Zał. 3 defibrylator

Transkrypt

Zał. 3 defibrylator
Załącznik nr 3
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) – Defibrylator 1szt.
Nazwa..............................................................................................,
Typ..................................................................................................., Model ………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia............................................................................, Rok produkcji …………………………………………………………………
Lp.
Warunek
graniczny
Parametr/Warunek
A.
Defibrylator dwufazowy
Defibrylator nowy rok produkcji: 2015
Tak
Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie
gorsza niż
640 x 480 pikseli
Tak
Oprogramowanie w języku polskim
Tak
4
Defibrylacja dorosłych i dzieci
Tak
5
Dwufazowa fala defibrylacji
Tak
6
Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J
Tak
1
2
3
Tak/Nie
Miejscowość, data ………………………………………………….
Podpis/y osoby/ób upoważnionych……………………………………………………….
7
Energia dostępna na min. 19 poziomach
Tak
8
Czas ładowania do pełnej energii ≤ 9 sek.
Tak
9
Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla
dzieci
Tak
10
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)
Tak
Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do
synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z
wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego
Tak
11
Moduł EKG/Respiracja
B.
Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy
obserwacja
jednocześnie
6
odprowadzeń
1
Zakres pomiarowy HR min. 15-300 uderzeń/min
Tak
Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego
(wtedy możliwość jednoczesnej prezentacji 7 odprowadzeń EKG)
Tak
Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4
Tak
5
Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie
pomiarowym
Tak
6
Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-120 oddechów/min. z prezentacją krzywej
oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s
Tak
2
3
4
Miejscowość, data ………………………………………………….
Podpis/y osoby/ób upoważnionych……………………………………………………….
Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy
Tak
Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i Respiracji
Tak
9
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg i fali oddechu z ostatnich min. 6 godzin
monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora
Tak
10
Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem
wydzielonej energii - bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator)
Tak
11
Funkcja autotestu: defibrylator samodzielnie załącza się, testuje się, drukuje raport z autotestu a
następnie wyłącza się.
Tak
12
Możliwość ustawienia godziny wykonywania autotestu.
13
Możliwość rozbudowy o defibrylację półautomatyczną AED, saturację, nieinwazyjny pomiaru
ciśnienia, kapnografię
Tak
Tak
14
Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego.
Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50
defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego.
Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania
sieciowego
< 7kg
15
Masa samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja,
EKG/Respiracja, rejestrator, stymulator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i
dorosłych
16
Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm,
Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego
Tak
7
8
Miejscowość, data ………………………………………………….
Tak
Podpis/y osoby/ób upoważnionych……………………………………………………….
Gwarancja –serwis gwarancyjny – serwis pogwarancyjny
C.
1
Okres gwarancji min.24 miesiące
Tak
2
Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie
trwania gwarancji
Tak
3
Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. jeden raz w ciągu
12 miesięcy
Tak
4
Czas reakcji serwisu na przyjęcie zgłoszenia o uszkodzeniu (na miejscu u użytkownika aparatu)
≤ 48godz.
5
Aparat zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy
gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni
Tak
6
Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 10
lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu
Tak
7
W razie potrzeby wykonania naprawy okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt
Wykonawcy
Tak
Tak
8
Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla
prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych
lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz
dostawców takich części i materiałów–załączyć do oferty
Tak
9
Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla
prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji,
okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa które zgodnie z
instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz
podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania
Miejscowość, data ………………………………………………….
Podpis/y osoby/ób upoważnionych……………………………………………………….
tych czynności–załączyć do oferty
G.
Szkolenie
1
Przeszkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania aparatu
Tak
2
Instrukcja obsługi w języku polskim
Tak
Miejscowość, data ………………………………………………….
Podpis/y osoby/ób upoważnionych……………………………………………………….