SPM INSTRUMENT - Katalog produktów

Transkrypt

SPM INSTRUMENT - Katalog produktów
,BUBMPH1SPEVLUØX
2010-06
Katalog produktów
1
Przyrz¹dy przenoœne i Programy do Monitorowania Stanu
2
Systemy Kontroli Ci¹g³ej &06&000*
3
Adaptery, Przetworniki i Narzêdzia
4
Akcesoria do Zdalnej Kontroli
5
Przewody, Z³¹cza i Narzêdzia
6
Przyrz¹dy do kontroli drgañ
7
Narzêdzia diagnostyczne do obs³ugi Remontów
8
Systemy do osiowania maszyn i Podk³adki
9
Przyrz¹dy do pracy w atmosferze Ex-proof
10
3URGXNW\VSHFMDOQHLZ\FRIDQH]SURGXNFML
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
Tel. +48 22 )DNV • [email protected] • www.asinstrument.com.pl ISO 9001 © Copyright SPM 2001-04. 71500.Y
Katalog produktów
1
Przyrz¹dy przenoœne i Programy do Monitorowania Stanu
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
Tel. +48 22 )DNV • [email protected] • www.asinstrument.com.pl ISO 9001 © Copyright SPM 2001-04. 71500.Y
/HRQRYDŒ,QILQLW\3ODWIRUPD
15310
LEO801
LEO802
14715
CAS16
Leonova™ ,QILQLW\to rĊczny analizator stanu maszyn, wyposaĪony
&]ĊĞFLV\VWHPX/HRQRYD,QILQLW\VąRSLVDQHQDVWURQDFKNDWDORJRZ\FK
ZNRORURZ\ ekran dotykowy i dziaáający w systemie :indows CE.
7'SRGDQ\FKQDOLĞFLHSRQLĪHM
=DZV]HVąZQLP]DZDUWHQDVWĊSXMąFHIXQNFMH]QLHRJUDQLF]RQ\P
XĪ\WNRZDQLHP
=ELHUDQLHGDQ\FK]SURJUDPHP&RQGPDVWHUŠ1RYD
3RPLDUGUJDĔ]JRGQLH],62
3RPLDUSUĊGNRĞFL
3RPLDUWHPSHUDWXU\
6\JQDá\DQDORJRZHQDWĊĪHQLHLQDSLĊFLH
2GF]\WL]DSLVUDGLRZ\ZLGHQW\ILNDWRUDFK&RQG,'Š
6SHF\ILNDFMDSU]\U]ąGX7'
:\EyUIXQNFMLSU]\U]ąGX7'
3RPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKG%PG%F7'
3RPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK/5+57'
6306SHFWUXP7'
.RQWURODGUJDĔ]JRGQLH],627'
.RQWURODGUJDĔ]JRGQLH],62]ZLGPHP7'
:LGPR))7]V\PSWRPDPL7'
(9$0Š2FHQDDQDOL]\ZLGPDGUJDĔ7'
7U\EUĊF]Q\LORĞü]DSLVyZGRZROQD
.RQWURODSXQNWyZWHNVWGRZROQ\
.RQWURODGUJDĔNDQDáRZDV\PXOWDQLF]QD7'
5R]ELHJ:\ELHJL7HVWXGHU]HQLRZ\7'
*áyZQHIXQNFMH/HRQRYDZ\ELHUDQHSU]H]XĪ\WNRZQLNDVąSRGDQH
$QDOL]D2UELW\7'
QDVWURQLH7':UD]]SRPLDUHPV\QFKURQLF]Q\PREZLHGQLą
SRZLĊNV]HQLHPU]HF]\ZLVW\PRUD]ZLGPHP]OLQLDPLRG
GRN+]/HRQRYD,QILQLW\RIHUXMHSHáQ\SDNLHWDQDOL]\GUJDĔ
630SRQDGWRZ\NRU]\VWXMHQRZąQRUPĊ,62]WDEHOąRFHQ\
]PLHU]RQ\FKSUĊGNRĞFLSU]\VSLHV]HQLDLSU]HPLHV]FHQLDGUJDĔ'OD
MHGQRLGZXSáDV]F]\]QRZHJRZ\ZDĪDQLDZLUQLNyZ]DVWRVRZDQR
SURVW\ZREVáXG]HJUDILF]Q\SU]HZRGQLNREOLF]DMąF\REFLąĪQLNLLLFK
SRáRĪHQLH'ODRVLRZDQLDZDáyZ/HRQRYD,QILQLW\Z\NRU]\VWXMH]D
DZDQVRZDQąWHFKQLNĊODVHURZą]PRGXORZDQąZLą]NąáDWZąZFH
ORZDQLXLSUHF\]\MQ\PREOLF]DQLXSRáRĪHQLDZDáyZ
:\ZDĪDQLH7'
2VLRZDQLHZDáyZ7'
1DJU\ZDQLHGáXJRRNUHVRZH7'
8VáXJL7'
3RNURZLHFRFKURQQ\QDSU]\U]ąG7'
3U]HWZRUQLNLLSU]HZRG\SRPLDURZH7'
$NFHVRULDGRZ\ZDĪDQLD7'
-HGRVWNDGHWHNWRUD/LQH/D]HU7'
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
/(2/HRQRYD,QILQLW\6]DUDZUD]]SDVNLHPLZVNDĨQLNLHP
3RNURZLHFRFKURQQ\QDSU]\U]ąG
/(2/HRQRYD,QILQLW\1LHELHVNDZUD]]SDNLHPLZVNDĨQLNLHP
&$6:DOL]NDWUDQVSRUWRZD]WZRU]\ZDZ\áRĪRQDJąENą
àDGRZDUND9$&+](XURSOXJ
àDGRZDUND9$&+]86SOXJ
&]ĊĞFL]DPLHQQH
àDGRZDUND9$&+]8.SOXJ
:VNDĨQLNGRHNUDQXGRW\NRZHJR
&$%3U]HZyGGRWUDQVIHUX86%3DVHNWUDQVSRUWRZ\
&$%3U]HZyGGRWDQVIHUX56SLQyZ3523URJUDP/HRQRYDVHUYLFH
.OLSGRWUDQVSRUWX,QVWUXNFMD3RF]ąWHNXĪ\WNRZDQLD
3U]HZRGQLNXĪ\WNRZQLND/HRQRYD,QILQLW\
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 200-
/HRQRYDŒ,QILQLW\6SHF\ILNDFMDSU]\U]ąGX
32
285
63
102
63
Leonova™ to wielofunkcyjny rĊczny rejestrator danych. Instrument jest
WDQLH]IXQNFMLRSLVDQ\FKSRQLĪHM3ODWIRUPD,QQHIXQNFMHGLDJQRVW\F]QH
wyposaĪony w klawiaturĊ i ekran dotykowy. Podstawowe ustawienia do
i analityczne, takie jak SRPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKSRPLDUGUJDĔD
pomiaru mogą byü wprowadzane rĊcznie lub pobierane z oprogramowania
QDOL]D2UELW\ wywaĪanie wirnikówLRVLRZDQLHZDáyZVąZ\ELHUDQHSU]H]
Condmaster®1RYD
uĪytkownika. :FHOX]DSR]QDQLDVLĊ]GDQ\PLWHFKQLF]Q\PLLVSHF\ILNDFMą
/HRQRYD,QILQLW\MHVW]DZV]H]DSURJUDPRZDQDQDQLHRJUDQLF]RQHNRU]\V
QDOHĪ\]DMU]HüGROLVW\VWURQSRGDQ\FKQDVWURQLH7'
Dane techniczne przyrządu
NatĊĪenie drgaĔ ( ISO 2372 )
Obudowa:
ABS/PC, Santoprene, IP54
Mierzone wielkoĞci:
Wymiary:
285 x 02 x 63 mm
Waga:
0 g
Klawiatura:
uszczelniona, klawisze dotykowe
WyĞwietlacz:
ekran dotykowy, 7)7NRORURZ\
prĊdkoĞü drgaĔ, wartoĞü RMS,
zakres 0000 Hz
Wybór tabeli oceny :
Sygnaá wejĞciowy do
przetwornika drgaĔ :
za pomocą menu, zgodnie z ISO 2372
Typy przetworników:
GRZROQ\SU]HPLHV]F]HQLHSUĊGNRĞüOXE
Kanaáy do pomiaru drgaĔ
dwaSRPLDUV\PXOWDQLF]Q\
< 8 VSS (wartoĞü szczytowa), W\SX,(3(
,&3zasilan\ mA PRĪHE\üQDVWDZLDQ\
QD2Q2II
240 x 320 pikseli, x mm, podĞwietle
QLHregulowane
Gáówny procesor:
0+]Intel®;6FDOHŠ
PamiĊü:
64 MB5$0,flash 32 MBUR]V]HU]DOQDGR*%
SU]\VSLHV]HQLH z wyjĞciem napiĊciowym
System operacyjny:
Microsoft Windows® CEQHW
Porty komunikacyjne:
RS232 i USB
Pomiar prĊdkoĞci obrotowej
Zakres dynamiki:
przetwornik A/D 6-bitowy, automatyczne
Zakres pomiaru:
0GR60 000 obr./min
ustawienie wzmocnienia
RozdzielczoĞü:
obr./min
WskaĨnik stanu maszyny:
diody LED — zielona, Īóáta i czerwona
DokáadnoĞü:
± ( obr. + 0,% doká. odczytu)
Zasilanie:
akumulatory litoweGRáDGRZ\ZDOQH
Typ przetwornika:
TAD-8 impulsy TTL
Czas pracy z akumulatora
co najmniej 8 godz. przy normalnym uĪyciu
Pomiar temperatury
Temperatura podczas pracy: 0-50°C
Temp. podczas áadowania akumulatorów:
Funkcje ogólne:
0-45°C
wybór jĊzyka, wskaĨnik naáadowania
akumulatora, test linii przetwornika, wybór
ukáadu jednostek (metryczny lub calowy)
Ident. punktów pomiarowych transponder radiowy komunikujący siĊ ze
Zakres pomiaru:
RozdzielczoĞü:
Typ przetwornika:
–50GR+440°C GRƒ)
°C ƒ)
TEM- z koĔcówką TEN-0 (temperatura
powierzchni) lub TEN- (temperatura cieczy)
Sygnaáy analogowe
Zakresy pomiaru:
wskaĨnikami CondID™GRRGF]\WX]DSLVX,
0... V nap. staáe, 0...0 V nap. staáe,
0...20 mA, 4...20 mA
RGOHJáRĞümaks. 50 mm
=LQWHJURZDQ\HOHNWURQLF]QLH3LH]RHOHNWU\F]Q\
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 200-
/HRQRYDŒ,QILQLW\)XQNFMHZ\ELHUDQHSU]H]XĪ\WNRZQLND
70
/HRQRYD ,QILQLW\3ODWIRUPD
]DZV]HGRVWĊSQLHRJUDQLF]RQ\
=DSLVGDQ\FK]SURJUDPHP&RQGPDVWHUŠ
506GUJDĔ,62
3RPLDUSUĊGNRĞFLREURWRZHM
3RPLDUWHPSHUDWXU\
6\JQDá\DQDORJRZHSUąGRZHLQDSLĊFLRZH
2GF]\WL]DSLV]GR]QDF]QLNyZ&RQG,'Š]SDPLĊFLą
5ĊF]QHUHMHVWURZDQLHGRZROQ\FKZLHONRĞFL
.RQWURODSXQNWyZ]ZSURZDG]DQLHPGRZROQ\FKWHNVWyZ
W celu uzyskania optymalnego zakresu moĪliwoĞci funkcjonalnych oraz
/HRQRYDDXWRPDW\F]QLH]PQLHMV]DOLF]EĊNUHG\WyZZ]ELRUQLNXZPRPHQFLH
FHQ\RGSRZLHGQLRGRSRWU]HEXĪ\WNRZQLF\/HRQRYDPRJąZ\EUDüMHGQą
QDFLĞQLĊFLDNODZLV]D0HDVXUH3RPLDU7DNZLĊFNRV]W\RSHUDF\MQH
OXEZV]\VWNLHIXQNFMLGLDJQRVW\NLVWDQXLREVáXJLSRQLĪHMZGZyFKUyĪ
Q\FKRSFMDFK]DNXSX:\EyUMHVWSRPLĊG]\GRVWĊSHPEH]RJUDQLF]HĔOXE
]DOHĪąRGOLF]E\Z\NRQDQ\FKSRPLDUyZ=ELRUQLNNUHG\WyZMHVWGRáDGRZ\ZDQ\
LOXEnowe funkcjeGRGDQHSRSU]H]ZJUDQLH]DNRGRZDQHJRSOLNXRWU]\
OLPLWRZDQ\P)XQFWLRQ8VH
PDQHJRSR]DPyZLHQLXRGORNDOQHJRG\VWU\EXWRUD
:SU]\SDGNXXĪ\WNRZDQLDOLPLWRZDQHJRFHQD]DNXSXMHVW]QDF]QLHQLĪV]D
=DWRXĪ\WNRZQLNSáDFL]DWDQNRZDQLHNUHG\WyZ
)XQNFMHEH]RJUDQLF]HĔLOLPLWRZDQHPRJąE\üVWRVRZDQHZGRZROQHM
NRPELQDFML)XQNFMHplatformy są zawsze dostĊpneEH]RJUDQLF]HĔ
)XQNFMHEH]RJUDQLF]HĔ
)XQNFMHOLPLWRZDQH)XQFWLRQ8VH
/(23RPLDUPHWRGąLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKG%PG%F
/(23RPLDUPHWRGąLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK/5+5
/(26306SHFWUXPŠ
LEO Drgania zgodnie z ISO 086, z widmem drgaĔ
LEO
Pomiar metodą impulsów uderzeniowych, dBm/dBc
LEO
Pomiar metodą impulsów uderzeniowych, LR/HR
LEO
LEO
SPM Spectrum®
Drgania zgodnie z ISO 086, z widmem
/(2:LGPR))7]V\PSWRPDPL
LEO Analiza oceny drgaĔ metodą EVAM®V\JQDáF]DVRZ\
/(2.RQWURODGUJDĔNDQDáRZDV\PXOWDQLF]QD
/(2:LGPR))7]V\PSWRPDPL
LEO Analiza oceny drgaĔ metodą EVAMV\JQDáF]DVRZ\
/(2.RQWURODGUJDĔNDQDáRZDV\PXOWDQLF]QD
/(25R]ELHJ:\ELHJL7HVWXGHU]HQLRZ\
/(25R]ELHJ:\ELHJL7HVWXGHU]HQLRZ\
/(2$QDOL]D2UELW\
/(2OLQLLN+]
LEO
/(2$QDOL]D2UELW\
/(2OLQLLN+]
Pomiar metodą impulsów uderzeniowych, G%PG%FLLR/HR
LEO
Pomiar metodą impulsów uderzeniowych, dBm/dBc i LR/HR
/(2:\ZDĪDQLHMHGQRSáDV]F]\]QRZH
LEO
WywaĪanie jednopáaszczyznoweXUXFK XUXFK
/(2:\ZDĪDQLHGZXSáDV]F]\]QRZH
LEO
WywaĪanie dwupáaszczyznowe
/(2:\ZDĪDQLHMHGQRLGZXSáDV]F]\]QRZH
LEO
WywaĪanie jedno- i dwupáaszczyznowe
/(22VLRZDQLHZDáyZ
LEO
2VLRZDQLHZDáyZ
2SFMH
/(21DJU\ZDQLHGáXJRRNUHVRZH
/(25R]V]HU]HQLHSDPLĊFL0%
/(25R]V]HU]HQLHSDPLĊFL*%
/(25R]V]HU]HQLHSDPLĊFL*%
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 200
/HRQRYDŒ,QILQLW\3RPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKG%PG%F
delta
Oryginalna metoda SPM (Shock Pulse Method — metoda impulsów
Na amplitudĊ impulsu uderzeniowego mają wpáyw trzy gáówne czynniki:
uderzeniowych) jest stosowana z wielkim powodzeniem od ponad
•
prĊdkoĞü toczenia siĊ (co wynika z wielkoĞci áoĪyska i prĊdkoĞci
obrotowej)
30 lat. Metoda ta pozwala na szybkie, áatwe i niezawodne
diagnozowanie stanu roboczego áoĪysk z elementami tocznymi.
•
gruboĞü warstwy smarnej (oddzielającej powierzchnie metalowe
na styku z elementem tocznym) — gruboĞü warstwy smaru zaleĪy
od iloĞci wprowadzonego smaru oraz od wyregulowania
i wstĊpnego obciąĪenia áoĪyska
•
stan mechaniczny powierzchni áoĪysk (chropowatoĞü, naprĊĪenie,
uszkodzenia, luĨne drobiny metalu).
Sygnaá
Z biegiem czasu eksploatacji áoĪyska zaczynają w nim wystĊpowaü
uderzenia na styku miĊdzy obciąĪonym elementem tocznym a bieĪnią.
Te uderzenia są wykrywane przez przetwornik SPM, który wyprowadza
impulsy elektryczne proporcjonalne do wielkoĞci udaru.
Dane wejĞciowe
W odróĪnieniu od przetworników wibracji, przetwornik impulsu
Wpáyw prĊdkoĞci toczenia siĊ na sygnaá jest niwelowany dziĊki
wprowadzeniu jako danych wejĞciowych prĊdkoĞci obrotowej i Ğrednicy
waáu z rozsądną dokáadnoĞcią. Pozwala do na ustawienie wartoĞci
początkowej (dBi), wyznaczającej początek znormalizowanej skali
stanu maszyny.
udarowego dokonuje pomiaru na starannie dostrojonej czĊstotliwoĞci
rezonansowej 32 kHz, co umoĪliwia kalibrowany pomiar amplitudy
impulsu udarowego.
Pomiar
Ocena
Licznik impulsów uderzeniowych zlicza czĊstoĞü wystĊpowania
WartoĞü początkowa i zakres trzech stref stanu (zielony, Īóáty,
czerwony) zostaáy ustalone empirycznie przez testowanie áoĪysk
w róĪnych warunkach eksploatacji. O zakwalifikowaniu áoĪyska do
danej strefy stanu decyduje wartoĞü maksymalna. WartoĞü táa oraz
delta (dBm minus dBc) wskazują na jakoĞü smarowania lub problemy
z montaĪem i regulacją áoĪyska.
impulsów (liczbĊ przychodzących impulsów uderzeniowych na
sekundĊ), zmieniając próg pomiarowy, aĪ zostaną wyznaczone dwa
poziomy amplitudy:
•
Poziom táa (ok. 200 przychodzących impulsów na sekundĊ) —
poziom ten jest wyĞwietlany jako dBc ( wartoĞü táa w decybelach ).
•
Poziom maksymalny (najsilniejszy przychodzący udar poniĪej
2 sekund) — poziom ten jest wyĞwietlany jako dBm ( wartoĞü
maksymalna w decybelach ). Korzystając z migającego wskaĨnika
lub sáuchawek, operator moĪe ustaliü wartoĞü szczytową przez
Dane techniczne
Zakres pomiaru:
RozdzielczoĞü:
DokáadnoĞü:
± dBsv
Typy przetworników:
SPM 40000/42000, przetwornik z sondą
i przetwornik z szybkzáączką do adapterów
prĊdkoĞü obrotowa, Ğrednica waáu ( lub
numer ISO áoĪyska )
wartoĞü maksymalna dBm, ocena ( w skali
zielony-Īóáty-czerwony), wartoĞü dBc,
wartoĞü szczytowa, sygnaá akustyczny
impulsu uderzeniowego ( w sáuchawkach)
zwiĊkszanie wartoĞci progowej pomiaru do poziomu, przy którym
Dane wejĞciowe:
przestaje byü rejestrowany sygnaá.
Ze wzglĊdu na bardzo duĪy zakres dynamiczny, impulsy uderzeniowe
–9...99 dBsv
dBsv
Dane wyjĞciowe:
są mierzone w decybelach (zwiĊkszenie 000-krotne oznacza
zwiĊkszenie od 0 do 60 dB).
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
/(20HWRGDLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKG%PG%FEH]RJUDQLF]HĔ
/(20HWRGDLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FKG%PG%FOLPLWRZDQD
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 20
/HRQRYDŒ,QILQLW\3RPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK/5+5
-DNRĞüVPDURZDQLD
3ROHRFHQ\RNUHĞORQHSU]H]
JHRPHWULĊáRĪ\VNDLSUĊGNRĞü
.DOLEUDFMD
Metoda LR/HR zostaáa opracowana jako rozwiniĊcie oryginalnej metody
WartoĞü LUB wynosząca 0 oznacza, Īe áoĪysko pracuje na sucho; im
impulsów uderzeniowych SPM i sáuĪy do diagnozowania stanu áoĪysk
wyĪsza wartoĞü tego wskaĨnika, tym wiĊksza jest gruboĞü warstwy smaru.
tocznych. Metoda ta umoĪliwia dokáadną analizĊ stanu filmu smarnego na
WartoĞü COND wynosząca okoáo 30 oznacza, Īe na powierzchni wystĊpuje
styku elementów tocznych oraz zawiera modele obliczeniowe pozwalające
naprĊĪenie lub początki uszkodzenia; im wyĪsza wartoĞü tego wskaĨnika,
na wskazanie optymalnego Ğrodka smarnego. NiewáaĞciwe smarowanie jest
tym uszkodzenie jest powaĪniejsze. Ogólny wskaĨnik stanu áoĪyska
pierwotną przyczyną wiĊkszoĞci awarii áoĪysk.
przybiera nastĊpujące wartoĞci:
Sygnaá i pomiar
CODE A — áoĪysko w dobrym stanie
CODE B — záe nasmarowanie
Przetwornik i procedura pomiaru są takie same jak dla metody dBm/dBc
CODE C — áoĪysko suche, ryzyko uszkodzenia
(TD-59a). Licznik impulsów uderzeniowych zlicza czĊstoĞü wystĊpowania
CODE D — áoĪysko uszkodzone.
impulsów ( liczbĊ przychodzących impulsów uderzeniowych na sekundĊ ),
Podprogram LUBMASTER oblicza oczekiwany pozostaáy czas Īycia áoĪyska
zmieniając wzmocnienie, aĪ zostaną wyznaczone dwa poziomy amplitudy:
na podstawie jego aktualnego stanu, wartoĞci pomiaru udarów oraz danych
HR — poziom górny czĊstoĞci wystĊpowania, wyznaczający táo udarów (ok.
na temat typu smaru, lepkoĞci smaru, obciąĪenia i temperatury roboczej.
000 przychodzących impulsów na sekundĊ)
Kalibracja
LR — poziom dolny czĊstoĞci wystĊpowania, wyznaczający poziom silnych
DokáadnoĞü metody LR/HR jest zwiĊkszona dziĊki wspóáczynnikowi
smarowania (wskaĨnik COMP), który jest uĪywany w przypadku áoĪysk
]minimalnym obciąĪeniem lub w przypadku, gdy punkty pomiarowe nie
zapewniają dobrej jakoĞci pomiaru (w obu tych przypadkach uzyskuje siĊ
niedostateczną moc sygnaáu). Na podstawie danych katalogowych áoĪysk
oraz danychRZáDĞFLZRĞFLDFKVPDUyZ/HRQRYDREOLF]DQRUPDOQ\SR]LRP
udarów (ok. 40 przychodzących impulsów na sekundĊ)
LR i HR to wartoĞci nieobrobione, mierzone w dBsv (decibel shock value —
wartoĞü udaru w decybelach).
Dane wejĞciowe
Metoda LR/HR wymaga dokáadniejszych danych na temat áoĪyska, poniewaĪ
jego geometria, wielkoĞü i prĊdkoĞü obrotowa mają wpáyw na poziom
udarów, a tym samym na analizĊ stanu warstwy oĞrodka smarnego w
udarów dla GREUHJRáRĪ\VNDLSU]HSURZDG]DNRPSHQVDFMĊQLHQRUPDOQLH
VáDEHJRV\JQDáXSU]HGZSURZDG]HQLHPZ\QLNyZRFHQ\
Dane techniczne
okreĞlenie typu i wielkoĞci áoĪyska. Najwygodniej jest wprowadziü te dane
Zakres pomiaru:
RozdzielczoĞü:
DokáadnoĞü:
–9GR99 dBsv
dBsv
± dBsv
przez podanie numeru ISO áoĪyska, co pozwala systemowi Leonova na
Typy przetworników::
SPM 40000/42000, przetwornik z sondą
i przetwornik z szybkzáączką do adapterów
prĊdkoĞü obrotowa, typ i Ğrednia Ğrednica waáu (lub
numer ISO áoĪyska)
LR i HR (wartoĞci udarów), wskaĨnik stanu áoĪyska
(CODE A GR CODE D), ocena (w skali zielony-Īóátyczerwony), wskaĨnik LUB (stan warstwy smaru),
wskaĨnik COND (stan powierzchni)
nieuszkodzonym áoĪysku. NiezbĊdne jest podanie prĊdkoĞci obrotowej oraz
wyszukanie danych w katalogu áoĪysk.
Ocena
Po dokonaniu pomiaru Leonova wyprowadza nastĊpujące dane:
•
ogólny wskaĨnik stanu áoĪyska (CODE)
•
wartoĞü okreĞlającą stan warstwy smaru (LUB)
•
wartoĞü okreĞlającą uszkodzenie powierzchni (COND).
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane wejĞciowe:
Dane wyjĞciowe:
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
/(20HWRGDLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK/5+5EH]RJUDQLF]HĔ
/(20HWRGDLPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK/5+5OLPLWRZDQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 200-
/HRQRYDŒ,QILQLW\$QDOL]D2UELW\
&$%
$QDOL]D2UELW\MHVWIXQNFMąSRPLDUXGUJDĔRIHURZDQąSU]H]/HRQRYD,Q
:\NUHVRUELW\SRND]XMHZ\NUHVOLQLLNDĪGHJRREURWXSOXVLFKXĞUHGQLH
ILQLW\DOERZZHUVMLOLPLWRZDQHM/(2OXEEH]RJUDQLF]HĔ/(2
QLH8Ī\WNRZQLNPRĪHZ\EUDüSRGJOąGNDĪGHJRSRMHG\QF]HJRREURWX
:\QLNRZ\Z\NUHVRUELW\SRND]XMHSU]HPLHV]F]DQLHVLĊRVLZDáXLMHVWVWR
MDNLXĞUHGQLHQLHZV]\VWNLFKREURWyZ
VRZDQ\GRZ\NU\ZDQLDZDGWDNLFKMDNZ\WDUFLDQLHZ\ZDJDUR]RVLRZDQLH
OXEZLUROHMRZ\ZXU]ąG]HQLDFK]áRĪ\VNDPLĞOL]JRZ\PL
3RPLDU\Vą]Z\NOHZ\NRQ\ZDQHQDEXIRURZDQ\FKZ\MĞFLDFKV\VWHPXRFK
URQ\PDV]\Q]DSRĞUHGQLFWZHP0RGXáX2UELW\0RGXáMHVWSRGáąF]R
:\EUDQ\Z\NUHVMHVW]D]QDF]RQ\QDQLHELHVNR]QLHELHVNąVWU]DáNą
ZVND]XMąFąNąWLZDUWRĞFL[\GODWHJRNąWD8Ī\WNRZQLNPRĪHSU]HVX
ZDüVWU]DáNĊQDHNUDQLHSU]H]GRWNQLĊFLHLSU]\WU]\PDQLHQDZ\NUHVLH
RUELW\
Q\GRSRUWyZ/HRQRYDGUJDĔLREURWRPLHU]D6\JQDá\ZHMĞFLRZHNDQDá;
-HĞOLSU]\SLVDQLHRUELW\MHVWXVWDZLRQHZ&RQGPDVWHU1RYDSURJLD
NDQDá<LREURWRPLHU]VąSRGáąF]RQH]áąF]DPL%1&
ODUPRZHPRJąE\üXVWDORQHQDRVL;L<DZ\QLNLSRPLDUXRFHQLDQH
VNDOD]LHORQRĪyáWRF]HUZRQD
3RPLDU\PRJąE\üZ\NRQ\ZDQHWDNĪHQSSU]\XĪ\FLXDNFHOHURPHWUyZ
ZFHOXX]\VNDQLDZ\NUHVXSU]HVXQLĊFLDPDV]\Q\ZGZyFKNLHUXQNDFK
:\PDJDQ\MHVWSRPLDUGUJDĔGZXNDQDáRZ\V\PXOWDQLF]Q\LGZDSU]HWZRU
'DQHWHFKQLF]QH
,ORĞüGRGRP\ĞOQLH
QLNLXPLHV]F]RQHQDNąFLHVWRSQLZ]JOĊGHPVLHELHSOXVV\JQDáZ\]ZD
7\SILOWUD%H]ĞUHGQLR]DNUHVRZ\QLVNR]DNUHVRZ\
ODMąF\]VRQG\REURWRPLHU]D
-HGQRVWNDV\JQDáX',639(/$&&
8VWDZLHQLD]DZLHUDMąW\SSU]HWZRUQLNDMHGQRVWNĊV\JQDáXLW\SILOWUDRUD]
&]DVSRPLDUXGRREURWyZ
DOERĞURGNRZ\]DNUHVF]ĊVWRWOLZRĞFLGRP\ĞOQLHDOERGROQ\]DNUHV,ORĞü
=DNUHVREURWyZGRREUPLQ
MHVWXVWDZLDQDRGGRP\ĞOQLHDOHXĪ\WNRZQLNPRĪHZ\EUDüRGGR
7\S\SU]HWZRUQLNyZ:\MĞFLDEXIRURZDQH]$3,]V\VWHPX
3UyJZ\]ZDODQLD$XWRPDW\F]Q\
3DUDPHWULORĞFLREURWyZPDNV\PDOQLHRNUHĞODLORĞüREURWyZZDáHP
RFKURQQHJRSRSU]H]0RGXá2UELW\
DE\RWU]\PDüLZ\ĞZLHWOLüQDZ\NUHVLHRUELW\
DOWHUQDW\ZQHSU]HWZRUQLNLGUJDĔ6/'
OXEW\SX,(3(,&3]Z\MĞFLHPQDSLĊFLRZ\P
3RGF]DVSRPLDUXRNQRZ\QLNRZHSRND]XMHSU]HPLHV]F]HQLHZNLHUXQNX[
L\QDNDĪG\REUyW.LHG\SRPLDUMHVWNRPSOHWQ\ZLGRF]QDMHVWĞUHGQLDLOR
ĞFLPLHU]RQ\FKREURWyZ
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
/(2$QDOL]D2UELW\EH]RJUDQLF]HĔ
/(2$QDOL]D2UELW\OLPLWRZDQD
0RGXá2UELW\]XFKZ\WHP
=HVWDZSU]HZRGyZSRPLDURZ\FK[%1&%1&
&$%3U]HZyGREURWRPLHU]DVSLUDOQ\
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
&RS\ULJKW630
/HRQRYDŒ,QILQLW\±3RNURZLHFRFKURQQ\
3RNURZLHFRFKURQQ\MHVWRSFMRQDOQ\PDNFHVRULXPSU]H]QDF]RQ\P
'DQHWHFKQLF]QH
GRSU]HQRĞQHJRDQDOL]DWRUDVWDQXPDV]\Q/HRQRYD70,QILQLW\3RNURZLHF
0DWHULDá)DEU\F]Q\SROLHVWHU]REZyGNą]JąENą
Z\SURGXNRZDQ\]SRGV]\WHJRJąENąSROLHVWUX]DEH]SLHF]DSU]\U]ąG
RUD]RNQHP]SU]H]URF]\VWHMIROLL3&9
SU]HFLZNRXGHU]HQLRPRFKODSDQLXLEUXGRZL,33U]H]URF]\VWHRNQR
:]PRFQLHQLDXV]F]HOQLHQLD7DĞPDYHOFURSROLDPLG
]WZRU]\ZDSR]ZDODQDáDWZHNRU]\VWDQLH]NODZLDWXU\LHNUDQXGRW\NR
&LĊĪDUJ
ZHJR3RNURZLHFSRVLDGDXFKZ\W\GRSDVNDWUDQVSRUWRZHJRLZVNDĨQLND
$6,QVWUXPHQW3ROVND • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD7'<
‹ &RS\ULJKW630
7HO • )DNV • DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO • ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO
/HRQRYDŒ,QILQLW\3U]HWZRUQLNLLNDEOHSRPLDURZH
TEN10
SLD144B
SLD144F
TEN11
TEM11
CAB51
CAB48
TRX16
14765
TAD12
TAD10
TRA70
TRX17
TAD18
TAD15
TRA72
TAD11
81319
Przetworniki i kable pomiarowe do systemu Leonova™ są wybierane
Do pomiarów Impulsów Uderzeniowych naleĪy uĪywaü wyáącznie
zgodnie z zakresem funkcji pomiarowych danego przyrządu. Numery do
przetworników SPM. 'o drgaĔ, PRJąE\üVWRVRZDQHLQQHSU]HWZRUQLNL
zamawiania produktów są podane poniĪej.
]wyMĞFLHPnapiĊciowym
Monitorowanie impulsów uderzeniowych
Monitorowanie SUąGX i napiĊcia
TRA70
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkozáączką
CAB42
TRA72
Przetwornik impulsów uderzeniowych z sondą rĊczną
CAB36
3U]HZyG pomiarowy (,5 m), BNC
Monitorowanie prĊdkoĞci obrotowej
EAR0
Sáuchawki z osáonami uszu, typ na gáowĊ, z kablem
EAR
Sáuchawki z osáonami uszu, typ do kasku, z kablem
TAD0
TAD
Monitorowanie drgaĔ
6/'%Przetwornik drgaĔ M8 (2000 Hz)
6/')Przetwornik drgaĔ UNF /4"-28 (2000 Hz)
TRX6
Podstawa magnetyczna do przetwornika drgaĔ M8
TRX7
Sonda do przetwornika drgaĔ M8
CAB8
3U]HZyG pomiarowy, spiralny, Lemo-SLQ
CAB8-L
3U]HZyG pomiarowy, Lemo-SLQ/ GáXJRĞüZP
CAB
3U]HZyG pomiarowy, NDQDáRZ\ Lemo
CAB4
3U]HZyG telekomunikacyjny do programu iLearn
TAD5
TAD2
TAD3
TAD7
TAD4
TAD6
TAD8
3U]HZyG do sygnaáów analogowych
Adapter kontaktowy do sondy tachometrycznej
Element kontaktowy centralny do pomiaru prĊdkoĞci
obrotowej, krótki
Element kontaktowy centralny do pomiaru prĊdkoĞci
obrotowej, dáugi
Tarcza kontaktowa do pomiaru prĊdkoĞci obwodowej
(m/min)
Tarcza kontaktowa do pomiaru prĊdkoĞci obwodowej
(jardy/min)
Tarcza kontaktowa do pomiaru prĊdkoĞci obwodowej
(stopy/min)
TaĞma odblaskowa, paczka 5 arkuszy
TaĞma odblaskowa do cienkich waáów, 5 arkuszy
Sonda tachometryczna z SU]HZRGHP
:\ZDĪDQLH
&$%3U]HZyGGR7$'GáXJRĞüP
3RGVWDZNDPDJQHW\F]QD
Monitorowanie temperatury
8FKZ\WGRVRQG\REURWRPLHU]D7$'
TEN0
KoĔcówka sondy temperatury ( stykowa )
CzĊĞci zamienne
TEN
KoĔcówka sondy temperatury ( do cieczy )
308
Tulejka do koĔcówki sondy TRA-72
Sonda temperatury z SU]HZRGHP
CAB37
3U]HZyG do sondy TRA-72 (,5 m)
CAB0
3U]HZyG spiralny do TAD-8, TMM-
TEM
$6,QVWUXPHQW3ROVND• 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Tel +48 22 • Faks +48 22 • DsNr]@Dsinstrument.com.pl • www.Dsinstrument.com.pl
TD-Y
Copyright SPM 200-
Przetwornik impulsów uderzeniowych z sond¹ TRA-72
TRA-72
TRA-72 to sonda rêczna przeznaczona do u¿ytku z przyrz¹dem Leonova. Sonda jest czu³a kierunkowo i musi byæ
dociskana zgodnie z osi¹ ³o¿yska z odchyleniem od kierunku
nie wiêkszym ni¿ ±5°. Koñcówka sondy jest sprê¿ysta i porusza
siê w obrêbie tulejki zrobionej z gumy chloroprenowej
(neopren). Mo¿e pracowaæ w temperaturze do 110° C.
Punkty pomiarowe dla sondy przetwornika powinny byæ
umieszczone bezpoœrednio na obudowie ³o¿yska a œcie¿ka
sygna³u w linii prostopad³ej do powierzchni styku. Najsilniejsze
impulsy uderzeniowe wysy³ane s¹ ze strefy obci¹¿enia
elementów tocznych w ³o¿ysku. Strefa obci¹¿enia dla
obci¹¿enia poprzecznego obejmuje obszar ±45° od kierunku
obci¹¿enia, a dla obci¹¿enia wzd³u¿ osi obszar ten obejmuje
360°. Dopóki przemieszczanie siê impulsów uderzeniowych
do obudowy ³o¿yska ograniczone jest przez szerokoœæ ³o¿yska,
g³ówny strumieñ impulsów bêdzie ograniczony do obszaru
±60° od prostopad³ej do powierzchni toczenia. Punkty pomiarowe powinny byæ wyraŸnie zaznaczone, np. przy u¿yciu
znacznika SPM BEX-19.
BEX-20
BEX-21
Aby utrzymaæ sta³y nacisk na kocówkê sondy, dociœnij j¹ do
punktu pomiarowego, dopóki gumowa tulejka nie bêdzie
w kontakcie z powierzchni¹. Unikaj wciskania koñcówki sondy
we wg³êbienia i szczeliny mniejsze od koñcówki sondy.
Numery zamówieniowe
TRA-72
BEX-19
BEX-20
BEX-21
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana
Znacznik punktu pomiarowego
Wiert³o centruj¹ce
Pilnik obrotowy
maks. 60°
BEX-19
Czêœci zamienne
TRA-15
BAX-10
CAB-37
13108
Przetwornik z sond¹
Uchwyt sondy
Przewód do TRA-72, 1.5 m
Tulejka do koñcówki sondy
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD1
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 4 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2002-09. TD-170.Y
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹ TRA-70
TRA-70
TRA-70 to przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹ przeznaczony do pomiarów na adapterach instalowanych na sta³e. Przetwornik mo¿e byæ u¿ywany razem
z przyrz¹dem rêcznym Leonova. Szybkoz³¹czka tworzy
po³¹czenie bagnetowe razem z zainstalowanym na sta³e
adapterem.
Aby przymocowaæ TRA-70, dociœnij mocno przetwornik do
adaptera i obróæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Obróæ w przeciwnym kierunku aby od³¹czyæ przetwornik.
Dane techniczne
Zakres pomiaru
Obudowa
Zakres temperatury
Materia³, klucz
Pokrywa uchwytu
Przewód koncentryczny
Z³¹cze
Waga
Maks. 100 dBsv
Uszczelniona
-30° do +70° C
stal oksydowana
uretan
PCV, d³ugoœæ 1.5 m
BNC
250 g
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2002-09. TD-169.Y
%HDULQJ&KHFNHU7HVWHUàRĪ\VN
BC100
15288
Tester àRĪ\VNMHVWSU]\U]ąGHPSU]HQRĞQ\PGRV]\ENLHJR
LáDWZHJRSRPLDUXVWDQXáRĪ\VNDZGLDJQRVW\FH]DSRELHJDZ
F]HM2EVáXJLZDQ\MHVWSRSU]H]QDFLVNDQLHNODZLV]\DGDQH
SRGVWDZRZHSRPLDUyZVąZSURZDG]DQHUĊF]QLH
15287
15286
EAR12
7HVWHUàRĪ\VNPLHU]\LPSXOV\XGHU]HQLRZHSRSU]H]ZEXGR
ZDQąVRQGĊLWHPSHUDWXUĊSRZLHU]FKQLSU]\SRPRF\F]XMQLND
SRGF]HUZLHQL3U]\U]ąGPRĪHE\üWDNĪHVWRVRZDQ\MDNRHOH
NWURQLF]Q\VWHWRVNRSGRZ\NU\FLDQLHUHJXODUQ\FKGĨZLĊNyZ
maszyn
'DQHWHFKQLF]QH
2EXGRZD$%63&,3
:\PLDU\[[PP
[[FDOD
&LĊĪDUJIZáąF]QLH
]EDWHULDPL
.ODZLDWXUD0HPEUDQRZDXV]F]HOQLRQD
XV]F]HOQLHQLHVLOLNRQRZH
:\ĞZLHWODF]*UDILF]Q\PRQRFKURPDW\F]Q\
[SLNVHOLSRGĞZLHWODQ\/('
3RPLDULPSXOVyZXGHU]HQLRZ\FK
7HFKQLNLSRPLDURZHG%PG%F]DNUHVSRPLDURZ\
GRG%VYG%VY
7\SSU]HWZRUQLND:EXGRZDQDVRQGDUĊF]QD
3RPLDUWHPSHUDWXU\
,GHQW\ILNDFMDVWDQX=LHORQHĪyáWHLF]HUZRQHGRG\
áRĪ\VNĞZLHWOQH
=DNUHVWHPSHUDWXU\±WRR&GRR)
5R]G]LHOF]RĞüR&R)
7\SSU]HWZRUQLND&]XMQLN7HUPRHOHNWU\F]Q\736
ZEXGRZDQ\EH]NRQWD
NWRZ\F]XMQLNSRGF]HUZLHQL
,GHQW\ILNDFMDSRPLDUX1LHELHVNDGLRGDĞZLHWOQD
6WHWoVkRS
=DVLODQLHEDWHULH9$$DONDOLF]QH
OXEDNXPXODWRUNL
Tryb sluchawkowy
poziomowe wzmocnienie
ĩ\ZRWQRĞüEDWHULL!JRG]LQQRUPDOQHJRVWRVRZDQLD
1XPHU\NDWDORJRZH
7HPSHUDWXUDSUDF\R&GRR&R)GRR)
%&7HVWHUàRĪ\VNEH]EDWHULL
=áąF]DZHZQĊWU]QH/HPRNRQFHQWU\F]Q\GOD]HZQĊWU]
Q\FKSU]HWZRUQLNyZLPSXOVyZZ
VRQG]LHUĊF]QHMOXEV]\ENR]áąF]FH
$NFHVRULD
($56áXFKDZNL]RVáRQDPL
75$=HZQĊWU]Q\SU]HWZRUQLNZVRQG]LH
75$3U]HWZRUQLNZV]\ENR]áąF]FHGRDGDSWHUyZ
)XQNFMHJáyZQH:\ĞZLHWODQLHVWDQXEDWHULL7HVWOLQLL &$%3U]HZyGSRPLDURZ\P]áąF]D/HPR%1&
SU]HWZRUQLNDZ\EyUMHGQRVWNLSRPLD 3RNURZLHFQDVRQGĊ]HZQĊWU]QąQDSDVHN
URZHMPHWU\F]QHMOXEDQJLHOVNLHMPH 3RNURZLHFQDDNFHVRULDQDSDVHN
QX]V\PERODPLQLH]DOHĪQHRGMĊ]\ND 3RNURZLHFRFKURQQ\]NOLSHPL]SDVNLHP
]DSLVGRZDUWRĞFLSRPLDUyZ
$GDSWHU/HPR%1&
=áąF]H]HZQĊWU]QHPPVWHUHRPLQLZW\F]NDGR
VáXFKDZHN
$GDSWHU%1&71&]áąF]HMDFN
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWHX,62FHUWLILHG‹&RS\ULJKW6307'<
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹ TRA-74
TRA-74 jest przetwornikiem impulsów uderzeniowych
z szybkoz³¹czk¹. Jest u¿ywany do pomiarów na adapterach
zainstalowanych na sta³e. Szybkoz³¹czka tworzy bagnetowe
po³¹czenie z adapterem.:VSyáSUDFXMH]%&
W celu zamontowania TRA-74 dociœnij mocno przetwornik
do adaptera i obróæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W celu od³¹czenia obróæ przetwornik w lewo.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Maks. 100 dBsv
Obudowa
uszczelniona
Zakres temperatury
-30° do +70° C
Materia³ nasadki
stal oksydowana
Os³ona uchwytu
uretan
Przewód koncentryczny
PCV, d³ugoœæ 1.5 m
Z³¹cze/HPR
Ciê¿ar
2 g
Numery zamówieniowe
TRA-
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ i przewodem
AS Instrument Polska • 05-075 Warszawa-Wesoła • Ul. Dzielna 21
Tel +48 22 773 4662 • Fax +48 22 773 4668 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
© Copyright SPM . TD-.Y
Przetwornik Impulsów Uderzeniowych z Sond¹ TRA-73
TRA-73 to sonda rêczna stosowana ³¹cznie z Testerem
Łożysk ( Bearing Checker BC) oraz Anali]DWRUHP6WDQX
Maszyn i Impulsów Uderzeniowych A30 (A2010/A2011). Sonda
jest czu³a kierunkowo i musi byæ dociskana zgodnie z osi¹
³o¿yska z odchyleniem od kierunku nie wiêkszym ni¿ ±5°.
Koñcówka sondy jest sprê¿ysta i porusza siê w obrêbie tulejki
zrobionej z gumy chloroprenowej (neopren). Mo¿e pracowaæ
w temperaturze do 110° C.
Punkty pomiarowe dla przetwornika powinny znajdowaæ siê
bezpoœrednio na obudowie ³o¿yska a œcie¿ka sygna³u w linii
prostopad³ej do powierzchni styku. Najsilniejsze impulsy
uderzeniowe wysy³ane s¹ ze strefy obci¹¿enia elementów
tocznych w ³o¿ysku. Strefa obci¹¿enia dla obci¹¿enia
poprzecznego obejmuje obszar ±45° od kierunku obci¹¿enia,
a dla obci¹¿enia wzd³u¿ osi obszar ten obejmuje 360°. Dopóki
przemieszczanie siê impulsów uderzeniowych do obudowy
³o¿yska ograniczone jest przez szerokoœæ ³o¿yska, g³ówny
strumieñ impulsów bêdzie ograniczony do obszaru ±60° od
prostopad³ej do powierzchni toczenia. Punkty pomiarowe
powinny byæ wyraŸnie oznaczone, np. przy u¿yciu znacznika
SPM BEX-19.
BEX-20
BEX-21
Aby utrzymaæ sta³y nacisk na koñcówkê sondy, dociœnij j¹ do
punktu pomiarowego, dopóki gumowa tulejka nie bêdzie
w kontakcie z powierzchni¹. Unikaj wciskania koñcówki sondy
we wg³êbienia i szczeliny mniejsze od koñcówki sondy.
maks. 60°
Numery zamówieniowe
TRA-22
BEX-19
BEX-20
BEX-21
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana
Znacznik punktów pomiarowych
Wiert³o centruj¹ce
Pilnik obrotowy
BEX-19
Czêœci zamienne
TRA-15
BAX-10
CAB-06
13108
Przetwornik z sond¹
Uchwyt sondy
Przewód do TRA-22
Tulejka do koñcówki sondy
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
© Copyright SPM 2001-10. TD-039.Y
VibChecker
VC100
15962
15287
15288
15455
TRM100
9LE&KHFNHUMHVWSU]\U]ąGHPGRV]\ENLHJRLáDWZHJRSRPLDUX
bardzo szczegółowa analiza otrzymywana przy użyciu drogiego
VWDQXPDV]\QVWRVRZDQ\PZGLDJQRVW\FH]DSRELHJDZF]HM
sprzętu i technik wymagających pracowitego przetwarzania danych.
3U]\U]ąGLWHFKQLNLSRPLDURZHVąRSDUWHQD rekomendowanych
normach ,62 i ,62 określających szerokopasmowe
pomiary drgań.
Normy te podając część informacji, za to z wynikami uzyskiwanymi w prosty i tani sposób, są cześto tak samo użyteczne jak
VibChecker ma wbudowany przetwornik. Ponadto posiada klawisz
kontrolny i do wprowadzania ręcznego danych pomiarowych. Ocena
wyników pomiarów jest w postaci diod LED w kolorach zielony-żółtyczerwony a dla latwego rozpoznawania wzorów uszkodzeń na
ekranie jest wyświetlane widmo FFT drgań w czasie reczywistym.
Charakterystyka techniczna
Sondy zewnętrzne:
typu IEPE (ICP®) z wyjściem
napięciowym, wejście < 15 Vp-p
Zakres pomiarów:
0.5 do 49.9 mm/s RMS (0.02 do 2.0
cal/s RMS)
Zakres częstotliwości:
10 do 1000 Hz
Ocena stanu:
drgania całkowite zgodnie z normą
ISO2372 i ISO10816
Złącza zewnętrzne:
3.5 mm stereo mini złącze do
kalibracji
Odczyty:
wartości RMS (prędkość, przyspieszenie i przemieszczenie), piki i pikdo-piku.
Temperatura pracy:
0 °C do +50 °C (32 °F do 122 °F)
Wymiary:
158 x 62 x 30 mm (6.2 x 2.4 x 1.2 cal)
Ciężar:
około 185 g (6.5 ft ) wraz
z bateriami
Widmo:
liniowe, 200 linii, okno Hanning
Funkcje główne:
wyświetlanie stanu baterii, kontrola
przetwornika, jednostki metryczne lub
anglosaskie, menu jezykowe z symbolami,
zapis do 12 wyników pomiarów.
Określanie stanu:
zielone, żółte i czerwone diody LED
Potwierdzenie pomiaru:
niebieska dioda LED
Wyświetlacz:
monchromatyczny graficzny, 64 x 112
pikseli, podświetlany LED
Klawiatura:
uszczelniona membranowa ( guma
z silikonem)
Materiał, obudowa:
ABS / PC
Numery zamówieniowe
VC100
Vib Checker, bez baterii i akcesoriów
Akcesoria
TRM100Przetwornik zewnętrzny zintegrowany ze stopką
magnetyczną i przewodem 1P
15287
Torba na akcesoria do paska
15288
3RNURZLHFRFKURQQ\]HV]QXUNLHP
2 baterie x 1.5 V AA, alkaliczne lub
akumulatorki
15455
3RNURZLHFRFKURQQ\]NOLSHPGRSDVND
15962
3RNURZLHFRFKURQQ\PLĊNNLHWZRU]\ZR
Żywotność baterii:
> 20 godzin przy typowym użyciu
93363
3U]HZyGSRPLDURZ\PLQLNRQF %1&
Przetwornik wbudowany:
akcelerometr typu MEMS
93062
$GDSWHUGRSU]HZRGX%1& 71&SOXJMDFN
Gniazdo wejściowe:
minikoncentryczne, dla dodatkowej sondy CAB52
3U]HZyGSRPLDURZ\PPLQLNRQF %1&]áąF]ND
'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]XSU]HGQLHJRSRZLDGRPLHQLD
$6,QVWUXPHQW3ROVND • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • 3ROVND
7HO • )DNV • DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO •ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62FHUWLILHG © &RS\ULJKW6307'<
Przetwornik drgaĔ TRM100
3U]HWZRUQLNGUJDĔ TRM100MHVW aNcelero­metrHP ED]XMąF\P
na technologii systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS)
opracowanym do kontroli drgaĔ przy zastosowaniu przyrządu
przenoĞnego SPM VibChecker.
Przetwornik jest zintegrowany z bazą magnetyczną do przyáoĪenia na páaskich, czystych powierzchniach czĊĞci metalowych
w wymaganym kierunku pomiaru. Aby uzyskaü porównywalne
wyniki punkty pomiarowe powinny byü jasno okreĞOone, tak aby
pomiary mogáy byü wykonywane w tym samym miejscu.
Dane techniczne
Nom. czuáoĞü, oĞ gáówna:
10 mV/m/s2 * =100 mV/g
CzuáoĞü poprzeczna:
maks. 10%
Zakres czĊstotliw.liniowej:
1 do 1000 Hz (±1dB)
Maks. przysp. szczytowe:
18 g
Czas pomiarowy:
3 sekundy
Odchyáka:
10 do 12 V (typowo 11 V)
Zakres temperatur:
­ 20º do +85° C –
(– 4° do +185° F)
Wymagane zasilanie:
24 V / 2 do 5 mA
Obudowa:
Nierdzewna stal kwasodporna
Uszczelnienie:
IP67
Izolacja:
Obudowa izolowana, > 1 Mohm
CiĊĪar:
70 gramów (2.5 ft.)
Typ záącza:
Lemo minikoncetr.
PamiĊtaj: Magnes przetwornika powinien byüostroĪnie umieszczany na punkcie pomiarowym poprzez "koáysanie" w miejscu.
Nieprawidáowy montaĪ magnesu przetwornika moĪe wywoáaü
bardzo wysoki poziom g oraz spowodowaü uszkodzenie samego
przetwornika.
* WartoĞci indywidualne umieszczane na karcie kalibracji.
AS Instrument Polska • 05-075 Warszawa-Wesola • Ul. Dzielna 21 • Polska
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez pisemnego powiadomienia.
Tel +48 22 773 46 62 • Fax +48 22 773 46 68 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-06. TD-303 Y
Tester Stanu Maszyn T30
Pod³¹czenie
do komputera
T30-2
Logger
T30-1
Basic
25-pin
z³¹cze ¿eñskie
CAB-31
T30-3
Expert
CAB-32
13603
9-pin
z³¹cze ¿eñskie
CAB-10
T30 to tester stanu maszyn, zaprojektowany do przeprowadzania
rzetelnej, profilaktycznej konserwacji maszyn przemys³owych. T30
dostêpny jest w trzech wersjach. W wersji ”Basic” wyniki pomiarów
zapisywane s¹ rêcznie. ”Logger” to zbieracz danych wspó³pracuj¹cy
z oprogramowaniem SPM Condmaster ®Pro. ”Expert” posiada
wszystkie cechy zbieracza danych. Dodatkowo wykorzystuje metodê
analizy drgañ EVAM®. Wersja ”Basic” mo¿e zostaæ rozbudowana do
wersji ”Logger” i ”Expert”.
Metody pomiarowe
i inne cechy
Tester T30
Basic Logger Expert
•
•
•
•
•
Impulsy uderzeniowe, dBm/dBc
Natê¿enie drgañ, ISO 10816
Pomiar temperatury
Prêdkoœæ, stykowo i optycznie
Odczyt ci¹g³y
Zbieranie danych z Condmaster®Pro
Identyfikacja punktu pomiarowego z CondIDTM
Opcjonalne systemy pomiarowe
Wybór uwag
Wyœwietlenie kontroli punktów
Zapis d³ugookresowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Widmo drgañ
Ocena analizy drgañ (EVAM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Impulsy uderzeniowe (SPM® dBm/dBc)
Zakres pomiarowy:
-9 do 99 dBsv
RozdzielczoϾ:
1 dBsv
Dok³adnoœæ:
± 1 dBsv
Natê¿enie drgañ (ISO 10816)
Zakres pomiarowy:
0.5 do 49.9 mm/s RMS
(0.02 do 2.0 cal/s RMS)
RozdzielczoϾ:
0.1 mm/s
Dok³adnoœæ:
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres czêstotliwoœci:
3 do 1000 Hz
Pomiar prêdkoœci
Zakres pomiarowy:
10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pomiarowa:
maks. 0.6 m
RozdzielczoϾ:
1 rpm
Dok³adnoœæ:
± (1 obr. + 0.1% odczytu)
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy:
-50 do +440 °C
RozdzielczoϾ:
1 °C
Specyfikacja przyrz¹du
Opcjonalne systemy pomiarowe
Cechy ogólne:
wybór jêzyka, test baterii, odczyt
ci¹g³y, test linii przetwornika,
automatyczne wy³¹czanie
IloϾ na punkt pomiarowy:
2
Informacje dodatkowe:
data / czas i uwagi
Zakres temperatury:
0 do +50 °C
Zapis d³ugookresowy
Zasilanie:
6 x 1.5 V LR6 baterie alkaliczne
Parametry pomiarowe:
SPM, VIB, temperatura/prêdkoœæ
Czas dzia³ania baterii:
1 rok przy wy³¹czonym zasilaniu, lub
5000 typowych pomiarów, lub 50
godz. zapisu ci¹g³ego
Interwa³ pomiarowy:
regulowany 0 do 60 minut
Rozmiar:
255 x 105 x 60 mm
Waga:
0.85 kg
Obudowa / Pokrywa:
ABS / poliuretan
Klawiatura:
membranowa, uszczelniona
Wyœwietlacz:
LCD, 4x16 znaków, podœwietlana
kontrolka LED, regulowany,
automatyczne wy³¹czanie
Pamiêæ:
500 typowych, maks. 999 pkt. pom.
Pamiêæ rezerwowa/zegar:
oko³o 24 godzin
Identyfikacja pkt. pom.:
odczyt i zapis do CondIDTM
Odleg³oœæ odczytu:
maks. 50 mm
Analiza drgañ (EVAM®)
Okno:
Hanning
Iloœæ próbkowañ:
1024 / 2048
Wynik FFT:
400 / 800 linii widma
Zakres, rozdzielczoϾ
przy 400 / 800 linii:
3 do 200 Hz, 0.5 / 0.25 Hz
3 do 500 Hz, 1.25 / 0.625 Hz
3 do 1000 Hz, 2 .5 / 1.25 Hz
3 do 2000 Hz, 5.0 / 2.5 Hz
3 do 5000 Hz, 12.5 / 6.25 Hz
Linie wyœwietlane:
15 najwy¿szych, Hz/cpm
Linie zapisywane:
1 do 200 najwy¿szych
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumenWHX
© Copyright SPM 2000-10. TD-114.Y
Tester Stanu Maszyn T30
TAD-15
TRA-22
T30
TAD-12
TAD-10
TAD-11
EAR-10
TAD-18
TEN-10
TEN-11
TRA-30
TRV-12
TRV-13
TRV-22
TRV-23
TRX-16
TEM-11
TRX-17
13603
Numery zamówieniowe
T30-1
T30-2
T30-3
13603
CAB-31
CAB-32
CAS-14
CAS-15
EMD-13
FUP-01
FUP-03
Tester Stanu Maszyn T30 Basic
Tester Stanu Maszyn T30 Logger
Tester Stanu Maszyn T30 Expert
Modu³ komunikacyjny
Przewód do komputera, mêski 25 pinowy - ¿eñski
25 pinowy
Przewód do komputera, mêski 25 pinowy - ¿eñski
9 pinowy
Walizka
Walizka z wype³nieniem piankowym
Pasek transportowy
Formularz dla T30, 25 ark. (mm)
Formularz dla T30, 25 ark. (cale)
Monitoring impulsów uderzeniowych
TRA-20
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ do ko³ków pomiarowych
TRA-22
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana
TRA-30
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹
EAR-10
S³uchawki z ochraniaczami, na g³owê, z przewodem
EAR-11
S³uchawki z ochraniaczami, do kasku, z przewodem
CAB-07
Przewód do monitoringu zdalnego, 1.5 m
CAS-14
CAS-15
Monitoring drgañ
TRV-12
Przetwornik drgañ M8 (0-1000 Hz)
TRV-13
Przetwornik drgañ UNF 1/4"-28 (0-1000 Hz)
TRV-22
Przetwornik drgañ M8 (0-5000 Hz)
TRV-23
Przetwornik drgañ UNF 1/4"-28 (0-5000 Hz)
TRX-16
Stopka magnetyczna do przetwornika drgañ
TRX-17
Sonda do pomiaru drgañ
VIC-19
Przewód do przetwornika drgañ, 1.5 m
Monitoring prêdkoœci
TAD-10
Adapter stykowy do sondy obrotomierza
TAD-11
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
TAD-15
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
TAD-12
Koñcówka stykowa, metr / min.
TAD-13
Kó³ko stykowe, jard / min.
TAD-17
Kó³ko stykowe,stopa / min.
TAD-14
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
TAD-16
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TAD-18
Sonda obrotomierza z przewodem
Monitoring temperatury
TEN-10
Kocówka sondy temperatury, do powierzchni
TEN-11
Kocówka sondy temperatury, do cieczy
TEM-11
Sonda temperatury z przewodem
Czêœci zamienne
13108
Tulejka do koñcówki sondy (TRA-22)
CAB-02
Przewód do TRA-20, 1.5 m
CAB-06
Przewód do TRA-22, 1.5 m
CAB-10
Przewód spiralny do TAD-18, TMM-11
CAB-30
Przewód do TRA-30
90022
Baterie 1.5 V, alkaliczne, AA-cell
AS Instrument Polska • 0Warszawa:HVRáD •8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2002-04. TD-120.Y
Analizator Stanu Maszyn A30
Pod³¹czenie
do komputera
A30-2
Logger
A30-1
Basic
25-pin
z³¹cze ¿eñskie
CAB-31
A30-3
Expert
CAB-32
13603
9-pin
z³¹cze ¿eñskie
CAB-10
A30 to analizator stanu maszyn, zaprojektowany do przeprowadzania
rzetelnej, profilaktycznej konserwacji maszyn przemys³owych.
A30 dostêpny jest w trzech wersjach. W wersji ”Basic”, wyniki
pomiarowe zapisywane s¹ rêcznie. ”Logger” jest zbieraczem danych
i pracuje z oprogramowaniem SPM Condmaster®Pro. ”Expert” posiada
wszystkie cechy zbieracza danych. Dodatkowo stosuje metodê
EVAM® do analizy drgañ. Wersja ”Basic” mo¿e byæ rozbudowana do
”Logger” oraz ”Expert”.
Metody pomiarowe
i inne cechy
Analizator A30
Basic Logger Expert
•
•
•
•
•
Impulsy uderzeniowe, LR/HR
Natê¿enie drgañ, ISO 10816
Pomiar temperatury
Prêdkoœæ, stykowo i optycznie
Odczyt ci¹g³y
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zbieranie danych z Condmaster®Pro
Identyfikacja punktu pomiarowego z CondIDTM
Opcjonalne systemy pomiarowe
Wybór uwag
Wyœwietlenie kontroli punktów
Zapis d³ugookresowy
Widmo drgañ
Ocena analizy drgañ (EVAM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specyfikacja przyrz¹du
Impulsy uderzeniowe (SPM® LR/HR)
Zakres pomiarowy:
-19 do 99 dBsv
RozdzielczoϾ:
1 dBsv
Dok³adnoœæ:
± 1 dBsv
Czêstotliwoœæ drgañ (ISO 10816)
Zakres pomiarowy:
0.5 do 49.9 mm/s RMS
RozdzielczoϾ:
0.1 mm/s
Dok³adnoœæ:
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres czêstotliwoœci:
3 do1000 Hz
Pomiar prêdkoœci
Zakres pomiarowy:
10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pomiarowa:
maks. 0.6 m
RozdzielczoϾ:
1 rpm
Dok³adnoœæ:
± (1 obr. + 0.1% odczytu)
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy:
-50 do +440 °C
RozdzielczoϾ:
1 °C
Opcjonalne systemy pomiarowe
IloϾ na punkt pomiarowy:
2
Cechy ogólne:
wybór jêzyka, test baterii, odczyt
ci¹g³y, test linii przetwornika,
automatyczne wy³¹czanie
Informacje dodatkowe:
data / czas i uwagi
Zakres temperatury:
0 do 50 °C
Zasilanie:
6 x 1.5 V LR6 baterie alkaliczne
Parametry pomiarowe:
SPM, VIB, temperatura/prêdkoœæ
Czas dzia³ania baterii:
1 rok przy wy³¹czonym zasilaniu, lub
5000 typowych pomiarów, lub 50
godz. zapisu ci¹g³ego
Interwa³ pomiarowy:
regulowany, 0 do 60 minut
Rozmiar:
255 x 105 x 60 mm
Waga:
0.85 kg
Obudowa / Pokrywa:
tworzywo ABS / poliuretan
Klawiatura:
uszczelniona, membranowa
Wyœwietlacz:
LCD, 4x16 znaków, podœwietlana
kontrolka LED, regulowany,
automatyczne wy³¹czanie
Pamiêæ:
500 typowych, maks. 999 pkt. pom.
Pamiêæ rezerwowa/zegar:
oko³o 24 godzin
Identyfikacja punktu pom.:
odczyt i wpis do CondID
Odleg³oœæ odczytu:
maks. 50 mm
TM
Zapis d³ugookresowy
Analiza drgañ (EVAM®)
Okno:
Hanning
loœæ próbkowañ:
1024 / 2048
Wynik FFT:
400 / 800 linii widma
Zakres, rozdzielczoϾ
przy 400 / 800 liniach:
3 do 200 Hz, 0.5 / 0.25 Hz
3 do 500 Hz, 1.25 / 0.625 Hz
3 do 1000 Hz, 2 .5 / 1.25 Hz
3 do 2000 Hz, 5.0 / 2.5 Hz
3 do 5000 Hz, 12.5 / 6.25 Hz
Linie wyœwietlane:
15 najwy¿szych, Hz / cpm
Linie zapisywane:
1 do 200 najwy¿szych
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2001-01. TD113.Y
Analizator stanu maszyn A30
TAD-15
TRA-22
A30
TAD-12
TAD-10
TAD-11
EAR-10
TAD-18
TEN-10
TEN-11
TRA-30
TRV-12
TRV-13
TRV-22
TRV-23
TRX-16
TEM-11
TRX-17
13603
Numery zamówieniowe
A30-1
A30-2
A30-3
13603
CAB-31
CAB-32
CAS-14
CAS-15
EMD-13
FUP-02
FUP-04
Analizator stanu maszyn A30 Basic
Analizator stanu maszyn A30 Logger
Analizator stanu maszyn A30 Expert
Modu³ komunikacyjny
Przewód do komputera, mêski 25 pinowy- ¿eñski
25 pinowy
Przewód do komputera, mêski 25 pinowy- ¿eñski
9 pinowy
Walizka
Walizka z wype³nieniem piankowym
Pasek transportowy
Formularz do A30, 25 arkuszy (mm)
Formularz do A30, 25 arkuszy (cale)
Monitoring impulsów uderzeniowych
TRA-20
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ do ko³ka pomiarowego
TRA-22
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda sk³adana
TRA-30
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹
EAR-10
S³uchawki z ochraniaczami, na g³owê, z przewodem
EAR-11
S³uchawki z ochraniaczami, na kask, z przewodem
CAB-07
Przewód do monitoringu zdalnego, 1.5 m
Monitoring drgañ
TRV-12
Przetwornik drgañ M8 (0-1000 Hz)
TRV-13
TRV-22
TRV-23
TRX-16
TRX-17
VIC-19
CAS-14
CAS-15
Przetwornik drgañ UNF 1/4"-28 (0-1000 Hz)
Przetwornik drgañ M8 (0-5000 Hz)
Przetwornik drgañ UNF 1/4"-28 (0-5000 Hz)
Stopka magnetyczna do przetwornika drgañ
Sonda do pomiarów drgañ
Przewód do przetwornika drgañ, 1.5 m
Monitoring prêdkoœci
TAD-10
Adapter stykowy do sondy obrotomierza
TAD-11
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
TAD-15
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
TAD-12
Kó³ko stykowe, m / min.
TAD-13
Kó³ko stykowe, jard / min.
TAD-17
Kó³ko stykowe, stopa / min.
TAD-14
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
TAD-16
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TAD-18
Sonda obrotomierza z przewodem
Monitoring temperatury
TEN-10
Koñcówka sondy temperatury, do powierzchni
TEN-11
Koñcówka sondy temperatury, do cieczy
TEM-11
Sonda temperatury z przewodem
Czêœci zamienne
13108
Tulejka do koñcówki sondy (TRA-22)
CAB-02
Przewód do TRA-20, 1.5 m
CAB-06
Przewód do TRA-22, 1.5 m
CAB-10
Przewód spiralny do TAD-18, TEM-11
CAB-30
Przewód do TRA-30
90022
Baterie 1.5 V, alkaliczne, AA-cell
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2002-04. TD-119.Y
Przetwornik impulsów uderzeniowych z sond¹ TRA-22
TRA-22
TRA-22 to sonda rêczna stosowana ³¹cznie z Testerem
Impulsów Uderzeniowych T30 (T2000/T2001) oraz Analizatorem Impulsów Uderzeniowych A30 (A2010/A2011). Sonda
jest czu³a kierunkowo i musi byæ dociskana zgodnie z osi¹
³o¿yska z odchyleniem od kierunku nie wiêkszym ni¿ ±5°.
Koñcówka sondy jest sprê¿ysta i porusza siê w obrêbie tulejki
zrobionej z gumy chloroprenowej (neopren). Mo¿e pracowaæ
w temperaturze do 110° C.
Punkty pomiarowe dla przetwornika powinny znajdowaæ siê
bezpoœrednio na obudowie ³o¿yska a œcie¿ka sygna³u w linii
prostopad³ej do powierzchni styku. Najsilniejsze impulsy
uderzeniowe wysy³ane s¹ ze strefy obci¹¿enia elementów
tocznych w ³o¿ysku. Strefa obci¹¿enia dla obci¹¿enia
poprzecznego obejmuje obszar ±45° od kierunku obci¹¿enia,
a dla obci¹¿enia wzd³u¿ osi obszar ten obejmuje 360°. Dopóki
przemieszczanie siê impulsów uderzeniowych do obudowy
³o¿yska ograniczone jest przez szerokoœæ ³o¿yska, g³ówny
strumieñ impulsów bêdzie ograniczony do obszaru ±60° od
prostopad³ej do powierzchni toczenia. Punkty pomiarowe
powinny byæ wyraŸnie oznaczone, np. przy u¿yciu znacznika
SPM BEX-19.
BEX-20
BEX-21
Aby utrzymaæ sta³y nacisk na koñcówkê sondy, dociœnij j¹ do
punktu pomiarowego, dopóki gumowa tulejka nie bêdzie
w kontakcie z powierzchni¹. Unikaj wciskania koñcówki sondy
we wg³êbienia i szczeliny mniejsze od koñcówki sondy.
maks. 60°
Numery zamówieniowe
TRA-22
BEX-19
BEX-20
BEX-21
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana
Znacznik punktów pomiarowych
Wiert³o centruj¹ce
Pilnik obrotowy
BEX-19
Czêœci zamienne
TRA-15
BAX-10
CAB-06
13108
Przetwornik z sond¹
Uchwyt sondy
Przewód do TRA-22
Tulejka do koñcówki sondy
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD1
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2001-10. TD-039.Y
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹
TRA-30
TRA-30 jest przetwornikiem impulsów uderzeniowych
z szybkoz³¹czk¹. Jest u¿ywany do pomiarów na adapterach
zainstalowanych na sta³e. Szybkoz³¹czka tworzy bagnetowe
po³¹czenie z adapterem.
W celu zamontowania TRA-30 dociœnij mocno przetwornik
do adaptera i obróæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W celu od³¹czenia obróæ przetwornik w lewo.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Obudowa
Zakres temperatury
Materia³ nasadki
Os³ona uchwytu
Przewód koncentryczny
Z³¹cze
Ciê¿ar
Maks. 100 dBsv
uszczelniona
-30° do +70° C
stal oksydowana
uretan
PCV, d³ugoœæ 1.5 m
TNC
250 g
Numery zamówieniowe
TRA-30
CAB-30
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ i przewodem
Przewód do TRA-30
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-012.Y
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ TRA-31
TRA-31
TRA-31 to przetwornik impulsów uderzeniowych
z szybkoz³¹czk¹, zaprojektowany specjalnie do u¿ycia
w warunkach ograniczonej przestrzeni monta¿owej.
W TRA-31, przewód dopasowany jest do z³¹cza k¹towego,
powoduj¹c skrócenie tego przetwornika o ok. 30 mm w stosunku do standardowego modelu TRA-30. Pod ka¿dym innym
wzglêdem oba modele s¹ identyczne.
Aby przymocowaæ TRA-31, dociœnij mocno przetwornik do
adaptera i przekrêæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Obróæ w przeciwnym kierunku aby od³¹czyæ przetwornik.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Obudowa
Zakres temperatury
Materia³, klucz
Materia³, uchwyt
Przewód koncentryczny
Z³¹cza
D³ugoœæ
Waga
Maks. 100 dBsv
Uszczelniona
-30° do +70° C
Stal oksydowana
Stal nierdzewna
PCV, d³ugoœæ 1.5 m
TNC
70 mm
220 g
Numery zamówieniowe
TRA-31
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ z przewodem
46012-1.5 Przewód do TRA-31
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD •8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1998-07. TD-014.Y
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ i TMU
66
TRA-32
¡ 28
TRA-32 to przetwornik impulsów uderzeniowych
z szybkoz³¹czk¹, zaprojektowany specjalnie dla zastosowañ,
gdzie przewód sygna³owy jest d³u¿szy ni¿ 4 m.
TRA-32 posiada wbudowan¹ jednostkê dopasowania
przetwornika (TMU), o d³ugoœci przewodu pomiêdzy przetwornikiem a przyrz¹dem pomiarowym do 100m. TRA-32 jest
dopasowany do wszystkich adapterów SPM.
Je¿eli przetwornik i przewód pomiarowy u¿ywane s¹ w œrodowisku wilgotnym, nale¿y wyposa¿yæ przewód w z³¹cze
uszczelniaj¹ce TNC SPM 13008.
Aby przymocowaæ TRA-32 do adaptera, dociœnij mocno
przetwornik do adaptera i przekrêæ go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Przekrêæ w odwrotnym kierunku w celu od³¹czenia
przetwornika.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Obudowa
zakres temperatury
Materia³, klucz
Materia³, uchwyt
Z³¹cze
Maks. d³. przewodu
Maks. 100 dBsv
Uszczelniona
-30° do +100° C
Stal oksydowana
Stal nierdzewna
TNC
100 m
AS Instrument Polska • 0- Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1998-08. TD-061.Y
Przetwornik drgañ TRV-22 / 23
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
9
36
Zacisk
przewodu
t
TRV-22:
TRV-23:
¡ 15
Przetworniki TRV-22 i TRV-23 s¹ piezoelektrycznymi
akcelerometrami typu kompresyjnego z wbudowanym
przedwzmacniaczem, zaprojektowane do monitorowania
stanu drgañ sprzêtu przemys³owego. Mog¹ byæ u¿ywane
zarówno z przyrz¹dami przenoœnymi jak i w instalacjach
sta³ych. D³ugoœæ przewodu pomiêdzy przetwornikiem
a jednostk¹ pomiarow¹ wynosi maks.10m.
t = M8
t = UNF 1/4"- 28
SPM 13008
Przetwornik montowany jest na g³adkiej, p³askiej powierzchni
maszyny. Przetworniki dostarczane s¹ z trzema podk³adkami
do ustawienia k¹ta z³¹cza. Ka¿da podk³adka obraca
przetwornik o 90°. Niskoszumowy przewód koncentryczny
(SPM 90176-L lub 90292-L) ze z³¹czem TNC musi byæ
zabezpieczony zaciskiem blisko przetwornika.
Instalacja w œrodowisku wilgotnym
Do instalacji w œrodowiskach wilgotnych nale¿y u¿yæ z³¹cza
uszczelniaj¹cego TNC typu SPM 13008 aby zapobiec korozji
przewodu.
Typowy b³¹d termiczny:
Obudowa:
Wykonanie:
Waga:
Typ z³¹cza:
Limit momentu:
0.01 m/s2/m odkszta³cenia
0 do 5000 Hz
600 m/s2
-30° C do +150° C
(-22° F do +302° F)
0.25% / °C
Stal nierdzewna, kwasoodporna, AISI 316 (SS 2382)
Uszczelnione
145 g
TNC
10 Nm
* Indywidualna wartoϾ podana na karcie kalibracyjnej.
min. 16
M8
(UNF
1/4"-28)
min. 10
10 pC/m/s ± 20% *
maks. 10%
¡ 6.9
(¡ 5.5)
maks. 0.7
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna:
Czu³oœæ poprzeczna:
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
Liniowy zakres czêstotliwoœci:
Maks. wartoϾ szczytowa
przyspieszenia:
Zakres temperatury:
2
min. 12
Dane techniczne
Numery czêœci
TRV-22
TRV-23
13008
81027
81057
81030
81031
Przetwornik drgañ, M 8
Przetwornik drgañ, UNF 1/4"-28
Z³¹cze uszczelniaj¹ce TNC
Uchwyt dla pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4" (TRV-23)
Pilot do M8 (TRV-22)
Aby wywierciæ otwór monta¿owy proszê u¿yæ wiert³a 6.9 mm
dla M8 i 5.5 mm dla UNF 1/4". Dokrêcaæ i odkrêcaæ przetwornik
kluczem dynamometrycznym z gniazdem 17 mm (SPM
81092).
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Sonda temperatury TEM-11
TEM-11
TEN-10
TEN-11
CAB-10
Sonda temperatury TEM-11 u¿ywana jest wraz z rêcznymi
przyrz¹dami SPM: Analizatorem A30 i Testerem T30, do
pomiarów temperatury w zakresie -50 do +440 °C.
Sonda TEM-11 pod³¹czana jest poprzez przewód spiralny
CAB-10 do z³¹cza EXT w przyrz¹dzie. Po pod³¹czeniu sondy
do przyrz¹du, automatycznie pojawi siê menu TEMP. Zasilanie
dostarczane jest z przyrz¹du.
Do sondy TEM-11 do³¹czone s¹ dwie koñcówki:
•
TEN-10 do pomiarów temperatury powierzchni cia³
sta³ych
•
TEN-11 do pomiarów temperatury cieczy.
Koñcówki dopasowane s¹ do nasadki w sondzie. Sonda
i koñcówki powinny byæ obs³ugiwane i przechowywane z
zachowaniem ostro¿noœci. Nale¿y zak³adaæ kapturek ochronny
na koñcówkê TEN-10 jeœli nie jest u¿ywana.
Numery zamówieniowe
TEM-11
CAB-10
TEN-10
TEN-11
Sonda temperatury z przewodem
Przewód koncentryczny
Koñcówka sondy do cia³ sta³ych
Koñcówka sondy do cieczy
Specyfikacja techniczna
Zakres pomiarowy:
Maks. przemieszczenie:
B³¹d pomiarowy
Czu³oœæ
Zakres wyjœcia
Moc zasilania
Czas pomiaru:
Wymiary,
TEM-11:
TEN-10:
TEN-11:
Waga TEM-11:
-50 do +440 °C
±5 °C
± 1° C
10 mV / °C
0 do 5 V DC
+5 V DC
ok. 1 minuty
118 x ø 42 mm
d³ugoœæ 122 mm z kapturkiem
d³ugoœæ 159 mm
94 g
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
© Copyright SPM 2000-10. TD-139.Y
Sonda obrotomierza TAD-18
TAD-11
TAD-18
CAB-10
TAD-12
TAD-13
TAD-17
TAD-14
TAD-16
TAD-15
TAD-10
Sonda Obrotomierza TAD-18 stosowana jest wraz z Testerem
Impulsów Uderzeniowych T oraz Analizatorem
Impulsów Uderzeniowych A do optycznego
pomiaru tempa obrotu oraz stykowego pomiaru zarówno
tempa obrotu jak i prêdkoœci obwodowej.
Optyczny pomiar tempa obrotu
Maks. 45°
Wi¹zka œwietlna kierowana jest na taœmê odblaskow¹
umieszczon¹ na obracaj¹cym siê obiekcie, z odleg³oœci maks.
0.6 m i pod k¹tem maks. 45°.
Stykowy pomiar prêdkoœci obrotowej
Adapter stykowy TAD-10 z gumow¹ koñcówk¹ stykow¹,
TAD-11/15, przykrêcany jest do sondy obrotomierza i przyk³adany do œrodka obrotu wa³u lub ko³a.
Stykowy pomiar prêdkoœci obwodowej
Adapter stykowy TAD-10 z kó³kiem stykowym przyk³adany
jest do obwodu wa³u, pasa, itp. Prêdkoœæ odczytywana jest
w jednostkach zale¿nych od u¿ytego kó³ka stykowego:
Metry na minutê – stosuj TAD-12, wynik podziel przez 10
Jardy na minutê – stosuj TAD-13, wynik podziel przez 10
Stopy na minutê – stosuj TAD-17, wynik podziel przez 2.
Numery zamówieniowe
TAD-18
CAB-10
TAD-10
TAD-11
TAD-15
TAD-12
TAD-13
TAD-17
TAD-14
TAD-16
Sonda obrotomierza z przewodem
Przewód spiralny
Adapter stykowy
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
Kó³ko stykowe, m/min.
Kó³ko stykowe, jard/min.
Kó³ko stykowe, stopa/min.
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TAD-12 = 0.1 m / min.
TAD-13 = 0.1 jard / min.
TAD-17 = 0.5 stopa / min.
Specyfikacja techniczna
Zakres pomiaru:
Odleg³oœæ pomiarowa:
Wymiary, TAD-18:
maks. 20 000 rpm optycznie
maks. 0.6 m (2 stopy)
171 x 42 mm
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1998-07. TD-038.Y
Odleg³oœæ
maks. 50 mm
45
6
Identyfikator pamiêci CondIDTM
30
CondIDTM to dotykowy identyfikator pamiêci stosowany do
rozpoznawania punktów pomiarowych i przechowywania
danych na temat stanu maszyn, u¿ywany z przyrz¹dem
Leonova oraz Testerem T30 i Analizatorem A30 w wersjach
“Logger” i “Expert”. Zawieszany jest on na kapturku adaptera
lub przywi¹zywany w odpowiednim miejscu na maszynie.
Identyfikator nie powinien przylegaæ do metalowej powierzchni.
Zalecana jest odleg³oœæ min. 3 mm pomiêdzy metalowymi
powierzchniami a identyfikatorem CondIDTM.
CondIDTM odpowiada za rozpoznanie sygna³u, gdy zbieracz
danych SPM trzymany jest w pobli¿u identyfikatora. Zawiera
wszystkie podstawowe dane dla danego punktu pomiarowego:
numer, nazwê i wszystkie stosowane dla niego metody pomiarowe ze wszystkimi danymi wejœciowymi. Jeœli punkt pomiarowy jest ju¿ za³adowany do zbieracza danych, zostanie on
wyœwietlony, lub te¿ zostanie dodany do innych punktów
w pamiêci zbieracza danych. CondIDTM zachowuje tak¿e wyniki
pomiarów, je¿eli funkcja WRITE zostanie u¿yta po pobraniu
odczytów.
Zbieracze danych SPM automatycznie odbieraj¹ kod komunikacyjny z Condmaster®Pro 2.0 podczas ³adowania trasy pomiarowej. Przy u¿yciu funkcji WRITE, dane dla wyœwietlanego
punktu pomiarowego wysy³ane s¹ do identyfikatora, w wyniku
czego wi¹zany jest on z punktem pomiarowym. Podczas
³adowania trasy do Condmaster®Pro, punkt pomiarowy oznaczony jest ikon¹ CondID TM. Aby anulowaæ po³¹czenie,
wystarczy usun¹æ tê ikonê przed za³adowaniem punktu.
Identyfikator mo¿e byæ wtedy zwi¹zany z innym punktem.
CAP-01
Adapter
pomiarowy
rowych, menu zakomunikuje o braku miejsca i poprosi
o skrócenie nazwy punktu pomiarowego. U¿ytkownik mo¿e
wtedy edytowaæ dane punktu pomiarowego tak, aby
dopasowaæ je do identyfikatora pamiêci.
Specyfikacja:
Pamiêæ:
116 b
Czêstotliwoœæ rezonansowa:125 ±6 kHz
Odleg³oœæ odczytu:
maks. 50 mm dla A30/T30
Materia³:
W³ókno szklane wzmacniane
¿ywic¹ epoksydow¹
Wszystkie identyfikatory s¹ chronione i mog¹ byæ odczytywane
tylko przez przyrz¹dy SPM. Dodatkowo u¿ytkownik mo¿e
ustawiæ has³a w Condmaster®Pro. Has³a te s¹ automatycznie
wysy³ane do zbieracza danych i identyfikatora.
Klasa bezpieczeñstwa:
IP66
Temperatura pracy
-40 do 85 °C
Œrodowisko:
Pamiêæ identyfikatora obejmuje 116 znaków. Jesli zostanie
przekroczona, np. poprzez zbyt d³ugie nazwy punktów pomia-
Wymiary:
Odpowiedni do u¿ytku wewnêtrznego i zewnêtrznego
30 x 45 x 2 mm
Numer zamówieniowy:
SPM 14489
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD •8O']LHOQD
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
© Copyright SPM 2002-05. TD-0151.Y
Condmaster®Pro
Condmaster®Pro to wszechstronny program przeznaczony
do monitoringu stanu i prognozowania konserwacji.
Condmaster®Pro:
•
przechowuje dane i ocenia wyniki pomiarów ze wszystkich przyrz¹dów SPM do monitoringu stanu ³o¿ysk, przy
u¿yciu widma SPM, analizy drgañ EVAM®, oraz pomiarów natê¿enia drgañ ISO 10816.
•
wspó³dzia³a ze wszystkimi przyrz¹dami SPM do zbierania danych.
•
kontroluje System CMS przeznaczony do ci¹g³ego
monitoringu stanu maszyn.
•
Obs³uguje sygna³y analogowe w napiêciu i natê¿eniu dla
dowolnie zdefiniowanych przez u¿ytkownika wielkoœci.
•
zarz¹dza pomiarami, smarowaniem, kontrol¹ i innymi
rodzajami prac konserwacyjnych.
•
zawiera katalog ³o¿ysk oraz program LUBMASTER
przeznaczony do symulacji ¿ywotnoœci ³o¿yska w
warunkach zró¿nicowanego smarowania.
•
posiada zdefiniowane przez u¿ytkownika graficzne
wyœwietlenie lokalizacji punktów pomiarowych z flagami
alarmowymi i barwnymi komunikatami o stanie.
Condmaster®Pro przechowuje podstawowe dane o maszynie
i punktach pomiarowych, stosuj¹c system numerowania
okreœlony przez u¿ytkownika. Ka¿dy punkt pomiarowy mo¿e
byæ ustawiony na pomiar impulsów uderzeniowych, czêstotliwoœci drgañ, analizê drgañ, temperatury, dwa dodatkowe
pomiary zdefiniowane przez u¿ytkownika, ustalon¹ lub
mierzon¹ prêdkoœæ maszyny, test smarowania i dodatkowo
jeden inny test stanu maszyn. Liczba punktów pomiarowych
ograniczona jest jedynie przez pojemnoœæ pamiêci twardego
dysku. Opisy wyników mog¹ byæ przyporz¹dkowane do
indywidualnych punktów, tras pomiarowych oraz do zleceñ
pomiarów. Program tworzy datowane zlecenia pomiarów oraz
listy testów jak i listy alarmowe oraz graficzne wyœwietlenie
wyników pomiarów.
Condmaster ® Pro dostêpny jest dla u¿ytkowników
indywidualnych oraz dla sieci (wspó³praca z Windows).
Posiada funkcje do importu i eksportu danych. Program
pracuje w œrodowisku Windows NT, 2000, XP (tak¿e 95, 98
oraz ME dla u¿ytkownika indywidualnego) i wykorzystuje SQL
Server 7.0 do obs³ugi bazy danych, zawarty na dysku
instalacyjnym.
System CMS
Condmaster®Pro mo¿e obs³ugiwaæ do 9 Systemów CMS,
z których ka¿dy mo¿e zawieraæ do 250 jednostek przeznaczonych do pomiaru impulsów uderzeniowych, sygna³ów
analogowych i drgañ. S¹ one konfigurowane indywidualnie
z uwzglêdnieniem czasu pomiarowego, sekwencji pomiarowej,
opóŸnienia alarmu, ustawieñ przekaŸnika, itp.
Leonova
Condmaster®Pro obs³uguje przyrz¹d Leonova - rêczny
zbieracz danych o wysokiej rozdzielczoœci, z mo¿liwoœci¹
analizy widm o du¿ym zakresie czêstotliwoœci drgañ oraz
now¹ metod¹ pomiarow¹ - Widmo SPM.
Wymagania sprzêtowe:
•
•
Komputer z procesorem min. Pentium II, 233 MHz, 64
MB RAM i pojemnoœci¹ twardego dysku 250 MB
Windows NT, 2000, XP (95, 98, ME)
•
Karta graficzna min. SVGA, 600 x 800 pikseli.
Wersje programu
Condmaster®Pro dostêpny jest jako komplet a tak¿e w wybranych wersjach, tzn. dla przyrz¹dów rêcznych z lub bez opcji
zbierania danych i analizy drgañ, lub tylko dla Systemu CMS.
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2002-11. TD-172.Y
Katalog produktów
2
Systemy Kontroli Ci¹g³ej &000*,17(//,129$
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Sk³adniki systemu CMM
BMM-40
BDM-40
BMM-42
BDM-42
DMM-11
DMM-10A
Monitoring ³o¿ysk
SPM 40000
45011-L (max. 4 m)
SPM 42000
90296-L
90297-L
45011-L (max.100 m)
VMM-14/15
VMM-20/21
VDM-14/15
VDM-20/21
Monitoring drgañ
TMM-10
Temperatura
TRV-18/19
TRX-18/19
45011-L (max. 50 m)
to PLC
System CMM
Modu³y monitorowania drgañ
System CMM jest zainstalowanym na sta³e systemem do ci¹g³ego
monitorowania stanu, sk³adaj¹cym siê z przetworników,
konwerterów oraz po³¹czonych modu³ów wyœwietlaczy i modu³ów
kontroli.
VMM-14
VMM-15
1 kana³, 10-1000 Hz
1 kana³, 3 -1000 Hz
VMM-20
VMM-21
2 kana³, 10-1000 Hz
2 kana³, 3 -1000 Hz
Przetworniki mierz¹ stan ³o¿yska (metoda impulsów
uderzeniowych), intensywnoœæ drgañ (ISO 10816) oraz
temperaturê.
VDM-14
VDM-15
1 kana³ z wyœwietlaczem, 10-1000 Hz
1 kana³ z wyœwietlaczem, 3 -1000 Hz
VDM-20
VDM-21
2 kana³y z wyœwietlaczem, 10-1000 Hz
2 kana³y z wyœwietlaczem, 3 -1000 Hz
TRV-18
TRV-19
TRX-18
TRX-19
Przetwornik drgañ, M8
Przetwornik drgañ, UNF 1/4"
Stopka izoluj¹ca dla przetwornika drgañ TRV-18
Stopka izoluj¹ca dla przetwornika drgañ TRV-19
Konwertery, wyœwietlaj¹ce wartoœci zmierzone lub nie,
przekszta³caj¹ sygna³y impulsów uderzeniowych i drgañ na sygna³y
analogowe 4 - 20 mA. Przetwornik temperatury posiada wyjœcie
4 do 20 mA.
Modu³y wyœwietlaczy (DMM) posiadaj¹ dwa kana³y wejœciowe dla
sygna³u 4 do 20 mA oraz dwa wyjœcia przekaŸnikowe (24 V /
100 mA).
45011-L
Modu³y monitorowania ³o¿ysk
BMM-40
BMM-42
BDM-40
BDM-42
2 kana³y, dla przetwornika 40000 (maks. d³ugoœæ
przewodu L = 4 m)
2 kana³y, dla przetwornika 42000 (maks. d³ugoœæ
przewodu L = 100 m)
2 kana³y z wyœwietlaczem, dla przetwornika 40000
(maks. d³ugoœæ przewodu L = 4 m)
2 kana³y z wyœwietlaczem, dla przetwornika 42000
(maks. d³ugoœæ przewodu L = 100 m)
40000
42000
Przetwornik impulsów uderzeniowych
Przetwornik impulsów uderzeniowych
z przedwzmacniaczem
45011-L
Przewód koncentryczny ze z³¹czkami, zakres temp.
-10° do +70°C (L = d³ugoœæ w metrach)
Przewód koncentryczny ze z³¹czkami, zakres temp.
-40° do +125° C (L = d³ugoœæ w metrach)
45300-L
45300-L
Przewód koncentryczny ze z³¹czkami, zakres
temperatury -10° do +70° C, maks. d³ugoœæ
L = 50 m
Przewód koncentryczny ze z³¹czkami, zakres
temperatury -40° do +125° C, maks. d³ugoœæ
L = 50 m
Monitorowanie temperatury
TMM-10
90296-L
Przetwornik temperatury, -16° do +120° C
Przewód skrêtka do TMM-10, maks. 125° C
Modu³y wyœwietlania stanu
DMM-10A 2 kana³y, wejœcie 4-20 mA, 2 przekaŸniki
(24 V/100 mA), do szyny DIN 35 mm
DMM-11
2 kana³y, wejœcie 4-20 mA, 2 przekaŸniki
(24 V/100 mA), w obudowie IP 65
Akcesoria
14141
14142
Obudowa z szyn¹ do DMM-10A
Szyna 35 mm DIN, d³ugoœæ 357 mm
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡XO']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Przetwornik drgañ TRV-18 / 19
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
9
36
Zacisk
przewodu
TRV-18: t = M8
TRV-19: t = UNF 1/4"- 28
t
¡ 15
Przetworniki TRV-18 i TRV-19 s¹ piezoelektrycznymi
akcelerometrami typu kompresyjnego z wbudowanym
przedwzmacniaczem, zaprojektowane do monitorowania stanu
drgañ sprzêtu przemys³owego. S¹ one stosowane
w instalacjach sta³ych z systemem CMM (modu³y monitorowania
stanu VMM). D³ugoœæ przewodu pomiêdzy przetwornikiem
a jednostk¹ pomiarow¹ wynosi maks. 50m (165 stóp).
Œrodowisko wilgotne:
SPM 13008
Izolacja
elektryczna:
TRX-18
Przetwornik montowany jest na g³adkiej, p³askiej powierzchni
maszyny. TRV-18 posiada gwint M8 a TRV-19 gwint UNF
1/4"-28. Przetworniki dostarczane s¹ z trzema podk³adkami
do ustawienia k¹ta z³¹cza. Ka¿da podk³adka obraca przetwornik
o 90°. Przewód koncentryczny (SPM 90005-L lub 90267-L) ze
z³¹czem TNC musi byæ zabezpieczony zaciskiem blisko
przetwornika.
Typowy b³¹d termiczny:
Obudowa:
Wykonanie:
Waga:
Typ z³¹cza:
Limit momentu:
1.2 mV/m/s2 *
maks. 10%
0.01 m/s2/m odkszta³cenia
3 do 1000 Hz
2
600 m/s
-20° C do +70° C
(-4° F do +158° F)
0.25% / °C
Stal nierdzewna, kwasoodporna, AISI 316 (SS 2382)
Uszczelnione
135 g
TNC
10 Nm
M8
(UNF
1/4"-28)
min. 10
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna:
Czu³oœæ poprzeczna:
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
Liniowy zakres czêstotliwoœci:
Maks. wartoϾ szczytowa
przyspieszenia:
Zakres temperatury:
min. 16
maks. 0.7
Dane techniczne
¡ 6.9
(¡ 5.5)
min. 12
Do instalacji w œrodowiskach wilgotnych nale¿y u¿yæ z³¹cza
uszczelniaj¹cego TNC typu SPM 13008, aby zapobiec korozji
przewodu. Do izolacji elektrycznej proszê u¿ywaæ stopki
izoluj¹cej TRX-18 (TRV-18) lub TRX-19 (TRV-19).
Narzêdzia monta¿owe
81027
81057
81030
81031
Uchwyt dla pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4"-28 (TRV-19)
Pilot do M8 (TRV-18)
Aby wywierciæ otwór monta¿owy proszê u¿yæ wiert³a 6.9 mm
dla M8 i 5.5 mm dla UNF 1/4"-28. Dokrêcaæ i odkrêcaæ
przetwornik kluczem dynamometrycznym z gniazdem 17 mm
(SPM 81092).
* Indywidualna wartoϾ podana na karcie kalibracyjnej.
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
M8
System CMM: Przetwornik temperatury TMM-10
46
5000
22
57
Przetworniki TMM-10 mog¹ byæ pod³¹czone do jednostek
DMM, BDM i VDM, które posiadaj¹ wyœwietlacze i funkcje
przekaŸnikowe lub do analogowych jednostek
pomiarowych AMS w systemie CMS do ci¹g³ego
monitorowania stanu maszyn.
Krzywa obni¿ania wartoœci znamionowych
min. 15
TMM-10 jest przetwornikiem temperatury o zakresie
pomiarowym od –16° do 120 °C i wyjœciem analogowym
4 do 20 mA. Przetwornik jest montowany w otworze M8
z pog³êbieniem sto¿kowym. Jest on zasilany napiêciem
12 do 24 V DC (patrz krzywa obni¿ania wartoœci
znamionowych).
Otwór M8
]pog³êbieniem
sto¿kowym
Dane techniczne
Zakres pomiaru:
–16° do 120 °C
Wyjœcie:
Niedok³adnoœæ:
4 do 20 mA
zwykle 1° C, maks. 3° C przy 25° C
20
Odchylenie liniowe:
StabilnoϾ
2% +0.5 °C
15
d³ugookresowa:
Zakres temperatur:
0.4 °C
–30° do 125° C
Zasilanie:
12 do 24 V DC, patrz krzywa obni¿ania
wartoœci znamionowych
Opornoœæmax pêtli:
50 (U-7): dla U=12 do 24 V DC
np. 400 :przy 15 V
Obudowa:
stal kwasoodporna AISI 316
(SS2382), uszczelka Viton, IP67
Otwór monta¿owy:
Moment:
gwint M8, pog³êbienie sto¿kowe 90°
maks. 15 Nm
Typ przewodu:
skrêtka dwu¿y³owa TPC, przekrój
0.24 mm2, pokrycie FEP,
Volt
25
10
-16 0
20
40
60
80
100 120 °C
Po³¹czenie elektryczne
czerwony
TMM-10
+
12-24 V DC
bia³y
–
A
+
maks. temperatura 125 °C,
SPM 90296-L (L = d³ugoœæ w metrach)
–
4-20 mA
D³ugoœæ przewodu:
5m
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMM: modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM
Modu³
110
56
40000
42000
maks. 4 m
maks. 100 m
149
109
124
94
Przetwornik D³. przewodu
BMM-40
BMM-42
Modu³y monitorowania ³o¿ysk BMM s¹ konwerterami z dwoma
kana³ami pomiarowymi, które daj¹ na wyjœciu sygna³ 4-20
mA proporcjonalny do nieznormalizowanej wartoœci
maksymalnej impulsów uderzeniowych zmierzonych na
³o¿ysku. Czas pomiaru wynosi w przybli¿eniu 1 sek. na kana³.
Zakres pomiaru dla obu kana³ów mo¿e byæ ustawiony zworami
albo na 0 do 80 albo 20 do 100 dBsv.
Pr¹d 4-20 mA mo¿e byæ dostarczony do modu³u wyœwietlacza
typu DMM, do sterownika PLC lub do systemu monitorowania
sterowanego komputerem (np. system CMS firmy SPM).
Dane techniczne
Metoda pomiarowa: SPM dBm, nieznormalizowana wartoϾ
maksymalna
Kana³y pomiarowe: 2, multipleksowanie
Zakres pomiarowy 1: 0 do 80 dBsv
(5 dB /mA, 0.2 mA/dB)
Zakres pomiarowy 2: 20 do 100 dBsv
(6.25 dB/mA, 0.16 mA/dB)
Czas pomiaru:
oko³o 1 sek. na kana³
Istniej¹ dwie wersje:
Typ przetwornika:
BMM-40 dla przetworników impulsów uderzeniowych typu
40000. Maks. d³ugoœæ przewodu koncentrycznego pomiêdzy
przetwornikiem a modu³em wynosi 4 m.
SPM 40000 (BMM-40),
SPM 42000 (BMM-42)
Przewód przetw.:
przewód koncentryczny, SPM 90005-L, lub
SPM 90267-L (L = d³ugoœæ w [m])
BMM-42 dla przetworników impulsów uderzeniowych typu
42000. Maks. d³ugoœæ przewodu koncentrycznego pomiêdzy
przetwornikiem a modu³em wynosi 100 m.
Modu³y s¹ przewidziane do monta¿u naœciennego i zasilane
12 do 24 V DC. Przerwanie linii przetwornika jest wskazywane
przez wyjœcie ≤ 1 mA. Funkcja ta mo¿e byæ wy³¹czona poprzez
ustawienie zworami, oddzielnie dla ka¿dego kana³u.
Konwersja sygna³u
mA
20
18
Wyjœcie analogowe: 4 do 20 mA
Wskazanie awarii:
≤ 1 mA na wyjœciu = przerwana lub
uszkodzona linia przetwornika
Opornoœæ pêtli:
maks. 450: przy 12 V, 1.1 k: przy 24 V
Napiêcie zasilania:
12 do 24V DC ± 10%
Pr¹d zasilania:
0.1 A
Wlot przewodów:
¡ 5.5 to 10 mm
Obudowa:
poliwêglan, IP65
Zakres temperatury: 0° to 55° C
16
14
12
10
8
Wymiary:
110 x 149 x 56 mm
Œruby monta¿owe:
4 œruby, ¡ 4 mm,
rozstaw 109 x 94 mm
Waga:
300 g
6
4
0
1: 0
2: 20
20
40
40
60
60
80
80 dBsv
100 dBsv
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMM: modu³ monitorowania stanu ³o¿ysk z wyœwietlaczem BDM
Modu³
110
56
Modu³y monitorowania ³o¿ysk BDM posiadaj¹ dwie funkcje:
•
•
mierz¹ stan ³o¿ysk (nieznormalizowana wartoœæ maksymalna) na dwóch kana³ach i przekszta³caj¹ wynik na sygna³
analogowy 4-20 mA, który mo¿e byæ przesy³any do
sterownika PLC.
wyœwietlaj¹ sygna³y analogowe 4-20 mA jako trzycyfrow¹ wartoœæ zmierzon¹. Wszystkie jednostki posiadaj¹ dwa
wejœcia dla sygna³u analogowego 4-20 mA pod³¹-czone
do wyœwietlacza LED, lampek stanu i przekaŸni-ków
alarmowych. Sygna³ analogowy pochodzi zwykle z kana³ów
pomiarowych modu³u ale mo¿e równie¿ pochodziæ ze
Ÿróde³ zewnêtrznych.
Istniej¹ dwie wersje:
40000
42000
D³. przewodu
maks. 4 m
maks. 100 m
149
109
124
94
Przetwornik
BDM-40
BDM-42
Metoda pomiarowa: SPM dBm, nieznormalizowana wartoϾ
maksymalna
Kana³y pomiarowe: 2, multipleksowanie
Zakres pomiarowy 1: 0 do 80 dBsv
(5 dB /mA, 0.2mA/dB)
Zakres pomiarowy 2: 20 do 100 dBsv
(6.25 dB /mA, 0.16 mA/dB)
Czas pomiaru:
oko³o 1 sek. na kana³
Typ przetwornika:
SPM 40000 (BDM-40),
SPM 42000 (BDM-42)
Przewód przetw.:
przewód koncentryczny, SPM 90005-L,
lub 90267-L (L = d³ugoœæ w metrach)
Wujœcie analogowe: 4 do 20 mA
BDM-40 dla przetworników impulsów uderzeniowych typu
40000. Maks. d³ugoœæ przewodu koncentrycznego pomiêdzy
przetwornikiem a modu³em wynosi 4 m.
Wskazanie awarii:
≤ 1mA na wyjœciu = przerwana lub
uszkodzona linia przetwornika
Opornoœæ pêtli:
BDM-42 dla przetworników impulsów uderzeniowych typu
42000. Maks. d³ugoœæ przewodu koncentrycznego pomiêdzy
przetwornikiem a modu³em wynosi 100 m.
Napiêcie zasilania:
:
maks.4SU]\
12 V, 1.1 k
: przy 24V
12 do 24V DC ± 10%
Pr¹d zasilania:
0.15 A
Wlot kabli:
¡ 5.5 do 10 mm
Obudowa:
poliwêglan, IP65
Zakres pomiarowy dla obu kana³ów razem mo¿e byæ ustawiony
zworami na 0 do 80 lub 20 do 100 dBsv. Modu³y s¹
przewidziane do monta¿u naœciennego i zasilane 12 do
24 V DC. Przerwanie linii przetwornika jest wskazywane przez
wyjœcie ≤ 1 mA. Funkcja ta mo¿e byæ wy³¹czona poprzez
ustawienie zworami.
Obwód wyœwietlacza dzia³a jak programowalny amperomierz
z dwoma kana³ami. U¿ywaj¹c dwóch przycisków mo¿na
wybraæ z listy wstêpnie zaprogramowane jednostki pomiarowe
i zakresy oraz ustawiæ dwa poziomy alarmowe (z opóŸnieniem
alarmu) dla ka¿dego kana³u. S¹ one po³¹czone z trzema
lampkami stanu (zielona - ¿ó³ta - czerwona) i z dwoma
wyjœciami przekaŸnikowymi.
PrzekaŸniki mog¹ byæ sterowane przez ka¿dy kana³
wyœwietlacza. W trybie jednokana³owym oba przekaŸniki s¹
przyporz¹dkowane do pojedynczego kana³u wyœwietlacza
i zapewniaj¹ prze³¹czanie przekaŸnika przy dwóch poziomach
(OSTRZE¯ENIE i ALARM). W trybie dwukana³owym ka¿dy
kana³ wyœwietlacza u¿ywa jednego przekaŸnika, który
powoduje prze³¹czanie przy poziomie ALARM.
Zakres temperatury: 0° do 55° C
Wymiary:
110 x 149 x 56 mm
Œruby monta¿owe:
4 œruby, ¡ 4 mm, rozstaw 109 x 94 mm
Waga:
400 g
Sygna³ do
wyœwietlacza:
PrzekaŸniki (2):
Wyœwietlacz
wartoœci:
Wyœwietlenie stanu:
Limity alarmowe:
Przyciski:
4 do 20 mA, 2 kana³y
maks. 24 V/100 mA
3 cyfry, czerwone diody LED
diody LED zielona, ¿ó³ta i czerwona
2 na kana³ wejœciowy, ustawiane
przyciskami
2, do sterowania wyœwietlaczem, do
ustawiania limitów alarmowych oraz
opóŸnienia alarmu
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMM: modu³ monitorowania drgañ VMM
110
56
Kana³y
Zakres czêst.
1
1
2
2
10 - 1000 Hz
3 - 1000 Hz
10 - 1000 Hz
3 - 1000 Hz
149
109
124
94
Modu³
VMM-14
VMM-15
VMM-20
VMM-21
VMM-20/21
VMM-14/15
Modu³y monitorowania drgañ VMM s¹ programowalnymi
konwerterami, które dostarczaj¹ sygna³u 4-20 mA
proporcjonalngo do wartoœci RMS prêdkoœci drgañ. Istniej¹
cztery wersje:
VMM-14: 1 kana³, zakres czêstotliwoœci 10 - 1000 Hz
VMM-15: 1 kana³, zakres czêstotliwoœci 3 - 1000 Hz
VMM-20: 2 kana³y, zakres czêstotliwoœci 10 - 1000 Hz
VMM-21: 2 kana³y, zakres czêstotliwoœci 3 - 1000 Hz.
Dane techniczne
Metoda pomiarowa: natê¿enie drgañ ISO 10816
(zmodyfkowany dolny zakres czêstotliwoœci, VMM-15/21)
Kana³y:
1 (VMM-14/15), 2 (VMM-20/21)
Zakres pomiaru,
ustawiany przez
prze³¹cznik DIP
Zakres czêstotliwoœci 3 do 1000 Hz jest odpowiedni dla maszyn z prêdkoœci¹ obrotow¹ wiêksz¹ lub równ¹ 180 obr/min.
Zakres pomiarowy mo¿e byæ ustawiany prze³¹cznikami DIP
na 0 do 5, 0 do 10, 0 do 20 lub 0 do 40 mm/s.
Pr¹d 4-20 mA mo¿e byæ dostarczany do modu³u wyœwietlacza
typu DMM, do sterownika PLC lub do systemu monitorowania
sterowanego komputerem (np. system CMS firmy SPM).
Awaria linii przetwornika powoduje podanie na wyjœciu sygna³u
< 1 mA. Jeœli przeszkadza³oby to wspó³pracy ze sterownikiem
programowalnym, minimalna wartoœæ sygna³u na wyjœciu mo¿e
byæ ustawiona zwor¹ na 4 mA, indywidualnie dla ka¿dego
kana³u.
Przetwornik drgañ TRV-18/19 jest ³¹czony poprzez przewód
koncentryczny ze z³¹czkami TNC. Modu³ jest przeznaczony
do monta¿u naœciennego przy pomocy 4 œrub ø 4mm i zasilany
napiêceim 12 do 24 V DC. Wlot przewodów jest szczelny dla
przewodów o œrednicach 5.5 do 10 mm.
mm/s
0-5
0-10
0-20
0-40
cal/s
0-0.19
0-0.39
0-0.78
0-1.57
mm/s/mA mA/mm/s
0.313
3.2
0.625
1.6
1.25
0.8
2.5
0.4
Zakres
czêstotliwoœci:
10 to 1000 Hz (VMM-14/20)
3 to 1000 Hz (VMM-15/21)
Typ przetwornika:
TRV-18 (M8), TRV-19 (UNF 1/4"x28 UNF)
Przewód przetw.:
Przewód koncentryczny, SPM 90005-L ,
lub 90267-L, (L = max. 50 m)
Wyjœcie analogowe: 4 do 20 mA
Test linii
przetwornika:
< 1 mA na wyjœciu, przerwany lub zwarty
obwód
Opornoœæ pêtli:
maks. 400: przy 12 V, 1 k : przy 24 V
Napiêcie zasilania: 12 do 24V DC (± 10%, zgodnie
z EN 50082-2)
Pr¹d zasilania:
maks 0.1 A
Obudowa:
Zakres temperatury:
Wymiary:
Wlot przewodów:
Œruby monta¿owe:
Waga:
poliwêglan, IP65
0° do 55° C
110 x 149 x 56 mm
IP 65 przy ¡ 5.5 do 10 mm
4 œruby, ¡ 4 mm, rozstaw 109 x 94 mm
300 g
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡XO']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMM: modu³ monitorowania drgañ z wyœwietlaczem VDM
110
Kana³y
Zakres czêst.
1
1
2
2
10 - 1000 Hz
3 - 1000 Hz
10 - 1000 Hz
3 - 1000 Hz
149
124
56
109
94
Modu³
VDM-14
VDM-15
VDM-20
VDM-21
VDM-20/21
VDM-14/15
Modu³y monitorowania drgañ z wyœwietlaczem VDM maj¹
dwie funkcje:
•
•
mierz¹ wartoœæ RMS prêdkoœci drgañ na jednym lub
dwóch kana³ach i przetwarzaj¹ j¹ na sygna³ analogowy
4-20 mA, który mo¿e byæ przesy³any do sterownika PLC.
wyœwietlaj¹ sygna³y analogowe 4-20 mA jako trzycyfrow¹
wartoœæ zmierzon¹. Wszystkie jednostki posiadaj¹ dwa
wejœcia dla sygna³u 4-20 mA, pod³¹czone do wyœwietlacza
LED, lampek stanu i przekaŸników alarmowych. Sygna³
analogowy pochodzi zwykle z kana³ów jednostek
pomiarowych modu³u, ale mo¿e równie¿ pochodziæ ze
Ÿróde³ zewnêtrznych.
Dane techniczne
Metoda pomiarowa: natê¿enie drgañ ISO 10816
(zmodyfikowany dolny zakres
czêstotliwoœci, VDM-15/21)
Kana³y drgañ:
1 (VDM-14/15), 2 (VDM-20/21)
Zakres pomiaru 1:
RozdzielczoϾ:
0-5 mm/s (0-0,19 inch/s)
3,2 mA = 1 mm/s; 1 mA = 0,313 mm/s
Zakres pomiaru 2:
RozdzielczoϾ:
0-10mm/s (0-0,39 inch/s)
1,6 mA = 1 mm/s; 1 mA = 0,625 mm/s
Zakres pomiaru 3:
RozdzielczoϾ:
0-20mm/s (0-0,78 inch/s)
0,8 mA = 1 mm/s; 1 mA = 1,25 mm/s
Zakres pomiaru 4:
RozdzielczoϾ:
0-40mm/s (0-1,57 inch/s)
0,4 mA = 1 mm/s; 1 mA = 2,5 mm/s
Istniej¹ cztery wersje:
VDM-14: 1 kana³ drgañ, zakres czêstotliwoœci 10 - 1000 Hz
VDM-15: 1 kana³ drgañ, zakres czêstotliwoœci 3 - 1000 Hz
VDM-20: 2 kana³y drgañ, zakres czêstotliwoœci 10 - 1000 Hz
VDM-21: 2 kana³y drgañ, zakres czêstotliwoœci 3 - 1000 Hz.
Przetwornik drgañ TRV-18/19 jest pod³¹czany poprzez
przewód koncentryczny. Modu³ jest przeznaczony do monta¿u
naœciennego i zasilany napiêceim 12 do 24 V DC. Wlot
przewodów jest szczelny dla przewodów o œrednicach 5.5 do
10 mm. Awaria linii przetwornika powoduje podanie na wyjœciu
sygna³u ≤ 1 mA. Jeœli przeszkadza³oby dzia³aniu sterownika,
sygna³ minimalny na wyjœciu mo¿e byæ ustawiony zworami
na 4 mA, indywidualnie dla ka¿dego kana³u.
Obwód wyœwietlacza dzia³a jak programowalny amperomierz
z dwoma kana³ami. U¿ywaj¹c dwóch przycisków mo¿na
wybraæ z listy wstêpnie zaprogramowane jednostki pomiarowe
i zakresy oraz ustawiæ dwa poziomy alarmowe (z opóŸnieniem
alarmu) dla ka¿dego kana³u. S¹ one po³¹czone z trzema
lampkami stanu (zielona - ¿ó³ta - czerwona) i z dwoma
wyjœciami przekaŸnikowymi.
PrzekaŸniki mog¹ byæ sterowane przez ka¿dy kana³
wyœwietlacza. W trybie jednokana³owym oba przekaŸniki s¹
przyporz¹dkowane do pojedynczego kana³u wyœwietlacza
i zapewniaj¹ prze³¹czanie przekaŸnika przy dwóch poziomach
(OSTRZE¯ENIE i ALARM). W trybie dwukana³owym ka¿dy
kana³ wyœwietlacza u¿ywa jednego przekaŸnika, który
powoduje prze³¹czanie przy poziomie ALARM.
Zakres czêstotl.:
10 do 1000 Hz (VDM-14/20)
3 do 1000 Hz (VDM-15/21)
Typ przetwornika:
TRV-18 (M8), TRV-19 (UNF 1/4"x28 UNF)
Przewód przetw.:
przewód koncentryczny, SPM 90005-L
lub 90267-L (L= maks. 50 m)
Wyjœcie analogowe: 4 do 20 mA
Test linii przetw.:
< 1 mA na wyjœciu, przerwany lub zwarty
obwód (wy³¹czany przez zworê)
: przy 12 V, 1 k
: przy 24 V
Opornoœæ pêtli:
maks. 400
Napiêcie zasilania: 12 do 24V DC ± 10%
Pr¹d zasilania:
maks. 0.15 A
Obudowa:
poliwêglan, IP65
Zakres temperatury: 0° do 55° C
Wymiary:
110 x 149 x 56 mm
Wlot przewodów:
IP 65 przy ¡ 5.5 do 10 mm
Œruby monta¿owe: 4 œruby, ¡ 4 mm, rozstaw 109 x 94 mm
Waga:
400 g
Sygna³ do
wyœwietlacza:
4 do 20 mA, 2 kana³y
PrzekaŸniki (2):
maks. 24 V/100 mA
Wyœwietlacz wartoœci: 3 cyfry, czerwona dioda LED
Wyœwietlacz stanu: diody LED zielona, ¿ó³ta i czerwona
Limity alarmowe:
2 na kana³ wejœciowy, ustawiane
Przyciski:
2, do sterowania wyœwietlaczem, do
ustawiania alarmu i opóŸnienia
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
35
80
System CMM: modu³ wyœwietlania stanu DMM-10A
16
71
DMM-10A jest modu³em wyœwietlania stanu dla sygna³ów
analogowych 4-20 m. Wartoœci mierzone i zakresy wybierane
s¹ ze wstêpnie zaprogramowanej listy (99 mo¿liwych
wariantów).
Modu³ wyœwietlacza jest zatrzaskiwany na standardowej szynie
monta¿owej w szafie sterowniczej lub podobnej i jest zasilany
napiêciem 12 do 24 V DC, ze Ÿród³a zasilania odniesionego
do uziemienia.
Modu³ wyœwietlacza posiada dwa kana³y wejœciowe i dwa
wyjœcia przekaŸnikowe. PrzekaŸniki mog¹ byæ sterowane
przez ka¿dy kana³ wejœciowy. W trybie jednokana³owym oba
przekaŸniki s¹ przyporz¹dkowane do pojedynczego kana³u
wejœciowego i zapewniaj¹ prze³¹czanie przkaŸników przy
dwóch poziomach (OSTRZE¯ENIE i ALARM). W trybie
dwukana³owym ka¿dy kana³ wejœciowy u¿ywa jednego
przkaŸnika, który jest prze³¹czany przy wstêpnie ustawionym
poziomie ALARM.
Parametry programowalne dla ka¿dego kana³u wejœciowego
to: zakres pomiarowy, dwa poziomy alarmowe OSTRZE¯ENIE
i ALARM oraz opóŸnienie alarmu. S¹ one wprowadzane przez
dwa przyciski. Awaria zasilania nie skasuje programu.
Wyœwietlenie stanu jest zapewnione poprzez trzy barwne
diody LED. Zielona dioda w³¹cza siê gdy zmierzone wartoœci
wystêpuj¹ poni¿ej poziomu OSTRZE¯ENIE. Wartoœci
zmierzone mieszcz¹ce siê pomiêdzy poziomami
OSTRZE¯ENIE a ALARM na ka¿dym z kana³ów wyzwalaj¹
diodê ¿ó³t¹, a dioda czerwona zapala siê gdy wartoœæ
zmierzona przekracza poziom ALARM. Migaj¹ca ¿ó³ta dioda
wskazuje awariê systemu (sygna³ wejœciowy poni¿ej 4 mA).
43
Dane techniczne
Kana³y wejœciowe:
2
Sygna³y wejœciowe: 4 do 20 mA
PrzekaŸniki (2):
24V / 100 mA
Zakres pomiaru:
wybierany aby dopasowaæ go do
sygna³u wejœciowego
Wyœwietlacz
wartoœci:
3 cyfry, czerwone diody LED
Wyœwietlacz stanu:
diody LED zielona, ¿ó³ta i czerwona
Limity alarmowe:
2 na kana³ wyœwietlacza, ustawiane
przyciskami
Przyciski:
2, do sterowania wyœwietlaczem, do
ustawiania limitów alarmowych oraz
opóŸnienia alarmu
Wskazanie awarii:
Napiêcie zasilania:
migaj¹ca ¿ó³ta dioda = sygna³ poni¿ej
4 mA (przerwany obwód wejœciowy)
12 do 24V DC ±10%
Pr¹d zasilania:
maks 0.05 A
Obudowa:
poliamid, niezabezpieczona
Zakres temperatury: 0° do 55° C
Wymiary:
80 x 71 x 43 mm
Monta¿:
zatrzaskna szynie DIN 35 mm
Waga:
100 g
Wartoœæ zmierzona wyœwietlana jest przez czerwone diody
(wyœwietlacz trójpozycyjny). W trybie dwukana³owym
wyœwietlacz prze³¹cza siê pomiêdzy dwoma kana³ami i wskazuje numer kana³u a po nim wartoœæ zmierzon¹ na tym
kanale.
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMM: modu³ wyœwietlania stanu DMM-11
110
56
DMM-11 jest modu³em wyœwietlania stanu dla sygna³ów analogowych 4-20 m. Wartoœci mierzone i zakresy wybierane s¹
ze wstêpnie zaprogramowanej listy (99 mo¿liwych wariantów).
143
109
124
94
Dane techniczne
Kana³y wejœciowe:
2
Sygna³y wejœciowe: 4 do 20 mA
Modu³ wyœwietlacza mo¿e byæ oddzielnie montowany na
œcianie lub w szafie sterowniczej. Zasilany jest napiêciem
12 do 24 V DC ze Ÿród³a zasilania odniesionego do uziemienia.
Modu³ wyœwietlacza posiada dwa kana³y wejœciowe i dwa
wyjœcia przekaŸnikowe. PrzekaŸniki mog¹ byæ sterowane
przez ka¿dy kana³ wejœciowy. W trybie jednokana³owym oba
przekaŸniki s¹ przyporz¹dkowane do pojedynczego kana³u
wejœciowego i zapewniaj¹ prze³¹czanie przkaŸników przy
dwóch poziomach (OSTRZE¯ENIE i ALARM). W trybie
dwukana³owym ka¿dy kana³ wejœciowy u¿ywa jednego
przkaŸnika, który jest prze³¹czany przy wstêpnie ustawionym
poziomie ALARM.
Parametry programowalne dla ka¿dego kana³u wejœciowego
to: zakres pomiarowy, dwa poziomy alarmowe OSTRZE¯ENIE
i ALARM oraz opóŸnienie alarmu. S¹ one wprowadzane przez
dwa przyciski. Awaria zasilania nie skasuje programu.
Wyœwietlenie stanu jest zapewnione poprzez trzy barwne
diody LED. Zielona dioda w³¹cza siê gdy zmierzone wartoœci
wystêpuj¹ poni¿ej poziomu OSTRZE¯ENIE. Wartoœci
zmierzone mieszcz¹ce siê pomiêdzy poziomami
OSTRZE¯ENIE a ALARM na ka¿dym z kana³ów wyzwalaj¹
diodê ¿ó³t¹, a dioda czerwona zapala siê gdy wartoœæ
zmierzona przekracza poziom ALARM. Migaj¹ca ¿ó³ta dioda
wskazuje awariê systemu (sygna³ wejœciowy poni¿ej 4 mA).
Wartoœæ zmierzona wyœwietlana jest przez czerwone diody
(wyœwietlacz trójpozycyjny). W trybie dwukana³owym
wyœwietlacz prze³¹cza siê pomiêdzy dwoma kana³ami i wskazuje numer kana³u a po nim wartoœæ zmierzon¹ na tym
kanale.
PrzekaŸniki (2):
24V / 100 mA
Zakres pomiaru:
wybierany aby dopasowaæ go do
sygna³u wejœciowego
Wyœwietlacz
wartoœci:
3 cyfry, czerwone diody LED
Wyœwietlacz stanu:
diody LED zielona, ¿ó³ta i czerwona
Limity alarmowe:
2 na kana³ wyœwietlacza, ustawiane
przyciskami
Przyciski:
2, do sterowania wyœwietlaczem, do
ustawiania limitów alarmowych oraz
opóŸnienia alarmu
Wskazanie awarii:
Napiêcie zasilania:
migaj¹ca ¿ó³ta dioda = sygna³ poni¿ej
4 mA
12 do 24V DC ±10%
Pr¹d zasilania:
maks 0.05 A
Wlot przewodów:
¡ 5.5 do 10 mm
Obudowa:
poliwêglan, IP 65
Zakres temperatury: 0° do 55° C
Wymiary:
110 x 143 x 56 mm
Monta¿:
4 œruby, ¡4 mm, rozstaw 109x94 mm
Waga:
320 g
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
,62‹&RS\ULJKW6307'<
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO
StraĪnik urządzeĔ MG4-1
StraĪnik urządzeĔ MG4-1 jest samodzielną jednostką
pomiarową do ciągáego monitorowania drgaĔ maszyny
na jednym kanale. Mierzy ona intensywnoĞü drgaĔ
(rzeczywista wartoĞü RMS prĊdkoĞci drgaĔ) wedáug
ISO 10816.
StraĪnik urządzeĔ MG4-1 zapewnia:
x Dwa programowalne poziomy alarmowe
i wyĞwietlenie stanu (dioda zielona - Īóáta czerwona)
x WyĞwietlanie zmierzonej wartoĞci z ciągáym
uaktualnianiem
x WyjĞcie analogowe 4 - 20 mA
z programowalnym zakresem w krokach po
10 mm/s RMS
x PrzekaĨniki 250 V (1) i 125 V (2)
z programowalnymi poziomami alarmów
MG4-1 posiada obudowĊ z poliwĊglanu do montaĪu
na Ğcianie. MoĪe byü zasilana poprzez zasilacz lub
podáączona do sterownika. Czas pomiaru, poziomy
alarmów, opóĨnienie alarmu i kombinacje kanaá /
przekaĨnik są programowane przy uĪyciu klawiszy
na panelu czoáowym.
Podczas zamawiania jednostki są wybieralne nastĊpujące
opcje:
Zasilanie:
x 250 V AC, 115 V AC, 24V AC, 24 V DC, 12 V DC
Dane techniczne
Kanaáy drgaĔ:
WyjĞcia analogowe (1):
PrzekaĨnik gáówny (1):
PrzekaĨniki pomoc. (2):
Zasilanie:
Zakres temperatur:
Obudowa:
WyĞwietlacz:
WyĞwietlenie stanu:
Wymiary:
Waga:
1
4 - 20 mA, wybieralny zakres
250 V, 100 VA
1A/125V AC, 150V DC /60VA, 30W
250 V AC, 115 V AC,
24 V AC/DC, 12 V DC
0q do 50qC (32q do 122qF)
poliwĊglan, IP65
LCD, 4 x 16 znaków,
podĞwietlenie jako opcja
diody zielona, Īóáta, czerwona
200 x 144 x 77 mm
1060 [g]
Kanaá drgaĔ
Zakres pomiaru:
0,5 do 49,9 mm/s RMS
(0 do 1,9 cal/s RMS)
RozdzielczoĞü:
0,1 mm/s (0,01 cal/s)
CzĊstotliwoĞü dolny limit: 3, 10 lub 100 Hz
CzĊstotliwoĞü górny limit: 1000 lub 2000 Hz
Czas pomiaru:
programowalny 1 do 15 sekund
Limity alarmowe:
2, programowalne
OpóĨnienie alarmu:
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
Zabezpieczenie:
test linii przetwornika, zwarcia
i przerwy obwodu (dla przetworników
z przedwzmacniaczem)
Typ przetwornika:
TRV-20/21 ze stopką izolującą
TRX-18/19
Kanaá drgaĔ:
x dolny zakres czĊstotliwoĞci 3, 10 lub 100 Hz
x górny zakres czĊstotliwoĞci 1000 lub 2000 Hz
x modyfikacja dla przetworników drgaĔ bez
przedwzmacniacza (TRV-01, TRV12/13,
TRV-22/23)
Ogólnie:
x WyĞwietlacz z podĞwietleniem
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001. ” Copyright SPM 2000-01. TD-141.Y
StraĪnik urządzeĔ MG4-2
StraĪnik urządzeĔ MG4-2 jest samodzielną jednostką
pomiarową do ciągáego monitorowania drgaĔ maszyny
na dwóch kanaáach. Mierzy ona intensywnoĞü drgaĔ
(rzeczywista wartoĞü RMS prĊdkoĞci drgaĔ) wedáug
ISO 10816.
StraĪnik urządzeĔ MG4-2 zapewnia:
x Dwa programowalne poziomy alarmowe na kanaá
i wyĞwietlenie stanu (dioda zielona - Īóáta czerwona)
x WyĞwietlanie zmierzonej wartoĞci z ciągáym
uaktualnianiem
x WyjĞcie analogowe 4 - 20 mA
z programowalnym zakresem w krokach po
10 mm/s RMS
x PrzekaĨniki 250 V (1) i 125 V (4)
z programowalnymi poziomami alarmów
MG4-2 posiada obudowĊ z poliwĊglanu do montaĪu
na Ğcianie. MoĪe byü zasilana poprzez zasilacz lub
podáączona do sterownika. Czas pomiaru, poziomy
alarmów, opóĨnienie alarmu i kombinacje kanaá /
przekaĨnik są programowane przy uĪyciu klawiszy
na panelu czoáowym.
Podczas zamawiania jednostki są wybieralne nastĊpujące
opcje:
Zasilanie:
x 250 V AC, 115 V AC, 24V AC, 24 V DC, 12 V DC
Dane techniczne
Kanaáy drgaĔ:
WyjĞcia analogowe (2):
PrzekaĨnik gáówny (1):
PrzekaĨniki pomoc. (4):
Zasilanie:
Zakres temperatur:
Obudowa:
WyĞwietlacz:
WyĞwietlenie stanu:
Wymiary:
Waga:
2, multipleksowanie
4 - 20 mA, wybieralny zakres
250 V, 100 VA
1A/125V AC, 150V DC /60VA, 30W
250 V AC, 115 V AC,
24 V AC/DC, 12 V DC
0q do 50qC (32q do 122qF)
poliwĊglan, IP65
LCD, 4 x 16 znaków,
podĞwietlenie jako opcja
diody zielona, Īóáta, czerwona
200 x 144 x 77 mm
1070 [g]
Kanaá drgaĔ
Zakres pomiaru:
0,5 do 49,9 mm/s RMS
(0 do 1,9 cal/s RMS)
RozdzielczoĞü:
0,1 mm/s (0,01 cal/s)
CzĊstotliwoĞü dolny limit: 3, 10 lub 100 Hz
CzĊstotliwoĞü górny limit: 1000 lub 2000 Hz
Czas pomiaru:
programowalny 1 do 15 sekund
Limity alarmowe:
2, programowalne
OpóĨnienie alarmu:
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
Zabezpieczenie:
test linii przetwornika, zwarcia
i przerwy obwodu (dla przetworników
z przedwzmacniaczem)
Typ przetwornika:
TRV-20/21 ze stopką izolującą
TRX-18/19
Kanaá drgaĔ:
x dolny zakres czĊstotliwoĞci 3, 10 lub 100 Hz
x górny zakres czĊstotliwoĞci 1000 lub 2000 Hz
x modyfikacja dla przetworników drgaĔ bez
przedwzmacniacza (TRV-01, TRV12/13,
TRV-22/23)
Ogólnie:
x WyĞwietlacz z podĞwietleniem
x Wersja jĊzykowa wyĞwietlacza
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąSRGOHJDü]PLDQRPEH]SRZLDGRPLHQLD
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001.
” Copyright SPM 2000-01. TD-142.Y
StraĪnik urządzeĔ MG4-12
StraĪnik urządzeĔ MG4-12 jest samodzielną jednostką
pomiarową do ciągáego monitorowania drgaĔ maszyny
(jeden kanaá) i stanu áoĪysk (dwa kanaáy). Mierzy ona
intensywnoĞü drgaĔ (rzeczywista wartoĞü Ğrednia
kwadratowa prĊdkoĞci drgaĔ wedáug ISO 10816
i impulsów uderzeniowych wedáug metody SPM.
StraĪnik urządzeĔ MG4-12 zapewnia:
x Dwa programowalne poziomy alarmowe na kanaá
i wyĞwietlenie stanu (dioda zielona - Īóáta czerwona)
x WyĞwietlanie zmierzonej wartoĞci z ciągáym
uaktualnianiem
x WyjĞcie analogowe 4 - 20 mA
z programowalnym zakresem w krokach po
10 mm/s RMS (VIB) lub 10 dB (SPM)
x PrzekaĨniki 250 V (1) i 125 V (4)
z programowalnymi poziomami alarmów
MG4-12 posiada obudowĊ z poliwĊglanu do montaĪu
na Ğcianie . MoĪe byü zasilana poprzez zasilacz lub
podáączona do sterownika. Czas pomiaru, poziomy
alarmów, opóĨnienie alarmu i kombinacje kanaá /
przekaĨnik są programowane przy uĪyciu klawiszy
na panelu czoáowym.
Podczas zamawiania jednostki są wybieralne nastĊpujące
opcje:
Zasilanie:
x 250 V AC, 115 V AC, 24V AC, 24 V DC, 12 V DC
Dane techniczne
Kanaáy drgaĔ:
Kanaáy SPM:
WyjĞcia analogowe (3):
PrzekaĨnik gáówny (1):
PrzekaĨniki pomoc. (4):
Zasilanie:
Zakres temperatur:
Obudowa:
WyĞwietlacz:
WyĞwietlenie stanu:
Wymiary:
Waga:
1
2, multipleksowanie
4 - 20 mA, wybieralny zakres
250 V, 100 VA
1A/125V AC, 150V DC /60VA, 30W
250 V AC, 115 V AC,
24 V AC/DC, 12 V DC
0q do 50qC (32q do 122qF)
poliwĊglan, IP65
LCD, 4 x 16 znaków,
podĞwietlenie jako opcja
diody zielona, Īóáta, czerwona
200 x 144 x 77 mm
1140 [g]
Kanaá drgaĔ
Zakres pomiaru:
0,5 do 49,9 mm/s RMS
(0 do 1,9 cal/s RMS)
RozdzielczoĞü:
0,1 mm/s (0,01 cal/s)
CzĊstotliwoĞü dolny limit: 3, 10 lub 100 Hz
CzĊstotliwoĞü górny limit: 1000 lub 2000 Hz
Czas pomiaru:
programowalny 1 do 15 sekund
Limity alarmowe: 2, programowalne
OpóĨnienie alarmu:
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
Zabezpieczenie:
test linii przetwornika, zwarcia
i przerwy obwodu (dla przetworników
z przedwzmacniaczem)
Typ przetwornika:
TRV-20/21 ze stopką izolującą
TRX-18/19
Kanaá áoĪyskowy (SPM)
Kanaá drgaĔ:
x dolny zakres czĊstotliwoĞci 3, 10 lub 100 Hz
x górny zakres czĊstotliwoĞci 1000 lub 2000 Hz
x modyfikacja dla przetworników drgaĔ bez
przedwzmacniacza (TRV-01, TRV12/13,
TRV-22/23)
Metoda SPM:
Zakres pomiaru:
RozdzielczoĞü:
Limity alarmowe:
OpóĨnienie alarmu:
Zabezpieczenie:
Ogólnie:
x WyĞwietlacz z podĞwietleniem
x Wersja jĊzykowa wyĞwietlacza
x Dodatkowe wyjĞcie analogowe 4-20 mA (max. 4)
Typ przetwornika:
dBm/dBc, oszacowana
0 do 99 dBsv
1 dBsv
2, programowalne (dBm)
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
test linii przetwornika jakoĞci
obwodu pomiarowego
SPM 40000 / 42000
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected] ISO 9001. ” Copyright SPM 2000-01. TD-143.Y
StraĪnik urządzeĔ MG4-22
StraĪnik urządzeĔ MG4-22 jest samodzielną jednostką
pomiarową do ciągáego monitorowania drgaĔ maszyny
(dwa kanaáy) i stanu áoĪysk (dwa kanaáy). Mierzy ona
intensywnoĞü drgaĔ (rzeczywista wartoĞü Ğrednia
kwadratowa prĊdkoĞci drgaĔ wedáug ISO 10816
i impulsów uderzeniowych wedáug metody SPM.
StraĪnik urządzeĔ MG4-22 zapewnia:
x Dwa programowalne poziomy alarmowe na kanaá
i wyĞwietlenie stanu (dioda zielona - Īóáta czerwona)
x WyĞwietlanie zmierzonej wartoĞci z ciągáym
uaktualnianiem
x WyjĞcie analogowe 4 - 20 mA
z programowalnym zakresem w krokach po
10 mm/s RMS (VIB) lub 10 dB (SPM)
x PrzekaĨniki 250 V (1) i 125 V (4)
z programowalnymi poziomami alarmów
MG4-22 posiada obudowĊ z poliwĊglanu do montaĪu
na Ğcianie . MoĪe byü zasilana poprzez zasilacz lub
podáączona do sterownika. Czas pomiaru, poziomy
alarmów, opóĨnienie alarmu i kombinacje kanaá /
przekaĨnik są programowane przy uĪyciu klawiszy
na panelu czoáowym.
Podczas zamawiania jednostki są wybieralne nastĊpujące
opcje:
Zasilanie:
x 250 V AC, 115 V AC, 24V AC, 24 V DC, 12 V DC
Dane techniczne
Kanaáy drgaĔ:
Kanaáy SPM:
WyjĞcia analogowe (4):
PrzekaĨnik gáówny (1):
PrzekaĨniki pomoc. (4):
Zasilanie:
Zakres temperatur:
Obudowa:
WyĞwietlacz:
WyĞwietlenie stanu:
Wymiary:
Waga:
2, multipleksowanie
2, multipleksowanie
4 - 20 mA, wybieralny zakres
250 V, 100 VA
1A/125V AC, 150V DC /60VA, 30W
250 V AC, 115 V AC,
24 V AC/DC, 12 V DC
0q do 50qC (32q do 122qF)
poliwĊglan, IP65
LCD, 4 x 16 znaków,
podĞwietlenie jako opcja
diody zielona, Īóáta, czerwona
200 x 144 x 77 mm
1150 [g]
Kanaá drgaĔ
Zakres pomiaru:
0,5 do 49,9 mm/s RMS
(0 do 1,9 cal/s RMS)
RozdzielczoĞü:
0,1 mm/s (0,01 cal/s)
CzĊstotliwoĞü dolny limit: 3, 10 lub 100 Hz
CzĊstotliwoĞü górny limit: 1000 lub 2000 Hz
Czas pomiaru:
programowalny 1 do 15 sekund
Limity alarmowe:
2, programowalne
OpóĨnienie alarmu:
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
Zabezpieczenie:
test linii przetwornika, zwarcia
i przerwy obwodu (dla przetworników
z przedwzmacniaczem)
Typ przetwornika:
TRV-20/21 ze stopką izolującą
TRX-18/19
Kanaá áoĪyskowy (SPM)
Kanaá drgaĔ:
x dolny zakres czĊstotliwoĞci 3, 10 lub 100 Hz
x górny zakres czĊstotliwoĞci 1000 lub 2000 Hz
x modyfikacja dla przetworników drgaĔ bez
przedwzmacniacza (TRV-01, TRV12/13,
TRV-22/23)
Metoda SPM:
Zakres pomiaru:
RozdzielczoĞü:
Limity alarmowe:
OpóĨnienie alarmu:
Zabezpieczenie:
Ogólnie:
x WyĞwietlacz z podĞwietleniem
x Wersja jĊzykowa wyĞwietlacza
Typ przetwornika:
dBm/dBc, oszacowana
0 do 99 dBsv
1 dBsv
2, programowalne (dBm)
0 do 600 s w krokach po 2 sekundy
test linii przetwornika jakoĞci
obwodu pomiarowego
SPM 40000 / 42000
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001. ” Copyright SPM 2000-01. TD-144.Y
online condition monitoring
Technical Data Sheets
Intellinova® – System Unit INS10
2
9
1
600
3
4
5
6
8
7
500
1. Commander Unit INC40
2. Monitoring Unit
3. DIN rail with terminal blocks
4. Earth rail, DIN
5. Cable inlet PG29
6. Blind plugs for additional inlets
210
7. Cable inlet PG11
8. Mounting braces (option)
9. Status LED indicators
The Intellinova System Unit INS10 is comprised of an industrial
enclosure INO18, a Commander Unit INC40, internal cabling
and terminals for power supply. Up to four monitoring units
can be mounted and are ordered separately. The enclosure,
intended for wall mounting, is robust and sealed for use in
harsh environments.
have to be drilled. The DIN rail has terminal blocks and cabling
for connection of power supply. The unit has an earth rail (DIN)
where the measuring cable shields should be connected. The
unit is equipped with plastic cable channels and status indicators on the lid. Power supply unit, accessories for DIN rails,
internal cabling and cable inlets are ordered separately.
The unit has a flange with one cable inlet for eight measuring
cables plus two cable inlets for power supply and network connection. It has three blind plugs where additional cable inlets
(Pg29) for up to 32 measuring cables can be mounted. Holes
for cable inlets intended for digital in- and output connections
Technical specifications for the Commander Unit are stated on
data sheet TD-271. The various types of monitoring units are
described on the data sheets TD-272 to TD-275. Cable inlets
and accessories for DIN rails are described on TD-289.
Technical specifications, INS10
Part numbers
Design, enclosure:
enamelled steel, IP66
Power supply:
18 to 36 V DC, nom. 24 V DC
INS10
INC40
INO18
Operating temperature: 0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Cable inlets:
1 x PG29 for 8 measuring cables
2 x PG11 for power supply and
network connection
Terminals:
7 terminal blocks for connection of
power supply
System Unit (INC40 + INO18)
Commander Unit (TD-271)
Cabinet for Commander Unit INC40 (TD-320)
Options
INO11
Power supply unit, 18 W (TD-288)
INO12
Power supply unit, 50 W (TD-288)
INO13
Internal cabling with terminal blocks for digital
outputs, 3 channels
INO14
Dimensions (w x h x d): 500 x 600 x 210 mm
(19.7 x 23.6 x 8.3 inches)
Internal cabling with terminal blocks for digital
inputs, 4 channels
INO16
Relay for external alarm, 2 poles (TD-290)
Mounting holes:
INO17
Key Phasor Interface, 2 channels
81325
Mounting braces, 4 pcs
Weight:
4 with diameter 8.5 mm, spacing (w x h) 460 x 560 mm
approx. 21 kg (46 lbs)
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-270 B
Intellinova® – System Unit INR20 for 19" Rack
15881/15882/15883/15884
INO27
INO25
37
58
132
INO26
INO30
482
8.5
365
32
19"
INR20 is an Intellinova System Unit for 19 inch rack mounting. It has a built-in Commander Unit INC41 with sockets for
up to four monitoring units. The back panels are equipped
with terminal blocks and internal cabling for connection of
power supply and digital in- and outputs. The system unit
has LED indicators on the front panel showing its status.
Monitoring units, back panels with internal cabling and
power supply unit are ordered separately.
Technical specifications for the Commander Unit are stated
on data sheet TD-271. The various types of monitoring units
are described on the data sheets TD-272 to TD-275.
Technical specifications, INR20
INB82
Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 42000/coaxial cable (TD-272)
Design, enclosure:
anodised aluminium, ventilated
Power supply:
18 to 36 V DC, nom. 24 V DC
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
INB82T Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 42000/pair cable (TD-272)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
INV80A Vibration Monitoring Unit, screw terminals (TD-273)
Terminals on back panels: network connection RJ45, screw
terminal blocks for power supply
and digital in- and outputs
Dimensions (w x h x d):
482 (19") x 132 (3U) x 365 mm
Weight:
approx. 4 kg (9 lbs)
INAI10
INO25
Blank back panel, (w x h) 70.5 x 128.5 mm
INO26
Back panel with eight BNC connectors and internal
cabling suitable for INB80 and INB82
INO27
Back panel with two screw terminal blocks and
internal cabling suitable for INB80T, INB82T,
INV80A, INAI10 and INAO80
INO28
Power supply unit, 100 to 240V, 50 W (TD-323)
INO30
Earth rail with mounting brackets, DIN
15881
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 3-8 mm
15882
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 4-13,5 mm
15883
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 10-20 mm
15884
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 15-32 mm
Part numbers
INR20
System unit (INO24 + INC41)
INC41
Commander Unit
INO24
Subrack for Commander Unit INC41
INB80
Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 40000/coaxial cable (TD-272)
INB80T Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 40000/pair cable (TD-272)
Analog Monitoring Unit (TD-274)
INAO80 Analog Output Unit (TD-275)
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2010-03. TD-298 B
Intellinova® – Portable System Unit
1
INO29
5
2
6
3
8
7
4
9
1. Status LED indicators
2. Transducer inputs
3. Cable inlets
4. Network connector
5. Monitoring units
6. Commander Unit INC40
7. Power supply unit
8. Power supply inlet with switch
9. Wireless 3G router
The Portable System Unit INP 20 is comprised of a Commander
Unit (INC40) mounted in a sturdy MIL standard plastic carrying
case (INO23 or INO29 with wireless 3G router) with connectors,
internal measuring cables and a power supply unit. The case fits
a fullblown Intellinova system, using all the same components
as the non-portable version and with all the features.
This system unit allows rapid installation and is ideal for test
installations, temporary monitoring of critical machines, etc. It
can also be used as a multichannel logger with data acquisition
based on various triggers, stand-alone or in networks.
The carrying case has TNC connectors with coax cables for
bearing monitoring on 16 channels (two monitoring units), 2-pin
connectors for vibration monitoring on 8 channels (one monitoring unit) and cable inlets for connection of one analog monitoring unit. The case has exterior power supply inlet with switch,
network connector and status indicators. Monitoring units are
ordered separately. Power supply cable is not included.
Technical specifications for the Commander Unit are stated on
data sheet TD-271. The various types of monitoring units are
described on the data sheets TD-272 to TD-275.
Technical specifications, INP20
Part numbers
Design, case:
Operating temperature: 0 to +60 °C (32 to 140 °F)
INP20
INC40
INO23
Portable System Unit ( INC40 + INO23)
Commander Unit (TD-271)
Case (without INC40 and monitoring units)
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
INO29
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Input connectors:
16 x TNC connectors (coax cables),
8 x 2-pin connectors (pair cables),
network connector RJ45
Case (without INC40 and monitoring units) incl. wireless 3G router 90459 (TD-324), omni-directional
antenna 90460, connectors and 10 m cable
copolymer, neoprene seals,
automatic purge valve, IP67
INB80
Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 40000, coax cables (TD-272)
100 to 240 V AC (85 to 265 V AC),
50/60 Hz
INB82
Bearing Monitoring Unit for SPM transducers of
type 42000, coax cables (TD-272)
IEC inlet with line switch
INV80A Vibration Monitoring Unit (TD-273)
Cable inlets:
2 x PG7 and 2 x PG11
Power supply:
Power inlet:
Dimensions (w x h x d): 530 x 437 x 217 mm
(20.9 x 17.2 x 8.5 inches)
Weight:
Monitoring units
approx. 9 kg (20 lbs) with
monitoring units
INAI10 Analog Monitoring Unit (TD-274)
INAO80 Analog Output Unit (TD-275)
Accessories
90027
Power supply cable, Euro-plug
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2010-04. TD-321 B
Intellinova® – Commander Unit
10
180
15
17
185
1
2
180
3
10
4
ø4
1. Sockets for monitoring units
2. Output status indicators
3. Digital outputs
5
6
4. Digital inputs
5. SD memory card
6. Ethernet LAN connection
The Intellinova Commander Unit is a flexible and modular
platform which controls and communicates with the monitoring units for continuous monitoring of machine condition. Up
to four monitoring units with normally eight channels each can
be plugged into the Commander Unit. Monitoring units are
ordered separately and are described on the technical data
sheets TD-272 to TD-275. Commander Unit INC40 is intended
for mounting in standard Intellinova cabinets and Commander
Unit INC41 is intended for mounting in 19" subrack INO24.
The Commander Unit is equipped with multiplexing measuring logic, alarm, storing and analysis logic. It is connected via
standard Ethernet in a LAN network.
The unit has four digital outputs for connection to PLC or via
external relays to machine stop, external warning lamp, etc.
Up to four RPM transducers can be connected and linked to
measuring assignments set up in Condmaster®Nova.
The communication program LinX transmits measuring assignments to and reads the results from the Commander Unit, and
controls the measuring operations, data processing and storage. A service laptop with the Field Support Software (FSS) can
be connected for service and setup via an Ethernet port. Data
access to process and control systems can be implemented via
OPC client/server technology. The unit can be used off-line and
is equipped with SD memory card for buffering and back-up.
The meas­ur­ing assignments are set up in Cond­master®Nova
running under Windows. Condmaster also handles portable
SPM dataloggers and existing SPM online systems. SQL Server
is used as database handler.
Technical data
Monitoring units:
sockets for 4 monitoring units
Digital / RPM inputs:
4 channels
RPM transducer type:
proximity switches, supply 12 V DC
RPM measuring range:
10 – 120 000 rpm
Digital output:
2 status and 4 user configurable
Memory:
SD card, 2 GB
LAN interface:
Ethernet TCP/IP, 10/100 Mbps
Power supply:
18 to 36 V DC, nom. 24 V DC
Power consumption:
max. 21 W (6 W available for
rpm transducers), typical 3 W
without measuring units and rpm
transducers
Operating temperature: 0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Dimensions (w x h x d): 390 x 207 x 40 mm (15.4 x 8.2 x 1.5 inches)
Weight:
approx. 750 g without monitoring
units
Part numbers
INC40 Commander Unit for standard cabinets including
mounting screws with spacers and 2 screw terminals
for power supply and status indicators
INC41 Commander Unit for 19" subrack INO24 including
mounting screws with spacers and 2 screw terminals
for power supply and status indicators
Accessories
93384 Screw terminal, 4 pins, for connection of digital
inputs/RPM and digital outputs
90419 SD memory card, 2 GB
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-271 B
Intellinova® – Cabinet INO18
6
600
1
2
3
4
5
1. DIN rail with terminal blocks
2. Earth rail, DIN
3. Cable inlet PG29
500
210
4. Blind plugs for additional inlets
5. Cable inlet PG11
6. Status LED indicators
Cabinet INO18 is an industrial enclosure designed for encapsulation of Intellinova Commander Unit INC40. It has internal
cabling for INC40 and terminal blocks for power supply. The
cabinet, intended for wall mounting, is robust and sealed for
use in harsh environments.
nections have to be drilled. The cabinet has an earth rail (DIN)
where the measuring cable shields should be connected. It is
equipped with plastic cable channels and status indicators on
the lid. Power supply unit, accessories for DIN rails, internal
cabling and cable inlets are ordered separately.
The cabinet has a flange with one cable inlet for eight measuring cables plus two cable inlets for power supply and network
connection. It has three blind plugs where additional cable
inlets (PG29) for up to 32 measuring cables can be mounted.
Holes for cable inlets intended for digital in- and output con-
Commander Unit INC40 is ordered separately and is described
on the technical data sheet TD-271. The cabinet INO18 complete with mounted Commander Unit INC40 has ordering
number INS10, see the data sheet TD-270 System Unit.
Technical specifications, INO18
Part numbers
Design, enclosure:
enamelled steel, IP66
Cable inlets:
1 x PG29 for 8 measuring cables
2 x PG11 for power supply and
network cables
INO18
INC40
INS10
Terminals:
7 terminal blocks for connection of
power supply cables
Dimensions (w x h x d): 500 x 600 x 210 mm
(19.7 x 23.6 x 8.3 inches)
Mounting holes:
4 with diameter 8.5 mm, spacing (w x h) 460 x 560 mm
Weight:
approx. 20 kg (44 lbs)
Cabinet for Commander Unit INC40
Commander Unit (TD-271)
Complete system unit; Commander Unit INC40
mounted in Cabinet INO18 (TD-270)
Options
INO11
INO12
INO13
INO14
INO16
INO17
81325
Power supply unit, 18 W (TD-288)
Power supply unit, 50 W (TD-288)
Internal cabling with terminal blocks for digital
outputs, 3 channels
Internal cabling with terminal blocks for digital
inputs, 4 channels
Relay for external alarm, 2 poles (TD-290)
Key Phasor Interface, 2 channels
Mounting braces, 4 pcs
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-320 B
Intellinova® – Cabinet INO22
8
1
480
2
3
5
1.
2.
3.
4.
6
Screw terminals for INC40
Plastic cable channels
DIN rail with terminal blocks
Power supply unit INO11
4
480
7
5.
6.
7.
8.
155
Cable inlet PG29
Blind plugs for additional inlets
Cable inlet PG11
Status LED indicators
Cabinet INO22 is a small industrial enclosure designed for
encapsulation of Intellinova Commander Unit INC40 in narrow
spaces. It has internal cabling for INC40, power supply unit and
terminal blocks for connection of digital inputs/rpm and power
supply. The cabinet, intended for wall mounting, is robust and
sealed for use in harsh environments.
cable inlets (PG29) can be mounted. Holes for cable inlets
intended for digital in- and output connections have to be
drilled. The cabinet is equipped with plastic cable channels and
status indicators on the lid. Additional cable inlets, terminal
blocks and internal cabling are ordered separately.
The cabinet has flanges with two cable inlets for up to sixteen
measuring cables plus two cable inlets for power supply and
network connection. It has two blind plugs where additional
The Commander Unit INC40 is ordered separately and is
described on the technical data sheet TD-271. The power
supply unit INO11 is described on the technical data sheet
TD-288.
Technical specifications, INO22
Part numbers
Design, enclosure:
INO22
Cabinet for Commander Unit INC40
INC40
Commander Unit (TD-271)
Power supply unit:
Input voltage
Frequency
Output
Cable inlets:
Terminals:
enamelled steel, IP66
100 to 240 V AC (85 to 265 V AC)
50 / 60 Hz
+24 V DC, 18 W
2 x PG29 for 16 measuring cables
2 x PG11 for power supply and
network cables
14 terminal blocks with internal
cabling for connection of power
supply and 1 channel DI/RPM plus
4 screw terminals 93384 for INC40
without internal cabling
Options
INO13
Internal cabling with terminal blocks for digital
outputs, 3 channels
INO14
Internal cabling with terminal blocks for digital
inputs, 4 channels
INO16
Relay for external alarm, 2 poles (TD-290)
INO17
Key Phasor Interface, 2 channels
81325
Mounting braces, 4 pcs
Dimensions (w x h x d): 480 x 480 x 155 mm
(18.9 x 18.9 x 6.1 inches)
Mounting holes:
4 with diameter 8.5 mm, spacing (w x h) 440 x 440 mm
Weight:
approx. 15 kg (33 lbs)
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-322 B
Intellinova® – Bearing Monitoring Unit
212
INB 80 / 82
70
INB80T/82T
37
The Bearing Monitoring Unit is a part of the Intellinova System
and has eight channels for continuous monitoring of bearing
condition. It measures shock pulses according to the True
SPM method and supports SPM Spectrum and SPM HD.
The unit is simply plugged into the socket in the Intellinova
Commander Unit. Measuring methods, measuring time,
alarm limits, alarm delay etc. are set up in Condmaster®Nova.
Four versions of the Bearing Monitoring Unit are available.
INB80 and INB82 have input connectors for coaxial cables.
INB80 is intended for shock pulse transducers of type 40000
(cable length max. 4 m) and INB82 is intended for shock pulse
transducers of type 42000 (cable length max. 100 m).
INB80T and INB82T have input connectors for twisted pair
cables. INB80T is intended for shock pulse transducers of
type 40000 (cable length max. 4 m) and INB82T is intended
for shock pulse transducers of type 42000 (cable length
max. 100 m).
Signal processing
The resonance frequency of the SPM shock pulse transducer,
calibrated to 32 kHz, constitutes the ideal carrier wave for
transients caused by shocks. The output of this transducer is
the same type of demodulated signal produced by 'enveloping', with this important difference: both frequency and amplitude response of the SPM transducer are precisely tuned,
so there is no need to find uncertain and shifting machine
resonances to get a signal.
Intellinova measures the shock amplitude by a shock pulse
measurement with the dBm/dBc or the LR/HR method and
the results are bearing condition data for condition evaluation. The measurement also produces a time record which
can be analyzed using SPM Spectrum. The resulting spectrum is used mostly for pattern recognition. The technique
SPM HD generates a signal with razor-sharp resolution and
is particularly well suited for condition monitoring on low
speed applications.
Technical data
Measuring methods:
Measuring channels:
Measuring range:
Measuring time:
Frequency range:
dBm/dBc, LR / HR, SPM Spectrum,
SPM®HD
8, multiplexing
-9 to 99 dBsv , -19 to 99 LRHR
approx. 2 sec. per channel dBm/dBc,
approx. 20 sec. LR/HR
0 to 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,
10 000, 20 000, 40 000 Hz
Number of spectrum lines: 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800
Measurement windows:
Rectangle, Hanning, Hamming, Flat
Top
Spectrum types displayed: linear, power
Averages:
time synchronous, FFT linear, FFT peak-hold
Frequency units:
Hz, CPM
Saving options for spectrum:full spectrum, peaks only
Amplitude scale unit:
SD (Shock Distribution), SL (Shock Level)
Scaling:
linear or logarithmic X and Y axis
Zoom:
true FFT zoom, visual zoom
Pattern recognition:
bearing frequencies and optional
patterns highlighted in the spectrum.
Automatic configuration of bearing
symptoms linked to ISO bearing no.
Input connectors:
Power consumption:
for coaxial cables on INB 80/82, for pair cables on INB 80T/82T
TLT test
encapsulated circuit board, not
protected
max. 1.5 W, typical 0.8 W
Operating temperature:
0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Mounting:
plug-in connector and holding screws
for attachment in INC40/INC41
212 x 70 x 37 mm
approx. 200 g
Transducer line test:
Design:
Dimensions:
Weight:
Part numbers
INB80
INB82
INB80T
INB82T
12775
Bearing Monit. Unit, transducers type 40000/coax cable
Bearing Monit. Unit, transducers type 42000/coax cable
Bearing Monit. Unit, transducers type 40000/pair cable
Bearing Monit. Unit, transducers type 42000/pair cable
Connector for coaxial cable (INB 80/82)
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2010-06. TD-272 B
Intellinova® – Vibration Monitoring Unit INV80A
212
70
55
The Vibration Monitoring Unit INV80A is a part of the Intellinova System and has eight channels for continuous monitoring of vibrations. The unit is simply plugged into the socket
in the Intellinova Commander Unit. Measuring time, alarm
limits, alarm delay etc. are set up in Condmaster®Nova.
Technical data
Design:
encapsulated circuit board, not protected
It supports broad band vibration measurement, both ISO
2372 and the more recent ISO 10816, the most cost-efficient
method for the diagnosis of general machine condition.
Input connectors:
screw terminals
It also supports FFT with symptoms and EVAM (Evaluated
Vibration Analysis Method). The EVAM method generates
condition parameters describing various aspects of machine
vibration, vibration spectra where significant line patterns
are highlighted and eval����������������������������������
uated plus machine specific condition codes and condition values, based on a statistical evaluation of the condition parameters and symptom values.
For each measuring point, the user can make an individual
selection and define the type of data best suited for the
surveillance of an individual machine.
Two channel simultaneous vibration monitoring requires
that either the measuring technique 'FFT with symptoms'
or 'EVAM' is active in Condmaster Nova. This type of measurement allows the user to study machine movement in
two dimensions by observing the difference of the phase
angles measured on the two channels.
Orbit analysis is a vibration measurement function offered
with the Vibration Monitoring Unit. The resulting orbit graph
shows the movement of the shaft’s centerline and is used
to detect failures like rubs, unbalance, misalignment or
oil whip on machinery with journal bearings. Required are
two channel simultaneous vibration measurement and two
transducers placed at an angle of 90° to each other, plus a
trigger signal from a tachometer probe.
Measuring methods: ISO 2372, ISO10816, FFT with symptom,
EVAM, 2-channel vib, orbit
Measuring channels: 8, multiplexing, 2 simultaneous
Power consumption: max. 1.5 W, typical 0.8 W
Operating temp.:
0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temp.:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Mounting:
plug-in connector and holding screws for
attachment in Commander Unit INC40/41
Dimensions:
212 x 70 x 37 mm
Weight:
approx. 200 g
Vibration analysis
Freq. limit, lower:
0.5, 2, 10 or 100 Hz
Freq. limit, upper:
100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000,
20 000, 40 000 Hz
Envelope HP filters: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 Hz
Measurem. windows:Rectangle, Hanning, Hamming, Flat Top
Averages:
time synch, FFT linear, FFT exponential,
FFT peak-hold
Spectrum lines:
400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800
Transducer types:
Vibration transducer SLD144 or IEPE (ICP®)
type transducers with voltage output
Orbit analysis
Orders:
1 to 5, default 1
Filter types:
None, band pass, low pass
Signal unit:
DISP, VEL, ACC
Measuring time:
1 to 25 revolutions
Transducer types:
Buffered outputs from API670 approved
protection systems, alt. transducers SLD144
or IEPE (ICP®) type transducers with voltage
output
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-11. TD-273 B
Intellinova® – Analog Monitoring Unit INAI10
212
70
55
The Analog Monitoring Unit INA I10 is a part of the Intellinova system and has ten channels for continuous monitoring of analog signals. It measures 0 to 20 mA on eight
channels and 0 to 10 V DC on two channels.
The unit is simply plugged into the socket in the Intellinova
Commander Unit. Measuring units, range, quantities, alarm
limits etc. are set up in Condmaster®Nova.
Technical data
Current inputs:
8 channels, multiplexing
Voltage inputs:
2 channels, multiplexing
Input resistance:
current 100 W, voltage 86 kW
Measuring time:
approx. 1 sec. per channel
Measurement range:
0 to 20 mA, 0 to 10 V DC
Resolution:
0.01 mA, 0.02 V
Meas. accuracy:
± (1% +0.1 mA), ± (1% +0.1 V)
Design:
encapsulated circuit board, not protected
Input connectors:
Power consumption:
screw terminal
max. 0.5 W, typical 0.2 W
Operating temperature:0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temperature: -20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Mounting:
plug-in connector and holding screws for
attachment in Commander Unit
Dimensions:
212 x 70 x 55 mm
Weight:
approx. 200 g
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2010-03. TD-274 B
Intellinova® – Analog Output Unit INAO 80
212
70
55
The Analog Output Unit INAO 80 is a part of the Intellinova
System and has eight current outputs. The unit is simply
plugged into the socket in the Intellinova Commander
Unit.
Technical data
The unit converts the measuring values from the monitoring
units to analog signals 4 – 20 mA for connection to PLC,
DCS or other control systems.
Analog outputs:
8
Output:
4 to 20 mA
Power supply:
18 to 36 V DC, nom. 24 V DC
Ouput connectors:
screw terminal
Design:
encapsulated circuit board, not protected
Power consumption:
0.1 W from INC40 and 2 W from external
power supply
Operating temperature:0 to +60 °C (32 to 140 °F)
Storage temperature:
-20 to +80 °C (- 4 to 176 °F)
Relative humidity:
10% to 90% (non-condensing)
Mounting:
plug-in connector and holding screws for
attachment in Commander Unit
Dimensions:
212 x 70 x 37 mm
Weight:
approx. 200 g
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2008-04. TD-275 B
8
129
27
Intellinova® – Accessories for System Unit INS10
444
37
41
1.4
40
INO10
49.5
49.5
5
82435
5
44.5
93380
5
6
35
6
26
93318
30
44.5
15881 / 15882 / 15883 / 15884
3
90307
53.5
13
14
10
93319
93384
15808
19
20
15885
Part numbers
INO10
Blind flange for Intellinova cabinet INO18
15881
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 3 - 8 mm
15882
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 4 -13,5 mm
15883
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 10 - 20 mm
15884
Clamping yoke for earth rail, DIN, cable 15 - 32 mm
15808
Cable inlet, Pg 7, for cable 3 - 6.5 mm, IP68, brass/
nickel-plated, Neoprene sealing
15885
Cable inlet, Pg 11, for cable 5 - 10 mm, IP68, brass/
82435
Cable inlet, Pg 29, for 8 measuring cables diam.
5 mm, IP65, brass/nickel-plated, PVC sealing
93380
Terminal block for DIN rail, nom. area 2.5 mm2
93318
Switch block for DIN rail, nom. area 2.5 mm2
90307
End section for switch and terminal block
93319
End stop for DIN rail
93384
Screw terminal, 4 pins, for digital in- and outputs
on Commander Unit
nickel-plated, Neoprene sealing
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-289 B
Intellinova® – Power Supply Units
INO11
INO12
The power supply units in the Intellinova system are intended
for mounting on standard DIN rail. INO11 is used to supply a
standard Intellinova System Unit with a power consumption of
max. 18 W.
INO12 is required when supplying a System Unit and optional
equipment with power consumption up to max. 50 W. The
units are delivered complete with internal cabling and terminal
blocks for DIN rail.
Technical specifications, INO11
Technical specifications, INO12
Rated input voltage:
100 to 240 V AC (85 to 265 VAC)
Rated input voltage:
100 to 240 VAC (85 to 264 VAC)
Frequency:
50/60 Hz
Frequency:
50/60 Hz
Power rating:
18 W
Power rating:
50 W
Rated otput voltage:
+ 24 V DC
Rated output voltage:
+ 24 V DC
Voltage adjustment range: -10% to +20%
Voltage adjustment range:-20% to +20%
Output current:
750 mA
Rated output current:
2.2 A
Protection:
input fuse, over load, over
voltage, output short circuit
Protection:
input fuse, over load, over voltage
Ambient temperature:
-10 to +50 °C
Ambient temperature:
-10 to +70 °C
Storage temperature:
-25 to +85 °C (with no icing or
condensation)
Storage temperature:
-25 to +65 °C (with no icing or
condensation)
Relative humidity:
20% to 95% RH
Relative humidity:
30% to 85% RH
Dimensions (w x h x d):
22.5 x 90 x 115 mm
Approved standards:
UL/cUL (UL508/UL1310 Listed,
Class 2 Power Supply), TUV
(EN60950), CE (EN5008-1/
EN55022 for EMI, EN50082-1/
EN55024 for EMS), FCC (Class B)
Dimensions (w x h x d): 38.6 x 90 x 153 mm
Approved standards:
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
UL: UL508 (Listing), UL60950-1,
UL1604 (Class I/Division 2, Listing).
CSA: cUL: C22.2 No.14, No.213
(Class I/Division 2), cUR: No. 609501. EN: EN50178, EN60950-1. SELV
(EN60950-1). According to VDE0160/
P100 SEMI-F47 (200 VAC input)
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2008-08. TD-288 B
75
Intellinova® – Power Supply Unit INO28
45
DIN-rail
depth
Intellinova INO28 is a compact design power supply unit for
simple mounting on a DIN rail outside an Intellinova System
Unit for 19" rack. Quick connect spring-clamp terminals
makes the unit easy to install. DIN rail and cables are not
included.
91
A rugged electrical and mechanical design as well as high
immunity against electrical disturbances on the mains provides reliable output power. This offers superior protection
for the equipment when exposed to a critical industrial
environment.
Technical specifications, INO28
Rated input voltage:
100 to 240 V AC (85 to 375 V AC)
Frequency:
50/60 Hz ±6%
Power rating:
50 W
Rated output voltage:
+ 24 V DC
Voltage adjustment range:24 to 28 V DC
Output current:
2.1 to 1.8 A
Protection:
over-load, over-voltage, no-load and
short-circuits
Ambient temperature:
-10 to +70 °C
Storage temperature:
-40 to +85 °C (with no icing or
condensation)
Relative humidity:
5 % to 95 % RH (IEC 60068-2-30)
Dimensions (w x h x d): 45 x 75 x 91 mm (1.77 x 2.95 x 3.58 in)
Approved standards:
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
IEC 60950-1, IEC 60601-1, UL 508
(listed), UL 60950-1 (recognized
E137006), NEC Class 2 (listed), UL
1604 (recognized E246877), Marine
(category: C, EMC2), SEMI F47
(120 Vac or 208 Vac input)
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-10. TD-323 B
70,5
67
Intellinova® – Relay INO16
85.5
16
Internal connections
INO16 is a slim relay of plug-in type mounted in a socket for
DIN rail mounting. It has a LED indicator showing mechanical
operation and a test button (A). The relay is delivered complete
with socket and internal cabling for Intellinova System Unit.
Commander Unit
DO
DO
DO1
–
Technical specifications, INO16
Poles:
2
Rated coil voltage:
24 VDC
Rated coil current:
21.6 mA
Power consumption:
0.53 W
Digital out
Load:
resistive load (cos φ =1), inductive load
(cos φ =0.4; L/R=7 ms)
+24 V DC
Rated load:
resistive; 5A/250 VAC, 5 A /30 V DC
inductive; 2A/250 VAC, 3A/30 V DC
Rated carry current:
5A
Max. switching voltage:380 VAC, 125 VDC
Max. switching current: 5 A
1(–)
8(+)
A
Max. switching power: resistive; 1250 VA, 150 W
inductive; 500 VA, 90 W
Amb. temperature:
-40° to 70° C (no condensation)
Amb. humidity:
5% to 85% (operating)
Dimensions:
Mounting:
Approved standards:
85.5 x 67 x 16 mm
DIN rail
NO
NC
4
5
2
7
3
6
UL508 (File No. E41643), IEC/VDE
(EN61810), CSA 22.2 No.0, No.14 (File
No. LR311928), LR
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
–+
24 V DC
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2008-09. TD-290 B
Intellinova® – Key Phasor Interface INO17
INO17 is a tachometer sensor interface ideal for connecting the Intellinova online system to buffered outputs of a
machine protection system. It has two input channels with
common 12 V power supply from Intellinova. The interface
has three main functions:
Main application
1. It converts signals from proximity probes (Eddy current)
via buffered outputs of a machine protection system. The
interface will automatically find the voltage threshold for
the various sensors.
2. When using sensors with high output frequency the 'DIV'
output can be used for division of the frequency to 1/10 of
the input signal. Additional division to 1/100 can be made
by connecting both channels in series.
3. When the interface is connected to an open collector
output the 'PULL' input can be used to ensure the trigger
level and filter out noise.
INO17 is intended for DIN rail mounting and is delivered
with internal cabling for connection to the terminal blocks
for digital input (option) in the Intellinova System Unit.
Technical specifications
Power supply:
12 V DC
Power consumption: 0.3 W
Pulse frequency:
max. 100 kHz at 50% duty cycle
Pulse amplitude:
min. 2 V
Input pulse:
low level –33 V to +2.5 V
high level – 22 V to +33 V
Amb. temperature:
0° to 60° C (no condensation)
Amb. humidity:
10 % to 90 % (operating)
Dimensions:
102 x 23 x 75 mm
Mounting:
DIN rail 35 mm
Buffered outputs on
machine protection system
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2008-11. TD-299 B
Intellinova® – 3G Router 90459
90459
90460
The SPM 90459 is a robust 3G router designed to provide
remote connectivity across mobile networks. The unit
features an on-board two port switch and a serial port
providing the unit with versatile connection options. Together with the rugged enclosure, DIN-rail mounting and
an operating voltage range spanning from 10 VDC to 60
VDC, the unit is designed for industrial applications in harsh
environments.
The router supports a wide variety of wireless standards,
GSM, GPRS, 3G UMTS, HSDPA, and HSUPA, thus providing
connectivity in as many applications as possible. Using High
Speed Uplink Packet Access (HSUPA) the uplink capacity is
2 Mbit/s, together with the 7.2 Mbit/s downlink data making
the unit suitable for even high data rate applications.
With the built-in two port 10/100 Ethernet switch and the
RS-232 port the router easily allows devices to seamlessly
connect over a vast geographical distance. The unit supports both packet and circuit switched mode, Serial to IP
conversion, Modbus Gateway, DNP3 Level 1 Outstation,
and Dial-Up modem emulation.
Technical specifications
Power
Voltage: 10 to 60 VDC
Rated current: (max) 800 mA
Inrush current: 1.0 A
Polarity:
Polarity dependant, reverse polarity
protection
Connection: Detachable screw terminal
Connector size: 0.2 – 2.5 mm2 (AWG 24-12)
Shielded cable: Not required
RS-232
Electrical specification: EIA/TIA-232
Data rate: 300 bit/s – 230400 bit/s
Data format: Data bits: 5, 6, 7 or 8. Stop bits: 1 or 2.
Parity: none, odd or even. Flow control:
none, software, hardware or both
Protocol:
Transparent, DNP3, Modbus, and
modem emulation
Retiming:
Yes
Transmission range:
≤3m
Connection:
9-pin D-sub female (DCE) and 9-pin
D-sub male (DTE)
Shielded cable: Not required
Antenna
Frequency bands: Connection: 850 MHz – 2100 MHz
SMA
SIM
Electrical specification: UICC/SIM 3 V and 1.8 V
Ethernet
Electrical specification: IEEE std 802.3 2000 Edition
Data rate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, manual or auto
Duplex: Full or half
Transmission range: 100 m / 328 ft
Connection: RJ-45
Environmental
Temperature Operating: –20 to +60ºC (–30 to +70ºC restricted operation)
Storage & Transport:
–40 to +85ºC
Humidity :
0 to 90 % relative humidity non
condensing
Altitude Operating:
2000 m / 70 kPa
Packaging
Dimension W x H x D: Weight: Degree of protection: Cooling: Mounting: 103 x 32 x 156 mm
0.30 kg
IP 40
Convection
Horizontal on 35 mm DIN-rail
Option
90460
Omni-directional antenna for 3G router 90459
SPM Instrument AB • Box 504 • SE-645 25 Strängnäs • Sweden
Tel +46 152 22500 • Fax +46 152 15075 • [email protected] • www.spminstrument.com
Technical data are subject to change without notice.
ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-11. TD-324 B
Katalog produktów
3
Adaptery, Przetworniki i Narzêdzia
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJïXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
6WDQGDUGRZHDGDSWHU\
d = M8 / UNC 5/16"
$GDSWHU\VąMHGQROLW\PLĞUXEDPLPRQWRZDQ\PLZZ\ZLHUFRQ\FK
QDJZLQWRZDQ\FKRWZRUDFKZREXGRZDFKáRĪ\VN7ZRU]ąRQH
SXQNW\GRSRGáąF]HQLDSU]HWZRUQLNyZZV]\ENR]áąF]FHWDNLHM
2WZyUPRQWDĪRZ\
PLQPP
&$3
MDN75$LMHMUyZQRZDĪQLNDFK
6WDQGDUGRZHDGDSWHU\GRVWĊSQHVąZWU]HFKGáXJRĞFLDFKLUyĪ
Q\FKZ\PLDUDFKJZLQWyZSDWU]QXPHU\]DPyZLHQLRZHSRQLĪHM
:\NRQDQHVąDOER]HVWDOLQLHUG]HZQHMDOER]HVWDOLRF\QNRZDQHM
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
'RVWĊSQHVąQDVWĊSXMąFHW\S\DGDSWHUyZ
RF\QNRZDQ\0PP
RF\QNRZDQ\0PP
RF\QNRZDQ\0PP
RF\QNRZDQ\81&PP
RF\QNRZDQ\81&PP
VWDOQLHUG]HZQD0PP
VWDOQLHUG]HZQD0PP
VWDOQLHUG]HZQD0PP
Maks. 57 mm
78 mm
Maks. 92 mm
113 mm
VWDOQLHUG]HZQD81&PP
&$3.RáSDNRFKURQQ\QDDGDSWHU
'DQHWHFKQLF]QH
0DWHULDáVWDOQLHUG]HZQDSS 2346 (AISI 303)
0DWHULDORF\QNRZDQLHPP=Q
1DVWDZDNOXF]D1P
1DU]čG]LDPRQWDİRZH
)UH]]SLORWHPGRJZLQWyZ0
8FKZ\WIUH]X
)UH]NąWƒ¡PP
3LORWGRJZLQWyZ0
3LORWGRJZLQWyZ81&
'RZLHUFHQLDRWZRUXPRQWDĪRZHJRXĪ\ZDMZLHUWHá
PPGODJZLQWyZ0
PPGODJZLQWyZ81&
3U]\NUĊFDMDGDSWHUSU]\SRPRF\NOXF]DG\QDPRPHWU\F]QHJR
]QDVDGNąPP630
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Adaptery z przeciwnakrêtk¹
Adaptery z przeciwnakrêtk¹ to masywne œruby ze stali
nierdzewnej. Przeznaczone s¹ do zast¹pienia istniej¹cych
ko³ków monta¿owych lub œrub do pokryw ochronnych, itp.,
o gruboœci do 6 mm. Adaptery z przeciwnakrêtk¹ montowane
s¹ w wywierconych, nagwintowanych otworach w obudowie
³o¿yska. Tworz¹ one punkty styku dla przetwornika z szybkoz³¹czk¹ TRA-30 i podobnych.
Adaptery z przeciwnakrêtk¹ dostêpne s¹ w rozmiarach
gwintów M8 do M12, patrz numery zamówieniowe poni¿ej.
Zestawienie zawiera rozmiar gwintu adaptera (d), rozmiar
gwintu przeciwnakrêtki (dn), oraz szerokoœæ (n) powierzchni
p³askiej przeciwnakrêtki.
Otwór
monta¿owy
min. 15 mm
Numery zamówieniowe
32511
34511
36511
d = M8
d = M10
d = M12
dn = 12
dn = 14
dn = 16
n = 19
n = 19
n = 22
Narzêdzia monta¿owe
Dane techniczne
Materia³
Stal nierdzewna, SS 2346
(AISI 303)
Moment dla adaptera M8
Moment dla przeciwnakrêtki M8
15 Nm
12 Nm
Moment dla adaptera M10
Moment dla przeciwnakrêtki M10
20 Nm
15 Nm
Moment dla adaptera M12
Moment dla przeciwnakrêtki M12
30 Nm
20 Nm
82053
81027
81028
81029
81031
81033
81035
81085
81086
Pog³êbiacz sto¿kowy z pilotem do gwintów M8
Uchwyt pog³êbiacza
Pog³êbiacz sto¿kowy, k¹t 90°, ø 12 (M6-M10)
Pog³êbiacz sto¿kowy, k¹t 90°, ø 15 (M12)
Pilot do M8
Pilot do M10
Pilot do M12
Klucz dynamometryczny
Nasadki 17 mm
Aby wywierciæ otwór monta¿owy, u¿yj wierte³:
6.9 mm
dla M8
8.6 mm
dla M10
10.3 mm dla M12
Przykrêæ adapter przy u¿yciu klucza dynamometrycznego
i nasadki 17 mm, a nastêpnie przeciwnakrêtkê przy u¿yciu
d³ugiej nasadki 19 (22) mm.
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-06. TD-02.Y
4
13
Adapter przyklejany
36000
36010
17
¡16
Adapter przyklejany ma takie same charakterystyki pomiarowe
jak adaptery wkrêcane i jest pod³¹czany do przetwornika
TRA-30. Ma on p³ask¹, okr¹g³¹ powierzchniê styku
zaopatrzon¹ w rurkowy ko³ek mocuj¹cy i odci¹¿aj¹cy
i mocowany jest w punkcie pomiarowym przy u¿yciu
odpowiedniego kleju.
Adapter przyklejany mo¿e zast¹piæ odpowiednie adaptery
wkrêcane:
na obudowach cienkoœciennych
•
tam, gdzie wywiercenie otworów mog³oby mieæ wp³yw na
utratê gwarancji na sprzêt (monta¿ bez ko³ka rurkowego).
min.4.5
•
¡4.0
r = min. 100 mm
Monta¿
Wybierz punkt pomiarowy zgodnie z zasadami SPM.
Do wykonania otworu u¿yj wiert³a o œrednicy 4.0 mm
(g³êbokoœæ otworu 4.5 mm). Powierzchnia kontaktu musi byæ
wyrównana i oczyszczona z farby i innych zanieczyszczeñ.
Powierzchniê nale¿y splanowaæ przy u¿yciu pog³êbiacza
czo³owego z minimaln¹ œrednic¹ 16 mm.
Zalecane jest u¿ycie kleju Loctite 638 lub podobnego
i zastosowanie go zgodnie z instrukcj¹ producenta. Na³ó¿
cienk¹ warstwê kleju na p³ask¹ powierzchniê adaptera oraz
w otworze monta¿owym. Aby unikn¹æ uszkodzenia
powierzchni styku adaptera, wbij go w otwór monta¿owy przy
u¿yciu m³otka gumowego i dociœnij jego powierzchniê
przylegania do materia³u obudowy ³o¿yska.
Adapter mo¿e byæ zamontowany bez u¿ycia ko³ka rurkowego.
Dociœnij mocno adapter do obudowy ³o¿yska i trzymaj dopóki
klej nie utwardzi siê na tyle, by samodzielnie utrzymaæ adapter.
Dane techniczne
Materia³, stal nierdzewna:
Materia³, stal ocynkowana:
Powierzchnia styku:
Ko³ek rurkowy:
Waga:
Klej:
SS 2346 (AISI 303)
SS 1914, 15 mm Zn
¡PP
Stal sprê¿ynowa,
otwór o œrednicy ¡ 4.0 mm
22 g
Loctite 638 lub podobny
Numery zamówieniowe
36000
36010
Adapter przyklejany, stal ocynkowana
Adapter przyklejany, stal nierdzewna
Narzêdzia monta¿owe
TOM-11
81274
14602
Pog³êbiacz czo³owy, 16 mm
Uchwyt do pog³êbiacza
Pilot, 4 mm
Nie pod³¹czaj przetwornika zanim klej ca³kowicie siê nie
utwardzi.
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-013.Y
Standardowe przetworniki impulsów uderzeniowych
A
M8 /
UNC 5/16"
46.5
11
17
4
61.5
B
φ 11
46.5
58
11
115.5
Standardowe przetworniki impulsów uderzeniowych u¿ywane s¹ we
wszystkich sta³ych instalacjach SPM do monitorowania ³o¿ysk. S¹
one instalowane w otworach z pog³êbieniem sto¿kowym na
Otwór monta¿owy
min. 15 mm
Odstêp
min. 100 mm
obudowach ³o¿ysk.
SPM 93022
Przetwornik impulsów uderzeniowych przetwarza impulsy
uderzeniowe emitowane przez ³o¿ysko w sygna³y elektryczne.
Przewód koncentryczny ³¹czy przetwornik z terminalem pomiarowym
lub urz¹ dzeniem pomiarowym. D³ugoœæ przewodu wynosi
maksymalnie 4 m.
Odstêp min. 75 mm
Obudowa przetwornika i podstawa wykonane s¹ z nierdzewnej,
kwasoodpornej stali, przystosowanej do pracy w niekorzystnych
warunkach. Standardowy rozmiar gwintu to M8 i opcjonalnie UNC 5/
16". Standardowa d³ugoœæ (A) wynosi 61.5 mm. D³ugi przetwornik
(B) o d³ugoœci 115.5 mm stosowany jest przy trudno dostêpnych
SPM 93077
obudowach ³o¿ysk pod pokrywami ochronnymi.
Maks. 57 mm
Przetwornik jest zwykle pod³¹czany przy u¿yciu z³¹czki TNC typu
SPM 93022. Z³¹czka k¹towa TNC typu SPM 93077 mo¿e byæ
stosowana w w¹skich przestrzeniach. Aby zapobiec korozji przewodów
w œrodowisku wilgotnym, przewód koncentryczny musi byæ pod³¹czany
poprzez z³¹cze uszczelniaj¹ce TNC typu SPM 13008.
Numery zamówieniowe
40000
Standardowy przetwornik impulsów
uderzeniowych, M8
40100
Standardowy przetwornik impulsów
uderzeniowych, UNC 5/16"
40001
Standardowy przetwornik impulsów
uderzeniowych, M8, wyd³u¿ony
40101
Standardowy przetwornik impulsów
uderzeniowych, UNC 5/16", wyd³u¿ony
Dane techniczne
Zakres pomiaru
Obudowa, podstawa
Wykonanie
Zakres temperatur
Nadciœnienie zewnêtrzne
Moment
Z³¹cze
Maks. 100 dBsv
Stal nierdzewna, SS 2382
uszczelnione
od -30° C do +150° C
Max. 1 MPa (10 bar)
15 Nm, max. 20 Nm
TNC jack
Narzêdzia monta¿owe
82053
81027
81028
81031
81032
Pog³êbiacz sto¿kowy z pilotem dla M8
Uchwyt dla pog³êbiacza sto¿kowego
Pog³êbiacz sto¿kowy, k¹t 90°, œrednica 12 mm.
Pilot dla M8
Pilot dla UNC 5/16"
Aby wywierciæ otwór monta¿owy, u¿yj wiert³a 6.9 mm dla
gwintu M8 oraz 6.6 mm dla UNC5/16".
Dokrêcaj i odkrêcaj przetwornik przy u¿yciu klucza
dynamometrycznego i d³ugiego klucza nasadowego 17 mm
(SPM 81092).
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Przetwornik impulsów uderzeniowych z TMU
M8 /
UNC 5/16"
Przetwornik impulsów uderzeniowych z TMU stosowany jest
w sta³ych instalacjach SPM do monitorowania ³o¿ysk
w przypadkach, gdzie d³ugoœæ przewodu pomiêdzy
przetwornikiem a jednostk¹ pomiarow¹ przekracza 4 m.
Maksymalnie d³ugoœæ przewodu mo¿e osi¹gn¹æ 100 m.
Przetwornik z TMU montowany jest w otworach
z pog³êbieniem sto¿kowym na obudowach ³o¿ysk, tak samo
jak standardowe przetworniki.
Otwór monta¿owy
min. 15 mm
SPM 93022
Przetwornik impulsów uderzeniowych z TMU (TMU = Transducer Matching Unit - jednostka dopasowania przetwornika)
przetwarza impulsy uderzeniowe emitowane przez ³o¿ysko
w sygna³ elektryczny i stabilizuje sygna³ podczas transmisji
przez d³ugi przewód. Przewód koncentryczny ³¹czy przetwornik
z terminalem pomiarowym lub urz¹dzeniem pomiarowym.
Odstêp min. 115 mm
SPM 13008
Obudowa przetwornika i podstawa wykonane s¹
z nierdzewnej, kwasoodpornej stali (SS 2382) przystosowanej
do pracy w niekorzystnych warunkach. Standardowy rozmiar
gwintu to M8 i opcjonalnie UNC 5/16".
Przetwornik jest zwykle pod³¹czany przy u¿yciu z³¹czki TNC,
typu SPM 93022. W œrodowisku wilgotnym przewód
koncentryczny musi byæ pod³¹czany przez z³¹cze
uszczelniaj¹ce TNC typu SPM 13008. Z³¹cze k¹towe TNC
typu SPM 93077 mo¿e byæ stosowane w w¹skich
przestrzeniach.
Numery zamówieniowe
42000
42100
Przetwornik impulsów uderzeniowych z TMU, M8
Przetwornik impulsów uderzeniowych z TMU,
UNC 5/16"
Dane techniczne
Zakres pomiaru
Obudowa, podstawa
Wykonanie
Zakres temperatury
Nadciœnienie zewnêtrzne
Moment
Z³¹cze
Maks. 100 dBsv
Stal nierdzewna, SS 2382
uszczelnione
od –30° C do +100° C
Maks. 0.7 MPa (7 bar)
15 Nm, maks. 20 Nm
TNC jack
Odstêp
min. 115 mm
Odstêp min. 90 mm
SPM 93077
Narzêdzia monta¿owe
82053
81027
81028
81031
81032
Pog³êbiacz sto¿kowy z pilotem dla M8
Uchwyt dla pog³êbiacza sto¿kowego
Pog³êbiacz sto¿kowy, k¹t 90°, œrednica 12 mm.
Pilot dla M8
Pilot dla UNC 5/16"
Aby wywierciæ otwór monta¿owy, u¿yj wiert³a 6.9 mm dla
gwintu M8 oraz 6.6 mm dla UNC5/16".
Dokrêcaj i odkrêcaj przetwornik przy u¿yciu klucza
dynamometrycznego i d³ugiego klucza nasadowego 17 mm
(SPM 81092).
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡:DUV]DZD:HVRáD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
M3
¡14
Przetwornik impulsów uderzeniowych SPM 40010 do klejenia
47.5
17
2.5 - 3
40010
Klejone przetworniki 40010 mogą zastąpiü przetworniki
standardowe na obudowach áoĪyskowych o cienkich
Ğciankach i na maszynach gdzie wywiercenie
standardowych otworów montaĪowych mogáoby naruszyü
gwarancjĊ dotyczącą sprzĊtu.
Posiadają one takie same charakterystyki pomiarowe jak
przetworniki standardowe ale poprzez páaską, okrągáą
podstawĊ są klejone do punktu pomiarowego
i mocowane Ğrubą M3 w celu odciąĪenia i zamocowania.
81274
81275
¡2.7
¡ 15
MontaĪ
Zalecanym klejem jest Loctite 638 lub podobny. ProszĊ
uwaĪnie przeczytaü instrukcjĊ i postĊpowaü dokáadnie
wedáug niej. ProszĊ rĊcznie wkrĊciü czujnik do otworu
montaĪowego.
WkrĊt jest samogwintujący. W wąskich przestrzeniach
moĪe byü uĪyte 17 mm gniazdo (SPM 81086). Moment
dokrĊcenia nie moĪe przekraczaü 1 Nm. ProszĊ
zaczekaü z podáączeniem przewodu aĪ klej stwardnieje.
min. 4.5
max.1
14041
min.4.5
Przetwornik jest montowany na páaskiej, gáadkiej
powierzchni maszyny. ProszĊ uĪyü wiertáa 2,7 mm do
wywiercenia otworu montaĪowego na gáĊbokoĞü 4,5 mm.
ProszĊ zawsze obrobiü na páasko powierzchniĊ przy
pomocy pogáĊbiacza czoáowego o Ğrednicy minimum 15
mm.
min. 100 mm
Dane techniczne
Zakres pomiaru:
Obudowa, podstawa:
maks. 100 dBsv
stal nierdzewna, kwasoodporna
min. 4.5
min. 75 mm
AISI 316 lub SS 2382
Wykonanie:
uszczelnione
Zakres temperatur:
-30qC do +150qC
NadciĞnienie zewnĊtrzne: maks. 1 MPa (10 bar)
Zalecany klej:
Loctite 638
Záącze:
TNC
Maks. dáugoĞü przewodu: 4 m
Waga:
50 g
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąSRGOHJD]PLDQRPEH]SRZLDGRPLHQLD
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected] ISO 9001.
” Copyright SPM 1998-8. TD-98.Y
M8
Przetwornik impulsów uderzeniowych izolowany 11233-L
L
45
38
11
26
Izolowane przetworniki impulsów uderzeniowych są uĪywane dla izolowanych elektrycznie obudów áoĪyskowych,
np.na silnikach elektrycznych o wysokim napiĊciu. Ten typ
przetwornika posiada fabrycznie zamontowany kabel typu
PVC (zakres temperatur -10q do +70qC). DáugoĞü kabla L
wynosi maksymalnie 4 m. Rozmiar gwintu to M8.
,]RODFMDHOHNWU\F]QD
Podáączenie do detektora
PoniewaĪ sam przetwornik jest izolowany elektrycznie,
Detektor uszkodzenia áoĪyska musi byü uziemiony. Detektor uszkodzenia áoĪyska MCB-01 i 32PL moĪe byü uziemiony poprzez wáasne Ğruby montaĪowe. W tym celu proszĊ usunąü podkáadki izolujące ze Ğrub montaĪowych
przed zainstalowaniem detektora.
Podáączenie do terminala pomiarowego
8]LHPLRQ\
PLHUQLN
Aby uniknąü zwarcia obudowy áoĪyska, terminal pomiarowy dla przenoĞnych przyrządów do pomiaru impulsów
uderzeniowych powinien byü ulokowany w bezpiecznej
odlegáoĞci od izolowanej obudowy áoĪyska i nie moĪe
posiadaü z nią elektrycznego kontaktu.
Dane techniczne
Zakres pomiaru:
Obudowa, podstawa:
Wykonanie:
Zakres temperatur:
Moment:
àącznik:
max. 100 dBsv
stal nierdzewna
uszczelnione, izolowane
od obudowy
-10qC do +70qC
15 Nm
TNC
,]RODFMDHOHNWU\F]QD
NarzĊdzia montaĪowe
82053
81027
81028
81031
PogáĊbiacz stoĪkowy z pilotem dla M8
Oprawka dla pogáĊbiacza stoĪkowego
PogáĊbiacz stoĪkowy, kat 90q, I 12 mm
Pilot 6,8 mm
Aby wywierciü otwór montaĪowy proszĊ uĪyü wiertáa
6,9 mm. ProszĊ dokrĊciü czujnik kluczem páaskim
o szerokoĞci 26 mm.
7HUPLQDO
Podczas zamawiania proszĊ okreĞliü wymaganą dáugoĞü
przewodu (L) w metrach (maks. 4 metry).
ASҏ Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
SRPLDURZ\
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ҏ ISO 9001.
” Copyright SPM 1998-7. TD-06.Y
Przetwornik impulsów uderzeniowych w wersji Ğrubowej
SPM
M10
M12
55.5
17
60
115.5
Przetwornik impulsów uderzeniowych w wersji Ğrubowej jest
przeznaczony do zamiany jednej ze Ğrub podtrzymujących
obudowĊ áoĪyska. MoĪe on byü uĪyty pod dwoma warunkami:
Musi istnieü nieprzerwana ĞcieĪka sygnaáu pomiĊdzy
áoĪyskiem a powierzchnią gniazda czujnika (A). Nieprzerwana
ĞcieĪka sygnaáu oznacza Īe materiaá obudowy áoĪyska nie
zawiera páaszczyzny podziaáu pomiĊdzy zewnĊtrznym
pierĞcieniem áoĪyskowym a powierzchnią gniazda (A) czujnika.
Impulsy uderzeniowe z áoĪyska są przenoszone poprzez tą
powierzchniĊ a nie przez gwint.
Przetwornik jest montowany na páaskiej, obrobionej i niepoPDORwanej powierzchni w strefie obciąĪenia áoĪyska. Nie wolno
sWRVRwaü podkáadek. Czujnik posiada przewiercony otwór o
ĞUHGQicy 1,5 mm w celu zablokowania czujnika drutem.
3U]HVWU]HĔPLQPP
Poprzez kabel koncentryczny z áącznikiem TNC, przetwornik
MHVWáączony do detektora uszkodzeĔ áoĪyska lub terminala
pomiarowego dla przenoĞnego miernika impulsów uderzeniowych. W Ğrodowisku wilgotnym musi byü uĪyty záącze
uszczelniające TNC typu SPM 13008. Kątowa záączka
TNC typu SPM 93077 moĪe byü uĪywana w wąskich
przestrzeniach (minimalne wymagania odnoĞnie przestrzeni
to 85 mm). Maks. dáugoĞü kabla wynosi 4 m.
Numery zamówieniowe
41015
41115
41225
41325
41435
41535
Przetwornik w wersji Ğrubowej, M8
Przetwornik w wersji Ğrubowej, UNC 5/16"
Przetwornik w wersji Ğrubowej, M10
Przetwornik w wersji Ğrubowej, UNC 3/8"
Przetwornik w wersji Ğrubowej, M12
Przetwornik w wersji Ğrubowej, UNC 1/2"
Dane techniczne
Zakres pomiaru:
Obudowa, podstawa:
Wykonanie:
Zakres temperatur:
NadciĞnienie zewnĊtrzne:
Otwór dla drutu:
àącznik:
Moment:
max. 100 dBsv
stal nierdzewna, SS 2382
uszczelnione
-30qC do +150qC
max. 1 MPa (10 bar)
Ğrednica 1,5 mm
TNC jack
max. 15 Nm
NarzĊdzia montaĪowe
81027
81057
81031
81032
81033
81034
81035
81036
Oprawka dla pogáĊbiacza stoĪkowego
PogáĊbiacz czoáowy, Ğrednica 20 mm
Pilot 6,8 mm (M8)
Pilot 6,5 mm (UNC 5/16")
Pilot 8,5 mm (M10)
Pilot 8,0 mm (UNC 3/8")
Pilot 10,2 mm (M12)
Pilot 10,8 mm (UNC 1/2")
DokrĊcaj czujnik z momentem max. 15 Nm przy
pomocy klucza dynamometrycznego o dáugim
gnieĨdzie 17 mm (SPM 81092).
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
'ane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia
Tel.: x Faks : x [email protected] x www.asinstrument.com.pl ҏ ISO 9001.
x Copyright SPM 1999-6. TD-03.Y
Katalog produktów
4
Akcesoria do Zdalnej Kontroli
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Akcesoria do monitoringu zdalnego
10393
12112
13778
Uchwyt terminala SPM 13778 zaopatrzony jest w otwory dla
12 uszczelnionych z³¹czy terminala 13777 (TNC-TNC) lub
13781 (TNC-BNC), ewentualnie z³¹czy zaciskowych SPM
93090 (BNC) lub 93113 (TNC). Uchwyt wykonany jest z PCV
i mo¿e byæ ³atwo dostosowany do wymaganej liczby otworów.
10396
Czêœci SPM 10393 i 12112 to jednostki przegrodowe
(terminale pomiarowe) do cienkich œcian lubprzegród (maks.
odpowiednio 25 mm i 50 mm). Posiadaj¹ z³¹cza TNC po obu
stronach i zaopatrzone s¹ w pierœcieñ uszczelniaj¹cy oraz
nakrêtkê ochronn¹.
10396
10393/12112
10392
ø 32
Tulejki uszczelniaj¹ce stosowane s¹ do mocowania
elastycznych tulei ochronnych (œrednica wewn. 32 mm). Tulejki
mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie ze standardowymi
przetwornikami i jednostkami przegrodowymi SPM 10393
oraz 12112.
10393 maks. 44 mm
12112 maks. 19 mm
13008
ø 32
10392
40000
40100
Dane techniczne
Uchwyt terminala 13778
Materia³:
PCV
Wymiary:
310 x 25 x 25 x 3 mm
Zakres temperatury: -20° do +70° C
Jednostka przegrodowa 10393 i 12112
Materia³:
niklowany mosi¹dz
Tulejka uszczelniaj¹ca 10392 do przetwornika
Materia³:
mosi¹dz / wzmacniany teflon
Tulejka uszczelniaj¹ca 10396 do jednostki przegrodowej
Materia³:
mosi¹dz / nitryl
M4x8(10), M3x8(10)
Numery zamówieniowe
13778
Uchwyt terminala
10393
Jednostka przegrodowa, maks. gruboœæ œcian
50 mm
12112
Jednostka przegrodowa, maks. gruboœæ œcian
25 mm
10392
Tulejka uszczelniaj¹ca do przetwornika
10396
Tulejka uszczelniaj¹ca do jednostki przegrodowej
RXS-H 2.9x6
16
9
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1998-07. TD-023.Y
Uchwyt terminala 13778
M4x8(10), M3x8(10)
RXS-H 2.9x6
13778
16
9
Uchwyt terminala SPM 13778 zaopatrzony jest w otwory na
12 uszczelnionych z³¹czy terminala 13777 (TNC-TNC) lub
13781 (TNC-BNC), ewentualnie z³¹czy zaciskowych SPM
93090 (BNC) lub 93113 (TNC). Uchwyt zrobiony jest z PCV
i mo¿e byæ ³atwo dostosowany do wymaganej liczby otworów.
Dane techniczne
Materia³:
PCV
Wymiary:
310 x 25 x 25 mm
Zakres temperatury: – 20° do +70° C
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-075.Y
6NU]\QNDWHUPLQDOD
=DPHN
150
=áąF]NL%1&
121
180
240
6NU]\QNDRWZDUWD
8V]F]HOQLRQHZHMVFLDSRGSU]\FLHWH
NRQFHSU]HZRGRZ1DVWHSQLH
]DFLVNDQHQD]ODF]NDFK
181
4 x M6
'RVNU]\QNLWHUPLQDODPRĪQDSRGáąF]\üGRNRQFHQ
WU\F]Q\FKSU]HZRGyZV\JQDáRZ\FK2GF]\W\GUJDQLDOXELP
SXOV\XGHU]HQLRZHX]\VNXMHP\QD]áąF]NDFK%1&
=áąF]NL%1&WHUPLQDOD630Vą]DFLVNDQHQDNRĔFDFK
SU]HZRGyZF]XMQLNRZ0RJąE\ü]DPDZLDQHRGG]LHOQLH
=áąF]ND%1&
93090
Dane techniczne
:\PLDU\[[PP
2WZRU\PRQWDĪRZH0UR]VWDZ[
2EXGRZD6WDOQLHUG]HZQD66
=DPHN2WZLHUDQ\NOXF]HP
.ODVDRFKURQ\,3
=DNUHVWHPSHUDWXUƒWRƒ&
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
6NU]\QNDWHUPLQDOD
=áąF]NDWHUPLQDOD%1&]DFLVNDQD
:ORW\SU]HZRGyZ&KORURSU\QD,3
:\PLDU\SU]HZRGyZPP
$6,QVWUXPHQW3ROVND• :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO )DNV ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO &RS\ULJKW6307'<
Katalog produktów
5
Przewody, Z³¹cza i Narzêdzia
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJïXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Przewody pomiarowe
45011-L
46044-L
45300-L
46057-L
46059-L
46012-L
10473
81018
46041-L
46045-L
46058-L
82166
Przewody do przetworników impulsów
uderzeniowych i przetworników drgañ
Przewody do przetworników drgañ bez
przedwzmacniaczy
z przedwzmacniaczami
46044-L
45011-L
46012-L
46058-L
45300-L
46041-L
46057-L
90005-L
90267-L
Przewód ze z³¹czkami, -10 do 70 °C
Przewód ze z³¹czkami, -10 do 70 °C
Przewód ze z³¹czkami, -10 do 70 °C
Przewód ze z³¹czkami, -40 do 125 C
Przewód ze z³¹czkami, -40 do 125 °C
Przewód ze z³¹czkami, -40 do 125 °C
Przewód koncentryczny bez z³¹czek, -10 do 70 °C
Przewód koncentryczny bez z³¹czek, -40 do 125 °C
46045-L
46059-L
90176-L
Akcesoria
10473
81018
82166
Uszczelka dla z³¹czki TNC/BNC
Rurka PVC do z³¹cznki zaciskowej TNC/BNC
Rurka z neoprenu do przewodu 90267-L
90292-L
Przewód niskoszumowy ze z³¹czkami,
-10 do 70 °C, L = maks. 10 m
Niskoszumowy przewód koncentryczny z jedn¹
standardow¹ z³¹czk¹ TNC i jednym z³¹czem
uszczelniaj¹cym (SPM 13008),
-10 do 70 °C, L = maks. 10 m
Przewód niskoszumowy ze z³¹czkami,
-10 do 70 °C, L = maks. 10 m
Niskoszumowy przewód koncentryczny bez
z³¹czek,
-10 do 70 °C
Niskoszumowy przewód koncentryczny bez
z³¹czek,
-30 do 150 °C
Przewody jedno¿y³owe
Przewód do przetwornika drgañ TRV-01
90031-L
90025-L
93048
46019-L
Przewód jedno¿y³owy, -40 do 80 °C
Przewód jedno¿y³owy, -40 do 150 °C
Koñcówka do lutowania 1/4" do przewodu
jedno¿y³owego
Przewód niskoszumowy ze z³¹czkami,
-10 do 70 °C, L = maks. 10 m
Uwaga:
Podczas zamawiania przewodów proszê podaæ wymagan¹ d³ugoœæ
(L) w metrach.
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Z³¹cza
13777
93035
93067
93105
13781
93022, 93121
93047
93077, 93129
93113
93031, 93156
93060
93061
93090
93119
93032
93091
13008
13268
93033
93062
93103, 93120
13443
Wymieniony poni¿ej sprzêt u¿ywany jest w instalacjach przewodów koncentrycznych SPM do monitorowania impulsów
uderzeniowych i drgañ. W celu uzyskania bardziej szczegó³owych danych zajrzyj do instrukcji instalacyjnych SPM i opisów
zastosowañ.
Z³¹cza typu TNC
Z³¹cza typu BNC
13777
13781
93022
93031
93032
93033
93047
93067
93077
93091
93113
93121
93060
93061
93062
93090
93105
93119
93129
93149
93156
z³¹cze terminala TNC/TNC
z³¹cze, terminala TNC/BNC
z³¹cze przewodu TNC, nakrêcane-zaciskane
z³¹cze przewodu TNC, nakrêcane-skrêcane
³¹cznik k¹towy TNC, nakrêcany-wkrêcany
³¹cznik TNC, dwustronnie wkrêcany
z³¹cze przewodu TNC, wkrêcane-zaciskane
³¹cznik TNC-BNC, nakrêcany-wkrêcany
z³¹cze k¹towe TNC, zaciskane
z³¹cze terminala, ko³nierzowe, TNC zaciskane
z³¹cze k¹towe TNC, zaciskane
z³¹cze przewodu TNC, zaciskane, do przewodu
90146
z³¹cze k¹towe TNC, lutowane/zaciskane, do
przewodu 90146
wtyk, TNC/BNC do przewodu 90176
z³¹cze przewoduTNC, gwintowane z napinaczem
sto¿kowym, lutowane/skrêcane
z³¹cze przewodu BNC, nakrêcane-zaciskane
nakrêtka ochronna BNC
³¹cznik BNC-TNC, nakrêcany-wkrêcany
z³¹cze terminala BNC, zaciskane
z³¹cze k¹towe BNC, zaciskane
z³¹cze terminala, ko³nierzowe, BNC, zaciskane
Z³¹cza typu SMA
93103
93120
z³¹cze przewodu SMA, nakrêcane-zaciskane
z³¹cze przewodu SMA, zaciskane, do przewodu
90146
Z³¹cza typu SMB
93286
z³¹cze przewodu SMB, zaciskane
Z³¹cza wodoodporne
13008
13268
13443
93035
z³¹cze przewodu TNC, nakrêcane-zaciskane
³¹cznik TNC, dwustronnie wkrêcany, do po³¹czeñ
uszczelnianych
wkrêt uszczelniaj¹cy do z³¹cza 13008
nakrêtka ochronna TNC
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 2001-01. TD-019.Y
Z³¹cze TNC przewodu do instalacji uszczelnionych
SPM 13008
SPM 13008 jest specjalnym z³¹czem przewodowym TNC
przeznaczonym do instalacji SPM w wilgotnych œrodowiskach.
Zapobiega on wnikaniu wilgoci do przewodu koncentrycznego
i powodowania strat si³y sygna³u. Z³¹cze przewodu pasuje do
standardowych przetworników impulsów uderzeniowych i innego sprzêtu pomiarowego SPM ze z³¹czkami TNC typu jack
posiadaj¹cymi podstawê z³¹cza ¡14 mm. Musi ono byæ
u¿ywane zawsze gdy z³¹cze TNC jest nara¿one na wodê,
parê lub wysok¹ wilgotnoœæ.
Uszczelka przewodu oznaczona poni¿ej jako A, uszczelnia
wlot przewodu gdy tuleja zaciskowa z³¹cza jest dokrêcona.
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy, zaznaczony jako B, umieszczony
jest na ³¹czu odbiorczym typu TNC jack i uszczelnia drugi
koniec z³¹cza.
SPM 13008
SPM
93022
Œrodowisko wilgotne
Œrodowisko normalne
Uwaga: pakiet z³¹cza zawiera dwie uszczelki przewodu (A)
o ró¿nych rozmiarach, zaznaczone ró¿nymi kolorami:
•
uszczelka zielona dla przewodów o œrednicy 4 mm
•
uszczelka czarna dla przewodów o œrednicy 5 mm.
Proszê u¿yæ odpowiedniej uszczelki. Proszê nasmarowaæ
gwint olejem lub smarem sta³ym. Proszê dokrêciæ z³¹cze
kluczem p³askim 14 mm.
Instrukcja usuwania pow³oki przewodu zawarta jest w pakiecie.
SPM oferuje dwa narzêdzia do monta¿u z³¹cza:
81052
81026
Narzêdzie tn¹ce do usuwania pow³ok przewodu
koncentrycznego
Narzêdzie zaciskowe do monta¿u z³¹czek
przewodu.
Aby po³¹czyæ dwa przewody w œrodowisku ZLOJRWQ\P proszê
u¿yæ adaptera TNC typu SPM 13268 (oddzielny arkusz
danych) wraz z dwoma z³¹czami SPM 13008.
Dane techniczne:
Materia³ korpusu ³¹cznika:
Typ z³¹cza:
Uszczelki:
Stal nierdzewna, SS 2382
z³¹cze TNC
Viton (guma fluorowa)
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Adapter TNC dla instalacji uszczelnionych
SPM 13268
SPM 13268 jest specjalnym adapterem TNC (jack - jack) do
³¹czenia dwóch przewodów koncentrycznych. Jest u¿ywany
do naprawy przerwanych przewodów lub do wyd³u¿ania
przewodów podczas monta¿u.
W œrodowiskach, gdzie z³¹cze jest nara¿one na dzia³anie
wody, pary lub wysokiej wilgotnoœci, z³¹cza przewodowe
musz¹ byæ typu SPM 13008. Ten typ z³¹cza zapobiega
przedostawaniu siê wilgoci do przewodu koncentrycznego
i utraty si³y sygna³u. Pierœcienie uszczelniaj¹ce umieszczane
s¹ na odbiorczych ³¹czach (typu TNC jack) adaptera. Z³¹cze
dokrêcane jest dwoma kluczami p³askimi 14 mm, a¿
pierœcienie uszczelniaj¹ce zostan¹ lekko sp³aszczone
w stosunku do adaptera.
SPM 13008
Pierœcienie
uszczelniaj¹ce
SPM 13008
Po³¹czenie przewodu w œrodowisku wilgotnym
Dane techniczne
Materia³ korpusu adaptera:
Typ z³¹cza:
Stal nierdzewna, SS 2382
z³¹cze TNC
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Z³¹cza terminala
SPM 13777
SPM 13781
Z³¹cza terminala mog¹ byæ tak¿e u¿ywane jako jednostki
przegrodowe dla œcian o gruboœci do 4.5 mm. Z³¹cze
uszczelnione jest uzyskiwane poprzez SPM 13008 tak jak
z³¹cze TNC przewodu.
Otwarte zakoñczenia z³¹czy powinny byæ zawsze
zabezpieczone nakrêtkami ochronnymi, SPM 93035 dla TNC
i SPM 93061 dla BNC.
Dane techniczne
D³ugoœæ ca³kowita
Gwint
Szerokoœæ nakrêtki
Otwór monta¿owy
Maks. gruboœæ œcian
Materia³, korpus przetw.
Materia³, nakrêtki
35 mm
TNC
17 mm
ø 14 mm
4.5 mm
SS 2382
Niklowany mosi¹dz
ø 14 mm
Z³¹cza terminala, SPM 13777 (TNC-TNC) oraz 13781 (TNCBNC) u¿ywane s¹ g³ównie jako terminale pomiarowe, ³¹cz¹ce
rêczne przyrz¹dy mierz¹ce impulsy uderzeniowe z przetwornikami impulsów uderzeniowych instalowanych na sta³e. S¹
one montowane na uchwycie terminala SPM 13778.
maks. 4,5 mm
Numery zamówieniowe
13777
13781
Z³¹cze terminala, TNC-TNC
Z³¹cze terminala, TNC-BNC
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-081.Y
Narzêdzia do monta¿u przewodów i z³¹czy
81026
81052
81130
81127
81051
81300
Wymienione poni¿ej narzêdzia u¿ywane s¹ do preparowania
przewodów koncentrycznych i do monta¿u z³¹czy
w instalacjach SPM, przeznaczonych do monitoringu
impulsów uderzeniowych i drgañ.
81026
Narzêdzie zaciskowe do monta¿u z³¹czy TNC/
BNC
81051
Narzêdzie zaciskowe do monta¿u tab terminals
Narzêdzia tn¹ce SPM 81026 i SPM 81300 stosowane s¹ do
przewodów koncentrycznych, a SPM 81051 do pojedynczych
przewodów conductor cables.
81052
Narzêdzie tn¹ce do przewodów koncentrycznych
81127
Narzêdzie monta¿owe do z³¹czy z napinaczem
sto¿kowym
81130
Kleszcze rozszerzaj¹ce do monta¿u tulei
neoprenowej SPM 82166
81300
Narzêdzie tn¹ce do monta¿u z³¹czy SMB
`
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-20.Y
Katalog produktów
6
Przyrz¹dy do kontroli drgañ
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
VibChecker
VC100
15962
15287
15288
15455
TRM100
9LE&KHFNHUMHVWSU]\U]ąGHPGRV]\ENLHJRLáDWZHJRSRPLDUX
bardzo szczegółowa analiza otrzymywana przy użyciu drogiego
VWDQXPDV]\QVWRVRZDQ\PZGLDJQRVW\FH]DSRELHJDZF]HM
sprzętu i technik wymagających pracowitego przetwarzania danych.
3U]\U]ąGLWHFKQLNLSRPLDURZHVąRSDUWHQD rekomendowanych
normach ,62 i ,62 określających szerokopasmowe
pomiary drgań.
Normy te podając część informacji, za to z wynikami uzyskiwanymi w prosty i tani sposób, są cześto tak samo użyteczne jak
VibChecker ma wbudowany przetwornik. Ponadto posiada klawisz
kontrolny i do wprowadzania ręcznego danych pomiarowych. Ocena
wyników pomiarów jest w postaci diod LED w kolorach zielony-żółtyczerwony a dla latwego rozpoznawania wzorów uszkodzeń na
ekranie jest wyświetlane widmo FFT drgań w czasie reczywistym.
Charakterystyka techniczna
Sondy zewnętrzne:
typu IEPE (ICP®) z wyjściem
napięciowym, wejście < 15 Vp-p
Zakres pomiarów:
0.5 do 49.9 mm/s RMS (0.02 do 2.0
cal/s RMS)
Zakres częstotliwości:
10 do 1000 Hz
Ocena stanu:
drgania całkowite zgodnie z normą
ISO2372 i ISO10816
Złącza zewnętrzne:
3.5 mm stereo mini złącze do
kalibracji
Odczyty:
wartości RMS (prędkość, przyspieszenie i przemieszczenie), piki i pikdo-piku.
Temperatura pracy:
0 °C do +50 °C (32 °F do 122 °F)
Wymiary:
158 x 62 x 30 mm (6.2 x 2.4 x 1.2 cal)
Ciężar:
około 185 g (6.5 ft ) wraz
z bateriami
Widmo:
liniowe, 200 linii, okno Hanning
Funkcje główne:
wyświetlanie stanu baterii, kontrola
przetwornika, jednostki metryczne lub
anglosaskie, menu jezykowe z symbolami,
zapis do 12 wyników pomiarów.
Określanie stanu:
zielone, żółte i czerwone diody LED
Potwierdzenie pomiaru:
niebieska dioda LED
Wyświetlacz:
monchromatyczny graficzny, 64 x 112
pikseli, podświetlany LED
Klawiatura:
uszczelniona membranowa ( guma
z silikonem)
Materiał, obudowa:
ABS / PC
Numery zamówieniowe
VC100
Vib Checker, bez baterii i akcesoriów
Akcesoria
TRM100Przetwornik zewnętrzny zintegrowany ze stopką
magnetyczną i przewodem 1P
15287
Torba na akcesoria do paska
15288
3RNURZLHFRFKURQQ\]HV]QXUNLHP
2 baterie x 1.5 V AA, alkaliczne lub
akumulatorki
15455
3RNURZLHFRFKURQQ\]NOLSHPGRSDVND
15962
3RNURZLHFRFKURQQ\PLĊNNLHWZRU]\ZR
Żywotność baterii:
> 20 godzin przy typowym użyciu
93363
3U]HZyGSRPLDURZ\PLQLNRQF %1&
Przetwornik wbudowany:
akcelerometr typu MEMS
93062
$GDSWHUGRSU]HZRGX%1& 71&SOXJMDFN
Gniazdo wejściowe:
minikoncentryczne, dla dodatkowej sondy CAB52
3U]HZyGSRPLDURZ\PPLQLNRQF %1&]áąF]ND
'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]XSU]HGQLHJRSRZLDGRPLHQLD
$6,QVWUXPHQW3ROVND • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • 3ROVND
7HO • )DNV • DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO •ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62FHUWLILHG © &RS\ULJKW6307'<
Przetwornik drgaĔ TRM100
3U]HWZRUQLNGUJDĔ TRM100MHVW aNcelero­metrHP ED]XMąF\P
na technologii systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS)
opracowanym do kontroli drgaĔ przy zastosowaniu przyrządu
przenoĞnego SPM VibChecker.
Przetwornik jest zintegrowany z bazą magnetyczną do przyáoĪenia na páaskich, czystych powierzchniach czĊĞci metalowych
w wymaganym kierunku pomiaru. Aby uzyskaü porównywalne
wyniki punkty pomiarowe powinny byü jasno okreĞOone, tak aby
pomiary mogáy byü wykonywane w tym samym miejscu.
Dane techniczne
Nom. czuáoĞü, oĞ gáówna:
10 mV/m/s2 * =100 mV/g
CzuáoĞü poprzeczna:
maks. 10%
Zakres czĊstotliw.liniowej:
1 do 1000 Hz (±1dB)
Maks. przysp. szczytowe:
18 g
Czas pomiarowy:
3 sekundy
Odchyáka:
10 do 12 V (typowo 11 V)
Zakres temperatur:
­ 20º do +85° C –
(– 4° do +185° F)
Wymagane zasilanie:
24 V / 2 do 5 mA
Obudowa:
Nierdzewna stal kwasodporna
Uszczelnienie:
IP67
Izolacja:
Obudowa izolowana, > 1 Mohm
CiĊĪar:
70 gramów (2.5 ft.)
Typ záącza:
Lemo minikoncetr.
PamiĊtaj: Magnes przetwornika powinien byüostroĪnie umieszczany na punkcie pomiarowym poprzez "koáysanie" w miejscu.
Nieprawidáowy montaĪ magnesu przetwornika moĪe wywoáaü
bardzo wysoki poziom g oraz spowodowaü uszkodzenie samego
przetwornika.
* WartoĞci indywidualne umieszczane na karcie kalibracji.
AS Instrument Polska • 05-075 Warszawa-Wesola • Ul. Dzielna 21 • Polska
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez pisemnego powiadomienia.
Tel +48 22 773 46 62 • Fax +48 22 773 46 68 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl ISO 9001 certified. © Copyright SPM 2009-06. TD-303 Y
Przetworniki drgañ TRV - przegl¹d
Przetworniki bez przedwzmacniacza
Typ
Hz
Czu³oœæ
°C
TRV-01 M4
TRV-12 M8
Gwint
0-2000
0-1000
10 pC/m/s2
12 pC/m/s2
-30 do +150
-30 do +150
TRV-13 UNF1/4”
0-1000
12 pC/m/s2
-30 do +150
TRV-22 M8
TRV-23 UNF1/4”
0-5000
0-5000
10 pC/m/s2
10 pC/m/s2
-30 do +150
-30 do +150
Wspó³praca z
A30, T30, A2010, A2011, T2000, T2001
A30, T30, A2010, A2011, T2000, T2001,
VIB-10A/11A, VIB-20A*, MCV-05
A30, T30, A2010, A2011, T2000, T2001,
VIB-10A/11A, VIB-20A*, MCV-05
A30, T30
A30, T30
arkusz TD
TD-16
TD-80
TD-80
TD-133
TD-133
Stosowane niskoszumowe przewody koncentryczne: SPM 90176-L / SPM 90292-L
Przetworniki z przedwzmacniaczem
Typ
Gwint
Hz
Czu³oœæ
°C
Wspó³praca z
arkusz TD
TRV-10
TRV-11
TRV-18
TRV-19
TRV-20
TRV-21
M8
UNF1/4”
M8
UNF1/4”
M8
UNF1/4”
10-1000
10-1000
3-1000
3-1000
2-5000
2-5000
20 μA/mm/s
20 μA/mm/s
1.2 mV/m/s2
1.2 mV/m/s2
4.0 mV/m/s2
4.0 mV/m/s2
-20 do +55
-20 do +55
-20 do +70
-20 do +70
-20 do +125
-20 do +125
VMS-22/23*
VMS-22/23*
VMM-10/11/12*, VCM-20, MG-4*
VMM-10/11/12*, VCM-20, MG-4*
VCM-20, MG-4*
VCM-20, MG-4*
TD-63
TD-63
TD-109
TD-109
TD-124
TD-124
Stosowane przewody koncentryczne: SPM 90005-L / SPM 90267-L
Kolumna Hz okreœla zakres czêstotliwoœci dla przetwornika instalownego na sta³e. Podczas stosowania z sond¹ rêczn¹ lub
stopk¹ magnetyczn¹ zakres czêstotliwoœci ograniczony jest do maks. 1000 Hz, nawet jeœli przetwornik posiada wy¿szy zakres
* Elektrycznie izolowana stopka magnetyczna, TRX-14 dla TRV-01, TRX-18 (M8) i TRX-19 (UNF 1/4") dla wszystkich innych
typów, powinna byæ u¿ywana na przetwornikach drgañ w po³¹czeniu ze sprzêtem instalowanym na sta³e, aby unikn¹æ
zaburzeñ spowodowanych ró¿nic¹ potencja³ów. Stopka instalacyjna ogranicza zakres czêstotliwoœci do maks. 2000 Hz,
nawet jeœli przetwornik posiada wy¿szy zakres.
Przetworniki drgañ w œrodowisku Ex
Przetworniki bez przedwzmacniacza
Typ
Gwint
Hz
Czu³oœæ
°C
Wspó³praca z
arkusz TD
TRV-16
TRV-17
TRV-26
TRV-27
M8
UNF1/4”
M8
UNF1/4”
0-1000
0-1000
0-5000
0-5000
12 pC/m/s2
12 pC/m/s2
10 pC/m/s2
10 pC/m/s2
0 do +50
0 do +50
0 do +50
0 do +50
A30Ex, T30Ex, A2011Ex, T2001Ex,
A30Ex, T30Ex, A2011Ex, T2001Ex
A30Ex, T30Ex
A30Ex, T30Ex
TD-94
TD-94
TD-136
TD-136
Stosowane niskoszumowe przewody koncentryczne: SPM 90176-L/SPM 90292-L
Przetworniki z przedwzmacniaczem **
Typ
Gwint
TRV-28 M8
TRV-29 UNF1/4”
Hz
Czu³oœæ
°C
Wspó³praca z
arkusz TD
3-5000
3-5000
3.3 mV/mm/s
3.3 mV/mm/s
-20 do +100
-20 do +100
MG-4, VCM-20, VMS-22/23, A30, T30
MG-4, VCM-20, VMS-22/23, A30, T30
TD-127
TD-127
Stosowane przewody koncentryczne: SPM 90005-L / SPM 90267-L
** Przetworniki te musz¹ byæ u¿ywane razem z panelem przetwornika SPM 14423 (2 kana³y), SPM 14540 (4 kana³y) lub
SPM 14424 (8 kana³ów).
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 2000-12. TD-92.B
Katalog produktów
7
Narzêdzia diagnostyczne do obs³ugi Remontów
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Stetoskop Elektroniczny ELS-12
ELS-12
ELT-10
EAR-10
Zasilany bateryjnie przyrz¹d do monitorowania o wielu
zastosowaniach. ELS-12 jest czu³ym, elektronicznym
przyrz¹dem ods³uchowym przeznaczonym do lokalizacji
ró¿nego rodzaju dŸwiêków wytwarzanych przez pracuj¹ce
maszyny, np: drgania zaworów, stuki t³oków, dŸwiêki
wytwarzane przez przek³adnie zêbate i pompy lub pracê
przekaŸników elektrycznych, itp..
Ĩród³a ha³asu wykrywane s¹ przy u¿yciu kocówki sondy
(d³ugoœæ 60 lub 290 mm). DŸwiêk dostarczany jest do
s³uchawek poprzez wzmacniacz z regulatorem g³oœnoœci.
Ochraniacze na uszy powoduj¹ wyciszenie ha³asu otoczenia.
Numery zamówieniowe
Dane techniczne
ELS-12
Stetoskop elektroniczny
Obudowa:
ELT-10
Sondy, 60 i 290 mm
nierozpryskuj¹ce siê
tworzywo ABS
EAR-10
S³uchawki z przewodem spiralnym
Napiêcie nominalne baterii:
9V
90109
Bateria, 9 V, typ IEC6LG22
Zakres temperatury:
0° do + 55° C
Waga:
300 g z bateri¹ i sond¹
Wymiary:
205 x 50 x 40 mm
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO‹&RS\ULJKW6307'<
Katalog produktów
8
Systemy do osiowania maszyn i Podk³adki
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
/HRQRYD70,QILQLW\2VLRZDQLHZDáyZ
2VLRZDQLH:DáyZWRGRGDWNRZDIXQNFMDSU]\U]ąGX/HRQRYD70VáXĪąFD
1XPHU\]DPyZLHQLRZH
GRV]\ENLHJRLáDWZHJRRVLRZDQLDGRVWĊSQDZZHUVML]XĪ\WNRZDQLHP
/(22VLRZDQLHZDáyZEH]RJUDQLF]HĔ
/(22VLRZDQLHZDáyZOLPLWRZDQD
RJUDQLF]RQ\POXEQLHRJUDQLF]RQ\P:SU]\SDGNXZHUVML]XĪ\WNRZD
QLHPRJUDQLF]RQ\PNUHG\W\RGHMPRZDQHVą]DNDĪG\SRPLDURVLRZD
QLD)XQNFMDMHVWSURVWDLZ\JRGQDZXĪ\FLX
:VNáDG=HVWDZX$NFHVRULyZ/LQH/D]HUZFKRG]LMHGQRVWNDQDGDM
QLNDRGELRUQLNDXFKZ\W\áDĔFXFK\SUĊW\NDEOHRUD]WDĞPDSRPLD
URZDZIXQNFMRQDOQHMZDOL]FH=HVWDZWHQVSUDZG]DVLĊZUyĪQR
URGQ\FK]DVWRVRZDQLDFKQSSU]\VSUĊĪDUNDFKVNU]\QLDFKELHJyZ
JHQHUDWRUDFKLSRPSDFK
-HGQRVWNLGHWHNWRUDSRVLDGDMąF]XMQLNLSRáRĪHQLD36'RGXĪ\P
SROXG]LDáDQLDFRHOLPLQXMHNRQLHF]QRĞüGRVWUDMDQLD,VWQLHMHPRĪ
OLZRĞüZSURZDG]HQLDZDUWRĞFLNRPSHQVDFMLUR]V]HU]DOQRĞFLFLHSOQHM
:EXGRZDQHSUHF\]\MQHLQNOLQRPHWU\GRNRQXMąSRPLDUXNąWDREURWX
REXMHGQRVWHNGHWHNWRUDZW\PVDP\PF]DVLH3R]ZDODWRQDFDáNR
ZLFLHDXWRPDW\F]Q\WU\ESRPLDUX]NąWHP]QDF]QLHPQLHMV]\PQLĪ
SyáREURWXZDáX:\QLNLSRPLDUyZZ\ĞZLHWODQHVąZW\VLĊF]Q\FK
PLOLPHWUD
3U]\U]ąG/HRQRYDMHVWUyZQRF]HĞQLHMHGQRVWNąNRQWUROQąLZ\ĞZLH
WODF]HPJG]LHZ\ĞZLHWODQHVąNRPXQLNDW\SURZDG]ąFHXĪ\WNRZQLND
QDMSURĞFLHMMDNWRMHVWPRĪOLZH6\VWHPNRPXQLNDWyZRSDUW\MHVW
QDLNRQDFKDSU]HZRGQLNXPRĪOLZLDXĪ\WNRZQLNRZLGRNáDGQHZ\
RVLRZDQLHZDáyZ3U]\U]ąG/HRQRYDWZRU]\SOLN]HZV]\VWNLPL
GDQ\PLRVLRZDQLDVáXĪąF\GRGRNXPHQWDFMLLGUXNRZDQLDZ\QLNyZ
3URJUDP\SRPLDURZH
• 2VLRZDQLHPDV]\QPRQWRZDQ\FKSR]LRPRSRPLDU
DXWRPDW\F]Q\OXEREVáXJDUĊF]QD
• 2VLRZDQLHPDV]\QPRQWRZDQ\FKSLRQRZRLNRáQLHU]RZR
•
•
•
•
=HVWDZ$NFHVRULyZ/LQH/D]HU70//$
//%V]W-HGQRVWNDQDGDMQLNDRGELRUQLND/LQH/D]HU7'
//%V]WàDĔFXFKZ\GáXĪDMąF\GáXJRĞüPP
//%V]WàDĔFXFK]XFKZ\WHPGáXJRĞüPP
]DZLHUDMąF\ĞFLąJDF]
//%]HVW3UĊW\Z\GáXĪDMąFHPPZ]HVWDZLH
//%]HVW3UĊW\Z\GáXĪDMąFHPPZ]HVWDZLH
//%V]W8FKZ\W\ZDáyZGRáDĔFXFKD
&$%V]W3U]HZyGNRPXQLNDF\MQ\SRPLĊG]\/LQH/D]HU
D/HRQRYDGáXJRĞüP
&$%V]W3U]HZyGGRáDGRZDUNLGáXJRĞüP
0$$V]W7DĞPDSRPLDURZD
72/V]W1DU]ĊG]LHGRVNUĊFDQLDáDĔFXFKyZLSUĊWyZ
&$6V]W:DOL]NDWUDQVSRUWRZDWZRU]\ZR]ZNáDGNąSLDQNRZą
àDGRZDUNDDNXPXODWRUyZ
àDGRZDUND9$&+](XURSOXJ
àDGRZDUND9$&+]86SOXJ
àDGRZDUND9$&+]8.SOXJ
2SFMH
8FKZ\W\PDJQHW\F]QHSU]HVXZQHXFKZ\W\PPSU]HVXZQH
XFKZ\W\PPQDĪ\F]HQLH
&]ĊĞFL]DPLHQQH
//%3UĊWZ\GáXĪDMąF\PP
//%3UĊWZ\GáXĪDMąF\PP
3RPLDUPLĊNNLHMVWRS\
.RPSHQVDFMDUR]V]HU]DOQRĞFLFLHSOQHM
)XQNFMDEORNRZDQLDVWyS
3URWRNyá]RVLRZDQLD
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD7'<
$6,QVWUXPHQW3ROVND
7HO • )DNV • DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO • ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO
© &RS\ULJKW630
20
85
8
/HRQRYD70,QILQLW\MHGQRVWNDGHWHNWRUD/LQH/D]HU70//%
13
44
22
116
-HGQRVWNDGHWHNWRUD/LQH/D]HU™WRQDGDMQLNRGELRUQLNXĪ\
ZDQ\GRRVLRZDQLDZDáyZZSRáąF]HQLX]/HRQRYD™.
8Ī\FLHSR]LRPHMZLą]NLODVHURZHMZSRáąF]HQLX]PPSLR
QRZ\PGHWHNWRUHP36'HOLPLQXMHNRQLHF]QRĞüGRVWUDMDQLD
:Lą]NDODVHURZDMHVWPRGXORZDQDDZLĊFáDWZRLDXWRPDW\
F]QLHRGUyĪQLDQDRGLQQ\FKĨUyGHáĞZLDWáD:Lą]NDODVHURZD
QLHMHVWRGELMDQDRELHMHGQRVWNLSRPLDURZHVąMHGQRF]HĞQLH
QDGDMQLNDPLRGELRUQLNDPL.RPXQLNDFMDEH]SU]HZRGRZD
W\ONRMHGQDMHGQRVWNDSRáąF]RQDMHVWSU]HZRGHP]/HRQRYD
-HGQRVWNLGHWHNWRUDSRVLDGDMąZEXGRZDQHSUHF\]\MQHGZX
RVLRZHLQNOLQRPHWU\NWyUHPLHU]ąNąWREURWXREXMHGQRVWHN
GHWHNWRUD]DNDĪG\PUD]HP3R]ZDODWRQDFDáNRZLFLHDXWR
PDW\F]Q\WU\ESRPLDUX]NąWHP]QDF]QLHPQLHMV]\PQLĪSyá
REURWXZDáX:\QLNLSRPLDUyZZ\ĞZLHWODQHVąZW\VLĊF]Q\FK
PLOLPHWUDOXEFDOD
3DQHONRQWUROQ\GHWHNWRUDSRVLDGDZ\áąF]QLNDXWRPDW\F]Q\
LZVNDĨQLNLGLRGRZH/('ZFHOXSRND]DQLDNRUHNW\SRáRĪH
QLDVWDQXDNXPXODWRUyZRUD]WU\EXNRPXQLNDFML$NXPXODWRU\
VąGRáDGRZ\ZDQHSU]\Z\NRU]\VWDQLXáDGRZDUHN630VHULL
AS Instrument Polska 05-075 Warszawa-:HVRáD , Ul. Dzielna 21
Tel +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68
[email protected]
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QD
7\SODVHUD/DVHUOLQLRZ\ZLG]LDOQHĞZLDWáRF]HUZRQH
0RFODVHUDP:
.ODVDEH]SLHF]HĔVWZDNODVD
'áXJRĞüIDOLODVHUDQP
0RGXODFMDODVHUDN+]
5R]G]LHOF]RĞüF]XMQLND—P
&]XáRĞüOLQLRZDRGFK\OHQLD
:\PLDURNQD36'[PP
=DVLĊJG]LDáDQLDPP
5R]G]LHOF]RĞüLQNOLQRPHWUXƒ
$NXPXODWRU1L0+GRáDGRZ\ZDOQ\
&]DVSUDF\!JRG]LQQRUPDOQHMSUDF\
7HPSHUDWXUDSUDF\ƒ&
7HPSHUDWXUDSU]HFKRZ\ZDQLDGRƒ&EH]ZLOJRFL
.ODZLDWXUDPHPEUDQRZDXV]F]HOQLRQD
:VNDĨQLNLNRQWUROQH/('
7\S]áąF]D/HPRGRNRPXQLNDFML]SU]\U]ąGHP
/HRQRYDLáDGRZDUNą
2EXGRZD$OXPLQLXPDQRG\]RZDQHQDF]DUQR
2FKURQD,3
:\PLDU\[[PP
&LĊĪDUJ
Dane techniczne PRJą ulec zmianie bez powiadomienia
TD-190Y
www.asinstrument.com.pl
© Copyright SPM 2012-05
Zestaw monta¿owy z czujnikami do osiowania
MAA-32
MAA-28
MAA-26
MAA-24
MAA-31
MAA-22
MAA-40
EMS-10
MAA-20
MAA-10
MAA-11
MAA-56
MAA-80 / 81 /82 / 83
MAA-57
MAA-42
MAA-44
MAA-70
MAA-30
MAA-60
TOL-21
MAA-61
Zestaw monta¿owy MAA-14 zawiera nastêpuj¹ce czêœci:
MAA-10
MAA-11
MAA-20
MAA-26
MAA-32
MAA-40
MAA-42
MAA-44
MAA-61
MAA-70
EMS-10
TOL-21
Uchwyt górny (2)
Uchwyt dolny (2)
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 150 mm (1)
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 300 mm (1)
Stojak monta¿owy, 165 mm (1)
Prêt obrotowy (4)
Nakrêtka rade³kowana (4)
Prêt gwintowany (4)
Blokada czujnika (1)
Taœma pomiarowa (1)
Czujnik elektroniczny (1)
Narzêdzie skrêcaj¹ce (1)
Zestaw akcesoriów MAA-18 do drugiego czujnika zawiera:
EMS-10
MAA-20
MAA-26
MAA-32
MAA-61
Czujnik elektroniczny (1)
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 150 mm (1)
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 300 mm (1)
Stojak monta¿owy, 165 mm (1)
Blokada czujnika (1)
Akcesoria dodatkowe
MAA-31 Stojak monta¿owy, 88 mm
MAA-60 Futera³ do przechowywania prêtów
CAS-20
Walizka transportowa
MAA-56 Zacisk czujnika, 32 mm
MAA-57 Zacisk czujnika, 44 mm
Paski monta¿owe:
MAA-80
MAA-81
MAA-82
MAA-83
do wa³ów ¡ 120 - 200 mm
do wa³ów ¡ 200 - 275 mm
do wa³ów ¡ 275 - 340 mm
do wa³ów ¡ 340 - 400 mm
4 z ka¿dego typu potrzebne s¹ do przymocowania uchwytów.
Prêty wspomagaj¹ce do tarczy, ¡ 10 mm:
MAA-20
MAA-22
MAA-24
MAA-26
MAA-28
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 150 mm
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 200 mm
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 250 mm
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 300 mm
Prêt wspomagaj¹cy do tarczy, 350 mm
Wszystkie elementy mog¹ byæ zamawiane oddzielnie jako
czêœci zamienne.
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-08. TD-053.Y
WskaŸnik elektroniczny EMS-10
EMS-10
WskaŸnik elektroniczny EMS-10 jest przyrz¹dem do pomiaru
d³ugoœci w zakresie od 0 do 15 mm. U¿ywany jest w po³¹czeniu
z Kalkulatorem Osiowania MAC-10 SPM do pomiaru pionowego i poziomego przemieszczenia wa³ów. Przewód pomiarowy przymocowany jest na sta³e.
Do osiowania wa³ów u¿ywa siê zazwyczaj dwóch wskaŸników
zamontowanych na wale jak pokazano powy¿ej.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy:
RozdzielczoϾ:
Przewód:
Obudowa:
Waga:
0 do 15 mm
0.01 mm
D³ugoœæ 2.1 m
GE "ULTEM"
85 g
EMS-10 mo¿e byæ tak¿e pod³¹czany do Kalkulatora Osiowania
MAC-5, poprzez specjalny konwertor (EMS-20).
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD• PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-89.B
A
Podk³adki
C
B
Oferta podk³adek regulacyjnych obejmuje ró¿nych
rozmiarów, dopasowanych do wiêkszoœci typów stóp
maszyny. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy
jednolitymi podk³adkami ze stali nierdzewnej
a warstwowymi z mosi¹dzu lub stali nierdzewnej.
Jednolite podk³adki ze stali nierdzewnej
Jednolite podk³adki dostarczane s¹ w wygodnych pude³kach, zawieraj¹cych 10 sztuk w piêciu ró¿nych gruboœciach
od 0.05 do 1 mm. Dostêpne s¹ tak¿e w paczkach zawieraj¹cych 10 sztuk jednej gruboœci, zgodnie z numerami
zamówieniowymi w tabelach.
Pod³kadki warstwowe
Wykonane s¹ ze stali nierdzewnej lub mosi¹dzu i dostêpne
s¹ w paczkach po 20 sztuk. Ca³kowita gruboœæ jednej
podk³adki dowolnego rozmiaru wynosi 1.00 mm i dzieli
siê na 12 warstw. Podk³adki warstwowe pasuj¹ zawsze po prostu nale¿y oderwaæ ¿¹dan¹ gruboœæ.
Walizki z podk³adkami
Jednolite podk³adki ze stali nierdzewnej pakowane s¹ do
wygodnych, aluminiowych walizek z przegródkami,
z wype³nieniem piankowym. Dostêpne s¹ cztery ró¿ne
zestawy walizkowe. Walizki maj¹ wymiary 350 x 160 x
280 mm z wyj¹tkiem SHIMCASE 4 - 540 x 210 x 320 mm.
Numery zamówieniowe, walizki z podk³adkami
SHIMCASE 1 360 podk³adek: 2 x S1-, S2- i S3-PAK + 2
x S1-, S2- i S3-200. Waga 13 kg.
SHIMCASE 2 510 podk³adek: 2 x S1-, S2- i S3-PAK + 2
x S1-, S2- i S3-020; 040; 070; 200. Waga
17 kg.
SHIMCASE 3 340 podk³adek: 2 x S3- i S4-PAK + 2 x S3i S4-020; 040; 070; 200. Waga 15 kg.
SHIMCASE 4 720 podk³adek: 2 x S1-, S2-, S3- i S4-PAK
+ 2 x S1-, S2-, S3- i S4-020; 040; 070;
200. Waga 26 kg.
SHIMCASE
10 podk³adek ze stali nierdzewnej, jedna gruboœæ
Numery zamówieniowe
Wymiar
A B C
35
50
75
100
125
200
30
50
75
100
125
200
9
13
21
32
45
55
GruboϾ (mm)
0.025
0.05
0.10
0.20
0.25
0.40
S0-005
S1-005
S2-005
S3-005
S4-005
S5-005
S0-020
S1-020
S2-020
S3-020
S4-020
S5-020
S0-025
S1-025
S2-025
S3-025
S4-025
S5-025
S0-040
S1-040
S2-040
S3-040
S4-040
S5-040
S1-0025
S2-0025
S3-0025
S4-0025
S0-010
S1-010
S2-010
S3-010
S4-010
S5-010
10 podk³adek ze stali nierdzewnej, jedna gruboœæ
Numery zamówieniowe
GruboϾ (mm)
0.50
0.70
1.00
2.00
Wymiar
A B C
35
50
75
100
125
30
50
75
100
125
3.00
9
13
21
32
45
S0-050
S1-050
S2-050
S3-050
S4-050
S0-070
S1-070
S2-070
S3-070
S4-070
S0-100
S1-100
S2-100
S3-100
S4-100
S1-200
S2-200
S3-200
S4-200
S1-300
S2-300
S3-300
S4-300
200 200 55
S5-050
S5-070
S5-100
S5-200
S5-300
50 podk³. ze stali nierdz., po 10 ka¿dej gruboœci, 0.05 - 1.00 mm
Wymiar
A
B
C
Numery zamówieniowe
GruboϾ 0.05, 0.10, 0.25, 0.50 and1.00 mm
50
75
50
75
13
21
S1-PAK
S2-PAK
100 100
125 125
200 200
32
45
55
S3-PAK
S4-PAK
S5-PAK
Podk³adki warstwowe, po 20 sztuk, gruboœæ 1.00 mm
Wymiar
Numery zamówieniowe
Numery zamówieniowe
Stal nierdzewna
Mosi¹dz
A
B
C
50
50
13
LS1-PAK
LB1-PAK
75
75
21
LS2-PAK
LB2-PAK
100 100
125 125
32
45
LS3-PAK
LS4-PAK
LB3-PAK
LB4-PAK
200 200
55
LS5-PAK
LB5-PAK
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-07. TD-054.Y
Katalog produktów
9
Przyrz¹dy do pracy w atmosferze Ex-proof
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Tester Stanu Maszyn T30Ex
T30-2 Logger
T30-3 Expert
CAB-35
9-pin
z³¹cze
¿eñskie
9 mêskie /
25 ¿eñskie
13881
93162
CAB-10
T30-1 Basic
T30 Ex to tester stanu maszyn, zaprojektowany do przeprowadzania
rzetelnej, profilaktycznej konserwacji maszyn przemys³owych. T30
Ex dostêpny jest w trzech wersjach. W wersji ”Basic” wyniki pomiarów
zapisywane s¹ rêcznie. ”Logger” to zbieracz danych wspó³pracuj¹cy
z oprogramowaniem SPM Condmaster ®Pro. ”Expert” posiada
wszystkie cechy zbieracza danych. Dodatkowo wykorzystuje metodê
analizy drgañ EVAM®. Wersja ”Basic” mo¿e zostaæ rozbudowana do
wersji ”Logger” i ”Expert”.
Tester T30 Ex
Basic Logger Expert
Metody pomiarowe
i inne cechy
•
•
•
•
•
Impulsy uderzeniowe, dBm/dBc
Natê¿enie drgañ, ISO 10816
Pomiar temperatury
Prêdkoœæ, stykowo i optycznie
Odczyt ci¹g³y
Zbieranie danych z Condmaster®Pro
Zapis dowolnej wartoœci
Wybór uwag
Wyœwietlenie kontroli punktów
Zapis d³ugookresowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Widmo drgañ
Ocena analizy drgañ (EVAM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specyfikacja przyrz¹du
Klasa bezpieczeñstwa:
Os³ona:
Cechy ogólne:
EEx ib l/llB T4
IP43
wybór jêzyka, test baterii, odczyt
ci¹g³y, test linii przetwornika,
automatyczne wy³¹czanie
Zakres temperatury:
0 do +50 °C
Zasilanie:
6 x 1.5 V LR6 baterie alkaliczne
Czas dzia³ania baterii:
1 rok przy wy³¹czonym zasilaniu, lub
5000 typowych pomiarów, lub 50
godz. zapisu ci¹g³ego
Rozmiar:
255 x 105 x 60 mm
Waga:
0.85 kg
Obudowa / Pokrywa:
ABS / poliuretan
Klawiatura:
membranowa, uszczelniona
Wyœwietlacz:
LCD, 4x16 znaków, podœwietlana
kontrolka LED, regulowany,
automatyczne wy³¹czanie
Pamiêæ:
500 typowych, maks. 999 pkt. pom.
Pamiêæ rezerwowa/zegar:
oko³o 24 godzin
Impulsy uderzeniowe (SPM® dBm/dBc)
Zakres pomiarowy:
-9 do 99 dBsv
RozdzielczoϾ:
1 dBsv
Dok³adnoœæ:
± 1 dBsv
Natê¿enie drgañ (ISO 10816)
Zakres pomiarowy:
0.5 do 49.9 mm/s RMS
(0.02 do 2.0 cal/s RMS)
RozdzielczoϾ:
0.1 mm/s
Dok³adnoœæ:
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres czêstotliwoœci:
3 do 1000 Hz
Pomiar prêdkoœci
Zakres pomiarowy:
10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pomiarowa:
maks. 0.6 m
RozdzielczoϾ:
1 rpm
Dok³adnoœæ:
± (1 obr. + 0.1% odczytu)
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy:
0 do +300 °C
RozdzielczoϾ:
1 °C
Opcjonalne systemy pomiarowe
IloϾ na punkt pomiarowy:
2
Informacje dodatkowe:
data / czas i uwagi
Zapis d³ugookresowy
Parametry pomiarowe:
SPM, VIB, temperatura/prêdkoœæ
Interwa³ pomiarowy:
regulowany 0 do 60 minut
Analiza drgañ (EVAM®)
Okno:
Iloœæ próbkowañ:
Wynik FFT:
Hanning
1024 / 2048
400 / 800 linii widma
Zakres, rozdzielczoϾ
przy 400 / 800 linii:
3 do 200 Hz, 0.5 / 0.25 Hz
3 do 500 Hz, 1.25 / 0.625 Hz
3 do 1000 Hz, 2 .5 / 1.25 Hz
3 do 2000 Hz, 5.0 / 2.5 Hz
3 do 5000 Hz, 12.5 / 6.25 Hz
Linie wyœwietlane:
Linie zapisywane:
15 najwy¿szych, Hz/cpm
1 do 200 najwy¿szych
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-11. TD-129.Y
Tester Stanu Maszyn T30Ex
TAD-22
TRA-34
T30Ex
TAD-23
TAD-24
TAD-20
TAD-25
TAD-21
13980
13882
TRA-35
TEN-10
TEN-11
TRV-26
TEM-11Ex
TRV-27
TRX-16
TRX-17
13881
CAS-14
Numery zamówieniowe
Pomiar prêdkoœci
T30-1Ex
T30-2Ex
T30-3Ex
13881
CAB-35
93162
EMD-13
CAS-14
CAS-15
FUP-01
FUP-03
Pomiar temperatury
Tester Stanu Maszyn T30 Basic Ex
Tester Stanu Maszyn T30 Logger Ex
Machine Condition Tester T30 Expert Ex
Modu³ komunikacyjny, Ex
Przewód do komputera, 9-pin z³¹cze ¿eñskie
Przewód do adaptera 9 mêski/ 25 ¿eñski
Pasek transportowy
Walizka transportowa
Walizka transportowa z wype³nieniem piankowym
Formularz do T30Ex, 25 arkuszy (mm)
Formularz do T30Ex, 25 arkuszy (cale)
Shock pulse measurement (SPM)
TRA-34
TRA-35
13980
CAB-07
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana, Ex
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹, Ex
S³uchawki na g³owê z ochraniaczami, Ex
Przewód do monitoringu zdalnego 1.5 m
Pomiar drgañ
TRV-26
TRV-27
TRX-16
TRX-17
VIC-19
Przetwornik drgañ M8, Ex
Przetwornik drgañ 1/4" x 28 UNF, Ex
Stopka magnetyczna dd przetwornika drgañ
Sonda do pomiarów drgañ
Przewód do przetwornika drgañ
13882
TAD-20
TAD-21
TAD-22
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TAD-14
TAD-16
CAS-15
Sonda obrotomierza z przewodem, Ex
Adapter stykowy
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
Kó³ko stykowe, m / min.
Kó³ko stykowe, jard / min.
Kó³ko stykowe, stopa / min.
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TEM-11Ex Sonda temperatury z przewodem
TEN-10
Koñcówka sondy temperatury do powierzchni
TEN-11
Koñcówka sondy temperatury do cieczy
Czêœci zamienne
13915
13108
13892
CAB-34
CAB-10
45011-1.5
90022
Koñcówka sondy do TRA-34
Tulejka do kocówki sondy (TRA-34)
Uchwyt sondy TRA-34
Przewód do TRA-34
Przewód spiralny do 13980, 13882, TEM-11Ex
Przewód do TRA-35
Baterie, 1,5 V, alkaliczne, AA-cell
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-12. TD-131.Y
Analizator Stanu Maszyn A30Ex
Pod³¹czenie
do komputera
A30-2
Logger
A30-1
Basic
9-pin
z³¹cze ¿eñskie
CAB-35
A30-3
Expert
9 mêskie /
25 ¿eñskie
13881
93162
CAB-10
A30 Ex to analizator stanu maszyn, zaprojektowany do
przeprowadzania rzetelnej, profilaktycznej konserwacji maszyn
przemys³owych. A30 Ex dostêpny jest w trzech wersjach. W wersji
”Basic”, wyniki pomiarowe zapisywane s¹ rêcznie. ”Logger” jest
zbieraczem danych i pracuje z oprogramowaniem SPM
Condmaster®Pro. ”Expert” posiada wszystkie cechy zbieracza danych.
Dodatkowo stosuje metodê EVAM® do analizy drgañ. Wersja ”Basic”
mo¿e byæ rozbudowana do ”Logger” oraz ”Expert”.
Analyzer A30 Ex
Basic Logger Expert
Metody pomiarowe
i inne cechy
•
•
•
•
•
Impulsy uderzeniowe, LR/HR
Natê¿enie drgañ, ISO 10816
Pomiar temperatury
Prêdkoœæ, stykowo i optycznie
Odczyt ci¹g³y
Zbieranie danych z Condmaster®Pro
Zapis dowolnej wartoœci
Zapis uwag
Zapis kontroli punktów
Zapis d³ugookresowy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Widmo drgañ
Ocena analizy drgañ (EVAM)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specyfikacja przyrz¹du
Impulsy uderzeniowe (SPM® LR/HR)
Zakres pomiarowy:
-19 do 99 dBsv
RozdzielczoϾ:
1 dBsv
Dok³adnoœæ:
± 1 dBsv
Czêstotliwoœæ drgañ (ISO 10816)
Zakres pomiarowy:
0.5 do 49.9 mm/s RMS
RozdzielczoϾ:
0.1 mm/s
Dok³adnoœæ:
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres czêstotliwoœci:
3 do1000 Hz
Pomiar prêdkoœci
Zakres pomiarowy:
10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pomiarowa:
maks. 0.6 m
RozdzielczoϾ:
1 rpm
Dok³adnoœæ:
± (1 obr. + 0.1% odczytu)
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy:
0 do +300 °C
RozdzielczoϾ:
1 °C
Opcjonalne systemy pomiarowe
IloϾ na punkt pomiarowy:
2
Informacje dodatkowe:
data / czas i uwagi
Klasa bezpieczeñstwa:
Os³ona:
Cechy ogólne:
EEx ib l/llB T4
IP43
wybór jêzyka, test baterii, odczyt
ci¹g³y, test linii przetwornika,
automatyczne wy³¹czanie
Parametry pomiarowe:
SPM, VIB, temperatura/prêdkoœæ
Zakres temperatury:
Zasilanie:
0 do 50 °C
6 x 1.5 V LR6 baterie alkaliczne
Interwa³ pomiarowy:
regulowany, 0 do 60 minut
Czas dzia³ania baterii:
1 rok przy wy³¹czonym zasilaniu, lub
5000 typowych pomiarów, lub 50
godz. zapisu ci¹g³ego
Analiza drgañ (EVAM®)
Zapis d³ugookresowy
Okno:
Hanning
loœæ próbkowañ:
1024 / 2048
Wynik FFT:
400 / 800 linii widma
Zakres, rozdzielczoϾ
przy 400 / 800 liniach:
3 do 200 Hz, 0.5 / 0.25 Hz
3 do 500 Hz, 1.25 / 0.625 Hz
3 do 1000 Hz, 2 .5 / 1.25 Hz
3 do 2000 Hz, 5.0 / 2.5 Hz
3 do 5000 Hz, 12.5 / 6.25 Hz
Rozmiar:
255 x 105 x 60 mm
Waga:
Obudowa / Pokrywa:
0.85 kg
tworzywo ABS / poliuretan
Klawiatura:
uszczelniona, membranowa
Wyœwietlacz:
LCD, 4x16 znaków, podœwietlana
kontrolka LED, regulowany,
automatyczne wy³¹czanie
500 typowych, maks. 999 pkt. pom.
Linie wyœwietlane:
15 najwy¿szych, Hz / cpm
oko³o 24 godzin
Linie zapisywane:
1 do 200 najwy¿szych
Pamiêæ:
Pamiêæ rezerwowa/zegar:
AS Instrument Polska • 0Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-11. TD-128.Y
Analizator stanu maszyn A30Ex
TAD-22
TRA-34
A30Ex
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TAD-20
TAD-21
13980
13882
TRA-35
TRV-26
TRV-27
TRX-16
TEN-10
TEN-11
TEM-11Ex
TRX-17
13881
CAS-14
CAS-15
Numery zamówieniowe
Pomiar prêdkoœci
A30-1Ex
Analizator Stanu Maszyn A30 Basic Ex
13882
Sonda obrotomierza z przewodem, Ex
A30-2Ex
Analizator Stanu Maszyn A30 Logger Ex
TAD-20
Adapter stykowy
A30-3Ex
Analizator Stanu Maszyn A30 Expert Ex
TAD-21
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
13881
Modu³ komunikacyjny, Ex
TAD-22
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
CAB-35
Przewód do komputera, 9-pin z³¹cze ¿eñskie
TAD-23
Kó³ko stykowe, m / min.
93162
CAS-14
CAS-15
EMD-13
FUP-02
Przewód do adaptera 9 mêski/ 25 ¿eñski
Walizka transportowa
Walizka transportowa z wype³nieniem piankowym
Pasek transportowy
Formularz do A30Ex, 25 arkuszy (mm)
TAD-24
Kó³ko stykowe, jard / min.
FUP-04
Formularz do A30Ex, 25 arkuszy (cal)
Pomiar temperatury
Pomiar impulsów uderzeniowych (SPM)
TRA-34
TRA-35
13980
CAB-07
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana, Ex
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹, Ex
S³uchawki na g³owê z ochraniaczami, Ex
Przewód do monitoringu zdalnego 1.5 m
Pomiar drgañ
TRV-26
Przetwornik drgañ M8, Ex
TRV-27
Przetwornik drgañ 1/4" x 28 UNF, Ex
TRX-16
Stopka magnetyczna dd przetwornika drgañ
TRX-17
Sonda do pomiarów drgañ
VIC-19
Przewód do przetwornika drgañ
TAD-25
Kó³ko stykowe, stopa / min.
TAD-14
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
TAD-16
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TEM-11Ex Sonda temperatury z przewodem
TEN-10
Koñcówka sondy temperatury do powierzchni
TEN-11
Koñcówka sondy temperatury do cieczy
Czêœci zamienne
13915
13108
13892
CAB-34
CAB-10
45011-1.5
90022
Koñcówka sondy do TRA-34
Tulejka do kocówki sondy (TRA-34)
Uchwyt sondy TRA-34
Przewód do TRA-34
Przewód spiralny do 13980, 13882, TEM-11Ex
Przewód do TRA-35
Baterie, 1,5 V, alkaliczne, AA-cell
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1999-12. TD-130.Y
Przetwornik Impulsów Uderzeniowych z Sond¹ TRA-34
TRA-34
TRA-34 to sonda rêczna, przeznaczona do u¿ytku wraz
z rêcznymi przyrz¹dami SPM, Testerem i Analizatorem,
w œrodowisku Ex. Sonda jest czu³a kierunkowo i musi byæ
dociskana zgodnie z osi¹ ³o¿yska z odchyleniem od kierunku
nie wiêkszym ni¿ ± 5°. Koñcówka sondy jest sprê¿ysta
i porusza siê w obêbie tulejki zrobionej z gumy chloroprenowej,
SPM 13108. Mo¿e pracowaæ w temperaturze do 110° C.
Maks. sta³a temperatura dla ca³ej sondy wynosi 50° C. Sonda
ta przeznaczona jest do stosowania w potencjalnie
wybuchowej atmosferze. Bezpieczeñstwo przeciwwybuchowe:
EEx ib I / IIB T4.
Punkty pomiarowe dla przetwornika powinny znajdowaæ siê
bezpoœrednio na obudowie ³o¿yska a œcie¿ka sygna³u w linii
prostej do powierzchni styku. Najsilniejsze impulsy uderzeniowe wysy³ane s¹ ze strefy obci¹¿enia elementów tocznych
w ³o¿ysku. Strefa obci¹¿enia dla obci¹¿enia poprzecznego
obejmuje obszar ±45° od kierunku obci¹¿enia, a dla obci¹¿enia
wzd³u¿ osi obszar ten obejmuje 360°. Dopóki przemieszczanie
siê impulsów uderzeniowych do obudowy ³o¿yska ograniczone
jest przez szerokoœæ ³o¿yska, g³ówny strumieñ impulsów bêdzie ograniczony do obszaru ±60° od prostopad³ej do powierzchni toczenia. Punkty pomiarowe powinny byæ wyraŸnie
oznaczone.
Aby utrzymaæ sta³y nacisk na koñcówkê sondy, dociœnij j¹ do
punktu pomiarowego, dopóki gumowa tulejka nie bêdzie
w kontakcie z powierzchni¹. Unikaj wciskania koñcówki sondy
we wg³êbienia i szczeliny mniejsze od koñcówki sondy.
BEX-20
BEX-21
maks. 60°
Numery zamówieniowe
TRA-34
BEX-20
BEX-21
Przetwornik impulsów uderzeniowych, sonda
sk³adana
Wiert³o centruj¹ce
Pilnik obrotowy
Czêœci zamienne
13915
13892
CAB-34
13108
Przetwornik z sond¹
Uchwyt sondy
Przewód do TRA-34
Tulejka do kocówki sondy
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-06. TD-090.Y
Przetwornik z szybkoz³¹czk¹ i TMU
66
TRA-35
¡ 28
TRA-35 to przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹, dopasowany do wszystkich adapteróws SPM.
Przetwornik ten zosta³ specjalnie zaprojektowany do pracy
w potencjalnie wybuchowym œrodowisku. Dostarczany jest
z jednostk¹ dopasowania przetwornika (TMU). Zwykle
przetwornik pod³¹czany jest do przyrz¹du przy u¿yciu 1.5 m
przewodu koncentrycznego ze z³¹czkami TNC.
Przetwornik posiada zaczep bagnetowy. Aby przymocowaæ
TRA-35 do adaptera, dociœnij mocno przetwornik do adaptera
i przekrêæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przekrêæ w odwrotnym kierunku w celu od³¹czenia
przetwornika.
Dane techniczne
Bezp. przeciwwybuchowe:
Zakres pomiarowy:
Obudowa:
Zakres temperatury:
Materia³, klucz:
Materia³, uchwyt:
Z³¹cze:
Waga:
EEx ib I / IIB T4
Maks. 80 dBsv
Uszczelniona
0° do + 50° C
Stal oksydowana
Stal nierdzewna
TNC
140 g
Numery zamówieniowe
TRA-35
45011-1.5
Przetwornik impulsów uderzeniowych do œrodowiska Ex z przewodem pomiarowym1.5 m
Przewód pomiarowy 1.5 m do przetwornika
TRA-35
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-091.Y
Przetworniki drgañ TRV-16/17
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
SPM 93022 /
SPM 93121
9
36
Zacisk
przewodu
TRV-16:
TRV-17:
t = M8
t =1/4 x 28 UNF
Przetworniki TRV-16/17 to piezoelektryczne akcelerometry
typu kompresyjnego u¿ywane do monitoringu drgañ maszyn
przemys³owych. Zaprojektowane do u¿ytku z przyrz¹dami
rêcznymi lub do instalacji sta³ych w potencjalnie wybuchowej
atmosferze. Maksymalna d³ugoœæ przewodu pomiêdzy
przetwornikiem a jednostk¹ pomiarow¹ wynosi 10 m.
Przetwornik montowany jest na g³adkiej, p³askiej powierzchni
na maszynie. TRV-16 = rozmiar gwintu M8, TRV-17=1/4 x 28
UNF. Do ka¿dego przetwornika do³¹czone s¹ trzy podk³adki,
z których ka¿da reguluje k¹t po³o¿enia przetwornika o 90°.
W instalacjach sta³ych, niskoszumowy przewód koncentryczny
(SPM 90176-L) ze z³¹czem TNC musi byæ zabezpieczony
zaciskiem w pobli¿u przetwornika.
t
¡ 15
SPM 13008
1
2
W instalacjach w œrodowisku wilgotnym u¿ywaj uszczelnionych
z³¹czy przewodu TNC - SPM 13008, w celu ochrony przewodów przed korozj¹, powoduj¹c¹ straty sygna³u (1).
Przy monta¿u stopki magnetycznej, powierzchnia splanowania
miejsca monta¿u musi mieæ min. ø 27 mm (2). Sonda rêczna
przykrêcana jest bezpoœrednio do z³¹cza w dolnej czêœci
przetwornika (3).
Instalacja przy u¿yciu
stopki magnetycznej
TRX-16
3
Dane techniczne
typ. 0.01 m / s2 / μ odkszt.
0 do 1000 Hz
0 do 50°C (32 to 120°F)
0.25 % / °C
stal kwasoodporna
(SS 2382 / AISI 316)
Uszczelnione
135 g
TNC
¡ 6.9
min. 16
M8
Narzêdzia monta¿owe
Uchwyt do pog³êbiacza
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do 1/4" x 28 UNF (TRV-17)
Pilot do M8 (TRV-16)
min. 10
10 Nm
* Indywidualna wartoϾ podana jest na karcie kalibracji.
81027
81057
81030
81031
U¿ycie sondy TRX-17
zamontowanej na
przetworniku
maks. 0.7
Wykonanie:
Waga:
Typ z³¹cza:
Moment dynamometryczny
(klucz 17 mm):
EEx ib I/IIB T4
12 pC / m / s2 *
< 10%
min. 12
Klasa bezpieczeñstwa:
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna:
Czu³oœæ poprzeczna:
Typowa czu³oœæ odksztacenia
podstawy:
Zakres czêstotliwoœci liniowej:
Zakres temperatury:
Typowy dryft temperaturowy:
Obudowa:
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-08. TD-94.Y
Przetworniki drgañ TRV-26 / 27
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
9
36
Zacisk
przewodu
t
TRV-26:
TRV-27:
¡ 15
Przetworniki TRV-26 i TRV-27 s¹ akcelerometrami bazuj¹cymi
na krysztale piezoelektrycznym typu kompresyjnego,
opracowanymi do monitoringu drgañ urz¹dzeñ przemys³owych. Przeznaczone s¹ do u¿ytku z rêcznymi przyrz¹dami
w potencjalnie wybuchowej atmosferze.
t = M8
t = UNF 1/4"- 28
SPM 13008
Przetwornik montowany jest w nagwintowanym otworze na
g³adkiej, p³askiej powierzchni na maszynie. Do ka¿ego
przetwornika do³¹czone s¹ trzy podk³adki reguluj¹ce k¹t
z³¹cza. Ka¿da podk³adka zmienia po³o¿enie przetwornika
o 90°. Przymocuj niskoszumowy przewód koncentryczny (SPM
90176-L lub 90292-L) ze z³¹czem TNC w pobli¿u przetwornika
przy u¿yciu zacisku.
Instalacja w œrodowiskach wilgotnych
W instalacjach w œrodowiskach wilgotnych u¿ywaj uszczelnionych z³¹czy przewodu TNC - SPM 13008, w celu ochrony
przewodów przed korozj¹.
Dane techniczne
Obudowa:
Uszczelnienie:
Waga:
Typ z³¹cza:
Moment maks.:
600 m/s2
0° C to +50° C
0.25% / °C
Stal nierdzewna, kwasoodporna, SS 2382/AISI 316
Uszczelniona
IP 65 ze z³¹czem TNC
IP 67 ze z³¹czem SPM 13008
145 g
TNC
10 Nm
* Indywidualna wartoϾ podana jest na karcie kalibracyjnej.
min. 16
M8
(UNF
1/4"-28)
min. 10
0.01 m/s2/m strain
0 do 5000 Hz
¡ 6.9
(¡5.5)
maks. 0.7
EEx ib I/IIB T4
10 pC/m/s2 ±20% *
maks. 10%
min. 12
Klasa bezpieczeñstwa:
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna:
Czu³oœæ poprzeczna:
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
Zakres czêstotliwoœci liniowej:
Maks. wartoϾ szczytowa
przyspieszenia:
Zakres temperatury:
Typical temperature drift:
Os³ona:
Numery zamówieniowe
TRV-26
TRV-27
13008
81027
81057
81030
81031
Przetwornik drgañ, M 8
Przetwornik drgañ, UNF 1/4"-28
Uszczelnione z³¹cze przewodu TNC
Uchwyt pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4" (TRV-27)
Pilot do M8 (TRV-26)
Aby wywierciæ otwór monta¿owy, u¿yj wiert³a 6.9 mm (M8)
lub 5.5 mm (UNF 1/4"-28). Przykrêcaj i odkrêcaj przetwornik
przy u¿yciu klucza dynamometrycznego z nasadk¹ 17 mm
(SPM 81092).
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-10. TD-136.Y
Przetworniki drgañ TRV-28/29
Kierunek pomiaru
17
¡27.5
36
Zacisk
przewodu
9
do panelu
przetwornika
t
TRV-28: t = M8
TRV-29: t = UNF 1/4"- 28
¡15
Przetworniki TRV-28 i TRV-29 s¹ akcelerometrami bazuj¹cymi
na krysztale piezoelektrycznym typu kompresyjnego z wbudowanym przedwzmacniaczem, przeznaczonymi do monitoringu drgañ urz¹dzeñ przemys³owych w obrêbie obszaru
o potencjalnie wybuchowej atmosferze. Musz¹ byæ u¿ywane
razem z panelem przetwornika SPM 14423, 14424 lub 14540
jeœli pod³¹czone s¹ do zewnêtrznej jednostki pomiarowej.
Panel przetwornika powienin byæ zawsze montowany
w œrodowisku niewybuchowym. D³ugoœæ przewodu pomiêdzy
przetwornikiem a jednostk¹ pomiarow¹ poprzez panel wynosi
maks. 50 m.
Œrodowisko
wybuchowe
13008
TRV-28/29
Œrodowisko
niewybuchowe
Panel
przetwornika
maks. 50 m
do sprzêtu
pomiarowego
Przetwornik montowany jest na g³adkiej, p³askiej powierzchni
na maszynie. Do ka¿dego przetwornika do³¹czone s¹ trzy
podk³adki reguluj¹ce k¹t z³¹cza. Ka¿da podk³adka zmienia
po³o¿enie przetwornika o 90°. Przewód koncentryczny (SPM
90005-L lub 90267-L) ze z³¹czem TNC musi byæ zabezpieczony zaciskiem w pobli¿u przetwornika. W œrodowisku
wilgotnym nale¿y u¿yæ uszczelnionych z³¹czy przewodu TNC
SPM 13008, w celu ochrony przewodów przed korozj¹.
Typowa charakterystyka czêstotliwoœciowa
Dane techniczne
* WartoϾ indywidualna podana jest na karcie kalibracyjnej.
¡ 6.9
min. 16
(¡ 5.5)
M8
min. 10
(UNF
1/4"-28)
maks. 0.7
min. 12
Klasa bezpieczeñstwa:
EEx ia I/IIC T4
Czu³oœæ poprzeczna, oœ g³ówna:3.3 mV/mm/s *
Czu³oœæ poprzeczna:
maks. 10%
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
0.01 m/s2/P odkszta³cenia
Zakres czêstotliwoœci liniowej: 3 do 5000 Hz
Maks. wartoϾ szczytowa
przyspieszenia:
600 m/s2
Zakres temperatury:
-20° C do +100° C
Os³ona:
stal nierdzewna, kwasoodporna AISI 316 (SS 2382)
Obudowa:
uszczelniona
Szczelnoœæ z³¹cza:
IP 65 ze z³¹czem TNC
IP 67 ze z³¹czem SPM 13008
Typ z³¹cza:
TNC
Waga:
145 g
Moment maks.:
10 Nm
D³ugoœæ przewodu:
maks. 50 m
Numery zamówieniowe
TRV-28
TRV-29
13008
81027
81057
81030
81031
Przetwornik drga Ex, M 8
Przetwornik drga Ex, UNF 1/4"-28
Uszczelnione z³¹cze przewodu TNC
Uchwyt pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4" (TRV-29)
Pilot do M8 (TRV-28)
Aby wywierciæ otwór monta¿owy u¿yj wiert³a 6.9 mm (M8) lub
5.5 mm (UNF 1/4"-28). Dokrêcaj i odkrêcaj przetwornik
kluczem dynamometrycznym z nasadk¹ 17 mm (SPM 81092).
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-09. TD-127.Y
Sonda Obrotomierza 13882
TAD-21
13882
CAB-10
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TAD-14
TAD-16
TAD-22
TAD-20
Sonda Obrotomierza 13882 stosowana jest razem z przyrz¹dami rêcznymi, takimi jak Analizator A30Ex czy Tester
T30Ex do optycznych pomiarów tempa obrotu i stykowych
pomiarów zarówno tempa obrotu jak i prêdkoœci obwodowej.
Wyposa¿enie to mo¿e byæ u¿ywane w potencjalnie wybuchowej atmosferze.
Optyczny pomiar tempa obrotu
Maks. 45°
Wi¹zka œwiat³a kierowana jest na taœmê odblaskow¹ na
obracaj¹cym siê obiekcie, z odleg³oœci maks. 0.3 m i pod
k¹tem maks. 45°.
Stykowy pomiar prêdkoœci obrotowej rpm
Adapter stykowy TAD-20 z gumow¹ kocówk¹ stykow¹, TAD21/22, nakrêcany jest na sondê obrotomierza i dociskany do
œrodka osi wa³u lub ko³a.
Stykowy pomiar prêdkoœci obwodowej
Adapter stykowy TAD-20 z kó³kiem stykowym dociskany jest
doobwodu wa³u, pasa, itp. Prêdkoœæ jest odczytywana
w jednostkach zale¿nych od u¿ytego kó³ka stykowego:
Metry na minutê – u¿yj TAD-23, wynik podziel przez 10
Jardy na minutê – u¿yj TAD-24, wynik podziel przez 10
Stopy na minutê – u¿yj TAD-25, wynik podziel przez 2.
Numery zamówieniowe
13882
CAB-10
TAD-20
TAD-21
TAD-22
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TAD-14
TAD-16
Sonda obrotomierza z przewodem
Przewód spiralny
Adapter stykowy
Kocówka stykowa, rpm, krótka
Kocówka stykowa, rpm, d³uga
Kó³ko stykowe, metr/min.
Kó³ko stykowe, jard/min.
Kó³ko stykowe, stopa/min.
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
TAD-23 = 0.1 m / min.
TAD-24 = 0.1 jard. / min.
TAD-25 = 0.5 stopa / min.
Dane techniczne
Bezp. przeciwiskrowe:
Zakres pomiarowy:
Odleg³oœæ pomiarowa:
Wymiary, 13882:
Zakres temperatury
EEx ib I / IIB T4
maks. 19 999 rpm optycznie
maks. 0.3 m
171 x ¡ 42 mm
0 do +50° C
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-093.Y
Sonda temperatury TEM-11Ex
TEM-11Ex
TEN-10
TEN-11
CAB-10
Sonda temperatury TEM-11Ex stosowana jest razem z rêcznymi przyrz¹dami SPM: Analizatorem A30Ex i Testerem
T30Ex do pomiarów i zapisu temperatur, tak¿e w œrodowisku
o wysokim ryzyku wybuchu.
Pod³¹czanie sondy i koñcówek
Sonda TEM-11Ex pod³¹czana jest poprzez przewód spiralny,
CAB-10, do przy³¹cza EXT w przyrz¹dzie pomiarowym. Przy³¹cze to u¿ywane jest tak¿e do pod³¹czania komputera i sondy
obrotomierza. Po pod³¹czeniu sondy temperatury w przyrz¹dzie pojawi siê menu TEMP. Sonda zasilana jest przez
przyrz¹d. Wiêcej informacji znajdziesz w instrukcji.
W sk³ad sondy TEM-11Ex wchodz¹ dwie koñcówki:
•
TEN-10 do pomiaru temperatury powierzchni cia³ sta³ych
•
TEN-11 do pomiaru temperatury cieczy
Koñcówkê pomiarow¹ nale¿y pod³¹czyæ do gniazda
w przedniej czêœci sondy.
Pomiar temperatury
•
pod³¹cz TEM-11Ex do przyrz¹du
•
na³ó¿ po¿¹dan¹ koñcówkê sondy
•
zdejmij kapturek ochronny (TEN-10)
•
przyrz¹d jest gotowy do pomiaru temperatury
•
dociœnij ostro¿nie koñcówkê sondy do badanej
powierzchni, ewentualnie zanurz w cieczy
•
Wciœnij i przytrzymaj przycisk M do momentu pojawienia
siê odczytanej wartoœci na ekranie.
Obs³uga
Z kocówkami sondy nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie i starannie
przechowywaæ. Jeœli koñcówka nie jest u¿ywana, nale¿y
zawsze nak³adaæ na ni¹ kapturek ochronny .
Numery zamówieniowe
TEM-11Ex Sonda temperatury z przewodem
CAB-10
Przewód spiralny
TEN-10
Koñcówka sondy do pomiaru temperatury powierzchni cia³ sta³ych
TEN-11
Koñcówka sondy do pomiaru temperatury cieczy
Specyfikacja techniczna
Zakres pomiarowy:
Maks. przesuniêcie:
B³¹d pomiarowy
Czu³oœæ
Zakres wyjœciowy
Zasilanie:
Czas pomiaru:
Wymiary, TEM-11Ex:
TEN-10:
TEN-11:
Waga, TEM-11Ex:
0 do + 300 °C
± 5 °C (± 9 °F)
± 1 °C
10 mV/ °C
0 do 3 V DC
+ 5 V DC
oko³o 1 min
ø 42 x 118 mm
d³. 122 mm (z kapturkiem)
d³. 159 mm
94 g
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • Fax +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-11. TD-140.Y
MontaĪ przetworników SPM w strefach zagroĪonych wybuchem
ĝrodowisko wybuchowe
ĝrodowisko niewybuchowe
Podáączaj bezpoĞrednio
do czujnika tylko przyrządy
z odpowiednim certyfikatem! 7Uansformator
A30 Ex
sprzĊgający
T30 Ex
A2011Ex
T2001Ex
3U]HWZRUQLNL,PSXOVyZ8GHU]HQLRZ\FK
3U]HZyGNRQFHQWU\F]Q\
PDNVP
Wymagania ogólne
Przetworniki impulsów uderzeniowych z certyfikatami
antywybuchowoĞci muszą byü zawsze uĪywane w poáączeniu
z odpowiednio zatwierdzonym transformatorem sprzĊgającym
(patrz tabela poniĪej). Przyrządy w wersji antywybuchowej
z firmy SPM mogą byü równieĪ podáączone bezpoĞrednio do
jeĞli pozwalają na to warunki Ğrodowiskowe. JeĞli zwykáy
przyrząd pomiarowy jest poáączony do niego bezpoĞrednio
istnieje ryzyko uszkodzenia czujnika.
Przetwornik jest instalowany jak standardowy przetwornik SPM,
patrz arkusz danych TD-79 lub podrĊcznik instalacji SPM71421.
Transformator jest mocowany Ğrubami (2 otwory montaĪowe
I4 mm).
Podáączenie
do przyrządów
i jednostek
pomiarowych
bez atestu Ex
Zastosowanie ze zwykáymi przyrządami
W staáych instalacjach SPM do monitorowania
ciągáego i w zastosowaniach ze standardowymi
przyrządami przenoĞnymi, transformator sprzĊgający
musi byü umieszczony w atmosferze niewybuchowej
jak pokazano powyĪej.
Zastosowanie z przyrządami w wersji Ex
Wewnątrz obszarów z potencjalnie wybuchową
atmosferą tylko przyrządy z certyfikatami
obejmującymi te warunki Ğrodowiskowe muszą byü
podáączone bezpoĞrednio do czujnika objĊtego
certyfikatem NEMKO No Ex 97D247 X.
Maksymalna dáugoĞü przewodu pomiĊdzy czujnikiem
a transformatorem wynosi 100 m. Transformator posiada
przyáącze TNC po stronie czujnika i záącze BNC po stronie
przyrządu.
Certyfikat antywybuchowoĞci
Czujnik impulsów uderzeniowych:
Transformator sprzĊgający:
NEMKO Nr. Ex 97D247 X
EEx ia I/IIC T4
42011 / 42111
14196
SP Ex-95.D.611X
EEx ib I/IIB T4
42010 / 42110
13862
ASҏ Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected] ҏ ISO 9001.
” Copyright SPM 1999-12. TD-115.Y
Przetwornik SPM i transformator dla stref zagroĪonych wybuchem
32
50
35
Type SPM 42011
Temp. -20°C to +80°C
EEx ia I/IIC T4
N Ex 97D247 X
57
METER
COUPLING
TRANSFORMER
80
TYPE SPM 14196
13862
[EEx ib]
IIB
[EEx
ia]I /I/IIC
SP Ex
Ex 95.D.611X
97D247 X
N
R
50Ω LINE
φ4
17
Przetworniki impulsów uderzeniowych
Przetwornik SPM 42011 (M8) i SPM 42111 (UNC 5/16"),
certyfikat NEMKO nr. Ex 97D247 X, musi byü uĪywany
wraz z transformatorem sprzĊgającym SPM 14196 gdy jest
podáączany do zewnĊtrznych jednostek pomiarowych.
Przetworniki pasują do wszystkich istniejących systemów
monitorowania impulsów uderzeniowych SPM z wyjątkiem
MINEX. Są one instalowane w obszarach z potencjalnie
wybuchową atmosferą w taki sam sposób jak standardowe
czujniki SPM. Przyrządy w wersji Ex posiadające certyfikat
NEMKO Ex 96D001 mogą byü podáączone bezpoĞrednio
do czujników jeĞli pozwalają na to warunki Ğrodowiskowe.
ĝURGRZLVNRZ\EXFKRZHĝURGRZLVNR
QLHZ\EXFKRZH
3RGáąF]DQLHEH]SRĞUHGQLR
GRSU]HWZRUQLNDSU]\U]ąGyZ
Z\áąF]QLH]FHUWILNDWHP
3U]HWZRUQLN
42011 / 42111
A30 Ex
T30 Ex
Transformator sprzĊgający
Transformator sprzĊgający SPM 14196, certyfikat NEMKO
nr. Ex 97 D247 X, áączy czujniki w wersji antywybuchowej
ze sprzĊtem pomiarowym. Mimo Īe sam transformator jest
w wersji antywybuchowej powinien byü zawsze montowany
w Ğrodowisku niewybuchowym. Maksymalna dáugoĞü
przewodu od czujnika poprzez transformator do przyrządu
wynosi 100 m.
3RGáąF]HQLH
GR]Z\Ná\FK
SU]\U]ąGyZ
LXU]ąG]HĔ
SRPLDURZ\FK
7UDQVIRUPDWRU
VSU]ĊJDMąF\
14196
3U]HZyGNRQFHQWU\F]Q\PDNVP
Dane techniczne, czujnik
Wersja Ex:
EEx ia I/IIC T4
Zakres pomiaru:
max. 80 dBsv
Zakres temperatur:
-20qC do +80qC
NadciĞnienie zewnĊtrzne:
max. 0,7 MPa (7 bar)
Wykonanie:
stal nierdzewna, kwasoodporna,
AISI 316, uszczelnione
Typ áącznika:
TNC
Limit momentu:
15 Nm
20
6.9
(6.6)
6.8
(6.5)
Dane techniczne, transformator
Wersja Ex:
Zakres temperatur:
Wykonanie:
Typ áącznika:
[EEx ia] I/IIC
-20qC do +55qC
tworzywo na bazie tlenku fenylu,
Īywica epoksydowa, uszczelnione
TNC do czujnika, BNC do przyrządu
M8
(UNC 5/16")
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001.
” Copyright SPM 1998-8. TD-116.Y
Panel przetwornika drgañ 14424
Œrodowisko niewybuchowe
204
w œrodowisku
wybuchowym
œruby monta¿owe
¡4
do jednostek pomiarowych
i przyrz¹du
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
194
do przetworników
typu TRV-28 /
TRV-29
zasilanie
12 - 24 V DC
30
144
160
Oœmiokana³owy panel przetwornika 14424 przeznaczony jest
do montowania w obszarze niewybuchowym i pod³¹czany do
przetworników drgañ TRV-28 i TRV-29 posiadaj¹cych certyfikat bezpieczeñstwa przeciwiskrowego. Przetworniki ³¹czone
s¹ poprzez przewody koncentryczne ze z³¹czami SMB.
Dane techniczne
Panel przetwornika zapewnia galwaniczn¹ izolacjê pomiêdzy
przeciwiskrowym przetwornikiem drgañ, który mo¿e byæ
instalowany w potencjalnie wybuchowej atmosferze, a ró¿nymi
przyrz¹dami SPM do pomiaru drgañ. Panel oraz przyrz¹dy
pomiarowe musz¹ byæ instalowane w œrodowisku niewybuchowym. Przetwornik i panel pod³¹czone s¹ do wspólnego
uk³adu uziemienia.
Przetwornik mierzy prêdkoœæ drgañ oraz napiêcie wyjœciowe,
nominalnie 3.3 mV/mm/s. Sygna³ ten przetwarzany jest w trzy
ró¿ne wartoœci wyjœciowe: mV/m/s2 do jednostek pomiarowych
VCM, PA/mm/s do jednostek pomiarowych VMS oraz pC/m/
s2 do MG4 i przyrz¹dów przenoœnych T30/A30.
Panel przetwornika dostêpny jest w trzech wersjach z ró¿nymi konfiguracjami przy³¹czy dla przyrz¹dów pomiarowych.
Panele nie posiadaj¹ obudowy i powinny byæ zamontowane
w skrzynce lub szafce ze stopniem bezpieczeñstwa w³aœciwym
dla warunków œrodowiskowych (min. IP20).
Klasa bezpieczeñstwa:
[EEx ia] I/IIC T4
Kana³y:
8
Typ przetwornika:
TRV-28, TRV-29
Zasilanie:
12 do 24 V DC
(±10% zgodnie z EN 50082-2)
Pr¹d zasilania:
maks. 160 mA
Zakres temperatury:
-20° C do +70° C
Wymiary:
204 x 160 x 30 mm
Numery zamówieniowe / typ przetwornika (sygna³
wyjœciowy):
14424 A:
z³¹cza SMB do VCM (mV/m/s2)
i przyrz¹dów przenoœnych (pC/m/s2)
14424 B:
z³¹cza SMB do VMS (PA/mm/s)
i przyrz¹dów przenoœnych (pC/m/s2)
14424 C:
Przykrêcane terminale do VCM
(mV/m/s2) i VMS (PA/mm/s),
SMB do przyrz¹dów (pC/m/s2)
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2000-09. TD-152.Y
Panel przetwornika drgañ 14423
Œrodowisko niewybuchowe
do przetworników
typu TRV-28 /
TRV-29
do MG4
i przyrz¹du
1
1
zasilanie
12 - 24 V DC
144
160
30
œruby monta¿owe
¡4
2
2
79
89
w œrodowisku
wybuchowym
Dwukana³owy panel przetwornika 14423 przeznaczony jest
do montowania w obszarze niewybuchowym i pod³¹czany do
przetworników drgañ TRV-28 i TRV-29 posiadaj¹cych certyfikat bezpieczeñstwa przeciwiskrowego. Przetworniki ³¹czone
s¹ poprzez przewody koncentryczne ze z³¹czami SMB.
Dane techniczne
Panel przetwornika zapewnia galwaniczn¹ izolacjê pomiêdzy
przeciwiskrowym przetwornikiem drgañ, który mo¿e byæ
instalowany w potencjalnie wybuchowej atmosferze, a ró¿nymi
przyrz¹dami SPM do pomiaru drgañ. Panel oraz przyrz¹dy
pomiarowe musz¹ byæ instalowane w œrodowisku niewybuchowym. Przetwornik i panel pod³¹czone s¹ do wspólnego
uk³adu uziemienia.
Przetwornik mierzy prêdkoœæ drgañ oraz napiêcie wyjœciowe,
nominalnie 3.3 mV/mm/s. Sygna³ ten przetwarzany jest w trzy
ró¿ne wartoœci wyjœciowe: mV/m/s2 do jednostek pomiarowych
VCM, PA/mm/s do jednostek pomiarowych VMS oraz pC/m/
s2 do MG4 i przyrz¹dów przenoœnych T30/A30.
Panel przetwornika dostêpny jest w czterech wersjach z ró¿nymi konfiguracjami przy³¹czy dla przyrz¹dów pomiarowych.
Panele nie posiadaj¹ obudowy i powinny byæ zamontowane
w skrzynce lub szafce ze stopniem bezpieczeñstwa w³aœciwym
dla warunków œrodowiskowych (min. IP20).
Klasa bezpieczeñstwa:
[EEx ia] I/IIC T4
Kana³y:
2
Typ przetwornika:
TRV-28, TRV-29
Zasilanie:
12 do 24 V DC
(±10% zgodnie z EN 50082-2)
Pr¹d zasilania:
maks. 40 mA
Zakres temperatury:
-20° C do +70° C
Wymiary:
89 x 160 x 30 mm
Numery zamówieniowe / typ z³¹cza (sygna³ wyjœciowy):
14423 A:
z³¹cza SMB do VCM (mV/m/s2)
i przyrz¹dów przenoœnych (pC/m/s2)
14423 B:
z³¹cza SMB do VMS (PA/mm/s)
i przyrz¹dów przenoœnych (pC/m/s2)
14423 C:
Przykrêcane terminale do VCM
(mV/m/s2) i VMS (PA/mm/s),
SMB do przyrz¹dów (pC/m/s2)
14423:
z³¹cza SMB do MG4 (pC/m/s2)
i przyrz¹dów przenoœnych (pC/m/s2)
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2001-11. TD-149.Y
Katalog produktów
3URGXNW\VSHFMDOQHLZ\FRIDQH]SURGXNFML
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
7HO)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW630<
Narzêdzia pog³êbiaj¹ce dla adapterów i przetworników
¡8
¡ 10
81027
¡6.8
82053
81027
c
81057
¡ 6.8
dc
¡ 20
p
p
min.1
min.2, maks.4
min.15
Narzêdzia monta¿owe
Opisane tu narzêdzia u¿ywane s¹ do w³aœciwego pog³êbiania
otworów monta¿owych dla adapterów i standardowych
przetworników impulsów uderzeniowych. W sk³ad narzêdzi
monta¿owych wchodz¹: uchwyt, wymienialny pog³êbiacz
sto¿kowy oraz wymienialne piloty. Numery zamówieniowe
pokazano obok.
81057 Pog³êbiacz czo³owy
min.13
d
b
b (mm)
p
c
dc (mm)
5.5
6.9
81030
81031
81028
81028
¡2
M6 / UNF 1/4"
¡0
6.6
8.6
81032
81033
81028
81028
¡2
¡2
UNC 5/16"
M10
8.1
10.3
81034
81035
81028
81029
¡2
¡5
UNC 3/8"
M12
10.9
81036
81029
¡5
UNC 1/2"
Pog³êbiacz czo³owy stosowany jest do wyrównywania p³askich
powierzchni otworu monta¿owego do wkrêcanych przetworników impulsów uderzeniowych i przetworników drgañ.
Pog³êbiacz czo³owy montowany jest na uchwycie 81027 razem
z pilotem tak jak na rysunku obok.
¡6
81274
82053 Pog³êbiacz sto¿kowy z pilotem
Pog³êbiacz sto¿kowy przeznaczony jest do otworu monta¿owego M8.
81275
¡ 2.7
¡ 15
Pog³êbiacz do przetwornika przyklejanego 40010
81276
max. 1
Pog³êbiacz czo³owy, zestaw
Uchwyt do pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 15 mm
Pilot, œrednica 2.7 mm
min. 4.5
14042
81274
81275
14041
d
Narzêdzia do przygotowywania punktu
BEX-21
BEX-20
¡ 15
¡4
5
Wiert³o centruj¹ce BEX-20 oraz kulisty pilnik obrotowy
BEX-21 u¿ywane s¹ do przygotowywania punktów pomiarowych do sondy przetwornika, u³atwiaj¹ te¿ wiercenie otworów
monta¿owych do adapterów, ko³ków gwintowanych, oraz
przetworników montowanych pod k¹tem.
5
pomiarowego
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-12. TD-021.Y
ĝruby specjalne dla przetworników impulsów uderzeniowych
14073
Specjalne Ğruby dla przetworników impulsów uderzeniowych są uĪywane w staáych instalacjach SPM do monitorowania áoĪysk. Typowym zastosowaniem są turbosprĊĪarki doáadowujące gdzie speániają swoją funkcjĊ
jako Ğruby podtrzymujące dla pokryw áoĪyskowych i odbiorniki dla standardowych przetworników impulsów uderzeniowych z gwintami M8 (SPM 40000 / 42000).
ĝruby są wykonane ze stali o wysokiej odpornoĞci na
rozciąganie i muszą byü montowane bez podkáadek.
KaĪda Ğruba jest dostarczana ze Ğrubą blokującą M3
i z kluczem gniazdowym do tej Ğruby. Aby zapobiec
korozji kabli w Ğrodowisku wilgotnym kabel koncentryczny musi byü poáączony poprzez záącze uszczelniające
TNC typu SPM 13008.
14074
14075
SPM 40000
SPM 46024-L
ĝUXED
EORNXMąFD
1LHSRGNáDGDü
Dane techniczne
Materiaá
ĝruba blokująca:
Typ gwintu i moment:
SPM 14073
SPM 14074
SPM 14075
stal o wysokiej wytrzymaáoĞci na
rozciąganie, ETG100
SK6SS, M3 x 6
M12, max. 110 Nm
M16, max. 220 Nm
M20, max. 350 Nm
AS Instrument Polska x 0Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001.
” Copyright SPM -. TD-102.Y
75
25
175
Monitor impulsów uderzeniowych SPM 12339
175
Przy u¿yciu metody Monitoringu Impulsów Uderzeniowych
SPM mo¿liwe jest dok³adne ustawienie elementów dysku
rafinera. Przetwornik impulsów uderzeniowych mierzy
uderzenia mechaniczne powstaj¹ce przy wzajemnym
ocieraniu siê o siebie elementów dysku.
•
Przetwornik impulsów uderzeniowych (A) przymocowany jest do adaptera zainstalowanego na obudowie rafinera (B), tak wiêc uderzenia mechaniczne z elementów
dysku transmitowane s¹ do przetwornika z minimaln¹
redukcj¹. Mo¿na te¿ u¿yæ przetwornika instalowanego
na sta³e (C).
•
Sygna³ z przetwornika transmitowany jest poprzez
przewody (E i F) i jednostkê dopasowania przetwornika
(D) do urz¹dzeñ pomiarowych SPM (G), które analizuj¹
jego czêstotliwoœæ i wartoœæ.
•
Przyrz¹d (rysunek dolny) wskazuje zakres pomiêdzy
zetkniêciem siê a okresem pracy elementóZ dysku.
•
Zerowanie systemu mo¿e byæ wykonane z du¿¹
dok³adnoœci¹ bez niebezpieczeñstwa uszkodzenia
dysków miel¹cych.
•
Podczas normalnej pracy odczyt przyrz¹du wynosi 40 60 %. Jeœli dyski zetkn¹ siê razem, co odpowiada
odczytom przyrz¹du ponad 70 %, przekaŸnik zamyka siê
i daje sygna³ do ich rozsuniêcia.
TRA30
E
A
B
C
D
F
G
Dane techniczne
Wejœcie
z³¹czeTNC do Jednostki dopasowania
przetwornika TMU-12 oraz przetwornika
impulsów uderzeniowych TRA-30 lub
SPM 40000
Wyjœcie przekaŸnika Maks. 220 V AC, 100 VA
Wyjœcie przyrz¹du dla zdalnego wskaŸnika 4 - 20 mA
Zasilanie
110/220 V AC, 50/60 Hz
Obudowa
uszczelniona skrzynka z poliwêglanu
Wymiary
175 x 175 x 75 mm
Waga
1.1 kg
Rozwarcie
dysku
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-7. TD-24.Y
Test Generator STG-02
Impulsy uderzeniowe
Pojedynczy impuls
Tryb STG
dBm dBc LR HR
3: 25
15 20 10
Frequency: 1080.0
SHOCK PULSE
Freq: 1080.0 Hz
Ampl: 21.0 dB
Drgania
Pojedyncza czêstotliwoœæ
Mieszana czêstotliwoœæ
SINUS WAVE
Freq: 800 Hz
Velo: 20.0 mm/s
Sens: 12.0 pC/m/s2
Test Generator STG-02 u¿ywany jest do testowania, obs³ugi
i kalibracji przyrz¹dów SPM do pomiarów impulsów uderzeniowych i drgañ:
•
Tester stanu maszyn T30
•
Analizator stanu maszyn A30
•
System MG4
•
System CMM
•
Jednostka pomiarowa BMS
•
Jednostka pomiarowa VCM-20
•
Wibrometr VIB-10
Podczas testowania przyrz¹du, STG-02 symuluje sygna³y
nastêpuj¹cych typów przetworników:
•
Przetworniki impulsów uderzeniowych typu SPM 40000
i 42000
•
przetworniki drgañ SPM: TRV-01, TRV-12, TRV-18,
TRV-20, TRV-22
•
Zdefiniowane przez klienta przetworniki drgañ
z wyjœciem napiêciowym lub pr¹dowym
STG-02 posiada obudowê i wyœwietlacz jak w przyrz¹dach
A30/T30 i obs³ugiwany jest poprzez klawiaturê.
Programy testowe wybierane s¹ w menu. Dla impulsów
uderzeniowych istniej¹ trzy ró¿ne tryby testowania: impuls
pojedynczy, impuls STG oraz test TLT. Tryb STG generuje
taki sam sygan³ jak generator STG-01.
Drgania mog¹ byæ testowane w trybie pojedynczej lub
mieszanej czêstotliwoœci.
MIXED SINUS
Freq: LOW
Velo: 30.0 mm/s
Sens: 12.0 pC/m/s2
Specyfikacja techniczna
Impulsy uderzeniowe
Symulowane przetworniki: SPM 40000, 42000
Czêstotliwoœæ powtarzanego
impulsu.:
0.1 do 1080 Hz
Amplituda:
–9 do 76 dB dla 40000
–9 do 96 dB dla 42000
Test TLT:
Z jednostk¹ TMU i bez
Drgania
Symulowane przetworniki: SPM TRV-01, TRV-12, TRV-18,
TRV-20, TRV-22
Ustawienia symulacji:
2 ustawienia dla mm/s
(napiêcie),
2 ustawienia dla m/s2 (napiêcie),
2 ustawienia dla pC/m/s2
Zakres czêstotliwoœci:
2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 160,
200, 400, 800, 1000, 2000,
4000, 8000 Hz
Rodzaj fal, niski zakres:
100, 300, 500, 700, 900 Hz
Rodzaj fal, wysoki zakres: 500, 1500, 2500, 3500, 4500 Hz
Specyfikacja przyrz¹du
Zakres temperatury:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:
Obudowa/pokrywa ochr.:
Klawiatura:
Wyœwietlacz:
0 °C do 50 °C
6 baterii alkalicznych 1.5 V LR6
255 x 105 x 60 mm
0.85 kg
ABS/poliuretan
Membranowa, uszczelniona
LCD, 4 x 16 znaków
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2001-10. TD-155.Y
Przyklejany ko³ek STD-10
nie prod.
16
27
STD-10
STE-01
STD-10 SPM to ko³ek pomiarowy o p³askiej, okr¹g³ej
podstawie, mocowany do punktu pomiarowego przy u¿yciu
odpowiedniego kleju.
STD-10 przeznaczony jest g³ównie do mocowania na
obudowach ³o¿ysk, na których nie jest mo¿liwe zamontowanie
ko³ków gwintowanych (STD-01, STD-02), np:
•
na obudowach cienkoœciennych
•
w miejscach, w których odstêp nie pozwala na u¿ycie
narzêdzi
•
w miejscach, w których wiercenie mo¿e spowodowaæ
utratê gwarancji wyposa¿enia.
Ko³ek przyklejany posiada takie same charakterystyki pomiarowe jak ko³ki gwintowane i przeznaczony jest do pod³¹czenia
przetwornika TRA-20. Wykonany jest ze stali nierdzewnej.
r = min. 100 mm
Monta¿
Dane techniczne
Wybierz punkt pomiarowy, zgodnie z zasadami SPM.
Materia³:
Zakrzywione powierzchnie o promieniu mniejszym ni¿ 100mm
powinny zostaæ wyrównane. Powierzchnia kontaktu musi byæ
oczyszczona z farby i innych zanieczyszczeñ.
Podstawa:
D³ugoœæ:
Waga:
Nale¿y u¿yæ silnego kleju do metalu. Na³ó¿ cienk¹ warstwê
kleju na p³ask¹ powierzchniê adaptera. Dociœnij mocno ko³ek
do punktu pomiarowego i trzymaj dopóki klej nie utwardzi siê
na tyle, by samodzielnie utrzymaæ ko³ek.
Stal nierdzewna
SS2346 (AISI 303)
¡ 16 mm
27 mm
13 g
Numery zamówieniowe
STD-10
STE-01
Ko³ek naklejany
Ko³pak ochronny
Zabezpiecz ko³ek przy u¿yciu ko³paka ochronnego STE-01.
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-7. TD-26.Y
Ko³ki pomiarowe
nie prod.
M8 /
UNC 5/16"
17
28
8
STD-01 / STD-02
STE-01
Szybsze i bardziej powtarzalne pomiary stanu ³o¿ysk mog¹
byæ wykonywane przy pomocy ko³ków pomiarowych instalowanych na sta³e. Ko³ki pomiarowe STD-01 i STD-02 mog¹
byæ u¿ywane z przyrz¹dami SPM do pomiaru impulsów
uderzeniowych, opracowane s¹ tak¿e do u¿ytku z przetwornikami TRA-20 do ko³ków pomiarowych.
Ko³ki pomiarowe to specjalne bolce ze stali nierdzewnej
zaprojektowane w taki sposób, ¿e impulsy uderzeniowe
przesy³ane s¹ do ko³ka przez sfazowan¹ czêœæ otworu.
Ko³ki STD-01 i STD-02 mog¹ byæ instalowane na ³atwo
dostêpnych obudowach ³o¿ysk ró¿nego typu, w³¹cznie z obudowami cienkoœciennymi. Ko³ki mog¹ byæ tak¿e instalowane
na obudowach ³o¿ysk wyposa¿onych w pokrywy ochronne,
pod warunkiem, ¿e odstêp pomiêdzy pokryw¹ a obudow¹
³o¿yska pozwala na pod³¹czenie przetwornika TRA-20 do
ko³ka pomiarowego. W miejscach, gdzie odstêp pomiêdzy
pokryw¹ ochronn¹ a obudow¹ ³o¿yska jest zbyt du¿y, otwarcie
w pokrywie musi byæ wystarczaj¹co du¿e aby umo¿liwiæ
instalacjê i pod³¹czenie przetwornika TRA-20 do ko³ków
pomiarowych typu STD-01 lub STD-02. Otwór musi byæ
wykonany w taki sposób, ¿eby podstawa ko³ka œciœle
przylega³a do dna otworu.
Dane techniczne
Materia³:
D³ugoœæ:
SS 2346 (AISI 303)
45 mm
Aby wywierciæ otwór monta¿owy, u¿yj wierte³ 6.9 mm dla M8,
6.6 mm dla UNC 5/16".
Przykrêcaj i odkrêcaj ko³ek przy u¿yciu klucza 8 mm.
Pod³¹czanie przetwornika TRA-20
Aby przymocowaæ TRA-20 do ko³ka, dociœnij go do ko³ka, a¿
tulejka zatrzaœnie siê we w³aœciwej pozycji..
Aby od³¹czyæ przetwornik, odci¹gnij tulejkê a¿ mechanizm
sprê¿ynowy zwolni z³¹cze.
Numery zamówieniowe
STD-01
STD-02
STE-01
TRA-20
Ko³ek pomiarowy (M8)
Ko³ek pomiarowy (UNC 5/16")
Ko³pak ochronny do ko³ka pomiarowego
Przetwornik do ko³ka pomiarowego
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-64.Y
Monitor stanu maszyn MCM-16
nie prod.
Monitor MCM-16 mo¿e byæ dostarczony w formie panelu 19"
(SPM 13282) lub skrzynki (SPM 13283) z 16 kana³ami, gdzie
ka¿dy kana³ mo¿e byæ u¿ywany zarówno do monitoringu
drgañ jak i ³o¿ysk.
SPM 13282
133
System nie jest aktywny jeœli stan maszyny mieœci siê
w obrêbie okreœlonych tolerancji. Alarm na którymkolwiek
z 16 kana³ów w³¹cza czerwone œwiat³o (ALARM G£ÓWNY)
a wyœwietlacz pokazuje liczbê kana³ów alarmowych. Alarm
uruchamia tak¿e odpowiednie otwarte wyjœcie zbiorcze oraz
g³ówny przekaŸnik jednostek alarmowych. Zewnêtrzne
przyrz¹dy alarmowe i obwody kontrolne mog¹ byæ pod³¹czane
poprzez przekaŸnik g³ówny lub przekaŸniki kana³owe.
SPM 13283
System jest samotestuj¹cy (œwiat³a ostrzegawcze dla spiêæ
lub przerwanych obwodów). Poszczególne kana³y mog¹ byæ
zerowane lub od³¹czane a dla ka¿dego kana³u mo¿na ustawiæ
opóŸnienia czasowe do 9.5 min.
Wymiary 13282
Obudowa
482 x 132 x 35 mm
Panel aluminiowy
Wymiary 13283
Obudowa
380 x 215 x 130 mm
Skrzynka z poliwêglanu, IP 65
164
Kana³y alarmowe
Otwarte kana³y zbiorcze
PrzekaŸnik g³ówny
PrzekaŸnik kana³owy
Zakres temperatury
24 V AC, 24 VA, uziemienie
(opcja 115 lub 230 V,
50-60 Hz do wewnêtrznego
transformatora)
16, alarm dla ³o¿ysk lub drgañ
16, maks. 50 V, 100 mA
Maks. 50 V, 0.5 A, 10 W
Opcja, maks. 230 V, 50 VA
0° C do + 50° C
216
378
Dane techniczne
Zasilanie
35
482.5 (19")
130
355
Numery zamówieniowe
13282
13283
13642
13289
13290
93234
Panel monitora stanu maszyn MCM-16 19"
Monitor stanu maszyn MCM-16, skrzynka
Transformator, 115/230 V AC
PrzekaŸnik alarmowy dla ostrze¿eñ zewnêtrznych
lub u¿ywany jako przekaŸnik NO/NC dla
poszczególnych kana³ów.
Szyna monta¿owa dla maks. 8 przekaŸników
Listwa zaciskowa do otwartego wejœcia zbiorczego
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-48.Y
Detektor uszkodzeñ ³o¿yska MCB-01 / -02
BEARING
DAMAGE
DETECTOR
MCB-01
nie prod.
13284 (MCB-01)
13285 (MCB-02)
Type SPM 13284
PROGRAMMABLE LEVEL
20–75 dBsv
Made in Sweden
Detektory s¹ kompletnymi jednostkami pomiarowymi
z mo¿liwoœci¹ ustawiania poziomu alarmowego, przeznaczone
do u¿ytku z systemem MCM. Alarm jest uruchamiany gdy
sygna³y z przetwornika impulsów uderzeniowych przekrocz¹
poziom alarmowy przynajmniej raz w przeci¹gu 10 s. Alarm
jest kasowany poprzez chwilowe przerwanie zasilania
(w jednostce alarmowej).
Poziom alarmowy ustalany jest w zale¿noœci od œrednicy
wa³u (d) oraz prêdkoœci (n) monitorowanego ³o¿yska.
Diagram na rysunku przedstawia zalecane poziomy alarmowe
w dBSV.
Detektor MCB-01 u¿ywany jest razem z przetwornikiem
impulsów uderzeniowych SPM 40000 (d³ugoœæ przewodu
maks. 4 m). W przypadku gdy wymagany jest d³u¿szy przewód
koncentryczny (4-100 m), detektor MCB-02 u¿ywany jest wraz
z przetwornikiem SPM 42000.
Ustawianie alarmu
Zakres pomiarowy detektora mieœci siê w przedziale
20–75 dBSV. Poziom alarmowy mo¿na ustawiæ w 12 pozycjach
co 5 dB. Po¿¹dany poziom wybierany jest prze³¹cznikiem
wewn¹trz skrzynki.
Dane techniczne
Zasilanie z jednostki alarmowej 24 V AC, maks. 50 mA
Przewód zasilania
Pojedynczy przewód, powierzchnia 0.75mm2,
maks. ca³kowita opornoœæ
zasilania 50Ù
Wykonanie
Aluminium, IP 65
Zakres temperatury
-20° C do +100° C
Wymiary
150 x 64 x 36 mm
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-49.Y
Detektor drgañ MCV-05
nie prod.
VIBRATION DETECTOR MCV-05
10
15
ALERT
5
mm/s
20
2
1,5
2,5
1
3
ALARM
x ALERT
ALERT
ALARM
Made in Sweden
Detektor drgañ MCV-05 stosowany jest z systemem MCM do
ci¹g³ego monitorowania drgañ. W oparciu o zalecenia ISO
2372 (odpowiadaj¹cy BS 4675 i VDI 2056), detektor mierzy
natê¿enie drgañ, które jest wartoœci¹ RMS prêdkoœci drgañ
w zakresie czêstotliwoœci od 10 do 1000 Hz. ISO 2372 okreœla
wartoœci graniczne dla prawid³owych, dopuszczalnych,
tolerowanych i nadmiernych wartoœci drgañ dla szeœciu klas
maszyn przemys³owych. Tabela na rysunku przedstawia cztery
najbardziej powszechne klasy wraz z ich wartoœciami
granicznymi. Pod³¹czany przetwornik powienien byæ raczej
zaopatrzony w elektrycznie izolowan¹ stopkê instalacyjn¹.
Detektor posiada dwa nastawne poziomy alarmowe oraz
wyjœcie analogowe i jest zazwyczaj pod³¹czany do dwu
kana³ów w jednostce alarmowej.
Kana³ ALERT (2-20 mm/s) u¿ywany jest do monitorowania
stopniowego wzrostu drgañ, spowodowanego normalnym
zu¿yciem maszyn. Uruchamia alarm gdy potrzebna jest
konserwacja.
Kana³ ALARM (1-3 wielokrotnoœci ustawionej wartoœci ALERT)
stanowi zabezpieczenie przed wypadkami i powienien
posiadaæ niezale¿ny przekaŸnik do przerwania zasilania
maszyny. Detektor wymaga oddzielnego zasilania 115 lub
230 V AC.
Limity
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
ALARM
Dane techniczne
Zasilanie g³ówne
115 / 230 V AC, 5 VA
Pr¹d poziomu alarmowego
24 V AC, maks. 50 mA z jednostki
alarmowej do jednego lub dwóch
kana³ów, uziemienie
Wyjœcie analogowe
4 – 20 mA
Obudowa
Poliwêglan / PVC, IP 65
Zakres temperatury
0° C do +55° C
Wymiary
170 x 105 x 82 mm
ALERT
Numery zamówieniowe
13286
Detektor drgañ MCV-05
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-8. TD-50.Y
Przetwornik drgañ TRV-12 / 13
nie prod.
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
9
36
Zacisk
przewodu
t
TRV-12:
TRV-13:
¡ 15
Przetworniki TRV-12 i TRV-13 to piezoelektryczne akcelerometry typu kompresyjnego, przeznaczone do monitoringu drgañ
maszyn przemys³owych. Mog¹ byæ u¿ywane razem
z przyrz¹dami rêcznymi lub w instalacjach sta³ych (np. z VIB20, systemem MCM). Maks. d³ugoœæ przewodu miêdzy
przetwornikiem a jednostk¹ pomiarow¹ wynosi 10 m.
Przetwornik montowany jest w nagwintowanym otworze na
g³adkiej, p³askiej powierzchni na maszynie. Do ka¿dego
przetwornika do³¹czane s¹ trzy podk³adki, z których ka¿da
reguluje k¹t po³o¿enia przetwornika o 90°. Niskoszumowy
przewód koncentryczny (SPM 90176-L lub 90292-L) ze z³¹czem
TNC musi byæ zabezpieczony zaciskiem w pobli¿u przetwornika.
W instalacjach w œrodowiskach wilgotnych, u¿ywaj
uszczelnionego z³¹cza przewodu TNC - SPM 13008, aby
zapobiec korozji.
t = M8
t = UNF 1/4"- 28
SPM 13008
1
Instalacja w
œrodowiskach
wilgotnych
2
¡ 27.5
Instalacja izolowana
przy u¿yciu izolowanej
stopki instalacyjnej
TRX-18/19
¡ 27.5
Instalacja przy u¿yciu
stopki magnetycznej
TRX-16 na przetworniku TRV-12
Dane techniczne
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna: 12 pC/m/s2 ±15% *
Czu³oœæ poprzeczna:
maks. 10%
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
0.01 m/s2/μ odkszta³cenia
Zakres czêstotliwoœci liniowej: 0 do 1000 Hz
Maks. przyspieszenie szczytów:600 m/s2
Zakres temperatury:
–30° C do +150° C
Typowy dryft temperaturowy: 0.25% / °C
Obudowa:
Stal nierdzewna,kwasoodporna, SS 2382/AISI 316
Wykonanie:
Uszczelnione
Waga:
135 g
Typ z³¹cza:
TNC
Moment dynamometryczny:
10 Nm
3
4
U¿ycie sondyTRX-17
zamontowanej na
przetworniku TRV-12
* WartoϾ indywidualna podana jest na karcie kalibracyjnej.
Numery zamówieniowe
min. 16
M8
(UNF
1/4"-28)
min. 10
Aby wywierciæ otwór monta¿owy proszê u¿yæ wiert³a 6.9 mm
(M8) lub 5.5 mm (UNF 1/4"). Dokrêcaæ i odkrêcaæ przetwornik
kluczem dynamometrycznym z nasadk¹ 17 mm (SPM 81092).
¡ 6.9
(¡ 5.5)
maks. 0.7
Przetwornik drgañ, M 8
Przetwornik drgañ, UNF 1/4"-28
Stopka magnetyczna do TRV-12
Sonda do TRV-12
Izolowana stopka instalacyjna M 8
Izolowana stopka instalacyjna UNF 1/4"-28
Uszczelnione z³¹cze TNC przewodu
Uchwyt do pog³êbiacza czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4" (TRV-13)
Pilot do M8 (TRV-12)
min. 12
TRV-12
TRV-13
TRX-16
TRX-17
TRX-18
TRX-19
13008
81027
81057
81030
81031
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-80.Y
Tester impulsów uderzeniowych T2001Ex
nie prod.
T2001Ex
z³¹cze
9 pin
¿eñskie
Shock Pulse Tester T2001 Ex
EEx ib I / IIB T4
Ta 0°– 50° C
Nr.Ex 96D001
CAB-35
PEAK
M
SET
ENT
13881
COMMUNICATION
MODULE 13881
[EEx ib] I/IIB
N Nr.Ex 96D001
Made in Sweden
SPM
EXT
VIB
93162
CAB-10
Tester impulsów uderzeniowych T2001Ex
Modu³ komunikacyjny 13881
T2001Ex jest zabezpieczon¹ przeciwiskrowo wersj¹ Testera
impulsów uderzeniowych T2001, posiadaj¹c¹ funkcje
zbierania danych. T2001Ex posiada trzy funkcje pomiarowe:
Jednostka ta stanowi interfejs pomiêdzy T2001Ex a komputerem. Przewód s³uchawkowy CAB-10 ³¹czy modu³ z przyrz¹dem a CAB-35 z 9 pinowym z³¹czem ¿eñskim pozwala na
pod³¹czenie do komputera. Jeœli to wymagane, u¿yj adaptera
do przewodu - 93162.
•
Pomiar impulsów uderzeniowych (dBm/dBc)
•
Pomiary intensywnoœci drgañ (ISO 2372)
•
Pomiar prêdkoœci obrotowej r.p.m. i obwodowej.
T2001Ex mo¿e przechowywaæ ponad 250 punktów pomiarowych i wspó³pracuje z oprogramowaniem SPM CONDMASTER. Komputer u¿ywany jest do przechowywania danych
o punktach pomiarowych oraz do tworzenia tras pomiarowych
lub poleceñ. S¹ one ³adowane do T2001Ex, ca³kowicie ze
wszystkimi danymi wejœciowymi potrzebnymi do pobierania
odczytów. Punkty pomiarowe wyœwietlane s¹ kolejno, zgodnie
z zaprogramowan¹ sekwencj¹. Do odczytów mog¹ byæ
dodawane uwagi, które mo¿na z kolei wgraæ do komputera
w celu przechowania lub wyœwietlenia.
T2001Ex mo¿e pracowaæ te¿ bez komputera: u¿ytkownik
wprowadza dane punktów pomiarowych przy u¿yciu klawiszy
przyrz¹du a oszacowane wyniki pomiarów przedstawiane s¹
na wyœwietlaczu LCD. Dostêpne s¹ menu wyboru jêzyka,
kontrastu wyœwietlacza LCD, przedstawiania prêdkoœci
w mm/s lub cal/s, oraz wy³¹czania zasilania miêdzy 20 s
a 5 min.
UWAGA: T2001 Ex musi byæ u¿ywany razem z akcesoriami
z zabezpieczeniem przeciwiskrowym oraz z pokryw¹
ochronn¹.
Dane techniczne
Bezp. przeciwiskrowe:
Zakres pomiarowy, SPM:
RozdzielczoϾ, SPM:
Zakres pomiarowy, VIB:
EEx ib I/IIB T4
-9 do 80 dBsv
1 dBsv
0.5 do 99.9 mm/s RMS
(0.02 do 4.0 in/s RMS)
RozdzielczoϾ, VIB:
0.1 mm/s
Dok³adnoœæ, VIB:
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres pomiarowy, TAC:
10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pomiarowa, TAC: Maks. 0.3 m
RozdzielczoϾ, TAC:
1 obr/min.
Dok³adnoœæ, TAC:
± (1 obr. + 0.1% odczytu)
Pamiêæ:
Min. 250 punktów pomiarowych
Pamiêæ rezerwowa dla
zegara czasu bie¿¹cego:
Oko³o 5 min.
Zakres temperatury:
0° do +50° C
Zasilanie:
baterie alkaliczne 6 x 1.5 V LR6
Czas dzia³ania baterii:
Wy³¹czone 1 rok /
5000 typowych pomiarów /
40 h pomiaru ci¹g³ego
Rozmiar, T2001 Ex:
255 x 105 x 60 mm
Waga, T2001 Ex:
0.85 kg
Obudowa, T2001 Ex:
PC CF10
Pokrywa ochronna:
Poliuretan
Klawiatura:
Uszczelniona, membranowa
Wyœwietlacz:
LCD 4x16 znaków
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD• 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-86.Y
Tester impulsów uderzeniowych T2001 Ex
nie prod.
TRV-16
TRV-17
T2001Ex
TAD-22
13881
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TRX-16
13980
TAD-21
TRX-17
TAD-20
TRA-34
13882
CAB-10
CAB-07
EMD-13
TRA-35
TAD-14
TAD-16
VIC-19
Numery zamówieniowe
Dane techniczne dla T2001 Ex
T2001Ex
13881
TRA-34
TRA-35
CAB-07
CAB-35
93162
Tester imp. uderz. T2001Ex, z podrêcznikiem
Modu³ komunikacyjny, Ex
Przetwornik imp. uderz., sonda sk³adana, Ex
Przetwornik imp. uderz. z szybkoz³¹czk¹, Ex
Przewód do terminala imp. uderz., 1.5 m
Przewód do komputera, 9 z³¹cze ¿eñskie
Przewód do adaptera 9 mêskie/ 25 ¿eñskie
Bezp. przeciwiskrowe:
TRV-16
TRV-17
VIC-19
TRX-16
TRX-17
Przetwornik drgañ M8, Ex
Przetwornik drgañ 1/4x28 UNF, Ex
Przewód do przetwornika drgañ
Stopka magnetyczna do przetwornika drgañ
Sonda do pomiaru drgañ
13882
CAB-10
TAD-20
TAD-21
TAD-22
TAD-23
TAD-24
TAD-25
TAD-14
TAD-16
Sonda obrotomierza z przwodem, Ex
Przewód spiralny
Adapter stykowy
Koñcówka stykowa, rpm, krótka
Koñcówka stykowa, rpm, d³uga
Kó³ko stykowe, m / min.
Kó³ko stykowe, jard / min.
Kó³ko stykowe, stopa / min.
Taœma odblaskowa, 5 arkuszy
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów, 5 arkuszy
13980
EMD-13
CAS-14
FUP-01
FUP-03
S³uchawki, he³m z ochraniaczami na uszy, Ex
Pasek transportowy
7RUED transportowa
Formularz do T2001, arkusz 25 (mm)
Formularz do T2001, arkusz 25 (cal)
CAS-14
EEx ib I/IIB T4
Zakres pomiarowy, SPM: -9 do 80 dBsv
RozdzielczoϾ, SPM:
1 dBsv
Zakres pomiarowy, VIB:
RozdzielczoϾ, VIB:
Dok³adnoœæ, VIB:
0.5 do 99.9 mm/s RMS
(0.02 do 4.0 cal/s RMS)
0.1 mm/s (0.01 cal/s)
± (0.2 mm/s + 2% odczytu)
Zakres pomiarowy, TAC: 10 do 19 999 rpm optycznie
Odleg³oœæ pom. TAC:
Maks. 0.3 m
RozdzielczoϾ, TAC:
1 REUPLQ
Dok³adnoœæ, TAC:
± (1 REU. + 0.1% odczytu)
Pamiêæ:
Min. 250 punktów pomiarowych
Zegar czasu bie¿¹cego: Tak
Pamiêæ rezerwowa/zegar: Oko³o 5 min.
Zakres temperatury:
Zasilanie:
Czas dzia³ania baterii:
0° do +50° C
baterie alkaliczne 6 x 1.5 V LR6
Wy³¹czone 1 rok / 5000 typowych
pomiarów / 40 h pomiarów
ci¹g³ych
Rozmiar, T2001 Ex:
Waga, T2001 Ex:
Waga, zestaw:
255 x 105 x 60 mm
0.85 kg
4 kg
Obudowa, T2001 Ex:
Pokrywa ochronna:
Klawiatura:
Wyœwietlacz:
PC CF10
Poliuretan
Uszczelniona, membranowa
LCD 4x16 znaków
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-85.Y
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-11
nie prod.
120
BMM-11
55
GREEN OK
RED ALARM
100
80
50
BEARING MONITORING
MODULE
108
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-11 to jednokana³owa,
wolnostoj¹ca jednostka przeznaczona do ci¹g³ego monitorowania stanu ³o¿ysk. Jednostka montowana jest na œcianie
i zasilana pr¹dem 230 V AC. Kana³ wejœciowy pod³¹czany
jest do przetwornika impulsów uderzeniowych SPM typu 40000
(d³ugoœæ przewodu do modu³u wynosi maks. 4 m).
Dane techniczne
Zakres pomiarowy 1:
Zakres pomiarowy 2:
0-80 dBsv
20-100 dBsv
Modu³ mierzy impulsy uderzeniowe w dBsv (decibel shock
value - wartoœæ uderzeñ w decybelach) w zakresie od 0 do 80
dBsv lub 20 do 100 dBsv. Po¿¹dany zakres wybierany jest
prze³¹cznikiem wewn¹trz skrzynki. Sygna³ jest przetwarzany
na wyjœciu analogowym na pr¹d 4 - 20 mA. Dodatkowo
jednostka posiada wyjœcie przekaŸnika, 24 V/100 mA, do
uruchamiania przyrz¹du alarmowego.
Typ przetwornika:
Poziom alarmowy:
SPM 40000
Ustawienia binarne co 1 dB,
16-80 dBsv dla zakresu
OpóŸnienie alarmu:
Wyjœcie analogowe:
4 poziomy, 0 / 5 / 10 / 15 sek.
4 do 20 mA
Czas pomiaru wynosi w przybli¿eniu 1 s. Poziom alarmu
regulowany jest co 1 dBsv prze³¹cznikiem DIP wewn¹trz
skrzynki. OpóŸnienie alarmu mo¿e byæ ustawiane tym samym
prze³¹cznikiem DIP do wartoœci 0, 5, 10 lub 15 s.
Wyjœcie przekaŸnika:
24 V / 100 mA, NC, do wywo³ania alarmu lub przerwania
Przetwarzanie sygna³u
Metoda pomiarowa:
wych, nieznormalizowana
wartoϾ maksymalna
pomiarowego 1, 36-100 dBsv
dla zakresu pomiarowego 2
WskaŸnik alarmu:
zasialnia
Czerwona kontrolka LED (stan
WskaŸnik uszkodzeñ:
normalny = zielona)
Migaj¹ca czerwona kontrolka
Zale¿noœæ pomiêdzy zmierzonym poziomem impulsów
uderzeniowych a pr¹dem wyjœciowym jest nastêpuj¹ca:
I = 4 + dBsv x 0.2 mA dla poziomu 0-80 dBsv
I = 4 + (dBsv - 20) x 0.2 mA dla poziomu 20-100 dBsv
Oznacza to, ¿e przy sygnale wejœciowym 65 dBsv wartoœæ
pr¹du wychodz¹cego wyniesie 17 mA dla zakresu pomiarowego 0 do 80 dBsv, oraz 13 mA dla zakresu pomiarowego
20 do 100 dBsv.
Pomiar impulsów uderzenio-
LED = 0 mA = sygna³ poni¿ej
zakresu pomiarowego (obwód
Zasilanie:
przerwany)
230 V AC
Obudowa:
Zakres temperatury:
Poliwêglan, IP65
0° do 55° C
Wymiary:
Œruby monta¿owe:
120 x 55 x 100 mm
¡ 4 mm
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD• Polska
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-100.Y
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-10
nie prod.
120
BMM-10
55
GREEN OK
RED ALARM
100
80
50
BEARING MONITORING
MODULE
108
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-10 to jednokana³owa,
wolnostoj¹ca jednostka przeznaczona do ci¹g³ego monitorowania stanu ³o¿ysk. Jednostka montowana jest na œcianie
i zasilana pr¹dem 230 V AC. Kana³ wejœciowy pod³¹czany
jest do przetwornika impulsów uderzeniowych SPM typu 40000
(d³ugoœæ przewodu do modu³u wynosi maks. 4 m).
Dane techniczne
Zakres pomiarowy 1:
Zakres pomiarowy 2:
20-100 dBsv
40-120 dBsv
Modu³ mierzy impulsy uderzeniowe w dBsv (decibel shock
value - wartoœæ uderzeñ w decybelach) w zakresie od 20 do
100 dBsv lub 40 do 120 dBsv. Po¿¹dany zakres wybierany
jest prze³¹cznikiem wewn¹trz skrzynki. Sygna³ jest przetwarzany na wyjœciu analogowym na pr¹d 4 - 20 mA. Dodatkowo
jednostka posiada wyjœcie przekaŸnika, 24 V/100 mA, do
uruchamiania przyrz¹du alarmowego.
Typ przetwornika:
Poziom alarmowy:
SPM 40000
ustawienia binarne co 1 dB,
36-100 dBsv dla zakresu
OpóŸnienie alarmu:
Wyjœcie analogowe:
4 poziomy, 0 / 5 / 10 / 15 sek.
4 do 20 mA
Czas pomiaru wynosi w przybli¿eniu 1 s. Poziom alarmu
regulowany jest co 1 dBsv prze³¹cznikiem DIP wewn¹trz
skrzynki. OpóŸnienie alarmu mo¿e byæ ustawiane tym samym
prze³¹cznikiem DIP do wartoœci 0, 5, 10 lub 15 s.
Wyjœcie przekaŸnika:
24 V / 100 mA, NC, do wywo³ania alarmu lub przerwania
Przetwarzanie sygna³u
Zale¿noœæ pomiêdzy zmierzonym poziomem impulsów
uderzeniowych a pr¹dem wyjœciowym jest nastêpuj¹ca:
I = 4 + (dBsv - 20) x 0.2 mA dla poziomu 20-100 dBsv
I = 4 + (dBsv - 40) x 0.2 mA dla poziomu 40-120 dBsv
Oznacza to, ¿e przy sygnale wejœciowym 65 dBsv wartoœæ
pr¹du wychodz¹cego wyniesie13 mA dla zakresu pomiarowego 20 do 100 dBsv, oraz 9 mA dla zakresu pomiarowego
40 do 120 dBsv.
Metoda pomiarowa:
Pomiar impulsów uderzeniowych, nieznormalizowana
wartoϾ maksymalna
pomiarowego 1, 56-120 dBsv
dla zakresu pomiarowego 2
WskaŸnik alarmu:
zasialnia
Czerwona kontrolka LED (stan
WskaŸnik uszkodzeñ:
normalny = zielona)
Migaj¹ca czerwona kontrolka
LED = 0 mA = sygna³ poni¿ej
zakresu pomiarowego (obwód
Zasilanie:
przerwany)
230 V AC
Obudowa:
Zakres temperatury:
Poliwêglan, IP65
0° do 55° C
Wymiary:
Œruby monta¿owe:
120 x 55 x 100 mm
¡ 4 mm
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 3 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-99.Y
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-12
nie prod.
120
BMM-12
55
GREEN OK
RED ALARM
100
80
50
BEARING MONITORING
MODULE
108
Modu³ monitorowania ³o¿ysk BMM-12 to jednokana³owa,
wolnostoj¹ca jednostka przeznaczona do ci¹g³ego monitorowania stanu ³o¿ysk. Jednostka montowana jest na œcianie
i zasilana pr¹dem 230 V AC. Kana³ wejœciowy pod³¹czany
jest do przetwornika impulsów uderzeniowych SPM typu
42000, ewentualnie 40000 poprzez TMU (d³ugoœæ przewodu
do modu³u wynosi maks. 100 m).
Modu³ mierzy impulsy uderzeniowe w dBsv (decibel shock
value - wartoœæ uderzeñ w decybelach) w zakresie od 0 do 80
dBsv lub 20 do 100 dBsv. Po¿¹dany zakres wybierany jest
prze³¹cznikiem wewn¹trz skrzynki. Sygna³ jest przetwarzany
na wyjœciu analogowym na pr¹d 4 - 20 mA. Dodatkowo
jednostka posiada wyjœcie przekaŸnika, 24 V/100 mA, do
uruchamiania przyrz¹du alarmowego.
Czas pomiaru wynosi w przybli¿eniu 1 s. Poziom alarmu
regulowany jest co 1 dBsv prze³¹cznikiem DIP wewn¹trz
skrzynki. OpóŸnienie alarmu mo¿e byæ ustawiane tym samym
prze³¹cznikiem DIP do wartoœci 0, 5, 10 lub 15 s.
Przetwarzanie sygna³u
Dane techniczne
Metoda pomiarowa:
wych, nieznormalizowana
wartoϾ maksymalna
Zakres pomiarowy 1:
Zakres pomiarowy 2:
0-80 dBsv
20-100 dBsv
Typ przetwornika:
Poziom alarmowy:
SPM 42000, lub 40000 i TMU
Ustawienia binarne co 1 dB,
16-80 dBsv dla zakresu
pomiarowego 1, 36-100 dBsv
OpóŸnienie alarmu:
dla zakresu pomiarowego 2
4 poziomy, 0 / 5 / 10 / 15 sek.
Wyjœcie analogowe:
Wyjœcie przekaŸnika:
4 do 20 mA
24 V / 100 mA, NC, do wywo³ania alarmu lub przerwania
zasialnia
WskaŸnik alarmu:
Czerwona kontrolka LED (stan
normalny = zielona)
WskaŸnik uszkodzeñ:
Migaj¹ca czerwona kontrolka
LED = 0 mA = sygna³ poni¿ej
Zale¿noœæ pomiêdzy zmierzonym poziomem impulsów
uderzeniowych a pr¹dem wyjœciowym jest nastêpuj¹ca:
I = 4 + dBsv x 0.2 mA dla poziomu 0-80 dBsv
I = 4 + (dBsv - 20) x 0.2 mA dla poziomu 20-100 dBsv
Oznacza to, ¿e przy sygnale wejœciowym 65 dBsv wartoœæ
pr¹du wychodz¹cego wyniesie 17 mA dla zakresu pomiarowego 0 do 80 dBsv, oraz 13 mA dla zakresu pomiarowego
20 do 100 dBsv.
Pomiar impulsów uderzenio-
zakresu pomiarowego (obwód
przerwany)
Zasilanie:
Obudowa:
230 V AC
Poliwêglan, IP65
Zakres temperatury:
Wymiary:
0° do 55° C
120 x 55 x 100 mm
Œruby monta¿owe:
¡ 4 mm
AS Instrument Polska • :DUV]DZD:HVRáD • 8O']LHOQD • PolskaDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 22 • Faks +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.com.pl
ISO 9001. © Copyright SPM 1998-8. TD-101.Y
Ko³paki ochronne do adapterów
nie prod.
CAP-01
05
PP
Ko³pak ochronny CAP-01, zrobiony jest z czerwonego
polipropenu i su¿y do zabezpieczania powierzchni styku
standardowych adapterów SPM przed kurzem, farb¹, i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dane techniczne
Materia³:
Zakres temperatury:
Waga:
Polipropen (PP)
-10° do 110 °C
1g
Czysta i nieuszkodzona powierzchnia adaptera ma istotne
znaczenie dla poprawnej transmisji impulsów uderzeniowych
z ³o¿yska do przyrz¹du pomiarowego.
AS Instrument Polska • 0Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1999-05. TD-138.Y
Lubchecker®QLHSURG
81262
13645
TRA-33
13803
TRA-40
13804
LUBCHECKER® to przyrz¹d opracowany do stosowania
podczas smarowania ³o¿ysk tocznych w celu weryfikacji
poprawnoœci smarowania.
LUBCHECKER wykorzystuje metodê pomiarow¹ SPM "Metodê Impulsów Uderzeniowych". Oznacza to, ¿e przyrz¹d
wykorzystuje informacjê o impulsach uderzeniowych tworz¹cych siê w wiruj¹cym ³o¿ysku do oszacowania efektywnoœci
smarowania.
Przyrz¹d jest czêœci¹ systemu pomiarowego wykorzystuj¹cego
metody SPM i oparty jest na wiedzy i doœwiadczeniu w zakresie
oceny stanu maszyn przy u¿yciu przyrz¹dów analizatorów
firmy SPM Instrument AB.
LUBCHECKER wymaga dok³adnie okreœlonych punktów
pomiarowych na obudowie ³o¿yska.
Obs³uga przyrz¹du
Pod³¹cz przetwornik. Przetwornik TRA-40 nale¿y przymocowaæ do punktu pomiarowego na ³o¿ysku przeznaczonym
do smarowania, natomiast przetwornik z szybkoz³¹czk¹ TRA33 pod³¹czany jest do adaptera na obudowie ³o¿yska. Wciœnij
i przekrêæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Naciœnij przycisk startowy przyrz¹du. Zaœwieci siê kontrolka
LED po lewej stronie wyœwietlacza graficznego.
Po uruchomieniu (oko³o 2 sek.), wszystkie kontrolki LED
powinny siê zaœwieciæ. Przyrz¹d w tym momencie rejestruje
poziom sygna³u SPM, odpowiadaj¹cemu aktualnym warunkom smarowania.
B³yskanie lewej lub prawej kontrolki LED wskazuje, czy
zmierzony sygna³ znajduje siê poza zakresem, odpowiednio:
nisko lub wysoko.
Pod³¹cz smarownicê do zaworu i wt³ocz smar do ³o¿yska.
Pompuj, dopóki nie zgaœnie pierwsza kontrolka LED.
Nastêpnie pompuj w okreœlonych iloœciach. Po doprowadzeniu
smaru do strefy obci¹¿enia ³o¿yska, kontrolka LED stopniowo
wygasa. Dalsze wprowadzanie smaru nie spowoduje
wygasania kontrolki LED.
CAB-33
Dane techniczne
Wymiary:
Waga, instrument:
Zasada pomiaru:
WskaŸnik:
Baterie:
Os³ona:
Zakres temperatury:
Po³¹czenie:
142 x 65 x 25 mm
250 g
Metoda Impulsów Uderzeniowych
Wyœwietlacz graficzny, 10 stopni
9 V, typ IEC 6LF22
tworzywo ABS, IP 54
0° do 50° C
BNC
Numery zamówieniowe
Zestaw standardowy LUB -10 LUBCHECKER:
1 szt. 13645
1 szt. TRA-33
1 szt. 81262
10 szt. 36010
przyrz¹d LUBCHECKER
z uchwytem 13803
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹, przewód
Pasek
Adaptery przyklejane
Zestaw standardowy LUB -11 LUBCHECKER:
1 szt. 13645
1 szt. TRA-40
1 szt. 81262
przyrz¹d LUBCHECKER
z uchwytem 13803
Przetwornik z magnesem oraz
przewód
Pasek
Akcesoria
13804
Uchwyt magnetyczny
Czêœci zamienne
13803
81262
CAB-33
TRA-33
TRA-40
Uchwyt
Pasek
Przewód do przetwornika
Przetwornik impulsów uderzeniowych z szybkoz³¹czk¹, przewód
Przetwornik z magnesem, przewód
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-08. TD-082.Y
Detektor nieszczelnoœci LDE-10QLHSURG
LDF-10
EAR-10
LDE-10
LDF-11
ELT-10
LDF-13
LDF-12
LDE-10 to doskona³y przyrz¹d s³u¿¹cy do lokalizacji
nieszczelnoœci w dowolnym systemie ciœnieniowym lub
pró¿niowym, poprzez wykrywanie ultradŸwiêków tworzonych
przez gaz lub ciecz wydobywaj¹c¹ siê przez ma³e pêkniêcia
czy inne otwory.
Sprawdzanie szczelnoœci w komorach bezciœnieniowych,
takich jak kontenery, cysterny, samochody, itp. przy u¿yciu
LDE-10 wymaga zastosowania nadajnika ultradŸwiêkowego
LDF-13.
UltradŸwiêki wskazywane s¹ przez kontrolkê LED i poprzez
sygna³ wysy³any do zestawu s³uchawkowego. Gdy przyrz¹d
znajdzie siê w pobli¿u Ÿród³a ultradŸwiêków, kontrolka LED
rozjaœni siê. Jednoczeœnie wzroœnie czêstotliwoœæ dŸwiêku.
Nadajnik LDF-13 umieszczony jest wewn¹trz komory
poddanej badaniu i ustawiony na emisjê sygna³u ultradŸwiêkowego. Sygna³ ten przedostaje siê nieszczelnoœciami
lub pêkniêciami i jest szybko lokalizowany przez detektor
nieszczelnoœci LDE-10.
Numery zamówieniowe
Dane techniczne
LDE-10
Detektor nieszczelnoœci
LDF-10
Mikrofon ultradŸwiêkowy
LDF-11
Przed³u¿acz
LDF-12
Sonda ultradŸwiêkowa
ELT-10
Kocówki sondy, 60 i 290 mm
LDF-13
Nadajnik ultradŸwiêkowy
EAR-10
S³uchawki z przewodem
90109
Baterie
Detektor nieszczelnoœci LDE-10
WskaŸniki:
Diody luminescencyjne
WskaŸnik s³yszalnoœci:
VCO 0 - 5 kHz
Czu³oœæ:
regulowana 50 dB
Min. wykrywalnoϾ
ciœn. akustycznego:
1 nbar przy 40 kHz
Obudowa:
tworzywo sztuczne ABS
Zakres temperatury:
0 do +55 °C
Baterie:
9 V, IEC typ 6LF22
Wymiary:
215 x 50 x 40 mm
Waga:
240 g
Nadajnik ultradŸwiêkowy LDF-13
Czêstotliwoœæ:
40 kHz
Obudowa:
tworzywo ABS
Baterie:
9 V, typ 6LF22
Zakres temperatury:
-30 do +55 °C
Wymiary:
100 x 50 x 20 mm
Waga:
100 g
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2002-04. TD-29.Y
Tester silników elektrycznych EMC-11QLHSURG
EMC-11
EMD-11
Przyrz¹d EMC-11 zapewnia kompleksow¹ kontrolê
indukcyjnoœci, rezystancji i izolacji silników elektrycznych
i stojanów. Przyrz¹d stosowany jest do kontroli trójfazowych
silników klatkowych, pomp g³êbinowych, narzêdzi zasilanych
elektrycznie itp.
Nie jest wymagany demonta¿ silnika, wystarczy izolacja Ÿród³a
zasilania przed dokonaniem pomiaru. Tester silników
elektrycznych EMC-11 wbudowany jest w przenoœn¹ walizkê
wraz z przewodami kontrolnymi.
Numery zamówieniowe
Dane techniczne
EMC-11
Tester silników elektrycznych,komplet
Zakres pomiarowy
EMD-11
Przewody kontrolne z zaciskami, para
IndukcyjnoϾ:
1 - 300 mH, 11 stopniowa
90109
Baterie
Rezystancja:
0.2 - 60 Ù, 11 stopniowa
Izolacja:
0.2 - 40 MÙ przy 1 000 Vdc,
maks. 0.25 mA
Zakres temperatury:
0 do +55 °C
Baterie:
2 x 9 V, IEC 6LF22
Rozmiar:
190 x 135 x 75 mm
Waga:
1 kg
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2001-01. TD-032.Y
nie prod.
Obrotomierz TAC-10
TAD-15
TAC-10
TAD-10
TAD-11
TAD-12
TAD-14 / 16
TAD-13
TAC-10 to obrotomierz cyfrowy z trzema funkcjami
pomiarowymi: pomiary bezstykowe prêdkoœci obrotowej oraz
pomiary stykowe prêdkoœci obrotowej i prêdkoœci obwodowej.
TAC-10 zaprojektowany jest do pracy w trudnych warunkach
przemys³owych. Os³ona z gumy olejoodpornej stanowi
dodatkow¹ ochronê przed wstrz¹sami.
Przyrz¹d posiada czterocyfrowy wyœwietlacz (czerwona
kontrolka LED), zakres optyczny do 600 mm, pamiêæ 50 sek.
i automatyczne wy³¹czanie.
Numery zamówieniowe
TAC-10
TAD-10
TAD-11
TAD-12
TAD-13
TAD-14
TAD-15
TAD-16
90022
Obrotomierz
Adapter stykowy
Koñcówka stykowa
Kó³ko stykowe (m)
Kó³ko stykowe (jard)
Taœma odblaskowa (5 arkuszy)
Koñcówka stykowa, d³uga
Taœma odblaskowa do cienkich wa³ów (5 arkuszy)
Baterie
Dane techniczne
Wyœwietlacz
Wy³¹czanie
Pamiêæ
Zasilanie
WskaŸnik celowania
Zakres prêdkoœci
RozdzielczoϾ
Czas próbkowania
Zakres temperatury
K¹t dzia³ania
Zakres optyczny
Wymiary
Waga
Czterocyfrowy, czerwona kontrolka
LED
Automatyczne
Ostatni odczyt przechowywany jest
przez ok. 50 sek.
Cztery baterie alkaliczne 1.5 V,
(np. MN 1500)
Jasny punkt w oknie wyœwietlacza
50 – 19 999 obr/min.
5 – 1 999 m/min.
±1 odczyt, optyczna
1 sek.
0 - 55° C
Do 45° od p³aszczyzny obrotowej
znacznika odblaskowego
10 - 600 mm
195 x 75 x 30 mm
400 g z bateriami
AS Instrument Polska • Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 1998-07. TD-27.Y
System CMS: sk³adniki systemu
1
2
2
3
4
System CMS
2.
System CMS jest zainstalowanym na sta³e systemem do
ci¹g³ego monitorowania stanu maszyn. Mo¿e byæ
nadzorowany przez oprogramowanie CONDMASTER® firmy
SPM tj. oprogramowanie dla komputera osobistego, które
kontroluje system, zbiera, przechowuje i oszacowuje wyniki
pomiarów.
Istniej¹ trzy typy jednostek pomiarowych, BMS (monitorowanie
³o¿ysk), VMS (monitorowanie natê¿enia drgañ) oraz VCM
(analiza drgañ metod¹ EVAM®). Jednostki BMS i VMS mog¹
byæ wyposa¿one w dodatkowe p³yty do monitorowania
prêdkoœci obrotowej (p³yta RPM) lub sygna³ów analogowych
(p³yta AMS).
W sk³ad Systemu CMS wchodz¹: 1) Linia przetwornika,
2) Jednostki pomiarowe, 3) Jednostka systemowa, oraz
4) Komputer z oprogramowaniem CONDMASTER®. Czêœci
sk³adowe s¹ opisane na arkuszach danych technicznych
wymienionych poni¿ej.
A.
Monitorowanie ³o¿ysk:
Jednostka pomiarowa BMS z 16 kana³ami ³o¿ysk
TD-40
B.
Monitorowanie drgañ:
Jednostka pomiarowa VMS, 8 kana³ów drgañ
Jednostka pomiarowa VCM, 8 lub 24 kana³y
TD-42
TD-123
1.
C.
Monitorowanie prêdkoœci obrotowej (RPM):
P³yta RPM typu 13490 z 4 kana³ami
TD-41
P³yta analogowa RPM 13854 dla VMS/BMS
TD-87
Linia przetwornika
A.
Linia monitorowania ³o¿ysk:
Przetwornik impulsów uderzeniowych (kilka rodzajów)
i jednostka dopasowania przetwornika (TMU) s¹ przy³¹czane
poprzez przewód koncentryczny do jednostki pomiarowej:
Standardowy przetwornik 40000 (40100) + TMU-12
Przetwornik 42000 (42100) z wbudowan¹ TMU
Izolowany przetwornik 11223-L + TMU 12
Przetwornik w wersji Ex 42011 (42111),
transformator
Przewody koncentryczne i z³¹cza
Jednostka dopasowania przetwornika TMU-12
B.
Monitorowanie drgañ i analiza:
Przetwornik drgañ TRV-10/11 (VMS)
Przetwornik drgañ TRV-20/21 (VCM)
Przewody koncentryczne i z³¹cza
TD-04
TD-05
TD-06
TD-116
TD-18
TD-55
TD-63
TD-124
TD-18
C.
Monitorowanie prêdkoœci obrotowej RPM:
Zestaw instalacyjny p³yty RPM
TD-41
Interfejs analogowy p³yty RPM typu SPM 13854
TD-87
D.
Monitorowanie sygna³ów analogowych:
P³yta AMS (sygna³y 0 - 20 mA lub 0 - 10 V)
TD-84
E.
Monitorowanie temperatury:
Przetwornik temperatury TMM-10
TD-107
Jednostki pomiarowe
D.
Monitorowanie sygna³ów analogowych:
P³yta analogowa 13863 (jednostka pomiarowa AMS)
z 16 kana³ami analogowymi
TD-84
3.
Jednostka systemowa
Jednostka systemowa SYS-10 jest interfejsem pomiêdzy
jednostkami pomiarowymi a komputerem.
Jednostka systemowa SYS-10
Przewody i z³¹cza do komputera
4.
TD-45
TD-44
Komputer z CONDMASTER®
Oprogramowanie systemowe CONDMASTER®
wymaga komputera pracuj¹cego w œrodowisku Windows.
SPM CONDMASTER®Pro
TD-153
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Przetwornik drgañ TRV-20/21
Kierunek pomiaru
17
¡ 27.5
9
36
Zacisk
przewodu
t
¡15
Przetworniki TRV-20 i TRV-21 s¹ piezoelektrycznymi
akcelerometrami typu kompresyjnego z wbudowanym
przedwzmacniaczem, zaprojektowane do monitorowania
stanu drgañ sprzêtu przemys³owego. S¹ one stosowane
ZLQVWDODFMDFKVWDá\FK]V\VWHPHP&06MHGQRVWNDSRPLDUR
ZD9&0'áXJRĞüSU]HZRGXSRPLĊG]\SU]HWZRUQLNLHPDMH
QRVWNąSRPLDURZąZ\QRVLPDNVPVWyS
Œrodowisko wilgotne:
SPM 13008
Izolacja
elektryczna:
TRX-18 (M8)
TRX-19 (UNF)
Przetwornik montowany jest na g³adkiej, p³askiej powierzchni
maszyny. TRV-18 posiada gwint M8 a TRV-19 gwint UNF
1/4"-28. Przetworniki dostarczane s¹ z trzema podk³adkami
do ustawienia k¹ta z³¹cza. Ka¿da podk³adka obraca
przetwornik o 90°. Przewód koncentryczny (SPM 90005-L
lub 90267-L) ze z³¹czem TNC musi byæ zabezpieczony
zaciskiem blisko przetwornika.
Typowa charakterystyka czêstotliwoœciowa
Do instalacji w œrodowiskach wilgotnych nale¿y u¿yæ z³¹cza
uszczelniaj¹cego TNC typu SPM 13008 aby zapobiec korozji
przewodu. Do izolacji elektrycznej proszê u¿ywaæ stopki
izoluj¹cej TRX-18 (TRV-18) lub TRX-19 (TRV-19)
Typowa charakterystyka temperaturowa
Dane techniczne
Wymagania dla zasilania
Obudowa:
Wykonanie:
Waga:
Typ z³¹cza:
Limit momentu:
3.5 mV/m/s2 *
max. 10%
¡ 6.9
* Indywidualna wartoϾ podana na karcie kalibracyjnej.
M8
(UNF
1/2"-28)
min. 10
600 m/s2
-20° C do +1250° C
(-4° F do +260° F)
12-24 V, 2-5 mA
Stal nierdzewna, kwasoodporna, AISI 316 (SS 2382)
uszczelnione
135 g
TNC
10 Nm
min. 16
(¡ 5.5)
maks. 0.7
0.01 m/s2/m odkszta³cenia
2 do 5000 Hz
min. 12
Czu³oœæ nominalna, oœ g³ówna:
Czu³oœæ poprzeczna:
Typowa czu³oœæ odkszta³cenia
podstawy:
Liniowy zakres czêstotliwoœci:
Maks. wartoϾ szczytowa
przyspieszenia:
Zakres temperatury:
Narzêdzia monta¿owe
81027
81057
81030
81031
Uchwyt dla pog³êbiacz czo³owego
Pog³êbiacz czo³owy, œrednica 20 mm
Pilot do UNF 1/4"-28 (TRV-19)
Pilot do M8 (TRV-18)
Aby wywierciæ otwór monta¿owy proszê u¿yæ wiert³a 6.9 mm
dla M8 i 5.5 mm dla UNF 1/4". Dokrêcaæ i odkrêcaæ przetwornik
kluczem dynamometrycznym z gniazdem 17 mm (SPM
81092).
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVR᱇8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJïXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
Jednostka dopasowania czujnika TMU-12
20
42
2 x M4
34
75
Jednostka dopasowania przetwornika jest impedancyjnym
konwerterem dla wszystkich zainstalowanych na staáe
systemów monitorowania áoĪysk SPM. Jest ona lokowana
pomiĊdzy przetwornikiem impulsów uderzeniowych a urządzeniem pomiarowym lub terminalem pomiarowym. Uchwyt
na jednostce TMU jest mocowany przy pomocy dwóch Ğrub
do maszyny lub do fundamentu maszyny. Okrągáe czoáo
áącznika powinno byü zwrócone w kierunku czujnika.
W jednostce pomiarowej BMS, jednostka TMU jest zawsze
czĊĞcią kanaáu pomiarowego. W innych systemach SPM jest
ona uĪywana do wydáuĪenia kabla koncentrycznego pomiĊdzy
przetwornikiem a urządzeniem pomiarowym z max. 4 do maks.
100 m. OdlegáoĞü pomiĊdzy jednostką TMU a przetwornikiem
wynosi zawsze maks. 4 m.
Jednostka TMU-12 jest odpowiednia zarówno dla podstawowych jak i kwaĞnych Ğrodowisk chemicznych. Przy montaĪu
w Ğrodowisku wilgotnym jest konieczne zastosowanie záączy
uszczelniających TNC typu SPM 13008 aby zapobiec korozji
przewodów.
Dane techniczne
Obudowa:
Klasa szczelnoĞci:
Zakres temperatur:
Wymiary:
Waga:
àączniki:
DáugoĞü przewodu:
ĝruby mocujące:
stal nierdzewna SS 2382, AISI 316,
uszczelka z gumy fluorowej
IP 65 z áącznikiem TNC
IP 67 z áącznikiem SPM 13008
-30qC do +100qC
75 x I 34 mm
140 g
TNC jack
max. 100 m
2 x M4, stal nierdzewna AISI 316
Min. 60 mm
TMU-12
'áXJRĞüSU]HZRGX
PDNVP
-HGQRVWNDSRPLDURZD%06
'HWHNWRUXV]NRG]HQLDáRĪ\VND
7HUPLQDOSRPLDURZ\
'áXJRĞüSU]HZRGX
PDNVP
3U]HWZRUQLN,PSXOVyZ8GHU]HQLRZ\FK
Min. 65 mm
TMU-12
'áXJRĞüSU]HZRGX
PDNVP
3LHUĞFLHĔXV]F]HOQLDMąF\ -HGQRVWND%06
'HWHNWRUXV]NRG]HQLDáRĪ\VND
7HUPLQDOSRPLDURZ\
=áąF]HXV]F]HOQLRQH
SU]HZRGXZĞURGRZLVNXZLOJRWQ\P
SU]\XĪ\FLX]áąF]NL71&630
3U]HWZRUQLN,PSXOVyZ8GHU]HQLRZ\FK
$6,QVWUXPHQW3ROVND:DUV]DZD:HVRáD8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąSRGOHJDü]PLDQRPEH]SRZLDGRPLHQLD
Tel. 22 x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected] ISO 9001.
ҏ
” Copyright SPM 1998-8. TD-55.Y
System CMS: jednostka pomiarowa ³o¿ysk BMS
248 mm
330 mm
Inne kana³y
72 mm
230 / 115 V AC
Kana³y ³o¿ysk 1 - 16
Monitorowanie ³o¿ysk
Dane techniczne
Jednostka pomiarowa BMS jest czêœci¹ systemu CMS do
ci¹g³ego monitorowania ³o¿ysk. System CMS mo¿e zawieraæ
do 250 jednostek pomiarowych. Jednostka BMS obejmuje do
16 kana³ów monitorowania ³o¿ysk i pracuje pod kontrol¹
oprogramowania (SPM Condmaster®).
Zakres pomiaru:
Wejœcia / wyjœcia:
Ka¿dy kana³ monitorowania ³o¿ysk jest uaktywniany na
wstêpnie zaprogramowany okres czasu (5 do 42 minut).
Odczyty s¹ dokonywane wed³ug zaprogramowanej sekwencji,
która mo¿e obejmowaæ 50 numerów kana³ów w dowolnej
kombinacji. Jednostka pomiarowa przechowuje do 960
odczytów tj. min. 80 godzin odczytów. S¹ one przesy³ane do
komputera w celu oszacowania i wyœwietlenia przez
oprogramowanie Condmaster®.
Jednostka pomiarowa jest zaprojektowana do monta¿u
naœciennego i posiada obudowê ze stali nierdzewnej
z uszczelkami z Neoprenu. Jest ona zasilana napiêciem
230 lub 115 V AC (napiêcie nominalne ±10%, równomierne
obci¹¿enie, bez nadmiernych impulsów).
Poprzez przewody do przesy³u danych, jednostki pomiarowe
s¹ po³¹czone szeregowo, tworz¹c jedn¹ lub dwie sieci lokalne
(LAN) pod³¹czone do jednostki systemowej. Ekranowane
przewody do przesy³u danych musz¹ byæ zainstalowane
w odpowiednim œrodowisku elektrycznym.
Jednostka pomiarowa BMS mo¿e byæ wyposa¿ona
w dodatkowe p³yty obwodów do pomiaru prêdkoœci obrotowej
lub sygna³ów analogowych. S¹ one opisane na innych
arkuszach danych technicznych. Proszê poszukaæ pod
numerami zamówieniowymi.
Pojemnoœæ pamiêci:
Wymiary:
Waga:
Obudowa:
Wlot przewodów:
Temperatura:
Napiêcie zasilania :
Przewód do przesy³u
danych:
LAN wejœcie / wyjœcie
LR / HR, -19 do 99 dBSV
16 kana³ów monitorowania ³o¿ysk,
wejœcie/wyjœcie LAN
960 odczytów
330 x 248 x 72 mm
4.5 kg
Stal nierdzewna, uszczelki
Neopren, IP 65
Mosi¹dz platerowany niklem
0° do 55° C (32° do 130° F)
230 lub 115 V AC ± 10%, 10 VA
Ekranowany, 4-¿y³owy, skrêcony
parami, przekrój ¿y³y 0.22 mm2.
Maks. d³ugoœæ przewodu pomiêdzy
jednostkami pomiarowymi 1000 m
Numery zamówieniowe
BMS-20
BMS-21
BMS-23
90220-L
Jednostka pomiarowa z 16 kana³ami ³o¿ysk
Jednostka BMS z p³yt¹ pomiaru obrotów RPM,
patrz TD-41
Jednostka BMS z p³yt¹ analogow¹ AMS, patrz
TD-84
Przewód do przesy³u danych, temperatura -20°
do +70°C, L = d³ugoœæ w metrach
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMS: jednostka pomiarowa drgaĔ VMS
248 mm
330 mm
Inne kana³y
72 mm
230 / 115 V AC
Kana³y drgañ 1 - 8
Wyjœcia przekaŸników AL1 - 4
LAN we. / wyj.
Wejœcia kontrolne SW1 - 4
Monitorowanie drgaĔ
Dane techniczne
Jednostka pomiarowa VMS jest czĊĞcią systemu CMS do ciągáego
monitorowania drgaĔ. System CMS moĪe zawieraü do 250
jednostek pomiarowych. Jednostki VMS obejmują do 8 kanaáów
monitorowania drgaĔ. Pracują one pod kontrolą oprogramowania
(SPM Condmaster“). KaĪda jednostka posiada 4 wyjĞcia
przekaĨnikowe np. do uaktywnienia zatrzymania maszyny oraz
4 wejĞcia do sterowania wyjĞciami przekaĨnikowymi.
Zakres pomiaru:
WejĞcia / wyjĞcia:
Jednostka VMS mierzy intensywnoĞü drgaĔ wedáug ISO 2372
(wartoĞü RMS prĊdkoĞci drgaĔ w mm/s, 10 do 1000 Hz).
KaĪdy kanaá monitorowania drgaĔ jest uaktywniany na wstĊpnie
zaprogramowany okres czasu (2 do 255 sekund). Odczyty są
dokonywane wedáug zaprogramowanej sekwencji.
Jednostka pomiarowa przechowuje do 1000 odczytów na kanaá.
Są one przesyáane do komputera w celu oszacowania
i wyĞwietlenia przez oprogramowanie Condmaster“.
PojemnoĞü pamiĊci:
Wymiary:
Waga:
Obudowa:
Wloty kabli:
Temperatura:
NapiĊcie zasilania:
PrzekaĨnik:
Kabel danych:
Jednostka pomiarowa jest zaprojektowana do montaĪu naĞciennego
i posiada obudowĊ ze stali nierdzewnej z uszczelkami z Neoprenu.
Jest ona zasilana napiĊciem 230 lub 115 V AC (napiĊcie nominalne
r 10%, równomierne obciąĪenie, bez nadmiernych impulsów).
Poprzez przewody danych jednostki pomiarowe są poáączone
szeregowo, tworząc jedną lub dwie sieci lokalne (LAN) podáączone
do jednostki systemowej. Ekranowane przewody danych muszą byü
zainstalowane w odpowiednim Ğrodowisku elektrycznym.
Jednostka pomiarowa VMS moĪe byü wyposaĪona w dodatkowe
páyty obwody do pomiaru prĊdkoĞci obrotowej lub sygnaáów
analogowych. Są one opisane na innych arkuszach danych.
ProszĊ zobaczyü pod numerami zamówieniowymi.
0 do 100 mm/s RMS
8 kanaáów monitorowania
drgaĔ, wejĞcie/wyjĞcie LAN,
4 wejĞcia sterujące
i 4 wyjĞcia przekaĨnikowe
1000 odczytów / kanaá
330 x 248 x 72 mm
4,5 kg
stal nierdzewna, uszczelki
Neopren, IP 65
mosiądz platerowany niklem
0q do 55qC (32q do 130qF)
230 lub 115V ACr10%,10VA
max. 50 V DC, 10 W lub
max. 35 V AC, 10 VA
ekranowany, 4-Īyáowy,
skrĊcony parami, przekrój
Īyáy 0,22 mm2, maks. dáugoĞü
przewodu pomiĊdzy
jednostkami pomiarowymi
1000 m
Numery zamówieniowe
VMS-22
VMS-23
VMS-24
90220-L
Jednostka pomiarowa VMS,
8 kanaáów drgaĔ
Jednostka VMS z páytą RPM pomiaru
obrotów 13490, patrz TD-41
Jednostka VMS z páytą analogową
AMS, patrz TD-84
Kabel danych, temperatura -20q do
+70qC, L = dáugoĞü w metrach
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001. ” Copyright SPM 2000-02. TD-42.Y
200
Modu³ monitorowania ³o¿ysk ACB-70
200
Bearing Monitoring Module ACB-70
80
Modu³ monitorowania ³o¿ysk ACB-70 to 7 kana³owa jednostka
wielofunkcyjna przeznaczona do ci¹g³ego monitorowania
stanu ³o¿ysk. Jednostka jest montowana na œcianie i zasilana 24 V AC. Kana³y wejœciowe pod³¹czone s¹ do przetworników impulsów uderzeniowych SPM typu 40000 (d³ugoœæ
przewodu maks. 4 m).
Dane techniczne
Zakres pomiarowy:
Typ przetwornika:
20-100 dBsv
SPM 40000
ACB-70 mierzy impulsy uderzeniowe w dBsv (decibel shock
value - wartoϾ impulsu w decybelach) w zakresie 20 do 100
dBsv. Mierzona jest zarówno wartoœæ maks. dBm jak i wartoœæ
t³a dBc. Dla ka¿dego kana³u pomiarowego istnieje odpowiadaj¹cy mu analogowy kana³ wyjœciowy. Wynik pomiaru
przetwarzany jest na wyjœciowy sygna³ analogowy - 4 do 20
mA:
Monitoring linii
przetwornika:
Kana³y pomiarowe:
test TLT, wskaŸnik obwodu otwartego = <3 mA out
7, monitoring ³o¿ysk
dBsv = 20 + (I - 4) x 5
Wartoœci pomiarowe uaktualniane s¹ w cyklach co ok. 25 s.
Natê¿enie pr¹du na wszystkich kana³ach wyjœciowych zmienia
siê pomiêdzy wartoœciami dBm a dBc w cyklach ok. 0.5 s.
Jednoczeœnie, identyfikacja stanu kana³u zmienia siê
pomiêdzy typowymi 16 mA (= dBm wyjœcie) a 8 mA (= dBc
wyjœcie).
Linie przetwornika s¹ monitorowane pod k¹tem jakoœci
transmisji sygna³u (standardowy test TLT, wartoœæ ok. 20
przy dobrej transmisji sygna³u). Przy wartoœci TLT poni¿ej 15,
wyjœciowy sygna³ analogowy zredukowany jest do <3 mA.
Metoda pomiarowa:
Pomiar impulsów uderzeniowych,
nieznormalizowana wartoϾ maks.
dBm, wartoœæ t³a dBc
Kana³y, wyjœcie analogowe: 7, 4-20 mA analogowe do
wartoœci udarów 20-100 dBsv,
Separacja kana³u:
Kana³, stan wyjœæ:
alternatywnie dBm/dBc
> 60 dB
1, typ. stan 16 mA dla dBm
na kana³ach analogowych 1-7,
typ. stan 8 mA dla dBc na kana³ach
analogowych 1-7
Zasilanie:
Obudowa:
24 V AC
IP54
Zakres temperatury:
Wymiary:
-10° do 60° C
200 x 200 x 80 mm
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQD
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrumentHX
© Copyright SPM 1998-8. TD-118.Y
System CMS: jednostka pomiarowa VCM-20 dR analizy drgaĔ EVAM“
360
9
460
500
515
1
2
6
1. Przyáącze zasilania
2. Páyta gáówna z 8 kanaáami drgaĔ, 8 kanaáami prĊdkoĞci obrotowej
3. Przyáącze taĞmy do podáączenia dodatkowej páyty pomiarowej
z 16 kanaáami drgaĔ
4. Zasilanie z jednostki komputera
5. Kabel COM1 do jednostki komputera
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VCM-20 jest jednostką monitorowania ciągáego do analizy drgaĔ
wedáug metody EVAM“. Jednostka jest wyposaĪona w procesor,
twardy dysk i multipleksującą logikĊ pomiarową.
Oprogramowanie DAQ zainstalowane w procesorze steruje
operacjami pomiarowymi, przetwarzaniem danych i ich zapisem.
VCM-20 posiada 8 kanaáów do pomiaru drgaĔ i 8 kanaáów do
pomiaru prĊdkoĞci obrotowych. Na górze páyty matki moĪe byü
zainstalowana dodatkowa páyta obwodów typu SPM 14163
z 16 kanaáami drgaĔ. Jako czujniki drgaĔ, VCM-20 akceptuje
przyspieszenia typu ICP z wyjĞciem napiĊciowym.
Czujniki obrotów są czujnikami zbliĪeniowymi typu NPN lub PNP.
Poprzez Ethernet jednostka VCM-20 jest podáączana do komputera
z oprogramowaniem Condmaster“Pro i DBL w Ğrodowisku
Windows (95, 98, NT). Przypisania pomiarowe są ustawiane
w oprogramowaniu Condmaster“Pro. Program komunikacyjny
przesyáa przypisania pomiarowe do jednostki VCM-20
i odczytuje zbiór z wynikami z jednostki VCM-20.
32 bit, > 133 MHz
16 Mb RAM
> 1 Gb
NapĊd dyskietek:
3,5"; 1,44 Mb
Interfejsy dla:
Ethernet (VGA, BNC, AUI),
monitor (VGA), mysz (PS2)
klawiatura (PS2)
oprogramowanie firmy SPM
Condmaster“Pro, DAQ i DBL dla
Ğrodowiska Windows 95, 98, NT
Oprogramowanie:
11
4
5
7
210
400
Dane techniczne
Procesor
PamiĊü:
PojemnoĞü dysku
twardego:
3
10
8
CPU
$6,QVWUXPHQW3ROVND Warszawa:HVRáD 8O']LHOQD
Zaciski dla czujników drgaĔ
Zaciski dla czujników prĊdkoĞci obrotowej
Jednostka komputera
Przeáącznik zasilania
Port COM, klawiatura, mysz
NapĊd dla dyskietek 3,5"
Kanaáy obrotów:
Kanaáy drgaĔ:
Zakres prĊdkoĞci drgaĔ:
Zakres dynamiczny:
8
8 lub 24 z páytą rozszerzającą
d 50 mm/s
72 dB plus 50 dB
w automatycznym
wzmocnieniu
Metody próbkowania:
asynchroniczna,
synchroniczna
z programowalnym
czasem uĞredniania czujniki
Zakresy czĊstotliwoĞci FFT: 0 do 100, 200, 500, 1000,
2000, 5000, 10 000,
20 000 Hz
CzĊstotliwoĞü obwiedni: 100, 200, 500, 1000, 2000,
5000, 10000 Hz
Okna pomiarowe:
Prostokąt, DBL, Hanning,
Hamming, Blackman, Exact
Blackman, Kaiser- Bessel,
Flat 4, Parzen, Welsh
RozdzielczoĞü, linie:
200, 400, 800, 1600, 3200
6400
Antialiasing filtr:
70 dB/oktawa
Czujnik drgaĔ:
TRV-20/21 lub czujnik
przyspieszenia typu ICP
z wyjĞciem napiĊciowym,
czuáoĞü nom..maks.100 mV/g
Czujnik obrotów:
czujnik zbliĪeniowy, PNP lub
NPN, zasilanie 12 V DC
z VCM-20
Zakres pomiaru obrotów: d 30000 obr/min.
Temperatura pracy:
0q do +55qC
Obudowa:
emaliowana stal, IP 65
NapiĊcie zasilania:
115 / 230 V AC
Wloty przewodów
mosiądz platerowany niklem
Wymiary:
400 x 515 x 210 mm
Waga:
okoáo 20 kg
Dane techniczne mogą podlegaü zmianie bez powiadomienia
Tel. Faks www.asinstrument.com.pl [email protected]ҏҏ
Copyright SPM 1999-12. TD-123.Y
System CMS: monitorowanie prĊdkoĞci obrotowej
P³yta RPM 13490
Indukcyjny
czujnik
zbli¿eniowy
Jednostka pomiarowa
BMS-20 / VMS-22
Automatyczny pomiar prĊdkoĞci
Danetechniczne,numeryzamówieniowe
Pomiar prĊdkoĞci w poáączeniu z systemem CMS jest uĪywany
na maszynach ze zmienną prĊdkoĞcią roboczą takich jak maszyny
papiernicze. Dane dotyczące prĊdkoĞci pozwalają na automatyczne
ustawienie oszacowania impulsów uderzeniowych i limitów
alarmowych.
Jednostka pomiarowa BMS-20 z zainstalowaną páytą
RPM typu 13490 posiada numer zamówieniowy
BMS-21. VMS-22 z zainstalowaną páytą RPM posiada
numer zamówieniowy VMS-23.
PrĊdkoĞü obrotowa RPM (obr/min.) jest mierzona przez instalacjĊ
indukcyjnego czujnika zbliĪeniowego blisko wirującej czĊĞci
maszyny, i podáączenie go do páyty RPM typu 13490 w jednostce
pomiarowej. Páyta RPM jest fabrycznie montowana w jednostkach
pomiarowych BMS-21 oraz VMS-23. MoĪe byü równieĪ zainstalowana w istniejącej jednostce BMS-20 z koĞcią EPROM
wersji 2.0 lub wyĪszej, lub w istniejącej jednostce VMS-22.
13490
12832
82204
81166
Páyta RPM posiada cztery kanaáy prĊdkoĞci i mierzy obroty raz
na minutĊ. Program operacyjny sprawdza dane prĊdkoĞci co
25 sekund.
Dane dotyczące prĊdkoĞci mogą byü przechowywane w jednostce
systemowej aby mogáy byü uĪyte przez dowolną jednostkĊ
pomiarową systemu CMS (prĊdkoĞü globalna, maks. 8 na system).
PrĊdkoĞü obrotowa moĪe byü równieĪ uĪyta do kanaáów
monitorowania w jednostce pomiarowej która zawiera páytĊ RPM
(prĊdkoĞü lokalna). Adresy kanaáów prĊdkoĞci są ustawiane
w programie operacyjnym Condmaster“ firmy SPM.
Czujnik zbliĪeniowy nie jest zwykle dostarczany przez firmĊ SPM.
MoĪe byü to czujnik typu PNP lub NPN o napiĊciu wejĞciowym
15 V. MoĪe on wysyáaü od 1 do maksymalnie 15 impulsów na
obrót. IloĞü impulsów/obrót jest ustawiana przeáącznikiem DIL dla
kaĪdego aktywnego kanaáu prĊdkoĞci.
Páyta RPM typu 13490, zestaw instalacyjny
Páyta RPM (1)
ĝruba dystansowa (5)
Wlot przewodu, mosiądz platerowany niklem (4)
O-ring (4)
ProszĊ pamiĊtaü: dla BMS-20 bez przygotowanych
otworów wlotowych dla kanaáów RPM zamów
oddzielnie:
82127 Wlot przewodu, szary GAP (4)
Páyta RPM typu 13490, dane techniczne
Wymiary:
w x h = 218 x 95 mm
Kanaáy:
4, z 4 áączami Ğrubowymi kaĪdy
Zakres temperatur: 0q do 55qC
Zakres prĊdkoĞci:
1 do 20000 obr. / min.
Czas pomiaru:
1 minuta
Zasilanie:
z páyty jednostki macierzystej
NapiĊcie wyjĞciowe: 15VDC do czujnika zbliĪeniowego
Impulsy wejĞciowe: 1 - 15 impulsów / obrót
Indukcyjny czujnik zbliĪeniowy
Typ: PNP lub NPN (np. Telemecanique XS1/XS2)
3U]HZyG, czujnik zbliĪeniowy do páyty RPM
Typ PVC; 3-Īyáowy; przekrój Īyáy 0,34 mm2;
dáugoĞü przewodu do 100 m.
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001. ” Copyright SPM 2000-7. TD-41.Y
System CMS: optyczny czujnik prĊdkoĞci obrotowej OPT-10 / OPT-11
φ 22
OPT-10
25
φ 37
2,5
L
69
φ 22
OPT-11
2,5
φ 37
77
φ 4,4
15
25
L
OPT-10 oraz OPT-11 są optycznymi czujnikami prĊdkoĞci
obrotowej z wáasnymi Ĩródáami Ğwiatáa. Są one zwykle
przeznaczone do pomiaru prĊdkoĞci obrotowej waáów
w maszynach papierniczych. Nadajnik emituje impuls
elektryczny za kaĪdym razem gdy taĞma osiująca waáu
przechodzi przed jego czoáem.
Czujniki są czĊĞciami systemu CMS firmy SPM i są
akcesoriami do jednostki pomiarowej VCM-20.
OPT-10 moĪe równieĪ mierzyü na zabrudzonych waáach
przy bardzo niskim kontraĞcie pomiĊdzy normalną
powierzchnią waáu a taĞmą bez dokonywania Īadnego
rĊcznego dostosowania.
OPT-11 posiada przyáącze powietrza do czyszczenia szklaNego okna od czoáa. Jest on podáączany do normalnego ĨróDáa sprĊĪonego powietrza którego ciĞnienie jest zredukowane
Dane techniczne
do odpowiedniego poziomu.
NapiĊcie zasilania:
Czujnik moĪe byü zamontowany w róĪny sposób np. przez
OdlegáoĞü pomiarowa:
uĪycie rury ze stali nierdzewnej jako oprawki, zabezpieczenia WyjĞcie sygnaáu:
rury áączącej.
Zakres temperatur:
Obudowa:
Podczas zamawiania proszĊ okreĞliü wymaganą dáugoĞü
Przewodu (L) w metrach.
Klasa szczelnoĞci:
Kabel:
12 V DC
max. 100 m
NPN kabla, (wyjĞcie)
0q do +70qC
stal nierdzewna,
kwasoodporna,
AISI 316 / SS 2382
IP 65
ekranowany, 4-Īyáowy
przekrój Īyáy 0,24 mm2
AS Instrument Polska x Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
Tel. x Faks x www.asinstrument.com.pl x [email protected]
ISO 9001. ” Copyright SPM 1999-6. TD-121.Y
System CMS: przewody do komputera
9 pin ¿eñski
9 pin ¿eñski
9 pin ¿eñski
25 pin mêski
CAB - 35
SYS-10
RXD
TXD
GND
DSR
DTR
Rys. 1
CAB - 18
PC
2 TXD
3 RXD
5 GND
6 DTR
4 DSR
2
3
5
6
4
Przewód do komputera CAB-35
25 pin mêski
SYS-10
TXD
RXD
GND
RTS
CTS
DSR
DTR
DCD
/ PC
3
2
5
7
8
6
4
1
Rys. 2
MODEM
2 TXD
3 RXD
7 GND
6 DSR
20 DTR
Przewód do komputera CAB-18
25 pin ¿eñski
CAB - 17
93162
MODEM
TXD
2
RXD
3
GND
7
DSR
6
DTR
20
Rys. 3
PC
2 TXD
3 RXD
7 GND
4 RTS
5 CTS
6 DSR
20 DTR
8 DCD
Przewód do komputera CAB-17
9 pin mêski
CAB-35
Rys. 4
25 pin ¿eñski
PC
Adapter do przewodu SPM 93162
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
68
203
System CMS: Jednostka systemowa SYS-10
187
Jednostka systemowa SYS-10 jest interfejsem pomiêdzy
jednostkami pomiarowymi a komputerem. Mo¿e obejmowaæ
do 250 jednostek pomiarowych po³¹czonych w jednej lub
dwóch sieciach lokalnych (LAN).
Panel z przekaŸnikami
Jednostka systemowa ulokowana jest w pobli¿u komputera
(maks. d³ugoœæ przewodu 10 m). Poprzez 9 pinowy port
szeregowy RS-232, jednostka systemowa pod³¹czana jest
do modemu lub zwykle bezpoœrednio do komputera. Szybkoœæ
transmisji jest ustawiana wewnêtrznymi prze³¹cznikami;
7 nastaw od 300 do 19 200 bit/s (bod).
W momencie dostawy jednostka ustawiona jest na zasilanie
230 V AC. Poprzez wewnêtrzne ³¹cze mo¿na dokonaæ zmiany
na 115 V AC. Do³¹czony jest g³ówny przewód zasilaj¹cy.
W³¹czenie zasilania sygnalizowane jest przez zielon¹ diodê
na panelu czo³owym, natomiast alarm systemu przez diodê
czerwon¹. Zewnêtrzny obwód ostrzegawczy wyzwalany przez
alarm systemu lub zanik zasilania, mo¿e byæ pod³¹czony
przez wyjœcie przekaŸnikowe. PrzekaŸnik (10 VA, 50 V,
0.5 A) normalnie jest zamkniêty.
230 / 115 V AC
LAN 1, 2
PrzekaŸnik
alarmowy
RS - 232
Dane techniczne
Wejœcie:
Wyjœcie:
Napiêcie zasilania:
PrzekaŸnik:
Prêdkoœæ transmisji:
Obudowa:
Temperatura:
Wymiary:
Waga:
2 kana³y LAN, maks. 250 jednostek
9 pinowy port szeregowy RS-232
230 lub 115 V AC, 5 VA
Maks. 10 VA, 50 V, 0.5 A
300, 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200 bps
ABS, czarna
0° C do + 55° C (32° do 130° F)
187 x 203 x 68 mm
(7.5 x 8.1 x 2.7 in)
0.9 kg
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD‡3ROVND'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLHEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO,62‹&RS\ULJKW6307'<
System CMS: páyta kanaáów analogowych
Pyta analogowa SPM 13863
Maksymal.
16 wejϾ
analogowych
Jednostka pomiarowa
BMS-20/VMS-22
Pomiar wartoĞci analogowych
Dane techniczne i numery zamówieniowe
Zadaniem analogowej jednostki pomiarowej systemu CMS jest
Odczyt wartoĞci zmierzonych z maksymalnie 16 wejĞciowych
kanaáów analogowych. Jest to niezaleĪna jednostka z wyjątkiem
zasilania, skáadająca siĊ z páyty obwodów, która jest montowana
na górze páyty BMS lub VMS przy pomocy specjalnego zestawu
montaĪowego. Páyta jest zasilana poprzez doáączaną taĞmĊ
páyty BMS lub VMS. Nie istnieje jednostka zasilania.
Programem sterującym jest CONDMASTER“ firmy SPM.
Jednostka pomiarowa BMS-20 z zainstalowaną páytą
analogową typu SPM 13863 posiada numer
zamówieniowy BMS-23. VMS-22 z zainstalowaną
páytą analogową posiada numer zamówieniowy
VMS-24.
WejĞcia
Tylko jeden z kanaáów wejĞciowych moĪe byü otwarty w danej
chwili. Czasy pomiaru, kolejnoĞü pomiaru i aktywne kanaáy są
wybierane z programu sterującego.
Wypeánianie systemu danymi
Podczas zadanego czasu pomiaru wszystkie aktywne kanaáy są
przeszukiwane a po zmierzeniu maksymalnej iloĞci we
wzrastającym porządku nastĊpuje kolejne przeszukiwanie itd.
Pomiar trwa okoáo 1 sekundy na kanaá. Jest zapamiĊtywana
wartoĞü maksymalna, minimalna oraz Ğrednia z wartoĞci
zmierzonych na kaĪdym kanale.
Zestaw páyty analogowej SPM 13864
13863 Páyta analogowa (1)
12832 ĝruby dystansowe (7)
81166 Uszczelka typu O-ring (4)
82204 Wlot przewodu, mosiądz platerowany niklem (4)
82221 ĝruby dystansowe (2)
82226 ĝruba M3 x 5 (7)
93174 Zwora (160
71496 Instrukcja montaĪu
71497 Instrukcja instalacji (elektrycznej)
UWAGA !
Mogą PaĔstwo zamówiü oddzielnie
wloty przewodów dla BMS-20 bez wstĊpnie
zamontowanej páyty analogowej:
82127 Wlot przewodu, szary GAP (4)
Limity alarmowe
Páyta analogowa SPM 13863, dane techniczne
KaĪdy kanaá posiada odpowiednio wartoĞü maksymalną
i minimalną jako limit alarmowy ustawiany na poziomie programu
sterującego. Alarm jest wyzwalany jeĞli te limity zostaną
przekroczone. PrzekaĨnik jednostki SYS moĪe byü wtedy równieĪ
uaktywniony. Alarmy mogą byü Ğledzone i analizowane
w oprogramowaniu "CONDMASTER".
Wymiary:
Kanaáy:
Komunikacja
Komunikacja z komputerem nastĊpuje poprzez wielokrotną
transmisjĊ szeregową systemu CMS w jednej lub dwóch
sieciach lokalnych (LAN). Jego ekranowany przewód komunikacyjny
powinien byü zainstalowany w odpowiednim Ğrodowisku
elektrycznym.
w x d x h = 236 x 133 x 32 mm
16 izolowanych galwanicznie wejĞü
analogowych z 2 áącznikami
Ğrubowymi kaĪdy
Zakres temperatur: 0q do 55qC
Zakres pomiaru: 0 - 20 mA oraz 4 - 20 mA
0 - 1 V oraz 0 - 10 V
Czas pomiaru dla
aktywnego kanaáu: 1 - 42,5 min.
Parametry sterowane z poziomu CONDMASTER
x wybór aktywnych kanaáów
x caákowity czas pomiaru dla aktywnych kanaáów
(1- 2,5 min.)
x wybór wartoĞci do zapamiĊtania
x ustawianie limitów alarmowych (jeĞli są stosowane)
x ustawianie zegara czasu rzeczywistego
x ustawianie wáączenia i wyáączenia pomiaru
$6,QVWUXPHQW3ROVND‡:DUV]DZD:HVRáD‡8O']LHOQD'DQHWHFKQLF]QHPRJąSRGOHJDü]PLDQRPEH]SRZLDGRPLHQLD
7HO‡)DNV‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO,62&RS\ULJKW6307'<
System CMS: analogowy interfejs RPM typu SPM 13854
13490
Interfejs SPM 13854
dla przetwarzania
sygna³ów analogowych RPM
Opis
Interfejs jest páytą obwodów zamontowaną na cyfrowej páycie RPM typu SPM numer 13490. Interfejs przeksztaáca analogowe sygnaáy wejĞciowe RPM w mA lub V z kanaáów
wejĞciowych, w cyfrowe impulsy pomiarowe odpowiednie
dla systemu CMS.
KaĪdy sygnaá wejĞciowy jest czytany na minutĊ. Sygnaáy
wejĞciowe są przetwarzane na maksymalnie 3825 impulsów
na minutĊ i kanaá. Rzeczywista liczba impulsów jest
proporcjonalna do sygnaáu wejĞciowego w porównaniu do
zadanego zakresu pomiarowego. Sygnaá RPM jest potem
dopasowywany w programie CONDMASTER w taki sposób
Īe 3825 impulsów odpowiada maksymalnej moĪliwej wartoĞci RPM dostarczonej przez analogowy sygnaá wejĞciowy.
Sygnaáy wyjĞciowe skáadają siĊ z ciągów impulsów proporcjonalnych do analogowych wartoĞci RPM.
WejĞcia są podáączone do terminali wejĞciowych interfejsu.
Sygnaáy wejĞciowe są zmienialne wewnĊtrznie przy pomocy
zwór w nastĊpujących zakresach pomiarowych:
0-1V
0,2 - 1 V
0 - 10 V
2 - 10 V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0
Wejœcia
Wyjœcia
+15 V
Numery zamówieniowe
WyjĞcia są podáączone do páyty RPM poprzez przewody
terminali wyjĞciowych. Zasilanie i uziemienie są podáączone
do odpowiadających im zacisków na páycie RPM. Trzy Ğruby
dystansowe utrzymują interfejs na páycie RPM.
Dane techniczne
Wymiary:
Zakres temperatur:
NapiĊcie zasilania:
IloĞü wejĞü:
IloĞü wyjĞü:
Tolerancja:
83,5 x 69 x 15 mm
0q do 55qC (32q do 130qF)
15 V r 1 V DC z páyty RPM
4
4
r 5 % sygnaáu wejĞciowego
Zestaw montaĪowy SPM 13854 skáadający
siĊ z:
páyta obwodów 13852
1
zwora 93154
8
Ğruba dystansowa 82329
3
Ğruba MRX 3 x 5
3
przewód MKUX, 90114
0,7 m
instrukcja montaĪu, 71489
1
AS Instrument Polska x 0 Warszawa:HVRáD x 8O']LHOQD
Dane techniczne mogą podlegaü zmianom bez powiadomienia
7HO‡)DNV‡ZZZDVLQVWUXPHQWFRPSO‡DVNU]#DVLQVWUXPHQWFRPSO,62&RS\ULJKW6307'<
Wibrometr VIB-10 / VIB-11
VIB-10B
VIB-11B
TRV-22
TRV-23
46044
46045
TRX-16
VIC-11 / 12
TRX-17
Wibrometr VIB-10 (VIB-11) zosta³ opracowany jako proste
narzêdzie diagnostyczne stosowane w konserwacji profilaktycznej. Przyrz¹d oraz metoda monitorowania oparte s¹ na
zaleceniach ISO oraz równowa¿nych standardach BS, VDI,
itp.
Standardy te zak³adaj¹, ¿e ograniczona informacja, otrzymana
w sposób prosty i przy niskich kosztach, jest czêsto równie
u¿yteczna jak szczegó³owe analizy przy u¿yciu kosztownego
sprzêtu i drobiazgowych metod. Stanowi¹, ¿e mo¿liwe jest
wykrycie nawet nieznacznych zmian w dzia³aniu maszyny
poprzez pomiar ogólnego poziomu drgañ. W przypadku
odnotowania zmian w dzia³aniu maszyny, inspektor lub ekipa
remontowa bêd¹ w stanie precyzyjnie zlokalizowaæ uszkodzenia, które je spowodowa³y.
VIC-13
Ocena stanu maszyn opiera siê na czêstotliwoœci drgañ.
Oznacza to, ¿e przyrz¹d wymaga wyœwietlenia tylko jednej
zmierzonej wartoœci, co obni¿a koszty jego dzia³ania i u³atwia
obs³ugê.
Standardy dostarczaj¹ tak¿e zestawienia wartoœci norm dla
najbardziej typowych maszyn przemys³owych. Odczyty otrzymane na poszczególnych maszynach interpretowane s¹
poprzez porównanie ich z wartoœciami norm okreœlonych dla
podobnych maszyn.
Numery zamówieniowe
Dane techniczne
VIB-10B
Wibrometr mm/s, z bateriami
Zakres pomiarowy
VIB-11B
Wibrometr cal/s, z bateriami
VIB-11B: 0.01 do 3.93 cal/s RMS,
TRV-22
Przetwornik drgañ, M8
10 do 1000 Hz
TRV-23
Przetwornik drgañ, UNF 1/4"-28
RozdzielczoϾ:
0.1 mm/s (0.01 cal/s)
TRX-16
Baza magnetyczna dla przetwornika TRV-22
Dok³adnoœæ
2% ± 0.2 mm/s (2% ± 0.02 cal/s)
TRX-17
Sonda do przetwornika TRV-22
Zasilanie
Cztery baterie alkaliczne 1.5 V
46044
Przewód pomiarowy ze z³¹czami, 1.5 m
46045
Przewód pomiarowy z uszczelnionym z³¹czem
Zakres temperatury
VIB-10B: 0.5 do 99.9 mm/s RMS,
(np. MN 1500 lub UCAR E91)
0 do +55 °C
TNC, 1.5 m
Wyœwietlacz
3-cyfrowy, czerwona kontrolka LED
VIC-11
Formularze mm/s (VIB-10), 25 arkuszy
Wy³¹czanie
Automatyczne
VIC-12
Formularze cal/s (VIB-11), 25 arkuszy
Obudowa
Poliuretan
VIC-13
Formularze, wywa¿anie, 25 arkuszy
Wymiary
210 x 75 x 30 mm
90022
Baterie
Waga
410 g z bateriami
Typ z³¹cza
TNC
AS Instrument Polska • 0 Warszawa:HVRáD • 8O']LHOQDDane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powadomienia.
Tel +48 • FaNV +48 22 • [email protected] • www.asinstrument.HX
© Copyright SPM 2001-05. TD-30.Y

Podobne dokumenty