pobierz program konferencji

Transkrypt

pobierz program konferencji
IX MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA
WYZWANIA I ZAGROŻENIA W XXI WIEKU.
MILITARNE I NIEMILITARNE PARADYGMATY
BEZPIECZEŃSTWA
17 – 19 KWIETNIA 2013
Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku,
ul. Piastowska 206
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
dyskusji
nad
bezpieczeństwem człowieka, społeczeństwa i państwa,
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa postanowił również w tym roku
kontynuować tradycję organizacji Konferencji o tej
tematyce. Mamy nadzieję, iż tegoroczna konferencja będzie
po raz koleiny okazją do zaprezentowania aktualnych
wyników badań i rozwiązań praktycznych na miarę wyzwań
i potrzeb XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa. Celem
tegorocznej Konferencji jest ukazanie złożoności problemów
bezpieczeństwa oraz uwypuklenie niemilitarnych jego
aspektów. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli
środowiska nauki, administracji, samorządów, służb
mundurowych, organizacji pozarządowych oraz firm
i osób zainteresowanych problematyką wielowymiarowo
widzianego bezpieczeństwa człowieka i państwa.
Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
58 341 98 51
[email protected]
IX MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA
BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI
MILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
Problem terroryzmu we współczesnym świecie
Zjawisko przestępczości zorganizowanej
Dysfunkcyjność państw jako destabilizator bezpieczeństwa
Rola i zadania współczesnej armii
Działalność służb specjalnych, policyjnych i wojskowych
WIELOASPEKTOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ewolucja bezpieczeństwa we współczesnym świecie
Bezpieczeństwo a etyka
Bezpieczeństwo imprez masowych
Potencjał ekonomiczny a możliwości militarne państwa
Współczesne metody kontroli i inwigilacji a prawa człowieka
Współczesne konflikty a przestrzeganie praw człowieka
Bezpieczeństwo a więzi społeczne
Bezpieczeństwo a odpowiedzialność za innych
Problem interwencji humanitarnych
Współpraca cywilno-wojskowa w likwidacji skutków klęsk
żywiołowych i katastrof naturalnych
11. Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności podczas
trwania konfliktów zbrojnych
12. Problemy współpracy organizacji rządowych i pozarządowych
w trakcie trwania klęsk i katastrof oraz w okresie usuwania ich
skutków
NIEMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Działalność i skuteczność administracji państwowej wobec zagrożeń
Środki masowego przekazu jako stabilizator czy destabilizator
bezpieczeństwa w państwie?
Wpływ poczucia bezpieczeństwa jednostki na funkcjonowanie
w społeczeństwie
Potrzeba edukacji dla bezpieczeństwa jako gwarant strategii
ochrony i obrony podstawowych celów państwa
Działalność służb ratowniczych
Środowiskowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo żywnościowe człowieka
Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
58 341 98 51
[email protected]
IX MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA
BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI
PANEL DEDYKOWANY dla studentów i młodych naukowców:
PEDAGOGICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Różne wymiary i aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
2. Poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w różnych
środowiskach
3. Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w zaspokajaniu potrzeby
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny a bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży
5. Skutki braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie na realizację
dorosłych ról człowieka
6. Zadania szkoły w eliminowaniu czynników zagrażających
bezpieczeństwu
7. Problemy bezpieczeństwa nauczyciela i źródła zagrożeń
8. Media a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
9. Poczucie bezpieczeństwa a niedostosowanie społeczne
i przestępczość dzieci i młodzieży
Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
58 341 98 51
[email protected]
IX MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA
KOMITET NAUKOWY
dr hab. Mieczysław CIOSEK, prof. UG;
dr hab. Tomasz FROŁOWICZ, prof. WSB – z-ca przewodniczącego;
dr hab. Andrzej GAŁECKI, prof. WSB;
dr hab. Marek GRZYBOWSKI, prof. AM Gdynia;
dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. WSB;
dr hab. Jerzy KOJKOŁ, prof. AMW;
dr hab. Marian KOPCZEWSKI, prof. WSB;
dr hab. Astrid MĘCZKOWSKA-CHRISTIANSEN, prof. WSB;
dr hab. Piotr MICKIEWICZ, prof. DSW;
dr hab. Grażyna MIŁKOWSKA, prof. WSB
gen. Bogusław PACEK, prof. AON - przewodniczący;
dr hab. Robert KŁOSOWICZ, prof. UJ;
dr hab. Krzysztof ROKICIŃSKI, prof. AMW;
dr hab. Piotr SEMKÓW, prof. AMW;
prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, AON, WWSI;
prof. dr hab. Bogdan SZULC, AON, WSiPW;
dr Andrzej ZDUNIAK, rektor WSB;
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Małgorzata BARTOŃ – z-ca sekretarza;
dr Mirosław BORKOWSKI;
mgr Marta DZIEDZIC – sekretarz;
dr Magdalena GIERS;
dr Janusz KACZMAREK;
dr Wojciech PLOPA – z-ca przewodniczącego;
dr Margot STAŃCZYK-MINKIEWICZ - przewodniczący
mgr Ilona ZIEMKIEWICZ-GAWLIK - dziekan
Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
58 341 98 51
[email protected]