gazeta 9.2013 - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

Komentarze

Transkrypt

gazeta 9.2013 - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
NR 9 (32) WRZESIEŃ 2013
ISSN 2084-2570
EGZEMPLARZ
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
BEZPŁATNY
Ślesiński koncert w europejskim stylu
Wakacje w Ślesinie
zostały podsumowane wspaniałym koncertem „Europa to my”,
który był efektem zwycięstwa w konkursie
projektów na najlepiej wykorzystane środki unijne. Marek Rogowski zgłosił do konkursu ślesińską
Przystań Wodną, która otrzymała największą ilość
głosów oddanych na wszystkie projekty z finałowej
dziesiątki. W Ślesinie wystąpiły gwiazdy: Blue Cafe,
Varius Manx, Pectus, De Mono, Rafał Brzozowski,
Mezo i Kasia Wilk. W pierwszej części koncertu
artyści zaśpiewali europejskie hity, a w
drugiej swoje największe przeboje.
Niedaleko sceny
rozlokowane było Miasteczko Funduszy Europejskich. Swoje
stoiska promujące miało tam 10 miast
biorących udział w konkursie „Europa to
my”. Przez cały dzień rywalizowały o miano
najciekawszego stoiska. Pierwsze miejsce
zajęła Gmina Ślesin.
Warto dodać, że również Termy Ślesińskie miały swoją ekspozycję.
zdj. 11x Henryk Zajfert
Pierwsza część
koncertu była transmitowana
w telewizyjnej Jedynce oraz na antenie Radia ZET. W koncercie na żywo
uczestniczyły tłumy mieszkańców gminy
Ślesin, ale także osoby z całej Polski,
które coraz częściej wypoczywają
właśnie w Ślesinie.
1
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
Szanowni Mieszkańcy,
Od ostatniego wydania „Gazety Ślesińskiej” nie
mieliśmy posiedzenia sesji Rady Miejskiej. Ostatnia odbyła się 8 sierpnia. Kolejną planujemy w
końcu bieżącego miesiąca. Informacja, którą Państwu przekazuję, dotyczy okresu od ostatniego
wydania gazety do chwili obecnej.
1. W minionym okresie podjąłem zarządzenia
w sprawach:
1) powołania Komisji Egzaminacyjnych dla
nauczycieli szkół z terenu naszej Gminy, którzy
uzyskiwali kolejny stopień awansu zawodowego
– stopień nauczyciela mianowanego,
2) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie Pani Ewie Pachulskiej,
3) informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2013 r.,
4) powołania Zespołu Powypadkowego,
5) powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie”.
2. Podpisałem m.in. umowy na:
1) dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy
Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku
szkolnym 2013/2014,
2) wymianę sześciu słupów oświetleniowych
wraz z oprawami i źródłem światła,
3) wykonanie utwardzenia placu w Pogoni Gosławickiej,
4) porozumienie na wykonanie utwardzenia
placu w miejscowości Wąsosze.
3. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie podpisał
umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie
w sprawie organizacji stażu dla jednej osoby bezrobotnej.
4. Ogłosiłem
przetarg na realizację zadania
„Przebudowa
chodnika na ul.
Kościelnej w Ślesinie”. Dokonano
otwarcia ofert, w
chwili obecnej
trwa ich analiza.
5. W dniu 19
Burmistrz Mariusz Zaborowski sierpnia br. spona Forum Regionów w Krynicy tkałem się z Wicemarszałkiem
Województwa Wielkopolskiego Tomaszem Bugajskim, Starostą Powiatu Konińskiego – Małgorzatą
Waszak, Wójtem Gminy Stare Miasto – Ryszardem
Nawrockim oraz Dyrektorem Departamentu Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
przekazania Gminie Ślesin Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Wąsoszach. Nieruchomość przekazana zostanie Gminie po podjęciu uchwały przez
Radę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
6. W dniu 22 sierpnia spotkałem się z firmą
przygotowującą wniosek na konkurs dotyczący
wsparcia e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego. W celu zwiększenia szansy
na pozyskanie środków do projektu przystąpiły
również gminy: Słupca, Golina, Kramsk, Krzymów
oraz Rychwał.
7. W dniu 29 sierpnia spotkałem się z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Błażejem Rakowskim w sprawie organizacji
Powiatowych Zawodów Strażackich Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Konińskiego, które odbyły się 31 sierpnia.
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
Pacjenci mogą zakładać konta
27 września w godz. 7.30-14.00 i 30 września w godz. 7.30-15.30 w sali Biura Rady w
UMiG Ślesin, ul. Kleczewska 15 każda osoba dorosła będzie mogła założyć indywidualne
konto do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
Informator zawiera dane z terenu całej Polski
i stanowi łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do
ważnych informacji o Państwa leczeniu. Pracownicy Delegatury NFZ z Konina pomogą Państwu
założyć konto oraz udzielą niezbędnych infor-
macji związanych z obsługą ZIP. Należy zabrać ze
sobą dowód osobisty lub paszport.
Konta można zakładać również od poniedziałku
do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00 w Delegaturze
NFZ, ul. Szpitalna 43, tel. 63-240-29-18.
UMiG
Udogodnienia przy wnoszeniu opłat
W związku z utrudnieniami zaobserwowanymi podczas wnoszenia sierpniowej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin informuje,
iż zostały wprowadzone dodatkowe udogodnienia przy wnoszeniu powyższej opłaty.
W okresie najbliższych dwóch miesięcy mieszkańcy Gminy Ślesin otrzymają imienne blankiety, dzięki którym opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będzie mogła być wnoszona nieodpłatnie w kasie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Ślesinie, oddziałach Banku Spółdzielczego
w Ślesinie i Licheniu Starym oraz regulowana u
inkasentów, którymi na terenie Gminy Ślesin są
osoby zbierające opłatę za wodę.
UMiG
8. W dniach 3-5 września br. uczestniczyłem
w VII Forum Regionów Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdrój, na którym poruszano m.in. tematy dotyczące finansów samorządów, rozwoju
regionalnego, polityki spójności, ochrony środowiska, cyfryzacji, współpracy międzynarodowej,
gospodarki odpadami komunalnymi oraz źródeł
finansowania kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Podczas forum spotkałem się m.in. z Ministrem Rozwoju Regionalnego – Panią Elżbietą
Bieńkowską, Grzegorzem Kołodko – byłym ministrem finansów, Ryszardem Petru – przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz
Robertem Gwiazdowskim – prezesem Centrum
im. Adama Smitha w sprawie zainteresowania i
pomocy w pozyskaniu inwestorów na wykorzystanie wód geotermalnych i budowy aquaparku.
9. W dniu 6 września spotkałem się z przedstawicielami firmy zajmującej się przygotowaniem
projektu budowy kanalizacji w Licheniu Starym
na ul. Akacjowej i Bukowej oraz Różopolu na ul.
Narcyzowej i Krokusowej.
10. W dniu 9 września spotkałem się z przedstawicielami KOWES (Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej) w celu omówienia
utworzenia spółdzielni socjalnej na bazie przejmowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Wąsoszach. Wniosek o utworzenie został złożony
11 września br.
11. W dniach 12-13 września brałem udział w
Zjeździe Wójtów i Burmistrzów organizowanym
przez Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu, na
którym omówiono m.in. sprawy dotyczące służebności przesyłu, dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
zakresu wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich w
ramach PROW po roku 2013.
12. W dniu 16 września spotkałem się z przedstawicielami firmy zajmującej się montowaniem
energooszczędnych żarówek LED w miejsce istniejącego oświetlenia. Obecnie przeprowadzane
są testy na terenie miasta.
13. Od 6 września uczestniczyłem w zebraniach
sołeckich w miejscowościach: Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Kijowiec, Ignacewo, Licheń Stary,
Julia, Szyszyńskie Holendry. W Honoratce i Mikorzynie reprezentował mnie Pan Zastępca.
14. Ponadto odbyłem szereg rozmów i spotkań
m.in. z:
1) Burmistrzem Goliny p. Tadeuszem Nowickim
i Wójtem Gminy Wierzbinek p. Pawłem Szczepankiewiczem, wójtem Gminy Skulsk Andrzejem
Operaczem,
2) p. Haliną Wójcik – Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Ślesinie,
3) p. Sławomirem Lorkiem – Wiceprezydentem
Konina,
4) p. Ireneuszem Niewiarowskim – Senatorem RP,
5) przedstawicielami firmy oferującej usługę
budowy oraz prowadzenia przedszkola w Honoratce lub Mikorzynie.
15. Reprezentując Gminę na zewnątrz uczestniczyłem w wielu spotkaniach i uroczystościach,
m.in. w:
1) Dożynkach Powiatowych, które odbyły się
25 sierpnia w Grodźcu oraz w Dożynkach Gminnych w Skulsku,
2) rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014 w
Gimnazjum w Ślesinie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie,
3) 50-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach,
4) podsumowaniu rajdu rowerowego – I Memoriale im. Jerzego Fijałkowskiego.
16. Na bieżąco przyjmowałem mieszkańców
Gminy Ślesin oraz osoby spoza terenu Gminy w
ich indywidualnych sprawach. Pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika USC realizowałem również zadania z tego zakresu (m.in. udzielałem
ślubów).
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Mariusz Zaborowski
2
Sołecka rywalizacja w Biskupiu
Wszyscy sołtysi stemplowali druki i pokonywali wyznaczony dystans w ruchomej kolebce.
Natomiast w trzeciej konkurencji panie jechały
na rowerku dziecięcym, a panowie rzucali beretem. W turnieju startowało 10 sołtysów. W damskim gronie najlepsza była Teresa Sompolińska
z Niedźwiad przed Marzeną Krygier z Piotrkowic
i Haliną Antecką z Wygody. Wśród mężczyzn
dominował Sławomir Królak z Biskupia. Drugie miejsce zajął Piotr Czarkowski z Lubomyśla,
trzecie równorzędnie: Wojciech Chmielewski z
Ostrowąża, Zygmunt Fryzka z Półwioska Lubst.
i Janusz Jąkalski z Kolebek, czwarte Zbigniew
Broniszewski z Wąsosz, piąte Stanisław Gotowała
z Półwioska St. Puchary i nagrody wręczył burmistrz Mariusz Zaborowski.
Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla
mieszkańców. Duże zainteresowanie wzbudzała
wioska ginących zawodów, w której dawne rzemiosła prezentowali: garncarz, powroźnik i prząśniczka. Staropolska zagroda powstała w ramach
unijnego projektu „Wracajmy do tradycji – rozwijajmy ginące zawody”. Animacje dla najmłodszych przygotowała grupa teatralna „T” z Torunia.
Do dyspozycji maluchów była też zjeżdżalnia.
Świadkowie poszukiwani
zdj. 3x Henryk Zajfert
24 sierpnia w Biskupiu odbył się doroczny festyn, podczas którego sołtysi z gminy Ślesin rywalizowali o miano najlepszego. Turniej odbywał się w miłej, koleżeńskiej atmosferze i dostarczył
uczestnikom wiele radości.
Mieszkańcom serwowano kiełbaski z grilla, a o
muzyczną stronę zadbali: duet Alex-Wer, Kapela
Wielkiego Brata i zespół Happy Day.
Organizatorami festynu byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Ślesinie, Sołtys i Rada Sołecka
Biskupia oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
(u)
14 września w Szkole Podstawowej w Licheniu Starym od-
była się kolejna w tym roku akcja honorowego oddawania
krwi, zorganizowana przez Klub HDK PCK „Strażak” przy OSP
w Licheniu St. Wzięło w niej udział 65 osób, które oddały prawie 30 litrów krwi.
31.08.2013 r. podczas koncertu „Europa to my” około godz.
21.00 oddalił się od znajomych celem pójścia do toalety Arkadiusz S. Po ok. 2 godz. znalazł się on w Leśnictwie. Biegnąc w
stronę Ślesina został potrącony przez samochód osobowy, w
wyniku czego zmarł. Zostawił żonę i trójkę dzieci. Zagadką jest
jak i dlaczego się tam znalazł?
Oddali prawie 30 litrów krwi
Klub HDK „Strażak” działa od 2007 roku. Na swoim koncie ma wiele tego
typu akcji i setki litrów zebranej krwi. Zarząd zadbał o to, aby każdy oddający 14 września krew został nagrodzony upominkiem od sponsorów: Kino
Helios ufundowało zaproszenia do kina, Hotel Atut miesięczne karnety na
fitness i siłownię, Pizzeria Gruby Benek z Konina kupony na dużą pizzę, Salon kosmetyczny Atena z Lichenia karnety o wartości 50 zł na usługę w salonie, Serwis Opon i Felg Janusz Bryl karnety na wymianę opon, Telewizja
Konin koszulki firmowe, Starostwo Powiatowe w Koninie koszulki firmowe,
WORD Konin zestawy odblasków. Sponsorami byli też: Piekarnia Dalen i
HDK PCK „Strażak”.
(www.lichen24.pl)
W imieniu rodziny prosimy osoby,
które około godz. 21.00 i później widziały bądź przebywały z Arkadiuszem
S. o informację na temat wydarzeń,
które spowodowały jego oddalenie się z
miejsca imprezy. Ktokolwiek widział Arkadiusza S. bądź rozpoznaje osobę na zdjęciu
proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 665-476-887.
UMiG
31 sierpnia na stadionie miejskim w Ślesinie odbyły się VIII
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Dla pływających na desce
Strażacka bojówka i sztafeta
Gmina Ślesin wzbogaciła się o wyciąg wakeboardowy. Uro-
czyste otwarcie toru odbyło się 31 sierpnia na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Delfin” w Półwiosku Starym.
Na miłośników pływania na desce czekał doświadczony zespół, z mistrzem Polski na czele. Podczas imprezy nie zabrakło także gry w siatkówkę
plażową, pokazu trików i odpoczynku na dużej plaży. Wieczorem goście
mogli pobawić się w Beach Barze zlokalizowanym przy wyciągu. Specjalnie
zaproszeni DJ-e serwowali świeże klubowe sety.
oprac. (u)
Rywalizowało w nich 17 drużyn z gmin powiatu konińskiego wyłonionych w zawodach gminnych, w tym 5 kobiecych. Zawody zgodnie z regulaminem zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe
oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Po zaciętej rywalizacji
pierwsze miejsce zajęli druhowie z OSP Roztoka (gm. Kleczew). Na drugim miejscu podium znalazła się drużyna OSP Kuchary Kościelne (gm. Rychwał), a na trzecim OSP Szyszyńskie Holendry (gm. Ślesin).
oprac. (u)
Wakeboarding – sport wodny, polegający na płynięciu na powierzchni
wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zaprasza
do udziału w zajęciach:
- tanecznych
- szachowych
- plastycznych
Społeczne Ognisko Muzyczne w Koninie Filia w Ślesinie zaprasza chętnych do gry na keyboardzie, trąbce, fortepianie, puzonie lub gitarze klasycznej.
Więcej informacji pod nr 691-115-702 lub 63-242-87-88 (gitara
klasyczna).
- nauce gry na instrumentach dętych
- nauce gry na instrumentach
klawiszowych
- nauce gry na gitarze
Szczegółowe informacje: 501-438-308 i www.mgok.slesin.pl
3
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
Gospodynie spotkały się w Licheniu
W dniach 7-8 września kilka tysięcy kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z całego kraju przyjechało do Lichenia
na III Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich oraz Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich. Dwudniowe spotkanie
miało dwa wymiary: kulturowo-folklorystyczny oraz duchowy.
zdj. 3x Robert Adamczyk
Pierwszego dnia panie spotkały się na Jarmarku Kulturowym tuż przy plaży nad Jeziorem
Licheńskim, gdzie między innymi rozstrzygnięto
konkurs na najlepsze potrawy kulinarne. Jury
przyznało trzy wyróżnienia: dla KGW Leszczyny,
KGW Podegrodzie i KGW Marianowo. W trakcie jarmarku odbył się także przegląd zespołów
folklorystycznych, tj.: Niespodzianka, Korzeniewianki, Kwiaciarki, Dąbkowiacy, Bęczkowianie,
Górnianecki, Kaszubki, Karolinki, Wyszmontowianki, Stadła, Wesółka, Paulinki, Marklowianki,
Bokniczanka, Halina Boszak i Zarzeczanki, które
zdobyły nagrodę główną ufundowaną przez Tygodnik Rolniczy. Naszą gminę reprezentowała
Kapela Wielkiego Brata oraz zespół Poranek.
W niedzielę uczestniczki zjazdu wysłuchały
wykładu dr Wandy Półtawskiej zatytułowanego
„Rola matek i babć w chrześcijańskim wychowaniu młodego pokolenia”. Zaraz po zakończeniu
wykładu dr Półtawska rozdawała autografy oraz
podpisywała swoje książki.
W imieniu marianów pielgrzymów powitał ks.
Eugeniusz Makulski – kustosz senior licheńskiego Sanktuarium, który wyraził ogromne zadowolenie z przyjazdu przedstawicielek kół gospodyń.
W trakcie powitania zwrócił uwagę na fakt, że
Matka Boża także była gospodynią, która służyła
swojemu synowi Jezusowi Chrystusowi.
Głównym punktem uroczystości była Msza św.
przed Cudownym Obrazem, której przewodniczył bp pomocniczy włocławski Stanisław Gębicki. W homilii duchowny nawiązał do trwającego
Roku Wiary, jako do wyjątkowego czasu dostrzegania wartości chrześcijańskich w codziennym
życiu. Podczas Mszy św. przedstawiciele polskiej
wsi przygotowali dary będące efektem ich pracy
oraz z plonów ziemi, którą uprawiają. Były wśród
nich m.in. chleby własnego wypieku, sękacze,
kołacze, owoce, a także ciasta oraz nalewki.
Wśród uczestniczek były przedstawicielki
KGW m.in. z Kaszub, Mazowsza, Wielkopolski,
Podkarpacia, Śląska, Pomorza. Jedną z nich była
Stefania Adamiec z Chwaszczyna na Kaszubach.
Jej zdaniem, koła gospodyń są potrzebne i poprzez tego typu spotkania kobiety polskiej wsi
mogą się jednoczyć i wymieniać doświadczeniami. Uważa, że warto nawiązywać nowe znajomości, a co za tym idzie – kultywować wiejską
tradycję, kulturę oraz folklor.
KrajOBRAZY Teresy Byczkowskiej
W galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie 5 września odbył się
Co roku zwycięskie wieńce w dożynkach gminnych biorą udział w konkursie
podczas dożynek powiatowych. Naszą
gminę reprezentował wieniec z Półwioska St., który w Grodźcu zajął I miejsce.
Wieniec z Półwioska
nagrodzony
zdj. 2x Henryk Zajfert
wernisaż wystawy malarstwa Teresy Byczkowskiej. Wystawa została zatytułowana
„KrajOBRAZY”.
Organizatorami III Ogólnopolskiego Zjazdu
Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Koła Gospodyń Wiejskich Gm. Ślesin, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
na Rzecz Promocji i Rozwoju Gm. Ślesin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, Starostwo
Powiatowe w Koninie, OSP w Licheniu oraz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
(rob)
pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
jako terapeuta. – Moje obrazy mówią więcej ode
mnie, a główną inspiracją mojej twórczości jest
Puszcza Bieniszewska – powiedziała autorka podczas wernisażu.
Wystawę można oglądać do 25 września w
godzinach pracy domu kultury.
(mgok)
27.09.2013 r. o godz. 16.00 zapraszamy na WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
„Jesteśmy wśród was” autorstwa Ryszarda Fórmanka (galeria M-GOK w Ślesinie).
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
4
zdj. Henryk Zajfert
Obrazy przedstawiają piękno okolic Ślesina i
Konina. Teresa Byczkowska – malarka z Konina,
laureatka nagród i wyróżnień na Przeglądach
Twórczości Plastycznej o „Złotą Sztalugę”, uczestniczka wystaw zbiorowych i plenerów malarskich organizowanych przez CKiS w Koninie,
od 2005 roku doskonali swoje umiejętności w
pracowni plastycznej „Pod galerią” prowadzonej
przez Izę Kostiukow w „Wieży Ciśnień”. Od 15 lat
50-lecie istnienia OSP Piotrkowice
30 sierpnia druhowie z ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach obchodzili 50-lecie istnienia jednostki w tej miejscowości.
Niezwykle ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było odznaczenie sztandaru OSP Piotrkowice srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, nadanym uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka.
22 sierpnia 1963 r. Prowadził je przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej Józef Klonowski.
Brało w nim udział 30 mieszkańców Piotrkowic, z
których 20 wstąpiło w strażackie szeregi. W głosowaniu wybrano prezesa Wacława Grabowskiego,
naczelnika Józefa Tasarza, wiceprezesa Franciszka Szabelskiego, zastępcę naczelnika Stanisłwa
Klugę, sekretarza Kazimierza Klugę i gospodarza
zdj. Urszula Mirkowska
Jubileusz rozpoczęła Msza św. w intencji
strażaków z Piotrkowic, odprawiona przez ks. dr
Wiktora Hołtyna, proboszcza parafii Wąsosze.
Po niej nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono sztandar jednostki (srebrnym) oraz
druhów: Andrzeja Wojtczaka (złotym), Krzysztofa Antoniaka (srebrnym) i Romana Grabowskiego (srebrnym). Odznaką „Strażak wzorowy”
zostali wyróżnieni: dh Łukasz Antoniak, dh
Adam Kamiński, dh Krzysztof Mendel, dh Mateusz Michnik. Odznaki za wysługę lat otrzymali: Jan Jaskólski i Stanisław Antoniak (50-lecie),
Mirosław Caganowski (45-lecie), Piotr Sikorski
(35-lecie), Krzysztof Antoniak, Andrzej Wojtczak
i Stanisław Deręgowski (30-lecie), Marta Grzelak, Justyna Przewoźna, Agata Sztamblewska,
Hubert Szabelski, Kamil Tomczyk, Dariusz Żuchelkowski i Krzysztof Żuchelskowski (5-lecie).
Krótką historię jednostki przedstawił jej
obecny prezes Krzysztof Antoniak: – Zebranie założycielskie OSP Piotrkowice odbyło się
Stanisłwa Antoniaka. W kolejnych latach starano się o pozyskanie sprzętu bojowego, umundurowania oraz budowę strażnicy. Obecnie jednostka może pochwalić się remizą, garażami,
pojazdami bojowymi, nowym sprzętem oraz
23-osobową przeszkoloną grupą operacyjno-techniczną.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele ślesińskiego samorządu z burmistrzem Mariuszem Zaborowskim na czele,
Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ślesinie, poczty
sztandarowe OSP z gminy Ślesin oraz delegacja
partnerska z powiatu Ilm w Niemczech. W święcie uczestniczyły też rodziny druhów i mieszkańcy.
Po części oficjalnej odbył się koncert orkiestry dętej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Ślesinie, a potem letnie, rytmiczne piosenki
wykonał zespół Venus. Uroczystość podsumowała zabawa taneczna.
(u)
Piknik z mamą i tatą, czyli inwestycja w miłość
Około trzy tysiące osób, w tym tysiąc dzieci, zgromadziły Licheńskie Spotkania Rodzin, które 26 sierpnia odbyły się w Sanktuarium Maryjnym. Podczas kilkugodzinnego festynu całe rodziny mogły aktywnie spędzić czas na beztroskich zabawach, grach i
konkursach.
i swawoli dla najmłodszych. Jak powiedział ks.
Piotr Kieniewicz, organizator pikniku, wszystko
po to, by promować aktywne spędzanie czasu
w rodzinnym gronie: – Chcemy zgromadzić na
wspólnym świętowaniu całe rodziny i pokazać im,
że taki wypoczynek nie jest czasem straconym. To
czas inwestowany w miłość.
Licheński piknik tradycyjnie rozpoczęła Msza
św. w bazylice o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Kieniewicz. Na zakończenie
zostało udzielone specjalne błogosławieństwo
dla dzieci przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Kapłani, poprzez nałożenie rąk i odmówienie krótkiej modlitwy, polecali Bogu najmłodszych i prosili dla nich o niezbędne łaski.
Po Mszy św. na placu przed bazyliką rozpoczęła się część zabawowa. Wśród atrakcji czekają-
cych na dzieci były przygotowane m.in. dmuchane zamki, kule wodne, ogromne bańki mydlane.
Duże zainteresowanie zarówno małych, jak i
tych nieco starszych uczestników pikniku wzbudziły eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem
produktów spożywczych i chemii gospodarczej
dostępnych w naszych
domach.
Kolejki chętnych ustawiały się także do ścianki
wspinaczkowej, możliwości oddania strzału z wiatrówki czy przejażdżki na
rowerze, który jechał do
przodu, gdy kierujący pedałował wstecz.
Wśród chłopców zdecydowanie największym
zainteresowaniem cieszył
się pokaz sprzętu strażackiego – mogli oni usiąść
za kierownicą samochodu bojowego oraz łodzi
ratowniczej.
Na zakończenie pikniku ogłoszono wyniki
konkursu fotograficznego pt. „Wakacje z rodziną”.
Pierwszą nagrodę – kartę podarunkową wartości
500 zł – zdobyła Ewelina Zwierzyńska z Konina.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali książki
kucharskie. W trakcie pikniku odbyły się także
podchody rodzinne na terenie Sanktuarium. W
nich bezkonkurencyjna okazała się rodzina Mikołajewskich, którzy w nagrodę otrzymali robot
kuchenny. Na zakończenie wystąpiła 12-letnia
Julia Zalewska z Opola z krótkim koncertem
„piosenek bezpiecznych”.
5
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
zdj. 3x Robert Adamczyk
Od pięciu lat, w ostatnią niedzielę wakacji,
trawnik przed bazyliką staje się miejscem zabaw
„Piknik z mamą i tatą” został zorganizowany
przez Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i
Osobom Uzależnionym.
(rob)
Awers i rewers okolicznościowej monety
Wcześniej z okazji 650. rocznicy Nadania Praw
Miejskich Miastu Ślesin wydano dukat 4 hobki.
Obecny ma równowartość 7 złotych i można go
nabyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Ślesinie. Jest to wyjątkowa i niepowtarzalna pamiątka, upamiętniająca 150. rocznicę Powstania
Styczniowego na Ziemi Ślesińskiej.
(mgok)
Wracajmy do tradycji
– rozwijajmy ginące
zawody
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Ślesinie jest w trakcie realizacji projektu,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zatytułowanego „Wracajmy do
tradycji – rozwijajmy ginące zawody”.
W ramach projektu podczas Gminnych Dożynek zorganizowany został koncert Zespołu
Pieśni i Tańca Siekieracy. Odbył się konkurs wieńców dożynkowych, poprzedzony warsztatami
na wykonanie wieńców. Uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z pracą rzemieślników w wiosce
ginących zawodów, zorganizowanej podczas
Turnieju Sołtysów w Biskupiu. W wiosce prezentowali się: garncarz, prząśniczka, wikliniarz, papiernik i świecownik.
– Obecnie przygotowujemy się do przeprowadzenia zajęć warsztatowych z garncarstwa, po
których uczestnicy zdobędą umiejętność pracy na
kole garncarskim i będą przygotowywać naczynia
na wystawę – mówi dyrektor domu kultury Michał Chmielewski. Warsztaty garncarstwa zostaną
przeprowadzone w trzech grupach po 20 osób.
Kolejne będą warsztaty czerpania papieru i pisania gęsim piórem, wikliniarstwa, przędzalnictwa oraz wypalania naczyń glinianych. W chwili
oddania gazety do druku nie zostały jeszcze
ustalone terminy poszczególnych zajęć warsztatowych, trwają procedury związane z zakupem
kół garncarskich. Szczegóły w najbliższym czasie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie
i na stronie www.mgok.slesin.pl.
(mgok)
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
Przygoda z Jasiem i Małgosią
Dzieci w wieku od 6 do 8 lat zabawę rozpoczęły wysłuchaniem baśni. Następnie – po krótkich przygotowaniach i doborze odpowiednich
rekwizytów – zaimprowizowały scenkę „Magia
lasu”, podczas której wcielały się w role drzew,
deszczu oraz leśnych zwierząt.
Tematem przewodnim zajęć była umiejętność
radzenia sobie z lękiem, a także odpowiednie
zachowanie w kontaktach z nieznajomymi. Tych
zagadnień dotyczyła druga część zajęć, kiedy to
dzieci mogły narysować swój strach i pokonać
go wrzucając do kapelusza czarownicy, a także
omówić i zrozumieć. Poznawały sytuacje niebezpieczne, mogące przydarzyć się w realnym świecie i wspólnie znajdowały najlepsze rozwiązania
omawianych zagrożeń.
Zajęcia na bazie zabawy przyczyniły się do
spontanicznego odbioru akcji. Dzieci były aktyw-
zdj. archiwum Biblioteki w Ślesinie
Z okazji 150. rocznicy Bitwy pod Ignacewem Gmina Ślesin wydała okolicznościowy dukat o nominale 7 hobków. Jest
to już druga moneta, wydana z okazji
ważnych wydarzeń w naszej gminie.
21 sierpnia w ramach akcji „Milion przygód z książką”, której inicjatorami są: Fundacja LOTTO Milion Marzeń, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Biblioteka Publiczna w
Ślesinie przygotowała zajęcia na podstawie baśni „Jaś i Małgosia”.
ne, radosne i chętnie uczestniczyły w proponowanych zadaniach.
Dzięki akcji „Milion przygód z książką”, ślesińska Biblioteka otrzymała 50 książek dla dzieci
Wydawnictwa Media Rodzina, podarowanych
przez Fundację LOTTO Milion Marzeń. (bibliofil)
Narodowe czytanie
zdj. archiwum Biblioteki w Ślesinie
Kup pamiątkowy
dukat
7 września Biblioteka Publiczna w Ślesinie przyłączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”, zainicjowanej
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Mając na uwadze wszystkich mieszkańców naszego miasta,
czytanie utworów Aleksandra Fredry odbyło się w Bibliotece,
Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek” oraz
w Domu Pomocy Społecznej, gdzie do wspólnego czytania zaNarodowe czytanie w „Kubusiu Puchatku” proszeni zostali podopieczni DPS w Ślesinie.
(bibliofil)
Równe szanse w Gminie Ślesin
W okresie 01.09.2012-31.08.2013 został zrealizowany projekt systemowy „Równe
szanse w Gminie Ślesin”, nr POKL.09.01.02-30-167/12. Miał on na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. To już drugi zrealizowany projekt systemowy w szkołach podstawowych z terenu Gminy Ślesin.
W ramach otrzymanych środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zostały zakupione wskazane przez poszczególne
szkoły materiały i pomoce dydaktyczne. Wzięło
w nim udział 252 uczniów i uczennic klas I-III z 6
szkół podstawowych z terenu Gminy Ślesin.
Całkowita wartość projektu: 232 418,40 zł.
Otrzymane środki z Instytucji Pośredniczącej:
232 418,40 zł.
Celem realizacji projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół
podstawowych funkcjonujących w Gminie Ślesin. Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane były na wyrównywanie dysproporcji
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, co również odpowiada założeniom projektów dotyczących indywidualizacji.
Zostały zrealizowane następujące zajęcia: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w
6
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne
zajęcia terapeutyczne. Ponadto w każdej szkole
podstawowej odbyły się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym nauki matematyczno-przyrodnicze, nauka języka obcego, koła
tematyczne, koła przyrodniczo-badawcze, koła
teatralno-muzyczne. Liczba godzin w ramach
jednego rodzaju zajęć wyniosła nie mniej niż
30h w ciągu roku szkolnego. Udział w projekcie
był dobrowolny i co ważne bezpłatny.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za pomoc przy jego realizacji.
UMiG
Konsekracja odnowionego ołtarza
w ślesińskim kościele
W niedzielę 1 września w ślesińskim kościele wierni przeżywali podniosłą uroczystość. Biskup włocławski Wiesław Mering dokonał konsekracji ołtarza, którego
drewniana część została odnowiona a marmurowy stół zbudowany od nowa.
Biskupa powitał proboszcz parafii ks. pra-
zdj. Henryk Zajfert
łat Leszek Rybka. Na wstępie podziękował
głównym sponsorom inwestycji – państwu
Wioletcie i Janowi Szmidt. Poprosił także
księdza biskupa o odprawienie Mszy św. i
wygłoszenie homilii dla zgromadzonych parafian. W uroczystości uczestniczyli księża ze
ślesińskiego dekanatu.
Oprócz odnowienia ołtarza pomalowano także prezbiterium i położono nową
marmurową posadzkę. Na ręce biskupa i
proboszcza złożono kwiaty. Uroczystość
Biskup w Wąsoszach
zakończono hymnem „Boże, coś Polskę”.
Wśród zgromadzonych w świątyni byli także członkowie włocławskiej grupy muzycznej Camerata Vladislavia, którzy przed Mszą
św. wystąpili w koncercie pod batutą Marka
Dzięcielewskiego.
Tadeusz Kucharski
Konsekracja (z łac. consecratio – poświęcenie) – uroczyste poświęcenie kościoła, ołtarza, naczyń liturgicznych itp.
REKLAMA
14 września w Kościele katolickim obchodzone jest święto Pod-
wyższenia Krzyża św. Tego również dnia w parafii pw. Wszystkich
Świętych w Wąsoszach odbywa się odpust. Podczas tegorocznego
uroczystą sumę odprawił biskup włocławski Wiesław Mering.
W Mszy św. uczestniczyli księża z
dekanatu ślesińskiego oraz licznie
przybyli wierni. Podczas homilii biskup
wyraził głębokie zatroskanie o dzieci i
młodzież. Prosił rodziców i dziadków,
aby wychowując następne pokolenia
nie zapominali o roli Boga w codzienności każdej rodziny. Zwrócił przy tym
uwagę na zagrożenia, jakie czyhają na
ludzi, zwłaszcza młodych, we współczesnym świecie. Często są one bagatelizowane lub tak sprytnie zakamuflowane, że człowiek łatwo gubi się w
tym, co jest prawdą a co kłamstwem.
Parafianie z Wąsosz podziękowali
dostojnemu gościowi za przewodniczenie Mszy św. i gratulowali z okazji
10. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.
Kwiaty i życzenia odebrał też ks. dr
Wiktor Hołtyn, który niebawem będzie
obchodził 25-lecie posługi proboszcza parafii Wąsosze. Na zakończenie
uroczystości biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym
w kościele dzieciom. Pamiątką tej
wizyty duszpasterskiej były obrazki z
błogosławieństwem na obchodzony
właśnie Rok Wiary.
(u)
Zanikają dożynkowe
tradycje
W ostatnią niedzielę sierpnia w ślesińskiej świątyni pw. św. Miko-
łaja i Dobrego Pasterza odbyła się uroczystość dożynkowa. Przed
kościołem poświęcono wieniec, bochny chleba i owoce z tegorocznych zbiorów, po czym wniesiono je do środka.
Mszę św. sprawował ks. prałat Leszek Rybka. W homilii proboszcz zwrócił uwagę
na zanikanie wieloletniej tradycji dożynkowego święta, o czym świadczy choćby
tylko jeden wieniec, podczas gdy w poprzednich latach było ich około dziesięciu.
Bochny chleba i owoce mieszkanki Szyszyna rozdzieliły wśród wiernych. Na
marginesie należy dodać, że obecne ceny zbóż i rzepaku są o jedną trzecią niższe niż w ubiegłym roku. Tymczasem produkcja jest coraz droższa a co za tym
idzie mniej opłacalna. Takie działania mogą doprowadzić do rozpadu polskiego
rolnictwa, a koszty poniosą wszyscy mieszkańcy kraju nad Wisłą. Nie ma się zatem co dziwić, że rolnicy z coraz mniejszym zaangażowaniem świętują dożynki.
Tadeusz Kucharski
7
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
zdj. Henryk Zajfert
7 września odbył się III Rajd Rowerowy
organizowany przez Koło Platformy Obywatelskiej w Ślesinie. Na terenie Przystani Wodnej w Ślesinie spotkało się blisko
90 cyklistów – mieszkańców oraz gości.
Rajd rowerowy to nie tylko forma aktywnego
wypoczynku, to przede wszystkim czas spędzony w gronie sąsiadów, rodziny, przyjaciół. Jak
mówią organizatorzy to czas, który łączy pokolenia i wzmacnia nas jako lokalną społeczność.
Trasa wiodła pętlą wokół jezior. 24 kilometry pokonali wszyscy niezależnie od wieku oraz kolarskich umiejętności. Rajd rowerowy zakończył się
przy wspólnym ognisku.
DM
Zakończyły się rozgrywki Ligi Piłki Nożnej Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin 2013.
Rozegrano 13 rund na boiskach w Marianowie, Piotrkowicach, Szyszyńskich Holendrach, Mikorzynie, Biskupiu, nowo wybudowanym w Ignacewie i Osiedlu Powstańców Wielkopolskich.
Podsumowanie ligi sołeckiej
W rozgrywkach uczestniczyło 13 drużyn,
do których zgłoszono ponad 300 zawodników.
Zwycięzcą tegorocznej ligi zostało sołectwo
Szyszyńskie Holendry uzyskując 34
punkty. Drugie miejsce wywalczyło
sołectwo Piotrkowice (31 pkt.), trzecie
sołectwo Biskupie (25 pkt.), czwarte
Osiedle Powstańców Wielkopolskich
(24 pkt.), piąte Wygoda (24 pkt.),
szóste Marianowo. W rozgrywkach
uczestniczyły także drużyny z Ignacewa, Lubomyśla, Mikorzyna, Leśnictwa,
Honoratki, Wąsosz-Półwioska Starego
i Julii (wycofała się w trakcie rozgrywek). Najwięcej bramek strzelił Eryk
Wolinowski z Szyszyńskich Holendrów (21 goli)
uzyskując tytuł Króla Strzelców Ligi 2013. Po 14
goli zdobyli: Krystian Nejman (Biskupie) i Paweł
Krygier (Piotrkowice).
Zakończenie i podsumowanie ligi odbyło się
na boisku na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Natomiast trzy pierwsze dostały na-
grody w postaci sprzętu sportowego, król strzelców – puchar i buty do gry w piłkę. Pucharami
uhonorowano także drużyny przygotowujące
zdj. Henryk Zajfert
Rajd wokół jezior
boiska do rozgrywek. Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymali najstarsi zawodnicy aktywnie uczestniczący w rozgrywkach: Jan Dobroń
(Biskupie) i Tadeusz Andrzejewski (Mikorzyn).
Gospodarze przygotowali grilla dla wszystkich
uczestników tegorocznych rozgrywek. Organizatorem ligi był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.
MCh
O bezpieczeństwie podczas festynu
25 sierpnia w Mikorzynie już po raz siódmy zorganizowano dla dzieci i rodziców festyn pod hasłem „Bezpieczny powrót do szkoły”. W imprezie obok świetlicy wiejskiej
uczestniczyli mieszkańcy sołectw: Mikorzyn, Lubomyśle, Honoratka, Dąbrowa, Goraninek, Goranin, Lizawy, Biele.
W programie była prelekcja o niebezpieczeństwach czyhających na dzieci i młodzież w czasie
roku szkolnego, a szczególnie o zagrożeniu wynikającym z picia alkoholu i zażywania narkotyków, którą wygłosiła starszy aspirant Katarzyna
Wiśniewska. Sposób postępowania z wałęsającymi się psami omówił oraz pokaz tresury policyjnego psa Czaro poprowadził aspirant Waldemar
Cegielski. Zasady ruchu drogowego pieszych i
rowerzystów przedstawił policjant sekcji ruchu
drogowego sierżant sztabowy Tomasz Minichowski, który przyjechał na motocyklu. Wszyscy policjanci służą w Komendzie Miejskiej Policji
w Koninie.
Strażacy, którymi dowodził sekcyjny Paweł
Przespolewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, zademonstrowali samochód bojowy z łodzią motorową wykorzystywany w akcjach ratowniczych na drogach
i jeziorach oraz do walki z ogniem. Omówili
zasady bezpieczeństwa pożarowego w lasach
oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.
Dzieci mogły wszystkiego dotknąć i „przymie-
rzyć się” do zawodu strażaka.
W festynie uczestniczyło 102 dzieci, które
otrzymały talony żywnościowe oraz nagrody za
udział w konkursach. W rzutach ringo zwyciężyła
Alicja Lambrych przed Borysem Andrzejczakiem
i Oliwią Rabe. W minihokeju zwyciężył Kryspin
Siarkowski przed Gabriellą Andrzejczak i Igorem
Małeckim. Dzieci uczestniczyły też w konkursie
rysunkowym „Moje wakacje”, w którym zwyciężyła Hanna Szczepańska przed Olą Jacewicz i
Wiktorią Pilarską. Wszystkie dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, malowania twarzy i waty cukrowej. Po zakończeniu
konkurencji wszyscy piekli kiełbaski przy ognisku.
Dla pań przygotowano rzut wałkiem, w którym zwyciężyła Grażyna Andrzejczak przed
Agnieszką Kasiewicz i Magdaleną Puszkiewicz.
Panowie sprawdzili się w rzucie drągiem. Wygrał
Adrian Woźniak przed Krystianem i Arturem Małeckimi.
Dla uczestników imprezy grał zespół „Miuzik
Band” Roberta Woźniaka z solistką Mariettą Bett.
Festyn zorganizował miejscowy radny przy
współudziale Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowego Zespołu Sportowego. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli to
przedsięwzięcie czynnie, jak i finansowo.
(MJ)
Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, tel. 501-438-308.
„Gazeta Ślesińska” wpisana jest do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu
pod numerem RPR 2756. Nakład: 2500 egzemplarzy. ISSN 2084-2570
Opracowanie graficzne: Urszula Mirkowska.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, poza urzędowymi.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Druk: Trans-Druk Szeflińscy i Rosińscy Sp. J., www.transdruk.pl
GAZETA ŚLESIŃSKA nr 9 (32) wrzesień 2013
8

Podobne dokumenty

gazeta 5.2013 - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

gazeta 5.2013  - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie siedzibę Pogotowia Ratunkowego w Ślesinie, 8. W dniu 27 marca wspólnie z inspek- skich). Spotykałem się także z mediami, m.in. z 2) zakup i dostawę zestawu zabawek dydak- torem ds. budownictwa ...

Bardziej szczegółowo

gazeta 10.2012 - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

gazeta 10.2012  - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie Ośrodku Kultury w Ślesinie (bezpłatne karty wstępu do odbioru w M-GOK w Ślesinie).

Bardziej szczegółowo