„Egzekucja” na pomniku |7

Transkrypt

„Egzekucja” na pomniku |7
LISTOPAD 2011 NR 11-217
PISMO LOKALNE MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
ISSN 1233-9539
„Egzekucja” na pomniku
|7
Dwa przecięcia wstęgi |2-3 Fakty o Astrobazie |6
nr 11/2011
GNIEWKOrama
2 WAŻNY TEMAT
Burmistrz Adam Roszak podkreślił proekologiczny charakter
i nowoczesne rozwiązania zastosowane w zmodernizowanej
kotłowni
Pierwsze przedstawienie na nowej świetlicy wystawili
najmłodsi mieszkańcy Więcławic podczas uroczystego
otwarcia obiektu
Świetlica na początku inwestycji ...
Kotłownia przed modernizacją ...
... i po modernizacji
GNIEWKOrama
... i po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych
nr 11/2011
WAŻNY TEMAT 3
Dwa przecięcia wstęgi
Społeczność Więcławic cieszy się z nowo otwartej świetlicy wiejskiej, natomiast mieszkańcy
bloków przy ul. Dreckiego i ul. 700-Lecia już oddychają czystym powietrzem po uruchomieniu
zmodernizowanej kotłowni. Te dwie ważne inwestycje dobiegły końca w ostatnim czasie. Udało
się je zrealizować przy wykorzystaniu środków unijnych.
t
temat z pierwszej strony
tekst
Anna Nawrocka
zdjęcia
Urząd Miejski
I
nwestycja, którą wykonało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mejk” Maciej Glubiak
i konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany „Domin-Bud” Wojciech Banachowski, polegała na
zmianie sposobu użytkowania
budynku Kutnowskiej Hodowli
Buraka Cukrowego na świetlicę wiejską. Dzięki pozyskanym
środkom unijnym oraz zaangażowaniu i determinacji władz
gminy, obiekt już dziś służy
mieszkańcom. Gmina Gniewkowo zrealizowała przedsięwzięcie w ramach projektu pt.
„Budowa placów zabaw i adaptacja świetlicy wiejskiej”, wniosek o dofinansowanie z PROW
złożył Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie. Przypomnijmy,
że pierwszy etap inwestycji,
polegający na budowie 19 placów zabaw został zrealizowany
w ubiegłym roku. Koszt adapta-
cji świetlicy to blisko 250 tys. zł.
P ro j e k t p . n . „ R o z w ó j
i modernizacja infrastruktury
w zakresie ochrony powietrza
poprzez przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz
z wymianą osiedlowej sieci
cieplnej na osiedlu Dreckiego
i 700-lecia w Gniewkowie”, zrealizowało Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.
w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3
Rozwój infrastruktury w zakresie
ochrony powietrza Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
W dniu 29 października
br. o godz. 12.00 odbyła się
uroczystość otwarcia nowej
świetlicy w Więcławicach, na
którą przybyli przedstawiciele
naszej Gminy oraz zaproszeni
goście. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Centro
Cultural Capoeira Aqua de
Beber z Inowrocławia. W ramach przedsięwzięcia wymieniono instalację elektryczną,
wewnętrzną instalację wody
i centralnego ogrzewania. Zamontowano urządzenia kotłowni z instalacją odgromową.
Wykonane zostały również
nowe posadzki oraz podjazd
dla osób niepełnosprawnych
oraz dodatkowe wyjście awaryj-
Goście uczestniczący w uroczystym otwarciu świetlicy byli pod
wrażeniem efektu przeprowadzonych prac
ne. Zamontowano nowe okna
i drzwi, a także pokrycie dachu
oraz przeprowadzono prace
malarskie.
W przyszłym roku zrealizujemy
kolejne projekty dotyczące świetlic
wiejskich: „Modernizacja świetlic
wiejskich w Murzynnie, Wielowsi,
Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich” oraz
„Budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Kaczkowie”.
Łączny koszt tych inwestycji
szacuje się na poziomie 1,12
mln zł, dofinansowanie z PROW
to blisko 700 tys. zł.
- Nadrabiamy zaległości na
terenach wiejskich naszej gminy,
stąd budowa i remonty świetlic,
place zabaw, budowa kanalizacji.
Fundusze unijne są bodźcem do
pozytywnych zmian wizerunku
wsi. Korzystamy z tej możliwości,
składając wnioski o dofinansowanie we wszystkich możliwych
konkursach - zapewnia Adam
Roszak, Burmistrz Gniewkowa.
Po 35 latach niemodernizowana kotłownia przy ul. Dreckiego również zyskała nowe
oblicze. Nowoczesne kotły
opalane gazem ziemnym i paliwem olejowym zastąpiły piece
węglowe. W piątek, 4 listopada
br. w samo południe dokonano
oficjalnego otwarcia. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Tadeusz Krzymiński. Na otwarciu
pojawili się również członkowie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego
„Gniewkowo” Sp. z o.o. na czele
z przewodniczącym Rady Nadzorczej Tomaszem Kłosowskim,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Starostwa
Powiatowego w Inowrocławiu.
Inwestycja ta jest kontynuacją
podejmowanych przez Gminę
Gniewkowo wraz z PK „Gniewkowo” działań podnoszących
jakość infrastruktury ciepłowniczej na terenie miasta i gminy.
- Będzie znacznie mniej
ubytków ciepła i zmniejszy się
emisja dwutlenku węgla, a co
za tym idzie obniżone zostaną
opłaty za korzystanie ze środowiska. Ciepło trafia głównie
do bloków administrowanych
przez Kujawska Spółdzielnię
Mieszkaniową – zapewnia prezes Adam Straszyński.
- Dzięki tej inwestycji archaiczną i nie remontowaną od
wielu lat kotłownię udało się
zmodernizować - powiedział
burmistrz Adam Roszak - poprawiono tym samym efektywność,
zmniejszono ubytki w przesyle,
a przede wszystkim poprawi się
środowisko. Mam nadzieję, że
mieszkańcy to zauważą. Zrealizowane zadanie przysporzyło
wiele pożytku, a co najważniejsze odbiorcy nie odczują tego
finansowo – dodaje.
Przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gniewkowa oraz pani sołtys
Małgorzata Zdrojewska ze swoimi poprzednikami
- panią Zofią Balik i panem Jerzym Dąbrowskim
nr 11/2011
GNIEWKOrama
4 WYWIAD
Jestem dumny, że pracuję
dla naszej gminy
- zapewnia Zastępca
Burmistrza Gniewkowa
Paweł Drzażdżewski
w rozmowie
z Aleksandrem Kręc
Przed rozmową z Panem pozwoliłem sobie wrócić do
rozmowy na łamach Gniewkoramy sprzed czterech lat i dochodzę do wniosku, że warto
„zmuszać” Pana do deklarowania zamierzeń, bo prawie
wszystkie z nich zostały zrealizowane. A mówiąc całkiem
poważnie - skąd taka skuteczność? Co pomagało, a co przeszkadzało w ich realizacji?
Ogromnie cieszę się, iż większość zadań została zrealizowana. Właściwie z tej listy,
o której mieliśmy przyjemność
rozmawiać cztery lata temu, do
realizacji została modernizacja
oczyszczalni ścieków. Zadanie
to wraz z wykonaną już budową
nowej stacji uzdatniania wody
zostało przygotowane w jednym
projekcie. Do modernizacji
oczyszczalni chcemy przystąpić w 2013r. Na tę inwestycję
mamy już podpisaną umowę
z Urzędem Marszałkowskim.
Cała inwestycja pochłonie kwotę około 15.000.000 zł., z czego
ponad 10.500.000 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Nawiązując do skuteczności –
to głównie zasługa Burmistrza.
Jest osobą, która kreuje, motywuje i pomaga w realizacji postawionych zadań.
Skuteczność wynika również
z faktu, iż te zadania są realizowane przez bardzo dobrze do
tego przygotowany zespół pracowników. Mam na myśli tutaj
cały skład Urzędu Miejskiego
w Gniewkowie.
Przeszkodą często bywają
zawiłe procedury i ogrom dokumentacji, jaką należy przygotować przede wszystkim, jeżeli
chodzi o wnioski oparte na dotacjach unijnych.
W swoim wywiadzie Burmistrz
Adam Roszak mówił o swoich
oczekiwaniach wobec pracowników:”[...] będę wymagał
zdecydowania, skuteczności
i profesjonalnego działania[...].
Pełnienie funkcji kierowniczych
to nobilitacja, ale i pełne zaangażowanie nawet kosztem
GNIEWKOrama
nr 11/2011
Skuteczność
wynika również
z faktu, iż te
zadania są
realizowane
przez bardzo
dobrze do tego
przygotowany
zespół
pracowników.
rodziny[...]. Rozumiem, że skoro powierzył Panu ponownie
funkcję zastępcy to spełnił Pan
wszystkie te kryteria. Czy miał
Pan jednak wątpliwości przed
podjęciem tego wyzwania?
Jestem ogromnie dumny
z tego, iż mogę pełnić funkcję
zastępcy Burmistrza po raz
kolejny. Jeżeli chodzi o to czy
spełniłem wspomniane kryteria o odpowiedź należałoby
poprosić Pana Burmistrza.
Jestem wdzięczny Panu Burmistrzowi, że powierzył mi to
odpowiedzialne zadanie. Praca
na tym stanowisku nie należy
do najłatwiejszych. Gama obowiązków i zadań jest bardzo
szeroka. Praca wymaga dyspozycyjności, to nie tylko praca
w biurze, ale liczne spotkania
z mieszkańcami na terenie całej gminy, to kontrola i nadzór
nad inwestycjami prowadzonymi w gminie, to również ważne i często trudne spotkania
z przedstawicielami innych
samorządów, to także rozmowy
i negocjacje z reprezentantami
przedsiębiorstw, firm i urzędów państwowych. To wszystko
powoduje, że często realizacja
tych zadań odbywa się kosztem
rodziny, ale taka jest specyfika
tej pracy.
Nie wahałem się przed podjęciem decyzji o tym, aby po
raz kolejny pełnić funkcję zastępcy Burmistrza. Na tym stanowisku oprócz ciężkiej pracy
ważne jest także zaufanie i lojalność. Funkcja kierownicza
to odpowiedzialność za określone zadania i rozwiązywanie
trudnych spraw, ale to także
kierowanie zasobami ludzkimi. To z kolei wymaga odpowiedzialności i stanowczości,
a każdy nowy dzień i każde
nowe zadanie podsuwa nowe
pomysły, ale także trudności.
Suma tego wszystkiego jest do-
WYWIAD 5
skonałą szkołą dotyczącą pełnienia funkcji kierowniczej.
Jesteśmy po expose premiera.
Wiemy, że nadchodzące lata
będą znacznie trudniejsze niż
obecne. Niektórzy już dziś obawiają się kolejnych obciążeń samorządów przy jednoczesnym
zmniejszaniu ich dochodów,
chociażby poprzez likwidację
podatku rolnego stanowiącego
dziś dochód samorządu i jego
zamianę na inną formę opodatkowania, która niekoniecznie
musi trafić do kasy gminy. Jakie zagrożenia dostrzega Pan
dla gminy i czy władze gminy
są w stanie podjąć jakieś działania minimalizujące ryzyko?
Nadchodzące lata będą
z pewnością trudniejsze od
tych ostatnich. Sytuacja w Unii
Europejskiej jest poważna. Jesteśmy uzależnieni od tego,
co dzieje się w Europie, jako
kraj, ale to w naturalny sposób
oddziaływuje na samorządy.
Makroekonomia europejska to
wypadkowa ekonomii poszczególnych członków Unii, a to
w kolejnych stopniach zależności łączy się z naszą lokalną mikroekonomią. Gminy w naszym
województwie, a dalej wszystkie
województwa w naszym kraju
to naczynia połączone, tak jak
poszczególne kraje wspólnotowe. Jeżeli kłopoty dotyczą
małej żyły tego organizmu, to
główna aorta tego nie odczuje,
ale jeżeli kryzys dotyka aorty, to wspomniane małe żyły
w pierwszej kolejności spotykają się z zatorami. Zrzucanie na
samorządy lokalne kolejnych
zadań, bez idącego w ślad za
tym wsparciem finansowym
obserwujemy już od dłuższego
czasu. Widzimy to w spadku
dotacji celowych, zmniejszaniu
się subwencji, mniejszym procentowym udziale przy wsparciu programów inwestycyjnych
w różnego rodzaju programach
ministerialnych czy wojewódzkich, rozdrobnienie wsparcia
kapitałowego w ramach RPO
WK-P, zarówno przy kreowaniu
projektów do listy indykatywnej
jak i w poszczególnych konkursach. To wszystko powoduje,
że musimy angażować coraz
większe środki własne, aby realizować zamierzone cele i inwestycje, a także wykonywać
zadania własne gminy.
Jeżeli chodzi o kroki, które
będą minimalizowały wspomniane wyżej sytuacje, to zostały one podejmowane przez
burmistrza już dużo wcześniej.
Są to wszystkie działania, które
wpływają na zwiększenie dochodów gminy. Konsekwentna
polityka finansowa, sprzedaż
gruntów rolnych będących
własnością gminy (sprzedaż
w przetargach ograniczonych
dla rolników z danych sołectw,
którzy dotychczas użytkowali
te grunty), powołanie Przedsiębiorstwa Komunalnego
Gniewkowo sp. z o.o. w miejsce
nierentownego Zakładu Komunalnego, sprzedaż terenów
wraz z halami po tzw. „Starej Ceramie” przy ul. Piasta,
przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego
i atrakcyjnych terenów inwe-
Z zadowoleniem
i satysfakcją
dostrzegam to,
że mieszkańcy
widzą zmiany
i są z nich
zadowoleni.
stycyjnych, przyjazny klimat
dla nowych inwestorów i przedsiębiorców potwierdzony certyfikatami „Gmina Fair Play”
oraz ISO 9001: 2001, inwestycje zwiększające atrakcyjność
miasta i gminy, zmniejszanie
kosztów własnych, ograniczanie wydatków, rozłożenie zaplanowanych inwestycji, na
które uzyskaliśmy już dofinansowanie z UE na kolejne lata
tak, aby nie było konieczności
rezygnowania z zamierzonych
przedsięwzięć. Wszystko to
realizowane w ścisłej i bardzo
dobrej współpracy z Radą Miejską daje pozytywne i zamierzone efekty, które pozwolą nam
normalnie funkcjonować i da-
W ciągu trzech
lat udało nam
się oddać do
użytku 34 nowe
lokale socjalne
o wysokim
standardzie.
lej prowadzić inwestycje w perspektywie kolejnych lat.
Spotyka się Pan często z mieszkańcami gminy w trakcie uroczystości, festynów imprez,
a także przyjmuje ich u siebie
w godzinach pracy. Jak Pana
zdaniem w perspektywie tych
czterech lat zmieniło się ich
postrzeganie gminnej rzeczywistości? Czy kategoria i rodzaj
kłopotów zmieniają się?
Spotkania z mieszkańcami są
dla mnie bardzo ważne. Pomagają mi z jednej strony poznać
osoby z terenu naszej gminy,
ich codzienne troski, problemy, a także fascynacje, życiowe
plany i zamierzenia, a z drugiej
strony uczą pokory i szacunku.
Staram się każdą osobę, która odwiedza mnie w Urzędzie
Miejskim, a także poza nim,
traktować z należytą uwagą
i estymą.
Z zadowoleniem i satysfakcją dostrzegam to, że mieszkańcy widzą zmiany i są z nich
zadowoleni. Zwracają uwagę
na rzeczy, które realizujemy,
dzielą się odczuciami. A także
mówią, co jeszcze można by
zrobić czy poprawić.
Największa grupa osób
zwraca się do nas z problemami mieszkaniowymi. W ciągu
trzech lat udało nam się oddać
do użytku 34 nowe lokale socjalne o wysokim standardzie.
Dodatkowo w ramach różnego
rodzaju działań naprawczych
przyznaliśmy potrzebującym
rodzinom kilkanaście lokali
używanych. Myślę, że w kolejnych latach będą zapadać
decyzje dotyczące budowy nowych mieszkań.
Reasumując zmieniają się
ludzie, a problemy pozostają te
same, a w tym wypadku zmienia się ich nasilenie.
Na zakończenie, przywołując
myśl z pierwszego pytania,
może uda mi się skłonić Pana
do jakichś deklaracji związanych z inwestycjami, a jeśli nie
to proszę powiedzieć, które
z nich są najistotniejsze i realizowane będą w pierwszej kolejności?
Modernizacja oczyszczalni
ścieków – to jest priorytet, jeżeli chodzi o inwestycje na
najbliższe lata. Powodem jest
to, iż stan obecnej oczyszczalni
jest coraz gorszy a to pociąga
za sobą potrzebę remontu, po
drugie przybywa podmiotów,
które dostarczają ścieki (bytowe, – jeżeli chodzi o mieszkańców i przemysłowe związane
z istniejącymi i nowo powstającymi przedsiębiorstwami).
Poza tym mamy zakwalifikowany nasz wniosek aplikacyjny
oraz przyznaną dotację i podpisaną umowę z Instytucją Zarządzającą.
Kolejne ważne zadania to remont dróg: Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice oraz
ulice: Cmentarna, 700-lecia,
Pająkowskiego, Parkowa, Kwiatowa oraz Osiedle Toruńskie.
Dalsze wsparcie lokalnych
społeczności poprzez budowę
kolejnych świetlic wiejskich
w Kaczkowie i Suchatówce (tutaj również mamy już przyznaną pomoc w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz podpisaną umowę).
W ramach dalszej poprawy
bezpieczeństwa kontynuacja
budowy ścieżek rowerowych:
Wierzchosławice – Szadłowice,
Gniewkowo – Lipie oraz Wierzchosławice – Ostrowo.
Ponadto jest szereg innych
mniejszych, ale równie ważnych planów i inwestycji, które zamierzamy realizować na
różnych płaszczyznach tak, aby
mieszkańcy naszej Gminy byli
dumni z faktu, iż mieszkają
w Gminie Gniewkowo.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Dziękuję Panu za rozmowę,
a Czytelnikom i wszystkim
mieszkańcom Gminy i Miasta
Gniewkowo życzę dużo zdrowia, samych sukcesów i wielu powodów do zadowolenia,
z faktu, iż są mieszkańcami
Naszej Gminy Gniewkowo.
nr 11/2011
GNIEWKOrama
6 AKTUALNOŚCI
ASTRO BAZA
t
temat z pierwszej strony
stan faktyczny i prawny albo fakty i mity
Należy odpowiedzieć sobie na podstawowe i zasadnicze pytanie
– czy budynek ASTRO BAZY jest budynkiem użyteczności publicznej?
B
y odpowiedzieć na to
pytanie chciałbym na
początek przybliżyć pomysł -projekt budowy sieci
ASTRO BAZY Kopernik. Właścicielem projektu, inwestorem jest Urząd Marszałkowski
w Toruniu, a ściślej rzecz
ujmując Departament Edukacji. Departament Edukacji
przygotował dokumentację
techniczną i za jej zawartość
w pełni odpowiada - a na etapie projektowania nie przyjmował naszych krytycznych
uwag – uwag 14 partnerów
(samorządów) tego programu.
W oparciu o dokumentację
został przeprowadzony przez
Urząd Marszałkowski przetarg
i wybrani wykonawcy – dokładnie 3 na budowę 14 obiektów. Proces projektowania
jest tu kluczowy, ponieważ to
właśnie projekt ukształtował
i determinuje takie a nie inne
wykonawstwo, czyli po pierwsze - ciągłe usterki i awarie,
a po drugie zawiera podstawowy, kardynalny błąd, chodzi
o zaprojektowanie budynku
technicznego, a nie budynku użyteczności publicznej.
Kłóci się to całkowicie z ideą
programu, ideą obiektów ogólnodostępnych, nieodpłatnych
(wprost miał być analogią do
programu ORLIK).
Dziś Departament Edukacji nie ma odwagi przyznać
się do błędu i broni swych
działań, mimo że Inspektor
Nadzoru Budowlanego ma
tu jasne i precyzyjne stanowisko wynikające wprost
z przepisów prawa – budynek
„ ASTRO BAZA Kopernik”
jest budynkiem technicznym
i mogą w nim przebywać
tylko osoby do tego uprawnione. Wyrażenie zgody na
wejście dzieci, osób zainteresowanych, takich „będących
na spacerku” na obiekt, który jest zgodnie z projektem
budowlanym, budynkiem
technicznym (w budynku
np. znajduje się drabina stanowiąca ogromne zagrożenie
dla bezpieczeństwa) mówiąc
wprost jest odpowiedzialnością właściciela, zarządcy obiektu. Żartując można
powiedzieć, że prokurator
w razie zaistniałego zdarzenia nie uwzględni stanowi-
ska Departamentu Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego:
„że przecież można dobrze
zorganizować i monitorować pobyt dzieci w budynku
technicznym”, ale za zdarzenie odpowiedzialnym będzie
Burmistrz, Dyrektor, nie Marszałek, bo przecież przekazał
inwestycję Gminie. Dlatego
m.in. w wakacje zajęcia prowadzone były w pawilonie
przy ASTRO BAZIE, a nie
w budynku. Cała inwestycja nie została jeszcze przez
Gminę przejęta od Marszałka,
ponieważ cały czas występują
poważne usterki i wady. Mam
nadzieję, że wszystkie wady
obiektu zostaną usunięte
i w najbliższym możliwie czasie przejmiemy inwestycję od
Marszałka, wówczas przystąpimy do zmiany sposobu użytkowania budynku na obiekt
użyteczności publicznej.
Dla pełni obrazu chciałbym dodać, że na 14 obiektów
„ASTRO BAZY Kopernik” do
dziś odebrano 4, z czego tylko
w 2 odbywają się zajęcia na
zasadzie odpowiedzialności
dyrektorów szkół w budynkach
technicznych. Pozostałe obiekty mają problemy z odbiorem,
a cały program miał być zakończony w październiku.
Kończąc i odpowiadając na
postawione pytanie chciałbym
jednoznacznie powiedzieć, że
obecnie obiekt ASTRO BAZA
Kopernik nie jest obiektem
użyteczności publicznej,
a zmiana sposobu użytkowania zostanie przeprowadzona
w możliwie najszybszym czasie, gdy Urząd Marszałkowski
doprowadzi do usunięcia permanentnych usterek. Zlikwidujemy fatalne i niebezpieczne
schody, zostanie wykonane
dodatkowe okno oraz montaż
instalacji CO, która zostanie
podłączona do przyszkolnej
kotłowni. Zależy mi na prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniu obiektu i na tym,
by dzieci, mieszkańcy mogli
zdobywać nowe doświadczenia,
wiedzę i rozszerzać swoje zainteresowania, by ASTRO BAZA
dawała wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
Adam Roszak
Burmistrz Gniewkowa
Wielki sukces piłkarzy z naszego gimnazjum
G. Gniewkowo – G. Janikowo 0:2
G. Gniewkowo – G. Brodnica 2:4
W
G. Gniewkowo – G. Lipno 4:3
Janikowie odbył się finał XIV Kujawsko – Pomorskiej Gimnazjady w piłce
nożnej chłopców. W turnieju
tym wzięły udział 4 najlepsze zespoły (Gimnazjum w Janikowie,
Gimnazjum w Brodnicy, Gimnazjum w Lipnie i Gimnazjum
w Gniewkowie), które zostały
wyłonione w drodze eliminacji
powiatowych, zawodów ćwierćfinałowych i półfinałowych.
W finale grano systemem
„każdy z każdym”. Poziom gier
był bardzo wysoki i niezwykle
wyrównany.
Tym samym chłopcy z Gimnazjum w Gniewkowie zaję-
GNIEWKOrama
li 3 miejsce w województwie
kujawsko – pomorskim. Otrzymali puchar, pamiątkowy dyplom i brązowe medale.
Skład drużyny: Sadowski Filip,
Andrzejewski Eryk, Nicpoń
Patryk, Przybylski Damian,
Buzow Michał, Brzustowicz
Kamil, Tomaszewski Kamil,
Jadach Mateusz, Milewski
Krzysztof, Sąsała Dariusz.
Maciej Tyburek
Warto dodać, że autor informacji, pan Maciej Tyburek,
jest jednocześnie trenerem
zwycięskiej drużyny, a chłopcy wiosną zmierzą się jeszcze
nr 11/2011
z pięcioma najlepszymi drużynami w województwie w finale
rozgrywek COCA-COLA CUP.
A.K.
Życzymy sukcesu!
Bramki zdobyli: Buzow Michał 1,
Tomaszewski Kamil 1.
Bramki zdobyli: Przybylski Damian 2,
Brzustowicz Kamil 2.
AKTUALNOŚCI 7
USC Gniewkowo
PAŹDZIERNIK
t
temat z pierwszej strony
„Egzekucja” na księciu
tekst i zdjęcie
Anna Nawrocka
G
niewkowo ponownie zaistniało w krajowych mediach
dzięki wydarzeniu, które śmiało
można określić jako wydarzenie
na skalę europejską. Wszystko
za przyczyną pomnika Władysława Białego, a ściślej rzecz ujmując – ścięcia książęcej głowy.
Inicjatywa budowy pomnika właśnie tej postaci to idea
sprzed kilku lat, która w ostatnim czasie dzięki działaniom
Burmistrza Adama Roszaka nabrała kształtów. Dzień 18 listopada 2011 roku zapadnie jednak
w pamięci mieszkańcom chyba
jeszcze bardziej niż dzień uroczystego odsłonięcia pomnika, do
którego doszło we wrześniu br.
- Prace nad monumentem
trwały od roku 2009 właściwie
do ostatniego dnia przed odsłonięciem pomnika. Ze względu na gabaryty monumentu,
nigdy nie było możliwości by
obejrzeć go w całości. Dopiero po ostatecznym połączeniu
ok. 130 części, można było
dostrzec mankamenty – szczególnie po połączeniu korpusu
z głową Księcia – mówi Adam
Roszak, Burmistrz Gniewkowa.
- Dopiero po zespawaniu
wszystkich części widać, że
proporcje między głową Księcia, a resztą jego ciała nie zostały zachowane. Przyczyną
jest tutaj fakt, iż ze względu na
wysokość pomnika nie mieliśmy możliwości przyspawania
jej w pomieszczeniach pracowni. Wszystko wyszło „w praniu”
– tłumaczy pan Marek Guczalski. - Czasami artysta jest zmuszony oszukać naturę, by dzieło
było postrzegane jako prawidłowe – dodaje artysta – tutaj faktycznie proporcje były nieco za
bardzo zawyżone. Głowa była
o 1/3 większa od pozostałych
części.
Ścięcie głowy Księciu i zastąpienie jej mniejszym odlewem
natychmiast zostało podchwycone przez media jako wydarzenie sensacyjne. Nie zdarzyło
się w Polsce, a w Europie ostatnio za czasów Rewolucji Francuskiej, aby jakiemukolwiek
księciu ścięto głowę.
Szum medialny wokół pomnika został umiejętnie wykorzystany do celów promocji
miasta, a z tego można się tylko
cieszyć.
Związki małżeńskie:
Karol Kamiński (Janikowo) Kamila Duchnik (Gniewkowo),
Przemysław Kaminski (Gniewkowo) - Olga Modrzejewska
(Gniewkowo), Paweł Waszak
(Ostrowo) - Magdalena Zybała (Wierzbiczany), Wojciech
Klimko (Rojewo) - Magdalena
Wochna (Suchatówka), Rafał
Gajda (Konary) - Marta Kuźniacka (Gniewkowo), Szymon
Zieliński (Gniewkowo) - Lidia
Fudala (Czarne), Marcin Prętki (Inowrocław) - Natalia Sobocińska (Gniewkowo)
Zgony:
Henryk Zawadzki - lat 63
(Gniewkowo), Leon Balcerzak
- lat 87 (Zajezierze), Leon
Brończak - lat 81 (Gniewkowo), Andrzej Stefański - lat 74
(Szadłowice), Czesława Drogowska - lat 86 (Gniewkowo)
Mariola Torgowska
Zastępca Kierownika USC
Praca magistratu
Od 1 grudnia br. Urząd
Miejski w Gniewkowie będzie otwarty w: poniedziałek
i wtorek w godz. 8:00 - 16:00;
środa, czwartek i piątek
w godz. 7:00 - 15:00. Kasa
Urzędu Miejskiego w Gniewkowie będzie otwarta w: poniedziałek i wtorek w godz. 8:00
- 15:00; środa, czwartek i piątek w godz. 7:00 - 14:00.
Zostań darczyńcą
Szlachetnej Paczki
To ostatni moment, aby wybrać
z bazy danych rodzinę, której
chce się pomóc.
W
olontariusze SZLACHETNEJ PACZKI w ostatnim
czasie odwiedzali potrzebujące rodziny i przeprowadzali
z nimi wywiad, weryfikowany
później przez koordynatorów
akcji. W ten sposób pod adresem www.szlachetnapaczka.pl
powstała ogólnopolska internetowa baza rodzin, zawierająca
opis sytuacji rodziny i jej po-
trzeby. To z tej bazy Darczyńca
wybiera rodzinę, dla której chce
stworzyć Paczkę. Z terenu naszej gminy zakwalifikowało się
kilkanaście rodzin. Wszystkie
w biedzie żyją nie z własnej
winy, nie są roszczeniowe.
Wszystkie z wielką nadzieją czekają na pomoc.
Jak zostać Darczyńcą dla
rodziny z naszej gminy? Banalnie prosto! Wystarczy wejść
na stronę internetową www.
szlachetnapaczka.pl, wybrać
województwo kujawsko-pomor-
skie oraz odnaleźć na mapce
Gniewkowo. Wyświetlą się rodziny, które jeszcze czekają na
pomoc wraz z informacjami,
co jest im najbardziej potrzebne. Pamiętajmy, że wartość
paczki nie powinna być niższa
niż 250 zł. Po wyborze rodziny
można się skontaktować z wolontariuszami, którzy pomogą
np. ustalić numer buta dla potrzebującego dziecka .
W dniach 9-11 grudnia
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie będzie czynny
magazyn akcji, do którego Darczyńcy będą mogli dostarczyć
przygotowane Paczki.
W dniu rozwiezienia paczek
to wolontariusz dostarcza ją
rodzinie, jako jedyny może zobaczyć emocje towarzyszące
rozpakowywaniu prezentów,
by później opowiedzieć o nich
Darczyńcom. To także dzięki
jego relacji Darczyńcy mogą
poczuć niesamowitą radość
z mądrego pomagania!
Anna Nawrocka
nr 11/2011
GNIEWKOrama
8 AKTUALNOŚCI
Wspaniałe jubileusze
22 października jubileusz Złotych Godów pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo
Halina i Edmund Kościńscy.
Związek małżeński zawarli
w USC w Dąbrowie Biskupiej.
Wychowali 3 dzieci – 1 córkę
i 2 synów, doczekali się 6 wnuków i 1 prawnuka.
ubilat zaczynał pracę w Poznaniu w Zakładzie „Hydrobudowa 7”, a od 1973 r
pracował w firmie „Prebud”
Gniewkowo aż do przejścia
na emeryturę. Przez wiele
lat pełnił funkcję Naczelnika
Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a po jej likwidacji wstąpił w szeregi OSP
Gniewkowo. Członek Zarządu
Miejsko – Gminnego Związku
OSP w Gniewkowie.
Jubilatka zajmowała się
wychowywaniem dzieci
i prowadzeniem gospodarstwa
domowego. Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
przyznane przez Prezydenta
RP wręczył Burmistrz Gniewkowa Adam Roszak. Uroczystość prowadziła Z-ca
Kierownika USC Anna Mróz
(zdjęcie górne).
J
18 listopada jubileusz Złotych
Godów obchodzili również Państwo Teresa i Edward Berent
z Gniewkowa. Jubilaci wychowali 4 dzieci - trzy córki i syna.
Doczekali się 11 wnuków.
boje pracowali zawodowo. Żona w Państwowym
Domu Małego Dziecka Gniewkowie oraz w Bydgoskiej Fabry-
O
ce Mebli aż do emerytury. Pan
Edward pracę zawodową rozpoczął w prywatnym zakładzie
w Gniewkowie, potem w Toruniu a następnie do emerytury
w Bydgoskiej Fabryce Mebli.
Jubilat pełnił wiele funkcji społecznych. Był długoletnim członkiem Zakładowej Ochotniczej
Straży Pożarnej i przewodniczą-
Państwo
Kościńscy
cym rady zakładowej. Udzielał
się w miejscowym Domu Kultury – m.in. organizował pomoc
i paczki świąteczne dla najuboższych. Pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego. Przez
sześć kadencji był radnym Miejskiej Rady w Gniewkowie oraz
przez jedną kadencję radnym
powiatowym. Był również przewodniczącym Koła Miejskiego
Honorowych Dawców Krwi.
Mimo takiego zaangażowania
w działalność społeczną Jubilat znajduje czas na realizację
swoich różnych zainteresowań.
Jego hobby to książka, wędrówki piesze, wycieczki rowerowe.
Małżonkowie są członkami zespołu folklorystycznego „Gniewkowianie”.
W obecności rodziny i zespołu „Gniewkowianie” Burmistrz
Gniewkowa Adam Roszak wręczył jubilatom odznaczenia za
trwałe i zgodne pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP (zdjęcie dolne).
Jubilatom Redakcja składa
serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, pogody ducha
oraz wielu jeszcze wspólnie
przeżytych lat.
Państwo
Berentowie
Gniewkowo-liderem
w badaniach aorty brzusznej
tekst
Paulina Rychczyńska
zdjęcie
Renata Napierkowska
G
niewkowo jako pierwsza
reprezentatywna gmina
w Polsce w 2009 r. zaprosiła
do badań mężczyzn po 65 roku
życia. Już teraz możemy mówić o sukcesie, gdyż na badania zgłosiło się 70% osób do
których skierowano zaproszenie. U 38 osób wykryto tętniaka aorty brzusznej, z czego
u 8 podjęto leczenie operacyjne. Pozostali pacjenci zostali
objęci badaniami kontrolnymi
by ich stan się nie pogorszył.
GNIEWKOrama
Tętniak aorty brzusznej to
choroba układu krążenia odpowiedzialna za nagłą śmierć.
Choroba przebiega bezboleśnie i bezobjawowo. Głównymi
czynnikami ryzyka są: płeć
męska, palenie papierosów
oraz nadciśnienie tętnicze.
Wyniki raportu amerykańskiego pokazują, że co dziesiąty mężczyzna po 65 r. ż. nosi
w jamie brzusznej tętniaka
jamy brzusznej.
W październiku 2011 r. do bezbolesnych badań ultrasonograficznych przystąpiło 300 panów
na 400 zaproszonych. Można
zatem powiedzieć, że w Gniewkowie większość mężczyzn
w wieku 60-67 została przebadana pod kątem zmian chorobowych.
nr 11/2011
- Poprzez te badania uświadamiamy ludzi, że zdrowie ma być
wartością - mówi pomysłodawca badań dr n. med. Tadeusz
Dereziński i dodaje: „Te parę
minut poświęcone na badanie mogą być najważniejszymi
w naszym życiu”. Bezpłatna
diagnostyka w Gniewkowie
była możliwa dzięki współpracy
z profesorem Arkadiuszem Jawieniem z Bydgoszczy.
Podziękowania w rozpropagowaniu akcji należą się księżom i proboszczom z terenu
gminy, którzy również poddali
się badaniu.
Dotacja na tegoroczne badania profilaktyczne przekazana
została w wyniku podpisanego
porozumienia pomiędzy dr Tadeuszem Derezińskim a Burmistrzem Gniewkowa Adamem
Roszakiem.
ROZMAITOŚCI 9
Hubertus w Dianie
5 listopada tradycyjnym polowaniem uczcili świętego
Huberta myśliwi z koła łowieckiego nr 47 „Diana”. Dla myśliwych to przede wszystkim
dzień, w którym mogą się spotkać, wymienić doświadczenia
i uwagi, powspominać o kolegach, których już nie ma wśród
żyjących.
olowanie rozpoczęło się o godzinie 8.00, kiedy to prezes
koła Jan Czarczyński przywitał
przybyłych pozdrowieniem myśliwskim „Darz Bór”. Uczczono
minutą ciszy tych, którzy odeszli
do „Krainy Wiecznych Łowów”.
Warto tu wspomnieć, że obelisk
im poświęcony zdobi teren wokół
domku myśliwskiego. Nie zabrakło także krótkiego wprowadzenia w tradycję hubertusowych
polowań i odwołań do związków
człowieka z naturą.
Myśliwi to ludzie szanujący
prawa natury, znający tajniki
lasu, życia zwierząt. To głównie oni dokarmiają zwierzynę
w czasie zimy, likwidują drapieżniki, wykonują szereg działań
dla zagospodarowania łowiska.
Nikt nie strzela do zwierzyny
w dowolny sposób, jest to zaplanowane i kontrolowane.
Kulinarnie
P
Z kolei łowczy koła Wiesław
Wesołowski omówił zasady polowania, podział na grupy, zasady
bezpieczeństwa w polowaniu
zbiorowym, przedstawił ustalenia związane z odstrzałem
zwierzyny (w co wolno strzelać – dzik, lis). W polowaniu
uczestniczyło 18 myśliwych.
Polowanie zakończyło się
o godzinie 13.00. Przy ognisku
odegrano hejnał zakończenia,
ułożono na pokocie upolowaną
zwierzynę. Prezes podsumował wyniki zmagań człowieka
z naturą. Królem polowania
został Radosław Gronikowski,
wicekrólem – Bogdan Strączkowski. Obaj otrzymali pamiątkowe upominki. Myśliwi nie
zapomnieli o seniorach koła,
wśród zaproszonych znalazł
się Czesław Hanczewski. Swoją obecnością koło zaszczycił
także Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak.
Po części podsumowującej
polowanie, wszyscy udali się
do wyremontowanego domku
myśliwskiego. Tam prezes Jan
Czarczyński wygłosił gawędę
o tradycji polowania, Czesław
Hanczewski opowiedział o początkach koła i jego historii,
jego wypowiedź uzupełnił Bogdan Łada- syn współzałożyciela
koła. Przy wspólnym posiłku
świętowano i już snuto plany
W.Wesołowna przyszłość.
ski, A.Pułaczewski
11 listopada. Pamiętamy.
tekst
J.Kowalska
zdjęcia
A.Kręc oraz nadesłane
93. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości obchodzi-
liśmy w naszej gminie podczas
uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gniewkowie 11 listopada
o godz. 12.00.
W każdej jednak szkole
w przededniu uroczystości
Wieści z Wierzbiczan
31 października dzieci w świetlicy w Wierzbiczanach
bawiły się z okazji HALLOWEEN. Przebierańcy brali
udział w różnych śmiesznych konkursach, ale punktem kulminacyjnym było odwiedzanie domów mieszkańców sołectwa. „Cukierek czy psikus?” to hasło,
które było wypowiadane po otwarciu drzwi. Oczywiście odpowiedzią były słodycze, które trafiały do rąk
uradowanych dzieciaków.
Sołtys, Lidia Stochmal
f
zdjęcia
w fotogalerii na okładce
odbyły się uroczyste apele,
śpiewano patriotyczne pieśni,
recytowano wiersze o upragnionej wolności.
Ponieważ coraz mniej młodych
kobiet potrafi zrobić ciasto drożdżowe, w tym numerze Pani
Marzanna Czeladka postanowiła podzielić się bardzo prostym
przepisem na drożdżowe rogaliki. To pyszne ciasto sprawdza
się w sam raz na jesienną szarugę. Pani Marzanna mieszka
w Gniewkowie, z zawodu jest
nauczycielem i pracuje w SP
w Murzynnie, prywatnie jest
żoną i mamą dwójki dzieci.
A tak sama mówi: - ,,U nas
w domu drożdżówka bardzo
często gości na stole, piekła ją
moja babcia, mama, a teraz ja.
Pamiętam te drożdżóweczki
z serem, rogaliki z wisienkami – a ten zapach …to chyba
zapach mojego dzieciństwa”.
Zachęcamy do dzielenia się
ulubionymi przepisami i wysyłania ich na: [email protected]
gniewkowo.com.pl.
Drożdżowe rogaliki
– 50 dag mąki
– 1 żółtko
i 1 całe jajo
– 5 dag masła
– szklanka
mleka
– 10 dag
drożdży
– 2 łyżki cukru
Z ciepłego mleka, łyżeczki cukru i drożdży przygotowujemy
rozczyn. Gdy urośnie, dodajemy
go do mąki, wbijamy jajo i żółtko,
dodajemy resztę cukru i roztopiony, przestudzony tłuszcz. Zagniatamy ciasto, rozwałkujemy
i tniemy na trójkąty. Na każdym
trójkącie układamy nadzienie
według uznania: mogą to być
wiśnie, konfitura, masa makowa, krem czekoladowy. Trójkąty zwijamy, nadając im kształt
rogali, układamy na wysmarowanej blaszce i pozostawiamy
w cieple do wyrośnięcia. Kiedy
rogaliki wyrosną smarujemy je
roztrzepanym białkiem i wstawiamy do gorącego piekarnika
(200°C) na ok 30 min. Pieczemy na złoty kolor.
Oprac. J. Gmaj-Murawska
nr 11/2011
GNIEWKOrama
10 ROZMAITOŚCI
Ocalić od zapomnienia
W
Kalendarz imprez
wędkarskich
Uchwałą zarządu PZW
Gniewkowo został ustalony
kalendarz imprez wędkarskich na rok 2012. Znamy już
daty zawodów organizowanych na wodach gniewkowskiego koła PZW nr 80.
styczeń-luty 2012 - Zawody Podlodowe, glinianki Michałowo
1 maj 2012 - Zawody Spinningowe, glinianki Michałowo
3 czerwiec 2012 - Zawody Spławikowe dla dzieci,
jez. Nowe Suchatówka
24 czerwiec 2012 - Zawody
Spławikowe o Mistrza Koła,
glinianki Michałowo
15 lipiec 2012 - Zawody Drużynowe o Puchar Burmistrza,
gliniaki Michałowo
5 sierpień 2012 - Zawody
dla działaczy i sponsorów,
gliniaki Michałowo
26 sierpień 2012 - Zawody Spławikowe Rodzinne,
jez. Nowe Suchatówka
15 październik 2012 - Zawody Spinningowe o Puchar
Prezesa Koła, jez. Nowe Suchatówka
ostatnich dniach paździer nik a tuż przed
dniem 1 listopada, gdzie wspominamy Wszystkich Świętych
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
uczestniczyli w akcji sprzątania
zapomnianych grobów.
Na sprzątanych grobach oraz
miejscach pochówku zasłużonych dla naszego regionu osób
rozbłysnęły również światła zniczy, ufundowanych specjalnie
na tę akcję przez p. Roberta
Dziębora. Warto wspomnieć,
że akcja została zapoczątkowana kilka lat temu i corocznie
bierze w niej udział coraz więcej osób. Do tegorocznej akcji
włączyli się również członkowie Towarzystwa Miłośników
Gniewkowa i Ziemii Gniewkowskiej, sprzątając groby inDawid Rogalski
nego dnia.
Jesienne zarybienia
Koło nr 80 PZW w Gniewkowie dokonało zarybień
w stawach znajdujących się
na gliniankach w Michałowie. W listopadzie, wpuszczono do wody między
innymi 800 kg karasia srebrzystego, 600 kg karpia, 200 kg
amura oraz 120 kg leszcza.
Łącznie do stawów wpuszczono 1720 kg ryb zakupionych
za kwotę 12.400 zł.
Dawid Rogalski
GNIEWKOrama
nr 11/2011
Personalia
Najlepszy biegacz z Gniewkowa
W
aldemar Tomczak to
obecnie jeden z najlepszych biegaczy w Gniewkowie. Ma 41 lat, żonaty, dwie
córki. Jego wyniki biegowe
budzą optymizm i chęć do
dalszej ciężkiej pracy jaką są
systematyczne treningi pięć,
sześć dni w tygodniu. Pan
Waldek nie jest nowicjuszem
w biegach długich, zadebiutował wiele lat temu. Pomimo, iż bieganiem zajmuje się
czysto amatorsko może pochwalić się bardzo dobrymi
osiągnięciami w tej dziedzinie,
między innymi 3 miejscem
w biegu na 10 km w Świeciu W 2000 roku na olimpiadzie „Świecie-Sydney”. Do tej
pory wystartował w 5 maratonach, w tym jednym w Leiden w Holandii. Jego rekord
życiowy to 2 godz. 55 min.,
na ciężkiej trasie maratonu
w Pucku. Złamanie przysłowiowej „trójki”, czyli zejście
poniżej 3 godzin na dystansie 42,195 m jest rzeczą trudną
i popartą ciężką i solidną pracą
treningową. Z wielu względów
w roku 2000 pan Waldemar
przerwał treningi i uczestnictwo w zawodach, powrócił
do biegania w roku ubiegłym.
Swoją wysoką formą wykazał
się w tegorocznym biegu Milewskich na dystansie 10 km
z Rojewa do Gniewkowa, gdzie
zajął 9 miejsce w klasyfikacji
generalnej, a przegrał z najlepszymi w kraju, między innymi z aktualnym mistrzem
Polski w maratonie. Jak sam
mówi, bieganie sprawia mu
wiele przyjemności i dostarcza
satysfakcji z każdym kolejnych
przebiegniętym kilometrem.
Następny bieg, w którym weźmie udział, to bieg Świętych
Mikołajów w Toruniu. Odbędzie się on 4 grudnia na dystansie 21,097 (półmaraton).
Joanna Gmaj-Murawska
WIEŚCI SZKOLNE 11
Bóg, honor i ojczyzna
tekst i zdjęcie
Paulina Rychczyńska
N
ajmłodsi ze szkoły Gaskach w przeddzień Święta Niepodległości ślubowali być
dobrymi uczniami i dobrymi
Polakami. W dniu 10 listopada br. Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Gąskach po raz
kolejny obchodziła swoje święto
- poświęcenia sztandaru oraz
nadanie szkole podstawowej
imienia profesora Józefa Kostrzewskiego. Przypomnijmy,
że w obrębie Gąsek, na kilku
stanowiskach badawczych
w ciągu minionych dziesięcioleci odkryto ślady kultury celtyckiej. Także i z tej przyczyny
patronem szkoły jest znakomity polski naukowiec, archeolog.
Uroczystości rozpoczęły się
Mszą Świętą, którą sprawował
ks. Kanonik Eugeniusz Kuberka. Rodziców oraz Burmistrza
Adama Roszaka i dyrektorów
szkół z gminy Gniewkowo przywitała dyrektor szkoły Anna
Kiestrzyn, a następnie oddała
głos przedszkolakom i gimnazjalistom, którzy pod okiem
nauczycielek: Alicji Wietrzykowskiej, Magdaleny Augustyn
oraz Aleksandry Koniecznej,
przygotowały program artystyczny. Po słowach przysięgi
ślubowania Anna Kiestrzyn dokonała ogromnym „zaczarowanym ołówkiem” pasowania na
ucznia 16 pierwszoklasistów,
którzy weszli do szkolnej społeczności na długie lata oraz
uczniów klasy pierwszej gimnazjum. Jak wspomniała dyrektor
szkoły „Bóg, Honor i Ojczyzna
niech będą drogowskazami na
całe życie. Każdy musi przejść
życie na swój sposób, ale macie
wsparcie oraz pomoc rodziny,
szkoły i kościoła”. Na koniec
obchodów zaproszeni goście
mieli okazję spotkać się na
poczęstunku przygotowanym
przez Radę Rodziców.
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
Partnerskie Projekty Regionu
G
mina Gniewkowo jest jednym z 23 beneficjentów
w Polsce i jednocześnie jednym
z 2 w województwie kujawsko-pomorskim, która otrzymała
dofinansowanie projektu z Programu „Uczenie się przez całe
życie” Comenius Partnerskie
Projekty Regio. Łączna wartość projektu na którą opiewa
umowa finansowa podpisana
z Fundacją Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodową Agencją
Programu „Uczenie się przez
całe życie” a Gminą Gniewkowo to kwota 34.400,40 euro.
Projekt realizowany będzie
w latach 2011 – 2013. Lokalnymi partnerami projektu
Comenius Regio są Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Wojska
Polskiego w Gniewkowie oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie. Partnerem
projektowym natomiast jest
Turcja, która jednocześnie
pełni rolę koordynatora projektu. Głównymi celami przedsięwzięcia jest zwiększenie
jakości wszelkich usług edukacyjnych świadczonych w naszej
gminie, wymiana doświadczeń
związanych z edukacją oraz
wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań edukacyjnych w ramach współpracy partnerskiej.
Pierwsze oficjalne spotkanie
partnerów z Polski oraz Turcji
miało miejsce w Sivas (Turcja)
w dniach 15 – 20 października
br. Grupę z Polski reprezentowała sekretarz gminy Gniewkowo Bogumiła Pęczkowska
wraz z pracownikami Pauliną
Rychczyńską i Beatą Czekalską oraz pracownicy Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie na czele z dyrektor
Dorotą Gliwińską, wicedyrektor Elżbietą Olszewską oraz
nauczycielami: Małgorzatą
Konieczką, Markiem Wesołow-
skim oraz Pawłem Skrajnym.
Pierwszej wizycie w Turcji towarzyszył szereg oficjalnych
spotkań z przedstawicielami
władz lokalnych oraz instytucji
odpowiedzialnych za szeroko
rozumianą edukację w prowincji Sivas. Delegacja z Polski
została bardzo ciepło przywitana przez partnerów tureckich,
a wszelkie spotkania odbywały
się w atmosferze przyjaźni,
otwartości oraz współpracy.
Polska grupa wzięła również
udział w panelu edukacyjnym,
na którym zaprezentowany
został system zajęć dodatkowych obecny w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.
Konferencja ta zwołana została
w ramach pracy projektowej.
Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zwiedzenia tureckiej szkoły, a także Uniwersytetu w Sivas.
Wizyta ta była świetną okazją do wymiany doświadczeń
oraz zawarcia nowych znajomości zarówno zawodowych,
jak i prywatnych. Kolejne
spotkanie w ramach projektu
Comenius Regio już wkrótce
w Polsce.
Kowalska Beata
- koordynator gminny
Skrajny Paweł
- koordynator pedagogiczny
nr 11/2011
GNIEWKOrama
12 WIEŚCI SZKOLNE
Spotkanie z klasą
tekst i zdjęcia
J. Gmaj-Murawska
N
iecodzienne spotkanie absolwentów dawnej SP
nr 2 w Gniewkowie miało miejsce 29.10. br. w restauracji
,,Lila” w Gniewkowie. Po 28 latach przedstawiciele z klas A, B
i C z rocznika 1975 – 1983 zorganizowali spotkanie klasowe.
Organizatorkom udało się skontaktować prawie ze wszystkimi
kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki. Nie wszyscy jednak
mogli przybyć tego dnia. Niektórzy mieszkają daleko od Gniewkowa lub poza granicami Polski.
Powitania miały bardzo żywy
charakter, gdyż po tak długim
czasie niektórzy musieli przedstawić się pozostałym, ponieważ
nie zostali rozpoznani. Również
zaproszone na ten wieczór nauczycielki p. Alina Woźniak, p.
Stanisława Fengler, p. Elżbieta
Białka i p. Elżbieta Trojanowska
serdecznie witały się ze swoimi
byłymi uczniami, którzy obdarowali je kwiatami i okolicznościowymi pamiątkami. Dalsza część
wieczoru upłynęła na oglądaniu
albumów ze zdjęciami z czasów szkolnych, wspominaniu
sytuacji, zdarzeń, a także tych,
którzy niestety odeszli już na zawsze. Wszyscy chętnie pozowali
do wspólnych zdjęć i opowiadali
o sobie, swoich rodzinach, pracy. Znakomita atmosfera tego
wieczoru, tańce i mile spędzony
czas na pewno przyczynią się do
ponownego spotkania za rok.
,,Za dwa lata obchodzić będziemy 30-lecie ukończenia szkoły
i mamy nadzieję, że wtedy więcej osób przybędzie na spotkanie
klasowe” - powiedziała nam p.
Obdarowane pięknymi bukietami panie nauczycielki. Od lewej p.
E. Białka, p. E. Trojanowska, p. A. Woźniak i p. S. Fengler
Wspólne zdjęcie
po latach
Małgosia, jedna z organizatorek
tegorocznego spotkania.
A oto lista uczestników tegorocznego spotkania klas A, B, C
rocznika 75-83:
Małgorzata Słoma (Milewska),
Renata Gołębiewska (Gajewska),
Iwona Duchnik (Zajączkowska),
Małgorzata Świerczyńska (Wiśniewska), Tomasz Wiśniewski,
Beata Kędzierska (Milewska),
Barbara Klimczak (Lewicka),
Wioletta Rybarczyk (Odważna),
Grażyna Gotowalska (Odważna), Ryszard Smolik, Katarzyna Dąbrowska (Polak), Robert
Wojewódka, ks. Mirosław Kaczmarek, Renata Klimkiewicz (Sadowska), Jacek Dąbrowski, Anna
Pawelska (Zaczkowska), Janusz
Bożko, Andrzej Tkaczuk, Alicja
Ćwiklińska (Gaura), Izabela Lelewska, Marek Bus.
Przedszkolaki pomagają bezdomnym zwierzętom
Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego dzieci
z Samorządowego Przedszkola
w Gniewkowie nie pozostają
obojętne na losy bezdomnych
zwierząt, które bez pomocy człowieka miałyby kłopot
z przetrwaniem tak trudnej dla
nich pory roku.
Przez cały październik na terenie przedszkola trwała akcja
„Pies i kot - nasi przyjaciele”.
Najmłodsi nie zawiedli i już od
pierwszego dnia zbiórki przygotowane w salach kosze zapełniały się przysmakami dla
zwierząt ze schroniska. Oprócz
karmy dzieci przynosiły zabawki dla psów i kotów, miski, koce,
poduszki, kołdry, wszystko, co
może pomóc w przetrwaniu
zimy. Cała akcja zwieńczona
została wspólnym spotkaniem
w dniu 26 października, na
GNIEWKOrama
którym dzieci rozwiązywały zagadki, rebusy, układały puzzle,
a także miały możliwość powiedzieć, dlaczego chciały włączyć
się w pomoc dla zwierząt. Ponadto wszystkie przedszkolaki brały udział we wspólnych
zabawach ruchowych związa-
nr 11/2011
nych z omawianą tematyką.
Na zakończenie spotkania
każdy mały uczestnik otrzymał
odznakę „Przyjaciela Zwierząt”
oraz kolorowankę.
Wszystkie zebrane dary przekazane zostały Schronisku
Dla Bezdomnych Zwierząt
w Inowrocławiu, które wyraziło ogromne podziękowania dla
najmłodszych przyjaciół zwierząt z Gniewkowa.
Ogromne zainteresowanie
przeprowadzoną akcją oraz
zaangażowanie ze strony dzieci, rodziców i wychowawców
świadczą o tym, że problem
bezdomnych zwierząt nie
jest obojętny mieszkańcom
Gniewkowa. W inowrocławskim schronisku mieszka ponad 200 psów i kotów, dlatego
akcję taką z pewnością warto
powtórzyć, gdyż potrzeby są
ogromne, a przedszkolaki chętnie otwierają swoje małe serduszka i odczuwają potrzebę
niesienia pomocy bezdomnym
zwierzakom.
Anna Mierzwicka,
Monika Szypura
WIEŚCI SZKOLNE 13
Spotkanie z leśniczym
Dnia 17 października 2011 r.
dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Gąskach wzięły udział
w spotkaniu z leśniczym Nadleśnictwa Gniewkowo panem
Kr ystianem Kujawińskim –
przedstawicielem Nadleśnictwa Wierzbiczany.
a pośrednictwem Nadleśnictwa i Lasów Państwowych
wychowankowie kontynuowali
realizację tematyki pt. „Jesień
w parku i lesie”. Przedszkolaki
poznały ekosystemy park i las
w różnych porach roku, a także
dowiedziały się o znaczeniu tych
środowisk dla człowieka i zwierząt. Poznały drzewa, ich gatunki, znaczenie wielozmysłowe
przyrody w różnych aspektach,
a tym samym podniosły swoją
świadomość ekologiczną.
Wspólne spotkanie z leśniczym było realizacją programu
„Święto Drzewa”, pod Patro-
Uczą się udzielać
pierwszej pomocy
Z
nem Ministra Środowiska włączoną w Kampanię Militaria
Drzew dla Planety. Przedszkolaki wraz z zaproszonym gościem posadziły pięć młodych
sadzonek drzew na terenie boiska przedszkolnego .
Za okazałą pomoc merytoryczną leśniczego, przekazane upominki dla dzieci oraz
udostępnienie sadzonek serdecznie dziękujemy: Nadle-
śnictwu Gniewkowa i Lasom
Państwowym.
Dyrekcja, wychowawca
i dzieci z Niepublicznego
Przedszkola w Gąskach
Oprac. Konieczna Aleksandra
Program „Święto Drzewa” objęty
jest Patronem Ministra Środowiska
i Prezydenta m. st. Warszawy oraz
włączony jest w Kampanię Militaria Drzew dla Planety prowadzonej
przez UNEP (ONZ).
Kolejne laury
dla Gimnazjum
U
rząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach wspólnie
organizowanych z Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych
w Toruniu obchodów Międzynarodowego Roku Lasów ogłosił konkurs dla szkół regionu
na najciekawsze zajęcia przyrodniczo-leśne. Celem konkursu była promocja placówek
edukacyjnych województwa
kujawsko-pomorskiego, które prowadzą ciekawe zajęcia
przyrodniczo-leśne dla uczniów
w oparciu o współpracę z Lasami Państwowymi oraz parkami
krajobrazowymi.
Swój udział w konkursie „Poznajemy nasze lasy” zgłosiło
Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie.
Praca konkursowa została wykonana przez p.
Paulinę Krychowiak-Popławską
(nauczyciela wyżej wymienionej
placówki) w oparciu o zajęcia
terenowe na ścieżce przyrodniczo-leśnej Rejna-Balczewo.
Zajęcia te zostały zorganizowane dla uczniów w ramach pracy Gminnego Klubu Twórczego
Ucznia w Gniewkowie. Praca
obejmowała prezentację multimedialną oraz autorski scenariusz edukacyjnych zajęć
przyrodniczo-leśnych przeprowadzonych podczas warsztatów
terenowych Rejna-Balczewo.
Dnia 24 listopada 2011r
w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu
wraz z wręczeniem nagród, na
które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół oraz autorzy nagrodzonych prac. W uroczystości
wzięły udział dyrektor Gimnazjum nr 1 im Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie mgr Elżbieta
Torgowska oraz mgr Paulina
Krychowiak-Popławska. Gimnazjum zdobyło II miejsce
i otrzymało dyplom oraz nagrodę w postaci telewizora marki
SHARP o wartości około 2500zł.
Nagroda została przekazana do
pracowni biologicznej gimnazjum, gdzie wzbogaci bazę środków dydaktycznych placówki.
Serdecznie dziękujemy za
pomoc i wsparcie w naszych
przyrodniczych działaniach Nadleśniczemu Gniewkowa Panu
Stanisławowi Słomińskiemu
i Pani Honoracie Galczewskiej.
Paulina Krychowiak-Popławska
Sprostowanie
W artykule na temat akcji Sprzątania Świata na str. 12 poprzedniego numeru „Gniewkoramy”
zabrakło informacji, że w akcji wzięła udział również Szkoła Podstawowa z Wierzchosławic. Za to
przeoczenie autorka tekstu oraz redakcja przeprasza zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniów szkoły.
Dzieci klasy „0” Szkoły Podstawowej w Szadłowicach przez
dwa październikowe tygodnie
uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy od pań Katarzyny Jaszcz
i Agnieszki Matyjasik. Dzieci na
pierwszych zajęciach poznały
numer alarmowy pogotowia
i uczyły się telefonicznie wzywać pomoc. Zajęcia drugie poświęcone były nauce układania
osoby nieprzytomnej w pozycji
bocznej bezpiecznej, podczas
kolejnych dzieci trenowały
udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Po dwutygodniowej nauce uczniowie
dali pokaz swoich umiejętności 3 i 4 – latkom, Pani Dyrektor
i nauczycielom. Dzieci zadziwiły zaangażowaniem, dojrzałym,
jak na ten wiek, podejściem do
tematu i umiejętnościami.
Zabawa z duchami
Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, 25 października br.
w godzinach popołudniowych
zmieniła sie w krainę duchów,
czarownic i upiorów. Tego
dnia w formie dyskoteki połączonej z licznymi konkursami
i zabawami odbyło się Halloween. Organizator imprezy,
Samorząd Uczniowski nagrodził najbardziej pomysłowych
uczniów za najstraszniejsze
przebranie i najciekawszą
dynię wykonaną na tę okazję.
Podczas tanecznej zabawy,
czas uatrakcyjniły liczne zabawy. (Marzanna Czeladka)
nr 11/2011
GNIEWKOrama
14 WIEŚCI SZKOLNE / KULTURA
Pieśni patriotyczne
śpiewają najlepiej w województwie !!!
9 listopada 2011 roku w miejscowości Zamek Bierzgłowski odbył
się konkurs pieśni patriotycznej
pt.:‘’Tobie Polsko’’. W festiwalu
wzięła udział młodzież z całego
województwa kujawsko – pomorskiego. Konkursowe zmagania
odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12
lat, i 13-15 lat, a poprzeczka
postawiona była bardzo wysoko.
Udział mogli wziąć soliści, duety oraz zespoły 3-4 osobowe.
Wszyscy uczestnicy dali z siebie
wszystko i widać było, że włożyli w swoje występy wiele pracy.
Pani Agnieszka Szafrańska –
nauczyciel Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
przygotowała 4 uczennice z tej
szkoły do zaśpiewania pieśni pt.:
‘’Kocham Cię Polsko’’. Zaangażowanie oraz wysoki poziom
artystyczny i wokalny Weroniki Baronowskiej, Doroty Majchrzak, Zuzanny Lorek i Natalii
Stefanowskiej zostały zauważone
oraz docenione przez jury i zaowocowały zajęciem pierwszego
miejsca. Dziewczęta otrzymały
pamiątkowe upominki, dyplomy
oraz dużą dawkę braw i zachwytów zgromadzonej publiczności.
Aleksander Kręc
informacje przekazała
Weronika Baranowska
Wykorzystanie
promieni
rentgenowskich
w stomatologii
(Kolejne zajęcia w ramach
obchodów Międzynarodowego Roku Marii Skłodowskiej
Curie)
10 listopada młodzież
klasy II f Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Kujawskiej
w Gniewkowie brała udział
w pogadance pt.: Wykorzystanie promieni rentgenowskich w stomatologii. Zajęcia
prowadziła lekarz stomatolog Dominika Dymalska,
która wyjaśniła uczniom,
jaki jest mechanizm powstawania promieni rentgenowskich oraz omówiła
budowę aparatu rentgenowskiego. Natomiast 14 listopada uczniowie brali aktywny
udział w warsztatach w gabinecie stomatologicznym Decodent w Gniewkowie przy
ulicy Toruńskiej, w którym
pani Dominika przyjmuje
pacjentów. Młodzież widziała
nowoczesny sprzęt stomatologiczny, m.in. aparat rentgenowski, a pani stomatolog
zademonstrowała sposób wykonania zdjęcia rentgenowskiego. Uczniowie przekonali
się, iż jednym z podstawowych
elementów skutecznego leczenia stomatologicznego jest
diagnostyka RTG.
Anna Jańczak
GNIEWKOrama
Plastyczne przedszkole
w gniewkowskiej
bibliotece
O
d 5 października Miejsko –
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Miejsko- Gminnym
Ośrodkiem Kultury sportu i Rekreacji w Gniewkowie prowadzi
zajęcia plastyczne dla dzieci.
„Plastyczne Przedszkole”
– taką nazwę nosi cykl środowych spotkań w bibliotece dla
dzieci, w których udział biorą
maluszki w wieku od lat 3 do
lat 5, nie uczęszczające do placówek przedszkolnych. Spotkania odbywają się w każdą środę
w godz. 12.00 – 12.45.
Zajęcia mają za zadanie: rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci, zdolność aktywnego
słuchania, a przede wszystkim
stwarzają okazję do miło spędzonego czasu z rówieśnikami i wyśmienitej zabawy.
nr 11/2011
Milusińskim w spotkaniach
towarzyszą babcie bądź mamy,
które aktywnie włączają się do
zabawy z dziećmi, udowadniając, że nie tylko muzyka łączy
pokolenia, ale wspólna zabawa
(MGBP)
również.
XI Dzień Papieski
28 października miał miejsce w Szkole Podstawowej
w Wierzchosławicach apel
z okazji Dnia Papieskiego. W apelu wzięli udział
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Apel rozpoczął się od
zaśpiewania piosenki pt.
,,Oto jest dzień” przez uczennicę klasy IV. Dwie uczennice z klasy V przygotowały
pokaz slajdów, potem dzieci
z ,,zerówki” śpiewały wesołe
piosenki np. ,,Kto stworzył
śpiewające ptaszki”, ,,Kiedy Jezus był malutki” oraz
,,Na jeziorze wielka burza”.
Weronika z klasy IV solo zaśpiewała pieśń ,,Tylko ty Panie”. Na koniec apelu zespół
,,Wierzchosławiczanki” zaśpiewał kilka pieśni. Wszystkim najbardziej spodobała się
prezentacja multimedialna
pt. ,,Jan Paweł II Człowiek
Modlitwy” zaprezentowana przez uczennice klasy V.
Uczniowie ubrani w galowe
stroje mówili wiersze i śpiewali piosenki.
Miłosz Plutowski
uczeń klasy VIb
KULTURA 15
Konkurs
fotograficzny
rozstrzygnięty
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Gniewkowie informuje o zakończeniu II etapu konkursu fotograficznego
pt.: „Lato, Ach to ty”.
Nagrody
otrzymują: I miejsce – Agnieszka
Stępowska, II miejsce – Ulka
Chrośniak, III – miejsce Szymon Stolarski. Wyróżnienie –
Weronika Bukowska.
Po odbiór nagród prosimy
zgłosić się do siedziby MGBP
przy ul. Dworcowej 5 w Gniewkowie, tel. 52 3558470. Zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy do kolejnego
etapu pt.: „Jesień”. Termin dostarczania prac do 30.12.2011
r. Regulamin oraz informacje
o konkursie w siedzibie biblioteki oraz na stronie www.
mgoksirgniewkowo.pl w za(MGBP)
kładce biblioteka.
Konkurs plastyczny
U
rząd Miejski w Gniewkowie przy współpracy
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych
wchodzących w skład gminy
Gniewkowo. Konkurs dotyczył
tematyki ekologicznej, a dokładnie: „Jak ja i moja rodzina
chronimy środowisko naturalne 2011”. Konkurs cieszył się
dużą popularnością wśród
uczniów, gdyż wzięło w nim
udział aż 253 młodych plastyków ze szkół podstawowych z:
Gąsek, Murzynna, Szadłowic,
Kijewa oraz Gniewkowa.
Wysoki poziom
przesłanych prac
sprawił wiele
problemów
organizatorom
przy ocenianiu.
Ostatecznie klasyfikacja wygląda następująco:
Klasy I
I miejsce: Magdalena Senske
ze SP w Murzynnie, Zuzanna
Pawlak ze SP w Murzynnie
II miejsce: Oliwier Cegielski ze
SP w Murzynnie, Wojtek Rogoziński ze SP w Murzynnie
kowie, Julita Sobieralska ze SP
w Murzynnie
Klasy II
I miejsce: Błażej Czaja ze SP
w Murzynnie, Angelika Stronikowska ze SP w Gniewkowie
II miejsce Alicja Murawska ze SP
w Kijewie, Dawid Szwugier ze SP
w Gniewkowie, Milena Wiśniewska ze SP w Gniewkowie, Mikołaj
Świderski ze SP w Gniewkowie
III miejsce: Kacper Podkowiński ze SP w Gniewkowie,
Weronika Ziemińska ze SP
w Gniewkowie, Patrycja Górka
ze SP w Gniewkowie
I miejsce: Julia Drzażdżewska
ze SP w Gniewkowie, Klaudia Jaskulska ze SP w Szadłowicach, Julia Orzeł ze SP
w Gniewkowie
II miejsce: Wiktoria Łasak ze
SP w Gniewkowie, Kacper Bartoszak ze SP w Gniewkowie
III miejsce: Wiktoria Piernik
ze SP w Gniewkowie, Dominik
Ferchow ze SP w Gniewkowie
Klasy III
I miejsce: Klaudia Kawczyńska
ze SP w Gniewkowie
II miejsce: Monika Łabuda ze
SP w Gniewkowie
III miejsce: Magdalena Mierzejewska ze SP w Gniewkowie
IV Klasy
I miejsce: Mikołaj Pawelski ze
SP w Gniewkowie, Gracjana
Kołodziejczyk ze SP w Gniewkowie, Bartłomiej Czeladka ze
SP w Gniewkowie
II miejsce: Michał Kruczykowski ze SP w Gniewkowie, Agata
Grabowska ze SP w Gniewkowie, Mikołaj Morawiec ze SP
w Gniewkowie
III miejsce: Daria Rutkowska
ze SP w Gniewkowie, Martyna
Modrzejewska ze SP w Gniew-
V Klasy
VI Klasy
I miejsce: Aleksandra Kuczyńska ze SP w Gniewkowie, Oliwia Marciniak ze SP
w Gniewkowie, Weronika Wyborska ze SP w Kijewie
II miejsce: Paulina Wicherska
ze SP w Gniewkowie, Sandra
Maciejczak ze SP w Kijewie
III miejsce: Monika Stepczyńska ze SP w Gniewkowie, Bartosz Kuczyński ze SP
w Gniewkowie
Prace zostały wywieszone
w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, gdzie każdy może je
podziwiać. Wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni książkami.
A.Sidorowicz
Biblioteka Publiczna
Od września działa w godzinach: od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-17.00,
w środy od 7.00-15.00,
a w soboty od 9.00-13.00.
Wybierz najpopularniejszego sportowca
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie organizuje plebiscyt na najlepszych sportowców
w naszej gminie za rok 2011.
Konkurs ten jest przeprowadzony z podziałem na kategorie. Zwycięzców pięciu kategorii
wybierze komisja konkursowa.
Zwycięzca ostatniej kategorii- NAJPOPULARNIEJSZY
SPORTOWIEC zostanie wybrany w głosowaniu otwartym.
Zapraszamy do głosowania
na najpopularniejszego sportowca. Karty do głosowania
są do pobrania w MGOKSiR, Urzędzie Miejskim oraz
w obiektach sportowych
MGOKSiR. Głosować można
do 6 stycznia. Jednocześnie
informujemy, że osobą odpowiedzialną za całokształt
spraw związanych z przebiegiem konkursu jest p. Sławomir Bożko, tel. 52 355 88 00.
nr 11/2011
GNIEWKOrama
16 KULTURA
Grudzień już tuż… tuż…
W
Mikołaj Pawelski
Konkurs świąteczny
rozstrzygnięty!
U
rząd Miejski w Gniewkowie
z przyjemnością informuje, iż jury konkursu w składzie: Anna Nawrocka, Paulina
Rychczyńska, Aleksandra Sidorowicz i Tomasz Wesołek wyłoniło laureatów w konkursie na
najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, organizowanym dla
najmłodszych mieszkańców
naszej Gminy. Cieszymy się, że
Konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Wybór
naprawdę był bardzo trudny.
Zamysłem Organizatorów
był niepowtarzalny wygląd
kartki świątecznej, gdyż wybrana praca konkursowa
zostanie wydrukowana w profesjonalnej drukarni i można
będzie ją nabyć podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
w dniu 10 grudnia br.
Zwycięską kartkę świąteczną wykonał Mikołaj Pawelski (uczeń klasy IV c SP
nr 1 w Gniewkowie) i to właśnie jego kartkę można będzie zakupić na stoisku UM
w Gniewkowie podczas IX Jarmarku Gniewkowskiego.
Wyróżnienia: Patrycja Zaparucha (7 lat, Gąski), Jakub Zaparucha (12 lat, Gąski), Błażej
Pipczyński (12 lat, Ostrowo),
Kamila Włodarska (uczennica
klasy IV c SP w Gniewkowie).
Zarówno zwycięzca konkursu, jak i osoby wyróżnione
otrzymują nagrody ufundowane przez Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka.
Wszystkie zgłoszone kartki
świąteczne można podziwiać
w siedzibie UM w Gniewkowie
od dnia 28 listopada do końca
bieżącego roku.
Anna Nawrocka
GNIEWKOrama
ielkimi krokami zbliżamy
się do chyba najprzyjemniejszego zimowego miesiąca.
Witryny sklepowe, strony internetowe i nasze mieszkania
zostały już ozdobione akcentami świątecznymi. Urząd Miejski wraz z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gniewkowie również przygotowuje się do tego
wyjątkowego czasu.
w Gniewkowie. Gwarantujemy,
że ten dzień będzie niezapomnianym dla wszystkich, którzy
przyjdą na gniewkowski Rynek
i będą uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wzorem
roku ubiegłego wszyscy milusińscy będą mogli porozmawiać ze
Świętym Mikołajem i zostawić
mu list z prośbą o swój wymarzony prezent.
Akcja Św. Mikołaj
Widać, że tegoroczny grudzień
będzie niezapomniany. Już na
początku miesiąca rozpocznie
się akcja zorganizowana wspólnie z Parafią p.w. Św. Mikołaja
i Św. Konstancji oraz Parafią
p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa o nazwie „I Ty możesz
zostać Świętym Mikołajem”.
Akcja będzie polegała na możliwości zakupienia biednym dzieciom prezentów świątecznych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej
Gminy do wspólnego kupowania. Tego zimowego przedpołudnia na gniewkowskim Rynku
odbędzie się bowiem IX Jarmark Gniewkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do zrobienia zakupów podczas
kiermaszu, gdyż nabyte upominki, dekoracje i prezenty
świąteczne z pewnością będą
niepowtarzalne.
6 grudnia (wtorek)
16 grudnia (piątek)
Zorganizowany zostanie koncert bożonarodzeniowy, połączony z wizytą Świętego Mikołaja
To spektakularne wydarzenie
odbędzie się o godz. 16.00.
Wspólne kolędowanie, puszczanie lampionów i możliwość
zabrania ze sobą światełka betlejemskiego w pełni wprowadzą
nas w atmosferę świąteczną.
Szlachetna Paczka
Zwieńczeniem imprez grudniowych będzie uroczystość odsłonięcia Szopki Betlejemskiej.
W grudniu odbędzie się także przekazanie prezentów od
Darczyńców w ramach akcji
„Szlachetna Paczka” oraz rozpoczniemy II edycję konkursu
na „Najlepszy Produkt Gminy
Gniewkowo”. Przypomnijmy, że
w konkursie tym wybierane są
produkty w trzech kategoriach:
produkt spożywczy, produkt przemysłowy i usługa, a brać w nim
udział mogą tylko przedsiębiorcy
z terenu Gminy Gniewkowo.
O szczegółach wszystkich
wydarzeń będziemy informować na bieżąco na plakatach
i stronie internetowej www.
gniewkowo.com.pl. Serdecznie
zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się i wspólne
przeżywanie tego wyjątkowego
Anna Nawrocka
czasu.
Wrażliwy człowiek o wielkim
sercu. Jego stylowa, niepowtarzalna gra na harmonijce ustnej ,
odzwierciedlała jego ciekawą osobowość. Był jednym z pierwszych
polskich harmonijkarzy posługujących się techniką overbending
polegającą na wydobyciu dźwięków spoza skali instrumentu.
W Gniewkowie wraz z Robertem Wojewódką (perkusja),
z którym wcześniej grał w Wojskowym Zespole Bluesowym,
stworzyli formację The Talking
Harp Blues Band, w skład której
weszli Jarek Lewandowski –Bas
i Adam Warakomski – Gitara.
W trakcie działalności zespołu
powstało wiele kompozycji, które
zagrane będą podczas Jam Session. Tym razem dla uczczenia
pamięci KOSMY partie harmonijki zagrają Jego przyjaciele: Roman Puchowski-gitara, Michał
Kielak-harmonijka, Wiesław Kryszewski-gitara, Krzysztof Okupski-skrzypce i Tomasz KURO
Kalemba-harmonijka.
10 grudnia (sobota)
Szczególnie
polecamy!
Jam Session
16 grudnia w M-GOKSiR
w Gniewkowie odbędzie się Jam
Session, na którym zagrają: Blues Folk 111, Roman Puchowski
i The Talking Harp Blues Band.
Koncert poświęcony będzie pamięci Darka KOSMY Chrościelewskiego lidera zespołu The
Talking Harp Blues Band, który
w 2011r. zginął w tragicznym
wypadku. Kosma, znany między
innymi z założenia w latach 80.legendarnej trójmiejskiej formacji 111 Blues oraz ze współpracy
z zespołem Dżem oraz Tortilla
Flat był laureatem festiwali Rawa
Blues, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Blues TOP oraz trzykrotnym
laureatem ogólnopolskiego konkursu pod nazwą Zaczarowany
świat harmonijki. W latach 20042005 Darek występował gościnnie
z projektem Roman Puchowski &
BlueSounds.
nr 11/2011
SPORT 17
Z miłości do futbolu
Nie zdajemy sobie
sprawy ile ciekawych,
młodych ludzi
mieszka obok nas,
którzy wyróżniają
w środowisku
lokalnym ciekawymi
zainteresowaniami.
K
olejna interesująca osoba,
którą zauważyliśmy w naszej gminie to mieszkanka Gąsek. Pasją 23-letniej Natalii
Sieradzkiej jest piłka nożna,
którą trenuje od 8 lat. Gra
na linii pomocnika w Kobiecym Klubie Sportowym Max
–Sprint w Bydgoszczy. Natalia
obecnie mieszka w Bydgoszczy
gdzie studiuje na kierunku wy-
chowanie fizyczne w Wyższej
Szkole Gospodarki. Czas wolny
poświęca treningom, które jak
sama mówi są dla niej przyjemnością, gdyż w drużynie
panuje miła atmosfera i jest rodzinnie. Wszystkie zawodniczki pracują na sukces drużyny
i mają wspólny cel. Jak mówi
„piłka nożna jest jedynym zajęciem, które sprawia jej tak
Orlik - nieczynny
ogromną przyjemność. Myślę,
że kobieca piłka nożna rozwinie się i będzie zauważona, gdy
zdobędziemy tytuł jak nasze
siatkarki”. Jej marzenie to gra
w reprezentacji Polski.
Futbol to również pasja Marty
Kryszak - licealistki z Gniewkowa, która obecnie mieszka
w Bydgoszczy. Trenuje również
w KKS Bydgoszcz, ale czeka do
listopada, gdy ukończy 16 lat
i wtedy zgodnie z przepisami
może wejść do reprezentacji
kobiet grających w ekstralidze
- najwyższa w hierarchii klas
kobiecych ligowych rozgrywek
piłkarskich w Polsce. Pasję
przejęła po ojcu, a mama Magdalena Skonieczna będąca
właścicielką firmy Max Sprint
z Gniewkowa wspiera jej piłkarskie poczynania, a poza tym
klub, którego jest sponsorem
P. Rychczyńska
tytularnym.
Mikrus Szadłowice na pierwszym miejscu
po rundzie jesiennej rozgrywek B-klasy.
guje do częstych treningów.
W tym roku dwóm zawodnikom, naszym nowym zawodnikom narodziły się dzieci
(Michał Tomczyk 27 lat - syn
Filip, Damian Kubiak 27 lat
- córka Oliwia). W drużynie
gra trzech Stępniów (0jciec
W
arto wspomnieć, że już poprzedni sezon 2010/2011
był dla nas udany, gdyż zakończyliśmy go na dobrym czwartym miejscu oraz mieliśmy króla
strzelców ligi – Pawła Stępnia.
Można przypuszczać, że właśnie
dzięki temu oraz dzięki bardzo
dobrej atmosferze panującej
w klubie pozyskaliśmy nowych
zawodników, którzy zainteresowali się zmianą klubowych barw.
Połowa drugiego sezonu
zakończyła się dla nas pierwszym miejscem w lidze, co jest
niewiarygodnym sukcesem.
Wygraliśmy wszystkie mecze
na własnym boisku, natomiast
ze spotkań wyjazdowych wygraliśmy cztery, przegraliśmy
jedno i jedno zremisowaliśmy
Atmosfera jest niesamowita,
a duch walki sportowej dopin-
- Jerzy, obrońca, synowie: Paweł, napastnik oraz Arkadiusz,
bramkarz). Warto także w tym
miejscu wspomnieć, że nie byłoby klubu, gdyby nie wsparcie
sponsorów oraz Burmistrza
P. Stefański
Gniewkowa.
2011-08-28 Mikrus Szadłowice 3:1 Iskra Sikorowo
bramki: Damian Sypniewski,Damian Kubiak, samobójcza
2011-09-04 Kolorowi Krusza Zamkowa 1:4 Mikrus Szadłowice
bramki: MichałTomczyk (2), Damian Kubiak, Mateusz Losik
2011-09-11 Mikrus Szadłowice 5:0 Kujawiak Sukowy
bramki: Damian Kubiak(2), Damian Sypniewski, Michał Tomczyk, Michał
Czarkowski
2011-09-18 Mikrus Szadłowice 2:1 Victoria Gnojno
bramki: Michał Tomczyk,Paweł Stępień
2011-09-25 Gopło Kościeszki 2:1 Mikrus Szadłowice
bramki: Paweł Stępień
2011-10-02 Mikrus Szadłowice 3:0 Tarant Wójcin
bramki: Damian Sypniewski, Paweł Stępień, Adam Łaszcz
2011-10-08 Równe Szanse Suchatówka 2:6 Mikrus Szadłowice
bramki: Damian Sypniewski (2), Paweł Stępień, Damian Mańkowski, Damian
Kubiak, Adam Łaszcz
2011-10-16 Mikrus Szadłowice 4:2 Orłowianka Orłowo
bramki: Paweł Stępień (2), Damian Kubiak, Damian Sypniewski
2011-10-23 Unia Leszcze 3:12 Mikrus Szadłowice
bramki: Paweł Stępień (5), Damian Sypniewski (5), Damian Kubiak (2)
2011-10-30 Mikrus Szadłowice 1:0 Arkadia Jaksice
bramki: Damian Kubiak
2011-11-06 Zjednoczeni Szarlej 2:2 Mikrus Szadłowice
bramki: Paweł Stępień, Damian Sypniewski
MGOKSiR w Gniewkowie
uprzejmie informuje, że Boiska
na gniewkowskim ORLIKU,
przy ul. Toruńskiej w okresie
zimowym od 1 grudnia 2011 r.
do 29 lutego 2012 r. będą nieczynne. W uzasadnionych
przypadkach będzie istniała
możliwość, w tym okresie, korzystania z Orlika przez grupy
zorganizowane, wyłącznie po
uprzedniej rezerwacji.
Kontakt: MGOKSiR
Gniewkowo, ul. Dworcowa 5,
tel. 52 355 88 00, [email protected]
mgoksirgniewkowo.pl
Spotkania z jogą
Od grudnia zmienia się miejsce zajęć z jogi. W środy
w godz. 18.30-20.00 spotkania
będą odbywać się w MGOKSIR na ul. Dworcowej 5.
Zajęcia poniedziałkowe zaplanowano nadal w Gimnazjum.
Sport i rekreacja
dla wszystkich
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji
w Gniewkowie po raz kolejny
zaprasza chętne osoby, całe
rodziny do czynnego udziału
w cyklicznej akcji „Sport i rekreacja dla wszystkich”. Ponawiamy nasze zaproszenie, gdyż
ta propozycja nie cieszy się zainteresowaniem, a naprawdę
warto z niej skorzystać. Teraz
w okresie jesienno-zimowym
zajęcia odbywają się w Hali
Sportowo-Rekreacyjnej przy
ulicy Toruńskiej 40 w Gniewkowie. Są to zajęcia całkowicie
darmowe, prowadzone pod
okiem instruktora. Nie trzeba
płacić za wynajem Sali ani za
instruktora. Oferta jest skierowana głównie do osób nie
mających do czynienia na co
dzień ze sportem.
Jak bardzo ruch jest ważny
w życiu każdego człowieka,
to chyba nie musimy nikogo przekonywać. Okazja do
tego jest wyśmienita. W miesiącu grudniu, ze względu
na święta, odbędą się raz
takie zajęcia i będzie to termin 11.12 br. (niedziela)
w godzinach 15.00-17.00.
Serdecznie zapraszamy!!!
S.Bożko
nr 11/2011
GNIEWKOrama
18 SPORT
A może Towarzystwo
Gimnastyczne „SOKÓŁ”...?
Czarni
w lidze A klasy
C
zarni Wierzchosławice
po nieudanym zeszłorocznym sezonie w V lidze
i pechowym spadku (zaledwie 1 punktem) rozpoczęli rywalizację w A klasie. Początek
nie zapowiadał się najlepiej
i można było sądzić, że zespół
jeszcze się nie pozbierał po
poprzednim sezonie. Wskazywały na to wyniki. Po 5 kolejkach nasi zawodnicy zdobyli
zaledwie 7 punktów zajmując 6 pozycję i tracąc do lidera - Noteci Gębice 5 ”oczek”.
Okazało się jednak, że była
to „cisza przed burzą” jaką
wywołał zespół w następnej
części sezonu. LZS CZARNI
z dorobkiem 34 punktów zajmują obecnie drugą pozycję
tracąc zaledwie dwa punkty
do lidera – drużyny z Kościelca. Zespół nie przegrał na
własnym boisku w bieżących
rozgrywkach meczu zdobywając 22 i tracąc tylko jedną
bramkę, zanotował cztery
zwycięstwa, jeden remis
i dwie porażki. Bilans bramek
strzelonych do straconych
wyniósł 22-12.
W chwili obecnej jesteśmy
uważani za jednego z poważniejszych kandydatów do
awansu, my jednak patrzymy na to spokojnie. Mamy
dobry zespół , który będzie
walczyć o jak najwyższe cele.
Inwestujmy w naszą młodzież
i mamy nadzieję, że już niedługo to ona będzie kreować
tę drużynę.
P. Brzustowicz
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo,
tel. 52 355 88 00
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
GNIEWKOrama
Nawiązując do artykułu z poprzedniego numeru GNIEWKORAMY przedstawiamy kolejną
ofertę aktywnego spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko.
owarzystwo Gimnastyczne
„SOKÓŁ” w Gniewkowie
powstało w 1895 r. i jest najstarsza organizacją krzewiącą
między innymi kulturę fizyczną
na naszym terenie. W chwili
obecnej posiadamy następujące sekcje sportowe:
– tenis stołowy,
– biegi uliczne,
– biegi na orientację.
T
Zadaniem naszym jest:
– przygotowanie najmłodszych do
uprawiania tenisa stołowego
– szkolenie podstawowe
– szkolenie dla zaawansowanych
– prowadzenie zajęć dla młodzieży
i dorosłych
– udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych
– organizacja turniejów wojewódzkich oraz dla społeczności
Gniewkowa i Gminy
– organizacja i udział w turniejach
T.G.”SOKÓŁ” w Polsce
– organizacja i udział w biegach
ulicznych, przełajowych i biegach na orientację
– udział w uroczystościach miejskich regionalnych i państwowych
wości zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele, zdrowy duch”,
– zmniejszenie patologii społecznej w Gniewkowie i Gminie
– rozwijanie i podnoszenie sprawności fizycznej
– podnoszenie poziomu sportowego.
Systematycznie bierzemy udział w rozgrywkach
ligowych i Wojewódzkich
Turniejach Klasyfikacyjnych
organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Również
bierzemy udział w maratonach,
półmaratonach, i innych biegach organizowanych w regionie i w Polsce. Nasze Gniazdo
bierze udział w światowych
zlotach TG „SOKÓŁ”, które
odbywają się co 6 lat w Pradze. Kolejny odbędzie się w lipcu 2012 r.
Celem naszym jest:
– promocja województwa kujaw–
–
–
–
–
sko – pomorskiego jako regionu
wspierającego obywatelskie
inicjatywy w zakresie organizacji
zawodów sportowych o międzynarodowym zasięgu;
upowszechnianie tradycji sokolich wśród dzieci i młodzieży
Gniewkowa oraz różnych
regionów Polski, a także Austrii,
Białorusi, Czech, Litwy, Słowacji
i Ukrainy;
kształtowanie postaw prosportowych i prozdrowotnych w środowisku dzieci i młodzieży;
wyrabianie karności i obowiązko-
Redaktor naczelna:
Joanna Kowalska
Kolegium Redakcyjne:
Anna Nawrocka (sekretarz redakcji)
Joanna Gmaj-Murawska
Aleksander Kręc
nr 11/2011
Towarzystwo chętnie pozyskuje nowych członków dorosłych, młodzież i dzieci - do
działania organizacyjnego
i uprawiania sportu.
Treningi i zapisy nowych
członków TG „SOKÓŁ” są
kontynuowane (dzięki uprzejmości Władz Miasta i Dyrekcji
Szkoły) na małej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Kujawskiej ul. Dworcowa 11 w Gniewkowie.
Dyżur redakcyjny w 1 i 2 wtorek
miesiąca w godz. 14.00-16.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Skład: in crudo design
Druk: Express Media Sp. z o.o.
Zapisy przyjmujemy
codziennie:
– Poniedziałek w godz. 18.30
– 21.30 sekcja biegów
– Wtorek w godz. 17.00 – 21.30
sekcja tenisa stołowego
– Środa w godz. 18.30 – 21.30
sekcja tenisa stołowego
– Czwartek w godz. 17.00 – 21.30
sekcja tenisa stołowego
– Piątek w godz. 17.00 – 22.00
sekcja tenisa stołowego
Godziny urzędowania czasem
mogą ulec zmianie w zależności
od organizowanych zawodów,
meczy i turniejów.
Informacji o zapisach i działalności TG „SOKÓŁ” można
uzyskać bezpośrednio:
– Marek Jasiński
tel. 603 224 626 ogólnie
– Artur Woźniak
tel. 791 927 213 szczegółowo sekcja biegów
– Stefan Hałas
tel. 662 002 289 szczegółowo sekcja tenisa stołowego
– Kazimierz Gołembiewski
tel. 606 676 376 szczegółowo sekcja tenisa stołowego
– Krzysztof Zaleta
tel. 604 244 327 szczegółowo sekcja tenisa stołowego
Siedziba TG „S OKÓŁ”
ul. Sobieskiego 25 Restauracja
„EDEN” tel./fax. 52 355 84 72,
[email protected], www.
sokol.dhs.pl
Również
informacji
udzieli MGOKSiR „Łącznica Kulturalna” ul. Dworcowa 7 tel. 52 355 88 00.”
M.Jasiński
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
Materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 12 grudnia
WIEŚCI SZKOLNE 19
Ślubowanie pierwszoklasistów
14 października był wyjątkowym dniem nie tylko dla nauczycieli i pracowników Szkoły
Podstawowej w Gniewkowie
ale również dla najmłodszych
uczniów, którzy od 1 września
dołączyli do naszej szkolnej
rodziny. Tego dnia uczniowie
klas Ia, Ic, Id oraz klas „0” złożyli uroczyste ślubowanie, ale
nim to się stało musieli zdać
przez swój pierwszy egzamin,
przygotowany przez Profesora
(w tej roli Kamil Podkowiński
z klasy VId), który składał się
z pięciu specjalnych zadań.
Klasa „0” pod opieką p. Diany
Brusiłowicz pokazała, że doskonale zna przepisu ruchu drogowego, klasa „0” pod opieką
P. Marii Świderskiej pokazała
jak ważna jest wspólna zabawa i przyjaźń. Klasa Id przygotowana przez p. Agnieszkę
Szupryczyńską opowiedziała
o Kujawach i zatańczyła Kujawiaka, klasy Ia przygotowana
przez p. Małgorzatę Koniecz-
kę i Ic przygotowana przez p.
Iwonę Jędrzejczak, nie tylko
opowiedziały o grzeczności ale
także przedstawiły tańce naszych unijnych partnerów Turcji i Hiszpanii. W dalszej części
akademii uczniowie stanęli do
uroczystego ślubowania i zostali
pasowani przez p. dyrektor Dorotę Gliwińską i p. wicedyrektor
Małgorzatę Nowicką. W uroczystości wzięli udział znakomici goście Przewodniczący Rady
Miejskiej p. Janusz Kozłowski,
p. Danuta Brzycka-Gulajczyk
–przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Gniewkowie, p.
Karol Posadzy –przedstawiciel
Komisariatu Policji w Gniewkowie, którzy pogratulowali
uczniom wiedzy i umiejętności,
jak również złożyli wszystkim
pracownikom szkoły serdeczne
życzenia, uczniowie klas II nie
zapomnieli o młodszych kolegach składając na ich ręce słodkie upominki.
Agnieszka Szupryczyńska
Wierzchosławice
Szadłowickie pierwszaki 31 października przystąpiły
do uroczystego ślubowania
Już od wczesnych godzin rannych każdy kto w szkole spotkał
na korytarzu pierwszoklasistę,
wiedział, że będzie to dla nich
wyjątkowy dzień. Uwagę wszystkich zwracały garnitury, białe
koszule, kokardy na szyi, piękne
sukienki, spódnice, odświętne
białe bluzki i uśmiechy od ucha
do ucha. Zanim jednak ten uroczysty moment nastąpił, uczniowie klasy pierwszej wraz z Panią
wychowawczynią Joanną Barszczewską-Tomtas przygotowali
scenerię i miejsca dla zaproszonych gości. Gośćmi oczywiście
byli rodzice i cała społeczność
szkolna. Uroczystość pasowania rozpoczęła Pani Dyrektor
szkoły Maria Kucharska, która
powitała wszystkich zebranych.
Wierzchosławice
Następnie szkolną scenę opanowały maluchy, którzy dając
upust swym aktorskim i wokalnym zdolnościom, wszystkim
udowodnili, że stać ich na wiele.
Złożyli również uroczystą przysięgę, która została nie tylko głośno i wyraźnie wypowiedziana,
ale również udokumentowana.
Każdy pierwszak odcisnął swój
kciuk w kronice szkoły i złożył
własnoręczny podpis pod słowami przysięgi. Również Samorząd
Uczniowski stanął na wysokości
zadania, gdyż nie tylko przyjacielsko przyjął najmłodszych do
wspólnego grona, ale też pomógł
w przygotowaniu „rogów obfitości”, które były prezentem na dobry początek wędrówki szkolnej.
Po uroczystości Pani Dyrektor,
rodzice, dzieci i wychowawczyni
udali się do klasy na słodki poczęstunek.
Szadłowice
Szadłowice
nr 11/2011
GNIEWKOrama
GNIEWKOrama
nr 11/2011

Podobne dokumenty