Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. – wyd. 2 zm

Transkrypt

Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. – wyd. 2 zm
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. – wyd. 2 zm., 11
dodr. – Warszawa, 2017
Spis treści
Przedmowa
XIX
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA
Rozdział 1. Zarządzanie i praca menedżera
Wprowadzenie do zarządzania
Proces zarządzania
Planowanie i podejmowanie decyzji: określanie trybu działania
Organizowanie: koordynacja działań i zasobów
Przewodzenie: motywowanie ludzi i kierowanie nimi
Kontrolowanie: Obserwowanie i ocena działań
Typy menedżerów
Zarządzanie na różnych szczeblach organizacji
Zarządzanie w różnych dziedzinach organizacji
Praca w warunkach różnorodności: Jak rozbić szklany sufit?
Podstawowe role i umiejętności menedżerów
Role menedżerskie
Umiejętności menedżerskie
Technika informacyjna zarządzania:
Technika polepsza umiejętności kierownicze
Charakter pracy menedżera
Zarządzanie: wiedza i sztuka
Współczesne problemy zarządzania: Realizacja marzenia...,
ale czyjego marzenia?
Jak zostać menedżerem?
Zakres zarządzania
Zarządzanie w organizacjach nastawionych na zysk (komercyjnych)
Zarządzanie w organizacjach nie nastawionych na zysk (niekomercyjnych)
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Przypisy
3
5
8
9
10
10
11
12
12
14
15
16
17
19
Rozdział 2. Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania
Rola teorii i historii w zarządzaniu
Znaczenie teorii i historii
Świat zarządzania: Historia zarządzania jako projekt globalny
Prekursorzy teorii zarządzania
Klasyczne podejście do zarządzania
Naukowe zarządzanie
Zarządzanie administracyjne
Co dziś sądzimy o klasycznym podejściu do zarządzania
Kierunek behawiorystyczny w teorii zarządzania
36
38
38
39
40
41
42
44
45
46
19
22
23
23
25
27
27
28
29
30
31
31
34
Praca w warunkach różnorodności: Ponowne odkrywanie Mary Parker Follet
Eksperymenty z Hawthorne
Kierunek stosunków międzyludzkich (human relations)
Pojawienie się kierunku uwypuklającego zachowania organizacyjne
Behawiorystyczne podejście do zarządzania dziś
Ilościowe podejście do zarządzania
Ilościowa teoria zarządzania
Zarządzanie operacyjne
Ilościowe podejście do zarządzania dziś
Podejścia integrujące
Podejście systemowe
Podejście sytuacyjne
Podejście zintegrowane
Współczesne problemy i wyzwania zarządzania
Współczesne zastosowania koncepcji zarządzania
Współczesne wyzwania zarządzania
Technika informacyjna zarządzania: Błogosławieństwo i przekleństwo
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i umiejętności
interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych i koncepcyjnych
Przypisy
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
56
57
59
59
60
62
64
65
66
66
67
69
CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKOWY KONTEKST ZARZĄDZANIA
Rozdział 3. Otoczenie organizacji i menedżerów
Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji
Otoczenie zewnętrzne
Otoczenie ogólne
Współczesne problemy zarządzania:
Zszywać czy nie zszywać... oto jest pytanie
Otoczenie zadaniowe
Świat zarządzania: Na ratunek dostawcom Toyoty
Środowisko wewnętrzne
Właściciele
Zarząd
Pracownicy
Fizyczne środowisko pracy
Stosunki między organizacją a jej otoczeniem
Jak otoczenie oddziałuje na organizację?
Jak organizacje przystosowują się do swego otoczenia?
Otoczenie a skuteczność organizacji
Jakość jako wyzwanie: Russell Stover zagrywa (czekoladowym) atutem
Modele skuteczności organizacji 98 Przykłady skuteczności organizacji
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
73
74
75
77
79
81
83
87
87
87
88
89
89
89
93
96
91
99
100
101
102
102
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i umiejętności
interpersonalnych
Przypisy
103
105
Rozdział 4. Etyczne i społeczne otoczenie organizacji
107
Etyka indywidualna w organizacjach
109
Etyka zarządzania
111
Technika informacyjna zarządzania: Niebezpieczeństwa poczty elektronicznej112
Etyka w kontekście organizacyjnym
114
Kierowanie zachowaniem etycznym
115
Odpowiedzialność społeczna a organizacje
117
Dziedziny odpowiedzialności społecznej
118
Odpowiedzialność społeczna: argumenty za i przeciw
120
Podejścia organizacji do kwestii odpowiedzialności społecznej
122
Współczesne problemy zarządzania: wolontariusze czy poborowi?
125
Praca w warunkach różnorodności: Zatrudnianie pracowników
z grup wysokiego ryzyka może się opłacać
126
Władze państwowe a odpowiedzialność społeczna
127
W jaki sposób państwo oddziałuje na organizacje?
127
Jak organizacje wpływają na rząd?
128
Kierowanie odpowiedzialnością społeczną
130
Formalne wymiary organizacji
130
Nieformalne wymiary organizacji
132
Ocena odpowiedzialności społecznej
133
Podsumowanie
134
Pytania kontrolne
135
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
135
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
136
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
137
Przypisy
139
Rozdział 5. Globalny kontekst zarządzania
Istota międzynarodowej działalności gospodarczej
Co to jest przedsiębiorstwo międzynarodowe
Tendencje pojawiające się w międzynarodowej działalności gospodarczej
Zarządzanie procesem umiędzynarodowienia
Jakość jako wyzwanie: Samsung szuka pomocy u Nissana
w sprawach jakości
Współczesne problemy zarządzania: Nike pod ostrzałem
Zarządzanie na rynku międzynarodowym
Struktura gospodarki globalnej
Dojrzałe gospodarki i systemy rynkowe
Gospodarki o dużym potencjale i (lub) wysokim tempie wzrostu
Inne gospodarki
Wyzwania, jakie stwarza otoczenie dla zarządzania międzynarodowego
Otoczenie ekonomiczne
Technika informacyjna zarządzania: Technologia napędza globalny
wzrost sieci Wal-Mart
Otoczenie polityczne i prawne
Otoczenie kulturowe
Zachowania indywidualne w różnych kulturach
141
142
143
145
146
147
150
151
152
152
155
155
157
157
158
159
162
163
Konkurencja w gospodarce światowej
Globalizacja a rozmiary organizacji
Wyzwania dla zarządzania w gospodarce światowej
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
Przypisy
166
166
168
170
170
171
172
172
174
Rozdział 6. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe
Charakter kultury organizacyjnej i społecznej
Kultura organizacji
Znaczenie kultury organizacji
Czynniki decydujące o kulturze organizacji
Zarządzanie kulturą organizacji
Świat zarządzania: Szerzenie kultury Merrill Lynch
Różnorodność i wielokulturowość w organizacjach
Tendencje rozwojowe różnorodności i wielokulturowości
Wymiary różnorodności i wielokulturowości
Współczesne problemy zarządzania: Dylemat starszych pracowników
Praca w warunkach różnorodności: Bariery językowe w miejscu pracy
Wpływ różnorodności i wielokulturowości na organizacje
Wielokulturowość a przewaga konkurencyjna
Wielokulturowość a konflikt
Kierowanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacjach
Strategie indywidualne
Podejścia organizacyjne
W stronę organizacji wielokulturowej
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Przypisy
176
177
179
179
180
180
181
183
183
184
187
188
190
190
192
193
193
195
198
200
200
201
201
202
204
CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Rozdział 7. Podstawowe elementy planowania i
podejmowania decyzji
Proces podejmowania decyzji i planowania
Cele organizacji
Funkcje celów
Technika informacyjna zarządzania: Pier 1 Imports wykorzystuje
technikę do osiągania celów
Rodzaje celów
Odpowiedzialność za ustalanie celów
Zarządzanie wielorakimi celami
Planowanie w organizacji
Współczesne problemy zarządzania: Kompromisy, ciągle kompromisy
Rodzaje planów organizacji
209
211
212
212
213
214
217
217
218
218
219
Ramy czasowe planowania
Odpowiedzialność za proces planowania
Planowanie awaryjne
Planowanie taktyczne
Opracowywanie planów taktycznych
Realizacja planów taktycznych
Planowanie operacyjne
Plany jednorazowe
Plany ciągłe (trwale obowiązujące)
Jakość jako wyzwanie: Costco dogania
Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planowania
Bariery w ustalaniu celów i planowaniu
Przezwyciężanie barier
Wykorzystanie zarządzania przez cele do realizacji planów
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
Przypisy
219
221
223
224
225
226
227
227
228
230
231
231
233
234
237
238
238
239
239
241
Rozdział 8. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne
Charakter zarządzania strategicznego
Składniki strategii
Typy wariantów strategii
Formułowanie i wdrażanie strategii
Współczesne problemy zarządzania: Zalety strategii
Wykorzystanie analizy typu SWOT do formułowania strategii
Ocena mocnych stron organizacji
Ocena słabych stron organizacji
Ocena szans i zagrożeń
Praca w warunkach różnorodności: Zbyt mała różnorodność?
Formułowanie strategii na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej
Ogólne typy strategii w ujęciu Portera
Typologia Milesa i Snowa
Strategia oparta na cyklu życia produktu
Wdrażanie strategii na poziomie jednostki operacyjnej
Wdrażanie ogólnych typów strategii w ujęciu Portera
Wdrażanie strategii zaproponowanych przez Milesa i Snowa
Formułowanie strategii na szczeblu całego przedsiębiorstwa
Strategia jednego produktu
Dywersyfikacja zależna
Dywersyfikacja niezależna
Wprowadzanie w życie strategii na szczeblu przedsiębiorstwa
Jak stać się firmą zdywersyfikowaną?
Świat zarządzania: Łączenie alkoholowych gigantów
Zarządzanie dywersyfikacją
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
243
244
245
246
247
248
249
249
252
253
254
254
255
256
258
260
260
262
263
264
264
266
268
268
269
270
274
275
276
276
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Przypisy
Rozdział 9. Zarządzanie podejmowaniem decyzji i
rozwiązywaniem problemów
Istota podejmowania decyzji
Definicja podejmowania decyzji
Świat zarządzania: Kiedy liczy się przede wszystkim czas
Typy decyzji
Warunki podejmowania decyzji
Praca w warunkach różnorodności: Podejmowanie twardych decyzji
Racjonalne podejście do podejmowania decyzji
Klasyczny model podejmowania decyzji
Etapy racjonalnego podejmowania decyzji
Technika informacyjna zarządzania: Wykorzystanie Internetu
do poprawy jakości decyzji
Behawioralne aspekty podejmowania decyzji
Model administracyjny
Siły polityczne w podejmowaniu decyzji
Intuicja i narastanie zaangażowania
Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji
Etyka a podejmowanie decyzji
Jakość jako wyzwanie: Wiedzieć, kiedy przestać
Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji w organizacjach
Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
Zalety grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
Wady grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
Zarządzanie procesami grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Przypisy
Rozdział 10. Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem
nowych przedsięborstw
Istota przedsiębiorczości
Rola przedsiębiorczości w społeczeństwie
Innowacje
Praca w warunkach różnorodności: Rzucić wszystko, by mieć wszystko
Tworzenie miejsc pracy
Zasilanie sektora wielkich przedsiębiorstw
Strategia dla przedsiębiorczych organizacji
Wybór gałęzi
Akcentowanie wyróżniających się umiejętności
Świat zarządzania: Wielki obraz
Przygotowanie planu biznesowego (biznesplanu)
Przedsiębiorczość a zarządzanie międzynarodowe
Struktura przedsiębiorczych organizacji
277
278
280
281
282
282
283
285
287
287
288
288
289
294
294
296
297
298
299
299
300
300
302
302
303
304
305
305
306
307
308
310
311
312
314
314
315
315
315
316
318
320
321
322
323
Formy własności i źródła finansowania
Metody uruchamiania nowego przedsiębiorstwa
Współczesne problemy zarządzania: Big Mac atakuje?
Źródła pomocy w zarządzaniu
Wyniki działania przedsiębiorczych organizacji
Cykl życia przedsiębiorczych firm
Przyczyny sukcesu przedsiębiorcy
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się i
umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Przypisy
323
325
327
327
329
330
331
333
333
334
335
336
337
CZĘŚĆ IV. PROCES ORGANIZOWANIA
Rozdział 11. Podstawowe elementy organizowania
Elementy organizowania
Projektowanie stanowisk pracy
Specjalizacja stanowisk pracy
Korzyści i ograniczenia specjalizacji
Alternatywy specjalizacji
Technika informacyjna zarządzania: Praca w domu w firmie Compaq
Grupowanie stanowisk pracy i tworzenie wydziałów
Uzasadnienie grupowania
Rozpowszechnione podstawy grupowania
Ustalenie relacji podporządkowania
Hierarchia zależności
Świat zarządzania: Bridgestone organizuje świat
Mała czy duża rozpiętość kierowania?
Organizacje wysmukłe a organizacje spłaszczone
Jakość jako wyzwanie: Podnoszenie jakości w Andersen Windows
Ustalanie właściwej rozpiętości kierowania
Podział uprawnień władczych w organizacji
Proces delegowania uprawnień
Decentralizacja i centralizacja
Działania koordynujące
Potrzeba koordynacji
Metody koordynacji strukturalnej
Rozróżnienia między stanowiskami
Różnice między stanowiskami liniowymi i sztabowymi
Nasilenie administracji
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Przypisy
Rozdział 12. Zarządzanie projektowaniem struktury i
341
342
343
344
344
345
346
350
350
350
354
354
354
355
356
357
358
359
360
362
363
363
364
366
366
367
368
368
369
370
370
372
schematu organizacji
Charakter schematu organizacyjnego
Uniwersalne podejście do schematu organizacyjnego
Model biurokratyczny
Świat zarządzania: Jak Toyota walczy z biurokracją
Model behawioralny
Wpływ sytuacji na projektowanie schematu organizacyjnego
Technika podstawowa
Technika informacyjna zarządzania: Organizacja „okablowana"
Otoczenie
Rozmiary organizacji
Cykl życia organizacji
Strategia a schemat organizacyjny
Strategia na poziomie całego przedsiębiorstwa
Strategia na poziomie jednostki operacyjnej
Funkcje organizacji
Podstawowe formy struktury organizacyjnej
Struktura funkcjonalna (struktura typu U)
Struktura konglomeratowa (struktura typu H)
Struktura wielowydziałowa (struktura typu M)
Struktura macierzowa
Współczesne problemy zarządzania: Jednostka czy zespół?
Struktury hybrydowe
Nowe formy w tworzeniu struktury organizacji
Organizacja zespołowa
Organizacja wirtualna
Organizacja ucząca się
Projektowanie schematów i struktury organizacji międzynarodowych
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Przypisy
374
375
376
376
377
378
381
381
383
384
385
386
386
387
387
388
388
389
390
391
392
395
395
396
396
397
397
398
400
400
401
401
402
404
Rozdział 13. Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami
Charakter zmian organizacyjnych
Siły działające na rzecz zmian
Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?
Zarządzanie zmianami w organizacjach
Kroki w procesie zmian
Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian
Technika informacyjna zarządzania: Niełatwo nauczyć starego
psa nowych sztuczek!
Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Obszary zmian w organizacji
Zmiana struktury i schematu organizacji
Dokonywanie zmian techniki i operacji
Zmiany w zasobach ludzkich
Praca w warunkach różnorodności: Zmiany postaw i zachowań
wobec różnorodności
406
407
408
409
410
411
412
413
414
416
417
417
418
418
Przeprojektowywanie w organizacjach
Doskonalenie organizacji
Przesłanki doskonalenia organizacji
Metody doskonalenia organizacji
Skuteczność doskonalenia organizacji
Innowacje organizacyjne
Proces innowacji
Formy innowacji
Świat zarządzania: Naprawianie Philipsa
Zaniechanie wprowadzania innowacji
Wspieranie innowacji w organizacjach
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Przypisy
419
421
421
422
423
424
424
426
429
429
430
432
433
434
434
435
437
Rozdział 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia
Strategiczne znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
Prawne otoczenie zarządzania zasobami ludzkimi
Zmiany społeczne a zarządzanie zasobami ludzkimi
Pozyskiwanie zasobów ludzkich
Planowanie zasobów ludzkich
Rekrutowanie pracowników
Współczesne problemy zarządzania: Niska płaca czy żadna?
Dobór pracowników
Świat zarządzania: Toyota szuka najlepszych
Doskonalenie zasobów ludzkich
Szkolenie i doskonalenie
Ocena wyników
Zwrotna informacja o wynikach
Utrzymywanie zasobów ludzkich
Ustalanie wynagrodzenia
Ustalanie świadczeń
Praca w warunkach różnorodności: Tendencje do oferowania
świadczeń dla partnerów życiowych
Planowanie kariery
Kierowanie stosunkami pracy
Jak pracownicy tworzą związki zawodowe
Negocjacje zbiorowe
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Przypisy
439
440
441
441
446
448
448
451
451
453
453
456
456
457
462
463
463
465
CZĘŚĆ V. PROCES PRZEWODZENIA
466
466
467
467
468
470
471
472
472
473
475
Rozdział 15. Podstawowe elementy zachowania jednostek w
organizacjach
Rozumienie jednostek w organizacjach
Kontrakt określający wzajemne zachowania
Dopasowanie jednostki do stanowiska pracy
Technika informacyjna zarządzania: Modelowanie ludzkich zachowań
Charakter różnic między jednostkami
Osobowość a zachowania jednostek
„Wielka piątka" cech osobowości
Inne wchodzące w grę cechy osobowości
Postawy a zachowanie jednostki
Postawy związane z pracą
Jakość jako wyzwanie: odbudowanie pozytywnych postaw w Continental
Emocje i nastrój w organizacjach
Spostrzeganie (percepcja) a zachowanie indywidualne
Podstawowe procesy spostrzegania
Spostrzeganie i atrybucja
Stres a zachowanie jednostki
Przyczyny i skutki stresu
Współczesne problemy zarządzania: Stres i przemoc w miejscu pracy
Radzenie sobie ze stresem
Kreatywność w organizacjach
Jednostka kreatywna
Proces twórczy
Zwiększanie kreatywności w organizacjach
Typy zachowań w miejscu pracy
Zachowania produktywne
Zachowanie polegające na wycofaniu się
Poczucie więzi „obywatelskiej" pracowników z organizacją
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych i koncepcyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Przypisy
479
480
481
482
483
484
485
485
488
490
491
493
493
494
495
496
497
499
500
502
504
504
505
507
507
508
508
509
510
511
511
512
513
514
Rozdział 16. Motywowanie pracowników do wykonywania pracy
Istota motywowania
Znaczenie motywacji pracowników w miejscu pracy
Dawne podejścia do motywowania
Podejście do motywowania od strony treści
Podejście od strony hierarchii potrzeb
Teoria dwuczynnikowa
Jednostkowe potrzeby ludzkie
Podejście do motywowania od strony procesu
Teoria oczekiwań
Jakość jako wyzwanie: Dopasowanie jakości i płacy
Teoria sprawiedliwości
Teoria wyznaczania celów
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia
Rodzaje wzmocnienia w organizacjach
517
518
519
520
521
521
524
525
527
527
530
531
532
534
535
Stwarzanie wzmocnień w organizacjach
Popularne strategie motywowania
Upełnomocnienie i uczestnictwo
Współczesne problemy zarządzania:
Upełnomocniać czy nie – oto jest pytanie
Nowe formy organizacji pracy
Wykorzystanie systemów nagradzania do motywowania ludzi
Oddziaływanie nagród stosowanych w organizacji
Projektowanie skutecznych systemów nagradzania
Nowe podejścia do nagradzania pracowników
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Przypisy
536
538
538
Rozdział 17. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników
Istota przywództwa
Co to jest przywództwo
Przywództwo a zarządzanie
Władza a przywództwo
Współczesne problemy zarządzania: Złote spadochrony czy złote jaja?
W poszukiwaniu cech przywódczych
Świat zarządzania: Największy przywódca w Japonii?
Zachowania przywódcze
Badania w uniwersytecie stanu Michigan
Badania w uniwersytecie stanu Ohio
Siatka przywództwa
Sytuacyjne podejścia do przywództwa
Teoria najmniej preferowanego pracownika (NPW)
Teoria ścieżki do celu
Model Vrooma-Yettona-Jago
Inne podejścia sytuacyjne
Pokrewne podejścia do przywództwa
Substytuty przywództwa
Przywództwo charyzmatyczne
Praca w warunkach różnorodności: Organizowanie nisko płatnych
pracowników
Przywództwo transformacyjne
Zachowania polityczne w organizacjach
Powszechnie spotykane zachowania polityczne
Zarządzanie zachowaniem politycznym
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Przypisy
552
553
553
554
556
556
560
560
561
561
562
563
565
567
570
572
574
575
575
576
540
541
543
543
544
544
545
546
547
547
548
550
577
577
578
579
580
581
582
583
583
584
585
Rozdział 18. Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i
komunikowaniem się
588
Interpersonalny charakter organizacji
589
Dynamika interpersonalna
590
Wyniki zachowań interpersonalnych
591
Komunikowanie się a praca menedżera
592
Definicja komunikowania się
592
Jakość jako wyzwanie: Zarządzanie przy podniesionej kurtynie
w Chaparral Steel
593
Rola komunikowania się w zarządzaniu
594
Proces komunikowania się
594
Formy komunikowania się w organizacjach
596
Komunikacja interpersonalna
596
Współczesne problemy zarządzania:
Jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami
598
Komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych
599
Komunikacja organizacyjna
600
Komunikacja elektroniczna
602
Technika informacyjna zarządzania: Telefony komórkowe dają się we znaki 603
Nieformalna komunikacja w organizacjach
605
„Poczta pantoflowa"
605
Zarządzanie przez krążenie po firmie
607
Komunikacja pozawerbalna
607
Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji
609
Bariery w komunikowaniu się
609
Poprawa skuteczności komunikowania się
610
Podsumowanie
613
Pytania kontrolne
614
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
614
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
615
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
616
Przypisy
617
Rozdział 19. Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi
Grupy i zespoły w organizacjach
Typy grup i zespołów
Dlaczego ludzie łączą się w grupy i zespoły?
Współczesne problemy zarządzania: Legalność zespołów
Etapy kształtowania się grup i zespołów
Technika informacyjna zarządzania: Nowa definicja biura
Cechy grup i zespołów
Struktury roli
Normy zachowań
Spójność grupy
Przywództwo formalne i nieformalne
Konflikty interpersonalne i międzygrupowe
Istota konfliktu
Praca w warunkach różnorodności: Różnorodność u Marriotta
Przyczyny konfliktu
Kierowanie konfliktem w organizacjach
Pobudzanie konfliktu
619
620
621
624
624
626
628
629
629
632
634
636
637
637
639
639
642
642
Kontrolowanie konfliktu
Rozwiązywanie i eliminowanie konfliktu
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Przypisy
643
644
645
646
646
647
647
649
CZĘŚĆ VI. PROCES KONTROLOWANIA
Rozdział 20. Podstawowe elementy kontrolowania
Istota kontroli w organizacjach
Jakość jako wyzwanie: Wykorzystanie kontroli do poprawy jakości
Cel kontroli
Współczesne problemy zarządzania: Anoreksja korporacyjna?
Typy kontroli
Etapy procesu kontrolowania
Kontrola operacji
Kontrola wstępna
Kontrola bieżąca
Kontrola następcza (końcowa)
Kontrola finansowa
Kontrola budżetowa
Inne narzędzia kontroli finansowej
Kontrola strukturalna
Kontrola biurokratyczna
Kontrola z udziałem pracowników
Kontrola strategiczna
Integrowanie strategii i kontroli
Kontrola strategiczna w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Świat zarządzania: Słaba kontrola międzynarodowa może
zapowiadać kłopoty
Zarządzanie kontrolą w organizacjach
Cechy skutecznej kontroli
Opór wobec kontroli
Przezwyciężanie oporu wobec kontroli
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności decyzyjnych
Przypisy
654
654
655
656
657
658
661
664
664
665
665
666
667
670
673
673
674
675
675
676
Rozdział 21. Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach
Jak kompleksowo zarządzać jakością
Istota jakości
Znaczenie jakości
Kompleksowe zarządzanie jakością
Narzędzia i metody kompleksowego zarządzania jakością
Zarządzanie wydajnością
687
688
689
689
691
692
695
676
677
677
679
680
681
682
683
684
684
686
Istota wydajności
Znaczenie wydajności
Tendencje w dziedzinie wydajności
Poprawa wydajności
Zarządzanie jakością i wydajnością przez zarządzanie
działalnością operacyjną
Znaczenie działalności operacyjnej
Przetwórstwo i produkcja
Operacje usługowe
Rola działalności operacyjnej w strategii organizacji
Jakość jako wyzwanie: Air France polepsza jakość obsługi i
zwiększa wydajność
Projektowanie systemów operacyjnych nastawionych na poprawę jakości
Struktura produkcji i usług
Zdolności produkcyjne
Obiekty
Technika a jakość
Technika wytwarzania
Technika usług
Stosowanie systemów operacyjnych w interesie jakości
Zarządzanie operacyjne jako środek kontroli
Technika informacyjna zarządzania: Wykorzystywanie Internetu
do zakupów przedsiębiorstwa
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zapasami
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności koncepcyjnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności technicznych
Zdobywanie skutecznych umiejętności diagnostycznych
Przypisy
696
697
697
698
Rozdział 22. Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
Informacje a menedżer
Rola informacji w pracy menedżera
Cechy użytecznych informacji
Zarządzanie informacjami jako kontrola
Elementy konstrukcyjne techniki informacyjnej
Czynniki określające potrzeby w zakresie techniki informacyjnej
Ogólne czynniki organizacyjne
Szczególne czynniki kierownicze
Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych
Systemy przetwarzania danych dotyczących transakcji
Podstawowe systemy informacji kierownictwa (SIK)
Współczesne problemy zarządzania: Zapasy? A może informacja?
Systemy wspomagania decyzji
Systemy informacji najwyższego kierownictwa
Sieci wewnętrzne
Systemy eksperckie
Zarządzanie systemami informacyjnymi
Tworzenie systemów informacyjnych
721
722
723
724
726
727
728
729
730
731
731
732
733
734
734
735
735
736
737
700
700
701
702
702
703
703
704
704
705
707
707
711
712
712
713
713
714
716
716
717
717
718
720
Integracja systemów informacyjnych
Korzystanie z systemów informacyjnych
Wpływ systemów informacyjnych na organizacje
Praca w warunkach różnorodności: Kobiety z Doliny
Wpływ na wyniki działania
Wpływ na organizację
Wpływ na zachowania
Ograniczenia systemu informacyjnego
Podsumowanie
Pytania kontrolne
Zdobywanie skutecznych umiejętności komunikowania się
Zdobywanie skutecznych umiejętności interpersonalnych
Zdobywanie skutecznych umiejętności gospodarowania czasem
Przypisy
739
739
740
740
741
742
742
742
744
744
745
746
746
748
Dodatek. Narzędzia służące do planowania i podejmowania decyzji
Prognozowanie
Prognozowanie sprzedaży i dochodów
Prognozowanie rozwoju techniki
Inne typy prognozowania
Metody prognozowania
Inne techniki planistyczne
Programowanie liniowe
Analiza punktu krytycznego
Symulacja
PERT
Narzędzia podejmowania decyzji
Macierze wypłat
Drzewa decyzyjne
Inne metody
Mocne i słabe strony narzędzi planistycznych
Słabości i problemy
Mocne strony i korzyści
Podsumowanie
Przypisy
749
749
749
751
751
751
755
755
758
760
761
763
764
766
767
769
769
770
770
771
Indeks nazwisk
772
Indeks rzeczowy
776
oprac. BPK