Grand Prix Łodzi 2017 w nordic walking

Transkrypt

Grand Prix Łodzi 2017 w nordic walking
Grand Prix Łodzi 2017 w nordic walking
Cel:
•
Wspieranie i popularyzowanie imprez nordic walking w Łodzi.
•
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
•
Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Łodzi.
•
Integracja zawodników nordic walking oraz instytucji i klubów sportowych.
Organizator:
•
inesSport Agnieszka Wolska - Sobecka
Współorganizator:
•
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi – www.mosir.lodz.pl
Miejsce:
•
Wszystkie imprezy rozegrane zostaną na terenie Parku 3 maja i parku Baden Powella.
•
Biuro zawodów czynne będzie od godz. 09:30 do 11:30 i znajdować się będzie na
terenie MOTODROMU - Małachowskiego 9
Zgłoszenia:
•
Do każdej edycji Grand Prix Łodzi należy dokonać oddzielnego zgłoszenia.
•
Brak weryfikacji przed startem będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją.
•
Zgłoszenia internetowe dostępne są na www.gplodzi.pl i wyłączane będą na 4 dni
przed każdą z imprez.
•
W dniu imprezy w biurze zawodów: od 09:30 do 11:30
Terminy imprez oraz dystans:
•
30 października 2016 - 12:00
•
27 listopada 2016 - 12:00
•
18 grudnia 2016 - 12:00
•
8 stycznia 2017 - 12:00
•
12 lutego 2017 - 12:00
•
19 marca 2017 - 12:00
Udział:
•
warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
•
udział w marszu mogą wziąć osoby które ukończyły 15 rok życia, dokonały rejestracji
w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku
życia dostępne jest na stronie www.gplodzi.pl
•
podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .
•
wpisowe na każdy marsz wynosi:
•
20 zł przy wpłacie na konto (płatne do trzech dni przed imprezą, że liczy się
data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora)
•
25 zł po w/w terminie oraz w dniu imprezy
• Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego
Dotpay.
• Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy
dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w
serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych.
•
wpisowe za poszczególne marsze można również opłacać w dniu imprezy w biurze
zawodów.
•
wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego
uczestnika.
•
w ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje poczęstunek oraz herbatę/kawę.
•
w przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest
do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze.
Klasyfikacje:
I. Klasyfikacja indywidualna:
•
Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 4 z 6 zawodów z
cyklu.
•
Klasyfikacja końcowa zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w
czterech najlepszych marszach danego zawodnika;
•
punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych marszach według
systemu: 1miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów;
•
zwycięzcą zostaje osoba która uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając
wyniki z czterech najlepszych startów;
•
w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym
miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w całym cyklu.
•
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:
M1 (15 – 29 lat) K1 (15 – 29 lat)
M2 (30 – 45 lat) K2 (30 – 45 lat)
M3 (46 – 59 lat) K3 (46 – 59 lat)
M4 (60 +) K4 ( 60+)
Wyniki:
•
Wyniki będą publikowane na bieżąco po każdym marszu na stronie www.gplodzi.pl,
www.biegampolodzi.pl, www.inessport.pl
Nagrody:
Nordic Walking
•
w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki.
•
każdy zawodnik, który ukończy co najmniej 4 imprezy z cyklu otrzyma pamiątkowy
medal.
Postanowienie końcowe:
•
Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
•
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
•
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.
•
Zawodnicy startują w marszach na własną odpowiedzialność.
•
Brak zwrotu chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
•
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
•
Organizator zapewnia szatnie, prysznice oraz depozyt.
•
Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który
musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną
zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór
oświadczenia dostępny na stronie www.gplodzi.pl.
•
Marsze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
•
Marsz NW jest to przemieszczanie się naprzemiennym krokami do przodu, z
zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym
okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
•
Każdy zawodnik, który będzie podbiegał dostanie ostrzeżenie od sędziego na trasie,
za drugie ostrzeżenie otrzyma karę 1 minuty, a za każde kolejne 5 minut
•
Wszystkich zawodników startujących w Grand Prix Łodzi 2016 obowiązuje niniejszy
regulamin.
•
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.
•
protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów na adres
[email protected]
•
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
•
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
Koordynator GP Łodzi 2017
Bartłomiej Sobecki