WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński

Transkrypt

WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński
WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński
1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Rodzaje badań
Instytuty badawcze
Metody jakościowe i ilościowe
Projekty badawcze
Wielkość i organizacja rynku badań w Polsce
2. ORGANIZACJA SIECI ANKIETERSKICH - Zbigniew Sawiński
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Dwustopniowa sieć ankieterska
Jednostopniowa sieć ankieterska
Organizacja badań jakościowych
Organizacja badań telefonicznych
Odrębność sieci ankieterskich różnych instytutów
3. CZY NADAJĘ SIĘ NA ANKIETERA? - Paweł B. Sztabiński
3.1
3.2
3.3
3.4
Kryteria formalne
Cechy osobowościowe i predyspozycje
Motywacje ankieterów
Rola doświadczenia w pracy ankietera (36).
4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE
ANKIETERA - Franciszek Sztabiński
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Rozmowa wstępna
Przygotowanie ogólne
Szkolenie poprzedzające udział ankietera w konkretnym badaniu (tzw. briefing)
Szkolenia problemowe
Profesjonalizacja zajęcia ankietera
5. DLACZEGO NALEŻY RYGORYSTYCZNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRACY ANKIETERSKIEJ?
WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY JAKO TECHNIKA STANDARYZOWANA - Paweł B. Sztabiński
5.1 Wywiad kwestionariuszowy jako pomiar
5.2 Standaryzacja narzędzia badawczego
5.3 Standaryzacja warunków wywiadu
6. NARZĘDZIE BADAWCZE I JEGO ELEMENTY. CZY TYLKO KWESTIONARIUSZ? – Franciszek
Sztabiński
6.1
6.2
6.3
6.4
Kwestionariusz wywiadu
Instrukcja do kwestionariusza
Materiały pomocnicze do wywiadu
Inne materiały badawcze
7. METODY DOBORU RESPONDENTÓW - Zbigniew Sawiński
7.1 Definicja badanej zbiorowości
7.2 Badana zbiorowość a próba
7.3 Losowe i nielosowe schematy doboru próby
7.4 Schemat doboru losowego: próba realizowana do wyczerpania
7.5 Schemat doboru losowego: próba zasadnicza i dobór uzupełniający
7.6 Schematy doboru losowego: imienna próba osób
7.7 Schematy doboru losowego: adresowa próba osób
7.8 Schematy doboru losowego: próba gospodarstw
7.9 Adresowe próby osób i próby gospodarstw: pod podanym adresem jest więcej niż jedno
gospodarstwo domowe
7.10 Schematy doboru losowego: metoda ustalonej ścieżki
7.11 Schemat doboru losowego: dopuszczalne przyczyny niezrealizowania wywiadu
7.12 Schemat doboru udziałowego
7.13 Wiązka realizacyjna
7.14 Kategorie osób wykluczonych z uczestnictwa w badaniu
7.15 Dokumentacja doboru
8. SZKOLENIE DO BADANIA (RIEFING) I PRZYGOTOWANIE ANKIETERA DO WYWIADU -
Franciszek Sztabiński
8.1 Przygotowanie do szkolenia i udział ankietera w szkoleniu do badania
8.2 Indywidualne przygotowanie do realizacji wywiadów.
9. ARANŻACJA WYWIADU – Paweł B. Sztabiński
9.1 Znaczenie i cele aranżacji
9.2 Elementy aranżacji
9.3 Fazy aranżacji
9.4 Co jeszcze należy mieć na uwadze podczas aranżacji
9.5 Aranżacja w badaniach, w których rozsyłane są listy (karty) zapowiednie
9.6 Aranżacja w domach wyposażonych w domofon
9.7 Umawianie się z respondentem przez telefon
9.8 Aranżacja wywiadu w badaniach realizowanych na próbach udziałowych (kwotowych)
oraz doboru respondentów metoda ustalonej ścieżki
9.9 Odmowy
9.10 Przykładowe sposoby przekonywania respondenta do udziału w badaniu
9.11 Czy prawdziwe są niektóre wyobrażenia o pracy ankietera?
10. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA WYWIADU – Paweł B. Sztabiński
11. WARUNKI PROWADZENIA WYWIADU - Paweł B. Sztabiński
11.1 Miejsce wywiadu
11.2 Osoby trzecie podczas wywiadu
11.3 Uwagi dodatkowe
12. ZADAWANIE PYTAŃ I NOTOWANIE ODPOWIEDZI. RODZAJE PYTAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH – Paweł B. Sztabiński
12.1 Ogólne zasady zadawania pytań
12.2 Rodzaje pytań kwestionariuszowych i zasady ich zadawania
13. DYNAMIKA WYWIADU. NIETYPOWE SYLTUACJE PODCZAS WYWIADU - Paweł B. Sztabiński
13.1 Fazy wywiadu
13.2 Nietypowy przebieg wywiadu
14. METRYCZKA RESPONDENTA - Franciszek Sztabiński
14.1 Zestaw pytań metryczkowych
14.2 Sformułowanie pytań metryczkowych
14.3 Zadawanie pytań metryczkowych
15. ZAKOŃCZENIE WYWIADU. OPRACOWANIE WYWIADU I ROZLICZENIE Z WYKONANEJ PRACY
- Franciszek Sztabiński
15.1 Zakończenie wywiadu
15.2 Opracowanie wywiadu
15.3 Zakończenie pracy przy danym badaniu i rozliczenie z jego wykonania
16. WYWIADY OSOBISTE Z KOMPUTEREM PRZENOŚNYM (CAPI) – Zbigniew Sawiński
16.1 Status przenośnego komputera jako narzędzia realizacji wywiadów
16.2 Specyficzne kwalifikacje i przygotowanie ankietera do realizacji wywiadów
wspomaganych komputerowo
16.3 Sposób komunikowania się instytutu badawczego z ankieterami
16.4 Aranżacja wywiadu oraz przygotowanie sprzętu do jego prowadzenia
16.5 Wyjaśnienie respondentowi zasad prowadzenia wywiadu CAPI
16.6 Bezpieczeństwo ankietera realizującego badania CAPI (233).
16.7 Kontrola pracy ankieterów CAPI
17. BADANIA TRACKINGOWE I PANELOWE - Anna Dyjas-Pokorska
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
Cechy badania trackingowego
Cechy badania panelowego
Rodzaje badań trackingowych i standardy ich realizacji
Dobór osób w badaniu trackingowym
Standardy realizacji wywiadów w badaniach panelowych
Zasady doboru respondentów w badaniach panelowych
Kwestionariusz wywiadu i dzienniczki w panelu i trackingu
Materiały stymulujące
18. WYWIADY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH - Zbigniew Sawiński
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
Rodzaje badań realizowanych w miejscach publicznych
Legalność działania ankietera w miejscu publicznym
Przygotowanie ankietera do wywiadów w miejscu publicznym
Nadzór nad realizacją wywiadów w miejscu publicznym ze strony superwizora
Nadzór nad realizacją badania ze strony klienta
19. TESTOWANIE PRODUKTU W SIEDZIBIE INSTYTUTU (CLT) - Anna Dyjas-Pokorska
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
Określenie specyfiki badania
Lokalizacja badania
Dobór respondenta w testach CLT
Rodzaje testów CLT ze względu na przedmiot badania
Sposób prowadzenia wywiadu w badaniach typu CLT
Uwagi końcowe
20. WYWIADY ZE SPECJALNYMI KATEGORIAMI RESPONDENTÓW - Paweł B. Sztabiński, Dorota
Muszyńska.
20.1 Wywiady z dziećmi i młodzieżą
20.2 Wywiady ze specjalnymi kategoriami dorosłych
21. ANKIETY AUDYTORYJNE - Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk, Anna Dyjas-Pokorska
21.1 Ankieta audytoryjna w szkołach
21.2 Zastosowanie ankiety audytoryjnej w badaniach marketingowych
21.3 Szczególne zastosowania sesji audytoryjnych
21.4 Podsumowanie
22. BADANIA W INSTYTUCJACH - Zbigniew Sawiński
22.1 Podstawy prowadzenia badań w instytucjach
22.2 Specyfika doboru próby w badaniach biznesowych
22.3 Tematyka badań realizowanych w instytucjach oraz rola respondenta jako informatora
22.4 Wpływ wielkości badanej firmy na procedurę badania
22.5 Rola szkolenia do badania
22.6 Aranżacja badania w instytucji
22.7 Zasady prowadzenia wywiadów
22.8 Kontrola i ocena pracy ankietera w badaniach realizowanych w instytucjach
23. BADANIA RETAIL AUDIT- Piotr Marzec, Teresa Żmijewska-Jędrzejczyk
23.1. Charakterystyka badania handlu detalicznego
23.2. Przygotowanie ankietera do pracy w charakterze audytora
23.3. Rekrutacja placówek handlu detalicznego
23 4. Realizacja badania w sklepach - procedura spisowa
24. BADANIA CATI I WYWIADY PRZEZ TELEFON - Zbigniew Sawiński
24.1 Studio CATI
24.2. Przebieg wywiadu CATI
24.3 Dobór respondenta
24.4 Rekrutacja i szkolenie ankieterów CATI
24.5 Kontrola pracy ankieterów podczas badań CATI
25. KONTROLA REALIZACJI BADANIA - Franciszek Sztabiński .
25.1. Kto prowadzi kontrolę? Poziomy kontroli
25.2 Dlaczego prowadzi się kontrolę? Funkcje kontroli
25.3 Jak się kontroluje? Założenia badania kontrolnego
25.4 Wyniki kontroli
26. CZY ANKIETERZY OSZUKUJĄ? JAK MOŻNA TO SPRAWDZIĆ? - Zbigniew Sawiński, Franciszek
Sztabiński
26.1 Oszustwa polegające na niezrealizowaniu wywiadu
26.2
26.3
26.4
26.5
Oszustwa popełniane przy doborze respondenta
Oszustwa popełniane podczas prowadzenia wywiadu
Strategie nieuczciwych ankieterów
Perspektywy
27. PROBLEMY ETYCZNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ANKIETERA - Paweł B. Sztabiński, Stanisław
Mirowski
27.1 Normy postępowania wobec instytutu badawczego
27.2 Normy postępowania wobec respondentów
28.USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - Stanisław Mirowski
28.1. Wprowadzenie
28.2. Dane osobowe i ich przetwarzanie
28.3. Obowiązki instytutu w zakresie ochrony danych osobowych
28.4. Różnice między badaniem a marketingiem bezpośrednim
28.5. Jak wyjaśniać respondentom, że ich osobisty udział w badaniu nie jest sprzeczny z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
28.6 Dane osobowe pochodzące od zleceniodawcy badania
28.7 Szczególny obowiązek chronienia przez ankietera danych osobowych podczas realizacji
badania
28.8 Postępowanie ankietera w badaniach, w których instytut wielokrotnie kontaktuje się z
respondentem
28.9 Uwagi końcowe
29. PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI PRACY ANKIETERÓW - Zbigniew Sawiński
29.1 Geneza i zasięg programu PKJPA
29.2 Przedmiot i zawartość programu PKJPA
29.3 Obowiązki instytutów badawczych w zakresie szkolenia ankieterów
29.4 Dokumentacja współpracy z ankieterem prowadzona przez instytut badawczy
29.5 Wymogi PKJPA w zakresie kontroli pracy ankieterów
29.6 Weryfikacja zasad przestrzegania PKJPA przez instytuty badawcze
29.7 Rola ankietera jako współuczestnika programu PKJPA
30. ANKIETERZY O SWOJEJ PRACY - Franciszek Sztabiński, Anna Dyjas-Pokorska
30.1 Dotarcie do respondenta i uzyskanie zgody na wywiad: trudności i niebezpieczeństwa
30.2 Przebieg wywiadu: układ ról ankieter-respondent
30.3 Przebieg wywiadu: „dodatkowa" aktywność respondenta
30.4 Przebieg wywiadu: metryczka
30.5 Zakończenie wywiadu
30.6 Inne trudności (jakie?)
30.7 Jak postępować w trudnych sytuacjach: ogólne zasady
30.8 A może jednak?
ANEKS
PROGRAM KONTROLI JAKOŚCI PRACY ANKIETERÓW NA PODSTAWIE: IQCS (INTER-VIEWER
QUALITY CONTROL SCHEME)
INDEKS