uctiluAtA ilR Xl t t #.,{/./ 0 r z ania22. p u /til.g2oo5 roku

Transkrypt

uctiluAtA ilR Xl t t #.,{/./ 0 r z ania22. p u /til.g2oo5 roku
ilRXl tt#.,{/./0r
uctiluAtA
SZTUME
T]EJSKIEJW
RADY
roku
zania22.
pu /til.g2oo5
z dnia30grudnhaxt'kokuw sprawieokrc6lenia
w sprawiezmianyuchwalyt{r )0001882004
nie
dotaciiz budietulliastaiGminy Mum.podmiotom
o udzietenie
;ffi-d;p"*.ia
celuosiqgniqcia
rysku'
nie dzialajqcym-w
publidznych.i
seftotannansOw
;Iilfiili;
zadania'
zleconego
orazkontroliwykonyvrania
sp*ol iiej roaiczania
( Dz'U'
gminnym
rokuo sarnozqdzie
z dnia8 m91ca
art.18ust'2 pkt.15ustawy
Napodstawie
]S9!
1998roku
z p62n.zn.f, at.118ust.2pt12.ustalyz dnia26listopada
;16d1. N, \tz, por..t591
rokuNr15,poz'148zpiftn'zm'l'
(Dz'U'z 2003
puUt'ninyctr
o finansacn
conastqPuje:
uchwala,
Mieiska
Rada
$1
Z m i a n i e u l e g a b e s 6 Z a t q c z n i k a N r 2 d o u c h w a | y N r n 0 ( 1 8 8 / 2 0 0 4sztum
zdnia30grudn
Gminy
Mia.sta
z
bud2etu
o
postqporania
udz-ietenie.dotacji
ry6u
i
; ;;;;irr6tenia
zysku,
wceluosiqgnigcia
publbmych
i n'edzialaj4cym
finans6w
do'sektora
,"d;,6ffi niezaliczonym
bzmienie:
otrzymujqp
zadania,
zteonego
wytonywania
;;I*anii6raz konroti
il*i;iri
przesuniq6
pd.r$9" pomiqdzv
dokonywania
umowy,
obowiqzyriania
tii]r.oi',j,iJdr;ie;;4il
umowy'
donlnp1szel
zalqcznik
stanowiaoei
w ofercie
okreSlonymi
koozt6w,
rodzilami
ioszczeg6tnymi
w
szczeg6lnie
mo2liwe
Pzesunigcie
kosztu,
iest
;i" wiei<veinA25'%uaku'anego
[i-"y*ffii
pzedstawionego
finansowego
i
merytorycznego
uzGadnienia
wymaga
pr.ypiora6n,
;;ffiilih
pisemnei.
wformie
ozezZeceniobiorce
wplyn{na
kt6ramoglaby
prowadzid
dosyluacji,
niemo2e
koszt6w
;ltizy pozyqbmi
i. #;;'e.i"
zmiangocenyiwydir6tertyztozonelwdrodzekonkunuofert'.
-,-,pzed
--^r poniesieniem
^^^i^. .
7
dni
naj$2n'e,i
zk,zyb
pozyciami
naleiy
midzy
5. wnioserb ptesuniecie
pzesuniqc
miqdzyposzczeg6lnymi
dokonywanie
Brak'wyra2enia.goily'un'*toiti*ia
,ryO.*u.
pozpjami
koszt6w.
(wydatr6w)
koszt6w
nowych
wprowadzanie
umowy,
obowigywania
L iiiJlf"pr**rfne jest,wtrakcie
woferc'e.
nieujg$ch
$2
pozostaje
zmian.
bez
zakesieuchwala
Wpozostalym
s3
Miasta
Urzqdu
ogloszeti
natablicy
Publicznej,
lnbrmacji
wBiuletynie
podbga
ogloazeniu
1.Uchwala
lokalnej.
orazwprasie
wSztumie
i Gminy
podiecia.
w{cie z dniem
wchodzi
2.Uchwala
*
qJ. I{' t -I
I
UZASADNIENIE
pzezRadgMiejsk4
Wadq.zku
z przyjeciem
w Sztumie
w dniu30grudnia
2004r,
uchwaly
w sprarie
podmiotom
okreilenia
trybupostepowania
o udzielenie
z bud2efu
i Gminy
dotacji
Miasta
nie
Sztum
publicznych
jej
zaliczanym
i niedzialaj4cych
dosektora
finansdw
w celuosiqgnigcia
zysku,
sposobu
pzedewszystrim
rozliczania
wykonywania
zleconego
zadania',
maj4c
nauwadze
orazkontroli
interes
stowazyszei
orazwychodzqc
napzeciwich postulatom
i wnioskom
wielokohie
skladanym
do
proponuje
Burmistza
Mimtai Gminy
Sztum,
siEwprowadzenie
zmiany
douzoruumowy
starowipego
na wstgpbudwaly.Proponowana
ZalqcmkNr 2 do wymienionej
zmiana
dotyczy
$ 16urnowy,
precyzyjny
przesuni$
pomtedzy
w kt6rym
w spos6b
uregulowana
zostdahilesliadopuszczalnych
poszczeg6lnymi
pnezstowarzyszenia
rodzajami
koszt6w
zwiqTanych
z calizacjE
zadarlpubliznych
gming
dofinansowanych
Sztum.
Do6wiadczenia
dotyclrczasowej
wspolpacyzE
Wzez
jak r6wnie2
stowarzyszeniami,
rozemanie
dokonane
w innychgmintrhw tymzakresie,
stanowiq
proponowanej
wystarczaj4ce
uzasadnienie
zmiany.Wychodzpzalemnapaeciwoczekiwaniom
gminySzfum,
stowazyszai
ubiegajqpych
sigo dotacje
z bud2etu
zabzpirczdlqichdobroi interes,
jak r6vtrn'e2
w celuwyeliminowania
w rozliczeniach
nieprawidlwoSci
dotacjiskut<uj4cych
zwrotem
przyznanych
proponuje
pzyjgcie
$rodk6w,
Burmistrz
zaproponowanej
Radzie
zmiany.
o
o
vuzoR
UMOWANR
pozarzqdor4
z siedlb4w .t:..'.'.:....
organizacjq
:.....':"
reprenntowanqprzez:
......................................arlan4ddeil,Thwrlobiucq',
1...................
2. .,................
2003r.
ushuryz dnia24kviriehia
z ryze{s-anl
zgodnie
Sr .l. ziii"niooaoi aecazecenlouiorcy,
(Dz.U, Nr 96,pz 873)realizejgzadania
i o wolonhriacie
i Oaai*6.i poZytupublicznego
w dniu..'...'.'......,
przezZecen'obioruq
w obrcrezlozorcj
szczeg6hno
otireCionego
oublicmego,
w zd<resie
siewykondzadanie
zoboniguje
G;.riSftj'.rtSgznit ni t oouirowy,a Zeceniobiorca
unnwie.
w niniejszej
okre6lonych
i nazasadach
o wsptrcle
powolanej
w usl 1, umowq
jesl
al 16ust 1 ustawy
unnwa w rozumieniu
2.Niniejsza
rediz*jzadania.
dotacjiw wysoko$ci
zadania
na realizacjg
sig do przekazania
zoboryi4zuje
52.l.aeceniodailca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( s. l.o"w
. .n. "i e ). .
.'.'..:...'......:'..(slownie)"
wwysokoSci
""'-' "" ""' '-"""" """'zostan4
finahsovic
i- izvinares"iroki
przeznaczony
Zeceniobiorcy
rachunek
bankoryy
w tymceluwyodrgbniony
pn*6zanenaspecjalnie
nrrachunku
" " " " " " " "':
z realizacjqzadania
a,ri4zanych
dooperacji
wfqpznie
umcnrvy'lub
30dniodddypodpisania
aiwciqgu
sPosdb':
b)w nastqpujryy
'.'."'"" 'dodnia"
'..slownie"...'
.........................
fi wvi6toid
rLansza
...........................sbwnie........ '.'..."..d0dnia'...
w'aiysotdci
tlfansza
'...
'......".'.slownie.
"' "' " "" 'dodnia'
............'.
wwysokosci
llltansza
'...
'.'....slownie.
...................
"' " """' 'dodnia'
wrvysoko6ci
lVtansza
podpisaniaunpt|,y d0
$ 3.1.Tennin wykonaniazadania usbla sig od dnia
nr2 doumrwy.
zdqpznik
stanowi4cym
z hamonograrEm
zgodnie
wykonane
zostanie
i. Zadanie
finansowo*siggowej
dokumentacji
vryodrgbnionej
doprowadzenia
g4.Zec€niobiorcajest
zobowiqpny
narealiz*jqzadania'
ofzymanych
finansowych
Srodkow
do:
zobowi4zanyjest
$ 5.4eceniobiorca
ds'
MiasbiGminysztum
Uraqdu
wyprzedzeniem.pracownika
z 7{niowym
infornnwania
1)pisemnego
zadania'
imprez
oobvwglryfsigw ramach
#tiOrprawitsaniz*jamipozan4dffi o orgnizacji
popzez
informacyjnych,
i mabridach
puUiraclan
w rbmin .aOania
zrindrnniryania
wwvdalrarrych
jeso
miejscu realizacji
zadinia- popaezwidocznEw
dochard<reru
ffi;;-f ;il;;'"
#;;;k
realizacji
fd<cie
dofinansorania
o
iadania
fierwan4doodbiorc6iv
pop*z usar4
informacjl
r'uU
UUfire
Sztum.
iGminy
Miasta
z budZetr
zadania
finansowych.zgodnh
smdkfoi
sigdowykozystania,przekazanych
zobod4zuje
$6'Zeceniobiorca
bkz'
umow4'Dotyczy..q
niniejsz4
okesionych
;;d"r; na jaki je u.ysfte,i ria wanint<ac-n
pzy
pzeuridle6
byto
niemzna
ld6rych
pnyrcdfizxilittfliorry,
uzyskanych
iz'c'noCOn
przezZeceniodarrce
od pnekazanph
"*etrt'.rafn,cn
*iit oscidota;ji,orazbOi:ef Uait<onyctr
6il*di,
zadania'
nawykonanie
[email protected]ie
K6renaleZV
5rodk6w,
zdialiaprrezzecadobiorog,
wykonywania
kontoleprauridloxoki
spranruje
Q7.1.aeceniodarca
finansourych'
muSrodkhv
pzekaz$ych
i tymwyO*onania
nng4bada0
pracowniry
Z€ceJliodailcy
i.liv trin*n rottro[ o r6rei'ntora* ust t, upouratnieni
pranidtovogci
dlaoceny
;;ftdty i innenobniginttirmiii,kt6rem4qiubnrog4n1;efzraczenie
wykonania
dotyczEcych
p6mie
inturmdi
tub
ni
oruaOJ'uO*g.nir Gtrie
zadania,
wtrfony*dnia
lub,
udo$pnit
na i4anle Xonfotujroego
iest zoboriganydostuczYd
iiOania.aeceniobiorca
pzez
i informdiw brminieokre$onym
wl'ia3niefr
udaeii
inbrnirji uaz
d;k;*rty iil noSniki
konfolujryego.
ureduswz6ru
spra'ozdaiz wykonywania_zad?.nrit
i. iru."i,i,oaro. moze2qdaeczggciorych,
z dnia
Spolecznei
i Polityki
Pracy
Gospodatki,
ilr.1stry
ntd OotordozaOzelia
Ierilt-.-d."1*r1
umofly
wzgru
publicznego'
ralmwegg
zadania
wzoru
obrtfredizac1
r.wsprawie
Zgpa6liehi16Zd03
(DzU'M 193,poz'
zadania
wykonania
bgo
z
spriwozdanii
i wzoru
taria puUticinego
;-.yd;i.
30dni'
wbrminie
powinno
zosb0dostarczone
189i).Spraurozdanie
przez
zwriobiorce
poninno
[email protected]
zostac
zadania
z wykonania
kofrcone
$ 8.1.Sprarozdanie
utt X
wynienigneq
z zdqznikiennr 3 do mzponqdzenia
zgodnym
ia tormulazu
Y S,.1
okreilonego
30 oii po uptpie brminuz*otuzeniarealizajizadania
;;ddil
wumowie. "-eriini.
wykuzy$ae
zobowiqTany
w $ 2 ust 1,Zeceniobiorcajet
okre$lone
finarEou/e,
Srodki
{ g.przyznane
jest
do bgo brminu
niarykozystarn
il ;;ii ..-.-.....-........Srookfinansore
.Zeceniobiorca
dotmjina rachunek
rozliczenia
1rt-dniod dniazaakceptowania
irU*lSt"ty arrbcifw terminie
nr'..."...'.
ZeceniodalcY
bankory
pochodzqgych
zeSrodk6w
optacanych
budowlane
i roboty
orazuslugi
nadoetawy
t 10.Dozandwiefr
publicznych'
o zarnhvieniach
sbsujepzepisy
Aeceniobbrca
i dotacji
wyst4ienia
sfon w przypadku
s1l.Umowamozeby6roariq4nana mocyporozun$enia
wvkonvwanie
a ksre uniemoaiwiajq
odpowiedzialnosci,
29io" brorwnieponosza
;k;il*,i;;
urfrowy.
finansoivych
zwrotsrodk6w
iewenfualny
skut<ifinatEowe
rorui4zania
unrowy
$12.Wpnypadku
protokole'
wsporzedzonym
SfonyokeSlq
w pzypadku
natphmiasbwym
zeskut<iem
mo2ebycro*dqanaprzezzecenkldarog
$ 13.Umowa
niendezytego
oraz
niebrminowego
z.przeznaczeniem,
driacjiribzgodnie
uOlbbnej
iriionyi11i1iy3nit
'tym
realizowarcgo
Eeczowegg
zd<resu
zmniejszenia
w szczegolnoSci
unpwy,w
wiionvwdnia
.t\?
i zalecei
wniosk6w
konfoliorazocenyrealizacji
wynik6w
na podstawie
strrierdzonego
zadania,
kwotgdotacji_wrorlslaryiniezgodnie
lmowg,zeceniodarca
poionrotnycn.
Rozwhzujec
'i'ustawowymi
-okresli
z budzetu
dotacii
oddniapzekazania
nal'czanymi
odsefl<ami
z pneznizenbn,wriz
uDlaty.
dokonac
naK6renaleiy
konta,
i numer
jejzwrotu
oraznazwg
gminy,
termin
spra'vozdania,
pzez Zleceniodalncg
umowynastqpiz chwilqzaakceptowania
$ 14.Wykonane
w$ I ust'1'
o kbrymmowa
$15,Wsze|kiezmianyumowywymagaj4zachowaniabrmypisemnejpodrygoremnie
--
$16'1'Dopuszczasigwfakcieobowiqt}wania.umowy,dokonywaniapzesun.lgd'v$t
doniniejvejumory,
stanowiqcei
oki*bnymiw ofercie
koszt6w,
rodzajami
latSgzT.k
ioszczeg6lnymi
'Oo
olo
mo2liwe
PzesuniEcie
kooztu.
iestw szczeg6lnie
nit 2F unkazarego
niewigi<izej
pzedstawbnego
i
finansowego
merytorycznego
"V*ioOri pzypht<ain,
uzasadn'enia
wymaga
uzasadnionych
pisemnej'
wformie
pzezZeceniobiorca
.
na
wptyn46
kt6ramoglaby
powadzie
dosytumii,
mo2e
kosz:t6wnie
miedz'poz'ciami
Z.izesuniqcie
ofert
konkunsu
wdrodze
ofertyzlo2onei
i wyd6r
oceny
zmianq
pniesieniem
zWyCnajS2niej
pozycjami
naF.lla
o pzesunipiemigdzy
3. Wniosek
.7dI .ezed
pzesuni$migdzyposzczegdlnymi
dokbnywanie
,nyortu.grar'wyrazeriia
zgoly'unemoiti*ia
pozyciami
koszt6w'
(wydatk6w)
koszt6w
norvych
wprorvadzanie
umorvy,
jest,wtrakcie
obowiq3ywania
tiiedopuszczalne
4.
wofetcie.
nieujgtych
z dnia
orazustawy
cywilnego
przeptsy
Kodeksu
umoile.ssup.sie
g tZiWzatrestlnieuregulowanym
Zeceniobiorca
r. Nr15,poz.148,zezm.).
(Dz:U.i 2003
publicznyih
r.o fiiansach
1998
i6 listopada
ustawy
prawa,w szczeg6lnoSci
pnepis6w
z
wynikaiqpe
Ze manesE muobowi4zt<i
o6wiadcza,
powolanei
w$1ust.1.
'S
Sbony
niniejvejumowy
i gtkonVwqniem
sporyporctalew zwr4ku.z
tg. Ewdntuitne
.zantarciern
pot{szechn€go.
s4du
'a4*cigego,
Zeceniodailcy,
nasiedzibq
zevzglgdu
rozsfzyg'nidid
ioOdaOz4
przyczymdwa
egzemplazach,
w'trzech.iednobzmiqrycir
spoidzona
Stg. Uri*. ninieFzizostata
ajedendlaZeceniobiucy'
dlaZeceniodarcy,
Zleceniodawca:
Zeceniobiorca:
o
* Niepobzebne
skre$lid.
ZAI-\CZNlKl:
-otintr
nr 1 do
w zalqcmiku
wzoruokreslonego
wedlug
publicznego
zlo2ona
zadania
realizacji
ft
2003r'
z dniaN paidziernika
Pracyi PolitykiSpolecznel
r|zWiadzqlaUinistraOoipoOarki,
zadania
wykonanie
o
umowy
wzoru
publicznego,
ramowego
zadania
ofertyrealizicji
*lprarb wzoru
bgozadania.
z wykonania
publicmego
i uzorusprawozdania
realizar4izd,ania,
2)harmonogram
w dniu
prawnym
ifaktycznym
z rejesfuzestanem
odpisu
o zgodno$ci
ii oC**.ieni. Zeceni6biorcy
podpisania
umowy.
JC\

Podobne dokumenty