konspekt lekcji

Transkrypt

konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI
Temat 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i
jednostkami PSP
Prowadzący:
Cel ogólny: Zapoznanie naczelników OSP z zasadami współdziałania OSP z
organami gminy i PSP.
Cele szczegółowe.
Po zakończeniu lekcji jej uczestnik powinien umieć:
•
określić istotę samorządu terytorialnego,
•
dokonać podziału organów administracji publicznej,
•
wymienić zadania gminy w zakresie ochrony ppoż.,
•
scharakteryzować formy współdziałania OSP z organami gminy,
•
nawiązywać współpracę z jednostkami PSP.
Metoda pracy: wykład połączony z pogadanką
Forma pracy: zbiorowa
Środki dydaktyczne:
 przepisy prawne
 plansze, foliogramy i tablice poglądowe przedstawiające treści określone w
materiale nauczania
 filmy dydaktyczne dotyczące tematu zajęć
 techniczne środki nauczania (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer,
ekran, odtwarzacz DVD lub FHS, telewizor)
Czynności prowadzącego zajęcia dydaktyczne , czynności uczestników szkolenia,
przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie obecności (2 min)
2. Podanie tematu i omówienie celów zajęć (3min)
OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ:
1. Podział administracji publicznej. (10 min)
2. Zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. (15min)
3. Zasady dysponowania OSP i utrzymywania gotowości. (10 min)
Zakończenie zajęć polegające na podsumowaniu omawianych treści (5min).

Podobne dokumenty