Gmina Płośnica, realizator projektu „Dobry start dla najmłodszych

Transkrypt

Gmina Płośnica, realizator projektu „Dobry start dla najmłodszych
Gmina Płośnica, realizator projektu „Dobry start dla najmłodszych”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH
Rodzaj zatrudnienia: Umowa zlecenie od 01.09.2010 r. do 30.06.2011 r.
Liczba godzin pracy w tygodniu: 4 h
I. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, najlepiej pedagogiczne o specjalności logopedia lub studia podyplomowe z
logopedii,
2. Przygotowanie pedagogiczne,
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych,
4. pomysłowość i umiejętność zainteresowania przygotowanymi ćwiczeniami, umiejętność
nawiązywania kontaktu z dziećmi, odporność emocjonalna, empatia oraz chęć pomocy innym,
5. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Obywatelstwo polskie.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat, 1 raz w tygodniu po 1 h w 4 punktach
przedszkolnych w Gródkach, Niechłoninie, Skurpiu, Wielkim Łęcku (16 h miesięcznie),
2. Współpraca z zespołem zarządzającym projektem „Dobry start dla najmłodszych”,
3. Współpraca z nauczycielem wychowawcą.
III. Dokumenty wymagane:
1. Życiorys i list motywacyjny,
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
5. List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z
29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w terminie do dnia 25.08.2010r. na adres: Urząd
Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica, osobiście lub za pośrednictwem poczty
(decyduje data faktycznego wpływu), lub przesłać na adres e-mail: [email protected]
Uwaga:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 023 696 80 08, wew. 28.