Tastsystem-Zyklen iTNC 530 pl

Komentarze

Transkrypt

Tastsystem-Zyklen iTNC 530 pl
Cykle sondy
pomiarowej
iTNC 530
NC-Software
340 420-xx
340 421-xx
Podrcznik obsługi dla
użytkownika
polski (pl)
5/2002
TNCtyp, Software i funkcje
Ten podrcznik obsługi opisuje funkcje, które dostpne s w
urzdzeniach TNC, poczynajc od nastpujcych numerów NC
oprogramowania.
Typ TNC
NCSoftwareNr
iTNC 530
340 42001
iTNC 530 E
340 42101
Litera oznaczenia E odznacza wersj eksportow TNC. Dla wersji
eksportowych TNC obowizuje nastpujce ograniczenie:
„ Przesunicia prostoliniowe jednocześnie do 4 osi włcznie
Produzent maszyn dopasowuje zakres eksploatacyjnej wydajności
TNC przy pomocy parametrów technicznych do danej maszyny.
Dlatego też opisane s w tym podrczniku obsługi funkcje, które nie
s w dyspozycji w każdej TNC.
Funkcje TNC, które nie znajduj si w dyspozycji na wszystkich
maszynach to na przykład:
„ Pomiar narzdzia przy pomocy TT
Prosz skontaktować si z producentem maszyn aby poznać
rzeczywisty zakres funkcji maszyny.
Wielu producentów maszyn i firma HEIDENHAIN oferuj kursy
programowania dla urzdzeń TNC. Udział w takiego rodzaju kursach
jest szczególnie polecany, aby móc intensywnie zapoznać si z
funkcjami TNC.
Podrcznik obsługi dla użytkownika:
Wszystkie funkcje TNC, nie zwizane z sond
pomiarow, opisane s w podrczniku obsługi iTNC 530.
W koniecznym przypadku prosz zwrócić si do firmy
HEIDENHAIN, dla uzyskania tego podrcznika obsługi.
Przewidziane miejsce eksploatacji
TNC odpowiada klasie A zgodnie z europejsk norm EN 55022 i jest
przewidziane do eksploatacji szczególnie w centrach
przemysłowych.
HEIDENHAIN iTNC 530
I
II
Treść
Wstp
Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy
Obsługa rczna i El.kółko obrotowe
Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej
kontroli obrabianego przedmiotu
Cykle sondy pomiarowej dla
automatycznego pomiaru narzdzia
HEIDENHAIN iTNC 530
III
1
2
3
4
Treść
1 Wstp ..... 1
1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej ..... 2
Sposób funkcjonowania ..... 2
Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa rczna i El.kółko obrotowe ..... 3
Cykle sondy pomiarowej dla trybu automatycznego ..... 3
1.2 Zanim rozpoczniemy prac z cyklami sondy pomiarowej! ..... 5
Maksymalny odcinek przemieszczenia do punktu próbkowania: MP6130 ..... 5
Odstp bezpieczeństwa do punktu próbkowania: MP6140 ..... 5
Ustawić sond promieniowania podczerwonego na zaprogramowany kierunek próbkowania: MP6165 ..... 5
Wielokrotny pomiar: MP6170 ..... 5
Przedział "dopuszczalnych wartości" dla wielokrotnego pomiaru: MP6171 ..... 6
Przełczajca sonda impulsowa, posuw próbkowania: MP6120 ..... 6
Przełczajca sonda pomiarowa, bieg szybki dla pozycjonowania wstpnego: MP6150 ..... 6
Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej ..... 7
HEIDENHAIN iTNC 530
V
Treść
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa rczna i El. kółko obrotowe ..... 9
2.1 Wstp ..... 10
Przegld ..... 10
Wybór cyklu sondy pomiarowej ..... 10
Protokołowanie wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej ..... 11
Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych ..... 12
2.2 Kalibrowanie przełczajcej sondy impulsowej ..... 13
Wstp ..... 13
Kalibrowanie długości ..... 13
Kalibrować promień i wyrównać przesunicie współosiowości sondy pomiarowej ..... 14
Wyświetlanie wartości kalibrowania ..... 15
Zarzdzaniekilkoma blokami danych kalibrowania ..... 15
2.3 Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu ..... 16
Wstp ..... 16
Ustalenie obrotu podstawowego ..... 16
Wyświetlić obrót podstawowy ..... 17
Anulowanie obrotu podstawowego ..... 17
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyć przy pomocy 3Dsond impulsowych ..... 18
Wstp ..... 18
Wyznaczenie punktu odniesienia w dowolnej osi (patrz rysunek po prawej) ..... 18
Naroże jako punkt odniesienia – te punkty przejć, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego
(patrz rysunek po prawej) ..... 19
Naroże jako punkt odniesienia – nie przejmować punktów, które zostały wypróbkowane dla obrotu
podstawowego ..... 19
Punkt środkowy koła jako punkt odniesienia ..... 20
Wyznaczenie punktu odniesienia przez odwierty/czopy okrgłe ..... 21
2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3Dsond pomiarowych ..... 22
Wstp ..... 22
Określanie współrzdnej pozycji na ustawionym przedmiocie ..... 22
Określić współrzdne punktu narożnego na płaszczyźnie obróbki ..... 22
Określenie wymiarów przedmiotu ..... 23
Określić kt pomidzy osi odniesienia kta i krawdzi obrabianego przedmiotu ..... 24
VI
Treść
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu ..... 26
Przegld ..... 26
Wspólne aspekty funkcjonalności cykli sondy pomiarowej dla rejestrowania ukośnego położenia obrabianego
przedmiotu ..... 26
OBROT PODSTAWOWY (cykl sondy 400, DIN/ISO: G400) ..... 27
OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch odwiertów (cykl sondy 401, DIN/ISO: G401) ..... 29
OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch czopów (cykl sondy 402, DIN/ISO: G402) ..... 31
OBROT PODSTAWOWY kompensować przez oś obrotu (cykl sondy pomiarowej 403,
DIN/ISO: G403) ..... 33
OBROT PODSTAWOWY WYZNACZYC (cykl sondy 404, DIN/ISO: G404) ..... 36
Ukośne położenie obrabianego przedmiotu przez oś C wyrównać (cykl sond y 405, DIN/ISO: G405) ..... 37
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia ..... 41
Przegld ..... 41
Cechy wspólne wszystkich cykli sondy pomiarowej odnośnie wyznaczania punktu odniesienia (bazy) ..... 42
PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT WEWN.(cykl sondy 410, DIN/ISO: G410) ..... 43
PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT ZEWN.(cykl sondy 411, DIN/ISO: G411) ..... 45
PUNKT ODNIESIENIA KOLO WEWN.(cykl sondy 412, DIN/ISO: G412) ..... 47
PUNKT ODNIESIENIA KOLO ZEWN.(cykl sondy 413, DIN/ISO: G413) ..... 50
PUNKT ODNIESIENIA NAROZE ZEWN.(cykl sondy 414, DIN/ISO: G414) ..... 53
PKT.ODN. NAROZE WEWN. (cykl sondy 415, DIN/ISO: G415) ..... 56
PUNKT ODNIESIENIA OKREG ODWIERTOWSRODEK (cykl sondy 416, DIN/ISO: G416) ..... 59
PUNKT ODNIESIENIA OS SONDY (cykl sondy 417, DIN/ISO: G417) ..... 61
PKT.ODN. SRODEK 4 ODWIERTOW (cykl sondy 418, DIN/ISO: G418) ..... 62
HEIDENHAIN iTNC 530
VII
Treść
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroliprzedmiotu ..... 25
Treść
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów ..... 69
Przegld ..... 69
Protokołowanie wyników pomiaru ..... 70
Wyniki pomiarów w Qparametrach ..... 71
Status pomiaru ..... 71
Nadzór tolerancji ..... 71
Nadzór narzdzia ..... 72
Układ odniesienia dla wyników pomiaru ..... 72
PLASZCZYZNA BAZOWA (cykl sondy 0, DIN/ISO: G55) ..... 73
PŁASZCZYZNA ODNIESIENIA biegunowo (cykl sondy pomiarowej 1) ..... 74
POMIAR KAT (cykl sondy 420, DIN/ISO: G420) ..... 75
POMIAR ODWIERTU (cykl sondy 421, DIN/ISO: G421) ..... 77
POMIAR KOLA ZEWN. (cykl sondy 422, DIN/ISO: G422) ..... 80
POMIAR PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 423, DIN/ISO: G423) ..... 83
POMIAR PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 424, DIN/ISO: G424) ..... 86
POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (cykl sondy 425, DIN/ISO: G425) ..... 89
POMIAR MOSTKA ZEWN. (cykl sondy 426, DIN/ISO: G426) ..... 91
POMIAR WSPOŁRZEDNA (cykl sondy 427, DIN/ISO: G427) ..... 93
POMIAR OKREG ODWIERTOW (cykl sondy 430, DIN/ISO: G430) ..... 95
POMIAR POZIOM (cykl sondy 431, DIN/ISO: G431) ..... 98
3.4 Cykle specjalne ..... 104
Przegld ..... 104
TS KALIBROWAC (cykl sondy pomiarowej 2) ..... 105
POMIAR (cykl sondy pomiarowej 3) ..... 106
POMIAR PRZESUNIECIA OSI (cykl sondy 440, DIN/ISO: G440) ..... 107
VIII
Treść
Treść
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzdzia ..... 109
4.1 Pomiar narzdzia przy pomocy sondy pomiarowej montowanej na stole TT ..... 110
Przegld ..... 110
Parametry maszynowe nastawić ..... 110
Wyświetlenie wyników pomiarów ..... 111
4.2 Znajdujce si do dyspozycji cykle ..... 112
Przegld ..... 112
Różnice pomidzy cyklami 31 do 33 i 481
do 483 ..... 112
TT kalibrować (cykl sondy 30 lub 480, DIN/ISO: G480) ..... 113
Pomiar długości narzdzia (cykl sondy pomiarowej 31 lub 481, DIN/ISO: G481) ..... 114
Pomiar promienia narzdzia (cykl sondy pomiarowej32 lub 482, DIN/ISO: G482) ..... 116
Pomiar kompletny narzdzia (cykl sondy pomiarowej33 lub 483, DIN/ISO: G483) ..... 118
HEIDENHAIN iTNC 530
IX
Wstp
1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej
1.1 Ogólne informacje na temat
cykli sondy pomiarowej
TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn
dla zastosowania 3Dsond pomiarowych.
Jeżeli przeprowadzamy pomiary pdczas przebiegu
programu, to prosz zwrócić uwag, iż dane narzdzia
(długość, promień) mog zostać zaczerpnite albo z
danych kalibrowania albo z ostatniego TOOL CALL
wiersza (wybór przez MP7411).
Sposób funkcjonowania
Jeśli TNC odpracowuje cykl sondy pomiarowej, to 3Dsonda
pomiarowa przemieszcza si równolegle do osi w kierunku
obrabianego przedmiotu (także przy aktywnym obrocie
podstawowym i przy nachylonej płaszczyźnie obróbki). Producent
maszyn określa posuw próbkowania w parametrze maszynowym
(patrz „Zanim rozpoczniemy prac z cyklami sondy pomiarowej”
dalej w tym rozdziale).
Z
Y
Jeśli palec sondy dotknie obrabianego przedmiotu,
„ to 3Dsonda pomiarowa wysyła sygnał do TNC: Współrzdne
wypróbkowanej pozycji zostaj zapisane do pamici
„ zatrzymuje si 3Dsonda i
„ przemieszcza si z posuwem szybkim do pozycji startu operacji
próbkowania
F
X
F MAX
Jeśli na określonym odcinku palec sondy nie zostanie wychylony, to
TNC wydaje komunikat o błdach (odcinek: MP6130).
2
1 Wstêp
1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej
Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy
Obsługa rczna i El.kółko obrotowe
TNC oddaje w trybach pracy Obsługa rczna i El. kółko obrotowe
cykle sondy pomiarowej do dyspozycji, przy pomocy których:
„ kalibrujemy sond pomiarow
„ kompensujemy ukośne położenie przedmiotu
„ wyznaczamy punkt odniesienia (baz)
Cykle sondy pomiarowej dla trybu
automatycznego
Oprócz cykli sondy pomiarowej, używanych w trybach pracy
Obsługa rczna i El.kółko obrotowe, TNC oddaje do dyspozycji
różnorodne cykle dla najróżniejszych zastosowań w trybie
automatycznym.
„ Kalibrowanie przełczajcej sondy pomiarowej (rozdział 3)
„ Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu (rozdział 3)
„ Wyznaczanie punktów odniesienia (rozdział 3)
„ Automatyczna kontrola obrabianych przedmiotów (rozdział 3)
„ Automatyczny pomiar narzdzi (rozdział 4))
Cykle dla pomiaru narzdzia operator programuje w trybie pracy
Program wprowadzić do pamici/edycja przy pomocy klawisza
TOUCH PROBE. Cykle obróbki z numerami od 400 wzwyż, jak i
nowsze cykle obróbki używaj Qparametrów jako parametrów
przekazu. Parametry o tej samej funkcji, które TNC wykorzystuje w
różnych cyklach, maj zawsze ten sam numer: np. Q260 jest zawsze
bezpieczn wysokości, Q261 zawsze wysokości pomiaru itd.
Aby uprościć programowanie, TNC ukazuje podczas definiowania
cyklu rysunek pomocniczy. Na rysunku pomocniczym parametr jest
jasno podświetlony, który ma zostać wprowadzony (patrz rysunek z
prawej).
HEIDENHAIN iTNC 530
3
1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej
Definiowanie cyklu sondy pomiarowej w trybie pracy Zapisać do
pamici/edycja
 Pasek Softkey – podzielony na grupy – ukazuje
wszystkie dostpne funkcje sondy pomiarowej


Wybrać grup cyklu próbkowania, np. wyznaczanie
punktu odniesienia. Cykle digitalizowania i cykle dla
automatycznego pomiaru narzdzia znajduj si
tylko wtedy w dyspozycji, jeśli maszyna jest
przygotowana
Wybrać cykl, np. wyznaczanie punktu odniesienia
środek kieszeni. TNC otwiera dialog i zapytuje o
wszystkie wprowadzane dane, jednocześnie TNC
wyświetla na prawej połowie ekranu grafik, w której
majcy być wprowadzonym parametr zostaje jasno
podświetlony

Prosz wprowadzić żdane przez TNC parametry i
zakończyć wprowadzanie danych klawiszem ENT

TNC zakończy dialog, kiedy zostan wprowadzone
wszystkie niezbdne dane
Grupa cyklu pomiarowego
Cykle dla automatycznego rejestrowania i
kompensowania ukośnego położenia obrabianego
przedmiotu
Softkey
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 410 PKT.ODN.PROSTOKAT WEWN.
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q323=60
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q323=60
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q324=20
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20
Q301=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=10
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q303=+1 ;PRZEKAZANIE WARTOSCI POMIARU
Cykle dla automatycznego wyznaczania punktu
odniesienia
Funkcje dla automatycznej kontroli obrabianego
przedmiotu
Automatyczny cykl kalibrowania
Cykle dla automatycznego wymierzania narzdzia
(zostaje zwolniony przez producenta maszyn)
4
1 Wstêp
1.2 Zanim rozpoczniemy pracê z cyklami sondy pomiarowej!
1.2 Zanim rozpoczniemy prac z
cyklami sondy pomiarowej!
Aby móc wypełnić jak najwikszy zakres zastosowania zadań
pomiarowych, znajduj si do dyspozycji poprzez parametry
maszynowe możliwości nastawienia, określajce zasadnicze
funkcjonalne możliwości wszystkich cykli sondy pomiarowej:
Maksymalny odcinek przemieszczenia do
punktu próbkowania: MP6130
Jeśli palec nie zostanie wychylony na określonym w MP6130
odcinku, to TNC wydaje komunikat o błdach.
Odstp bezpieczeństwa do punktu
próbkowania: MP6140
W MP6140 określamy, jak daleko TNC ma pozycjonować sond od
zdefiniowanego – lub obliczonego przez cykl – punktu próbkowania.
Im mniejsza jest zapisywana wartość, tym dokładniej należy
definiować pozycje próbkowania. W wielu cyklach sondy pomiarowej
można zdefiniować dodatkowo odstp bezpieczeństwa, który działa
addytywnie do parametru maszynowego 6140.
Ustawić sond promieniowania
podczerwonego na zaprogramowany kierunek
próbkowania: MP6165
Aby zwikszyć dokładność pomiaru, można ustalić poprzez MP 6165
= 1, iż sonda promieniowania podczerwonego przed każd operacj
próbkowania ustawi si w kierunku zaprogramowanego kierunku
próbkowania. W ten sposób palec sondy zostaje wychylony zawsze
w tym samym kierunku.
Wielokrotny pomiar: MP6170
Aby zwikszyć pewność dokładności pomiaru, TNC może każd
operacj próbkowania przeprowadzić do trzech razy po kolei. Jeśli
zmierzone wartości położenia różni si zbytnio od siebie, to TNC
wydaje komunikat o błdach (wartość graniczna określona w
MP6171). Poprzez wielokrotny pomiar można ustalić przypadkowe
błdy pomiaru, powstajce np. przez zabrudzenie.
Jeśli wartości pomiaru leż w dopuszczalnym przedziale, to TNC
zapisuje do pamici wartość średni z uchwyconych wartości
położenia.
HEIDENHAIN iTNC 530
5
1.2 Zanim rozpoczniemy pracê z cyklami sondy pomiarowej!
Przedział "dopuszczalnych wartości" dla
wielokrotnego pomiaru: MP6171
Jeśli przeprowadzamy wielokrotny pomiar, to w MP6171 określamy
wartość, o któr mog różnić si wartości pomiaru od siebie. Jeśli
różnica wartości pomiaru przekracza wartość z MP6171, to TNC
wydaje komunikat o błdach.
Przeł
czaj
ca sonda impulsowa, posuw
próbkowania: MP6120
W MP6120 określamy posuw, z którym TNC ma próbkować
obrabiany przedmiot.
Przeł
czaj
ca sonda pomiarowa, bieg szybki
dla pozycjonowania wstpnego: MP6150
W MP6150 określamy posuw, z którym TNC pozycjonuje wstpnie
sond pomiarow, albo pozycjonuje midzy punktami pomiarowymi.
6
1 Wstêp
1.2 Zanim rozpoczniemy pracê z cyklami sondy pomiarowej!
Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej
Wszystkie cykle sondy pomiarowej s DEFaktywne. TNC
odpracowuje cykl automatycznie, jeśli w przebiegu programu zostaje
odpracowana definicja cyklu przez TNC.
Prosz zwrócić uwag, aby na pocztku cyklu zostały
aktywowane dane korekcji (długość, promień), albo z
danych kalibrowania albo z ostatniego TOOL CALL
wiersza (wybór przez MP7411, patrz podrcznik obsługi
iTNC 530, „Ogólne parametry użytkownika”).
Cykle sondy pomiarowej 410 do 418 można
odpracowywać także przy aktywnym obrocie
podstawowym. Prosz zwrócić uwag, aby kt obrotu
podstawowego si nie zmienił, jeśli po cyklu pomiaru
pracujemy z cyklem 7 Przesunicie punktu zerowego z
tabeli punktów zerowych.
Cykle sondy pomiarowej o numerach wikszych od 400 pozycjonuj
sond wstpnie zgodnie z logik pozycjonowania:
„ Jeśli aktualna współrzdna południowego bieguna palca sondy
jest mniejsza niż współrzdna bezpiecznej wysokości (w cyklu
zdefiniowana), to TNC odsuwa sond pomiarow najpierw w osi
sondy na bezpieczn wysokość i nastpnie pozycjonuje na
płaszczyźnie obróbki do pierwszego punktu próbkowania.
„ Jeśli aktualna współrzdna bieguna południowego palca sondy
jest wiksza niż współrzdna bezpiecznej wysokości, to TNC
pozycjonuje sond pomiarow najpierw na płaszczyźnie obróbki
do pierwszego punktu próbkowania i nastpnie w osi sondy
pomiarowej bezpośrednio na wysokość pomiaru.
HEIDENHAIN iTNC 530
7
Cykle sondy pomiarowej w
trybach pracy Obsługa
rczna i El. kółko obrotowe
2.1 Wstêp
2.1 Wstp
Przegl
d
W trybie pracy Obsługa rczna znajduj si do dyspozycji
nastpujce cykle sondy pomiarowej:
Funkcja
Softkey
Kalibrowanie rzeczywistej długości
Kalibrowanie rzeczywistego promienia
Ustalenie obrotu podstawowego poprzez prost
Wyznaczenie punktu odniesienia (bazy) w wybieralnej
osi
Wyznaczenie naroża jako punktu odniesienia
Wyznaczenie środka koła jako punktu odniesienia
Ustalenie obrotu podstawowego poprzez dwa
odwierty/czopy okrgłe
Wyznaczenie punktu odniesienia poprzez cztery
odwierty/czopy okrgłe
Wyznaczenie punktu środkowego koła przez trzy
odwierty/czopy
Wybór cyklu sondy pomiarowej

Wybrać rodzaj pracy Obsługa rczna lub Elektr. kółko rczne
 Wybrać funkcj próbkowania: Softkey FUNKCJA
PROBKOWANIA nacisnć. TNC ukazuje dalsze
Softkeys: Patrz tabela z prawej strony

10
Wybór cyklu sondy pomiarowej: np. Softkey
PROBKOWANIE ROT nacisnć, TNC ukazuje na
ekranie odpowiednie menu.
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.1 Wstêp
Protokołowanie wartości pomiaru z cykli
sondy pomiarowej
TNC musi być przygotowane dla tej funkcji przez
producenta maszyn. Prosz uwzgldnić informacje
zawarte w podrczniku obsługi maszyny!
Po wykonaniu przez TNC dowolnego cyklu sondy pomiarowej,
ukazuje ono Softkey DRUK. Jeśli naciśniemy ten Softkey, to TNC
protokołuje aktualne wartości aktywnego cyklu sondy pomiarowej.
Poprzez DRUKfunkcj w menu konfiguracji interfejsów (patrz
podrcznik obsługi „ 12 MODfunkcje, przygotowanie interfejsu
danych”) określamy, czy TNC:
„ ma wydrukować wyniki pomiarów
„ ma zapisać wyniki pomiarów na dysku twardym TNC
„ zapisać do pamici PC wyniki pomiarów
Jeżeli zapisujemy do pamici wyniki pomiarów, to TNC tworzy ASCII
plik %TCHPRNT.A. Jeżeli w menu konfiguracji interfejsów nie została
określona ścieżka i interfejs, to TNC zapamituje plik %TCHPRNT w
głównym katalogu TNC: \.
Jeśli naciśniemy Softkey DRUK , to plik %TCHPRNT.A
nie może być w trybie pracy Program
zapisać do pamici/edycja wybrany. W przeciwnym razie
TNC wydaje komunikat o błdach.
TNC zapisuje wartości pomiaru wyłcznie w pliku
%TCHPRNT.A. Jeżeli chcemy wykonać kilka cykli sondy
pomiarowej jeden po drugim i wartości pomiaru zapisać
do pamici, to należy zawartość pliku %TCHPRNT.A
zabezpieczyć midzy cyklami sondy pomiarowej, a
mianowicie kopiujc je lub poprzez zmian nazwy.
Format i zawartość pliku %TCHPRNT określa producent
maszyn.
HEIDENHAIN iTNC 530
11
2.1 Wstêp
Zapis wartości pomiaru z cykli sondy
pomiarowej do tabeli punktów zerowych
Ta funkcja jest tylko wówczas aktywna, jeśli na TNC
tabele punktów zerowych s aktywne (bit 3 w parametrze
maszynowym 7224.0=0).
Poprzez Softkey ZAPIS TABELA PUNKTOW ZEROWYCH TNC może,
po wykonaniu dowolnego cyklu sondy pomiarowej, zapisać wartości
pomiaru do tabeli punktów zerowych.





Przeprowadzenie dowolnej funkcji próbkowania
Zapisać żdane współrzdne punktu odniesienia do
proponowanych pól wprowadzenia (w zależności od wykonanego
cyklu sondy pomiarowej)
Numer punktu zerowego w polu wprowadzenia Numer punktu
zerowego = zapisać
Zapisać nazw tabeli punktów zerowych (pełna nazwa ścieżki) w
polu wprowadzenia tabela punktów zerowych
Softkey ZAPIS TABELA PUNKTOW ZEROWYCH nacisnć, TNC
zapisuje w pamici punkt zerowy pod wprowadzon nazw do
podanej tabeli punktów zerowych
Jeżeli chcemy zapisać dodatkowo żdan współrzdn punktu
odniesienia z przyrostowym odstpem do tabeli, to prosz ustawić
Softkey ODSTEP na ON. TNC wyświetla wówczas dla każdej osi
dodatkowe pole wprowadzenia, w którym można zapisać żdany
odstp. TNC zapisuje potem sum z żdanego punktu odniesienia i
przynależnego odstpu do tabeli punktów zerowych.
Jeżeli bezpośrednio po operacji próbkowania
wyznaczono na nowo punkt odniesienia poprzez menu
próbkowania, to nie należy zapisywać ustalonych
wartości próbkowania dodatkowo do tabeli punktów
zerowych. Zapisane przez TNC w pamici wartości
próbkowania odnosz si zawsze do tego punktu
odniesienia, który w momencie przeprowadzania
operacji próbkowania był aktywnym i prowadziłyby w ten
sposób do błdnego zapisu w tabeli punktów zerowych.
12
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.2 Kalibrowanie prze³¹czaj¹cej sondy impulsowej
2.2 Kalibrowanie przeł
czaj
cej
sondy impulsowej
Wstp
Sonda pomiarowa musi być kalibrowana przy
„ uruchomianiu
„ złamaniu palca sondy
„ zmianie palca sondy
„ zmianie posuwu próbkowania
„ wystpieniu niedocigłości, na przykład przez rozgrzanie maszyny
Przy kalibrowaniu TNC ustala długość „działania” palca sondy i
promień „działania” główki sondy. Dla kalibrowania 3Dsondy
pomiarowej zamocowujemy pierścień nastawczy o znanej wysokości
i znanym promieniu wewntrznym na stole maszyny.
Kalibrowanie długości

Tak wyznaczyć punkt odniesienia w osi wrzeciona, iż dla stołu
maszyny obowizuje: Z=0.
 Wybrać funkcj kalibrowania dla długości sondy
pomiarowej: Softkey FUNKCJA PROBKOWANIA i
KAL. L nacisnć. TNC ukazuje okno menu z
czterema polami wprowadzenia

Wprowadzić oś narzdzia (klawisz osiowy)

Punkt odniesienia: Wprowadzić wysokość
pierścienia nastawczego

Punkty menu promień główki i długość nie wymagaj
dokonania zapisu

Przemieścić sond pomiarow blisko nad
powierzchni pierścienia nastawczego

Jeśli to konieczne zmienić kierunek
przemieszczenia: wybrać przez Softkey lub przy
pomocy klawiszy ze strzałk

Dokonać próbkowania powierzchni: Zewntrzny
klawisz START nacisnć
HEIDENHAIN iTNC 530
Z
Y
5
X
13
2.2 Kalibrowanie prze³¹czaj¹cej sondy impulsowej
Kalibrować promień i wyrównać przesunicie
współosiowości sondy pomiarowej
Oś sondy pomiarowej nie znajduje si normalnie rzecz biorc na osi
wrzeciona. Funkcja kalibrowania rejestruje przesunicie pomidzy
osi sondy pomiarowej i osi wrzeciona oraz wyrównuje je
obliczeniowo.
Z
Przy tej funkcji TNC obraca 3Dsond pomiarow o 180°. Ten obrót
zostaje zainicjalizowany poprzez funkcj dodatkow, określon
przez producenta maszyn w parametrze maszynowym 6160.
Pomiar przesunicia sondy pomiarowej przeprowadzamy po
kalibrowaniu promienia główki sondy.

Pozycjonować główk sondy w trybie obsługi rcznej do otworu
pierścienia nastawczego
 Wybrać funkcj kalibrowania dla promienia główki
sondy i przesunicia współosiowości sondy
pomiarowej: Nacisnć Softkey KAL. R

Wybrać oś narzdzia, wprowadzić promień
pierścienia nastawczego

Próbkowanie: 4 x nacisnć zewntrzny klawisz
START. 3Dsonda pomiarowa dokonuje
próbkowania w każdym kierunku osi pozycj otworu
i oblicza promień główki sondy

Jeśli chcemy teraz zakończyć funkcj kalibrowania,
Softkey KONIEC nacisnć
Y
X
10
Aby określić przesunicie współosiowości główki sondy,
TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn..
Prosz uwzgldnić informacje zawarte w podrczniku
obsługi maszyny!
14

Określenie przesunicia współosiowości główki
sondy: Softkey 180° nacisnć. TNC obraca sond
pomiarow o 180°

Próbkowanie: 4 x nacisnć zewntrzny klawisz
START. 3Dsonda pomiarowa dokonuje
próbkowania w każdym kierunku osi pozycj otworu
i oblicza promień główki sondy
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.2 Kalibrowanie prze³¹czaj¹cej sondy impulsowej
Wyświetlanie wartości kalibrowania
TNC zapamituje długość, promień i wartość przesunicia
współosiowości oraz uwzgldnia te wartości przy późniejszych
zastosowaniach 3Dsondy pomiarowej. Aby wyświetlić zapamitane
wartości, prosz nacisnć KAL. L i KAL. R.
Zapis wartości kalibrowania do tabeli narzdzi TOOL.T
Ta funkcja znajduje si w dyspozycji tylko, jeśli bit 0 w
parametrze maszynowym 7411 = 1 (dane sondy
pomiarowej z TOOL CALL aktywować) ustawiono i tabela
narzdzi TOOL.T jest aktywna (parametr maszynowy
7260 nierówny 0).
Jeśli przeprowadzamy pomiary podczas przebiegu programu,
można poprzez TOOL CALL aktywować dane korekcji dla sondy
pomiarowej z tabeli narzdzi. Aby zapisać w pamici dane
kalibrowania w tabeli narzdzi TOOL.T, prosz podać w menu
kalibrowania numer narzdzia (z ENT potwierdzić) i nacisnć
nastpnie Softkey RZAPIS TABELA NARZEDZI lub LZAPIS TABELA
NARZEDZI.
Zarz
dzaniekilkoma blokami danych
kalibrowania
Aby wykorzystywać kilka bloków danych kalibrowania, należy
ustawić bit 1 w parametrze maszynowym 7411. Dane kalibrowania
(długość, promień, przesunicie współosiowości i kt wrzeciona)
zostaj zapisane do pamici przez TNC zasadniczo w tabeli narzdzi
TOOL.T pod wybieralnym w menu kalibrowania numerem narzdzia
(patrz także podrcznik obsługi, rozdział „5.2 Dane narzdzi”).
Jeżeli korzystamy z tej funkcji, to należy przed
wykonaniem cyklu sondy pomiarowej aktywować
odpowiedni numer narzdzia przy pomocy wywołania
narzdzia, niezależnie od tego, czy chcemy
odpracowywać cykl sondy pomiarowej w trybie
automatycznym lub trybie obsługi rcznej.
Można zobaczyć i zmienić dane kalibrowania w menu kalibrowania,
należy zwrócić jednakże uwag, iż zapisujemy zmiany w tabeli
narzdzi, naciskajc Softkey RZAPIS TABELA NARZEDZI lub L
ZAPIS TABELA NARZEDZI. TNC nie zapisuje wartości kalibrowania
automatycznie do tabeli!
HEIDENHAIN iTNC 530
15
2.3 Kompensowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
2.3 Kompensowanie ukośnego
położenia przedmiotu
Wstp
Ukośne zamocowanie obrabianego przedmiotu TNC kompensuje
rachunkowo poprzez „obrót podstawowy”.
W tym celu TNC ustawia kt obrotu na ten kt, który ma utworzyć
powierzchnia przedmiotu z osi odniesienia kta płaszczyzny
obróbki. Patrz rysunek po prawej stronie.
Y
Y
Kierunek próbkowania dla pomiaru ukośnego położenia
przedmiotu wybierać zawsze prostopadle do osi
odniesienia kta.
Aby obrót podstawowy nie został przeliczony w
przebiegu programu, należy zaprogramować w
pierwszym wierszu przemieszczenia obydwie
współrzdne płaszczyzny obróbki.
PA
X
X
A
B
Ustalenie obrotu podstawowego

Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey
PROBKOWANIE ROT

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu
pierwszego punktu próbkowania

Wybrać kierunek próbkowania prostopadle do osi
odniesienia kta: Wybrać oś i kierunek poprzez
Softkey

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu drugiego
punktu próbkowania

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć
TNC zapisuje do pamici obrót podstawowy z zabezpieczeniem od
przerwy w dopływie prdu. Obrót podstawowy działa dla wszystkich
nastpnych przebiegów programu.
16
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.3 Kompensowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
Wyświetlić obrót podstawowy
Kt obrotu podstawowego znajduje si po ponownym wyborze
PROBKOWANIE ROT w wyświetlaczu kta obrotu. TNC ukazuje kt
obrotu także w dodatkowym wyświetlaczu stanu (STATUS POZ.)
W wyświetlaczu stanu zostaje ukazany symbol dla obrotu
podstawowego, jeśli TNC przemieszcza osie maszyny odpowiednio
do obrotu podstawowego.
Anulowanie obrotu podstawowego



Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey PROBKOWANIE
ROT
Wprowadzić kt obrotu „0”, przejć klawiszem ENT
Zakończyć funkcj próbkowania: Klawisz END nacisnć
HEIDENHAIN iTNC 530
17
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyæ przy pomocy 3D-sond impulsowych
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyć
przy pomocy 3Dsond
impulsowych
Wstp
Funkcje dla wyznaczenia punktu odniesienia na ustawionym
przedmiocie zostaj wybierane przy pomocy nastpujcych Softkey:
„ Wyznaczanie punktu odniesienia w dowolnej osi przy pomocy
PROBKOWANIE POZ
„ Wyznaczenie naroża jako punktu odniesienia przy pomocy
PROBKOWANIE P
„ Wyznaczenie środka koła jako punktu odniesienia przy pomocy
PROBKOWANIE CC
Wyznaczenie punktu odniesienia w dowolnej
osi (patrz rysunek po prawej)
18

Wybrać funkcj próbkowania: Softkey
PROBKOWANIE POZ nacisnć

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu drugiego
punktu próbkowania

Wybrać kierunek próbkowania i jednocześnie oś, dla
której zostaje wyznaczony punkt odniesienia, np. Z w
kierunku Z – próbkowanie: Wybrać przez Softkey

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć

Punkt odniesienia: Wprowadzić współrzdn
zadan, przy pomocy klawisza ENT przejć, albo
zapisać wartość do tabeli (patrz „Zapis wartoœci
pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów
zerowych” na stronie 12)
Z
Y
X
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyæ przy pomocy 3D-sond impulsowych
Naroże jako punkt odniesienia – te punkty
przej
ć, które zostały wypróbkowane dla
obrotu podstawowego (patrz rysunek po
prawej)

Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey
PROBKOWANIE P

Punkty próbkowania z obrotu podstawowego?:
Klawisz ENT nacisnć, aby przejć współrzdne
punktów próbkowania

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu
pierwszego punktu próbkowania na krawdzi
obrabianego przedmiotu, która nie została
wypróbkowana dla obrotu podstawowego.

Y
Y=?
Y

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć

Pozycjonować sond w pobliżu drugiego punktu
próbkowania na tej samej krawdzi

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć

Punkt odniesienia: Wprowadzić obydwie
współrzdne punktu odniesienia w oknie menu,
klawiszem ENT przejć, albo zapisać wartości do
tabeli (patrz „Zapis wartoœci pomiaru z cykli sondy
pomiarowej do tabeli punktów zerowych” na stronie
12)

Funkcj próbkowania zakończyć: Klawisz END
nacisnć
P
P
Wybrać kierunek próbkowania: Wybrać przez
Softkey
X
X
X=?
Naroże jako punkt odniesienia – nie
przejmować punktów, które zostały
wypróbkowane dla obrotu podstawowego





Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey PROBKOWANIE P
Punkty próbkowania z obrotu podstawowego?: Przy pomocy
klawisza NO ENT zaprzeczyć (pytanie dialogowe pojawia si tylko,
jeżeli uprzednio przeprowadzono obrót podstawowy)
Obydwie krawdzie przedmiotu dwa razy wypróbkować
Wprowadzić współrzdne punktu odniesienia, przy pomocy
klawisza ENT przejć, albo zapisać wartości do tabeli (patrz „Zapis
wartoœci pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów
zerowych” na stronie 12)
Funkcj próbkowania zakończyć: Klawisz END nacisnć
HEIDENHAIN iTNC 530
19
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyæ przy pomocy 3D-sond impulsowych
Punkt środkowy koła jako punkt odniesienia
Punkty środkowe odwiertów, kieszeni okrgłych, pełnych cylindrów,
czopów, wysepek w kształcie koła, można wyznaczać jako punkty
odniesienia.
Y
Koło wewntrzne:
TNC próbkuje ściank wewntrzn koła we wszystkich czterech
kierunkach osi współrzdnych.
Y+
X–
W przypadku przerwanych okrgów (łuków kołowych) można
dowolnie wybierać kierunek próbkowania.

Pozycjonować główk sondy w pobliżu środka koła
 Wybrać funkcj próbkowania: Softkey
PROBKOWANIE CC wybrać

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START cztery razy
nacisnć. Sonda pomiarowa próbkuje jeden po
drugim 4 punkty ścianki wewntrznej koła

Jeśli chcemy pracować z pomiarem odwrócenia
(tylko na maszynach z orientacj wrzeciona, w
zależności od MP6160) Softkey 180° nacisnć i
ponownie 4 punkty wewntrznej ścianki koła
wypróbkować

Jeśli chcemy pracować bez pomiaru odwrócenia:
Klawisz END nacisnć

Punkt odniesienia: Wprowadzić obydwie
współrzdne środka koła w oknie menu, klawiszem
ENT przejć, albo zapisać wartości do tabeli (patrz
„Zapis wartoœci pomiaru z cykli sondy pomiarowej
do tabeli punktów zerowych” na stronie 12)

Zakończyć funkcj próbkowania: Klawisz END
nacisnć
X+
Y–
X
Y
Y–
X+
X–
Y+
X
Koło zewntrzne:
 Pozycjonować główk sondy w pobliżu pierwszego punktu
próbkowania poza kołem
 Wybrać kierunek próbkowania: Wybrać odpowiedni Softkey
 Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć
 Powtórzyć operacj próbkowania dla pozostałych 3 punktów.
Patrz rysunek po prawej stronie u dołu
 Wprowadzić współrzdne punktu odniesienia, przy pomocy
klawisza ENT przejć, albo zapisać wartości do tabeli (patrz „Zapis
wartoœci pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów
zerowych” na stronie 12)
Po próbkowaniu TNC ukazuje aktualne współrzdne punktu
środkowego koła i promień koła PR.
20
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
2.4 Punkt odniesienia wyznaczyæ przy pomocy 3D-sond impulsowych
Wyznaczenie punktu odniesienia przez
odwierty/czopy okr
głe
Na drugim pasku Softkey znajduj si do dyspozycji Softkeys, z
którymi można wykorzystywać odwierty lub czopy okrgłe dla
wyznaczenia punktu odniesienia.
Określić czy odwiert lub czop okr
gły ma zostać
wypróbkowany
W nastawieniu podstawowym zostaj wypróbkowane odwierty.

Wybrać funkcj próbkowania: Softkey FUNKCJA
PROBKOWANIA nacisnć, dalej przełczać pasek
Softkey.

Wybrać funkcj próbkowania: np. nacisnć Softkey
PROBKOWANIE ROT

Czopy okrgłe maj zostać wypróbkowane: Określić
poprzez Softkey

Odwierty maj zostać wypróbkowane: Określić
poprzez Softkey
Próbkowanie odwiertów
Wypozycjonować wstpnie sond w pobliżu środka odwiertu. Po
tym, kiedy naciśnito zewntrzny klawisz START, TNC próbkuje
automatycznie cztery punkty ścianki odwiertu.
Nastpnie przemieszczamy sond do nastpnego odwiertu i
próbkujemy go w ten sam sposób. TNC powtarza t operacj, aż
wszystkie odwierty zostan wypróbkowane dla określenia punktu
odniesienia.
Czop okr
gły wypróbkować
Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu pierwszego punktu
próbkowania przy czopie okrgłym Poprzez Softkey wybrać kierunek
próbkowania, wykonać próbkowanie zewntrznym klawiszem
START. Operacj powtórzyć łcznie cztery razy.
Przegl
d
Cykl
Softkey
Obrót podstawowy przez 2 odwierty:
TNC ustala kt pomidzy lini łczc punkty
środkowe odwiertu i położeniem zadanym (oś
bazowa kta)
Punkt odniesienia przez 4 odwierty:
TNC ustala punkt przecicia obydwu jako pierwszych
i obydwu jako ostatnich wypróbkowanych odwiertów.
Prosz próbkować na krzyż (jak to przedstawiono na
Softkey), ponieważ TNC w przeciwnym razie oblicza
błdny punkt odniesienia
Srodek koła przez 3 odwierty:
TNC ustala tor kołowy, na którym leż wszystkie 3
odwierty i oblicza dla toru kołowego punkt środkowy koła.
HEIDENHAIN iTNC 530
21
2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych
2.5 Pomiar przedmiotów przy
pomocy 3Dsond
pomiarowych
Wstp
Można używać sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa rczna i
El.kółko rczne, aby przeprowadzać proste pomiary na przedmiocie.
Przy pomocy 3Dsondy pomiarowej określamy:
„ Współrzdne położenia i z tego
„ wymiary i kt na obrabinym przedmiocie
Określanie współrzdnej pozycji na
ustawionym przedmiocie

Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey
PROBKOWANIE POZ

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu punktu
próbkowania

Wybrać kierunek próbkowania i jednocześnie oś, do
której ma si odnosić współrzdna: Wybrać
odpowiedni Softkey.

Uruchomienie operacji próbkowania: Zewntrzny
klawisz START nacisnć
TNC ukazuje współrzdn punktu próbkowania jako punkt
odniesienia.
Określić współrzdne punktu narożnego na
płaszczyźnie obróbki
Określić współrzdne punktu narożnego: Patrz „Naro¿e jako punkt
odniesienia – nie przejmowaæ punktów, które zosta³y wypróbkowane
dla obrotu podstawowego”, strona 19. TNC ukazuje współrzdn
wypróbkowanego naroża jako punkt odniesienia.
22
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe

Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey
PROBKOWANIE POZ

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu
pierwszego punktu próbkowania A

Wybrać kierunek próbkowanie z Softkey

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć

Jako punkt odniesienia zanotować wyświetlon
wartość (tylko, jeśli poprzednio wyznaczony punkt
odniesienia jeszcze działa)

Punkt odniesienia: „0” wprowadzić

Przerwać dialog: Klawisz END nacisnć

Wybrać ponownie funkcj próbkowania: Nacisnć
Softkey PROBKOWANIE POZ

Pozycjonować sond pomiarow w pobliżu drugiego
punktu próbkowania B

Wybrać kierunek próbkowania z Softkey: Ta sama
oś, jednakże przeciwny kierunek jak przy pierwszym
próbkowaniu.

Próbkowanie: Zewntrzny klawisz START nacisnć
Z
A
Y
B
X
l
We wskazaniu punkt odniesienia znajduje si odległość pomidzy
obydwoma punktami na osi współrzdnych.
Ustawić wyświetlacz położenia ponownie na wartości przed
pomiarem długości
 Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey PROBKOWANIE
POZ
 Pierwszy punkt próbkowania ponownie wypróbkować
 Ustawić punkt odniesienia na zanotowan wartość
 Przerwać dialog: Klawisz END nacisnć
Pomiar k
ta
Przy pomocy 3Dsondy pomiarowej można określić kt na
płaszczyźnie obróbki. Zmierzony zostaje
„ kt pomidzy osi odniesienia kta i krawdzi obrabianego
przedmiotu lub
„ kt pomidzy dwoma krawdziami
Zmierzony kt zostaje wyświetlony jako wartość maksymalnie 90°.
HEIDENHAIN iTNC 530
23
2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych
Określenie wymiarów przedmiotu
2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych
Określić k
t pomidzy osi
odniesienia k
ta i
krawdzi
obrabianego przedmiotu

Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey
PROBKOWANIE ROT

Kt obrotu: Wyświetlony kt obrotu zanotować, jeśli
chcemy uprzednio przeprowadzony obrót
podstawowy później ponownie odtworzyć

Przeprowadzić obrót podstawowy z przewidzian do
porównania stron (patrz „Kompensowanie
ukoœnego po³o¿enia przedmiotu” na stronie 16)

Przy pomocy Softkey PROBKOWANIE
ROTwyświetlić kt pomidzy osi bazow kta i
krawdzi przedmiotu jako kt obrotu

Anulować obrót podstawowy lub odtworzyć
pierwotny obrót podstawowy

Ustawić kt obrotu na zanotowan wartość
Określić k
t pomidzy dwoma krawdziami przedmiotu
 Wybrać funkcj próbkowania: Nacisnć Softkey PROBKOWANIE
ROT
 Kt obrotu: Wyświetlony kt obrotu zanotować, jeśli chcemy
uprzednio przeprowadzony obrót podstawowy później ponownie
odtworzyć
 Przeprowadzić obrót podstawowy dla pierwszej strony (patrz
„Kompensowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu” na stronie 16)
 Drug stron wypróbkować tak samo jak przy pierwszym obrocie
podstawowym, kta obrotu nie ustawiać tu na 0!
 Przy pomocy Softkey PROBKOWANIE ROTwyświetlić kt PA
pomidzy krawdziami przedmiotu jako kt obrotu
 Anulować obrót podstawowy lub odtworzyć pierwotny obrót
podstawowy: Ustawić kt obrotu na zanotowan wartość
24
PA
Z
L?
Y
α?
100
X
α?
–10
100
2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obs³uga rêczna i El. kó³ko obrotowe
Cykle sondy pomiarowej dla
automatycznej
kontroliprzedmiotu
HEIDENHAIN iTNC 530
25
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
3.1 Automatyczne rejestrowanie
ukośnego położenia
przedmiotu
Przegl
d
TNC oddaje do dyspozycji pić cykli, przy pomocy których operator
może rejestrować i kompensować ukośne położenie obrabianego
przedmiotu. Dodatkowo można wycofać obrót podstawowy przy
pomocy cyklu 404:
Cykl
Softkey
400 OBROT PODSTAWOWY Automatyczne
rejestrowanie poprzez dwa punkty,
kompensacja przy pomocy funkcji obrót
podstawowy
401 ROT 2 ODWIERTY Automatyczne
rejestrowanie poprzez dwa odwierty,
kompensacja przy pomocy funkcji obrót
podstawowy
402 ROT 2 CZOPY Automatyczne rejestrowanie
poprzez dwa czopy, kompensacja przy pomocy
funkcji obrót podstawowy
403 ROT PRZEZ OS OBROTU Automatyczne
rejestrowanie poprzez dwa punkty,
kompensacja przy pomocy funkcji obrót
podstawowy
405 ROT PRZEZ COS Automatyczne
wyrównanie przesunicia ktowego pomidzy
punktem środkowym odwiertu i dodatni osi Y,
kompensacja przy pomocy stołu obrotowego
404 WYZNACZYC OBROT PODSTAWOWY
Wyznaczenie dowolnego obrotu podstawowego
Wspólne aspekty funkcjonalności cykli sondy
pomiarowej dla rejestrowania ukośnego
położenia obrabianego przedmiotu
W przypadku cykli 400, 401 i 402 można określić przy pomocy
parametru Q307 Ustawienie wstpne obrotu podstawowego,
czy wynik pomiaru ma zostać skorygowany o znan wartość kta a
(patrz rysunek po prawej). W ten sposób można mierzyć obrót
podstawowy na dowolnej prostej 1 obrabianego przedmiotu i
utworzyć baz do właściwego 0°kierunku 2 .
26
1
2
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
OBROT PODSTAWOWY (cykl sondy 400, DIN/
ISO: G400)
Cykl sondy pomiarowej 400 ustala poprzez pomiar dwóch punktów,
które musz leżeć na prostej, położenie ukośne obrabianego
przedmiotu. Poprzez funkcj Obrót podstawowy TNC kompensuje
zmierzon wartość (Patrz tak¿e „Kompensowanie ukoœnego
po³o¿enia przedmiotu” na stronie 16).
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym
sond pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku
przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania 2 i przeprowadza drug operacj
próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na bezpieczn
wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy
2
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na pocztku
cyklu.
HEIDENHAIN iTNC 530
27
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu



1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki
1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki
2. Punkt pomiaru 1szej osi Q265 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 2szej osi Q266 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na
której ma nastpić pomiar:
1:Oś główna = oś pomiaru
2: Oś pomocnicza = oś pomiaru

Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w
którym sonda pomiarowa ma dosunć si do
obrabianego przedmiotu:
1:Kierunek przemieszczenia ujemny
+1:Kierunek przemieszczenia dodatni

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotyknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)


Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość
Ustawienie wstpne obrót podstawowy
Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia
położenie ukośne ma odnosić si nie do osi głównej,
lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kt
tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu
podstawowego różnic ze zmierzonej wartości i kta
prostej bazowej.
+
Y
+
–
Q272=2
–
Q266
Q264
MP6140
+
Q320
X
Q263
Q265
Q272=1
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 400 OBROT PODSTAWOWY
Q263=+10
;1TY PUNKT 1GIEJ OSI
Q264=+3,5
Q265=+25
Q266=+2
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
;2GI PUNKT 1SZEJ OSI
;2TY PUNKT 2GIEJ OSI
Q272=2
;OS POMIARU
Q267=+1
;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
Q307=+0
28
Q267
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
;UST. WST. OBROT PODST.
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch
odwiertów (cykl sondy 401, DIN/ISO: G401)
Cykl sondy pomiarowej 401 rejestruje dwa punkty środkowe dwóch
odwiertów. Nastpnie TNC oblicza kt pomidzy osi główn
płaszczyzny obróbki i prost łczc punktów środkowych
odwiertów. Poprzez funkcj Obrót podstawowy TNC kompensuje
obliczon wartość (Patrz tak¿e „Kompensowanie ukoœnego
po³o¿enia przedmiotu” na stronie 16).
2
1
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1.
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne
próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2
4 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi
punkt środkowy odwiertu
5 TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na bezpieczn
wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na pocztku
cyklu.
HEIDENHAIN iTNC 530
29
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu

1. Wiercenie Srodek 1szej osi Q268 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

1. Wiercenie Srodek 2szej osi Q269 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego odwiertu w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

2. Wiercenie Srodek 1szej osi Q270 (absolutnie):
Punkt środkowy drugiego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

2. Wiercenie Srodek 2szej osi Q271 (absolutnie):
Punkt środkowy drugiego odwiertu w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Ustawienie wstpne obrót podstawowy
Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia
położenie ukośne ma odnosić si nie do osi głównej,
lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kt
tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu
podstawowego różnic ze zmierzonej wartości i kta
prostej bazowej.
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 401 ROT 2 ODWIERTY
Q268=37 ;1SZY SRODEK 1SZEJ OSI
Q269=+12 ;1 SZY ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q270=+75 ;2GI ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q271=+20 ;2GI ŚRODEK 2SZEJ OSI
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q307=+0
30
;UST.WST.OBROT PODST.
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
Cykl sondy pomiarowej 402 rejestruje dwa punkty środkowe dwóch
czopów. Nastpnie TNC oblicza kt pomidzy osi główn
płaszczyzny obróbki i prost łczc punktów środkowych czopów.
Poprzez funkcj Obrót podstawowy TNC kompensuje obliczon
wartość (Patrz tak¿e „Kompensowanie ukoœnego po³o¿enia
przedmiotu” na stronie 16).
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1 pierwszego czopu
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru 1 i rejestruje poprzez czterokrotne
próbkowanie pierwszy punkt środkowy czopu. Pomidzy tymi
każdorazowo o 90° przesunitymi punktami pomiarowymi sonda
przemieszcza si po łuku kołowym
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na punkt próbkowania 5 drugiego czopu
4 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru 2 i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi
punkt środkowy czopu
5 TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na bezpieczn
wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch
czopów (cykl sondy 402, DIN/ISO: G402)
Y
5
1
X
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na pocztku
cyklu.
HEIDENHAIN iTNC 530
31
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu

1. Czop: Srodek 1szej osi (absolutnie): Punkt
środkowy pierwszego czopu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

1. Czop: Srodek 2szej osi Q269 (absolutnie):
Punkt środkowy pierwszego czopu w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Srednica czopu 1 Q313: Przybliżona średnica 1
szego czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco
wiksz

2. Czop: Srodek 1szej osi Q270 (absolutnie):
Punkt środkowy drugiego czopu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

2. Czop: Srodek 2szej osi Q271 (absolutnie):
Punkt środkowy drugiego czopu w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
Wysokość pomiaru czopu 2 w TSosi Q315
(absolutnie): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar czopu 2

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Q314
Q269
Q313
X
Q268
Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość
Ustawienie wstpne obrót podstawowy
Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia
położenie ukośne ma odnosić si nie do osi głównej,
lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kt
tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu
podstawowego różnic ze zmierzonej wartości i kta
prostej bazowej.
Q261
Q260
Q315
MP6140
+
Q320
X
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 402 ROT 2 CZOPY
Q268=37 ;1SZY SRODEK 1SZEJ OSI
Q269=+12 ;1 SZY ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q313=60
;SREDNICA CZOP 1
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU 1
Q270=+75 ;2GI ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q271=+20 ;2GI ŚRODEK 2SZEJ OSI
Q314=60
;SREDNICA CZOP 2
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU 2
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
Q307=+0
32
Q270
Z
Srednica czopu 2 Q314: Przybliżona średnica 2
szego czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco
wiksz


Q271
Wysokość pomiaru czopu 1 w TSosi Q261
(absolutnie): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar czopu 1


Y
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
;UST.WST.OBROT PODST.
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
OBROT PODSTAWOWY kompensować przez
oś obrotu (cykl sondy pomiarowej 403,
DIN/ISO: G403)
Cykl sondy pomiarowej 403 ustala poprzez pomiar dwóch punktów,
które musz leżeć na prostej, położenie ukośne obrabianego
przedmiotu. Ustalone ukośne położenie obrabianego przedmiotu
TNC kompensuje poprzez obrót osi A, B lub C. Obrabiany przedmiot
może przy tym być dowolnie zamocowany na stole obrotowym.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym
sond pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku
przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania 2 i przeprowadza drug operacj
próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na bezpieczn
wysokość i pozycjonuje zdefiniowan w cyklu oś obrotu o
ustalon wartość
2
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
33
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu



34
1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki
1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki
2. Punkt pomiaru 1szej osi Q265 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 2szej osi Q266 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Os pomiaru Q272: Oś, na której ma nastpić
pomiar:
1: Oś główna = oś pomiaru
2: Oś pomocnicza = oś pomiaru
3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru

Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w
którym sonda pomiarowa ma dosunć si do
obrabianego przedmiotu:
1: Kierunek przemieszczenia ujemny
+1:Kierunek przemieszczenia dodatni

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
+
Y
Q267
+
–
Q272=2
A
B
C
–
Q266
Q264
MP6140
+
Q320
X
Q263
Q265
Q272=1
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość
Oś dla ruchu wyrównawczego Q312: Określić,
przy pomocy której osi TNC ma kompensować
zmierzone ukośne położenie:
4: Kompensowanie ukośnego położenia przy
pomocy osi obrotu A
5: Kompensowanie ukośnego położenia przy
pomocy osi obrotu B
6: Kompensowanie ukośnego położenia przy
pomocy osi obrotu C
HEIDENHAIN iTNC 530
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 403 ROT PRZEZ OS C
Q263=+10
;1SZY PUNKT 1GIEJ OSI
Q264=+0
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Q265=+20
;2GI PUNKT 1SZEJ OSI
Q266=+30
;2GI PUNKT 2GIEJ OSI
Q272=1
;OS POMIARU
Q267=+1
;KIERUNEK RZEMIESZCZENIA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q312=6
;OS WYROWNAWCZA
35
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
OBROT PODSTAWOWY WYZNACZYC (cykl
sondy 404, DIN/ISO: G404)
Przy pomocy cyklu sondy pomiarowej 404 można podczas przebiegu
programu automatycznie wyznaczyć dowolny obrót podstawowy.
Cykl ten używany jest przede wszystkim, jeśli przeprowadzony
uprzednio obrót podstawowy ma zostać anulowany.

36
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 404 OBROT PODSTAWOWY
307=+0
;USTAW.WST. OBROT PODST.
Ustawienie wstpne obrót podstawowy: Wartość
kta, z któr obrót podstawowy ma zostać
wyznaczony
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
Ukośne położenie obrabianego przedmiotu
przez oś C wyrównać (cykl sond y 405, DIN/
ISO: G405)
Przy pomocy cyklu sondy pomiarowej 405 ustalamy
„ przesunicie kta pomidzy dodatni osi Y aktywnego układu
współrzdnych i lini środkow odwiertu lub
„ przesunicie kta pomidzy pozycj zadan i pozycj rzeczywist
punktu środkowego odwiertu
Ustalone przesunicie kta TNC kompensuje poprzez obrót osi C.
Obrabiany przedmiot może być dowolnie zamocowany na stole
obrotowym, współrzdna Y odwiertu musi być jednakże dodatni.
Jeśli mierzymy przesunicie kta odwiertu przy pomocy osi sondy
pomiarowej Y (poziome położenie odwiertu), to możliwe iż zaistnieje
konieczność wielokrotnego wykonania cyklu, ponieważ przy takiej
metodzie pomiaru powstaje niedokładność wynoszca ok.1%
ukośnego położenia.
2
1
3
4
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego kta startu
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si kołowo, albo na
wysokość pomiaru albo na bezpieczn wysokość, do
nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug
operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania oraz pozycjonuje sond na
ustalony środek odwiertu
5 Na koniec TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i ustawia obrabiany przedmiot poprzez
obrót stołu. TNC obraca przy tym tak stół okrgły, iż punkt
środkowy odwiertu po kompensacji – zarówno przy pionowej jak
i przy poziomej osi sondy pomiarowej – leży w kierunku dodatniej
osi Y lub na pozycji zadanej punktu środkowego odwiertu.
Zmierzone przesunicie kta znajduje si do dyspozycji
dodatkowo w parametrze Q150
HEIDENHAIN iTNC 530
37
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Aby uniknć kolizji pomidzy sond pomiarow i
obrabianym przedmiotem, prosz wprowadzić średnic
kieszeni (odwiertu) raczje nieco za mał
.
Jeśli wymiary kieszeni i odstp bezpieczeństwa nie
pozwalaj an pozycjonowanie wstpne w pobliżu
punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania
wychodzc ze środka kieszeni. Pomidzy tymi czterema
punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie
przemieszcza si wówczas na bezpieczn wysokość.
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
Srodek 1szej osi Q321 (absolutnie): Srodek
odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q322 (absolutnie): Srodek
odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
Jeżeli programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt
środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli
programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia
punkt środkowy odwiertu na pozycj zadan (kt,
wynikajcy ze środka odwiertu)

Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica
kieszeni okrgłej (odwiertu). Wprowadzić wartość
raczej nieco mniejsz

K
t startu Q325(absolutnie): Kt pomidzy osi
główn płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem
próbkowania

Krok k
ta Q247(przyrostowo): Kt pomidzy
dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku
kta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem
wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa
przemieszcza si do nastpnego punktu
pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru
łuków kołowych, to prosz zaprogramować krok
kta mniejszym od 90°
Y
Q247
Q325
Q322
Q262

X
Q321
Im mniejszym programujemy krok kta, tym
niedokładniej TNC oblicza punkt środkowy koła.
Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.
38
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar
Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Z
Wyznaczyć zero po ustawieniu Q337: Określić,
czy TNC ma ustawić wyświetlacz osi C na 0, czy też
przesunicie kta zapisać w szpalcie C tabeli
punktów zerowych:
0: Wyświetlacz osi C ustawić na 0
>0:zmierzone przesunicie kta zapisać z
odpowiednim znakiem liczby do tabeli punktów
zerowych. Numer wiersza = wartość z Q337. Jeżeli
zapisano już przesunicie C w tabeli punktów
zerowych, to TNC dodaje zmierzone przesunicie
kta do tej wartości z poprawnym znakiem liczby.
HEIDENHAIN iTNC 530
Q260
Q261
MP6140
+
Q320
X
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 405 ROT PRZEZ OS C
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q262=10
;ZADANA SREDNICA
Q325=+0
;KAT STARTU
Q247=90
;KROK KTA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q337=0
;WYZNACZYC ZERO
39
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukoœnego po³o¿enia przedmiotu
Przykład: Określenie obrotu podstawowego przy pomocy dwóch odwiertów
Y
Y
35
15
25
80
X
Z
0 BEGIN PGM CYC401 MM
1 TOOL CALL 0 Z
2 TCH PROBE 401 ROT 2 ODWIERTY
Q268=+25 ;1SZY SRODEK 1SZEJ OSI
Punkt środkowy 1szego odwiertu. Xwspółrzdna
Q269=+15 ;1 SZY ŚRODEK 2GIEJ OSI
Punkt środkowy 1szego odwiertu. Ywspółrzdna
Q270=+80 ;2GI ŚRODEK 1SZEJ OSI
Punkt środkowy 2szego odwiertu. Xwspółrzdna
Q270=+35 ;2GI ŚRODEK 2GIEJ OSI
Punkt środkowy 2szego odwiertu. Ywspółrzdna
Q261=5
Współrzdna w osi sondy pomiarowej, na której nastpuje pomiar
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać si
bezkolizyjnie
Q307=+0
Kt prostej bazowej
;UST. WST. OBROT PODST.
3 CALL PGM 35K47
Wywołanie programu obróbki
4 END PGM CYC401 MM
40
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
3.2 Automatyczne wyznaczanie
punktów odniesienia
Przegl
d
TNC oddaje do dyspozycji dziesić cykli, przy pomocy których
można automatycznie wyznaczyć punkty odniesienia lub ustalone
wartości zapisać do tabeli punktów zerowych:
Cykl
Softkey
410 PKT.ODN.PROSTOKAT WEWN. Zmierzyć
długość i szerokość prostokta wewntrz,
środek prostokta wyznaczyć jako punkt
odniesienia
411 PKT.ODN.PROSTOKAT ZEWN. Zmierzyć
długość i szerokość prostokta zewntrz,
środek prostokta wyznaczyć jako punkt
odniesienia
412 PKT.ODN.KOLO WEWN. Cztery dowolne
punkty koła mierzyć wewntrz, środek koła
wyznaczyć jako punkt odniesienia
413 PKT.ODN.KOLO ZEWN. Cztery dowolne
punkty koła mierzyć zewntrz, środek koła
wyznaczyć jako punkt odniesienia
414 PKT.ODN. NAROZE ZEWN. Dwa odcinki
prostych zmierzyć zewntrz, punkt przecicia
tych prostych wyznaczyć jako punkt odniesienia
415 PKT.ODN. NAROZE WEWN. Dwa odcinki
prostych zmierzyć wewntrz, punkt przecicia
tych prostych wyznaczyć jako punkt odniesienia
416 PKT.ODN. OKRAG ODW. (2gi poziom
Softkey) Zmierzyć trzy dowolne odwierty na
okrgu odwiertów, środek okrgu wyznaczyć
jako punkt odniesienia
417 PKT.ODN. TSOS (2poziom Softkey)
Dowoln pozycj na osi sondy pomiarowej (TS
os) zmierzyć i wyznaczyć jako punkt odniesienia
418 PKT.ODN. 4 ODWIERTY (2gi poziom
Softkey) Zmierzyć po 2 odwierty na krzyż, punkt
przecicia prostej łczcej wyznaczyć jako
punkt odniesienia
HEIDENHAIN iTNC 530
41
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
Cechy wspólne wszystkich cykli sondy
pomiarowej odnośnie wyznaczania punktu
odniesienia (bazy)
Można odpracować cykle sondy pomiarowej 410 do 418
także przy aktywnej rotacji (obrót podstawowy lub cykl
10).
Punkt odniesienia (baza) i oś sondy pomiarowej
TNC wyznacza punkt bazowy na płaszczyźnie obróbki w zależności
od osi sondy pomiarowej, zdefiniowanej przez operatora w
programie pomiaru:
Aktywna oś sondy
impulsowej
Wyznaczyć punkt
odniesienia na
Z lub W
X lub Y
Y lub V
ZiX
X lub U
YiZ
Zapisać obliczony punkt odniesienia do tabeli punktów
zerowych
W przypadku wszystkich cykli dla wyznaczania punktu odniesienia
można określić poprzez parametr wprowadzenia Q305, czy
wyznaczamy obliczony punkt odniesienia w wyświetlaczu czy też
zapisujemy go do tabeli punktów zerowych.
Jeśli chcemy zapisać obliczony punkt bazowy do tabeli
punktów zerowych, to należy przed startem programu
pomiarowego aktywować tabel punktów zerowych (stan
M) w trybie pracy przebiegu programu.
TNC uwzgldnia przy zapisie do tabeli punktów zerowych
parametr maszynowy 7475:
MP7475 = 0: Wartości odniesione do punktu zerowego
obrabianego przedmiotu,
MP7475 = 1: Wartości odniesione do punktu zerowego
maszyny.
TNC nie przelicza zapisanych w danym momencie w
tabeli punktów zerowych wartości, jeśli operator dokona
zmiany MP7475 po zapisie.
42
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT
WEWN.(cykl sondy 410, DIN/ISO: G410)
Cykl sondy pomiarowej 410 ustala punkt środkowy kieszeni
prostoktnej i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia.
Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli
punktów zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokośćpomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si albo równolegle
do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczn
wysokość, do nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza
tam drug operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na środku kieszeni lub
zapisuje współrzdne środka kieszeni do aktywnej tabeli
punktów zerowych
1
4
2
3
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Aby uniknć kolizji pomidzy sond i przedmiotem,
prosz wprowadzić długość 1szego i 2giego boku
kieszeni nieco za mały
Jeśli wymiary kieszeni i odstp bezpieczeństwa nie
pozwalaj an pozycjonowanie wstpne w pobliżu
punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania
wychodzc ze środka kieszeni. Pomidzy tymi czterema
punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie
przemieszcza si wówczas na bezpieczn wysokość.
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
43
Srodek 1szej osi Q321 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q322 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. długość krawdzi bocznej Q323 (przyrostowo):
Długość kieszeni, równolegle do osi głównej
płaszczyzny obróbki

2. długość krawdzi bocznej Q324 (przyrostowo):
Długość kieszeni, równolegle do osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne środka kieszeni.
Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si na środku kieszeni


Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni.
Nastawienie podstawowe = 0
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony środek
kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0
Y
Q322
MP6140
+
Q320
X
Q321
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 410 PKT.ODN.PROSTOKAT WEWN.
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q323=60
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q324=20
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
44
Q323
Q324
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=10
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT ZEWN.(cykl
sondy 411, DIN/ISO: G411)
Cykl sondy pomiarowej 411 ustala punkt środkowy czopu
prostoktnego i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt
odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także
do tabeli punktów zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si albo równolegle
do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczn
wysokość, do nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza
tam drug operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na środku czopu lub
zapisuje współrzdne środka czopu do aktywnej tabeli punktów
zerowych
4
1
3
2
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Aby uniknć kolizji pomidzy sond i przedmiotem,
prosz wprowadzić długość 1szego i 2giego boku
czopu nieco za duży.
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
45
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

Srodek 1szej osi Q321 (absolutnie): Srodek czopu
w osi głównej płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q322 (absolutnie): Srodek czopu
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. długość krawdzi bocznej Q323 (przyrostowo):
Długość czopu, równolegle do osi głównej
płaszczyzny obróbki

2. długość krawdzi bocznej Q324 (przyrostowo):
Długość czopu, równolegle do osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne środka czopu. Przy
wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si na środku czopu


Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 411 PKT.ODN.PROSTOKAT ZEWN.
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu.
Nastawienie podstawowe = 0
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu.
Nastawienie podstawowe = 0
Q323=60
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q324=20
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
46
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=0
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA KOLO WEWN.(cykl
sondy 412, DIN/ISO: G412)
Cykl sondy 412 ustala punkt środkowy kieszeni okrgłej (odwiertu) i
wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru
TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów
zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego kta startu
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si kołowo, albo na
wysokość pomiaru albo na bezpieczn wysokość, do
nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug
operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na środku kieszeni lub
zapisuje współrzdne środka kieszeni do aktywnej tabeli
punktów zerowych
2
3
1
4
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Aby uniknć kolizji pomidzy sond pomiarow i
obrabianym przedmiotem, prosz wprowadzić średnic
kieszeni (odwiertu) raczje nieco za mał
.
Jeśli wymiary kieszeni i odstp bezpieczeństwa nie
pozwalaj an pozycjonowanie wstpne w pobliżu
punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania
wychodzc ze środka kieszeni. Pomidzy tymi czterema
punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie
przemieszcza si wówczas na bezpieczn wysokość.
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
47
Srodek 1szej osi Q321 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q322 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki.
Jeżeli programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt
środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli
programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia
punkt środkowy odwiertu na pozycj zadan

Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica
kieszeni okrgłej (odwiertu). Wprowadzić wartość
raczej nieco mniejsz

K
t startu Q325(absolutnie): Kt pomidzy osi
główn płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem
próbkowania

Krok k
ta Q247(przyrostowo): Kt pomidzy
dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku
kta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem
wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa
przemieszcza si do nastpnego punktu
pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru
łuków kołowych, to prosz zaprogramować krok
kta mniejszym od 90°
Im mniejszym programujemy krok kta, tym
niedokładniej TNC oblicza punkt odniesienia.
Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.
Y
Q247
Q325
Q322
X
Q321
Z
Q260
Q261
MP6140
+
Q320
48
Q262
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

X
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu



Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 412 PKT.ODN.KOLO WEWN.
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301: Określić,
jak sonda ma przemieszczać si pomidzy punktami
pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami pomiarowymi
na bezpieczn wysokość

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne środka kieszeni. Przy
wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia
znajduje si na środku kieszeni

Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni.
Nastawienie podstawowe = 0

Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony środek
kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0
HEIDENHAIN iTNC 530
Q262=65
;ZADANA SREDNICA
Q325=+0
;KAT STARTU
Q247=90
;KROK KTA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=12
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
49
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA KOLO ZEWN.(cykl sondy
413, DIN/ISO: G413)
Cykl sondy pomiarowej 413 ustala punkt środkowy czopu okrgłego
i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru
TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów
zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego kta startu
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si kołowo, albo na
wysokość pomiaru albo na bezpieczn wysokość, do
nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug
operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na środku kieszeni lub
zapisuje współrzdne środka kieszeni do aktywnej tabeli
punktów zerowych
2
3
1
4
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Aby uniknć kolizji pomidzy sond pomiarow i
obrabianym przedmiotem, prosz wprowadzić średnic
kieszeni (odwiertu) raczje nieco za duż
.
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
50
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Srodek 2szej osi Q322 (absolutnie): Srodek czopu
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki. Jeżeli
programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt
środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli
programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia
punkt środkowy odwiertu na pozycj zadan

Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica
czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco wiksz

K
t startu Q325(absolutnie): Kt pomidzy osi
główn płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem
próbkowania

3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
Srodek 1szej osi Q321 (absolutnie): Srodek czopu
w osi głównej płaszczyzny obróbki
Y
Q247
Q325
Q322
Q262

X
Q321
Krok k
ta Q247(przyrostowo): Kt pomidzy
dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku
kta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem
wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa
przemieszcza si do nastpnego punktu
pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru
łuków kołowych, to prosz zaprogramować krok
kta mniejszym od 90°
Im mniejszym programujemy krok kta, tym
niedokładniej TNC oblicza punkt odniesienia.
Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.
HEIDENHAIN iTNC 530
51
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia




52
Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 413 PKT.ODN.KOLO ZEWN.
Q321=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140
Q322=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301: Określić,
jak sonda ma przemieszczać si pomidzy punktami
pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczeniepomidzy punktami pomiarowymi
na bezpieczn wysokość

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne środka czopu. Przy
wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si na środku czopu

Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu.
Nastawienie podstawowe = 0

Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu.
Nastawienie podstawowe = 0
Q262=65
;ZADANA SREDNICA
Q325=+0
;KAT STARTU
Q247=90
;KROK KTA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=15
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
Cykl sondy pomiarowej 414 ustala punkt przecicia dwóch prostych
i wyznacza ten punkt przecicia jako punkt odniesienia. Do wyboru
TNC może zapisywać punkt przecicia także do tabeli punktów
zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
pierwszego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sond
pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do
kierunku przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego 3go punktu pomiarowego
4
3
2
1
TNC mierzy pierwsz prost zawsze w kierunku osi
pomocniczej osi obróbki.
3 Potem sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug operacj
próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia w punkcie przecicia
zmierzonych prostych lub zapisuje współrzdne punktu
przecicia do aktywnej tabeli punktów zerowych
3
3
1
1
1
1
3
3
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Poprzez położenie punktów pomiarowych 1 i 3 określamy
to naroże, na którym TNC wyznacza punkt odniesienia
(patrz rysunek po prawej na środku i poniższa tabela).
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
Naroże
Warunek X
Warunek Y
A
X1 wikszy niż X3
Y1 mniejszy niż Y3
B
X1 mniejszy niż X3
Y1 mniejszy niż Y3
C
X1 mniejszy niż X3
Y1 wikszy niż Y3
D
X1 wikszy niż X3
Y1 wikszy niż Y3
HEIDENHAIN iTNC 530
53
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA NAROZE ZEWN.(cykl
sondy 414, DIN/ISO: G414)
1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

54
Odstp 1szej osi Q326 (przyrostowo): Odstp
pomidzy pierwszym i drugim punktem
pomiarowym w osi głównej płaszczyzny obróbki

3. Punkt pomiaru 1szej osi Q296 (absolutnie):
Współrzdna trzeciego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

3. Punkt pomiaru 2szej osi Q297 (absolutnie):
Współrzdna trzeciego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Odstp 2szej osi Q327 (przyrostowo): Odstp
pomidzy trzecim i czwartym punktem pomiarowym
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Przeprowadzić obrót podstawowy Q304:
Określić, czy TNC ma kompensować ukośne
położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót
podstawowy:
0: nie przeprowadzać obrotu podstawowego
1: przeprowadzić obrót podstawowy
Y
Q327
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

Q296
Q297
Q264
MP6140
+
Q320
Q326
X
Q263
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu


Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne naroża. Przy
wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si w narożu
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 414 PKT.ODN.NAROZE ZEWN.
Q263=+37
;1TY PUNKT 1EJ OSI
Q264=+7
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie
podstawowe = 0
Q326=+50
;ODSTEP 1SZEJ OSI
Q296=+95
;3CI PUNKT 1EJ OSI
Q297=+25
;3CI PUNKT 2GIEJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalone naroże.
Nastawienie podstawowe = 0
Q327=+45
;ODSTEP 2EJ OSI
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20
HEIDENHAIN iTNC 530
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q304=0
;OBROT PODSTAWOWY
Q305=7
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
55
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PKT.ODN. NAROZE WEWN. (cykl sondy 415,
DIN/ISO: G415)
Cykl sondy pomiarowej 415 ustala punkt przecicia dwóch prostych
i wyznacza ten punkt przecicia jako punkt odniesienia. Do wyboru
TNC może zapisywać punkt przecicia także do tabeli punktów
zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
pierwszego punktu pomiaru 1 (patrz rysunek po prawej u góry),
zdefiniowanego w cyklu. TNC przesuwa przy tym sond
pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do
kierunku przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
Kierunek próbkowania wynika z numeru naroża
4
3
1
2
TNC mierzy pierwsz prost zawsze w kierunku osi
pomocniczej osi obróbki.
3 Potem sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug operacj
próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia w punkcie przecicia
zmierzonych prostych lub zapisuje współrzdne punktu
przecicia do aktywnej tabeli punktów zerowych
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
56
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
MP6140
+
Q320
Y
1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Odstp 1szej osi Q326 (przyrostowo): Odstp
pomidzy pierwszym i drugim punktem
pomiarowym w osi głównej płaszczyzny obróbki

Odstp 2szej osi Q327 (przyrostowo): Odstp
pomidzy trzecim i czwartym punktem pomiarowym
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

Naroże Q308: Numer naroża, na którym TNC ma
wyznaczyć punkt odniesienia

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Przeprowadzić obrót podstawowy Q304:
Określić, czy TNC ma kompensować ukośne
położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót
podstawowy:
0: nie przeprowadzać obrotu podstawowego
1: przeprowadzić obrót podstawowy
HEIDENHAIN iTNC 530
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki
Q327

Q308=4
Q308=3
Q308=1
Q308=2
Q264
Q326
X
Q263
57
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia



58
Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne naroża. Przy
wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia
automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si w narożu
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 415 PKT.ODN.NAROZE ZEWN.
Q263=+37
;1TY PUNKT 1EJ OSI
Q264=+7
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie
podstawowe = 0
Q326=+50
;ODSTEP 1SZEJ OSI
Q327=+45
;ODSTEP 2EJ OSI
Q308=3
;NAROZE
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalone naroże.
Nastawienie podstawowe = 0
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q304=0
;OBROT PODSTAWOWY
Q305=8
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA OKREG ODWIERTOW
SRODEK (cykl sondy 416, DIN/ISO: G416)
Cykl sondy 416 ustala punkt środkowy okrgu odwiertówpoprzez
pomiar trzech odwiertów i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt
odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także
do tabeli punktów zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1.
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne
próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2
4 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi
punkt środkowy odwiertu
5 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy trzeciego odwiertu 3
6 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie trzeci
punkt środkowy odwiertu
7 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na środku okrgu
odwiertów lub zapisuje współrzdne środka okrgu odwiertów do
aktywnej tabeli punktów zerowych
1
2
3
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
59
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek
okrgu odwiertów (wartość zadana) w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek
okrgu odwiertów (wartość zadana) w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Zadana średnica Q262: Wprowadzić przybliżon
średnic okrgu odwiertów. Im mniejsza jest
średnica odwiertu, tym dokładniej należy podać
zadan średnic

K
t 1szego odwiertu Q291 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych pierwszego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

K
t 2szego odwiertu Q292 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych drugiego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

K
t 3szego odwiertu Q293 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych trzeciego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne środka okrgu
odwiertów. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak
ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si na środku okrgu
odwiertów


Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony środek okrgu
odwiertów.
Nastawienie podstawowe = 0
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony środek okrgu
odwiertów.
Nastawienie podstawowe = 0
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 416 PKT.ODN.SRODEK
OKREGU ODWIERTOW
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2EJ OSI
Q262=90
;ZADANA SREDNICA
Q291=+35 ;KAT 1GO ODWIERTU
Q292=+70 ;KAT 2GO ODWIERTU
Q293=+210 ;KAT 3GO ODWIERTU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
60
Q305=12
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PUNKT ODNIESIENIA OS SONDY (cykl sondy
417, DIN/ISO: G417)
Cykl sondy pomiarowej 417 mierzy dowoln współrzdn w osi sondy
pomiarowej i wyznacza t współrzdn jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC
może zapisywać zmierzon współrzdn także do tabeli punktów zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym
sond pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku dodatniej
osi sondy pomiarowej
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si po osi sondy na
wprowadzon współrzdn punktu próbkowania 1 i rejestruje
prostym dotykiem pozycj rzeczywist
3 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia na osi sondy pomiarowej
lub zapisuje współrzdne do aktywnej tabeli punktów zerowych
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem

1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 3szej osi Q294 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
sondy pomiarowej

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140



Z
MP6140
+
Q320
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
TNC wyznacza potem na tej osi punkt odniesienia.
1
Q260
Q294
X
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 417 PKT.ODN.OS SONDY
Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
Q263=+25
;1SZY PUNKT 1SZEJ OSI
Q264=+25
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Q294=+25
;1SZY PUNKT 3EJ OSI
Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne. Przy wprowadzeniu
Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie
wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje si
na wypróbkowanej powierzchni
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+50
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q305=0
;NR W TABELI
Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333
(absolutnie): Współrzdna na osi sondy, na której
TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie
podstawowe = 0
HEIDENHAIN iTNC 530
61
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
PKT.ODN. SRODEK 4 ODWIERTOW (cykl
sondy 418, DIN/ISO: G418)
Cykl sondy pomiarowej 418 oblicza punkt przecicia linii łczcych
dwa punkty środkowe odwiertów i wyznacza ten punkt jako punkt
odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt przecicia także
do tabeli punktów zerowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
środka pierwszego odwiertu 1.
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne
próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu
2
4 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi
punkt środkowy odwiertu
5 TNC powtarza operacj 3 i 4 dla odwiertów 3 i 4
6 Nastpnie TNC pozycjonuje sond z powrotem na bezpieczn
wysokość i wyznacza punkt odniesienia w punkcie przecicia linii
łczcych punkty środkowe odwiertów Mittelpunkt 1/3 und 2/4
lub zapisuje współrzdne punktu przecicia do aktywnej tabeli
punktów zerowych
Y
4
3
1
2
X
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
62
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Srodek 1szej osi Q268 (absolutnie): Punkt
środkowy pierwszego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki
Srodek 2szej osi Q269 (absolutnie): Punkt
środkowy pierwszego odwiertu w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q270 (absolutnie): Punkt
środkowy drugiego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q271 (absolutnie): Punkt
środkowy drugiego odwiertu w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Srodek 3szej osi Q316 (absolutnie): Punkt
środkowy trzeciego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Srodek 3szej osi Q317 (absolutnie): Punkt
środkowy trzeciego odwiertu w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Srodek 4szej osi Q318 (absolutnie): Punkt
środkowy czwartego odwiertu w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Srodek 4szej osi Q319 (absolutnie): Punkt
środkowy czwartego odwiertu w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki


Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar
Y
Q318
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia

Q316
Q319
Q317
Q269
Q271
X
Q268
Q270
Z
Q260
Q261
X
Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)
HEIDENHAIN iTNC 530
63
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia



64
Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać
numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC
ma zapamitywać współrzdne punktu przecicia
linii łczcych. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak
ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt
odniesienia znajduje si w punkcie przecicia linii
łczcych środki
Przykład: NCbloki
Nowy punkt odniesienia oś główna Q331
(absolutnie): Współrzdna w osi głównej, na której
TNC ma umiejscowić ustalony punkt przecicia linii
łczcych. Nastawienie podstawowe = 0
Q271=+25
Q317=+85
;3CI ŚRODEK 2EJ OSI
Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332
(absolutnie): Współrzdna w osi pomocniczej, na
której TNC ma umiejscowić ustalony punkt
przecicia linii łczcych. Nastawienie podstawowe
=0
Q318=+22
;4TY ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q319=+80
;4TY ŚRODEK 2SZEJ OSI
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+10
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q305=12
;NR W TABELI
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
5 TCH PROBE 418 PKT.ODN. 4 ODWIERTY
Q268=+20
;1SZY SRODEK 1SZEJ OSI
Q269=+25
;1 SZY ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q270=+150 ;2GI ŚRODEK 1SZEJ OSI
;2GI ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q316=+150 ;3GI ŚRODEK 1SZEJ OSI
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
0 BEGIN PGM CYC413 MM
1 TOOL CALL 0 Z
Wywołać narzdzie 0 dla określenia osi sondy pomiarowej
2 TCH PROBE 417 PKT.ODN.OS SONDY
Definicja cyklu dla wyznaczenia punktu odniesienia w osi sondy
pomiarowej
Q263=+25
;1SZY PUNKT 1SZEJ OSI
Punkt próbkowania: Xwspółrzdna
Q264=+25
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Punkt próbkowania: Ywspółrzdna
Q294=+25
;1SZY PUNKT 3EJ OSI
Punkt próbkowania: Zwspółrzdna
Q320=2
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Odstp bezpieczeństwa dodatkowo do MP6140
Q260=+20
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać si
bezkolizyjnie
Q305=0
;NR W TABELI
Ustawienie wyświetlacza
Q333=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Ustawienie osi sondy pomiarowej na 0
HEIDENHAIN iTNC 530
65
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
Przykład: Wyznaczenie punktu odniesienia górna krawdź obrabianego
przedmiotu i środek wycinka koła
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
3 TCH PROBE 413 PKT.ODN.KOLO ZEWN.
Q321=+25 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Punkt środkowy koła: Xwspółrzdna
Q322=+25 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Punkt środkowy koła: Ywspółrzdna
Q262=30
Srednica okrgu
;SREDNICA ZADANA
Q325=+90 ;KAT STARTU
Kt we współrzdnych biegunowych dla 1go punktu próbkowania
Q247=+45 ;KROK KATA
Krok kta dla obliczania punktów próbkowania 2 do 4
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Współrzdna w osi sondy pomiarowej, na której nastpuje pomiar
Q320=2
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Odstp bezpieczeństwa dodatkowo do MP6140
Q260=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać si
bezkolizyjnie
Q301=0
Bez przejazdu na bezpieczn wysokość pomidzy punktami pomiaru
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q305=0
;NR W TABELI
Ustawienie wyświetlacza
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Ustawić wyświetlacz w osi X na 0
Q332=+10 ;PUNKT ODNIESIENIA
Ustawić wyświetlacz w osi Y na 10
Q332=+10 ;PUNKT ODNIESIENIA
Ustawić wyświetlacz w osi Y na 10
4 CALL PGM 35K47
Wywołanie programu obróbki
5 END PGM CYC413 MM
66
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
Zmierzony punkt środkowa okrgu odwiertów ma
zostać zapisany dla późniejszego wykorzystania
w Presettabeli.
1
2
3
0 BEGIN PGM CYC416 MM
1 TOOL CALL 0 Z
Wywołać narzdzie 0 dla określenia osi sondy pomiarowej
2 TCH PROBE 417 PKT.ODN.OS SONDY
Definicja cyklu dla wyznaczenia punktu odniesienia w osi sondy
pomiarowej
Q263=+7,5
;1TY PUNKT 1EJ OSI
Punkt próbkowania: Xwspółrzdna
Q264=+7,5
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Punkt próbkowania: Ywspółrzdna
Q294=+25
;1SZY PUNKT 3EJ OSI
Punkt próbkowania: Zwspółrzdna
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Odstp bezpieczeństwa dodatkowo do MP6140
Q260=+50
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać si
bezkolizyjnie
Q305=1
;NR W TABELI
Zapisać Zwspółrzdn do tabeli punktów zerowych
Q333=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Ustawienie osi sondy pomiarowej na 0
HEIDENHAIN iTNC 530
67
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
Przykład: Wyznaczenie punktu odniesienia górna krawdź obrabianego
przedmiotu i środek okrgu odwiertów
3.2 Automatyczne wyznaczanie punktów odniesienia
3 TCH PROBE 416 PKT.ODN.SRODEK
OKREGU ODWIERTOW
Q273=+35
;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Punkt środkowy koła: Xwspółrzdna
Q274=+35
;ŚRODEK 2EJ OSI
Punkt środkowy koła: Ywspółrzdna
Q262=50
;SREDNICA ZADANA
Srednica okrgu odwiertów
Q291=+90
;KAT 1GO ODWIERTU
Kt we współrzdnych biegunowych dla 1go punktu próbkowania 1
Q292=+180 ;KAT 2GO ODWIERTU
Kt we współrzdnych biegunowych dla 2go punktu próbkowania 2
Q293=+270 ;KAT 3GO ODWIERTU
Kt we współrzdnych biegunowych dla 3go punktu próbkowania 3
Q261=+15
;WYSOKOSC POMIARU
Współrzdna w osi sondy pomiarowej, na której nastpuje pomiar
Q260=+10
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać si
bezkolizyjnie
Q305=1
;NR W TABELI
Zapisać środek okrgu odwiertów (X i Y) do tabeli punktów zerowych
Q331=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
Q332=+0
;PUNKT ODNIESIENIA
4 CYCL DEF 7.0 PUNKT ZEROWY
Punkt zerowy przesunć przy pomocy cyklu 7 na środek okrgu odwiertów
5 CYCL DEF 7.1 #1
6 CALL PGM 35K7
Wywołanie programu obróbki
7 END PGM CYC416 MM
68
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
3.3 Automatyczny pomiar
przedmiotów
Przegl
d
TNC oddaje dwanaście cykli do dyspozycji, przy pomocy których
można automatycznie dokonywać pomiaru obrabianych
przedmiotów:
Cykl
Softkey
0 PLASZCZYZNA BAZOWA Pomiar współrzdnej w
wybieralnej osi
1 PLASZCZYZNA BAZOWA BIEGUNOWO Pomiar
punktu, kierunek próbkowania przez kt
420 POMIAR KAT Pomiar kta na płaszczyźnie
obróbki
421 POMIAR ODWIERT Pomiar położenia i średnicy
odwiertu
422 POMIAR OKRAG ZEWN. Pomiar położenia i
średnicy okrgłego czopu
423 POMIAR PROSTOKAT WEWN. Pomiar położenia,
długości i szerokości kieszeni prostoktnej
424 POMIAR PROSTOKAT ZEWN. Pomiar położenia,
długości i szerokości czopu prostoktnego
425 POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (2gi poziom
Softkey) pomiar szerokości rowka wewntrz
426 POMIAR MOSTKA WEWN. (2gi poziom Softkey)
pomiar mostka zewntrz
427 POMIAR WSPOLRZEDNA (2gi poziom Softkey)
pomiar dowolnej współrzdnej w wybieralnej osi
430 POMIAR OKREG ODWIERTOW (2gi poziom
Softkey) pomiar położenia okrgu odwiertów i jego
średnicy
431 POMIAR PŁASZCZYZNA (2gi poziom Softkey)
pomiar któw osi Ai B płaszczyzny
HEIDENHAIN iTNC 530
69
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Protokołowanie wyników pomiaru
Do wszystkich cykli, przy pomocy których obrabiane przedmioty
można automatycznie wymierzać (wyjtki: cykl 0 i 1), TNC generuje
protokół pomiaru. TNC zapamituje protokół pomiaru standardowo
jako ASCIIplik w tym skoroszycie, z którego odpracowywany jest
program pomiaru. Alternatywnie można wydawać protokół pomiaru
bezpośrednio na drukark przez interfejs danych lub zapisywać do
pamici na PC. Prosz w tym celu ustawić funkcj Print ( w menu
konfiguracji interfejsów) na RS232: \ (patrz także podrcznik obsługi
dla operatora, MODfunkcje, przygotowanie interfejsu danych”).
Wszystkie wartości pomiaru, zapisane w pliku protokołu,
odnosz si do punktu bazowego, aktywnego w
momencie wykonywania odpowiedniego cyklu.
Dodatkowo układ współrzdnych może zostać poza tym
obrócony na płaszczyźnie lub nachylony przy pomocy
3DROT. W takich przypadkach TNC przelicza wyniki
pomiarów na dany aktywny układ współrzdnych.
Prosz używać oprogramowania przekazu danych
TNCremo, firmy HEIDENHAIN, jeśli chcemy wydawać
protokół pomiaru przez interfejs danych.
Przykład: Plik protokołu dla cyklu próbkowania 423:
****** Protokół pomiaru cykl próbkowania 421 Pomiar odwiertu ****
Data: 29111997
godzina: 6:55:04
Program pomiaru: TNC:\GEH35712\CHECK1.H
Wartości zadane:Srodek osi głównej: 50.0000
Srodek osi pomocniczej: 65.0000
Srednica: 12.0000
Zadane wartości graniczne: Najwikszy wymiar środek osi głównej:
50.1000 Najmniejszy wymiar środek osi głównej: 49.9000
Najwikszy wymiar środek osi pomocniczej: 65.1000
Najmniejszy wymiar środek osi pomocniczej: 64.9000
Najwikszy wymiar odwiertu: 12.0450
Najmniejszy wymiar odwiertu 12.0000
******************************************************************
Wartości rzeczywiste:Srodek osi głównej: 50.0810
Srodek osi pomocniczej: 64.9530
Srednica: 12.0259
Odchylenia:Srodek osi głównej: 0.0810
Srodek osi pomocniczej: 0.0470
Srednica: 0.0259
************************************************************
Dalsze wyniki pomiarów: Wysokość pomiaru: 5.0000
****************** Protokół pomiarukoniec *********************
70
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Wyniki pomiarów w Qparametrach
Wyniki pomiarów danego cyklu próbkowania TNC odkłada w
działajcych globalnie Qparametrach Q150 do Q160. Odchylenia
od wartości zadanej s zapamitane w parametrach Q161 do Q166.
Prosz zwrócić uwag na tabel parametrów wyniku, które ukazana
jest przy każdym opisie cyklu.
Dodatkowo TNC ukazuje przy definicji cyklu na rysunku
pomocniczym danego cyklu także parametry wyniku (patrz rysunek
po prawej u góry).
Status pomiaru
W przypadku niektórych cykli można zapytać poprzez globalnie
działajce Qparametry Q180 do Q182 o status pomiaru:
Status pomiaru
Wartość parametru
Wartości pomiaru leż w przedziale
tolerancji
Q180 = 1
Konieczna dodatkowa obróbka
Q181 = 1
Braki
Q182 = 1
TNC ustawia znacznik dodatkowej obróbki lub braku, jak tylko jedna
z wartości pomiaru leży poza przedziałem tolerancji. Aby stwierdzić,
który wynik pomiaru leży poza przedziałem tolerancji, prosz zwrócić
uwag na protokół pomiaru lub sprawdzić odpowiednie wyniki
pomiarów (Q150 do Q160) na ich wartości graniczne.
TNC ukazuje znacznik statusu także wtedy, kiedy nie
wprowadzimy wartości tolerancji lub wartości
najwikszych/najmniejszych.
Nadzór tolerancji
W przypadku wikszości cykli dla kontroli obrabianego przedmiotu
można przeprowadzić przy pomocy TNC nadzorowanie tolerancji. W
tym celu należy przy definicji cyklu zdefiniować również niezbdne
wartości graniczne. Jeśli nie chcemy przeprowadzić nadzorowania
tolerancji, to prosz wprowadzić te parametry z 0 (= nastawiona z
góry wartość)
HEIDENHAIN iTNC 530
71
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Nadzór narzdzia
W przypadku niektórych cykli dla kontroli obrabianego przedmiotu
można przeprowadzić przy pomocy TNC nadzorowanie tolerancji.
TNC nadzoruje wówczas, czy
„ na podstawie odchylenia od wartości zadanej (wartości w Q16x)
ma zostać przeprowadzona korekcja promienia narzdzia.
„ odchylenia od wartości zadanej (wartości w Q16x) s wiksze niż
tolerancja na pknicie narzdzia
Korygowanie narzdzia
Funkcja pracuje tylko
„ przy aktywnej tabeli narzdzi
„ jeśli włczymy nadzorowanie narzdzia w cyklu (Q330
wprowadzić nierówny 0)
TNC koryguje promień narzdzia w szpalcie DR tabeli narzdzi
zasadniczo zawsze, także jeśli zmierzone odchylenie leży w
granicach zadanej tolerancji. Czy należy dokonywać dodatkowej
obróbki, można dowiedzieć si w NCprogramie poprzez parametr
Q181 (Q181=1: konieczna dodatkowa obróbka).
Dla cyklu 427 obowizuje poza tym:
„ Jeśli jedna z osi aktywnej płaszczyzny obróbki zdefiniowana jest
jako oś pomiaru (Q272 = 1 lub 2), to TNC przeprowadza korekcj
promienia narzdzia, jak to uprzednio opisano. Kierunek korekcji
TNC ustala na podstawie zdefiniowanego kierunku
przemieszczenia (Q267)
„ Jeżeli oś sondy pomiarowej wybrana jest jako oś pomiarowa (Q272
= 3), to TNC przeprowadza korekcj długości narzdzia
Nadzorowanie pknicia narzdzia
Funkcja pracuje tylko
„ przy aktywnej tabeli narzdzi
„ jeśli włczymy nadzorowanie narzdzia w cyklu (Q330
wprowadzić nierówny 0)
„ jeśli dla wprowadzonego numeru narzdzia w tabeli,
tolerancja na pknicie RBREAK jest wiksza od 0
(patrz także podrcznik obsługi, rozdział 5.2 „Dane
narzdzia”)
TNC wydaje komunikat o błdach i zatrzymuje przebieg programu,
jeśli zmierzone odchylenie jest wiksze niż tolerancja na pknicie
narzdzia. Jednocześnie blokuje ono narzdzie w tabeli narzdzi
(szpalta TL = L).
Układ odniesienia dla wyników pomiaru
TNC wydaje wszystkie wyniki pomiaru w parametrach wyników i w
pliku protokołu w aktywnym – tzn. w przesunitym lub/i obróconym/
nachylonym – układzie współrzdnych.
72
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
PLASZCZYZNA BAZOWA (cykl sondy 0, DIN/
ISO: G55)
1 Sonda pomiarowa przemieszcza si 3Druchem z posuwem
szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) do zaprogramowanej w
cyklu pozycji 1 wstpnej
2 Nastpnie sonda pomiarowa przeprowadza próbkowanie z
posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). Kierunek
próbkowania określić w cyklu
3 Po zarejestrowaniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa odsuwa
si do punktu startu operacji próbkowania i zapamituje
zmierzone współrzdne w Qparametrze. Dodatkowo TNC
zapamituje współrzdne pozycji, na której znajduje si sonda
pomiarowa w momencie sygnału przełczenia, w parametrach
Q115 do Q119. Dla wartości w tych parametrach TNC nie
uwzgldnia długości palca sondy i jego promienia
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Tak wypozycjonować wstpnie sond, aby została
uniknita kolizja przy najeździe zaprogramowanej pozycji
wstpnej.


Numer parametru dla wyniku: Wprowadzić numer
Qparametru, któremu zostaje przyporzdkowana
wartość współrzdnej
Oś próbkowania/kierunek próbkowania:
Wprowadzić oś próbkowania przy pomocy klawisza
wyboru osi lub poprzez ASCIIklawiatur i
wprowadzić znak liczby dla kierunku próbkowania.
Potwierdzić wybór klawiszem ENT

Wartość zadana pozycji: Wprowadzić wszystkie
współrzdne dla pozycjonowania wstpnego sondy
pomiarowej poprzez klawisze wyboru osi lub ASCII
klawiatur.

Zakończyć wprowadzenie: Klawisz ENT nacisnć
HEIDENHAIN iTNC 530
Przykład: NCbloki
67 TCH PROBE 0.0 PłASZCZYZNA
ODNIESIENIA Q5 X
68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z5
73
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
PŁASZCZYZNA ODNIESIENIA biegunowo (cykl
sondy pomiarowej 1)
Cykl sondy pomiarowej 1 ustala w dowolnym kierunku próbkowania
dowoln pozycj na przedmiocie.
1 Sonda pomiarowa przemieszcza si 3Druchem z posuwem
szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) do zaprogramowanej w
cyklu pozycji 1 wstpnej
2 Nastpnie sonda pomiarowa przeprowadza próbkowanie z
posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). Przy operacji
próbkowania TNC przemieszcza jednocześnie w dwóch osiach
(w zależności od kta próbkowania) Kierunek próbkowania
należy określić poprzez kt biegunowy w cyklu
3 Po uchwyceniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa powraca do
punktu startu operacji próbkowania. TNC zapamituje
współrzdne pozycji, na której znajduje si sonda pomiarowa w
momencie sygnału przełczenia, w parametrach Q115 do Q119.
Y
1
X
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Tak wypozycjonować wstpnie sond, aby została
uniknita kolizja przy najeździe zaprogramowanej pozycji
wstpnej.


74
Oś próbkowania: Wprowadzić oś próbkowania przy
pomocy klawisza wyboru osi lub poprzez ASCII
klawiatur. Potwierdzić wybór klawiszem ENT
K
t próbkowania: Kt w odniesieniu do osi
próbkowania, na której ma przemieszczać si sonda
pomiarowa

Wartość zadana pozycji: Wprowadzić wszystkie
współrzdne dla pozycjonowania wstpnego sondy
pomiarowej poprzez klawisze wyboru osi lub ASCII
klawiatur.

Zakończyć wprowadzenie: Klawisz ENT nacisnć
Przykład: NCbloki
67 TCH PROBE 1.0 PŁASZCZYZNA
ODNIESIENIA BIEGUNOWO
68 TCH PROBE 1.1 X KAT: +30
69 TCH PROBE 1.2 X+5 Y+0 Z5
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
Cykl sondy pomiarowej 420 ustala kt, utworzony przez dowoln
prost i oś główn płaszczyzny obróbki.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym
sond pomiarow o odstp bezpieczeństwa w kierunku
przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Potem sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania 2 i przeprowadza drug operacj
próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow z powrotem na bezpieczn
wysokość i zapamituje ustalony kt w nastpujcych Q
parametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q150
Zmierzony kt w odniesieniu do osi
głównej płaszczyzny obróbki
2
1
+
Y
Q267
+
–
Q272=2
–
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 1szej osi Q265 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 2szej osi Q266 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Os pomiaru Q272: Oś, na której ma nastpić
pomiar:
1: Oś główna = oś pomiaru
2: Oś pomocnicza = oś pomiaru
3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru
HEIDENHAIN iTNC 530
Q266
Q264
MP6140
+
Q320
X
Q263
Q265
Q272=1
75
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR KAT (cykl sondy 420, DIN/ISO: G420)
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
W przypadku oś sondy impulsowej = oś pomiaru
prosz zwrócić uwag:
Wybrać Q263 równym Q265, jeśli ma zostać zmierzony
kt w kierunku osi A, Q263 nierówny Q265, jeśli kt w
kierunku osi B ma zostać zmierzony.

Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w
którym sonda pomiarowa ma dosunć si do
obrabianego przedmiotu:
1: Kierunek przemieszczenia ujemny
+1:Kierunek przemieszczenia dodatni

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)


Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość
Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR420.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 420 X POMIAR KATA
Q263=+10
;1TY PUNKT 1GIEJ OSI
Q264=+10
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Q265=+15
;2GI PUNKT 1SZEJ OSI
Q266=+95 ;2GI PUNKT 2GIEJ OSI
Q272=1
Q267=1
;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=1
Q281=1
76
;OS POMIARU
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
;PROTOKOŁ POMIARU
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR ODWIERTU (cykl sondy 421, DIN/ISO:
G421)
Cykl sondy pomiarowej 421 ustala punkt środkowy i średnic
odwiertu (kieszeni okrgłej): Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie
wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie
wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamituje te odchylenia w
parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego kta startu
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si kołowo, albo na
wysokość pomiaru albo na bezpieczn wysokość, do
nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug
operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenia w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q151
Wartość rzeczywista środek oś główna
Q152
Wartość rzeczywista środek oś
pomocnicza
Q153
Wartość rzeczywista średnica
Q161
Odchylenie środek oś główna
Q162
Odchylenie środek oś pomocnicza
Q163
Odchylenie średnica
2
3
4
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
77
Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek
odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

Zadana średnica Q262: Wprowadzić średnic
odwiertu

K
t startu Q325(absolutnie): Kt pomidzy osi
główn płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem
próbkowania

Krok k
ta Q247(przyrostowo): Kt pomidzy
dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku
kta określa kierunek obróbki ( = w kierunku ruchu
wskazówek zegara). Jeśli chcemy dokonać pomiaru
łuków kołowych, to prosz zaprogramować krok
kta mniejszym od 90°
Y
Q247
Q274±Q280
Q325
Q273±Q279
Q275

MP6140
+
Q320
Q262
Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek
odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki
Q276
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

X
Im mniejszym programujemy krok kta, tym
niedokładniej TNC oblicza wymiary odwiertu.
Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.
78

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Najwikszy wymiar odwiertu Q275: Najwiksza
dozwolona średnica odwiertu (kieszeń okrgła)

Najmniejszy wymiar odwiertu Q276: Najmniejsza
dozwolona średnica odwiertu (kieszeń okrgła)

Wartość tolerancji środek 1szej osi Q279:
Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Wartość tolerancji środek 2szej osi Q280:
Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu


Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR421.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72)
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
HEIDENHAIN iTNC 530
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 421 X POMIAR ODWIERTU
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q262=75
;SREDNICA ZADANA
Q325=+0
;KAT STARTU
Q247=+60 ;KROK KTA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=1
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q275=75,12 ;NAJWIEKSZY WYMIAR
Q276=74,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q279=0,1
;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0,1
;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
79
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR KOLA ZEWN. (cykl sondy 422, DIN/
ISO: G422)
Cykl sondy pomiarowej 422 ustala punkt środkowy i średnic czopu
okrgłego. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji
w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i
rzeczywistej oraz zapamituje te odchylenia w parametrach
systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360).
TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności
od zaprogramowanego kta startu
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si kołowo, albo na
wysokość pomiaru albo na bezpieczn wysokość, do
nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drug
operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenia w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q151
Wartość rzeczywista środek oś główna
Q152
Wartość rzeczywista środek oś
pomocnicza
Q153
Wartość rzeczywista średnica
Q161
Odchylenie środek oś główna
Q162
Odchylenie środek oś pomocnicza
Q163
Odchylenie średnica
2
1
3
4
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
80
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Zadana średnica Q262: Wprowadzić średnic
czopu

K
t startu Q325(absolutnie): Kt pomidzy osi
główn płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem
próbkowania

Krok k
ta Q247(przyrostowo): Kt pomidzy
dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku
kta określa kierunek obróbki ( = w kierunku ruchu
wskazówek zegara). Jeśli chcemy dokonać pomiaru
łuków kołowych, to prosz zaprogramować krok
kta mniejszym od 90°
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek czopu
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
Y
Q247
Q325
Q274±Q280
Q277

Q262
Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek czopu
w osi głównej płaszczyzny obróbki
Q278

MP6140
+
Q320
Q273±Q279
X
Im mniejszym programujemy krok kta, tym
niedokładniej TNC oblicza wymiary czopu. Najmniejsza
wartość wprowadzenia: 5°.

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Najwikszy wymiar czopu Q275: Najwiksza
dozwolona średnica czopu

Najmniejszy wymiar czopu Q276: Najmniejsza
dozwolona średnica czopu

Wartość tolerancji środek 1szej osi Q279:
Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Wartość tolerancji środek 2szej osi Q280:
Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
HEIDENHAIN iTNC 530
81
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów



Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR422.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72):
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 422 POMIAR KATA ZEWN
Q273=+20 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+30 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q262=35
;SREDNICA ZADANA
Q325=+90 ;KAT STARTU
Q247=+30 ;KROK KTA
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q275=35,15 ;NAJWIEKSZY WYMIAR
Q276=34,9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q279=0,05 ;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0,05 ;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
82
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 423,
DIN/ISO: G423)
Cykl sondy pomiarowej 423 ustala punkt środkowy jak i długość oraz
szerokość kieszeni prostoktnej. Jeśli operator zdefiniuje
odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza
porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamituje te
odchylenia w parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si albo równolegle
do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczn
wysokość, do nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza
tam drug operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenia w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q151
Wartość rzeczywista środek oś główna
Q152
Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza
Q154
Wartość rzeczywista długość boku oś główna
Q155
Wartość rzeczywista długość boku oś pomocnicza
Q161
Odchylenie środek oś główna
Q162
Odchylenie środek oś pomocnicza
Q164
Odchylenie długość boku oś główna
Q165
Odchylenie długość boku oś pomocnicza
4
1
3
2
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
Jeśli wymiary kieszeni i odstp bezpieczeństwa nie
pozwalaj an pozycjonowanie wstpne w pobliżu
punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania
wychodzc ze środka kieszeni. Pomidzy tymi czterema
punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie
przemieszcza si wówczas na bezpieczn wysokość.
HEIDENHAIN iTNC 530
83

Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. długość krawdzi bocznej Q282): Długość
kieszeni, równolegle do osi głównej płaszczyzny
obróbki

2. długość krawdzi bocznej Q283): Długość
kieszeni, równolegle do osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

84
Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek
kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki
Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Najwikszy wymiar 1szej długości boku Q284:
Najwiksza dozwolona długość kieszeni

Najmniejszy wymiar 1szej długości boku Q285:
Najmniejsza dozwolona długość kieszeni

Najwikszy wymiar 2szej długości boku Q286:
Najwiksza dozwolona szerokość kieszeni

Najmniejszy wymiar 2szej długości boku Q287:
Najmniejsza dozwolona szerokość kieszeni

Wartość tolerancji środek 1szej osi Q279:
Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Wartość tolerancji środek 2szej osi Q280:
Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
Y
Q284
Q282
Q285
Q287
Q283
Q286
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Q274±Q280
X
Q273±Q279
Z
Q260
Q261
MP6140
+
Q320
X
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu


Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR423.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72)
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
HEIDENHAIN iTNC 530
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 423 POMIAR PROSTOKAT WEWN.
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q282=80
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q283=60
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=1
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q284=0
;NAJWIEKSZY WYMIAR 1GO BOKU
Q285=0
;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1GO
BOKU
Q286=0
;NAJWIEKSZY WYMIAR 2GO BOKU
Q287=0
;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2GO
BOKU
Q279=0
;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0
;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
85
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 424,
DIN/ISO: G424)
Cykl sondy pomiarowej 424 ustala punkt środkowy jak i długość oraz
szerokość czopu prostoktnego. Jeśli operator zdefiniuje
odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza
porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamituje te
odchylenia w parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si albo równolegle
do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczn
wysokość, do nastpnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza
tam drug operacj próbkowania
4 TNC pozycjonuje sond pomiarow do punktu próbkowania 3 i
potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzeci i
czwart operacj próbkowania
5 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenia w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q151
Wartość rzeczywista środek oś główna
Q152
Wartość rzeczywista środek oś
pomocnicza
Q154
Wartość rzeczywista długość boku oś
główna
Q155
Wartość rzeczywista długość boku oś
pomocnicza
Q161
Odchylenie środek oś główna
Q162
Odchylenie środek oś pomocnicza
Q164
Odchylenie długość boku oś główna
Q165
Odchylenie długość boku oś
pomocnicza
4
1
3
2
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
86
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu

Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek czopu
w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. długość krawdzi bocznej Q282): Długość
czopu, równolegle do osi głównej płaszczyzny
obróbki

2. długość krawdzi bocznej Q283): Długość
czopu, równolegle do osi pomocniczej płaszczyzny
obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Przejazd na bezpieczn
wysokość Q301:
Określić, jak sonda ma przemieszczać si pomidzy
punktami pomiarowymi:
0: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na wysokość pomiaru
1: Przemieszczenie pomidzy punktami
pomiarowymi na bezpieczn wysokość

Najwikszy wymiar 1szej długości boku Q284:
Najwiksza dozwolona długość czopu

Najmniejszy wymiar 1szej długości boku Q285:
Najmniejsza dozwolona długość czopu

Najwikszy wymiar 2szej długości boku Q286:
Najwiksza dozwolona szerokość czopu

Najmniejszy wymiar 2szej długości boku Q287:
Najmniejsza dozwolona szerokość czopu

Wartość tolerancji środek 1szej osi Q279:
Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Wartość tolerancji środek 2szej osi Q280:
Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
HEIDENHAIN iTNC 530
Y
Q284
Q282
Q285
Q274±Q280
X
Q273±Q279
Z
Q260
Q261
MP6140
+
Q320
X
87
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek czopu
w osi głównej płaszczyzny obróbki
Q287
Q283
Q286

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów



Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR424.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72):
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 424 POMIAR PROSTOKAT ZEWN.
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q282=75
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Q283=35
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q284=75,1 ;NAJWIEKSZY WYMIAR 1GO
BOKU
Q285=74,9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
1GO BOKU
Q286=35
;NAJWIEKSZY WYMIAR
2GO BOKU
Q287=34,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
2GO BOKU
88
Q279=0,1
;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0,1
;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (cykl
sondy 425, DIN/ISO: G425)
Cykl sondy pomiarowej 425 ustala położenie i szerokość rowka
(kieszeni). Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji
w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i
rzeczywistej oraz zapamituje te odchylenia w parametrze
systemowym.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). 1.
Próbkowanie zawsze w dodatnim kierunku zaprogramowanej osi
3 Jeżeli dla drugiego pomiaru wprowadzimy przesunicie, to TNC
przemieszcza sond równolegle do osi do nastpnego punktu
pomiaru 2 i wykonuje tam drug operacj próbkowania. Jeżeli nie
wprowadzimy przesunicia, to TNC mierzy szerokość
bezpośrednio w kierunku przeciwnym
4 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenie w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q156
Wartość rzeczywista zmierzona
długość
Q157
Wartość rzeczywista położenie oś
środkowa
Q166
Odchylenie od zmierzonej długości
2
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
89
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów


Punkt startu 2szej osi Q329 (absolutnie): Punkt
startu operacji próbkowania w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki

Przesunicie dla 2giego pomiaru Q310
(przyrostowo): Wartość, o jak sonda pomiarowa
zostaje przesunita przed drugim pomiarem. Jeśli
wprowadzimy 0, to TNC nie przesunie sondy
pomiarowej

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Zadana długość Q311: Wartość zadana mierzonej
długości

Najwikszy wymiar Q288: Najwiksza dozwolona
długość

Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona
długość

Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR425.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.

Q288
Q311
Q289
Y
Q272=2
Q310
Q329
Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na
której ma nastpić pomiar:
1:Oś główna = oś pomiaru
2:Oś pomocnicza = oś pomiaru


90
Punkt startu 1szej osi Q328 (absolutnie): Punkt
startu operacji próbkowania w osi głównej
płaszczyzny obróbki
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72):
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
X
Q328
Q272=1
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 425 POMIAR SZEROKOSC WEWN.
Q328=+75
;PUNKT STARTU 1SZEJ OSI
Q329=12,5 ;PUNKT STARTU 2 GIEJ OSI
Q310=+0
;PRZESUNIECIE 2GI POMIAR
Q272=1
;OS POMIARU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+10
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q311=25
;ZADANA DŁUGOSC
Q288=25,05 ;NAJWIEKSZY WYMIAR
Q289=25
;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR MOSTKA ZEWN. (cykl sondy 426, DIN/ISO: G426)
Cykl sondy pomiarowej 426 ustala położenie i szerokość mostka.
Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to
TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz
zapamituje to odchylenie w parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie
danych w cyklu i odstpu bezpieczeństwa z MP6140
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i przeprowadza pierwsz operacj
próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). 1.
Próbkowanie zawsze w ujemnym kierunku zaprogramowanej osi
3 Potem sonda pomiarowa przemieszcza si do nastpnego
punktu próbkowania i przeprowadza tam drug operacj
próbkowania
4 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenie w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q156
Wartość rzeczywista zmierzona
długość
Q157
Wartość rzeczywista położenie oś
środkowa
Q166
Odchylenie od zmierzonej długości
1
2
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Punkt pomiarowy 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

Punkt pomiarowy 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Punkt pomiarowy 2szej osi Q265 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

2Punkt pomiarowy 2giej osi Q266 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki
HEIDENHAIN iTNC 530
91
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na
której ma nastpić pomiar:
1:Oś główna = oś pomiaru
2:Oś pomocnicza = oś pomiaru

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Zadana długość Q311: Wartość zadana mierzonej
długości

Najwikszy wymiar Q288: Najwiksza dozwolona
długość
Q263=+50
;1SZY PUNKT 1SZEJ OSI
Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona
długość
Q264=+25
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Q265=+50
;2GI PUNKT 1SZEJ OSI
Q266=+85
;2GI PUNKT 2GIEJ OSI




92
Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR426.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 426 POMIAR MOSTEK ZEWN
Q272=2
;OS POMIARU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q311=45
;ZADANA DŁUGOSC
Q288=45
;NAJWIEKSZY WYMIAR
Q289=44,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72)
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR WSPOŁRZEDNA (cykl sondy 427,
DIN/ISO: G427)
Cykl sondy pomiarowej 427 ustala współrzdn w wybieralnej osi i
odkłada t wartość w parametrze systemowym. Jeśli operator
zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC
przeprowadza porównanie wartości zadanych i rzeczywistych oraz
odkłada odchylenia w parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sond pomiarow o
odstp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ustalonego
kierunku przemieszczenia
2 Potem TNC pozycjonuje sond na płaszczyźnie obróbki na
wprowadzony punkt pomiarowy 1 i mierzy tam wartość
rzeczywist w wybranej osi
3 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje ustalon współrzdn w
nastpujcym Qparametrze:
Numer parametru
Znaczenie
Q160
Zmierzona współrzdna
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
93
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów




Punkt pomiarowy 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki
Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar
Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Oś pomiaru (1..3: 1=oś główna) Q272: Oś, na
której ma nastpić pomiar:
1: Oś główna = oś pomiaru
2:Oś pomocnicza = oś pomiaru
3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru

Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w
którym sonda pomiarowa ma dosunć si do
obrabianego przedmiotu:
1: Kierunek przemieszczenia ujemny
+1:Kierunek przemieszczenia dodatni

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR427.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
MP6140 + Q320
Y
+
Q267
+
–
Q272=2
–
Q264
X
Q272=1
Q263
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 427 POMIAR WSPOŁRZEDNA

Najwikszy wymiar Q288: Najwiksza dozwolona
wartość pomiaru
Q263=+35
Q264=+45
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI

Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona
wartość pomiaru
Q261=+5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ

PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić, czy
TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu
tolerancji i ma wydawać komunikat o błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Q272=3
;OS POMIARU
Q267=1
;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA

94
Punkt pomiarowy 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia (patrz „Nadzór narzêdzia” na stronie 72):
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
;1SZY PUNKT 1SZEJ OSI
Q260=+20
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q288=5,1
;NAJWIEKSZY WYMIAR
Q289=4,95
;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR OKREG ODWIERTOW (cykl sondy
430, DIN/ISO: G430)
Cykl sondy pomiarowej 430 ustala punkt środkowy i średnic okrgu
odwiertów poprzez pomiar trzech odwiertów. Jeśli operator
zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC
przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz
zapamituje to odchylenie w parametrach systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1.
2 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na wprowadzon
wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne
próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu
2
4 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi
punkt środkowy odwiertu
5 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość i
pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy trzeciego odwiertu
3
6 TNC przemieszcza sond pomiarow na wprowadzon wysokość
pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie trzeci
punkt środkowy odwiertu
7 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje wartości rzeczywiste oraz
odchylenia w nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q151
Wartość rzeczywista środek oś główna
Q152
Wartość rzeczywista środek oś
pomocnicza
Q153
Wartość rzeczywista średnica okrgu
odwiertów
Q161
Odchylenie środek oś główna
Q162
Odchylenie środek oś pomocnicza
Q163
Odchylenie średnica okrgu odwiertów
1
2
3
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
HEIDENHAIN iTNC 530
95
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
96

Srodek 1szej osi Q273 (absolutnie): Srodek
okrgu odwiertów (wartość zadana) w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Srodek 2szej osi Q274 (absolutnie): Srodek
okrgu odwiertów (wartość zadana) w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

Zadana średnica Q262: Wprowadzić okrgu
odwiertów

K
t 1szego odwiertu Q291 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych pierwszego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

K
t 2szego odwiertu Q292 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych drugiego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

K
t 3szego odwiertu Q293 (absolutnie): Kt we
współrzdnych biegunowych trzeciego punktu
środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej
Q261 (absolutna): Współrzdna środka kuli (=punkt
dotknicia) na osi sondy pomiarowej, na której ma
nastpić pomiar

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Najwikszy wymiar Q288: Najwiksza dozwolona
średnica okrgu odwiertów

Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona
średnica okrgu odwiertów

Wartość tolerancji środek 1szej osi Q279:
Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej
płaszczyzny obróbki

Wartość tolerancji środek 2szej osi Q280:
Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej
płaszczyzny obróbki
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu


Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR430.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 430 X POMIAR OKREG
ODWIERTOW
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2EJ OSI
PGMstop przy błdzie tolerancji Q309: Określić,
czy TNC ma przerwać przebieg programu przy
przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o
błdach:
0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać
komunikatu o błdach
1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o
błdach
Q262=80
;ZADANA SREDNICA
Q291=+0
;KAT 1GO ODWIERTU
Numer narzdzia dla nadzorowania Q330:
Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie
narzdzia na pknicie (patrz „Nadzór narzêdzia” na
stronie 72):
0: Nadzorowanie nie jest aktywne
>0: Numer narzdzia w tabeli narzdzi TOOL.T
Q288=80,1 ;NAJWIEKSZY WYMIAR
Uwaga, w tym przypadku aktywne jest tylko
nadzorowanie pknicia, a nie automatyczna korekcja
narzdzia.
HEIDENHAIN iTNC 530
Q292=+90 ;KAT 2GO ODWIERTU
Q293=+180 ;KAT 3GO ODWIERTU
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q260=+10
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q289=79,9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR
Q279=0,15 ;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0,15 ;TOLERANCJA 2GIEGO
SRODKA
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
97
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
POMIAR POZIOM (cykl sondy 431, DIN/ISO:
G431)
Cykl sondy pomiarowej 431 ustala kt płaszczyzny poprzez pomiar
trzech punktów i zapamituje te wartości w parametrach
systemowych.
1 TNC pozycjonuje sond z posuwem szybkim (wartość z MP6150
lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
„Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 7) do
zaprogramowanego punktu pomiaru 1 i mierzy tam pierwszy
punkt płaszczyzn. TNC przesuwa przy tym sond pomiarow o
odstp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do kierunku
przemieszczenia
2 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość,
potem na płaszczyźnie obróbki do punktu pomiaru 2 i mierzy tam
wartość rzeczywist drugiego punktu płaszczyznowego
3 Nastpnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczn wysokość,
potem na płaszczyźnie obróbki do punktu pomiaru 3 i mierzy tam
wartość rzeczywist trzeciego punktu płaszczyznowego
4 Na koniec TNC odsuwa sond pomiarow z powrotem na
bezpieczn wysokość i zapamituje ustalone wartości kta w
nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q158
Kt Aosi
Q159
Kt Bosi
Q170
Kt przestrzenny A
Q171
Kt przestrzenny B
Q172
Kt przestrzenny C
2
3
1
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przed definicj cyklu operator musi zaprogramować
wywołanie narzdzia dla definicji osi sondy pomiarowej.
Zeby TNC moglo obliczyć wartości kta, nie mog te trzy
punkty pomiarowe leżeć na jednej prostej.
W parametrach Q170 – Q172 zostaj zapamitane kty
przestrzenne, konieczne dla funkcji Nachylenie
płaszczyzny obróbki. Poprzez pierwsze dwa punkty
pomiarowe określamy ustawienie osi głównej przy
nachyleniu płaszczyzny obróbki.
98
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
1. Punkt pomiaru 1szej osi Q263 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 2szej osi Q264 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

1. Punkt pomiaru 3szej osi Q294 (absolutnie):
Współrzdna pierwszego punktu próbkowania w osi
sondy pomiarowej

2. Punkt pomiaru 1szej osi Q265 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 2szej osi Q266 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

2. Punkt pomiaru 3szej osi Q295 (absolutnie):
Współrzdna drugiego punktu próbkowania w osi
sondy pomiarowej

3. Punkt pomiaru 1szej osi Q296 (absolutnie):
Współrzdna trzeciego punktu próbkowania w osi
głównej płaszczyzny obróbki

3. Punkt pomiaru 2szej osi Q297 (absolutnie):
Współrzdna trzeciego punktu próbkowania w osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki

3. Punkt pomiaru 3szej osi Q298 (absolutnie):
Współrzdna trzeciego punktu próbkowania w osi
sondy pomiarowej

Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo):
Dodatkowy odstp pomidzy punktem pomiarowym
i główk sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie
do MP6140

Bezpieczna wysokość Q260(absolutnie):
Współrzdna na osi sondy pomiarowej, na której nie
może dojść do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem (mocowadłem)

Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma
generować protokół pomiaru:
0: Nie generować protokołu pomiaru
1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC
zapamituje plik protokołu TCHPR431.TXT
standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje
si program pomiaru.
HEIDENHAIN iTNC 530
Y
Q297
Q266
Q264
Q263
Q296
X
Q265
Z
Q260
MP6140
+
Q320
Q298
Q295
Q294
X
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 431 POMIAR PŁASZCZYZNA
Q263=+20
;1SZY PUNKT 1EJ OSI
Q264=+20
;1SZY PUNKT 2GIEJ OSI
Q294=10
;1SZY PUNKT 3EJ OSI
Q265=+50
;2GI PUNKT 1SZEJ OSI
Q266=+80
;2GI PUNKT 2GIEJ OSI
Q295=+0
;2GI PUNKT 3EJ OSI
Q296=+90
;3CI PUNKT 1EJ OSI
Q297=+35
;3CI PUNKT 2GIEJ OSI
Q298=+12
;3CI PUNKT 3EJ OSI
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+5
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q281=1
;PROTOKOŁ POMIARU
99
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Przebieg programu:
Obróbka zgrubna prostoktnego czopu z
naddatkiem 0,5
Y
Y
80
pomiar prostoktnego czopu
obróbka na gotowo prostoktnego czopu przy
uwzgldnieniu wartości pomiaru
50
60
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Przykład: Pomiar prostok
tnego czopu i dodatkowa obróbka
50
X
10
Z
0 BEGIN PGM BEAMS MM
1 TOOL CALL 0 Z
Wywołanie narzdzia przygotowanie
2 L Z+100 R0 F MAX
Przemieścić narzdzie poza materiałem
3 FN 0: Q1 = +81
Długość kieszeni w X (wymiar zgrubny)
4 FN 0: Q2 = +61
Długość kieszeni w Y (wymiar zgrubny)
5 CALL LBL 1
Wywołać podprogram dla obróbki
6 L Z+100 R0 F MAX M6
Swobodne przemieszczenie narzdzia, zmiana narzdzia
7 TOOL CALL 99 Z
Wywołać sond
8 TCH PROBE 424 POMIAR PROSTOKAT ZEWN.
Pomiar wyfrezowanego prostokta
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+50 ;ŚRODEK 2EJ OSI
Q282=80
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Długość zadana w X (wymiar końcowy)
Q283=60
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Długość zadana w Y (wymiar końcowy)
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+30 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
100
Q301=0
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
Q284=0
;NAJWIEKSZY WYMIAR 1GO
BOKU
Wartości wprowadzenia dla sprawdzenia tolerancji nie s
konieczne
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1GO
BOKU
Q286=0
;NAJWIEKSZY WYMIAR 2GO
BOKU
Q287=0
;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2GO
BOKU
Q279=0
;TOLERANCJA 1GO SRODKA
Q280=0
;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
Q281=0
;PROTOKOŁ POMIARU
Nie wydawać protokołu pomiaru
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Nie wydawać komunikatu o błdach
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
Bez nadzóru narzdzia
9 FN 2: Q1 = +Q1 + +Q164
Obliczyć długość w X na podstawie zmierzonego odchylenia
10 FN 2: Q2 = +Q2 + +Q165
Obliczyć długość w Y na podstawie zmierzonego odchylenia
11 L Z+100 R0 F MAX M6
Swobodne przemieszczenie sondy, zmiana narzdzia
12 TOOL CALL 1 Z S5000
Wywołanie narzdzia obróbka wykańczajca
13 CALL LBL 1
Wywołać podprogram dla obróbki
14 L Z+100 R0 F MAX M2
Przemieścić narzdzie poza materiałem, koniec programu
15 LBL 1
Podprogram z cyklem obróbki czop prostoktny
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Q285=0
16 CYKL DEF 213 CZOPY OBR. NA GOTOWO
Q200=20
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q201=10 ;GŁBOKOŚĆ
Q206=150 ;POSUW DOSUWU WGŁEBNEGO
Q202=5
;GŁBOKOŚĆ DOSUWU
Q207=500 ;POSUW FREZOWANIA
Q203=+10 ;WSPÓŁ. POWIERZCHNI
Q204=20
;2GA BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q216=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q217=+50 ;ŚRODEK 2GIEJ OSI
Q218=Q1
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Długość w X zmiennie dla obróbki zgrubnej i wykańczajcej
Q219=Q2
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Długość w Y zmiennie dla obróbki zgrubnej i wykańczajcej
Q220=0
;PROMIEŃ NAROŻA
Q221=0
;NADDATEK 1SZEJ OSI
17 CYCL CALL M3
Wywołanie cyklu
18 LBL 0
Koniec podprogramu
19 END PGM BEAMS MM
HEIDENHAIN iTNC 530
101
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Przykład: Wymierzenie kieszeni prostok
tnej, protokołowanie wyników pomiarów
0 BEGIN PGM BEAMS MM
1 TOOL CALL 1 Z
Wywołanie narzdzia sonda
2 L Z+100 R0 F MAX
Swobodne przemieszczenie sondy
3 TCH PROBE 423 POMIAR PROSTOKAT WEWN.
Q273=+50 ;ŚRODEK 1SZEJ OSI
Q274=+40 ;ŚRODEK 2EJ OSI
Q282=90
;1SZA DŁUGOŚĆ BOKU
Zadana długość w X
Q283=70
;2GA DŁUGOŚĆ BOKU
Zadana długość w Y
Q261=5
;WYSOKOSC POMIARU
Q320=0
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q301=0
Q284=90,15 ;NAJWIEKSZY WYMIAR
1GO BOKU
Najwikszy wymiar w X
Q285=89,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1GO
BOKU
Najmniejszy wymiar w X
Q286=70,1
;NAJWIEKSZY WYMIAR
2GO BOKU
Najwikszy wymiar w Y
Q287=69,9
;NAJMNIEJSZY WYMIAR
2GO BOKU
Najmniejszy wymiar w Y
Q279=0,15
Q280=0,1
102
;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ
;TOLERANCJA 1GO SRODKA
;TOLERANCJA 2GIEGO SRODKA
Dozwolone odchylenie położenia w X
Dozwolone odchylenie położenia w Y
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
;PROTOKOŁ POMIARU
Wydawanie protokołu pomiaru
Q309=0
;PGMSTOP PRZY BLEDACH
Przy przekraczaniu tolerancji nie ukazywać komunikatu o błdach
Q330=0
;NUMER NARZEDZIA
Bez nadzóru narzdzia
4 L Z+100 R0 F MAX M2
Przemieścić narzdzie poza materiałem, koniec programu
5 END PGM BSMESS MM
Protokół pomiaru (plik TCPR423.TXT)
*********** PROTOKÓł POMIARU CYKL PRÓBKOWANIA 423 POMIAR KIESZENI PROSTOK
TNEJ****
DATA: 29091997
GODZINA: 8:21:33
PROGRAM POMIARU: TNC:\BSMESS\BSMES.H
WARTOŚCI ZADANE:
SRODEK OSI GłÓWNEJ :
50.0000
SRODEK OSI POMOCNICZEJ :
40.0000
WARTOŚĆ RZECZYWISTA DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA : 90.0000
DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA :
70.0000
ZADANE WARTOŚCI GRANICZNE: NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI GłÓWNEJ : 50.1500
NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI GłÓWNEJ :
49.8500
NAJWIKSZY WYMIAR ŚRODEK OSI POMOCNICZEJ :
NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI POMOCNICZEJ :
40.1000
39.9000
NAJWIKSZY WYMIAR OŚ GłÓWNA: 90.1500
NAJMNIEJSZY WYMIAR OŚ GłÓWNA : 89.9500
NAJWIKSZY WYMIAR DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA : 70.1000
DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA :
69.9500
***************************************************************************************************
WARTOŚCI RZECZYWISTE: SRODEK OSI GłÓWNEJ:
50.0905
SRODEK OSI POMOCNICZEJ:
39.9347
DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA:
90.1200
DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA:
69.9920
ODCHYLENIA:
SRODEK OSI GłÓWNEJ:
0.0905
SRODEK OSI POMOCNICZEJ:
0.0653
DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA:
0.1200
DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA:
0.0080
***************************************************************************************************
*DALSZE WYNIKI POMIARÓW: WYSOKOŚĆ POMIARU:
5.0000
****************************************** *************** PROTOKÓł POMIARUKONIEC ******************
HEIDENHAIN iTNC 530
103
3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów
Q281=1
3.4 Cykle specjalne
3.4 Cykle specjalne
Przegl
d
TNC oddaje do dyspozycji trzy cykle dla nastpujcych szczególnych
zastosowań:
Cykl
Softkey
2 TS KALIBROWANIE kalibrowanie
przełczajcej sondy pomiarowej
3 POMIAR Cykl pomiarowy dla tworzenia cykli
producenta
440 PRZESUNIECIE OSI POMIAR
104
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.4 Cykle specjalne
TS KALIBROWAC (cykl sondy pomiarowej 2)
Cykl sondy pomiarowej 2 kalibruje przełczajc sond pomiarow
automatycznie na pierścieniu wzorcowym lub czopie wzorcowym.
Zanim rozpoczniemy kalibrowanie, należy określić w
parametrach maszynowych 6180.0 do 6180.2 centrum
przedmiotu wzorcowego w przestrzeni roboczej maszyny
(REFwspółrzdne).
Jeśli pracujemy z kilkoma obszarami przemieszczenia, to
można do każdego obszaru przemieszczenia zapisać w
pamici własny blok współrzdnych dla centrum
przedmiotu wzorcowego (MP6181.1 do 6181.2 i
MP6182.1 do 6182.2.).
1 Sonda pomiarowa przemieszcza si z posuwem szybkim
(wartość z MP6150) na bezpieczn wysokość (tylko jeśli aktualna
pozycja leży poniżej bezpiecznej wysokości)
2 Potem TNC pozycjonuje sond pomiarow na płaszczyźnie
obróbki do centrum pierścienia kalibrujcego (kalibrowanie
wewntrz) lub w pobliżu pierwszego punktu pomiaru
(kalibrowanie zewntrz)
3 Nastpnie sonda pomiarowa przemieszcza si na głbokość
pomiaru (wynika z parametrów maszynowych 618x.2 i 6185.x) i
dokonuje próbkowania pierścienia w X+, Y+, X i Y
4 Na koniec TNC przemieszcza si na bezpieczn wysokość i
zapisuje promień działania główki sondy do danych kalibrowania

Bezpieczna wysokość (absolutnie): Współrzdna
na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść
do kolizji pomidzy sond i przedmiotem
wzorcowym (mocowadłem)

Promień pierścienia kalibruj
cego: Promień
przedmiotu kalibrujcego

Kalibr.wewn.=0/kalibr.zewn.=1: Określić, czy
TNC ma dokonać kalibrowania wewntrz czy na
zewntrz:
0: Kalibrowanie wewntrz
1: Kalibrowanie na zewntrz
HEIDENHAIN iTNC 530
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 2.0 TS KALIBROWAC
6 TCH PROBE 2.1 WYSOKOSC: +50 R+25,003
RODZAJ POMIARU: 0
105
3.4 Cykle specjalne
POMIAR (cykl sondy pomiarowej 3)
Cykl sondy pomiarowej 3 ustala w wybieralnym kierunku
próbkowania dowoln pozycj na przedmiocie. W przeciwieństwie
do innych cykli pomiarowych, można w cyklu 3 wprowadzić
bezpośrednio drog pomiaru i posuw przy pomiarze. Powrót po
zarejestrowaniu wartości pomiaru nie nastpuje automatycznie.
1 Sonda pomiarowa przemieszcza si od aktualnej pozycji z
zadanym posuwem w określonym kierunku próbkowania.
Kierunek próbkowania należy określić w cyklu poprzez kt
biegunowy
2 Po uchwyceniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa zatrzymuje
si. Współrzdne punktu środkowego główki sondy X, Y, Z TNC
zapamituje w trzech nastpujcych po sobie Qparametrach.
Numer pierwszego parametru definiujemy w cyklu
3 Jeśli to konieczne, należy zaprogramować powrót sondy
oddzielnie w wierszu przemieszczenia
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Przy pomocy funkcji FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6
można określić, czy cykl ma zadziałać na wejście sondy
X12 lub X13.
Przy pomocy działajcej wierszami funkcji M141 można
wyłczyć nadzorowanie sondy, aby dokonać
swobodnego przemieszczenia przy pomocy wiersza
przemieszczenia. Prosz zwrócić uwag, aby kierunek
swobodnego przemieszczenia był prawidłowo wybrany,
ponieważ w przeciwnym razie można uszkodzić sond.


106
Numer parametru dla wyniku: Wprowadzić numer
Qparametru, któremu TNC ma przyporzdkować
wartość pierwszej współrzdnej (X)
Oś próbkowania: Wprowadzić oś główn
płaszczyzny obróbki (X dla osi narzdzia Z, Z dla osi
narzdzia Y i Y dla osi narzdzia X), przy pomocy
klawisza ENT potwierdzić

K
t próbkowania: Kt w odniesieniu do osi
próbkowania, na której ma przemieszczać si sonda
pomiarowa, przy pomocy klawisza ENT potwierdzić

Maksymalna drogra pomiarowa: Wprowadzić
odcinek przemieszczenia, jak dalego sonda ma
przemieszczać si od punktu startu, przy pomocy
klawisza ENT potwierdzić

Posuw: Wprowadzić posuw przy pomiarze

Zakończyć wprowadzenie: Klawisz ENT nacisnć
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 3.0 POMIAR
6 TCH PROBE 3.1 Q1
7 TCH PROBE 3.2 X KAT: +15
8 TCH PROBE 3.3 ODST +10 F100
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
3.4 Cykle specjalne
POMIAR PRZESUNIECIA OSI (cykl sondy 440,
DIN/ISO: G440)
Przy pomocy cyklu sondy 440 można ustalić przesunicie osi
maszyny. W tym celu należy używać dokładnie wymierzonego
cylindrycznego narzdzia wzorcowego w połczeniu z TT 130.
Warunki:
Zanim po raz pierwszy odpracujemy cykl 440, należy
dokonać kalibrowania TT przy pomocy cyklu TT 30.
Dane narzdzia kalibrujcego musz być zapisane w
tabeli narzdzi TOOL.T.
Zanim cykl zostanie odpracowany, należy aktywować
narzdzie kalibrujce przy pomocy TOOL CALL.
Montowana na stole sonda TT musi być podłczona na
wejściu X13 jednostki logicznej i być gotowa do działania
(parametr maszynowy 65xx).
1 TNC pozycjonuje narzdzie kalibrujce z posuwem szybkim
(wartość z MP6550) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz
rozdział 1.2) w pobliże TT
2 Najpierw TNC przeprowadza pomiar w osi sondy pomiarowej.
Przy tym narzdzie kalibrujce zostaje przesunite o ten odcinek,
który został określony przez operatora w tabeli narzdzi TOOL.T
w szpalcie TT:ROFFS (standard = promień narzdzia). Pomiar w
osi sondy pomiarowej zostaje zawsze przeprowadzony
3 Na koniec TNC przeprowadza pomiar na płaszczyźnie obróbki. W
której osi i w którym kierunku na płaszczyźnie obróbki ma zostać
dokonany pomiar, określamy w parametrze Q364
4 Jeżeli przeprowadzamy kalibrowanie, to TNC zapisuje dane
kalibrowania. Jeżeli przeprowadzamy pomiar, to TNC porównuje
wartości pomiaru z danymi kalibrowania i zapisuje odchylenia w
nastpujcych Qparametrach:
Numer parametru
Znaczenie
Q185
Odchylenie od wartości kalibrowania w X
Q186
Odchylenie od wartości kalibrowania w Y
Q187
Odchylenie od wartości kalibrowania w Z
Odchylenie można bezpośrednio wykorzystywać, aby
przeprowadzić kompensacj poprzez inkrementalne
przesunicie punktu zerowego (cykl 7).
5 Na koniec narzdzie kalibrujce przemieszcza si na bezpieczn
wysokość
HEIDENHAIN iTNC 530
107
3.4 Cykle specjalne
Prosz uwzgldnić przed programowaniem
Zanim przeprowadzimy pomiar, należy przynajmniej raz
dokonać kalibrowania, w przeciwnym razie TNC wydaje
komunikat o błdach. Jeśli pracujemy z kilkoma
obszarami przemieszczenia, to należy przeprowadzić
kalibrowanie dla każdego obszaru przemieszczenia.
Z każdym odpracowaniem cyklu 440 TNC wycofuje
parametry wyniku Q185 do Q187.
Jeśli chcemy określić wartość graniczn dla przesunicia
osi w osiach maszyny, to prosz zapisać w tabeli narzdzi
TOOL.T w szpaltach LTOL (dla osi wrzeciona) i RTOL (dla
płaszczyzny obróbki) wymagane wartości graniczne.
Przy przekroczeniu wartości granicznej TNC wydaje po
pomiarze kontrolnym odpowiedni komunikat o błdach.
Na końcu cyklu TNC odtwarza stan wrzeciona, który był
aktywny przed cyklem (M3/M4).


Rodzaj pomiaru: 0=kalibr., 1=pomiar?: Określić,
czy chcemy kalibrować czy też przeprowadzić
pomiar kontrolny:
0: Kalibrowanie
1: Pomiar
Kierunek próbkowania: Zdefiniować kierunki
próbkowania na płaszczyźnie obróbki:
0: Pomiar tylko w kierunku dodatniej osi głównej
1: Pomiar tylko w kierunku dodatniej osi
pomocniczej
2: Pomiar tylko w kierunku ujemnej osi głównej
3: Pomiar tylko w kierunku ujemnej osi pomocniczej
4: Pomiar w dodatnim kierunku osi głównej i w
dodatnim kierunku osi pomocniczej
5: Pomiar w dodatnim kierunku osi głównej i w
ujemnym kierunku osi pomocniczej
6: Pomiar w ujemnym kierunku osi głównej i w
dodatnim kierunku osi pomocniczej
7: Pomiar w ujemnym kierunku osi głównej i w
ujemnym kierunku osi pomocniczej
Przykład: NCbloki
5 TCH PROBE 440 POMIAR PRZESUNIECIA OSI
Q363=1
;RODZAJ POMIARU
Q364=0
;KIERUNKI PROBKOWANIA
Q320=2
;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q260=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Kierunki próbkowania przy kalibrowaniu i pomiarze
musz być zgodne, w przeciwnym razie TNC ustala
niewłaściwe wartości.
108

Bezpieczna wysokość (przyrostowo): Dodatkowy
odstp pomidzy punktem pomiarowym i płytk
tarczow sondy. Q320 działa addytywnie do
MP6540

Bezpieczna wysokość (absolutnie): Współrzdna
na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść
do kolizji pomidzy sond i obrabianym
przedmiotem/mocowadłem (w odniesieniu do
aktywnego punktu bazowego)
3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli-przedmiotu
Cykle sondy pomiarowej dla
automatycznego pomiaru
narzdzia
4.1 Pomiar narzêdzia przy pomocy sondy pomiarowej montowanej na stole
4.1 Pomiar narzdzia przy
pomocy sondy pomiarowej
montowanej na stole TT
Przegl
d
Maszyna i TNC musz być przygotowane przez
producenta maszyn do używania sondy pomiarowej TT.
W przeciwnym wypadku nie znajduj si w dyspozycji
operatora na maszynie wszystkie tu opisane cykle lub
funkcje. Prosz zwrócić uwag na podrcznik obsługi
maszyny.
Przy pomocy montowanej na stole sondy i cykli pomiaru narzdzia
TNC operator dokonuje pomiaru narzdzi automatycznie: Wartości
korekcji dla długości i promienia zostaj zapisywane przez TNC w
centralnej pamici narzdzi TOOL.T i przy nastpnym wywołaniu
narzdzia uwzgldnione w obliczeniach. Nastpujce rodzaje
pomiaru znajduj si do dyspozycji:
„ Pomiar narzdzia przy nieobracajcym (niepracujcym) narzdziu
„ Pomiar narzdzia przy obracajcym si narzdziu
„ Pomiar pojedyńczych ostrzy
Parametry maszynowe nastawić
TNC używa dla pomiaru z zatrzymanym wrzecionem
posuwu sondowania z MP6520.
Przy pomiarze z obracajcym si narzdziem, TNC oblicza prdkość
obrotow wrzeciona i posuw próbkowania automatycznie.
Prdkość obrotowa wrzeciona zostaje obliczona w nastpujcy
sposób:
n = MP6570 / (r • 0,0063) z
n
MP6570
r
Prdkość obrotowa wrzeciona (obr/min)
Maksymalnie dopuszczalna prdkość obiegowa
[m/min]
Aktywny promień narzdzia [mm]
Posuw próbkowania zostaje obliczany na podstawie:
v = tolerancja pomiaru • n z
v
Tolerancja
pomiaru
n
110
Posuw próbkowania [mm/min]
Tolerancja pomiaru [mm], w zależności od MP6507
Prdkość obrotowa wrzeciona [1/min]
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzêdzia
4.1 Pomiar narzêdzia przy pomocy sondy pomiarowej montowanej na stole
Przy pomocy MP6507 operator nastawia obliczanie posuwu
próbkowania:
MP6507=0:
Tolerancja pomiaru pozostaje stała – niezależnie od promienia
narzdzia. W przypadku bardzo dużych narzdzi, posuw
próbkowania redukuje si do zera. Ten efekt pojawia si tym
szybciej, im mniejsz staje si prdkość obiegowa (MP 6570) i
dopuszczalna tolerancja (MP 6510) wybierana przez operatora.
MP6507=1:
Tolerancja pomiaru zmienia si ze zwikszajcym si promieniem
narzdzia. To zapewnia nawet w przypadku dużych promieni
narzdzia wystarczajcy posuw próbkowania. TNC zmienia
tolerancj pomiaru zgodnie z nastpujc tabel:
Promień narzdzia
Tolerancja pomiaru
do 30 mm
MP6510
30 do 60 mm
2 • MP6510
60 do 90 mm
3 • MP6510
90 do 120 mm
4 • MP6510
MP6507=2:
Posuw próbkowania pozostaje stały, błd pomiaru rośnie
jednakżeliniowo ze zwikszajcym si promieniem narzdzia:
Tolerancja pomiaru = (r • MP6510)/ 5 mm) z
r
MP6510
Aktywny promień narzdzia [mm]
Maksymalnie dopuszczalny błd pomiaru
Wyświetlenie wyników pomiarów
Przy pomocy Softkey STATUS TOOL PROBE można wyświetlić wyniki
pomiaru narzdzia w dodatkowym wyświetlaczu stanu (w trybach
pracy maszyny). TNC ukazuje z lewej strony program i po prawej
stronie wyniki pomiarów. Wartości pomiaru, które przekroczyły
dopuszczaln tolerancj zużycia, TNC oznacza przy pomocy „*“–
wartości pomiaru, które przekroczyły dopuszczaln tolerancj na
pknicie, przy pomocy „B”.
HEIDENHAIN iTNC 530
111
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
4.2 Znajduj
ce si do dyspozycji
cykle
Przegl
d
Cykle dla pomiaru narzdzia operator programuje w trybie pracy
Program wprowadzić do pamici/edycja przy pomocy klawisza
TOUCH PROBE. Nastpujce cykle znajduj si do dyspozycji:
Cykl
Stary format
Nowy format
Kalibrowanie TT
Pomiar długości narzdzia
Pomiar promienia narzdzia
Pomiar długości i promienia
narzdzia
Cykle pomiarowe pracuj tylko przy aktywnej centralnej
pamici narzdzi TOOL.T.
Zanim rozpoczniemy prac z cyklami pomiarowymi,
należy zapisać wszystkie konieczne dla pomiaru dane w
centralnej pamici narzdzi i wywołać przeznaczone do
pomiaru narzdzie przy pomocy TOOL CALL.
Można dokonywać pomiaru narzdzia również przy
nachylonej płaszczyźnie obróbki.
Różnice pomidzy cyklami 31 do 33 i 481
do 483
Zakres funkcji i przebieg cyklu s absolutnie identyczne. Midzy
cyklami 31 do 33 i 481 do 483 istniej tylko dwie nastpujce różnice:
„ Cykle 481 do 483 znajduj si w G481 do G483 także w DIN/ISO do
dyspozycji
„ Zamiast dowolnie wybieralnego parametru dla statusu pomiaru
nowe cykle używaj stałego parametru Q199
112
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzêdzia
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
TT kalibrować (cykl sondy 30 lub 480, DIN/
ISO: G480)
Sposób funkcjonowania cyklu kalibrowania zależny jest
od parametru maszynowego 6500. Prosz uwzgldnić
informacje w podrczniku obsługi maszyny.
Zanim operator zacznie kalibrować, musi zapisać
dokładny promień i dokładn długość narzdzia
kalibrujcego w tabeli narzdzi TOOL.T
W parametrach maszynowych 6580.0 do 6580.2 musi
być określone położenie TT w przestrzeni roboczej
maszyny.
Jeśli operator dokonuje zmiany parametru
maszynowego 6580.0 do 6580.2, to należy dokonać
ponownego kalibrowania.
TT kalibruje si przy pomocy cyklu pomiarowego TCH PROBE 30 lub
TCH PROBE 480 (patrz tak¿e „Ró¿nice pomiêdzy cyklami 31 do 33 i
481 do 483” na stronie 112). Operacja kalibrowania przebiega
automatycznie. TNC ustala także automatycznie przesunicie
współosiowości narzdzia kalibrujcego. W tym celu TNC obraca
wrzeciono po dokonaniu połowy cyklu kalibrowania o 180°.
Jako narzdzia kalibrujcego operator używa dokładnie
cylindrycznej czści, np. kołka walcowego. TNC zapisuje wartości
kalibrowania do pamici i uwzgldnia je przy nastpnych pomiarach
narzdzi.

Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycj osi
wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z
obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami.
Bezpieczna wysokość odnosi si do aktywnego
punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu.
Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka
niewielka, iż ostrze narzdzia leżałoby poniżej górnej
krawdzi talerza, to TNC pozycjonuje narzdzie
kalibrujce automatycznie nad talerzem (strefa
ochronna z MP6540).
Przykład: NCwiersze stary format
6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 30.0 TT KALIBROWAC
8 TCH PROBE 30.1 WYSOKOSC: +90
Przykład: NCwiersze nowy format
6 TOOL CALL 1 Z
7 TCH PROBE 480 TT KALIBROWAC
Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
HEIDENHAIN iTNC 530
113
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Pomiar długości narzdzia (cykl sondy
pomiarowej 31 lub 481, DIN/ISO: G481)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzdzi, należy
wprowadzić przybliżony promień, przybliżon długość,
liczb ostrzy i kierunek skrawania każdego narzdzia do
tabeli narzdzi TOOL.T.
Dla pomiaru długości narzdzia programujemy cykl pomiaru TCH
PROBE 31 lub TCH PROBE 480 (patrz tak¿e „Ró¿nice pomiêdzy
cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 112). Poprzez parametry
wprowadzenia można długość narzdzia określać na trzy różne
sposoby:
„ Jeśli średnica narzdzia jest wiksza od średnicy powierzchni
pomiaru TT, to dokonujemy pomiaru przy obracajcym si
narzdziu
„ Jeśli średnica narzdzia jest mniejsza od powierzchni pomiaru TT
lub jeśli określamy długość wierteł albo frezów kształtowych, to
dokonujemy pomiaru przy nie obracajcym si narzdziu.
„ Jeśli średnica narzdzia jest wiksza niż średnica powierzchni
pomiaru TT, to przeprowadzamy pomiar pojedyńczych ostrzy z nie
obracajcym si narzdziem
Przebieg pomiaru „Pomiar narzdzia przy obracaj
cym si
narzdziu”
Dla ustalenia najdłuższego ostrza, mierzone narzdzie zostaje
przesunite do punktu środkowego sondy pomiarowej i nastpnie
obracajce si narzdzie zostaje dosunite do powierzchni pomiaru
TT. To przesunicie programujemy w tabeli narzdzi pod
„przesunicie narzdzia”: Promień (TT: ROFFS).
Przebieg pomiaru „Pomiar przy nie obracaj
cym si
narzdziu” (np. dla wierteł)
Przeznaczone do pomiaru narzdzie zostaje przesunite po środku
nad powierzchni pomiaru. Nastpnie dosuwa si ono przy nie
obracajcym si wrzecionie do powierzchni pomiaru TT. Dla tego
pomiaru należy zapisać przesunicie narzdzia: Promień (TT: R
OFFS) do tabeli narzdzi z „0“.
Przebieg pomiaru „Pomiar pojedyńczych ostrzy”
TNC pozycjonuje przeznaczone do pomiaru narzdzie z boku główki
sondy. Powierzchnia czołowa narzdzia znajduje si przy tym poniżej
górnej krawdzi główki sondy, jak to określono w MP6530. W tabeli
narzdzi można wprowadzić pod „przesunicie narzdzia”: długość
(TT: LOFFS) określić dodatkowe przesunicie. TNC dokonuje
próbkowania z obracajcym si narzdziem radialnie, aby określić
kt startu dla pomiaru pojedyńczych ostrzy. Nastpnie dokonuje ono
pomiaru długości wszystkich ostrzy poprzez zmian orientacji
wrzeciona. Dla tego pomiaru programujemy POMIAR OSTRZY w
CYKL TCH PROBE 31 = 1.
114
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzêdzia



Numer parametru dla wyniku? : Numer parametru,
w którym TNC zapisuje do pamici stan pomiaru:
0,0: Narzdzie w granicach tolerancji
1,0: Narzdzie jest zużyte (LTOL przekroczone)
2,0: Narzdzie jest pknite (LBREAK
przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej przetwarzać
wyniku pomiaru w programie, pytanie dialogowe
klawiszem NO ENT potwierdzić
Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycj osi
wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z
obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami.
Bezpieczna wysokość odnosi si do aktywnego
punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu.
Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka
niewielka, iż ostrze narzdzia leżałoby poniżej górnej
krawdzi talerza, to TNC pozycjonuje narzdzie
automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z
MP6540).
Przykład: Pierwszy pomiar z obracaj
cym si
narzdziem, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 DŁUGOSC NARZEDZIA
8 TCH PROBE 31,1 SPRAWDZIC: 0
9 TCH PROBE 31,2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 31.3 POMIAR OSTRZY: 0
Przykład: Sprawdzanie z pomiarem
pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do
pamici, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 31.0 DŁUGOSC NARZEDZIA
8 TCH PROBE 31,1 SPRAWDZIC: 1 Q5
9 TCH PROBE 31,2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 31.3 POMIAR OSTRZY: 1
Przykład: NCwiersze; nowy format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 481 DŁUGOSC NARZEDZIA
Q340=1
;SPRAWDZIC
Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q341=1
;POMIAR OSTRZY
Pomiar ostrzy narzdzi 0=nie / 1=tak: Określić,
czy ma zostać przeprowadzony pomiar
pojedyńczych ostrzy narzdzia
HEIDENHAIN iTNC 530
115
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Definicja cyklu
 pomiar narzdzia=0 / sprawdzenie=1: Określić,
czy narzdzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub
czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzdzie. Przy
pierwszym pomiarze TNC nadpisuje długość
narzdzia L w centralnej pamici narzdzi TOOL.T i
wyznacza wartość delta DL=0. Jeśli sprawdzamy
narzdzie, to zmierzona długość zostaje
porównywana z długości narzdzia L z TOOL.T.
TNC oblicza odchylenie z odpowiednim znakiem
liczby i zapisuje je jako wartość delta DL w TOOL.T.
Dodatkowo znajduje si to odchylenie również w Q
parametrze Q115 do dyspozycji. Jeśli wartość delta
jest wiksza niż dopuszczalna tolerancja na zużycie
lub pknicie dla długości narzdzia, to TNC blokuje
to narzdzie (stan L w TOOL.T).
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Pomiar promienia narzdzia (cykl sondy
pomiarowej32 lub 482, DIN/ISO: G482)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzdzi, należy
wprowadzić przybliżony promień, przybliżon długość,
liczb ostrzy i kierunek skrawania każdego narzdzia do
tabeli narzdzi TOOL.T.
Dla pomiaru promienia narzdzia programujemy cykl pomiaru TCH
PROBE 32 lub TCH PROBE 482 (patrz tak¿e „Ró¿nice pomiêdzy
cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 112). Poprzez parametry
wprowadzenia można promień narzdzia określać na trzy różne
sposoby:
„ Pomiar przy obracajcym si narzdziu
„ Pomiar przy obracajcym si narzdziu i nastpnie wymiarzanie
pojedyńczych ostrzy
Narzdzia w formie cylindra z diamentow powierzchni
można mierzyć przy nie obracajcym si wrzecionie. W
tym celu należy w tabeli narzdzi zdefiniować liczb
ostrzy CUT z 0 i dopasować parametr maszynowy 6500.
Prosz zwrócić uwag na podrcznik obsługi maszyny.
Przebieg pomiaru
TNC pozycjonuje przeznaczone do pomiaru narzdzie z boku główki
sondy. Powierzchnia czołowa freza znajduje si przy tym poniżej
górnej krawdzi główki sondy, jak to określono w MP6530. TNC
dokonuje próbkowania przy obracajcym si narzdziu radialnie.
Jeśli dodatkowo ma zostać przeprowadzony pomiar pojedyńczych
ostrzy, to promienie wszystkich ostrzy zostaj zmierzone przy
pomocy orientacji wrzeciona.
116
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzêdzia



Numer parametru dla wyniku? : Numer parametru,
w którym TNC zapisuje do pamici stan pomiaru:
0,0: Narzdzie w granicach tolerancji
1,0: Narzdzie jest zużyte (RTOL przekroczone)
2,0: Narzdzie jest pknite (RBREAK
przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej przetwarzać
wyniku pomiaru w programie, pytanie dialogowe
klawiszem NO ENT potwierdzić
Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycj osi
wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z
obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami.
Bezpieczna wysokość odnosi si do aktywnego
punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu.
Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka
niewielka, iż ostrze narzdzia leżałoby poniżej górnej
krawdzi talerza, to TNC pozycjonuje narzdzie
automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z
MP6540).
Przykład: Pierwszy pomiar z obracaj
cym si
narzdziem, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32,0 PROMIEN NARZEDZIA
8 TCH PROBE 32,1 SPRAWDZIC: 0
9 TCH PROBE 32,2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 32,3 POMIAR OSTRZY: 0
Przykład: Sprawdzanie z pomiarem
pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do
pamici, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 32,0 PROMIEN NARZEDZIA
8 TCH PROBE 32,1 SPRAWDZIC: 1 Q5
9 TCH PROBE 32,2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 32,3 POMIAR OSTRZY: 1
Przykład: NCwiersze; nowy format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 482 PROMIEN NARZEDZIA
Q340=1
;SPRAWDZIC
Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q341=1
;POMIAR OSTRZY
Pomiar ostrzy narzdzi 0=nie / 1=tak: Określić,
czy ma zostać przeprowadzony dodatkowo pomiar
pojedyńczych ostrzy narzdzia czy też nie
HEIDENHAIN iTNC 530
117
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Definicja cyklu
 pomiar narzdzia=0 / sprawdzenie=1: Określić,
czy narzdzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub
czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzdzie. Przy
pierwszym pomiarze TNC nadpisuje promień
narzdzia L w centralnej pamici narzdzi TOOL.T i
wyznacza wartość delta DR=0. Jeśli sprawdzamy
narzdzie, to zmierzony promień zostaje
porównywany z promieniem narzdzia R z TOOL.T.
TNC oblicza odchylenie z odpowiednim znakiem
liczby i zapisuje je jako wartość delta DR w TOOL.T.
Dodatkowo znajduje si to odchylenie również w Q
parametrze Q116 do dyspozycji. Jeśli wartość delta
jest wiksza niż dopuszczalna tolerancja na zużycie
lub pknicie dla promienia narzdzia, to TNC
blokuje to narzdzie (stan L w TOOL.T).
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Pomiar kompletny narzdzia (cykl sondy
pomiarowej33 lub 483, DIN/ISO: G483)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzdzi, należy
wprowadzić przybliżony promień, przybliżon długość,
liczb ostrzy i kierunek skrawania każdego narzdzia do
tabeli narzdzi TOOL.T.
Dla pomiaru kompletnego narzdzia (dłlugość i promień)
programujemy cykl pomiaru TCH PROBE 33 lub TCH PROBE 482
(patrz tak¿e „Ró¿nice pomiêdzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na
stronie 112). Ten cykl przeznaczony jest szczególnie dla pierwszego
pomiaru narzdzi, ponieważ – w porównaniu z pojedyńczym
pomiarem długości i promienia – znacznie zostaje zaoszczdzony
czas. Poprzez parametry wprowadzenia można dokonać pomiaru
narzdzia na dwa różne sposoby:
„ Pomiar przy obracajcym si narzdziu
„ Pomiar przy obracajcym si narzdziu i nastpnie wymiarzanie
pojedyńczych ostrzy
Narzdzia w formie cylindra z diamentow powierzchni
można mierzyć przy nie obracajcym si wrzecionie. W
tym celu należy w tabeli narzdzi zdefiniować liczb
ostrzy CUT z 0 i dopasować parametr maszynowy 6500.
Prosz zwrócić uwag na podrcznik obsługi maszyny.
Przebieg pomiaru
TNC dokonuje pomiaru narzdzia według ściśle programowanej
kolejności. Najpierw dokonuje si pomiaru promienia narzdzia i
nastpnie długości narzdzia. Przebieg pomiaru odpowiada
operacjom z cyklu pomiaru 31 i 32.
118
4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzêdzia



Numer parametru dla wyniku? : Numer parametru,
w którym TNC zapisuje do pamici stan pomiaru:
0,0: Narzdzie w granicach tolerancji
1,0: Narzdzie jest zużyte (LTOL lub/i RTOL
przekroczone)
2,0: Narzdzie jest pknite (LBREAK lub/i
RBREAK przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej
przetwarzać wyniku pomiaru w programie, pytanie
dialogowe klawiszem NO ENT potwierdzić
Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycj osi
wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z
obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami.
Bezpieczna wysokość odnosi si do aktywnego
punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu.
Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka
niewielka, iż ostrze narzdzia leżałoby poniżej górnej
krawdzi talerza, to TNC pozycjonuje narzdzie
automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z
MP6540).
Przykład: Pierwszy pomiar z obracaj
cym si
narzdziem, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 POMIAR NARZEDZIA
8 TCH PROBE 33,1 SPRAWDZIC: 0
9 TCH PROBE 33.2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 33.3 POMIAR OSTRZY: 0
Przykład: Sprawdzanie z pomiarem
pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do
pamici, stary format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 33.0 POMIAR NARZEDZIA
8 TCH PROBE 33.1 SPRAWDZIC: 1 Q5
9 TCH PROBE 33.2 WYSOKOSC: +120
10 TCH PROBE 33.3 POMIAR OSTRZY: 1
Przykład: NCwiersze; nowy format
6 TOOL CALL 12 Z
7 TCH PROBE 483 POMIAR NARZEDZIA
Q340=1
;SPRAWDZIC
Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ
Q341=1
;POMIAR OSTRZY
Pomiar ostrzy narzdzi 0=nie / 1=tak: Określić,
czy ma zostać przeprowadzony dodatkowo pomiar
pojedyńczych ostrzy narzdzia czy też nie
HEIDENHAIN iTNC 530
119
4.2 Znajduj¹ce siê do dyspozycji cykle
Definicja cyklu
 pomiar narzdzia=0 / sprawdzenie=1: Określić,
czy narzdzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub
czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzdzie. Przy
pierwszym pomiarze TNC nadpisuje promień
narzdzia R i długość narzdzia L w centralnej
pamici narzdzi TOOL.T i wyznacza wartość delta
DR i DL=0. Jeśli sprawdzamy narzdzie, to
zmierzone dane narzdzia zostaj porównywane z
danymi z TOOL.T. TNC oblicza odchylenie z
odpowiednim znakiem liczby i zapisuje je jako
wartość delta DR i DL w TOOL.T. Dodatkowo do
dyspozycji znajduj si odchylenia także w Q
parametrach Q115 i Q116. Jeśli jedna wartość delta
jest wiksza niż dopuszczalna tolerancja na zużycie
lub pknicie dla długości narzdzia, to TNC blokuje
to narzdzie (stan L w TOOL.T).
M
P
3Dsondy pomiarowe impulsowe ... 2
kalibrować
przełczajca ... 13, 105
Zapis wartości kalibrowania w
TOOL.T ... 15
Zarzdzanie różnorodnymi danymi
kalibrowania ... 15
Manualne wyznaczenie punktu
odniesienia
Naroże jako punkt
odniesienia ... 19
przez odwierty/czopy ... 21
Punkt środkowy koła jako punkt
odniesienia ... 20
w dowolnej osi ... 18
Pomiar rozszerzalności cieplnej ... 107
Pomiar szerokości na zewntrz ... 91
Pomiar szerokości rowka ... 89
Pomiar szerokości wewntrz ... 89
Posuw próbkowania ... 6
Protokołowanie wyników
pomiaru ... 70
Przedział dopuszczalnych
wartości ... 6
A
Automatycznie wyznaczyć punkt
odniesienia ... 41
na osi sondy pomiarowej ... 61
Naroże wewntrz ... 56
Naroże zewntrz ... 53
Punkt środkowy czopu
okrgłego ... 50
Punkt środkowy czopu
prostoktnego ... 45
Punkt środkowy kieszeni okrgłej
(odwiertu) ... 47
Punkt środkowy kieszeni
prostoktnej ... 43
Punkt środkowy okrgu
odwiertów ... 59
Srodek 4 odwiertow ... 62
Automatyczny pomiar narzdzia patrz
pomiar narzdzia
C
Cykle próbkowania
dla trybu automatycznego ... 4
Tryb pracy Obsługa rczna ... 10
K
Kompensowanie ukośnego położenia
przedmiotu
poprzez oś obrotu ... 33, 37
poprzez pomiar dwóch punktów
prostej ... 16, 27
przy pomocy dwóch czopów
okrgłych ... 21, 31
przy pomocy dwóch
odwiertów ... 21, 29
Korekcja narzdzia ... 72
N
Nadzór narzdzia ... 72
Nadzór tolerancji ... 71
S
O
T
Obrót podstawowy
określić w trybie pracy Obsługa
rczna ... 16
wyznaczyć bezpośrednio ... 36
zarejestrować podczas przebiegu
programu ... 26
Tabela punktów zerowych
Przejcie wyników sondy ... 12
P
Parametry maszynowe dla 3Dsondy
pomiarowej ... 5
Parametry wyniku ... 71
Pomiar kta ... 75
Pomiar kta płaszczyzn ... 98
Pomiar kta płaszczyzny ... 98
Pomiar koła wewntrz ... 77
Pomiar koła zewntrz ... 80
Pomiar mostka na zewntrz ... 91
Pomiar narzdzi
Długość narzdzia ... 114
Kalibrowanie TT ... 113
Kompletny pomiar ... 118
Parametr maszynowy ... 110
Promień narzdzia ... 116
Przegld ... 112
Wyświetlić wyniki pomiarów ... 111
Pomiar narzdzia
Pomiar obrabianych
przedmiotów ... 22, 69
Pomiar okrgu odwiertów ... 95
Pomiar pojedyńczej
współrzdnej ... 93
Status pomiaru ... 71
W
Wielokrotny pomiar: ... 6
Wymierzanie czopu
prostoktnego ... 83
Wymierzanie kieszeni
prostoktnej ... 86
Wymierzanie odwiertu ... 77
Wyniki pomiaru w Q
parametrach ... 71
Z
Zapis wartości próbkowania w tabeli
punktów zerowych ... 12
L
Logika pozycjonowania ... 7
HEIDENHAIN iTNC 530
I
Index
Symbole
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 (86 69) 31-0
| +49 (86 69) 50 61
E-Mail: [email protected]
Technical support | +49 (86 69) 31-10 00
E-Mail: [email protected]
Measuring systems { +49 (86 69) 31-31 04
E-Mail: [email protected]
TNC support
{ +49 (86 69) 31-31 01
E-Mail: [email protected]
NC programming { +49 (86 69) 31-31 03
E-Mail: [email protected]
PLC programming { +49 (86 69) 31-31 02
E-Mail: [email protected]
Lathe controls
{ +49 (7 11) 95 28 03-0
E-Mail: [email protected]
www.heidenhain.de
Ve 00
369 280-83 · 5/2002 · pdf · Subject to change without notice

Podobne dokumenty