Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Transkrypt

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA I OCENIANE PARAMETRY DEFIBRYLATORA
Nazwa – typ aparatu, numer katalogowy: .......................................................................................................
Wykonawca/Producent: ..................................................................................................................................
Lp.
Wymagane parametry (graniczne)
1
Defibrylator fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 lub 2014.
2
Aparat przenośny z torbą transportową
Defibrylacja przez łyŜki twarde i elektrody naklejane
(w wyposaŜeniu wymienialne łyŜki dla dorosłych oraz
pediatryczne -moŜliwość defibrylacji dorosłych i dzieci)
Defibrylator moŜe posiadać zintegrowane łyŜki wielorazowe dla
dorosłych i dzieci.
3
4
Poziom energii defibrylacji w zakresie co najmniej od 2 do 200 J
5
Typ impulsu – dwufazowy prostokątny
Czas ładowania defibrylatora do energii 200 J poniŜej 7 sekund z
akustycznym i optycznym sygnałem gotowości po naładowaniu
Kardiowersja impulsem defibrylacyjnym synchronizowanym
załamkiem R
6
7
8
9
10
11
Ładowanie przyciskiem na łyŜce i na płycie czołowej
Aparat wyposaŜony w kolorowy ekran LCD wysokiej
rozdzielczości o przekątnej min. 5,9 cala
Monitorowanie EKG z moŜliwością podłączenia przewodu min. 3
odprowadzeniowego
MoŜliwość zapisu trendu EKG lub zapisu fragmentów przebiegu
EKG
12
Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca
13
MoŜliwość „zamroŜenia” obrazu na ekranie lub wydruk obrazu z
kilkusekundowym opóźnieniem
14
Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych
15
Drukarka termiczna, moŜliwość zapisu i wydruku na papierze
16
17
18
19
TAK – potwierdzenie
Wykonawcy, opis,
uwagi
Drukowane informacje – czas, data, energia defibrylacji, częstość
akcji serca, prąd stymulacji, znacznik synchronizacji QRS,
wzmocnienie EKG, odprowadzenie EKG, alarm, wynik testu
aparatu,
System doradczy analizujący prawidłowość podłączenia elektrod
oraz zapis EKG określający konieczność lub brak konieczności
defibrylacji
Funkcja stymulacji zewnętrznej z moŜliwością wykonania
stymulacji w trybach na „Ŝądanie” i asynchronicznym
Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na Ŝądanie
Nr sprawy 19/2014
1/2
Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
20
Częstość stymulacji min. 40 -170 impulsów/minutę
21
Regulacja prądu stymulacji min. 10 -140 mA
22
Ilość wyładowań (praca na akumulatorze) przy max. mocy
i temperaturze otoczenia 20oC min. 50 wyładowań.
Czas pracy z akumulatorów min. 80 min. monitorowania lub min.
50 defibrylacji energią 200 J
22
Zasilanie sieciowo - akumulatorowe
23
24
25
Aparat spełniający normy i standardy
UL 6060I, IEC 60601-2-4,
Ładowarka do akumulatorów (moŜe być wbudowana do aparatu)
Wbudowany rejestrator termiczny (uruchamiany z łyŜek
defibrylatora lub panelu defibrylatora).
Uruchamiany:
- ręcznie
- automatyczne
26
Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
27
CięŜar kompletnego aparatu poniŜej 8 kg
Pomiar saturacji w technologii zapewniającej eliminacje artefaktów
ruchowych i wynikających z niskiej perfuzji wraz z czujnikiem
typu klips na palec dla dorosłych
w zakresie minimum 1-100 %
Komunikacja z uŜytkownikiem w języku polskim ( dotyczy
równieŜ opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez
aparat komunikatów głosowych )
28
29
WyposaŜenie
1
Akumulator na wyposaŜeniu
2
Przewód EKG 3 lub 5 Ŝyłowy odprowadzeniowy długość min. 2m
3
Przewód elektrod stymulacji zewnętrznej
4
Elektrody do stymulacji zewnętrznej 5 kompletów
6
ŁyŜki twarde dla dorosłych i pediatryczne ( po 1 kpl ) – dopuszcza
się łyŜki zintegrowane
Papier EKG w ilości 12 szt.
7
Instrukcja obsługi w języku polskim
8
Torba transportowa
5
W celu prawidłowej oceny jakości defibrylatora przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie max. 4 dni od upływu terminu otwarcia ofert dokonać prezentacji zaoferowanego defibrylatora w
siedzibie Zamawiającego ( po uprzednim uzgodnieniu terminu prezentacji ).
............................................
............................................................
Miejscowość i data
Pieczątka i podpis osoby
upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy
Nr sprawy 19/2014
2/2