Pobierz raport w pliku PDF

Transkrypt

Pobierz raport w pliku PDF
Raport MSI Polska
2011/2012
www.msipolska.pl
• MES
• PLM
• AP S
2011
• E AM / CM M S
IT dla produkcji
Systemy
wspomagające
zarządzanie
Oferta na polskim rynku,
przykłady wdrożeń,
opinie ekspertów
redaktor naczelny
2011
REDAKCJA
IT dla produkcji
Systemy
wspomagające
zarządzanie
Elżbieta Jaworska
[email protected]
Korekta
Małgorzata Wyrwicz
Reklama
Alicja Malinowska
[email protected]
W raporcie:
DTP
Rozwiązania IT zbudowane z... atomów ........................................................................ 4
Grzegorz Solecki
[email protected]
Przegląd systemów MES w Polsce .................................................................................... 5
Marketing
Aleksander Poniatowski
[email protected]
Administracja
Anna Jedlińska
[email protected]
Druk i oprawa
Drukarnia Taurus
Tabela: Systemy MES, SCADA, HMI oferowane w Polsce........................................10
Jak powstawał raport ..........................................................................................................12
Przegląd systemów PLM (PDM, workflow) w Polsce................................................19
Tabela: Systemy PLM oferowane w Polsce ..................................................................22
Przegląd systemów APS w Polsce...................................................................................28
Tabela: Systemy APS oferowane w Polsce ...................................................................30
Przegląd systemów EAM/CMMS w Polsce...................................................................37
Tabela: Systemy EAM/CMMS oferowane w Polsce ...................................................38
Tabela: Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji.....................................48, 50
Spis reklamodawców:
WYDAWNICTWO
AB-Micro sp. z o.o. ................................................................................................................42
TMI Holdings sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 59a, 02-661 Warszawa
tel. +48 22 852 44 15, faks +48 22 899 30 23
e-mail: [email protected]
www.trademedia.us
ASTOR sp. z o.o. ....................................................................................................................... 7
COPA-DATA Polska sp. z o.o. ............................................................................................... 5
DSR sp. z o.o. ..........................................................................................................................19
EQ System sp. z o.o. .............................................................................................................29
IFS Poland (IFS Industrial and Financial Systems Poland) sp. z o.o. ....................45
Oracle Polska sp. z o.o. ........................................................................................................20
Plastpol – XVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Prezes zarządu
Michael J. Majchrzak
[email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca
materiałów niezamówionych. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji
i skracania tekstów oraz zmiany ich formy
graficznej i tytułów.
Tworzyw Sztucznych i Gumy ...........................................................................................37
PSI Produkty i Systemy Informatyczne sp. z o.o. .......................................................17
Siemens Industry Software sp. z o.o. ............................................................IV okładka
Simple sp. z o.o. ............................................................................................................... 9, 49
Transition Technologies SA ...............................................................................................35
UNIT4 TETA .............................................................................................................................14
www.msipolska.pl
Październik 2011
3
Raport MSI
Rozwiązania IT zbudowane z... atomów
Według jednego z naszych ekspertów przyszłość będzie należała do produktów, które zapewnią łatwe i szybkie
rozbudowanie działających aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji.
Tytuł nawiązuje do wypowiedzi przedstawiciela firmy Qcadoo Limited, według którego przedsiębiorstwa produkcyjne „oczekują
od dostarczanych im systemów faktycznej
modułowości, czyli rozwiązań zbudowanych
z atomów, realizujących konkretne zadania,
kompatybilnych z wdrożonymi systemami”.
Jakie są potrzeby branży produkcyjnej?
Jakie trendy dominują w rozwoju rozwiązań
dla produkcji? Jaka jest świadomość niezbędności IT na hali produkcyjnej? Do czego
służą np. systemy MES? Niektórym głównie
do... uzyskania przewagi nad konkurencją.
Taki był wniosek z przeprowadzonego przez
Aberdeen Group w styczniu i lutym 2009 r.
badania wśród kadry zarządzającej z ponad
150 przedsiębiorstw – „A Platform Approach
to Manufacturing Operations Management”.
Od tego czasu trochę zmieniły się światowe
trendy, zmieniła się kondycja gospodarki.
Jak sytuację w Polsce oceniają ankietowani przez nas przedstawiciele firm oferujących rozwiązania IT dla sektora produkcji?
– Polski rynek coraz bardziej dojrzewa do
wykorzystywania rozwiązań IT w produkcji.
Jest to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i lepsze zarządzanie własnym
biznesem – wyjaśnia Edward Jędrzejowski
z Epicor Software Poland.
Opinię tę potwierdzają różne badania statystyczne. Z danych „Indeksu konkurencyjności branży informatycznej” opracowanego
na zlecenie Business Software Alliance
przez Economist Intelligence Unit wynika,
że Polska poprawiła swoją konkurencyjność
w dziedzinie technologii informatycznych
(awans o 5 miejsc).
– Od pewnego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami zapewniającymi wzrost produktywności – wyjaśnia
Edward Jędrzejowski. – Z raportu prezentowanego przez serwis automatykab2b.pl
wynika, że wciąż najczęściej wykorzystywanym systemem w automatyce jest SCADA.
Z tego rozwiązania najchętniej korzystają
firmy z rynku energetycznego (13,9%), przemysłu maszynowego (13,6%) oraz chemicznego (12,4%). Widoczna jest także zmiana
dotycząca zapotrzebowania na rozwiązanie
MES. Coraz częściej z systemu korzysta-
Automatyczny przepływ informacji między systemami kluczem do efektywności
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Najczęściej stosowane
są systemy: SCADA, MES,
EAM/CMMS, APS, PLM. Ta
kolejność nie jest przypadkowa i wskazuje jednoznacznie
strategię rozwoju systemów
w obszarze produkcji, która
gwarantuje firmom bezpieJarosław Gracel,
Dział Doradztwa
czeństwo inwestycji, przy
Biznesowego,
jednocześnie wysokiej renASTOR Consulting
towności projektów. Kierunek
ten jest też wymuszany przez
bardzo dużą zmienność popytu w dzisiejszej sytuacji
rynkowej.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego
typu rozwiązań w Polsce?
– Zasadniczo można powiedzieć, że w przypadku firm
międzynarodowych nie ma barier w stosowaniu tych
rozwiązań. Natomiast w przypadku firm z kapitałem
polskim często przeszkodą w rozpoczęciu projektu
jest brak świadomości nt. długofalowych korzyści
płynących z inwestowania w efektywność oraz nastawienie na alokowanie kapitału głównie w środki trwałe, a w mniejszym stopniu w wiedzę i optymalizację
procesów.
4
Październik 2011
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Jeżeli chodzi o systemy klasy SCADA, MES to
znajdują one zastosowanie najczęściej w branżach
i procesach o wysokim stopniu automatyzacji oraz
w branżach, w których standardy międzynarodowe
wymuszają konieczność jednoznacznej identyfikacji
produktu.
Systemy klasy APS to domena produkcji dyskretnej o dużej zmienności popytu.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT? Jakie nowe funkcje
w omawianych systemach wymusi rynek?
– W nadchodzących latach głównym kierunkiem rozwoju aplikacji w obszarze produkcji będzie integracja.
Główne kierunki tej integracji to:
• integracja i automatyczne pobieranie danych
z systemów sterowania maszyn, linii produkcyjnych,
• integracja różnych systemów w obszarze produkcji, czyli SCADA, MES, CMMS, LIMS, ERP, zapewniająca automatyczny przepływ informacji – tutaj
stosowane będą rozwiązania klasy worfklow,
• integracja systemów zarządzających produkcją
z systemami zarządzania mediami (m.in. energią
elektryczną) i BMS w celu obniżania kosztów mediów
w koszcie jednostkowym produktu.
www.msipolska.pl
ją nie tylko najwięksi gracze, ale również
przedsiębiorstwa z sektora MSP, głównie
z branży FMCG.
„Obecne trendy to kompleksowe zarządzanie produktem typu end-to-end: od generowania wymagań dla nowego produktu,
poprzez fazę projektowania, produkcji testowej, wprowadzania na rynek, dystrybucji
A-Z, aż po wycofywanie produktu z rynku
i zastępowanie go nowym produktem/nową
wersją” – to opinia Adama Adamczyka z firmy SAP.
– Firmy oczekują zaawansowanych modułów produkcyjnych, które kompleksowo
wspomagają kluczowe obszary związane
z organizacją produkcji – uważa Marcin Rosiak z Asseco Business Solutions. – Systemy muszą więc efektywnie zarządzać recepturami, marszrutami produkcyjnymi oraz
partiami surowców, umożliwiać planowanie
i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę
nad partiami półproduktów i produktów.
Eksperci w swoich opiniach są zgodni
– bez IT nie da się zarządzać nowoczesnym
przedsiębiorstwem produkcyjnym. Dlatego
oferta rozwiązań IT dla obszaru produkcji
jest naprawdę bogata. Przedsiębiorstwa
sektora produkcji mają w czym wybierać,
a nasz raport może im służyć pomocą.
Elżbieta Jaworska
Systemy opisywane
w raporcie
MES (Manufacturing Execution System) – system do śledzenia oraz nadzorowania produkcji
i przepływu materiałów), SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) – oprogramowanie
do zbierania danych dotyczących sterowanego
procesu, HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka
i maszyny, PLM (Product Lifecycle Management)
– zarządzanie cyklem życia produktu, PDM (Product Data Management) – zarządzanie danymi
o produkcie, workflow – mechanizmy sterowania przepływem prac, APS (Advanced Planning
System) – zaawansowane planowanie produkcji,
APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
produkcji, EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management
Systems) – zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
Uzupełnienie informacji na www.msipolska.pl
Przegląd systemów MES w Polsce
(w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy)

AB-Micro
Proficy iFIX + Proficy Historian
+ Proficy Portal
Typowe systemy akwizycji, archiwizacji,
wizualizacji, raportowania danych. Funkcje
od monitoringu do sterowania operatorskiego, z zaawansowanymi możliwościami
prezentacji danych w formie raportu, również dostępnymi przez strony WWW.

Askom
Simatic IT
Zapewnia pełną funkcjonalność zarządzania produkcją MES i jakością LIMS zgodnie
z normą ANSI/ISA-95 w zakresie: zarządzania zleceniami i zasobami, genealogii i śledzenia produkcji, rejestracji danych procesowych (Historian), optymalizacji produkcji
na bazie wskaźników KPI (OEE), statystycznej kontroli procesu (SPC), harmonogramowania produkcji, pełnego zarządzania
recepturami (BoM) oraz automatycznego
raportowania. Simatic IT jest elementem
Siemens TIA (integracja MES i automatyki).

Asseco Business Solutions
Asseco BS ERP
Asseco Softlab ERP zapewnia zarządzanie
recepturami, marszrutami produkcyjnymi
i partiami surowców, umożliwia planowanie i harmonogramowanie produkcji,
monitorowanie jej opłacalności oraz pełną
kontrolę nad partiami półproduktów i produktów. System można integrować z maszynami, urządzeniami pomiarowymi oraz
innym oprogramowaniem. Proces zarządzania produkcją wspomagają dodatkowo
mechanizmy automatycznej identyfikacji
i rozwiązania mobilne. System ma funkcję
związaną z utrzymaniem parku maszynowego, jego ewidencją, planowaniem napraw, remontów i prowadzeniem bieżącej
konserwacji.

ASTOR
Wonderware MES
Rozwiązanie zapewniające projektowanie
kompleksowych systemów IT klasy MES/
EMI. Oparte na przemysłowej, modułowej architekturze Wonderware ArchestrA.
Wonderware MES umożliwia analizy jako-
ści oraz wydajności produkcji, zarządzania
produkcją typu wsadowego oraz dyskretnego, integrację z systemami klasy ERP
oraz bezpośrednią integrację do maszyn,
urządzeń oraz systemów sterowania. W zależności od wymagań klienta dostępne są
2 rodzaje integracji: Wonderware Enterprise Integrator – kompleksowe rozwiązanie
middleware z możliwością przejęcia pełnego zarządzania produkcją w przypadku
niedostępności systemu ERP, Wonderware
Supply Chain Connector – narzędzie do
wymiany danych między systemami MES
i ERP za pomocą transakcji bazodanowych,
plików XML bądź WebServices 2.0.
oprogramowanie HMI/SCADA

Bonair
Proficy Plant Applications
Oprogramowanie do monitorowania produkcji, umożliwiające lepsze wykorzystanie zasobów i surowców, kontrolę jakości,
poprawę efektywności oraz wizualizację
procesów produkcyjnych. Ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w czasie
rzeczywistym. Proficy Plant Applications
złożony jest z 4 głównych modułów: Efficiency – moduł zarządzania wydajnością,
Production – moduł zarządzania wykonaniem produkcji, Quality – moduł zarządzania jakością, Batch Analysis – moduł analizy produkcji wsadowej.
Zobacz jak...
X]\VNDüMHV]F]H
ZLĊFHMNRU]\ĞFL]
]HQRQ¶HP
To standard – pracujesz tylko z najlepV]\PL
1LH]DZRGQH
\PL 1LH]DZRGQ
QH V]\WH
V]\
]\WWH
WH QD
Q
QD
D PLDUĊ
P DU
PL
D Ċ
Ċ
VSUDZG]RQHZSUDNW\FHQDFDá\PĞZLHFLH
UDZG]RQHZ
ZS
SUDN
UDNW\FHQDFDá\PĞZLHFLH
LH

BPSC
Impuls 5
System MES tworzony był z myślą o optymalizacji produkcji i skróceniu czasu cyklu
produkcyjnego dzięki usprawnieniu obiegu
informacji. System jest również tak skonstruowany, aby mógł być szybko dostosowany do specyfiki każdej firmy. Pełna
integracja z systemem ERP Impuls 5 oraz
z urządzeniami takimi, jak wagi, terminale
(także bezprzewodowe), etykieciarki zapewnia sprawne planowanie i zarządzanie
realizacją produkcji na każdym stanowisku.

Operator Syspems APS
Operator
Funkcje: monitorowanie wykonania zleceń
produkcyjnych z dokładnością do operacji,
rejestrowanie wadliwych wyrobów (kody
UR]ZLą]DQLD
MDN ,(& ]
]ZLą]DQL
QLLD
D 'RNáDGQLH
'
]
]HQRQ((
QRQ(
((
((
ATA
COPA-D H
VF
mi a
automatyzacji
utomatyzacji
Z3plusROperfekcyjne
MXĪenergii
Precyzyjnie
ecyyz
yzyjnie dostosowany do Twoich potrzeb,
zeb
b, optymalnie zintegrowany z procesab,
RVLąJLLPDNV\PDOQDZ\GDMQRĞü3RSURVWX
Lą
ąJLLPDNV\PDOQDZ\GDMQRĞü3RSURVWX
Ĩ1DV
2GZLHG
&RQUDGD
-RVHSKD
]HQRQ(QHUJ\(GLWLRQ
QR
RQ(QHUJ\(GLWLRQ
Kraków
V
ĔGR1D
=DG]ZR
ZáąF]JR
ąFF]JR
Raport MSI
Zauważamy wzrost zapotrzebowania na systemy o rozbudowanych modułach raportowania i analizy danych
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– W Polsce można zaobserwować bardzo duży potencjał
dla systemów IT wspierających
produkcję. Ten rynek jest wciąż
nienasycony. Przed producentami szeroko pojętych rozwiązań HMI/SCADA stoją więc
duże wyzwania.
Tomasz Papaj,
inżynier ds.
Przez ostatnich kilka lat
sprzedaży w firmie
świadomość potrzeby i korzyCOPA-DATA Polska
ści płynących z posiadania
sp. z o.o.
tego typu rozwiązań bardzo
wzrosła. Klienci potrzebują
i poszukują konkretnych rozwiązań do optymalizacji
własnych produkcji. Wiedzą, że inwestycja w zakresie
systemów IT bezpośrednio wspierających oraz umożliwiających poprawę i optymalizację produkcji szybko
się zwraca dzięki zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Największą barierą, jaka stoi przed rozpowszechnieniem rozwiązań IT masowo wspierających produkcję
jest jednak wciąż zbyt mała, niekompletna bądź kierowana pod zły adres informacja o bezsprzecznych korzyściach wynikających ze stosowania tych systemów.
Firmy, które widziały lub testowały wcześniej tego typu
rozwiązania od razu bez wahania decydują się na
wdrożenie ich we własnym zakładzie. Na przykład proponowane przez nas nowoczesne rozwiązania, dynamicznie w czasie rzeczywistym monitorują i wskazują
obszary potencjalnej optymalizacji produkcji, redukcji
strat, przestojów, poprawy efektywności wykorzystania
przyczyny), rejestrowanie czasu pracy maszyn i ludzi (praca produkcyjna, czasy przezbrojeń, przestoje planowane i nieplanowane), konsumpcja komponentów (backflush/
push), kolejkowanie zleceń produkcyjnych,
drzewo genealogiczne produktów (z jakich
komponentów składa się wyrób końcowy,
jakie wyroby zostały wykonane z danych
komponentów), integracja z maszynami,
analiza danych – mierzenie wydajności
(KPIs), np. OEE.

Oracle Polska
Oracle Process Manufacturing (OPM),
Oracle Discrete Manufacturing (ODM)
System MES jest dodatkową opcją do systemów Oracle Manufacturing, dostarczającą
konieczne funkcje realizacji produkcji na poziomie wydziałów w celu kontrolowania oraz
gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego. Aplikacja MES zapewnia
zdobywanie danych bezpośrednio z dozujących urządzeń wydziałów produkcyjnych, linii
produkcyjnych oraz rejestratorów przepływu
produkcji. System zapewnia przekazywanie
6
Październik 2011
linii produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn czy
urządzeń.
Rynek domaga się łatwych w użyciu, elastycznych
pod względem wykorzystania i implementacji oraz
bezpiecznych systemów. Nasz system zenon już teraz
spełnia wszystkie te wymagania. Jednocześnie stale
podnosimy standardy i doskonalimy procesy, by być
liderem i prekursorem nowych rozwiązań. Nadajemy
rytm i wytyczamy nowe trendy w automatyzacji.
Dużą barierą dla zakładów produkcyjnych w implementacji systemów IT może być obecna, niepewna
sytuacja ekonomiczna, która coraz częściej wymusza
na klientach końcowych samodzielne modernizowanie
użytkowanych aplikacji. Ze względu na bardzo prosty
interfejs oraz parametryzowanie zamiast programowania – zenon jest idealnym rozwiązaniem dla takich firm.
Wśród naszych odbiorców coraz częściej pojawiają się
zakłady, którym dostarczamy nasze edytory projektów.
Przeszkoleni pracownicy z łatwością samodzielnie
dokonują zmian i adaptacji istniejących projektów do
dynamicznie zmieniających się warunków zapotrzebowania. Kolejną przykładową funkcją, którą także zawiera nasz system, jest kompatybilność różnych wersji. zenon pozwala uniknąć aktualizacji działających
i wdrażanych aplikacji, zapewnia obsługę starszych
projektów w nowych edytorach.
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Każdą branżę charakteryzują specyficzne, kluczowe
rozwiązania. W branży samochodowej jest to PLM,
czego bardzo dobrym przykładem jest firma BMW,
która ustanowiła system zenon standardem w swoich
wszystkich fabrykach. W branży energetycznej to m.in.
konieczność spełniania standardów IEC 61850, IEC
60870, DNP3. We wszystkich zakładach produkcyjnych niezależnie od branży coraz ważniejszy staje się
rzeczywistych danych o przebiegu produkcji do zarządów firmy. Moduły rozwiązania:
instrukcje do procesu i integracja ze sprzedażą, dozowanie i wstępne ważenie, rekord
elektroniczny, zarządzanie odchyleniami,
integracja z urządzeniami, etykietowanie,
transakcje mobilne.

PSI Produkty i Systemy Informatyczne
PSImes
System klasy MES, czyli System Realizacji
Produkcji, składa się z autonomicznych modułów, z których każdy może zostać wdrożony osobno lub w pakiecie: Zarządzanie
projektami PSIpm, Planowanie personelu
PSIplp, Zarządzanie zleceniami PSIgat, Harmonogramowanie produkcji PSIls (Stanowisko Dyspozytorskie), Zarządzanie czasem
pracy i Kontrola dostępu PSIpz, Zbieranie
danych z produkcji PSIbde, Utrzymanie ruchu PSImnt.
PSImes zapewnia optymalizację procesów produkcyjnych od przyjęcia zlecenia do
gotowego produktu i pozwala zaplanować
co do minuty proces produkcyjny z uwzględ-
www.msipolska.pl
monitoring zużycia mediów. Doskonale sprawdza się
tu jeden z naszych modułów EMS (zenon Energy Management System), który prognozuje zużycie energii
elektrycznej z 15-minutowym wyprzedzeniem oraz zużycie gazu i ogrzewania z godzinnym wyprzedzeniem.
Ponadto może on samodzielnie reagować na niepożądane skoki zużycia energii – odcinać lub dołączać
z określonymi priorytetami źródła i odbiorniki energii.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Najbardziej popularne na rynku są nadal standardowe pakiety oprogramowania HMI/SCADA. Zauważamy jednak wzrost zapotrzebowania na bardziej
zaawansowane systemy o rozbudowanych modułach
raportowania i analizy danych. Klienci oczekują szybkiej i czytelnej informacji. Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, stworzyliśmy nasz nowy produkt – zenon Analyzer, który będzie miał premierę w listopadzie
na targach w Norymberdze.
Umożliwia on szeroką analizę i raportowanie danych. Dynamicznie ocenia produkcję na podstawie
danych czasu rzeczywistego oraz danych historycznych, pozwala więc na bieżąco reagować na wszelkie
nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu
produkcyjnego. System zenon to potężne narzędzie,
które już teraz realizuje większość z zaawansowanych
funkcji MES, ponieważ specjaliści z firmy COPA-DATA
doskonale zdają sobie sprawę, że w przyszłości taki
system będzie jednym z głównych narzędzi wspomagających zarządzanie.
Kolejne, wciąż jeszcze niedocenione, nowoczesne
rozwiązanie pojawiające się w sektorze energetycznym to z pewnością smart grids. Coraz więcej mówi się
o nich, budzą coraz większe zainteresowanie. Liczba
zrealizowanych projektów z wykorzystaniem tych technologii pozostawia jednak wiele do życzenia.
nieniem dostępnych zasobów. Graficzna
prezentacja danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zdarzenia. System
pozwala wykrywać wąskie gardła i reagować
na ich pojawienie się.

Qcadoo Limited
qcadoo MES
qcadoo MES ułatwia śledzenie procesów
produkcji, optymalne planowanie zlecenia,
kontrolowanie wydajności i wskazywanie
obszarów nierentownych lub wymagających
usprawnienia. qcadoo MES to system modułowy. Moduły i funkcje dostępne są w wirtualnym sklepie – qcooStore. System działa
w przeglądarce jako usługa (SaaS).
qcadoo MES od początku był projektowany z myślą o współpracy z nadrzędnym
systemem ERP lub księgowo-sprzedażowym. Integrację z innymi rozwiązaniami
umożliwia jego modułowa budowa i otwarty
kod źródłowy systemu. Obecnie współpracuje z systemami Subiekt, eNova, kolejne
będą dołączane przez lokalnych partnerów
qcadoo na całym świecie.

SAP Polska
SAP Manufacturing Intelligence and Integration (SAP MII)
SAP MII pozwala zarządzać produkcją, kontrolować procesy
produkcyjne i integrować je z pozostałymi obszarami firmy. Ułatwia prawidłowy przebieg powstawania produktu, zbierając dane
z różnych źródeł i integrując systemy z czynnościami produkcyjnymi. W efekcie uzyskujemy zagregowany zapis całej historii
produkcji. Rozwiązanie SAP wspiera planowanie produkcji, jej
realizację, zarządzanie jakością oraz zgodność z przepisami środowiskowymi i BHP.

SKK
Wonderware
Podstawowe funkcje: zwiększanie efektywność maszyn i urządzeń, rejestracja i kontrola produkcji, Traceability, rejestracja
i kontrola operacji produkcyjnych, monitoring mediów.

SOLDIS
Guardus MES
Platforma do powszechnego zbierania, wizualizacji oraz nadzoru danych dotyczących jakości oraz produkcji. Wszystkie dane
dotyczące produktu oraz procesu z działu zapewnienia jakości,
produkcji, planowania aż po dane klienta i dostawcy oraz dane
z działu rozwoju zostają zespolone w jeden system.

UNIT4 TETA (d. TETA SA)
TETA Produkcja.NET
W skład modułu Produkcja.NET wchodzą podmoduły: Konstrukcje i Technologie.NET, Kalkulacje Kosztów Normatywnych.NET,
Planowanie Produkcji.NET, Zarządzanie Warsztatem Produkcyjnym.NET, Dokumenty Produkcyjne.NET, Zarządzanie Zleceniami.NET, Kanban.NET, Kontrola Jakości.NET.
Przegląd systemów SCADA-HMI
(w kolejności alfabetycznej wg nazwy dostawcy)

Askom
ASIX
Cechy charakterystyczne systemu to: wydajny Historian, szybkie
i intuicyjne trendy, swobodne raportowanie, zdalne powiadamianie o alarmach, wizualizacja w Internecie, system recepturowania,
zdarzeniowa rejestracja danych w bazie SQL, m.in. dla śledzenia
produkcji, walidacja zgodna z FDA 21CFR11. System sprawdzony w wielu zastosowaniach, także tych stawiających podwyższone wymagania niezawodnościowe lub związane z walidacją dla
krytycznych aplikacji, np. w przemyśle spożywczym.

ASTOR
Platforma Systemowa Wonderware
Jednolita platforma składająca się z zestawu usług oraz aplikacji
opartych na technologii ArchestrA. Ten modułowy system obej-
Raport MSI
Kierujemy się zasadą: system dostosowany do firmy, a nie firma do systemu
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwach
produkcyjnych to najważniejszy argument stanowiący o inwestowaniu w systemy IT. Ilość
danych i zasobów, które należy
uwzględnić i przetworzyć sprawia, że efektywne zarządzanie
Edward
Jędrzejowski,
produkcją bez wsparcia rozSolutions Engineer,
wiązań IT staje się praktycznie
Epicor Software
niemożliwe.
Poland
Dlatego od pewnego czasu
obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami zapewniającymi wzrost produktywności. Z raportu prezentowanego przez serwis
automatykab2b.pl wynika, że wciąż najczęściej wykorzystywanym systemem w automatyce jest SCADA.
Z tego rozwiązania najchętniej korzystają firmy z rynku
energetycznego (13,9%), przemysłu maszynowego
(13,6%) oraz chemicznego (12,4%). Widoczna jest
także zmiana dotycząca zapotrzebowania na rozwiązanie MES. Coraz częściej z systemu korzystają nie
tylko najwięksi gracze, ale również przedsiębiorstwa
z sektora MSP, głównie z branży FMCG.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Polski rynek coraz bardziej dojrzewa do wykorzystywania rozwiązań IT w produkcji. Jest to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej i lepsze zarządzanie
własnym biznesem. Jeszcze do niedawna czynnikiem,
który mógł stanowić pewną barierę były koszty wdrożenia systemu. Obecnie jednak firmy są coraz bardziej
świadome korzyści wynikających ze stosowania IT,
zwracają uwagę na takie czynniki, jak choćby wskaźnik
zwrotu z inwestycji (ROI). Patrząc na rozwój przedsiębiorstwa w aspekcie długoterminowym, ma to istotne
znaczenie na podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia.
muje zarówno komunikację z urządzeniami
produkcyjnymi, warstwy pośrednie zarządzania informacją z procesów i produkcji,
jak i warstwę integracji z systemami ERP.
Składa się z czterech głównych komponentów: Industrial Application Server, Historian,
Information Server, InTouch.
Współpraca: GIS, otwarte standardowe
systemy baz danych, otwarte systemy ERP,
m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS,
JD Edwards, CDN XL itp., otwarte system wizualizacji i SCADA, aplikacje potrafiące wymieniać dane w standardzie bazodanowym,
plikowym, DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC.

ASTOR
InTouch 10
InTouch to przemysłowe oprogramowanie
zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych; Oferuje łatwe
w użyciu i intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz rozległą funkcjonal-
8
Październik 2011
Ważną kwestią jest także sposób skonturowania
systemu, który jest złożony z wielu modułów, co pozwala na systematyczną integrację poszczególnych
funkcji, a przez to rozłożenie kosztów w czasie.
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– PLM (Product Lifecycle Management) to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w przypadku produkcji
artykułów złożonych z wielu mniejszych elementów,
takich jak sprzęt medyczny, elektroniczny czy AGD.
PLM zapewnia kontrolę historii życia produktu, co
usprawnia pracę kierowników projektu, inżynierów
oraz innych pracowników, a także stanowi wsparcie
dla działu konstrukcyjnego.
APS (Advanced Planning and Scheduling) to z kolei system dedykowany branży tworzyw sztucznych
i firmom zajmującym się przetwórstwem. Jest podstawą do tworzenia wielowymiarowych harmonogramów
produkcyjnych. Na inne zapotrzebowanie odpowiada
EAM/CMMS, który znajduje zastosowanie w zakładach
ruchu ciągłego, takich jak elektrownie oraz w przedsiębiorstwach obsługujących parki maszynowe. System
umożliwia wcześniejsze zaplanowanie przeglądów, co
pozwala uniknąć awarii, której usunięcie w przypadku
ruchu ciągłego jest niemożliwe.
Inne funkcje dostarcza Mobile Field Service wdrażany w firmach handlowych oraz serwisowych, posiadających skomplikowaną strukturę personelu pracującego w terenie. Rozwiązanie zapewnia dostęp do
poszczególnych narzędzi biznesowych bez potrzeby
ciągłego utrzymywania połączenia.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– W procesie obserwacji potrzeb firm z branży produkcyjnej i dostarczania odpowiednich rozwiązań kierujemy się zasadą – system dostosowany do firmy a nie
firma do systemu. Postępując i rozwijając naszą ofertę
zgodnie z tym kierunkiem, staramy się tworzyć roz-
ność umożliwiającą szybkie projektowanie,
testowanie oraz wdrażanie wartościowych
systemów udostępniających użytkownikom
dane bezpośrednio z systemów sterowania
i produkcji. InTouch to otwarte i elastyczne
oprogramowanie, umożliwiające dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy
zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń
z urządzeniami oraz systemami spotykanymi
w przemyśle.
Współpraca: sterowniki PLC, systemy
bazodanowe SQL, systemy analizy danych
i zaawansowanego raportowania.

COPA-DATA Polska
zenon
System zenon od prawie 25 lat umożliwia
automatyzację, sterowanie i wizualizację
procesów, w przedsiębiorstwach działających w najróżniejszych branżach, takich jak:
energetyczna, spożywcza, motoryzacyjna,
farmaceutyczna, chemiczna, oczyszczanie
www.msipolska.pl
wiązania, które są realną odpowiedzią na wymagania
danego sektora rynku.
Ze względu na wielozadaniowość, która występuje
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmy te oczekują od wdrażanych systemów usprawnienia poszczególnych procesów tak, aby zapewnić ich jak najwyższą
rentowność.
W tym celu ważnym elementem jest opracowanie
wielowymiarowego harmonogramu produkcyjnego,
który będzie porządkował realizację zamówienia, począwszy od kontroli terminów, jakości wyrobu czy wydajności infrastruktury i dostępności poszczególnych
zasobów. Tworzenie kolejek produkcyjnych z uwzględnieniem tak wielu aspektów umożliwiają harmonogramy oparte na systemie APS (Advanced Planning and
Scheduling), zapewniającym dokładniejsze planowanie wszystkich składowych procesu produkcyjnego.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Kryzys zmienia wymagania stawiane przed firmami
produkcyjnymi. Prosta produkcja przenoszona jest
w tańsze regiony. Odporność przed taką migracją wykazują jednak przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły
na zamówienie, projektujące ad hoc według wskazówek klienta.
Odpowiadając na potrzeby firm: rozwiązaniem
umożliwiającym tworzenie bardziej precyzyjnych wycen, a przez to zwiększenie opłacalności całego zamówienia, jest narzędzie „part on the fly”. Przydaje się
zwłaszcza w sytuacjach, gdy otrzymujemy zapytania
ofertowe dotyczące produktów, których do tej pory nie
produkowaliśmy. Dzięki „part on the fly” jesteśmy w stanie stworzyć symulację realizacji zlecenia, uwzględniając takie informacje, jak projekt artykułu, ze wskazaniem jego składu, wymaganej ilości czy terminu.
„Part on the fly” to idealny przykład na to, jak wymagania branży produkcyjnej przekładają się na dostępność i rozwój nowych rozwiązań IT.
wody i ścieków. Najważniejsze funkcje to:
zbieranie danych, analiza, raportowanie, archiwizowanie, alarmy i funkcje powiadamiania oraz maintenance. System o prostej budowie, łatwy użyciu, stabilny w trakcie pracy
z pełną redundancją, zapewniający 100%
bezpieczeństwa danych.
Nowe funkcje (2010/2011): Dynamic
Production Reporting – analizuje istotne
dane pobierane w czasie trwania procesu
produkcyjnego. Generowane raporty zapewniają wszechstronny i przejrzysty przegląd wcześniejszej aktywności, jak również
bieżącej sytuacji produkcyjnej. Raporty te
wykorzystują do oceny zarówno dane czasu
rzeczywistego, jak i dane historyczne.

Elmark Automatyka
FT View SE v6.0, FT VantagePoint,
FT Historian SE
Oprogramowanie z rodziny FactoryTalk.
Skalowalny, nowoczesny i łatwy w obsłudze
Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce
Czy w Polsce wzrośnie liczba wdrożeń MES
Przyczyną mniejszej popularności APS
i MES są uwarunkowania gospodarcze.
W minionej dekadzie główną przewagą
konkurencyjną polskich firm produkcyjnych były niskie koszty pracy, które gwarantowały utrzymanie rentowności i konkurencyjności produkcji. Po wejściu do Unii
Europejskiej takich państw jak Bułgaria
czy Rumunia, gdzie koszty pracy są dużo
niższe, czy ze wzrostem udziału chińskich
firm produkcyjnych w globalnych łańcuchach dostaw utrzymania rentowności
trzeba będzie szukać poprzez optymalizację procesów produkcji. Trend rosnącej
popularności MES i APS będzie tym silniejszy, im szybciej będą rosły wynagrodzenia
w Polsce lub im szybciej będzie się umacniał kurs złotówki wobec euro czy USD.
Janusz Latacz, Wiceprezes SIMPLE sp. z o.o.
MSI Polska: Liczba wdrożeń systemów
MES jest wielokrotnie mniejsza niż systemów ERP. Czym wytłumaczyć tę dysproporcję, skoro zdaniem ekspertów
systemy MES i APS charakteryzują się
najszybszym zwrotem z inwestycji?
– Nasza firma od ponad 20 lat realizuje
projekty informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na tej podstawie
mogę ocenić, że najczęściej wykorzystywaną funkcją systemów ERP w firmach
produkcyjnych nie jest MRP, ale rejestracja zdarzeń gospodarczych. Każda firma
produkcyjna rozlicza się z urzędem skarbowym, co przez długie lata generowało
popyt na systemy ERP. Nowe wdrożenia,
w których uczestniczymy, mają charakter
projektów bardziej przemyślanych i kompleksowych, obejmujących z definicji obszar produkcji, co nie zmienia faktu, że ten
segment rynku ulega nasyceniu. Trudno
dziś wskazać firmę produkcyjną, która
nie eksploatuje jeśli nie ERP, to przynajmniej w pełni zintegrowanego systemu
informatycznego. Z systemów APS i MES
korzysta w Polsce zaledwie kilka procent
podmiotów.
MSI Polska: Czy brak wiedzy menedżerów o korzyściach, jakie niesie wdrożenie MES, może być przyczyną mniejszej
popularności tych rozwiązań?
– Pojęcie systemów MES jest dobrze
znane w polskich firmach. Just-in-time,
kaizen, lean to idee znane polskim menedżerom, niemniej trudno je wdrożyć,
szczególnie bez systemu MES. Nawet
niniejszy raport jest dowodem na rosnące zainteresowanie problematyką APS
i MES. Przyznam, że mniejszej popularności systemów MES w stosunku do ERP
upatruję w relatywnie wysokich dziś kosztach wdrożenia, również tych organizacyjnych. Przedsiębiorcy w naszym kraju mają
mniejszy wybór rozwiązań MES w porównaniu do przedsiębiorców z krajów starej
unii, przez co ceny na naszym rynku niejednokrotnie przekraczają możliwości budżetowe rodzimych firm.
MSI: Jak pana zdaniem można zwiększyć liczbę wdrożeń MES w Polsce?
– W Polsce dostępni są wszyscy wiodący na świecie producenci systemów MES,
natomiast ich lokalna konkurencja nie
jest rozwinięta tak dobrze, jak w Niemczech, Francji, we Włoszech czy Hiszpanii.
Uczestnicząc w projekcie unijnym wspierającym kooperację pomiędzy innowa-
cyjnymi podmiotami o nazwie Enterprise
Europe Network, mieliśmy okazję do wielu
spotkań z dostawcami systemów MES
na lokalnych rynkach europejskich, gdzie
liczba dostępnych rozwiązań MES jest
o wiele większa. Gros rodzimych firm aspirujących do pozycji producenta i dostawcy polskiego MES jest na etapie wdrażania prototypów u swoich klientów. Klienci
muszą wybierać pomiędzy rozwiązaniem
korporacyjnym, z definicji kosztownym,
a dostawcą z listą referencyjną obejmującą co prawda autorskie, ale pojedyncze
projekty. Gdy klienci będą mieli większy
wybór rozwiązań technicznie sprawdzonych a zróżnicowanych kosztowo, liczba
wdrożeń powinna wzrastać.
Nasza firma chce przyczynić się do
przybliżenia profesjonalnych systemów
MES możliwościom budżetowym rodzimych przedsiębiorstw. Mamy w tym bogate doświadczenie, gdyż jesienią 2009 r.
wprowadziliśmy na rynek oprogramowanie
APS, które wcześniej nie było dostępne dla
polskich firm, podpisując następnie szereg umów wdrożeniowych. Lokalizowanie
sprawdzonego zagranicznego rozwiązania ma tę zaletę, że polski przedsiębiorca
może skorzystać z doświadczeń zdobytych w setkach wdrożeń przeprowadzonych w zagranicznych firmach produkcyjnych. Lokalizowana technologia jest więc
sprawdzona, a co więcej jej popularność
w danym kraju stanowi dowód dobrego
stosunku jakości do ceny.
Warto wspomnieć, że lokalizowane
przez nas oprogramowanie doskonale
sprawdza się także w firmach o niskim
stopniu automatyzacji produkcji, w firmach
z produkcją warsztatową. W pilotażowym
wdrożeniu w Polsce ma brać udział podmiot, będący partnerem międzynarodowej
korporacji MES, który jednak dla własnej
fabryki wybrał naszą propozycję. Upatrujemy w tym potwierdzenia słusznego wyboru lokalizowanej technologii.
Oficjalną premierę nowych systemów MES w naszej ofercie planujemy
18.11.2011 r. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
www.msipolska.pl
Październik 2011
9
Raport MSI
Systemy MES (Manufacturing Execution System), SCADA (Supervisory Control and
Dostawca
System
SCADA
System MES
AB-Micro
Proficy iFIX +
Proficy Historian +
Proficy Portal
Askom
Simatic IT
Proficy iFIX
System HMI
Proficy iFIX
Producent,
kraj pochodzenia
Rok produkcji
systemu
Rok
wprowadzenia
na polski rynek
General Electric
Intelligent Platforms,
USA
ciągła produkcja
i rozwój od lat
90. XX w.
1995
AB-Micro – wdrażanie, sprzedaż,
szkolenia
2000*
2005
Askom sp. z o.o. – jedyny
certyfikowany partner w Polsce
Siemens, Niemcy
Askom
ASIX
Askom, Polska
Partnerzy
we wdrażaniu
m.in. Argo, Automatyka Pomiary
Sterowanie, Delta Control
1994-2011
Asseco Business
Solutions
Asseco BS ERP
Asseco Business
Solutions, Polska
1996
ASTOR
Wonderware MES
Invensys Operations
Management,
Wonderware, USA
2005
2005
ASTOR sp. z o.o.
– wyłączny dystrybutor
Invensys Operations
Management,
Wonderware, USA
2004
2005
ASTOR sp. z o.o.
– wyłączny dystrybutor
Invensys
Wonderware, USA
2007
2007
ASTOR sp. z o.o.
– wyłączny dystrybutor
2001
2007
VIX Automation – Autoryzowany
Dystrybutor, Bonair SA – partner
we wdrażaniu*
COPA-DATA,
Austria
1987*
2006
integratorzy:
m.in. Aniro Engineering,
Festo, Infoster
Rockwell
Automation, USA
2009
Epicor Software
Corporation, USA
2008
2009
Invensys Operations
Management,
Wonderware, USA
2005
2005/2006
Operator Systems
APS, Dania
2004
2010
PCC
Oracle Corporation,
USA
2006
2007
Fideltronik
PSI, Niemcy
1998
2008
Platforma
Systemowa
Wonderware
ASTOR
ASTOR
InTouch 10
Bonair
Proficy Plant
Applications
GE Intelligent
Platforms, USA
BPSC
Impuls 5
BPSC SA, Polska
COPA-DATA
Polska
zenon
Elmark
Automatyka
FactoryTalk:
View SE v6.0,
VantagePoint,
Historian SE*
Epicor Software
Poland
Epicor MES
(moduł Epicor ERP)
iPS Control
Wonderware MES
Operator
Systems APS
Operator
Oracle Polska
Oracle Process
Manufacturing
(OPM), Oracle
Discrete Manufacturing (ODM)
PSI Produkty
i Systemy
Informatyczne
PSImes
Qcadoo Limited
qcadoo MES
Platforma
Systemowa
Wonderware
zenon
Wonderware
InTouch
Oracle Process
Manufacturing
(OPM)
Rockwell Automation Polska
Control Maestro
Sabur
Polymath
Polymath
iPS Group – kompleksowe
realizacje całych zakładów
produkcyjnych*
Qcadoo Limited
sp. z o.o.
2010/2011
Sabur
Qumak-Sekom, MSG Consulting,
L-systems, UM-Data
Elutions, Francja
2011 (najnowsza wersja)
2008 (Control
Maestro)*
Sabur sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor, wdrażanie – współpracujące firmy integratorskie
ESA Elettronica,
Włochy
2007 (najnowsza wersja:
Polymath 2.1)
2007
Sabur sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor, wdrażanie – współpracujące firmy integratorskie
* uzupełnienie informacji na str. 5 i na www.msipolska.pl
10
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce
Data Acquisition), HMI (Human-Machine Interface) oferowane w Polsce
Współpraca z innymi systemami (wymiana danych)
Nowe funkcje wprowadzone
do systemu w 2010/2011 r.
Szacunkowa
liczba klientów
w Polsce
systemami wymieniającymi dane
w standardzie OPC, bazami
danych SQL
dostosowanie do współpracy z najnowszymi
systemami operacyjnymi Windows, zwiększenie precyzji liczb do 64b*
ponad 3000
dowolny ERP (certyfikowany
interfejs do systemu SAP)*
wsparcie dla najnowszych wersji systemów
operacyjnych Windows Vista, 7 i Server
2008*
OPC, Microsoft SQL, OLE
Automation, .NET
moduł AsAlarm do analizy modelu systemu
alarmów i statystycznej analizy historii
zdarzeń*
Przykłady wdrożeń
w Polsce w 2010/2011 r.
Przykłady branż przemysłowych
reprezentowanych przez klientów
Zakłady Azotowe Puławy*
chemiczna, energetyczna, farmaceutyczna,
papiernicza, drzewna, włókiennicza, przetwórstwa minerałów, rafineryjno-petrochemiczna
kilkunastu
Akzo Nobel Decorative Paints,
Federal-Mogul Gorzyce*
chemiczna (20%), energetyczna (20%),
motoryzacyjna (20%), spożywcza (40%)
ok. 1000
Metsa Tissue SA, Elektrownia
Bełchatów SA, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA*
ceramiczna, chemiczna, energetyczna, metalowa, papiernicza, samochodowa, spożywcza
(zakłady mleczarskie), gazownictwo
moduł systemu ERP – Asseco
Softlab ERP, także wdrażany
samodzielnie
Topsil, Canpol,Trzuskawica*
wszystkie otwarte systemy ERP,
m.in. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, IFS Applications, CDN
XL, Movex, Exact, Impuls*
nowy middleware oparty na Windows
Communication Foundation, zgodność z
Windows 7, nowy moduł do zarządzania procesami biznesowymi – ArchestrA Workflow*
GIS, wszystkie otwarte standardowe systemy baz danych,
wszystkie otwarte systemy ERP,
m.in. SAP, Oracle*
integracja z systemem InTouch w celu podniesienia efektywności tworzenia klienckich
stacji wizualizacyjnych*
wszystkie otwarte systemy HMI,
programy komunikacyjne standardów OPC, SuiteLink, DDE
ok. 60
Ferrum, Good-Food, Nomanet, OSM Piątnica*
chemiczna (10%), elektroniczna (10%),
energetyczna (10%), farmaceutyczna (10%),
metalurgiczna (10%), motoryzacyjna (10%),
papiernicza, drzewna, włókiennicza (10%)
180
Kopalnia Wapienia Czatkowice, Kopalnia Soli Wieliczka,
PWSZ Sulechów*
budowlana (5), chemiczna (5), elektroniczna
(5), energetyczna (10), farmaceutyczna (5),
metalurgiczna (15), motoryzacyjna (10),
papiernicza, drzewna, włókiennicza (5)
1800
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, PWiK Nysa
sp. z o.o. w Zgorzelcu*
chemiczna (30%), energetyczna (10%),
farmaceutyczna (5%), metalurgiczna (5%),
motoryzacyjna (5%), spożywcza (20%)
każdy system ERP
harmonogramowanie – Proficy Scheduler,
zarządzanie obiegiem informacji – Proficy
Workflow
1
Grupa Żywiec,
Browar w Warce
spożywcza
produkt jest częścią systemu
ERP
pełna integracja z Impuls 5 oraz z urządzeniami, jak wagi, terminale (także bezprzewodowe), etykieciarki*
13
Olsztyńskie Kopalnie
Surowców Mineralnych, Virtu,
Unimięs*
budowlana (1), chemiczna (1), spożywcza (9),
usługi (1), metalowa (1)
z systemami wspomagającymi
zarządzanie przedsiębiorstwem
produkcyjnym, takimi jak HMI,
ERP, MES
Dynamic Production Reporting*
Celsa, Huta Ostrowiec
sp. z o.o.*
budowlana (2%), chemiczna (7%), energetyczna (18%), farmaceutyczna (12%),
motoryzacyjna (21%), papiernicza, drzewna,
włókiennicza (7%)
integracja z produkcją, bazami
danych, systemami ERP, aplikacjami biznesowymi*
nowe konektory, obiekty graficzne, obsługa
oprogramowania SAP
integracja z każdym systemem,
który obsługuje wymianę danych
w standardzie XML; część
Epicor ERP
2010: sprawdzanie obecności pracowników,
bieżących działań gniazd produkcyjnych
oraz ustawienia definiowanych przez użytkownika warunków alarmowych z poziomu
produkcji
wszystkie otwarte systemy baz
danych oraz ERP
b.d.
praktycznie dowolny system
SCADA i ERP: SAP, IFS, Microsoft AX, Microsoft NAV, Intentia
Kontrola Jakości
moduły MES i SCADA są częścią większych systemów OPM
i ODM, które z kolei są składnikami zintegrowanego rozwiązania Oracle E-Business Suite
motoryzacyjna (3), papiernicza, drzewna,
włókiennicza (1), spożywcza (1)
10
budowlana, elektroniczna, energetyczna,
metalurgiczna, motoryzacyjna, papiernicza,
drzewna, włókiennicza
Good Food SA
budowlana, chemiczna, elektroniczna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza
5
Swedwood
elektroniczna, farmaceutyczna, motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza,
spożywcza
13
Magnetics Systems
Technology
ok. 50
ERP różnych firm
SAPA Aluminium*
z nadrzędnym systemem ERP
lub księgowo-sprzedażowym,
obecnie z systemami Subiekt,
eNova*
wizualizacja harmonogramów w wykresach
Gantta, kalkulacje czasu trwania oraz kosztów zleceń, raporty zwrotne oraz rozliczanie
produkcji*
systemy bazodanowe SQL,
Oracle, systemy ERP, MES,
CMMS
obsługa 64-bitowych systemów operacyjnych Windows 7 i 2008 R2 Serwer
tak
m.in. tryb Passthrough, obsługa plików PNG,
nowa biblioteka obiektów graficznych
w wysokiej rozdzielczości*
8
kilkuset
kilkudziesięciu
budowlana (5%), metalurgiczna (15%),
motoryzacyjna (50%), maszynowa (30%)
Walczak*
Aquanet Poznań, Envirotech,
Radpec Radom, EPEC Elbląg,
MPEC Olsztyn*
ABT Częstochowa,
Envirotech, Promont
Automatyka*
www.msipolska.pl
Październik 2011
11
Raport MSI
Systemy MES (Manufacturing Execution System), SCADA (Supervisory Control and
Dostawca
System
SCADA
System MES
SAP Polska
SAP Manufacturing
Intelligence and Integration (SAP MII)
SKK
Wonderware
SOLDIS
Guardus MES
System HMI
Producent,
kraj pochodzenia
SAP, Niemcy
Wonderware
Wonderware
TEL-STER sp. z o.o.,
Polska
TelWin SCADA
Rok
wprowadzenia
na polski rynek
Partnerzy
we wdrażaniu
2002
2004
SAP Polska sp. z o.o. – wyłączny
dystrybutor w Polsce, wdrożenia:
SAP Consulting i autoryzowani
partnerzy SAP
Invensys Operations
Management,
Wonderware, USA
Guardus Solutions
AG, Niemcy
TEL-STER
Rok produkcji
systemu
Enterprise Data
Server (d. Enterprise Server
System II)
SKK SA
1985 (VIII 2011
– wersja 3.7)
2009
1995*
1995 (wersja 1.0)
1998
1998 (pierwsze
wdrożenie)
SOLDIS sp. z o.o.
Transition
Technologies
Enterprise Data
Server (d. Enterprise
Server System II)
UNIT4 TETA
(d. TETA SA)
TETA Produkcja.
NET*
UNIT4 TETA SA,
Polska
VIX Automation
Proficy Plant
Applications
GE Intelligent
Platforms, USA
2001, 2010
(najnowsza
wersja 5.0)
2007
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor firmy
GE Intelligent Platforms
Emerson Process Management
Power and Water Solutions
1995
VIX Automation
Proficy HMI/
SCADA iFIX 5.1
PL, Proficy HMI/
SCADA iFIX
5.5 EN*
Proficy HMI/
SCADA iFIX 5.1
PL, Proficy HMI/
SCADA iFIX
5.5 EN*
GE Intelligent
Platforms, USA
1985*
1995
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor firmy
GE Intelligent Platforms
VIX Automation
Proficy HMI/
SCADA iFIX
WebSpace
Proficy HMI/
SCADA iFIX
WebSpace
GE Intelligent
Platforms, USA
2009
2010
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor firmy
GE Intelligent Platforms
* uzupełnienie informacji na str. 5 i na www.msipolska.pl
Trendy w obecnych systemach produkcyjnych
Współczesne systemy produkcyjne w przedsiębiorstwach
mają wiele oczekiwań w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, które zarządza ich kluczowymi procesami. Systemy te muszą np.
odpowiadać na ciągle rosnące
Ryszard Krawczyński
standardy obsługi klientów
główny konsultant ds.
– w związku z tym oczekiwasprzedaży aplikacji
ne są innowacje w produkcji
do zarządzania
i serwisowaniu, wyższa jakość
produkcją,
i szybsza dostawa towarów
Oracle Polska
czy projektowanie konstrukcji
i technologii nadążające za wymaganiami klientów
(model PLM). Wyzwaniem jest też zmienność kanałów
dostaw oraz coraz mniejsza lojalność klientów.
Systemy muszą także poradzić sobie z coraz
większą złożonością operacyjną, której wyrazem są
np. wysoce dedykowane wyroby, rozdrobnienie łańcuchów dostaw czy problemy związane z produkcją
kontraktową. Problemem jest także sprostanie regulacjom wynikającym z nowoczesnych reguł zarządzania zgodnością i ryzykiem, w czym zawierają się
takie zagadnienia, jak normy branżowe i unijne, podwyższone standardy komunikacji czy odpowiedzialność ekologiczna (zerowe oddziaływanie procesów
produkcyjnych na środowisko, normy ekologiczne,
zapewnienie należytego bezpieczeństwa).
12
Październik 2011
Inne wyzwania to na przykład: redukcja kosztów
w obliczu skomplikowanych konstrukcji, redukcja
czasów/cykli wytwarzania, redukcja braków i odpadów, obsługa szybkiego przestrajania/przezbrajania
czy konieczność szybkiej adaptacji do oczekiwanych
i nieoczekiwanych zdarzeń, np. zmian popytu.
W obecnych systemach produkcyjnych można zaobserwować kilka wiodących trendów. Najważniejsze
z nich to:
• Flexible Manufacturing Systems (FMS) – elastyczne systemy produkcyjne zapewniające wytwarzanie dużej różnorodności wyrobów na tych samych
systemach i w ten sposób dopasowujące się do zmian
otoczenia i popytu,
• Agile Manufacturing – model produkcji dostosowany do nieznanych zmian otoczenia,
• Lean Manufacturing – system dający szybką
odpowiedź na zmiany popytu, zapewniający ciągłą
poprawę jakości i obniżanie kosztów wytwarzania.
Osobną klasą nowych trendów jest tak zwany
Wise Manufacturing, czyli systemy ze sztuczną inteligencją, które mają zaprogramowane cechy podmiotowości człowieka i samodzielnie rozwiązują problemy
natury technicznej oraz sterowania procesami. Systemy takie mogą np. monitorować i oceniać efektywność ekonomiczną procesu produkcyjnego, urządzenia lub podzespołu, mogą zdiagnozować przyczyny
niższej wydajności i same podjąć właściwe decyzje
dotyczące poprawy wyników.
www.msipolska.pl
Jak powstawał raport
Raport MSI Polska został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów
lub dostawców rozwiązań IT dla obszaru produkcji, obecnych na polskim rynku. Oczywiście, nie
jest to pełny obraz rynku. Raport pokazuje jedynie
rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania.
Ankiety wypełnili przedstawiciele 42 firm,
co dało w sumie 85 pozycji w naszych tabelach,
zawierających informacje o systemach IT dla
obszaru produkcji. Niektóre systemy występują
w nich podwójnie (lub nawet potrójnie), chcieliśmy
bowiem skupić się na pełnej ofercie dostawców
działających w Polsce.
W raporcie pojawiło się kilka nowych w stosunku do poprzedniego wydania systemów,
np. w dziale MES, SCADA, HMI – system zenon
(dostawca: COPA-Data Polska), rodzina systemów FactoryTalk (dostawca: Elmark Automatyka), qcadoo MES (dostawca: Qcadoo Limited),
zupełnie nowy na polskim rynku system Operator
(dostawca: Operator Systems APS), Enterprise
Data Server (dostawca: Transition Technologies),
w dziale Systemy PLM – rozwiązania Windchill,
Creo (dostawca: firma Prodart), w dziale Systemy APS – Advanced Discrete Manufacturing
for MS Dynamics AX 2009/2012 (dostawca:
Columbus Polska), APS Preactor (dostawca:
DSR), no i w dziale Systemy EAM/CMMS – system Agility (dostawca: Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO).
Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce
Data Acquisition), HMI (Human-Machine Interface) oferowane w Polsce
Współpraca z innymi systemami (wymiana danych)
Plant Automation (HMI/SCADA,
Batch and Control systems,
Distributed Control Systems),
LIMS
Nowe funkcje wprowadzone
do systemu w 2010/2011 r.
rozszerzone funkcje raportowe i wizualizacyjne (oparte na platformie BOBJ)
z systemami ERP, z automatyką
przemysłową
Szacunkowa
liczba klientów
w Polsce
systemy ERP i PLM większości
producentów*
uproszczona ewidencja danych SPC,
wizualizacja danych pomiarowych podczas
kalibracji przyrządów
otwarte interfejsy wymiany
danych: DDE, ODBC, SQL,
WebService
wprowadzenie interfejsu (szyna integracyjna)
wymiany danych z wykorzystaniem technologii WebService*
kilkuset
dwukierunkowa wymiana
danych z systemami sterowania,
biznesowymi*
buforowanie danych na poziomie interfejsów
do systemów źródłowych, pobieranie danych
archiwalnych bezpośrednio z historiana
systemu DCS Ovation*
25
produkt jest częścią systemu
ERP – TETA Constellation
zarządzanie transportem, rozliczanie
kosztów zleceń transportowych własnych
i obcych, finansowa obsługa wytwarzania/
montażu na zamówienie
200
z każdym systemem ERP
(SAP, JD Edwards, Baan)*
Proficy Scheduler – szczegółowe harmonogramowanie i optymalizowanie produkcji,
wymiana informacji nie tylko z ERP, ale
również bezpośrednio z linią produkcyjną
poprzez Proficy Historian*
komunikacja dzięki wykorzystaniu protokołów: OPC, ODBC,
ADO, DAO, zapytań SQL oraz
VBA lub narzędzi SDK
nowa wersja PL (5.1), dalsze rozszerzanie
opcji związanych z redundancją systemów,
integracja z oprogramowaniem Proficy
Historian*
5
Przykłady branż przemysłowych
reprezentowanych przez klientów
budowlana (3), chemiczna (17%), elektroniczna (2), energetyczna (28%), farmaceutyczna
(20%), metalurgiczna (14%), motoryzacyjna
(2), papiernicza, drzewna, włókiennicza (5)
ok. 70
kontakt: www.
skk.com.pl
iFIX WebSpace jest dodatkiem
do oprogramowania Proficy HMI/
SCADA iFIX*
Przykłady wdrożeń
w Polsce w 2010/2011 r.
kontakt: www.skk.com.pl
MTU Aero Enginies*
elektroniczna (15%), farmaceutyczna (15%),
metalurgiczna (20%), motoryzacyjna (25%),
przetwórstwo tworzyw sztucznych (25%)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach*
budowlana, chemiczna, energetyczna, metalurgiczna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza, wodno-kanalizacyjna
chemiczna (5%), energetyczna (85%),
wodno-kanalizacyjna (10%)
budowlana (4%), chemiczna (10%),
elektroniczna (10%), energetyczna (3%),
farmaceutyczna (3%), metalurgiczna (9%),
motoryzacyjna (5%), papiernicza, drzewna
Eurocast*
Grupa Żywiec SA – Browary
Warka sp. z o.o.*
4500 licencji
Avon Operations Polska, Huta
Cynku „Miasteczko Śląskie”
SA, KSC Oddział Cukrownia
Malbork*
20
Jeżeli lubimy funkcjonalne i ładne rzeczy w życiu osobistym, to dlaczego nie przenosimy tego na kupowane systemy IT?
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Duże firmy produkcyjne najczęściej mają już wdrożone
rozwiązania klasy MES połączone z ERP czy SCADA. Tym
samym pole do innowacji czy
też nowości w tym segmencie
rynku powoli się zawęża. Oczywiście, te wspomniane duże
Marcin Perłak, CEO,
Qcadoo Limited
przedsiębiorstwa są obsługiwane przez dużych dostawców
systemów IT – są niejako skazani na siebie.
Znacznie bardziej ciekawie wygląda sytuacja na
rynku MSP. Tutaj firmy mają wdrożone systemy F-K,
Magazynowe, CRM czy nawet ERP. Gdy chodzi jednak o produkcję, dalej dominującym narzędziem jest
kartka i ołówek, a w bardziej zaawansowanych firmach
są to krążące arkusze kalkulacyjne. Nie oznacza to
wcale, że potrzeby tych firm w zakresie zarządzania
produkcją są mniejsze niż tych większych – one są takie same, tylko na mniejszą skalę.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– W sektorze MSP dwie największe bariery to po
pierwsze stopień skomplikowania tego typu systemów
– są to najczęściej olbrzymie pakiety oprogramowania,
których wdrożenie jest żmudne i czasochłonne a użytkowanie wymaga dużej liczby godzin przeznaczonych
na szkolenia. Ingerencja w firmę podczas wdrożenia
tego typu systemów jest ogromna – albo wdraża się
całość albo nic. Tym samym ryzyko dla mniejszej firmy
może być nie do zaakceptowania.
Drugą barierą związaną z poprzednią jest cena. Nie
chodzi tutaj bynajmniej o cenę wyłącznie licencji – jest
to zazwyczaj tylko wisienka na torcie. Cena to koszt
wdrożenia, dostosowania, przeszkolenia ludzi, zakupu
sprzętu i licencji na systemy operacyjne i bazy danych,
czy w końcu czas oddelegowania pracowników do
współpracy z dostawcą. To są koszty, których nie da się
pominąć, a które są ujawniane dopiero na końcu przez
dostawcę, gdy klient zdąży się już oswoić z myślą o rewolucji na swojej hali produkcyjnej. Wtedy zazwyczaj następuje pierwszy szok. Drugi ma miejsce, gdy wdrożenie trwa dłużej niż deklarowany przez dostawcę tydzień,
a ludzie zaczynają wpadać we frustrację i bojkotować
wdrożenie. Po takich wdrożeniach pozostaje niesmak
i nawet najlepszy system ma już problem, aby się obronić w oczach właściciela zakładu produkcyjnego.
Dlaczego zatem systemy do zarządzania produkcją nie mogą być proste w obsłudze, bogate funkcjonalnie, podzielone na mikromoduły, które mogą być
wdrażane etapami, a ich cena będzie dla właściciela
porównywalna z miesięcznym abonamentem za jego
telefon komórkowy? Na dodatek dlaczego takie systemy nie są obsługiwane przez przeglądarkę WWW i nie
wymagają zakupu żadnych dodatkowych serwerów?
Te pytania zadawaliśmy sobie, tworząc qcadoo MES
i postanowiliśmy dać to wszystko naszym klientom.
Tak, aby na koniec dnia prezesi firm produkcyjnych
mieli więcej czasu na miłe chwile z rodziną, zamiast
umartwiać się z powodu niedziałającego systemu IT.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Każda firma produkcyjna poszukuje odpowiedzi na
trzy zasadnicze pytania:
• czy mogę to wyprodukować, czy mam potrzebne
surowce, maszyny i pracowników?
• na kiedy mogę to wyprodukować?
• ile mnie to będzie kosztowało?
Pomoc w odpowiedzi na te pytania to zasadniczy
cel wdrożenia każdego systemu IT dla produkcji. Jeżeli jakiś dostawca IT nie pomaga w tym bądź skupia
się na dodawaniu kolejnych funkcji bez korzyści z nich
wypływających dla użytkownika rozwiązania – skazany jest na sromotną porażkę. Natomiast czy dostarcza
te odpowiedzi w jasny i przejrzysty sposób, który nie
wymaga od użytkownika żmudnego scalania w umyśle
wielu faktów, które prezentuje mu nieprzyjazny system
IT – to już osobna kwestia. Każdy zatem musi sobie
odpowiedzieć na pytanie: jeżeli lubimy funkcjonalne
i ładne rzeczy w życiu osobistym, to dlaczego nie przenosimy tego na kupowane systemy IT?
www.msipolska.pl
Październik 2011
13
Raport MSI
Case study: minimalizacja stanów magazynowych i ilości gotówki zamrożonej w towarach
w Wytwórni Wyrobów Papierowych WORWO
Zmiany – chleb powszedni każdego biznesu
Ostatnie lata to dla Wytwórni Wyrobów
Papierowych WORWO czas dużych
zmian. Dynamiczny rozwój firmy, spowodowany przede wszystkim systematycznym wzrostem liczby klientów zarówno
na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, pociągnął za sobą zmiany w produkowanym asortymencie. Firma na bieżąco
musiała dostosowywać ofertę do potrzeb
nabywców, co bezpośrednio wiązało się
z unowocześnianiem nie tylko linii produkcyjnych, ale i samych procedur działania. Progres w firmie sprawił, że dotychczas użytkowany system informatyczny
przestał zaspokajać wszystkie potrzeby
informacyjne przedsiębiorstwa.
– Przed wdrożeniem pakietu TETA
Constellation korzystaliśmy również z pro-
i dlatego korzystaliśmy z dodatkowych
sów produkcyjnych, logistycznych i han-
duktu UNIT4 TETA, pakietu TETA Biznes
narzędzi, które uzupełniały te brakujące
dlowych. Dlatego istotnym czynnikiem,
Partner – mówi Michał Rymacki, koordyna-
funkcje. Przez długi czas było to dla nas
który zadecydował o wyborze TETA Con-
tor wdrożenia ze strony WORWO. – Pakiet
wystarczające, jednak na pewnym etapie
stellation był moduł TETA Produkcja.NET,
mimo swojej bogatej funkcjonalności miał
skala zmian proceduralnych w firmie oka-
który w nowatorski sposób podchodzi do
pewne obszary, których nie wspomagał
zała się na tyle duża, że najbardziej racjo-
zarządzania procesami produkcyjnymi.
nalnym krokiem była wymiana oprogramo-
Istotne znaczenie miała także aplikacja
wania, z którego do tej pory korzystaliśmy.
TETA CRM.NET, która zachęciła nas swoją
Wdrożenie w skrócie
Firma: WORWO sp. z o.o.
Liczba pracowników: 140 osób
Oprogramowanie: pakiet TETA
Constellation: Produkcja.NET,
Logistyka.NET, Finanse.NET,
Majątek Trwały.NET, Personel.NET,
CRM.NET
Dostawca oprogramowania:
UNIT4 TETA (www.unit4teta.pl)
Październik 2011
www.msipolska.pl
ściami – wyjaśnia Michał Rymacki.
Decyzję o zmianie systemu informatyczplanowała dużą reorganizację działu han-
Niestandardowe potrzeby
wymagają elastyczności
dlowego, a dotychczas stosowane roz-
Na tle innych firm WORWO wyróżnia się
wiązanie nie mogło wspomóc pracy na
przede wszystkim bardzo szczegółowym
nowo ukształtowanego działu.
rozliczaniem zużycia materiałów pod pro-
nego przyspieszył fakt, że firma WORWO
Branża: produkcja
14
funkcjonalnością i dodatkowymi możliwo-
Czas decyzji
– Dla nas wybór nowego systemu był
dukcję określonego wyrobu gotowego.
oczywisty. Z UNIT4 TETA współpracujemy
Normatywy, a następnie rzeczywiste zu-
już od dziesięciu lat i doskonale znamy jej
życia są ciągle uaktualniane i nierzadko
ofertę. Nie rozglądaliśmy się po rynku i nie
właściwa ilość znajduje się dopiero na
rozważaliśmy wyboru innego dostawcy.
czwartym miejscu po przecinku, co przy
W firmach takich jak nasza wszelkie działa-
zastosowaniu zaokrągleń może powo-
nia podporządkowane są obsłudze proce-
dować duże różnice pomiędzy rzeczywi-
Systemy MES/SCADA/HMI w Polsce
Dziś możemy stwierdzić, że cele wdrożenia zostały
osiągnięte, a dzięki temu, że system TETA Constellation
jest naprawdę rozbudowany, uruchomione zostały
podmoduły, o których na początku wdrożenia nie
myśleliśmy w kategoriach potrzebnych funkcji. Pół żartem,
pół serio można powiedzieć, że plan został wykonany
w stu dwudziestu procentach.
Podstawa dobrego wdrożenia
Firma
WORWO
miała
sprecyzowane
oczekiwania i potrzeby odnośnie do procesów realizowanych przez nowy system
oraz sposobu współpracy przy wdrożeniu. Nawiązuje do tego koordynator
wdrożenia ze strony WORWO Michał
Rymacki: – Pomocne było zrozumienie
przez UNIT4 TETA naszego nietypowego
podejścia do wdrożenia, które polegało
na szkoleniu koordynatorów we Wrocła-
stym a księgowym zużyciem materiałów.
teriały z dwóch źródeł danych – zleceń
wiu, którzy przekazywali wiedzę pracow-
W związku z tym konieczne było przygo-
produkcyjnych oraz zleceń długotermino-
nikom WORWO. Wyjątkiem był moduł
towanie w TETA Constellation specjalne-
wych oraz generację zleceń i zamówień
Finansowo-Księgowy, który uruchamia-
go mechanizmu wyliczającego rzeczywi-
zakupu na brakujące elementy.
ny był w normalnym trybie podczas wi-
sty koszt wyrobu. Zaimplementowanie
W przedsiębiorstwie udało się także
zyt wdrożeniowych w Wąbrzeźnie. Tak
systemu TETA Produkcja.NET umożliwiło
zautomatyzować proces rozliczania do-
sprawnie i bezproblemowo przeprowa-
generację zleceń produkcyjnych na pod-
kumentów produkcyjnych powiązanych
dzone wdrożenie nie byłoby możliwe bez
stawie zamówień sprzedaży.
ściśle ze zleceniami w pełnym zakresie,
dużej wiedzy i kompetencji zespołu wdro-
Na potrzeby WORWO zastosowano
tj. z ewidencją wytworzonych produktów,
żeniowego UNIT4 TETA.
także niestandardowe rozwiązanie zwią-
zużytych materiałów, czasów pracy pra-
zane z generacją długookresowych pla-
cowników oraz wytworzonych odpadów,
nów na podstawie danych powiązanych
dzięki czemu firma może szczegółowo
z historycznymi zamówieniami sprzeda-
rozliczać planowane i rzeczywiste koszty
ży, dzięki czemu firma na bieżąco może
produkcji.
sprawdzać i przygotowywać się na zamia-
Uzyskano również możliwość ewiden-
ny związane z sezonowością. Z perspek-
cji stanu realizacji poszczególnych pozycji
tywy firmy istotne było również planowanie
zleceń produkcyjnych oraz zużyć dzięki
produkcji na dany dzień przez zastosowa-
automatycznej generacji z dokumentów
nie bilansu potrzeb na półprodukty/ma-
produkcyjnych – dokumentów magazynowych (przychodowych – PW i PO oraz rozchodowych – RW) na różne magazyny.
Kluczowe cele wdrożenia
• Sprawne zarządzanie procesami
produkcyjnymi oraz automatyczne tworzenie realnych planów
produkcji
• Usprawnienie procesów zarządzania zasobami ludzkimi
• Automatyzacja rozliczeń
finansowo-księgowych
• Opracowywanie kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcyjnych
• Nowoczesna i funkcjonalna obsługa procesów handlowych
• Sprawne planowanie zakupów
surowców i materiałów na potrzeby produkcyjne
Istotne z punktu widzenia osób decyzyjnych w firmie było zastosowanie
wspólnej bazy indeksów, dzięki czemu
osiągnięto kontrolę nad technologiami
oraz możliwość globalnych zmian w konstrukcji i technologii. Warte podkreślenia
jest również powiązanie modułu produkcji z pozostałymi funkcjami, takimi jak
automatyczna dekretacja dokumentów
obrotowych (Finanse.NET), wspólne bazy
indeksów, kontrahentów, zamówień zakupu oraz sprzedaży (Logistyka.NET),
ewidencja wprowadzonych już wcześniej
pracowników na dokumentach produk-
Główne korzyści z wdrożenia
• Rzeczywiste rozliczenia produkcji wraz z informacją o wydajności na zmianie, kosztach,
pobranych materiałach oraz
wytworzonych wyrobach
• Minimalizacja stanów magazynowych i ilości gotówki zamrożonej
w towarach
• Możliwość uwzględnienia
wybranych magazynów przy
bilansowaniu zleceń oraz sposobność wygenerowania zleceń
wewnętrznych (na półprodukty),
a także zamówień zakupów na
materiały
• Łatwość i intuicyjność podczas
wprowadzania oraz generacji
danych
• Proste zarządzanie uprawnieniami i dostępem do danych
poszczególnych użytkowników
• Łatwa integracja narzędzia z innymi aplikacjami
• Dostęp do bogatych funkcji
aplikacji dostosowanych do
potrzeb firmy i poszczególnych
użytkowników
cyjnych (Personel.NET).
www.msipolska.pl
Październik 2011
15
Raport MSI
Obszar produkcyjny w polskich przedsiębiorstwach jest wciąż niezagospodarowany
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Czasami można spotkać się
z opinią, jakoby rynek systemów ERP dla dużych i średnich przedsiębiorstw był już
nasycony. Zwykle podpiera się
przy tym analizą procentowego
udziału firm posiadających rozwiązania tej klasy. W rzeczyZbigniew Lisowski,
CPIM, menedżer
wistości jednak rzadko mamy
Domeny Biznesowej
do czynienia z pełnym wdroProdukcja, UNIT4
żeniem modułów produkcyjTETA SA
nych. Zamiast tego popularne
jest stosowanie różnorodnych,
pośpiesznie stworzonych arkuszy kalkulacyjnych,
a nawet luźnych kartek i zeszytów. Standardowo informatyzowana jest gospodarka materiałowa (w tym dokumenty wydania materiałów i przyjęcia wyrobów z produkcji), co czasami nazywa się wdrożeniem produkcji.
Nieco ambitniejsze firmy budują porządne BOM-y,
automatycznie generują listy potrzeb materiałowych
i z nich tworzą dokumenty obrotowe oraz stosują ilościowy bilans potrzeb materiałowych (bez uwzględnienia aspektu czasowego).
Natomiast pełne wdrożenie modułów produkcyjnych obejmujące wielopoziomowe planowanie (SOP,
MPS, MRP i APS), rejestrację wykonanych procesów
(traceability) i rozbudowane analizy (typu what-if lub
CTP) zdarza się rzadko. Dlatego ciągle w polskich
przedsiębiorstwach obszar produkcyjny pozostaje do
zagospodarowania. Dzieje się tak pomimo unowocześnionego parku maszynowego i coraz większej automatyzacji.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– W wielu przypadkach jedną z głównych barier jest
brak dostatecznej elastyczności samego systemu
ERP, jak również niechęć po stronie firmy wdrażającej
do wprowadzania zmian w programie, w celu jego lepszego dostosowania do potrzeb biznesowych.
Należy pamiętać, że istnieje bardzo duża różnorodność typów produkcji, rodzajów wytwarzania i strategii
produkcyjnych. Każda firma jest inna, każda posiada
swoją specyfikę i w większym lub mniejszym stopniu
różni się od innych przedsiębiorstw nawet z tej samej
branży. Stąd coraz większa potrzeba systemów, które
łatwo się kastomizuje, w których zmiany może wprowadzać klient samodzielnie bez konieczności angażowania programistów i wykonywania upgrade’u.
Barierą stojącą na drodze pełnej informatyzacji
produkcji jest także brak dostateczniej wiedzy odnośnie do sposobów zarządzania operacyjnego zarówno
po stronie firm kupujących, jak i dostarczających takie
oprogramowanie. Obszar ten po prostu jest trudny i wymaga odmiennego podejścia dla przedsiębiorstw różnego rodzaju. Z jednej strony klient oczekuje, że wraz
z wdrożeniem nowego systemu ERP usprawni procesy biznesowe, z drugiej dostawca liczy na to, że klient
zna dobrze swoje procesy oraz potrzeby i jest w stanie
odzwierciedlić je w systemie. Tymczasem o sukcesie
wdrożenia modułów produkcyjnych, oprócz warstwy
informatycznej, w dużej mierze decyduje porządna
analiza biznesowa i wypracowanie nowego podejścia
do planowania i zarządzania produkcją. Można się tu
wspierać np. bogatą literaturą i szkoleniami APICS.
Jakie nowe funkcje wymusi rynek?
– Klienci systemów ERP poza oprogramowaniem do
modułów produkcyjnych coraz częściej potrzebują dobrze zintegrowanych modułów do serwisu, utrzymania
ruchu, dokumentacji kontroli jakości, zarządzania laboratorium i obsługi narzędziowni. Wprawdzie istnieją
zewnętrzne programy dedykowane do tych celów, ale
ze względu na konieczność integracji danych i potrzebę zachowania jednorodnego środowiska informatycznego wykorzystuje się moduły wbudowane w pakiety
ERP. Funkcjonalność taka jest zawarta w pakiecie
TETA Constellation, w którym dodatkowo dostępne są
mechanizmy MES, EAS, kolejkowanie, minimalizacja
kosztów przezbrojeń i optymalizacja rozkroju, a nawet
moduł do obsługi kart kanban.
Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach MES, SCADA, HMI oczekują klienci z sektora produkcji?
Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm
AB-Micro
Trendy: udostępnianie danych, wizualizacji i raportów
przez sieci WWW. Bazowanie na technologii Thin Client
dla terminali klienckich.
Askom
Systemy MES. Gros systemów MES oferowanych na
polskim rynku to proste rozwiązania oparte na SCADA
(Historian, OEE – Overall Equipment Effectiveness,
raporty, portal). Systemy te będą rozbudowywane
o funkcje charakterystyczne dla MES, np. śledzenie
materiałów i parametrów procesu, bieżąca kontrola
jakości, zarządzanie maszynami i personelem.
Systemy SCADA. Trendy: możliwość integracji
z różnymi źródłami danych, obsługa otwartych
standardów komunikacyjnych, dostęp do danych przez
Internet, wydajne narzędzia raportowania, precyzyjny
mechanizm administrowania uprawnieniami.
Asseco Business Solutions
Obecnie firmy oczekują zaawansowanych modułów
produkcyjnych, które kompleksowo wspomagają
kluczowe obszary związane z organizacją produkcji.
Systemy muszą więc efektywnie zarządzać recepturami,
marszrutami produkcyjnymi oraz partiami surowców,
umożliwiać
planowanie
i
harmonogramowanie
produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną
kontrolę nad partiami półproduktów i produktów.
Dodatkową zaletą aplikacji powinna być funkcjonalność
związana z utrzymaniem parku maszynowego.
Marcin Rosiak, szef Wydziału Handlowo-Projektowego w Asseco Business Solutions SA
ASTOR
Systemy MES. Rozwój funkcjonalności systemów
klasy MES w najbliższych latach będzie skupiał
się na wsparciu firm produkcyjnych w podnoszeniu
efektywności
operacyjnej.
Automatyczne
raportowanie danych niezbędnych do wizualizacji
wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness),
prezentowane na „kokpitach menedżerskich”, umożliwi
przedsiębiorstwom szybką diagnozę „wąskich gardeł”
w obszarze produkcji. Docelowo przełoży się to na
znaczące obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie
elastyczności procesów. Dodatkowo przedsiębiorstwa
będą wdrażały narzędzia wspierające automatyzację
procesów biznesowych, np. ArchestrA Workflow w celu
standaryzowania procesów krytycznych.
Systemy SCADA. Klasa produktów SCADA będzie
ewoluowała w stronę systemów zarządzania informacją
– np. Wonderware Information Server, Wonderware
Intelligence. Z jednej strony prowadzi to do tworzenia
coraz bardziej złożonych aplikacji, z drugiej zaś powstają
aplikacje skalowalne – z początku niewielkie, ale łatwo
rozwijane do dużych i rozproszonych systemów.
Przyszłość będzie należała do tych produktów, które
zapewnią łatwe i szybkie rozbudowanie działających
już aplikacji bez przerywania bieżącej produkcji.
Systemy HMI. Rozwój systemów HMI będzie
ukierunkowany na dalszą integrację i ułatwienie
przepływu danych pomiędzy systemami różnej klasy.
Widoczne jest znaczne zwiększenie możliwości
graficznych obiektów używanych w aplikacjach,
połączone z większym bezpieczeństwem ich
modyfikacji (zmiana w jednym miejscu całej grupy
obiektów), a także zawieraniem w nich coraz to bardziej
zaawansowanych logicznych procedur działania.
Systemy HMI będą w większym zakresie odpowiadały
na potrzeby użytkowników związane z szybkością
wprowadzania zmian we wdrożonych aplikacjach oraz
mniejszym całkowitym kosztem ich utrzymania.
Bonair
Klienci oczekują lepszej integracji różnych systemów
związanych
z
zarządzaniem,
monitorowaniem
i sterowaniem procesem produkcyjnym. Oczekują
jednego wspólnego repozytorium danych, dostępnego
dla obecnie istniejących oraz w przyszłości wdrażanych
systemów. Rozwiązanie MES powinno także
zapewniać otwartą i opartą na standardach wymianę
danych pomiędzy systemami pracującymi na liniach
produkcyjnych a systemami klasy ERP oraz jeden,
wspólny dla wszystkich systemów, interfejs użytkownika,
który może być dostosowywany do potrzeb klienta.
Oprogramowanie powinno także obejmować wszystkie
aspekty procesu produkcyjnego (począwszy od
planowania, zarządzania czasem pracy ludzi i maszyn,
monitorowaniem procesu produkcyjnego poprzez
wspomaganie zarządzania magazynem, logistykę aż
po wspomaganie rozliczania kosztów produkcji).
BPSC
Użytkownicy naszych rozwiązań klasy MES zyskali
możliwość rozliczania w nich kosztów – oznacza
to, że otrzymują wynik kosztowy na każdym etapie
wytworzenia. Nastąpiło połączenie i integracja
rozwiązań produkcyjnych (MES) z automatyką, np.
z maszynami pakującymi. Możliwe stało się także
dokonywanie wizualizacji harmonogramu produkcji.
Dla użytkowników rozwiązań klasy MES istotne jest
także zaawansowane planowanie z automatycznym
przekazywaniem do realizacji – spływające zamówienia
mogą być wtedy kierowane bezpośrednio na kolejne
linie produkcyjne.
Paweł Pilch, specjalista ds. kontraktów w BPSC SA
Elmark Automatyka
Trendy: przede wszystkim unifikacja oprogramowania,
uproszczenie konfiguracji, łatwy dostęp do danych.
COPA-DATA Polska
Najlepiej sprzedającymi się systemami IT są nadal
standardowe pakiety oprogramowania SCADA/HMI.
Ze względu jednak na wzrost zapotrzebowania na
bardziej realną informację, czytelne i zanalizowane
dane z produkcji będzie następował duży wzrost
zapotrzebowania
na
zaawansowane
systemy
Dokończenie na str. 50
16
Październik 2011
www.msipolska.pl
Osiągnięcie doskonałości w produkcji
wymaga niezawodnego oprogramowania
Zarządzanie Produkcją
Planowanie
MES
Optymalizacja
Zarządzanie Projektami
Wizualizacja Produkcji
Raportowanie
APS
Monitorowanie
Supply Chain Management
Oprogramowanie dla energetyki i przemysłu
+48 61 6688901 · [email protected] · www.psipolska.com
Raport MSI
Doświadczone i innowacyjne kierownictwo powinno zauważyć potrzebę integracji danych i całego cyklu życia produktu
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Obecnie firmy poszukują
rozwiązań
informatycznych,
dostosowanych do wszystkich
działań operacyjnych. Coraz
częściej spotyka się rozwiązania dostosowane do konkretnej
grupy użytkowników (np. PDM
dla działów konstrukcyjnych),
Wojciech Obst,
kierownik działu
które integrowane są w jedną
technicznego,
całość z systemem PLM/MRP/
CNS Solutions
ERP. Takie podejście umożliwia
oddzielenie grup pracowników
i przydzielenie im systemów, które będą odpowiadać
ich potrzebom i wymaganiom.
Polskiemu rynkowi dużo brakuje do rynku chociażby niemieckiego, gdzie rozwiązania informatyczne wspomagające działanie przedsiębiorstwa są powszechnie stosowane. Firmy z sektora MŚP powoli
zaczynają zauważać potrzebę wdrożenia rozwiązania
IT i integracji danych firmowych. Oprogramowanie typu
PDM/PLM nie jest tak spektakularne, jak chociażby
trójwymiarowe systemy CAD, natomiast doświadczone
i innowacyjne kierownictwo firmy powinno zauważyć
potrzebę integracji danych i całego cyklu życia produktu oraz straty i utracone korzyści, wynikające z braku
spójnego rozwiązania.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Barierą ciągle jest mentalność i konieczność wydania
sporej kwoty na oprogramowanie oraz wdrożenie. Barierę tę można częściowo rozwiązać poprzez obliczenie ROI (kalkulacja zwrotu inwestycji) dla konkretnych
przypadków, dzięki czemu łatwo wskazać potencjalne
oszczędności czy utracone korzyści.
Coraz większa liczba firm stosujących rozwiązania typu PDM/PLM to dowód na to, że konkurencyjne
i innowacyjne przedsiębiorstwa muszą inwestować
w tego typu systemy i rozwiązywać typowe problemy
za pomocą IT.
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Trudno wyróżnić branżę, która jest szczególnie zainteresowana systemami określonego typu. W przypadku systemów PDM widzimy duże zainteresowanie
branży metalurgicznej oraz wszelkiego rodzaju firm,
zajmujących się przemysłem wojskowym, lotniczym.
Konieczność przechowywania dokumentacji oraz za-
awansowane procedury sprawdzania jakości to tylko
niektóre z przesłanek do zastosowania rozbudowanego rozwiązania do zarządzania dokumentacją.
Z kolei w przypadku branży meblarskiej ważne jest
zarządzanie strukturą wyrobu (informacje te eksportowane są później do systemu ERP). Istotne również są
szybkie kalkulacje czy możliwość wykonania kopii projektu i ponownego użycia istniejących danych.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Największą bolączką jest integracja wszystkich rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w firmie.
Począwszy od etapu inicjacji projektu, badań, dalszego rozwoju, skończywszy na etapie finalnym, czyli produkcji i eksploatacji konkretnych urządzeń/wyrobów.
Istnieje wiele rozwiązań określanych jako rozwiązania „zintegrowane”. Jakość poszczególnych części takich rozwiązań nie jest najlepsza, w związku z czym dla
pewnych grup użytkowników należy przeznaczyć inny
system. Dobrym przykładem jest porównanie systemów
PDM wchodzących w skład rozwiązań klasy ERP oraz
produktów dedykowanych. Te drugie, stworzone dla
konkretnej grupy użytkowników, mają znacznie szerszą
funkcjonalność oraz większą ergonomię pracy.
Dokończenie ze str. 8
system zarządzania produkcją. Umożliwia
archiwizację danych z produkcji w czasie
rzeczywistym, pełną wizualizację (redundantne serwery HMI i Alarmowe), tworzenie
zestawień, raportów, trendów (live) na portalu WWW. FT VantagePoint z założenia ma
łączyć poziom MES/ERP z produkcją, zarządzaniem jakością.

Sabur
Control Maestro
System wprowadzony na polski rynek
w 2008 r. (następca systemu Wizcon Supervisor – w Polsce od 1996 r.). ControlMaestro jest nowoczesną, kompletną, otwartą
i w pełni skalowalną platformą SCADA/BMS
zapewniającą pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach przemysłowych,
infrastrukturalnych, a także automatyce budynkowej. Modułowa architektura pakietu
ControlMaestro pozwala na dopasowanie
poszczególnych usług (modułów) i aplikacji
do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Pakiet ControlMaestro 2011 obsługuje dodatkowo 64-bitowe systemy operacyjne,
oferując wydajność z wykorzystaniem technologii webowej, mobilność użytkowników,
bezpieczeństwo oraz integrację z systemami
do zarządzania przedsiębiorstwem.
Polymath
Nowoczesny, wydajny pakiet oprogramowania przeznaczony do tworzenia aplikacji
18
Październik 2011
wizualizacyjnych HMI/SCADA na wszystkie
terminale operatorskie i komputery firmy
ESA. Występuje w dwóch wersjach: Basic
(do programowania terminali rodziny VT)
oraz Advanced (obsługującej terminale IT,
VT oraz VTCE). Oferuje funkcje ułatwiające
i przyspieszające projektowanie aplikacji
HMI i SCADA (m.in. symulację projektów,
bogatą bibliotekę obiektów, biblioteki użytkownika czy możliwość programowania
w Visual Basic).

TEL-STER
TelWin SCADA
Nowoczesny, skalowalny pakiet oprogramowania umożliwiający kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi.
Ma charakter rozproszony, tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez
pracujące równolegle moduły zainstalowane
na różnych stacjach roboczych pracujących
w sieciach LAN/WAN. Wbudowane narzędzia
do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem umożliwiają
samodzielną rozbudowę aplikacji.

VIX Automation
Proficy Plant Applications
Oprogramowanie ułatwiające monitorowanie produkcji według kluczowych kryteriów,
co pomaga zwiększać efektywność i jakość
produkcji. Za pomocą zintegrowanych ra-
www.msipolska.pl
portów sieciowych oraz usług umożliwiających komunikację ze wszystkimi modułami
Proficy ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym, poszerzając możliwości tradycyjnych aplikacji MES.
Oprogramowanie może być wdrażane jako
pojedyncze moduły lub jako zintegrowane
rozwiązanie.
Proficy HMI/SCADA iFIX 5.1 PL
Proficy HMI/SCADA iFIX 5.5 EN
Narzędzie HMI/SCADA, umożliwiające wizualizację procesu, zbieranie danych i nadzorowanie przebiegu produkcji. Zapewnia
precyzyjne monitorowanie i kontrolę wszystkich aspektów procesu produkcyjnego, jak
również urządzeń i środków produkcji, co
umożliwia szybszą reakcję na problemy,
zmniejszenie zużycia materiałów, podniesienie jakości, skrócenie czasu wprowadzania
na rynek nowych towarów oraz większą dochodowość produkcji.
Proficy HMI/SCADA iFIX WebSpace
Dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego iFIX WebSpace rozszerza możliwości
podglądu i kontroli oprogramowania iFIX.
Narzędzie zapewnia podgląd wielu aplikacji
SCADA z dowolnego miejsca w sieci, wyświetlanie w pełni funkcjonalnych aplikacji
w przeglądarkach bez potrzeby modyfikacji
istniejącego projektu.
Systemy PLM na polskim rynku
Przegląd systemów PLM (PDM, workflow) w Polsce
(w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy)

CNS Solutions
SolidWorks Enterprise PDM
Oprogramowanie do zarządzania danymi
produktu (PDM – Product Data Management) pomaga bardziej efektywnie zarządzać danymi i współużytkować odpowiednie
pliki w celu tworzenia lepszych produktów
w krótszym czasie. System bezpośrednio
integruje się z Eksploratorem Windows oraz
wieloma systemami CAD.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Apator Powogaz (XII 2010), Hydro-Vacuum SA
(1.12.2009), Obrum sp. z o.o. (2010), BisonBial (2011) – pełna obsługa działu technologicznego przygotowania produkcji, począwszy od konstrukcji, poprzez technologię
i marszruty technologiczne, skończywszy na
eksporcie danych do systemu SAP.

Dassault Systemes
Platforma V6
Platforma V6 stanowi kompletne środowisko
wspomagające rozwój i wprowadzanie w życie nowych produktów oraz usprawnianie
istniejących. Elementy platformy V6 umożliwiają użytkownikom tworzenie produktów
(systemy CAD – CATIA/SolidWorks), symu-
lowanie oraz weryfikowanie konstrukcji. Następnie zapewniają weryfikację poprawności
konstrukcji poprzez analizy inżynierskie (Symulia) oraz definiowanie i optymalizację procesów produkcyjnych (Delmia).
Sercem całego systemu jest warstwa zarządzająca i udostępniająca informacje dla
wszystkich użytkowników (Enovia). To dzięki
niej konstruktorzy mogą szybko wymieniać
się informacją. Zapewnia ona zarządzanie danymi inżynierskimi oraz wspomaga
cykl projektowy. Dostarcza użytkownikom
właściwych informacji, które są niezbędne
do szybkiego podejmowania decyzji. Informacje te są odpowiednio przygotowywane
w zależności od profilu użytkownika, np.
dla kadry kierowniczej prezentowane są
wszystkie informacje niezbędne do podjęcia odpowiednich decyzji, natomiast osoby
zajmujące się planowaniem produkcji mają
wszystkie informacje związane z parametrami produkcyjnymi.
Platforma V6 wspiera i usprawnia cykl życia produktu począwszy od jego powstawania, przez fazy produkcji i dystrybucji, kończąc na wycofaniu go z użytku. Platforma
V6 Dassault Systèmes może mieć znaczący wpływ na wartość biznesową przedsię-
biorstw, dla których rozwój produktów jest
istotnym elementem działania.

DBI
Infor10 PLM Discrete
Infor10 PLM Process
Systemy umożliwiają: stworzenie produktów o wyższej jakości, wprowadzanie nowych produktów na rynek w krótszym czasie
(o 98%) i po niższych kosztach (o 20%-50%),
wprowadzanie zmian (50%), zwiększenie
zysków oraz udziału w rynku. Zastosowanie: produkcja procesowa i opracowywanie
produktów przy ciągle zmieniających się potrzebach klientów i zmieniających się przepisach.

Epicor Software Poland
Epicor PLM (moduł Epicor ERP)
Epicor PLM pełni funkcję centralnego repozytorium wiedzy o historii produktów i procesów oraz wspiera integrację i wymianę
danych między wszystkimi użytkownikami
w przedsiębiorstwie, którzy mają kontakt
z danym produktem, w tym kierownikami
projektów, inżynierami, handlowcami, za-
Raport MSI Polska
ERP na przyspieszonych obrotach
Opowieść o tym, jak lider branży elektronicznej, firma Fideltronik najpierw wdrożyła u siebie pakiet Oracle
E-Business Suite, a potem to samo rozwiązanie zaczęła instalować w innych przedsiębiorstwach, stając się
zarówno klientem, jak i partnerem Oracle Polska.
Gdy ktoś zawita do spokojnej miejscowości Sucha Beskidzka, spodziewa
się tam głównie atrakcji turystycznych, czyli pięknych górskich krajobrazów czy możliwości pojeżdżenia na nartach. Trudno niektórym uwierzyć,
że to właśnie miasto jest siedzibą jednego z najbardziej prężnych polskich
przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii, lidera branży elektronicznej, firmy Fideltronik.
Nieprzerwany rozwój
Na początku była to typowa firma inżynierska, specjalizująca się w produkcji zasilaczy awaryjnych. Dziś, po 25 latach, stała się wielozakładowym
przedsiębiorstwem klasy EMS (Electronics Manufacturing Services), obsługującym wszystkie procesy swojej branży – od planowania i projektowania
nowych wyrobów, przez ich produkcję i testowanie, aż po dostarczenie
klientowi. Firma ma obecnie pięć oddziałów i cztery zakłady produkcyjne,
zatrudnia 1500 pracowników i ponad 100 inżynierów. Posiada w ofercie
ok. 3000 produktów i używa aż 25 tys. różnych komponentów potrzebnych
przy ich produkcji.
Przygoda z Oracle EBS
W roku 2005 firma rozpoczęła bliską znajomość z systemem Oracle
E-Business Suite (EBS), który został zainstalowany przez własny zespół informatyków z pomocą konsultantów Oracle. Przez kilka następnych lat informatycy Fideltronika doskonale rozpoznali wszystkie tajemnice systemu
Oracle, szczególnie te cechy, które są najbardziej przydatne w przedsiębiorstwie typowo produkcyjnym. Sprawdzili na przykładzie własnej firmy,
że pakiet Oracle EBS ma fabrycznie wbudowane niezbędne funkcje wspierające procesy produkcyjne i zaszytą wewnątrz systemu ogromną wiedzę
na temat najlepszych praktyk działania.
Od klienta do partnera
Trzy lata temu firma Fideltronik wykonała prawdziwie niezwykłą woltę
– będąc klientem Oracle, stała się także partnerem, specjalizującym się we
wdrażaniu systemu Oracle EBS! Jak do tego doszło, opowie najlepiej prezes Grupy Fideltronik, Zbigniew Fidelus.
– Po kilku latach używania aplikacji Oracle w naszej firmie doszło do
sytuacji, gdy trzeba było system Oracle EBS wdrożyć w pochodzącej ze
Szwecji spółce, z którą Fideltronik zamierzał stworzyć wspólny podmiot
20
Październik 2011
www.msipolska.pl
gospodarczy. Można było oczywiście zlecić wdrożenie zewnętrznej firmie,
postanowiliśmy jednak zmierzyć się sami z tym zadaniem. Okazało się, że
przeniesienie doskonale nam znanego systemu i jeszcze lepiej znanych
procesów do całkiem nowej lokalizacji jest nie tylko wykonalne, ale możliwe
do zrobienia bez specjalnych problemów. Po tym pozytywnym doświadczeniu postanowiliśmy kontynuować działalność konsultingową i dzisiaj
mamy już zrealizowane dwa kolejne projekty. Stworzyliśmy unikalny zespół konsultantów złożony z inżynierów naszej firmy, którzy zdobyli wiedzę w zakresie systemów i narzędzi Oracle, a jednocześnie mają ogromne
doświadczenie biznesowe dotyczące procesów produkcyjnych w branży
zaawansowanych technologii. Ostatnio do wdrażania Oracle EBS używamy
nowego zestawu narzędzi udostępnionych przez Oracle w ubiegłym roku
– są to tzw. Oracle Business Accelerators.
Akceleratory, o których wspomniał prezes Fidelus, to zestaw narzędzi
pozwalający firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu
EBS, zawierającą dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla
klienta z konkretnego sektora gospodarki.
Akceleracja, czyli przyspieszenie
Fideltronik jest na razie jedyną firmą partnerską w Polsce, która stworzyła prekonfigurowany system do wspomagania procesów biznesowych
w branży produkcyjnej, oparty na idei Oracle Business Accelerators dla
Oracle EBS.
– Tworząc konkretną implementację EBS, do procesów zaprogramowanych fabrycznie w systemie dodajemy naszą własną wiedzę o biznesie
oraz informacje o procesach biznesowych klienta zdobyte dzięki specjalnym interaktywnym formularzom ankietowym, które on wypełnia – mówi
szef grupy wdrożeniowej w Fideltronik, Krzysztof Woźny. – Na tej podstawie dokonujemy wstępnej parametryzacji, dodając do predefiniowanych
procesów elementy specyfiki firmy, takie jak struktura, zestaw wyrobów czy
grupy klientów, i dopiero tak przygotowany pakiet instalujemy na miejscu.
Dzięki temu wszystko trwa bardzo krótko. Ponadto – już po uruchomieniu
wersji bazowej – we współpracy ze specjalistami przedsiębiorstwa dostrajamy szczegółowo system, aby spełniał wszystkie specyficzne wymagania.
Ponieważ we wdrożenie angażuje się niewiele godzin pracy konsultacyjnej, w efekcie cena jest na tyle konkurencyjna, że staje się dostępna dla
rozwijających się przedsiębiorstw z sektora MSP. Przykładem może być
– działająca w tej samej branży co Fideltronik – spółka Magnetic Systems
Technology, u której takie właśnie, oparte na Akceleratorze wdrożenie zostało zakończone w pierwszej połowie 2011 r.
Podsumowując: dzięki zastosowaniu Oracle Business Accelerators
specjaliści Fideltronika mogą zaoferować firmie produkcyjnej kompletne
wdrożenie systemu Oracle EBS w takim zakresie, jaki jest potrzebny do
prowadzenia działalności, i to w rekordowo krótkim terminie. Klasyczny zestaw obejmujący finanse, logistykę i produkcję instaluje się w czasie czterech, a w niektórych przypadkach nawet trzech miesięcy. W porównaniu do
klasycznego wdrożenia, trwającego zwykle niemal rok, jest to prawdziwe
ERP na przyspieszonych obrotach!
Andrzej Amanowicz
Autor jest dyrektorem konsultingu sprzedaży aplikacji Oracle
na Polskę i Kraje Bałtyckie
Systemy PLM na polskim rynku
PLM – liczy się tylko innowacja!
Zmarły niedawno Steve Jobs udowodnił nam, jak ogromny sukces mogą odnosić innowacje we współczesnym
świecie. Polska gospodarka podczas transformacji musi zmieniać swój charakter – z taniego producenta na
wytwórcę dóbr innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.
Sukces naszych firm w osiąganiu światowego poziomu zależy m.in. od
udanych implementacji systemów wspomagających projektowanie i zarządzanie całym cyklem życia produktów (PLM). W artykule opiszemy system,
który znalazł się w ofercie Oracle wraz z przejęciem firmy Agile w 2007 r.
System jest przejrzysty i przyjazny. Wiele uciążliwych czynności powtarzalnych zostaje całkowicie wyeliminowanych, inne istotnie się upraszczają.
Wymienione cechy sprawiają, że klienci firmy Oracle, którzy zdecydowali
się na wdrożenie tego rozwiązania, w krótkim czasie osiągnęli istotne, wymierne korzyści biznesowe.
Polskie firmy zasługują na więcej – nowe możliwości dzięki PLM
Po latach implementacji systemów klasy ERP czy CRM ich posiadanie
nie stanowi już o przewadze konkurencyjnej. O sukcesie polskich firm na
konkurencyjnych rynkach będą decydowały teraz zaawansowane systemy
wspierające rozwój produktów. Ocenia się, że rynek systemów PLM będzie
się stabilnie rozwijał i osiągnie wartość 44 mld USD do roku 2017. Największa dynamika spodziewana jest na rynkach azjatyckich. W Polsce popularność systemów PLM będzie rosła ze wzrostem udziału zaawansowanych
produktów w produkcji przemysłowej.
Kiedy potrzebujesz PLM?
Przedsiębiorstwo będzie potrzebowało systemu klasy PLM w następujących przypadkach: • gdy musi konfigurować produkty dla klientów zgodnie
z uwarunkowaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi • jeśli na danym
rynku czas wprowadzenia nowego produktu decyduje o sukcesie lub porażce • gdy ilość danych dotyczących produktów i komponentów zaczyna
stanowić problem i wymaga wprowadzenia efektywnych metod klasyfikacji
i wyszukiwania • gdy proces projektowania nowych produktów i zarządzania zmianą wymaga zaangażowania wielu osób w firmie i u partnerów.
Elementy składowe PLM na przykładzie Oracle Agile
Rozwiązanie Oracle Agile PLM zawiera zbiór wszystkich funkcji niezbędnych do efektywnego zarządzania danymi w całym cyklu życia produktu.
Dostarcza narzędzia do zarządzania strukturą (BOM-em) na potrzeby projektowania, sprzedaży, produkcji oraz serwisu. Zapewnia kontrolę i sprawne zarządzanie zmianą. Główne moduły systemu to:
Zarządzanie danymi podstawowymi oraz informacjami na temat
struktury produktów – Oracle Agile PLM zawiera moduł do utrzymywania
informacji o indeksach materiałowych produktów, komponentów i części,
ich obecnie obwiązujących oraz wcześniejszych wersji, powiązanych dokumentów oraz zmian. W rekordzie produktu przechowywane są m.in. informacje na temat dokładnej klasyfikacji, struktury, wzajemnych relacji, miejsc
użycia oraz ważnych załączników zawierających potrzebną dokumentację.
Zarządzanie dokumentacją – m.in. wersjami i rewizjami oraz tzw. redlining dokumentów, czyli nanoszenie obszarów objętych zmianami. Z systemem dostępna jest przeglądarka obsługująca wiele formatów plików,
w tym natywne formaty systemów ECAD/MCAD zarówno 2D, jak i 3D.
Zarządzanie zmianami produktów – wszelkie zmiany dotyczące produktów i komponentów są rejestrowane i zarządzane za pomocą zleceń
zmiany (ECO). Historia zmian jest rejestrowana, a system zarządza rewizjami, czyli kolejnymi wersjami modyfikowanego komponentu. Do zlecenia
przypisywana jest ścieżka workflow, w celu zautomatyzowania przepływu
informacji i pozyskania odpowiednich zatwierdzeń.
Inne niemniej ważne moduły systemu to: • planowanie i projektowanie
nowych produktów • zarządzanie jakością produktów • zarządzanie zgodnością z wymaganiami prawa • zarządzanie kosztami nowych produktów
oraz kosztami zmian struktury istniejących.
Korzyści, ale i ryzyka wdrożenia PLM
Oracle Agile PLM cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm na całym
świecie. Niemniej, aby dołączyć do grona klientów odnoszących sukces
dzięki Oracle PLM, kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie wdrożenia
i uwzględnienie typowych dla tego typu projektów zasad. Najważniejsze
z nich to:
Dopasowanie zakresu wdrożenia do możliwości organizacyjnych
– w celu maksymalizacji korzyści powinniśmy zaplanować możliwie kompleksowe wdrożenie systemu, ale wdrażanie powinno przebiegać stopniowo. Nawet jeśli mamy odpowiednie kompetencje, to czas naszych kluczowych pracowników jest z pewnością mocno ograniczony.
Wybór obszarów wdrożenia adekwatnie do celów biznesowych –
decyzja o wdrożeniu każdego obszaru powinna być poprzedzona analizą korzyści, jakie może przynieść takie wdrożenie. Więcej informacji: dsr.com.pl
Paweł Koprowski
Autor pracuje jako Business Development Manager w firmie DSR sp. z o.o.
Korzyści z zastosowania systemów klasy PLM, związane z:
• czasem: skrócenie faz poprzedzających produkcję, czasu wdrożenia zmian, czasu na uzgodnienia z klientami i dostawcami
• kosztem: zmniejszenie kosztów procesu uzgodnień, ilości kar
za niedotrzymanie terminów, ilości prac powtarzanych w wyniku
błędów człowieka na etapie projektowania i opracowywania konstrukcji wyrobów • jakością: poprawa wczesnego wykrywania
problemów i wad konstrukcyjnych, poprawa jakości dzięki przyspieszeniu działań naprawczych, zmniejszenie ryzyka związanego
z niespełnieniem wymagań prawnych (compliance)
www.msipolska.pl
Październik 2011
21
Raport MSI
Systemy PLM (Product Lifecycle Management) oferowane w Polsce
Dostawca
Producent,
kraj pochodzenia
Nazwa produktu
Rok produkcji
systemu
Rok wprowadzenia
na polski rynek
Partnerzy we wdrażaniu
brak
CNS Solutions
SolidWorks Enterprise PDM
SolidWorks Corp., USA
2007
2007
Dassault Systemes
Platforma V6
Dassault Systemes, Francja
2009
2009
Cadsol Design Polska,
IBS Poland, IPL Solutions,
TBI Technology,
PPW Koltech
DBI
Infor10 PLM Discrete
Infor Global Solutions, USA
1992 (pierwsza wersja),
2011 (aktualna wersja)
2008
DBI sp. z o.o.
– Infor Channel Partner
DBI
Infor10 PLM Process
Infor Global Solutions, USA
2000 (pierwsza wersja),
2011 (aktualna wersja)
2011
DBI sp. z o.o.
– Infor Channel Partner
Epicor Software Poland
Epicor PLM, Epicor PDM,
Epicor Workflow Management
Epicor Software Corporation, USA
2008
2009
Qumak-Sekom,
MSG Consulting,
L-systems, UM-Data
IFS Poland
IFS Applications
do Zarządzania Cyklem
Życia Produktu
IFS World Operations AB,
Szwecja*
Oracle Polska
Oracle Agile PLM
Oracle Corporation, USA
2008
2009
Polsoft Engineering
PS Mobile Sale
Polsoft Engineering, Polska
2003
2003
Prodart
Marcin Wojciechowski
Windchill, Creo
(d. Pro/ENGINEER)
Parametric Technologie Corporation
(PTC), USA
2001, 1986
1990
1992
trwają szkolenia partnerów
w zakresie wdrażania
i wsparcia dla Agile PLM
brak
SAP Polska
SAP PLM
SAP, Niemcy
2000
2000
SAP Polska sp. z o.o.
– wyłączny dystrybutor
w Polsce, wdrożenia:
SAP Consulting i autoryzowani partnerzy SAP
Siemens Industry
Software
Teamcenter
Siemens PLM Software, USA
1992*
2002
Siemens Industry Software
sp. z o.o.
S&T Services Polska
Infor10 PLM Discrete,
Infor10 PLM Process
Infor Global Solutions, USA
1995,
2011 (najnowsza wersja)
2004
S&T Services Polska
sp. z o.o.
VIX Automation
Proficy Historian
– Przemysłowa Baza Danych:
GE Intelligent Platforms, USA
1998
2001
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor
firmy GE Intelligent
Platforms
VIX Automation
Proficy Workflow
GE Intelligent Platforms, USA
2009
2009
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor
firmy GE Intelligent
Platforms
* uzupełnienie informacji na str. 19
22
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy PLM na polskim rynku
Współpraca z innymi systemami
(wymiana danych)
MRP/ERP: SAP, BAAN, IFS i inne,
Microsoft Sharepoint
Nowe funkcje wprowadzone
do systemu w 2010/2011 r.
usprawniony interfejs użytkownika
(redukcja liczby kliknięć), personalizacja
menu dla grup i użytkowników, pełne
wsparcie najnowszych wersji systemów
CAD: AutoCAD, AutoDesk Inventor,
SolidEdge, ProEngineer
Szacunkowa liczba
klientów w Polsce
20 firm,
ponad 100 licencji
Przykłady wdrożeń
w Polsce w 2010/2011 r.
Apator Powogaz,
Hydro-Vacuum SA,
Obrum sp. z o.o.,
Bison-Bial*
Branża przemysłowa
reprezentowana przez klientów
budowlana (20%), energetyczna (20%),
metalurgiczna (40%),
wodno-kanalizacyjna (20%)
np. SAP
budowlana, elektroniczna,
energetyczna, farmaceutyczna, metalurgiczna, motoryzacyjna, papiernicza,
drzewna, włókiennicza, rafineryjno-petrochemiczna, spożywcza
gotowe interfejsy do wielu systemów
ERP, produkt jest modułem ERP,
jest także wdrażany samodzielnie
Infor10 ION, Infor10 Workspace
przemysł lotniczy i obronny, produkcja
maszyn i wyposażenia, przemysł elektroniczny i high-tech, motoryzacyjny,
konstruowanie na zamówienie
i produkcja projektowa
gotowe interfejsy do wielu systemów
ERP, produkt jest modułem ERP,
jest także wdrażany samodzielnie
Oracle DB support, Web Client
przemysł spożywczy, produkty konsumenckie/CPG, produkcja chemiczna
i wyroby z plastiku
Epicor ERP
2009: Zaawansowane Wyszukiwanie
– wyszukiwanie i pobieranie według
wielopoziomowych klasyfikacji i pól kluczy
oraz łatwe poruszanie się po graficznej
hierarchii dokumentów
IFS Applications*
ok. 10
Oracle E-Business Suite, produkt
jest modułem systemu ERP, jest
także wdrażany samodzielnie
produkt jest modułem systemu ERP,
jest także wdrażany samodzielnie
ponad 1000 firm
śledzenie GPS, Mobilne Trasówki,
moduł Sprzedaży i Korekt
tak
budowlana, elektroniczna, energetyczna, metalurgiczna, motoryzacyjna,
papiernicza, drzewna, włókiennicza
6 (do 2009 r.)
Grupa Powen-Wafapomp
SA*
np. Dell, Philips, ABB,
Siemens,
Johnson & Johnson*
wszystkie branże gospodarki
budowlana (10%), chemiczna (10%),
elektroniczna (15%), farmaceutyczna
(25%), motoryzacyjna (10%),
spożywcza (30%)
20
1000
część platformy SAP Business
Suite, może być także wdrażany
samodzielnie
nowe funkcje wspierające współpracę,
wizulizację i analizę danych,
synchronizację produkcji; integrację
projektowania i CAD, zarządzanie
pomysłami
pakiet Microsoft Office oraz wiodące
narzędzia CAD/CAM/DM*
m.in. w zakresie zarządzania: wykazem
materiałów BOM, portfolio produktów,
programem i projektem, współpracy
w grupach, zarządzania recepturami,
opakowaniami i marką, zarządzania
procesem inżynieryjnym, wymogami
i symulacją, a także w zakresie wizualizacji
cyklu życia oraz raportowania i analiz
ponad 30 klientów,
ok. 500 użytkowników
oprogramowanie CAD
(w tym: AutoCAD, ProEngineer,
Creo, Solidworks, SolidEdge)*
zarządzanie przygotowaniem procesów
wytwórczych, wsparcie zapewnienia
zgodności z wymaganiami FDA, REACH,
integracja z nowymi wersjami oprogramowania CAD, uniwersalna przeglądarka
100
SCADA, MES, Workflow,
SQL Reporting Services,
Microsoft Excel i wiele innych*
m.in. skalowalność zliczania tagów, warunkowe gromadzenie danych, rozszerzone
wsparcie dla 64b, interfejs programowania
aplikacji (API)*
150 zakładów
Proficy HMI/SCADA iFIX,
Proficy Plant Applications (MES)
i inne, każdy ERP*
nowe możliwości architektury SOA
Polimex-Mostostal, PKP,
PeBeKa
referencje dostępne
w kontakcie z firmą
(tel. 22 339 36 80,
[email protected])
Przemysłowe Centrum
Optyki SA*
elektroniczna – mechaniczna (3)
Grupa Żywiec SA
– Browary Warka sp. z o.o.*
www.msipolska.pl
Październik 2011
23
Raport MSI
Wykorzystanie systemów IT jest naturalnym krokiem rozwoju każdej firmy
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Rynek systemów PLM jest
w początkowej fazie rozwoju.
Firmy w Polsce zaczynają
dostrzegać wartość i sensowność stosowania systemów PLM. Takie zachowanie
jest częściowo wymuszane
przez rynek, który żąda coIreneusz Borowski,
Business Developraz to nowszych i bardziej
ment Manager
zintegrowanych
produktów
Poland, Dassault
przy jednoczesnym obniżaSystèmes
niu kosztów. Uważam, że
wykorzystanie systemów IT
jest naturalnym krokiem rozwoju każdej firmy, rozwój
każdej firmy można oceniać również przez pryzmat
rozwoju systemów IT.
Aby ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT
dla produkcji, w pierwszej kolejności należy sobie
uświadomić, w jakim celu są one wykorzystywane
i to jest jeden z bardziej interesujących wątków. Fakt
coraz powszechniejszego stosowania rozwiązań PLM
świadczy o tym, że polskie przedsiębiorstwa są coraz lepiej zorganizowane, świadomość optymalizacji
procesów jest coraz większa. Jest to istotny fakt, bo
świadczy o tym, że polskie firmy są gotowe na funkcjonowanie z sukcesem na bardzo dynamicznym
rynku.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego
typu rozwiązań w Polsce?
– Obecnie jest kilka barier, które przeszkadzają w stosowaniu zaawansowanych systemów IT. Pierwszą
barierą jest otoczenie biznesowe, które powoduje,
że niepewna, trudna do przewidzenia sytuacja ekonomiczna jest elementem blokującym. Chociaż taka
sytuacja jest też często dodatkowym impulsem do
podjęcia odważnych decyzji. Bo duża część menedżerów właśnie w systemach IT upatruje większej
elastyczności procesów, lepszego dostosowania do
wymagań rynku.
Kolejną barierą jest obawa przed nieudanym lub
przeciągającym się wdrożeniem, wynikająca czasem
ze złych doświadczeń z systemami klasy ERP. Obawa ta może być uzasadniona jedynie w przypadku,
gdy wdrożenie ma prowadzić niedoświadczony zespół. Doświadczony zespół wdrożeniowy przy obecnych rozwiązaniach gwarantuje szybkie i profesjonalne wdrożenie, ale należy pamiętać, że dobry zespół
wdrożeniowy to tylko połowa sukcesu. Do pełnego
sukcesu potrzebna jest też akceptacja i wsparcie kluczowych osób w firmie.
opatrzeniowcami i kontrolerami jakości.
System zarządza dokumentacją produktu
przez cały jego cykl życia i zapewnia pełną
integrację z ponad 12 systemami CAD. Epicor PLM jest szczególnie użyteczny dla firm,
które same projektują swoje produkty, potrzebują jednolitych metodologii organizacji
pracy, korzystają z systemów CAD, używają
rysunków do tworzenia ofert i zamówień.
Moduł Epicor Workflow Management
jest złożony z czterech podstawowych
składników: Task Management (zarządzanie
zadaniami), Workbench Views (widoki pulpitów), Business Activity Management – BAM
24
Październik 2011
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Nie da się jednoznacznie wskazać, która branża
chętniej wdraża np. systemy PLM. Jest to podyktowane poziomem skomplikowania produktów oraz
procesem produkcyjnym. Można zaobserwować, że
dzisiaj produkty są coraz bardziej złożone, a producenci mają coraz większą gamę produktów lepiej dostosowanych do różnych grup odbiorców. Łatwo więc
wywnioskować, że systemy PLM są nieodzownym
elementem infrastruktury IT w branży samochodowej,
lotniczej, elektronicznej, ale i inne branże też korzystają z tych rozwiązań.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Potrzeby można podzielić na branże. Na przykład
jedną z podstawowych potrzeb branży elektronicznej jest możliwość zarządzania i wymiany informacji
pochodzących z różnych obszarów, a mianowicie zarządzanie procesem mechatronicznym. Jest to o tyle
istotne, że dzisiejsze produkty elektroniczne nie tylko
są coraz ładniejsze (z wyglądem dopasowanym do
trendów), ale także spełniają coraz więcej funkcji,
a i cena jest coraz bardziej przystępna.
Inne potrzeby (niezależnie od branży) to globalizacja i to bez względu na skalę. Dzisiaj trudno sobie
wyobrazić, aby wszystkie elementy produktu były wykonywane w jednym miejscu. Również często działy
rozwoju produktów znajdują się w różnych miejscach,
nie tylko produkcja czy montaż. Zapewnienie niezbędnej wiedzy i dostępu do informacji jest więc jedną
z głównych potrzeb.
Kolejny element to zwiększanie bezpieczeństwa danych. Nie od dziś wiadomo, że największą wartością firmy, ale i najtrudniej gromadzoną i... zdradzaną, są wartości intelektualne. Sposoby gromadzenia i zarządzania
informacją wymagają dużej dyscypliny, ale z punktu widzenia PLM jest to dość łatwe do osiągnięcia.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Uważam, że rynek wymusi więcej prekonfigurowalnych procesów, które zawierają najlepsze praktyki,
co spowoduje znaczne skrócenie czasu wdrożenia.
Można zaobserwować, że firmy wolą bazować na
dobrych cudzych doświadczeniach, niż być poletkiem
doświadczalnym.
W najbliższym czasie będzie również dynamicznie rozwijana funkcja szybkiego wyszukiwania danych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych jest coraz
więcej danych i pojawia się często problem z odnalezieniem właściwej informacji.
(zarządzanie działaniami biznesowymi) oraz
Business Process Management – BPM (zarządzanie procesami biznesowymi).

IFS Poland (IFS Industrial and
Financial Systems Poland)
IFS Applications do Zarządzania
Cyklem Życia Produktu
Produkt firmy IFS World Operations AB,
międzynarodowej
korporacji
założonej
w Szwecji w 1983 r. IFS Applications do
Zarządzania Cyklem Życia Produktu umożliwia utrzymanie operacyjnej elastyczności
www.msipolska.pl
przedsiębiorstwa i maksymalizację rentowności na każdym etapie: od zapotrzebowania, przez pomysł, projekt, produkcję,
dostawę, wsparcie i serwis, po wycofanie
produktu z rynku i jego końcową utylizację.
Rozwiązanie nie tylko skraca czas wprowadzania produktów na rynek, ale także
umożliwia generowanie zysków z obsługi
posprzedażnej. Pozwala również docenić
wygodę współdzielenia pełnych informacji
dotyczących cyklu życia produktu w całym
procesie – od zapotrzebowania po wycofanie produktu z rynku.
IFS Applications do Zarządzania Cyklem
Życia Produktu wspiera: zarządzanie projektami, konfigurację zarządzania danymi
produktu, integrację narzędzi CAD, zarządzanie dokumentacją, strategiczną politykę zakupową i zaopatrzenie, projektowanie
produkcji, produkcję mieszaną, zarządzanie
zmianami technicznymi i zarządzanie zgłoszeniami, wsparcie produktowe z centrum
obsługi klienta, zarządzanie serwisem w terenie, naprawy i przeglądy, zarządzanie stałą
bazą i flotą, zarządzanie majątkiem, zarządzanie wydajnością i inne.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): wdrożenie IFS Applications w Grupie PowenWafapomp SA od 2011 r. obejmuje pełny
cykl zarządzania cyklem życia produktu,
uwzględniający wdrożenia nowych wyrobów, produkcję na magazyn i pod zamówienia, jak również późniejszy serwis sprzedanych urządzeń. Wdrożenie obejmuje również
obszary logistyczne, finansowo-księgowe,
zarządzania inwestycjami, obieg dokumentów oraz kadry i płace.

Oracle Polska
Oracle Agile PLM
Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktów z funkcjami zaawansowanej
analizy ryzyka. Oprogramowanie to stanowi
platformę integracji procesów PLM przedsiębiorstwa z innymi aplikacjami biznesowymi. System oferuje kompletną architekturę
SOA, która umożliwia firmom integrowanie
różnych jego komponentów z istniejącymi
systemami przedsiębiorstwa. W ten sposób
mogą one bez problemów wdrażać usługi
PLM i osiągać swoje cele biznesowe, utrzymując stałą kontrolę nad kosztami.
Użytkownicy w Polsce – wszystkie najważniejsze międzynarodowe koncerny obecne w Polsce, z wszystkich branż gospodarki,
np. Dell, Philips, ABB, Siemens, Johnson &
Johnson.
Systemy PLM na polskim rynku

Polsoft Engineering
PS Mobile Sale
Rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych
różnych branż zapewniające podgląd do
stanów magazynowych, zamówień, danych
o klientach. Dzięki niemu dyrektor handlowy
może śledzić wszystkie stany, zamówienia
a nawet trasy handlowców na swoim komputerze.

SAP Polska
SAP PLM
SAP PLM wspiera wszystkie procesy kompleksowego zarządzania cyklem życia produktu, od pomysłu na produkt, poprzez jego
projektowanie i produkcję, po wsparcie posprzedażne i reagowanie na postrzeganie
produktu przez rynek.
Główne obszary funkcjonalne SAP PLM
to: strategiczne zarządzanie produktem, rozwój produktu i współpraca przy jego tworzeniu, zarządzanie danymi produktu, zarządzanie cyklem życia produktu.
Wykorzystanie SAP PLM ma na celu koordynację współpracy wielu obszarów, aby
w efekcie uzyskać produkt najbardziej efektywny kosztowo na każdym etapie życia produktu.

Siemens Industry Software
Teamcenter
Protoplastą Teamcentera jest IMAN wyprodukowany w 1992 r.
Teamcenter to system otwarty, który integruje się z aplikacjami, takimi jak pakiet
Microsoft Office oraz narzędzia CAD/CAM/
DM (nie tylko oferowane przez firmę Siemens, lecz również przez innych światowych
dostawców).
Systemy PLM rozwijają się wraz z potrzebami rynku
Z rynkiem systemów PLM jest
taki problem, że w ich skład
wchodzą różne aplikacje,
odpowiedzialne za różne stadia rozwoju produktów. Jeśli
spojrzymy na wykorzystanie
systemów CAD/CAM/CAE to
możemy dziś śmiało powiedzieć, że ten rynek jest w Polsce rynkiem dojrzałym. Projektowanie, konstrukcja, analizy
Bogusław Roguż,
Prodart
i wytwarzanie są na coraz wyższym poziomie. Niestety, kadra
menedżerska ciągle nie widzi korzyści w inwestowaniu
w zarządzanie produktami i ich życiem, w odróżnieniu
od systemów ERP czy CRM, które powoli zadomowiły się na naszym rynku i funkcjonują z powodzeniem
w wielu przedsiębiorstwach. Być może dzięki temu, że
wspomniane systemy przetarły niejako drogę, kadra
zarządzająca też zmieni swój punkt widzenia i zwróci
się ku produktom z rodziny PLM, bo to fundamenty każdego przedsiębiorstwa.
To dobrze, że konstruujemy coraz lepsze produkty, ale co z zarządzaniem ich życiem? Systemy
CAD/CAM/CAE są świetnym narzędziem do pracy dla
designerów, konstruktorów i technologów. Co jednak
z tymi, którzy zarządzają produktami? Jak porozumiewają się z pracownikami, jakie mają możliwości
bieżącej, bezpośredniej kontroli projektu, jego wersji?
Niestety, ta kontrola odbywa się, używając kolokwializmu, „na piechotę”. Często, dosłownie, trzeba się do
Teamcenter oferuje rozwiązania wykorzystywane w każdej fazie cyklu życia produktu, począwszy od etapu planowania portfela produktów poprzez fazę projektowania,
produkcji, serwisowania/utrzymania aż do
utylizacji.
Funkcje systemu obejmują zarządzanie
wymogami, portfelem, programem i projektem, procesem inżynieryjnym, zestawieniami
materiałowymi, zgodnością z wymogami, treścią i dokumentami, formułami, opakowaniami i marką, relacjami z dostawcami, procesem
mechatronicznym, wytwarzania, symulacji,
konstruktorów czy technologów przejść. Jak wygląda zarządzanie zmianą? Czy nie jest to droga przez
mękę papierowych zgłoszeń, wielu spotkań, przegadanych godzin? Gdzie szukać danych, modeli, dokumentów, obrazów etc? Niestety, zaśmiecone serwery
lokalne nie są dobrym rozwiązaniem. Myślę tu także
o ochronie własności intelektualnej, o kontroli dostępu
do zasobów.
Kolejne pytanie: jak zarządzać konfiguracjami
produktów, kiedy prawdziwą przewagę na rynku często zdobywa się poprzez konfigurowanie produktów
dla określonych wymagań klientów? Jak zarządzać
tymi wymaganiami? Oczywiście, traktujemy tu systemy PLM z dużym uproszczeniem, tylko sygnalizując
pewne pytania i wątki. Firmy zajmujące się ich sprzedażą mają całą gamę narzędzi służących do szczegółowego określania specyficznych potrzeb każdego
klienta.
Rynek PLM jest wciąż rynkiem młodym. Warto,
aby kadra zarządzająca dostrzegła potencjał i korzyści płynące z kompleksowych rozwiązań PLM, które stosują największe koncerny na świecie, ale też
i małe firmy. Jak skracać drogę produktu na rynek, jak
szanować czas i zasoby, jak obniżać koszty produkcji,
jak tworzyć lepsze produkty?
Systemy PLM rozwijają się wraz z potrzebami
rynku, a te kierują się ku ocenie ryzyka, efektywnemu zarządzaniu portfolio, globalnemu zarządzaniu
dużymi projektami. Perspektywy są szerokie i miejmy nadzieję, że dostrzegą je także osoby decyzyjne
w firmach.
konserwacją, naprawami i remontami. Zapewniają także raportowanie i analizy, współpracę
w grupach i wizualizację cyklu życia.

S&T Services Polska
Infor10 PLM Discrete,
Infor10 PLM Process
System zarządzania danymi konstrukcyjno-technologicznymi produktów jest częścią
systemu ERP (Infor ERPLN). Pakiet oprogramowania Infor10 PLM obejmuje funkcje:
PDM, ECM, PartnerNet, Lifecycle Analyzer.
Raport MSI Polska grudzień 2011
IT dla logistyki
Rozwiązania mobilne
przydatne na hali produkcynej
i w terenie
www.msipolska.pl
Raport MSI
W Polsce widać dynamiczny wzrost
zapotrzebowania na systemy PLM
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów
IT dla produkcji w Polsce?
– Firmy produkcyjne, które
mają własne działy rozwoju,
widzą obecnie konieczność
bardziej efektywnego zarządzania informacją o produkcie. Większość posiada już
systemy ERP i staje się dla
nich jasne, że te systemy nie
Mariusz Zabielski,
prezes Siemens
rozwiązują problemów zwiąIndustry Software
zanych z rozwojem produktu
i jego konfiguracją (szczególnie firmy o produkcji projektowej). W Polsce możemy
powiedzieć o dynamicznym wzroście zapotrzebowania na systemy PLM.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego
typu rozwiązań w Polsce?
– Wdrożenie systemu PLM jest porównywalne do
wdrożenia systemu ERP (choć efekty osiągane po
wdrożeniu systemów PLM w firmach produkcyjnych
są wielokrotnie większe niż w przypadku wdrożenia
systemów ERP). Większość firm ma złe doświadczenia z dotychczas realizowanymi projektami informatycznymi i bardzo często, oprócz typowo finansowych ograniczeń, istnieją również obawy związane
z tym, czy zostanie osiągnięty zamierzony efekt.
Oczywiście są i inne (typowe dla dużych projektów)
bariery, takie jak brak czasu, konieczność wprowadzenia zmian w organizacji pracy, walka z „materią”
(przełamanie przyzwyczajeń, inercja dużych organizacji, którą trzeba przezwyciężyć).
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy PLM?
– Systemy PLM są wdrażane tam, gdzie mamy produkcję kontraktową i/lub projektową, gdzie rozwój
produktu wymaga szybkich zmian, gdzie występują
liczne konfiguracje/odmiany produktu, czyli w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, dóbr konsumpcyjnych (AGD, hi-tech, elektronika).
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Większość firm zdaje sobie sprawę z ułomności
posiadanych rozwiązań (czasami jest to system
plików na serwerze, czasami prosty PDM i zawsze
Excel jako źródło wiedzy).
Obecnie spotykamy się z tym, że osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu PLM mają już
dość dużą wiedzę na temat tego, czego powinny
oczekiwać od takich systemów. Z reguły potrzebują
tylko uzupełnienia i uszczegółowienia informacji tak,
aby powstała spójna, dostosowana do ich firmy koncepcja systemu PLM.
Ważnym elementem tych rozwiązań jest redukcja ilości działających systemów (programów) i powiązanie ich w jeden spójny system (w tym głównie
powiązanie PLM z ERP).
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach
wymusi rynek?
– Widać wyraźnie tendencję, aby w ramach jednego
spójnego systemu były dostępne informacje o produkcie, jego rozwoju i produkcji, łącznie z kontrolą
procesu produkcyjnego (MES, SCADA). Rynek
wymaga, aby było możliwe bardzo szybkie wprowadzanie zmian w produkcie i odzwierciedlenie tych
zmian w procesie produkcyjnym (z uwzględnieniem
logistyki i optymalnym wykorzystaniem posiadanych
zasobów).
26
Październik 2011
Product Data Management. Zarządzanie danymi produktu jest łatwiejsze dzięki
narzędziom służącym do zarządzania informacjami i danymi o produktach. System
zarządza hierarchiczną strukturą konstrukcyjną produktu (BOM) łącznie z określeniem
materiałów oraz ich zamienników. Udostępnia informacje o produktach uprawnionym użytkownikom, umożliwia przeglądanie
bieżącej struktury produktu oraz przeglądanie wprowadzonych zmian. Przygotowanie
zmian konstrukcyjno-technologicznych oraz
wprowadzanie nowych produktów nadzorowane jest w procesie wprowadzania zmian,
w podziale na wiele równolegle pracujących zespołów projektowych, umożliwiając
koordynację prac prowadzonych nad produktem.
Enterprise Content Management zarządza wszystkimi dokumentami dotyczącymi produktów (m.in. rysunkami, opisami,
oprogramowaniem przygotowywanym dla
produktów) i zadaniami związanymi z przygotowaniem produktów. Wszystkie informacje przechowywane są w centralnym repozytorium. Dostęp do informacji nadzorowany
jest wg systemu uprawnień i autoryzacji dla
grup oraz poszczególnych użytkowników.
Infor Partner Net umożliwia współpracę
przez Internet z zewnętrznymi partnerami,
biorącymi udział w przygotowaniu, tworzeniu bądź obsłudze produktu.
Lifecycle Analyzer służy do analizowania danych o produkcie, składowanych
w różnych systemach, np. dane projektowe
gromadzone w bazie danych PDM, dane
produkcyjne w systemie ERP, a dane łańcucha dostaw w aplikacjach SCM, w celu
wsparcia decyzji dotyczących cyklu życia
produktu. Użytkownicy mogą wykonywać
analizę skutków w celu lepszego zrozumienia
wpływu zmiany na koszty, zapasy, harmonogramy produkcji, czas cyklu i jakości, zanim
zatwierdzą zmiany. Mogą też dokonywać
porównań, uwzględniając struktury produktu
i oferty projektów, z ostatecznie zatwierdzonymi projektami oraz projektami będącymi
w produkcji lub z poprzednimi wersjami.
Mogą również śledzić zmiany pomiędzy zestawieniami materiałowymi, podświetlając te
pozycje, które zostały dodane, usunięte lub
zmodyfikowane.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Przemysłowe Centrum Optyki SA (2009-2010) –
tworzenie nowych produktów, wprowadzanie zmian w istniejących wyrobach, nadzór
nad procesem wprowadzania zmian, integracja z CAD oraz ERP.
www.msipolska.pl

VIX Automation
Proficy Historian
Przemysłowa baza danych Historian stanowi centralne repozytorium danych przemysłowych w skali całego przedsiębiorstwa.
Udostępnia dane systemom SCADA, MES,
Workflow, SQL Reporting Services, Microsoft Excel i wielu innym.
Proficy Historian to serwer bazodanowy firmy GE Intelligent Platforms. Zapewnia bezpieczeństwo danych produkcyjnych
oraz natychmiastowy do nich dostęp. Wykorzystuje otwarte protokoły przemysłowe.
Stanowi zintegrowaną platformę, gromadzącą informacje produkcyjne w skali całego
przedsiębiorstwa.
Nowe funkcje (2010/2011): skalowalność zliczania tagów (obsługa do 10 milionów tagów na jednym serwerze), maksymalny rozmiar archiwum (do 256 GB – doskonała
wydajność i stabilność archiwizacji), warunkowe gromadzenie danych, rozdzielczość
w mikrosekundach, rozszerzone wsparcie
dla 64b, interfejs programowania aplikacji
(API), wiele innych.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Grupa Żywiec SA – Browary Warka sp. z o.o.
– Proficy Historian pełni funkcję wydajnej
i bezpiecznej przemysłowej bazy danych.
Stanowi podstawę dla wdrożonego systemu
klasy MES (Proficy Plant Applications) do
monitorowania wydajności i jakości produkcji w czasie rzeczywistym.

VIX Automation
Proficy Workflow
Proficy Workflow jest narzędziem zbudowanym w oparciu o architekturę typu SOA (Service Oriented Architecture – architektura zorientowana na usługi). Stanowi bazę umożliwiającą dynamiczne podejmowanie decyzji,
która integruje automatyczne i ręczne procesy produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa, zapewniając dzięki temu wiarygodne
i powtarzalne wykonywanie operacji produkcyjnych. Proficy Workflow jest systemem
klasy BPM (Business Process Management
– zarządzanie procesami biznesowymi), który umożliwia digitalizację grafów przepływu
informacji w zakładzie.
Oprogramowanie Proficy Workflow może
być stosowane jako niezależne rozwiązanie lub uzupełniać możliwości pozostałego
oprogramowania z rodziny Proficy, w tym
Proficy HMI/SCADA iFIX, Proficy Plant Applications (MES) i innymi.
Systemy PLM na polskim rynku
Bezpieczne i wydajne archiwizowanie danych pochodzących prosto z linii produkcyjnej staje się krytyczne w 2011 r.
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– Rok 2011 przynosi wyraźne
ożywienie na rynku systemów
IT dla produkcji. Obserwujemy
nieustannie rosnącą świadomość firm produkcyjnych – system klasy ERP to nie wszystko.
Krytyczne staje się bezpieczne
i wydajne archiwizowanie daPaweł Czepiel,
kierownik działu
nych pochodzących prosto
handlowego,
z linii produkcyjnej. W obliczu
VIX Automation
dynamicznie rozwijającej się
konkurencji przedsiębiorstwa
produkcyjne coraz chętniej inwestują w sprawdzone
rozwiązania. Co ważne – bardzo często na decyzję
o wyborze systemu wpływa nie tylko jego elastyczność, otwartość i zaawansowana funkcjonalność, ale
także renoma producenta. Na przykład marka GE Intelligent Platforms jest kojarzona z bezpieczeństwem
inwestycji, pewnością, że systemy wdrożone dzisiaj
będą wspierane i rozwijane w przyszłości.
Drugim z kluczowych trendów obserwowanych
przez nas w skali kilku ostatnich miesięcy jest potrzeba
posiadania przez użytkowników końcowych rozwiązań
mobilnych. Skutecznych, elastycznych i dostępnych
z każdego miejsca. Bezapelacyjnie prym wiedzie tu-
taj narzędzie Proficy iFIX WebSpace, umożliwiające
dostęp do danych produkcyjnych przez przeglądarkę
internetową. Rozwiązanie zostało wdrożone w wielu
firmach w całej Polsce.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Największą barierą jest obawa, jak szybko nastąpi
zwrot z poniesionych inwestycji. W tym przypadku
niezmiennie sprawdzają się konsultacje, które VIX Automation prowadzi w zakładach produkcyjnych – przyglądamy się procesowi produkcyjnemu, rozmawiamy
z przedstawicielami różnych działów w zakładzie, identyfikujemy potrzeby i z bogatej oferty rodziny Proficy
dobieramy idealnie dopasowane rozwiązanie. Nasza
wizyta często pozwala na zidentyfikowanie dodatkowych obszarów, które po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań spowodują jeszcze szybszy zwrot z inwestycji
i zaczną generować dodatkowy zysk.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Rozmawiając z firmami, analizując ich potrzeby dotyczące oprogramowania przemysłowego, spotykamy
się z wysoką świadomością potrzeb dotyczących rozwiązań IT. GE Intelligent Platforms to lider we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dla produkcji – nie-
dostępnych do tej pory na rynku. Wskazujemy zatem
możliwości, które na naszym rynku nie są jeszcze szeroko znane. Inwestycja w zakresie takich rozwiązań
dzisiaj daje firmie znaczną przewagę nad konkurencją.
Mam tu na myśli np. Proficy Scheduler, czyli narzędzie
do harmonogramowania produkcji. Innowacyjne jest
to, że system wymienia dane nie tylko z ERP, ale także
bezpośrednio z linią produkcyjną za pośrednictwem
narzędzi MES i Historian. Takie podejście sprawia, że
planista na bieżąco obserwuje zmiany wykresu Gantta, każda nieplanowana awaria lub przestój wpływa na
zmianę czasu dostawy produktu finalnego do klienta.
Drugim przykładem może być Proficy Workflow.
Tego typu systemy do tej pory były popularne w aplikacjach stricte biznesowych – obieg faktur, dokumentów, procedura akceptacji wniosków urlopowych. GE
Intelligent Platforms sprowadza potencjał aplikacji
typu workflow do wymiany informacji w zakładzie na
linię produkcyjną. Teraz zlecenie produkcji nowej partii z systemu ERP rozpocznie szereg powiązanych ze
sobą czynności oraz akcji personelu: standardowe
procedury nastawiania maszyny, pobranie próbek do
analizy w laboratorium, opisywanie przestojów, monitorowanie parametrów produkcji w czasie rzeczywistym
ze źródła OPC, dostęp do odpowiedniej dokumentacji technologicznej, monitoring specyfikacji itd. Warto
przyjrzeć się bliżej tym rozwiązaniom. Chętnie prezentujemy je na żywo u klienta, do czego zachęcam.
Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach PLM (PDM, workflow) oczekują klienci z sektora produkcji?
Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm
CNS Solutions
Trendy:
łatwiejsza
integracja
z
istniejącymi
rozwiązaniami MRP/ERP, podążanie ścieżką PLM
i coraz większa rozbudowa systemów w kierunku
rozwiązań zarządzających pełnym cyklem życia
produktu, począwszy od projektu i wstępnej kalkulacji,
skończywszy na utylizacji poszczególnych wyrobów.
DBI
Trendy: • Wzrost presji regulacyjnej (FDA, REACH,
RoHS itp.) • Wzrost presji na niższe ceny produktów
(z naciskiem na marże) • Zwiększenie globalnej
współpracy i rozwoju produktu z partnerami • Wzrost
rynku średnich i potrzeba PDM • Klienci oczekują
gotowej, kompletnej i wyspecjalizowanej aplikacji z:
analityką, integracją, funkcjonalnością przemysłową
Epicor Software Poland
W systemach PLM, oprócz standardowej integracji
z systemami EDA i CAD, niezbędne okaże się
elastyczne zarządzanie danymi oraz obsługa
programów pocztowych, umożliwiająca przechowywanie
wiadomości e-mail i załączników w bezpieczny sposób,
a także zarządzanie dystrybucją tych wiadomości
i plików oraz dostępem do nich. Jest to niezwykle istotne
z punktu widzenia zarządzania relacjami z klientami
oraz przestrzegania przepisów prawnych.
Rozwój rozwiązania klasy PDM będzie związany
z integracją z systemami klasy CAD. Dla wielu firm
niezbędna jest sprawna obsługa wersji produktów
w obu systemach. Dlatego na rynku rozwiązań
PDM pozostaną jedynie ci dostawcy, którzy będą
w stanie zagwarantować prawdziwą integrację między
rozwiązaniami PDM a CAD.
SAP Polska
Firmy wdrażają systemy klasy PLM głównie z dwóch
podstawowych powodów: aby kontrolować proces
rozwoju nowego produktu i współpracę w tym
procesie oraz aby reagować w odpowiedni sposób na
postrzeganie produktu przez rynek. Rozwiązaniami
typu PLM zainteresowane są przede wszystkim
przedsiębiorstwa z branż, które dysponują znaczącymi
funduszami na badania i rozwój, takich jak branże:
farmaceutyczna, chemiczna, przemysł maszynowy,
samochodowy oraz branże dystrybucyjne.
Decydując się na wdrożenie rozwiązania typu
PLM, należy zwrócić uwagę na funkcje ściśle związane
z daną branżą, każda branża będzie miała swoje
konkretne wymagania w stosunku do systemów PLM.
Generalną przesłanką jest natomiast bardzo ścisła
współpraca systemu PLM z systemami ERP oraz
BI/BW, co zdecydowanie zwiększa funkcjonalność
systemów PLM, gdyż najczęściej korzystają one
z danych z systemów ERP – np. z informacji o cenach
surowców/źródeł dostaw, analizy sprzedaży pod kątem
cech produktów, co pozwala na wprowadzenie produktu
spełniającego oczekiwania klientów. Niezbędna jest też
integracja systemu PLM z systemem planowania, co
zapewnia redukcję zleceń produkcyjnych/zamówień
zakupu w przypadku wycofywania produktu z rynku.
Obecne trendy to kompleksowe zarządzanie
produktem typu end-to-end: od generowania wymagań
dla nowego produktu, poprzez fazę projektowania,
Wszystko o systemach
IT dla przemysłu
produkcji testowej, wprowadzania na rynek, dystrybucji
A-Z, aż po wycofywanie produktu z rynku i zastępowanie
go nowym produktem/nową wersją.
opinia Adama Adamczyka, eksperta SAP ds.
Rozwiązań dla produkcji
S&T Services Polska
Trendy: wsparcie przygotowania procesów produkcyjnych
z
uwzględnieniem
podziału
odpowiedzialności
(wykonawstwa) pomiędzy zasoby własne i kooperantów.
Ściślejsza integracja ze środowiskiem CAM.
VIX Automation
Systemy
PLM.
Klienci
oczekują
wydajnych,
niezawodnych i bezpiecznych systemów do archiwizacji
ich kluczowych danych produkcyjnych. Ważne jest,
aby taki system był przyjazny użytkownikowi, prosty
w konfiguracji i aby dane, które magazynuje, były
dostępne z całej gamy aplikacji, z dowolnego miejsca.
Tylko takie podejście zapewnia kompleksowe spełnienie
oczekiwań każdego użytkownika i generowanie
dodatkowego zysku z procesu produkcyjnego.
Oprogramowanie Workflow. Oprogramowanie klasy
workflow jest innowacyjnym produktem na polskim
rynku. Oferowane przez GE Intelligent Platforms
rozwiązanie od początku było tworzone z myślą o jego
pełnej otwartości oraz łatwej integracji z dowolnymi
elementami oprogramowania Proficy i firm trzecich. To
wszystko zapewnia technologia SOA (Service Oriented
Architecture). Dalszy rozwój oprogramowania będzie
podporządkowany tej koncepcji.
www.msipolska.pl
Raport MSI
Przegląd systemów APS w Polsce
(w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy)

BPSC
Impuls 5
Funkcja MRP systemu Impuls 5 zawiera
podsystem Planowanie Zdolności Produkcyjnych oferujący narzędzia umożliwiające
stworzenie harmonogramu prac produkcyjnych dla zarejestrowanych w systemie
zleceń. Zapewnia także analizę możliwości wykonania produkcji nieuwzględnionej
w harmonogramie. Centralnym elementem
systemu jest interaktywny wykres Gantta,
w którym planowanie odbywa się według
metody „przenieś” i „upuść”. Podstawą do
stworzenia harmonogramu jest kalendarz
produkcyjny. Program tworzy harmonogram
prac, planując dla każdej operacji termin jej
rozpoczęcia, zakończenia oraz stanowisko,
na którym ma być wykonana. Zlecenia można planować do przodu od terminu rozpoczęcia lub wstecz od terminu zakończenia.

Columbus Polska
Advanced Discrete Manufacturing
for MS Dynamics AX 2009/2012
System został zaprojektowany do wspomagania procesów produkcyjnych typu:
enigneer-to-order (ETO), make-to-order
(MTO), configure-to-order, assembler-to-order (ATO) lub produkcji hybrydowej. System
wspiera główne procesy biznesowe, takie
jak: • Zarządzanie Danymi Produktu (PDM)
• Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM)
• Współpraca z wewnętrznymi systemami
(CAD/CAM i PDM/PLM) • Zarządzanie produkcją bazujące na projektach • Zarządzanie podwykonawcami • Konfiguratory lub
zamówienia indywidualne • Części zamienne, naprawy, gwarancje, usługi serwisowe •
Zaawansowane zarządzanie kosztami • Zarządzanie Zmianami Inżynierii • Zarządzanie
Dokumentami
Bez reguł nie da się zautomatyzować pracy
Co jest największą barierą
w stosowaniu rozwiązań IT
w obszarze produkcji w Polsce?
– Systemy informatyczne są
konstruowane przy założeniu,
że procesy, których przebieg
mają wspierać i kontrolować,
są w dużym stopniu określone. Najczęściej osiąga się to
poprzez wprowadzenie do
Andrzej Głuszek,
Senior Consultant,
systemu minimalnego zbioru
ekspert ds. produkcji,
danych, które są niezmienne
Columbus Polska
w pewnym horyzoncie czasu i mogą być podstawą do
szeroko rozumianego przewidywania i planowania.
Przykładem takich danych mogą być normy wykorzystywane do produkcji wyrobów czy zestaw parametrów opisujących możliwości przetwórcze parku
maszynowego.
W swojej praktyce zawodowej często spotykam
się z sytuacją, gdy przy omawianiu tych zagadnień co
chwilę słyszę sakramentalne „..a to zależy...”. Po kilku godzinach rozmowy zazwyczaj dysponuję całkiem
pokaźną listą wyjątków i ani jedną regułą. Bez reguł
nie da się automatyzować pracy, a przynajmniej nie
z wykorzystaniem oprogramowania obecnie dostępnego na rynku. Przyczyny takiego stanu mogą być
różne. Najczęściej wynika to z nieuporządkowania
procesów produkcyjnych – wiedza o sposobie produkcji w dużym stopniu jest własnością pracowników,
a nie przedsiębiorstwa, w którym pracują.
Kolejna bariera jest związana ze współpracą
pomiędzy firmami tworzącymi łańcuch dostaw. Aby
móc w pełni wykorzystywać możliwości systemów
APS, służących do zaawansowanego planowania
i harmonogramowania, menedżerowie łańcuchów
dostaw muszą dysponować właściwymi informacjami,
o właściwej jakości i we właściwym czasie. Z moich
28
Październik 2011
obserwacji wynika, że wiele firm nadal nie dostrzega
korzyści z przekazywania wiarygodnych informacji,
dotyczących długoterminowych prognoz. Firmy powiązane kapitałowo, które odgórnie są zobowiązane
do wymiany informacji, przekazują sobie dane tak
niskiej jakości, że menedżerowie nie decydują się na
podejmowanie decyzji na ich postawie.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Często firmy decydują się na wdrożenie nowego
rozwiązania informatycznego po to, by rozwiązać
bieżące, mniej lub bardziej zidentyfikowane problemy
operacyjne. W niewielu firmach ta decyzja jest wynikiem wcześniejszych prac analitycznych, których celem jest określenie faktycznych, spójnych wymagań
biznesu w tym zakresie. Dodatkowo w trakcie wdrożenia firmy dokonują reorganizacji dotychczasowych
działań i procesów tak, by dostosować się do wymogów i możliwości nowego oprogramowania. Szczególnie dotyczy to obszaru akwizycji i analizy danych. Po
pierwszym okresie pracy z nowym oprogramowaniem
użytkownicy zaczynają dostrzegać niedoskonałości
przyjętych rozwiązań. W efekcie proponują kolejne
zmiany lub rozszerzenia o nowe funkcje.
Często lepsze efekty można uzyskać, ponownie
analizując potrzeby biznesu i rewidując założenia
przyjęte podczas implementacji. Do tego służy etap
optymalizacji, pomijany przez wiele przedsiębiorstw
w trakcie wdrażania oprogramowania. Głównym celem tego etapu jest określenie elementów systemu,
które należy usprawnić. W szczególności dotyczy to
wydajności i stabilności rozwiązania. Wnioski wyciągnięte z pierwszych tygodni pracy z systemem pozwalają dokonać optymalizacji procesów czy funkcji
systemu. Powoduje to, że bazowa funkcjonalność,
będąca szkieletem dla kolejnych rozszerzeń, będzie
odpowiedniej jakości.
www.msipolska.pl

DBI
Infor10 Advanced Planning optymalizuje
cały łańcuch dostaw, umożliwiając: • planowanie produkcji, nabycia i transportu w wielu
lokalizacjach jednocześnie • uwzględnianie
ograniczeń • wybór najlepszej receptury lub
formuły na podstawie dostępności materiału, jakości i zapotrzebowania • reagowanie
na zapotrzebowania klienta (ATP i CTP) •
możliwość wykorzystania analizy „co, jeśli”
• zmniejszenie zapasów i kosztów produkcji
o 10-25% • wzrost poziomu obsługi klienta
(5-15%)
Infor10 Advanced Scheduling – to zaawansowany system harmonogramowania,
który pomaga zarządzać np. ładownością
pojemników i zbiorników oraz zdolnościami
linii produkcyjnych, a także przepływem produktów pomiędzy nimi.
Zapewnia: • skrócenie czasu na przygotowanie i zmiany produkcji • obniżenie
kosztów produkcji (o 10%) • skrócenie cykli produkcyjnych • zwiększenie zdolności
i przepustowości produkcji (o 10-40%) •
zwiększenie terminowości dostaw • zmniejszenie ilości odpadów (o 5%)

DSR
APS Preactor
Preactor 400 APS – to system do zaawansowanego harmonogramowania. Podstawowe funkcje: • Statyczna Kontrola Materiałowa pozwalająca na automatyczną alokację
materiałów podczas pobierania danych
z MRP • Automatyczne łączenie operacji
z różnych zleceń produkcyjnych • Ustawianie w kolejności i równoległe ładowanie operacji z różnych zleceń produkcyjnych • Reguły zaawansowanego harmonogramowania
• Reguły zależne od zamówienia, produktu,
zasobu • Możliwość tworzenia własnych reguł harmonogramowania za pomocą Visual
Basic • Opcjonalny moduł DMC (Dynamic
Material Control) • Opcjonalny moduł SCS
(Supply Chain Server) • Dystrybucja harmonogramowania • Technologia Preactor OPB
(Open Planning Board)
Technologia Preactor OPB – zaprojektowana na podstawie doświadczeń ponad
3000 klientów systemu Preactor. Niezbędna,
gdy potrzebne jest dostarczenie harmonogramu zoptymalizowanego przez np. minimalizację czasu przygotowania, gdy należy
Systemy APS na polskim rynku
Zasoby krytyczne a synchronizacja przepływu jednej sztuki, czyli
dlaczego APS jest niezastąpionym narzędziem w firmie produkcyjnej
W planowaniu produkcji wielokrotnie mamy do czynienia ze specyficzną metodą łączenia pracy maszyn
i narzędzi specjalnych, warunkującą możliwość wykonania danego elementu. Liczba wariantów ścieżek
technologicznych, dodatkowe parametry wpływające na czas zajętości maszyn, zależność czasu
przygotowawczo-zakończeniowego od zmian używanych narzędzi, czyli parametry, które należy
uwzględniać przy budowie harmonogramu, niezwykle utrudniają jego stworzenie. W takich sytuacjach
skutecznie pomaga profesjonalne oprogramowanie klasy APS.
Bardzo często w procesie produkcyjnym można odnaleźć operację, która wymaga synchronizacji pomiędzy zasobem głównym,
operatorem, narzędziami, oprzyrządowaniem a półfabrykatem,
który przez taki proces przechodzi. Problem ten najczęściej pojawia się w dwóch wariantach. Pierwszy występuje, gdy łączymy
ze sobą dwa zestawy elementów, np. w przypadku wtryskarek
i form. Drugi – znacznie bardziej skomplikowany przypadek – pojawia się przy specyficznego typu zasobach, np. piecach tunelowych, w których przepływają pojedyncze formy.
Synchronizacja czasu występuje na styku wszystkich zaangażowanych zasobów, ale sednem problemu jest moment, gdy pojawia się więcej zleceń produkcyjnych, które mogą być od siebie
zależne.
Rys.1. Procesy krzyżowe
Podstawowym problemem w przypadku harmonogramowania
zasobów krytycznych jest wymagany wysoki poziom szczegółowości, który należy uwzględnić w celu uzyskania wiarygodnego
wyniku.
Mechanizmy przepływu jednej sztuki zdarzają się bardzo często w produkcji, lecz prawie nigdy nie są uwzględniane w harmonogramowaniu. Najczęściej ma to związek z ograniczeniami lub
brakiem w przedsiębiorstwie narzędzi IT do harmonogramowania
(także tych występujących w ERP czy MES). Jedna operacja technologiczna na sto sztuk staje się setką operacji na jedną sztukę,
znacznie komplikując obliczenia, a przecież gdy mówimy o prze-
pływie partii czy uwzględnianiu zasobów podrzędnych, znacząco
wzrasta liczba parametrów opisujących ograniczenia produkcji.
Rys.2. Harmonogram Asprova APS
Jedynie przy wykorzystaniu oprogramowania APS możemy
uwzględnić wszystkie opisane kryteria, budując wiarygodny harmonogram, uwzględniający zasób krytyczny zsynchronizowany
z przepływem jednej sztuki. W oprogramowaniu APS możemy
zintegrować wiele przenikających się procesów technologicznych
w jeden harmonogram, uzyskując w ten sposób możliwość optymalizacji ogólnozakładowego procesu produkcji, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu przpustowości produkcyjnych nawet o kilkanaście procent. Oto dlaczego APS jest niezastąpionym
narzędziem w firmie produkcyjnej.
Korzyści, jakie niesie wdrożenie oprogramowania APS są
przyczyną, że ponad 90% średniej wielkości przedsiębiorstw
w Japonii, ojczyźnie idei Lean, korzysta z takiego oprogramowania. Aby nie być gołosłownym, można wymienić z niemal 1500
użytkowników Asprova APS na świecie tak znane firmy, jak Toshiba, Mazda, Nissan, Honda, Hitachi, Mitsubishi, Komatsu, Bridgestone, Denso, Fanuc, Seiko, Sony Sanyo, do których dołączyły
już i polskie firmy.
Krzysztof Orlicz
Konsultant wiodący ds. wdrożeń, EQ System sp. z o.o., autoryzowanego przedstawiciela w Polsce Asprova APS. Brał czynny
udział w lokalizacji oprogramowania – budowie wersji dla rynku
polskiego. Absolwent Politechniki Śląskiej, specjalizacja: komputerowe systemy sterowania. Prywatnie miłośnik futbolu amerykańskiego – kibicuje drużynie Silesia Miners
www.msipolska.pl
Październik 2011
29
Raport MSI
Systemy APS (Advanced Planning System) oraz APS (Advanced Planning and
Dostawca
Nazwa produktu
Producent,
kraj pochodzenia
BPSC
Impuls 5
BPSC SA, Polska
Columbus Polska
Advanced Discrete
Manufacturing for
MS Dynamics AX
2009/2012
Microsoft/ToIncrease
DBI
Infor10 Advanced
Planning
DBI
Rok produkcji
systemu
Rok
wprowadzenia
na polski rynek
Partnerzy we wdrażaniu
Współpraca z innymi
systemami
(wymiana danych)
produkt jest częścią systemu
ERP
2009
2011
Columbus Polska
sp. z o.o.
PLM/PDM (Siemens,
Dassault Systemes) oraz
CAD/CAM, Microsoft
Dynamics AX 2009
Infor Global Solutions,
USA
1997 (pierwsza
wersja), 2011
(aktualna wersja)
2010
DBI sp. z o.o.
– Infor Channel Partner
gotowe interfejsy do wielu
systemów ERP, produkt jest
modułem systemu ERP, jest
także wdrażany samodzielnie
Infor10 Advanced
Scheduling
Infor Global Solutions,
USA
1990 (pierwsza
wersja), 2011
(aktualna wersja)
2010
DBI sp. z o.o.
– Infor Channel Partner
gotowe interfejsy do wielu
systemów ERP, produkt jest
modułem systemu ERP, jest
także wdrażany samodzielnie
DSR
APS Preactor
Preactor International,
Wielka Brytania
1993
2002
DSR sp. z o.o.
wszystkie systemy klasy ERP,
MRP oraz wszystkie lokalne
przechowujące wymagane
dane
EQ System
Asprova APS
Asprova Corp.,
Japonia
1994*
2010
EQ System sp. z o.o.
z partnerami
biznesowymi
większość systemów ERP,
w tym SAP, Microsoft
Dynamics Ax, BAAN,
JD Edwards, Oracle,
z polskich m.in. SIMPLE.ERP
IFS Poland
IFS/Harmonogramowanie
Operacyjne
IFS World Operations
AB, Szwecja*
Oracle Polska
Oracle Value Chain
Planning (VCP)
Oracle Corporation,
USA
2008
2009
PSI Produkty
i Systemy
Informatyczne
PSIls – Stanowisko
Dyspozytorskie
PSI, Niemcy
1998
2008
SAP Polska
SAP Advanced Planner
& Optimizer
SAP, Niemcy
SIMPLE sp. z o.o.
XPRIMER.APS
i68 Gruppo/SIMPLE
sp. z o.o., Hiszpania/
Polska
SOLDIS
proALPHA APS
proALPHA Software AG,
Niemcy
Transition Technologies
Enterprise Data Server
(d. Enterprise Server
System II)
TRAX
Infor ERP SyteLine APS
VIX Automation
Proficy Scheduler
Infor Global Solutions,
USA
GE Intelligent Platforms,
USA
IFS Applications, produkt
jest częścią systemu ERP,
jest także wdrażany
samodzielnie*
1992
Oracle Consulting
jest modułem systemu ERP
– Oracle E-Business Suite,
jest także wdrażany
samodzielnie
ERP różnych firm
SAP Advanced & Optimizer
jest częścią platformy SAP
Business Suite i SAP Supply
Chain Management, może
być także wdrażany
samodzielnie
2000
2000
SAP Polska sp. z o.o.
– wyłączny dystrybutor
w Polsce, wdrożenia: SAP
Consulting i autoryzowani
partnerzy SAP
2006 (pierwsza
wersja), 2010
(ostatnia wersja)
2009
SIMPLE sp. z o.o. i sieć
partnerów biznesowych
systemami ERP
1992 (APS
– lipiec 2003)
2005
SOLDIS sp. z o.o.,
proALPHA Polska
sp. z o.o.
MES, SCADA, PLM, EDI,
CAD/CAM, produkt jest
częścią systemu ERP
– proALPHA*
1998
1998 (pierwsze
wdrożenie)
Emerson Process
Management Power
and Water Solutions
dwukierunkowa wymiana
danych z systemami
sterowania, systemami
biznesowymi
1990
2005
TRAX SA – Channel
Partner firmy Infor Global
Solutions w zakresie dystrybucji, wdrażania i wsparcia powdrożeniowego
klasy ERP, MRP, inne
repozytoria danych – bazy
danych (np. Access), arkusze
kalulacyjne (Excel)
2009
VIX Automation
sp. z o.o.
– Autoryzowany
Dystrybutor firmy
GE Intelligent Platforms
klasy MES, np. Proficy Plant
Applications, klasy ERP dzięki
dodatkowi Open Adapter,
przemysłowymi bazami
danych (np. Proficy Historian)
za pośrednictwem systemów
klasy MES
2005
* uzupełnienie informacji na str. 28
30
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy APS na polskim rynku
Scheduling) oferowane w Polsce
Nowe funkcje wprowadzone
do systemu w 2010/2011 r.
zmiany w obrębie harmonogramowania w funkcji MRP,
zintegrowane z modułem raportu PZM i wszystkimi
obszarami systemu Impuls 5, bieżący dostęp do
podglądu produkcji wykonanej na wykresie
harmonogramu
Szacunkowa liczba
klientów w Polsce
205
Przykłady wdrożeń
w Polsce w 2010/2011 r.
Miranda, Defro, Centrum
Klima SA, Tesgas SA*
Branża przemysłowa reprezentowana przez klientów
budowlana (13), chemiczna (17), elektroniczna (13),
metalurgiczna (15), motoryzacyjna (2), papiernicza, drzewna,
włókiennicza (48), spożywcza (20), maszynowa (39),
metalowa (10), usługi (28)
elektroniczna, motoryzacyjna, High Tech Machinery,
Commercial & OEM Machinery & Parts,
Special & Large Machinery, Oil, Gas & Mining Machinery
Infor10 Badging, Standard i-Hub Integration
produkcja procesowa i przedsiębiorstwa dystrybucyjne:
napoje, przemysł spożywczy (mięso, drób, nabiał, produkcja
spożywcza), CPG, branża chemiczna, farmaceutyczna
i kosmetyczna
Interactive Tank Top-up, Infor10 Badging, Standard i-Hub
Integration
produkcja procesowa: browarnictwo, przemysł spożywczy
(mięso, drób, nabiał, produkcja spożywcza), CPG, branża
chemiczna, farmaceutyczna i kosmetyczna
Zaawansowana Kontrola Materiałowa, wizualna analiza
efektów działania Statycznej i Zaawansowanej Kontroli
Materiałowej*
warunkowe dzielenie operacji, przypisanie technologii
i pracowników do wystąpienia konkretnego zdarzenia
(przydatne np. w maintenance)
20
5 w Polsce,
ponad 1500 na świecie
nowy panel harmonogramowania z ograniczeniami,
nowe mechanizmy lepiej zarządzające ograniczeniami
materiałowymi, bardziej elastyczna funkcja kontroli
Dostępności do Obiecania (CTP)
moduł Strategiczna Optymalizacja Sieci, który ułatwia
utworzenie sieci dostaw zdolnej do szybkiego reagowania
oraz opracowanie odpowiedniej strategii przesunięć,
modelowanie wszystkich ograniczeń oraz złożonych
kosztów stałych i zmiennych*
Sonoco Łódź Packaging
Center, LOB SA, Vector
sp. z o.o., Donako SA,
Sonoco Stryków Packaging
Center*
Strauss*
chemiczna (16%), elektroniczna (19%), farmaceutyczna
(1%), metalurgiczna (16%), motoryzacyjna (8%), papiernicza,
drzewna, włókiennicza (3%), przetwórstwa minerałów (2%),
rafineryjno-petrochemiczna (1%), spożywcza (2%), 32%: elektrotechniczna, elektromechaniczna, mechaniczna, maszynowa
przedsiębiorstwo produkcyjne*
2
Polpharma
udoskonalenia w algorytmach prognozowania umożliwiające lepsze wygładzanie prognozy i sprawniejsze
wykrywanie zmian trendu popytu, planowanie
z wykorzystaniem bloków planistycznych identyfikowanych cechami wyrobu*
wzrost wydajności silnika obliczeniowego
8 w Polsce,
ponad 100 w Europie
przyspieszenie optymalizacji
30
buforowanie danych na poziomie interfejsów do
systemów źródłowych, pobieranie danych archiwalnych
bezpośrednio z historiana systemu DCS Ovation*
25
harmonogramowanie operacji wsadowych, poszerzenie
możliwości parametryzacji systemu na potrzeby
i wymagania klienta
5 do 2010 r., 2 w 2011 r.
(projekt wdrożeniowy
w toku)
Inmet*
chemiczna (10%), elektroniczna (5%), farmaceutyczna (5%),
metalurgiczna (25%), motoryzacyjna (8%), papiernicza,
drzewna, włókiennicza (1%), spożywcza (10%), 34%:
elektrotechniczna, elektromechaniczna, mechaniczna,
maszynowa
Patentus SA*
chemiczna (3%), elektroniczna (11%), metalurgiczna (8%),
motoryzacyjna (21%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (4%),
przetwórstwa minerałów (3%), spożywcza (6%), maszynowa,
odlewnicza (28%), pozostałe (16%)
chemiczna (5%), energetyczna (85%), wodno-kanalizacyjna
(10%)
Unison Engine Components
Poland sp. z o.o.*
elektroniczna, metalurgiczna, motoryzacyjna
www.msipolska.pl
Październik 2011
31
Raport MSI
Strategiczne rozszerzenia ERP – sposób na konkurencyjną przewagę i źródło korzyści biznesowych
Tradycyjne systemy ERP, automatyzujące podstawowe procesy biznesowe w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych,
nie zapewniają dzisiaj konkurencyjnej przewagi. Posiadanie
ich jest dzisiaj koniecznością,
gdyż zapewniają osiągnięcie
podstawowego celu, jakim jest
automatyzacja i integracja procesów handlowych, produkcyjZygmunt Mazurkiewicz, prezes, DBI sp.
nych i finansowych w firmie.
z o.o., Infor Channel
Bardzo często polscy użytPartner
kownicy systemów ERP zapominają, że przestarzały algorytm MRP (i MRPII) nie jest w stanie rozwiązywać wielu
dzisiejszych zadań, wynikających ze znacznie bardziej
konkurencyjnego i szybko zmieniającego się rynku.
Wiodący dostawcy systemów biznesowych dla
przedsiębiorstw oferują strategiczne rozszerzenia
systemów ERP, takie jak: EAM (Enterprise Asset Management – zarządzanie majątkiem), PLM (Product
Lifecycle Management – zarządzanie cyklem życia
produktów), APS (Advanced Planning & Scheduling
– zawansowane planowanie i harmonogramowanie),
czy S&OP (Sales & Operational Planning – planowanie sprzedaży i planowanie operacyjne). Te zaawansowane technicznie i funkcjonalnie produkty zapewniają
osiąganie znacznie większych korzyści biznesowych,
niż jest w stanie dostarczyć klasyczny system ERP. Nie
zastępują go, ale dzięki znacznie rozszerzonej funkcjonalności biznesowej, silnie go uzupełniają.
Wiodące światowe firmy w branży produkcyjnej
i dystrybucyjnej dostrzegły już korzyści, jakie te produkty przynoszą i od wielu lat z powodzeniem stosują
je w swoim działaniu. Wdrożenie tych systemów jest
też znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne niż systemów ERP, gdyż zwykle dotyczy znacznie mniejszej
liczby użytkowników.
Strategiczne rozszerzenia ERP
EAM
Główne korzyści biznesowe: zwiększanie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa zakładu, urządzeń i obiektów – zapewnianie realizacji celów związanych z ochroną środowiska, zgodnością z przepisami
i obsługą – redukcja poziomu zapasów (o 30%), kosztów zaopatrzenia (o 50%) i zużycia energii – zwiększanie produktywności pracowników (o 20%)
Główne trendy w rozwoju produktu: zwiększanie regulacji kosztów energii i emisji zanieczyszczeń
– mobilny dostęp do funkcji
PLM
Główne korzyści biznesowe: tworzenie produktów
o wyższej jakości – wprowadzanie nowych produktów na rynek w krótszym czasie (o 98%) i po niższych
kosztach (o 20%-50%) – ułatwianie wprowadzania
zmian (o 50%)
Główne trendy w rozwoju produktu: wzrost presji regulacyjnej (FDA, REACH, RoHS itp.) – nacisk na
niższe ceny produktów i marże – zwiększanie globalnej współpracy z partnerami – PLI (Product Lifecycle
Intelligence – następny etap rozwoju PLM)
APS
Główne korzyści biznesowe: planowanie produkcji,
nabycia i transportu w wielu lokalizacjach jednocześnie – uwzględnianie ograniczeń – wybór najlepszej
receptury lub formuły – reagowanie na potrzeby klientów (ATP i CTP): zmniejszenie zapasów i kosztów produkcji (o 10%-25%), wzrost poziomu obsługi klientów
(o 5%-15%) – szybsze przygotowanie i zmiany produkcji – zwiększenie zdolności i przepustowość produkcji (10-40%) – zwiększenie terminowości dostaw
– zmniejszenie ilości odpadów (o 5%)
Główne trendy w rozwoju produktu: wzrost oczekiwań klientów – globalizacja i rozszerzenie łańcucha
dostaw – nacisk na zwiększanie przepustowości
S&OP
Główne korzyści biznesowe: zwiększenie dokładności prognoz (o 20-40%) – zwiększenie poziomu
dostępności usług (o 4-10%) – zmniejszenie zapasów
magazynowych (o 6-15%), wzrost obrotów – poprawa
przejrzystości popytu, zapasów i dostaw w ramach całego łańcucha dostaw
Główne trendy w rozwoju produktu: wzrost
oczekiwań klientów – globalizacja: potrzeba zintegrowanego systemu S&OP – klienci oczekują gotowej,
kompletnej i wyspecjalizowanej dla branż aplikacji,
z gotową do użytku: analityką, integracją, funkcjonalnością przemysłową
rozwiązać problem ograniczeń przestrzeni
(np. pojemności pieców i autoklawów), kiedy
wymagane jest dynamiczne harmonogramowanie wąskich gardeł i rozwiązywanie innych
problemów planistycznych.
Reguły zaawansowanego harmonogramowania
Preferowana kolejność – ranking kolejki
zadań oczekujących na zasoby, w zależności od atrybutów zadania (istnieje kilka atrybutów, niektóre są już przygotowane i obliczone przez system Preactor).
Specyficzna dla produktu – użycie różnych reguł harmonogramowania dla różnych
produktów.
Minimalizacja produkcji w toku wprzód
i Minimalizacja produkcji w toku wstecz –
reguły zaprojektowane w celu minimalizacji
czasu realizacji poszczególnych zadań, tzn.
czasu między zadaniem rozpoczynającym
pierwszą operację i czasem potrzebnym do
zakończenia ostatniej operacji (minimalizacja
całkowitej produkcji w toku – PwT).
Dynamiczne wąskie gardło – reguła
służy do przezwyciężania problemu wędrujących wąskich gardeł, polegającego na
codziennych, a nawet cogodzinnych zmianach zasobów ograniczających produkcję.
Reguła próbuje buforować zasoby będące
wąskim gardłem przez przesunięcie zakończenia operacji występującej przed wąskim
gardłem w zadaniu lub partii. Dynamiczne
– bo każde zadanie decyduje o miejscu wystąpienia wąskiego gardła podczas budowania harmonogramu, w przeciwieństwie do
określania miejsca występowania wąskiego
gardła przed harmonogramowaniem.
Statyczna Kontrola Materiałowa – automatyczne łączenie materiałów między zleceniami
W środowiskach produkcji na magazyn lub w trybie mieszanym jedno zlecenie
produkcyjne wytworzy materiały, które są
zużyte przez następne zlecenie produkcyjne. Większość systemów ERP tworzy zlecenie na każdym poziomie struktury, dlatego
w szeregowaniu należy wziąć pod uwagę
stan zaawansowania innych zleceń.
Nowe funkcje (2010/2011): Zaawansowana Kontrola Materiałowa umożliwia tworzenie połączeń materiałowych z i do każdej
operacji, co pozwala na modelowanie procesu wytwarzania wyrobów ubocznych i odpadów; wizualna analiza efektów działania
Statycznej i Zaawansowanej Kontroli Materiałowej – prezentująca stworzone między
zleceniami połączenia, informacje o brakach
i niewykorzystanych ilościach materiałów.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): zakład
klienta posiada aż 60 linii produkcyjnych do
pakowania o różnym poziomie automatyzacji. Priorytetem jest osiągnięcie jak najwyż-
szej wydajności produkcji przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych maszyn.
Co ważne, wykorzystanie parku maszynowego firmy podlega dynamicznym zmianom,
a zmiany te wymagają ogromnej dokładności w planowaniu.
Przed wdrożeniem APS Preactor proces
planowania był tygodniowy. W środę firma
otrzymywała zlecenia od klientów na przyszły tydzień. Do piątku zespół planistyczny
pracował nad planem w Excelu, wspomagając się informacjami z MRP. Taki proces planowania był zadowalający i wystarczał przy
realizacji kilkuset zleceń tygodniowo.
Głównym powodem podjęcia decyzji
o wdrożeniu APS Preactora była chęć przejścia na planowanie dzienne dla dużej części indeksów. Zespół musiał zaplanować
produkcję na dzień następny na podstawie
informacji otrzymywanych o 10.00 rano. Dodatkowo do planów dziennych wprowadzane były zmiany w ciągu dnia. Dla pozostałych indeksów istniał dalej plan tygodniowy.
Połączenie dwóch planów z dużą liczbą dynamicznych zmian w trakcie produkcji oraz
zmiany priorytetów zleceń dało sygnał do
szukania narzędzia, które to umożliwi.
Dzięki wdrożeniu systemu APS Preactor
firma przyspieszyła proces układania harmonogramu produkcji i uzyskała możliwość
szybkiej zmiany jej harmonogramu.
32
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy APS na polskim
Rynekrynku
ERP
Zdolność do szybkiej reakcji na zmienne sygnały rynkowe staje się obecnie elementem dającym przewagę konkurencyjną
Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce?
– Rynek systemów APS (Advanced Production Scheduling) jest wciąż w początkowym stadium rozwoju.
Obserwujemy jednak spore zainteresowanie firm
produkcyjnych, które poszukują rozwiązań zapewniających faktyczną przewagę konkurencyjną – lepsze
reagowanie na zmiany popytu, poprawę elastyczności
produkcji i obniżenie kosztów procesów wytwórczych.
Z pewnością impulsem do wzrostu zainteresowania
tego typu aplikacjami będą zmieniające się oczekiwania finalnych odbiorców.
Przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do
planowania produkcji w modelu środowiska, który
uwzględnia ograniczoność prawdziwych zasobów.
Dzięki takiemu dokładnemu podejściu są w stanie wiarygodnie informować klientów np. o realnym terminie
wykonania. Często firmy przechodzą z planowania
tygodniowego na harmonogramowanie dzienne, godzinowe, a czasami jeszcze dokładniejsze. Niezmiennie muszą optymalizować przebiegi w celu obniżenia
kosztów.
Oczywista jest chęć menedżerów firm produkcyjnych do podejmowania decyzji nastawionych na
konkretne efekty w obszarze obsługi klienta. Nawet
tak – wydawałoby się – proste zależności, jak poziom
zapasów i stopień realizacji zamówień klientów wymaga wsparcia informatycznego. Kolejne bardziej złożone mechanizmy decyzyjne nie są już możliwe bez
zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Główna bariera wynika wciąż z niewielkiego stopnia informatyzacji obszarów produkcji. Wiele wdrożeń
ERP nie obejmuje tego obszaru lub realizuje funkcje
wspierania zarządzania produkcją w sposób mocno
ograniczony. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
rozwiązania APS bez wcześniejszej, co najmniej po-

EQ System
Asprova APS
Ostatnia wersja oprogramowania została
wydana w 2010 r., marka Asprova APS na
rynku od 1994, aktualnie wykorzystywany
silnik optymalizacyjny powstał w 2003 r.
• APS (LS + MS + opcja sprzedaż + opcja
zakupy) umożliwia długo-, średnio- i krótkookresowe planowanie sprzedaży, produkcji
oraz zakupów • MS i MS Light – moduł do
planowania krótkoterminowego generuje
szczegółowe plany dotyczące poszczególnych stanowisk pracy i wydaje instrukcje
pracy • LS – moduł do planowania długoterminowego • MRP – oblicza zapotrzebowanie na materiał • BOM – do wprowadzania
i edytowania w BOM (dane podstawowe
o produkcji) • Integrator z MES – moduł do
wprowadzania wyników produkcji, zobrazowanych na wykresie Gantta • KPI – moduł
obliczania i oceny kluczowych wskaźników
wydajności • DS integruje dane z różnych
modułów Asprova • NLS zapewnia pracę
z Asprova na każdym PC wewnątrz sieci
prawnej, implementacji ERP.
Wprowadzenie systemu APS
stanowi kolejny etap rozwoju
przynoszący stosunkowo łatwo
mierzalną wartość.
Kolejną przeszkodą w stosowaniu tego rodzaju rozwiązań jest jakość danych
produkcyjnych i raportowania postępu produkcji. Wiele
przedsiębiorstw nie decyduPiotr Rojek, dyrektor
zarządzający
je się na wdrożenie APS ze
DSR sp. z o.o.
względu na wysokie koszty
utrzymania danych z procesu
produkcji w wymaganym porządku. Kolejne ograniczenie wynika z ostrożności inwestycyjnej firm, które
często wprowadzają system ERP i moduły podobne
do APS od tego samego producenta. Mają one mocno
ograniczoną funkcjonalność, co przynosi najczęściej
spore rozczarowanie.
Warto podkreślić, że zwrot z inwestycji w zakresie
zaawansowanego systemu APS jest widoczny bardzo
szybko, właśnie dzięki zapewnieniu nowych możliwości produkcyjnych i ograniczeniu kosztów.
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Systemy klasy APS są stosowane głównie przez
branże, w których procesy produkcyjne stanowią o faktycznej przewadze konkurencyjnej oraz tam, gdzie
„kultura informatyczna” jest najmocniej rozwinięta.
Z pewnością można tu wyróżnić branżę motoryzacyjną, elektroniczną, wyrobów metalowych, produktów
konsumenckich, opakowań, jak również branżę spożywczą. To tylko część branż, które mogą korzystać
z atutów tego typu rozwiązań.
Posiadane przez Preactor APS dane dotyczące
globalnej obecności na rożnych rynkach wskazują wielką elastyczność tego narzędzia i niemal równomierne
rozłożenie instalacji w różnych gałęziach przemysłu.

IFS Poland (IFS Industrial and
Financial Systems Poland)
IFS/Harmonogramowanie Operacyjne
IFS/Harmonogramowanie Operacyjne zapewnia optymalizację harmonogramu produkcji, co umożliwia szybką reakcję na
zmieniające się wymagania rynku i potrzeby klientów. Dzięki możliwości identyfikacji
wąskich gardeł produkcji łatwiejsze staje się
dotrzymanie wszystkich terminów i sprawowanie pełnej kontroli nad kosztami produkcji.
Funkcja sprawdzania zdolności produkcyjnych na wielu poziomach i w wielu zakładach oferuje zaawansowane metody służące
do szacowania czasu dostawy. Rozwiązanie
obejmuje również Zaawansowany Panel
Harmonogramowania zapewniający większą
kontrolę nad zasobami produkcyjnymi. Narzędzie to pozwala na jednoczesne planowanie wielu zamówień i prognozowanie wpływu
potencjalnych opóźnień na łańcuch dostaw.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): przedsiębiorstwo produkcyjne (2010) – wdrożenie
obejmuje pełny proces zarządzania cyklem
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Firmy produkcyjne najczęściej oczekują przyspieszenia procesu układania harmonogramu produkcji
oraz lepszego dostosowania procesów produkcyjnych do sygnałów rynkowych. Szczególnie zdolność
do szybkiej reakcji na zmienne sygnały rynkowe staje się obecnie elementem stanowiącym przewagę.
Możliwość realizacji zleceń specjalnych jako element
elastyczności jest również przedmiotem wielu dyskusji. W przedsiębiorstwach o większej skali rozwiązanie
problemów komunikacyjnych wewnątrz dużych (często
kilkunastoosobowych ) działów planowania jest sporym
wyzwaniem. Ważne jest również dostosowanie czasu
pracy personelu do faktycznych potrzeb.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Analizując rynek firm produkcyjnych, zauważyliśmy,
że dla części firm posiadających system ERP wdrożony w obszarach produkcji istnieje konieczność poszerzenia jego funkcjonalności o elementy systemu APS.
Firmy posiadające aplikacje do zaawansowanego planowania produkcji powinny zwrócić uwagę na funkcje
obejmujące układanie głównego planu produkcji (Master Production Schedule – MPS). Opcja ta często występuje w ERP, ale jej realizacja pozostaje niewygodna
lub koncepcja jej wykorzystania jest inna niż w APS.
Stąd wymagania, aby takie możliwości były dostępne
również w systemach typu APS.
Ponadto uzupełnieniem na poziomie standardowych funkcji APS, którego spodziewają się nasi klienci,
jest możliwość ręcznej symulacji występowania ograniczeń wybranych zasobów. Ta tendencja wskazuje na
wzrost wymagań analitycznych w zakresie prognozowania zdarzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Widoczne jest również zainteresowanie rozbudową
interfejsów pomiędzy APS a ERP oraz pomiędzy APS
a systemami zbierającymi dane o postępach produkcji.
życia wyrobu, od jego projektowania, poprzez produkcję pod wymagania klienta
i serwis. Rozwiązanie produkcyjne uzupełnione jest wdrożeniem obiegu dokumentów,
funkcji logistycznych, FK i kadr-płac.

Oracle Polska
Oracle Value Chain Planning (VCP)
Pakiet Oracle VCP obejmuje wszystkie
aspekty łańcucha wartości, w tym prognozowanie, planowanie produkcji, planowanie
serwisów, planowanie dystrybucji hurtowej
i detalicznej, wspólne planowanie itp. Składa
się z modułów funkcjonalnych: Zaawansowane Planowanie Łańcucha Dostaw, Zarządzanie Łańcuchem Dystrybucji, Symulator
Planistyczny, Wspólne Planowanie, Centrum
Zarządzania Zaawansowanego Planowania,
Planowanie Części Serwisowych, Strategiczna Optymalizacja Sieci, Harmonogramowanie Produkcji, Demantra – Zarządzanie
Popytem, Demantra – Promocje Handlowe,
Repozytorium Sygnałów o Popycie.
www.msipolska.pl
Październik 2011
33
Raport MSI
Systemy IT dla produkcji wciąż czekają w Polsce na swój czas
Systemy IT dla produkcji wciąż
czekają w Polsce na swój czas
– w odróżnieniu od rozwiązań
klasy ERP, BI czy CRM, które
znalazły już sobie miejsce na
rynku i których wdrożenia pozostawiły trwałe ślady w firmach
działających w Polsce. W wielu przypadkach modelowane
w systemie jednostki organizacyjne sprzężone z automatyczDariusz Samól,
konsultant SAP
nymi procesami finansowymi
SCM, Roemer
i kontrolingowymi przestały
& Szczepkowski
dziwić. Stały się chlebem poGroup sp. z o.o.
wszednim w codziennym działaniu. W zarządzaniu produkcją
sytuacja jest jednak inna. Jeżeli nawet mamy wdrożone
systemy klasy MES, SCADA czy APS, to rzadko są one
zintegrowane ze sobą na poziomie całościowego procesu biznesowego.
Barier do pokonania jest tutaj wiele. Integracja
systemów IT tej klasy w sposób przynoszący korzyści
biznesowe wymaga uprzedniego stworzenia dojrzałej
koncepcji rozwiązania, a to jest możliwe tylko dzięki
silnemu wsparciu sponsora takiego projektu. To zdarza
się zwykle rzadziej niż w innych, łatwiej dających się
opisać w kategorii usprawnień obszarach.
Drugim istotnym czynnikiem powodzenia jest zniesienie obaw przed konsekwencjami uczynienia procesu
gospodarczego bardziej przejrzystym niż dotychczas.
Ma to wymiar czysto psychologiczny. Tradycyjnie za-
rządzana firma opiera się na cyklicznych transakcjach
pomiędzy wydziałami działającymi jak organizacyjne
silosy. Często się zdarza, że pracownicy działów produkcyjnych wolą komunikować swoje działania partnerom biznesowym tylko poprzez dostępność wyrobów
w magazynie. W zamian za to otrzymują z działu obsługi klienta zamówienia z maksymalnie krótkim czasem realizacji. Włączenie analizy dostępności, opartej
na danych prosto z produkcji, do procesu obsługi klienta może być postrzegane jako trudna zmiana praktyki
biznesowej. Jeżeli rozszerzymy temat dostępności na
wiele lokalizacji firmy i włączymy w ten obieg informacji
zewnętrznych kontrahentów – będziemy mieli do czynienia niemal z rewolucją. To zawsze rodzi zrozumiały
opór, bo zwalcza wypracowaną przez lata rutynę.
Zjawiska te występują z różną intensywnością
w różnych branżach. Niektóre z nich znacznie wcześniej wypracowały własne standardy i wtedy łatwiej
integrować systemy. Tak się dzieje w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym lub innym
procesowym – gdzie występuje duże nasycenie automatyką przemysłową. W wielu urządzeniach stosowanych w tych branżach istnieją gotowe pierwowzory
użytecznych danych z możliwościami łatwego z nich
korzystania.
Duża wariantowość wyrobów gotowych i stosowanych technologii sprzyja rozwojowi koncepcji
planowania przez cechy. Tu sprawdzają się dobrze
systemy zaawansowanego planowania logistycznego klasy APS. Polskie doświadczenia to potwierdziły.
Firmy o łączonym charakterze produkcji, w układzie
procesowo-dyskretnym najszybciej zastosowały tego
typu rozwiązania w naszym kraju. Podobne szanse
istnieją w dziedzinie typowej produkcji dyskretnej,
głównie w branżach high-tech lub automotive. Takie
firmy w sposób naturalny wykorzystują sieci dostaw,
stosując strategie just-in-time przy jednoczesnym dobrym poziomie automatyzacji.
A jednak w Polsce proces pełnej informatyzacji
produkcji przebiega wolniej, niż można było oczekiwać. Wydaje się, że wyzwaniem jest zrozumienie samej natury zagadnienia optymalizacji okołoprodukcyjnych działań logistycznych. Zanim zostaną rozpoczęte
prace nad tym tematem, firmy oczekują, że systemy
optymalizujące produkcję i jej otoczenie staną się łatwiejsze, prostsze nie tylko w działaniu, ale i w samym
użytkowaniu. Dotykamy tu problematyki ergonomii
pracy, którą powinny zapewnić elastyczne, rekonfigurowane interfejsy użytkownika.
Rynek będzie również wymuszał większą użyteczność informacji do zarządzania sferą operacyjną – tak
aby informacje ilościowe i wartościowe spotykały się
w jednym miejscu i czasie. Coraz większą rolę odgrywać będą rozwiązania wspierające zarządzanie
produkcją w powiązaniu z kooperacją i transportem na
poziomie planowania tras, kosztów i związanych z nimi
zdarzeń.
Wszystko jest w końcu po to, by uzyskać i zapamiętać jak najwięcej informacji o pojedynczej partii
powstającego wyrobu oraz by wyprodukować go i dostarczyć jak najtaniej.

dostaw, planowanie i szczegółowe harmonogramowanie produkcji oraz zarządzanie
transportem.
SAP APO zapewnia integrację informacji
planistycznej w tak zdefiniowanym zakresie,
udostępniając ją również poprzez mechanizmy kooperacji z partnerami biznesowymi.
Procesy biznesowe wspomagane są tu przez
mechanizmy sieciowej kontroli dostępności
i alokacji produktów, a decyzje i tworzone
plany dostaw – przez algorytmy optymalizacyjne. SAP APO jest w pełni zintegrowany
z rozwiązaniem SAP ERP, przez co umożliwia
pracę w rzeczywistym czasie na poziomie
transakcji biznesowych i zdarzeń gospodarczych, bez okresowych transferów danych
i synchronizacji poziomów planistycznych.
Nowe funkcje (2010/2011): Najnowsza
wersja rozwiązania zapewnia zatem jeszcze
lepsze środowisko dla metod planistycznych
opartych na charakterystykach. Kierunek ten
wspierają wzmocnione modele zasobów logistycznych, takich jak zbiorniki o skończonej pojemności lub kontenery wykorzystywane na poziomie zarządzania dystrybucją.
Rozwinęły się również możliwości modelowania procesu produkcyjnego na potrzeby
planowania. Stosuje się tu w pełni zintegrowane z poziomem ERP podejście oparte na
konfigurowanych modelach produktu.

PSI Produkty i Systemy Informatyczne
PSIls (Stanowisko Dyspozytorskie)
Narzędzie do szczegółowego planowania realizacji zleceń na poszczególnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem dostępnych
zasobów i zdolności produkcyjnych. System umożliwia również śledzenie produkcji
i terminów realizacji oraz dokonywanie symulacji. Zbiór reguł zapewnia automatyczne zaplanowanie operacji, minimalizujące
czas realizacji zleceń i uwzględniające czasy
przezbrojenia, nakładania operacji itp. Dane
prezentowane są w postaci graficznej na wykresach Gantta, co przyspiesza reagowanie
na problemy.

SAP Polska
SAP Advanced Planner & Optimizer
SAP APO należy do rodziny aplikacji wpierających zarządzanie łańcuchami dostaw
w ramach SAP Business Suite. Głównymi
komponentami produktu są rozwiązania służące do planowania i optymalizacji ilościowej działań logistycznych i produkcyjnych
na różnych poziomach zarządzania. Umożliwiają one koordynację planów długoterminowych z poziomem operacyjnym i taktycznym. Obsługiwane obszary biznesowe:
zarządzanie popytem, zarządzanie sieciami
34
Październik 2011
www.msipolska.pl
SIMPLE sp. z o.o.
XPRIMER.APS
Narzędzie wspomagające optymalizację
przebiegu zleceń produkcyjnych. Poszczególne czynności prezentowane są w czasie,
na poszczególnych maszynach, z uwzględnieniem szeregu kryteriów i ograniczeń.
Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie
maksymalnej wydajności skończonych zasobów produkcyjnych, prowadzenie szybkich
symulacji harmonogramów, ocenę najlepszego wariantu w oparciu o wskaźniki KPI.
XPRIMER.APS umożliwia równoległe zarządzanie wieloma planami produkcji, wraz
z symulacją planów w układzie dziennym,
tygodniowym, miesięcznym, z uwzględnieniem wielu zakładów produkcyjnych, wielu
oddziałów, wydziałów i stanowisk.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Inmet
(2011) – planowanie i harmonogramowanie
produkcji drutu, taśm, kształtek, spoiw, styków, proszków i innych wyrobów z metali
nieżelaznych i ferromagnetyków, w integracji
z oprogramowaniem SIMPLE.ERP.

SOLDIS
proALPHA APS
System uwzględnia dane technologiczne
procesu, charakterystykę i dostępność zaso-
Systemy APS na polskim rynku
bów, aby automatycznie tworzyć i optymalizować plan produkcji oraz szybko reagować
na zdarzające się interfakty nowymi scenariuszami. Struktury bazowe zorientowane
na proces powodują, że struktura produktu
i struktura procesu nie są już ze sobą sztywno powiązane. Oferowana elastyczność
struktur danych w systemie umożliwia najlepiej zbliżone do rzeczywistości planowanie
procesów.
proALPHA APS współpracuje m.in.
z MES, SCADA, PLM, EDI, CAD/CAM w zakresie wymiany wszystkich danych niezbędnych do dynamicznego tworzenia planu produkcji, takich jak dane o awariach lub przestojach maszyn, nowe zlecenia produkcyjne,
zmiany w strukturze lub procesie wytworzenia produktu końcowego.

Transition Technologies
Enterprise Data Server (d. Enterprise
Server System II)
EDS jest kompletnym rozwiązaniem służącym do akwizycji, integracji, długoterminowej archiwizacji, przetwarzania oraz
udostępniania użytkownikom biurowym,
zdalnym oraz systemom zewnętrznym danych z systemów produkcyjnych w sposób
kontrolowany i bezpieczny (bez wpływu na
pracę systemów automatyki).
Do najważniejszych funkcji systemu należą: • Integrowanie danych z wielu obiektów przemysłowych • Wizualizacja procesu,
w tym dokładne odtworzenie zachowania
grafik procesowych dla wybranych systemów sterowania (systemy DCS WDPFII
oraz Ovation firmy Emerson) • Wykonywanie
obliczeń przez serwer obliczeń, w tym prowadzenie obliczeń eksploatacyjnych • Raportowanie – w standardzie dostępne narzędzia do definicji raportów, serwer raportów
(zdolny wykonywać ponad 3000 raportów na
dobę) • Funkcje podwyższonej dostępności:
instalacje serwerów na klastrach, instalacje
serwerów na środowiskach zwirtualizowanych, redundancja interfejsów do systemów
źródłowych • Buforowanie danych na poziomie interfejsów do systemów źródłowych
z automatycznym uzupełnieniem danych na
serwerze • Dostęp do wizualizacji, raportów, wartości bieżących z użyciem różnych
interfejsów: dedykowanych aplikacji desktopowych, portalu WWW, dodatku MS Excel,
aplikacji dla urządzeń mobilnych iPhone/
iPad, android, Windows mobile • Udostępnianie danych zewnętrznym systemom przez
API oraz webservice, w tym zasilanie hurtowni danych czy przekazywanie danych do
systemów ERP
Nowe funkcje (2010/2011): dodanie interfejsu linii poleceń do aplikacji odpowiedzialnej za wykonywanie kopii zapasowych
bazy danych, nowa aplikacja kliencka: klient
mobilny na platformę iOS (iPhone/iPad), autentykacja użytkowników w oparciu o Active
Directory dla serwerów działających na systemach Windows oraz Linux, nowy portal
WWW, o architekturze opartej na wtyczkach,
priorytety źródeł wartości archiwalnych dla
punktów procesowych (historiany EDS/systemy źródłowe), obsługa wielu serwerów
baz danych (MySQL, PostreSQL, MS SQL),
wyświetlanie grafik procesowych na dowol-
nych platformach mobilnych (iOS, Windows
mobile, android).

TRAX
Infor APS to rozwiązanie, które synchronizuje możliwości zakładów pracy, zapasy,
zasoby i dostawy do klientów, wykorzystując
możliwości jednolitego, zaawansowanego
planowania. Funkcje: lepsza przejrzystość
procesu planowania – generowanie przejrzystych planów, współbieżne planowanie
– planowanie w tym samym czasie zarówno
zapotrzebowania na wszystkie materiały, jak
i zdolności produkcyjnych niezbędnych do
realizacji zamówień klienta, możliwość jednoczesnego korzystania z wielu kopii planu
głównego na potrzeby tworzenia analiz „co,
jeśli?”, błyskawiczne sprawdzanie możliwości realizacji zamówień klienta.

VIX Automation
Proficy Scheduler
Interaktywne, graficzne narzędzie planistyczne, umożliwiające tworzenie w czasie
rzeczywistym harmonogramów produkcji
w oparciu o przepustowość zasobów i środków produkcji. Zapewnia szybkie wykonywanie zadań produkcyjnych za pomocą
intuicyjnego interfejsu, przedstawiającego
użytkownikowi zdefiniowane ścieżki produkcyjne. Daje to możliwość optymalizacji kolejności realizowanych zleceń i niweluje wpływ
zakłóceń, spowodowanych przez nieplanowaną produkcję oraz przestoje, na czas realizacji zamówień.
Raport MSI
Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce?
Chciałbym odnieść się do wykorzystania, moim zdaniem,
najpopularniejszych w przemyśle systemów: ERP i MES.
Wizytując w ciągu ostatnich lat dziesiątki dużych zakładów produkcyjnych, miałem okazję przekonać się, że
większość z nich wykorzystuje
w swojej działalności zintegrowany system informatyczny
Dariusz
Kacperczyk, dyrektor
wspomagający zarządzanie.
zarządzający,
Choć wiele z tych systemów
EQ System
pretendowało przynajmniej do
miana ERP, to przedsiębiorstw,
które w swoim systemie opisywałyby technologię produkcji lub chociażby wdrożyły podstawowe bilansowanie zasobów MRP jest naprawdę niewiele, a co więcej,
na palcach jednej ręki mogę policzyć podmioty, które
w oparciu o system ERP podejmują wyzwanie optymalizacji procesów produkcyjnych na drodze planowania i harmonogramowania. Systemy ERP w firmach
produkcyjnych służą głównie do rejestracji wydarzeń
gospodarczych pod względem rentowności firmy. Obserwuję także spadek dynamiki sprzedaży systemów
ERP, objawy nasycania się rynku.
Na tle systemów ERP widać rosnącą popularność
systemów MES, choć oceniam, że liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły MES jest kilkunastokrotnie
mniejsza od tych, które deklarują, że wdrożyły ERP.
Wybrani dostawcy systemów MES informują, że ich
oprogramowanie wspiera także planowanie i harmonogramowanie. W praktyce jednak większość wdrożeń
MES, które wizytowałem, bliższych jest funkcjonalnie
oprogramowaniu SCADA, czyli skupiają się na raportowaniu i wizualizacji przebiegu procesu w czasie
rzeczywistym po to, aby szybko wykryć i wyeliminować przestoje maszyn. Do rzadkości natomiast należą
wdrożenia, gdzie menedżerowie starają się zarządzać
procesem produkcyjnym z zastosowaniem MES.
Co jest przyczyną, że aktualne wykorzystanie
systemów IT w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych jest takie powierzchowne? Czy winę za to ponosi często zmienna koniunktura, przekładająca się na
szybko i skrajnie zmienne uwarunkowania biznesowe
projektów IT? Czy przyczyną są rosnące koszty projektu wdrożeniowego, gdy menedżerowie próbują objąć systemem szerszy obszar produkcji? Czy przyczyną są częste zmiany w zarządach firm, które skutkują
brakiem kontynuacji etapowych projektów, lub brak
wizji całościowego rozwiązania? Czy powodem jest
przekonanie, że kaizen czy lean to idee, które moż-
na wdrożyć na papierze, tak jak procedury ISO w celu
pozyskania certyfikatu? Czy winne są programy dotacyjne, które uśpiły czujność menedżerów do takiego
stopnia, że jeśli inwestycja w IT nie ma wsparcia dotacyjnego, to nawet jeśli jest rentowna, projekt i tak nie
jest realizowany? A może koszty produkcji w Polsce są
jeszcze tak niskie, że firmy i bez wsparcia systemów IT
wykazują wystarczającą rentowność?
Trudno jednoznacznie wyrokować, co jest przyczyną. Można natomiast stwierdzić, że w Polsce jest jeszcze ogromny potencjał oszczędności, jaki można wykorzystać z zastosowaniem nowoczesnych technologii
informatycznych. Widzimy to po zainteresowaniu, jakie
budzi oferta naszej firmy, wyspecjalizowanej w doradztwie i wdrożeniach APS.
Wśród klientów, u których rozpoczęliśmy w ostatnim roku wdrożenia APS, są przedstawiciele branży
papierniczej, maszynowej i spożywczej, zarówno firmy
krajowe, jak i zakłady produkcyjne międzynarodowych
koncernów.
Charakterystyczne jest natomiast to, że problemy,
jakie staramy się u nich rozwiązać, są zasadniczo podobne i są konsekwencją „płaskiego wdrożenia” posiadanych narzędzi IT i braku integracji pomiędzy nimi, co
uniemożliwia efektywne wykorzystanie zarówno ERP,
jak i MES w pętli sterowania produkcją.
Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach APS oczekują klienci z sektora produkcji?
Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm
BPSC
Trendy: harmonogramowanie produkcji w ramach modułu
MRP systemu Impuls 5 jest modelem zamkniętym.
Wszelkie uzupełnienia i modyfikacje dokonywane są
jedynie w obrębie tej części oprogramowania zawierającej
elementy wrażliwe, zależne od specyfiki użytkownika.
Dokonywane są na etapie customizacji i obejmują np.
stworzenie strategii planowania produkcji.
Stanisław Kędzierski, kierownik projektu w BPSC SA
DBI
Trendy:
• Zwiększenie oczekiwań klientów
• Globalizacja i rozszerzenie łańcucha dostaw
• Nacisk na zwiększenie przepustowości
• Klienci oczekują gotowej, kompletnej i wyspecjalizowanej dla branż aplikacji, zaprojektowanej tak, by umożliwiać szybkie zmiany i działanie,
z gotową do użytku: analityką, integracją, funkcjonalnością przemysłową
DSR
W obserwowanych przypadkach zidentyfikowaliśmy, że
dla klientów posiadających systemu EPR z wdrożonymi
obszarami produkcji istotne staje się ich uzupełnienie
o systemy APS. Jako kolejny krok w rozbudowie
funkcji realizowanych przez APS powinny znaleźć
się funkcje obejmujące układanie głównego planu
produkcji (Master Production Schedule – MPS). To
funkcja często istniejąca w ERP, ale jej realizacja
jest niewygodna lub koncepcja jej wykorzystania
jest inna niż w APS. Stąd wymagania, aby takie
funkcje były dostępne również w APS. Uzupełnieniem
na poziomie standardowych funkcji APS, którego
spodziewają się klienci, jest możliwość ręcznego
włączania lub wyłączania ograniczeń zasobów w celu
przeprowadzenia symulacji. Ta tendencja wskazuje na
wzrost wymagań analitycznych w zakresie symulacji
zdarzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Widoczne jest również zainteresowanie rozbudową
interfejsów pomiędzy APS a ERP oraz pomiędzy APS
a systemami zbierającymi dane o postępach produkcji.
36
Październik 2011
EQ System
Klienci oczekują w 100% odwzorowania w harmonogramie procesów produkcyjnych, a jednocześnie
jak największej prostoty obsługi. Rozwój oprogramowania prowadzi więc w kierunku jak najbliższej
integracji z systemami MES, wzbogacania systemów
APS o obsługę procesów wokół produkcyjnych, np.
TPM, przy jednoczesnym rozwoju technik wizualizacji
w kierunku udostępniania środowiska analitycznego
typu Manufacturing Intelligence.
SAP Polska
Przykładem nowych funkcji, których oczekuje rynek,
może być większa integracja rozwiązań planistycznych
z informacjami finansowymi, dotyczącymi wpływu
podejmowanych decyzji logistycznych na wynik
sprzedaży lub „kanibalizację” popytu.
Powinny być tu uwzględnione dodatkowe właściwości
rynku, np. elastyczność cenowa. Rozwiązania takie
można budować już dzisiaj, ale istotne wymagania to
prostota, elastyczność, łatwość obsługi i konfiguracji.
Kolejne wersje SAP APO rozwijają się również
w tym kierunku, czego przykładem jest integracja
z rozwiązaniami Business Objects oraz możliwość
selektywnego upgrade’u, co znacznie ułatwia wdrażanie
i testowanie nowych funkcji.
SIMPLE sp. z o.o.
Trendy: możliwość definiowania technologii i BOM
w miejsce importu tej technologii z MRP/ERP, a także
możliwość bilansowania potrzeb materiałowych
w miejsce bilansu MRP po to, aby można było
wykorzystać oprogramowanie APS w integracji
z systemami zintegrowanymi, niespełniającymi jednak
standardu MRP/ERP.
SOLDIS
Coraz częściej klientom zależy na optymalizacji
i dynamicznym harmonogramowaniu w oparciu
o sygnały pochodzące wprost z parku maszynowego.
Ścisła integracja maszyn z systemem planowania
obejmującym skończone zasoby przedsiębiorstwa
www.msipolska.pl
zapewni natychmiastową reakcję w momencie awarii
lub przekroczenia dopuszczalnych norm.
Transition Technologies
Przedsiębiorstwa produkcyjne oczekują bardziej
przystępnej organizacji danych niż typowo oferowana
przez systemy zorientowane na tagi.
Będą to wygodne w obsłudze interfejsy do
wprowadzania danych ręcznych z obsługą walidacji
wartości oraz obsługą prowadzonego przez wielu
użytkowników
procesu
zatwierdzania
wartości.
Wersjonowanie danych wprowadzanych ręcznie. Dostęp
do danych z różnych platform (aplikacje, web, urządzenia
mobilne) z zachowaniem spersonalizowanych ustawień
użytkownika.
TRAX
Funkcja planowania MRP (potrzeb materiałowych)
dostępna w większości systemów zintegrowanych
w Polsce staje się niewystarczająca ze względu na
stale rosnące wymagania klientów (dotrzymanie daty
obiecanej, skrócenie czasu dostawy).
System Infor ERP SyteLine APS odpowiada na
te wymagania, umożliwiając planowanie wszystkich
zasobów firmy (maszyny, ludzie) oraz całego drzewa
technologicznego (operacje, materiały, komponenty)
jednocześnie, a co za tym idzie – dając rzetelną
informację na temat możliwości i rzeczywistej daty
wykonania zamówienia.
VIX Automation
W przypadku aplikacji do harmonogramowania
produkcji klienci coraz częściej zwracają uwagę na
możliwość wymiany informacji nie tylko z systemem
ERP, ale również bezpośrednio z linią produkcyjną.
Takie podejście oraz aktualizowanie harmonogramu
produkcji na bieżąco jest cenioną opcją. Dzięki temu
planista natychmiast wie, że np. dostawa towaru
będzie opóźniona o określony czas ze względu na
nieplanowane przestoje produkcyjne.
Przegląd systemów EAM/CMMS w Polsce
(w kolejności alfabetycznej według nazwy dostawcy)

AB-Micro Oddział Południe
Platforma EPLAN
EPLAN specjalistyczny system do projektowania układów automatyki i tworzenia schematów elektrycznych. Funkcje,
takie jak autoconnecting, powiązania krosowe, PLC i wiele innych powodują, że
projektowanie staje się prostsze i znacznie tańsze. Automatycznie generowana
dokumentacja projektowa (zestawienia
kabli, zacisków, materiałów oraz plany
podłączeń zacisków, kabli itp.) pozwala
na uniknięcie wielu błędów powstających
przy ręcznym tworzeniu dokumentów.
Moduły platformy EPLAN skracają
czas projektowania aż do 70%, umożliwiając jednocześnie bezpośrednią i bezstratną wymianę danych. CAE zapewnia
ciągły obieg dokumentacji oraz informacji
pomiędzy trzema podstawowymi fazami
planowania projektu instalacji: wstępnym, zasadniczym i szczegółowym.
EPLAN Electric P8 – międzynarodowy standard w projektowaniu elektrycznym i inżynierii informatycznej.
EPLAN Fluid – projektowanie oraz
kontrola hydrauliki i pneumatyki wraz
z automatyczną generacją dokumentacji
okołoprojektowej.
EPLAN PPE – narzędzie do całościowego planowania i realizacji projektów
instalacji kontrolno-pomiarowych.
Nowe funkcje (2010/2011): EPLAN
Pro Panel Professional – projektowanie
3D układów elektrycznych i hydraulicznych przeznaczonych do rozmieszczania
na panelach montażowych.

AIUT
IBM Maximo Asset Management
System stworzony przez firmę PSDI
(MRO), rozwijany od ponad 40 lat.
IBM Maximo to bezpieczna, oparta na
standardach otwartych platforma pozwalająca skutecznie zarządzać majątkiem
dużych przedsiębiorstw i mniejszych firm.
Nowe funkcje (2010/2011): fragmenty
systemu Cognos BI, szablony zasobów,
FIFO oraz LIFO w magazynach, asynchroniczna walidacja wprowadzanych
danych, szybka pomoc kontekstowa,
prognozowanie przeglądów, wersjonowanie list czynności do wykonania, kolej-
ne ułatwienia w obsłudze i administracji
systemem, np. łatwe przenoszenie modyfikacji pomiędzy kopiami środowiska
(środowisko produkcyjne oraz testowe),
możliwość eksportu wszystkich rekordów aplikacji do Excela, wykonania ich
modyfikacji i importu powrotnego.

AIUT
Maximo Express
Produkt zawierający najlepsze praktyki
i rozwiązania opracowane przez specjalistów AIUT na podstawie wielu wdrożeń
systemów z rodziny Maximo w Polsce
i w Europie, w różnych branżach przemysłu. Opracowane zostały procedury, metody działania, raporty, wskaźniki i zestawienia, które upraszczają i przyspieszają
proces wdrożenia podstawowych funkcji,
jednocześnie skracając okres konfiguracji i parametryzacji systemu.
Nowe funkcje (2010/2011): w najnowszej wersji (początek 2012 r.) będą
takie nowości, jak szablony zasobów do
automatycznego wprowadzania wielu
zasobów na podstawie stworzonego szablonu, FIFO oraz LIFO w magazynach,
asynchroniczna walidacja wprowadzanych danych, szybka pomoc kontekstowa, prognozowanie przeglądów, wersjonowanie list czynności do wykonania.

BPSC
plan9000 jest rozwiązaniem partnerskim zintegrowanym z systemem klasy
MRPII/ERP, Impuls 5. System obsługuje
gospodarkę remontową i nadzoruje stan
techniczny urządzeń, wyposażenia oraz
dokumentacji. Jego celem jest minimalizacja awaryjności maszyn oraz kosztów
działań obsługowych. System zapewnia
pełną kontrolę kosztów utrzymania majątku trwałego, pomaga tworzyć budżety
dla różnego rodzaju prac i dostarcza wiedzy o wykorzystaniu i dostępności zasobów. Na podstawie sporządzonego planu czynności obsługowych i diagnostyki
monitoruje postęp wykonywanych prac.
System ułatwia zarządzanie personelem,
automatyzuje wystawianie zleceń, informuje o obciążeniach poszczególnych
osób i rozlicza z wykonywanych zadań.
Raport MSI
Systemy EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance
Dostawca
Nazwa produktu
Producent, kraj
pochodzenia
Rok produkcji
systemu
Rok
wprowadzenia
na polski rynek
1984
1994
rozwijany od
ponad 40 lat
1997/1998
2009
2009
Partnerzy we wdrażaniu
Współpraca z innymi systemami
(wymiana danych)
AB-Micro sp. z o.o.
import/eksport do formatu DXF/
DWG z możliwością zmian
parametrów*
partnerzy biznesowi IBM,
np. AIUT sp. z o.o.
SAP, Oracle, integracja za pomocą
WebServices, tabel interfejsowych
bazy danych, plików .csv, .xls, .XML
AIUT sp. z o.o.
integracja z dowolnym systemem
za pomocą WebServices, tabel
interfejsowych bazy danych, plików
płaskich (np. .csv, .xls) lub XML
AB-Micro
Oddział Południe
Platforma EPLAN
EPLAN S&S, Niemcy
AIUT
IBM Maximo Asset
Management
IBM, USA
AIUT
Maximo Express
AIUT sp. z o.o.,
Polska
BPSC
plan9000
Centrum
Przemysłowo-Usługowe ZETO
Agility
SOFTSOLS Ltd.,
Wielka Brytania
2007
2007
CPU ZETO sp. z o.o. – wyłączny
dystrybutor na terenie Polski,
autor polskiej wersji systemu
integracja z każdym systemem
ERP (eksport danych do XML)
Columbus Polska
Advanced Discrete
Manufacturing
for MS Dynamics AX
2009/2012
Microsoft/ToIncrease
2009
2011
Columbus Polska sp. zo.o.
PLM/PDM (Siemens, Dassault
Systemes) oraz CAD/CAM, produkt
jest częścią Microsoft Dynamics
AX 2009
DBI
Infor10 Infor EAM
Infor Global Solutions,
USA
1986, 2011 (aktualna wersja)
1997
DBI sp. z o.o. i Eurotronic
sp. z o.o. – Infor Channel
Partners
produkt jest modułem systemu
ERP, jest także wdrażany
samodzielnie
DBI
Infor10 Demand
Planning (Zaawansowany system
planowania popytu)
Infor Global Solutions,
USA
1990, 2011 (aktualna wersja)
2010
DBI sp. z o.o.
– Infor Channel Partner
produkt jest modułem systemu
ERP, jest także wdrażany samodzielnie
Epicor Software
Poland
Epicor Maintenance
Management (moduł
Epicor ERP)
Epicor Software
Corporation, USA
2010
2010
Qumak-Sekom,
MSG Consulting, L-systems,
UM-Data
integracja z każdym systemem,
który obsługuje wymianę danych
w standardzie XML
FBD
SUR-FBD
FBD, Polska
2003
IBM Polska
Maximo Asset
Management
IBM, USA
IFS Poland
IFS Applications
do Zarządzania
Majątkiem
Przedsiębiorstwa
Komtech
plan9000 jest rozwiązaniem
partnerskim, zintegrowanym
z systemem klasy MRPII/ERP
– Impuls 5
2006
integracja projektowana zawsze
indywidualnie dla klienta
wdrażanie i dystrybucja: IBM
Polska, partnerzy wdrożeniowi
(w kolejności alfabetycznej):
AIUT, Asseco Poland*
ERP (SAP, Oracle, IFS – HR,
Store, Purchase, Budgeting),
GIS (ESRI, Intergraph,
SmallWorld), SCADA, DCS*
historia produktu
sięga 30 lat
1998
IFS World Operations
AB, Szwecja*
1986
1992
KMS Maintenance –
System Zarządzania
Eksploatacją
i Utrzymaniem Ruchu
Komtech, Polska
2001
Oracle Polska
Oracle Enterprise
Assets Management
Oracle Corporation,
USA
2005
2006
PSI Produkty
i Systemy
Informatyczne
PSImnt (Moduł
Utrzymania Ruchu)
PSI, Niemcy
1998
2008
SAP Polska
Moduł PM
– Gospodarka
Remontowa
SAP, Niemcy
1972
1995
SAP Polska – wyłączny dystrybutor w Polsce, wdrożenia:
SAP Consulting i partnerzy*
produkt jest modułem systemu
SAP ERP, jest także wdrażany
samodzielnie
Trans-Teka
Aretics T7
Aretics AB, Szwecja
1994
2005
Trans-Teka sp. z o.o.
SAP, inne ERP, inne systemy
UNIT4 TETA
(d. TETA SA)
Utrzymanie ruchu.NET
UNIT4 TETA SA,
Polska
1995
VIX Automation
Proficy Maintenance
Gateway
GE Intelligent Platforms, USA
2008
część systemu ERP,
także wdrażany samodzielnie
MMG PRO, JD Edwards, Symfonia,
Subiekt
Sygnity, Dahliamatic
Oracle E-Business Suite
ERP różnych firm
produkt jest częścią systemu ERP
– TETA Constellation
2008
VIX Automation sp. z o.o.
– Autoryzowany Dystrybutor
firmy GE Intelligent Platforms
systemy klasy MES, np. Proficy
Plant Applications, wymiana
danych z systemami CMMS*
* uzupełnienie informacji na str. 37
38
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy EAM/CMMS na polskim rynku
Management Systems) oferowane w Polsce
Nowe funkcje wprowadzone do systemu
w 2010/2011 r.
EPLAN Pro Panel Professional*
wersja wzbogacona o fragmenty systemu Cognos (BI),
szablony zasobów, asynchroniczna walidacja wprowadzanych danych, szybka pomoc kontekstowa*
wzbogacenie o fragmenty Cognos (BI), nowości w
najnowszej wersji (początek 2012 r.): szablony zasobów,
FIFO oraz LIFO w magazynach, asynchroniczna walidacja wprowadzanych danych, szybka pomoc kontekstowa*
ponowne otwarcie Zlecenia Pracy, wydzielone menu
zamówienia, możliwość utworzenia zapytania ofertowego
do dostawców, wprowadzenie na magazyn części naprawialnych, nowe raporty dla kadry zarządzającej*
Szacunkowa
liczba klientów
w Polsce
850
Przykłady wdrożeń w Polsce
w 2010/2011 r.
Branża przemysłowa
reprezentowana przez klientów
budowlana (5%), chemiczna (5%), elektroniczna (5%),
energetyczna (15%), farmaceutyczna (2%), motoryzacyjna
(15%), papiernicza, drzewna, włókiennicza (5%),
rafineryjno-petrochemiczna (10%)*
Energotest sp. z o.o.*
energetyczna, farmaceutyczna, motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, rafineryjno-petrochemiczna,
gazownictwo, logistyka, przemysł wydobywczy, cementowy
kilkudziesięciu
4 zakończone projekty wdrożeniowe
energetyczna
53
Organika, Ekoplon, Megatem EC
Lublin, Famur Fabryka Maszyn SA
budowlana (1), chemiczna (8), elektroniczna (2),
energetyczna (13), metalurgiczna (1), motoryzacyjna (1),
papiernicza, drzewna, włókiennicza (2), spożywcza (4),
wodno-kanalizacyjna (3), maszynowa (12), metalowa (2)
6
Reckitt Benckiser Production Poland*
chemiczna (1), papiernicza, drzewna, włókiennicza (2),
przetwórstwa minerałów (1), spożywcza (1),
transportowa (1)
elektroniczna, motoryzacyjna, High Tech Machinery,
Commercial & OEM Machinery & Parts, Special & Large
Machinery, Oil, Gas & Mining Machinery
Infor10 ION, Infor10 Workspace, Cloud Computing,
Graphical Scheduling, Embedded BI, Look and Feel,
ION Connector to SAP
produkcja dyskretna, procesowa, ogólna, flota – przewozy,
utrzymanie, produkcja maszyn i wyposażenia przemysłowego, przemysł farmaceutyczny, paliwowy
Sales & Operations Planning, New Promotion
Management, Multiple Control Channels
przemysł spożywczy, produkty konsumenckie, dystrybucja,
branża motoryzacyjna (części zamienne), High-Tech, produkcja maszyn i wyposażenia przemysłowego, produkcja
na magazyn lub sprzedaż-od-ręki
2010: urządzenia wielopoziomowe – dokładniejsze zarządzanie urządzeniami dzięki rozbiciu ich na poszczególne
składniki, co pozwala na bardziej precyzyjną konserwację
prewencyjną i analizowanie historii serwisu
budowlana, elektroniczna, energetyczna, metalurgiczna,
motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza
6 (dane z 2010 r.)
moduły importu danych (użyteczne na etapie wdrażania
systemu/budowy bazy danych), moduł Mój SUR
(w jednym miejscu pokazywane wszystkie ważne informacje dla zalogowanego pracownika)*
57
rozwój wersji branżowych dla energetyki, przemysłu,
gazownictwa, przemysłu wydobywczego, rafineryjnego,
floty samochodowej, zarządzanie majątkiem IT itp.
ok. 40
360 Scheduling (optymalizacja w czasie rzeczywistym
pracy serwisantów w terenie), nowa generacja rozwiązań
mobilnych, IFS Virtual Map*
77 przedsiębiorstw
(moduł IFS Remonty)
nowy sposób rejestracji uwag do zleceń, zleceń wykonawców, czynności, poszerzone ewidencje obiektów
o pola dedykowane dla ewidencji pojazdów (np. zabudowa, nr podwozia, nr silnika)*
kilkunastu
Nexteer Automotive Poland, Orlen
Oil, Flexider Poland, CEMEX Polska,
Action, FoodCare, Przedsiębiorstwo
Drobiarskie Drobex, Dr. Oetker Dekor*
budowlana (4), chemiczna (4), elektroniczna (2), metalurgiczna (3), motoryzacyjna (15), papiernicza, drzewna,
włókiennicza (3), przetwórstwa minerałów (1), rafineryjnopetrochemiczna (3), spożywcza (16)*
Polpharma SA, Dalkia Polska SA*
budowlana, chemiczna, elektroniczna, energetyczna, farmaceutyczna, metalurgiczna, motoryzacyjna, przetwórstwo
minerałów, rafineryjno-petrochemiczna, spożywcza,
Airports, Marine, Ports & Terminals, Rail & Transit
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.*
budowlana, chemiczna, energetyczna, metalurgiczna,
motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza
(meblarstwo), przetwórstwa minerałów, rafineryjno-petrochemiczna, spożywcza, wod.-kan.*
Spółdzielnia Mleczarska Ostrołęka,
US Pharmacia Wrocław, Vetoquinol
Biowet, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Grodzisk Mazowiecki*
farmaceutyczna, metalurgiczna, motoryzacyjna, papiernicza, drzewna, włókiennicza, spożywcza, wod-kan.
6
Pool Asset Management, Linear Asset Management,
CO account assignment at the operation level of PM/
CS orders*
ok. 200 firm
PKP SA, ZE PAK (Zespół Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin)*
mobilny interfejs Aretics T7 Mobile
35
Soprema, Sokołów Service sp. z o.o.,
Stalobrex sp. z o.o.*
budowlana (9), farmaceutyczna (3), metalurgiczna (3),
motoryzacyjna (4), papiernicza, drzewna, włókiennicza (6),
rafineryjno-petrochemiczna (4), spożywcza (2)*
zarządzanie transportem, rozliczanie kosztów zleceń
transportowych własnych i obcych, finansowa obsługa
wytwarzania/montażu na zamówienie*
200
Eurocast*
budowlana (4%), chemiczna (10%), elektroniczna (10%),
energetyczna (3%), farmaceutyczna (3%), metalurgiczna
(9%), motoryzacyjna (5%)*
www.msipolska.pl
Październik 2011
39
Raport MSI

Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO
Agility
System klasy CMMS nowej generacji, oparty na przeglądarce internetowej, zapewnia
wszystkie funkcje potrzebne do zapobiegania awariom poprzez zarządzanie: zleceniami prac konserwacyjnych oraz związanych
z nimi częściami zamiennymi i zasobami,
od małych działów utrzymania aż do dużych
wielooddziałowych korporacji. Agility jest
narzędziem stworzonym w technologii Microsoft. NET, która pozwala uzyskać zdalny
dostęp do systemu oraz bezpiecznie wymieniać informacje z każdego miejsca na świecie. System otrzymał nagrodę Produkt Roku
2010 magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, w kategorii Informatyka.
Nowe funkcje (2010/2011): Panel Kontrolny – najważniejsze raporty w jednym
miejscu podzielone tematycznie za pomocą
zakładek, Serwisy Kontraktowe – możliwość
utworzenia Zlecenia Pracy bezpośrednio dla
wykonawcy zewnętrznego, wprowadzenie
do użytku List Kontrolnych dla pracowników,
dodanie do formularza zakończenia Zlecenia
Pracy rubryk opisujących czas przestoju maszyny i straconego czasu produkcji, interaktywne wykresy.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Reckitt
Benckiser Production Poland (2010) – proces implementacji składał się z kilku etapów.
Jednym z pierwszych było wprowadzenie
struktury urządzeń i obiektów znajdujących
się w firmie, stworzenie kartoteki pracowników i ich uprawnień w systemie oraz harmonogramów prac prewencyjnych. Kolejne
etapy obejmowały uruchomienie modułu
zgłoszeń z hali produkcyjnej oraz obsługę
zleceń doraźnych przez brygady remontowe. Ostatnim etapem było stworzenie oraz
import kartoteki magazynowej.

DBI
Infor10 Infor EAM
System zapewnia: realizację celów związanych z ochroną środowiska, zgodnością
z przepisami i obsługą, zredukowanie poziomów zapasów (o 30%), kosztów zaopatrzenia (o 50%) i zużycia energii, zwiększenie produktywności pracowników (o 20%),
podejmowanie trafniejszych decyzji w krótszym czasie.
Infor10 Demand Planning
Pomaga zwiększyć poziom obsługi klienta
i zredukować koszty łańcucha dostaw, za-
Kluczem do prawidłowego wdrożenia i działania systemów IT jest właściwy dostęp do danych z produkcji
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– W obszarze automatyki przemysłowej w średnich i dużych
firmach często można spotkać
systemy z zakresu produkcji
potrzebne do utrzymania ruchu, systemy, które monitorują
przebieg i przepływ produkcji.
Są to rozwiązania kupowane
Usamah Afifi,
dyrektor ds. rozwoju
w miarę rozwoju ciągu produkbiznesu, lider sektora
cyjnego i organizacji przedprzemysłowego IBM
siębiorstwa. Można obecnie
w Europie Środkowospotkać rozproszone systemy
-Wschodniej
klasy MES/SCADA, o ograniczonej funkcjonalności, które
często były kupowane w pakiecie z systemami do zarządzania automatyką przemysłową. Systemy te służyły do nadzorowania prawidłowego działania np. maszyn i umożliwiały operatorowi reakcję na niepokojące
dane z czujników – często w celach utrzymaniowych
oraz aby uniknąć przerwania ciągu produkcyjnego. Nie
ma to jednak nic wspólnego z reakcją biznesu na obecnie szybko zmieniające się uwarunkowania rynkowe.
Można też mówić o rozpowszechnionym obecnie
zjawisku wdrażania rozwiązań transakcyjnych typu
MRP/ERP. Natomiast często planowanie produkcji
i zarządzanie utrzymaniem jest nadal realizowane
w pakiecie MS Office, np. w Excelu. To wystarczy
w przypadku prostej nieskomplikowanej produkcji.
Stosowanie tych narzędzi zaczyna być jednak mało
wydajne i tworzy wiele kosztownych problemów, gdy
w grę wchodzi ekonomia skali i wysoka jakość i/lub
dokładność.
Obecnie coraz częściej klienci zaczynają mieć potrzebę łączenia informacji z systemów zarządzających
automatyką przemysłową, MES/SCADA z systemami
transakcyjnymi typu ERP.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego typu
rozwiązań w Polsce?
– Dużą barierą jest to, że działy Automatyka/Utrzymanie Ruchu i dział IT często działają w dwóch oddzielnych silosach, rzadko się ze sobą komunikują i często
są rozbieżne w zakupach rozwiązań IT. W konsekwencji firma nie ma jednego spójnego obrazu o stanie pro-
40
Październik 2011
dukcji. Na szczęście zaczyna się to zmieniać. Kolejną
barierą jest duża liczba pojedynczych rozwiązań i brak
jednego, spójnego podejścia do zaoferowania rozwiązania, które adresowałoby cały łańcuch wartości/
dostaw w firmie.
W tak „rozdrobnionym” podejściu do wdrażania
pojedynczych rozwiązań trudno obliczyć szybki zwrot
z inwestycji, bądź korzyści biznesowe wynikające
z wprowadzania systemów IT do produkcji.
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje systemy określonego typu?
– Branże rafineryjna i petrochemiczna, wydobywcza
(zasoby naturalne) i energetyka zaczynają wykorzystywać systemy optymalizacji i planowania produkcji,
EAM/CMMS i MES/SCADA, wychodząc z założenia,
że najważniejszą wartością jest szybki dostęp do informacji zapewniających podejmowanie optymalnych
działań biznesowych.
Branża produkcyjna i dystrybucja jest na etapie
wdrażania systemów typu MRP/ERP i zaczyna rozpatrywać dedykowane systemy klasy EAM/CMMS w obszarach remontów, w celu rozszerzenia brakujących
funkcji systemów ERP.
Jakie są potrzeby (niezaspokojone lub nieuświadomione) branży produkcyjnej z punktu widzenia
dostawcy rozwiązań IT?
– Coraz częściej mówi się o potrzebie związania produkcji z np. cyklem popytu i podaży. Co musiałoby się
stać, aby można było dostosować wielkość produkcji
do cyklów kupowania klientów lub reagować na spadek popytu na poszczególne produkty? Czy gdybyśmy
to potrafili, wpłynęłoby to na zmniejszenie kosztów
produkcji i zwiększałoby marżę jednostkową na produkcie?
Polskie firmy, próbując utrzymać swoją przewagę
w Europie i na świecie, zaczynają się kierować w stronę modernizacji procesów całego łańcucha wartości
w sposób holistyczny, żeby szybciej reagował na
zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Firmy, które wdrożyły systemy MRP/ERP, zaczynają po roku
dostrzegać, że można jeszcze bardziej zredukować
koszty. Dzięki systemom ERP zaczęły mierzyć wskaźniki efektywności kluczowych obszarów biznesowych.
Ale standardowe moduły systemu ERP/MRP nie
rozwiązują wszystkich problemów. Pojawia się potrze-
www.msipolska.pl
ba nowych, dedykowanych rozwiązań branżowych.
Jednym z nowych obszarów może być np. obszar
planowania i harmonogramowania produkcji, który
zapewnia integrowanie obszaru zamówień/sprzedaży
z cyklem planowania produkcji w całym przedsiębiorstwie oraz obszarem zakupów.
Innym przykładem jest system do zarządzania
majątkiem/utrzymaniem ruchu produkcyjnego, który
może przejść z cyklu zrządzania ad hoc (kiedy awaria
następuje lub tuż przed awarią) do cyklu planowania
zarządzania remontem maszyny poprzez monitorowanie stanu zużycia i planowanie zakupów części i ekip
remontowych z dużym wyprzedzeniem.
Równolegle mówi się o modelu modernizacji systemów zarządzania automatyką poprzez integrację rozproszonych systemów w jedną warstwę zarządzającą
klasy IIF (Industry Information Framework), która integruje systemy produkcyjne i automatyki z najnowszymi
narzędziami analitycznymi i transakcyjnymi.
Kluczem do prawidłowego wdrożenia i działania
tych systemów jest właściwy dostęp do danych z produkcji, odpowiednia ich segregacja i szybkie przetworzenie na przydatne i łatwo dostępne informacje.
Można to osiągnąć, jeśli zaczniemy od zastanowienia
się nad sposobem zbierania krytycznych danych, potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji oraz
nad tym, jaki jest ich bezpośredni wpływ na wskaźniki
biznesowe.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Rynek na pewno wymusi integrację różnorodnych
systemów automatyki przemysłowej/produkcyjnych
z systemami transakcyjnymi w sposób umożliwiający
inteligentne zbieranie i przetwarzanie ogromnej ilości
danych analitycznych, wiernie odzwierciedlających
rzeczywistość, wspierających podejmowanie szybkich
i optymalnych decyzji zarządczych. Dzięki temu możliwe będzie zdobycie umiejętności predykcji dalszych
posunięć biznesowych z dużą dokładnością dzięki inteligentnej analityce.
Widać wyraźny trend, że otwarte IT, oparte na najlepszych praktykach prowadzenia projektów, zaczyna
wchodzić w zamknięty obszar systemów automatyki
i produkcji przemysłowej. IT zaczyna dostarczać mierzalną wartość dla biznesu.
Systemy EAM/CMMS na polskim rynku
pasów, produkcji i transportu. Osiąga to poprzez poprawę dokładności prognoz, dając
większą przejrzystość i pewność prognozy
popytu: zwiększenie dokładności prognoz
(o 20-40%), zwiększenie poziomu dostępności usług (o 4-10%), zmniejszenie zapasów
magazynowych (o 6-15%), wzrost wielkości
obrotów, poprawa przejrzystości popytu,
zapasów i dostaw w ramach całego łańcucha dostaw.

FBD
SUR-FBD
Nowoczesne rozwiązanie informatyczne klasy CMMS, przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu. Jego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z: zarządzaniem
środkami trwałymi infrastruktury technicznej,
prowadzeniem gospodarki remontowej, prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, prowadzeniem gospodarki
magazynowej UR, zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne, raportowaniem i generowaniem statystyk.
Nowe funkcje (2010/2011): raporty statystyczne oraz wykresy, funkcja automatycznie uzupełniająca bazę części, z których
składają się urządzenia, mechanizm pozwalający definiować interesujące pracownika
alarmy, funkcja kreowania i wyszukiwania
dowolnych cech charakterystycznych części
i urządzeń.

IBM Polska
Maximo Asset Management
System optymalizuje procesy biznesowe
związane z zarządzaniem majątkiem, remontami i usługami. Zapewnia wsparcie
w restrukturyzacji przedsiębiorstw, konsolidacji grup kapitałowych na poziomie strategicznego zarządzania wspólnym majątkiem,
zwiększenie produktywności, dostępności
i niezawodności poszczególnych składników
majątku wpływających na końcowy wynik
przedsiębiorstwa itp.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Polpharma SA (2009) – rejestr majątku, Wsparcie Utrzymania Ruchu i Kalibracji, Zarządzanie personelem UR, Przepływ Pracy, integracja z ERP, RCP, SCADA.
Wdrożenie systemu IBM Maximo pozwoliło Polpharmie na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku.
Rozwiązanie stało się również narzędziem
wspierającym kreowanie i realizację strategii
przedsiębiorstwa.
Model SaaS zaczyna powoli zdobywać rynek systemów zarządzania majątkiem
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
w obszarze produkcji w Polsce?
– W zakresie zarządzania
utrzymaniem ruchu/majątkiem
nadal wiele firm korzysta ze
wsparcia takich programów
jak Microsoft Excel, z dokumentów papierowych lub
nawet pamięci zatrudnionych
Agata Tyma, CMMS
Dept. Marketing
pracowników bez odnotowy& Sales Specialist,
wania posiadanej przez nich
AIUT sp. z o.o.
wiedzy.
Z drugiej strony firmy, które zakupiły system IT bazują na nieaktualnych wersjach oprogramowania, co niejednokrotnie powoduje,
że implementacja zmienionych lub zmodyfikowanych
procedur jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Tylko
mały procent rynku na bieżąco uaktualnia zakupione
platformy, co wspomaga utrzymanie się tych przedsiębiorstw w czołówce krajowej, europejskiej czy
wśród liderów międzynarodowych.
Co jest największą barierą w stosowaniu tego
typu rozwiązań w Polsce oraz jakie są potrzeby
branży?
– W obecnej dobie cięcia kosztów jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o zakupie rozwiązania jest jego cena. Firmy skupiają się na kosztach, jakie muszą ponieść, kupując i wdrażając rozbudowany
system IT, natomiast nie analizują zwrotu z inwestycji
w dłuższej perspektywie.
Odpowiedzią na barierę finansową jest dostarczenie rozbudowanej platformy w modelu świadczenia
usługi dostępu do dedykowanego dla klienta oprogramowania na podstawie miesięcznego abonamentu.
Pozwala to uniknąć dużych inwestycji na początku
implementacji, uzyskać korzyści w momencie, gdy
koszty miesięcznego abonamentu nie przekroczyły
jeszcze założonego budżetu, odciążyć dział IT firmy
z konieczności obsługi platformy sprzętowej oraz
programowej, na której zainstalowane zostało środowisko pracy, a także podpisać umowę na określony
czas z możliwością rezygnacji ze świadczonej usługi po okresie umowy. Takie rozwiązanie, czyli model
SaaS (Software as a Service) zaczyna powoli zdobywać rynek systemów zarządzania majątkiem, po-

IFS Poland (IFS Industrial
and Financial Systems Poland)
IFS Applications do Zarządzania
Majątkiem Przedsiębiorstwa
Całkowicie zintegrowane i otwarte rozwiązanie pozwalające zmaksymalizować efektywność wykorzystywania majątku. Zapewnia płynność działania przedsiębiorstwa
oraz większą produktywność i rentowność.
Umożliwia redukcję kosztów zarządzania
majątkiem w całym cyklu jego życia. Oferuje
szeroki zakres funkcji do wydajnej obsługi
wszystkich procesów w ramach cyklu życia majątku: od projektu po prace inżynieryjne, zaopatrzenie i zarządzanie serwisem
oraz utrzymaniem ruchu. Możliwość obsługi
różnych strategii utrzymania ruchu zapewnia wyższą produktywność oraz optymalną
nieważ przedsiębiorstwa widzą realne korzyści z jego
zastosowania. Nawet bariera bezpieczeństwa danych
oraz jakości łączy internetowych, jeszcze niedawno
szeroko omawiana, schodzi na dalszy plan w porównaniu z zaletami, jakie dostarcza model zakupu usługi, a nie całego systemu.
Dzisiejsze platformy dają ogromne możliwości
funkcjonalne, dostarczają przyjazny interfejs użytkownika, idąc w kierunku prostoty użytkowania. Mimo
wszystko niezbędne są szkolenia przyszłych użytkowników, którzy nie zawsze są chętni do nauki kolejnego
systemu wdrażanego przez przedsiębiorstwo. Bariera
niechęci ze strony pracowników jest często trudna do
pokonania, może być nawet stoperem implementacji
i wycofania się firmy z zakupu nowego rozwiązania.
Rozwój techniki umożliwia wykorzystanie w pracy
urządzeń mobilnych, portali społecznościowych, komunikatorów, nowych rozwiązań, z którymi zapoznane jest młode pokolenie, ale niekoniecznie pokolenie
osób z wieloletnim stażem pracy. Spowodowało to powstanie nowej potrzeby zaspokojenia wymagań obu
wymienionych grup tak, aby osoby pracujące wiele lat
nie musiały drastycznie zmieniać swojego trybu działania oraz zapoznawać się bardzo dokładnie z nowymi technologiami, a z drugiej strony – aby osoby młode, rozpoczynające pracę lub pracujące krótko, mogły
wykorzystać swoją wiedzę z zakresu nowych technologii podczas wykonywania swoich obowiązków.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?
– Dzisiejsze systemy są już bardzo rozbudowane
i dostarczają bardzo szerokie funkcje, dlatego producenci skupiają się obecnie na dostarczaniu systemów
z gotowymi dobrymi praktykami, procesami biznesowymi, które można szybko i łatwo wdrożyć. Jednocześnie coraz więcej udogodnień wprowadzanych
jest dla samych użytkowników w celu ułatwienia im
pracy z systemem.
Jedną z takich nowości jest asynchroniczna walidacja wprowadzanych danych, umożliwiająca wypełnianie pól danymi bez potrzeby patrzenia na ekran
komputera, ponieważ system nie zatrzymuje się na
błędnie wypełnionym polu, tylko pozwala iść dalej, zaznaczając w odpowiedni sposób, że dane pole zawiera błędną wartość. Podczas próby zapisu użytkownik
otrzymuje dokładną informację, które wartości w polach należy poprawić i gdzie te pola się znajdują.
i efektywną organizację napraw i remontów.
Rozwiązania mobilne umożliwiają rejestrowanie zamówień, tworzenie raportów awarii,
realizację działań prewencyjnych oraz raportowanie czasu, części zamiennych i pomiarów urządzeń – bez względu na lokalizację.
Nowe funkcje (2010/2011): IFS Virtual
Map – mechanizm pozwalający na wizualizację tras i zleceń serwisantów bezpośrednio
na mapie wektorowej lub satelitarnej.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): MPK
w Poznaniu (2011) – kluczowym elementem
działalności jest efektywna eksploatacja posiadanego majątku, co wspiera system IFS
Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa,
obejmujący funkcje remontowe, serwisowe,
logistykę, finanse i księgowość, obieg dokumentów, inwestycje oraz kadry-płace.
www.msipolska.pl
Październik 2011
41
Raport MSI Polska
Znana od 27 lat na światowym rynku
firma EPLAN S&S, lider oprogramowania wspomagającego tworzenie
dokumentacji elektrotechnicznej,
wprowadza na polski rynek przełomowe narzędzie dla służb utrzymania
ruchu. Narzędzie to zapewnia przeglądanie oraz edytowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
produkcyjnych. Niezależnie, czy jest
to dokumentacja elementów mechanicznych, elektrotechnicznych, czy
pneumatycznych.
EPLAN – dokumentacja techniczna XXI w.
Już od połowy lat 80. XX w. światowe
sprawne usunięcie usterki linii produkcyjnej
z analizą aktualnego stanu urządzeń. Nie
koncerny, takie jak BMW, ABB, GM lub
w oparciu o zdeponowaną w szczelnym
należy zapominać o przepisach PIP doty-
FIAT, rozpoczęły poszukiwania możliwo-
archiwum dokumentację papierową jest
czących dokumentacji technicznych ma-
ści elastycznej archiwizacji dokumentacji
w najlepszym przypadku tylko utrudnione.
szyn i urządzeń produkcyjnych. Wskazują
technicznej maszyn oraz rozbudowanych
W praktyce odnalezienie uszkodzonego
one na wymóg aktualnych dokumentów
linii produkcyjnych. Szafy wypełnione po
komponentu, śledzenie jego wewnętrz-
technicznych maszyn i urządzeń.
brzegi dokumentacją techniczną z biegiem
nych powiązań czy zastąpienie go dostęp-
Skutecznym rozwiązaniem opisanych
czasu zamieniały się w papierowe archiwa,
nym odpowiednikiem nastręcza znacznych
problemów okazało się narzędzie EPLAN.
które w miarę modyfikacji linii produkcyj-
problemów i wątpliwości. Przy moderniza-
Dokumentacja elektrotechniczna dostar-
nych przestały zawierać aktualne sche-
cjach brak aktualnej dokumentacji prowa-
czana w formie elektronicznej formatu
maty elektrotechniczne. Po kilku latach
dzi do zwiększania kosztów związanych
EPLAN otwierała szerokie możliwości zarówno edycji, jak i rewizji. Przez kilkanaście lat standard dokumentacji wykonanej
w systemie EPLAN rozwijał się, przekraczając granice państw. Rozbudowywany
w oparciu o wskazówki swoich klientów,
udoskonalił swą funkcjonalność.
Interaktywny schemat elektryczny zapewnia m.in. szybkie podmienienie wybranego stycznika na inny – z zachowaniem
układu styków, aktualizuje automatycznie
dokumenty okołoprojektowe, takie jak:
zestawienia materiałowe, plany połączeń
wewnętrznych, zestawienia kabli lub listew
zaciskowych. Narzędzie dzięki elastyczności i intuicyjności umożliwia szybką modyfikację schematu bez zwiększania zaangażowania ze strony służb utrzymania ruchu.
42
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy EAM/CMMS w Polsce
Koncepcja digitalizacji dokumentacji
czy rosyjskiej GOST, w EPLAN 2.1 służby
w cień. Przy wykorzystaniu hiperłączy
maszyn pozyskiwała nowych zwolenników
utrzymania
kontynuować
przeskoczymy w schemacie pneumatycz-
na całym świecie. W dobie konkurencji
wprowadzanie zmian w oparciu o pierwot-
nym do kart katalogowych w dowolnym
i pogoni za utrzymaniem produktywności
ny standard lub skonwertować projekt do
formacie. Za jednym kliknięciem mysz-
nie można pozwolić na przestoje lub opóź-
norm obowiązujących w danym kraju. Do-
ki otrzymuje się informacje producenta
nienia przy uruchamianiu produkcji.
ruchu
mogą
kumentacja w języku obcym nie powinna
o parametrach elektrycznych wybranego
Korzystając z bagażu doświadczeń ze-
już nastręczać problemów ze zrozumie-
komponentu, pełną strukturę powiązań
branych w trakcie dwudziestokilkuletniej
niem. Wszelkie teksty, począwszy od opi-
pomiędzy zastosowanymi w projekcie
działalności, firma EPLAN S&S wprowa-
sów aparatów, a skończywszy na tekstach
komponentami i dokumentacją technicz-
dza w październiku 2011 r. na polski rynek
funkcyjnych, są tłumaczone w sposób au-
ną. System Electric P8 oraz EPLAN Fluid
nie mające sobie równych narzędzie dla
tomatyczny. Standardem staje się również
są dostępne w języku polskim wraz z pełną
branży CAD/CAE – EPLAN 2.1. To inter-
wielojęzyczna dokumentacja techniczna,
dokumentacją techniczną, komputerowym
dyscyplinarna
pozwalająca na czytanie dokumentów
systemem pomocy oraz telefonicznym
przez osoby władające innymi językami.
wsparciem technicznym HOT-LINE.
platforma
informatyczna
stanowiąca podstawę dla rodziny programów obejmujących schematy elektrotechniczne, pneumatyczne, hydrauliczne,
technologiczne oraz mechaniczne. EPLAN
Electric P8, EPLAN Fluid, EPLAN ProPanel
oraz EPLAN PPE to nazwy poszczególnych
narzędzi opartych na platformie inżynieryjnej EPLAN 2.1.
System
łączy
obiektowo-danową
strukturę programu oraz graficzną łatwość
projektowania znaną z profesjonalnych
systemów CAD. Jednolity i indywidualnie
dostosowywany interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę, zgodną z najnowszymi rozwiązaniami systemu operacyjnego MS Windows. O pełnej integracji
EPLAN 2.1 z systemem Windows oraz MS
Office świadczyć może bezpośrednie przypisywanie praw dostępu do archiwum projektów w chwili logowania użytkownika do
Rodzina narzędzi EPLAN 2.1 zapewnia
Zalety elektronicznego formatu doku-
systemu operacyjnego lub możliwość eks-
dostęp, przeglądanie, nanoszenie zmian
mentacji doceniły już działy administracji
portu zestawień do formatu XLS. Wszystkie
czy rozbudowę projektów zapisanych na
i działy handlowe. Służby utrzymania ruchu
komponenty interdyscyplinarnego projektu
serwerze każdemu z lokalnych użytkow-
nie powinny pozostawać w tyle za global-
urządzenia posiadają funkcjonalne powią-
ników. Oczywiście zakres prawa dostępu
nymi tendencjami w tej dziedzinie. Inter-
zania, począwszy od graficznego przedsta-
do archiwum określa administrator sieci.
dyscyplinarny charakter wielu projektów
wienia lokalizacji na planie zakładu, a skoń-
Wszelkie zmiany w istniejącej dokumenta-
w kontekście unikalnych narzędzi rodziny
czywszy na parametrach technicznych
cji elektrotechnicznej, pneumatycznej, hy-
EPLAN nie stanowi przeszkody w użyciu
każdego aparatu. Operator linii w każdej
draulicznej lub technologicznej system au-
jednolitego narzędzia do edycji i podglądu
chwili, naciskając jedynie klawisz myszki,
tomatycznie odnotowuje, tworząc rewizje,
schematów.
uzyskuje wszelkie informacje o lokalizacji
co pozwala na późniejsze odtworzenie,
Dowiedz się więcej o możliwościach
aparatu, producencie, zamiennikach, funk-
nawet po latach, modernizacji dokonanych
systemu na stronach www.eplan.pl lub
cjach lub kartach katalogowych.
w instalacji.
www.abmicro.pl oraz zamów bezpośred-
Niezależnie od normy wykonania danego projektu, tj. IEC 61346, ANSI, JIC, NFPA
Przeszukiwanie katalogów firmowych
producentów
komponentów
nią prezentację w siedzibie twojej firmy.
odchodzi
Paweł Richter
www.msipolska.pl
Październik 2011
43
Raport MSI Polska
Rośnie zainteresowanie rozwiązaniami EAM
Jak można ocenić aktualne
wykorzystanie systemów IT
dla produkcji w Polsce?
– W branży kapitałochłonnej,
charakteryzującej się dużymi
nakładami na maszyny i urządzenia, kluczowe znaczenie
ma zarządzanie majątkiem
przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu.
W przedsiębiorstwach z tej
Marcin Taranek,
prezes zarządu
branży zwiększa się zapotrzeIFS CEE
bowanie na rozwiązania EAM,
które mogą przyczynić się do
zminimalizowania przestojów i zakłóceń w produkcji.
Rośnie również zainteresowanie rozwiązaniami EAM
ze strony przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
takich jak wodno-kanalizacyjne czy komunikacyjne,
w których kluczowym elementem działalności jest efektywna eksploatacja posiadanego majątku.
Firma IFS oferuje kompleksowe rozwiązanie EAM,
które obejmuje cały cykl życia majątku, od etapu projektowania aż po wycofanie z użytku. Elementem rozwiązania EAM jest moduł IFS Remonty. To nowoczesne
narzędzie klasy CMMS jest częścią systemu IFS Applications, ale może być także wdrażane oddzielnie.

Komtech
KMS Maintenance
– System Zarządzania Eksploatacją
i Utrzymaniem Ruchu
System klasy CMMS wspomaga zarządzanie eksploatacją obiektów, maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Pozwala zautomatyzować prace związane m.in. z zarządzaniem elementami infrastruktury technicznej, obsługą procesu awarii, prowadzeniem
przeglądów i konserwacji czy wyliczaniem
i raportowaniem statystyk, takich jak współczynniki MTTR, OEE czy MTBF. System ma
wiele narzędzi dla działów technicznych,
tj. prowadzenie magazynków wydziałowych, dokumentacji technicznej powiązanej
z obiektami, wyposażenie pracowników,
aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia
wspomagające proces obsługi zamówień
i zapotrzebowania, śledzenie kosztów utrzymania ruchu (budżetowanie) czy Generator
Raportów z zestawem gotowych raportów
wykorzystywanych przez Służby UR. Dodatkowo w systemie remontowym można
zaimplementować moduł RCPM, który zapewnia wsparcie dla systemów normatywnych (ISO, GMP, TPM) oraz audytów z tym
związanych.
Nowe funkcje (2010/2011): możliwość
rejestracji zdjęć w ewidencji głównej materiałów, zmodyfikowane mechanizmy naliczania czasów pracy, kontynuacja zlecenia
wykonawcy, wybóru więcej niż jednej czynności do zlecenia pracowniczego.
44
Październik 2011
Która branża produkcyjna najchętniej wykorzystuje
systemy określonego typu?
– W sektorze EAM/CMMS firma IFS ma wielu ważnych klientów na całym świecie, w takich obszarach,
jak produkcja przemysłowa, lotnictwo i obrona, motoryzacja, sektor energetyki i użyteczności publicznej,
usługi serwisowe, a także przemysł przetwórczy, w tym
chemiczny, papierniczy i spożywczy.
Najnowszy raport firmy analitycznej ARC Advisory Group pozycjonuje firmę IFS jako największego na
świecie dostawcę rozwiązań EAM w sektorze lotnictwa
i obrony, drugiego największego dostawcę w branży
naftowej i gazowej oraz trzeciego dostawcę w sektorze
energetyki wytwórczej.
Jakie są potrzeby branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT?
– Rozwiązanie IFS Applications do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa zapewnia płynność działania
oraz większą produktywność i rentowność. Umożliwia
redukcję kosztów zarządzania majątkiem w całym cyklu jego życia.
IFS Remonty zapewnia minimalizację liczby i czasu
napraw nieplanowanych, a większość czynności utrzymania ruchu planuje się z wyprzedzeniem, przez co
zwiększa się dyspozycyjność urządzeń i zmniejszają

Oracle Polska
Oracle Enterprise
Assets Management (EAM)
Moduł Oracle EAM udostępnia pracownikom łatwą w obsłudze aplikację samoobsługową.
System umożliwia rozwój najlepszych
procedur postępowania w zakresie konserwacji oraz zwiększenie wydajności firmy,
zarządzanie pełnym cyklem eksploatacji aktywów z zapewnieniem dokładnej widoczności aktywów i zasobów sprzętowych,
zastąpienie kosztownych autonomicznych
systemów konserwacji zintegrowanym rozwiązaniem, zgodność z przepisami i możliwość zarządzania według strategii przedsiębiorstwa.

PSI Produkty i Systemy Informatyczne
PSImnt (Moduł Utrzymania Ruchu)
W pełni zintegrowane narzędzie programowe z bogatą funkcjonalnością wspierającą
utrzymanie oprogramowania we właściwym
stanie. Dokładne planowanie i sterowanie
serwisami to środki zapobiegawcze, służące
do utrzymania we właściwym stanie urządzeń.
Wszystkie istotne zdarzenia są dokumentowane i umożliwiają pełny wgląd w funkcjonowanie wszystkich dozorowanych i konserwowanych maszyn i urządzeń. Elastyczny
raport, zintegrowane funkcje rachunku kosztów i kontrolingu uzupełniają pakiet.
www.msipolska.pl
koszty materiałowe oraz osobowe. Ponadto rozwiązanie usprawnia zarządzanie magazynami i zaopatrzeniem. Umożliwia m.in. automatyczne utrzymywanie
zapasów krytycznych części zapasowych na optymalnym poziomie czy kierowanie zamówień zakupu części
i materiałów do wybranych dostawców zgodnie z umowami długoterminowymi, a tym samym optymalizację
kosztów zakupu.
Jakie nowe funkcje w omawianych systemach EAM/
CMMS wymusi rynek?
– W 2010 r. pakiet IFS Applications został uzupełniony
o rozwiązanie 360 Scheduling, które w czasie rzeczywistym optymalizuje pracę serwisantów pracujących
w terenie. Również z myślą o pracy w terenie firma IFS
wprowadziła nową generację rozwiązań mobilnych,
zapewniających pracę z rozwiązaniami remontowoserwisowymi na urządzeniach przenośnych. Rozwiązania mobilne umożliwiają rejestrowanie zamówień,
tworzenie raportów awarii, realizację działań prewencyjnych oraz raportowanie czasu, części zamiennych
i pomiarów urządzeń bez względu na lokalizację. Użytecznym rozwiązaniem jest również IFS Virtual Map,
mechanizm zapewniający wizualizację tras i zleceń
serwisantów bezpośrednio na mapie wektorowej lub
satelitarnej.

SAP Polska
Moduł PM (Plant Maintenance)
– Gospodarka remontowa
Wydajny, zintegrowany w logiczny łańcuch
systemu SAP ERP moduł, którego funkcja
polega na wspieraniu takich obszarów jak:
odwzorowanie struktur organizacyjnych
z obszaru gospodarki remontowej, szczegółowe odwzorowanie i zarządzanie obiektami podlegającymi działaniom gospodarki
remontowej, szczegółowe planowanie i realizacja bieżących prac utrzymania ruchu,
wspomaganie działań związanych z obsługą
prac okresowych, tworzenie systemu raportowego gospodarki remontowej.
Nowe funkcje (2010/2011): Pool Asset
Management – rozwiązanie wspomagające
procesy wynajmu, rezerwacji, rozliczenia
kosztów wynajmu pojazdów, Linear Asset
Management – dla firm dysponujących majątkiem sieciowym (branża energetyczna,
paliwowa, utilities), CO account assignment
at the operation level of PM/CS orders –
księgowanie kosztów remontowych z dekretacją na poziomie zlecenia.
Przykłady wdrożeń (2010/2011): ZE
PAK (2009-2010) – wdrożenie gospodarki
smarowniczej w ramach modułu gospodarki remontowej. Celem projektu było wyposażenie służb technicznych ZE PAK SA
w narzędzia IT wspomagające planowanie,
harmonogramowanie i realizację prac olejowo-smarowniczych. System zapewnia pełną
historię planowanych i rzeczywistych kosz-
Systemy EAM/CMMS w Polsce
IFS i IFS Applications™
Firma IFS (OMX STO: IFS), założona w 1983 r., to globalny dostawca IFS Applications™, systemu klasy ERP
opartego na architekturze komponentowej oraz technologii SOA. IFS koncentruje się na przedsiębiorstwach,
dla których strategiczne znaczenie ma jeden z czterech głównych procesów biznesowych: zarządzanie
majątkiem i usługami, produkcja, łańcuch dostaw oraz projekty.
System IFS Applications wspomaga różne rodzaje produkcji, takie jak: konstrukcja na zamówienie (ETO), produkcja na zamówienie
wych (BOM), które można następnie przeglądać na wielu poziomach
szczegółowości.
(MTO), montaż na zamówienie (ATO) oraz produkcja na magazyn
(MTO). Może wspomagać produkcję jednostkową, seryjną i masową.
Produkcja mieszana
IFS Applications wspiera produkcję każdego typu: m.in. mieszaną,
Jeśli istnieje klucz do sukcesu w sektorze produkcyjnym, jest nim
wsadową czy dyskretną, a także umożliwia wykorzystanie metody lean
z pewnością elastyczność – zdolność przewidywania i szybkiego re-
manufacturing.
agowania na zmieniające się wymagania rynku. Coraz więcej przedsiębiorstw osiąga ją przez wdrożenie modelu produkcji mieszanej, który
IFS Applications – opłacalność produkcji
polega na elastycznym stosowaniu różnych typów na różnych liniach
System IFS Applications pozwala zamieniać wyzwania
produkcyjnych.
produkcyjne w możliwości i ułatwia codzienne pro-
Bez względu na przyjęty system produkcji – lub
wadzenie biznesu. Niezależnie od przyjętego
połączenie różnych systemów – IFS Applica-
typu produkcji przyjazny dla użytkownika
tions umożliwi przedsiębiorstwu usprawnie-
system IFS Applications pomaga zwięk-
nie procesów produkcyjnych i osiągnięcie
szyć produktywność, nie tracąc wyników
maksymalnych zysków. Ponadto funk-
finansowych z pola widzenia.
cje zarządzania wieloma walutami, ję-
IFS Applications stanowi odpo-
zykami i oddziałami dostępne w IFS
wiedź na wszystkie wymagania pro-
Applications zapewnią elastyczność
dukcyjne firmy – od fazy opracowy-
przy podejmowaniu decyzji dotyczą-
wania produktu poprzez marketing aż
cej umiejscowienia swoich zasobów
po dystrybucję gotowego produktu.
produkcyjnych bez uszczerbku dla
Niezależnie od organizacji procesów
jakości dostaw. IFS Applications gwa-
produkcyjnych – w tym stosowania kilku
rantuje elastyczność, dzięki której moż-
systemów i typów jednocześnie – system
liwe będzie zarówno spełnienie wymagań
IFS Applications spełni wszystkie potrzeby
technologicznych w przypadku produkcji na
firmy produkcyjnej. Jako kompleksowe rozwią-
zamówienie, jak i szczegółowe harmonogramo-
zanie ERP zapewnia także obsługę wszystkich pozo-
wanie w przypadku produkcji na magazyn. Można
stałych procesów biznesowych.
kontrolować wiele typów produkcji jednocześnie lub szybko i sprawnie przechodzić z jednego modelu na inny, nie zakłócając
Zmiana sposobu prowadzenia firmy
przepływu pracy w przedsiębiorstwie.
Pierwszym krokiem do stworzenia opłacalnego systemu produkcji jest
przeprowadzenie analizy strumienia wartości, czyli dokładnej analizy
Na świecie firma IFS posiada 2000 klientów i jest obecna w 60 krajach.
wszystkich etapów procesu biznesowego. Zgromadzone wyniki po-
W rankingach zachodnich dostawców systemów klasy ERP w Polsce
zwalają ustalić, które procesy przynoszą zyski, a które należy zmo-
IFS jest w pierwszej trójce. IFS obsługuje na terenie Polski ponad 180
dyfikować lub wyeliminować. W ten sposób system IFS Applications
klientów z czterech biur własnych. Do grupy klientów IFS w Polsce na-
pozwala zidentyfikować obszary, które są niewydajne i wymagają
leżą m.in.: FCPK Bytów sp. z o.o., Grupa Paradyż, Złomrex SA, Kopex
usprawnienia. Innym przykładem może być zarządzanie kosztami.
SA, PGE GIEK Elektrownia Bełchatów SA, TAURON Wytwarzanie SA,
IFS Applications umożliwia sprawne tworzenie rachunków kosztów, w tym obliczanie wartości skumulowanych dla struktur materiało-
Nestle Waters Polska SA, Hutmen SA, Stalprodukt SA, PRM Mosty
Łódź SA, Mostostal Zabrze Holding SA i wiele innych firm.
www.IFSWORLD.com
www.msipolska.pl
Październik 2011
45
Raport MSI Polska
Czy CAE dla SUR?
Na pierwszy rzut oka niepozorny skrót CAE (Computer
Aided Engineering) niewiele
mówi osobie zaangażowanej
w proces produkcji. I nie ma
się czemu dziwić. Komputerowe systemy wspomagania
projektowania lub, jak kto
woli, wspomagania projektanta w dziele tworzenia nowego
urządzenia lub instalacji nie
Paweł Richter,
dyrektor pionu CAE,
mają wiele wspólnego z utrzyAB-MICRO
maniem ruchu w zakładzie
produkcyjnym. Systemy te
przecież są z zasady dedykowane dla pierwotnych
prac konstrukcyjnych i nie są związane bezpośrednio
ze sprawowaniem nadzoru nad produkcją. Myli się
jednak, kto tak sądzi. Dowodem na wręcz odwrotną
tezę jest etymologia systemu wspomagania projektowania instalacji automatyki przemysłowej – EPLAN.
W latach 80. właśnie służby utrzymania ruchu
branży samochodowej dostrzegły konieczność radzenia sobie z coraz bardziej skomplikowaną strukturą
wewnętrzną maszyn oraz linii produkcyjnych. Rosnąca automatyzacja procesów wiązała się z bardziej
skomplikowanymi strukturami powiązań pomiędzy
urządzeniami produkcyjnymi i tym samym zwiększoną ilością dokumentacji projektowej, co sprawiało, że
trudno było odnaleźć właściwą informację dotyczącą
ewentualnego powodu awarii. Był to jeden z powodów
wystosowania postulatu o dostarczaniu schematów
elektrotechnicznych automatyki przemysłowej w formacie elektronicznym, w dodatku zapewniającym logiczne poruszanie się po nim i dogłębną analizę.
Powszechna komputeryzacja linii produkcyjnych
sprzyjała tej tendencji. Wymóg logicznych formatów
linii produkcyjnych został przekazany biurom projektowym, które nieświadome korzyści płynących z logicznego formatu schematu potraktowały wymóg jako
kolejny szczebel komplikacji procesu projektowego.
Co gorsze, uznały ten wymóg za preludium do naruszenia praw autorskich projektu i przekazania możliwości nanoszenia autopoprawek służbom utrzymania
ruchu lub innym biurom projektowym.
Rzeczywistość okazała się jednak bardziej zróżnicowana. Dla obu stron wymóg logicznej dokumentacji
projektowej zainicjował symbiozę współpracy pomiędzy służbami utrzymania ruchu a biurem projektowym.
Zastosowanie wspólnej platformy inżynieryjnej pierwotnie dla projektów elektrotechnicznych spowodowało płynną i szybką wymianę informacji o prowadzonych pracach modernizacyjnych oraz konkretyzację
wymogów produkcyjnych. Służby utrzymania ruchu
otrzymały narzędzie do szybkiej, nieskomplikowanej
aktualizacji dokumentacji w sposób ciągły i profesjonalny. Biura konstrukcyjne, dzięki automatycznym
funkcjom generowania dokumentacji okołoprojektowej, osiągnęły 70-procentowe przyspieszenie procesu projektowego z równoczesnym zwiększeniem
tów prac smarowniczych w odniesieniu do
konkretnych urządzeń czy ich kategorii.

Trans-Teka
Aretics T7
Łatwy w użyciu, a jednocześnie zapewniający pełną funkcjonalność niezbędną do efektywnego zarządzania pracami utrzymania
ruchu oraz ewolucji w kierunku utrzymania
prewencyjnego. System ułatwia codzien-
46
Październik 2011
poprawności wykonanej dokumentacji technicznej.
Dotychczasowe, kosztowne procesy rewizji instalacji
zakładu lub samej tylko linii w kontekście rozbudowy
czy modernizacji nastręczały problemów. Sytuacja
dotyczyła szczególnie zakładów o ciągłym charakterze produkcji. Bieżące nanoszenie rewizji schematów elektrotechnicznych, połączone z automatyzacją
procesu archiwizacji projektów, przynosi niebywałe
oszczędności finansowe oraz skrócenie procesu inicjalizacji wymaganej modernizacji zakładu.
Wspomniana wcześniej „fuzja intencji” biur projektowych ze służbami utrzymania ruchu, oparta na
jednolitej platformie wymiany danych inżynieryjnych
EPLAN, pociągnęła za sobą rozbudowę wymogów jakościowych projektów elektrotechnicznych i stworzyła
podwaliny dla kolejnych stopni integracji dokumentacji technicznej i technologicznej. Pozytywne doświadczenia z logicznej dokumentacji „elektrycznej” przeniesiono na schematy pneumatyczne i hydrauliczne.
Stanowiły one kolejne, sensowne kroki w kierunku
uproszczenia rewizji dokumentacji projektowej w służbach utrzymania ruchu oraz ułatwienie w poruszaniu
się po wielobranżowej dokumentacji projektowej.
EPLAN Fluid z EPLAN Electric P8 wyznaczył kierunki rozwoju tej właśnie integracji, których globalne
zastosowanie zostało wykorzystane m.in. w zakładach produkcyjnych koncernu GM.
Dominacja systemów CAD w kontekście projektów mechanicznych jest jednak niezagrożona. Producenci aplikacji CAD poszukują nadal możliwości
nawiązania współpracy pomiędzy projektowaniem
elektrotechnicznym, pneumatycznym a rysunkami
3D. Po latach prac i współpracy z firmą Autodesk
światowy koncern EPLAN S&S wprowadził w roku
2011 narzędzie EPLAN Pro Panel stanowiące kontynuację budowy platformy inżynieryjnej dla służb utrzymania ruchu. Sięgnięcie do świata wizualizacji szaf
i rozdzielnic otwiera możliwości znacznie szybszej
lokalizacji awarii bez konieczności analizy skomplikowanego schematu instalacji. Błyskawiczne wskazanie
lokalizacji uszkodzonego aparatu pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Komfort i łatwość obsługi systemu EPLAN Pro Panel zachęci każdego inżyniera do
nanoszenia bieżących rewizji oraz do aktualizowania
dokumentacji okołoprojektowej.
Jesteśmy w Polsce na początku ustalania standardów dokumentacji projektowej. Idee czerpiemy
prosto z zakładów utrzymania ruchu, z praktycznych
zastosowań w krajach o wyższej kulturze inżynieryjnej i wymaganiach co do jakości produkcji. Wdrożenie
systemu CAE w służbach utrzymania ruchu podwyższa bezpieczeństwo prowadzenia prac remontowych
i przyspiesza proces modernizacji zakładu. Jesteśmy
przekonani, że ponad 27-letnie doświadczenia z zakładów produkcyjnych w Europie Zachodniej w kontekście jakości i standardów w dokumentacji maszyn
i urządzeń dotrą w pełni do Polski, zwiększając tym
samym efektywność produkcji oraz komfort pracy
służb utrzymania ruchu.
ne utrzymanie ruchu poprzez minimalizację
czasu uzyskiwania informacji i składania
sprawozdań.
W przygotowaniu jest nowa, 8. wersja
systemu, główny nacisk w niej został położony na poprawę szybkości i ergonomii pracy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
usprawni proces wdrażania oraz pozwoli na
jeszcze lepsze dostosowanie systemu do
indywidualnych potrzeb klienta i zmieniających się wymagań rynku UR.
www.msipolska.pl

UNIT4 TETA (d. TETA SA)
Utrzymanie ruchu.NET
Moduł utrzymania ruchu służy do przechowywania informacji o parku maszynowym,
rejestracji zgłoszeń awarii, planowania prac
serwisowych i ewidencji wszelkich czynności
obsługowych. Dane maszyny lub urządzenia
objętego utrzymaniem ruchu, dokumenty
serwisowe obejmujące rejestrację zgłoszeń
i prac serwisowych, karty pracy (dokładne
rejestrowanie każdej wykonywanej przez serwisanta czynności). Rejestrowanie zużytych
materiałów i użytych podzespołów zastępczych oraz ich zwrotu. Ewidencja odczytów
stanu liczników dla poszczególnych maszyn
oraz planowanie czynności serwisowych po
osiągnięciu określonego stanu licznika.
Moduł korzysta z pakietowej funkcjonalności w zakresie: indeksów, dokumentów obrotowych, zleceń produkcyjnych, dokumentów produkcyjnych.
Nowe funkcje (2010/2011) (uzupełnienie
informacji z tabeli): możliwość zestawiania
oprogramowania dla przedsiębiorstwa z elementów pochodzących od różnych dostawców SOA, obsługa receptur dla produkcji
procesowej, obsługa przedsiębiorstwa międzynarodowego, mechanizmy sterowania
przepływem prac (work flow) wbudowane
w system, dostosowanie do wymogów GS1,
planowane zlecenia dla powiązanych ze
sobą zakładów, rachunek procesowy kosztów (Activity Based Costing), zastosowanie
kosztów planowanych, postulowanych i rzeczywistych, rachunek kosztów dla produkcji
projektowej (dla indywidualnych projektów).
Przykłady wdrożeń (2010/2011): Eurocast (2010) – wdrożenie objęło planowanie
i sterowanie produkcją, zarządzanie magazynami, obsługę sprzedaży, zakup, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i integrację z mobilnymi terminalami.

VIX Automation
Proficy Maintenance Gateway
Narzędzie umożliwiające połączenie danych
automatycznie zebranych w systemie MES
(Plant Applications) z systemami do zarządzania utrzymaniem i przeglądami maszyn
(CMMS). Czynności związane z konserwacją
i przeglądami mogą być uzależnione od rzeczywistych danych, pochodzących wprost
z linii produkcyjnej. Takie podejście pozwala
na działanie w oparciu o symptomy zbliżających się awarii, co prowadzi do znacznych
oszczędności kosztów utrzymania parku
maszynowego.
Systemy EAM/CMMS na polskim rynku
Informacja tworzy wartość
Warunkiem przetrwania firmy
na rynku jest jej nieustanny rozwój – wzrost jakości wyrobów,
wzrost wydajności, obniżanie
kosztów itd. To elementarz
każdego menedżera. Spektakularne, genialne rozwiązania
zdarzają się niezmiernie rzadko. Dużo częściej wzmocnienie pozycji firmy na rynku jest
wynikiem długofalowej, ciężJakub Chylewski,
analityk
kiej pracy całego zespołu, kowdrożeniowiec, FBD
lejnych kroków zmieniających
rzeczywistość o kolejne centymetry lub sekundy.
Nie dziwią już dzisiaj nikogo działania zmierzające
do podniesienia wydajności poprzez przesunięcie maszyny o kilka centymetrów. Tak, aby w efekcie uzyskać
skrócenie drogi operatora o 1 sekundę. Ta jedna sekunda to niewielki krok dla operatora, a ogromny skok
dla firmy. Zakładając, że operator wykonuje dziennie
300 operacji i pracuje 300 dni w roku, można oszacować, że oszczędność czasu wyniesie 25 godzin rocznie – 1 sekunda spowodowała 3-dniowy (praca 1-zmianowa) przyrost możliwości produkcyjnych w skali
1 pracownik/1 maszyna. Jeśli pracowników lub maszyn
jest więcej, łatwo obliczyć, jakie efekty daje właściwa
organizacja!
A co dzieje się w obszarze Działu Utrzymania Ruchu? Jak często mają miejsce zmiany ustawienia wyposażenia na obszarze warsztatu UR, pod kątem optymalizacji dostępu do dokumentacji, części, narzędzi...?
Czy w ogóle ktoś analizuje wpływ ustawienia urządzeń
warsztatowych, szaf, szafek, szafeczek, stolików, krzeseł, podnóżków, czajników i mnóstwa innych, wątpliwej
wartości i nieznanego przeznaczenia przedmiotów na
sprawność wykonywania zadań przez UR?
Jeśli sekunda w obszarze produkcyjnym jest tak
ważna, to dlaczego godziny czy minuty w obszarze
Utrzymania Ruchu nie miałyby być przedmiotem zainteresowania gospodarza?
Zazwyczaj działań usprawniających organizację
pracy SUR jest niewiele, a zespoły SUR skupiają się
na ratowaniu bieżącej sytuacji. Oczywiście główny obszar zadań SUR nie leży po stronie zaplanowanego
i przemyślanego układu warsztatu, ale na pracy z informacją. Rejestracja, przetwarzanie, wnioskowanie to
podstawowe zadania SUR, które nadal w większości
korzystają z „papierowych narzędzi”, co jest dzisiaj
swoistym kamieniem u szyi firmy.
Posłużę się analogią do procesów CI realizowanych w obszarze produkcyjnym. Załóżmy, że 5 pracowników UR potrzebuje dziennie 15 min na wertowanie
papierowych dokumentów, aby dotrzeć do istotnych
informacji, bez których nie mogą wykonywać swoich
zadań (schematy, instrukcje obsługi, dane techniczne
części i urządzeń).
Elektroniczne systemy zarządzania informacją –
takie jak SUR-FBD – skrócą ten czas o 70%. W efekcie
dotarcie do tej samej informacji zajmie pracownikowi 5
minut, a nie 15. Przeliczając, analogicznie jak dla pracownika produkcyjnego, otrzymujemy, że w pierwszym
przypadku pracownicy potrzebują 375 godzin, aby zebrać niezbędne informacje, a system SUR-FBD oferuje
skrócenie tego czasu do 125 godzin w roku. Czyli od
razu redukujemy potencjalne postoje maszyn o 15 dni
w roku. W sytuacji, gdy produkcja jest liniowa, można
wprost porównać koszt wdrożenia systemu wsparcia
SUR do straty 15-dniowej produkcji (praca 1-zmianowa).
Elementów wpływających na ogólną efektywność
SUR jest o wiele więcej, lecz chciałem zwrócić uwagę, że każdy wydział/dział/stanowisko/pracownik ma
wpływ na kondycję firmy i powinien korzystać z narzędzi, odpowiadających współczesnym wyzwaniom.
Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach EAM/CMMS oczekują klienci z sektora produkcji?
Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm
AB-Micro Oddział Południe
Sektor produkcji oczekuje elektronicznego formatu
dokumentacji okołoprojektowej, który umożliwiałby
dostęp do aktualnych schematów linii produkcyjnych.
Interaktywny schemat elektryczny zapewniłby szybkie
podmienienie wybranego elementu, np. stycznika
na inny, automatyczną aktualizację dokumentów
okołoprojektowych, np. zestawień materiałowych,
planów połączeń wewnętrznych, zastawień kabli lub
listew zaciskowych. Koncepcja digitalizacji dokumentacji
maszyn już teraz zyskała wielu zwolenników na całym
świecie.
AIUT
Klienci z sektora produkcji oczekują, że system będzie
przyjazny i intuicyjny dla użytkownika, umożliwiając
wprowadzanie istotnych informacji i przeprowadzanie
analiz w krótkim czasie, zapewniając równocześnie
komfort pracy. Wielu użytkowników korzysta lub
chce zacząć korzystać z urządzeń mobilnych i na
nich uruchamiać system, ponieważ pozwala to na
skorzystanie z danych znajdujących się w systemie oraz
zapisanie ważnych informacji na bieżąco, bez potrzeby
powrotu do biura. Mile widziane są także wszystkie
technologie zapewniające bieżące powiadamianie
o powstałych problemach, np. SMS-y, integracja
z systemami automatyki przemysłowej.
Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO
Trendy: • Rozszerzenia funkcji CMMS o system
monitorujący ilość produkcji (np. z wykorzystaniem
optoelektroniki) • Współpraca CMMS z innymi
programami, np. SAP • Kontrolowanie urządzeń za
pomocą ich sterowników (automatyczne wyłączenie
maszyny przy wygenerowaniu Zlecenia Pracy)
DBI
Trendy w systemach EAM. • Zwiększanie regulacji
kosztów energii i wzrostu emisji zanieczyszczeń •
Włączanie pracowników mobilnych • Outsourcing
pobocznych funkcji biznesowych • Ograniczanie budżetu
• Fuzje i przejęcia • Wzrost liczby przedsiębiorstw
usługowych • Kompletna aplikacja powinna zawierać:
analitykę, integrację, mobilny dostęp, Hybrid Cloud
Deployment
Trendy w zaawansowanych systemach planowania
popytu. • Zwiększenie oczekiwań klientów •
Globalizacja • Potrzeba zintegrowanego systemu
Planowania Sprzedaży i Operacji (S&OP)
Epicor Software Poland
Rynek wymusza ewolucję systemów klasy CMMS, które
do tej pory koncentrowały się na obsłudze aktywów
jednego rodzaju, np. maszyn czy infrastruktury IT,
w stronę bardziej uniwersalnych rozwiązań. Systemy
te zaczynają zapewniać całościowy obraz organizacji
z perspektywy posiadanych aktywów.
FBD
Klienci cały czas proszą o aplikacje na urządzenia
mobilne, współpracujące z systemem. Coraz częściej
rozmawiamy też o pobieraniu do systemu informacji
z aplikacji typu SCADA. Ważne jest także dla klientów
takie modelowanie systemu, aby jak najwięcej prac
automatyzować i upraszczać.
IBM Polska
Trendy: dalszy rozwój rozwiązań branżowych (Oil&Gas,
Utilities, Manufacturing, Transportation, Healthcare,
Facility Management, IT Management, Service Desk),
łatwiejszych i szybszych w implementacji, dających
szybki zwrot z inwestycji (ROI), Odwzorowania
graficzne środków trwałych na mapach GIS
i rysunkach typu CAD, gotowe moduły integracyjne do
Building Management Systems (BMS) oraz Property
Management Systems itp.
SAP Polska
Wymagania klientów z sektora produkcji odnośnie
do systemów EAM można podzielić na następujące
kategorie: • prostota obsługi, np. dostęp przez
przeglądarkę internetową • integracja z innymi
obszarami w ramach systemu ERP oraz z systemami
zewnętrznymi klasy GIS, CAD, SCADA... • rozwiązania
mobilne
Trans-Teka
W przygotowaniu jest nowa, 8. wersja systemu, główny
nacisk w niej położony został na poprawę szybkości
i ergonomii pracy. Zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań poprawi elastyczność konfiguracji bez
konieczności programowania, co przyspieszy znacząco
proces wdrażania oraz rozwój systemu.
UNIT4 TETA (d. TETA SA)
Jako technologię, która mogłaby pozytywnie wpłynąć
na funkcjonowanie firm wielozakładowych o strukturze
rozproszonej, gdzie coraz większą rolę odgrywa obsługa
logistyki i gospodarki magazynowej, należy wskazać
RFID. Mówi się o niej od wielu lat. Zastosowanie
metek RFID, poza zwiększeniem automatyzacji pracy
w sklepie i obniżeniem kosztów, umożliwiłoby zdobycie
nowego źródła danych dla firmy.
Warto również wspomnieć o zjawisku przenoszenia
się oprogramowania do Internetu. Dzięki temu zjawisku
oblicze rynku oprogramowania może się mocno
zmienić.
Postęp technologii związanych z Internetem
rozszerzył zakres możliwości tworzenia aplikacji.
Statyczne strony WWW nie stanowią już wystarczającego
medium w komunikacji pomiędzy użytkownikami czy
systemami. Obecnie uwaga projektujących aplikacje
skupiona jest na rozwiązaniach, które umożliwią
bezpośrednie interakcje z użytkownikiem. Technologie
internetowe (webowe) to przede wszystkim bezpośredni
dostęp do danych i ich bezpieczeństwo. Cechy, które
dają solidne podstawy do podjęcia szybkiej i trafnej
decyzji.
VIX Automation
W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest efektywne
wykorzystanie parku maszynowego. Ograniczanie
kosztów serwisu i posiadanie narzędzi, które
pozwolą przewidzieć awarię, bazując na określonych
parametrach pracy. Dodatkowo istotne jest, aby
serwisować maszyny wtedy, gdy rzeczywiście jest
to wymagane, czyli aktualizować harmonogram
przeglądów według rzeczywistego czasu pracy maszyn,
pochodzącego z systemu MES.
www.msipolska.pl
Październik 2011
47
Raport MSI Polska
Katowice
AIUT sp. z o.o.
Gliwice
×
×
www.eplan.pl
×
[email protected]
www.maximo.pl
×
×
Askom sp. z o.o.
Gliwice
[email protected]
www.askom.com.pl,
www.asix.com.pl
Asseco Business
Solutions SA
Lublin
[email protected]
www.assecobs.pl
×
ASTOR sp. z o.o.
Kraków
[email protected]
www.astor.com.pl/wonderware
×
Bonair SA
Warszawa
[email protected]
www.bonair.com.pl
×
BPSC SA
Chorzów
[email protected]
www.bpsc.com.pl
×
CNS Solutions sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.cns.pl
Columbus Polska sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.columbusglobal.com/pl
Kraków
[email protected]
www.copadata.pl
Jelenia Góra
[email protected]
www.cpu-zeto.pl,
www.getagility.pl
Warszawa
[email protected]
www.3ds.com/polska
×
×
COPA-DATA Polska
sp. z o.o.
Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO sp. z o.o.
Dassault Systemes
sp. z o.o.
DBI sp. z o.o.
Zielona Góra
[email protected]
www.dbizg.pl
DSR sp. z o.o.
Wrocław
[email protected]
www.dsr.com.pl
Elmark Automatyka
sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.rockwell.elmark.com.pl
Epicor Software Poland
sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.epicor.pl
Kraków
[email protected]
www.eqsystem.pl
EQ System sp. z o.o.
EAM/CMMS
AB-Micro sp. z o.o.
Oddział Południe
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
FBD
Warszawa
[email protected]
www.sur.pl
×
IBM Polska
Warszawa
formularz na www.ibm.com/pl
www.ibm.com/pl
×
IFS Poland (IFS Industrial
and Financial Systems
Poland) sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.IFSWORLD.com
iPS Control
Swarzędz
[email protected]
www.ipscontrol.pl
Komtech sp. z o.o.
Radom
[email protected]
Operator Syspems APS
Kraków
Oracle Polska sp. z o.o.
Warszawa
Polsoft Engineering
sp. z o.o.
×
×
×
×
×
×
×
www.komtech.pl
www.operatorsystems.com
×
[email protected]
www.oracle.com/pl
×
Katowice
[email protected]
www.polsoft.pl
×
Prodart Marcin
Wojciechowski
Kraków
[email protected]
www.prodart.pl
×
PSI Produkty i Systemy
Informatyczne sp. z o.o.
Poznań
[email protected]
www.psipolska.com
×
Qcadoo Limited sp. z o.o.
Kraków
[email protected]
www.qcadoo.com
×
Warszawa
[email protected]
www.sabur.com.pl
Sabur sp. z o.o.
Zaawansowany system
planowania popytu
www.abmicro.pl
APS (Advanced Planning
and Scheduling)
[email protected]
APS (Advanced
Planning System)
Warszawa
PDM
AB-Micro sp. z o.o.
workflow
WWW
HMI
e-mail dla klientów
PLM
Siedziba
MES
Dostawca
SCADA
Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji
×
×
×
×
×
×
×
×
Dokończenie na str. 50
48
Październik 2011
www.msipolska.pl
Systemy HRM na polskim
Rynekrynku
ERP
Zarządzanie personelem źródłem przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa produkcyjnego
Gdy dostęp do kapitału i nowoczesnych technologii nie jest ograniczony lokalizacją czy ustrojem politycznym,
zgromadzenie nawet najnowocześniejszych środków produkcji i najwyższej jakości materiałów może okazać
się niewystarczające do osiągnięcia realnej przewagi nad konkurencją. Potrzeba czegoś znacznie mniej
wymiernego…
Na wyrównanym pod względem technicznym i kapitałowym rynku przewagę może dawać jedynie personel przedsiębiorstwa.
Nie chodzi bynajmniej o podejście do personelu zastosowane
w systemach MES, obejmujące jedynie zarządzanie zadaniami,
pomiar wydajności, rejestrację czasu pracy, wydawanie posiłków
czy środków ochrony osobistej, czyli traktowanie pracowników
jako zasobu firmy niewiele różniącego się od maszyn. Istotne jest
traktowanie personelu jako kapitału firmy, z jego wiedzą, aktywnością, umiejętnościami i postawą. Ambitni menedżerowie starają
się zatrudniać personel o wysokim stopniu kwalifikacji zawodowych oraz cechach, które mogą wpłynąć na sukces. Ponieważ
każdy pracownik rozpoczyna pracę z pewnym zbiorem kompetencji, które może rozwinąć lub nabyć nowe, zarządzanie kompetencjami staje się ważną częścią zarządzania personelem.
Aby skutecznie zarządzać zbiorem kompetencji pracowniczych konieczne jest użycie narzędzia IT, eliminującego gromadzenie papierowej dokumentacji, której przetwarzanie jest bardzo
uciążliwe. Celem zastosowania oprogramowania jest stworzenie
katalogu kompetencji, przypisanie ich do pracowników, stanowisk
i ich lokalizacji, identyfikacja luk oraz pracowników przekraczających wymagania, obsługa przebiegu procesu oceny pracowniczej, a także wykorzystanie katalogu kompetencji podczas rekrutacji, zmian organizacyjnych lub ustalania polityki szkoleniowej.
Wymierny wzrost efektywności można uzyskać także poprzez
wdrożenie rozwiązania do precyzyjnego planowania i rozliczania
czasu pracy, z zastosowaniem równoważnego czasu pracy. Ten
system czasu pracy, szczególnie przydatny w firmach o cyklicznej
koniunkturze, sprzyja optymalizacji poziomu zatrudnienia, redukcji liczby nadgodzin w okresie rozliczeniowym, a w rezultacie obniżeniu kosztów wynagrodzeń. Równoważny czas pracy jest mało
rozpowszechniony w firmach produkcyjnych z powodu utrudnień
organizacyjnych – trzeba brać pod uwagę ograniczenia kodeksowe, regulaminy, ale i wymagane obsady/dyżury. Każdy pracownik
powinien posiadać indywidualny plan pracy, który jest następnie
indywidualnie rozliczany, często z uwzględnieniem odczytów RCP
czy MES. Zastosowanie systemu informatycznego eliminuje bariery organizacyjne związane z wdrożeniem równoważnego czasu
pracy. A dzięki automatyzacji wymienionych procesów i elektronicznemu obiegowi powiązanych z nimi dokumentów znacznie
wzrasta wydajność pracowników administracyjnych i łatwość komunikacji ze wszystkimi zatrudnionymi w firmie osobami.
Ze wzrostem kosztów pracy w Polsce obserwujemy coraz
większe zainteresowanie naszym oprogramowaniem XPRIMER.
HRM, które nie wymaga zmiany oprogramowania kadrowo-pła-
cowego eksploatowanego w firmie. Zastosowana przez nas technologia internetowa zapewnia swobodną pracę w rozproszonym
środowisku i komunikowanie się także z pracownikami kontraktowymi lub wynajmowanymi w ramach leasingu pracowniczego. Po
okresie, gdy większość wdrożeń realizowaliśmy w placówkach
ochrony zdrowia, ochrony mienia, bankach, sieciach handlowych
czy stacjach benzynowych, nadszedł czas wdrożeń w firmach logistycznych, przedsiębiorstwach specjalizujących się w utrzymaniu ruchu, a także wzrastającej liczby spotkań z menedżerami firm
produkcyjnych. To już stała tendencja, której nie zmieniło nawet
powracające spowolnienie gospodarcze, a która będzie narastać
tym szybciej, im szybciej będą rosły wynagrodzenia w Polsce i im
szybciej rynek pracy stanie się rynkiem pracownika.
Michał Lach
Konsultant w firmie SIMPLE sp. z o.o. Od początku kariery zawodowej związany z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie kapitałem ludzkim. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Prywatnie miłośnik podróży
www.msipolska.pl
Październik 2011
49
Raport MSI
Warszawa
[email protected]
www.siemens.com/plm
SIMPLE sp. z o.o.
×
×
×
Dąbrowa Górnicza
[email protected]
www.simplesoftware.pl
Kraków
[email protected]
www.skk.com.pl
×
SOLDIS sp. z o.o.
Gliwice
[email protected]
www.soldis.pl
×
S&T Services Polska
sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.snt.pl
TEL-STER sp. z o.o.
Poznań
[email protected]
www.tel-ster.pl
Trans-Teka sp. z o.o.
Warszawa
[email protected]
www.transteka.pl
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Warszawa
[email protected]
www.tt.com.pl
Zielona Góra
[email protected]
www.trax.com.pl
UNIT4 TETA (d. TETA SA)
Wrocław
[email protected]
www.teta.com.pl
×
VIX Automation sp. z o.o.
Katowice
[email protected]
www.vix.com.pl, www.ifix.pl
×
TRAX SA
×
×
×
SKK SA
Transition Technologies SA
EAM/CMMS
×
Przemysłowe
bazy danych
www.sap.pl
APS (Advanced Planning
and Scheduling)
[email protected]
APS (Advanced
Planning System)
Warszawa
Siemens Industry Software
sp. z o.o.
PDM
MES
SAP Polska
workflow
WWW
HMI
e-mail dla klientów
PLM
Siedziba
Dostawca
SCADA
Dostawcy systemów IT dla obszaru produkcji c.d.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
c.d. ze str. 16
Trendy: Jakich nowych funkcji w systemach MES, SCADA, HMI oczekują klienci z sektora produkcji?
Odpowiedzi udzielone redakcji MSI Polska przez przedstawicieli ankietowanych firm
o rozbudowanych modułach do
archiwizowania i analizowania danych.
raportowania,
iPS Control
Coraz więcej firm produkcyjnych dostrzega potrzebę
integracji systemów biznesowych z posiadanym parkiem
maszynowym w celu uwiarygodnienia posiadanych
informacji z produkcji. Systemy ERP, od których wymaga
się wiarygodności danych, w większości przypadków nie
umożliwiają takiej integracji, stąd potrzeba posiadania
systemów MES, które mają wypełnić lukę pomiędzy
systemami biznesowymi a produkcją.
Ponadto bardzo dynamiczny wzrost popularności
urządzeń mobilnych typu PDA sprawia, że systemy
biznesowe klasy MES muszą sprostać oczekiwaniom
klientów, którzy za pomocą swoich telefonów
komórkowych chcieliby mieć wgląd w aktualny przebieg
produkcji w swoich zakładach.
Operator Systems APS
Trendy: integracja, raportowanie czasu pracy maszyn
i ludzi, wizualizacja stanu zakładu, informacja
o zagrożeniach i raporty przesyłane w czasie rzeczywistym
na urządzenia mobilne typu: komórka, tablet.
Qcadoo Limited
Oczekiwania
klientów
co
do
funkcjonalności
oferowanego oprogramowania są bardzo zróżnicowane.
Skutkiem tego każda gałąź produkcji, a niekiedy
każde
przedsiębiorstwo
poszukuje
rozwiązań
nieszablonowych. Klienci poszukują prostego w użyciu,
dokładnie dostosowującego się programu. Oczekują
zatem od dostarczanych im systemów faktycznej
modułowości, czyli rozwiązań zbudowanych z atomów
realizujących konkretne zadania, kompatybilnych z już
wdrożonymi systemami, nie zaś wielofunkcyjnych
50
Październik 2011
aparatów o sztywnej, skończonej strukturze. Takie
propozycje systemów często przepełnione są funkcjami
nieadekwatnymi w danej branży, przez co zaśmiecają
interfejs, utrudniają czy wręcz uniemożliwiają sprawną
pracę z systemem.
online. Coraz silniejszy nacisk stawiany jest także na
rzetelność wprowadzanych do systemu informacji,
gdzie kluczową rolę odgrywa stopień automatyzacji
danego rozwiązania, im więcej danych wprowadzanych
jest automatycznie, tym są one bardziej rzetelne.
SAP Polska
Trendy: udoskonalanie raportowania i analiz, prezentacja
i analizy danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem
technologii in-memory (np. SAP HANA), uproszczenie
procesu implementacji i integracji.
TEL-STER
Trendy: wzrost niezawodności działania systemów
i otwartość wymiany danych.
Sabur
Istotną kwestią jest gwarancja długofalowego rozwoju
systemu i wsparcia technicznego, oznaczająca
np. gotowość na zachodzące na rynku zmiany
technologiczne, takie jak kompatybilność z najnowszymi
systemami operacyjnymi środowiska IT czy konieczność
zwiększania poziomów zabezpieczeń. Kolejną sprawą,
ważną zwłaszcza dla klientów końcowych, jest łatwość
aktualizacji starych aplikacji do najnowszych wersji
środowiska.
Bardzo ważny jest zdalny dostęp do aplikacji
z pełną funkcjonalnością stacji SCADA przez zwykłą
przeglądarkę internetową. Niemniej ważna jest
modułowa architektura platform, które umożliwiają
swobodną budowę systemów o różnych wielkościach
– począwszy od małych, które tworzy jedna stacja
wizualizacyjno-operatorska,
poprzez
średnie,
wielostanowiskowe do rozległych, redundantnych
systemów, które monitorują i zarządzają ogromnymi
obiektami infrastrukturalnymi, takimi jak porty lotnicze.
SOLDIS
Od nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla
produkcji niezmiennie oczekuje się dostępu do informacji
www.msipolska.pl
VIX Automation
Systemy MES to już nie tylko śledzenie wydajności,
jakości czy genealogii produkcji. GE Intelligent
Platforms rozszerza możliwości swojego rozwiązania
o oprogramowanie wspierające utrzymanie ruchu,
zaawansowane harmonogramowanie, raportowanie,
oprogramowanie klasy workflow (BPM). Rozwiązania
MES docelowo będą wspierać także koncepcję SOA,
czyli architektury zorientowanej na usługi.
Systemy SCADA rozwijają się w kierunku dostępu
i sterowania mobilnego. GE Intelligent Platforms
wprowadziło oprogramowanie iFIX Webspace, które
umożliwia przenoszenie istniejących aplikacji SCADA
do przeglądarek WWW. Coraz większe znaczenie ma
także bezpieczeństwo i niezawodność oprogramowania.
Producent realizuje to przykładowo przez nowe funkcje
redundancji serwerów.
Dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego
iFIX WebSpace rozszerza możliwości podglądu
i kontroli oprogramowania iFIX. Narzędzie zapewnia
podgląd wielu aplikacji SCADA z dowolnego miejsca
w sieci. Funkcje WebSpace’a związane są także
z możliwością wyświetlania w pełni funkcjonalnych
aplikacji w przeglądarkach bez potrzeby modyfikacji
istniejącego projektu.
Wiedza całej firmy o produktach
dostępna bez przeszkód?
Zintegruj się. Wykorzystuj oprogramowanie Teamcenter
do skutecznego zarządzania cyklem życia produktu (PLM).
-HĹOL GHF\]MH GRW\F]öFH UR]ZRMX L Z\WZDU]DQLD SURGXNWX SRGHMPRZDQH Vö Z UyœQ\FK G]LDħDFK SU]HGVLĈELRUVWZD OXE Z UyœQ\FK F]ĈĹFLDFK ĹZLDWD SRWU]HEQH MHVW FHQWUDOQH őUyGħR ZLHG]\ R SURGXNFLH L SURFHVDFK 2SURJUDPRZDQLH
7HDPFHQWHUGR]DU]öG]DQLDF\NOHPœ\FLDSURGXNWXÀUP\6LHPHQV3/06RIWZDUHGRVWDUF]DLQIRUPDFMHNWyUHVöSRWU]HEQH
ZWHG\NLHG\VöSRWU]HEQHPLPRLœLQIRUPDFMHWHSRFKRG]ö]UyœQ\FKőUyGHħ7HDPFHQWHUSRPDJD]ZLĈNV]\øLQQRZDF\MQRĹø
VNUyFLø F]DV GRWDUFLD QD U\QHN VSHħQLø Z\PRJL EL]QHVRZH L UHJXODF\MQH XVSUDZQLø G]LDħDQLD RSHUDF\MQH L SRSUDZLø
ZVSyħSUDFĈQDVNDOĈJOREDOQö'RZLHG]VLĈZLĈFHMQDwww.siemens.com/teamcenter.
Rozwiązania dla przemysłu
‹6LHPHQV3URGXFW/LIHF\FOH0DQDJHPHQW6RIWZDUH,QF:V]\VWNLHSUDZD]DVWU]HœRQH6LHPHQV,ORJR6LHPHQVVö]DVWU]HœRQ\PL]QDNDPLWRZDURZ\PLÀUP\6LHPHQV$*1;
MHVW]QDNLHPWRZDURZ\POXE]DVWU]HœRQ\P]QDNLHPWRZDURZ\PÀUP\6LHPHQV3URGXFW/LIHF\FOH0DQDJHPHQW6RIWZDUH,QFOXEMHMÀUP]DOHœQ\FKZ6WDQDFK=MHGQRF]RQ\FKLLQQ\FK
NUDMDFK:V]\VWNLHSR]RVWDħH]QDNLJUDÀF]QH]QDNLWRZDURZH]DVWU]HœRQH]QDNLWRZDURZHOXEPDUNLXVħXJVWDQRZLöZħDVQRĹøRGSRZLHGQLFKSRGPLRWyZ

Podobne dokumenty

Raport w pliku PDF do pobrania

Raport w pliku PDF do pobrania i  kontrolę przebiegu procesów (BPM) pod względem ich jakości i wydajności, mierząc kluczowe parametry procesowe (KPI). FlexNet zawiera moduł magazynowy (WMS), na bieżąco zarządza magazynami w firm...

Bardziej szczegółowo

Kolejna odsłona konkursu MSI Polska luty 2009

Kolejna odsłona konkursu MSI Polska luty 2009 Grzegorz Solecki [email protected] Reklama Aleksandra Krajewska [email protected] Administracja Anna Pacek [email protected] Marketing/prenumerata Marta Stefańska [email protected]

Bardziej szczegółowo