I Etap

Transkrypt

I Etap
 Gdańsk, listopad 2015r Zadania I - go etapu Konkursu Chemicznego
„Wygraj Indeks” XX edycja
1) Czy można:
a) z dwóch soli otrzymać kwas,
b) z dwóch kwasów otrzymać sól,
c) z dwóch zasad otrzymać sól,
d) z dwóch soli otrzymać zasadę?
Jeśli procesy te nie są możliwe – uzasadnić odpowiedź. Jeżeli możliwe – napisać równania
odpowiednich reakcji chemicznych i omówić warunki, w których mogą one przebiegać.
Odp: a) AsCl + Na AsO + H O = 2 H AsO + 3NaCl 3
3
3
2
3
3
b) H AsO + 3HCl = AsCl + 3H O 3
3
3
2
c) Al(OH) + 3 NaOH = NaAlO + 2H O d) 3NaAlO + AlCl + 6H O = 4Al(OH) + 3 NaCl 3
2 2 3
2
2
3
Wszystkie reakcje mogą biec w roztworach wodnych. Reakcje tego typu mogą występować dla związków pierwiastków amfoterycznych. 2) Do reaktora o pojemności 1 m3, z którego odpompowano powietrze, wprowadzono
7,72·10-2 kg tlenku siarki (IV) i 1,77·10-2 kg tlenu. W temperaturze 1000 K ustaliła się
równowaga reakcji, której produktem jest 2,45·10-2 kg tlenku siarki (VI). Ile tlenu należy
wprowadzić do reaktora, by osiągnąć dwukrotnie większą zawartość tlenku siarki (VI)?
Odp: 3,44 mola tlenu 3) Obliczyć stężenie molowe jonów Ag+ w roztworze otrzymanym poprzez zmieszanie 20 cm3
0,1 M roztworu AgNO3 i 80 cm3 0,2 M roztworu amoniaku.
+
‐8
Odp: [Ag ] = 5,55 10 M 4) Podczas wyładowania 12-woltowego akumulatora ołowiowego, składającego się z sześciu
szeregowo połączonych ogniw o pojemności 48 Ah każda, reaguje 90% aktywnej masy
katodowej. Ile tlenku ołowiu(IV) zawierał naładowany akumulator?
Odp: PbO = 1,43 kg 2
5) Związek A poddano reakcji odwodnienia i do otrzymanego związku B przyłączono brom
otrzymując związek C, przez hydrolizę którego otrzymano związek D. Związek D przez
odwodnienie przekształcono w związek E, który drogą izomeryzacji przekształcił się w
związek F. Związek G otrzymany przez utlenienie związku F reaguje ze związkiem A dając
ester. Względna gęstość par otrzymanego estru w stosunku do suchego powietrza wynosi
3,03. Napisać równania opisanych reakcji posługując się wzorami półstrukturalnymi.
Odp: ester = octan etylu Uwaga: Brakujących danych poszukaj w literaturze chemicznej lub Internecie