Informacja - plosnica.pl

Transkrypt

Informacja - plosnica.pl
Minęły dwa lata od wyborów samorządowych w 2006 roku. Co
ważnego wydarzyło się podczas tych dwóch lat w Gminie Płośnica?
Co udało się zrobić? Co przygotować na kolejne lata?
Przedstawiamy
Państwu
informację
przygotowaną
przez
pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy. Pokazuje ona rzetelną i
konsekwentną pracę na rzecz Gminy Płośnica wykonaną przez
samorząd w bieżącej kadencji.
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Płośnica
M. Michał Niedźwiecki
I. Rozwój Gminy
Obecna kadencja to bez wątpienia czas budowania podstaw do jeszcze szybszego
rozwoju Gminy Płośnica. Przygotowano lub zaktualizowano we własnym zakresie szereg
dokumentów strategicznych, niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych. Do
opracowań tych należy Gminna Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Płośnica na lata 2008-2015, warunkująca możliwość wydatkowania przyznanych
Gminie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu
Integracji Społecznej środków w łącznej wysokości 83 300 Euro, a także Plany Odnowy
Miejscowości dla wsi Skurpie, Rutkowice, Płośnica niezbędne do ubiegania się o
dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Obecnie w opracowaniu znajdują się kolejne dokumenty: aktualizacja Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płośnica oraz kolejne
Plany Odnowy Miejscowości. Przygotowywana jest również koncepcja utworzenia strefy
ekonomicznej na terenie Gminy.
II. Poprawa warunków życia mieszkańców
1. Oświata
Wiele zrobiono w ostatnich dwóch latach dla oświaty. W obecnej kadencji w oświatę
zaangażowano dużą część środków inwestycyjnych. W tym dziale zrealizowano jedną z
większych inwestycji, jaką była kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w
Niechłoninie (docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu,
remont pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz likwidacja
zarysowań ściany konstrukcyjnej).
Z kolei w Gimnazjum Publicznym w Gródkach została wymieniona stolarka okienna i
drzwiowa, w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkach docieplono ściany zewnętrzne, a
w Szkole Podstawowej w Płośnicy przygotowano świetlicę.
Ze środków przyznanych przez Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz przy udziale
środków własnych zainstalowano system monitoringu wizyjnego w Gimnazjum
Publicznym w Gródkach oraz w Szkole Podstawowej w Płośnicy, wspomagający czuwanie
nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży szkolnej. Pozyskano również trzy nowe
pracownie komputerowe w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny i MEN, zorganizowane w Szkole Podstawowej w Gródkach, Płośnicy
oraz w Gimnazjum Publicznym w Gródkach. W gimnazjum została również uruchomiona
siłownia.
W ciągu dwóch ostatnich lat w ramach projektów „Akcja Przedszkolak” oraz „Ja też
jestem przedszkolakiem” dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Płośnica zostały utworzone trzy ośrodki
przedszkolne w Zalesiu, Skurpiu i Gródkach, będące tzw. alternatywnymi formami
edukacji przedszkolnej. Do tych placówek uczęszcza obecnie 45 dzieci w wieku 3-5 lat.
Pozostałe inwestycyjne wydatki oświatowe to m. in. wykonanie dokumentacji
projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkach.
2. Drogi, chodniki
Dla przyszłego rozwoju gminy ogromne znaczenie ma dobry stan sieci dróg. W tej
kadencji zakończono przebudowę drogi gminnej Skurpie-Turza Wielka na odcinku 1,6
km, na którą część środków pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów. Przebudowa
polegała na uzupełnieniu nawierzchni warstwą pospółki, a następnie położeniu dywanika
asfaltowego. Sfinansowano również przebudowę (żwirowanie) dróg gminnych tzw. „Do
Ratkowskiego” - 3,2 km oraz „Gralewska” - 2,5 km. Dzięki dobrej współpracy ze
Starostwem Powiatowym zakończona została budowa chodnika w Gródkach.
W latach 2007-2008 wybudowano także:
l
zatokę autobusową wraz z peronem przy przystanku autobusowym w Turzy Małej
l
zatokę autobusową w Gródkach
l
zatokę autobusową z chodnikiem w Małym Łęcku
Potrzeby w inwestycjach drogowych są tak duże, że pomimo wielu prac wciąż
niezbędne są w tym zakresie kolejne przedsięwzięcia. Przyszłe lata wymagają więc
konsekwentnego inwestowania w drogi. W obecnej kadencji przygotowano szereg
dokumentacji technicznych dotyczących modernizacji, bądź przebudowy dróg gminnych,
między innymi projekt przebudowy skrzyżowania ulic Kościelnej i Dworcowej z drogą
powiatową wraz z uregulowaniem odprowadzenia wód opadowych w Płośnicy (wspólnie
ze Starostwem Powiatowym). Umożliwi to ich realizację w kolejnych latach.
3. Ochrona środowiska
Obecna kadencja przyniosła również Gminie inwestycje w ochronę środowiska.
Wybudowana została sieć wodociągowa ze wsi Jabłonowo do wsi Niechłonin, a w
miejscowości Skurpie wykonano studnię awaryjną.
Przygotowano również projekty następujących inwestycji:
l
budowa sieci wodociągowej (wymiana azbestowej) w miejscowości Niechłonin,
l
modernizacja i rozbudowa hydroforni w Jabłonowie,
l
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Turza Mała i Skurpie.
Realizacja powyższych przedsięwzięć planowana jest na najbliższe lata. Gmina Płośnica
zamierza ubiegać się o ich dofinansowanie m. in. z PROW 2007-2013.
4. Gospodarka komunalna
Ostatnie 2 lata kadencji to również remonty w zakresie gospodarki komunalnej.
Wykonano m. in. remont gminnego budynku mieszkalnego w Wielkim Łęcku (wymiana
dachu, stropów, przebudowa kominów oraz wymiana instalacji elektrycznej), wymieniono
okna w budynku mieszkalnym w Małym Łęcku, a także w gabinecie stomatologicznym
ośrodka zdrowia w Płośnicy.
5. Inne działania
W czasie trwania kadencji poddano remontom sale wiejskie w Płośnicy, Wielkim Łęcku,
Rutkowicach i Skurpiu. W dwóch ostatnich wsiach remonty wykonano ze środków
zewnętrznych, pozyskanych przez OSP Rutkowice oraz Radę Sołecką w Skurpiu. Z kolei
remont Wiejskiego Domu Kultury w Niechłoninie został wykonany przez lokalną
społeczność z użyciem zakupionych przez gminę materiałów.
W roku 2008 zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla
OSP Płośnica. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków Zarządu Głównego
OSP w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz środków własnych.
W tym roku udało się również zakupić fabrycznie nowy autobus o liczbie miejsc 17+1,
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowany z PFRON.
Podjęto też mniej kosztowne, ale ważne dla poprawy wizerunku Gminy działania:
zakupiono wiatę autobusową do Wielkiego Łęcka, a na 4 innych przystankach
wymieniono pokrycia dachowe, wykonano ogrodzenie, uporządkowano i wysypano
gryzem ścieżki oraz umieszczono tablice pamiątkowe na dwóch cmentarzach wojennych z
okresu I wojny światowej w lasach w okolicy Gralewa i Płośnicy.
6. Kultura i sport
Wspieranie kultury i sportu przez samorząd gminny odbywa się na kilku
płaszczyznach: m. in. finansowej, organizacyjnej, promocyjnej. Do ważniejszych
przedsięwzięć zrealizowanych w minionych dwóch latach należały:
l
XX i XXI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich „Płośnickie Lato
Teatralne” (organizowany przez GOK), na których zaprezentowane zostały
spektakle w różnych konwencjach oraz kategoriach wiekowych. Zespoły, które
brały udział w przeglądach to geograficzny przekrój kraju – od Wejherowa przez
Elbląg, Olsztyn, Ostródę, Warszawę, Łódź po Nową Sól i Katowice. Nie zabrakło
również lokalnych grup z Działdowa, Lidzbarka i Płośnicy. „Płośnickie Lato
Teatralne” stało się znaczącym przeglądem na kulturalnej mapie Polski i jest
ciekawą propozycją dla wszystkich.
l
Występy i sukcesy Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płośnicy (m. in.
„Srebrne Pasmo” na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP – Krynica
Zdrój 2007, I miejsce w kategorii musztry paradnej podczas XX Regionalnego
Przeglądu Orkiestr Dętych OSP – Połczyn Zdrój 2008)
l
Powiatowy Dzień Strażaka w Gródkach
l
Powiatowy Turniej Ruchu Drogowego
l
Gminny Dzień Strażaka w Gralewie
l
Dożynki Gminne, udział w Dożynkach Wojewódzkich
l
Dni Rodziny w Gralewie (2007) oraz w Zalesiu (2008)
l
Gminny turniej halowej piłki nożnej
l
Gminny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta
l
Wystawy prac
i wiele innych.
III. Wspieranie inicjatyw lokalnych
Jednym z ważnych zadań samorządu jest wspieranie lokalnych organizacji i
stowarzyszeń, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas obecnej kadencji
opracowany i wdrożony został program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wśród wielu cennych inicjatyw można wymienić powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół
Gminy Płośnica, zrzeszającego liderów społecznych z prawie każdej wsi Gminy Płośnica.
Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju i wspierania przedsięwzięć lokalnych.
Gmina przystąpiła również do projektu stanowiącego ciekawą inicjatywę edukacyjną,
pt. „Edukacja szansą na rozwój”. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminami IłowoOsada (lider partnerstwa), Działdowo oraz Kozłowo otrzymał dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu było wyszukanie i
aktywizacja liderów wiejskich, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności służące
zbudowaniu grup inicjatywnych, które przy odpowiednim wsparciu samorządów będą
projektować inicjatywy edukacyjne, jak również poszukiwać źródeł ich finansowania.
Obecnie w Gminie Płośnica takie grupy przygotowują 3 wnioski do POKL w ramach
działania 9.5 „Oddolne Inicjatywy Edukacyjne”.
W latach 2007-2008 rozpoczęła się także realizacja Programu Integracji Społecznej, w
ramach którego rozstrzygnięto pierwszy konkurs i podpisano umowy na realizację zadań
dla lokalnej społeczności, m. in. klub dziecięco-młodzieżowy, wyjazdy integracyjne dla
rodzin oraz spotkania integracyjne w miejscu zamieszkania. Program Integracji Społecznej
wpływa bez wątpienia na ożywienie życia społecznego na wsi. Kolejne konkursy zostaną
ogłoszone przez Gminę jeszcze w tym roku. Realizacja programu zakończy się w roku
2009.
IV. Plany na przyszłość
Przed płośnickim samorządem pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania.
Przygotowane dokumentacje techniczne pozwolą na realizację kolejnych inwestycji.
Wśród nich są: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Płośnicy i budowa sieci kanalizacyjnej
w kolejnych miejscowościach, budowa i modernizacja wodociągów, rozbudowa i
modernizacja hydroforni, przebudowa i modernizacja dróg, budowa sali gimnastycznej.
Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji niektórych planowanych zadań z
PROW 2007-2013. Niebawem zostaną uruchomione
dostępne dla Gmin fundusze i
ogłoszone konkursy. Daje to nowe szanse na pozyskanie środków pomocowych i nowe
perspektywy na rozwiązywanie samorządowych problemów. Mamy nadzieję, że już w
przyszłym roku będzie możliwe rozpoczęcie realizacji kolejnych inwestycji.