Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_31.03.2010

Transkrypt

Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_31.03.2010
Skr6cone sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieh 3l '03 '2010r' (w tys' zl)
AKTYWA
I.
30 496
AKTYWATRWALE
Wartosciniematerialne
Rzeczowe aktywa trwale
Naleznoscidlugoterminowe
Inwestycjedlugoterminowe
- nieruchomo5ci
- dfugoterminoweaktYwafinansowe
Aktywa z g/tulu odroczonegopodatkudochodowego
IL
Na dziefi
Na dzieri
Na dziei
31.03.2010r.31.12.2009r. 31.03,2009r.
AKTYWAOBROTOWE
Zapasy
Nalehosci ls6tkoterminowez tytulu dostawi uslug
tnwestycielc6tkoterminowe
PozostalenaleznoSci
pienieZne
i ich ekwiwalenty
Sro<lki
Aktywa rwale przenaczonedo sprzrdaty
Pozostaleaktywa
L
KAPITALWLASNY
Kapitalpodstawowy
Kapital zapasowy
Kapital z aktualizacji $.yceny
Zysk (strata) z lat ubieglych
Zysk(strata)netto
IL
zoBowIAzANIA r RTZERWYNAZOBOWIAZAI\IA
Rezerwy na zobowiezania
Rezerwaz tytulu odroczonegopodatkudochodowego
Rezerwana Swiadczeniaemerytalnei podobne
.dlugoterminowa
- kr6tkoterminowa
Pozostalerezerwy
- dlugoterminowa
k6tkoterminowa
Zobowiazaniadlugoterminowe
Zobowiazania kr6tkoterminowe
Zobowiazaniaz Btulu dostawi uslug
z Qrtuluwynagrodzef
Zobowi4za.nia
Pozostalezobowi4zania
PASYWARAZEM
C
6 0s0
22 57i
7 39'7
22 57'1
7 39'7
9 71
1 5i 8 0
| 644
1 51 8 0
2 311
1C
| 77C
27 601
2354
20 793
28 094
| 91'7
1 91 5 3
0
23 93!
2 50(
17676
49
654
491
c
35(
55'7
909
2 644
3 022
c
0
331
146
909
5 638
59 306
9 70'l
0
2 565
38 444
Na dzief
Na dzief
Na dzief
PASYWA
14s09
365
5 912
0
58 105
AKTYWARAZEM
31212
31.03,2010r.31.12.2009r 31.03.2009r.
37 47't
t5 496
17 212
l0 34c
4 578
-993
38 466
ll29(
t5 496
6 07:
0
r0 572
172r2
l0 336
-5 19J
-s 03c
6t'1
-321
20 628
20 840
27 t46
5 786
2 581
603
6 825
3 254
603
4701
1304
442
(
35
33'1
226
2 972
35
2 561
2 93'1
2 95:
0
0
14 015
tl 822
673
| 524
22 441
1 91 8 2
1 48(
s9 306
ia 444
37'1
226
2 596
t4 842
rr 379
644
2 819
58 105
441
2 955
c
178:
z calkowitychdochod6wza okrcs od 01.01.2010r.do 31'03.2010r'[uklad
Sk6cone sprawozdanie
kalkulacyjnyl (w tYs.zl)
Wyszczeg6lnienie
Dzialaln ot 4 hontvnuowans
produld6w,towarowi materia'l6w
[rarchoay nenote sprzedazy
Koszty sprzedanych produld6w, towar6w i material6w
Zvsk (strata) brutto ze sprzedaiy
Koszty sprzedazY
Kosztyog6lnegozazqdu
Zvsk (strata)ze sprzedaZy
Pozostaleprzychodyoperac$lgPomstalekoszty operacYjne
Zvsk (strata) z dzialslnos!i9p9!qgy,i4qlPrzychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) prued opodatkowaniem
Podatekdochodowy
- podatekdochodowybie@qY
- podatekdochodowYodroc4g4Y
Zysk (strata) netto z dzialslnoscikontynuowanej
DzialalnolC uniecha4g
Zyik (snata)netto na dtial449&i?qqjgg!9!qlZysk (strata) netto
Inne calkowite dochody
- st''"*i
attyw6wfinan!q!ry949!!9P!y949-!Plz94q4-
- skutki"rycenv
aKualizacjimaj4tkulqqlggg
Inne calkowitedochody(netto)
Calkowitedochodyogolem
Zvsk (strata) netto na iedna akcie (w zVgr. nq-iq4qq rkcigZ dzialalnosci kontynuowanej i zaniechanej
- podstawouT
- rozwodniony
Z dzialalnoscikonWnuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
Za okres
Za okres
01.01.201001.01.2009
31.03.201031.03.2009
l3 350
12 940
410
37'l
t2 590
107'78
| 812
1039
-t 006
1240
247
26
sl)
57
2l
-972
2
t<',
42
287
7
l5
-985
8
328
0
8
-993
328
:321
0
0
0
-321
0
0
0
-993
0
0
-0,06
0
0
-321
-0,05
-0,06
-0,05
-0"03
-0,03
-0,06
-0,03
-0,05
-0,03
0
0
-993
Skr6conesplawozdanieze zmianw kapitalewlasnymza okres od 01'01.2010r'do 31'03'2010r'
(w tys. zl)
Wyszczeg6lnienie
Kapital wlasny na Doczatekokresu (BO)
- ^tt^ry pt4,jrty"h t"*d (polityki) rachunkowo5cii korygowanie
bled6w
Kapital wlasny na poczqtek!@q-@q)apgi9l9@9!
Kaoital oodstawowy na pocz4tekokresu
- emisiaakcii
Kaoital Dodstawowy na kotriec okresu
KapitalzaPasowyn@
- zwiekszenie( z tytulu)
akciepowy2eiwarto6cinominal4qi
podzialzys@
Srodk!4!wa!c!a sprzedanych
aktualizaci
Za okres
Za okres
Za okres
01.01.2010 01.01.2009 01.01.2009
31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009
tt 617
10 534
38 466
0
0
17212
10 534
6 075
9 421
t5 496
0
0
t 7z t z
0
16 953
38 466
t5 496
0
rs 496
0
0
to)
94
0
tl 617
6 075
0
6 075
0
0
0
0
0
C-..,--'
<-:-.2'-'\--.AVat
t7 212
l7 212
0
0
0
10 336
4
4
0
0
0
0
10 340
-4 578
0
0
9 489
941
t0 572
0
0
0
0
0
0
Doh.yciestraw z lat ubieglYch
KaDital zaDasowYna koniec okresu
Kaoital z aktualizaciiwycenyna pocz4!!9L!89!g
- zwiokszenie(z t:rtliu)
kapitaluz tytulu$qraliza{llryggly-.
rozliczenie
SrodkOwtwatych
Drzeszacowanie
- zmnieiszenie
(z tytulu)
sDrzedazSrodk6wtrwalych
KaDitalz akhralizacii wyceny
KaDital z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Zvsk (strata) z lat ubieglychna poczAtekokresu
Zvsk z tat ubieglych n4Iqq?e!91(!!I99!-
- zwiekszenie
(z Btulu)
- znnieiszenie(z tl'tulu)
pokrycie shaty z lat ubiegtYch
przeniesienie
na kapita&gp4lgwy
Zysk zla,t ubieglych na kgqiggalgqg
Strala z lat ubiegvch na pocz4te[qkrglq
- zwiekszenie
(z tytulu)
- zmnieiszenie(z t14ulu)
Dokryciestrat z lat ubieglychz kapitatuzapasowego
pokrycie shaty z lat ubiegfuq
Strata z lat ubieglych na koni9gltlgqq
Zvsk (strata) z lat ubieglych na konlec okrezu
Wynik netto
- zvsk netto
- stratanetto
IL Kapital wlasnyna koniecokr€su(Bz)
UI. Kapital wlasny, po uwzglqdnieniu proponowanego podzialu
zvsku(ndkrvcia stratY)
0
941
94
94
0
10 336
l0 572
-s 030
- s030
0
2 060
0
2 060
0
0
0
1 895
0
0
0
0
0
0
4 578
to)
0
7 090
0
0
0
0
0
4 578
-4 578
-993
0
993
0
0
s 030
0
0
0
0
I 895
0
l 895
5 l9s
-5 195
s 030
-s 030
-321
0
321
37 477
617
617
0
38 466
rl 296
37 471
38 466
rr 296
do 31.03.20101.
[metoda
z przeplyw6wpienigznychza okresod 01.01.2010r.
Skr6conesprawozdanie
Wyszczeg6lnienie
PrzeDlvwv Srodkow pienig2nychz dzialalnqsliqpgl4glilqlZvsk (strata) przed opodatkowSlD4
KorektY razem
Amo*yzacja
Zyski (straty) z tltulu r6tnic kursowych
Odsetkii udzialy w zyskach(dywidendy)
Zysk (strata)z dzialabro6ciinwestygyi4q!
Zmianastanurezerw
Zmianastanuzapas6w
Zmianastaru nalernosci
Z.i""a;t"nu r"bo*tas"i k6tkoterminowych, z wyj4tkiem poi,yczek
i kred)46w
Zmianastanupozostalycb
Cf$ryqvi-zaplaconypodatekdochodowy
Przeptywy pienigznenetto z dzialalnosci oDeracyinei
PrzeplywySrodk6wpienigrnfh z dzialaln
wptvwy -
Za okres
01.01.2010
31.03.2010
Za okres
01.01,2009
31.03.2009
-985
-321
1 398
t7l
0
707
0
0
205
0
I
-J to
-438
| 659
-247
2 081
1 554
2 994
0
413
:2 275
-612
0
386
6
0
710
C.-^ " <-t"'--.--\Va
6
?t,,^ia
ol--rr^'6w
0
finrn(^wv.Jl
wwdqfki
Nlli"i" *uttos"i t iematerialnychorazrz€czowychaktyw6w trwatych
Nabycieakqvw6wfi nansowych
Inne wydatki inwestYcYjnq
Przeptywy pienieZnenetto z dzialalnosci inwesrycyinej
D----r.mr,
6' 'llrrtw nieniglnvch
125
40
0
85
naftn
z dzidclnn(ci
finansowei
Przeplywypienipinenetto' razem
--i--o
rtonn
{rndL6{,
77
0
0
z dzialalno6ci finansowei
-.^ l*'*r, netto z emisii akcii i innvch instument6w kapitalowylb
Wydatki
- platnoscizobowi@i z tyhrlu un6w leasingufinansowego
-i-hidina
77
-119
150
D-^-L-^,
0
0
niAnietnvch-
w tvm:
Srodki pienigine na poczq!9!!@!!Srodki nienie2nena koniec okrglqrl4lryEl- o osraniczonei
mozliwoscidysponowania
0
0
0
26
26
tt7
-26
4l'
283
283
4ll
146
trf,/
208
491
Dodatkoweinformacie i obia6nienia
I. Informacje o Emitencie
Nazwa(firma):,,INSTAL-LUBLIN"Sp6lkaAkcyjna
FormaprawnaEmitenta:sp6lkaakcyjna
Kraj siedzibyEmitenta:RzeczpospolitaPolska
Siedzibai adles:ul. LucynyHerc9,20'328 Lublin
Numertelefonu:+48 81 744 00 31
Numerfaksu:+4881 744 1607
Adrese-mail:[email protected]
Stronaintemetowa:www'instal.com.pl
NumerREGON:430046288
NumerNIP: 7 12-015-76-18
NumerKRS: 0000023958
przy
1. PrzedsigbiorstwoInstalacji Przemyslowych,,INSTAL-LUBLIN" S.A. z siedzib4w Lublinie
Gospodarczy
ul. L. Herc 9 zarejestrowanejest w S4dzie Rejonowl,rn w Lublinie, XI wydziat
pod nr KRS 0000023958'
KrajowegoRejestruSqdowego
podstawowy przedmiot dzialalno5ci Spolki ,,INSTAL-LUBLIN" S.A. to wykonywanie instalacji
wodno-kanaliiacyjnych,cieplnych,gazowychi klimatyzacyjnychPKD 43'22'Z'
2. Rokiem obrachunkowymdla Sp6lki jest rok kalendarzowy'
Czastrwanta dzialalnoSciSp6lkijest nieograniczony'
dane
3. Sprawozdaniefinansowe sporz{zono za okes od 01'01.2010r. do 31.03'2010r',
do 31.03.2009r'
zaokresod 01.01.2009r.
por6wnywalne
C--,-*i-r--,----ln<4
4. SkladosobowyZ'arz4duorazRalyNadzorczejna dzief 31'03'2010r'
r.:
Sklad Zaz4du na dzief 31.03.2010
JanMakowski
PrezesZarz4dtt'
CflonekZav-qdu-Wiceprezes- PiotrCiompa
r.:
Sklad Zarz4du na dziei 17.05.2010
JanMakowski
PrezesZalz$ttCzlonekZarzqdu-Wiceprezes- PiotrCiompa
Sklad Rady Nadzorczejna dzierfl31.03.2010r.:
JacekKlimczak
Przewodnicz4cyRadyNadzorczej JaroslawWi6niewski
Wiceprzewodnicz4cyRadyNadzorczej
GrzegorzKubica
Seketarz RadyN adzorczelRafal Abratariski
CzlonekRadyN aAzorczei
fukadiusz M4czka
CzlonekRactyN adzorczejSktad Rady Nadzorczei na dzief 17.05.201'0r.:
JacekKlimcza'k
Przewodnicz4cyRadyNadzorczej JaroslawWiSniewski
Wiceprzewodnicz4cyRadyNadzorczej
GtzegorzKubica
SekretarzRadyN adzorczej
Rafal Abratanski
CzlonekRadyN adzorczej
ArkadiuszM4czka
CzlonekRadyN adzotczej
5. Sprawozdanie finansowe zawiera dane l4ozne, Sp6lka posiada podmiot zaleimy' kt6ry
samodzielniesporz4&a sprawozdaniefinansowe.
co stanowi
Emitent posiada590 udzial6w w sp6lceGEOCLIMA Sp. z o.o. z siedzib4w warszawie
kapitafu zakladowego.
| 00%o
6. Sp6lkajestjednostk4dominujqc4i sporzqdzaskonsolidowanesprawozdaniefinansowe.
Sp6lkajestjednostkqdominuj4c4wobecsp6lkiGEOCLIMASp.zo.o.zsiedzibqwWarszaw
i sporz4dzasprawozdanieskonsolidowane.
roku stanowilagrupqkapitalow%gdy2posiadala
7. Sp6lka,,Instal-Lublin'S.A.na dzieri31.03.2010
jednostkEzalein4.
z o.o.
Dnia 29 paiZdziernlka2009 r. Emitent nabyl 100Y"udzial6w w sp6lce GEOCLIMA Sp.
z siedzib4w Warszawie.
Sp6lka
Dnia 30 kwietnia 2010r. wskutekumorzenia80% udzial6w Spolki ZakladProdukcyjnyInstal
19
udzial6w
. i'o^""ro"q odpowiedzialno6ci4z siedzib4w Lrrblinie, posiadaneprzez Emitenla
tej spolki'
stanowiobecnie95 Yokapitah zaLJadowego
8. W okresieobjEtymsprawozdaniemfinansowl'rnnie wyst4pilopolqczenie'
gospodarczej'
9. Sprawozdaniefinansowesporz4dzonoprzy zalozeniukontynuowaniaclzialalnosci
raportu
10. Sprawozdanie finansowe nie podlegalo przeksztalceniu, od publikacji ostatniego
w celu zapewnieniapor6wnylvalno3ci'
Sr6drocanego
zasadrachunkowo5ci
II. Opis zastosowanych
jest zgodne
1. Kwartalne skr6cone sprawozdaniefinansowe Sp6lki na dzieri 31.03.2010r'
z MiqdzynarodowymStandardemRachunkowo$cim 34'
same zasady (polttykq)
W kwartalnym sprawozdaniu finansowym Sp6lka zastosowala te
finansowym'
rachunkowo6tii -etody *y""ny, kt6re stosowalaw ostatnimrocznymsprawozdaniu
prezentowanesprawozdaniefinansowe rzetelnie przedstawiasltuacjq finansow4 Sp6lki' wyniki
finansowez dzialalno6cii przeplywySrodk6wpieniEzrych'
kosztu historycznego'
2. Niniejsze sprawozdanie zostalo spolzQdzonew oparciu o -ryu98
sq wyceniane wedlug
z wvjatkiem nieruchomosciinwesrycyjnyctr,aktyw6w finansowych, kt6re
warto6cigodziwej.
finansowegojest PLN'
3. Walut4 funkcjonatrq i walut4 prezentacjiwszystkichpozycji sprawozdania
iprawozdanie fiiransowei wszyitkie daneobjafniaj4cepodawanes4w PLN'
Transakcjewylazonewwalutachobcychprzeliczarres4nazlotepolskieprzyzastosowaniukursu
zaokr4glef
obowiqguj4cegow dniu zawwcia transakcji W przypadku konieczno5cizastosowania
zostalyonewykonanewedlugzasadog6lnych'
4. SzacunkiksiEgowe
i przyjqcia
Sporz{zenie sprawozdarifinansowychwymaga od Zuzqfui uZyciapewnych szacunk6w
w
do przyszlychzdarzei, kt6re rnog4wylvierai wptylv na wartos6aktyw6w i zobowi4zari
"ko""i,co
nnansowych.SzaCunkii zatoircrtrapodlegajqci4glej ocenie,
p.r'srfycft spru*-d-iach
ir"i.V.ni
-wredzy
ZarzedL doSwiadczeniachhistorycznych i oczekiwaniach co do
opurt"'re r,a ,ra;t"isze.'
jednak mog4 one
zdarzei, kt6re w ianej sytuacji wydajq si. uzasadnione.Niemnicj
iiwt"tv|n
*y,nltl mog4sigr62ni6od przewidyrvanych.
pewienmarginesblgdui t
""ry*itt"
"a*i"rac
5. Sprawozdawczo36dotycz4:asegment6w
Segmentoperacyjnyjednostlli jest czEsciqskladowqjednostki:
- zaargztiitowanqw
dziaialno66gospodarcz4kt6ra moZegenerowa6przychodyi koszty (w tym
jednostki)'
przychodyi koszty z transakcjiz inn5'miczEsciamiskladowymitej samej
I dor"j *y"iti s4regularnieanalizowaneptzez g!6wny o1rynodpowiedzialnyza
podejmowaniedecyi.li *.lednostce otazv'tykotzystuj4cy informacjeo tych wynikach do
omzoceniejegodokonafl
zasob6wdo segmentu
decyziio atokac.li
podeimowania
- o kt6rej s4dostEpneoddzielneinformacjefinaasowe'
segmentyoperacyjne:
Sp6lkawyr62nianastQpujqpe
sprzeda:zy:
obszar
l/ Segmentyoperacyjne- Iftaj,
- Kraje sPozaUE,
- Ikaje UE
2/ Segmentyoperacyjne-rodzaj dzialalnoSci:
- Uslugi budowlano-montazowe,
- WyrobYinstalacYjne'
- PozostalasPrzed:uZ,
- SorzedaZtowar6wi material6w.
U'c-,-,-*^--t
--<-r
6. Srodki pieniq?nei ich ekwiwalenty
i na rachunkachbankowych,
Srodki pienigine i ich ekwiwalentyobejmuj4SrodkipienigZnew kasieo olcesie zapadalnoScinie
4*;;,4y baokoweplatne na zapane,iott"-ttOttot"t*ioowe inwestycje
pzefu aczajqcymhzech miesiEcY.
'Sr"aU
wycenia sip w wartofci nominalnej, natomiast depozyty bankowe wraz
pii"rii^"
z naliczonymiodsetkami.
7. Zapasy
ZgodnezMSR2nadziehbilansowyzapasywykaz;ywanes4wce''ienabycialubkoszcie
cena sprzedazynetto'
wrt*o.renia, jednakzena poziomie nie wy'Zszymnir mozliwa do uzyskania
jest
odpisy aktualizujqpeich *urtose. wartosciq netto mo2liw4 do_uzyskania
;;;i;i;;""
pomniejszona
gospodarczej
iru"o*unu cena sprzedaZyclokony'ranaw toku zvryklej dzialalno6ci
cenE nabycia lub koszt
sk-utku.
do
toszfu niezbgdnedo doprowadzenia sprzedairy
o ou"o*-"
i produkcjg
ustala siE metod4 ,Bierwsze wesz|o pierwsze wyszlo''. Wl,roby gotowe
*yt*o,,"'iu
koszt6w bezpo3rednichi poSrednich
wioku wycenia sie wg kosznr*:ri*orreria , "*t4Ea"i9*"oraz aktualnego
pooi"sio,,y"t, w celu doprowadzeniazapas6wdo ich obecnegostanu i miejsca
odpisv
zdolno5ciprodukcfinvch, pomniejszoneo odpisv aktualizujqpeich warto66'
Gk;;;;;il"
aktualizuj4cewarto6dzapas6wobcizpaj4pozostalekoszty operacyjne'
8. RzeczoweaktYlvatrwale
przez jednostkE,powstale
Rzeczoweaktywa trwale to skladniki maj4tku tlwalego kontrolowane
ekonomiczne
w wyniku zaarzei w przeszlosci,z kt6rych oczekiwarijednoslka osiqgnie hYys:t,
ich w procesie
i kt6re sq utrzymylvane przez jednostkE gospodarcz4w celu wykorzystania
uZltecznosci
produkcyjnym iub dostawachtorv'ar6wi swiaacieniu uslug o przewidywanymokresie
jednostki.
skladniki
na potrzeby
po*vo.i j.in.go rohl kompletne,zdatre do lrytkr i przeznaczotre
wltworzenia
kosztu
lub
ir""Loroy"naiy vo* t .alych ujmuje siEw ksipgachwedlug ceny nabycia
o odpisy i^ortytiyin"-"uwzglQdnieniem odpis6w aktualizuj4cychz $tulu utraty
po,'oi"jr"on'"fr
'-JoS"l,
oproczbudynk6wi budowli wycenianychw wartoScigodziwej'
corocznie
ildkt ffi;" amoftyzowanes4 metod4liniowq zgodrie z planemamortyzacjiustalanym
wedlug ekonomicznegookresuuzytkowania.
trwalych:
Sp6lkazakladanastqpuj4ceokresyuirytkowaniadla poszczeg6lnychkategorii Srodk6w
11 40 lat
nuAynti i budowle
3 -l6lat
techniczneimaszyny
Urzqdzenia
3- 6lat
Sroclkitransportu
4- 10lat
PozostaleSrodkitxwale
Budynkiibudowlesqprzeszacowywanedowarto5cigodziwejnapodstawiewycenywykonane
pir|u o""to"nu*c6w majqtkowych.Zwigkszeniewartg6ciwynikajacez ptzeszacowariaujmowane
za wyj4tkiem sytuacji' gdy podwyzszeniewarto ci
jest w pozycji kapitalu i at<irniizacji.y".rry,
-.u-L;
pozycji ujgty w sprawozdaniuz calkowitych dochod6w
oO*r*u wcieSniejszyodpis dla t 3
.'"urtoS"i
u1-o*uo" jest r6wnie2 w sprawozdaniuz calkowitych
i; t"k* prrypudku zwiElszenie
odpisu). ObniZenie warto3ci vrynikajqce
dochod6w, ut" tytto do wysoko5ci *.ri3ni.lt"ego
zprzeszacowaliaujmowanejest,jakokosztokresuwwysoko5ciprzewyzszajqpejkw
wyceny'
wczedniejszejwyceny tego tki"d"i6 akffw6w ujQt4 w pozycji kapitalu z *nalizasli
z
calkowitych
emortyzacjE przeszacowanychbuclynk6w i budowli ujmuje sig w sprawozdaniu
dochod6w.
<:..^ -. --PA2o
bldynk6w i budowli z uzytkowani4 kapital
w momenciesprzedazylub wycofaniaprzeszacowanych
pr".noszony jest bezpoSrednio do zysk6w zattzymnych' Takiego
z akfnlizacli ty..ny
ze sprawozdania
przeniesieniadokonujesiEwyl*c^i", g,i' dany sktradnikaktyw6w zostajeusunigty
finansowego.
p"p."*""id
stosowanychokes6w uirytkowania, metod amortyzacji oraz wartosci rezydualnych
Srodk6wtrwalychjest weryfikowana nrelzadnej niZ raz w roku'
wartosci rzeczowych
Nie ,radriej nZ iaz w rlku weryfikowana jest dwniez ewentualnautrata
utty*o*t'*ury"r'.Ujawnionyodpisztytutuulmtywarto5ciaktl"vluujmujesigwmomencie
calkowitych
i"*. w ciEzarporo.tutyctt tosaOw operacyittyih i prezentuje.w sPrawozlaniy z
rozpoznaje siQ odpowiednio
":"ir
dochod6w. Odwr6cenie odpis6w z tytulu- trwalij utraty wartosci
w pozostalychprzychodachoperacyjnych.
ioao.ry'"" tG, c.it Srodek trwaty jest dostEpny do u2ytkowania' Amortvzacji
ati*z""ju
jako przezraczony
iie ttu *"rlS.ri".1.ra iat: gd' Srodektrwaly.zostajezaklasylikowany
jako
"
ptzeznaczonado
jest zalaryalifikowana
"uprr".tuj"
do sprzedaZy(lub zawarty * g-pie ii "ayaU kt6ra
do sprzedazyi dzialalnoii zaniechana''
;;-;d^ty)"goanie z MSdf S ,]etty*u t *A e przeznzczone
oraz wartosd
uiuniEty z ewidencjibilansowej.Metodaamortyzacji,stawkaamortyzacyjna
iiu
""rtr,i"poof"gu.ii *".ynU"ii na ka2dy Li"tt bil*ro*y. Wszelkie wynikajqcez przeptowadzonq
i.on"o*u
weryfikacji zmiany ujmuje siEjako zrnianeszacunk6w'
9. WartoSciniematerial:re
jak: koncesje, patenty, licencje, znaki
Wartosci niematerialneobejmuj4 takie prawa majqtkowe,
prawa autorskie,know-howi oprogramowanie.komputerowe'
towarowe,
'niematerialne
o ich cenE nabycia, pomniejszon4o odpisy
wykazylvane saw oparciu
-z
wurtosci
tl1.4,t utraty warto6ci. Wartoici niematerialne
u-orty"u"yjn" oraz odpisy aktualizacyjne
jest on
s4 metod4liniowa bior4c pod uwagg olres ich uZ1'tkowaniachyb4 2e nie
;;rty;;;;"
ze
podlegaj4
testom
ott"Sfo"V. Wartosci niematerialnez nieokreSlon)'mokresem ulrytkowania
utatQ wartosci na kazdy dzief bilansowy. lnne wartogciniematerialnesa amortyzowane
;4id";
j
tl.OV ,4iortgpo. do uzytkowania.Szacunkowyokresu2rytkowaniaestnastqpujqcy:
51at
"J-a"E Licencje
5 - 8 lat
Oprogramowaniekomputeroweorazprawaautorskie
w spotceniJ wystEpuj4 wartosciniematerialneo nieokeSlonymolresie uZytkowania.
gdy zostajezbly lub, gdy nie
sk#dnik wartojci iiematerialnych usuwasig z ewidencji bilansowej,
zbycia. zylki lub stratv na
;;;;L"j" sig dalszychkorzy5ci ekonomicnrych z iego u2ytkowanialub
przychodarti netto ze
lr.lrrrie"i" skladnikawartosciniematerialnychustalasigjako r62nicqpomiEdzy
niematerialnychoraz ujmuje w rachunku
6"z"ti *ystEpuj$ wartosciqbilansow4tych wartosci
"uy"iu
zysk6wi strat.
ne
inwestYcYj
10. Nieruchomo6ci
Pocz4tkoweujgcienieruchomoSciinwestycyjnychnastqpujewg cenynabycia'Po
nieruchomo6ciinwestylyjne wycenianes4w wartogcigodziwej.Zyski lub
p""ri*.*y-",i.lgciu
sa
itruty *Vnituja"e ze zmian warto6cigodziwejnieruchomoSciinwestycyjnychujmowane
powstaly'
w
kt6rym
w
okresie'
w skonsolidowanymsprawozdaniu, .ulko*ity"h dochod6w
finansowej w przypadkuich
Nieruchomo3ci inwestycylneusuwanesq ze sprawozdaniaz sytuacji
z uzytkowania' gdy
zbycia lub w przlpadku stalego*ycofania danej nieruchomosciinwestycyjnej
zadrc pfosie korzyfci zjei sryzedazy'Wszelkirczyski i straty wynikajqce
ni. te tpodri"*;"
ujmowane sq
,trr-iE"iu nieruchomoici inwestycyjnej ze sprawozdaniaz sytuacji finansowej
W przypadku
usuniEcia.
"*.pr"ri""a*t"
z calkowitych ao"froiO* w okresie,w kt6rym dokonano
ch przez wlaSciciela
prziniesienia nieruchomoSciinwestycyjnej do aktyw6w wykorzystywany
jego ujqcia w innej
pwiety
do
cel6w
domniemanykoszt takiego skladnikaalrtyw6w, kt6ry zostanie
a-t -C)-'/'-^Yk)
na dzief' zmiany jej sposobu
kategorii jest r6wny wartosci godziwej nieruchomosci ustalonej
uZytkowania.
Wycena:
- nieruchomo5ciinwestycyjnych oraz
- budynk6wi budowli
opartajest o wycenQwartoscigodziwejzgodniez wycen4eksperta'
..i'tazy*arie s4w warto5cigodziwejweryfikowanejcorocznie'
l.t"*"iro.oS"i in*"rt'"Vjn"
jest na podstawiewyceny sporz@zonej
W"rt"Se godziwa .ri"-"tto*o'S"i inwestycyj-nychusJalPa
'any
wynikiem
bEd4cej
zniany
Wszelkie
majqtkowego.
p*"r ruJro,rou*"g
warto3cigodziwej -rpo^u*an. s4w sprawozdaniuz calkowitychdochod6w'
11. Aktywa trwate przeztaczonedo zbycia
do zbycia)' jako przeznaczonedo
Sp6lka klasyfikuje aktywa trwale do zbycia (lub gupe.aktylv6w
sptzedairy'
w drodze-transakcji
z" i.rt *"rt"S6 bilansowa^ttuoi" odzyskana
,Jrriila, :l,t.fir^i
warunekten
gospodmczej.
dzialalno6ci
dalsze*vtorryru"i" w.prgwadzon3j
;;l;i;;;;kjego
prawdopodobne'
jest wysoce
,r^".i" .ie rpJriooy *O*.^, gav*yttqpLt" hansakcjisprzedazy
go
staniedo natychmiastowe
"u
obecnym
a skladnikaktyw6wlgrupaaktywd'w)jeit Aost*ny w swoim
zbycra.
przeznaczone do sprzedaZy
dq*"
trwale (lub grupp aktyw6w do zbycia)- sklasyfikowane' iako
A*itn wa*o5ci: pierwotnej wartoSci bilansowej lub warto3ci
sig po'nizslzej rp"iiJ
*#;;
godziwel,pomniejszonejo kosztyzwiq?aneze sprzedai4
grupq aktyw6w do
z sytuacji finansowi; aklywa przennczone do zbycia (lub
fr **#ora*iuzbyclg prezentowanaiestw osobnejpozycji aktyw6w obrotowych'
sprzeda2yzgodrrtez YSSF i.wykazylvane sq
efir'"i" zaklasyfikowane iaUo primi"ione-do
z nichjest
pozycji i wycenianei wartoScigodziwei hb cenienabyciaw zaleimoSci,kt6ra
*
"aretn":
rizsza.
lub' gdy.nie-oczekujesiQwptywu
S-roa"tt *ufy *.|r*u siEz ewidencjibilansowej,gdy zostajezbyty
z jego uzytkowania lub zbycia. Zyski lub strlty. na usunigciu
koizySci etono-ic:"ryct
;;irt;
"t
pomigdzy przychodami netto ze
pi.yli^ o"""o*ych aktyw6w *ufycf ustal sie-,iak9. r6znica
zysk6w
i ujmujew rachunku
trwatych
tychsrodk6w
LiiLiu c"zaiwystepujdi *artosciabilansow4
i strat.
jezeli wartoS6
odpis6w z qrtutu utraty wartosci dokonuje sig do poziomu wartosci odz.yskiwalnej,
Srodkilienigine, do kt6rego on
Uiiioro*u danego Srodkatrwalego qut osroata wypracowujqcego
Tegt na. utratQ wartosci
.rur..rv .1"., wlzsra od jego iszacowanej wartosci odzyskiwalnej.
zgodnie z zasadami
wartoSci
iie i u.i*ri.iJ ewentualne oipisy z t5rt'tu utraty
ir"iriiiat^
okre5lonymiw punkcie ,,UtratawartoSci"'
inwestycyjnychoraz budynk6wi budowli przeznaczonychdozbycia
W;;;;"i,i"*"li"mo3ci
j est o wycengwarto5cigodziwej zgodntez wycen4eksperta'
op-arta
na podstawie
Zasady ujnowania i wyceny rzeczowychaktyw6w trwalych uin"tkowanych
um6w leasingufi nansowego.
'-9-tobo: lub lacznie)
Jezeli warunki wlnikaj4ce z umowy leasingowej spelniaj4kryteria ftazde
wartos6 pocz4tkowa
jako
finansowy.
leasing
okreSlonew MSR m 1?, umow4 takq klasynkqe sig
f.".ingu finansowegoustutana.1estI ato niisza z dw6chwarto6ci:
ptr"a-i"*
'
- wartoSciiynkowej przedmiotuleasinguwynikajacejna ogol z umowy' . .
_wartoscibiezqce;o'platleasingowychlz uwzglgdnieniemoplaty wstgpneji gwarantowanej
stopy
oplaty kofcowej - ustalonejza pomoc4stopyprocentowejleasingulub kraricowej
procentowej,jednak * prrypadi.obraku istotnychr6inic wg warto6cirynkowej
w1mkajqpejz umowy.
C--,.-e-"Vfu,
umowy przenoszqzasadriczocale
Leasingjest klasyfikowany,jako leasingfinansowy, g9y.Tirrunki
ootenci-JnekorzvSciorazryzyko w1'nikaiacez bycia wla6cicielemna leasingobiorcq'
na
"w;;t'rh";;;;;
;"d^it ieasingutraictowanisaja.kgleasingoperacvjnv'Aktvwa urytkowane
umorzeniu
podlegaj4ce
nodsiawie leasingu finansowegos4 naktowane,jako Srodki trwale,
stawki ,rJtAo""; na podstawie okresu trwania umowy leasingowej' Oplaty
ffi;;;;.lt;"d"r"g
teiingu &ieli si' na koszty finansowe i raty splaty kapitalu' zmniejszajqce
nt"f,
""i.*Vz t5rtuluprzejEciaobiektuleasingu'
"zobowiq-zanie
12. Aktywa finansowe
W bilansieaktyrvafinansoweobejmuj4:
- udzialy w jednostkachzaleinYch,
- udzialy w pozostalychjednostkach.
Udziatywjednostkachpodporz4dkowanychoilenies4zalclralifikovraneialKoPrzennczonedo
27 pomniejszonej
ie"a^e z MdsF's, to ujmuje siq w cenie.nabyciazgodniez MSR
na utratQwartosci
siQ
testu
"ir*i^zy
o odpisy"z tituro omty wartosci "gia;L, Msn ro. eg*u finansowe
udamiokreSlonymiw punkcie',Utratawarto6ci"'
.goi^i
""
w cenie nabycia,gdyz jedngslkl dominuj4canie
jednostkach,q *y""rrion.
ui;rb;&;statych
"t'u
dziei -31grudnia 2009r. (s4 to udzialy w jednostkach
UVl" .^i ,t.rii" *tde *urto3A godziwej
zbycia cz91ci udzial6w
n'i"rroto.'*y"f, na rynku ."girlowaoym;, jednak ostatnia transakcja
w cenienabycia'
* j"anorttu"t pozostaiychkt6r'amiala miejscew 211gr.zostalaptzeptowadzona
13. Zobowiryaria
Zobowiryantastanowiqobecny,wynikajqcyzezdarzehprzsszfuchobowieZgkSp6lki'kt6rego
w sobie
wedlug oczekiwan,'*po*oaup'",yplyw z jednostki Srodk6wzawieraj4cych
;;;d;;
korzySciekonomiczre.
z tytulu dostawiuslug,zobowiqTaniaz tyhrtu cel'
Sp6lkazalicza:zobowiq-zania
no ^to*iqz*
wynagrodzerl
,rb""pie"reri i innych tynrl6w publicznooprawnyclr"zobowiqzaniaz tyhrlu
p"alt"*,
orazpozoslalezobowiq,zania.
zaplaty'
ipOttu *V""niu zoboldq-zaniak6tkoterminowe w kwocie wymaganej
14. RezerwY
rezerwy'
Rezerwys4 zobowiganiami, kt6rych kwota lub termin zaplaty s4niepewne'Sp6lka.tworzy
ze
zdarzeft'
obowiq-zek'wynikajqpy
gdy istnieje aktualny, prawny lut zwyczaj,owo
.oczekiwany spowoduje koniecznoS6wvplywu
i prawaopoaoUnajest, 2e spehrienie obowiqTku
;;";dJ;;
wiarygodnegoszacunku
Srodk6ww celu wyl'iqgania siE ztego oiowiS?ku, otaz moimadokonad
na dzief bilansowyw celu
t*oty t"go obowiq4ku.Wysokoi6 utwir"onych rezerwjest weryfikowana
.torygori*lu tracunk6w do zgodnychze stanemwiedzy na ten dzieri'
Sp6lkatworzYrezerwYna:
..naprawygwarancyjne-rezerwajestujmowana,gdyproduktyiustugi,nakt6regwarancja
jest_
d*y:.h historycznych
zostala uizielonu ,o.tuty sprzedane.Wysoko66 rezenvy oparta
."1
moiliwych wynik6w
wszystkich
io1u""upry|n udzielonych grvarancji, oraz Sredniej waZonej
zwiqzanychz jej wYkonaniem.
gdy-spodziewaneprzez
.
umowy rodzqpeobciqletia - rczerwajest ujmowanaw pzlpadku'
wypelnieniaobowiqzk6w
SpOfk [orz'Sci etonomicare z umowy s4 nizszettiz oi..-ikoion" koszty
umownych.
'odroczonypodatekdochodowy,tworzonywzwiqzlsuzwyst4lieniemdodatrichr6inic
podatkow4'
przejSciowychmigdzywarto3ci4ksiEgowaaktyw6w i pasyrv6w,a ich warto3ci4
l0
C-."
tc-/-'\-^-'1P<l
ZgodniezwymogamiMsRl,,Prezentacjasprawozdaffinansowych"rezerwywbilansie
prlzentowanes4odpowiedniojako kr6tko- i dlugoterminowe'
15. SwiadczeniaPracownicze
pracownicy sp6lki nabywajQprawo do pewnych Swiadczeri,kt6re zostan4wyplacone po nabyciu
okre6lonychuprawnief.
Sp6lkazobowiqzanajestnapodstawieobowiq-zuj4cychprzepis6wdowyplatyodprawemerytalnona odprawyemerytalno-rentoweoraz na zalegle
-.Sg6lka
,.nto\ryy"h.w zwiqekuz tym Sp6lkatrvorzyrezerwy
nie tworzy rezen4y na zalegle urlopy
urlopy wypoczynkowe praco'inik6w fizycznych.
one do ekwiwalentu pieniqinego z brtulu
umyslowych, poniewa:2
;;;;i6*
"pra*niaja
"ie
*topu pracowni[owi umyslowemuprzystugujewynagrodzenie'
urlopu. i
iri"*vt-"vr*"go
""^
piacowal. y ^4arLr z rqm,iz wynagrodzeniapracownik6w
jatie'uv
';;b*y"h oi.rly J,gdyby w tym crasie
zwiqzanych
.e oi.,"Sioo" * ,tut".; *yrot osci, Sp6lka nie ponosi dodatkowychkoszt6w
urlopemwypoczynkowym
z wykorzystylvanS'rn
*lopy' pt'"ptowadzana jest przy zastosowaniu metody
Kalkulacja rezelwy nu
"ut"gNe
prognozowanychuprawnierij ednostkowych.
16. PodatekdochodybieZqpyi odroczonypodatekdochodowy
podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniuz calkowitych dochod6w oleimuje czEs6bie24c4
opodatkowaniadochoduza
i oAro"rone.podatektieZqpy stanowi zobowiqganiepodatkowez tyt'lu
danegoroku
opodatkoyania)
(podstawy.
;*r -O i obliczanelest ni podstawiewyniku podatkowego
(itrata) podutto*u iO^l iie od ksiggowegozysku (straty) netto w zwtqzktt
oU.,o*"go. Zysk
'
opodatkowaniu i kosz6w niestanowiqcychkoszt6w
prry"froA6# podlegajqpych
Lile"rJ^"
"t<osztOw
i przychod6w' kt6re nigdy nie bpd4 podlegaty
u"yrf.-iu pr"y"hoi6* or*' poty:qi
stawek podatkowych
oo'"autto.,r/i.lri. Obci4zenia poOa*o*e ustalane s4- pwy zastosowaniu
otowiqguj4cychna dzief bilansowy
podatei oa.o"rorry wyliczany jest przy zastosowaniumetodyzobowiqTaniabilansowego,\ryoparclu
dla cel6w ksiQgowych,
o .O^i"" po".lsciowe'pomiqdi wartoSciaattyw6w i zobowiq-zafszacowan*
aichwartoSci4szacowanqdlacel6wpodatkowych'Rezerwynapodatekodroczonysatokwoty
w przyszlych okrg;ach. od dodatnich r62nic
-si.
podatku dochodowego podlegaj4cego zaplacie
podat-et oato.^"v uJmuje
w sprawozdaniuz calkowitych dochod6w danego
ir^.il"i"r,lr"fr.
i czy zdarzefi' kl6te
okesu, za wyjatkiem przypadkq" gay ptaut"t odroczony do--Yc1ftrynsakcj
- w6wczaspodatekodroczonyr6wnieZ ujmowany
sa te"poS."&rio * t"pitif"
"rtl^nym
":-"**"
Aktyrva z tytulu odroczonego podatku
:J.i * oapo*i"iLrl,,, spudniko kapitalu wlasnego.
przysz\ychokresachod
to"hodowego sqto loroty pottatkudochodowegopodlegajqcegozwrotowi w
ujemnychr62nic PrzejSciowYch.
do wysokoSci,do kt6rej jest prawdopodobne,i2
amyriu z tytutu iodatku od.o""or"go sq ujmowane_
pozwoli na realizacjqaktlvra z tltulu podatkuodroczonego'
i*hOi do opoclatkowania
z sytuacji
"ri-agoiio/
odroczonapodateklub aktywa z tytulu podatkuodroczonegow sprawozdaniu
il;r*;;
aktywa
lub
odroczony
podatek
jako
rezerwa na
finunsowei jest wykazl'rvane odpowiednio,
dfugoterminowe.
17. Transakcjew walutachobcychi r62nicekursowe
Wl,razonewwalutachobcychoperacjegospodarcze.ujmujesigwwalucie'furrkcjonalnejSp6l
piN wedtug kursu obowiqgirjseqr"; diu tansakcji. Dodatrie i ujemner6inice kursowe z t5rtulu
aktylv6w i zobowiqzai
rozliczenia transakcji w wJutich obcych oraz wyceny bilansowej
prezentowanes4
pienig:znyctrujmuj. ,ig *,p.u*o"daniu z calkowitych dochod6w.R6inice kursowe
saldem.
l1
C--....'c----'".-rk)1
18. Kapitalwlasn;Y
Kapital wlasnYSP6lki stanowi4
- kapital PodstawowY'
- kapital zaPasowY,
- kapital z r*tualizacji wYcenY,
- niJpodzielonyzysklubnieporyta strataz lat ubieglych(skumulowanezyski/staty z lat
ubieglYch),
- wynik finansowybie24cegookresuobrotowego'
przez Sp6lkEujmowanesq w waxtosciuzyskanychwplyw6w
Instrumentykapitalowe*ye.iLia""
koszty emisji.
pomniejszonycho bezpo5rednie
19. Utratawarto6ci
skladnik6w maiqtku
Na kazdy dzieri bilansowy Sp6lka dokonuje przegl4du wartosci bilansowej
j*ce na moZliwo5duhaty ich wartoici'
pt".tf*U-*itu
w celu strvierdzeria, czy nie ilystgpuia
"l.tiieni"tati"l przeslanek,szacowanajest wartoSi odzyskiwalna
gdy stwierdrono
W;;ryp;dk"
odpisuz tegotytulu'
A*.go'tf.Uaoitu aktpv6w w celuustaleniapotencjalnegoa mianowicie:
jako
z
dw6chwartogci,
jest
Zsza
kwota wy
Wurtise oOryrtiwalna ustalona
wartosci
*Jos"i goLi**j pomniejszonejo koszty sprzeda4 lub utrytkowej, kt6ra odpowiada,
przy uzyciu stopy dyskonta
ul"rqce: szacuntJprzysrry"n po"piy*o* pieniginych zdyskontowanych
otaz
czasie
ryzyko specyhcznejeSli
.khr;he ty.k"*e wartoSe pieni4aza w
"*rg-Ghti":e*:
wystEpuje,dla danegoaktYwa.
aktyw6w, wartosd
l"z"ti^ *urtose ocbyikiwalna jest ni2sza od wartosci bilansowej netto skladnika
jest
ujmowanajako
t5rtutu
bilansowajest pomniejszonado wartosci odzyskiwalnej. Sftata z tego
koszt w okresie,w kt6rym nastqpilautratawartodci'
zwiEkszanajest do nowej
W sltuacji odwr6ceniautraty ri,artosciwartoS6netto skladnikaaktyw6w
aktyw6w'
oszJco*ane;wartoSciodzyskiwalnej,nie wy2szejjednak od wartogcinetto tego skladnika
okresach'
poprzednich
w
rozpoznana
i"L" Uyf"ti ustalona gdyby utrata wartotgi ie 7ox1la
przeslanki
utraty wartosciujmowanejest jako korektakoszt6wokresu,w kt6rym ustaly
Oi*.0!"ri!
powodujqpeutratPwartodci.
20. Koszty finansowaniazewnqtrznego
o ,zvtiqzanego z nabyciem lub wyworzeniem
Koszty finansolvania zewngtrzrego bezpoSredni
do uZywania
spa,t r;tcO*maj4tku trwalego potto-.roo"do ""*r, oddaniaskladnikamaj4tku trwalego
r"t'p'""a,"y"zaticzasiE'dokoszt6wwytworzenia..takichaktyw6w.Kosztamifinansowania
wytwozeniu
^"go, kt6re mozna bezposrednioprzyporzQdkowa6
-pozyskaniem nabyciu' budowie- lub
""*rrit
Srodk6w zewnqtrznych przeznaczonych
iqn"O* se koszty zwiqzanez
;dd"lk"
maj4tku. w pozostalych
bezposrednio'na finansowanie nabycia lub wytworzenia skladnik6w
w sprawozdaniu
pi"ypuatu"t koszty finansowania zewnQtrznegos4 odnoszone bezpoSrednio
caliowitycn ac,chod6ww okresie,w kt6rym zostalyponiesione'
"
towar6w i uslug
21. Przychodyze sprzedarzT
towar6w i wyrob6w gotowych s4 ujmo:ranew sprawozdaniuz calkowitych
Przychodyze sprzedairy
zostaly przeniesionena
dochod6w, gdy znaczpe ryzyko i korzySci_wynikajrye z ich wlasnosci
ze swiaaozeoiauslug ujmowanes4w sprawozdaniuz calkowitych dochod6w
k;tqj4*g;.i;ychody
* ptopot".li do stopniarealizacjitransakcjina dziefi bilansowy'
1,')
C
. * <.-)-'.-'-'-Y1^
wilysolnie oszacowany'
umowy o uslugqb,udowlan4ujmowanes4 gdy wynik umowy mozelostae
wylarywane sq w sprawozdaniuz calkowitych dochod6w
umow4
rw\apate"z
koszty
i
orzvchody
ta#;;
t"in *:i ponizei 6'miesiQcvwvcenaopiera siq y ryfos9i kosztorysowej'
- od
"'"ilek"
umdrwpowyzej e'mi".iicy metod4 stopnia zaawansowaniarealizacji kontraktu
dla
""t"-i"rt
stronywsadu.
Pozostaleakfwa
22.
dl0goterminowychoraz
w pozostalychaktywach Sp6lka wykazuje rczllczentaz tytutu kontrakt6w
niewykonanychlub
toziiczena-migdzlytk.ro*" koszt6w,jeZeli poniesionelvydatki dotyczqushug
po okresie' w kt6ry.m te wydatki
i"**O* niedostarczonych'dotyczqpychokres6w nastqpujqpych
z sytuacji finansowei
poniesiono, s4 to min. ubezpieczenia majqtkowe' W sprawozdaniu
wyka4rwane,jako pozostaleaktywa'
23.WskazanieSrednichkurs6wwymianyzNotego,wokresachobjgtychsprawozdaniemfinansowym
danymi finansow;Tni, w stosunkudo euro' ustalanychprzezNBP
ip"to"^y-"r"ymi
w nastEpujqcyspos6b:
WybranedanefinansoweraportuzostalypfzeliczonekursemEURO
zostaly przeliczone wg kursu
a) poszczeg6lnepozycje rachunku zysk6w i strut, poz' I-VIII'
przez
NBP obowiq-zujqcychna
SredniqarrrmerycznqSrednichkurs6w ogloszonych
;i*;qed"
ostatnittzi; kazilegomiesiqpaobjQtegoraportemkwartalnym'
Kurs ten za okresod I ttyc^iu do 31 marca2010r' wynosi3 '9669zl'
10
29.01.2010r - 4,0616 tabela20|AAJBP/20
-3.9768
tabela40/A/NBP/2010
r.
26.02.2010
0
r. 3,8622tabela63/A,NBP/201
31.03.2010
przeliczonewg Sredniegokursu
b) poszczeg6lnepozycje aktyw6w i pasyw6w,poz. IX-XIX, zostzly
przezNBP'
'w dniu 31.03.2010
r. ogloszonego
olowiq-zui4cego
zl,tabela63/AA{BP/2010'
Kurs ten wynosi.3,8622
Wybrane danelinansowe
aPrzychody netto z,] sprzedazyprodukt6w'
.^,-,^-r..,
: *-"--i-14-.
!r.ZYJ^\JlrgE,,av!
ry
z ]:lli5il-!l---
-----
"P-*-'"
Zysk (shata) netto
13350
12 590
3 36s
3174
-972
-985
-993
252
7
:245
-248
-250
64
-81
413
386
104
97
-i 19
117
:278
-30
-70
-26
283
59 306
20 840
29
104
l5 045
5 341
0
0
3 843
V'F#pt)wy ptent(/ne netto z dzialalnoSci
ooeracylne.i
rrr
D--6^t!^r^,
..tt^
. ^ziqlqlnnfti
inweqtucvinel
v ll. rtzglrtvwv
VIII. Przeplywypieniqzn€netto'!4zem-
4ll
58105
20 628
vrr
i'rrr
7^L^.,,:---nia
lL-ArL^+affi
in^wc
rz^-::^r,,t^-'a,
XIv. KapitalzakladolryXV. Liczbaakcji Qvszt.)
w tys. EUR
I kwartal
I kwartal
2009
2010
w tys. zl
I kwartal
I kwartal
2009
2010
0
14 842
3'747'7
15 496
1 40 1 5
38 466
rs 496
4 0t2
ls 496157
15 496157
15 496157
XVf Zyst<
Gnata)najednaakcjEzwyklq(w
zVEUR)
-0,06
-0,05
2
-7
71
l5 355
5 396
0
3 629
9 960
9 704
4 0lz
t5 496157
-0,02
13
C--'-<-€td
-0,01
l--vtt. norwoaniony z/sk (strata)najedn4 akcjQ
"'^kla
-0,03
-0,01
-0,01
1L)
2,48
0,63
0,64
1,04
3,17
0,27
0,82
-0,03
/w zllFf IR)
xVttf. wartosctsiggowanajecln4akcjpzwykl4@
zllEUR)
najedn4
ffi3T.Ror*odnionawartoscksiQgowa
akcieazryklq(w zVEtlR)
(pozycja IX-XX' kolumna 2 i 4)
Wybrane dane finansoweze sprawozdaniaz sytuacji finansowej
roku.
podanona dziefi31.12.2009
'nzysku przypadajgcegona jedng
do obliczenia_podstawowego
podstawQ
tiraE akcji stanowiqcQ
w ciqgu omawianegookresu'
akcjE przyjEto Sredniowazonqticzbi akc.li zwyklycli ]vystepujecych
Wag4jestot.reswystepo-aniaposzczegolnych-typ6wakcji,akcjez*yklewyemitowane,jako
,o"lrii"*" zobowiq7aniaSp6lki wl4czonood dnia rozliczenia'
liczbaakcji wlTriosla15 496157'
SredniowaZona
Na dzieri31.03.2010r.
IIL
Wybrane daneobja5niajqce
w oklesieod 01'01'2010r'do
lub cyklicznoscidzialalnoSci
1. Objasnieniadotycz4cesezonowosci
31.03.2010r'
lub cykliczno6ci'
Dzialalno66Sp6ltriw prezentowanl'rnokresienie podlegalasezonowosci
wynik finansowy
2. Rotlzaj oraz kwoty pozycji wptywaj4cych na aktywa, zobowiazailu kapltd'
ich rodzaj, wielko56lub
netto lub przepty" S.6.fiO* pl""iiZo'"L, 1rtO.esa nietypoweze wzglgdu na
wylvierany wPtYrv.
o nietypowym
w okesie od 01.01.2010r.do 31.03.2010r.nie wystqpily czynniki i zd3trzetia
charakterzemajE:eznaczqcywptrywna osi4gniqtewyniki finansowe'
3. Emisje,wykup i splatydhrinych i kapitalowychpapier6wwartoSciowych'
Lp.
I
2.
3.
i
5.
o.
7.
Stanna 31'03.2010
650000
KaDitaLl
Dodstawowy- struktura
Seria.4. 650 000 sztuk
I 300000
1 300000
SeriaEr- t 300000sztuk
SeriaC-1300000s2ttrk
S e r i a D -l 6 2 5 0 0 0 s z t u k
1 625000
1 200000
4 421 157
Gria Ii - I 200000szruk
SeriaI -4421 157szhrk
SeriaG - 5 000 000 sztttk
5 000000
t5 496r57
Stan na 31,12,2009
650000
1 300000
l 300000
I 625000
l 200000
4 421 157
5 000000
t5 496157
wynosil 15.496.157
'00zl,w okresieod 01'01'2010r'
KapitalzakladorqySp6lkina dzieh 31.12.2009r.
:nieuleglanianie.
do 31.03.2010r.
po 1 zt kazdu akcje sa akcjami
Na dzieri 31.03.2010r.liczba akcji wlTrosi 15 496 t57 sznrk
zwykfymina okilziciela.
4. Informacjedotycz4ceemisji papier6wwartoSciowych'
15stycmia2010r.wznowionepoprzerwieNadzwyczajneWa|neZgtomadznnieAkcjonariuszy
o warunkoylm podwyzszeniu
zwolanenadzie,rits gruonia-OOer. postanowilouchwalqm 8/2010
obejmowanychprzezposiadaczy
tapitalu zakladowegow drodzeemisji 30 950000 akcji serii H,
14
C--^-.----t-Ta
o tlesci podjQtychuchwal w
warrant6wsubskrypcyjnychserii B. Emitent szczeg6lowopoinformowal
raporciebiez4cymm 412010z dnia 15 stycznia2010r'
Akcjonariuszy' kt6re
Dnia 4 marca 2rC10r odbylo siQ NattzvrryczajneWalne Zgromadzetie
stycznia2010r'
* 3/2010 zmienilo dotychczasow4trl56 uchwaly NWZ nt 8l20l0z dnia 15
kapitalu - na kwotq 13.345.076,00
""ft*"lC orri^gwarto6ci nominalnej***i.o*"Bo
podwy'Zszenia
'i,'poprz",
lo'.,"i
warrant6w
emisje 13.345.076akcji serii H,. obejmowanychprzez posiadaczy
subskrypcyjnychserii B (raportbi ei4cy nt 2812010)'
Krajowego Rejestru
Dnia 9 kwietnia ?-010r. s4d Rejonowy w Lublinie xI wydzial Gospodarczy
saoo*"gowydalpostanowienie"wsprawiezarejestrowaniawarunkowegopodwyZszeniakapita
zalladowegoo wrrtoSci nominalnej13 345 076,00 zt'
5. Wyplaconedyvrddendyz podzialemna akcje zwykle i pozostaleakcje'
w okresieI kwartalu 2010r.nie wyplaconoani nie zadeklarowanowyplaty dywidendy'
na poszczeg6lne segmenty
6. Informacje dotyczqce przychod6w i wynik6w prrWadaiWch
; MSSF S. Polityka rachunkowodcisegrrent6wprzedstawionazostala
op"ru.y;n., of,t.Sfone
"godnie
we wprowadzeniudo sprawozdaniafinansowego'
Segmentoperatyjny-obszarsprzedai,y-przychodyikosztyzaokresod0l.0l.2009r.do
tYs.zl
31.03.2009r.w
12 590
odklient6ryZqlrnet4yg!Przychody
t2 343
Koszty
Zysk(strata)na sprzedatY
Po-sralep.zycnotiyoperacdne
Pozostalekoszty operacYlne
Zvttr ttr.at) * a"ialalroScioperacyjnej
Sldo dfi lal"osci tinansowej
Zvsk(strat)brutto
D^r^+-L
Kraje spoza Kraje UE
UE
43'l
295
11864
281
82
1 19 8 0
-116
150
213
0
0
26
0
0
-lll
150
213
-282
35
2
-393
185
215
0
0
328
Kraj
Og6lem
IVyszczeg6lnienie
26
21
2s2
-245
7
328
,-l^^h^d^\w
-721
-321
Zysk (shat) netto
zt5
185
w tys' zl
na dzieri31.03.2009r'
segment6w
Aktywa i paslnveL
Wyszr;zeg6lnienie
Aktywa
Naletnosci
Pasywa
Zobowiqzania
Amorlyzacia
WydatkiinwesrycYjne
Kraje UE
Kraje spoze
UE
0
0
38 4M
431
145
1'1154
0
0
38 444
0
0
22447
0
0
20s
Kraj
O96lem
38 444
18330
38 444
22 447
20s
77
77
0
0
15
C.-^
-<t--"'Y4
Segmentoperacyjny-todzajdzialalno5ci-przychodyzesprzndairyzaokesod01.0l.2009r.
tYs.zt
31.03.2009r.w
Wyszczeg6lnienie
towar6w i
material6w
267
200
275
200
sprzedali
budowlano- instalacyjne
montaZowe
597
lt 526
12 590
451
9 898
t0 824
68
| 82'1
Razern
Przychodysep!!l!q
Koszwsegmentu
Nieprzp!!q4Jil4/c!
Nieprzypisaqq@l'
wvnik fmanso$y netto
Sprzedai
Pozostala
Wyroby
Uslugi
-32r
wymaganychzgodnie
Ze wzgl9&lna fakt, iz koszty uzyskaniabardziej szczegolowychinformacji
dzialatnoSci"bylyby niewspolmiemiewysokie
Se aoty"rry" segmena6w
fr4Sf f + ,,sprawozdawczo
"do warto6ci pozrawczych uzyskanycl daiych zaprezentowanodane w zakesie zamieszczonym
w tabelipowyzej.
Segmentgeograficzny-obszarsprzedazy-przychodyikosztyzaokresod0l.0l.20l0r.d
tYs.zl
31.03.2010r.w
Przychodyod klient6w zeI4gq4ygqKoszty
ZYsk(strata)na sprz)dary
Pozostaleprzychodyoperacyilg
kosztyoPemcyjne
Pozostale
TvstGnat)*oziutalns!91!p9.a!yin9loa4tsrglsut-dodrirluhoscifi
Kraje spoza
Kraje UE
UE
Kraj
O96lem
VYyszcz€96lnienie
13350
13350
0
0
14356
-i 006
58
24
-972
t4 356
-l 006
58
24
-9'12
0
0
0
0
0
0
0
-13
0
0
0
0
0
0
0
-lJ
-985
-8
-993
-985
-8
Zvsk (strat)brutto
Podatekdochodowy
Zysk (strat)netto
0
-993
0
0
0
w tys' zl
na dziei 31.03.2010r'
Akqnvai pasywasegment6w
Wyszczeg6lnienie
Kraj
O96lem
58105
21 143
58105
t4 842
171
125
Aktywa
NaleinoSci
Pasywa
Zobowiryania
Amortyzacja
Wydatki inwestycyilg
58105
21 143
58105
t4 842
111
125
Kraj€ spoza
UE
Kraje UE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
za olxes od 01.01'2010r'do
Segnent braniowy - rodzaj dzialalnosci- przychodyze sprzedar|y
zl
31.03.201Or.wtYs.
Wyszczeg6lnienie
segmentu
Pr2rychody
Koszty sogmentu
przychody
Nieprzypisane
Niepr4pisane kos;ztY
Wynikfinansowyn€tto
Sprzeda2
Uslugi
Pozostala
WyrobY
i
towar6w
budowlano- instalacyjne sprzedaZ
Razem
material6w
montazowe
370
215
419
12346
1 33 5 0
3'76
2t6
410
tz 009
1 30 1 1
62
1386
-993
t6
C-.,,' ct-'-'---r
"f1-C/'
zgodnie
Ze wzglgdlna fakt, iz kosztyuzyskaniabardziejszc-zgeglowych
lnformacjiwymaganych
wysokie
dzialalnoScl'bytybynievrspohniemie
aotyczqcasegment6w
, fr.,fSiif+ ,,sprawozdawczoS6
zamieszczonym
do wartosci potnawczych uzyskanych datych zaptezentowanodane w zakresie
w tabeli powy2ej.
Informacja o gl6wnychklientachza okes od 01'01'2010r'do 31'03'2010r'
Lp.
Nazwa odbiorcy
Sorzedazprodukt6wtolry4r6qjsg!9l!3!9v i-ry!:Z!
1 . Kli.nt A - s"gnentusfugbudowlano-monta2nwych
do
Za okres od 01.01,2010
31.03,2010r.
Udzial
Sprzeda2
tu o/o)
w tys. zl
100
13351
78,3
l0 451
kt6re nie zostaly
7. Istotne zdarzeria nastgpujqcepo zakofczeniu olcesu sprawozdawczgqo'* rp.u*oiiu.io fiiansowym za okes pierwszegokwartalu 2010roku.
odnnrierciedlone
uwzglgdnione
Nie wyst4pity z arzenr4 kt6re by nastSplty po dniu bilansowym, a nie zostaly
w sprawozdaniufinansowYm.
lryzrie
8. Zmiany w struktuue jednostki gospodarczej w ci4gu okrgsr-rsprlwoldawczego'
jednostek
i
inwestycji
zaleinych
lub sp'edazq
z polqcz;ilemj ednostekgospodarczych,przejEciem_
dfugoierminowych,restrukturyzacjqi zaniechaniemclzialalno5ci'
Nie bylo znian w strukturzejednostki gospodarczejw ci4guokresusprawozdawczego'
od czasu
9. Zmiany zobowiqzafi warunkowych lub al'dyw6w warunkowych' kt6re nast4pil'v
zakoriczeniaostalrriegoroku obrotowego.
w tys. zl
l 0 . W o k e s i e p i e r w s z e-oraz
gokwartalu2010rokurozviqzanofezerwQnakosztykontrakt6w
utworzono rczerwQna koszty kontrakt6w w wysokoici 65,4 lys' zl"
w wysokosci ts,^5tys. zl
9'0 tys' zl'
Rozwiqpano r6wnie2 rezerwQna wynagrodzenie Rady Nadzorczej w wysokoSci
Rozwi{zanorezerwqna kosztyuslug obcychw wysokodci11,8tys' zl'
w kwocie 35'8
W okresiepierwszegokwartaiu201broku rozwiqganoodpisyaktualizujqpenalei:nosci
tys.zl.
podatku
w okresie pierwszego kwartalu 2010 roku tozwiryato rezerwQz t]-tulu odroczonego
w wysoko5ci658,7tys.zl.
dochodowego
wieczystegogruntu
Do dnia 17.05.2010r.nie zostalazawartaumowa spnedairyprawa uZytkowania
oobszarzeokolo3200m2,polo2onegowlublinieprzyul,LucynyHercgorazprawawlasnos
a takze prawa
ildy"k" warsztratuwentylacyjnego Jt t"go o powigrychni uzytkowej I 184 m"
gro"to o-ob""*"" okolo 2 500 n:?,otaz prawa wlasnoScibudynku
u4,ikowania wieczystego
""ES"A
warsziatuwentylacyjnegoszkolnego.
niemniej jednak
Na dziefi 17.05.2010r.-" .4 ^io" wszystkie koszty dotycz4ce wlw sptzedatiry,
Sp6lkaspodziewasig zrealizowaddodatniwynik nettona tych transakcjach'
t7
c-..'-c--'-'""--'-"n-o
11. Warto66grunt6wuZytkowanychwieczy6cie
WARTOSC
w tys.zl
na
31.0f,'2010r.
Stan
POW.WM2
STAROSTWO
Lubln dzialka?ll2
RAZEM
POW.WM2
WARTOSC
w Ws.zl
37 59r
801
Stanna 01.01.2010r.
801
37 591
37sgr
801
37 591
801
jako umorvy leasingu
Umowy dotyczqce wieczystego u2ytkowania grunt6w ujmowane s4
s% jako linlmralne raty leasingowe zgodnie z MSR 17'
operacyjnego.Oplaty roczne .t]-o**"
s4w spriwozdaniuz calkowitych dochod6ww okresieu2ytkowaniagrunt6w.
OplaryL *Vtu"y*-"
wartosci
durtose *i"""Vrt"go u4riko**ia grunt6wwykazyrvanajest w ewidencjipozabilansowejw
przez
historycznejtj. daf utworzeniaw grudniu 1991r.Sp6lki ,,INSTAL-LUBLIN" S.A., oddane
jako
wieczystyuZytkownik.
SkadpafJw; do odplatnegokorzystaniado dnia 05 grudnia2089r',
12. Informacjao transakcjachz j ednostkamipowiqzanymiza I kwartal 2010r.
Dom MaklerskiIDM S.A.w Krakowie
1/ zakupuslug- 9 tys.A.
GeoclimaSp.z o.o.w Warszawie
1/ zakuptowar6w i material6w- 260 tys. zl
2l poiryczka- 150tYs.zl
zobowiqTania
Na dzierl 31.03.2010r. ,,INSTAL-LUBLIN' S.A. w Lubllfe posiadanastEpujqce
z podmiotamiPowiq,zanYmi:
1/ BBI CAPITAL NFI S.A.- 1 044tYs.A
2/ Dom MaklerskiIDM S.A.- 1l Es. zl
3/ GeoclimaSp.z o.o.- 597tYs.zl.
wtym:
- z tltulu dostawi uslug - 447 tys- zl
- i 50 tYs.zl
- po2ryczka
13. ,,INSTAL-LUBLIN- S.A.nie publikowalprognozwynik6wza 2010rok'
5%
14. ,,INSTAL-LUBLIN. S.A. przedstawiawykaz akcjonariuszyposiadaj4cychco najmniej
na dziefi 17
og6lnej liczby glos6w na Wul"y- Zgromadzeintt,,INSTAL-LUBLIN" S.A. wg stanu
maja2010roku.
vi 32,93Vokapitalu zakladowego,co
BBI Capital NFI S.A. - 5 103543 szhrk akcji co stanoog6lnejliczby glos6w.
oapo*iuau s 103 543 glosomna walnym zgromadzeniui daje32,93%o
co
Dom Maklerski IDM S.A.- 4455 250 szhrk akcji co stanowi28,15%kapitzluzakladowego'
glos6w'
odpowiada4 455250 glosomna walnym zgromadzeniui dale28,75% og6lnej liczby
zrnianie
Emitent w okresie od przekazaria poprzedniego rapoftu nie otrzymal informacji o
w stnrkturzewlasnosciznacz4cychpakiet6wakcji'
18
a--'''-'*Xu
przez osoby znz$zaiqce
,,INSTAL-LUBLIN" S.A. pEedstawiastan posiadaniaakcji sp6lki
informacjamiwg stanuna 17 maja
i"uA"o-jq"" ,,INSTAL-LUBLIN' S.A.,zgodniez posiadanymi
2010r.
kwartatu
w okresiepierwszego
i nadzoruj4ce
akcji sp6lki przezosobyzarz4dzajqce
stanposiadania
siEnastqpuj4co:
i przedstawia
2010r. nieulegl",mianie
Lp. Imig i Nazwisko
I
2
I
2
3
4
5
Zarzqd
Jan Makowski
Piotr Ciompa
Rada Nadzorcza
JacekKlimczak
JaroslawWi5niewski
GrzegorzKubica
Rafal Abratariski
ArkadiuszMaczka
Stanna &ierl
r.
17.05.2010
Stanna dzief
r.
01.03.2010
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Nie posiada
Zmiana
Na dzieri 17 maja 2010 r. osoby z organ6w zanqdzajqcychi nadzoruj4cychnie posiadaly akcji
,,Instal-Lublin"S.A.
postQpowanialocz4ce. siQ.przed sqdem'
,,INSTAL-LUBLIN' S.A. informuje, ze nie wystqpujQ
publicznei, 2adne
o.g*.* wladciwyn dla postppowaniaarbitrazowegolub organemadministracji
po-rigpo**lu doty"rry," zouoiaq-zanlub wierzytelnosciSpolki i jednostki od niej zaleinej' kt6rych
iqczna waxto66rLoo*ituty - co najmniej 107o kapital6w wlasnych Sp6lki; oraz dwu lub wigcej
dotyczqcych zobowiryai. oraz wierzytelnoSci, kt6rych l4czna wartoSd stanowi
plrtgr"*r"
odpowiednioco najmniej 10%kapital6w wlasnychemiten&..
Sp6lka przestrzega zasad ladu korporacyjnego, z€odnie z wlasnym oswiadczeniem zawarq',m
w raporcierocznymSA-R 2008z dnia30 kwietnia2010r'
nie udzielila
jednostka od nilef
.zaTeima
,,INSTAI-LUBLIN. S.A., informuje, 2e nie udzielil ani
jednemu podmiotowi lub jednostce zaleimeiod
iirt*""t kredytu, poiryczli lub gwarancji trqcznie
iego podmiotu,kt6rych lqpznawartoSi istniej4cychporEczefllub gvralancjistanowir6wnowartos6co
najmniej 10%kapital6w wlasnychemitenta.
2010r.
kwartatru
w okresieI kwartalu 2010 roku Sp6lkaosi4gnetapzychody ze sptzedairyprodukt6w omz towar6w
12,3
i material6wna poziomie 13,4 n{; zl, z czegona produkcjQbudowlano-monta2owqyzypad\o
mln zl, co starrowi 91,8% przychod6w ze- spr"iduiry produkt6w, towar6w i material6w. Sp6lka
993
osiqgnita stratqurutto za I kwartal 2010roku w wysokosci985 tys. zl, a stlatQnetto w wysokoSci
2010
okresie
tys.Z.'Vtarza zysku na realizowanychkontraktachwtraju i za granic4w omawianympoziomie 2'54Yo'mafia
roku wyniosla 2,66Vo,marin zysku
-wynobrutto na spruedairyksztathrje siE na
si -7,5%,marza zysku operacyjnegowynosi '7,2o/o' amar?,a
,prr"duZry natomiast
,y.tu
-7,4o/o.
"u
*ynoii -7,3Voor*marZa zyskunetto uksztaltowalasignapoziomie
u Urutto
"yst
oh
W okresieI kwartatu2010 roku kontrakty o wartosciwigkszejnZ 70 kapital6w wlasnychemitenta
nie wystpily.
19
C-"- -.-.--"--yZO^
poprzedniegokwartalu
w okresieI kwartalu 2010 r. zatrudnieniespadloo22 osobyw stosunkudo
r. wynosilo300os6b.
i na dzieri31.03.2010
r.
31.03.2010
r.
31.12.2009
r.
31.03.2009
Stanzatrudnieniana dzieii
300
322
315
Przecietrezatudnienie
309
)rt
316
15 stycznia 2010 r. wznowione po przerwie Nadzwyczajnewalne ZgromadzenieAkcjonariuszy,
,wolane na dzieri 18 grudnia2009 r. postanowilouchwal4nr 8/2010o warunkowympodwyzszeniu
posiadaczy
tupitufo zakladowegJw drodze emisji 30 950 000 akcji serii H, obejmowanychprzez
podjEtych
uchwal
o
tresci
warant6w subskrypcyjnychserii B. Emitent szczeg6lowopoinformowal
w raporciebie24cymw 412010z driia I 5 stycznia20I 0 r'
w dniu 4 lutego 2010 Emitent roku zawarl Umowg lnwestycyjnqz?anem Andrzejemwuczyfskim;
panie NfdgorZatq Wuczyrisk4; Panem Michalem Wuczyiskim; Panem TomaszemWuczynskim
'PrzejmujSey-i'). Przejmuj*cykontroluj4 obecniesp6lki
Sp6lkaz o'o'
4IeyP
tr*u"i aA"] lacznie
'PWB AWBUD')'
;AWBUD
pwB
(zwanej
dalej
AWBUD S.A.
Oe) o.izwane.;date.;
stron w zwtqzl..-'z z.atnietzon^ przez Przejmuj4cych
zobowiq-zania
wzajemne
U*o.'u okrisla
generalnego
i Emitentem stworzeniemzdywersyfikowanej grupy budowlanej, swiadcz4cejusl'ugi
o uslugi o wiodqcym udziale rymkowym w Poisce
wykonawstwa inwestycji, uzupelnionych
-przernyslowych,
konstrukcji 2elbetowych oraz_wiodqpym udziale
* zakresie realizacji instalacji
r"gi,onulny- w zaliesie produkcji *ytob6* b"tono\,rych,.w drodzeobjqciaakcji Instal w docelowej
osiqgnigciepozycji dominujqcejw stosunkudo.Instal(ponad
rvisotcoScigwarantujqceiprzejmu.i4cym
po zakoriczeniuprocesu Emitent zostanie
JednoczeSnie
OtiX glosO;" ,ru *uloy- ,grc*uai."i").
clominuj4cym wobec RWBUO DB oraz PWB AWBUD. Przejmuj4cy zarnieuajq
poa-iot"ilytorrue swoje dziat-aniaza po3rednictwempo*9lrqq w tym celu sp6tkia vr, !16rej to sp6lce
,tii"rr"rq ws'zystkie swoje akcje i udzialy w AWBUD DB orcz PWB AWBUD' Na potrzeby
(tzy
a goclziwa
transakcji przyjEto, irc godziwawartos6jednej akcji INSTAL wynosi 3 PLN
1!ote)
PWB AWBUD i calej sp6tki AWBUD DB wynosi lqcznie200'500'000PLN
wartoSi"calej-sp6lki
WartoSci,tedodatkowozostanqpoddanebadarriuprzez
pig6settysigcy
iJ*i"S"i" -iti*O*
"loty"tt).
bieglego rewidenta w celu iotwierdzenia ich prawdziwo6ci. Transakcjaprzeprowadzonabpdzie
* i(ai"O"tr) etapach.Szczeg6lowyopis istotnychwarunk6wumowy zostalpvekazartydo publicznej
wiadomo5ciw dniu 4lutego2010r. raportembieZ4cymnr 1612010'
W dniu 5 lutego 2010 r. zwolaao na dzieri 4 marca2010 r. NadzwyczajneWalne Zgomadzerrte
z dnia 15
Akcjonariuszy,kt6regoprzedmiotemobradbEdziem. in. zmianauchwaly nr 8/2010NWZ
Sp6lki'
podwyZszeniukapitalu zakladowego
stycznia2010r. o *ut*ko*yDnia 4 marca2010 r. odbylo siq Nadzwyczajnewalne ZgromadzenieAkcjonariuszy,!t6re uchwal4
tre36uchwaly NWZ nr 8/2010z dnia 15 stycznia2010 r' poprzez
nr 312010zmienilo dotychczasow4
345 076'00 zl'
zmianEwartoSci nominalnej warunkowegopodwyZszeniakapitalu na kwotq ,73
warrant6w
posiadaczy
ptzez
popoe" e-isjE 13 345 076 akcji seiii H, obejmowanych
iubskrypcyjnychserii B (raportbiezqcym 2812010).
,,INSTAL-LUBLIN-s.A.,informuje,ozduzeniach,kt6rewyst4pilypodniu,Tt6tyspozdzono
nieujgtych w tym sprawozdztitt, a mogqcych
kwarialne skr6cone sprawozdanie fin*ro*",
spos6bwptyn46 na ptzyszle wyniki finansowe emitenta w perspektywieco najmniej
i i"rryy
kolejnegokwartalu.
20
C,''ar--""fil
KrajowegoRejestu
Dnia 9 kwietnia2010r. SedRejonowyw Lublinie XI WydzialGospodmczy
Sq{owego wydal postanowieniew sprawie zarejestrowaniawarunkowegopodwy2szeniakapita}u
zakladowegoo wartoscinominalnej13 345 076,00 zL.
udzial6w Sp6lki ZakladProdukcyjnyInstal Sp6lka
Dnia 30 kwietni a2070r. wskutekumorzenia800%
z ograticzon4odpowiedzialno3ciqz siedzibe w Lublinie, posiadaneptzez Emitenta 19 udzial6w
tej sp6lki.
stanowiobecnie95 %;okapltatruzakladowego
nie podlegalobadaniuani
,,INSTAL-LUBLIN' S.A., informuje,2e skr6conesprawozdaniefinansowe
przegl4dowiprzez podmiot uprawruonydo badaniasprawozdai fiaansowych,raport kwartalny nie
rawiera opinii o badaniuani raportUz przeglqdutego skr6conegosprawozdaniafinansowego.
Lublin,dnia17.05.2010r.
Zarz1ilz
CzlonekZarzqdu- WicePrezes
c- t-c)*v{kt
'Piotr
U
Ciomoa
21

Podobne dokumenty