fotosan tryptyk

Transkrypt

fotosan tryptyk
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
owa
Prze³om enia
l e cz
metoda tologii
w stoma
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
Zasada dzia³ania
Fotouczulacz (ang. photosensitizer) wnika w powierzchnie
mikroorganizmów.
Ú
Fotouczulacz (inaczej fotosensybilizator) absorbuje œwiat³o
o okreœlonym spektrum, pozyskuj¹c energiê.
Ú
Pozyskana energia oddzia³uje na tlen cz¹steczkowy, który jest rozszczepiany na jon O- lub O• wolny rodnik tlenowy,
powszechnie okreœlane jako RFT - reaktywne formy tlenu (ang. ROS = Reactive Oxygen Specimen).
Ú
RFT reaguj¹ silnie i natychmiast niszcz¹ œcianê komórkow¹ mikroorganizmów oraz inne struktury
drobnoustrojów.
Logo FotoSanu przedstawia graficznie zasadê dzia³ania:
Cz¹steczki O2 otrzymuj¹ energiê z aktywowanego fotosensybilizatora,
na skutek czego powstaj¹ O- (ujemnie na³adowane jony) lub O• (wolne rodniki).
Urz¹dzenie FotoSan emituje wysokoefektywne promieniowanie czerwone LED,
które jest wykorzystywane razem z fotouczulaczem FotoSan Agent.
Aktywnym sk³adnikiem Fotouczulacza FotoSan Agent jest b³êkit toluidyny
(ang. TBO - toluidine blue O)
Natychmiastowy
efekt leczenia
Ta koncepcja okreœlana jest miêdzynarodowym symbolem PACT (Photodynamic
Antimicrobial Chemo Therapy - fotodynamiczna terapia antybakteryjna) lub LAD
(Light Activated Disinfection - aktywowana œwiat³em dezynfekcja).
Leczenie w stomatologii
Leczenie endodontyczne - dezynfekcja kana³ów korzeniowych
Do opracowanego i przep³ukanego kana³u korzeniowego zostaje wprowadzony fotosensybilizator. Nastêpnie ka¿dy
kana³ jest naœwietlany przez 30 sekund za pomoc¹ koñcówki endodontycznej do³¹czonej do zestawu. Po osuszeniu
kana³ jest wype³niany odpowiednio wed³ug zastosowanej metody.
Leczenie periodontologiczne (Periodontitis)
Po przeprowadzeniu zabiegów scalingu i root planningu fotosensybilizator zostaje zaaplikowany do kieszonek
dzi¹s³owych. G³êbokie kieszonki s¹ naœwietlane za pomoc¹ d³ugiej koñcówki przez 10 sekund wewn¹trz kieszonki,
a nastêpnie przez kolejne 10 sekund z zewn¹trz przyciskaj¹c mocno têpo zakoñczon¹ koñcówkê do b³ony œluzowej.
Zapalenie oko³owszczepowe (Periimplantitis)
Procedura leczenia jest taka sama jak w leczeniu zapalenia przyzêbia.
Zapalenie dzi¹se³ i zapalenie oko³okorzeniowe (Gingivitis i pericoronitis)
Fotosensybilizator umieszcza siê w kieszonce dzi¹s³owej, któr¹ naœwietla siê przez 10 sekund za pomoc¹ têpo
zakoñczonej koñcówki przyciœniêtej mocno do b³ony œluzowej.
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
Leczenie próchnicy
Szczególnie zalecane do odka¿ania ubytków przy g³êbokiej próchnicy.
Po usuniêciu zêbiny próchnicowej, fotosensybilizator jest umieszczany
na powierzchni ubytku i naœwietlany przez 10 sekund.
Nastêpnie ubytek jest wype³niany wed³ug przyjêtej procedury.
Dezynfekcja aktywowana œwiat³em (LAD) jest nie tylko skuteczna przeciw bakteriom,
ale równie¿ innym mikroorganizmom jak wirusy, grzyby czy pierwotniaki. Stosowane
fotosensybilizatory dzia³aj¹ selektywnie. Charakteryzuj¹ siê zdecydowanie mniejszym
powinowactwem do komórek ssaków i dlatego nie odnotowuje siê ¿adnych
negatywnych efektów ubocznych przy zastosowaniu tej metody leczenia.
W rezultacie dezynfekcja aktywowana œwiat³em (LAD) posiada
wiele zalet w porównaniu z tradycyjnym leczeniem za pomoc¹
antybiotyków lub stosowaniem chemicznych œrodków
do odka¿ania tkanek.
Zabija bakterie
z prêdkoœci¹
œwiat³a
Fotouczulacz FotoSan Agent jest dostêpny w trzech
rodzajach lepkoœci: niskiej, œredniej i wysokiej.
Wszystkie trzy rodzaje posiadaj¹ jednakowe
stê¿enie aktywnych sk³adników.
Metoda
skuteczna tak¿e
wobec wirusów,
pierwotniaków
i grzybów
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
Idea terapii fotodynamicznej
jest udokumentowana
naukowo
Zasada dzia³ania LAD (Light Activated Disinfection – aktywowana
œwiat³em dezynfekcja), czy tak zwanej terapii fotodynamicznej
(PDT photodynamic therapy) jest znana od ponad 100 lat.
Idea urz¹dzenia FotoSan jest dok³adnie testowana od ponad 10 lat.
Dezynfekcja tkanek aktywowana œwiat³em (LAD) jest szczególnie interesuj¹ca, poniewa¿ metoda ta znajduje zastosowanie
do leczenia zmian chorobowych wywo³anych wieloma szczepami mikroorganizmów, tak¿e tych lekoopornych.
Bakterie zawarte w biofilmie tworz¹cym p³ytkê nazêbn¹ s¹ otoczone cz¹steczkami polisacharydowej substancji pozakomórkowej
i s¹ chronione przed dzia³aniem antybiotyków, reakcji immunologicznych i innych czynników zewnêtrznych.
Reaktywne formy tlenu powstaj¹ce w wyniku aktywacji fotouczulacza skutecznie niszcz¹ równie¿ mikroorganizmy zawarte
w biofilmie.
Zastosowanie metody LAD w jamie ustnej spotka³o siê ze szczególnym zainteresowaniem, poniewa¿ u¿ycie fotosensybilizatora
jest bardzo proste, a metoda bardzo skuteczna. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ by³o znalezienie Ÿród³a œwiata nielaserowego
o du¿ej mocy, które nie bêdzie powodowaæ problemów technicznych i znacz¹co obni¿y koszty urz¹dzenia.
Œwiat³o FotoSan spe³nia te wymagania ca³kowicie.
Zalety leczenia za pomoc¹ FotoSan
ü Dzia³a natychmiast
ü Skuteczny w stosunku do
wszystkich mikroorganizmów
ü Nie powoduje rozwijania
opornoœci mikroorganizmów
ü ¯adnych efektów ubocznych
ü Szybkoœæ i ³atwoœæ
w zastosowaniu
ü Niski koszt leczenia
Ograniczenia leczenia za pomoc¹ FotoSan
ü Fotosensybilizator musi mieæ
kontakt z docelowymi
mikroorganizmami
ü Aby zainicjowaæ proces,
œwiat³o musi dotrzeæ fizycznie
do fotosensybilizatora
Wysoka
skutecznoϾ
bez efektów
ubocznych
Obszary zastosowañ:
ü endodoncja - dezynfekcja
kana³ów korzeniowych
ü periodontologia - periodontitis,
gingivitis, pericoronitis
ü implantologia - periimplantitis
ü próchnica - dezynfekcja
g³êbokich ubytków przed
wype³nieniem
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
FotoSan – nowa, rewolucyjna metoda leczenia
Koncepcja dezynfekcji tkanek aktywowanej œwiat³em (LAD) ma wyj¹tkowo obiecuj¹c¹ przysz³oœæ w stomatologii,
poniewa¿ jest wyj¹tkowo skuteczna w zwalczaniu bakterii wbudowanych w struktury biofilmu tworz¹cego p³ytkê
nazêbn¹. Dzia³a natychmiast i nie powoduje rozwoju opornoœci u mikroorganizmów. Procedura jest szybka,
³atwa w stosowaniu i nie ma ¿adnych efektów ubocznych.
Kamieñ milowy
Jak czêsto dochodzi do prze³omowego odkrycia nowej metody leczenia w stomatologii?
Aby innowacja by³a prawdziwym prze³omem (kamieniem milowym) w rozwoju metod leczenia klinicznego,
musi spe³niaæ kilka dodatkowych wymagañ:
l Metoda musi byæ skuteczna, a efekt widoczny za ka¿dym razem.
l Leczenie musi byæ bezpieczne, bez ryzyka dla pacjenta i lekarza,
najlepiej bez efektów ubocznych.
l Procedura leczenia musi byæ odpowiednio dostosowana do pacjenta
tak, aby pacjent odczuwa³ wysoki komfort i pozytywne efekty terapeutyczne.
l Sposób leczenia musi odpowiadaæ wymaganiom lekarza, tj. leczenie
nie mo¿e byæ zbyt skomplikowane, trudne technicznie czy nadmiernie
czasoch³onne.
l Koszty leczenia musz¹ byæ przystêpne dla pacjenta i jednoczeœnie zapewniaæ
korzyœci finansowe lekarzowi.
Jeœli wszystkie te wymagania s¹ spe³nione, mo¿emy wtedy mówiæ o prawdziwym
prze³omie w leczeniu klinicznym.
Takie w³aœnie jest urz¹dzenie FotoSan, które spe³nia wszystkie te wymagania.
Oczekujemy, ¿e wkrótce FotoSan bêdzie oferowany wszystkim pacjentom jako
standardowe leczenie, tam gdzie s¹ do tego wskazania.
Z wyrazami szacunku,
CMS Dental
Lisbeth Rose M.D.
Jimmie Kert M.D.
Aktywowana œwiat³em dezynfekcja tkanek
O firmie CMS Dental
Firma CMS Dental zosta³a za³o¿ona w 1984 przez dwoje lekarzy Jimmie Kert i Lisbeth Rose. Od samego pocz¹tku
zainteresowanie firmy skupi³o siê wokó³ nowych metod leczenia i opracowywaniu nowych produktów, z których
mogliby korzystaæ zarówno pacjenci jak i lekarze stomatolodzy.
CMS Dental opracowuje i wytwarza wysokiej jakoœci specjalistyczne produkty dla lekarzy stomatologów ceni¹cych
sobie innowacyjne rozwi¹zania, sprzêt oraz materia³y, które u³atwiaj¹ pracê w gabinetach, pozwalaj¹ na dok³adniejsz¹
diagnozê, krótszy czas leczenia oraz mniejszy ból.
Celem firmy jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych, wysokiej jakoœci produktów w rozs¹dnych cenach tak,
aby lekarze stomatolodzy i ich pacjenci na ca³ym œwiecie mogli korzystaæ z najnowszych osi¹gniêæ technologicznych.
Firma CMS Dental sprzedaje swoje produkty na ca³ym œwiecie.
Nowe osi¹gniêcia dla pacjentów i lekarzy
FotoSan - specyfikacja techniczna
Dioda
Zasilanie: 100–240V AC, 50/60Hz
Moc wyjœciowa: 9V DC, 1.3A/1.7A
Moc nominalna: 15 Watt
Natê¿enie: 2000 mW/cm2
Bateria
Tryby naœwietlania
Napiêcie nominalne: 3.2 V
Pr¹d nominalny: 800 mA
Typ baterii: LiFePO4
Czas ³adowania: ok. 3 godziny
Czas pracy: ok. 500 sekund
10 sekund z wibracj¹
30 sekund z wibracj¹
www.marku.com.pl
specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31
tel. 34 367 00 00, fax 34 368 82 50
e-mail:[email protected]
www.marku.com.pl
owa
Prze³om enia
lecz
metoda tologii
w stoma