieckiego:
– wdrożenie zasady eliminowania zanieczyszczeń u źródła ich powstawania
– rozbudowa systemu retencji ścieków deszczowych
– opracowanie i wdrożenie programu zmierzającego do ograniczania, a finalnie
do całkowitego wyeliminowania środków chemicznych na bazie związków azotowych, w tym mocznika technicznego
Measures taken to protect the Potok Służewiecki stream:
– the implementation of the principle of pollution discharge elimination at source
– the extension of the stormwater retention system
– the development and implementation of the program aimed at the reduction
and ultimate elimination from use of nitrogen-based chemicals including technical urea
33
05
34
POMAGAMY ROZWIJAĆ SKRZYDŁA
WE HELP TO SPREAD WINGS
5.1. SZKOLENIA
5.1. TRAINING
Wykwalifikowani pracownicy są wartością trudną do przecenienia, dlatego też
inwestujemy w ich rozwój. Rozwijając ich zawodowe kompetencje, sprawiamy,
że lotnisko staje się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym.
Being fully aware that the value of qualified staff cannot be overestimated, we
invest in personal development. By enhancing professional skills of our employees we make the airport an even friendlier and safer place.
W 2008 r. zgodnie z założeniami polityki personalnej na ten cel wydano 2 019 828 zł.
Pracownicy Przedsiębiorstwa, w celu podnoszenia kwalifikacji, przeszli między innymi kursy dotyczące: świadomości ochrony lotnictwa, szkolenia specjalistyczne operatorów kontroli bezpieczeństwa (kurs podstawowy i doskonalący),
podnoszące poziom wyszkolenia i kwalifikacji strażaków LSP oraz kursy Koordynatorów Ruchu Lotniczego Naziemnego.
In 2008, in line with PPL’s human resources policy, the amount allocated for
that purpose totalled PLN 2 019 828. In order to upgrade their qualifications, our
employees attended such training courses as: civil aviation security awareness
course, specialist training for security control operators (basic and advanced
level), training aimed at the advancement of airport fire fighters skills and qualifications, as well as training for airport marshallers.
SZKOLENIA KRAJOWE ZEWNĘTRZNE
Na szkolenia krajowe, prowadzone przez firmy szkoleniowe, wydano 1 540 408 zł
i przeprowadzono ogółem 1 600 osoboszkoleń.
EXTERNAL TRAINING IN POLAND
PLN 1 540 408 was spent on training courses organised by external training
companies in Poland, with the total of 1600 man-training units.
SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
W ramach szkoleń wewnętrznych zrealizowano 3 894 osoboszkoleń dla pracowników PPL. Ponadto zorganizowano szkolenia dla innych firm prowadzących
działalność na terenie Lotniska Chopina. W formie usługi nieodpłatnej przeszkolono 159 osób, natomiast w ramach usługi odpłatnej przeszkolono 5 235 osób za
kwotę 911 533 zł.
ON-SITE TRAINING
3 894 PPL’s man-training units of on-site training were provided to PPL’s employees. The on-site training was also offered to employees of other companies
operating at Chopin Airport. 159 persons were trained free-of-charge and 5 235
persons attended paid training courses for the total amount of PLN 911 533.
SZKOLENIA ZAGRANICZNE
Łącznie w szkoleniach/konferencjach zagranicznych, na które wydano 395 283 zł,
uczestniczyło 158 pracowników. Były to szkolenia m.in. z zakresu obsługi zakupionego sprzętu oraz „Fireground Training” dla Lotniskowej Straży Pożarnej.
TRAINING ABROAD
PLN 395 283 was spent on training courses/conferences organised abroad, attended by 158 persons. The training included, inter alia, courses for operators of
the purchased equipment and the fireground training for the Airport Fire Service.
STUDIA
Jednym z ważnych elementów polityki personalnej, realizowanej od wielu lat,
jest udział PPL w finansowaniu części kosztów studiów pracowników. Refundacja kosztów uzależniona jest od wyników nauki.
UNIVERSITY STUDIES
One of the important aspects of the human resources policy, which has been
pursued by PPL for many years now, is subsidizing the employees’ university
studies, with the cost refund depending on individual results.
W 2008 r. podpisane zostały 24 umowy dotyczące różnych typów studiów. Ogółem wydatkowano w 2008 r. na ten cel 84 137 zł.
In 2008, 24 agreements concerning various types of university courses were
signed and the expenditures for that purpose totalled PLN 84 137.
35
5.2. SPONSORING
5.2 SPONSORSHIP
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w 2008 roku było sponsorem
wielu wydarzeń branżowych, a także przedsięwzięć o charakterze sportowym i kulturalnym.
In 2008, ‘Polish Airports’ State Enterprise sponsored a number of aviation as well
as sporting and cultural events and organisations, including:
Wśród nich były m.in.:
– 11 Doroczna Międzynarodowa Konferencja International Aviation Fire Protection Association (IAFPA)
– konferencja „AIRSIDE” zorganizowana przez JKM Institute Sp. z o.o, wydawcę magazynu „LOTNISKO”, pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury
– konferencja „Terminal XXI wieku”
– konferencja AIRPORTS 2008
– konferencja organizowana w Atenach przez IATA
– 65. jubileuszowy wyścig kolarski Tour de Pologne
– cykl koncertów weekendowych organizowanych przez Towarzystwo
im. Fryderyka Chopina - w Łazienkach Królewskich
– Fundacja Maraton Warszawski
– klub piłkarski Polonia Warszawa
36
– 11th Annual International Aviation Fire Protection Association (IAFPA) Conference
– AIRSIDE Conference organised by JKM Institute, the publisher of LOTNISKO
magazine under the patronage of the Ministry of Infrastructure
– Terminal of the 21st Centrury, AIRPORTS 2008 Conference
– IATA Conference in Athens
– 65 jubilee Tour de Pologne cycle race
– Weekend piano concerts at Łazienki Królewskie park organized by Fryderyk Chopin
Association
– Sponsorship of Warsaw Marathon Foundation
– Sponsorship of Polonia Warszawa footbal club a nie Football Club
Lotnisko to więcej niż
samoloty i pasy startowe.
Lotnisko to możliwości, to
przeżycia, miliony spotkań.
Lotnisko to podróże w znane
i nieznane. Z obowiązku i dla
przyjemności. Lotnisko to
wszystko czyni możliwym.
9dWgnhiVgi
lll#adic^h`d"X]de^cV#ea
9 268
476
hj`XZh‹l
'-)-&)
WAW
'()*
LOTNISKO CHOPINA
CHOPIN AIRPORT
37
W 2008 ROKU PPL PONIÓSŁ NAKŁADY
W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91,0 MLN ZŁ NA
INWESTYCJE O CHARAKTERZE ROZWOJOWYM
I MODERNIZACYJNO-ODTWORZENIOWYM
IN 2008, PPL’S OUTLAYS ON DEVELOPMENT,
MODERNISATION AND RECONSTRUCTION
PROJECTS TOTALLED PLN 91 MILLION
06
38
INWESTYCJE
INVESTMENT PROJECTS
06. INWESTYCJE
06. INVESTMENT PROJECTS
W 2008 roku PPL poniósł nakłady w łącznej wysokości 91,0 mln zł na inwestycje
o charakterze rozwojowym i modernizacyjno-odtworzeniowym, w tym:
– wydatki związane z budową strefy T2 terminalu – 46 mln zł
– wydatki związane z realizacją zadań budowlanych i zakupowych (m.in. podniesienie standardów bezpieczeństwa, usprawnienie systemów zarządczych i informatycznych, podniesienie sprawności eksploatacyjnej lotnisk) – 45,0 mln zł
In 2008, PPL’s outlays on development, modernisation and reconstruction
projects totalled PLN 91million and included:
– the expenditures connected with the construction of Terminal T2 zone
– PLN 46 million
– the expenditures connected with the construction and purchasing projects
(i.a. enhancing the safety and security standards, streamlining management
systems and improving operational efficiency of airports) – PLN 45 million
Do eksploatacji oddano 168 inwestycji, w ramach których powstały nowe środki trwałe i zmodernizowano już istniejące o łącznej wartości 740 758,3 tys. zł,
w tym:
– 48 zadań z zakresu budownictwa inwestycyjnego o wartości – 724 474,4 tys. zł
– 120 zadań dot. zakupów inwestycyjnych o wartości – 16 283,9 tys. zł
The value of 168 completed projects which comprised the development of new
fixed assets and modernisation of the existing ones totalled PLN 740 758.3
thousand and included:
– 48 construction projects worth PLN 724 474.4 thousand
– 120 purchasing projects worth PLN 16 283.9 thousand
Ważniejsze zakończone zadania z zakresu budownictwa inwestycyjnego:
The most important completed construction projects:
NA LOTNISKU IM. FRYDERYKA CHOPINA
Budowa strefy T2 Terminalu dostosowanego do wymagań Układu z Schengen
z wartością – 652 275 tys. zł w tym m.in.:
– budynek T2 wraz z Pirsem Północnym – 256 392 tys. zł
– urządzenia transportu pion/poziom – 13 307 tys. zł
– system FIS - system informacji lotniskowej w terminalu – 11 720 tys. zł
– system system Cute&CUSS – system odpraw pasażerskich w terminalu
– 11 437 tys. zł
– system SATE – system transportu bagażu w terminalu – 50 324 tys. zł
– zintegrowany system bezpieczeństwa – sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, LMS, kontroli dostępu – 13 200 tys. zł
– płyty lotniskowe – nawierzchnie – 77 716 tys. zł
– układ drogowy i parkingi terenowe – 39 114 tys. zł
– budowa drogi kołowania DK-Z o wartości – 12 207 tys. zł
– modernizacja płyty postoju samolotów nr 3 o wartości – 20 380 tys. zł
AT WARSAW FRYDERYK CHOPIN AIRPORT
The construction of Terminal T2 Zone fulfilling the Schengen Agreement
requirements, worth PLN 652 275 thousand including:
– the T2 building with North Pier – PLN 256 392 thousand
– vertical/horizontal circulation systems – PLN 13 307 thousand
– FIS flight information system – PLN 11 720 thousand
– CUTE&CUSS Terminal check–in system – PLN 11 437 thousand
– SATE Terminal baggage handling system - PLN 50 324 thousand
– the integrated safety and security system comprising the intrusion & assault
alarm system, CCTV, LMS, access control – PLN 13 200 thousand
– apron pavements – PLN 77 716 thousand
– road system and ground car parks – PLN 39 114 thousand
– the construction of TWY Z worth PLN 12 207 thousand
– the modernisation of apron No 3 worth PLN 20 380 thousand
Ważniejsze prace remontowe wykonane w 2008 roku:
– naprawa nawierzchni lotniskowych i drogowych – 3 753,4 tys. zł
– remont parkingu wielopoziomowego – 2 270,1 tys. zł
– czyszczenie, monitoring i naprawa kanalizacji deszczowej – 2 074,3 tys. zł
– remont nawierzchni uszkodzonych m.in. na płytach postoju samolotów, drogach startowych i drogach kołowania – 187,3 tys. zł
– remont oznakowania poziomego i pionowego – 169,2 tys. zł
– remont sprzętu komputerowego – 202,3 tys. zł
– remont systemu Ice Alert (systemu wczesnego ostrzegania przed gołoledzią)
– 99,8 tys. zł
Major repair projects completed in 2008:
– the repair of airport and road pavements – PLN 3 753.4 thousand
– the repair of the multi-storey car park – PLN 2 270.1 thousand
– the cleaning, monitoring and repair of the stormwater drainage system
– PLN 2 074.3 thousand
– the repair of damaged pavements of the aprons, runways and taxiways, among
other – PLN 187.3 thousand
– the repair of markings and signs – PLN 169.2 thousand
– the repair of PC hardware – PLN 202.3 thousand
– the repair of the Ice Alert system – PLN 99.8 thousand
39
NA LOTNISKU RZESZÓW-JASIONKA
AT RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT
Ważniejsze zakończone zadania z zakresu budownictwa inwestycyjnego:
– kontynuacja rozbudowy i modernizacji portu (w tym infrastruktura terminalowa
i droga patrolowa) – 22 898 tys. zł
– rozbudowa terminalu kontenerowego – 1 396 tys. zł
– modernizacja systemu kontroli dostępu – 671 tys. zł
– system informacji wizualnej – 237 tys. zł
The most important completed construction projects:
– further airport extension and modernisation (including the passenger terminal
infrastructure and the patrol road) – PLN 22 898 thousand
– the extension of the container terminal - PLN 1 396 thousand
– the modernisation of the access control system – PLN 671 thousand
– the Flight Information System – PLN 237 thousand
Ważniejsze prace remontowe wykonane w 2008 roku:
– remont i konserwacja rowów melioracyjnych – 94,8 tys. zł
– remont urządzeń radionawigacyjnych – 186,0 tys. zł
The major repair projects implemented in 2008:
– the repair and maintenance of drainage ditches – PLN 94.8 thousand
– the repair of radionavigation devices – PLN 186 thousand
Inwestycje w rozwój systemów bezpieczeństwa i urządzeń:
– usprawnienie systemów zarządczych i informatycznych (w tym m.in. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania, rozbudowa systemu bezpieczeństwa sieci komputerowej,
zarządzanie infrastrukturą informatyczną, modernizacja systemów informatycznych) o wartości 12 683 tys. zł
– zakup sprzętu mechanicznego do utrzymania lotniska (w tym m.in.: oczyszczarka lotniskowa, ciągniki rolnicze, zestaw do usuwania samolotów) o wartości
1 908 tys. zł
– sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pasażerów i lotniska, w tym m.in.:
wykrywacze materiałów wybuchowych, urządzenia rtg do rozpoznawania
bagaży, bramkowe detektory metali dla Lotniska im. Fryderyka Chopina, urządzenia do prześwietlania bagaży, urządzenia rtg i urządzenia Hi-scan dla lotniska w Rzeszowie, o łącznej wartości 40 267 tys. zł
Investments for the development of safety and security systems and equipment:
– enhancing the efficiency of management and IT systems (including the integrated company management system, computer hardware and software,
IT network safety system extension, IT infrastructure management system,
IT systems updates) worth PLN 12 683 thousand
– airport maintenance equipment (including a runway sweeper, tractors, and
disabled aircraft removal system) worth PLN 1 908 thousand
– passenger and airport safety equipment, including explosives detectors, X-ray
baggage identification system and walk-through metal detectors for Chopin
Airport, as well as baggage screening system, X-ray machines and Hi-scan for
Rzeszów – Jasionka Airport, worth PLN 40 267 thousand
W 2008 roku w PPL-u prowadzono działania strategiczne dla rozwoju lotnisk,
w tym m.in.:
At Warsaw Fryderyk Chopin Airport:
– the completion of Terminal T2 Zone project with modernisation of T1 Zone and
integration of both zones: the project design was selected
– the modernisation of runways and the extension of the manoeuvring area: the
project concept was approved with the works on the design documentation
underway
– the strategy for the centralised infrastructure of the aircraft fuel supply
system: the concept incorporating a fuel unloading station with long distance
supply pipeline was accepted, with the concept design works underway
– the construction of the new hotel on P2 car park: the project design was
selected
– the consultations on new projects to be implemented in the airport vicinity,
connected with the city development
Dla Lotniska im. Fryderyka Chopina:
– dokończenie budowy strefy T2, modernizacja strefy T1 i ich integracja – dokonano wyboru projektanta
– modernizacja dróg startowych i rozbudowa pola manewrowego – przyjęto koncepcję, prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w realizacji
– strategia scentralizowanej infrastruktury zaopatrzenia lotniska w paliwo
lotnicze – przyjęto koncepcję frontu rozładunkowego wraz z rurociągiem dalekosiężnym, trwają dalsze prace koncepcyjno-projektowe
– budowa nowego hotelu na parkingu P2 – dokonano wyboru autora projektu
– opiniowanie inwestycji planowanych wokół lotniska związanych z rozwojem
miasta
40
In 2008, PPL conducted the following strategic activities related to the development of airports:
Dla lotnisk regionalnych:
– udział w pracach zmierzających do wydzielenia lotnisko Rzeszów – Jasionka ze
struktur organizacyjnych PPL-u i utworzenia spółki prawa handlowego
– opiniowanie projektu Planu Generalnego lotniska Rzeszów – Jasionka, przygotowanie dokumentacji projektowej do realizacji terminalu odlotowego
– kontynuacja przygotowania dokumentacji projektowej do rozbudowy i modernizacji PL Modlin
– koordynowanie współpracy cywilno-wojskowej na lotniskach współużytkowanych z MON
– opracowanie ekspertyzy dla przekształcenia byłych lotnisk wojskowych lub
fabrycznych na potrzeby ruchu cywilnego: Kamień Śląski, Oksywie, Świdnik
At the regional airports:
– PPL participated in the works on Rzeszów – Jasionka spin off from PPL’s structure and its transformation into a commercial company
– the provision of opinion on Rzeszów Airport Master Plan draft and the preparation of departure terminal design documentation
– further development of design documentation for Modlin Airport extension and
modernisation
– the coordination of civil and military cooperation at the airports co-used with
the Ministry of National Defense
– the provision of expert opinion on the adaptation of the former military and
industrial airports in Kamień Śląski, Oksywie and Świdnik to the civil aviation
requirements
41
07
42
GRUPA KAPITAŁOWA PPL
PPL’S CAPITAL GROUP
Udziały PPL w spółkach na dzień 31.12.2008
PPL’s share in the Companies as of 31.12.2008
Lp.
No
Nazwa Spółki
Company
Wartość
nominalna
1 udziału
Nominal
value
of 1 share
% udziałów
% share
Liczba
udziałów/
akcji
Number
of shares/
stocks
Kapitał PPL
PPL capital
Spółki prawa handlowego zarządzające lotniskami regionalnymi/Commercial companies managing regional airports
1
Port Lotniczy Kraków – Balice Sp. z o.o./International Cracow Balice Airport (Ltd.)
500
76,19
154 264
77 132 000
2
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A./Upper-Silesian Aviation Group (J.S.C.)
100
17,90
168 310
16 831 000
3
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o./Gdańsk Airport (Ltd.)
10 000
36,59
2 645
26 450 000
4
Port Lotniczy Wrocław S.A./Wrocław Airport (J.S.C)
500
25,01
81 672
40 836 000
5
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o./Poznań Ławica Airport (Ltd.)
1 000
51,02
113 223
113 223 000
6
Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o./Szczecin – Goleniów Airport (Ltd.)
1 000
54,50
68 804
68 804 000
7
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A./Bydgoszcz Airport (J.S.C.)
75
8,06
124 602
9 345 150
8
Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o./Mazury Airport (Ltd.)
1 000
12,67
1 347
1 347 000
9
Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o./Modlin Airport (Ltd.)
500
26,17
77 997
38 998 500
10
Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o./Rzeszów – Jasionka Airport (Ltd.)
100
12,32
45 000
4 500 000
Spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów/Companies handling passengers, cargo and aircraft
1
Warsaw Airport Services Sp. z o.o./Warsaw Airport Services (Ltd.)
500
100,00
40 151
20 075 500
2
3
KRK Airport Services Sp. z o.o./KRK Airport Services (Ltd.)
1 000
100,00
1 956
1 956 000
GDN Airport Services Sp. z o.o./GDN Airport Services (Ltd.)
1 000
100,00
1 290
1 290 000
4
POZ Airport Services Sp. z o.o./POZ Airport Services (Ltd.)
1 000
100,00
1 084
1 084 000
5
SZZ Airport Services Sp. z o.o./SZZ Airport Services (Ltd.)
1 000
100,00
464
464 000
6
LDT Wrocław Sp. z o.o./LDT Wrocław (Ltd.)
1 000
59,30
5 500
5 500 000
7
Airport Cleaning Service Sp. z o.o./Airport Cleaning Service (Ltd.)
1000
100,00
1 500
1 500 000
100
100,00
757 680
75 768 000
17 000
33,33
100
1 700 000
150
12,75
2 276
341 400
38000
63,95
55
2 090 000
Spółki świadczące usługi pozalotnicze/Companies providing non-aeronautical services
1
Port Hotel Sp. z o.o./Port Hotel (Ltd.)
2
Casinos Sp. z o.o./Casinos (Ltd.)
3
PHZ Baltona S.A./PHZ Baltona (J.S.C.)
4
Selo Sp. z o.o./Selo (Ltd.)
43
Procentowy udział PPL zmalał na lotniskach we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie,
Bydgoszczy, Mazurach, Modlinie i Rzeszowie na skutek podwyższeń kapitału pozostałych udziałowców/akcjonariuszy. Aby utrzymać próg 25%, PPL podniosło
kapitał na wrocławskim lotnisku o 5,6 mln. PPL wniosło także 20 998 500 PLN do
spółki Port Lotniczy Modlin zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy wspólnikami. Dokapitalizowano także spółkę LDT Wrocław o kwotę 500 000 PLN przeznaczoną na inwestycje.
PPL’s percentage share in the airports in Wrocław, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz,
Mazury, Modlin and Rzeszów decreased due to the capital increase of other stockholders / shareholders. In order to maintain the 25% threshold, PPL increased the
capital in Wrocław Airport by 5.6 million. PPL also made a cash contribution of
PLN 20 998 500 to Modlin Airport company in accordance with the agreement
concluded by the company shareholders and increased the capital of LDT Wrocław
company by PLN 500 000, allocated for Cargo IV investment projects.
Wyniki operacyjne lotnisk
Airports operating results
Cargo (t)
2008
2007
Poznań – Ławica
Dynamika %
Dynamics in %
165
568
–70,95
Wrocław – Strachowice
193
500
–61,40
Szczecin – Goleniów
489
1 237
–60,47
Rzeszów – Jasionka
11
21
–47,62
Gdańsk
3 591
3 830
–6,24
Kraków – Balice
2 425
2 537
–4,41
11 659
7 795
49,57
Lotnisko Chopina/Chopin Airport
37 725
38 079
- 0,92
37 725
Katowice – Pyrzowice
40 000
32 000
11 659
16 000
8 000
Rzeszów – Jasionka
Poznań – Ławica
Wrocław – Strachowice
Szczecin – Goleniów
11
165
193
489
2 425
Kraków – Balice
Gdańsk
Katowice – Pyrzowice
Lotnisko Chopina
Chopin Airport
3 591
● 2008
● 2007
44
24 000
1 000
Poczta (t)
Mail (t)
2008
2007
Dynamika %
Dynamics in %
Wrocław – Strachowice
908
951
–4,52
Rzeszów – Jasionka
503
509
–1,18
Poznań – Ławica
1 202
1 187
1,26
Gdańsk
1 020
927
10,03
Bydgoszcz
466
413
12,83
Szczecin – Goleniów
624
500
24,80
Kraków – Balice
Lotnisko Chopina/Chopin Airport
1 792
1 264
41,77
16 941,2
10 015,5
69,14
20 000
8 000
4 000
466
1 000
Bydgoszcz
Rzeszów – Jasionka
503
624
Szczecin – Goleniów
Wrocław – Strachowice
908
1 020
Gdańsk
Poznań – Ławica
1 202
1 792
12 000
Kraków – Balice
Lotnisko Chopina
Chopin Airport
● 2008
● 2007
16 941,2
16 000
45
Liczba pasażerów
Number of passengers
2008
2007
Mazury
0
0
0
5 689
6 739
–16
Kraków – Balice
2 923 961
3 068 199
–5
Gdańsk
1 954 177
1 715 226
14
Wrocław – Strachowice
1 486 442
1 270 825
17
323 142
273 638
18
2 426 942
1 980 358
23
298 917
227 899
31
1 274 679
896 937
42
Zielona Góra – Babimost
Rzeszów – Jasionka
Katowice – Pyrzowice
Szczecin – Goleniów
Poznań – Ławica
Bydgoszcz
9 460 006
Lotnisko Chopina/Chopin Airport
2 426 942
181 853
54
9 268 476
2,1
280 294
298 917
2 500 000
Mazury
Zielona Góra – Babimost
Bydgoszcz
Szczecin – Goleniów
0
5 689
323 142
5 000 000
Rzeszów – Jasionka
Poznań – Ławica
1 274 679
1 486 442
1 954 177
Gdańsk
Katowice – Pyrzowice
7 500 000
Wrocław – Strachowice
2 923 961
Kraków – Balice
Lotnisko Chopina
Chopin Airport
280 294
9 460 006
10 000 000
● 2008
● 2007
46
Dynamika %
Dynamics in %
1 000 000
Liczba operacji lotniczych
Number of aircraft movements
2008
2007
Mazury
Dynamika %
Dynamics in %
0
0
0
35 567
37 541
–5
1 305
1 476
–12
Gdańsk
31 072
28 216
10
Katowice – Pyrzowice
27 093
24 502
11
Szczecin – Goleniów
11 813
9 790
21
Poznań – Ławica
23 609
18 684
26
Wrocław – Strachowice
26 238
20 532
28
Rzeszów – Jasionka
9 447
6 113
55
Bydgoszcz
8 198
4 634
77
151 533
153 480
–1,3
Kraków – Balice
Zielona Góra – Babimost
Lotnisko Chopina/Chopin Airport
151 533
200 000
100 000
50 000
1 000
Mazury
Zielona Góra – Babimost
Bydgoszcz
0
1 305
8 198
9 447
Rzeszów – Jasionka
Szczecin – Goleniów
11 813
23 609
Poznań – Ławica
Wrocław – Strachowice
26 238
27 093
Katowice – Pyrzowice
Gdańsk
Kraków – Balice
Lotnisko Chopina
Chopin Airport
● 2008
● 2007
31 072
35 567
150 000
47
WARTOŚĆ PRZYCHODÓW PPL Z PODSTAWOWEJ
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WYNIOSŁA
W 2008 ROKU 635,0 MLN ZŁ I BYŁA WYŻSZA
0 13,3% OD WARTOŚCI UZYSKANEJ W 2007 ROKU
PPL’S OPERATING INCOME GENERATED
FROM CORE BUSINESS ACTIVITIES TOTALLED
PLN 635 MILLION IN 2008, A 13.3% RISE
COMPARED WITH THE REVENUE GENERATED
IN 2008
08
48
KOMENTARZ DO SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH PPL ZA 2008 ROK
COMMENTARY ON PPL’S FINANCIAL
STATEMENTS FOR 2008
W 2008 roku w ramach struktury Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) działały następujące jednostki organizacyjne:
– Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie
– Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
– Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost
PPL’S revenues from core business activities in 2008.
In 2008, PPL’s organisational structure comprised the following units:
– Warsaw Fryderyk Chopin Airport
– Rzeszów – Jasionka Airport
– Zielona Góra – Babimost Airport
W 2007 roku (do 31 marca) w strukturach PPL pozostawała Agencja Ruchu Lotniczego realizująca zadania kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Z dniem 1 kwietnia 2007 roku na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006
roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) powołano
do życia niezależny podmiot, pełniący funkcję państwowego organu zarządzania
ruchem lotniczym – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), do którego został
przeniesiony biznes ARL i część majątku PPL.
In 2007 (until 31 March), the Polish Air Traffic Agency, responsible for air traffic
control over Polish airspace, operated within PPL’s structure. On 1 April, 2007,
pursuant to the Act on the Polish Air Navigation Services Agency of 8 December,
2006 (J. of L. No 249, item 1829), The Polish Air Navigation Services Agency,
an independent entity performing the function of a state authority managing
air traffic, was established. The new body took over the role of PATA and part
of PPL’s assets.
Na skutek wydzielenia ARL ze struktur PPL nastąpiło zmniejszenie rozmiarów
działalności Przedsiębiorstwa, co bezpośrednio wpływa na prezentowaną dynamikę zmian zarówno w zakresie przychodów, kosztów, jak i wyników finansowych pomiędzy rokiem 2008 i 2007.
As a result of PATA spin-off from PPL, the volume of the Enterprise’s business
activity decreased, directly affecting the presented rate of changes with respect
to year-on-year revenues, costs and financial results.
PRZYCHODY PPL Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W 2008 ROKU
PPL’S OPERATING INCOME FROM CORE BUSINESS ACTIVITIES IN 2008
Wartość przychodów PPL z podstawowej działalności operacyjnej (sprzedaż
usług, towarów i materiałów) wygenerowana przez wymienione porty lotnicze
w 2008 roku wyniosła 635,0 mln zł i była wyższa o 74,5 mln zł (13,3%) od wartości uzyskanej przez te jednostki w 2007 roku.
PPL’s operating income generated from core business activities of the airports
specified above (sale of services, goods and materials) totalled PLN 635 million in 2008, a 74.5 million (13.3%) rise compared with the revenue generated
by these airports in 2007.
Znaczący wzrost przychodów, głównie na Lotnisku Chopina (67,7 mln zł), wiązał
się z oddaniem do użytkowania nowego terminalu, czego efektem było rozszerzenie zakresu świadczonych usług z obszaru infrastruktury lotniskowej, jak również
znaczące zwiększenie podaży w oferowanej pod wynajem powierzchni.
A significant growth in revenues, mainly at Warsaw Airport (PLN 67.7 million),
resulted primarily from the commissioning of the new terminal, which allowed
for a wider range of infrastructure services to be provided and made a substantially larger area available for lease.
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
Revenues from sales (in PLN thousand)
2007
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie/Chopin Airport
Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka /Rzeszów Airport
Port Lotniczy Zielona Góra/Zielona Góra Airport
2008
Dynamika
Change
Dynamika w %
Change in %
540 608
608 350
67 742
12,5%
19 011
25 937
6 926
36,4%
841
691
–150
–17,8%
Razem Porty Lotnicze/Airports total revenues
560 460
634 978
74 518
13,3%
Agencja Ruchu Lotniczego*/Polish Air Traffic Agency ego*/
119 470
Razem PP „Porty Lotnicze”/PPL’s total revenues from sales
679 930
634 978
–44 952
–6,6%
*/ ARL w strukturze PPL do 31 marca 2007 r./ PATA was included in PPL’s structure until 31 March, 2007.
Przychody PPL w 2007 roku uwzględniały wartość uzyskaną przez Agencję Ruchu
Lotniczego (ARL) w wysokości 119,5 mln zł, która w pierwszym kwartale 2007 roku
była jeszcze w strukturze PPL.
PPL’s revenues in 2007 included PLN 119.5 generated by Polish Air Traffic Agency
(PATA), which was still a part of PPL’s structure during the first quarter of 2007
49
Aktualnie podstawową jednostką PPL jest warszawskie lotnisko, co wyraźnie pokazuje poniższy diagram. Wartość przychodów wygenerowana w ramach działalności operacyjnej przez port warszawski w 2008 roku stanowiła prawie 96% przychodów PPL. Udział lotniska Rzeszów – Jasionka wzrósł
z 3,4% w 2007 roku do 4,1% głównie za sprawą dalszego rozszerzenia siatki
połączeń przez niskokosztowego przewoźnika Ryanair, jak również kontynuowanie w okresie czerwiec – wrzesień połączeń długodystansowych na trasie do
Nowego Jorku.
Currently Warsaw Airport is PPL’s core unit, as the diagram below clearly shows.
In 2008, Warsaw Airport business activities produced revenues accounting for
nearly 96% of PPL’s total revenue. Rzeszów – Jasionka Airport’s share in the total revenues rose from 3.4% in 2007 to 4.1% in 2008, mainly thanks to further
expansion of the network of connections by low-cost carrier Ryanair, as well as
continued long haul operations on the New York route from June to September.
Struktura sprzedaży PPL w 2008 roku wg jednostek
The structure of PPL’s sales in 2008 in a breakdown by units
● Lotnisko Chopina
● Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka
● Port Lotniczy Zielona Góra
50
Ruch lotniczy w polskich portach lotniczych charakteryzuje się wyraźną sezonowością, przy czym okres intensywnych wyjazdów ma miejsce od maja do końca
września. Wyraźnie odzwierciedla się to w uzyskiwanych przez PPL przychodach,
których miesięczna wysokość pokazana jest na wykresie na następnej stronie.
Seasonal fluctuations visibly affect air traffic at Polish airports, with the season
of heavy traffic from May till the end of September. This is clearly reflected
in the revenues generated by PPL in particular months, presented in the diagram
on the next page.
Spadek wartości przychodów w 2007 roku od kwietnia to efekt wydzielenia ARL
ze struktury PPL.
The drop in revenues in 2007, which started in April, resulted from PATA’s spin–
off from PPL’s structure.
Działalność PPL to przede wszystkim świadczenie usług lotniczych
wraz z usługami infrastruktury lotniskowej, jak również sprzedaż usług
pozalotniczych.
PPL’s core business activities include the provision of aeronautical and
airport infrastructure services, as well as the sales of non-aeronautical
services.
● 2008
● 2007
Podstawowe grupy usług wraz z wygenerowanymi przychodami w latach
2007 – 2008 pokazuje poniższa tabela.
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
Revenues from sale of: (in PLN thousand)
40 435 534
43 729 233
49 759 793
66 466 907
64 905 494
63 830 718
65 991 682
56 196 932
50 012 930
46 632 490
42 135 771
44 880 706
PPL – przychody ze sprzedaży w 2008 roku wg miesięcy
PPL’s revenues from sales in 2008 in a breakdown by months
The table below presents the basic service groups and the generated revenues
in the years 2007 – 2008.
2007
2008
Dynamika
Change
Dynamika w %
Change in %
– usługi lotnicze*/
– aeronautical services */
541 949
465 471
–103 522
–14,1%
– usługi pozalotnicze
– non-aeronautical services
123 477
149 131
25 654
20,8%
1 100
394
–706
–64,2%
13 404
19 982
6 578
49,1%
679 930
634 978
44 952
–6,6%
– usługi handlingowe**/
– handling services**/
– towary i materiały
– goods and materials
Przychody PPL ze sprzedaży
PPL’s revenues from sales
*/ w tym 119 470 tys. zł przez ARL
**/realizowane przez lotnisko Rzeszów – Jasionka i lotnisko Zielona Góra
*/ including PLN 119 470 thousand generated by PATA
**/provided by Rzeszów Airport and Zielona Góra Airport
W strukturze przychodów uwzględniającej rodzaje usług w 2008 roku zaszły
zmiany będące wynikiem zawężenia zakresu usług lotniczych (o usługi nawigacyjne z I kwartału 2007) z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z usług
pozalotniczych.
If broken down by service type, the structure of revenues changed in 2008
as a result of limiting the range of aeronautical services (after exclusion of the
air navigation services in the first quarter of 2007), which was accompanied
by revenue increase in the group of non-aeronautical services.
51
Struktura przychodów PPL w 2008 roku wg rodzaju
The structure of PPL’s revenues in 2008 in a breakdown by type
● usługi lotnicze
aeronautical services
● usługi pozalotnicze
non-aeronautical services
● usługi handlingowe*/
handling services*/
● towary i materiały
goods and materials
*/ realizowane przez lotnisko Rzeszów – Jasionka i lotnisko Zielona Góra
*/ provided by Rzeszów – Jasionka Airport and Zielona Góra Airport
52
Nadal w przychodach PPL dominującą grupą były usługi lotnicze. Ich udział
zmniejszył się jednak z 79,7% w roku 2007 do 73,3% w roku 2008.
Aeronautical services continued to be the largest group in PPL’s revenues.
However, their percentage share went down from 79.7% in 2007 to 73.3%
in 2008.
PRZYCHODY PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
Przychody Lotniska Chopina stanowiące prawie 96% przychodów operacyjnych
PPL wyniosły w 2008 r. 608,4 mln zł., uzyskując wzrost w stosunku do roku
ubiegłego o 67,7 mln zł (12,5%).
WARSAW FREDRIC CHOPIN AIRPORT’S REVENUES
Constituting almost 96% of PPL’s operating revenue, Warsaw Airport’s revenues
totalled PLN 608.4 million in 2008, an increase of 67.7 million (12.5%) compared
with the previous year.
tys. zł / in PLN thousand
2007
2008
Dynamika
Change
Dynamika w %
Change in %
Usługi lotnicze
Aeronautical services
418 421
460 068
41 647
10,0%
– opłata pasażerska
– passenger charge
230041
248 897
18 856
8,2%
– opłata za start i lądowanie */
– landing charge */
158389
164 214
5 825
3,7%
– udostępnianie infrastruktury
– provision of the infrastructure
24 056
40 225
16 169
67,2%
5 934
6 732
798
13,4%
121 327
147 287
25 960
21,4%
63 063
85 535
22 472
25,6%
7 068
7 297
229
3,2%
– ponadstandardowa obsługa pasażerów
– above standard passenger handling
10 158
9 991
–167
–1,6%
– parkingi
– car parks
17 338
21 912
4 574
26,4%
– pozostałe
– other
23 700
22 552
–1 148
–4,8%
860
995
135
15,6%
540 608
608 350
67 742
12,5%
– postój samolotów
– aircraft parking
Usługi pozalotnicze
Non-aeronautical services
– wynajem powierzchni
– lease of space
– reklama
– advertising
Sprzedaż towarów i materiałów
Sales of goods and materials
Przychody Lotniska Chopina ze sprzedaży
Warsaw Airport revenues from sale
*/ łącznie z opłatą za emisję hałasu
*/ inclusive of the noise charge
Przychody Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2008 roku
generowane były:
– w 75,6% przez usługi lotnicze
– w 24,2% przez usługi pozalotnicze
– 0,2% sprzedaż materiałów i towarów (przede wszystkim paliw)
In 2008, Warsaw Fryderyk Chopin Airport’s revenues were generated from:
– aeronautical services – 75.6%
– non-aeronautical services – 24.2%
– sales of goods and materials (mainly fuel) – 0.2%
53
W stosunku do roku 2007 zmniejszył się udział przychodów z usług lotniczych
na rzecz usług pozalotniczych odpowiednio o 1,8%. Udział sprzedaży towarów
i materiałów pozostał na niezmienionym poziomie.
Compared with 2007, the share of aeronautical services in total revenues
dropped by 1.8% in relation to non-aeronautical services. The share of goods
and materials sales in the total revenues remained unchanged.
Struktura przychodów Lotniska Chopina w 2008 roku
The structure of Warsaw Airport’s revenues in 2008
● pasażerowie
passengers
● lądowania i opłata hałasowa
landings and noise charge
● udostępnianie infrastruktury
provision of the infrastructure
● postój samolotów
aircraft parking
● wynajem powierzchni
lease of space
● reklama
advertising
● ponadstandardowa obsługa pasażerów
above standard passenger handling
● parkingi
car parks
● pozostałe (w tym towary)
other (including cargo)
54
W grupie usług lotniczych, do których zaliczamy obsługę pasażerów, startów i lądowań statków powietrznych, ich postoju na płytach i w hangarze, usługi związane z korzystaniem z infrastruktury lotniskowej, największe przychody generuje
opłata pasażerska – 54%, stanowiąc jednocześnie 41% przychodów operacyjnych
warszawskiego portu. Wartość przychodów – pasażerowie odlatujący – wyniosła
248,9 mln zł.
Among the charges for the provision of aeronautical services, which include
the handling of passengers, landing and take-off operations, aircraft parking
at aprons and the hangar, as well as services connected with the use of airport
infrastructure, the passenger charge accounted for the majority of revenues, i.e.
54%, generating 41% of the airport’s total operating revenues. Revenues from
departing passenger charges amounted to PLN 248.9 million.
Podobnie jak w 2007 roku około 75% pasażerów odleciało z warszawskiego portu z przewoźnikami tradycyjnymi oraz rejsami czarterowymi (w tym 38% z narodowym przewoźnikiem PLL LOT S.A. mniej niż w roku 2007 o 4% oraz 5% z linią
Centralwings – mniej niż w roku ubiegłym o 26%), 25% liniami niskokosztowymi.
As in 2007, approximately 75% of passengers departing from Warsaw Airport
used the services of legacy and charter airlines (including 38% flying with
the national carrier LOT, a 4% drop compared with 2007, and 5% flying with
Centralwings, 26% less than the year before), whereas the remaining 25%
chose low-cost carriers.
Drugą grupą opłat generujących znaczące przychody warszawskiego portu, a tym
samym również w segmencie usług lotniczych, były w 2008 roku opłaty za start
i lądowanie. Przychody z tego tytułu liczone łącznie z opłatą za emisję hałasu
stanowiły około 36% wartości usług lotniczych, a w przychodach portu ogółem
– ponad 27%.
The second group of charges generating significant revenues for Warsaw Airport, also in the segment of aeronautical services, were the landing charges.
Together with the noise charge they amounted to 36% of the overall value of
airport services and 27% of the airport’s total income.
Struktura przychodów lotniczych Lotniska Chopina w 2008 roku
The structure of Warsaw Airport’s aeronautical revenues in 2008
Udział w przychodach w 2008 roku
The percentage share of services in revenues in 2008
● pasażerowie
passengers
● lądowania i opłata hałasowa
landings and noise charge
● udostępnianie infrastruktury
provision of the infrastructure
● postój samolotów
aircraft parking
● salony Executive Lounge
Executive Lounges
● obsługa bagażowa
Baggage handling
● działalność hotelowa
Hotel services
● salony VIP/IP
VIP/IP Lounges
● taras widokowy
View deck
● terminal VIP Aviation
VIP Aviation Terminal
55
Dynamika przychodów z tego tytułu wyniosła 2,5% i była wynikiem mniejszej,
w porównaniu z 2007 rokiem, liczby operacji lotniczych prawie o 1% z jednoczesnym wzrostem tonażu lądujących w warszawskim porcie samolotów o ponad
5,5%. Przychody za start i lądowanie osiągnęły kwotę 142,4 mln zł.
The dynamics of revenues from landing charges was 2.5%, as a result of a nearly
1% fall in the number of aircraft movements, compared with 2007, and simultaneous 5.5% growth in the tonnage of aircraft landing at Warsaw Airport. The
landing charges amounted to PLN 142.4 million.
Dalsze 9% przychodów lotniczych zrealizowane zostało w ramach opłaty pobieranej za udostępnianie infrastruktury lotniskowej (40,2 mln zł).
Około 2% przychodów w grupie usług lotniczych stanowiły opłaty pobierane za
postój samolotów na płytach lotniska (4,8 mln zł) i w hangarze (wraz z usługami
towarzyszącymi wartość 1,7 mln zł).
Infrastructure charges constituted 9% (PLN 40.2 million) of the revenues from
aeronautical services.
The parking charge (PLN 4.8 million) and the hangar charge (PLN 1.7 million)
comprised approximately 2% of revenues in the group of aeronautical services.
Statystyka świadczonych usług
Statistics on the services provided
56
Lp.
No
Usługa
Service
1.
Obsługa pasażerów w salonach Executive Lounge
Passenger services at Executive Lounges
2.
Obsługa pasażerów w salonach VIP/IP
Passenger services at VIP/IP Lounges
3.
Usługi hotelowe w hotelu „Falcon”
Hotel services at Falcon Hotel
4.
Taras widokowy
View deck
5.
liczba usług (pasażerowie/odwiedzający)
Volume of services (passengers/visitors)
Przychód netto (zł)
Net revenue (PLN)
190 046
8 588 662
17228 razem
total
1 302 428
1 251
225 604
192 036
474 018
Przechowalnia bagażu
Left luggage office
7 934
170 032
6.
Obsługa bagażowa grup turystycznych
Baggage handling of tourist groups
3 479
31 471
7.
Terminal VIP Aviation
VIP Aviation Terminal
16 266 razem
total
379 350
razem/total
11 171 56
10 053 płatnych
against fee
7.175 bezpłatnych
free of charge
8 334 odlatujących 7 932 przylatujących
departing
arriving
USŁUGI POZALOTNICZE
Przychody ze sprzedaży usług pozalotniczych Lotniska im. Fryderyka Chopina
wyniosły 147,4 mln zł, osiągając wzrost do roku ubiegłego o 21%. W ujęciu
wartościowym przychody zwiększyły się o 26 mln zł.
NON-AERONAUTICAL SERVICES
Revenues from the sale of non-aeronautical services provided by Warsaw
Airport totalled PLN 147.4 million, a 21% increase compared with the year before. In terms of value the revenues rose by PLN 26 million.
Struktura przychodów pozalotniczych PPL zrealizowanych w 2008 roku została
przedstawiona na poniższym wykresie.
The graph below shows the structure of PPL’s revenues from non-aeronautical
services in 2008.
Struktura przychodów pozalotniczych
Lotniska Chopina w 2008 roku
The structure of Warsaw Airport’s
non-aeronautical revenues in 2008
● wynajem powierzchni
lease of space
● reklama
advertising
● ponadstandardowa obsługa pasażerów
above standard passenger handling
● parkingi
car parks
● pozostałe (w tym towary)
other (including cargo)
W przychodach pozalotniczych największy udział mają wpływy
z wynajmu powierzchni, obecnie jest to prawie 58% (w 2007 roku
wskaźnik ten wynosił 52%).
The revenues from the lease of space constitute the largest share
in non-aeronautical services revenues, amounting to nearly 58%
(compared with 52% in 2007).
Uruchomienie hali odlotów nowej części terminalu w połowie marca 2008 istotnie zwiększyło przychody z wynajmu powierzchni w strefie komercyjnej (nowe
sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne). Strefa ta, z uwagi na swój charakter,
jest najbardziej dochodową dla zarządzającego lotniskiem.
The opening of the departure hall in the new terminal building in March 2008
significantly increased the revenues from lease of space in the retail zone (new
shops, service points and catering outlets), the most profitable area for the airport operator.
Drugim ważnym źródłem przychodów pozalotniczych PPL jest działalność parkingowa. Od lat jej udział w globalnych przychodach pozalotniczych portu wynosi około 15%. W stosunku do roku 2007 przychody te wzrosły o 26%, związane
jest to z uruchomieniem drugiego parkingu wielopoziomowego przy nowej części terminalu.
Car park services are another important source of PPL’s non-aeronautical services revenues. Over the previous years, they have contributed to approximately
15% of the airport’s total income. With the opening of the second multi-level car
park adjacent to the new terminal these revenues increased by 26% compared
with 2007.
Około 7% przychodów dostarczyła grupa usług ponadstandardowej obsługi
pasażerów, w ramach której realizowane są usługi w Executive Lounge oraz
w salonach VIP.
Approximately 7% of revenues were derived from above standard passenger
handling, consisting in the provision of VIP and Executive Lounges services.
W grupie pozostałych przychodów pozalotniczych uwzględniono m.in. przychody
z działalności terminalowej, telekomunikacyjnej i teletechnicznej, ponadto przychody z dzierżawy gruntów, dzierżawy maszyn, sprzedaży usług pomocniczych
oraz z tytułu udostępniania mediów (refakturowane zużycie mediów przez najemców oraz firmy współpracujące – łącznie 5,6%).
Other non-aeronautical services revenues included, inter alia, revenues from
terminal and telecommunication services, revenues from land tenure, rental
of equipment, sale of support services and provision of utilities (re-invoiced
consumption of utilities by lessees and related companies – in total 5.6%).
57
KOSZTY
COSTS
Koszty działalności operacyjnej Przedsiębiorstwa w 2008 r. wyniosły 455 107 tys.
zł i w odniesieniu do wartości kosztów poniesionych w 2007 roku zmniejszyły się
o 4 299 tys. zł, co było spowodowane głównie przeniesieniem biznesu ARL wraz
z częścią aktywów z PPL do PAŻP.
In 2008, the Enterprise’s operating costs totalled PLN 455 107 thousand, i.e.
PLN 4 299 thousand less than the costs incurred in 2007, which was mainly due
to the transfer of PATA’s business activity together with part of PPL’s assets to
PANSA.
Koszty działalności operacyjnej
Operating costs
2007
(bez ARL)
2007
(without
PATA)
2007
2008
(z ARL do
31.03.2007r.)
2007 (with
PATA until
31.03.2007)
Dynamika w %
Dynamics in %
Amortyzacja
Depreciation
59 034
69 473
83 996
14 522
24 961
21%
42%
Zużycie materiałów i energii
Materials and power consumption
30 334
31 840
37 204
5 365
6 871
17%
23%
Usługi obce
Outsourced services
28 875
32 675
50 901
18 225
22 026
56%
76%
Podatki i opłaty
Taxes and fees
14 168
33 691
8 214
-25 477
-5 954
-76%
-42%
Wynagrodzenia
Remunerations
168 330
212 742
199 064
-13 678
30 735
-6%
18%
42 281
53 030
46 774
-6 256
4 493
-12%
11%
9 994
13 506
10 374
-3 132
380
-23%
4%
12 447
12 447
18 581
6 134
6 134
49%
49%
365 461
459 406
455 107
-4 299
89 646
-1%
25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Social security and other benefits
Pozostałe koszty rodzajowe
Other cost categories
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Value of merchandise and materials sold
Razem/Total
Dokonując porównania kosztów działalności operacyjnej poniesionych przez
PPL w 2008 roku na lotniskach w Warszawie, Rzeszowie i Zielonej Górze
z kosztami poniesionymi w tychże portach w 2007 roku (z wyłączeniem ARL)
Przedsiębiorstwo odnotowało wzrost ich poziomu o 25%, czyli o kwotę około
89 646 tys. zł.
Wpływ na zanotowany w 2008 roku rzeczywisty wzrost kosztów operacyjnych
w portach lotniczych pozostających w strukturze PPL w głównej mierze miało
oddanie do eksploatacji w marcu 2008 roku nowego terminalu pasażerskiego
– strefy T2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Porcie Lotniczym im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.
58
Dynamika w tys. pln
Dynamics in PLN
thousand
In comparison with 2007 performance (exclusive of PATA), PPL’s operating costs
incurred at Warsaw, Rzeszów and Zielona Góra airports in 2008 rose by 25%,
i.e. by PLN 89 646 thousand.
The 2008 increase in the actual operating costs at airports operated by PPL was
mainly due to the opening for use, in March 2008, of the new passenger terminal
– Warsaw Fryderyk Chopin Airport T2 zone with accompanying infrastructure.
Udostępnienie pasażerom nowej infrastruktury terminalowej spowodowało
wzrost m. in.:
– kosztów osobowych (w tym: wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń na rzecz pracowników) o 17%, tj. o kwotę ca 35 227 tys. zł w związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia głównie w odniesieniu do służb operacyjnych i służb bezpieczeństwa na warszawskim lotnisku
– kosztów amortyzacji o 42%, tj. o kwotę ca 24 961 tys. zł
– kosztów usług obcych o 76%, tj. o kwotę ca 22 026 tys. zł
– kosztów zużycia materiałów i energii o 23%, tj. o kwotę ca 6 871 tys. zł
Największą dynamikę wzrostu w kosztach operacyjnych odnotowano w 2008 roku
w odniesieniu do kosztów usług obcych, a następnie kosztów zakupu towarów
i materiałów oraz do kosztów amortyzacji.
Wśród grup rodzajowych kosztów największy wzrost pod względem wartości
nastąpił natomiast w kategorii kosztów osobowych, tj. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, a następnie w kosztach amortyzacji i kosztach
usług obcych.
The provision of new terminal infrastructure brought an increase in, inter alia,:
– staff costs (including remunerations, social security and other employee benefits)
by 17%, i.e. approx. PLN 35 227 thousand, due to the growth of employment
mainly with respect to operational and security services at Warsaw Airport
– depreciation costs by 42%, i.e. approx. PLN 24 961 thousand
– costs of outsourced services by 76%, i.e. approx. PLN 22 026 thousand
– costs of materials and power consumption by 23%, i.e. approx. PLN 6 871
thousand
In 2008, the fastest rate of growth of operating costs was recorded with respect
to the costs of outsourced services, followed by the costs of goods and materials
and the costs of depreciation.
Among cost categories, the largest increase in terms of value was recorded in
the staff costs category, i.e. remunerations and employee benefits, followed by
depreciation and outsourced services costs.
Struktura kosztów działalności operacyjnej PPL w 2008 r.
PPL’s operating costs structure in 2008
● wartość sprzedanych towarów i materiałów
value of sold goods and materials
● amortyzacja
depreciation
● zużycie materiałów i energii
materials and power consumption
● usługi obce
outsourced services
● podatki i opłaty
taxes and fees
● wynagrodzenia
remunerations
● ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
social security and other employee benefits
● pozostałe koszty rodzajowe
other cost categories
59
Zmiany, jakie zaszły w dynamice wzrostu poszczególnych kategorii kosztowych,
miały także wpływ na zmianę struktury kosztów działalności operacyjnej. Zwiększenie w roku 2008 kosztów amortyzacji i usług obcych spowodowało wzrost
udziału tych kategorii kosztowych w ogólnej sumie kosztów działalności operacyjnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału kosztów osobowych.
The changes in the rate of growth of particular cost categories also affected
the structure of operating costs. An increase in the costs of depreciation and
outsourced services resulted in the increase in the share of those cost categories
in the overall operating costs, with the simultaneous decrease in the share of
staff costs.
Niezmiennie jednak od wielu lat największy udział w kosztach operacyjnych PPL
stanowią koszty osobowe, czyli wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników – około 54% ogólnej wartości kosztów, a następnie amortyzacja – 18,5% ogólnej wartości kosztów.
Nevertheless, for many years the staff costs – remunerations, social security
and other benefits – have had the largest share in PPL’s operating costs, i.e.
54% of the total costs, followed by depreciation which constitutes 18.5% of
overall costs.
WYNIK SPRZEDAŻY
RESULT ON SALES
Z podstawowej działalności, jaką jest świadczenie usług lotniczych, pozalotniczych, handlingowych oraz sprzedaż towarów i materiałów, Przedsiębiorstwo wypracowało w 2008 roku wynik sprzedaży w wysokości 179 871 tys. zł,
co w odniesieniu do wyniku wypracowanego roku 2007 (z ARL do 31 marca)
oznacza zmniejszenie wyniku o 18,4%, tj. o kwotę 40 653 tys. zł.
Wpływ na powyższe miała zanotowana tendencja spadkowa po stronie przychodów, jak i kosztów działalności operacyjnej. W analizowanym okresie przychody zmniejszyły się o 6,6%, tj. o kwotę 44 952 tys. zł, natomiast koszty o 0,9%,
tj. o kwotę 4 299 tys. zł.
In 2008, the result on sales with respect to the Enterprise’s core business activity, i.e. the provision of aeronautical, non-aeronautical and handling services, as
well as the sale of goods and materials, amounted to PLN 179 871 thousand,
an 18.4% decrease (PLN 40 653 thousand in terms of value) compared with the
2007 performance (including PATA until 31 March, 2007).
The above was due to the downward tendency with regard to revenues as well
as operating costs. In the analysed period, PPL’s revenues decreased by 6.6%,
i.e. PLN 44 952 thousand, whereas costs fell by 0.9%, i.e. PLN 4 299 thousand.
WYNIK POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RESULT ON OTHER OPERATING ACTIVITIES
W 2008 roku PPL odnotowało w pozostałej działalności operacyjnej stratę w wysokości 53 980 tys. zł (w 2007 roku strata wyniosła 10 216 tys. zł). Wpływ na
pogłębienie straty w 2008 roku miały przede wszystkim niższe pozostałe przychody operacyjne.
In 2008, PPL’s other operations produced a loss of PLN 53 980 thousand (in comparison with the loss of PLN 10 216 thousand in 2007). The greater loss in 2008
was primarily due to the decrease in other operating revenues.
Pozostałe przychody operacyjne w 2008 r. wyniosły 32 488 tys. zł i były niższe od tożsamych przychodów zewidencjonowanych w 2007 r. o 56 402 tys. zł.
W 2007 roku na poczet pozostałych przychodów operacyjnych zaksięgowane
zostały m. in. przychody z gwarancji bankowych, które zostały zrealizowane
przez PPL po odstąpieniu od Kontraktu z Konsorcjum Ferrovial Agroman S.A.,
Budimex S.A,. Estudio Lamela S.L. (FBL), głównym wykonawcą prac związanych
z budową Terminalu 2 wraz z inwestycjami towarzyszącymi w Porcie Lotniczym
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2008 r. 86 468 tys. zł i w stosunku do tożsamych kosztów zewidencjonowanych w 2007 r. zmniejszyły się o 12 638 tys. zł.
Na poziom pozostałych kosztów operacyjnych wpływ miały m.in. odpisy aktualizujące należności oraz utworzone rezerwy (na obszar ograniczonego użytkowania, na sprawy sądowe w toku oraz na przyszłe świadczenia pracownicze).
60
The other operating revenues generated in 2008 totalled PLN 32 488 thousand,
a fall of PLN 56 402 thousand on 2007, when the revenues on other operating
activities included, inter alia, the revenue produced from the use of bank guarantees by PPL upon the termination of the contract with the Consortium Ferrovial
Agroman S.A., Budimex S.A., Estudio Lamela S.L. (FBL), the general contractor
for the construction of Terminal 2 and accompanying investments at Warsaw
Fryderyk Chopin Airport.
Other operating costs amounted to PLN 86 468 thousand, a drop of PLN 12 638
thousand compared with 2007. Factors affecting the amount of operating costs
included, inter alia, the receivables write-downs and the establishment of provisions (for the restricted use area, cases pending at court and future employee
benefits).
WYNIK DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
RESULT ON FINANCIAL OPERATIONS
W 2008 roku Przedsiębiorstwo uzyskało zysk w działalności finansowej w wysokości 7 402 tys. zł. i był to wynik ponad trzykrotnie wyższy od uzyskanego w roku
2007, na co wpływ miał zanotowany wzrost przychodów finansowych przy jednoczesnym spadku kosztów finansowych.
In 2008, the Enterprise produced a profit on financial operations of PLN 7 402
thousand, thus tripling its 2007 performance, which resulted from increased financial revenues accompanied by a decrease in financial costs.
Przychody finansowe osiągnięte w 2008 r. wyniosły 21 060 tys. zł i były wyższe o 3 492 tys. zł od uzyskanych w 2007 r. Na zwiększenie poziomu przychodów
finansowych w 2008 r. najistotniejszy wpływ miał wyższy zysk z inwestycji finansowych.
Koszty finansowe w 2008 r. wyniosły 13 658 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku
do poniesionych w 2007 r. o 1 522 tys. zł. Czynniki mające wpływ na zmniejszenie kosztów finansowych w 2008 r. to m. in. mniejsze odpisy aktualizujące dot.
udzielonych pożyczek i inne aktywa finansowe oraz niższe odsetki od zobowiązań finansowych.
ZYSK NETTO
Przedsiębiorstwo wypracowało w roku 2008 zysk netto w wysokości 90 493 tys. zł,
co oznacza spadek wyniku w stosunku do roku 2007 (uwzględniając wyniki wypracowane z ARL do 31 marca 2007 r.) o 35,8%, tj. o kwotę 50 544 tys. zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku finansowego miał spadek przychodów
ze sprzedaży usług przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów działalności operacyjnej na poziomie zbliżonym do roku 2007.
The financial revenues generated in 2008 totalled PLN 21 060 thousand, an increase of PLN 3 492 thousand year-on-year, which can be attributed mainly to a
higher profit on financial investments.
The financial costs borne in 2008 amounted to PLN 13 658 thousand, a fall of
PLN 1 522 thousand compared with 2007. The decrease in financial costs in 2008
resulted from, inter alia, lower write-downs on the extended loans and other
financial assets, as well as lower interest on financial liabilities.
NET PROFIT
In 2008, the Enterprise generated a net profit of PLN 90 493 thousand, a drop
of PLN 50 544 thousand, i.e. 35.8% compared with 2007 (including the results
produced jointly with PATA until 31 March, 2007). The decline was mainly due
to the decrease in revenues from the sale of services, with the operating costs
remaining close to the 2007 level.
61
Podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat w tys. zł
Basic figures in Profit and Loss Account in PLN thousand
2007 (z ARL do
31.03.2007r.)
2007 (with PATA
until 31.03.2007)
Dynamika
Change
Dynamika w %
Dynamics in %
Przychody ze sprzedaży
Net revenues from sales
679 930
634 978
44 952
-6,6%
Koszty działalności operacyjnej
Operating expenses
459 406
455 107
4 299
-0,9%
Zysk ze sprzedaży
Profit on sales
220 524
179 871
40 653
-18,4%
Pozostałe przychody operacyjne
Other operating revenues
88 890
32 488
-56 402
-63,5%
Pozostałe koszty operacyjne
Other operating expenses
99 106
86 468
-12 638
-12,8%
Przychody finansowe
Financial revenues
17 568
21 060
3 492
19,9%
Koszty finansowe
Financial expenses
15 180
13 658
-1 522
-10,0%
Zysk (strata) w zdarzeniach nadzwyczajnych
Gain (loss) on extraordinary events
0
0
0
0,0%
Podatek dochodowy i inne obciążenia
Income tax and other deductions from profit
71 659
42 800
-28 859
-40,3%
141 037
90 493
-50 544
-35,8%
Zysk (strata) netto
Net profit (loss)
Spadek poziomu wypracowywanych zysków wpłynął jednocześnie na obniżenie poziomu rentowności prowadzonej działalności przez PPL. Zarówno wskaźnik rentowności sprzedaży, informujący o poziomie marży osiąganej z realizowanej sprzedaży, jak również wskaźniki rentowności brutto i netto, określające udział zysku brutto i netto w przychodach ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, wykazały tendencję spadkową i na koniec 2008 roku wynosiły kolejno:
28%, 21%, 14%. Wskaźnik rentowności netto funduszy własnych zmniejszył się
o 2 pkt proc. do poziomu 5,0%.
Przeniesienie biznesu ARL do PAŻP nie przełożyło się natomiast na zmniejszenie
zdolności płatniczej PPL. Poziom wskaźników płynności świadczy o bezpieczeństwie finansowym Przedsiębiorstwa.
62
2008
The lower level of profits generated in 2008 also resulted in the reduced profitability of business activities run by PPL. Both the sales profitability ratio reflecting
the level of sales margin, as well as gross and net profitability indices showing
the share of gross and net profit in the revenues from sales of services, goods
and materials indicated a downward trend and amounted to 28%, 21% and 14%
respectively at the end of 2008. The net profitability margin on equity fell by
2 percentage points to 5.0%.
The transfer of PATA’s business to PANSA did not result in a reduced solvency
of PPL. The levels of liquidity ratios are reflective of the financial security of the
Enterprise.
Podstawowe wielkości wskaźników finansowych PPL
na koniec 2008 roku
Main financial indices of PPL at the end of 2008
Wskaźniki finansowe
Financial indices
2007
(z ARL do 31.03.2007r.)
(with PATA until 31.03.2007)
2008
Dynamika
Dynamics
Wskaźniki rentowności/Profitability indices
– rentowność sprzedaży
– sales profitability
32%
28%
(-) 4 pkt. proc.
(-) 4 percentage points
– rentowność brutto
– gross profitability
31%
21%
(-) 10 pkt. proc.
(-) 4 percentage points
– rentowność netto
– net profitability
21%
14%
(-) 7 pkt. proc.
(-) 4 percentage points
7%
5%
(-) 2 pkt. proc.
(-) 4 percentage points
0,30
0.26
-0,04
– wskaźnik rotacji należności w dniach
– receivables turnover ratio in days
52
46
-6
– wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach
– liabilities turnover ratio in days
58
38
-20
– stopa zadłużenia
– debt ratio
16%
18%
2 pkt. proc.
2 percentage points
– stopień pokrycia majątku kapitałem własnym
– equity–to-assets ratio
84%
82%
(-) 2 pkt. proc.
(-) percentage points
164 689
212 893
48 204
– wskaźnik płynności bieżącej
– current liquidity ratio
2,55
2,10
0,21
– wskaźnik podwyższonej płynności
– excess liquidity ratio
2,49
2,05
0,21
– wskaźnik płynności gotówkowej
– cash liquidity ratio
1,72
1,29
-0,43
– rentowność netto funduszy własnych
– net profitability on equity
Wskaźniki efektywności/Efficiency indices
– wskaźnik rotacji majątku
– assets turnover ratio
Płynność/kapitał obrotowy netto/ Liquidity/net working capital
– kapitał obrotowy netto (w tys. zł)
– net working capital (in PLN thousand)
63
2008
Raport Roczny
Annual Report
Sprawozdanie Finansowe
za okres od 01.01.2008
do 31.12.2008 roku
Financial Statement
for the period from 01.01.2008
to 31.12.2008
Spis tabel
Tables
02 Bilans - Aktywa
09 Balance sheet - Assets
04 Bilans - Pasywa
11 Balance sheet - Equity and liabilities
05 Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza
12 Profit and loss account by nature of expenses
06 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
13 Statement of changes in equity
07 Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
14 Cash flow statement - indirect method
Bilans - Aktywa
Lp.
Tytuł
A
AKTYWA TRWAŁE
I
Wartości niematerialne i prawne
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
2
Wartość firmy
3
Inne wartości niematerialne i prawne
Stan na
31.12.2007 r.
1,960,683,296.75
1,915,995,986.85
5,193,371.79
3,731,336.03
0.00
0.00
0.00
0.00
5,193,371.79
3,731,336.03
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0.00
0.00
II
Rzeczowe aktywa trwałe
1,538,458,869.59
1,540,041,787.81
1
Środki trwałe
1,402,867,189.77
744,520,812.73
a
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c
urządzenia techniczne i maszyny
d
środki transportu
e
inne środki trwałe
2
Środki trwałe w budowie
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
III
Należności długoterminowe
1
Od jednostek powiązanych
2
Od pozostałych jednostek
IV
Inwestycje długoterminowe
1
2
3
a
78,532,900.21
545,797,952.09
272,295,243.47
99,338,831.71
16,682,670.88
19,052,094.07
2,582,743.48
1,799,034.65
134,836,201.44
794,806,119.64
755,478.38
714,855.44
17,523.67
144,314.13
0.00
75,500.00
17,523.67
68,814.13
331,153,053.08
Nieruchomości
0.00
0.00
Wartości niematerialne i prawne
0.00
0.00
Długoterminowe aktywa finansowe
361,061,856.83
331,153,053.08
w jednostkach powiązanych
345,926,705.19
316,911,086.84
- udziały lub akcje
331,267,213.07
302,593,213.07
0.00
0.00
3,356,192.12
3,014,573.77
- inne długoterminowe aktywa finansowe
11,303,300.00
11,303,300.00
w pozostałych jednostkach
15,135,151.64
14,241,966.24
- udziały lub akcje
14,241,966.24
14,241,966.24
0.00
0.00
- udzielone pożyczki
b
78,256,279.21
1,033,050,252.73
361,061,856.83
- inne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
02
Stan na
31.12.2008 r.
893,185.40
0.00
0.00
0.00
4
Inne inwestycje długoterminowe
0.00
0.00
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
55,951,674.87
40,925,495.80
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
55,692,569.00
40,287,654.00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
259,105.87
637,841.80
Bilans - Aktywa - c.d.
Lp.
Tytuł
Stan na
31.12.2008 r.
Stan na
31.12.2007 r.
B
AKTYWA OBROTOWE
437,208,868.83
350,371,595.42
I
Zapasy
10,970,148.07
7,942,502.93
1
Materiały
10,802,587.59
7,884,610.73
2
Półprodukty i produkty w toku
0.00
0.00
3
Produkty gotowe
0.00
0.00
4
Towary
167,560.48
57,892.20
5
Zaliczki na dostawy
0.00
0.00
II
Należności krótkoterminowe
155,363,077.55
105,895,210.00
1
Należności od jednostek powiązanych
3,923,504.35
1,953,102.14
a
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3,923,504.35
1,953,102.14
- do 12 miesięcy
3,923,504.35
1,953,102.14
0.00
- powyżej 12 miesięcy
0.00
b
inne
0.00
0.00
2
Należności od pozostałych jednostek
151,439,573.20
103,942,107.86
a
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
84,427,794.93
70,301,642.84
- do 12 miesięcy
84,427,794.93
70,301,642.84
0.00
0.00
b
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- powyżej 12 miesięcy
30,188,169.63
13,624,611.34
c
inne
36,823,608.64
20,015,853.68
d
dochodzone na drodze sądowej
0.00
0.00
III
Inwestycje krótkoterminowe
267,500,958.18
235,841,178.32
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
267,500,958.18
235,841,178.32
a
w jednostkach powiązanych
159,572.57
562,893.69
- udziały lub akcje
0.00
0.00
- inne papiery wartościowe
0.00
0.00
159,572.57
562,893.69
0.00
0.00
23,334,381.11
122,840,977.21
0.00
0.00
23,111,084.75
122,840,977.21
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
223,296.36
0.00
0.00
0.00
244,007,004.50
112,437,307.42
11,514,376.05
2,651,110.42
232,492,628.45
109,786,197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,374,685.03
692,704.17
2,397,892,165.58
2,266,367,582.27
03
Bilans - Pasywa
Lp.
Tytuł
A
FUNDUSZ WŁASNY
Stan na
31.12.2007 r.
1,964,669,518.60
1,898,745,890.63
I
Fundusz założycielski
II
Fundusz przedsiębiorstwa
III
IV
V
Zysk netto
VI
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0.00
0.00
B
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
433,222,646.98
367,621,691.64
386,188,100.54
388,614,605.27
1,487,988,519.36
1,369,094,553.89
Fundusz z aktualizacji wyceny
0.00
0.00
Zysk z lat ubiegłych
0.00
0.00
90,492,898.70
141,036,731.47
167,816,936.87
124,345,329.93
I
Rezerwy na zobowiązania
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2
6,402,519.00
4,049,027.00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
67,486,993.00
61,509,479.00
- długoterminowa
49,332,885.00
50,047,500.00
- krótkoterminowa
18,154,108.00
11,461,979.00
Pozostałe rezerwy
93,927,424.87
58,786,823.93
- długoterminowe
0.00
0.00
- krótkoterminowe
93,927,424.87
58,786,823.93
II
Zobowiązania długoterminowe
42,694,757.39
89,569,651.59
1
Wobec jednostek powiązanych
0.00
0.00
2
Wobec pozostałych jednostek
42,694,757.39
89,569,651.59
a
kredyty i pożyczki
41,734,062.38
47,239,564.24
b
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c
inne zobowiązania finansowe
3
0.00
0.00
960,695.01
2,238,093.65
d
inne
0.00
40,091,993.70
III
Zobowiązania krótkoterminowe
207,747,249.30
137,478,711.98
1
Wobec jednostek powiązanych
356,037.48
20,909.63
a
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
325,510.48
15,323.88
- do 12 miesięcy
325,510.48
15,323.88
- powyżej 12 miesięcy
b
inne
2
Wobec pozostałych jednostek
a
kredyty i pożyczki
b
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c
inne zobowiązania finansowe
d
0.00
0.00
30,527.00
5,585.75
189,286,947.04
121,103,401.80
14,251,973.62
36,575,244.13
0.00
0.00
2,237,617.08
1,150,925.32
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
44,818,467.45
48,863,724.14
- do 12 miesięcy
44,818,467.45
48,863,724.14
- powyżej 12 miesięcy
04
Stan na
31.12.2008 r.
e
zaliczki otrzymane na dostawy
f
zobowiązania wekslowe
g
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
h
z tytułu wynagrodzeń
i
inne
0.00
0.00
41,539.93
31,671.20
12,411,310.95
10,714,200.50
0.00
2,273,144.10
2,100,766.31
113,252,893.91
21,666,870.20
3
Fundusze specjalne
18,104,264.78
16,354,400.55
IV
Rozliczenia międzyokresowe
14,963,703.42
16,227,998.14
1
Ujemna wartość firmy
0.00
0.00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
14,963,703.42
16,227,998.14
- długoterminowe
12,192,226.81
13,983,590.57
- krótkoterminowe
2,771,476.61
2,244,407.57
2,397,892,165.58
2,266,367,582.27
PASYWA RAZEM
Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza
Lp.
Tytuł
A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Wykonanie za okres
01.01-31.12.2008 r.
Wykonanie za okres
01.01-31.12.2008 r.
634,978,190.30
679,930,011.51
11,088,889.42
9,350,634.88
614,996,220.10
666,526,427.25
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
0.00
0.00
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0.00
0.00
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B
Koszty działalności operacyjnej
19,981,970.20
13,403,584.26
455,106,983.72
459,406,058.07
I
Amortyzacja
83,995,585.58
69,473,453.93
II
Zużycie materiałów i energii
37,204,402.61
31,839,668.19
III
Usługi obce
50,900,818.70
32,675,332.27
IV
Podatki i opłaty
8,213,632.71
33,691,477.13
V
Wynagrodzenia
199,064,325.14
212,742,163.55
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
46,774,047.27
53,030,445.29
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
10,373,596.05
13,506,317.00
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
18,580,575.66
12,447,200.71
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
179,871,206.58
220,523,953.44
D
Pozostałe przychody operacyjne
32,488,025.72
88,889,766.19
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
4,260,321.35
21,833,322.40
C
II
Dotacje
237,583.68
0.00
III
Inne przychody operacyjne
27,990,120.69
67,056,443.79
E
Pozostałe koszty operacyjne
86,468,398.43
99,106,186.36
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III
Inne koszty operacyjne
F
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
G
Przychody finansowe
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II
III
Odsetki, w tym:
0.00
35,180,350.97
35,810,293.23
51,288,047.46
63,295,893.13
125,890,833.87
210,307,533.27
21,060,383.65
17,567,735.35
1,303,487.24
451,185.72
852,839.24
321,453.72
13,273,291.24
4,378,703.85
- od jednostek powiązanych
4,834,952.55
226,810.61
Zysk ze zbycia inwestycji
5,633,376.12
3,440,555.08
0.00
2,470,521.00
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
V
Inne
H
Koszty finansowe
I
0.00
Odsetki, w tym:
850,229.05
6,826,769.70
13,658,110.92
15,179,782.15
4,744,648.80
6,417,455.51
- od jednostek powiązanych
0.00
6,200.57
II
Strata ze zbycia inwestycji
0.00
0.00
III
Aktualizacja wartości inwestycji
1,932,213.00
8,604,775.09
IV
Inne
I
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
6,981,249.12
157,551.55
133,293,106.60
212,695,486.47
J
I
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)
0.00
0.00
Zyski nadzwyczajne
0.00
0.00
II
Straty nadzwyczajne
0.00
0.00
K
Zysk (strata) brutto (I +/- J)
133,293,106.60
212,695,486.47
48,759,881.00
L
Podatek dochodowy
29,134,065.00
M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
13,666,142.90
22,898,874.00
N
Zysk (strata) netto (K - L - M)
90,492,898.70
141,036,731.47
05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp.
I
Tytuł
Fundusz własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych
II
Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach
1
Fundusz założycielski na początek okresu
a
zwiększenie z tytułu otrzymanych dotacji
b
zmniejszenie - zwrot otrzymanych dotacji
c
zmniejszenie - wydzielenie PAŻP
2
Fundusz założycielski na koniec okresu
3
Fundusz przedsiębiorstwa na początek okresu
a
zwiększenie z podziału zysku
b
zmniejszenie - wydzielenie PAŻP
4
Fundusz przedsiębiorstwa na koniec okresu
5
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
Stan na
31.12.2008 r.
Stan na
31.12.2007 r.
1,898,745,890.63
2,052,066,558.08
0.00
0.00
1,898,745,890.63
2,052,066,558.08
388,614,605.27
389,977,420.21
0.00
2,426,504.73
0.00
1,362,814.94
386,188,100.54
388,614,605.27
1,369,094,553.89
1,453,764,091.73
0.00
118,893,965.47
175,618,014.14
0.00
260,287,551.98
1,487,988,519.36
1,369,094,553.89
141,036,731.47
208,325,046.14
0.00
06
- korekty błędów podstawowych
0.00
0.00
6
Zysk z lat ubiegłych po korektach
141,036,731.47
208,325,046.14
a
zwiększenia
b
zmniejszenia z przeznaczeniem na fundusz przedsiębiorstwa
118,893,965.47
175,618,014.14
c
zmniejszenia z przeznaczeniem na fundusz załogi
22,142,766.00
32,707,032.00
7
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8
Zysk netto
III
Fundusz własny na koniec okresu
0.00
0.00
0.00
90,492,898.70
141,036,731.47
1,964,669,518.60
1,898,745,890.63
Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
Lp.
Tytuł
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I
Zysk (strata) netto
II
Korekty razem
1
Amortyzacja
2
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3
4
Wykonanie za okres
01.01-31.12.2008 r.
Wykonanie za okres
01.01 -31.12.2007 r.
90,492,898.70
141,036,731.47
139,517,660.30
162,450,788.29
83,995,585.58
69,473,453.93
7,058,616.16
(3,295,775.65)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
16,560,566.34
27,761,215.76
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
(4,409,650.42)
69,086.50
5
Zmiana stanu rezerw
43,471,606.94
57,108,298.49
6
Zmiana stanu zapasów
(3,027,645.14)
(1,648,738.71)
7
Zmiana stanu należności
8
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10
Inne korekty
III
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
(41,411,616.82)
88,825,566.78
56,282,646.63
(12,059,240.70)
(18,972,454.65)
(7,934,103.27)
(29,994.32)
(55,848,974.84)
230,010,559.00
303,487,519.76
3,902,167,664.22
3,283,967,346.83
4,376,734.38
29,794,970.59
I
Wpływy
1
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3
Z aktywów finansowych, w tym:
a
w jednostkach powiązanych
1,572,201.65
1,317,797.70
b
w pozostałych jednostkach
3,896,218,728.19
3,198,826,156.49
- zbycie aktywów finansowych
4
0.00
0.00
3,897,790,929.84
3,200,143,954.19
3,896,218,728.19
3,198,696,424.49
- dywidendy i udziały w zyskach
0.00
129,732.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
0.00
0.00
- odsetki
0.00
0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych
0.00
0.00
Inne wpływy inwestycyjne
0.00
54,028,422.05
3,911,466,155.06
3,518,923,954.56
125,926,990.45
229,825,361.97
II
Wydatki
1
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3
Na aktywa finansowe, w tym:
a
w jednostkach powiązanych
500,000.00
15,475,100.00
b
w pozostałych jednostkach
3,784,902,463.61
3,273,623,492.59
- nabycie aktywów finansowych
3,784,902,463.61
3,273,623,492.59
0.00
0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe
4
Inne wydatki inwestycyjne
III
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I +/- II)
0.00
0.00
3,785,402,463.61
3,289,098,592.59
136,701.00
0.00
(9,298,490.84)
(234,956,607.73)
07
Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia - c.d.
Lp.
Tytuł
Wykonanie za okres
01.01-31.12.2007 r.
29,253,000.00
C
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I
Wpływy
0.00
1
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0.00
0.00
2
Kredyty i pożyczki
0.00
29,253,000.00
3
Emisja dłużnych papierów wartościowych
0.00
0.00
4
Inne wpływy finansowe
0.00
0.00
II
Wydatki
88,768,677.74
70,941,069.50
1
Nabycie udziałów (akcji) własnych
0.00
0.00
2
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
27,175,048.30
18,623,083.00
3
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
22,832,280.82
32,410,122.05
4
Spłaty kredytów i pożyczek
32,472,286.14
12,512,316.00
5
Wykup dłużnych papierów wartościowych
0.00
0.00
6
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
0.00
0.00
7
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1,699,415.91
1,669,230.82
8
Odsetki
4,589,646.57
5,726,317.63
9
Inne wydatki finansowe
III
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I +/- II)
D
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)
131,943,390.42
26,842,842.53
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
131,569,697.08
26,648,580.70
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
0.00
0.00
(88,768,677.74)
(41,688,069.50)
(373,693.34)
(194,261.83)
F
Środki pieniężne na początek okresu
112,437,307.42
85,788,726.72
G
Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
244,007,004.50
112,437,307.42
4,775,764.68
59,401,363.45
- o ograniczonej możliwości dysponowania
08
Wykonanie za okres
01.01-31.12.2008 r.
Balance sheet - Assets
No.
Item
A
FIXED ASSETS
I
Intangible assets
1
R&D expenses
2
Goodwill
3
Other intangible assets
Balance as of
31.12.2008
Balance as of
31.12.2007
1,960,683,296.75
1,915,995,986.85
5,193,371.79
3,731,336.03
0.00
0.00
0.00
0.00
5,193,371.79
3,731,336.03
4
Advances for intangible assets
0.00
0.00
II
Tangible assets
1,538,458,869.59
1,540,041,787.81
1,402,867,189.77
744,520,812.73
78,256,279.21
78,532,900.21
1,033,050,252.73
545,797,952.09
272,295,243.47
99,338,831.71
16,682,670.88
19,052,094.07
1
Tangible assets
a
land (including right to perpetual usufruct of land)
b
buildings, premises, civil and water structures
c
plant and machinery
d
vehicles
e
other tangible assets
2
Tangible assets under construction
3
Advances for tangible assets under construction
III
Long-term receivables
1
from related parties
2
from other entities
IV
Long-term investments
1
Real property
2
Intangible assets
3
a
1,799,034.65
794,806,119.64
755,478.38
714,855.44
17,523.67
144,314.13
0.00
75,500.00
17,523.67
68,814.13
361,061,856.83
331,153,053.08
0.00
0.00
0.00
0.00
Long-term financial assets
361,061,856.83
331,153,053.08
in related parties
345,926,705.19
316,911,086.84
- shares
331,267,213.07
302,593,213.07
0.00
0.00
- securities
- originated loans
b
2,582,743.48
134,836,201.44
3,356,192.12
3,014,573.77
- other long-term financial assets
11,303,300.00
11,303,300.00
in other entities
15,135,151.64
14,241,966.24
- shares
14,241,966.24
14,241,966.24
0.00
0.00
- securities
- originated loans
- other long-term financial assets
893,185.40
0.00
0.00
0.00
4
Other long-term investments
0.00
0.00
V
Long-term prepayments
55,951,674.87
40,925,495.80
1
Deferred tax assets
55,692,569.00
40,287,654.00
2
Other prepayments
259,105.87
637,841.80
09
Balance sheet - Assets - cont.
No.
Item
Balance as of
31.12.2008
Balance as of
31.12.2007
B
CURRENT ASSETS
437,208,868.83
350,371,595.42
I
Inventory
10,970,148.07
7,942,502.93
1
Materials
10,802,587.59
7,884,610.73
2
Semi-finished products and work in progress
0.00
0.00
3
Finished products
0.00
0.00
4
Goods
167,560.48
57,892.20
5
Advances for deliveries
0.00
0.00
II
Short-term receivables
155,363,077.55
105,895,210.00
1
Receivables from related parties
3,923,504.35
1,953,102.14
a
trade receivables, maturing:
3,923,504.35
1,953,102.14
- up to 12 months
3,923,504.35
1,953,102.14
0.00
0.00
- above 12 months
b
Other
2
Receivables from other entities
0.00
0.00
151,439,573.20
103,942,107.86
a
trade receivables, maturing:
84,427,794.93
70,301,642.84
- up to 12 months
84,427,794.93
70,301,642.84
0.00
0.00
b
receivables from tax, subsidy, customs, social security, health care and other benefits
- above 12 months
30,188,169.63
13,624,611.34
c
other
36,823,608.64
20,015,853.68
d
claimed at court
III
0.00
0.00
Short-term investments
267,500,958.18
235,841,178.32
1
Short-term financial assets
267,500,958.18
235,841,178.32
a
in related parties
159,572.57
562,893.69
- shares
0.00
0.00
- other securities
0.00
0.00
- originated loans
159,572.57
562,893.69
0.00
0.00
23,334,381.11
122,840,977.21
- other short-term financial assets
b
in other entities
- shares
0.00
0.00
- other securities
23,111,084.75
122,840,977.21
- originated loans
223,296.36
0.00
0.00
0.00
244,007,004.50
112,437,307.42
11,514,376.05
2,651,110.42
232,492,628.45
109,786,197.00
0.00
0.00
- other short-term financial assets
c
cash and other pecuniary assets
- cash in hand and at bank
- other cash
- other pecuniary assets
2
Other short-term investments
IV
Short-term prepayments
TOTAL ASSETS
10
0.00
0.00
3,374,685.03
692,704.17
2,397,892,165.58
2,266,367,582.27
Balance sheet - Equity and liabilities
No.
Item
A
EQUITY
I
Statutory fund
II
Enterprise fund
Balance as of
31.12.2008
Balance as of
31.12.2007
1,964,669,518.60
1,898,745,890.63
386,188,100.54
388,614,605.27
1,487,988,519.36
1,369,094,553.89
0.00
III
Revaluation reserve
0.00
IV
Previous years' profit
0.00
0.00
V
Net profit
90,492,898.70
141,036,731.47
VI
Net profit written-off during the financial year (negative value)
0.00
0.00
B
LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES
433,222,646.98
367,621,691.64
167,816,936.87
124,345,329.93
I
Provisions for liabilities
1
Provisions for deferred income tax
2
3
6,402,519.00
4,049,027.00
Provisions for pension and similar benefits
67,486,993.00
61,509,479.00
- long-term
49,332,885.00
50,047,500.00
- short-term
18,154,108.00
11,461,979.00
Other provisions
93,927,424.87
58,786,823.93
- long-term
0.00
0.00
- short-term
93,927,424.87
58,786,823.93
II
Long-term liabilities
42,694,757.39
89,569,651.59
1
to related parties
2
0.00
0.00
to other entities
42,694,757.39
89,569,651.59
a
credits and loans
41,734,062.38
47,239,564.24
b
arising from debt securities
c
other financial liabilities
d
other
III
Short-term liabilities
1
a
0.00
0.00
960,695.01
2,238,093.65
0.00
40,091,993.70
207,747,249.30
137,478,711.98
to related parties
356,037.48
20,909.63
trade liabilities, maturing:
325,510.48
15,323.88
- up to 12 months
325,510.48
15,323.88
- above 12 months
b
other
2
to other entities
a
credits and loans
b
arising from debt securities
c
d
0.00
0.00
30,527.00
5,585.75
189,286,947.04
121,103,401.80
14,251,973.62
36,575,244.13
0.00
0.00
other financial liabilities
2,237,617.08
1,150,925.32
trade liabilities, maturing:
44,818,467.45
48,863,724.14
- up to 12 months
44,818,467.45
48,863,724.14
- above 12 months
e
received advances for deliveries
f
bill of exchange liabilities
g
tax, custom, insurance and other liabilities
h
payroll
i
other
0.00
0.00
41,539.93
31,671.20
12,411,310.95
10,714,200.50
0.00
2,273,144.10
2,100,766.31
113,252,893.91
21,666,870.20
3
Special funds
18,104,264.78
16,354,400.55
IV
Accruals
14,963,703.42
16,227,998.14
1
Negative goodwill
2
0.00
0.00
Other accruals
14,963,703.42
16,227,998.14
- long-term
12,192,226.81
13,983,590.57
- short-term
2,771,476.61
2,244,407.57
2,397,892,165.58
2,266,367,582.27
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
11
Profit and loss account by nature of expenses
No.
A
Item
Net revenue from sales and equivalent, including revenue:
-from related parties
I
Net revenue from sales of products
Realisation in the period
01.01-31.12.2007
634,978,190.30
679,930,011.51
11,088,889.42
9,350,634.88
614,996,220.10
666,526,427.25
II
Change in products (increase - positive value, decrease - negative value)
0.00
0.00
III
Manufacturing cost of products for in-house purposes
0.00
0.00
IV
Net revenue from sales of goods and materials
B
Operating expenses
19,981,970.20
13,403,584.26
455,106,983.72
459,406,058.07
I
Depreciation
83,995,585.58
69,473,453.93
II
Consumptions of materials and energy
37,204,402.61
31,839,668.19
III
External services
50,900,818.70
32,675,332.27
IV
Taxes and charges
V
Payroll
8,213,632.71
33,691,477.13
199,064,325.14
212,742,163.55
VI
Social security and other benefits
46,774,047.27
53,030,445.29
VII
Other costs by type
10,373,596.05
13,506,317.00
VIII
Value of goods and materials sold
18,580,575.66
12,447,200.71
179,871,206.58
220,523,953.44
C
Profit (loss) on sales (A - B)
D
Other operating revenues
I
Gain on disposal of non-financial fixed assets
32,488,025.72
88,889,766.19
4,260,321.35
21,833,322.40
II
Subsidies
237,583.68
0.00
III
Other operating revenues
27,990,120.69
67,056,443.79
E
Other operating costs
86,468,398.43
99,106,186.36
I
Loss on disposal of non-financial fixed assets
II
Revaluation of non-financial fixed assets
III
Other operating costs
F
Profit (loss) on operating activities (C + D - E)
G
Financial revenues
I
Dividend and profit sharing, including:
- from related parties
II
III
Interest, including:
0.00
0.00
35,180,350.97
35,810,293.23
51,288,047.46
63,295,893.13
125,890,833.87
210,307,533.27
21,060,383.65
17,567,735.35
1,303,487.24
451,185.72
852,839.24
321,453.72
13,273,291.24
4,378,703.85
- from related parties
4,834,952.55
226,810.61
Gain on disposal of investments
5,633,376.12
3,440,555.08
0.00
2,470,521.00
IV
Revaluation of investments
V
Other
H
I
12
Realisation in the period
01.01-31.12.2008
850,229.05
6,826,769.70
Financial expenses
13,658,110.92
15,179,782.15
Interest, including:
4,744,648.80
6,417,455.51
- form related parties
0.00
6,200.57
II
Loss on disposal of investments
0.00
0.00
III
Revaluation of investments
1,932,213.00
8,604,775.09
IV
Other
I
Profit (loss) on business activities (F + G - H)
6,981,249.12
157,551.55
133,293,106.60
212,695,486.47
J
Result on extraordinary events (J.I. - J.II)
0.00
0.00
I
Extraordinary gains
0.00
0.00
II
Extraordinary losses
0.00
0.00
K
Gross profit (loss) (I +/- J)
133,293,106.60
212,695,486.47
48,759,881.00
L
Income tax
29,134,065.00
M
Other obligatory reductions in profit (increases of loss)
13,666,142.90
22,898,874.00
N
Net profit (loss) (K - L - M)
90,492,898.70
141,036,731.47
Statement of changes in equity
No.
I
Item
Opening balance of equity
- adjustment of fundamental errors
II
Opening balance of equity, after adjustments
1
Opening balance of statutory fund
a
increase arising from subsidies received
b
decrease - return of subsidies received
c
decrease - PANSA spin-off
2
Closing balance of statutory fund
3
Realisation in the period
31.12.2008
Realisation in the period
31.12.2007
1,898,745,890.63
2,052,066,558.08
0.00
0.00
1,898,745,890.63
2,052,066,558.08
388,614,605.27
389,977,420.21
0.00
2,426,504.73
0.00
1,362,814.94
386,188,100.54
388,614,605.27
Opening balance of enterprise fund
1,369,094,553.89
1,453,764,091.73
a
increase due to distribution of profit
118,893,965.47
175,618,014.14
b
decrease - PANSA spin-off
0.00
260,287,551.98
4
Closing balance of enterprise fund
1,487,988,519.36
1,369,094,553.89
5
Opening balance of previous years' profit
141,036,731.47
208,325,046.14
0.00
0.00
- adjustments of fundamental errors
0.00
0.00
141,036,731.47
208,325,046.14
decrease with appropriation for the enterprise fund
118,893,965.47
175,618,014.14
c
decrease with appropriation for the employee fund
22,142,766.00
32,707,032.00
7
Closing balance of previous years' profit
8
Net profit
III
Closing balance of equity
6
Previous years' profit after adjustments
a
increase
b
0.00
0.00
0.00
90,492,898.70
141,036,731.47
1,964,669,518.60
1,898,745,890.63
13
Cash flow statement - indirect method
No.
Item
Realisation in the period
01.01-31.12.2007.
A
Cash flows from operating activities
I
Net profit (loss)
II
Total adjustments
1
Depreciation
2
Exchange gains (losses)
3
Interest and profit sharing (dividend)
4
Profit (loss) on investments
(4,409,650.42)
69,086.50
5
Change in provisions
43,471,606.94
57,108,298.49
6
Change in inventory
(3,027,645.14)
(1,648,738.71)
7
Change in receivables
8
Change in short-term liabilities excluding credits and loans
9
Change in accruals and prepayments
10
Other adjustments
III
Net cash flows from operating activities (I +/- II)
B
Cash flows from investment activities
90,492,898.70
141,036,731.47
139,517,660.30
162,450,788.29
83,995,585.58
69,473,453.93
7,058,616.16
(3,295,775.65)
16,560,566.34
27,761,215.76
(41,411,616.82)
88,825,566.78
56,282,646.63
(12,059,240.70)
(18,972,454.65)
(7,934,103.27)
(29,994.32)
(55,848,974.84)
230,010,559.00
303,487,519.76
3,902,167,664.22
3,283,967,346.83
4,376,734.38
29,794,970.59
I
Inflows
1
Disposal of intangible and tangible assets
2
Disposal of investments in real property and in intangible assets
3
From financial assets, including:
a
in related entities
1,572,201.65
1,317,797.70
b
in other entitites
3,896,218,728.19
3,198,826,156.49
- disposal of financial assets
3,896,218,728.19
3,198,696,424.49
- dividend and profit sharing
0.00
129,732.00
- repayment of granted long-term loans
0.00
0.00
- interest
0.00
0.00
- other inflows from financial assets
0.00
0.00
0.00
0.00
3,897,790,929.84
3,200,143,954.19
4
other inflows from investment activities
II
Outflows
1
Purchase of intangible and tangible assets
2
Investments in real property and in intangible assets
3
For financial assets, including:
a
in related parties
500,000.00
15,475,100.00
b
in other entitites
3,784,902,463.61
3,273,623,492.59
- purchase of financial assets
3,784,902,463.61
3,273,623,492.59
0.00
0.00
- long-term loans granted
14
Realisation in the period
01.01-31.12.2008
4
Other outflows from investment activities
III
Net cash flows from investment activities (I +/- II)
0.00
54,028,422.05
3,911,466,155.06
3,518,923,954.56
125,926,990.45
229,825,361.97
0.00
0.00
3,785,402,463.61
3,289,098,592.59
136,701.00
0.00
(9,298,490.84)
(234,956,607.73)
Cash flow statement - indirect method - cont.
No.
Item
Realisation in the period
01.01-31.12.2008
Realisation in the period
01.01-31.12.2007
C
Cash flows from financial activities
I
Inflows
0.00
29,253,000.00
1
Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions
0.00
0.00
2
Credits and loans
0.00
29,253,000.00
3
Issuance of debt securities
0.00
0.00
4
Other inflows from financial activities
0.00
0.00
II
Outflows
88,768,677.74
70,941,069.50
1
Purchase of own shares
2
Dividend and other payments to shareholders
3
Profit distribution outflows other than payments to shareholders
22,832,280.82
32,410,122.05
4
Repayment of credits and loans
32,472,286.14
12,512,316.00
5
Redemption of debt securities
0.00
0.00
6
Payment of other financial liabilities
0.00
0.00
7
Payment of liabilities arising from financial leases
1,699,415.91
1,669,230.82
8
Interest
4,589,646.57
5,726,317.63
9
Other outflows from financial activities
III
0.00
0.00
27,175,048.30
18,623,083.00
0.00
0.00
Net cash flows from financial activities (I +/- II)
(88,768,677.74)
(41,688,069.50)
D
Total net cash flow (A.III +/- B.III +/- C.III)
131,943,390.42
26,842,842.53
E
Change in cash, including:
131,569,697.08
26,648,580.70
- change in cash arising from exchange differences
F
G
(373,693.34)
(194,261.83)
Opening balance of cash
112,437,307.42
85,788,726.72
Closing balance of cash (F +/- D), including:
244,007,004.50
112,437,307.42
4,775,764.68
59,401,363.45
- of limited disposability
15
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
‘Polish Airports’ State Enterprise
Ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
Tel./phone +48 22 650 11 11, fax: +48 22 846 11 95
www.porty-lotnicze.com.pl, www.polish-airports.com

Podobne dokumenty

Untitled - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

Untitled - Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wszystkich segmentach rynku lotniczego. W sumie lotniska zarządzane bezpośrednio przez PPL utrzymują około 50-procentowy udział w polskim rynku. Dynamiczny rozwój przewozów lotniczych wymaga stałeg...

Bardziej szczegółowo