iTNC 530 - heidenhain

Transkrypt

iTNC 530 - heidenhain
Lotse
smarT.NC
iTNC 530
NC Software
340 490xx
340 491xx
340 492xx
340 493xx
340 494xx
Jzyk polski (pl)
12/2004
... stanowi pomoc przy programowaniu dla nowego trybu
pracy smarT.NC sterowania iTNC 530 w skróconej wersji.
Pełna instrukcja programowania i obsługi iTNC 530 znajduje
si w Instrukcji obsługi dla użytkownika.
Symbole w Lotse
Ważne informacje zostaj wyróżnione w Lotse za pomoc
nastpujcych symboli:
Ważna wskazówka!
Sterowanie
NCsoftwarenumer
iTNC 530
340 490xx
iTNC 530, wersja
eksportowa
340 491xx
iTNC 530 z Windows 2000
340 492xx
iTNC 530 z Windows 2000;
wersja eksportowa
340 493xx
iTNC 530 terminal
programowania
340 494xx
smarT.NC–Lotse (przewodnik
po smarT.NC)
smarT.NC–Lotse (przewodnik
po smarT.NC)
Ostrzeżenie: Przy nie przestrzeganiu
niebezpieczeństwo dla operatora i maszyny!
Maszyna i TNC musz zostać przygotowane przez
producenta maszyn dla opisanej funkcji!
3
Treść
Treść
4
smarT.NC–Lotse (przewodnik po smarT.NC)
3
Podstawy
5
Definiowanie obróbki
22
Definiowanie pozycji obróbki
95
Definiowanie konturów
109
Testowanie graficzne i odpracowywanie UNITprogramu
117
Podstawy
Wprowadzenie do smarT.NC
Przy pomocy smarT.NC zostaj zapisywane w prosty sposób
podzielone na poszczególne zabiegi obróbkowe (units) programy z
dialogiem tekstem otwartym, które mog zostać opracowywane
również za pomoc edytora otwartego tekstu. Zmienione w edytorze
otwartego tekstu dane, mog zostać naturalnie zostać przegldnite w
formie formularzowej, ponieważ smarT.NC używa zawsze
"normalnego" programu tekstem otwartym jako jedynej bazy danych.
31
2
Podstawy
Przejrzyście zestawione formularze wprowadzania danych (patrz
obrazek po prawej u góry 1) ułatwiaj definiowanie koniecznych
parametrów obróbki, które dodatkowo zostaj przedstawiane
graficznie na rysunku pomocniczym (2). Strukturyzowane
przedstawienie programu w postaci struktury drzewa (Treeview 3) jest
pomocne przy szybkim przegldzie zabiegów obróbkowych danego
programu obróbki.
1
smarT.NC jest oddzielnym uniwersalnym trybem pracy, którego
operator może używać alternatywnie do znanego programowania w
dialogu tekstem otwartym. Jak tylko zabieg obróbkowy zostanie
zdefiniowany, może on zostać przetestowany graficznie przez
operatora w nowym trybie pracy i/lub odpracowany.
5
Zakres funkcjonalności smarT.NC
Podstawy
Przy pomocy momentalnie znajdujcej si w dyspozycji wersji
programu jeszcze nie wszystkie definiowalne w dialogu otwartym
tekstem funkcje TNC mog zostać sformułowane przy wspomaganiu
formularzem w smarT.NC. Naturalnie staramy si, aby tak szybko jak to
możliwe, jak najwicej – i również nowych – funkcji oddać do dyspozycji
w smarT.NC.
Aby móc dostatecznie elastycznie używać smarT.NC, przewidziana jest
tak zwana jednostka dialogu tekstem otwartym (KlartextDialogUnit),
w której prawie każda funkcja tekstu otwartego możliwa jest do
włczenia midzy zdefiniowanymi w smarT.NC jednostkami obróbki.
Wstawione w ten sposób wiersze zostaj dokładnie tak przedstawione,
jak to ma miejsce w "normalnym" edytorze otwartego tekstu.
Opisane poniżej, bazujce na formularzach funkcje zostan
na pierwszym etapie oddane do dyspozycji.
„ Programowanie i odpracowywanie cykli wiercenia (201, 202, 204,
205, 240)
„ Programowanie i odpracowywanie cykli gwintowania (cykle 206 i 209)
„ Programowanie i odpracowywanie cykli frezowania gwintów
(cykle 26x)
„ Programowanie i odpracowywanie cykli frezowania kieszeni
(cykle 25x, cykl 208)
„ Programowanie i odpracowywanie prostych zabiegów obróbkowych
(cykl 232)
„ Programowanie i odpracowywanie cykli konturu (20, 22, 25)
„ Programowanie i odpracowywanie cykli układu impulsowego
(wszystkie cykle 4xx)
6
Podstawy
„ Programowanie i odpracowywanie przeliczania współrzdnych
poprzez jednostk dialogu tekstem otwartym (przesunicie punktu
zerowego, odbicie lustrzane, obracanie, skalowanie, nachylenie
płaszczyzny obróbki przy pomocy funkcji PLANE)
„ Wspomagane graficznie definiowanie pozycji obróbki (generator
wzorców)
„ Wspomagane graficznie maskowanie i blokowanie pozycji obróbki
„ Wspomagane graficznie oraz wspomagane za pomoc rysunków
pomocniczych definiowanie konturów dla zastosowania ich w cyklach
konturów
„ Kieszeń konturu z prost możliwości połczenia z konturami
kieszeni i wysepek (EasyModeformuła konturu, obróbka zgrubna)
„ Wybór programów konturu (.HCpliki) i pozycji obróbki (.PNTpliki) z
formularza za pomoc fileselectdialogu
„ Standardowe zarzdzanie plikami w folderze smarT.NC
„ Graficzna symulacja obróbki (test programu)
„ Posługiwanie si mysz (także w wersji jednoprocesorowej) zostaje
wspomagane
7
Programy/pliki
programy; tabele i teksty TNC zapamituje jako pliki. Oznaczenie pliku
składa si z dwóch komponentów:
PROG20
.H
Nazwa pliku
Typ pliku
Podstawy
smarT.NC używa przeważnie trzech typów plików:
„ unitprogramy (typ pliku .HU)
Unitprogramy to programy w dialogu tekstem otwartym, zawierajce
dwa dodatkowe elementy strukturyzowania: Pocztek (UNIT XXX) i
koniec (END OF UNIT XXX) zabiegu obróbkowego
„ opisy konturu (typ pliku .HC)
Opisy konturu to programy w dialogu tekstem otwartym, mogce
zawierać wyłcznie funkcje toru kształtowego, za pomoc których to
funkcji zostaje opisany kontur na płaszczyźnie obróbki: S to
elementy L, C z CC, CT, CR, RND, CHF i elementy Wolnego
programowania konturu FPOL, FL, FLT, FC i FCT
„ tabele punktów (typ pliku .PNT)
W tabelach punktów smarT.NC zapamituje pozycje obróbki,
zdefiniowane przy pomocy wydajnego generatora wzorców
smarT.NC odkłada automatycznie wszystkie pliki wyłcznie
w skoroszycie TNC:\smarTNC.
Jeżeli chcemy wywołać istniejcy program DIN/ISO lub
program w dialogu tekstem otwartym, to musi on znajdować
si w folderze TNC:\smarTNC. W razie potrzeby należy
skopiować program do tego foldera.
8
Pliki w TNC
Typ
Programy
w formacie firmy HEIDENHAIN
w formacie DIN/ISO
.H
.I
Pliki smarT.NC
Strukturyzowane unitprogramy
Opisy konturu
Tabele punktów dla pozycji obróbki
.HU
.HC
.PNT
Tabele dla
Narzdzi
Wymieniacza narzdzi
Palet
Punktów zerowych
Presets (punkty odniesieniabazy)
Danych skrawania
Materiałów narzdzi skrawajcych,
materiałów produkcyjnych
Teksty jako
ASCIIpliki
.T
.TCH
.P
.D
.PR
.CDT
.TAB
.A
8
8
8
8
8
8
Wybór trybu pracy smarT.NC: TNC znajduje si w
zarzdzaniu plikami
Wybrać jeden ze znajdujcych si do dyspozycji
programów przykładowych za pomoc klawiszy ze strzałk
i klawisza ENT albo
Dla otwarcia nowego programu obróbki, nacisnć softkey
NOWY PLIK : smarT.NC wyświetla okno wprowadzenia
Zapisać nazw pliku bez typu pliku, przy pomocy softkey
MM (lub INCH) albo powierzchni przełczenia MM (lub
INCH) potwierdzić: smarT.NC otwiera program .HU z
wybran jednostk miary oraz wstawia automatycznie
formularz nagłówka programu
Dane formularza nagłówka programu musz zostać
koniecznie wprowadzone, ponieważ obowizuj one
globalnie dla całego programu obróbki. Wartości default
s określone wewntrznie. Dane w razie potrzeby zmienić i
klawiszem END zapisać w pamici
Dla definiowania zabiegów obróbkowych, wybrać poprzez
softkey EDYCJA wymagany zabieg obróbkowy
Podstawy
Za pierwszym razem wybieramy nowy tryb pracy
9
Zarzdzanie plikami w smarT.NC
Podstawy
Jak już uprzednio wspomniano, smarT.NC rozróżnia trzy typy plików:
programy typu unit (.HU), opisy konturu (.HC) i tabele punktów (.PNT).
Te trzy typy plików można wybierać i dokonywać ich edycji poprzez
zarzdzanie plikami w trybie pracy smarT.NC. Edycja opisów konturu i
tabeli punktów zerowych jest także wówczas możliwa, jeśli operator
definiuje właśnie jednostk obróbki.
10
Przy aktualnej wersji oprogramowania, smarT.NC odkłada
automatycznie wszystkie pliki wyłcznie w folderze
TNC:\smarTNC.
Jeśli wybrano typ pliku .PNT, to smarT.NC wyświetla na
prawej połowie ekranu zarzdzania plikami podgld treści
pliku punktów.
Dla lepszego wizualnego rozróżniania typów plików, smarT.NC
wyświetla przed każd nazw pliku ikon. Te symbole operator znajdzie
takśe w widoku struktury rozgałzienia danego typu pliku i również w
oknach pierwszoplanowych, w których należy wybrać pliki (files).
Typ pliku
Podstawy
Wybór typu pliku
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Softkey WYBÓR TYPU nacisnć
8 Wyświetlić wszystkie typy plików: Softkey WSZYSTKIE WYŚWIETL.
nacisnć, lub
8 wyświetlić tylko programy unit: Softkey POKAż .HU nacisnć lub
8 wyświetlić tylko opisy konturu: Softkey POKAż .HC nacisnć lub
8 wyświetlić tylko tabele punktów: Softkey POKAż .PNT nacisnć
Ikona
Unitprogram
Program konturu
Tabele punktów dla pozycji obróbki
11
Podstawy
Otwarcie nowego pliku
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Wybrać typ pliku dla nowego pliku jak to uprzednio opisano
8 Softkey NOWY PLIK nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
wprowadzenia
8 Zapisać nazw pliku bez typu pliku, przy pomocy softkey MM (lub
INCH) albo powierzchni przełczenia MM (lub INCH) potwierdzić:
smarT.NC otwiera plik z wybran jednostk miary. Dla przerwania tej
operacji: nacisnć klawisz ESC lub pole sterowania Przerwanie
12
Plik wymazać
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy usunć
8 Softkey USUN¥Ć nacisnć: smarT.NC wyświetla okno wprowadzenia
8 Dla usunicia wybranego pliku: nacisnć klawisz ENT lub pole Tak.
Dla przerwania operacji usuwania: nacisnć klawisz ESC lub pole
sterowania Nie
Podstawy
Plik kopiować
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy kopiować
8 Softkey KOPIOWAĆ nacisnć: smarT.NC wyświetla okno
wprowadzenia
8 Zapisać nazw pliku docelowego bez typu pliku, klawiszem ENT albo
polem OK potwierdzić smarT.NC kopiuje treść wybranego pliku do
nowego pliku tego samego typu. Dla przerwania operacji: nacisnć
klawisz ESC lub pole sterowania Przerwanie
13
Podstawy
zmiana nazwy pliku
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
którego nazw chcemy zmienić
8 Softkey ZMIANA NAZWY (2. pasek klawiszy programowalnych
(softkey) nacisnć: smarT.NC wyświetla okno wprowadzenia
8 Zapisać now nazw pliku, potwierdzić klawiszem ENT lub polem OK.
Dla przerwania tej operacji: nacisnć klawisz ESC lub pole sterowania
Przerwanie
14
Wybrać jeden z 15 ostatnio wybieranych plików
8 Wybrać zarzdzanie plikami: Nacisnć klawisz PGM MGT
8 Softkey OSTATNIE PLIKI nacisnć: smarT.NC wyświetla ostatnie 15
plików, wybieranych w trybie pracy smarT.NC
8 Przy pomocy klawiszy ze strzałk przesunć jasne pole na ten plik,
który chcemy wybrać
8 Przejcie wybranego pliku: Klawisz ENT nacisnć
Podział ekranu przy edycji
Podział ekranu przy edycji w smarT.NC zależy od typu pliku, który został
właśnie wybrany dla edycji.
4.1
1 4.2
1 4.3
1
Edycja unitprogramów
„ 4.1: Formularz pogldowy
Zapis parametrów w formularzu pogldowym wystarcza, aby
wykonać dany zabieg obróbkowy z podstawow
funkcjonalności. Dane formularza podstawowego s
kwintesencj najważniejszych danych, wprowadzalnych także w
formularzach szczegółowych
„ 4.2: Szczegółowy formularz narzdzi
Zapis dodatkowych, specyficznych dla narzdzia danych
„ 4.3: Formularz szczegółowy opcjonalnych parametrów
Zapis dodatkowych, opcjonalnych parametrów obróbki
„ 4.4: Formularz szczegółowy pozycji
Zapis dodatkowych pozycji obróbki
„ 4.5: Formularz szczegółowy globalnych danych
Lista działajcych globalnych danych
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu dany
parametr zostaje przedstawiony graficznie
2
1
4.5
1
2
41
31
Podstawy
1 Pagina górna: Tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura rozgałzienia (treeview), w którym zdefiniowane
jednostki obróbki zostaj przedstawione w postaci
strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia: W
zależności od wybranego zabiegu obróbkowego, może znajdować
si do dyspozyji łcznie pić formularzy:
1
4.4
1
51
31
41
51
15
Podstawy
Edycja pozycji obróbki
16
1 Pagina górna: Tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura rozgałzienia (treeview), w którym zdefiniowane wzorce
obróbki zostaj przedstawione w postaci strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu
aktywny parametr zostaje przedstawiony graficznie
6 Okno grafiki, w którym zaprogramowane pozycje obróbki
natychmiast po zapisaniu w pamici formularza zostaj
przedstawione graficznie
1
41
31
51
61
2
Edycja konturów
„ 4.1: Formularz pogldowy
Zawiera wikszość używanych możliwości wprowadzenia
danych
„ 4.2: Formularz szczegółowy 1
Zawiera możliwości wprowadzenia danych dla punktów
pomocniczych (FL/FLT) lub dla danych okrgu (FC/FCT)
„ 4.3: Formularz szczegółowy 2
Zawiera możliwości wprowadzenia danych dla relatywnych baz
(FL/FLT) lub punktów pomocniczych (FC/FCT)
„ 4.4: Formularz szczegółowy 3
W dyspozycji tylko dla FC/FCT, zawiera możliwości
wprowadzenia danych dla wzgldnych baz
5 Okno rysunku pomocniczego, w którym zawarty w formularzu
aktywny parametr zostaje przedstawiony graficznie
6 Okno grafiki, w którym zaprogramowane kontury natychmiast po
zapisaniu w pamici formularza zostaj przedstawione graficznie
4.1
1 4.2
1 4.3
1
1
2
41
31
51
61
Podstawy
1 Pagina górna: Tekst trybu pracy, komunikaty o błdach
2 Aktywny tryb pracy w tle
3 Struktura rozgałzienia (treeview), w którym poszczególne
elementy konturu zostaj przedstawione w postaci
strukturyzowanej
4 Okno formularza z odpowiednimi parametrami wprowadzenia: W
przypadku SKprogramowania znajduje si do czterech formularzy
do dyspozycji operatora:
17
Nawigacja w smarT.NC
Przy wdrażaniu w życie koncepcji smarT.NC zwrócono uwag, by znane
z dialogu tekstem otwartym klawisze obsługi (ENT, DEL, END, ...) były
możliwe do użycia prawie identycznie także w nowym trybie pracy.
Klawisze te posiadaj nastpujce funkcje:
1
2
1
Funkcja jeśli treeview (lewa strona ekranu) jest
aktywne
Podstawy
Aktywowanie formularza, dla wprowadzenia danych lub
ich zmiany
Zakończenie edycji: smarT.NC wywołuje automatycznie
zarzdzanie plikami
Usunć wybrany zabieg obróbkowy (kompletn unit)
Pozycjonować jasne pole na nastpny/poprzedni zabieg
obróbkowy
Symbole dla formularzy szczegółowych w treeview
wyświetlić, jeśli przed symbolem treeview zostaje
ukazana strzałka skierowana w prawo (1) , albo
przejść do formularza, jeżeli treeview jest już w całości
otwarte
Zamaskowanie symboli dla formularzy szczegółowych w
treeview, jeśli przed symbolem treeview znajduje si
skierowana w dół strzałka (2)
18
Klawisz
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu) jest
aktywny
Klawisz
1
Wybór nastpnego pola zapisu danych
Zakończenie edycji formularza: smarT.NC zapamituje
wszystkie zmienione dane
Pozycjonowanie jasnego pola na nastpne/poprzednie
pole zapisu/element wprowadzenia
Pozycjonować kursor na aktywnym polu wprowadzenia,
by dokonać zmiany pojedyńczych wartości, albo jeśli
skrzynka (box) opcji (1, patrz obrazek po prawej stronie)
jest aktywna: Wybór nastpnej/poprzedniej opcji
Podstawy
Przerwanie edycji formularza: smarT.NC nie
zapamituje zmienionych danych
Już wprowadzon wartość liczbow ustawić ponownie
na 0
Treść aktywnego pola wprowadzenia kompletnie
wymazać
19
Oprócz tego na tastaturze TE 530 B znajduj si trzy nowe klawisze,
przy pomocy których można jeszcze szybciej nawigować w obrbie
formularzy:
Funkcja jeśli formularz (prawa strona ekranu) jest
aktywny
Wybór nastpnego podformularza
Podstawy
Wybrać pierwszy parametr wprowadzenia w nastpnych
ramkach
20
Wybrać pierwszy parametr wprowadzenia w
poprzednich ramkach
Klawisz
„ Oprócz znanych z Windows funkcji myszy, operator może operować
klawiszami programowalnymi smarT.NC prostym klikniciem na
klawisz myszy
„ Jeśli dysponujemy kilkoma paskami softkey (wskazanie belk
bezpośrednio nad softkeys), to można poprzez kliknicie na jedn z
tych belek aktywować żdany pasek
„ Dla wyświetlania w treeview formularzy szczegółowych: kliknć na
leżcy poziomo trójkt, dla wygaszenia kliknć na leżcy pionowo
trójkt
„ Dla zmiany wartości w formularzu: kliknć na dowolne pole
wprowadzenia lub skrzynk opcji, smarT.NC przechodzi wówczas
automatycznie do trybu edycji.
„ Dla wyjścia z formularza (dla zakończenia trybu edycji): kliknć na
dowolne miejsce w treeview, smarT.NC wyświetla nastpnie pytanie,
czy zmiany w formularzu maj zostać zapamitane czy też nie
„ Jeśli przesuwamy mysz po dowolnym elemencie, to smarT.NC
wyświetla tekst wskazówki. Tekst wskazówki zawiera krótkie
informacje, dotyczce danej funkcji elementu (tekty wskazówek nie
s momentalnie zaimplementowane dla wszystkich pól
wprowadzenia)
Podstawy
Szczególnie łatwa staje si także obsługa przy pomocy myszy. Prosz
uwzgldnić nastpujce szczególne aspekty:
21
Definiowanie obróbki
2
1
Definiowanie obróbki
Podstawy
Poszczególne rodzaje obróbki w smarT.NC definiujemy zasadniczo
jako zabiegi obróbkowe (units), z reguły składajce si z kilku wierszy
dialogu otwartym tekstem. Wiersze dialogu otwartym tekstem
smarT.NC generuje automatycznie w tle, w pliku .HU (HU: HEIDENHAIN
Unitprogram), które wygldajjak normalny program w dialogu
otwartym tekstem.
Właściwa obróbka zostaje wykonywana przez zaimplementowany w
TNC cykl, którego parametry zostaj określane przez operatora
poprzez formularze z polami wprowadzenia.
Zabieg obróbkowy można zdefiniować już poprzez zapisanie kilku
danych w formularzu pogldowym 1 (patrz obrazek po prawej u góry).
smarT.NC wykonuje nastpnie obróbk z funkcjami podstawowymi. Dla
zapisu dodatkowych danych obróbki, znajduj si do dyspozycji
formularze szczegółowe 2. Zapisane w formularzach szczegółowych
dane zostaj automatycznie synchronizowane z danymi z formularza
pogldowego, a wic nie musz być podwójnie wprowadzane.
Nastpujce formularze szczegółowe znajduj si do dyspozycji:
„ Formularz szczegółowy narzdzi (3)
W formularzu szczegółowym narzdzi moża zapisać dodatkowe,
specyficzne dla narzdzia dane, np. wartości delta dla długości i
promienia lub instrukcje dodatkowe M
22
1
3
1
4
1
Definiowanie obróbki
„ Formularz szczegółowy opcjonalnych parametrów (4)
W formularzu szczegółowym opcjonalnych parametrów można
definiować dodatkowe parametry obróbki, które nie zostały zapisane
w formularzu pogldowym, np. ilość zdejmowanego materiału przy
wierceniu lub położenie kieszeni przy frezowaniu
„ Formularz szczegółowy pozycji (5)
W formularzu szczegółowym pozycji można zdefiniować dodatkowe
pozycje obróbki, jeśli trzy położenia obróbki formularza pogldowego
nie s wystarczajce. Jeśli definiujemy pozycje obróbki w plikach
punktów, to formularz szczegółowy pozycji zawiera tak jak i formularz
pogldowy tylko nazw pliku danego pliku punktów (patrz
„Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
5
1
23
Definiowanie obróbki
„ Formularz szczegółowy globalnych danych (6)
W formularzu szczegółowym globalnych danych przedstawione s
zdefiniowane w nagłówku programu działajce globalnie parametry
obróbki. W razie potrzeby można zmienić te parametry dla danej unit
lokalnie
24
6
1
Nastawienia programowe
Unit 700 nastawienia programowe musz koniecznie
znajdować si w każdym programie, w przeciwnym razie
może ten program nie zostać odpracowany przez
smarT.NC.
W nastawieniach programowych musz być zdefiniowane nastpujce
dane:
„ definicja półwyrobu z osi narzdzia dla określenia płaszczyzny
obróbki i dla symulacji graficznejd
„ opcje dla wyboru punktu odniesienia obrabianego przedmiotu i
tabelapunktów zerowych
„ globalne dane, obowizujce dla całego programu. Globalne dane
zostaj automatycznie zajmowane przez smarT.NC wartościami
default i można je w każdej chwili zmienić
Definiowanie obróbki
Po otwarciu nowego unitprogramu, smarT.NC wstawia automatycznie
Unit 700 nastawienia programowe.
Prosz uwzgldnić, iż późniejsze zmiany nastawień
programowych zadziałaj na cały program obróbki i tym
samym mog w znacznym stopniu zmienić przebieg
obróbki.
25
Definiowanie obróbki
Globalne dane
Globalne dane s podzielone na sześć grup:
„ ogólnie obowizujce dane
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki wierceniem
„ globalne dane, określajce zachowanie przy pozycjonowaniu
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki frezowaniem
przy pomocy cyklikieszeni
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla obróbki frezowaniem
przy pomocy cyklikonturu
„ globalne dane, obowizujce wyłcznie dla funkcji próbkowania
Jak wyżej wspomniano, globalne dane obowizuj dla całego programu
obróbki. Oczywiście można zmieniać globalne dane w razie potrzeby
dla każdego zabiegu obróbkowego:
8
8
8
8
26
Prosz przejść w tym celu do formularza szczegółowego globalnych
danych 1 zabiegu obróbkowego: w formularzu smarT.NC ukazuje
obowizujce dla danego zabiegu obróbkowego parametry z
aktywn wartości (2). Po prawej stronie zielonego pola
wprowadzenia znajduje si G jako oznaczenie, iż dana wartość
obowizuje globalnie
Wybór globalnego parametru, który chcemy zmienić
Now wartość zapisać i potwierdzić klawiszem ENTER, smarT.NC
zmienia kolor pola wprowadzenia na czerwony
Po prawej stronie czerwonego pola wprowadzenia znajduje si teraz
L jako oznaczenie dla lokalnie działajcej wartości
1
2
1
Poprzez softkey NASTAWIĆ WARTOŚĆ STANDARDOW
można załadować wartość globalnego parametru z
nagłówka programu i tym samym go aktywować. Pole
wprowadzenia globalnego parametru, którego wartość
zadziała z nagłówka programu, smarT.NC podświetla na
zielono. Po prawej stronie obok pola wprowadzenia znajduje
si G jako oznaczenie dla globalnej wartości wartości.
Definiowanie obróbki
Zmiana globalnego parametru poprzez formularz
szczegółowy globalnych danych powoduje tylko lokaln,
obowizujc dla danego zabiegu obróbkowego, zmian
parametru. Pole wprowadzenia lokalnie zmienionych
parametrów smarT.NC podświetla na czerwono. Po prawej
stronie obok pola wprowadzenia znajduje si L jako
oznaczenie dla lokalnej wartości.
27
Definiowanie obróbki
28
Ogólnie obowizujce dane (1)
8 odstp bezpieczeństwa: Odstp pomidzy powierzchni czołow
narzdzia i powierzchni obrabianego przedmiotu przy
automatycznym dosuwie do pozycji startu cyklu na osi narzdzi.
8 2. Odstp bezpieczeństwa: Pozycja, na której smarT.NC
umieszcza narzdzie na końcu zabiegu obróbkowego. Na tej
wysokości zostaje wykonany dosuw na pozycj obróbki na
płaszczyźnie obróbki
8 F pozycjonować: posuw, z jakim smarT.NC przemieszcza narzdzie
w obrbie cyklu
8 F powrót: posuw, z jakim smarT.NC pozycjonuje z powrotem
narzdzie
Globalne dane dla zachowania przy pozycjonowaniu (2)
8 Zachowanie przy pozycjonowaniu: Powrót na osi narzdzia przy
końcu zabiegu obróbkowego: Odsunicie na 2g bezpieczn
wysokość lub na pozycj pocztku unit
1
2
1
Globalne dane dla obróbki frezowaniem z cyklami kieszeni (4)
8 Współczynnik nałożenia: Promień narzdzia x współczynnik
nałożenia daj boczny dosuw
8 Rodzaj frezowania: współbieżne/przeciwbieżne
8 Rodzaj zagłbiania: po linii śrubowej, ruchem wahadłowym lub
prostopadłe wejście w materiał
3
1
4
1
Definiowanie obróbki
Globalne dane dla obróbki wierceniem (3)
8 powrót łamanie wióra: Wartość, o jak smarT.NC odsuwa
narzdzie przy łamaniu wióra
8 czas przebywania u dołu: Czas w sekundach, w którym narzdzie
przebywa na dnie odwiertu
8 czas przebywania u góry: Czas w sekundach, w którym narzdzie
przebywa na bezpiecznej wysokości
29
Definiowanie obróbki
30
Globalne dane dla obróbki frezowaniem z cyklami konturu (5)
8 odstp bezpieczeństwa: Odstp pomidzy powierzchni czołow
narzdzia i powierzchni obrabianego przedmiotu przy
automatycznym dosuwie do pozycji startu cyklu na osi narzdzi.
8 Bezpieczna wysokość: Bezwzgldna wysokość, na której nie może
dojść do kolizji z obrabianym przedmiotem (dla operacji
pozycjonowania pośredniego i powrotu na końcu cyklu)
8 Współczynnik nałożenia: Promień narzdzia x współczynnik
nałożenia daj boczny dosuw
8 Rodzaj frezowania: współbieżne/przeciwbieżne
Globalne dane dla funkcji próbkowania (6)
8 odstp bezpieczeństwa: Odstp pomidzy palcem układu i
powierzchni obrabianego przedmiotu przy automatycznym dosuwie
na pozycj próbkowania.
8 Bezpieczna wysokość: Współrzdna na osi układu impulsowego,
na której smarT.NC przemieszcza sond pomidzy punktami
pomiaru, o ile została aktywowana opcja przejazd na bezpieczn
wysokość
8 Przejazd na bezpieczn wysokość: Wybrać, czy smarT.NC ma
przemieszczać pomidzy punktami pomiarowymi na bezpieczny
odstp czy też na bezpieczn wysokość
5
1
6
1
Wybór narzdzia
Oprócz tego można poprzez softkey (2) wyświetlić okno, w którym
dokona si wyboru zdefinowanego w tabeli narzdzi TOOL.T narzdzia.
smarT.NC zapisuje numer narzdzia lub nazw wybranego narzdzia
automatycznie do odpowiedniego pola wprowadzenia.
2
1
1
Definiowanie obróbki
Jak tylko pole wprowadzenia dla wyboru narzdzia bdzie aktywne,
można poprzez softkey (1) wybrać, czy chcemy wprowadzać numer
narzdzia czy też nazw narzdzia.
31
Znajdujce si w dyspozycji zabiegi obróbkowe (units)
Definiowanie obróbki
Po wyborze trybu pracy smarT.NC wybieramy poprzez softkey EDYCJA
znajdujce si w dyspozycji zabiegi obróbkowe. Zabiegi obróbkowe
podzielone s na nastpujce grupy główne:
Grupa główna
Softkey
OBRÓBKA:
wiercenie, gwintowanie, frezowanie
PRÓBKOWANIE:
funkcje próbkowania dla układu impulsowego 3D
PRZELICZANIE:
funkcje dla przeliczania współrzdnych
FUNKCJE SPECJALNE:
wywołanie programu, jednostka dialogu tekstem
otwartym
Softkeys KONTURPGM i POZYCJE na drugim pasku
softkey, uruchamiaj programowanie konturu lub/i
generator wzorców.
32
Grupa główna Obrabianie
W grupie głównej obrabianie wybieramy nastpujce grupy obróbki:
WIERCENIE:
wiercenie, rozwiercanie dokładne otworu, wytaczanie,
pogłbianie powrotne
GWINT:
gwintowanie z uchwytem wyrównawczym lub bez;
frezowanie gwintów
KIESZENIE/CZOPY:
frezowanie odwiertów, kieszeń prostoktna, kieszeń
okrgła, rowek wpustowy, okrgły rowek wpustowy
Softkey
Definiowanie obróbki
Grupa obróbki
KONTURPGM:
opracowywanie programu konturu: cig konturu,
kieszeń konturu
POWIERZCHNIE:
frezowanie płaszczyzn
33
Grupa obróbki Wiercenie
Definiowanie obróbki
W grupie obróbki Wiercenie znajduj si do dyspozycji nastpujce
jednostki dla obróbki wierceniem:
Jednostka (unit)
Unit 240 nakiełkowanie
Unit 205 wiercenie
Unit 201 rozwiercanie dokładne otworu
Unit 202 wytaczanie
Unit 204 powrotne pogłbianie
34
Softkey
8
8
8
8
8
8
8
T: Numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: Prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw nakiełkowania
Wybór głbokości/średnicy: Wybór, czy należy nakiełkować na
głbokość czy też na średnic
Srednica: średnica nakiełkowania. Zapis TANGLE w TOOL.T
konieczny
głbokość: głbokość nakiełkowania
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie obróbki
Unit 240 nakiełkowanie
Parametry w formularzu Przegld:
35
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Definiowanie obróbki
brak
36
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
8
8
8
8
8
8
T: Numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: Prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw wiercenia
głbokość: Głbokość wiercenia
głbokość dosuwu: Odcinek, na jaki narzdzie zostaje
każdorazowo dosuwane przed wyjściem z odwiertu
głbokość łamanie wióra: Dosuw, po którym smarT.NC
przeprowadza łamanie wióra
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie obróbki
Unit 205 wiercenie
Parametry w formularzu Przegld:
37
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
głbokość łamanie wióra: Dosuw, po którym smarT.NC
przeprowadza łamanie wióra
Ilość zdejmowanego materiału: Wartość, o jak smarT.NC
zmniejsza głbokość dosuwu
Min. dosuw: Jeśli zapisano ilość skrawanego materiału:
ograniczenie dla minimalnego dosuwu
Odstp wyprzedzenia u góry: Bezpieczny odstp u góry przy
pozycjonowaniu powrotnym po łamaniu wióra
Odstp wyprzedzenia u dołu: Bezpieczny odstp u dołu przy
pozycjonowaniu powrotnym po łamaniu wióra
Punkt startu dosuwu: Punkt startu położony głbiej w odniesieniu
do współrzdnej powierzchni w przypadku wstpnie obrobionyych
odwiertów
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
38
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
8
8
8
8
T: Numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: Prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw dokładnego rozwiercania otworu
głbokość: głbokość dokładnego rozwiercania otworu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie obróbki
Unit 201 rozwiercanie dokładne otworu
Parametry w formularzu Przegld:
39
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Definiowanie obróbki
brak.
40
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw powrotu
8
Czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
8
8
8
8
8
T: Numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: Prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw wiercenia
głbokość: głbokość wytaczania
Kierunek wyjścia z materiału: kierunek, w którym smarT.NC
wysuwa narzdzie z materiału na dnie odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie obróbki
Unit 202 wytaczanie
Parametry w formularzu Przegld:
41
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Definiowanie obróbki
8
42
Kt wrzeciona: kt, pod którym smarT.NC pozycjonuje narzdzie
przed wyjściem z materiału
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
posuw powrotu
8
czas przebywania u dołu
8
posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw wiercenia
Głbokość pogłbiania: głbokość pogłbienia
Grubość materiału: Grubość obrabianego przedmiotu
Wymiar mimośrodu: Wymiar mimośrodu wytaczadła
Wysokość skrawania: odstp dolna krawdź wytaczadła – główne
ostrze
Kierunek wyjścia z materiału: kierunek, w którym smarT.NC ma
przemieścić narzdzia o wymiar mimośrodu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Definiowanie obróbki
Unit 204 powrotne pogłbianie
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
43
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Definiowanie obróbki
8
44
Kt wrzeciona: Kt, pod którym smarT.NC pozycjonuje narzdzie
przed pogłbianiem i przed wyjściem z odwiertu
8 Czas przebywania na dnie pogłbienia
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Grupa obróbki Gwint
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 206 gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
Blok 209 gwintowanie bez uchwytu wyrównawczego
(także z łamaniem wióra)
Blok 262 frezowanie gwintów
Blok 263 frezowanie gwintów wpuszczanych
Softkey
Definiowanie obróbki
W grupie obróbki Gwint znajduj si do dyspozycji nastpujce bloki dla
gwintowania:
Blok 264 frezowanie odwiertów
Blok 265 frezowanie odwiertów po linii śrubowej
Blok 267 frezowanie gwintów zewntrznych
45
Blok 206 gwintowanie z uchwytem wyrównawczym
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
46
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw przy wierceniu F: obliczyć z S x skok gwintu p
Głbokość gwintu: głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
czas przebywania u dołu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie obróbki
brak.
47
Blok 209 gwintowanie bez uchwytu wyrównawczego
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
48
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
Głbokość gwintu: głbokość gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
głbokość łamanie wióra: dosuw, kiedy ma nastpić łamanie
wióra
Kt wrzeciona: Kt, pod którym smarT.NC ma pozycjonować
narzdzie przed zabiegiem nacinania gwintu: W ten sposób można w
razie potrzeby nacinać dodatkowo gwint
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
49
Blok 262 frezowanie gwintów
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
50
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania F
Srednica: Nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
głbokość: Głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Zwoje wtórnego skrawania: Liczba zwojów gwintu, o któr
narzdzie zostaje przesunite
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie obróbki
8
51
Blok 263 frezowanie gwintów wpuszczanych
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania F
F: Posuw pogłbiania F
Srednica: Nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
głbokość: Głbokość gwintu
Głbokość pogłbiania: odstp pomidzy powierzchni
obrabianego przedmiotu i wierzchołkiem ostrza narzdzia przy
pogłbianiu
Odstp z boku: Odstp pomidzy ostrzem narzdzia i ściank
odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
52
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o który TNC przesuwa środek
narzdzia przy czołowym pogłbianiu z odwiertu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
53
Blok 264 frezowanie odwiertów
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
54
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania F
F: posuw przy wierceniu F
Srednica: Nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
głbokość: Głbokość gwintu
Głbokość wiercenia: Głbokość wiercenia
Głbokość dosuwu przy wierceniu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
8
głbokość łamanie wióra: dosuw, kiedy TNC ma wykonać łamanie
wióra przy wierceniu
Odstp wyprzedzenia u góry: odstp bezpieczeństwa, kiedy TNC
przemieszcza narzdzie po łamaniu wióra ponownie na aktualn
głbokość dosuwu
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: Odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka odwiertu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Odcinek powrotu przy łamaniu wióra
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
55
Blok 265 frezowanie odwiertów po linii śrubowej
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania F
F: Posuw pogłbiania F
Srednica: Nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
głbokość: Głbokość gwintu
Operacja pogłbiania: do wyboru, pogłbianie przed lub po
frezowaniu gwintu
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka odwiertu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
56
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie obróbki
brak.
57
Blok 267 frezowanie gwintów
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
58
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania F
F: Posuw pogłbiania F
Srednica: Nominalna średnica gwintu
Skok gwintu: skok gwintu
głbokość: Głbokość gwintu
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
Zwoje wtórnego skrawania: Liczba zwojów gwintu, o któr
narzdzie zostaje przesunite
Głbokość pogłbiania czołowo: głbokość pogłbiania przy
pogłbianiu na stronie czołowej
Przesunicie czołowo: odstp, o jaki TNC przesuwa środek
narzdzia ze środka czopu
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
59
Grupa obróbki Kieszenie/czopy
Definiowanie obróbki
W grupie obróbki Kieszenie/czopy do dyspozycji znajduj si
nastpujce bloki (units) dla obróbki frezowaniem prostych kieszeni i
rowków wpustowych:
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 251 kieszeń prostoktna
Blok 252 kieszeń okrgła
Blok 253 rowek wpustowy
Blok 254 okrgły rowek
Blok 208 frezowanie odwiertów
60
Softkey
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
Długość kieszeni: długość kieszeni na osi głównej
Szerokość kieszeni: szerokość kieszeni na osi pomocniczej
Promień naroża: jeśli nie wprowadzono, smarT.NC wyznacza
promień naroża równy promieniowi narzdzia
Głbokość: głbokość końcowa kieszeni
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Definiowanie obróbki
Blok 251 kieszeń prostoktna
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
61
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie obróbki
8
62
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw obróbki wykańczajcej
Położenie przy obrocie: kt, o który zostaje cała kieszeń obrócona
Położenie kieszeni: położenie kieszeni w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy
softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
Srednica: średnica gotowej kieszeni okrgłej
Głbokość: głbokość końcowa kieszeni
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Definiowanie obróbki
Blok 252 kieszeń okrgła
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
63
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie obróbki
8
64
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw obróbki wykańczajcej
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
Długość rowka: długość rowka na osi głównej
Szerokość rowka: szerokość rowka na osi pomocniczej
Głbokość: głbokość końcowa rowka
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Definiowanie obróbki
Blok 253 rowek wpustowy
Parametry w formularzu Przegld:
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
65
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
Definiowanie obróbki
8
66
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw obróbki wykańczajcej
Położenie przy obrocie: kt, o który zostaje cała kieszeń obrócona
Położenie rowka: położenie rowka w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Zakres obróbki: obróbka zgrubna i wykańczajca, tylko obróbka
zgrubna lub tylko obróbka wykańczajca wybrać przy pomocy
softkey
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
środek 1. osi: środek wycinka koła na osi głównej
środek 2. osi: środek wycinka koła na osi pomocniczej
średnica wycinka koła
Kt startu: kt biegunowy punktu startu
Kt rozwarcia
Szerokość rowka
Głbokość: głbokość końcowa rowka
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
Definiowanie obróbki
Blok 254 okrgły rowek
Parametry w formularzu Przegld:
67
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
Definiowanie obróbki
8
68
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
8
8
8
8
Dosuw obróbka wykańczajca: dosuw dla obróbki wykańczajcej
boku. Jeśli nie wprowadzono, to obróbka wykańczajca zostaje
wykonywana z 1 dosuwem
F obróbka wykańczajca: posuw obróbki wykańczajcej
Krok kta: kt, o który zostaje obrócony cały rowek
Liczba zabiegów obróbkowych: liczba zabiegów obróbkowych na
wycinku koła
Położenie rowka: położenie rowka w odniesieniu do
zaprogramowanej pozycji
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
8
Wejście w materiał po linii śrubowej lub
8
Wejście w materiał ruchem wahadłowym lub
8
Prostopadłe wejście w materiał
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
kieszeni:
69
Blok 208 frezowanie odwiertów
Parametry w formularzu Przegld:
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
8
8
8
8
70
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania
Srednica: zadana średnica odwiertu
Głbokość: Głbokość frezowania
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite po linii śrubowej (360°)
Pozycje obróbki (patrz „Definiowanie pozycji obróbki” na stronie 95.)
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
8
Wywiercona wstpnie średnica: zapisać, jeśli wykonane wcześniej
odwierty maj zostać dodatkowo obrabiane. W ten sposób można
wyfrezować odwierty, które nawet przewyższaj swoj wielkości
dwukrotn średnic narzdzia
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy przemieszczaniu pomidzy pozycjami obróbki
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
wiercenia:
71
Grupa obróbki Program konturu
Definiowanie obróbki
W grupie obróbki Program konturu znajduj si do dyspozycji
nastpujce bloki dla obróbki dowolnie uformowanych kieszeni i
cigów konturu:
72
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 122 kieszeń konturu
Blok 125 cig konturu
Softkey
Blok 122 kieszeń konturu
Przy pomocy kieszeni konturu można skrawać dowolnie uformowane
kieszenie, nawet zawierajce wysepki.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
Głbokość: Głbokość frezowania
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc z boku
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
Nazwa konturu: Lista podkonturów (.HCpliki), które maj zostać ze
sob połczone
Definiowanie obróbki
Parametry w formularzu Przegld:
„ Określić poprzez softkey, czy dany podkontur jest
kieszeni czy też wysepk!
„ Lista podkonturów może zostać rozpoczta tylko z
kieszeni!
„ Maksymalnie można w formularzu szczegółowym Kontur
definiować łcznie do 9 podkonturów (patrz obrazek po
prawej stronie u dołu)!
„ Momentalnie możliwa tylko obróbka zgrubna! Cykle
obróbki wykańczajcej zdefiniować i wywołać poprzez
blok z dialogiem tekstem otwartym.
73
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
Definiowanie obróbki
8
8
8
8
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
8
74
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Narzdzie do przecigania zgrubnego: numer narzdzia, przy
pomocy którego TNC dokonało wstpnego przecigania
Promień zaokrglenia: promień zaokrglenia torupunktu
środkowego narzdzia na narożach wewntrznych:
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Współczynnik nakładania si
8
posuw powrotu
8
Frezowanie ruchem współbieżnym albo
8
Frezowanie ruchem przeciwbieżnym
Definiowanie obróbki
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
75
Blok 125 cig konturu
Przy pomocy cigu konturu można dokonywać obróbki otwartych lub
zamknitych konturów, zdefiniowanych w programie .HC.
Definiowanie obróbki
Parametry w formularzu Przegld:
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
76
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: posuw dosuwu na głbokość
F: Posuw frezowania
Nazwa konturu: Nazwa pliku konturu (.HC), który ma zostać
opracowywany
Korekcja promienia: obróbka konturu z korekcj z lewej strony, z
prawej strony lub bez korekcji
Rodzaj najazdu: tangencjalny najazd po łuku kołowym lub
tangencjalny najazd po prostej lub najazd prostopadle do konturu
Promień najazdu (działa tylko, jeśli wybrano tangencjalny najazd po
łuku kołowym): promień łuku wejściowego
Kt punktu środkowego (działa tylko, jeśli wybrano tangencjalny
najazd po łuku kołowym): kt łuku wejściowego
Odległość punktu pomocniczego (działa tylko, jeśli wybrano
tangencjalny najazd po prostej lub prostopadły najazd): odległość
punktu pomocniczego, od którego zostaje najechany kontur
Głbokość: Głbokość frezowania
głbokość dosuwu: Wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite.
Naddatek z boku: naddatek na obróbk wykańczajc
Rodzaj frezowania: frezowanie współbieżne, frezowanie
przeciwbieżne lub obróbka ruchem wahadłowym
8
8
8
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
brak.
Definiowanie obróbki
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
8
2. odstp bezpieczeństwa
77
Grupa obróbki Powierzchnie
Definiowanie obróbki
W grupie obróbki Powierzchnie znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla obróbki powierzchni:
78
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 232 frezowanie planowe
Softkey
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
F: Posuw frezowania
Strategia frezowania: wybór strategii frezowania
Punkt startu 1. osi: punkt startu na osi głównej
Punkt startu 2. osi: punkt startu na osi pomocniczej
Punkt startu 3. osi: punkt startu na osi narzdzia
Punkt końcowy 3. osi: punkt końcowy na osi narzdzia
Naddatek głbokość: naddatek na obróbk wykańczajc
głbokości
1. Długość krawdzi bocznej: długość przewidzianej do
wyfrezowania powierzchni na osi głównej w odniesieniu do punktu
startu
2. Długość krawdzi bocznej: długość przewidzianej do
wyfrezowania powierzchni na osi pomocniczej w odniesieniu do
punktu startu
Maksymalny dosuw: wymiar, o jaki narzdzie zostaje każdorazowo
dosunite
Odstp z boku: odległość z boku, na jak narzdzie odsuwa si od
powierzchni
Definiowanie obróbki
Blok 232 frezowanie planowe
Parametry w formularzu Przegld:
79
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Narzdzie:
8
8
Definiowanie obróbki
8
80
8
8
8
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcja: Dowolne instrukcje dodatkowe M
Wrzeciono: kierunek obrotu wrzeciona. smarT.NC nastawia
standardowo M3
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Dodatkowe parametry w formularzu szczegółowym Parametry
frezowania:
8
F obróbka wykańczajca: posuw dla ostatniego przejścia
wykańczania
8
odstp bezpieczeństwa
8
2. odstp bezpieczeństwa
8
Posuw przy pozycjonowaniu
8
Współczynnik nakładania si
Definiowanie obróbki
Globalnie działajce parametry w formularzu szczegółowym Globalne
dane:
81
Grupa główna Próbkowanie
Definiowanie obróbki
W grupie głównej Próbkowanie wybieramy nastpujce grupy
funkcyjne:
Grupa funkcyjna
ROTATION:
funkcje próbkowania dla automatycznego określenia
obrotu tła (podstawy)
PRESET:
funkcje próbkowania dla automatycznego określenia
punktu bazowego (odniesienia)
POMIAR:
funkcje próbkowania dla automatycznego wymierzenia
obrabianego przedmiotu
NARZDZIE:
funkcje próbkowania dla automatycznego wymierzenia
narzdzia
82
Softkey
Grupa funkcyjna Obrót
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 400 obrót przez prost
Blok 401 obrót 2 odwierty
Blok 402 obrót 2 czopy
Blok 403 obrót oś obrotu
Softkey
Definiowanie obróbki
W grupie funkcyjnej Obrót znajduj si do dyspozycji nastpujce bloki
dla automatycznego określenia obrotu tła:
Blok 405 obrót oś C
83
Grupa funkcyjna Preset (punkt odniesienia)
Definiowanie obróbki
W grupie funkcyjnej Preset znajduj si do dyspozycji nastpujce bloki
dla automatycznego określenia punktu odniesienia:
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 410 punkt odniesienia prostokt wewntrz
Blok 411 punkt odniesienia zewntrz
Blok 412 punkt odniesienia okrg wewntrz
Blok 413 punkt odniesienia okrg zewntrz
Blok 414 punkt odniesienia naroże zewntrz
Blok 415 punkt odniesienia naroże wewntrz
Blok 416 punkt odniesienia środek okrgu odwiertów
Blok 417 punkt odniesienia oś układu impulsowego
84
Softkey
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Blok 419 punkt odniesienia pojedyńcza oś
Definiowanie obróbki
Blok 418 punkt odniesienia 4 odwierty
85
Grupa funkcyjna Pomiar
Definiowanie obróbki
W grupie funkcyjnej Pomiar znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla automatycznego wymierzenia obrabianego przedmiotu:
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 420 pomiar kta
Blok 421 pomiar odwiertu
Blok 422 pomiar czopu okrgłego
Blok 423 pomiar prostokta wewntrz
Blok 424 pomiar prostokta zewntrz
Blok 425 pomiar szerokości wewntrz
Blok 426 pomiar szerokości zewntrz
Blok 427 pomiar współrzdnej
86
Softkey
Blok (od angielskiego słowa unit)
Softkey
Pomiar 431 pomiar płaszczyzny
Definiowanie obróbki
Blok 430 pomiar okrgu odwiertów
87
Grupa funkcyjna Narzdzie
Definiowanie obróbki
W grupie funkcyjnej Narzdzie znajduj si do dyspozycji nastpujce
bloki dla automatycznego wymierzenia narzdzia:
88
Blok (od angielskiego słowa unit)
Blok 480 TT: Kalibrowanie TT
Blok 481 TT: pomiar długości narzdzia
Blok 482 TT: pomiar promienia narzdzia
Blok 483 TT: kompletny pomiar narzdzia
Softkey
Grupa główna Przeliczanie
Funkcja
BLOK 247:
wybrać numer preset
BLOK 404:
Wyznaczenie obrotu podstawowego
Softkey
Definiowanie obróbki
W grupie głównej Przeliczanie znajduj si do dyspozycji bezpośrednio
funkcje dla przeliczania współrzdnych:
89
Grupa główna Funkcje specjalne
Definiowanie obróbki
W grupie głównej Funkcje specjalne dysponujemy najróżniejszymi
funkcjami:
Funkcja
BLOK 151:
wywołanie programu
BLOK 152:
wybór tabeli punktów zerowych
BLOK 50:
oddzielne wywołanie narzdzia
BLOK 40:
dialog tekstem otwartym
BLOK 700:
Nastawienia programowe (patrz „Nastawienia
programowe” na stronie 25.)
90
Softkey
„ smarT.NC unitprogram (typ pliku .HU)
„ Programy z dialogiem tekstem otwartym (typ pliku .H)
„ Program DIN/ISO (typ pliku .I)
Parametry w formularzu pogldowym:
8
Nazwa programu: wprowadzić nazw ścieżki wywoływanego
programu
„ Jeśli chcemy wybrać żdany program poprzez softkey
(okno pierwszoplanowe, patrz obrazek po prawej u dołu),
to musi on znajdować si w pamici w folderze
TNC:\smarTNC !
„ Jeśli żdany program nie znajduje si w folderze
TNC:\smarTNC w pamici, to prosz zapisać pełn
nazw ścieżki!
Definiowanie obróbki
Blok 151 wywołanie programu
Przy pomocy tego bloku można wywołać ze smarT.NC dowolny
program nastpujcego typu pliku:
91
Definiowanie obróbki
Blok 152 wybór tabeli punktów
Przy pomocy tego bloku można ze smarT.NC aktywować dowoln
tabel punktów zerowych, które maj zadziałać dla nastpujcych
przesunić punktów zerowych z tabeli punktów zerowych.
92
Parametry w formularzu pogldowym:
8
Tabela punktów zerowych: Zapisać nazw aktywowanej tabeli
punktów zerowych
„ Jeśli chcemy wybrać żdan tabel punktów zerowych
poprzez softkey (okno pierwszoplanowe, patrz obrazek
po prawej u dołu), to musi ona znajdować si w pamici w
folderze TNC:\smarTNC!
„ Jeśli żdana tabela punktów zerowych nie znajduje si w
folderze TNC:\smarTNC w pamici, to prosz zapisać
pełn nazw ścieżki!
Blok 50 oddzielne wywołanie narzdzia
Przy pomocy tego bloku można zdefiniować oddzielne wywołanie
narzdzia.
8
8
8
8
8
8
8
8
T: numer lub nazwa narzdzia (przełczalne poprzez softkey)
S: prdkość obrotowa wrzeciona
DL: długość delta dla narzdzia T
DR: delta promienia dla narzdzia T
DR2: delta promienia 2 (promień naroża) dla narzdzia T
Minstrukcj zdefiniować: W razie potrzeby zapisać dowolne
instrukcje dodatkowe M
Zdefiniować pozycjonowanie wstpne: W razie potrzeby zapisać
jedn pozycj, która ma zostać najechana po zmianie narzdzia.
Kolejność pozycjonowania: Najpierw płaszczyzna obróbki (X,Y),
potem oś narzdzia (Z)
Narzwybór wstpny: w razie potrzeby numer nastpnego
narzdzia dla przyśpieszenia zmiany narzdzia (w zależności od
maszyny)
Definiowanie obróbki
Parametry w formularzu pogldowym:
93
Definiowanie obróbki
Blok 40 blok dialogu tekstem otwartym
Przy pomocy tego bloku można wstawić sekwencje dialogu tekstem
otwartym pomidzy blokami obróbki. Jest on zawsze używalny, jeśli
94
„ potrzebne s funkcje TNC, dla których brak formularza
„ jeśli pomidzy blokami ma zostać wstawione pozycjonowanie
„ jeśli chcemy zdefiniować specyficzne dla maszyny instrukcje M
Liczba możliwych do wstawienia wierszy tekstem otwartym
na jedn sekwencj dialogu tekstem otwartym nie jest
ograniczona!
Nastpujce funkcje tekstem otwartym nie znajduj si do dyspozycji:
„ Funkcje toru kształtowego L, CHF, CC, C, CR, CT, RND poprzez
szare klawisze funkcji toru kształtowego
„ Wiersz STOP poprzez klawisz STOP
„ Oddzielny wiersz instrukcji M przez ASCIIklawisz M
„ Wywołanie narzdzia poprzez klawisz TOOL CALL
„ Funkcja PLANE
„ Definicje cyklu
„ Definicje cyklu próbkowania
„ Powtórzenie czści programu/podprogramytechnika
„ Programowanie Qparametrów
1
Definiowanie pozycji obróbki
Definiowanie pozycji obróbki
Podstawy
Pozycje obróbki mog być definiowane bezpośrednio w formularzu
pogldowym 1 danego zabiegu obróbkowego, we współrzdnych
prostoktnych (patrz obrazek po prawej u góry). Jeśli należy
przeprowadzić obróbk na wicej niż trzech pozycjach, to można
zapisać w formularzu szczegółowym Pozycje (2) do 6 dalszych – a
wic łcznie do 9 pozycji obróbki.
Szczególnie komfortowo definiujemy pozycje obróbkowe poprzez
generator wzroców. Generator wzorców ukazuje natychmiast graficznie
zapisane pozycje obróbki, po tym kiedy zostan wprowadzone i
zapisane do pamici wymagane parametry.
Pozycje obróbki, zdefiniowane poprzez generator wzorców, smarT.NC
zapamituje automatycznie w tabeli punktów, któr możemy dowolnie
czsto wykorzystywać. Szczególnie praktyczn jest możliwość,
wygaszania lub blokowania graficznie wybieralnych pozycji obróbki.
2
1
Jeżeli używano tabeli punktów już na starszych modelach sterowań, to
mog one być wykorzystywane także na smarT.NC.
95
Definiowanie pozycji obróbki
Uruchamianie generatora wzorców
Generator wzorców smarT.NC może zostać uruchomiony dwoma
sposobami:
„ bezpośrednio z drugiego paska softkey głównego menu smarT.NC,
jeśli chcemy zdefiniować kilka plików punktów bezpośrednio jeden po
drugim
„ podczas definicji obróbki z formularza, jeśli należy zapisać pozycje
obróbki
Uruchomienie generatora wzorców z paska głównego menu
edycji
8 wybrać tryb pracy smarT.NC
8
wybrać drugi pasek softkey
8
uruchomienie generatora wzorców: smarT.NC przechodzi
do zarzdzania plikami (patrz rysunek z prawej) i ukazuje –
jeśli w dyspozcji już istniejce pliki punktów
Wybrać istniejcy plik punktów (*.PNT), klawiszem ENT
przejć albo
otworzyć nowy plik punktów: Zapisać nazw pliku (bez typu
pliku), klawiszem MM lub INCH potwierdzić: smarT.NC
otwiera plik punktów z wybran przez operatora jednostk
miar i znajduje si nastpnie w generatorze wzorców
8
8
96
Definiowanie pozycji obróbki
Uruchomianie generatora wzorców z formularza
8 wybrać tryb pracy smarT.NC
8 wybrać dowolny zabieg obróbkowy, przy którym
definiowalne s pozycje obróbki
8 wybrać jedno z pól zapisu, w którym należy zdefiniować
pozycj obróbki (patrz obrazek po prawej u góry)
8 Przełczyć na Pozycje obróbki w pliku punktów
definiować
8 Dla założenia nowego pliku: Zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), z softkey NOWY potwierdzić
8 Jednostk miary nowego pliku punktów w oknie
pierwszoplanowym klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC znajduje si obecnie w generatorze wzorców
8 Dla wybrania istniejcego pliku PNT: softkey WYBRAĆ
nacisnć: smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe z
istniejcymi plikami punktów. Wybrać jeden z
wyświetlonych plików i klawiszem ENT albo z OK przejć do
formularza.
8 Dla edycji już wybranego pliku PNT: Softkey EDYCJA
nacisnć: smarT.NC uruchamia wówczas bezpośrednio
generator wzorców
97
Definiowanie pozycji obróbki
Zakończenie generatora wzroców
8
8
8
8
klawisz END lub softkey KONIEC nacisnć: smarT.NC
wyświetla okno pierwszoplanowe (patrz obrazek po
prawej)
Nacisnć klawisz ENT lub Tak nacisnć, aby zapisać do
pamici wszystkie przeprowadzone zmiany lub zapisać
do pamici założony nowy plik – oraz zakończyć generator
wzorców
Nacisnć klawisz NO ENT lub Nie, aby zapobiec
zapamitaniu przez system dokonanych zmian oraz
zakończyć generator wzorców
Nacisnć klawisz ESC, aby powrócić do generatora
wzorców
Jeśli uruchomiono generator wzorców z formularza, to po
zakończeniu powraca si automatycznie do tego
formularza.
Jeśli uruchomiono generator wzorców z głównego paska, to
po zakończeniu powraca si automatycznie do ostatnio
wybranego .HUprogramu.
98
Przegld
Dla zdefiniowania pozycji obróbki, znajduj si w generatorze wzorców
nastpujce możliwości do dyspozycji:
Funkcja
Pojedyńczy punkt, kartezjańsko
Pojedyńczy rzd, prosty lub skrcony
Wzór prosty, skrcony lub zniekształcony
Ramki proste, skrcone lub zniekształcone
Softkey
Definiowanie pozycji obróbki
Praca z generatorem wzorców
Koło pełne
Wycinek koła
Zmiana wysokości startu
99
Definiowanie pozycji obróbki
100
Definiowanie wzorca
8 Wybrać definiowany wzorzec przy pomocy softkey
8 Zdefiniować wymagane parametry wprowadzenia w formularzu: Przy
pomocy klawisza ENT lub klawisza „strzałka w dół” wybrać nastpne
pole wprowadzenia
8 Parametry wprowadzenia zapisać do pamici: Klawisz END nacisnć
Po wprowadzeniu dowolnego wzorca poprzez formularz, smarT.NC
przedstawia go symbolicznie jako ikon na lewej połowie ekranu w
treeview (widok drzewa) 1 .
Na prawej dolnej połowie ekranu 2 zostaje przedstawiony graficznie
wzorzec bezpośrednio po zapamitaniu parametrów wprowadzenia.
Jeśli przy pomocy „klawisza ze strzałk w prawo“ otwieramy widok
drzewa, to poprzez „klawisz ze strzałk w dół“ można wybrać każdy
punkt uprzednio zdefiniowanego wzorca. smarT.NC wyświetla wybrany
po lewej stronie punkt w grafice po prawej stronie z zaznaczeniem
niebieskim kolorem (3). Dla informacji zostaj na prawej górnej połowie
ekranu 4 wyświetlane dodatkowo współrzdne prostoktne danego
wyselekcjowanego punktu.
1
4
1
2
1
3
1
Funkcja
Wybrany w treeview wzorzec lub wybran pozycj
wygasić dla obróbki. Wygaszone wzorce lub pozycje
zostaj w widoku drzewa 1 zaznaczone przy pomocy
czerwonej kreski ukośnej a w grafice symulacyjnej przy
pomocy jasnoczerwonego punktu
Wygaszony wzorzec lub wygaszon pozycj ponownie
aktywować
Zablokowanie wybranej w widoku drzewa pozycji dla
obróbki. Zablokowane pozycje zostaj zaznaczone w
widoku drzewa 1 przy pomocy czerwonego krzyżyka. W
grafice smarT.NC nie ukazuje zablokowanych pozycji.
Te pozycje nie zostaj zapamitane w pliku .PNT,
generowanym przez smarT.NC, jak tylko zakończymy
generator wzorców
Softkey
1
Definiowanie pozycji obróbki
Funkcje generatora wzorców
Ponowne aktywowanie zablokowanych pozycji
Wyświetlać tylko w widoku drzewa wybrany wzorzec/
wyświetlić wszystkie zdefiniowane wzorce. Wybrany w
treeview wzorzec smarT.NC wyświetla niebieskim
kolorem.
Powikszenie fragmentu: Ramki wyświetlić i przesunć.
Dla przesunicia nacisnć kilkakrotnie softkey ze
strzałk (drugi pasek softkey)
Powikszenie fragmentu: Zmniejszenie ramek (drugi
pasek softkey)
101
Definiowanie pozycji obróbki
102
Funkcja
Powikszenie fragmentu: Powikszenie ramek (drugi
pasek softkey)
Powikszenie fragmentu: Przejcie wybranego obszaru
(drugi pasek softkey)
Powikszenie fragmentu: Ponowne odtworzenie
pierwotnego fragmentu (drugi pasek softkey)
Softkey
Pojedyńczy rzd, prosty lub skrcony
8 Punkt startu 1. osi: Współrzdna punktu startu rzdu na
osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: Współrzdna punktu startu rzdu na
osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp: Odstp pomidzy pozycjami obróbki. Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba zabiegów obróbkowych: Ogólna liczba pozycji
obróbki
8 Obrót: Kt obrotu wokół wprowadzonego punktu startu.
Oś bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
przy osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
Definiowanie pozycji obróbki
Pojedyńczy punkt, kartezjańsko
8 X: Współrzdna na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Y: Współrzdna na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
103
Definiowanie pozycji obróbki
Wzór prosty, skrcony lub zniekształcony
8 Punkt startu 1. osi: Współrzdna punktu startu wzorca 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: Współrzdna punktu startu wzorca 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp 1. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
głównej płaszczyzny obróbki Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna
8 Odstp 2. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki. Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba wierszy: ogólna liczba wierszy wzorca
8 Liczba szpalt: ogólna liczba szpalt wzorca
8 Obrót: Kt obrotu, o który zostaje obrócony cały wzorzec
w zapisanym punkcie startu. Oś bazowa: oś główna
aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X przy osi narzdzia Z).
Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna
8 Położenie przy obrocie osi głównej: Kt obrotu, o który
zostaje przemieszczona wyłcznie oś główna płaszczyzny
obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu startu. Możliwa
do wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna.
8 Położenie przy obrocie osi pomocniczej: Kt obrotu, o
który zostaje przemieszczona wyłcznie oś pomocnicza
płaszczyzny obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu
startu. Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
Parametry Położenie przy obrocie osi głównej i
Położenie przy obrocie osi pomocniczej działaj
addytywnie do wykonanego uprzednio obrotu całego
wzorca.
104
Definiowanie pozycji obróbki
Ramki proste, skrcone lub zniekształcone
8 Punkt startu 1. osi: Współrzdna punktu startu ramek 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 Punkt startu 2. osi: Współrzdna punktu startu ramek 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Odstp 1. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
głównej płaszczyzny obróbki Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna
8 Odstp 2. osi: odległość pozycji obróbkowych na osi
pomocniczej płaszczyzny obróbki. Możliwa do
wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba wierszy: ogólna liczba wierszy ramek
8 Liczba szpalt: ogólna liczba szpalt ramek
8 Obrót: Kt obrotu, o który zostaj obrócone całe ramki w
zapisanym punkcie startu. Oś bazowa: oś główna aktywnej
płaszczyzny obróbki (np. X przy osi narzdzia Z). Możliwa
do wprowadzenia wartość pozytywna lub negatywna
8 Położenie przy obrocie osi głównej: Kt obrotu, o który
zostaje przemieszczona wyłcznie oś główna płaszczyzny
obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu startu.
Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
8 Położenie przy obrocie osi pomocniczej: Kt obrotu, o
który zostaje przemieszczona wyłcznie oś pomocnicza
płaszczyzny obróbki w odniesieniu do zapisanego punktu
startu. Możliwa do wprowadzenia wartość pozytywna lub
negatywna.
Parametry Położenie przy obrocie osi głównej i
Położenie przy obrocie osi pomocniczej działaj
addytywnie do wykonanego uprzednio obrotu całych
ramek.
105
Definiowanie pozycji obróbki
106
Koło pełne
8 środek 1. osi: Współrzdna punktu środkowego okrgu 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 środek 2. osi: Współrzdna punktu środkowego okrgu 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Srednica: średnica okrgu
8 Kt startu: kt biegunowy pierwszej pozycji obróbki. Oś
bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
przy osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
8 Liczba zabiegów obróbkowych: Ogólna liczba pozycji
obróbki na okrgu
smarT.NC oblicza krok kta pomidzy dwoma pozycjami
obróbki zawsze z 360° podzielonych przez liczb zabiegów
obróbkowych.
Definiowanie pozycji obróbki
Wycinek koła
8 środek 1. osi: Współrzdna punktu środkowego okrgu 1
na osi głównej płaszczyzny obróbki
8 środek 2. osi: Współrzdna punktu środkowego okrgu 2
na osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
8 Srednica: średnica okrgu
8 Kt startu: kt biegunowy pierwszej pozycji obróbki. Oś
bazowa: oś główna aktywnej płaszczyzny obróbki (np. X
przy osi narzdzia Z). Możliwa do wprowadzenia wartość
pozytywna lub negatywna
8 Krok kta: inkrementalny kt biegunowy pomidzy
dwoma pozycjami obróbki. Możliwa do wprowadzenia
wartość pozytywna lub negatywna
8 Liczba zabiegów obróbkowych: Ogólna liczba pozycji
obróbki na okrgu
107
Definiowanie pozycji obróbki
108
Zmiana wysokości startu
8 Współrzdna powierzchni: Współrzdna powierzchni
obrabianego przedmiotu
Jeśli przy definiowaniu pozycji obróbkowych nie zostanie
określona wysokość startu, to smarT.NC wyznacza zawsze
współrzdn powierzchni obrabianego przedmiotu na 0.
Jeśli zmienimy wysokość startu, to nowa wartość
obowizuje dla wszystkich nastpnych zaprogramowanych
pozycji obróbki.
Jeśli w widoku drzewa wybierzemy symbol dla współrzdnej
powierzchni, to grafika symulacyjna zaznacza wszystkie
pozycje obróbki na zielono, dla których obowizuje ta
wysokość startu (patrz obrazek po prawej u dołu).
Definiowanie konturów
Kontury s definiowane zasadniczo w oddzielnych plikach (typ pliku
.HC). Ponieważ pliki .HC zawieraj tylko opis konturu tylko geometri
a nie dane technologiczne to mog one być elastycznie
wykorzystywane: jako cig konturu, jako kieszeń lub jako wysepka
2
1
1
Już istniejce opisy konturu w starszych programach dialogiem
tekstem otwartym (.Hpliki), można konwersować przy pomocy kilku
drobnych operacji na opis konturu trybu smarT.NC (patrz Strona 116 ).
Także w programach unit lub w przypadku generatora wzorców,
smarT.NC przedstawia każdy oddzielny element konturu w treeview 1
przy pomocy odpowiedniej ikony. W formularzu zapisu danych 2 zostaj
wprowadzone dane do danego elementu konturu. W przypadku
wolnego programowania konturu SK znajduj si oprócz formularza
pogldowego 3 jeszcze 3 dalsze formularze szczegółowe (4) do
dyspozycji, w których można zapisywać dane (patrz obrazek po prawej
u dołu).
3
1
Definiowanie konturów
Podstawy
4
1
109
Uruchamianie programowania konturu
Definiowanie konturów
Programowanie konturu w smarT.NC może zostać uruchomione
dwoma sposobami:
„ bezpośrednio z paska głównego menu edycji, jeśli chcemy definiować
kilka oddzielnych konturów bezpośrednio jeden po drugim
„ podczas definicji obróbki z formularza, jeśli należy zapisać nazw
obrabianego konturu
Uruchomienie programowania konturu z paska głównego menu
edycji
8 wybrać tryb pracy smarT.NC
8
wybrać drugi pasek softkey
8
Uruchamianie programowania konturu: smarT.NC
przechodzi do zarzdzania plikami (patrz rysunek z prawej)
i ukazuje – jeśli w dyspozcji już istniejce programy
konturów
Wybrać istniejcy program konturu (*.HC), klawiszem ENT
przejć albo
otworzyć nowy program konturu: Zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC otwiera program konturu z wybran jednostk
miary
smarT.NC otwiera automatycznie dialog dla definicji
powierzchni rysunku: zapisać MINpunkt powierzchni
rysunku w odniesieniu do punktu zerowego, klawiszem
END potwierdzić
zapisać MAXpunkt powierzchni rysunku w odniesieniu do
punktu zerowego, klawiszem END potwierdzić: smarT.NC
znajduje si nastpnie w trybie programowania konturu
8
8
8
8
110
1
Definiowanie konturów
Uruchomianie programowania konturu z formularza
8 wybrać tryb pracy smarT.NC
8 Wybrać dowolny krok roboczy, dla którego konieczne s
programy konturu (BLOK 122, BLOK 125)
8 Wybrać pole zapisu, w którym należy zdefiniować nazw
programu konturu (1, patrz rysunek po prawej u góry)
8 Dla założenia nowego pliku: Zapisać nazw pliku (bez
typu pliku), z softkey NOWY potwierdzić
8 Jednostk miary nowego programu konturu w oknie
pierwszoplanowym klawiszem MM lub INCH potwierdzić:
smarT.NC otwiera program konturu z wybran przez
operatora jednostk miary, znajduje si nastpnie w
programowaniu konturu i startuje automatycznie dialog dla
definiowania powierzchni rysunku:
8 zapisać MINpunkt powierzchni rysunku w odniesieniu do
punktu zerowego, klawiszem END potwierdzić
8 zapisać MAXpunkt powierzchni rysunku w odniesieniu do
punktu zerowego, klawiszem END potwierdzić: smarT.NC
znajduje si nastpnie w trybie programowania konturu
8 Dla wybrania istniejcego pliku HC: softkey WYBRAĆ
nacisnć: smarT.NC wyświetla okno pierwszoplanowe z
istniejcymi programami konturów. Wybrać jeden z
wyświetlonych programów konturów i klawiszem ENT lub z
OK przejć do formularza
8 Dla edycji już wybranego pliku HC: Softkey EDYCJA
nacisnć: smarT.NC uruchamia wówczas bezpośrednio
programowanie konturów
111
Zakończenie programowania konturu
Definiowanie konturów
8
112
Klawisz END nacisnć: smarT.NC zamyka programowanie
konturu i powraca do stanu, w którym uruchomiono
programowanie konturu. Do ostatnio aktywnego programu
HU – o ile zostało programowanie konturu uruchomione z
paska głównego smarT.NC albo do formularza danego
kroku obróbki, jeśli uruchomiono programowanie z
formularza
Jeśli uruchomiono programowanie konturu z formularza, to
po zakończeniu powraca si automatycznie do tego
formularza.
Jeśli uruchomiono programowanie konturu z głównego
paska, to po zakończeniu powraca si automatycznie do
ostatnio wybranego .HUprogramu.
Przegld
Programowanie elementów konturu nastpuje przy pomocy znanych
funkcji dialogu tekstem otwartym. Oprócz szarych klawiszy funkcji toru
kształtowego znajduje si do dyspozycji oczywiście także wolne
programowanie konturu SK, którego formularze można wywołać
poprzez softkey.
Szczególnie pomocne przy wolnym programowaniu konturu SK s
rysunki pomocnicze, dysponowalne do każdego pola zapisu danych i
uwidaczniajce, jakie parametry musz zostać wprowadzone.
Wszystkie znane funkcje grafiki programowania, znajduj si także w
smarT.NC bez ograniczeć do dyspozycji.
Definiowanie konturów
Praca z programowaniem konturu
113
Funkcje grafiki programowania
Funkcja
Definiowanie konturów
Wytworzyć kompletn grafik programowania
Wytworzyć grafik programowania blok po
bloku
Wytworzyć kompletn grafik programowania
lub po RESET + START uzupełnić
Zatrzymać grafik programowania. Ten
Softkey pojawia si tylko, podzczas
wytwarzania grafiki programowania przez TNC
Funkcja zoom – zmiany rozmiaru (pasek
softkey 3): fragment zmniejszyć, dla
zmniejszenia kilkakrotnie nacisnć softkey
Funkcja zoom – zmiany rozmiaru (pasek
softkey 3): fragment powikszyć, dla
zmniejszenia kilkakrotnie nacisnć softkey
Funkcja zoom – zmiany rozmiaru (pasek
softkey 3): ramki wyświetlić i przesunć
114
Softkey
niebieski element konturu jest jednoznacznie określony
zielony
wprowadzone dane dopuszczaj kilka rozwizań:
Państwo wybieraj właściwe rozwizanie
czerwony wprowadzone dane nie wyznaczaj jeszcze
wystarczajco elementu konturu: operator wprowadza
dodatkowe dane
Wybieranie z kilku możliwych rozwizań
Jeśli niepełny zapis danych prowadzi do kilku, teoretycznie możliwych
rozwizań, to można poprzez softkey wybrać właściwe rozwizanie przy
wspomaganiu graficznym:
8
Wyświetlić różne rozwizania
8
Wyświetlone rozwizanie wybrać i przejć
8
Zaprogramować dalsze elementy konturu
8
Generowanie grafiki programowania dla nastpnego
zaprogramowanego wiersza
Definiowanie konturów
Rozmaite kolory wyświetlanych elementów konturu określaj ich
ważność:
115
Definiowanie konturów
Konwersowanie istniejcych programów w dialogu tekstem
otwartym na programy konturu
Przy tej operacji należy istniejcy program w dialogu tekstem otwartym
(.Hplik) skopiować do opisu konturu (.HCplik). Ponieważ obydwa typy
pliku posiadaj różny wewntrzny format danych, operacja kopiowania
musi przebiegać poprzez ASCIIplik. Prosz postpić nastpujco:
8
Wybrać rodzaj pracy Program wprowadzić do pamici/
edycja
8
Wywołać zarzdzanie plikami
8
Wybrać przewidziany do konwersowania program .H
8
Wybrać funkcj kopiowania: Jako plik docelowy *.A
zapisać, TNC generuje z programu z dialogiem tekstem
otwartym plik ASCII
Wybrać uprzednio utworzony plik ASCII
8
8
8
8
116
Wybrać funkcj kopiowania: Jako plik docelowy *.HC
zapisać, TNC generuje z pliku ASCII opis konturu
Wybrać nowo utworzony plik .HC i wszystkie wiersze – za
wyjtkiem definicji półwyrobu BLK FORM – usunć, które
nie opisuj konturu
Zaprogramowane korekcje promienia, posuwy i
dodatkowe instrukcje M usunć, plik HC może zostać
wykorzystywany przez smarT.NC
Grafika programowania
Grafika programowania znajduje si do dyspozycji tylko
przy zapisywaniu programu konturu (.HCplik).
Podczas wprowadzenia programu TNC może przedstawić
zaprogramowany kontur za pomoc dwuwymiarowej grafiki:
8
Wytworzyć kompletn grafik programowania
8
Wytworzyć grafik programowania blok po bloku
8
Start grafiki i jej uzupełnianie
8
Automatyczne rysowanie
8
Usunć grafik
8
Rysowanie na nowo grafiki
8
Wyświetlanie i wygaszanie numerów wierszy
Testowanie graficzne i odpra
cowywanie UNITprogramu
Testowanie graficzne i odpra
cowywanie UNITprogramu
117
Testowanie graficzne i odpra
cowywanie UNITprogramu
118
Grafika testowa i grafika przebiegu programu
Wybrać rozplanowanie monitora GRAFIKA lub
PROGRAM+GRAFIKA!
W podtrybach pracy Testowanie i Odpracowywanie TNC może
przedstawić obróbk graficznie. Poprzez softkey wybieralne s
nastpujce funkcje:
8
Widok z góry
8
Przedstawienie w 3 płaszczyznach
8
3Dprezentacja
8
3Dprezentacja wysokiej rozdzielczości
8
Funkcje dla powikszenia fragmentu
8
Funkcje dla płaszczyzn przekroju
8
Funkcje dla Obracania i Powikszania/Zmniejszania
8
Wybrać funkcje stopera
8
Nastawienie szybkości symulacji
8
Ustalenie funkcji czas obróbki
8
Wiersze programu ze „/“znakiem uwzgldniać lub nie
uwzgldniać
Wybrać rozplanowanie monitora PROGRAM+STATUS!
W dolnej czści ekranu znajduj si w trybach pracy przebiegu
programu informacje o
„ pozycji narzdzia
„ posuwie
„ aktywnych funkcjach dodatkowych
Poprzez softkeys można wyświetlić dalsze informacje o statusie w oknie
ekranu:
8
Informacje o programie
8
Pozycje narzdzia
8
Dane o narzdziach
8
Przeliczenia współrzdnych
8
Podprogramy, powtórzenia czści programu
8
Pomiar narzdzi
8
Aktywne funkcje dodatkowe M
Testowanie graficzne i odpra
cowywanie UNITprogramu
Wyświetlacze stanu
119
Testowanie graficzne i odpra
cowywanie UNITprogramu
Odpracowywanie programu UNIT
Programy UNIT (*.HU) mog zostać odpracowane w trybie
pracy smarT.NC lub w standardowych trybach pracy
przebiegu programu pojedyńczymi wierszami lub według
kolejności bloków
W podtrybie pracy Odpracowywanie program UNIT może zostać
wykonany nastpujcymi sposobami:
„ wykonanie programu UNIT poszczególnymi blokami
„ wykonanie programu UNIT kompletnie
„ wykonanie pojedyńczego, aktywnego bloku
Prosz uwzgldnić wskazówki dotyczce odpracowywania
programu w Instrukcji obsługi maszyny i w Instrukcji obsługi
dla użytkownika
Sposób postpowania
8 wybrać tryb pracy smarT.NC
120
8
wybrać podtryb pracy Odpracowywanie
8
Softkey BLOK POJEDYŃCZO ODPRACOWAĆ wybrać albo
8
Softkey WSZYSTKIE BLOKI ODPRACOWAĆ wybrać albo
8
Softkey AKTYWNY BLOK ODPRACOWAĆ wybrać
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 (86 69) 31-0
| +49 (86 69) 50 61
e-mail: [email protected]
APS
Popularna 56
02-473 Warszawa, Poland
{ (22) 8 63 97 37
| (22) 8 63 9744
Technical support | +49 (86 69) 31-10 00
e-mail: [email protected]
Measuring systems { +49 (86 69) 31-31 04
e-mail: [email protected]
TNC support
{ +49 (86 69) 31-31 01
e-mail: [email protected]
NC programming { +49 (86 69) 31-31 03
e-mail: [email protected]
PLC programming { +49 (86 69) 31-31 02
e-mail: [email protected]
Lathe controls
{ +49 (7 11) 95 28 03-0
e-mail: [email protected]
www.heidenhain.de
Ve 00
533 19182 · SW01 · 3 · 12/2004 · Bi · Drukowano w Niemczech · Zmiany zastrzegamy

Podobne dokumenty

iTNC 530 - heidenhain

iTNC 530 - heidenhain Edycja unitprogramów 1 Pagina górna: tekst trybu pracy, komunikaty o błdach 2 Aktywny tryb pracy w tle 3 Struktura drzewa (treeview), w którym zdefiniowane jednostki obróbki zostaj przedstawione...

Bardziej szczegółowo

iTNC 530 - heidenhain

iTNC 530 - heidenhain Ten Lotse obowi*zuje dla TNC z nast(puj*cymi numerami software Sterowanie iTNC 530*

Bardziej szczegółowo

DIN/ISO: Benutzer-Handbuch iTNC 530 (Software 340

DIN/ISO: Benutzer-Handbuch iTNC 530 (Software 340 Przegld: Funkcje rozszerzonego zarzdzania plikami ..... 51 Wywołać zarzdzanie plikami ..... 52 Wybierać dyski , skoroszyty i pliki ..... 53 Założenie nowego skoroszytu (tylko na dysku TNC:\ możl...

Bardziej szczegółowo

Tastsystem-Zyklen iTNC 530 pl

Tastsystem-Zyklen iTNC 530 pl podstawowego si nie zmienił, jeśli po cyklu pomiaru pracujemy z cyklem 7 Przesunicie punktu zerowego z tabeli punktów zerowych. Cykle sondy pomiarowej o numerach wikszych od 400 pozycjonuj sond...

Bardziej szczegółowo