jastarnia_03a

Komentarze

Transkrypt

jastarnia_03a
MARZEC
2016/69
STRONA
1
MARZEC 2016 ROK
NUMER 69
Niech Zmartwychwstanie rozbudzi w naszych sercach radość
i zapał do zmian na lepsze, a czas Wielkanocy pozwoli
na odpoczynek i zebranie sił potrzebnych w ich realizacji.
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego
życzą
Rada Miasta, Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Jastarni
REWIZYTA W JANTARNYM
W listopadowym numerze „Informatora” pisaliśmy o wizycie w Jastarni delegacji rosyjskiej z Jantarnego w Obwodzie Kaliningradzkim. W dniach 14-15 marca odbyła się rewizyta trzyosobowej delegacji w składzie Joanna Kosińska Prezes Zarządu
Portu Morskiego „Koga” Hel Sp. z o.o., Mirosław Mońko Kierownik Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia i Tyberiusz Narkowicz
Burmistrz Jastarni. Nasi przedstawiciele zapoznali się z obiektami wykonanymi przez stronę rosyjską w poprzedniej perspektywie finansowej UE w ramach ówcześnie obowiązującego Programu Polska – Litwa – Rosja oraz poznali inne atrakcje Jantarnego
i Kaliningradu. Bliskość (ok. 200 km do granicy) oraz korzystny kurs złotego powodują, że Obwód Kaliningradzki jest miejscem
wartym odwiedzenia przez mieszkańców Półwyspu Helskiego.
STRONA
2
MARZEC
2016/69
DOFINANSOWANIE PRAC
ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM
ETERNITU I INNYCH WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST –
EDYCJA 2016
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja
2016), Burmistrz Miasta Jastarni informuje, że do dnia 4
kwietnia 2016 r. można składać deklaracje udziału w powyższym konkursie. Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami
można pobrać ze strony www.bip.jastarnia.pl w zakładce
ochrona środowiska bądź w pok. 305 Urzędu Miasta Jastarni
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16 maja
2016r. a o wyniku gminy zostaną poinformowane do 30 maja
2016r. 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty niezbędne
do poniesienia w celu osiągnięcia efektu ekologicznego
obejmujące wyłącznie koszty: demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów
zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85 %
kosztów kwalifikowanych.
3. Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o
kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej
wynoszącego:
a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak:
demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub
zabezpieczenie odpadu,
b)nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest
- jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i
unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.
4. Zaleca się, aby określając efekt ekologiczny jednostka
samorządu terytorialnego (jst) przyjmowała, że 1 m2
ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKGABARYTOWYCH
powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg
(13,5kg).
5. Wymagane jest, by zadanie objęte wnioskiem o
dofinansowanie było:
a) zlokalizowane na terenie jst posiadającej program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w
której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest,
b)zgodne z programem usuwania azbestu danej jst,
c) wykonywane przez firmę posiadającą wymagane
przepisami prawa zezwolenie lub decyzję na wytwarzanie
i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.
6. WFOŚiGW ma prawo sprawdzenia, czy firmy wykonujące
zadane posiadają zezwolenia i decyzje, o których mowa
w pkt 5 c).
7. Zgłaszane zadania musza posiadać dokumentację
fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed
rozpoczęciem prac).
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny jest
na stronie www.wfosigw-gda.pl.
Równocześnie Burmistrz Miasta Jastarni przypomina właścicielom, użytkownikom i zarządcom posesji o corocznym obowiązku przedłożenia Marszałkowi Województwa Pomorskiego
lub Burmistrzowi Miasta Jastarni informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji
o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie
zostało zakończone. Powyższa informacja winna być corocznie składana do dnia 31 stycznia. Osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami przedkładają informację Burmistrzowi Miasta Jastarni, pozostałe podmioty Marszałkowi Województwa
Pomorskiego.
Obowiązek ten wynika z § 10 – Rozporządzenie ministra
gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz.U. z 2010r. Nr 8, poz. 31).
Wszystkie osoby, które nie wywiązały się z nałożonego obowiązku winny niezwłocznie przygotować stosowną informację
i złożyć ją odpowiednio Burmistrzowi i Marszałkowi. Wzory
formularzy, na jakich winna być składana informacja, znajdują
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastarni
(www.bip.jastarnia.pl) w zakładce ochrona środowiska.
W kwietniu br. odbędzie się kolejna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego dużego sprzętu AGD i
RTV (pralki, lodówki, telewizory, komputery).
Właściciel odpadów winien dokonać zgłoszenia w okresie od
14 marca br. do 15 kwietnia br. w godzinach 800 – 1500 na numer
telefonu 58 675 19 38 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
Jastarnia pok. 305 zawierającego: adres nieruchomości, na której
znajdują się odpady, rodzaj i ilość odpadów do odebrania, telefon
kontaktowy.
Odpady będą odbierane:
• z terenu Kuźnicy - w poniedziałek 18 kwietnia br.,
• z zachodniej części Jastarni (od ul. Portowej w kierunku Kuźnicy) – w środę 20 kwietnia br.,
• ze wschodniej części Jastarni (od ul. Portowej w kierunku Juraty) – w czwartek 21 kwietnia br.,
• z terenu Juraty - w piątek 22 kwietnia br.
Odpady podlegające zbiórce należy zgromadzić na terenie nieruchomości w pobliżu bramy wjazdowej. MARZEC
MARTA CZACHOR
AMBASADORKĄ PROJEKTU
440 KM PO ZMIANĘ!
Idąc 440 km brzegiem Bałtyku wspieramy kobiety z niepełnosprawnością ruchu, zmieniamy polskie plaże tak aby były
dostępne dla wszystkich, spełniamy podróżnicze marzenia,
inspirujemy do zmiany.
Do tegorocznej edycji Projektu 440 km po zmianę do grona
Ambasadorek dołączyła Marta Czachor. Ambasadorkami Projektu są także:
MONIKA KUSZYŃSKA – wokalistka, dziennikarka Programu
Dzień Dobry TVN, ANNA RUTZ – pełnomocnik Parlamentu
Studentów RP do spraw studentów z niepełnosprawnościami
Projekt „440 km” to fotograficzno-społeczny projekt Fundacji Machina Fotografika.
Co roku dzięki naszej podróży pomagamy jednej kobiecie
spełnić jej marzenie o samodzielnym poruszaniu się i aktywnym życiu poprzez przekazanie protezy lub wózka oraz
poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego. Łączymy
CHODNIK PRZY CMENTARZU
W JASTARNI
W ostatnich dniach lutego Urząd Miasta Jastarni uzyskał
oczekiwaną od kilku miesięcy decyzje na wycinkę drzew rujnujących chodniki przy ulicy Bałtyckiej. Pozwoliło to na usunięcie rozrośniętych brył korzeniowych lip rosnących przy drodze i dokonanie remontu nawierzchni chodnika na wysokości
cmentarza. Przy okazji wykonywanych robót zlikwidowano
przeszkody architektoniczne utrudniające osobom używającym wózków korzystanie z tej atrakcyjnej drogi prowadzącej
do plaży.
Prace budowlane o wartości 15,6 tys. złotych finansowane z
budżetu miasta sprawnie wykonał PUK Komex.
2016/69
STRONA
3
wsparcie protetyczne i sprzętowe z psychologicznym ponieważ wiemy jak ciężko jest
powrócić do aktywnego życia
osobie, która w wyniku wypadku lub choroby doświadcza
utraty części ciała lub ograniczenia sprawności.
Wspólnie z samorządami nadmorskimi i osobami
zamieszkującymi
Wybrzeże
organizujemy konsultacje społeczne, warsztaty, akcje oraz
spotkania z udziałem różnych
grup osób po to aby opracować plany modernizacji wejść na
plaże, które będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, dostępnego dla wszystkich – także dla Ciebie.
Wzmacniamy obecność kobiet z niepełnosprawnością ruchu w przestrzeni publicznej poprzez organizacje spotkań z
Ambasadorkami projektu (kobietami z różnego rodzaju ograniczeniami sprawności) na trasie podróży oraz organizacje
warsztatów wzmacniających rozwój osobisty i zawodowy kobiet z niepełnosprawnością i bez.
W projekt angażują się osoby, którym bliska jest idea podróżowania brzegiem morza, spełniania swoich podróżniczych marzeń i pomagania. To dla Was powstał Klub 440 km
po zmianę.
CHODŹ RAZEM Z NAMI GDZIEKOLWIEK JESTEŚ !
Klub 440 zrzesza osoby, którym bliska jest idea projektu
„440 km po zmianę” Wstąp do naszego Klubu i chodź razem
z nami gdziekolwiek jesteś. Licz kilometry, wrzuć swoje zdjęcie z hasłem „Idę razem z Wami” na nasz profil na FB. Każdego lata możesz dołączyć do naszego przejścia nad brzegiem
morza. Stwórzcie odział Klubu w Waszej okolicy lub w Twoim
miejscu pracy.
PATRONAT NAD PROJEKTEM
Patronat honorowy: Pani Helena Hatka - Senator RP VIII kadencji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt wspiera listem poparcia Pani Anna Komorowska,
małżonka Prezydenta RP. Organizacje wspierające: Fundacja
Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, Projekt wspierają: Gmina Stegna, Związek Miast i Gmin Morskich, Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Fundacja
Nadaktywni, Partia Kobiet, Stowarzyszenie Waga
KROK ZA KROKIEM – WSPIERAMY, ZMIENIAMY I
SPEŁNIAMY MARZENIA
Więcej Info: http://www.440km.pl/
http://www.machinafotografika.pl/
STRONA
4
MARZEC
2016/69
100-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
PIERWSZEGO KSIĘDZA SPOŚRÓD KASZUBSKICH RYBAKÓW Z PÓŁWYSPU HELSKIEGO
W sobotę 19 marca, w stulecie święceń kapłańskich księdza Anastazego Muży z Kuźnicy, w tutejszym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego ks. proboszcz Marek Lange
dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej pierwszego kapłana spośród półwyspowych
rybaków.
Pochodzący z Kuźnicy Anastazy święcenia przyjął daleko od Kaszub, we włoskim Foglizzo, za to w ważnym dla swojej macierzystej jastarnickiej parafii, do której wówczas
należała Kuźnica, dniu - we wspomnienie jednego z głównych jej patronów, św. Józefa,
19 marca 1916 roku. Studia na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Turynie ukoronował
doktoratem. Mszę prymicyjną, odprawił w Jastarni 15.08. 1916 roku.
Ks. dr Muża, świetnie znający tak język polski, jak i niemiecki, w 1924 r. został skierowany do pracy na przywróconym Macierzy Śląsku. Oprócz wymienionych już języków ks.
Anastazy posługiwał się łaciną i greką, a także językiem włoskim i francuskim. Do ostatnich dni swojego życia ks. Anastazy swobodnie posługiwał się językiem kaszubskim, w którym chętnie mówił, a korespondencje
ze swoim rodzeństwem często w całości prowadził w tym języku.
Ks. Anastazy Muża otrzymał zadanie organizacji parafii w Piotrowicach Śląskich koło Katowic. 02 listopada 1939 roku został
aresztowany przez gestapo i osadzony w katowickim więzieniu przy ul.
Mikołowskiej. W wyniku starań parafian, w tym Niemców, którzy cenili
duszpasterza, został po trzech miesiącach z więzienia zwolniony, jednakże musiał opuścić swoją parafię. Skierowany do pracy w Koszęcinie,
do swoich ukochanych parafian w Katowicach-Piotrowicach powrócił
31.10.1946 roku.
Zmarł 08 października 1969 r. Jest pochowany w Piotrowicach na
cmentarzu, który sam zakładał.
Jak pisze dr Ewa Kownacka „Anastazy Muża był nie tylko pierwszym kapłanem pochodzącym z Półwyspu Helskiego. Był także dobrym człowiekiem,
wybitnym intelektualistą, patriotą, aktywnym obywatelem i zacnym kapłanem.
Ze wszech miar zasłużył na to, by o nim pamiętać”1.
W odsłonięciu tablicy udział wzięli członkowie rodziny kuźnickiego
kapłana, burmistrz miasta oraz parafianie z Kuźnicy i Jastarni.
1
Cytat i informacje historyczne za: Ewa Kownacka „Ksiądz Anastazy Muża pierwszy kapłan z Rybaków”.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Jastarni
Wesołych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą , nadzieją i miłością
oraz aby w Waszych sercach i domach
zagościła radość i spokój życzą
Kierownik i Pracownicy
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz
wiosennego nastroju w rodzinnym gronie życzą
Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka,
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na radosne Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
dużo zdrowia i radości,
wiele dobroci od ludzi,
wszelkiej pomyślności
i obfitości łask Bożych
oraz smacznego jajka
życzy
Społeczność szkolna Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Jastarni
BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24 oraz na stronie internetowej www.bip.
jastarnia.pl, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasta Jastarni, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
MARZEC
2016/69
STRONA
HARMONOGRAM ODBIORU
ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
KWIECIEŃ 2016
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
JASTARNIA
ABRAHAMA
X
X
BAŁTYCKA
X
X
BŁĘKITNA
X
X
BRACI KŁOSÓW
X
X
FLORIANA CEYNOWY
X
X
DAWIDA PIEPERA
X
X
HARMONOGRAM ODBIORU
GŁÓWCZEWSKIEGO
X
X
ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
HERMANNA
X
KWIECIEŃ 2016X
ULICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9X 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
JANA Z KOLNA
X 25 26 27 28 29 30
JASTARNIA
JEŻYNOWA
X
X
ABRAHAMA
X
X
KASZUBSKA
X
X
BAŁTYCKA
X
X
KOŚCIUSZKI
X
X
BŁĘKITNA
X
X
KRÓTKA
X
X
BRACI
KŁOSÓW
X
X
FLORIANA
X
X
KRZYWA CEYNOWY
X
X
DAWIDA
X
X
X
LEŚNA PIEPERA
X
X
GŁÓWCZEWSKIEGO
X
X
MĘCZ.PIAŚNICY
X
X
HERMANNA
X
X
MICKIEWICZA
X
X
JANA Z KOLNA
X
X
NADMORSKA
X
X
JEŻYNOWA
X
X
KASZUBSKA
X
X
NAD ZATOKĄ
X
X
KOŚCIUSZKI
X
X
OGRODOWA
X
X
KRÓTKA
X
X
PLAC
NECLA
X
X
KRZYWA
X
X
PLAŻOWA
X
X
LEŚNA
X
X
POLNA
X
X X
MĘCZ.PIAŚNICY
X
MICKIEWICZA
X
X
PORTOWA
X
X
NADMORSKA
X
X
POŁUDNIOWA
X
X
NAD ZATOKĄ
X
X
RYBACKA
X
X
OGRODOWA
X
X
RYNKOWA
X
X
PLAC NECLA
X
X
KS. STEFAŃSKIEGO X X
X
PLAŻOWA
X
X
POLNA
X
X
STELMASZCZYKA
X
X
PORTOWA
X
X
X
KS. SYCHTY
X
X
POŁUDNIOWA
X
X
SZKOLNA
X
X
RYBACKA
X
X
SZYPRÓW
X
RYNKOWA
XX
X
SZTORMOWA
X
X
KS.
STEFAŃSKIEGO
X
X
X
STELMASZCZYKA
X
X
SPOKOJNA
X
X
KS.
SYCHTY
X
X
WSCHODNIA
X
X
SZKOLNA
X
X
WYDMOWA
X
X
SZYPRÓW
X
X
ZACHODNIA
X
X
SZTORMOWA
X
X
ZDROJOWA
X X
X
SPOKOJNA
X
WSCHODNIA
X
X
KUŹNICA
WYDMOWA
X
X
HELSKA
X
X
ZACHODNIA
X
X
GEN. HALLERA
X X
XX
ZDROJOWA
KOTWICZNA
X
X
KUŹNICA
MORSKA
X
X
HELSKA
X
X
GEN.
HALLERA
X X
X
KS.SZYNALEWSKIEGO
X
KOTWICZNA
X X
X
ŻEGLARSKA
X
ULICA
1
MORSKA
X
KS.SZYNALEWSKIEGO
KS.GOŁĘBIOWSKIEGO
ŻEGLARSKA
MESTWINA
KS.GOŁĘBIOWSKIEGO
MIĘDZYMORZE
MESTWINA
RATIBORA
MIĘDZYMORZE
SOSNOWA
RATIBORA
ŚWIĘTOPEŁKA
SOSNOWA
WOJSKA POLSKIEGO
ŚWIĘTOPEŁKA
2 3
4
5 6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JURATA
JURATA
5
29 30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, biodegradowalne, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady
WOJSKA POLSKIEGO
Odpady selektywnie zbierane: papier, szkło, biodegradowalne, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady
wielomateriałowez terenu
z terenu
nieruchomości
odbierane
z Jastarni,
Juraty
i Kuźnicy
w dniach:
5,12,19,26
wielomateriałowe
nieruchomości
odbierane
będąbędą
z Jastarni,
Juraty
i Kuźnicy
w dniach:
5,12,19,26
kwietnia.
kwietnia.
Popioły
z urządzeń
grzewczych
z terenu
nieruchomości
odbierane
będą wbędą
dniach:
7,14,21,28
Popiołyi żużle
i żużle
z urządzeń
grzewczych
z terenu
nieruchomości
odbierane
w dniach:
7,14,21,28
kwietnia.
kwietnia.
Odpady selektywne zgromadzone w workach oraz popioły zgromadzone w metalowych pojemnikach
Odpady selektywne zgromadzone w workach oraz popioły zgromadzone w metalowych pojemnikach
(wiaderkach) należy wystawiać „przed bramę” najpóźniej do godziny 7.30.
(wiaderkach) należy wystawiać „przed bramę” najpóźniej do godziny 7.30.
STRONA
6
MARZEC
2016/69
CËŻ JE CZËC...?
I Gòdë, i ferie już za nami. Trzeba jednak opowiedzieć Wam,
cëż ù nas słëchac. W Zôpùstë smażyliśmy chrustë. Grupowe
wyrabianie ciasta, potem wałkowanie i formowanie chruścików dawało młodym cukiernikom wiele radości. A potem degustacja, że palce lizać! Cieszy fakt, że każde z nich chciało
swoje wyroby zanieść do domu. Nazajutrz wysłuchałam pełnych emocji opowieści, jak smakowały domownikom chruściki, no i że będą jeszcze je robić w Sëti Czwiôrtk.
Jednak największym „hitem” była otwarta lekcja języka
polskiego przeprowadzona przez klasę VIa. Otóż, uczniowie
zaprezentowali lekturę „W pustyni i w puszczy” w sposób niebanalny, bo w formie Projektu. Był wywiad z pisarzem, albumy
z florą i fauną afrykańską, prezentacje multimedialne, portrety
bohaterów, zagadki, oryginalne rekwizyty. Odbiorcami tej niezwykłej lekcji byli uczniowie z klas V-VI, którzy wraz z wychowawcami oraz z panią dyrektor nagrodzili prowadzących
oklaskami. Byłam pod wrażeniem tej „lekcji”. Wszak dałam im
dowolność pracy, nie ingerowałam w treści, akceptowałam ich
pomysły, nawet bunty. Ale to, co przedstawili i w jaki sposób,
było i dla mnie niespodzianką. Super! Odkryły się nowe talenty
i jakaż odwaga! – mówić na forum tak dużej widowni! Mimo
zdziesiątkowanych przez chorobę grup; pozostali wybrnęli rewelacyjnie! Mogłam im postawić tylko ocenę celującą! Ta lekcja zainaugurowała Rok Henryka Sienkiewicza w naszej szkole i… dała ochotę do pracy innym uczniom. Ogłoszony przeze
mnie konkurs: „Co wiem o 10 lutego 1920 roku zmobilizował
czworo uczniów do wykonania prezentacji multimedialnej. Za
aprobatą pani dyrektor prezentacje obejrzano na godzinie wychowawczej w piątek przed feriami. Autorzy: Szymon Konkel
z VIa, Magdalena Michailidis z Vb, Piotr Strachanowski z VIc
i Andrzej Szymankiewicz z VIb przybliżyli wydarzenie sprzed
laty nawiązując do współczesności – wizyty prezydenta A.
Dudy, który w Pucku przypomniał rolę i zasługi historyczne Kaszubów. Należymy wszak do pokolenia, które w szkole uczyło
się o zaślubinach w Kołobrzegu, a o tych prawdziwych pamiętali z autopsji dziadkowie. Przed kilku laty byłam z uczniami
j. kaszubskiego na wycieczce w Pucku przy Słupku Zaślubinowym z roku 2005, który zastąpił tego z lat 70tych. Harcerze już
mi zakomunikowali, że w tym miejscu złożyli przyrzeczenie
harcerskie. Czuwaj! I jeszcze jedno mùszã rzëc, otóż dwaj nasi absolwenci,
uczący się języka kaszubskiego przez całą podstawówkę (jedyna taka klasa w historii szkoły!) i byli harcerze - obecnie
odbywają praktykę morską na Darze Młodzieży jako studenci
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego (500+) wydawane będą w pokoju
208 (II piętro) w Urzędzie Miasta Jastarni
od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
II roku Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni.
Satysfakcja? Zadowolenie? Duma? Tak! Zanim żaglowiec wypłynął w morze praktykanci odmówili modlitwę i Kapelan Ludzi Morza pokropił wodą święconą. I ten gest: krzyż uczyniony
przez młodych to znak, że z nadzieją, że będzie dobrze. Czyż
dla rodzin rybackich to nowość? Raczej normalność. Dom, kościół, szkoła jedna i druga oraz harcerstwo ukształtowało ich
osobowość. Kolejne pokolenie, które z Jastarni idzie „w świat”
po naukę, czy „za chlebem”. Z pewnością niektórzy wrócą, ale
większość rzuci dragę gdzieś tam (daj, Boże, że w Ojczyźnie),
bo… historia lubi się powtarzać. Ważne, aby ustrzegli tych
wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o naszej tożsamości.
Do ùzdrzeniô! Z Bògã - Mirka Meyer
MARZEC
2016/69
FERIE ZIMOWE RELACJA
Ferie zimowe już za nami, był to czas w którym dzieci
uczestniczyły w interesujących i wyjątkowych zajęciach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Brak śniegu nie przeszkadzał uczestnikom ferii zimowych
w Gminie Jastarnia. Do ostatniego dnia czekało na nich mnóstwo atrakcji.
Codziennie dzieci mogły wysłuchać najpiękniejszych bajekczytanych w Bibliotece Miejskiej. Dwa razy w tygodniu można
było wybrać się na basen, gdzie dzieci pod okiem doświadczonych ratowników relaksowały się w wodzie. Każdego dnia
odbywały się również zajęcia sportowe na Hali widowiskowo sportowej, które pokazały, iż można się bawić bez komputera.
Dzieci mogły spróbować swoich sił tworząc niesamowite dzieła w Świetlicy Wielopokoleniowej. Uczestnicy lepili, malowali,
a nawet szydełkowali, a owocem swojej ciężkiej pracy można
było pochwalić się w domu.
Wyjazd do centrum Trampolin Jump City w Gdyni oraz
na film „Zwierzogród” do kina w Rumii okazały się strzałem
w dziesiątkę. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach prowadzonych przez Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, podczas
których usłyszały wiele ciekawych historii, budowały zamki ze
specjalnych klocków, jak również tworzyły papierobajki oraz
bawiły się ogromnymi Bajkostworami.
Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za uśmiechy
i wspaniale spędzony czas.
Olga Wróbel- MOKSiR Jastarnia
KOLEJNY SUKCES MARTINA TRETYN
- WYCHOWANKA SEKCJI SIŁOWEJ
MOKSIR JASTARNIA
Pierwsze miejsce na Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym
zajął zawodnik sekcji siłowej MOKSiR Jastarnia. W poniedziałek (07.03.2016
r.) w Estonii w miejscowości Tartu, Martin Tretyn zdobył złoty medal z łącznym
wynikiem 530 kg. w wadze 120+. Martin był w składzie reprezentacji Polski
i tym samym przyczynił się do zdobycia I miejsca drużynowo w klasyfikacji
sub - junior.
Wychowanek trenera - Henryka Kohnke ukończył 17 lat, a więc w roku następnym rokuje na kolejne sukcesy. Życzymy powodzenia naszym zawodnikom, i czekamy na dobre wieści z Rotby. (Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu
Leżąc).
Sebastian Lenc - MOKSiR Jastarnia
STRONA
7
STRONA
8
MARZEC
2016/69
ZMARLI W 2015 ROKU
Małgorzata Konkol, Kuźnica, Zygmunt Konkel, Jastarnia, Bartłomiej Marek Szober, Jastarnia, Maria Rozalia Greń, Jastarnia, Zbigniew Władysław Englert, Jurata, Wanda Maria Budzisz, Kuźnica, Maria Leokadia Bizewska, Jastarnia, Romuald Jan Solecki, Jastarnia, Hildegarda Stanisława Klawińska, Kuźnica, Władysław Konkel, Jastarnia, Jan Stanisław Maciuk, Jurata Grażyna Maria Konkel, Jastarnia, Pelagia Proch, Kuźnica, Walter Herrmann, Jastarnia, Bogusław Eligiusz Tul, Jastarnia, Helena Neumann, Jastarnia,
Krystyna Barbara Hermann, Jastarnia, Jan Józef Murański, Jastarnia, Waldemar Marian Łapeta, Jastarnia, Agnieszka Marta Necel, Jastarnia, Marian Matelski, Jastarnia, Marta Budzisz, Kuźnica, Adam Jerzy Majkowski, Kuźnica, Bronisława Janina Lessnau, Jastarnia, Bronisław Józef Hebel, Jastarnia, Maria Cecylia Graś, Jastarnia, Bożena Maria Rzeźnik, Jastarnia, Brunon Miler, Jastarnia, Władysława Małgorzata Boszk, Jastarnia,
Jolanta Teresa Wicher, Kuźnica, Leon Rotta, Kuźnica, Maria Józefina, Raczak, Jastarnia, Józef Szomborg, Jastarnia,
Mirella Maria Długi, Jastarnia, Wanda Waleria Bucelska, Kuźnica, ur. 1921.12.01 - zm. 2015.01.02
ur. 1951.03.13 – zm. 2015.01.09
ur. 1982.12.09 – zm. 2015.01.17
ur. 1924.02.24 – zm. 2015.02.20
ur. 1930.08.11 – zm. 2015.02.28
ur. 1929.01.11 – zm. 2015.03.10
ur. 1928.09.08 – zm. 2015.03.14
ur. 1949.02.08 – zm. 2015.03.18
ur. 1939.10.13 – zm. 2015.03.16
ur. 1950.07.03 – zm. 2015.03.22
ur. 1939.11.04 – zm.2015.03.26
ur. 1958.05.21 – zm. 2015.03.31
ur. 1926.03.22 – zm. 2015.03.31
ur. 1941.03.19 – zm. 2015.04.13
ur. 1936.07.01 – zm. 2015.04.15
ur. 1936.03.20 – zm. 2015.04.20
ur. 1941.09.20 – zm. 2015.04.25
ur. 1939.06.17 - zm. 2015.04.27
ur. 1942.12.08 – zm. 2015.05.05
ur. 1917.01.28 – zm. 2015.05.27
ur. 1948.12.02 – zm. 2015.06.07
ur. 1935.10.24 – zm. 2015.06.14
ur. 1983.05.01 – zm. 2015.06.14
ur. 1931.02.22 – zm. 2015.08.12
ur. 1939.02.07 – zm. 2015.08.29
ur. 1924.10.27 – zm. 2015.08.30
ur. 1957.06.22 – zm. 2015.09.27
ur. 1926.11.06 – zm. 2015.10.05
ur. 1929.12.31 – zm. 2015.10.14
ur. 1952.03.06 – zm. 2015.10.23
ur. 1958.07.02 – zm. 2015.10.25
ur. 1933.03.18 – zm. 2015.12.19
ur. 1934.06.14 – zm. 2015.12.29
ur. 1958.02.02 – zm. 2015.12.29
ur. 1919.01.15 – zm. 2015.12.31
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z
2013, poz.1232), działając na podstawie art. 33 i art. 39 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235)
Burmistrz Jastarni informuje, że został wyłożony do publicznego
wglądu projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta
Jastarnia na lata 2016 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2025
opracowany przez ADLER CONSULTING, Os. Bratkowice 4/29,
99 – 400 Łowicz. Informację wyłożeniu powyższego raportu
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
pod numerem 1/2016.
Wszyscy zainteresowani – mogą zapoznać się z w/w projektem
dokumentu w terminie 21 dni od daty podania go do publicznego
wglądu w pokoju Nr 305 Urzędu Miejskiego w Jastarni (Jastarnia,
ul. Portowa 24), i wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące
przedmiotu postępowania.
Dyskusja publiczna z udziałem autora dokumentu odbędzie się 4
kwietnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jastarni
– sala posiedzeń Rady Miasta
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Burmistrz Miasta Jastarni
Tyberiusz Narkowicz
URODZILI SIĘ W 2015 ROKU
Stanisław Edmund Konkel Jastarnia, urodzony 2015.01.18
Karol Paweł Rachau
Jastarnia, urodzony 2015.02.11
Olga Renata Wasielewska Kuźnica, urodzona 2015.03.19
MarcelBartłomiej Dobski Jastarnia, urodzony 2015.03.20
Otylia Emilia Pieper
Jastarnia, urodzona 2015.03.24
Ida Brygida Górecka
Jurata, urodzona 2015.04.10
Izabela Anita Wójcicka
Jastarnia, urodzona 2015.04.11
Brunon Paweł Dahl
Jastarnia, urodzony 2015.04.29
Jan Kazimierz Pieper
Jastarnia. urodzony 2015.05.13
Mikołaj Stanisław Koliński Jastarnia, urodzony 29.05.2016
Wincenty Jan Struck
Jastarnia, urodzony 2015.05.31
DanielAndrzej Borkowski Jurata, urodzony 2015.06.10
Antonina Morawska
Jastarnia, urodzona 2015.07.03
Leonard Dominik Kohnke Jastarnia, urodzony 2015.07.10
AntoniEmanuel Minga
Jurata, urodzony 2015.07.12
Waleria Birna
Jurata, urodzona 2015.07.20
Katarzyna Marlena Muza Jastarnia, urodzona 2015.07.25
Agnieszka Maria Necel
Jastarnia, urodzona 2015.07.26
Maksymin Adam Bukowski Jastarnia, urodzony 2015.07.31
MiłoszMarian Potrykus Jastarnia, urodzony 2015.08.04
Bartosz Pszeniczny
Kuźnica, urodzony 2015.08.06
MichałMarcin Kustusz
Jastarnia, urodzony 2015.08.09
WiktorKrawczyk
Jastarnia, urodzony 2015.08.28
Bolesław Paweł Arendt
Jastarnia, urodzony 2015.09.07
Julia Anna Budda
Jastarnia, urodzona 2015.09.17
Maja Maria Dampc
Jastarnia, urodzona 2015.09.22
AntoniKazimierz Giepart Kuźnica, urodzony 2015.09.25
AntoniMarek Pałka
Jastarnia, urodzony 2015.10.25
Magdalena Konkel
Jastarnia, urodzona 2015.11.29
Vanessa Monika Hebel
Jastarnia, urodzona 2015.12.09
Gustaw Ksawery Budzisz Jastarnia, urodzony 2015.12.18
Szymon Paweł Gomółka Jastarnia, urodzony 2015.12.16
WiktorWalter SierzputowskiJastarnia, urodzony 2015.12.28
ODNOGA UL. ŻEGLARSKIEJ
W KUŹNICY
W roku ubiegłym wybudowano nawierzchnię wraz
z miejscowym odwodnieniem głównego ciągu ulicy
Żeglarskiej w Kuźnicy. W bieżącym roku po uzupełnieniu dokumentacji wykonana zostanie nawierzchnia z odwodnieniem odnogi ulicy biegnącej bezpośrednio od ulicy Helskiej. Prace budowlane potrwają
do polowy kwietnia. Wykonawca robót jest spółka
ABRUKO z Władysławowa.
Zmagazynowany w Kuźnicy materiał na studnię chłonną.
MARZEC
NAZWY PRZYSTANKÓW
AUTOBUSOWYCH
W jednym z poprzednich numerów informatora prosiliśmy Państwa o podanie propozycji nazw przystanków autobusowych dla
terenu naszej Gminy. Najbardziej kompletną propozycję, obejmująca nazwy przystanków dla miejscowości Jastarnia otrzymaliśmy od
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Oddział w Jastarni. Postanowiliśmy opublikować w całości tą propozycję, by mogli Państwo się do
niej ustosunkować i przedstawić nam swoje ewentualne uwagi.
Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przygotował
propozycję nazw przystanków autobusowych w Jastarni. Nazwy, które proponujemy są w języku kaszubskim i polskim.
Nawiązują do starych nazw miejsc w obrębie miejscowości,
których współcześnie już się prawie nie używa.
Oprócz nazw przystanków sporządziliśmy ich krótki opis,
który można by w formie tabliczek informacyjnych umieścić na
przystankowych wiatach.
Mamy nadzieję, że nasze propozycje spodobają się komisji
konkursowej i zważywszy na ich historyczny i językowy walor
zostaną przez nią zaakceptowane.
1. Przystanek w stronę Helu koło „Posejdonu”
Pierszé chòjnë
Pierwsze sosny
(chojna – sosna, S. II, s. 45)
Idąc w kierunku Juraty, po prawej stronie szosy, za DW „Posejdon”, od strony zatoki – zaczynał się sosnowy las.
2. Przystanek w stronę Gdyni koło ośrodka „Exploris”
Przë rzmie
Przy skarpie
(rzma – wzniesienie na polu, pagórek, skarpa, S. IV, s. 389)
3. Przystanek w stronę Helu przy Muzeum pod strzechą
Smãtôrzowô góra
Cmentarzowa góra
(Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I, s.
1024, 1023)
Wzniesienie, które dawniej było cmentarzem, na którym
chowano mieszkańców Boru.
4. Przystanek w stronę Gdyni przy wili ADA
Bór
Bór
Bór, to wschodnia część Jastarni. Pierwsza pisana wzmianka
o Borze, jako oddzielnej miejscowości, pochodzi z 1595 r. W
1526 r. król Zygmunt Stary nadał radzie Gdańska pełne prawo
własności do części Półwyspu Helskiego od Helu aż do granic
Jastarni. Dlatego powstała na tym terenie nowa osada nosiła
nazwę Jastarnia Gdańska. W XVIII w. pojawiła się nazwa Bór
od boru, który się za wsią ciągnął aż do Helu. Bór był również nazywany Małą Jastarnią, w przeciwieństwie do właściwej
Jastarni, którą nazywano Wielką Jastarnią, a którą zwano też
Jastarnią Pucką, bo podlegała staroście puckiemu.
POMOC OSOBOM
POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM
Od 30 marca, w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a dotyczącego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem, w Urzędzie Miasta Jastarni
rozpoczną dyżury psychologowie i prawnicy Stowarzyszenia
Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS. Pierwszy dyżur ma się odbyć 30.03.2016 r. (środa) od 8.30 do 12.30.
Każdy następny dyżur, odbywać się będzie w każdą III środę
miesiąca w ww. godzinach.
2016/69
STRONA
9
5. Przystanek w stronę Helu za Urzędem Miasta
Charszt
Wydmuchrzyca
(charszt – roślina służąca do zakrzewiania wydm piaszczystych, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, s.286)
Podczas budowy portu w Jastarni wydobyty piasek z dna
zatoki wysypywano w miejsce, gdzie dziś są domy przy obecnych ulicach – Mickiewicza, Błękitnej, Szyprów, Nad Zatoką i
Stelmaszczyka. Zanim ten piaszczysty obszar podzielono na
działki był on utrwalony roślinami, które sadzi się na wydmach
dla ich utrwalenia, czyli charsztem.
6. Przystanek w stronę Gdyni przy domu państwa Majchrzaków.
Czôrlin
Czarny
(miejsce na zatoce na wysokości Jastarni)
Miejsce na zatoce, które zaginęło po wybudowaniu portu.
Forma czôrlin pochodzi od eufemistycznej nazwy diabła zwanego po kaszubsku również czôrni czyli czarny. Wyraz powstał
przez dodanie końcówki –in i zamianę pierwszego n na l w
wyniku dysymilacji (odpodobnienia). Ponieważ podstawą kaszubskiej formy wyrazu jest czôrni, polską nazwę przystanku
podano jako czarny.
7. Przystanek w stronę Helu za Przedszkolem
Torfòwi kùlë
Torfowe doły
Nazwa pochodzi od miejsca, gdzie kopano torf. Dołów po
wykopaniu torfu nie zasypywano i stąd nazwa.
8. Przystanek autobusowy na tej samej wysokości w stronę
Gdyni
Wigón
Wygon
(wigón – droga prowadząca z wioski w pole, S. VI, s.68)
Polna droga, która zaczynała się mniej więcej od skrzyżowania ulicy Sychty z ulicą Bałtycką w kierunku Kuźnicy. Przy
skrzyżowaniu wymienionych ulic był mały placyk zwany rënk
(rynek), gdzie spędzano krowy i owce, które wiejski pasterz
wyprowadzał wigóno na pażëco.
9. Przystanek w stronę Helu przy Biedronce
Pażëca
Pastwisko
(pażąc – murawa, pastwisko, łąka, Słownik etymologiczn
kaszubszczyzny, t. IV, s.34)
Pażëca – wspólne wiejskie pastwisko, na którym mieszkańcy Jastarni wypasali krowy i owce.
10. Przystanek w stronę Gdyni przy dawnej Fotooptyce
Wiesczi sztëczi
Wiejskie działki
Mniej więcej od dwóch domów przy ulicy Ogrodowej zwanych tradycyjnie „wille”, ciągnęły się w kierunku Kuźnicy, aż do
ogrodnictwa, wąskie działki prostopadłe do linii kolejowej. W
czasie jej budowy, część działek dochodząca do linii las została
zajęta pod budowę torowiska.
UWAGA - ZMIANA MIEJSCA
PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
Od 1 kwietnia planowana jest zmiana miejsca PSZOKu, który do tej był prowadzony przez PUK „Komex” Sp. z o.o. na terenie firmy. W związku z wygaśnięciem umowy z „Komex” na
tę usługę, Miasto zamierza samodzielnie poprowadzić punkt,
który zostanie zlokalizowany na części terenu obecnie dzierżawionego przez „Kraal” Sp. zo.o. przy ul. Mickiewicza 125.
Burmistrz Miasta Jastarni informuje,
że 25.03.2016 r. (Wielki Piątek)
Urząd Miasta będzie czynny do godz. 14.00
STRONA
10
MARZEC
2016/69
WYSTAWA „DLA CIEBIE,
POLSKO I DLA TWOJEJ
CHWAŁY. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
POMORZA I KUJAW”
Dzięki staraniom Pani Mirosławy Meyer do Jastarni zawitała
wystawa „Dla Ciebie, Polsko i dla Twojej chwały. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”. Podczas uroczystości otwarcia wystawy w piątek 18 marca uhonorowano emerytowaną nauczycielkę z Kuźnicy, Panią Ewę Muża, represjonowaną w okresie PRL,
m.in. za wywieszenie na szkole flagi watykańskiej podczas
wizyty Ojca Świętego w Polsce w 1979 r. oraz za przeprowadzenie lekcji o laureatach Nagrody Nobla w 1984 r., w tym o
Lechu Wałęsie.
Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością i przemówieniami Krzysztof Drażba z Referatu Edukacji Historycznej
IPN w Gdańsku, Wojciech Książek, były wiceminister edukacji
oraz Barbara Bakun – Czyżykowska Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Oświaty Ziemi Puckiej. W uroczystości udział wzięli
mieszkańcy oraz nauczyciele i dzieci z obu naszych szkół.
WAŻNA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W JASTARNI
Po trwających kilka miesięcy odbiorach technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe SA
oddały do użytkowania przejazd kolejowy w ciągu ulicy Kościuszki. O takie rozwiązanie przejazdu przez linię kolejowa Reda – Hel władze Jastarni zabiegały od kilkunastu
lat. Jednocześnie ze względu na ograniczona widoczność w tym miejscu oraz bezpośrednie sąsiedztwo przejazdu na ul. Kościuszki dotychczasowy przejazd w ciągu
ul. Zdrojowej został „zdegradowany” do roli przejścia dla pieszych. Wprowadzeniu
zmian organizacji ruchu towarzyszy zmiana oznakowania drogowego, na które uwagę
winni zwrócić miejscowi kierowcy jeżdżący zwykle „na pamięć”.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Kościuszki w Jastarni.
Przejście osobowe w ciągu ul. Zdrojowej w Jastarni.
OG ŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U z 2015 r.,
poz.1774)
Burmistrz Miasta Jastarni
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta w Jastarni przy ul. Portowej
24 oraz na stronie internetowej
www.bip.jastarnia.pl na okres
21 dni wywieszony został wykaz
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasta Jastarni
przeznaczonych do zbycia:
- w drodze bezprzetargowej w
ramach zamiany gruntów, położonej
w Jastarni przy ul. Jeżynowej,
- w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków
zagospodarowania działki przyległej
w Jastarni przy ul. Ogrodowej i
Sztormowej.

Podobne dokumenty

WIELKIE WYDARZENIE U JASTARNICKICH STRAŻAKÓW 2 MAJA

WIELKIE WYDARZENIE U JASTARNICKICH STRAŻAKÓW 2 MAJA z podaną niżej definicją ] podaną w par. 2 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia przyjętego uchwałą Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. ]. Właś...

Bardziej szczegółowo