Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
MAJ 2013 NR 5/233
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY GNIEWKOWO
TO JUŻ 20 LAT
JESTEŚMY Z WAMI
NAKŁAD: 4000 EGZ.
ISSN 1233-9539
1993-2013
Gazeta w Gniewkowie?
- to już 20 lat!
Szanowni Państwo!
Otrzymujecie Państwo dziś do rąk jubileuszowy numer „Gniewkoramy”. Co prawda, lipiec jest miesiącem, w którym minie
dokładnie 20 lat od wydania pierwszego numeru naszego lokalnego pisma, ale postanowiliśmy połączyć naszą rocznicę
z 745 urodzinami Gniewkowa.
O
d roku 1993 mogą Państwo przeczytać na naszych łamach wszelakiego
rodzaju informacje. Historia, sylwetki
wybitnych osób, bieżące informacje, reprodukcje starych fotografii, felietony, refleksje, poezje- to tylko niektóre z tematów.
„Gniewkorama” jest gazetą przede wszystkim o mieszkańcach naszej gminy, dla
jej mieszkańców. Nasz miesięcznik jest
w pewnym sensie swoistą kroniką, która opisuje wiele ważnych chwil jakie
mają miejsce w naszej społeczności.
Nie można mylić tego pisma z innymi komercyjnymi gazetami, które są swoistymi
„przedsiębiorstwami” nastawionymi na
sensację oraz zysk. „Gniewkorama” jest
wyjątkowa, tak jak wyjątkowe jest nasze
miasteczko.
Dzisiejszy numer odbiega od dotychczasowych. Wyjątkowo ma większy format
i dzieli się na dwie części: „przeszłość” i „teraźniejszość”. W małej części chcemy pokazać dziś mały wycinek tekstów, o których
pisaliśmy dokłądnie 20 lat temu.
Niektóre bardziej inne mnie ważne- najważniejsze jednak, że wszystkie związane
z nami, naszym miastem, naszą gminą...
Zapewniam też, jak dotąd bywało, nie
zabraknie kolorowych fotografii, ciekawych
artykułów i bieżących informacji.
Zachęcam zatem do lektury jubileuszowego numeru!
Redaktor Naczelny
Dawid Rogalski
nr 5/2013
GNIEWKOrama
2 TEMAT Z OKŁADKI
Gniewkowo odkryj na nowo
- w 745 rocznicę nadania praw miejskich
Niewiele jest miast i miasteczek z tak piękną i burzliwą historią. Nie będę jednak teraz pisał o historii Gniewkowa ponieważ czynią to
historycy i zrobią to po raz kolejny na naszej konferencji naukowej poświęconej miastu.
P
rzez historię do rozwoju i nowoczesności – to hasło promocyjne jest mottem
działania samorządu Gniewkowa. Budowanie pozytywnej marki (np.„Księstwo
Gniewkowskie”) jest swoistym spoiwem,
instrumentem, który pozwala skutecznie realizować zmiany instytucjonalne oraz prowadzić poważne inwestycje infrastrukturalne.
Dzięki tym korelacjom możemy promować
nasze miasto i gminę. Dzięki historii dbamy o przyszłość, bo gmina Gniewkowo to
ogromny potencjał gospodarczy (Bonduelle,
KCB, CKORIA, Gala, VEGRO, Nadleśnictwo
Gniewkowo i wiele innych) najlepsze rolnictwo, znakomite położenie, przepiękne lasy,
jeziora. To znakomite miejsce do wypoczynku, inwestowania, wspaniałe miejsce do tego
by tu zamieszkać i żyć.
Zaufanie mieszkańców jest dla mnie powodem do ogromnej dumy i mandatem do
realizacji kolejnych ważnych i ambitnych
zadań po to, by zmieniać gminę. Staliśmy
się w ciągu 6 lat liderem powiatu. Najważniejsze byśmy czuli się dobrze w swoim
środowisku, mieście, gminie, byśmy byli
dumni z tego, że tu mieszkamy. Takim najważniejszym i jednocześnie najkrótszym
opisem tego jak zmieniła się gmina i miasto,
ale jednocześnie swego rodzaju legitymacją
i świadectwem prowadzonych działań jest to,
gdy mieszkańcy w trakcie różnych spotkań,
ale i w listach, mailach mówią, że wreszcie
nie muszą się wstydzić swego miasta i mogą
z duma zabrać na spacer znajomych, przyjaciół, rodzinę.
Dziś Gmina Gniewkowo stanowi przykład
dla innych samorządów.To właśnie nowoczesne spojrzenie, efektywne i skuteczne
zarządzanie pozwoliły na szybki rozwój gminy na wszystkich płaszczyznach. Wzrost dochodów Gminy wynika z kilku czynników.
Po pierwsze: tworzenie dobrych warunków
do inwestowania i sprowadzanie inwestorów. Po drugie: pozyskiwanie środków zewnętrznych – środki unijne, ministerialne,
GNIEWKOrama
nr 5/2013
marszałkowskie, wojewódzkie, powiatowe,
środki z GDDKiA i różnego rodzaju granty
oraz konkursy. Po trzecie: gospodarka nieruchomościami i po czwarte: polityka podatkowa - zrównanie podatków do takich
gmin jak Kruszwica, Janikowo czy Pakość.
Trzeba podejmować szereg trudnych, niekiedy ryzykownych decyzji. Dzięki temu
dziś, po 6 latach Gmina Gniewkowo wygląda zupełnie inaczej. Dobrym przykładem
może być chociażby zwiększanie dochodów
Gminy z 25 mln za 2006r. do 42 mln na koniec 2010r. Prawie 100 % wzrost dochodu
w ciągu 4 lat sprawia, że Gniewkowo jest
jedną z wiodących gmin w województwie.
Podstawową sprawą jest kreatywność, wyszukiwanie rezerw i nowych sposobów na rozwój
i wizja rozwoju. Oparte to jednak musi być
na determinacji i zdecydowaniu w działaniu.
Jak można osiągnąć sukces w pozornie beznadziejnej sytuacji? Jak zrobić coś z niczego.
Jak przekuć porażkę w sukces? Posłużę się
tu przykładem ulicy Piasta! Zdegradowany
i zniszczony teren poprzemysłowy tzw. Stara Cerama. Od 20 lat teren który straszył,
obszar zaniedbany i obiekty zdewastowane.
Obiekty użytkowane przez dzierżawców, którzy płacili czynsz dzierżawny na rzecz (nie
istniejącego już od 5 lat) ZGKiM - jednak
nie mogli tam inwestować, ponieważ nie byli
właścicielami. Czynsz w wysokości 2 zł/m2,
nie pokrywał nawet wysokości podatku od
nieruchomości, a ZGKiM i tak był permanentnie zwalniany przez Gminę z podatku.
W 2009 roku przeprowadziłem procedurę
związaną z wydzieleniem i podziałem, a następnie ze sprzedażą w przetargu nieograniczonym 14 nieruchomości. Zainteresowanie
było bardzo duże i co najważniejsze odbiór
był bardzo pozytywny. Gmina ze sprzedaży
uzyskała wpływ do budżetu gminy na poziomie ok. 2,5 mln zł oraz co roczny wpływ
z tyt. podatku od nieruchomości od nowych
właścicieli w wysokości ok. 120 tys zł. Inne
wartości dodane to inwestycje przedsiębior-
Gniewkowo jest
dziś innym miastem,
samorządem.
Jest jeszcze wiele do
zrobienia. Zawsze
jednak trzeba być
o te dwa kroki do
przodu i nie wolno
stać w miejscu,
bo ten kto stoi
w miejscu, ten się
cofa i uwstecznia.
ców w swoje własności oraz znacząca poprawa estetyki tego terenu.
Na tym polega prawidłowa i racjonalna gospodarka finansowa Gminy – zbywanie, porządkowanie wszelkich balastów,
zbędnych obciążeń, ale też przyciąganie
inwestorów, nowych podatników i nowych
pracodawców. Podobną sytuacją jest wspólne
działanie z rolnikami i zbywanie na ich rzecz
gruntów rolnych. Przykład – grunty rolne
w Gąskach ok.130 ha (3-6 klasa bonitacyjna), za które Gmina uzyskała kwotę ok.2,3
mln.Z tyt. dzierżawy w/w gruntów w skali
roku do budżetu Gminy wpływała kwota
w wysokości ok. 10 tys. zł. Te dwie sytuacje
niech stanowią przykład racjonalizacji działań. Tego rodzaju majątek nie stanowi „klejnotów w koronie” naszego „Księstwa”, może
natomiast służyć do rozwoju i zwiększania
poziomu inwestycji.
Z punktu widzenia rozwoju Gminy za
bardzo ważny element uważam proces przekształcenia ZGKiM Gniewkowo w spółkę
prawa handlowego (to działanie winno być
przeprowadzone już 10-15 lat wcześniej)
Skomplikowana procedura zakończona
została rejestracją w Sądzie Okręgowym
w Bydgoszczy spółki komunalnej - Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo uzyskało osobowość prawną. Przestał funkcjonować zakład budżetowy. Spółka to 100% udziału skarbu gminy
oraz 100% lepszej efektywności, zarządzania
i racjonalności. Choć jeszcze wiele przed
nami do zrobienia to uważam, że w tak krótkim czasie i tak zrobiliśmy bardzo wiele.
Obecnie nowy, kompetentny i profesjonalny
Zarząd Spółki, mający wsparcie w merytorycznej Radzie Nadzorczej gwarantują realizację naszych wspólnych zamierzeń.
Kolejne ważne działanie to zmiana statusu prawnego jednostki policji w Gniewkowie – przywrócenie Komisariatu Policji.
TEMAT Z OKŁADKI 3
Utworzenie wspólnie z Komedą Wojewódzką
Policji Centrum Reagowania Kryzysowego.
Siedzibęswoją mają tu policja, straż pożarna,
pogotowie.
Następnym ważnym elementem była
i jest budowa systemu monitoringu miasta
– wpisuje się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Również
skuteczne działania na rzecz budowy sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym
w Suchatówce, a wcześniej wykonanie wraz
z GDDK i A sygnalizacji świetlnej i chodników na skrzyżowaniu Ostrowo – Wierzchosławice.
„Księstwo Gniewkowskie” to sięganie
przez historię do przyszłości, do nowoczesności. Zrewitalizowany został Gniewkowski
Rynek i ulice przyległe wokół których prowadzone są kolejne inwestycje. Lokalizacja
pomnika Władysława Białego i utworzenie
Muzeum Księstwa Gniewkowskiego (Synagoga), również prace w kościele Św. Mikołaja, prace w Ratuszu i utworzenie tam
siedziby USC oraz Straży Miejskiej, szansa
na przejecie nieruchomości wraz z historycznym grodziskiem (góra czarownic) przy
ul Księstwa Gniewkowskiego to odtwarzanie
naszej bogatej historii.Wspieramy parafie
w renowacji i remontach obiektów zabytkowych – cały czas prowadzimy podświetlanie
kolejnych obiektów, co powoduje znaczną
poprawę estetyki i wyglądu całego miasta
i gminy.Dzięki temu centrum miasta i samo
Gniewkowo z pewnością wyróżnia się na
tle innych kujawskich miasteczek.Dlatego
w tym kontekście bardzo ważnym jest fakt
przystąpienia Gniewkowa w lutym br. do Organizacji Turystycznej„Szlak Piastowski”.
Wspieramy sport – dotacje na sport kwalifikowany wzrosły o ponad 100%. Wspieramy
kluby grające w różnych klasach rozgrywkowych – to też jest znakomita promocja Gminy.
Działamy prężnie w ramach LGD „Czarnoziem na soli”. W ramach LEADERA realizujemy szereg inwestycji na terenach wiejskich.
Ważnym elementem była również poprawa polityki informacyjnej m.in. poprawa
stylu i charakteru „Gniewkoramy”. Nakład
został zwiększony z 600 szt. do 4 tys. egzemplarzy. Ponadto Gniewkorama stała się
bezpłatna i kolorowa. Należy podkreślić przy
zachowaniu wydatków na dotychczasowym
poziomie. Dzięki współpracy z Ekspress
Media uruchomiony został dodatek Express
Gniewkowo. Zaś nasza strona internetowa
przechodzi kolejną modyfikację, by była jeszcze bardziej atrakcyjna i ciekawa.
Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne to przede wszystkim – budowa i przebudowa ulic w Gniewkowie (rewitalizacja
starej części miasta). Dotychczasowe działania objęły 17 ulic (Kilińskiego, Powstańców
Wielkopolskich, Toruńską, cześć ul. Piasta,
Działkowców, Rynek, Sobieskiego, Dworcową, Kościelna, Średnią, Podgórną, Zamkową,
Chopina, 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowa,
Księstwa Gniewkowskiego.Przeprowadzona
została kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na trenie miasta i gminy
(ok.1000 nowych opraw na terenie całej
gminy). Budowa infrastruktury sportowej –
nowoczesna hala sportowa i sztuczne boisko
piłkarskie przy Gimnazjum, kompleks sporto-
wy ORLIK przy SP nr 1wraz z miasteczkiem
rowerowym, kompleks sportowo-rekreacyjny
„przy stawku” ul. Piasta w tym wielofunkcyjne boisko sportowe. Droga gminna Suchatówka- Warzyn- Kijewo na dł. 3,6 km-wraz
z sygnalizacją świetlną na przejeździe kolejowym w Suchatówce – coś na co mieszkańcy
czekali od 20 lat!!! Droga gminna Gniewkowo- Zajezierze- Suchatówka / Perkowo na
długości 4,5 km, droga gminna Lipie – Perkowo na długości 4 km, droga w Żyrosławicach ok. O,4 km. oraz przy naszej inicjatywie
i naszym udziale droga powiatowa Lipie –
Szpital wraz ze ścieżką rowerową na długości
ok. 6 km. Ścieżki rowerowe Wierzchosławice
– Gniewkowo i Gniewkowo- Suchatówka, które będą kontynuowane w latach następnych
tak by połączyć Szadłowice z Suchatówką.
Wystąpiłem także z inicjatywą, by połączyć
ścieżką rowerową Inowrocław z Suchatówka
– co w rezultacie dałoby najdłuższą ścieżkę
w naszym województwie. Budowa 2 budynków mieszkaniowych, jeden 14 lokali i drugi
na 20 lokali w Walcerzewicach. Budowa stacji uzdatniania wody dla naszej Gminy przy
ul. Przemysłowej, co spowodowało znaczącą
poprawę jakości wody pitnej. Ponadto budowa przy Gimnazjum ASTRO-BAZY Kopernik
i bieżni lekkoatletycznej. Wybudowanych
zostało też 5 świetlic na terenach wiejskich
(Zajezierze, Kawęczyn, Wierzbiczany,Wierzchosławice, Więcławice), przeprowadziliśmy
kompleksowe remonty i adaptacje kilku innych świetlic (Murzynko, Markowo, Wielowieś, Ostrowo, Skalmierowice,Gąski) Nowa
kanalizacjasanitarna Skalmierowice – Szadłowice – Wierzchosławice – Gniewkowo,
Powstaływ 20miejscowościach place zabaw
dla dzieci. Przeprowadziliśmy termomodernizację szkół podstawowych w Szadłowicach,
Kijewie oraz Wierzchosławicach. Przeprowadzona została modernizacja kotłowni przy ul.
Dreckiego wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. Z naszej inicjatywy powstaje rondo na
skrzyżowaniu ulic Zajeziernej i Toruńskiej,
które nosiło będzie nazwę Rondo Żołnierzy
Wyklętych.
Jesteśmy samorządem, który posiada tytuł Gminy Fair Play, tytuł Sportowej Gminy.
Uzyskaliśmy również certyfikat ISO. Gmina
Gniewkowo została laureatem IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”
organizowanego przez Fundacje Innowacji
i Rozwoju w Warszawie. Otrzymaliśmy tytuł
„lidera regionu” w kategorii Innowacyjna
Gmina. Nagroda została przyznana za szybki
rozwój i poziom inwestycji.
W ostatnich latach naszymi gośćmi byli
m.in. Prymas Polski, Premier RP, kilku ministrów, wojewoda, marszałek, kilkunastu
posłów. Mamy znakomite relacje z innymi
samorządami(odbył się w Gniewkowie np.
Konwent burmistrzów)
Przygotowujemy kolejny etap rewitalizacji
Gniewkowa. Po konsultacjach z Urzędem
Marszałkowskim przeprowadziliśmy rozmowy z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz Instytutem Prahistorii w Poznaniu
w sprawie naszych propozycji i projektów.
Wiatrak na Górze Czarownic, Baszta na
Rynku w Gniewkowie, prace archeologiczne
w kościele Św. Mikołaja, podświetlenie pierzei
Rynku,Muzeum Księstwa Gniewkowskiego
(obiekt po synagodze), Ratusz ul. Dworcowa,
kurhany w Gąskach. Powyższe działania mają
ścisły związek z prowadzonymi działaniami
na rzecz realnego uczestnictwa Gniewkowa
w organizacji „Szlak Piastowski”
Już w roku bieżącym, po naszych działaniach i zabiegach PKP w ramach poprawy
bezpieczeństwa na przejazdach kategorii
„D” w Perkowie i Buczkowie wykona nowoczesne systemy samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej. Ponadto PKP planuje także
wnioskowaną przez nas przebudowę przejazdu kolejowego w ul. Kolejowej.Trwa budowa
nowego Domu Dziecka przy ul. Dworcowej.
W tym roku rozpoczniemy budowę Domu
Samopomocy i Dziennego Pobytu w parku
przy ul. Powstańców Wielkopolskich, boiska
wielofunkcyjnego w Gaskach przy Szkole Podstawowej. Rozpoczynamy w okresie
wakacyjnym termomodernizację budynku
ośrodka kultury. Już w przyszłym roku rozpocznie się potężna inwestycja związana
z rozbudową oczyszczalni,a teraz w całości
ze środków Bonduelle realizowana jest na
oczyszczalni instalacja natleniania. Również
w tym roku rozpoczynamy budowę 2 kolejnych świetlic (Kaczkowo i Suchatówka) oraz
remont i doposażenie kolejnych 4 świetlic.
W przyszłym roku chcielibyśmy przeprowadzić przebudowę kilku ulic w Gniewkowie
m.in. ul. Cmentarna, 700 Lecia, Pająkowskiego, Wojska Polskiego, Sikorskiego,
Z punktu widzenia interesu Gminy, wzrostu jej potencjału i możliwości rozwojowych
należy podkreśli również fakt tworzenia
nowych firm takich jak - VEGRO (wartość 125 mln) – podmiotów gospodarczych
na terenach po dawnym BFM ul Piasta oraz
noweobiekty przy ul. Rynek, Sobieskiego czy
chociażby przeprowadzona modernizacja
Banku Spółdzielczego przy ul. Dworcowej
– co w znakomity sposób wpisuje się rozwój
Gminy i rewitalizację miasta.
Budowy, odnowy, przebudowy, rewitalizacje, renowacje, modernizacje, zmiany
i wymiany – takie były ostatnie lata. Gniewkowo jest dziś innym miastem, samorządem.
Jest jeszcze wiele do zrobienia. Zawsze jednak
trzeba być o te dwa kroki do przodu i nie wolno stać w miejscu – bo ten kto stoi w miejscu,
ten się cofa i uwstecznia. Mimo nie sprzyjającego nam (samorządom) rządu i otoczeniu
uważam, iż Gmina Gniewkowo ma wspaniały
potencjał i położenie. Zawsze będzie tu wiele
do zrobienia, bo wspólnota daje szanse na realizacje swoich planów.Nasze działania sprawiają, iż możemy być dumni z naszej małej
ojczyzny, z miejsca w którym żyjemy i wychowujemy swoje dzieci.
Nie słowa, a czyny - Adam Roszak
nr 5/2013
GNIEWKOrama
4 WAŻNE INFORMACJE
Histeryk Filip i Kasa Chorych
na wspólnym koncercie
Do kolejnego udanego przedsięwzięcia artystycznego BZIKA
można zaliczyć pierwszomajowy
koncert przy grillowni zajazdu
„Harasówka”.
GNIEWKOrama
nr 5/2013
tekst i zdjęcia
Dawid Rogalski
T
ym razem członkowie Bezinteresownego
Związku Inicjatyw Kulturalnych zaprosili fanów dobrej muzyki na powrót legendy
gniewkowskiego rocka. Pierwszy tego dnia
wystąpił „Histeryk Filip”. Zespół rodem
z Gniewkowa, który największe tryumfy święcił w połowie lat 80 wystąpił w nieco zmienionym składzie. Z pierwszego składu znaleźli
się na scenie Leszek Lorek- bas, wokal; Adam
Szarek- gitara; Tomasz Wesołek- gitara. „To,
że jest nas trzech nie znaczy, że dziś będzie
miał miejsce koncert ICH TROJE”- zapewniał Adam Szarek tuż przed muzyczną ucztą.
W majowym koncercie Histeryka Filipa na
perkusji zagrał bowiem Robert Wojewódka,
a na gitarze Maciej Zamczała. Muzycy sięgnęli do niezapomnianych przebojów takich
jak: „Mała”, „Hej stary” czy „Jasna strona
księżyca”. Zaprezentowali również swój dotąd
nieznany repertuar.
Drugim zespołem, który tego dnia wystąpił była KASA CHORYCH. Polska grupa
bluesowa założona w latach 70. w Białymstoku wystąpiła w składzie: Jarosław Tioskow
– gitara, śpiew, Grzegorz Kluczyński – gitara,
Marek Szerszyński – gitara basowa, Mirosław
Wiechnik – perkusja, Michał Kielak – harmonijka. Bluesowe brzmienia KASY CHORYCH rozgrzały publiczność do czerwoności.
Uczestnicy koncertu bawili się świetnie.
Warto dodać, że Histeryk Filip i Kasa Chorych przed laty również grali razem podczas
jednego z koncertów. Jak widać historia lubi
czasem zatoczyć koło.
WAŻNE INFORMACJE 5
3 maj w Gniewkowie
tekst i zdjęcia
Dawid Rogalski
U
roczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w gniewkowskiej farze koncertem pieśni patriotycznych
w wykonaniu zespołu ludowego „Gniewkowianie”. Następnie miała miejsce uroczysta
Eucharystia w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców gminy Gniewkowo. Mszy Świętej
przewodniczył Ks. Proboszcz Tadeusz Krzymiński w asyście Ks. Dziekana Kanonika Jerzego Nowaka oraz ks. Wikariusza Marcina
Malagowskiego.
W godzinach popołudniowych mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z ciekawej
oferty kulturalno-rozrywkowej przygotowa-
nej na ten dzień przez pracowników ośrodka kultury. W Parku Wolności odbywały się
ciekawe zabawy dla dzieci, które prowadził
wodzirej Marceli. Miały miejsce prezentacje
taneczne dzieci z Gniewkowa oraz Złotnik
Kujawskich. Na scenie pojawiły się również
tancerki Mateusza Mijala: Marta i Ola.
Wiele dzieciaków wzięło udział w Pikniku
Sportowym. Rywalizacja w poszczególnych
konkurencjach była zaciekła, tym bardziej,
że na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Kiedy słońce zaczęło zachodzić parkiet
przed sceną wypełniał po brzegi. Najpierw
dzięki zespołowi Aster, następnie dzięki dj
Kukiemu. Zabawa trwała do 1.00.
nr 5/2013
GNIEWKOrama
6 WAŻNE INFORMACJE
Emilia Krakowska
w Gniewkowie
Komedia „Wakacjuszka”
w wykonaniu Emilii Krakowskiej
została wystawiona
w Gniewkowie.
GNIEWKOrama
nr 5/2013
tekst i zdjęcia
Dawid Rogalski
N
iespełna 200 osób mogło obejrzeć komedię, opowiadającą historię Anieli,
która porzuca rodzinę i wyjeżdża do mitycznej, mlekiem i miodem płynącej Ameryki.
Liczy na duży, szybki i łatwy zarobek, który
w Polsce przyniesie jej majątek i uznanie.
Niestety rzeczywistość okazuje się nieco
bardziej skomplikowana... Komedia porusza
wciąż aktualny temat emigracji Polaków za
granicę, czy warto wyjeżdżać i pozostawiać
najbliższych? Rozstania- tego powinniśmy
się bać najbardziej– mówiła z refleksją do
swojej publiczności Emilia Krakowska. Bo-
haterka w wykonaniu Emilii Krakowskiej
pomimo wielu wad, budzi ogólną sympatię.
Losy Anieli skłaniają również do zastanowienia nad wątpliwą wartością pieniądza i upragnioną miłością.
Komedia opowiada historię Anieli, która
porzuca rodzinę i wyjeżdża do mitycznej,
mlekiem i miodem płynącej Ameryki. Liczy
na duży, szybki i łatwy zarobek, który w Polsce przyniesie jej majątek i uznanie. Niestety rzeczywistość okazuje się nieco bardziej
skomplikowana... Komedia porusza wciąż
aktualny temat emigracji Polaków za granicę, czy warto wyjeżdżać i pozostawiać najbliższych? Rozstania- tego powinniśmy się
bać najbardziej– mówi z refleksją do swojej
publiczności Emilia Krakowska. Bohaterka
w wykonaniu Emilii Krakowskiej pomimo
wielu wad, budzi ogólną sympatię. Losy
Anieli skłaniają również do zastanowienia
nad wątpliwą wartością pieniądza i upragnioną miłością. Spektakl nie zakończył się
jednak z chwilą zasłonięcia kurtyny.
Aktorka pozostała jeszcze długo w sali
gniewkowskiego ośrodka kultury by porozmawiać z publicznością. Każdy z obecnych
został również obdarowany kawałkiem tortu,
który osobiście dzieliła Emilia Krakowska.
- Artystka oczarowała mieszkańców Gniewkowa - po występie każdy zgodnie twierdził.
Sama aktorka jednak podkreślała, że została również oczarowana przez gniewkowską
publiczność.
WAŻNE INFORMACJE 7
Rokowisko w Gniewkowie
Black Fury, Thermit, Menace,
Chainsaw oraz Turbo wystąpiły
na rockowisku w Gniewkowie.
tekst i zdjęcia
Dawid Rogalski
S
obotnie popołudnie 4 maja w Parku Wolności mogli w świetnej atmosferze spędzić miłośnicy ostrych brzmień. Gwiazdą
wieczoru tego dnia był zespół Turbo znany
m.in. z przebojów „Dorosłe dzieci” czy „Szalony Ikar”.
nr 5/2013
GNIEWKOrama
8 WAŻNE INFORMACJE / HISTORIA
Miklas Edmund -1913-1985
Dnia 29 czerwca 1938 r. p. Edmund ożenił się z Marią z domu Cicha. Ślub odbył
się w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gniewkowie . A przyjęcie odbyło się
na ul. Dworcowej nr 6 na I piętrze obecnie
budynek poczty. W tym samym roku uzyskał dyplom mistrza fryzjera męskiego. We
wrześniu 1938 r. otworzył prywatny zakład
fryzjerski przy Rynku nr 4 (obecnie Galeria).
W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. jako
rezerwista został powołany do wojska na
zgrupowanie w Toruniu. Stamtąd wyruszył
na II wojnę światową w kierunku Świecie-Chojnice. Po kilku dnach walki pod miejsco-
wością Bysław dostał się do niewoli i został
wywieziony do obozu jenieckiego Stalag ,
jako gefangen nr 1630. Obóz jeniecki opuścił z nakazem pracy w zakładzie fryzjerskim
w miejscowości Neubrandenburg (Maklemburgia –Niemcy).
W maju 1945 r. Edmund wrócił do Polski do Gniewkowa. Za pożyczone pieniądze
wyremontował przydzielony lokal przy ul.
Sobieskiego nr 7 (obecnie nr 8), wyposażył
go w niezbędny sprzęt, narzędzi i otworzył
zakład fryzjerski damsko-męski.
W 1963 r. uzyskał dyplom mistrza fryzjerskiego – damsko-męskiego.
E
dmund Miklas urodzony 19 lipca 1913 r.
w Gniewkowie. Ojciec Andrzej, a matka
Franciszka z domu Kusz. W tej rodzinie robotniczej oprócz Edmunda wychowało się
jeszcze dwóch synów i cztery córki. W latach 1920-1927 chodził do szkoły powszechnej nr 1 w Gniewkowie. Po ukończeniu
szkoły rozpoczął naukę w zawodzie mleczarza. Z uwagi na zbyt ciężką pracę w mleczarni zrezygnował z nauki i w 1928 r. rozpoczął
naukę fryzjerstwa. Nauka trwała 3 lata i została zakończona uzyskania dyplomem czeladnika. Jako czeladnik pracował w zawodzie
do jesieni 1936 r. kiedy został powołany do
odbycia służby wojskowej w 4 Pułku Artylerii
Lekkiej w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej.
W pułku w okresie od 20 września 1936 r.
do 15 lutego 1937 r. był elewem i ukończył
szkołę podoficerską z wynikami pozytywnymi.
W 1938 r. po zakończeniu służby wojskowej powrócił do pracy w zawodzie fryzjera.
Maria i Edmund Miklas w Neubrandenburg. Rok 1940. Jeńcy obcokrajowcy nosili romby
z początkową literą państwa: Polacy-P
W ciągu 40 lat pracy zawodowej wyszkolił 23 uczniów i uczennic. Przekazał im
swoje doświadczenie zawodowe, a szczególnie te, które nabył w niewoli niemieckiej.
Tam zetknął się z fryzjerami z innych krajów. Poznał nie tylko szkołę niemiecką , ale
i francuską czy włoską. Był wszechstronnie
wyszkolonym fryzjerem (wspomnienia P. Eugeniusza Orlikowskiego z Torunia)
We wrześniu 1978 roku p. Edmund Miklas obchodził 40-lecie pracy zawodowej ,
a jednocześnie odszedł na zasłużona emeryturę. Zakład w dalszym ciągu jest czynny.
Pan Miklas był ojcem 2 synów:
– Włodzimierza (*1942)
– Andrzeja (*1949)
– za szkolenie w rzemiośle, uchwałą Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy
z dnia 31 maja 1983 r. odznaczony został Honorową Odznaką Rzemiosła (leg.
Nr 3096/83)
– uchwałą Rady Państwa z 30 kwietnia1975
r. odznaczony został Medalem Zwycięstwa
i Wolności 1945 (leg. Nr 370-75-187)
– Uchwałą Rady Państwa z 12 stycznia 1983 r. medalem za udział w wojnie
obronnej 1939 (leg. Nr 42-83-68 MW)
– Przez wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, najpierw czynnym,
a później wspierającym.
– Zmarł 4 maja 1985 r. w Gniewkowie
i został pochowany wraz z żoną Marią
w Gniewkowie przy ul. Cmentarnej-kwatera nr V/c/52-53
Materiał przekazali synowie
Włodzimierz i Andrzej Miklasowie.
Edmund Konieczka.
Obchody Święta
Narodowego 3 Maja
C
o roku obchodzimy kolejne rocznice
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to staje się coraz odleglejsze i pewnie
dla wielu coraz mniej zrozumiałe. Dlaczego dziś jeszcze ma być ono dla nas ważne
i istotne. Dotyczy przecież innych czasów,
innej rzeczywistości jakże odmiennej od
naszej. Nie ma szlachty, chłopów pańszczyź-
nianych, groźby rozbiorów. Jest jednak jedna
ponadczasowa nauka warta zapamiętania.
To prawda o konieczności stawiania Ojczyzny
na pierwszym miejscu, prawda o konieczności rezygnowania z prywatnych interesów na
rzecz dobra wspólnego. Prawda dziś pewnie
niemodna i niepopularna, ale dlatego właA.K.
śnie warta przypominania.
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo,
tel. 52 355 88 00
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
Redaktor naczelny:
Dawid Rogalski
GNIEWKOrama
nr 5/2013
Skład redakcji:
Paulina Rychczyńska (sekretarz redakcji)
Aleksander Kręc
Dyżur redakcyjny w pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 13.00-15.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Skład: in crudo design
Druk: Express Media Sp. z o.o.
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru Dzienników
i Czasopism pod nr 586
Materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 17 czerwca
WYWIAD 9
Pamięć, tradycja, trwanie…
Dr Tomasz Łaszkiewicz, pochodzi z Inowrocławia.
Jest adiunktem w Zakładzie Historii Pomorza i Krajów
Bałtyckich Instytutu Historii PAN w Toruniu. Jest również
prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Inowrocławiu. Specjalizuje się w historii XIX/XX
w., zwłaszcza historii społecznej i gospodarczej. Bliska
jest mu problematyka narodowościowa, zwłaszcza na
obszarze Kujaw i Wielkopolski. Od dekady prowadzi
rozległe badania nad dziejami ziemiaństwa na Pomorzu
w okresie II Rzeczpospolitej. Opublikował w tym zakresie
szereg artykułów naukowych, obecnie przygotowuje
szersze opracowanie o charakterze monograficznym.
O stanie badań nad historią
Gniewkowa i okolic oraz o jej
roli w życiu lokalnej społeczności
z dr. Tomaszem Łaszkiewiczem
rozmawia Aleksander Kręc
A.K. Jaka jest rola historii w dzisiejszym
świecie. Czy zajmowanie się przeszłością
w świecie nastawionym na przyszłość jest
celowe?
T.Ł. Nie chcę powtarzać truizmów, ale historia jest ważną nauką społeczną, przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze bez
tradycji, bez odniesień kulturowych nie można zbudować świadomego swojej wartości
społeczeństwa. Dwudziestowieczne totalitaryzmy (nazizm i komunizm), które zrywały
z przeszłością, tradycyjnymi wartościami,
także z religią, nie zbudowały żadnych nowych, trwałych wartości. Przeciwnie, runęły
i nie pozostawiły po sobie niczego. Po drugie
z historii rzeczywiście wynikają prawdy o naszej rzeczywistości. W przeszłości odnajdujemy nie tylko wytłumaczenie wielu naszych
współczesnych problemów, ale również możliwości ich rozwiązania.
Okazuje się, że
wszystko już ją
było. Zmienia
się oczywiście
okoliczności, tego
szczegóły, dla
nie zawsze i
w przeszłośc
odnajdziemypty
gotowe rece szych
rozwiązań nach
współczesny
problemów.
A.K. Ale przecież człowiek się zmienia. Dzisiaj
żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż
sto, dwieście, czy więcej lat temu. Czy faktycznie tak jest?
T.Ł. Proszę zwrócić uwagę, że jako ludzie
jesteśmy praktycznie tacy sami jak nasi
przodkowie. Kierują nami te same pragnienia i żądze. Podobnie jak nasi pradziadowie
kochamy, nienawidzimy, błądzimy, pożądamy,
wzruszamy się, pragniemy zbudować swoje
rodziny, domy, pomnażamy dobra. Zdarza się,
że ulegamy demagogom, dajemy się porwać
nowym ideom. Okazuje się, że wszystko już
było. Zmieniają się oczywiście okoliczności,
szczegóły, dlatego nie zawsze w przeszłości
odnajdziemy gotowe recepty rozwiązań naszych współczesnych problemów. Dlatego
właśnie edukacja historyczna odgrywa tak
ważną rolę. Dzięki niej jesteśmy lepiej przygotowani na wyzwania współczesności.
A.K. Jaką rolę w tym kontekście odgrywa historia regionalna?
T.Ł. Powiem krótko – kluczową. Pozwala
dostrzec najdrobniejszym wspólnotom dziedzictwo ich przodków. Poznając historię
własnej miejscowości zaczynamy dostrzegać wielką historię. Poprzez dzieje własnej
rodziny, domu, czy ulicy dostrzegamy rzeczy większe, o zasięgu ogólnokrajowym, czy
jeszcze szerszym. Poza tym poznając swoją
przeszłość, odnajdujemy własną tożsamość.
A.K. Jak można ocenić stan badań nad historią naszego regionu, a zwłaszcza Gniewkowa? Czy są w tej kwestii duże zaległości?
Jeśli są to jak im zaradzić?
T.Ł. Jeśli idzie o historię Kujaw, to dużo już
wiemy, a przede wszystkim nieustannie prowadzimy prace badawcze, których wyniki
publikujemy w wydawanym w Inowrocławiu
roczniku naukowym pt. „Ziemia Kujawska”.
W przypadku samego Gniewkowa sytuacja
wygląda nieco gorzej. Dysponujemy wprawdzie dwoma monografiami miasta, szkicem
biograficznym księcia gniewkowskiego, oraz
kilkoma pracami przyczynkowymi. Jednakże wiele istotnych zagadnień, zarówno
z historii najdawniejszej, jak i najnowszej
pozostaje nierozwiązanych. Proszę zwrócić
uwagę, że praktycznie niewiele wiemy choćby
o układzie przestrzennym średniowiecznego
Gniewkowa. Gdzie był zamek, ratusz, rynek –
nic nie jest tutaj oczywiste. Tym bardziej jeśli
zaczniemy pytać o bardziej skomplikowane
kwestie. Niewiele wiemy o historii społecznej miasta, życia codziennego, losów i karier
Gniewkowian, którzy stąd się wywodzili. Historia najnowsza, po II wojnie światowej w zasadzie w ogóle nie została podjęta. A historia
okolicznych miejscowości? Jeszcze gorzej.
A.K. A może po prostu nie działo się tu nic
interesującego?
T.Ł. Wprost przeciwnie. Zarówno Gniewkowo, jak i otaczające je wsie miały swoje
burzliwe dzieje i ciekawych bohaterów. Przecież Murzynno było enklawą krzyżacką, na
terenie państwa polskiego, a w Kaczkowie
mieszkała jedna z nielicznych rodzin magnackich na Kujawach, fascynujące są dzieje
niemieckich właścicieli majątków ziemskich
np. Wierzbiczan, Lipia, Kawęczyna. A któż
pamięta o „Kępie gniewkowskiej” na Wiśle?
Pomiędzy Gniewkowem, a Szadłowicami
przebiegała linia frontu wielkopolsko-nie-
mieckiego w okresie powstania w 1919 r.
Z kolei w roku 1945 Gniewkowo było świadkiem dramatycznych wydarzeń po przejściu
frontu, zanim wkroczyły jednostki NKWD
i zapanowały nad swoimi żołnierzami. Gmina Gniewkowo ma na swoim obszarze wiele
interesujących obiektów. Ostatnie badania
archeologiczne w pobliżu Gąsek, mówią
o funkcjonowaniu rozwiniętego osadnictwa
sprzed 6 tys. lat. Z kolei w Ostrowie nad nieistniejącym dziś jeziorem mamy świetnie zachowane średniowieczne grodzisko obronne.
W Wierzbiczanach poddany został gruntownej renowacji XIX-wieczny pałac Schlichtingów. A to tylko niektóre kulturowe atuty tej
gminy.
A.K. Czy konferencja, która jest przygotowywana opowie o nieznanych dziejach Gniewkowa i okolic.
T.Ł Z całą pewnością przedstawi niektóre interesujące epizody. Jedne z nich będą zupełnie nieznane, a inne zostaną przypomniane.
Zadaniem konferencji jest zwrócenie uwagi
na niektóre istotne aspekty historii tej ziemi, problemy badawcze jakie się rysują oraz
zainteresowanie mieszkańców przeszłością
miasta i okolicy. Liczę również na zainteresowanie miejscowych regionalistów, a zwłaszcza młodych badaczy. Wiele wątków czeka
na swoich odkrywców. W badaniach nad tak
małymi społecznościami niezwykle pomocne
są prace prowadzone w ramach seminariów
magisterskich, czy doktoranckich. Trzeba
tylko wyłowić takie osoby i zainteresować je
badaniami regionalnymi.
A.K. Proszę wyjaśnić co oznacza tytuł „PAMIĘĆ – TRADYCJA – TRWANIE”. Jak mamy je
odczytywać w kontekście historii naszego
miasta.
T.Ł. Przygotowując się do konferencji o charakterze przekrojowym, chcieliśmy znaleźć
krótkie, hasłowe przesłanie, związane
z dziejami Gniewkowa. Na pamięci i tradycji
buduje się nawet najmniejsze wspólnoty społeczne, wcześniej starałem się już to wyjaśnić.
Natomiast tradycji zawdzięczamy trwanie,
przetrwanie, pomimo wszystko. Gniewkowo,
nie rozwinęło się w kierunku dużego ośrodka
miejskiego, ale jednak nie uległo degradacji.
W Polsce mamy liczne przykłady podobnych
miast, które w wyniku wojen, zniszczeń, czy
silnej konkurencji sąsiednich ośrodków uległy
swoistemu „obumarciu” i przeistoczeniu we
wsie. W najbliższej okolicy można wskazać
Służewo, czy Gębice, które utraciły posiadane
wcześniej prawa miejskie. To właśnie tradycja
i pamięć należały w przypadku Gniewkowa
(miasta starszego i odgrywającego w przeszłości ważniejszą rolę) do ważnych czynników
trwania, które uchroniły to miasto od podobnego losu.
A.K. Dziękuję bardzo za rozmowę.
T.Ł. Dziękuję również.
nr 5/2013
GNIEWKOrama
745 lat Gniewkowa
Plan obchodów
Dni Ksiestwa Gniewkowskiego 2013
24 maja 2013 r. (piątek)
Godz. 10.00 Uroczysty przemarsz na czele
z Orkiestrą Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi na Rynek
„Uczniowie Miastu” - prezentacje na scenie szkół
z terenu gminy i Samorządowego Przedszkola
Godz. 12.00-15.00 Konferencja naukowa Instytutu
Historii Polskiej Akademi Nauk oraz Polskiego
Towarzystwa Historycznego O/Inowrocław
pt. „Pamięć- tradycja- trwanie. Szkice dziejów
Gniewkowa i okolic” w sali koncertowej MGOKSiR
Godz. 19.00 Gawęda historyczna „Władysław Biały
patron drużyny harcerskiej”, harcówka
w ratuszu I piętro
Godz. 20.00-24.00 Projekcje, pokazy, obserwacje
w Astrobazie KOPERNIK. „Powstanie układu
słonecznego. Cechy PLANET” (pokaz), „Gwiezdne
drogowskazy. Gwiazdozbiory na niebie” (projekcja),
Kolacja pod gwiazdami-losowanie nagrody,
„Gwiazdozbiory wiosennego nieba widziane
z Astrobazy Kopernik”.
Godz. 21.00-23.00 Nocny Streetball, Orlik
25 maja 2013 r. (sobota)
Godz. 9.00-15.00 Jarmark Gniewkowski na Rynku:
- występy zespołów folklorystycznych
Godz. 12.00-14.00 Obserwacje astronomiczne
„Mieszkańcy grodu Władysława Białego odkrywają
tajemnice słońca”
Godz. 18.00-1.00 Koncert „Muzycy miastu” występy
zespołów: Free to One, The Adam Myckewycz
Experience, Gram, Histeryk Filip, około godz. 21.30
koncert gwiazdy wieczoru: zespół Dżem,
Menace, Luksus- Stadion Miejski
26 maja 2013 r. (niedziela)
Godz. 12.00-16.00 V Mistrzostwa Księstwa
Gniewkowskiego w Piłce Nożnej , Orlik
Godz. 16.00-17.30 Koncert na Dzień Matki
"Magiczny świat muzyki filmowej i musicalowej"
w wykonaniu muzyków Zespołu Muzycznego
„Pro Arte ". Impreza biletowana,
sala koncertowa MGOKSIR
27 maja 2013 r. (poniedziałek)
Godz. 10.00 - XX Jubileuszowy Konkurs Ortograficzny
o Złote Pióro Burmistrza, Gimnazjum nr 1
28 maja 2013 r. (wtorek)
Godz. 11.00-13.00 Happening organizowany
przez Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie
pt. „Bezpieczna Szkoła”, Rynek
Godz. 17.30-20.30 Inauguracja VIII edycji
Gniewkowskiej Ligii Piłki Halowej, Orlik
Godz. 18.00-19.30 Wieczorek poetycki
„Bliżej poezji” połączony z akustycznym koncertem,
sala koncertowa MGOKSIR
Godz. 22.00-24.00 Obserwacje w Astrobazie.
„Zastosowanie i wykorzystanie teleskopów
oraz programów komputerowych. Nocne
obserwacje nieba”, Astrobaza KOPERNIK
31 maja 2013 r. (piątek)
Godz. 16.00-20.00 Urodzinowe spotkanie z okazji
XX-lecia Gniewkoramy, Synagoga
Godz. 18.30-19.30 Otwarcie wystawy
„Artyści Miastu”, sala koncertowa MGOKSIR
1 czerwca 2013 r. (sobota)
Godz. 12.00-20.00 Festyn historyczny z okazji Dnia
Dziecka. Średniowieczne obozowisko Kompanii
Sawhalu;
- inscenizacja obrzędów, gier i zabaw dla
najmłodszych, pokazy walk, prezentacja
średniowiecznych kramów,
- średniowieczna kuchnia,
- stanowiska łucznicze i rzemieślnicze
- inscenizacja postrzyżyn, walka ze smokiem, pokaz
tańca, trening walki, turniej gry w kubba,
- budowa kartonowego zamku, teren przy stawku
2 czerwca 2013 r. (niedziela)
Godz. 15.00-19.00 Święto Sportu „Sportowcy Miastu” mecze, pokazy gminnych
klubów sportowych, mini turnieje dla mieszkańców
z zawodnikami klubów, prezentacje konkurencji
sportowych, spotkania ze znanymi sportowcami, Orlik
Zapraszam
Patronat:
Burmistrz Gniewkowa
5 lecie
74
nr 5/2013
ch
GNIEWKOrama
miejsk
i
aw
dania pr
na
ROZMAITOŚCI 11
Zielono i ekologicznie
w Gniewkowie
Światowy Dzień Ziemi – to akcja, której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi
chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń
organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do
wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych. Obchody Światowego Dnia Ziemi
w 2013 roku odbywają się podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Elektroodpady - proste zasady”.
D
zień przed głównymi obchodami gniewkowskiego Dnia Ziemi – 26 kwietnia
- Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak wspólnie z dyrektorami szkół uczestniczył w akcji
sadzenia drzew zorganizowanej przez Nadleśnictwo Gniewkowo w leśnictwie Dąbki.
W dniu 27 kwietnia 2013 roku natomiast
odbyła się główna - już trzecia kampania
Światowego Dnia Ziemi w Gniewkowie.
Jej celem było przekazanie mieszkańcom
Gniewkowa, jak promować postawę ekologiczną w społeczeństwie. Podczas festynu
odbyły się warsztaty recyklingowe, ekologiczne zajęcia plastyczne, budowanie ekologicznych robotów, pokonkursowa wystawa
recyklingowych zabawek, gry, zabawy, konkursy ekologiczne z cennymi nagrodami,
warsztaty cyrkowe. Został także zorganizowany test ekologiczny, a zwycięzca – Krzysztof Senske - jako nagrodę główną otrzymał
rower! Poza tym każdy mógł zaznajomić
się z ofertą stoisk partnerskich przedstawiających ekologiczne produkty dla domu
i rodziny, pomalować twarz oraz skosztować
pysznej zupy ekologicznej, przygotowanej
przez Panie z Przedszkola Samorządowego
w Gniewkowie. Dodatkowo, zorganizowana
została zbiórka elektrośmieci i baterii, za
które każdy otrzymał modną ekologiczną
torbę. Całą imprezę prowadzili pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gniewkowie oraz firma Adiutor, która specjalnie na ten dzień przyjechała
do Gniewkowa z wieloma ciekawymi atrybutami rozrywkowymi i cyrkowymi.
Organizatorem kampanii był Urząd Miejski w Gniewkowie, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Akcję przeprowadzono dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w wysokości 10 tys. zł oraz wkładu własnego Gminy Gniewkowo w wysokości
ok. 1 tys. zł.
Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie
w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień
wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień
trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych
wiązała się ze świętem rodzącego się życia.
Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień
swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi
odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens
dzielą między siebie tę samą planetę, która
- według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym dobrem.
Jesteśmy dumni, że również nasze miasto propaguje tak zacne akcje
i przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy – pracownikom Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie, Nadleśnictwa
Gniewkowo, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gniewkowie, Przedszkola Samorządowego
i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, a także
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Gniewkowo Sp. Z o.o., Strażnikom Miejskim i Strażakom z OSP Gniewkowo oraz wszystkim
wystawcom, którzy w tym dniu sprzedawali
naturalne produkty i przygotowali swoje staAnna Nawrocka
nowiska.
nr 5/2013
GNIEWKOrama
12 KULTURA i OŚWIATA / ROZMAITOŚCI
MAITOŚCI
MAIT
T ŚC
CI
Kącik poezji…
W dzisiejszej jubileuszowej odsłonie naszego
kąciku poezji z wielką przyjemnością prezentuję Państwu tekst piosenki autorstwa
Pani Stanisławy Fengler.
Dwie pierwsze zwrotki piosenki powstały
na 700 lecie miasta, dziś po 45 latach autorka
pokusiła się o dopisanie kolejnych zwrotek…
Pani Stanisława Fengler jest emerytowaną nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 2.
To właśnie ona przez długi czas prowadziła
w „dwójce” zespół „Biedronki”, który cieszył się wielką sympatią wśród lokalnej społeczności. W swoim imieniu, redakcji oraz
mieszkańców gminy pragnę podziękować,
za ten piękny prezent na 745 Urodziny naDawid Rogalski
szego miasta…
Piosenka o Gniewkowie
Tu na Kujawach leży miasteczko
Które ja znam / 2x
Jeśli nie wierzysz przyjedź z daleka
Ujrzysz je sam /2x
Ponad 700 lat sobie liczy
Lecz prężne jest /2x
Spróbuj tu wstąpić i niezapomniany
Będzie to gest /2x
Ref.
Daję miastu tę piosenkę w podarunku
A w dodatku 1000, 1000 pocałunków
Z nim przeżywam każdą chwilę jednakowo
A nazywa się to miasto Gniewkowo
Na twarzach dzieci uśmiech zakwita
Aż szczęściem śnią /2x
Echa radości niosą się miastem
I życiem tchną /2x
Tu nowe życie płynie dookoła
Przez miasto wieś /2x
O prostych ludziach i zwykłych sprawach
Jest nasza pieśń /2x
Ref.
Daję miastu….
Książe Władysław na czarnym koniu
Spogląda w dal /2x
Chociaż dookoła dużo nowego
Przeszłości żal /2x
Dziś na jarmarkach gwarno, wesoło
Kapela gra /2x
I nowe życie tętni dookoła
Wciąż dalej trwa /2x
Ref.
Daję miastu…
Nowe ulice, mostek nad stawkiem
Wolności czas /2x
Nowe osiedla, piękna fontanna,
Wciąż cieszą nas /2x
Lata mijają, nowe nadchodzą
I nikną gdzieś /2x
Lecz pozostają po nich wspomnienia
A czasem pieśń /2x
Ref.
Daję miastu…
SŁOWA: Stanisława Fengler
Będzie się działo!
w Skalmierowicach
N
a 15 sierpnia 2013 r. zaplanowano
w Skalmierowicach dożynki wiejskie
i tej właśnie imprezie Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak spośród trzech zgłoszeń
przyznał dofinansowanie w wysokości3.000
zł. Dożynki są cyklicznym wydarzeniem
w sołectwie. Piecze nad wszystkim trzyma
sołtys Piotr Brzustowicz, który przyznaje, że
mieszkańcy bardzo szybko chwytają pomysł
i chętni są do pomocy.
Nasza impreza jest wiejska, ale zapraszamy do współpracy i na zabawę ludzi z okolicznych miejscowości. Byłem pozytywnie
zaskoczony gdy po ogłoszeniu wyników pojawiły się osoby z naszej wsi chętne ofiarować
np. gadżety na konkursy. W sołectwie działa
również Klub Nowoczesnej Kobiety, który
zajmuje się imprezami od strony gastronomicznej, a panie są zawsze pomysłowe i gotowe do pracy .”
Mieszkańcy w okresie letnim wykorzystują do wypoczynku pobliski park. Dla młodzieży jest boisko do piłki nożnej i piłki
siatkowej a niebawem powstanie miejsce
do gry w badmintona. Na tym plany rozwoju wsi się nie kończą, zapewnia sołtys, bo
w najbliższym czasie w ramach prac społecznych mieszkańcy wykonają miejsce do
grillowania oraz stoły biesiadne przy których
spotkają się min. na dożynkach, na które
Paulina Rychczyńska
już zapraszamy!
Spinnigowa rywalizacja w Michałowie
tekst
Dawid Rogalski
zdjęcia
Rafał Tyburek
J
ak co roku 1 maja wędkarze z gniewkowskiego koła PZW nr 80 rozpoczęli sezon
wędkarski Zawodami Spinningowymi na
gliniankach Michałowo. W tym roku w sportowej rywalizacji wzięła udział rekordowa
liczba uczestników.
Do zawodów stanęło 52 wędkarzy. W polowaniu na wodne drapieżniki wędkarze sięgali po najróżniejsze metody połowu: boczny
trok, wahadłówka, gumka, obrotówka i inne.
Tego dnia na haczyk dawał się złapać jedynie pstrąg. Niektórym jednak udało złowić
się większe i mniejsze sztuki szczupaka oraz
okonia. Najlepszym okazał się Tadeusz Fajkowski. Na drugim stopniu podium stanął
Mirosław Rogalski. Marcin Sukiennik zajął
natomiast trzecie miejsce.
GNIEWKOrama
nr 5/2013
WIEŚCI SZKOLNE / ROZMAITOŚCI 13
„Twoje dane - Twoja sprawa”
U
czniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Kujawskiej, a zwłaszcza klasa II c wraz
z wychowawcą p. Joanną Robak realizowali projekt edukacyjny na temat prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych
w ramach ogólnopolskiego programu „Twoje
dane- Twoja sprawa” pod patronatem Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ministra edukacji Narodowej, Rzecznika Praw
dziecka i Burmistrza Gniewkowa. Nasza
szkoła jest jedną z niewielu szkół w województwie kujawsko-pomorskim, która realizowała ten nowatorski program w ramach
zajęć godzin wychowawczych. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat ochrony praw człowieka,
danych osobowych i prawa do prywatności
oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Uczniowie poszukiwali informacji na temat danych osobowych, ich gromadzenia
i przetwarzania. W ramach prac nad projektem odwiedzili instytucje, które zobowiązane są do przestrzegania Ustawy o ochronie
danych osobowych. Młodzież uczestniczyła
w spotkaniu w Urzędzie Miejskim, które
poprowadziła p. Sekretarz Gminy Bogumiła
Pęczkowska oraz urzędnicy p. Anna Walczyńska i p. Marek Bilicki. Klasa poznała
ogólne założenia dostępu do informacji publicznej, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych mieszkańców gminy,
obowiązki administratora danych, zasady dotyczące rejestracji zbiorów a także dostępu
do informacji niejawnych.
Uczniowie udali się również z wizytą do
Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie Panie Mariola Torgowska i Anna Mróz poprowadziły dla
nich warsztaty związane z ewidencją ludności: obowiązkiem meldunkowym, rejestracją
ślubów, urodzeń, zgonów, wydawaniem dowodów osobistych. Przedstawiły wzory druków i odpowiedziały na liczne pytania grupy.
Ciekawa i pełna emocji była również wizyta
na Komisariacie Policji w Gniewkowie. Pan
Karol Posadzy udzielił młodzieży wielu
cennych wskazówek i przestróg związanych
z codziennym obrotem prawnym.
Równocześnie uczniowie przygotowali
prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki informacyjne, gazetki ścienne na temat
GIODO, Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych i cyberprzemocy.
Efekty swojej kilkumiesięcznej pracy
uczniowie zaprezentowali na uroczystym
podsumowaniu projektu 30 kwietnia 2013 r.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni go-
ście : Pan Adam Roszak Burmistrz Gniewkowa, Pan Aleksander Kręc wicedyrektor
Gimnazjum, uczniowie a przede wszystkim
rodzice, którzy zawsze aktywnie włączają się
w akcje podejmowane przez młodzież.
Przed nami już tylko ogólnopolski konkurs
na prace plastyczne, literackie i multimeJoanna Robak
dialne.
Dyrekcja Gimnazjum, opiekun projektu
i uczniowie klasy II c składają podziękowania Burmistrzowi Gniewkowa i przedstawicielom wspomnianych instytucji za
umożliwienie poszerzenia swojej wiedzy
i kompetencji obywatelskich w praktyce
oraz rodzicom za okazaną pomoc.
WYKLĘCI…? A może warci pamięci…?
Podczas kwietniowej sesji RADY
MIEJSKIEJ w Gniewkowie nasi
rajcy podjęli decyzję o nadaniu
imienia ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
budowanemu
przy ulicy Toruńskiej rondu.
z nich nie potrafiła się pogodzić z faktem
bezwzględnego wprowadzania komunistycznego ustroju w swojej ojczyźnie i traktowała
Sowietów jako okupantów. W tych okolicznościach część żołnierzy Armii Krajowej, a po
jej rozwiązaniu w styczniu 1945 r. żołnierze
powstałych na jej bazie takich organizacji jak
NIE, „Wolność i Niezawisłość”, czy niezależnych od AK Narodowych Sił Zbrojnych
postanowiła kontynuować walkę o calkowicie
wolną Polskę.
ność i zasadami honoru obcymi komunistom
stanowili dla nich zbyt duże zagrożenie.
Dlatego nawet ci, którzy ujawniali się
w trakcie ogłaszanych przez władzę ludową
amnestii, spotykali się z represjami i prześladowaniami (jeśli pozwolono im żyć) w kolejnych latach. Największą jednak i do dziś
nienaprawioną krzywdą zasiewającą jednocześnie wątpliwości w wielu Polakach była
komunistyczna propaganda przedstawiająca
żołnierzy antykomunistycznego podziemia
Z
natury rzeczy nie komentuję żadnych
relacjonowanych wydarzeń, gdyż po
pierwsze nie czuję się w większości spraw
kompetentny (choć mam na nie swój osobisty pogląd), a po drugie uważam, że dziennikarz nie powinien nadużywać przywileju
dostępu do mediów dla przedstawiania własnego stanowiska. W tym jednak wypadku pozwolę sobie na drobne odstępstwo od
tych zasad i stwierdzę w pełni świadomie, że
uważam tą decyzję za jak najbardziej słuszną. Rozumiem jednak konsternację części naszej lokalnej społeczności w związku
z użyciem w nazwie kojarzącego się jednoznacznie negatywnie przymiotnika. Dlatego
właśnie uznałem za słuszne przedstawienie
kilku najważniejszych informacji na temat
ludzi, których owym mianem w naszej historii określono. Pod wspólną nazwą ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH rozumiemy dziś
wszystkich żołnierzy i działaczy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia,
którzy jeszcze w trakcie II wojny światowej
jak i po jej zakończeniu podjęli różne formy
walki z sowietyzacją Polski i jej podporządkowaniem ZSRR.
Pod koniec 1943 roku zarówno przedstawiciele Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie jak i dowódcy oraz żołnierze walczącej
z Niemcami w okupowanej Polsce Armii
Krajowej zdawali sobie sprawę, że to Rosjanie wkroczą do Polski i że to oni decydować
będą o jej przyszłym kształcie. Większość
Początkowo liczyli oni na przetrwanie
do obiecanych przez zachodnich sojuszników i Stalina „wolnych wyborów”. Po ich
sfałszowaniu w styczniu 1947 roku część
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH kontynuowała
walkę licząc na konflikt ZSRR z państwami zachodnimi. Wkrótce jednak nawet najwięksi optymiści spośród nich zrozumieli, że
nadzieje te się nie ziszczą. W tych okolicznościach próbowali zaprzestać walki i wyjść
z konspiracji, ale komunistyczne władze nie
miały zamiaru pozwolić im na normalne życie. Ci ludzie, ze swą niezłomną wiarą w wol-
3 lutego 2011 roku
Sejm uchwalił ustawę
o ustanowieniu
dnia 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
jako zbrodniarzy wojennych i zwykłych bandytów. Oczywiście zdarzały się sytuacje typowo kryminalne lub przestępcze z udziałem
poszczególnych oddziałów czy żołnierzy co
bezwzględnie wykorzystywała PRL-owska
propaganda. W większości jednak konspiratorzy i partyzanci podejmowali walkę
z radzieckimi oddziałami NKWD lub ich
polskim odpowiednikiem UB (policją bezpieczeństwa).
Chronili ludność przed wszechobecnym bandytyzmem sowieckich władz i żołnierzy, organizowali akcje mające na celu
uwalnianie przetrzymywanych bezprawnie,
mordowanych i torturowanych więźniów politycznych. Za ostatniego „żołnierza wyklętego” uznaje się poległego – osiemnaście lat po
wojnie – 21 października 1963 roku Józefa
Franczaka ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.
Nasza historia pełna jest dramatycznych
wydarzeń, rozdzierających wspomnień,
trudnych do zrozumienia spraw. Ale może
właśnie dlatego jest też pełna postaci wspaniałych, honorowych, bohaterskich i pewnie
właśnie dlatego słowo WYKLĘTY nabiera
przewrotnie pozytywnego znaczenia. Oczywiści zdaję sobie sprawę, że szczątkowe
- z racji obszerności tematu i skromności
miejsca na łamach - informacje przytoczone
przeze mnie powyżej nie są jednoznacznie
przekonywujące.
Nie taki też był mój cel. Mam tylko nadzieję, że artykuł ten sprowokuje Państwa do
poszukania informacji na temat owych WYKLĘTYCH i pozwoli na dokonywanie świadomych ocen niezależnie w jakim kierunku
będą się one skłaniać.
Na zakończenie chciałbym podkreślić
jeszcze jedną sprawę. Znaczna większość
Polaków nie podjęła zbrojnej walki z komunizmem, ale nie oznacza to że się z nim zgadzali i że dokonali gorszego wyboru. Wybrali
A.K
po prostu inną drogę do niezawisłości.
nr 5/2013
GNIEWKOrama
14 WIEŚCI SZKOLNE
„Wychowanie jest tym, co zostaje…
… kiedy zapomnieliśmy już wszystkiego, czego nas uczono”. Pod takim hasłem dnia 18 kwietnia br.
w SP nr 1 w Gniewkowie odbył się happening promujący postawy wychowawcze.
W
przygotowanie tego dnia włączeni
zostali wszyscy uczniowie szkoły oraz
nauczyciele już na kilka tygodni wcześniej.
Uczniowie klas IV wraz z wychowawcami
oraz uczniowie kółka teatralnego z opiekunami (zgodnie z wylosowaną wcześniej
postawą) przygotowywali dekorację swojej
sali ( gazetka , wystawka itp.), tworzyli hasła w postaci plakatu i umieszczali je na
drzwiach sal, a w dzień happeningu dla
uczniów szkoły prezentowali scenki z udziałem uczniów całej klasy. Najlepsza w tej kategorii okazała się klasa IVa. Klasy V wraz
z nauczycielami informatyki przygotowały
prezentacje multimedialne promujące postawy społeczne, a najciekawsze prezentacje zostały nagrodzone i zaprezentowane
w trakcie imprezy. W tej kategorii zwyciężyli: Adrian Kujawa i Mateusz Hałas z kl.Vb.
Uczniowie klas VI pod kierunkiem nauczycieli j. polskiego indywidualnie przygotowali wiersze promujące postawę lub postawy
społeczne. Najciekawsze wiersze zostały
nagrodzone i zaprezentowane na wystawie
na jednym z korytarzy szkolnych. Zdobywcami I miejsca zostali: Hubert Łuczak z kl.VIc
oraz Kaja Romanowska z kl.VId.
Uczniowie klas II i III pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli świetlicy wykonali
indywidualnie plakaty plastyczne promujące
postawy społeczne. Najciekawsze prace zostały nagrodzone zaprezentowane w postaci
wystawy na korytarzu szkolnym. A I miejsce
otrzymali: Julia Lewandowska z kl.II i Julia
Fryza z kl.III. Najmłodsi zaś uczniowie szkoły z klas 0 i I wraz z wychowawcami wzięli
udział w przemarszu na terenie szkolnego
boiska z przygotowanymi wcześniej transparentami. Za przygotowane transparenty
i udział w przemarszu wszyscy otrzymali
drobne upominki. Tego dnia dla wszystkich
chętnych uczniów podczas 4 i 5 przerwy na
terenie szkoły odbyły się również konkursy
sportowe promujące postawy społeczne.
Happening okazał się doskonałą formą
pracy jak i zabawy, tym bardziej, że wszyscy
uczniowie i nauczyciele mocno zaangażowali
się w przygotowanie i realizację tego projektu. Całą imprezę przygotował i poprowadził
zespół wychowawczy nauczycieli w składzie:
A. Bromka-Sadowska, A. Frankowska, A.
Wesołowska, J. Gmaj-Murawska, I. Mierzwicka, A. Górska, M. Wesołowski, P. Górski
pod kierunkiem wice dyrektor M. Nowickiej.
Poniżej fragment wiersza „ Użyteczność”
napisanego przez ucznia klasy VIc Huberta
Łuczaka:
Potrzebujących jest wielu,
W Polsce i Izraelu.
Udziel pomocy doraźnej
Osobie niepełnosprawnej.
Dziel się pokarmem
własnym,
Nie tylko materialnym.
Bezdomnym udziel
schronienia,
I nie wymagaj poręczenia.
(…)
Do obejrzenia fotorelacji z tego dnia oraz
zapoznania się z wierszami napisanymi przez
uczniów i listą nagrodzonych osób we
wszystkich konkursach
dotyczących tego projektu zapraszamy na stronę internetową szkoły:
www.sp1gniewkowo.
home.pl.
J.Gmaj-Murawska
Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania
uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
D
obiega końca projekt finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas
I-III Szkół Podstawowych w Województwie
Kujawsko-Pomorskim” realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Wysokość środków przeznaczonych
na realizację projektu w naszej Gminie wynosi 236.786,23zł. W ramach projektu
nie tylko realizowano dodatkowe zajęcia dla
dzieci ale również zapewniono doposażenie
szkół uczestniczących w projekcie w pomoce
dydaktyczne i sprzęt szkolny.
Docelowo program skierowany został
do uczniów kas I-III szkół podstawowych
z terenu miasta Gniewkowa jak i szkół
wiejskich naszej Gminy. Działania w formie dodatkowych zajęć dla dzieci miały na
celu wsparcie rozwoju uczniów w różnych
dziedzinach. Zajęcia prowadzono z zasto-
GNIEWKOrama
nr 5/2013
sowaniem metod aktywizujących uczniów,
sprzyjających samorealizacji, ukierunkowane były także na zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości. Do końca projektu,
który realizowany jest do września 2010r.
do czerwca 2013r. planuje się wypracować
łącznie 2.270 godzin zajęć z dziećmi. Zajęcia prowadzone były łącznie w 75 grupach.
Wsparciem objęto ponad 430 uczniów klas
I-III szkół podstawowych u których zdiagnozowano określone problemy m.in. w opanowywaniu umiejętności w czytaniu, pisaniu
w tym także zagrożenie ryzykiem dysleksji,
trudności matematyczne, zaburzenia mowy,
wady postawy i problemy wychowawcze. Nauczyciele pracowali również z uczniami ze
szczególnymi predyspozycjami w określonych dziedzinach wiedzy. Uczestnikom zajęć
zagwarantowano możliwość kompensowania
i wyrównywania braków w umiejętnościach,
wiadomościach i w rozwoju osobistym. Programy pracy z uczniami uwzględniały in-
dywidualną pracę z dziećmi. Prowadzone
zajęcia zmierzały do wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprawy jakości i efektów oddziaływań edukacyjnych uczniów
objętych zajęciami, poprawy efektów kształcenia, poprawy kompetencji w zakresie
mowy i myślenia matematycznego uczniów,
poprawy jakości i efektywności współpracy rodziców ze szkołą, korekt wad postawy,
korekty zaburzeń mowy, terapii zaburzeń
rozwojowych uczniów w celu podniesienia
samodzielności uczniów i poczucia akceptacji społecznej. Zapewnienie równego dostępu do zajęć zarówno dziewczynkom jak
i chłopcom, niestereotypowy przekaz informacji kształcących postawy akceptacji oraz
budowanie szacunku wobec siebie to kilka
z przykładów działań prowadzonych podczas trwania projektu na rzecz równości płci.
Dużym wsparciem dla szkół był zakup
pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicz-
nego oraz wyposażenia. Łącznie na ten cel
wydatkowano kwotę ok. 78.000zł. Zakupiono m.in. krzesła i stoliki szkolne, ławki gimnastyczne, projektor, laptopy, odtwarzacz
CD, zestawy komputerowe, drukarkę, magnetofony. Na potrzeby zajęć doposażono
szkoły w specjalistyczne programy komputerowe m.in. program Logopedyczne Zabawy
oraz program Logopedia – pakiet poszerzony. Zakupiono także zeszyty ćwiczeń, książki, pomoce matematyczne, wagi szkolne,
zegary, magnetyczne ułamki, plansze, historyjki obrazkowe, ruchome modele układu
słonecznego, rebusy, chusty, piłki, szczudła,
materace, bramki, maty, puzzle, mikroskopy i wiele innych, których zapotrzebowanie
zostało zgłoszone przez szkoły uczestniczące w projekcie. Zakupione pomoce ułatwiły
realizację działań w ramach projektu i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy placówek. Całość zadań sfinansowana została
ze środków unijnych.
WIEŚCI SZKOLNE 15
Cenrtum chemii
w małej skali
Po raz drugi w gniewkowskim gimnazjum
D
nia 30 kwietnia 2013 w Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie został zorganizowany dla uczniów Dzień
Chemiczny. Młodzież aktywnie brała udział
w dwugodzinnych warsztatach wykonując atrakcyjne i efektowne doświadczenia
chemiczne oraz uczestniczyła w pokazie
doświadczeń chemicznych. Zajęcia były
prowadzone przez pracowników naukowych Centrum Chemii w Małej Skali: mgr
Łukasza Sporny i P.T. Emilię Dobrowolską.
Centrum Chemii w Małej Skali to zespół
naukowo-dydaktyczny związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii. Do zainteresowań naukowych pracowników zaliczana jest technika
chemii w małej skali. Młodzież doskonaliła
umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym - dzięki samodzielnemu eksperymentowaniu - oraz poznała technikę
eksperymentowania w małej skali. Podczas
zajęć było bardzo dużo świetnej zabawy i humoru, co pozwoliło uczniom po raz kolejny
przekonać się, że można uczyć się chemii,
doskonale się przy tym bawiąc.
A.Jańczak
Gimnazjaliści
w Warszawie
W wycieczce do Warszawy
wzięło udział 35 uczniów
z klas I A, I F, II F, III C i III G
Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie
oraz czworo opiekunów. Wczesnym rankiem 26 kwietnia wyruszyliśmy autokarem do stolicy.
Wiosenny Dzień Językowy
D
nia 17.04.2013 w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Wierzchosławicach
odbył się apel językowy, poświęcony wiośnie
a zorganizowany z okazji Spring Day In Europe. Uczestniczyli w apelu uczniowie klas
I-VI oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Uroczystość odbywała się w języku polskim,
angielskim i rosyjskim. Uczniowie wykonywali piosenki, recytowali wiersze oraz odgrywali scenki związane z wiosną. Apel został
przygotowany przez p. J. Pietruczuka i p. M.
Marcinkowską
ucz. Agata Pawłowska
P
ierwszym punktem w programie naszej
wycieczki była wizyta w Centrum Nauki
Kopernik. Przez kilka godzin mogliśmy poprzez zabawę i doświadczenia poznać wiele
tajemnic otaczającego nas świata.
Następnie udaliśmy się na Stadion Narodowy, gdzie pani przewodnik oprowadziła
nas trasą ekskluzywną po różnych jego zakątkach. Zajrzeliśmy do szatni zawodników,
wszędzie tam, gdzie przygotowują się oni
przed meczem i gdzie nabierają sił po jego
zakończeniu. Zwiedziliśmy loże dla VIP-ów,
stanowiska przeznaczone dla dziennikarzy,
salę, w której odbywają się konferencje prasowe. Stanęliśmy na płycie stadionu, choć
nie była ona pokryta zieloną murawą.
Po wizycie na piłkarskiej arenie przespacerowaliśmy się po Placu Zamkowym i Rynku, odwiedzając króla
Zygmunta III oraz warszawską Syrenkę.
Na koniec dnia czekała nas nie lada atrakcja – spektakl w teatrze Komedia pt.: „Premiera”. W sztuce wystąpili sami znani
aktorzy: Maria Pakulnis, Iza Kuna, Aneta
Teodorczuk – Perchuć, Jacek Poniedziałek, Robert Rozmus, Tadeusz Chudecki,
Wojciech Wysocki. Spektakl był znakomity,
bawiliśmy się świetnie, jak na komedii przystało. Niektórzy pierwszy raz mieli okazję
obserwować przedstawienie w teatrze na
żywo i zachwycili się nim. Na pewno jeszcze
nie raz pojawią się na teatralnej widowni.
Po spektaklu wracaliśmy do Gniewkowa,
wspominając to, co zobaczyliśmy i czego doświadczyliśmy.
Joanna Pawelska
Dzień Ziemi
D
nia 22.04.2013 roku obchodzono w szkole Światowy Dzień Ziemi. Uroczysty
apel prowadziła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Wiktoria Kryszak - uczennica klasy VI. Na wstępie wyświetlona została
prezentacja multimedialna na temat genezy i celów obchodu na całym świecie tego
święta. Następnie wystąpiły przedszkolaki
i uczniowie klasy drugiej, którzy przypomnieli zebranym podstawowe zasady ochrony
środowiska naturalnego. Później wystąpiła
klasa VI w przedstawieniu ,, Co oszczędzać
należy, czego marnować nie wolno?”. Ape-
lowali na temat konieczności oszczędzania
wody, energii, książek a także środków finansowych. Zachęcali do oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności. Podczas apelu
rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie
,,Ciekawej skarbonki z odpadów”. I miejsce
zajęła uczennica klasy VI Agata Pawłowska, II miejsce uczennica klasy V Sandra
Karbowiak, a III miejsce uczennica klasy IV Dominika Kuś. Nagrodzone uczennice
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki.
Wiktoria Kryszak- uczennica kl. VI
Święto Konstytucji 3 Maja
S
zkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Wierzchosławicach w dniu 25.04.2013r.
uroczyście świętowała obchody pierwszej
w Europie a drugiej w świecie konstytucji. Tego dnia społeczność szkolna przybyła
do szkoły w strojach galowych aby uczcić
ważne narodowe święto. Podczas przedstawienia montażu słowno – muzycznego
została przybliżona historia uchwalenia konstytucji 3 maja. Uczniowie zaprezentowali:
komentarz historyczny, wiersze, pieśni patriotyczne oraz prezentacje multimedialną
dotyczącą polskich powstań narodowych.
Apel przygotował p. J. Pietruczuk.
ucz. Zofia Kazimierczak
nr 5/2013
GNIEWKOrama
16 SPORT
Mistrzostwa
Województwa Juniorów
Kamień Krajeński 06.04.2013r.
Eliminacje do półfinałów
Mistrzostw Polski
– Indywidualnie; 9-16. Nowak Patryk, Kawalerski Dawid
– Drużynowo; „Sokół” 2 miejsce / Kawalerski Dawid, Rajca Rafał, Nowak Patryk,
Kawczyński Kacper /.
– Awans do półfinałów MP. Jest to duża niespodzianka i wielki sukces zawodników,
szkoleniowców i naszego Towarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓŁ”.
XXVIII Biegi Olimpijskie
dla Dzieci I Młodzieży
M
iejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie informuje o wynikach XXVIII Biegów Olimpijskich,
które odbyły się 17.04.2013 r. Impreza odbyła się na Stadionie Miejskim w Gniewkowie
i jego okolicach (ulica Parkowa). W zawodach wzięło udział ponad 200 uczestników (dzieci i młodzież ze szkół z miasta
i gminy Gniewkowo). Odbyło się 10 biegów
w kategoriach wiekowych od 11 lat i młodszych do 16 lat, zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców, na dystansach od 400 m
do 1500 m.
Wyniki drużynowe w kategorii szkół
podstawowych:
1. SP NR 1 w Gniewkowie - 186 pkt.
2. SP Kijewo - 129 pkt.
3. SP Murzynno - 10 pkt.
4. NSP Gąski - 6 pkt.
5. SP Szadłowice - 5 pkt.
Wyniki indywidualne:
kat. Dz. Kl. IV SP
1.Wiktoria Ratajczyk SP
Nr 1 w Gniewkowie
2.Julia Kuczyńska SP Nr 1 w Gniewkowie
3.Klaudia Kawczyńska SP
nr 1 w Gniewkowie
kat. Chł. Kl. IV SP
1.Kamil Najdowski SP w Kijewie
2.Kacper Graczyk SP w Kijewie
3.Radosław Kłosowski SP
Nr 1 w Gniewkowie
kat. Dz. Kl. V SP
1.Julia Zakrzewska SP Nr 1 w Gniewkowie
2.Julia Dąbrowska SP Nr 1 w Gniewkowie
3.Paulina Ćwiklińska SP
Nr 1 w Gniewkowie
kat. Chł. Kl. V SP
1.Damian Maza SP Nr 1 w Gniewkowie
2.Jakub Brandt SP Nr 1 w Gniewkowie
3.Robert Wojtasik SP w Kijewie
kat. Dz. Kl. VI SP
1.Angelika Wesołowska SP w Kijewie
2.Klaudia Kwiecińska SP
Nr 1 w Gniewkowie
3.Judyta Zarecka SP Nr 1 w Gniewkowie
kat. Chł. Kl. VI SP
1.Krystian Bus SP Nr 1 w Gniewkowie
2.Patryk Graczyk SP w Kijewie
3.Mateusz Konieczny SP w Kijewie
kat. Dz. Kl. I Gimn.
Mistrzostwa Województwa Juniorów Młodszych, Kamień Krajeński 07.04.2013r.
Indywidualnie; 5-8. Urbańska Martyna, Suchocka Oliwia
– Gra podwójna; 4. Urbańska Martyna, Suchocka Oliwia 5-8. Gotowalski Szymon /
Sokół/ - Słomski Bartosz /LZS Jastrzębie/;
9-11. Miszczyk Jakub/Sokół/ - Ślusarek
Jakub /Piast/ Kruszwica
– Indywidualnie; 5-7. Urbańska Martyna,
Suchocka Oliwia; 5-8. Gotowalski Szymon
– Drużynowo; „Sokół” 4 miejsce /Urbańska
Martyna, Suchocka Oliwia/
– Awans do półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
– „Sokół” 7-8. miejsce / Gotowalski Szymon,
Miszczyk Jakub.
Półfinały w obu kategoriach wiekowych rozegrano w Luboniu k/Poznania
w dniu 27.04.2013r. Nasze zespoły mimo
ambitnej postawy i sportowej walki nie zdołały zakwalifikować się do zawodów finałowych.
Naczelnik Wyszkolenia Sokolego
Stefan Hałas
kat. Chł. Kl. I Gimn.
1.Wiktor Demidowicz Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
2.Szymon Smolik Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
3.Sebastian Wiliński Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
kat. Dz. Kl. II i III Gimn.
1.Magdalena Milewska Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
2.Paulina Gwardecka Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
3.Martyna Stępowska Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
kat. Chł. Kl. II i III Gimn.
1.Sebastian Krzysztofiak Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
2.Kamil Grzegorek Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
3.Mateusz Jańczak Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
MGOKSiR w Gniewkowie składa podziękowania wszystkim uczestnikom biegów olimpijskich za zaangażowanie i liczny udział
w imprezie.
Podziękowania kierujemy również pod adresem współorganizatorów: Sekcji
Sportu Szkolnego w Gniewkowie oraz Komisariatu Policji w Gniewkowie.
Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn
o Puchar Ligi Gniewkowskiej
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Turniej odbył się w dniach: 06.04.07.04.2013 r. Wzięło w nim udział siedem drużyn, które najpierw rywalizowały
w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”, po czym odbyły się mecze finałowe.
FINAŁY:
I PÓŁF. ASLAS – SAMORZĄD – 6 : 0
II PÓŁF. MARMIS.COM.PL – TAJFUN – 1 : 3
O III m. SAMORZĄD – MARMIS.COM.PL
–5:3
FINAŁ ASLAS – TAJFUN – 1 : 7
ASLAS – MOTOCYKLIŚCI – 13 : 0
MARMIS.COM.PL – LIPIE – 5 : 2
MOTOCYKLIŚCI – LIPIE – 2 : 3
ASLAS – MARMIS.COM.PL – 4 : 1
MARMIS.COM.PL – MOTOCYKLIŚCI – 8 : 2
LIPIE – ASLAS – 2 : 3
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ
(PIERWSZA CZWÓRKA)
TABELA
NAJLEPSZY STRZELEC
1. ASLAS - 3 – 9 – 20 : 3 awans
2. MARMIS.COM.PL - 3 – 6 – 14 : 8 awans
3. LIPIE - 3 – 3 – 7 : 10
4. MOTOCYKLIŚCI - 3 – 0 – 4 : 24
GRUPA „B”
TAJFUN – ODLEW – 7 : 1
ODLEW – SAMORZĄD – 2 : 7
SAMORZĄD – TAJFUN – 1 : 7
TABELA
1. TAJFUN - 2 – 6 – 14 : 2 awans
2. SAMORZĄD - 2 – 3 – 8 : 9 awans
3. ODLEW - 2 – 0 – 3 : 14
nr 5/2013
Eliminacje do półfinałów
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
1.Weronika Wieruszewska Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
2.Martyna Urbańska Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
3.Aleksandra Kuczyńska Gimnazjum
Nr 1 w Gniewkowie
GRUPA „A”
GNIEWKOrama
– Gra mieszana; 5-8. Miszczyk Jakub –
Suchocka Oliwia, Gotowalski Szymon –
Urbańska Martyna
1. TAJFUN
2. ASLAS
3. SAMORZĄD
4. MARMIS.COM.PL
Andrzej Roszak (ASLAS) - 11 bramek
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Tomasz Duch (TAJFUN)
TAJFUN (skład: Tomasz Kanthak, Tomasz
Duch, Rafał Olszewski, Ariel Olszewski,
Krzysztof Piernik, Paweł Piernik, Piotr Piernik, Krzysztof Gralewski, kierownik drużyny:
Piotr Piernik).
20 LAT TEMU 17
Zapisane w obiektywie
Gniewkowo i okolice 100 lat temu
N
a łamach „Gniewkoramy” od wielu lat
możemy podziwiać widoki naszego miasta i okolic zapisane w obiektywie. Ten cykl,
na łamach naszego pisma, który zapoczątkowany został od pierwszego numeru zawsze
cieszył się wielką popularnością.
Ten cykl nie mógłby zaistnieć bez samych mieszkańców Gniewkowa, którzy
przysyłali do redakcji reprodukcje swoich
fotografii, pocztówek. Wiele do tego właśnie
cyklu wkładu dołożył Mariusz Dłoniak- stały współpracownik gazety, niegdyś jeden
z redaktorów, lokalny pasjonat historii. Dziś
pragniemy zaprezentować fotogalerię reprodukcji widokówek ze zbiorów Mariusza DłoDawid Rogalski
niaka.
Widok ogólny z wieżą wodociągową i szpitalem
Rynek
Gąski - zajazd i szkoła (1908 r.)
Rynek (dwudziestolecie międzywojenne)
Suchatówka - restauracja Ogrodowskiego (1909 rok)
Rynek (lata I wojny światowej)
Restauracja waldschlosschen w Dąblinie
Wielowieś (lata I wojny światowej)
nr 5/2013
GNIEWKOrama
18 20 LAT TEMU
GNIEWKOrama
nr 5/2013
20 LAT TEMU 19
nr 5/2013
GNIEWKOrama
MAJ 2013 NR 5/233
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY GNIEWKOWO
NAKŁAD: 4000 EGZ.
O TYM PISALIŚMY 20 LAT TEMU
GNIEWKOrama
nr 5/2013
ISSN 1233-9539

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument dźwigając przez życie z godnością swój własny krzyż, można pokonać wszystkie życiowe trudności. A było tych trudności wiele w czasie wojny, jak również w czasach komunistycznych w Polsce., jednak K...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument Militaria bardzo mnie interesują i właśnie rozwinięciem militariów jest modelarstwo, a także gry komputerowe, w których w bardzo łatwy sposób pokazane jest, jaka była na przykład wartość bojowa tyc...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument można było pooglądać kaski, hełmy i kolczatki. Przy stoisku Urzędu Miejskiego w Gniewkowie można było nabyć foldery informacyjne o mieście oraz gadżety z symbolami miasta, a przy stoisku MGOKSiR od...

Bardziej szczegółowo

„Egzekucja” na pomniku |7

„Egzekucja” na pomniku |7 które dostarczają ścieki (bytowe, – jeżeli chodzi o mieszkańców i przemysłowe związane z istniejącymi i nowo powstającymi przedsiębiorstwami). Poza tym mamy zakwalifikowany nasz wniosek aplikacyjny...

Bardziej szczegółowo