Historia kl. IV-2

Transkrypt

Historia kl. IV-2
ZADANIE NAUCZYCIELA W MODULE VI (dla chętnych)
Autor: Anna Engel
Przedmiot/ rodzaj zajęć: Historia i społeczeństwo
Klasa: czwarta
Temat lekcji: W starożytnym Rzymie – powtórzenie przed sprawdzianem
Wymagania z podstawy programowej (wraz z numeracją):
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Chronologia historyczna.
Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., oblicza upływ czasu między
wydarzeniami i umieszcza je na linii chronologicznej, dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
9. Fundamenty Europy. Uczeń:
3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: prawo rzymskie, drogi, wodociągi.
Cele uczenia się ucznia:
Kryteria sukcesu dla ucznia:
Utrwalisz sobie osiągnięcia starożytnych Rzymian,
przypomnisz sobie, z których osiągnięć starożytnych
Rzymian korzystamy współcześnie, poćwiczysz
umieszczanie dat na linii chronologicznej i obliczanie
upływu czasu, przygotujesz się do napisania
sprawdzianu;
Ja uczeń: potrafię wymienić i opisać osiągnięcia
starożytnych Rzymian, wiem, dlaczego dla starożytnych
Rzymian ważne było budowanie dróg, wiem, z których
osiągnięć starożytnych Rzymian korzystamy współcześnie,
umiem umieścić daty na linii chronologicznej i obliczyć
upływający czas, utrwaliłem wiadomości potrzebne mi do
napisania sprawdzianu;
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów:
Uczniowie dotychczas poznali genezę powstania Rzymu, ustrój republiki rzymskiej, drogę Rzymu do potęgi,
dowiedzieli się o osiągnięciach starożytnych Rzymian, poznali prawo XII tablic.
Narzędzia TIK, które zamierzam wykorzystać na tej lekcji oraz cel ich zastosowania:
Tablica interaktywna, na której nauczyciel zaprezentuje ćwiczenia do wykonania, laptopy, które posłużą
uczniom do wykonywania ćwiczeń i testów online.
Strony:
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=1327524531&pag
e=article&article_id=318363 , na której uczniowie rozwiązują test online
http://eduseek.interklasa.pl/resources_for_iklasa/get_resource.php?type=1&id=139 , na której uczniowie rozwiążą
krzyżówkę interaktywną
http://bez-nauki.pl/test/129/Starozytny-Rzym/ , na której uczniowie rozwiążą test online i znajdą w nim błąd
Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów lekcji:
1. Uczniowie przypominają sobie wiadomości z poprzednich lekcji, które będą im potrzebne do napisania
sprawdzianu z działu.
2. W celu utrwalenia wiadomości z działu o starożytnym Rzymie uczniowie łączą się poprzez link
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=1327524531&pag
e=article&article_id=318363 i rozwiązują test online.
3. Uczniowie łączą się z http://eduseek.interklasa.pl/resources_for_iklasa/get_resource.php?type=1&id=139 i
rozwiązują dostępną tam krzyżówkę interaktywną dotyczącą starożytnego Rzymu.
4. Uczniowie przechodzą do strony http://bez-nauki.pl/test/129/Starozytny-Rzym/ - rozwiązują test wielokrotnego
wyboru. Zadaniem uczniów jest znalezienie jednego błędu w teście (jeśli zadania sprawia problem, nauczyciel dla
ułatwienia podpowiada, że błąd dotyczy określania wieków)
Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:
5. Na zakończenie wybrani uczniowie czytają swoje odpowiedzi do testów i krzyżówki. Ich wypowiedzi są
podsumowaniem całego działu i zawierają w sobie wszystkie cele.

Podobne dokumenty