Część opisowa do PUL - Nadleśnictwo Konstantynowo

Komentarze

Transkrypt

Część opisowa do PUL - Nadleśnictwo Konstantynowo
Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych
w Poznaniu
PLAN URZĄDZENIA LASU
NADLEŚNICTWA
KONSTANTYNOWO
na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r.
OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA
(elaborat)
Należyte opracowanie planu
pod względem technicznym
stwierdzam:
Poznań, dnia 20 listopada 2008 r.
-3-
UKŁAD PLANU:
OGÓLNY OPIS LASÓW NADLEŚNICTWA (ELABORAT)
PROGAM OCHRONY PRZYRODY
OPIS TAKSACYJNY
WYKAZ PROJEKTOWANYCH CIĘĆ UŻYTKOWANIA RĘBNEGO Z WYKAZAMI
DRZEWOSTANÓW DO PRZEBUDOWY, KO I KDO
OPISY TAKSACYJNE Z WYKAZAMI PROJEKTOWANYCH CIĘĆ
UŻYTKOWANIA RĘBNEGO DLA LEŚNICTW
MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE
Skorowidz do elaboratu
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA I KOMISJI TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ...................... 7
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA II KOMISJI TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ ...................19
ZARZĄDZENIE O UZNANIU LASÓW OCHRONNYCH..........................................................29
A.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZALESIENIA ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA............................................................33
1 . PRZESTRZENNE USYTUOWANIE URZĄDZANEGO NADLEŚNICTWA ORAZ
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY................................................................................................33
1.1. PRZESTRZENNE USYTUOWANIE LASÓW NADLEŚNICTWA ......................................................33
1.2. RYS HISTORYCZNY ..............................................................................................................41
1.3. OPIS DOKUMENTACJI PRAWNEJ STANU POSIADANIA ............................................................51
1.3.1. Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów użytków
gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju ....................51
1.3.2. Aktualny stan powierzchni gruntów nadleśnictwa w porównaniu ze stanem na początku
ubiegłego okresu gospodarczego ................................................................................................55
1.3.3. Podział powierzchniowy ..............................................................................................55
2.
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH W ZASIĘGU DZIAŁANIA
NADLEŚNICTWA...................................................................................................................57
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAINY, DZIELNICY PRZYRODNICZO-LEŚNEJ I MEZOREGIONÓW ..........57
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WYSOKOŚCIOWE.....................................................................57
RZEŹBA TERENU .................................................................................................................58
WARUNKI GLEBOWE ...........................................................................................................58
WARUNKI WODNE ...............................................................................................................61
KLIMAT ..............................................................................................................................61
TYPY SIEDLISKOWE LASU ....................................................................................................62
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I USZKODZENIA LASU OD EMISJI PRZEMYSŁOWYCH ...........64
GOSPODARCZE TYPY DRZEWOSTANÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SIEDLISKOWYCH
LASU ...........................................................................................................................................65
2.10.
CHARAKTERYSTYKA WALORÓW GENETYCZNYCH LASU I BAZY NASIENNEJ ......................66
2.11.
OGÓLNA OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.................................................68
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
-42.11.1. Funkcje lasu i kategorie ochronności............................................................................68
2.11.2. Opis walorów przyrodniczych Nadleśnictwa ................................................................70
3.
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH NADLEŚNICTWA ..........71
3.1. SYNTETYCZNA OCENA UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH W GRANICACH ZASIĘGU DZIAŁANIA
NADLEŚNICTWA ...................................................................................................................71
3.1.1. Krótka charakterystyka regionu....................................................................................71
3.1.2. Charakterystyka kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna ..73
3.1.3. Pozostałe czynniki wpływające na stopień trudności gospodarczych nadleśnictwa........74
3.2. ZESTAWIENIE EKONOMICZNYCH WSKAŹNIKÓW GOSPODARKI LEŚNEJ ..................................74
4.
CHARAKTERYSTYKA STANU LASU I ZASOBÓW DRZEWNYCH ..............................76
4.1. PRZECIĘTNE BONITACJE GATUNKÓW PANUJĄCYCH .............................................................76
4.2. STRUKTURA WIEKOWA DRZEWOSTANÓW ............................................................................78
4.3. STRUKTURA GATUNKOWA ..................................................................................................79
4.4. SPODZIEWANY BIEŻĄCY PRZYROST DRZEWOSTANÓW .........................................................83
4.5. OCENA STANU USZKODZEŃ DRZEWOSTANÓW .....................................................................84
4.6. STAN DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH ................................................................................86
4.7. ZGODNOŚĆ SKŁADU GATUNKOWEGO DRZEWOSTANÓW Z GOSPODARCZYM TYPEM
DRZEWOSTANU .....................................................................................................................90
4.8. ZMIANY STANU ZASOBÓW LEŚNYCH ...................................................................................93
4.9. RODZAJE GRUNTÓW LEŚNYCH.............................................................................................95
B.
ANALIZA GOSPODARKI LEŚNEJ W MINIONYM OKRESIE.....................................97
1.
REFERAT NADLEŚNICZEGO .............................................................................................99
2.
KOREFERAT KIEROWNIKA DRUŻYNY BUL I GL ......................................................157
3.
KOREFERAT INSPEKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH..............................................165
4.
KOŃCOWA OCENA DOKONANA PRZEZ DYREKTORA RDLP..................................173
C.
OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD OKREŚLENIA ZADAŃ GOSPODARCZYCH DLA
NADLEŚNICTWA .......................................................................................................................175
1.
OPIS CELÓW I ZASAD TRWALE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ
W NADLEŚNICTWIE ..........................................................................................................175
2.
PRZYJĘTY PODZIAŁ NA GOSPODARSTWA .................................................................176
3.
PRZYJĘTE WIEKI RĘBNOŚCI..........................................................................................179
4.
ZASTOSOWANY PODZIAŁ LASU NA OSTĘPY..............................................................179
5.
PRZYJĘTE ETATY UŻYTKOWANIA RĘBNEGO...........................................................180
6.
PRZYJĘTY ROZMIAR UŻYTKOWANIA PRZEDRĘBNEGO........................................182
D.
OPISANIE I ZESTAWIENIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU URZĄDZENIA
LASU ..................................................................................................................................185
1. OPISANIE PROJEKTOWANYCH W NADLEŚNICTWIE CIĘĆ UŻYTKOWANIA
GŁÓWNEGO ...............................................................................................................................185
1.1. OPISANIE PROJEKTOWANYCH W NADLEŚNICTWIE CIĘĆ RĘBNYCH I ZESTAWIENIE
PROJEKTOWANYCH CIĘĆ RĘBNYCH .....................................................................................185
1.2. ZAKRES ZADAŃ Z UŻYTKOWANIA PRZEDRĘBNEGO ............................................................189
1.3. ZESTAWIENIE UŻYTKÓW GŁÓWNYCH ZAPROJEKTOWANYCH NA 10-LECIE .........................192
1.4. DANE PORÓWNAWCZE UŻYTKOWANIA GŁÓWNEGO PLANÓW IV REWIZJI Z PLANAMI I
WYKONANIEM III REWIZJI............................................................................................................193
2.
ZESTAWIENIE I OPISANIE ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI LASU..........................194
-52.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
ODNOWIENIA I ZALESIENIA NA POWIERZCHNIACH OTWARTYCH ........................................194
ODNOWIENIA POD OSŁONĄ DRZEWOSTANÓW ....................................................................195
PODSADZENIA PRODUKCYJNE............................................................................................195
DOLESIENIA LUK ...............................................................................................................195
POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA ...............................................................................................195
PIELĘGNOWANIE UPRAW I MŁODNIKÓW ............................................................................196
MELIORACJE .....................................................................................................................196
GOSPODARKA NASIENNA I ZAGADNIENIA SELEKCJI ...........................................................197
SZKÓŁKARSTWO ...............................................................................................................198
3.
PRZEBUDOWA DRZEWOSTANÓW .................................................................................199
4.
PLAN OCHRONY LASU......................................................................................................201
5.
PLAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ .....................................................................207
5.1. POTENCJALNE ZAGROŻENIE LASU PRZEZ POŻARY ..............................................................209
5.1.1. Sytuacja pożarowa w ubiegłym okresie ......................................................................209
5.1.2. Rodzaje drzewostanów...............................................................................................211
5.1.3. Przebieg szlaków komunikacyjnych ...........................................................................212
5.1.4. Wyliczenie kategorii zagrożenia pożarowego .............................................................212
5.1.5. Analiza przypuszczalnego okresu swobodnego rozwoju pożaru..................................214
5.2. OCENA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO ..................................................................................214
5.3. SPOSOBY I ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO LASÓW NADLEŚNICTWA...........215
5.3.1. System obserwacji i łączności ....................................................................................215
5.3.2. Sieć pasów przeciwpożarowych .................................................................................216
5.3.3. Dostępność terenów leśnych.......................................................................................216
5.3.4. Ocena stanu zaopatrzenia w wodę ..............................................................................218
5.4. SIEDZIBY STRAŻY POŻARNYCH, STREFY OPERACYJNE I WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ ..............220
5.5. WYTYCZNE NA LATA 2008–2017 ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWPOŻAROWEGO NADLEŚNICTWA KONSTANTYNOWO ...............................................221
5.6. MAPA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ..............................................................................223
6.
WYTYCZNE Z ZAKRESU UŻYTKOWANIA UBOCZNEGO..........................................224
6.1.
6.2.
6.3.
POZYSKANIE ŻYWICY I KARPINY PRZEMYSŁOWEJ ..............................................................224
PLANTACJE CHOINEK ........................................................................................................224
GOSPODARKA ŁOWIECKA ..................................................................................................224
7. OKREŚLENIE POTRZEB W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
W TYM TURYSTYKI I REKREACJI........................................................................................228
7.1. POTRZEBY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA POTRZEB PROWADZENIA
RACJONALNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ ....................................................................................228
7.1.1. Potrzeby w zakresie budownictwa ogólnego i remontów ............................................228
7.1.2. Potrzeby w zakresie budownictwa i remontu dróg ......................................................229
7.1.3. Potrzeby w zakresie melioracji wodnych ....................................................................229
7.2. POTRZEBY DOTYCZĄCE REALIZACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU TURYSTYKI
I REKREACJI ORAZ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ .....................................................................229
E.
PROGNOZA STANU ZASOBÓW DRZEWNYCH NA KONIEC OKRESU
GOSPODARCZEGO .........................................................................................................231
1.
OKREŚLENIE STANU ZASOBÓW DRZEWNYCH NA KONIEC OKRESU
GOSPODARCZEGO.............................................................................................................231
F.
OMÓWIENIE PRAC URZĄDZENIOWYCH..................................................................233
1.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE..........................................................................................233
2.
WŁAŚCIWE PRACE URZĄDZENIOWE ...........................................................................234
-62.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
ROZMIAR PRAC TERENOWYCH ..........................................................................................234
STOSOWANE METODY INWENTARYZACJI I POMIARU WYŁĄCZEŃ........................................234
PRACE KAMERALNE ..........................................................................................................235
TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRAC TERENOWYCH I KAMERALNYCH ................236
WYKONAWCY PRAC URZĄDZENIOWYCH ...........................................................................236
G.
ZESTAWIENIE PLANU URZĄDZENIA LASU .............................................................237
H.
KRONIKA..........................................................................................................................239
I.
ZAŁĄCZNIKI .......................................................................................................................245
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11
nr 12
nr 13
nr 14
nr 15
Tabela nr I Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według rodzajów
użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym
kraju ......................................................................................................................247
Tabela nr II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg
panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji ..............................................267
Tabela nr III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg
głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących...................281
Tabela nr IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów
siedliskowych lasu i gatunków panujących.....................................................301
Tabela nr Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału
gatunków drzew w typach siedliskowych lasu ...............................................331
Tabela nr Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału
gatunków drzew w typach siedliskowych lasu ...............................................355
Tabela nr VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg
gospodarstw gatunków panujących o tym samym wieku rębności...............379
Tabela nr VII: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg stref
uszkodzenia lasu i gatunków panujących ........................................................399
Tabela nr VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego
przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - przyrost
tablicowy .............................................................................................................417
Tabela nr XVI Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów
zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach
gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków panujących
oraz klas i podklas wieku ..................................................................................423
Tabela nr XVII Zestawienie użytków głównych zaprojektowanych na I 10lecie dla nadleśnictwa ........................................................................................435
Tabela nr XVIII Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów
taksacyjnych w zakresie hodowli lasu .............................................................443
Wzór nr 2 Wykaz obiektów bazy nasiennej ...................................................451
Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy a nie objętych
wykazem do przebudowy w I 10 leciu .............................................................457
Protokół z przeprowadzonego testu kontroli pomiaru miąższości na
powierzchniach próbnych kołowych ................................................................467
Protokół
u s t a l e ń I Komisji Techniczno - Gospodarczej
N a d l e ś n i c t w a Konstantynowo
O b r ę b y : Konstantynowo, P o d ł o z i n y
I K T G z w o ł a n a przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji L a s ó w Państwowych
w Poznaniu celem uzgodnienia podstawowych wytycznych do przeprowadzenia prac
urządzeniowych odbyła się 3.04.2007 r. w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo
z udziałem przedstawicieli:
Regionalnej Dyrekcji L a s ó w P a ń s t w o w y c h w Poznaniu
mgr inż. Henryk Piskonowicz - z-ca dyrektora d/s gospodarki leśnej - przewodniczący
Komisji
mgr inż. Piotr Grygier - dyrektor
mgr inż. Antoni Metelski - naczelnik Wydziału Z a s o b ó w
mgr
inż. Waldemar Szychowiak - naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu
mgr inż. Jędrzej Górski - gł. specjalista SL ds. urządzania lasu
mgr inż. Małgorzata Stachowiak - st. specjalista SL ds. ochrony lasu
Nadleśnictwa Konstantynowo
mgr inż. Wojciech Grześkowiak - nadleśniczy
mgr inż. Włodzimierz Poliński - zastępca nadleśniczego
mgr inż. Maciej Włodarczak - specjalista ds. hodowli lasu
mgr inż. Ł u k a s z Walter - specjalista ds. stanu posiadania i informatyki
mgr inż. Ł u k a s z Poczekaj - instruktor techniczny ds. użytkowania lasu
Wielkopolskiego Regionu Inspekcyjnego
dr uiż. Grzegorz Nowak — inspektor regionalny LP
Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku
mgr inż. Zbigniew Wierzbowski - kierownik
Biura U r z ą d z a n i a Lasu i Geodezji Leśnej
mgr inż. Roman Stelmach - st. inspektor kontroli i nadzoru Zarządu Biura w Warszawie
mgr inż. Kazimierz Jakubiak - dyrektor Oddziału w Poznaniu
mgr inż. Z d z i s ł a w Kochan - główny geodeta Oddziału w Poznaniu
inż. Robert M i s i o m y - kierownik drużyny ul.
-8 -
oraz z głosem doradczo-opiniodawczym przedstawicieli:
Akademii Rolniczej w Poznaniu - Katedry Urządzania Lasu
mgr inż. Piotr Gołojuch - adiunkt
Zespołu P a r k ó w Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
mgr inż. Maciej Łochyński - starszy specjalista ds. ochrony przyrody
Stacji Badawczej P Z Ł w Czempiniu
mgr inż. Hubert Niewęgłowski - p.o kierownika
Starostwa Powiatowego w Kościanie
Beata K o w n a c k a - naczelnik Wydziału
U r z ę d u Miasta Puszczykowo
A n n a Gonet - zastępca Burmistrza
Urzędu Gminy Dopiewo
E w a Brzezińska - inspektor d.s. ochrony środowiska
Urzędu Gminy C z e m p i ń
Roman Skrzypczak - kierownik referatu gospodarki gruntami
Po wysłuchaniu referatu nadleśniczego i koreferatu kierownika drużyny ul. i w wyniku
dyskusji, Komisja przyjęła następujące ustalenia dotyczące wykonawstwa prac
urządzeniowych:
1. Stan realizacji p o s t a n o w i e ń narady wstępnej
Ustalenia narady wstępnej z 7 grudnia 2006 r. są w trakcie realizacji.
•
Plan urządzenia lasu będzie opracowany wg stanu na 1.01.2008 r. Zmiany w stanie
posiadania N a d l e ś n i c t w a dokonane do końca września 2007 r. będą uwzględnione
w planie u l . na podstawie danych geodezyjnych dostarczonych przez Nadleśnictwo.
W W kwartale br. Nadleśnictwo nie będzie dokonywało zmian w stanie posiadania.
•
Kategorie gruntów i klasyfikację użytków rolnych do planu urządzenia lasu przyjąć
z rejestru ewidencji gruntów dostarczonego przez N a d l e ś n i c t w o . Stwierdzone
rozbieżności między danymi z ewidencji, a stanem na gruncie zostaną zawarte
w protokóle rozbieżności, przekazanym Nadleśnictwu w tenriinie jednego miesiąca
przed odbiorem prac terenowych, a Nadleśniczy wyda p i s e m n ą decyzję w tej
sprawie, w terminie nie przekraczającym odbioru prac terenowych (§8 p. 9
instrukcji u.l.). Nadleśnictwo dostarczy wykonawcy
planu, w terminie do końca
2007 r. wykaz użytków rolnych, które zamierza przeznaczyć do zalesienia
w bieżącym 10-leciu,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
•
B U L i G L w ramach umowy wykona prace glebowo-siedliskowe na gruntach
przejętych. Opis gleb i siedlisk sporządzony wg stanu na 1.01.1992 r. zostanie
dostosowany do instrukcji ul. z 2003 r. i obowiązującego standardu L M N .
2. P o d z i a ł powierzchniowy
Podział powierzchniowy pozostawić bez zmian.
Komisja potwierdza zasadność zmiany granic o b r ę b ó w . Należy przyspieszyć starania
o zatwierdzenie zmian. Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 13 dyrektora
generalnego L a s ó w P a ń s t w o w y c h z dnia 20.03.2007 r. komisja poleca dokonanie
przeadresowania w bazie S I L P przed jej przekazaniem wykonawcy planu, w terminie
do końca kwietnia 2007 r.
Oddziałom przekazanym z obrębu Podłoziny nadać numery oddziałów następujące
po ostatnim numerze w obrębie Konstantynowo, czyli od 266 do 301. Numerację
pozostałych oddziałów pozostawić bez zmian, niewielkie powierzchnie gruntów przejętych
przydzielić do najbliżej położonych oddziałów. W i ę k s z e kompleksy przejęte oznaczyć
numerami najbliżej położonych oddziałów z dodaniem dużej litery alfabetu A, B itd.
3. Podział lasów ze względu na dominujące funkcje i kategorie ochronności
Komisja przyjmuje podział lasów na:
•
rezerwaty,
•
lasy ochronne,
•
lasy gospodarcze.
Przyjąć zasięgi lasów ochronnych wg Decyzji Ministra Środowiska z dnia
10.11.2000 r. (pismo nr B'OA-Iplo-56/1723/2000).
Na mapie funkcji lasu oznaczyć miejsca potencjalnych konfliktów społecznych.
4. Ustalenie cech d r z e w o s t a n ó w
Nadleśnictwo przekaże wykonawcy planu do k o ń c a maja 2007 r. aktualne wykazy
drzewostanów w celu nadania im niżej wymienionych cech:
• drzewostan z odnowienia naturalnego z nasion,
-10• drzewostan zachowawczy,
• uprawa po rębni złożonej,
• miodnik po rębni złożonej,
• gospodarczy drzewostan nasienny,
• drzewostan doświadczalny,
• ostoja zwierząt chronionych,
• uprawa pochodna - z nasion P N , P U N , W D N ,
• uprawa zachowawcza in situ lub ex situ,
• drzewostan podkrzesywany,
• drzewostan w y ż y w i c o w a n y ,
• drzewostan odroślowy,
• drzewostan z zalesień porolnych,
• drzewostan z zalesień na gruntach zrekultywowanych,
• wyłączony drzewostan nasienny,
• otulina rezerwatu,
• otulina parku narodowego.
Wykazy podlegają uzgodnieniu na odbiorze prac terenowych.
5. Podział na gospodarstwa
Utworzyć następujące gospodarstwa:
-
specjalne (S),
lasów ochronnych (O),
z r ę b o w e w lasach gospodarczych (GZ),
p r z e r ę b o w o - z r ę b o w e w lasach gospodarczych ( G P Z ) ,
-
przebudowy w lasach ochronnych i gospodarczych (R).
Do gospodarstwa specjalnego (S) zaliczyć
— rezerwaty przyrody z otulinami,
— lasy stanowiące strefy ochronne gniazd ptaków chronionych wyznaczone przez
wojewodę,
— lasy glebochronne na stromych zboczach jarów, na stokach o nachyleniu powyżej 45°
— lasy wodochronne w wyodrębnionych przez wojewodę strefach ochronnych ujęć wody,
— wyłączone drzewostany nasienne z otulinami,
— lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody,
— drzewostany na siedliskach łęgowych i bagiennych ( B M b , L M b , Lł),
— lasy na gruntach spornych.
Do gospodarstwa lasów ochronnych (O) zaliczyć:
— wszystkie drzewostany zaliczone do lasów ochronnych z wyjątkiem zaliczonych
do gospodarstwa specjalnego i do gospodarstwa przebudowy.
Do gospodarstwa zrębowego w lasach gospodarczych (GZ) zaliczyć:
— drzewostany na siedliskach Bśw, B w , B M ś w , B M w , Ol oraz na innych siedliskach,
gdzie uzasadniony będzie zrębowy sposób zagospodarowania, z wyjątkiem
zaliczonych do gospodarstwa specjalnego i do gospodarstwa przebudowy.
Do gospodarstwa przerebowo-zrebowego w lasach gospodarczych (GPZ) zaliczyć:
!— drzewostany na siedliskach L M ś w , L M w , L ś w , L w , OIJ oraz drzewostany rębne
na innych siedliskach, w których przyjmie się sposób zagospodarowania rębniami
z ł o ż o n y m i , za wyjątkiem zaliczonych do gospodarstwa specjalnego lub przebudowy,
Do gospodarstwa przebudowy (R) zaliczyć:
l— wszystkie drzewostany ujęte w wykazie d r z e w o s t a n ó w zakwalifikowanych
do przebudowy w I 10-leciu ( oprócz d r z e w o s t a n ó w zaliczonych do gospodarstwa
specjalnego).
6. Sposoby wykonywania inwentaryzacji lasu
Inwentaryzację zasobów drzewnych przeprowadzić statystyczną metodą
•reprezentacyjną z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz zasady wyrównania
miąższości oszacowanej w drzewostanach do miąższości obliczonej na podstawie
p o m i a r ó w na k o ł o w y c h powierzchniach próbnych.
Inwentaryzować miąższości podrostu.
I. Wieki rebności
D l a poszczególnych gatunków przyjąć następujące przeciętne wieki rebności:
D b , Js
140-lat
Bk
110-Iat
So, M d
110-Iat
w obrębie Konstantynowo
100-lat
w obrębie Podloziny
Sw, G b , B r z , A k , O l
80-lat
O l odr., Os
60-lat
Tp, Olsz, Sob
40-lat
-12Przyjęte przeciętne wieki rębności dla So, Św, Db i Bk są zgodne z zał. nr. 1 do
zarządzenia Dyrektora Generalnego LP z 19.05.2004 r. w sprawie zmian w instrukcji
urządzania lasu.
8. Program ochrony przyrody
Zaktualizować program ochrony przyrody opracowany na okres 1998-2007. Program
uzupełnić o dane uzyskane w trakcie prac urządzeniowych oraz dostarczone przez
Nadleśnictwo. W programie zawrzeć opis stanu przyrody w obszarze terytoriałnego zasięgu
Nadleśnictwa oraz potrzeby w zakresie jej ochrony. Wykorzystać wyniki prowadzonej
obecnie przez Lasy P a ń s t w o w e inwentaryzacji przyrodniczej.
Program oprawić jako oddzielny tom.
Opracować m a p ę sytuacyjno-przeglądową walorów przyrodniczych i kulturowych
w skali 1:50 000. Nanieść na m a p ę korytarze ekologiczne.
Na wniosek N a d l e ś n i c t w a Urząd Wojewódzki zaktualizuje granice stref ochrony
całorocznej i okresowej gniazd ptaków chronionych, a dane zostaną przekazane do B U L i G L ,
Dane o stanowiskach cennych gatunków roślin i zwierząt zamieścić w opisie
taksacyjnym, jako informacje różne.
Podczas taksacji określać wielkość populacji (powierzchnia, liczba) roślin chronionych
w wydzieleniach.
9. Wytyczne w zakresie projektowania użytkowania r ę b n e g o i przedrębnego
Użytkowanie rębne
•
Cięcia projektować w ramach ostępów stałych. W przypadku występowania bloków
drzewostanów rębnych stosować ostępy czasowe.
•
W rębni I l i a dopuszcza się projektowanie cięć na 2 pasach manipulacyjnych w 10-leciu
z zachowaniem n a w r o t ó w cięć przy cięciach uprzątających.
•
Wykaz projektowanych cięć użytków rębnych sporządzić dla I 10-lecia.
•
Zręby projektować z podziałem na działki zrębowe, bez przydziału na lata.
•
Na mapach cięć wkreślić pó jednym pasie zrębowym na II 10-lecie, jako następstwo cięć
I 10-lecia.
•
Przy drogach krajowych i wojewódzkich oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych
w miarę możliwości stosować rębnie złożone, zaś na słabych siedliskach projektować
rębnię z u p e ł n ą z pozostawieniem pasów ochronnych o szerokości
•
30-50 m.
Nie r e d u k o w a ć miąższości projektowanej do pozyskania na zrębach zupełnych
o miąższość grup i k ę p drzew pozostawionych na zrębach.
•
Przy projektowaniu działek zrębowych w y k o r z y s t y w a ć naturalne granice wyłączeń,
drogi, rowy itp.
•
Projekt lokalizacji cięć rębnych uzgodnić protokolarnie z Nadleśniczym
i przedstawicielem R D L P , przy udziale leśniczych.
•
Przyjąć nawroty cięć:
-
w gospodarstwie specjalnym i na siedliskach wilgotnych 5 - 7 lat,
-
w pozostałych lasach ochronnych minimum 5 lat,
- w lasach gospodarczych rninimum 4 lata,
- przy rębniach częściowych 3 - 1 0 lat (§ 81 zasad hodowli lasu).
U ż y t k o w a n i e -przedrebne
Rozmiar miąższościowy użytków przedrębnych określi II K T G na podstawie obliczeń:
- wg wykonania w ostatnich 5 latach,
- wg p o ł o w y przyrostu spodziewanego drzewostanów przedrębnych, to jest
wszystkich drzewostanów, w których nie planuje się użytkowania rębnego.
Podczas taksacji dla każdego drzewostanu określić: rodzaj cięcia pielęgnacyjnego
(CP, T W , TP), liczbę nawrotów i pilność wykonania zabiegu.
W zdrowych drzewostanach, głównie starszych klas wieku, o niskim i równomiernym
zwarciu i zadrzewieniu, w których został ostatnio prawidłowo wykonany zabieg
trzebieżowy oraz w innych drzewostanach nie wymagających zabiegu, nie planować
w 10-leciu cięć pielęgnacyjnych.
Cięcia dwunawrotowe oraz drzewostany, w których w 10-leciu nie planuje się
zabiegów pielęgnacyjnych uzgodnić z Nadleśniczym i przedstawić na odbiorze prac
terenowych.
10. Wytyczne w zakresie planowania hodowlanego
Lasy Nadleśnictwa Konstantynowo położone są na obszarze III krainy przyrodniczoleśnej Wielkopolsko-Pomorskiej, w 7 Dzielnicy N i z i n y Wielkopolsko-Kujawskiej,
w Mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego.
Komisja przyjmuje, w oparciu o zasady hodowli lasu z 2003 r. następujące, jednakowe
dla całego Nadleśnictwa gospodarcze typy drzewostanów i orientacyjne składy gatunkowe
upraw dla poszczególnych typów siedliskowych:
-14Typ siedliskowy
lasu
Bs
Gospodarczy typ
drzewostanu
So
Orientacyjny skład gatunkowy
uprawy
So 90, B r z i inne 10
Bśw
So
So 80, B r z i inne 20
BMśw
Db-So
So 70, Db 20, B k , Md i inne 10
BMw
Db-So
So 60, Db 20, S w , B r z i inne 20
BMb
So
So 80, Sw, B r z i inne 20
LMśw 1
Db-So
So 50, Db 30, B k , Md i inne 20
LMśw2
So-Db
Db50, So30, B k , Md i inne 20
LMw
So-Db
Db 50, So 30, Sw, Jw, Lp i inne 20
LMb
Brz-Ol
Ol 50, B r z 30, So i inne 20
Lśw
Bk-Db
Db 60, Bk 30, M d , So, Jw, Lp i inne 10
Lw
Js-Db
Db 60, Js 30, W z , O l , Jw, Sw i inne 10
Lł
Js-Db
Db 50, Js 30, W z , O l , Lp i inne 20
Ol
Ol
01 80, B r z , Js, Sw i inne 20
OIJ
Oł-Js
Js 60, Ol 30, W z , D b , B r z i inne 10
W okresie w y s t ę p o w a n i a choroby jesionu dopuszcza się stosowanie przy odnowieniach
na OIJ i Lw zamiast Js innych gatunków, jak Wz, Db, O l , Sw i in.
W obszarach natury 2000 unikać wprowadzania Bk i g a t u n k ó w obcych geograficznie.
Rozmiar poprawek i uzupełnień przyjąć w wysokości 15 % powierzchni projektowanych
zalesień, odnowień otwartych i odnowień sztucznych pod osłoną (gniazda i powierzchnie
międzygniazdowe).
Podsadzenia produkcyjne projektować głównie w drzewostanach sosnowych Ilb klasy
wieku na gruntach porolnych na siedlisku LMśw.
Wprowadzanie p o d s z y t ó w ograniczyć do zabudowy
biologicznej ważniejszych dróg,
szlaków turystycznych i okolic parkingów.
Rozmiar projektowanych podsadzeń i podszytów przedstawić na odbiorze prac
terenowych.
Melioracje agrotechniczne planować na wszystkich powierzchniach objętych
użytkowaniem rębnym.
• •
W obszarze parku krajobrazowego nie planować wprowadzania gatunków geograficznie
obcych.
Gospodarcze drzewostany nasienne przyjąć wg zaktualizowanego wykazu dostarczonego
przez Nadleśnictwo.
-1511. Przebudowa drzewostanów
Wykonawca planu przedstawi na odbiorze prac terenowych uzgodniony uprzednio
z Nadleśniczym wykaz drzewostanów do przebudowy, kwalifikując w pierwszej kolejności:
•
drzewostany o niskim zadrzewieniu i miernej j a k o ś c i technicznej,
•
drzewostany uszkodzone w stopniu 3,
•
drzewostany przeszłorębne i rębne o składzie gatunkowym niezgodnym z G T D ,
•
drzewostany bliskorębne i młodsze niezgodne negatywnie z G T D o obniżonej
produkcyjności.
W y k a z d r z e w o s t a n ó w do przebudowy w I 10-leciu zostanie przedstawiony na n K T G .
W elaboracie zamieścić uzgodniony z Nadleśniczym wykaz drzewostanów
kwalifikujących się do przebudowy, a nie objętych wykazem do przebudowy w I 10-leciu.
12. U ż y t k o w a n i e uboczne
N i e sporządzać wykazu drzewostanów do żywicowania.
N a d l e ś n i c t w o przekaże wykonawcy planu aktualny wykaz poletek łowieckich
i plantacji choinkowych.
Sporządzić m a p ę przeglądową zagospodarowania łowieckiego. Na mapie oznaczyć
trasy migracyjne zwierzyny - dane pozyskać od dr J. Kałuzińskiego,
W 2007 r b ę d z i e opracowany wieloletni łowiecki plan hodowlany - zamieścić dane
w elaboracie.
13. Wytyczne w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego
Zagadnienia zagospodarowania rekreacyjnego przedstawić na mapie przeglądowej
zagospodarowania rekreacyjnego w skali 1:20 000.
14. Ochrona lasu i ochrona przeciwpożarowa
Zinwentaryzowane podczas taksacji uszkodzenia d r z e w o s t a n ó w oraz występujące
zagrożenia przedstawić na mapie przeglądowej ochrony lasu w skali 1:20 000 i omówić
w elaboracie. O z n a c z y ć ha mapie stałe pędraczyska oraz tereny zagrożone przez pędraki.
Pozostawione na zrębach zupełnych, w uprawach i m ł o d n i k a c h kępy, pasy przy
drogach i ciekach itd., wyróżnić w opisie taksacyjnym i na mapie.
N a d l e ś n i c t w o dostarczy wykonawcy planu wykaz d r z e w o s t a n ó w wyznaczonych jako
ostoje k s y ł o b i o n t ó w .
Plan ochrony przeciwpożarowej opracować zgodnie z obowiązującą instrukcją
z 1996 r., R o z p o r z ą d z e n i e m Ministra Środowiska z 22.03.2006 r. w sprawie
-16szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego l a s ó w oraz Rozporządzeniem
Ministra Spraw W e w n ę t r z n y c h i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Oznaczyć na mapie obiekty zwiększające zagrożenie p o ż a r o w e - Unie energetyczne,
gazociągi, składowiska odpadów, ośrodki wypoczynkowe.
Plan po zaopiniowaniu przez komendy miejską i powiatowe P S P z mapą sytuacyjną
ochrony przeciwpożarowej w skali 1: 50 000 przedstawić do akceptacji na II K T G
a następnie uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim PSP w Poznaniu.
15. Rekultywacja t e r e n ó w zdewastowanych
Na gruntach N a d l e ś n i c t w a do rekultywacji przeznaczona jest wyeksploatowana
kopalnia piasku.
16. Podział na leśnictwa
Nadleśnictwo dostarczy do B U L i G L do końca 2007 roku zarządzenie Nadleśniczego
wprowadzające nowy podział na leśnictwa.
17. Szczegółowy zakres i wymagana forma map p r z e g l ą d o w y c h
Mapy przeglądowe dla obrębów wykonać w skali 1:20 000 na podkładzie mapy
topograficznej, o tematach jak niżej:
drzewostanów,
siedlisk,
-
cięć,
ochrony lasu,
zagospodarowania rekreacyjnego,
gospodarki łowieckiej.
Wykonać mapy sytuacyjno-przeglądowe Nadleśnictwa w skali 1: 50 000:
obszaru terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa i podziału administracyjnego,
funkcji lasu,
.,
ochrony przeciwpożarowej.
Mapy gospodarcze w y k o n a ć w formacie Al dla Nadleśnictwa i dla R D L P .
Komisja uznała potrzebę wykonania map gospodarczo-przeglądowych drzewostanów
i map cięć dla leśniczych.
Dla nadleśnictwa wykonać mapę przeglądową w formie atlasu.
- 17-
18. Zakres i sposoby wykonania planu
Plan urządzenia lasu składał się będzie z:
L
Elaborat,
L
Program ochrony przyrody,
\.
Opis taksacyjny wg obrębów dla Nadleśnictwa,
.
Wykazy projektowanych cięć użytkowania rębnego dla obrębów z wykazami
d r z e w o s t a n ó w d o przebudowy, K O i K D O ,
L
Operaty dla leśniczych zawierające:
opis taksacyjny.
wykazy projektowanych cięć użytkowania rębnego.
Wykonać wydruki opisów taksacyjnych dla R D L P .
19. Specyficzne zagadnienia dotyczące inwentaryzacji lasu i gospodarki leśnej
•
Inwentaryzacja lasu
Inwentaryzować gatunki dębu, przyjmując dla wydzielenia gatunek przeważający.
I n w e n t a r y z o w a ć opanowane przez chorobę jesiony.
-
Podczas taksacji inwentaryzować śródleśne oczka wodne, obszary bagienne oraz
obszary trudnodostępne i niedostępne.
Rejestrować negatywne oddziaływanie na las budownictwa, w tym adwadnianie
terenów wilgotnych pod budownictwo.
I n w e n t a r y z o w a ć naniesienia „ o b c e " (obiekty, budynki) na gruntach Nadleśnictwa
i sporządzić wykazy tych naniesień.
•
Gospodarka leśna
Przy cięciach uprzątających po rębniach złożonych przyjąć 15% wskaźnik zniszczeń
młodego pokolenia.
-
Przyjąć okresy odnowienia: dla gospodarstwa p r z e r ę b o w o - z r ę b o w e g o i lasów
ochronnych 15 lat - do ewentualnej korekty na odbiorze prac terenowych.
Wykorzystać w planie urządzenia lasu - opracowany w 2005 r. i zatwierdzony przez
Urząd Marszałkowski „Plan małej retencji".
20. Sprawy organizacyjne
Komisja zobowiązuje kierownika drużyny do szczegółowego uzgodnienia opisów
taksacyjnych i w s k a z a ń gospodarczych z Nadleśniczym przy udziale leśniczych.
Nadleśnictwo uzgodni w formie pisemnej, z w y k o n a w c ą planu, do końca września br.
wykaz m a t e r i a ł ó w źródłowych dla wykonania baz danych warstw obligatoryjnych zgodnie
-18ze standardem L M N . W miarę posiadanych przez Nadleśnictwo informacji zamieścić
podziemne elementy infrastruktury technicznej (np. światłowody).
Ustala się termin przekazania tych materiałów wykonawcy do końca grudnia 2007 r.
21. Terminy i sposoby kontroli oraz odbioru prac taksacyjnych
Po zakończeniu prac terenowych Komisja do kontroli i odbioru robót urządzeniowych
powołana przez Dyrektora R D L P przeprowadzi test zgodności p o m i a r ó w na kołowych
powierzchniach p r ó b n y c h oraz dokona odbioru prac taksacyjnych.
Protokół sporządził
mgr i n z ^ a z u m e r z Jakubiak
PrzewodrCczący Komisji
CC
c c
mgr inż. Henryk Piskonowicz
- 19-
Protokól
z posiedzenia II K o m i s j i T e c h n i c z n o - G o s p o d a r c z e j
N a d l e ś n i c t w a Konstantynowo
O b r ę b y : Konstantynowo, Podloziny
Posiedzenie II K T G dla Nadleśnictwa Konstantynowo zwołanej przez Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu odbyło się w dniu 10 października 2008 r.
w siedzibie Nadleśnictwa z udziałem przedstawicieli:
Regionalnej Dyrekcji L a s ó w P a ń s t w o w y c h w Poznaniu
-
mgr inż. Henryk Piskonowicz - Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej przewodniczący K o m i s j i
-
mgr inż. Antoni Metelski - Naczelnik Wydziału Z a s o b ó w
-
mgr inż. Waldemar Szychowiak - Naczelnik Wydziału H o d o w l i Lasu
-
mgr inż. Tomasz Markiewicz - Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
-
mgr inż. Jędrzej Górski - Gówny specjalista SL ds. urządzania lasu
-
mgr inż. Leszek Rząsa - st. specjalista ds. informatycznych
Nadleśnictwa
-
mgr inż, Wojciech Grześkowiak - Nadleśniczy
-
mgr inż. Włodzimierz Poliński - Zastępca Nadleśniczego
-
mgr inż. Maciej Włodarczak - inżynier nadzoru
inż. Małgorzata Kozaryn - specjalista SL
-
mgr inż. Łukasz
Walter - specjalista SL
-
mgr inż. Łukasz Poczekaj - instruktor techniczny
Dyrekcji Generalnej L a s ó w P a ń s t w o w y c h
-
mgr inż. Wojciech Wolcendorf - starszy specjalista
Wielkopolskiego Regionu Inspekcyjnego LP
~
dr inż. Grzegorz Nowak - Inspektor Regionalny
^
mgr inż. Jan Westerski - Inspektor LP
Zespołu Ochrony Lasu w Ł o p u c h ó w k u
-
mgr inż. Marian Załóg - starszy specjalista
-20 Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
-
mgr inż. Sylwester Wyrzykowski - Główny specjalista w Zarządzie Biura
-
mgr inż. Krzysztof Haczek - zastępca dyrektora Oddziału w Warszawie
-
mgr inż. Jerzy Chmurski - inspektor
-
mgr inż. Paweł Andrasik - kierownik drużyny ul
inż. Robert Misiorny - kierownik drużyny ul
-
mgr inż. Ryszard Mazurczak - taksator specjalista
Wielkopolskiego U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o w Poznaniu
- mgr inż. Teresa Kurek — starszy inspektor wojewódzki
Zespołu P a r k ó w Krajobrazowych W o j e w ó d z t w a Wielkopolskiego
- dr inż. Jerzy Karg - główny specjalista
Komitetu Ochrony Orłów
-
dr inż. Tadeusz M i z e r a - Wiceprezes
Starostwa Powiatowego w Kościanie
-
Zbigniew Dominiak - podinspektor
U r z ę d u Gminy Dopiewo
-
E w a Brzezińska - inspektor
Komisja po przeprowadzeniu dyskusji nad;
a) szczegółową analizą gospodarki leśnej ubiegłego okresu, przedstawioną przez
Nadleśniczego, koreferatami do tej analizy opracowanymi przez inspektora WRI LP
i kierownika drużyny ul,
b) materiałami przedstawionymi przez kierownika drużyny ul:
-
wynikami prac inwentaryzacyjnych,
-
o c e n ą w p ł y w u realizacji z a d a ń gospodarczych minionego okresu na obecny stan lasu,
-
propozycjami planu gospodarki leśnej na okres gospodarczy 2008-2017,
-
projektem aktualizacji programu ochrony przyrody dla Nadleśnictwa na okres
2008-2017
podjęła ustalenia dotyczące prac kameralnych i ostatecznego ułożenia planu urządzenia lasu
dla Nadleśnictwa.
1. Komisja stwierdza z g o d n o ś ć wykonanych prac z:
-21 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków i zasad sporządzania p l a n ó w urządzenia lasu, uproszczonych planów
urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
-
Instrukcją Urządzania Lasu z 2003 r.,
-
Zasadami H o d o w l i Lasu z 2002 r.
-
ustaleniami I K T G i narady wstępnej.
2. Komisja przyjmuje wnioski w y n i k a j ą c e z analizy gospodarki ubiegłego okresu,
zawarte w opracowaniu Nadleśniczego oraz w koreferatach inspektora L a s ó w Państwowych
i wykonawcy planu. K o ń c o w a ocena gospodarki leśnej ubiegłego okresu gospodarczego
zostanie dokonana przez Dyrektora R D L P . Ocena ta zostanie zamieszczona w elaboracie
w dziale B. „Analiza gospodarki leśnej w m i n i o n y m okresie".
3. Stan posiadania
Komisja przyjmuje stan posiadania N a d l e ś n i c t w a wg grup i rodzajów u ż y t k ó w oraz
kategorii użytkowania, przedstawiony w tabeli I.
Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi
12 843,5485 ha
w tym obręb Konstantynowo
7 913,4253 ha
obręb Podłoziny
4 930,1232 ha.
Pan Nadleśniczy w terminie do 31.12.2008 r. powiadomi R D L P o podjętych działaniach
w celu wyjaśnienia i usunięcia rozbieżności p o m i ę d z y danymi ewidencyjnymi a stanem
faktycznym o k r e ś l o n y m podczas taksacji (§ 8 pkt 9 instrukcji uL).
W elaboracie o m ó w i ć zakres wykorzystania ortofotomapy w pracach terenowych
i kameralnych.
4. Podział lasów wg kategorii ochronności
Zasięg i lokalizację lasów ochronnych przyjęto wg Decyzji Ministra Środowiska nr B O A lplo-56/1723/2000 z dnia 10 listopada 2000 r. Spośród lasów Nadleśnictwa wyodrębniono:
1. Rezerwaty
-
124,25 ha
2. Lasy ochronne
-
8 027,04 ha
w tym:
glebochronne
542,86 ha
wodochronne
5 093,68 ha
uszkodzone przez przemysł
490,96 ha
ostoje zwierząt chronionych
306,78 ha
wyłączone drzewostany nasienne
7,59 ha
w miastach i w odległości do 10 km
3
1 585,17 ha
-22 3. Lasy gospodarcze
-
Ogółem grunty leśne
-
3 725,21 ha
11876,50
ha
Zmniejszenie w obecnym planie powierzchni l a s ó w ochronnych o 14 ha w stosunku do
powierzchni określonej w decyzji jest zasadne. W ubiegłym 10-leciu drzewostany zaliczone
do lasów ochronnych - cennych przyrodniczo włączono do poszerzonego rezerwatu „Goździk
siny".
Na obszarze gruntów Nadleśnictwa występują miejsca potencjalnych konfliktów
społecznych. Zostaną one oznaczone na mapie funkcji lasu.
5. Podział na gospodarstwa
Powierzchnia leśna zalesiona wg gospodarstw przedstawia się następująco:
Konstantynowo
Podłoziny
Nadleśnictwo
Gospodarstwo
Powierzchnia leśna zalesiona- ha
specjalne
1 959,46
148,47
2 107,93
lasów ochronnych
3 244,55
2 340,40
5 584,95
zrębowe
793,72
427,44
1 221,16
przerębo wo -zrębo we
889,93
1 346,20
2 236,13
przebudowy
250,87
329,47
580,34
7 138,53
4 591,98
11 730,51
Razem
6. Przyjęte wieki rębności
W całym Nadleśnictwie przyjmuje się następujące, przeciętne wieki rębności:
Gatunek
Przeciętny wiek rębności
Db, Js
140
Bk
110
So,Md
110 obręb Podłoziny 100
Dg, Lp, Wz
100
Św, Gb, B r z , A k , O l , K I , Jw
80
O l odr., Os
60
Tp, Ols, W b
40
-23 -
7. Przyjęte etaty użytkowania rębnego i j r z e d r ę b n e g o
3
P r T y i ę t e etaty użytkowania rębnego m brul10 na I 1 0 - l e c i e są nastenuiar.eKonstantynowo
Podłoziny
Nadleśnictwo
Gospodarstwo
miąższość m3 b r u t t o
specjalne
53 831
lasów ochronnych
87 803
57 2 3 8
145 041
zrębowe
27 805
11 6 7 5
39 480
przerębowo-zrębowe
19 308
31
118
50 426
przebudów}'
25 779
36 5 9 1
62 370
214 526
136 6 2 2
351 148
Razem
53 831
Łączna miąższość użytkowania rębnego wraz z 5% przyrostem i użytkami rębnymi nie
zaliczonymi na etat wyniesie 369 509 m brutto, 287 9 4 2 m netto.
3
3
Etat użytkowania przedrębnego na bieżące 10-lecie obliczony wg połowy przyrostu
spodziewanego z wszystkich drzewostanów nie o b j ę t y c h u ż y t k o w a n i e m r ę b n y m wynosi
224 000 m netto(29,ll m /ha).W ubiegłym 10-leciu N a d l e ś n i c t w o pozyskało w użytkowaniu
3
3
3
3
przedrębnym 260 042 m netto (34,19 m /ha), w tym ostatnich 5 latach 137986 m
3
(42,76 m /ha). W związku z przewidywanym w b i e ż ą c y
m
3
] 0-leciu w dalszym ciągu
procesem zamierania j e s i o n ó w , komisja uznała etat o b l i c z o n y wg p o ł o w y spodziewanego
przyrostu za niewystarczający i zaproponowała p r z y j ę c i e etatu na poziomie zbliżonym do
wykonania w ubiegłym 10-leciu. Przewodniczący K o r r u s j i podjął decyzję o skierowaniu
wniosku do Dyrektora Generalnego L a s ó w P a ń s t w o w y c h o podwyższenie etatu obliczonego o
8% do poziomu 260 000 m netto(33,82 m /ha).
3
3
Przyjęcie p o w y ż s z e g o etatu powoduje, że relacja p r z y j ę t y c h e t a t ó w w stosunku do
zasobów wynosi 23,6%, zaś w stosunku do przyrostu b i e ż ą c e g o 102,9%.
Komisja akceptuje powierzchnię 136,39 ha d r z e w o s t a n ó w , w których nie zaprojektowano
cięć pielęgnacyjnych.
8. Wytyczne w sprawie użytkowania rębnego i r ę b n i dla poszczególnych gospodarstw
Komisja aprobuje
zaprojektowane cięcia rębnią z u p e ł n ą Ib w drzewostanach
na siedliskach lasowych, w których brak możliwości uzyskania odnowienia naturalnego
lub odnowienia sztucznego pod osłoną, ze względu na brak w drzewostanie g a t u n k ó w
docelowych, zdziczałą p o k r y w ę czy silnie rozwinięty podszyt.
W gospodarstwie l a s ó w ochronnych rębnie złożone s t a n o w i ą 70,0% powierzchni
manipulacyjnej wszystkich zaprojektowanych cięć w t y m gospodarstwie.
5
-24W gospodarstwie z r ę b o w y m zasadniczym rodzajem rębni jest Ib z szerokością pasa
zrębowego do 60 m.
W gospodarstwie przebudowy rębnie złożone stanowią 67,3% powierzchni
manipulacyjnej zaprojektowanych cięć. Komisja akceptuje zaprojektowanie w 6 przypadkach
rębni la na łącznej powierzchni 27,06 ha w zamierających drzewostanach jesionowych.
Okresy odnowienia i nawroty cięć przyjęte są zgodnie z postanowieniami I K T G .
Proponowane sposoby użytkowania rębnego uwzględniają aktualny stan lasu i jego lokalną
specyfikę.
Przy projektowaniu cięć rębnią zupełną przy drogach krajowych i wojewódzkich, przy
zbiornikach wodnych i rzekach pozostawiano pasy ochronne o szerokości 30-50nx
Plan cięć opracowano zgodnie z ustaleniami I K T G na I 10-lecie z p o d z i a ł e m na działki
zrębowe, bez przydziału na lata.
Projektowane cięcia rębne były komisyjnie analizowane z przedstawicielami R D L P
i Nadleśnictwa, przy udziale leśniczych, w dniach 5 i 6 sierpnia 2008 r.
9. Wytyczne w zakresie techniki hodowlanej
W planie przyjęto gospodarcze typy drzewostanów i orientacyjne składy gatunkowe upraw
ustalone na I K T G .
Komisja zaleca przyjęcie do planu odnowień 90% powierzchni planowanych na 10-lecie
zrębów zupełnych i o d n o w i e ń przy rębniach częściowych. Komisja akceptuje 15% wskaźnik
poprawek i uzupełnień przewidywanych dla wszystkich planowanych zalesień, o d n o w i e ń
otwartych i odnowień po rębniach częściowych,
Komisja zaleca zaliczenie do planu hodowli jako pielęgnacji młodników, czyszczeń
późnych z pozyskaniem miąższości z planu przedrębnych.
W pozostałych punktach komisja akceptuje przedstawiony projekt zadań z zakresu
hodowli lasu dla N a d l e ś n i c t w a na bieżące 10-lecie. Ostateczny, skorygowany o p o w y ż s z e
zalecenia K o m i s j i , rozmiar prac hodowlanych na 10-lecie przyjmuje się jak niżej:
odnowienia na powierzchniach otwartych
655,13 ha
zalesienia
3,22 ha
odnowienia pod osłoną:
w tym:
przy rębniach częściowych
podsadzenia produkcyjne
dolesienia luk
512,40 ha
441,20 ha
63,40 ha
7,80 ha
poprawki i uzupełnienia
(w tym 15% na gruntach proj. do odn. i zal.
183,52 ha
164,94 ha)
-25 -
wprowadzanie
podszytów
pielęgnowanie gleby
pielęgnowanie upraw ( C W )
(w tym 50% pow. proj. odnowień zrębów zupełnych i złożonych
2,77 ha
1 313,32 ha
965,41 ha
577,05 ha)
pielęgnowanie m ł o d n i k ó w (CP)
1 077,96 ha
melioracje agrotechniczne
1 187,01 ha.
10. Wytyczne w zakresie u ż y t k o w a n i a ubocznego
3
Komisja akceptuje projekt pozyskiwania do 150 sztuk choinek oraz do 6 m stroiszu
świerkowego z podszytów w zależności od potrzeb, a także propozycje dotyczące
użytkowania gruntów rolnych i zagospodarowania łowieckiego. W elaboracie podkreślić
potrzebę pozostawiania łąk śródleśnych i zobowiązania k ó ł łowieckich do ich rekultywacji.
Ponadto w elaboracie zamieścić dane o liczbie zwierzyny wpuszczonej w łowiska na terenie
poszczególnych o b w o d ó w łowieckich.
11. Wytyczne w zakresie ochrony lasu i ochrony p r z e c i w p o ż a r o w e j
Komisja przyjmuje przedstawiony projekt ochrony lasu przed szkodnikami owadzimi,
grzybami i zwierzyną. Na mapie „ochrony lasu" oznaczyć miejsca zagrożone masowym
występowaniem szkodników pierwotnych. Na mapie ochrony lasu oznaczyć stałe partie
kontrolne jesiennych poszukiwań owadów, wytypowane przez Nadleśnictwo.
W elaboracie oddzielnie wyróżnić uszkodzenia od huby i od choroby jesionu..
Komisja akceptuje przyjęcie w planie zasięgu stref uszkodzeń od przemysłowych
zanieczyszczeń powietrza wg poprzedniego planu.
Komisja aprobuje zaprezentowany plan ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa,
zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu oraz K o m e n d a n t ó w
Powiatowych PSP w Kościanie, Śremie, Grodzisku, Szamotułach i N o w y m Tomyślu.
Nadleśnictwo zaliczone zostało do I kategorii dużego zagrożenia pożarowego.
Plan przekazać do uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP
w Poznaniu.
12. Wytyczne w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego
Zagadnienia zagospodarowania rekreacyjnego opisać w elaboracie i przedstawić na
wspólnej mapie „funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego" w skali 1:50 000.
Komisja akceptuje projekt zagospodarowania rekreacyjnego.
-26-
13. Potrzeby w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego i melioracji wodnych
Komisja przyjmuje przedstawiony w referacie zakres z a d a ń wynikających z aktualnych
potrzeb.
14. Lasy nadzorowane w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa
Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na
powierzchni 1335 ha w powiecie kościańskim, poznańskim i śremskim na mocy
porozumienia ze starostami.
15. Program ochrony przyrody
Komisja zaleca wniesienie do zaprezentowanego na posiedzeniu projektu aktualizacji
opracowanego przez Nadleśnictwo w 2000 roku Programu Ochrony Przyrody następujących
zmian i uwag:
W programie zwrócić uwagę na potrzebę podawania źródeł informacji, powoływania się
na aktualne przepisy.
W elaboracie pod tabelą G T D i składów docelowych upraw zamieścić odnośnik do tabeli
orientacyjnych składów docelowych dla siedlisk cennych przyrodniczo, zamieszczonej w
programie ochrony przyrody.
Oznaczyć na mapie istniejące i projektowane szlaki konne.
N i e oznaczać na mapie lokalizacji roślin i zwierząt chronionych.
Program oprawić jako oddzielny tom. D l a Z O L w Ł o p u c h ó w k u program przekazać na
płycie C D .
Na mapach cięć dla leśniczych oznaczyć siedliska cenne przyrodniczo, stwierdzone
podczas inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej przez Nadleśnictwo.
16. Zagadnienia dotyczące wykonania planu
W dziale „Charakterystyka w a r u n k ó w ekonomicznych" elaboratu zamieścić zestawienie
ekonomicznych w s k a ź n i k ó w gospodarki leśnej (tabela X I X a ) i ramowy plan ekonomiczny
na 10 lat (tabela X L X b ) .
Przewodniczący Komisji podjął decyzję o wydruku opisów taksacyjnych dła
Nadleśnictwa, dla R D L P oraz dla leśniczych. Opisy taksacyjne dla leśniczych zostaną
oprawione razem z wydrukiem wykazu cięć rębnych.
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konstantynowo będzie się składał z następujących
elementów:
- Elaborat,
- Program ochrony przyrody,
-27 -
- Opisy taksacyjne dla o b r ę b ó w (dla Nadleśnictwa i dla R D L P ) ,
- Wykazy projektowanych cięć użytkowania rębnego dla o b r ę b ó w z wykazami
drzewostanów do przebudowy, z wykazami KO i K D O (dla Nadleśnictwa, R D L P i D G L P ) ,
- Operaty dla leśniczych zawierające opis taksacyjny i wykazy cięć rębnych,
- Tom planu ul. - na składanie opinii przez społeczność lokalną na temat projektowanych
przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zadań wynikających
z programu ochrony przyrody.
Materiały kartograficzne to:
Mapy gospodarcze w skali 1:5 000 - wydruki w formacie Al dla Nadleśnictwa i R D L P .
Mapy gospodarczo-przeglądowe w skali 1:10 000 dla leśniczych
- drzewostanów,
- projektowanych cięć rębnych.
Mapy przeglądowe w skali 1:20 000 dla o b r ę b ó w
- drzewostanów,
- siedlisk,
- projektowanych cięć rębnych,
- ochrony lasu,
- gospodarki łowieckiej,
- dróg publicznych i cieków,
- podziału na arkusze map gospodarczych.
Mapy sytuacyjne obszaru terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa w skali 1:50 000
(w kieszeni elaboratu)
- sytuacyjno-przeglądowa i podziału administracyjnego,
- funkcji lasu i zagospodarowania rekreacyjnego,
- ochrony przeciwpożarowej,
- w a l o r ó w przyrodniczo-kulturowych (w kieszeni programu ochrony przyrody).
Mapy przeglądowe drzewostanów i cięć zostaną podklejone na płótnie a mapy
drzewostanów i cięć dla leśniczych zafoliowane i podklejone na płótnie w formacie A - 5 .
Sporządzić sprawozdanie z wykonanych prac glebowo-siedliskowych i m a p ę glebowosiedliskową w skahT :5 000 dla gruntów przejętych.
B U L i G L przekaże R D L P i Nadleśnictwu podstawowe warstwy geometryczne na płycie C D .
B U L i G L Oddział w Poznaniu wystąpi w ternainie do 20.11.2008r. do C O D G i K
o wyrażenie zgody na przekazanie R D L P w Poznaniu i Nadleśnictwu zakupionych przez
B U L i G L ortofotomap, celem realizacji zadań wynikających z planu urządzenia lasu dla
-28-
Nad leśnictwa Konstantynowo
Szczegółowy wykaz obiektów geometrycznych, które zostały uwzględnione przy
opracowywaniu warstw standardu L M N , został zawarty w notatce służbowej z dnia
1.02.2008 r. spisanej w Nadleśnictwie Konstantynowo.
Protokółował:
inż. Robert Misiorny
Przewodniczący K o m i s j i
-29-
Warszawadn. 40-
2000 r.
MINISTER ŚRODOWISKA
BOA - iplo-56/1723/2000
DECYZJA
odstawie art. 16, ust. 1, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 56,
I 679) postanawia' się, co następuje:
J/.naje się za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 8041 ha,
lodzące w skład Nadleśnictwa Konstantynowo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
aianiu położone wg stanu na 01.01.1998r. jak niżej:
1) w obrębie leśnym Konstantynowo, o powierzchni łącznej 5078 ha, w tym:
a) lasy glebochronne, o powierzchni łącznej około 424 ha, w oddziałach; 182, 183, 183A, 184199, 20S, 209;
f b) lasy glebochronne, wodochronne - o powierzchni łącznej około 119, w oddziałach. 18!,
183 A, 1S5, 188, i89, 209;
c) lasy wodochronne, o powierzchni ląc2nej około 3370 ha, w oddziałach: 1-15, I5A, 16-30,
33, 34, 37-41, 42-48, 50, 52, 53, 58, 61-69, 71, 72, 73A, 74-77, 78A, 79, 80, 86-89, 92,
95, 96, 98-108, 108A, 109, 109A, 110-112, 112A, 113-121, 123, 124, 126-138, 140-161,
163-167, 169, 170, 173, 174, 177-179, 200, 208A, 210, 21 j, 213, 214, 216, 217, 219-221,
223, 227,228, 230, 233, 234, 237, 239-248, 250-257, 259, 261, 262, 264;
d) lasy wodochronne, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody - o powierzchni łącznej
około 13 ha, w oddziałach: 42, 43;
e) lasy wodochronne, stanowiące drzewostany trwale uszkodzone na skutek działalności
przemysłu - o powierzchni łącznej około 475 ha, w oddziałach: 31, 32, 35, 36, 49, 51, 5457, 73A, 74, 79-83, 89-91, 91A, 92, 95, 96, 247, 248, 250-262,264;
f)
lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, wodochronne - o
powierzchni łącznej około 122 ha w oddziałach: 59-61, 67-68, 78-80;
g) lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, stanowiące drzewostany trwale uszkodzone działalnością przemysłu - o powierzchni łącznej około 64 ha, w
oddziałach; 248-250, 252;
h)
lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, o powierzchni łącznej około
491 ha , w oddziałach: 73, 73A, 74, 84, 89, 92-97, 246, 247, 250-257, 259, 261-265;
2) w obrębie leśnym Podłoziny, o powierzchni łącznej 2963 ha, w tym:
a) lasy wodochronne, o powierzchni łącznej około 1249 ha, w oddziałach: 67, 69, 70, 73-75,
77. 79-81, 84, 85, 87, 89, 95-98, 105, 109, 110, 112, 115, 11ÓA, 128-133, 145-160, 162,
163, 165, 169-173, 175, 176, 178, 180-184, 186-198, 200, 201, 203, 214, 215, 217, 218,
220, 222-23 l, 233-237, 241-244, 262, 263;
b) lasy stanowiące drzewostany nasienne, wodochronne - o powierzchni łącznej około 8 ha, w
oddziale 179;
-30 -
-2c) lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, o powierzchni łącznej
około 71 ha, w oddziałach: 307, 108, 142, 145, 177, 187;
d) lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, wodochronne -o powierzchni łącznej około 50 ha, w oddziałach: 177, 178, 185, 187, 195, 196;
e) lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, o powierzchni łącznej około I 139
ha, w oddziałach: 1-6, 6A, 7-14, 15A, I5B, 15C, 15D, 16-19, 19A, 20-66, 86;
f) lasy położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, wodochronne - o powierzchni
łącznej około 446 ha, w oddziałach: 1-6, 8, 9, 15A, 15B, 15C, 15D, 18-20, 25-37, 39-51,
53-55, 57-64.
II. Szczegółową powierzchnię i lokalizację lasów ochronnych, w poszczególnych kategoriach
ochronności, określi plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Konstantynowo na lata 1998 - 2007.
UJ, Pozostałe lasy tego Nadleśnictwa, które dotychczas były uznane za ochronne, a nie wymienione w
pkt. I. pozbawia się charakteru ochronnego.
IV. Od decyzji niniejszej nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić
się do organu który ją wydał z wnioskiem ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji,
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ((j. t. D z . U. z
2000 r. Nr 56, poz. 679) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pismem z dnia 5.10.2000 r. wystąpił do Ministra Środowiska z wnioskiem o uznanie za ochronne 8041 ha lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwa Konstantynowo.
Przedkładany wniosek uzyskał pozytywne opinie rad gmin w odniesieniu do 6132 ha lasów wnioskowanych do uznania za ochronne ( co stanowi 76% ich powierzchni).
Negatywne opinie wydały rady gmin: Dopiewo (1124 ha), Grodzisk(200 ha), Opalenica
(585 ha) uznając za niezasadne tworzenie lasów ochronnych na ich terenie.
Lasy wnioskowane do uznania za ochronne stanowią lasy wodochronne chroniące zasoby
wód wzdłuż rzeki Mogilnica oraz na siedliskach wilgotnych, lasy stanowiące ostoję bociana czarnego
i kani rudej podlegających ochronie gatunkowej, lasy położone w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Poznania.
Wnioskowane lasy w pełni odpowiadają warunkom określonym w art. 15 ustawy o lasach
oraz w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25
sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych prowadzenia gospodarki leśnej.
W związku z powyższym uwzględniono w całości wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Wydanie niniejszej decyzji jest związane z potrzebą opracowania nowego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konstantynowo na lata 1998-2007.
Otrzymują:
1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - 3 egz.,
2. Urząd Gminy i Miasta w Śremie - 1 egz.,
3. Urząd Gminy w Brodnicy - 1 egz.,
4. Urząd Gminy i Miasta w Mosinie - 1 egz.,
5. Urząd Gminy i Miasta w Czempiniu - 1 egz.,
6. Urząd Miasta w Poznaniu - 1 egz.,
7. Urząd Gminy w Granowie - 1 egz.,
8. Urząd Gminy i Miasta w Stęszewie - 1 egz.,
9. Urząd Gminy w Komornikach - legz,,
10. Urząd Gminy w Dopiewie - 1 egz.,
] 1. Urząd Gminy i Miasta w Grodzisku Wlkp.- 1 egz.,
12. Urząd Gminy i Miasta w Opalenicy - 1 egz.,
13, Urząd Gminy i Miasta w Buku - 1 egz.,
U. Urząd Gminy w Dusznikach - 1 egz.,
15. Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym - I egz.,
16, Urząd Gminy i Miasta w Puszczykowie - 1 egz..
- 33 -
A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LASÓW
I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA
ORAZ POZOSTAŁYCH GRUNTÓW
I NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE
NADLEŚNICTWA
1.
Przestrzenne usytuowanie urządzanego nadleśnictwa oraz
krótki rys historyczny
1.1.
Przestrzenne usytuowanie lasów nadleśnictwa
Niniejszy plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Konstantynowo opracowany został
wg stanu na 01.01.2008 r. Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów: Konstantynowo oraz
Podłoziny.
Nadleśnictwo Konstantynowo z dwoma obrębami: Konstantynowo i Podłoziny powstało
z dniem 01.04.1972 r. W obecnych granicach istnieje od 1978, kiedy to przeprowadzono
korektę granic związaną z dostosowaniem do nowego podziału administracyjnego kraju.
Nadleśnictwo Konstantynowo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
(RDLP) w Poznaniu; położone jest w jego centralnej części. Graniczy od północy
z nadleśnictwami Pniewy, Łopuchówko od wschodu z nadleśnictwem Babki i Wielkopolskim
Parkiem Narodowym, od południa z nadleśnictwami Piaski i Kościan, od zachodu z
nadleśnictwem
Grodzisk.
Siedziba
nadleśnictwa
znajduje
się
w
miejscowości
Konstantynowo, poczta Pecna. Nadleśnictwem kieruje mgr inż. Wojciech Grześkowiak.
- 34 -
Zestawienie powierzchni gruntów w zarządzie Nadleśnictwa według stanu na
01.01.2008 r. przedstawia się następująco.
LASY
Obręb
Grunty leśne
Grunty związane
z gospodarką leśną
Razem
Grunty
nieleśne
Ogółem
Powierzchnia – ha
Konstantynowo
7257,6613
7257,66
246,9983
247,01
7504,6596
7504,67
408,7657*
408,76*
7913,4253*
7913,43*
Podłoziny
4618,8232
4618,84
126,7195
126,72
4745,5427
4745,56
184,5805
184,54
4930,1232
4930,10
Nadleśnictwo
11876,4845
11876,50
373,7178
373,73
12250,2023
12250,23
593,3462*
593,30*
12843,5485*
12843,53*
* w tym 1,8479 (1,85) ha gruntów we współwłasności
W powyższym zestawieniu w liczniku podano powierzchnie ewidencyjne z dokładnością
m2, zaś w mianowniku powierzchnie stanowiące sumy powierzchni wydzieleń indywidualnie
zaokrąglonych do 1 ara. Zgodnie z instrukcją u.l. w planie urządzenia lasu za wyjątkiem
Tabeli I stosowane będą powierzchnie zaokrąglone do 1 ara.
Grunty Nadleśnictwa Konstantynowo położone są w województwie wielkopolskim
na terenie następujących powiatów i gmin:
Województwo
Powiat
Gmina
Obręb
Nadleśnictwo
Konstantynowo
Podłoziny
Powierzchnia ogólna – ha
%
Wielkopolskie
grodziski
Gm. Granowo
104,9112
104,9112
0,8
Gm. Grodzisk
Wielkopolski
233,9400
233,9400
1,8
338,8512
338,8512
2,6
203,9500
1613,9263
12,6
18,0600
0,1
1631,9863
12,7
Razem powiat
grodziski
kościański
Gm. Czempiń
1409,9763
Gm. Kościan
18,0600
Razem powiat
kościański
1428,0363
203,9500
- 35 -
Województwo
Powiat
Gmina
Obręb
Nadleśnictwo
Konstantynowo
Podłoziny
Powierzchnia ogólna – ha
%
nowotomyski
Gm. Opalenica
955,3930
955,3930
7,4
Razem powiat
nowotomyski
955,3930
955,3930
7,4
267,9348
267,9348
2,1
1576,7758
1576,7758
12,3
36,4998
36,4998
0,3
3145,2868
3145,2868
24,5
0,5814
0,5814
0,5814
0,5814
<0,1
755,5932
1360,0132
10,6
602,1907
602,1907
4,7
3238,9943
6989,2825
54,5
poznański
Gm. Buk
Gm. Dopiewo
Gm. Komorniki
Gm. Mosina
Gm. Puszczykowo
W tym współwłasność
Gm. Stęszew
604,4200
Gm. Tarnowo
Podgórne
Razem powiat
poznański
W tym współwłasność
3750,2882
0,5814
0,5814
szamotulski
Gm. Duszniki
100,5900
100,5900
0,8
Razem powiat
szamotulski
100,5900
100,5900
0,8
2154,1495
1,2665
2154,1495
1,2665
16,8
0,4964
0,4964
<0,1
580,4549
580,4549
4,5
2735,1008
2735,1008
21,3
1,2665
1,2665
śremski
Gm. Brodnica
W tym współwłasność
M. Śrem
Gm. Śrem
Razem powiat
śremski
W tym współwłasność
m. Poznań
M. Poznań Grunwald
92,3447
92,3447
0,7
Razem powiat
m. Poznań
92,3447
92,3447
0,7
4930,1232
12843,5485
100,0
Ogółem województwo
wielkopolskie
W tym współwłasność
7913,4253
1,8479
1,8479
- 36 -
Odległości od siedziby nadleśnictwa do poszczególnych urzędów wynoszą:
-
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
– 28 km,
-
RDLP w Poznaniu
– 28 km,
-
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
– 28 km,
-
Urząd Gminy w Poznaniu
– 28 km,
-
Urząd Miasta w Poznaniu
– 28 km,
-
Urząd Gminy w Puszczykowie
– 14 km,
-
Urząd Gminy w Buku
– 33 km,
-
Urząd Gminy w Dopiewie
– 28 km,
-
Urząd Gminy w Komornikach
– 21 km,
-
Urząd Gminy w Mosinie
– 9 km,
-
Urząd Gminy w Stęszewie
– 18 km,
-
Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym
– 36 km,
-
Starostwo Powiatowe w Śremie
– 25 km,
-
Urząd Gminy w Śremie
– 25 km,
-
Urząd Gminy w Brodnicy
– 13 km,
-
Starostwo Powiatowe w Kościanie
– 23 km,
-
Urząd Gminy w Czempiniu
– 7 km,
-
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
– 55 km,
-
Urząd Gminy w Opalenicy
– 43 km,
-
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
– 35 km,
-
Urząd Gminy w Granowie
– 26 km,
-
Starostwo Powiatowe w Szamotułach
– 71 km,
-
Urząd Gminy w Dusznikach
– 45 km,
Położenie Nadleśnictwa ilustruje mapa zamieszczona na następnej stronie.
- 39 -
Zestawienie powierzchni lasów znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania
1
2
Lasy stanowiące własność Skarbu
Państwa
w zarządzie LP
Lasy nie stanowiące
własności Skarbu Państwa
stanow
stanow.
włas.
własność
osób. razem
osób
prawfizycznych
nych
pozostałe
razem
urządza- sąsiene
dnie parki inne
n-ctwo nctwa
P o w i e r z c h n i a
3
4
5
6
7
8
–
Lasy współwłasności
Województwo
Powiat
Gmina (część gminy)
Powierzchnia ogólna
w km2
Nadleśnictwa
Ogółem
7+10+11
Lesistość
12:2
11
12
13
h a
9
%
10
Wielkopolskie
Powiat grodziski
Gm. Granowo
66,06
103,15
103,15
27
27
130,15
2,0
Gm. Grodzisk
Wielkopolski
9,81
218,67
218,67
2
2
220,67
22,5
140,81
1507,81
1507,81
159
226,91
1734,72
12,3
4,08
17,38
17,38
17,38
4,3
57,58
897,56
897,56
897,56
15,6
8,94
0
0
67,00
67,00
67,00
7,5
Gm. i m. Buk
89,95
246,09
246,09
77,21
25
102,21
348,3
3,9
Gm. Dopiewo
106,13
1485,67
1485,67
115,34
87
202,34
1688,01
15,9
Gm. Komorniki
47,75
30,65
30,65
24,82
18
42,82
73,47
1,5
Gm. i m. Mosina
88,87
2827,11
2827,11
440,17
217
657,17
3484,28
39,2
Gm. i m. Stęszew
141,44
1276,05
1276,05
90,46
66
156,46
1432,51
10,1
Gm. Tarnowo
Podgórne
100,98
550,81
550,81
87,20
76
163,20
714,01
7,1
11,69
97,05
97,05
97,05
8,3
Gm. Brodnica
95,79
1986,9
1986,9
232,78
348,78
2335,68
24,4
Gm. i m. Śrem
56,33
544,84
544,84
131,72
131,72
676,56
12,0
51,58
86,76
86,76
563
649,76
12,6
1077,79 11876,50
11876,50
1356 2690,61
14567,11
13,5
Pow. kościański
Gm. i m. Czempiń
Gm. Kościan
67,91
Powiat nowotomyski
Gm. i m. Opalenica
Pow. poznański
Gm. Puszczykowo
Powiat szamotulski
Gm. Duszniki
Pow. śremski
116
Powiat m. Poznań
Gm. Poznań Grunwald
Ogółem
563
1334,61
- 40 -
Podział administracyjny na leśnictwa (Zarz. 25/2007 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Konstantynowo z dnia 21 grudnia 2007 r.).
Lp.
Leśnictwo
Powierzchnia – ha
( w tym powierzchnia współwłasności)
Numery oddziałów
grunty zalesione
i niezalesione
grunty związane
z gospodarką leśną
grunty
nieleśne
razem
Obręb Konstantynowo
1
Bieczyny
59-73, 73A, 74-91, 91A, 9297
947,83
33,80
44,20
1025,83
2
Będlewo
266-301
733,35
28,11
29,42
790,88
3
Brodniczka
100-108, 108A, 114-121, 131138, 143-146, 181-183, 183A,
184-207
1419,98
43,59
39,26
1502,83
4
Grzybno
1-15, 15A, 16-58, 78A, 98, 99
1596,81
68,50
91,36
1756,67
(0,51)
(0,51)
5
Czempiń
208, 208A, 209, 237-260,
260A, 261-265
6
Krajkowo
109, 109A,110-112, 112A,
113, 122-130, 139-142, 147154, 154A, 155-180, 210-212
7
Błociszewo
RAZEM OBRĘB
213-236
685,41
19,59
22,91
727,91
1338,57
40,10
154,27
1532,94
(1,34)
(1,34)
535,71
13,32
27,34
576,37
1-15, 15A, 16-73, 73A, 74-91,
91A, 92-108, 108A, 109,
109A, 110-112, 112A, 113154, 154A, 155-183, 183A,
184-208, 208A, 209-260,
260A, 261-301
7257,66
247,01
408,76
7913,43
(1,85)
(1,85)
Obręb Podłoziny
8
Więckowice
1-6, 6A, 7-14, 15A, 15B, 15C,
15D, 16-19, 19A, 20-78, 86
1788,13
51,40
67,68
1907,21
9
Wielka Wieś
79-85, 87-116, 116A, 127140, 202-205, 213-218, 248263
1565,65
33,05
79,77
1678,47
10
Dakowy Mokre
146-173
604,77
19,82
18,53
643,12
11
Woźniki
141-145, 174-201
660,29
22,45
18,56
701,30
4618,84
126,72
184,54
4930,10
11876,50
373,73
593,30
12843,53
(1,85)
(1,85)
RAZEM OBRĘB
RAZEM
NADLEŚNICTWO
1-6, 6A, 7-14, 15A, 15B, 15C,
15D, 16-19, 19A, 20-116,
116A, 127-205, 213-218, 248263
- 41 -
1.2.
Rys historyczny
Zasadnicze informacje z ubiegłych okresów gospodarczych na tle obecnego planu
urządzenia lasu przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Dane obejmują okres od I rewizji planu urządzenia lasu, kiedy to powołano Nadleśnictwo
Konstantynowo z dwoma obrębami: Konstantynowo i Podłoziny.
Obręb Konstantynowo:
Okres gospodarczy
Wyszczególnienie
jedn.
1974-1987
1988-1997
1998-2007
2008-2017
Powierzchnia ogólna (bez współwłasności)
ha
6239,71
7035,78
7095,20
7911,58
- grunty leśne bez związanych z gosp. leśną
ha
5654,04
6425,34
6517,10
7257,66
w tym zalesienia porolne
ha
29
25,17
- grunty związane z gospodarką leśną
ha
178,38
247,01
- grunty nieleśne
ha
399,72
406,91
5,12
-
w tym grunty przeznaczone do zalesienia
585,67
ha
Lasy ochronne
ha
3975,09
5078,30
5310,22
Rezerwaty (pow. leśna)
ha
102,16
103,31
116,52
Lasy gospodarcze
ha
1576,79
Miąższość drzewostanów na powierzchni leśnej
m3
Przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej
m3
Przeciętny wiek drzewostanów
lat
Wieki rębności dla podstawowych gatunków drzew
lasotwórczych
lat
1335,49
1830,92
1271279
1432269
1868162
175
201
222
257
50
55
60
64
So, Md
110
110
110
Bk
110
110
110
Db, Js
140
140
140
Św, Brz, Ol, Ak, Gb
80
80
80
Os, Ol odr
60
60
60
Tp
50
40
40
Ol sz, Sob
40
40
40
Etat użytków rębnych - roczny
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość brutto
plan
wyk
m3
plan
wyk
m3
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość netto
plan
wyk
m3
plan
wyk
ha
miąższość netto
46
56,19
34
43,68
13122
108,41
214526
10600
8257
10260
6781
8833
549
573,34
445
760,68
17604
Etat użytków rębnych - roczny
Roczny plan odnowień i zalesień
8712
14550
10824
14514
63
54,06
58
50,56
500,47
17020
88,75
- 42 -
Obręb Podłoziny:
Okres gospodarczy
Wyszczególnienie
jedn.
1974-1987
1988-1997
1998-2007
2008-2017
Powierzchnia ogólna (bez współwłasności)
ha
5866,65
5990,00
5732,64
4930,10
- grunty leśne bez związanych z gosp. leśną
ha
5362,38
5521,81
5358,12
4618,84
w tym zalesienia porolne
ha
14
12,28
- grunty związane z gospodarką leśną
ha
136,58
126,72
- grunty nieleśne
ha
237,94
184,54
9,99
3,22
w tym grunty przeznaczone do zalesienia
504,27
ha
Lasy ochronne
ha
1528,01
2962,63
2716,82
Rezerwaty (pow. leśna)
ha
14,84
7,73
7,73
Lasy gospodarcze
ha
3819,53
2387,76
1894,29
3
Miąższość drzewostanów na powierzchni leśnej
m
928972
1001144
1075181
Przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej
m3
162
172
188
233
Przeciętny wiek drzewostanów
lat
46
52
56
63
Wieki rębności dla podstawowych gatunków drzew
lasotwórczych
lat
So, Md
100
100
100
Bk
110
110
110
Db, Js
140
140
140
Św, Brz, Ol, Ak, Gb
80
80
80
Os, Ol odr
60
60
60
Tp
50
40
40
Ol sz, Sob
40
40
40
65
69,79
97,81
49
66,05
Etat użytków rębnych - roczny
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość brutto
plan
wyk
m3
plan
wyk
m3
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość netto
plan
wyk
m3
plan
wyk
ha
miąższość netto
11748
136622
9071
9505
9169
6642
7559
11191
Etat użytków przedrębnych - roczny
Roczny plan odnowień i zalesień
422
445,40
337
323,28
5534
8426
7192
11491
99
56,40
55
48,88
268,38
9120
61,02
- 43 -
Ogółem Nadleśnictwo:
Okres gospodarczy
Wyszczególnienie
jedn.
1974-1987
1988-1997
1998-2007
2008-2017
Powierzchnia ogólna (bez współwłasności)
ha
12106,36
13025,78
12827,84
12841,68
- grunty leśne bez związanych z gosp. leśną
ha
11016,42
11947,15
11875,22
11876,50
43
24,36
w tym zalesienia porolne
ha
- grunty związane z gospodarką leśną
ha
- grunty nieleśne
ha
w tym grunty przeznaczone do zalesienia
Lasy ochronne
Rezerwaty
pow. leśna
Lasy gospodarcze
1089,94
ha
43
314,96
373,73
637,66
591,45
15,11
3,22
ha
5503,10
8040,93
8027,04
ha
117,00
111,04
124,25
ha
5396,32
3723,25
3725,21
3
Miąższość drzewostanów na powierzchni leśnej
m
2200251
2433413
2943343
Przeciętna zasobność na 1 ha powierzchni leśnej
m3
169
188
205
248
Przeciętny wiek drzewostanów
lat
48
54
58
64
111
125,97
206,23
83
109,73
Etat użytków rębnych - roczny
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość brutto
plan
wyk
m3
plan
wyk
m3
miąższość netto
24870
36996
19672
18275
17762
19429
12995
13423
16393
953
1018,74
782
760.68
14520
14245
22977
21731
18016
26004
-
162
110,46
185
114
99,45
287942
Etat użytków przedrębnych - roczny
powierzchnia
plan
wyk
ha
miąższość netto
plan
wyk
m3
plan
wyk
ha
Roczny plan odnowień i
zalesień
768,85
26140
149,77
Okres do 1945 roku
Przed drugą wojną światową struktura własnościowa terenów leśnych będących obecnie
w posiadaniu Nadleśnictwa przedstawiała się następująco:
Kategoria własności
Obręb
Konstantynowo
Obręb
Podłoziny
Nadleśnictwo
Lasy państwowe
22,9%
4,1%
13,8%
Lasy majątkowe
59,5%
92,1%
75,3%
Lasy drobnej własności, poniemieckie
i grunty w użytkowaniu rolniczym
17,6%
3,8%
10,9%
- 44 -
Dawne lasy państwowe, stanowiące 13,8% ogólnej powierzchni obecnego Nadleśnictwa,
wchodziły w skład przedwojennego Nadleśnictwa Mosina. Dla lasów tych opracowane były
na lata 1924/25 – 1933/34 plany definitywnego urządzenia gospodarstwa leśnego. W 1931
roku przeprowadzono rewizję definitywnego urządzenia lasu, a na lata 1935/36–1939/40
sporządzono 5-letni plan gospodarczy.
Lasy dawnych majątków ziemskich oraz lasy drobnej własności i poniemieckie, zostały
włączone do Nadleśnictwa na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r. i ustawy o reformie
rolnej z 1945 r.
Odnośnie gospodarki okresu przedwojennego brak jest dokładnych danych. W okresie
wojny i okupacji lasy państwowe i majątkowe były pod ścisłym nadzorem okupanta, ze
szczególnym wzmożeniem eksploatacji lasów w celach wojennych. Z tego okresu nie ma
również żadnych dokładnych danych liczbowych obrazujących zakres i rozmiar zadań
gospodarczych.
Okres od 1945 do początku okresu planów prowizorycznego u.l.
W 1945 roku zostało utworzone Nadleśnictwo Sowiniec, którego nazwę w roku 1966
zmieniono na Konstantynowo. Natomiast Nadleśnictwo Podłoziny, jako jednostka
administracyjna, powstało w 1950 roku pod nazwą Nadleśnictwo Stęszew. W skład nowo
utworzonego Nadleśnictwa Stęszew weszły lasy należące od 1945 do 1950 roku do
nadleśnictw Grodzisk i Sowiniec.
W okresie tym gospodarka opierała się na ocalałych w czasie wojny planach
urządzeniowych lasów poszczególnych majątków i na ich podstawie opracowanej
prowizorycznej tabeli klas wieku, która pozwoliła na przybliżone określanie rozmiaru
użytkowania.
Z zakresu tego nie ma danych liczbowych obrazujących wyniki gospodarcze, wiadomo
jednak, że cięcia rębne prowadzone były przy zastosowaniu rębni zupełnej. Gospodarka ta
trwała do prowizorycznego urządzania, które nastąpiło w Nadleśnictwie Konstantynowo w
1949 r. w Nadleśnictwie Podłoziny w 1950 roku.
Okres prowizorycznego urządzania lasu
Plany prowizorycznego u.l. opracowano na okresy:
- Nadleśnictwo Konstantynowo od 1.10.1949 r. do 30.10.1959 r.
- Nadleśnictwo Podłoziny od 1.01.1951 r. do 31.12.1960 r.
W okresie obowiązywania planów prowizorycznego u.l. pozyskanie drewna w użytkach
rębnych zostało w tym okresie wykonane w stosunku do wyliczonych etatów:
- 45 -
- w Nadleśnictwie Konstantynowo w 126,3%,
- w Nadleśnictwie Podłoziny w 139,3%.
Użytkowanie przedrębne – pozyskanie miąższości wykonano:
– w Nadleśnictwie Konstantynowo w 104,4%,
– w Nadleśnictwie Podłoziny w 122,7%.
Na zwiększenie rozmiaru użytkowania w stosunku do planów urządzeniowych wpłynęły
okresowe plany lokalizacji cięć rębnych (3 i 5-letnie) oraz jednorazowa rewizja użytkowania
międzyrębnego, przeprowadzona w 1954 r.
Następstwem tego była konieczność opracowania okresowych planów cięć, polegających
na ograniczeniu do minimum cięć przerębowych i częściowych.
W okresie po ekspiracji operatu prowizorycznego u.l., który trwał:
- w Nadleśnictwie Konstantynowo 5 lat (od 1.10.1959 do 30.09.1964),
- w Nadleśnictwie Podłoziny 7 lat (od 1.10.1960 do 30.09.1967).
Pozyskanie użytków głównych w stosunku do etatów z prowizorycznego u.l., wynosiło
przeciętnie rocznie:
Nadleśnictwo Nadleśnictwo
Konstantynowo
Podłoziny
Użytki rębne
Użytki przedrębne
99%
98%
101%
162%
Głównym sposobem użytkowania rębnego była rębnia zupełna Ib o szerokości zrębów
40–60 m i powierzchni do 4 ha. W drzewostanach bukowych i brzozowych na siedlisku Lśw
stosowano rębnię gniazdową.
W użytkowaniu przedrębnym, tak w okresie planów prowizorycznego u.l., jak i po ich
ekspiracji, znacznie przekroczono pozyskanie miąższości.
W okresie tym wystąpiły zaniedbania cięć pielęgnacyjnych zwłaszcza w młodnikach
i drzewostanach II kl.w.
Wykonanie poszczególnych kategorii prac w zakresie hodowli lasu w okresie planów
prowizorycznego u.l. i po ich ekspiracji (w Nadleśnictwie Konstantynowo 1.10.1949–
30.09.1964, w Nadleśnictwie Podłoziny 1.10.1951–30.09.1967), wynosiło przeciętnie rocznie
łącznie dla obu nadleśnictw:
- zalesienia otwarte
– 182 ha
- odnowienia w rębni częściowej
–
6 ha
- 46 -
- dolesienia luk
– 16 ha
- poprawki i uzupełnienia
– 80 ha
- wprowadzanie podszytów
– 40 ha
- pielęgnowanie upraw
– 465 ha
- pielęgnowanie młodników
– 207 ha
- melioracje leśne
– 45 ha
Udatność upraw nie była zbyt dobra, o czym świadczy duży rozmiar poprawek
i uzupełnień.
Z najgroźniejszych szkodników owadzich, jakie wystąpiły był skośnik tuzinek, który
opanował powierzchnię około 260 ha na terenie Nadleśnictwa Podłoziny. Był on
przedmiotem badań naukowych Katedry Ochrony Lasu WSR w Poznaniu.
W obu Nadleśnictwach znaczne szkody wyrządzały zwierzęta łowne, których stan
przekroczył pojemność łowisk.
Okres definitywnego urządzania lasu
Plany definitywnego urządzenia lasu opracowano dla Nadleśnictwa Konstantynowo na
okres od 1.10.1964 do 30.09.1974 r., a dla Nadleśnictwa Podłoziny na okres od 1.10.1967 do
30.09.1977 r.
Okres gospodarki definitywnego u.l. do czasu I rewizji u.l. w 1974 r. trwał: dla obr.
Konstantynowo – 10 lat, a dla obr. Podłoziny – 7 lat).
Powierzchnia leśna wg stanu wyjściowego operatów definitywnego u.l. przedstawiała się
następująco:
Grupa lasu
Rezerwaty
Lasy grupy I
Lasy grupy II
Ogółem
Obr.
Konstantynowo
102,36
204,68
5307,90
5614,94
Obr.
Podłoziny
14,94
495,03
4774,62
5284,59
Razem
117,30
699,71
10082,52
10899,53
W lasach grupy I i II w obu byłych nadleśnictwach przyjęto następujące wieki rębności:
Db, Js
- 120 lat
So, Md, Bk
- 100 lat
Św, Gb, Brz, Ol nas
- 80 lat
Ol odr., Olsz, Os
- 60 lat
Tp, Wb
- 40 lat
- 47 -
Realizacja zadań z zakresu użytkowania głównego przedstawiała się w tym okresie
następująco:
Etat powierzchnia ha
Etat miąższościowy m3
Przygodne m3
Razem użytki rębne m3
Czyszczenia ha
Czyszczenia m3
Trzebieże ha
Trzebieże m3
Przygodne m3
Razem użytki przedrębne m3
Ogółem m3
Obr. Konstantynowo
1.10.1964–30.09.1974
(10 lat)
Użytki rębne
-73
-15782
+6020
-9762
Użytki przedrębne
-629
-588
-1758
+12866
+20877
+33155
+23393
Obr. Podłoziny
1.10.1967–30.09.1974
(7 lat)
-27
-5427
+7606
+2179
-247
-871
-1425
-10901
+18995
+7223
+9402
Gdzie
- oznacza nie wykonanie zadań etatowych
+ oznacza przekroczenie zadań etatowych
Z cięć częściowych i gniazdowych wykonano tylko: w obr. Konstantynowo 59,6%
powierzchni i 51,4% miąższości, w obr. Podłoziny 65,2 powierzchni. i 64,3% miąższości
planu operatowego.
Bilans planu i zadań z zakresu hodowli lasu przedstawiał się następująco (pow. w ha
w stosunku do planu operatowego):
Odnowienia płazowin i halizn
Odnowienia zrębów bieżących
Zalesienia gruntów do zalesienia
Zalesienia nieużytków
Odnowienia pod osłoną
Dolesienia luk
Podsadzenia
Poprawki i uzupełnienia
Wprowadzenie podszytów
Pielęgnowanie upraw
Pielęgnowanie młodników
Melioracje agrotechniczne
Melioracje wodne
Obr. Konstantynowo
1.10.1964–30.09.1974
-30
-59
+119
-53
-2
-21
+228
-426
+1507
+110
+214
-1
Obr. Podłoziny
1.10.1967–30.09.1974
+28
-4
+67
+6
-48
-7
-36
-28
+7
+393
+261
255
-26
- 48 -
Upraw zgodnych ze składem pożądanym w okresie operatowym powstało w obr.
Konstantynowo 44%, w obr. Podłoziny 51%. Upraw częściowo zgodnych ze składem
pożądanym w obr. Konstantynowo 47%, w obr. Podłoziny 28%. Upraw niezgodnych ze
składem pożądanym powstało w obr. Konstantynowo 8%, w obr. Podłoziny 15%. Upraw
przepadłych w obr. Konstantynowo 1%, w obr. Podłoziny 6%.
Znaczących szkód od owadów, grzybów, pożarów i innych czynników nie stwierdzono.
Odrębne Nadleśnictwa Konstantynowo i Podłoziny istniały do dnia 1.04.1972 r,, kiedy to
w ramach reorganizacji złączono je w jedno – Nadleśnictwo Konstantynowo.
Okres I rewizji planu urządzenia lasu
W roku 1974 w obr. Konstantynowo, a w 1975 r. w obr. Podłoziny wykonano plan I
rewizji planu urządzenia lasu wg stanu na 1.10.1974 r.
W związku z reorganizacją administracji państwowej dokonano w 1978 r. aktualizacji
granic lasów dostosowując je do granic administracji ogólno-państwowej.
Dla obrębów w zmienionych granicach opracowano korektę planów. W stosunku do
stanów operatowych dokonano następujących zmian powierzchniowych:
– w obr. Konstantynowo do 5653,13 ha powierzchni leśnej (wg operatu) przyłączono
z Nadleśnictwa Kościan 703,16 ha z PFZ 122,93 ha.
– w obr. Podłoziny do 5362,61 ha pow. leśnej przyłączono(wg operatu) z obr. Biedrusko
73,77 ha, z PFZ 15,55 ha.
Ogółem po zmianach powierzchniowych w Nadleśnictwo Konstantynowo zarządzało
na 11931,15 ha powierzchni leśnej.
Pozyskanie drewna w okresie I rewizji przedstawiało się następująco:
Rodzaj użytkowania
Użytkowanie rębne
Użytkowanie przedrębne
Razem
W okresie
operatowym
(1974–1983)
149854
(82% etatu)
216345
(149,1% etatu)
366199
(111,7% etatu)
Po ekspiracji
operatu
(1984–1987)
W latach
1974–1987
32082
181936
87889
304234
119971
486170
W ramach prac hodowlanych w okresie operatowym i po ekspiracji 1974–1987,
wykonano następujące czynności:
– odnowienia i zalesienia otwarte
1175,54 ha
– odnowienia i zalesienia pod osłoną 131,69 ha
- 49 -
– podsadzenia
72,03 ha
– poprawki i uzupełnienia
761,92 ha
– dolesienie luk
25,06 ha
– wprowadzanie podszytów
424,67 ha
– pielęgnowanie gleby
4774,33 ha
– pielęgnowanie upraw i młodników 4358,19 ha
– melioracje agrotechniczne
863,27 ha
– nawożenie
1558,63 ha
Na terenie Nadleśnictwa było: 96,09 ha upraw plantacyjnych, 656,12 ha drzewostanów
nasiennych gospodarczych oraz 7,59 ha wyłączonych. Zapotrzebowanie na materiał
sadzeniowy zaspokajała szkółka zespolona o pow. 7,50 ha oraz szkółki gospodarcze o łącznej
powierzchni 1,01 ha.
W omawianym okresie wystąpiła gradacja brudnicy mniszki. Dokonano oprysków
środkami chemicznymi (Decis 25EC) następujące powierzchnie drzewostanów:
W 1981r. – 900 ha, w 1982 r. – 9160 ha, w 1983 r. – 8730 ha.
Po wygaśnięciu gradacji pojawiły się szkodniki wtórne, głównie cetyńce i przypłaszczki.
W okresie 1984–87 pozyskano ok. 110 tys. m3 drewna posuszowego.
Z innych znaczących czynników szkodotwórczych w tym okresie to huba korzeni (grunty
porolne) i uszkadzanie upraw i młodników przez zwierzynę.
Okres II rewizji planu urządzenia lasu
Okres II rewizji planu urządzenia lasu obejmował w Nadleśnictwie Konstantynowo lata
1988–1997. Nadleśnictwo wg stanu na 1.01.1988 r. zarządzało na 11947,15 ha powierzchni
leśnej
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konstantynowo na okres 1988–1997 został
wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.
Pozyskanie drewna w okresie II rewizji przedstawiało się następująco:
Pozyskanie
Rodzaj użytkowania
planowe
przygodne
udział
przygodnych
Użytkowanie rębne
120015
14211
10,6
Użytkowanie przedrębne
105611
74550
41,4
Razem
225626
88761
28,2
łącznie
(% etatu)
134226
(69,9)
180161
(130,0)
314387
(92,0)
udział
użytkowania
42,7
57,3
100,0
- 50 -
Duży udział użytków przygodnych związany był z osłabieniem drzewostanów po suszy
z początku lat 90-tych, a zwłaszcza po suchym i upalnym lecie z 1992 r. W lasach
nadleśnictwa duże szkody wyrządziły też huraganowe wiatry w latach 1993, 1994 oraz 1997.
W ramach prac hodowlanych wykonano w tym okresie następujące czynności
w rozmiarze:
– odnowienia i zalesienia otwarte
– odnowienia i zalesienia pod osłoną
960 ha
50 ha
– podsadzenia
115 ha
– poprawki i uzupełnienia
639 ha
– dolesienie luk
– wprowadzanie podszytów
22 ha
159 ha
– pielęgnowanie gleby
3489 ha
– pielęgnowanie upraw i młodników
3463 ha
– melioracje agrotechniczne
– nawożenie
96 ha
1 ha
W latach 1988–1997 nie wystąpiła gradacja szkodników, która wymagałaby zwalczania
chemicznego. Najbardziej uciążliwe były szkody od przypłaszczka granatka i susówki
dębówki. W uprawach uciążliwy był szeliniak sosnowiec. W niektórych uprawach był on
zwalczany chemicznie. Od 1995 r. na terenie leśnictw: Wielka Wieś i Będlewo nastąpiły
wzmożone rójki chrabąszcza majowego. W uprawach i młodnikach występowały szkody od
zwierzyny łownej. Stan jej w omawianym okresie znacznie przekraczał pojemność łowisk.
Uprawy wymagały ochrony przed zgryzaniem. Chroniono je repelentami chemicznymi,
osłonkami, palikowaniem i grodzeniem całych upraw. Według stanu na koniec 1997 r.
ogrodzonych było 53 ha upraw.
Z użytkowania ubocznego prowadzona w zasadzie była tylko gospodarka łowiecka.
Pozyskiwano też niewielkie ilości choinek około 200 szt. rocznie.
Okres III rewizji planu urządzenia lasu
Okres III rewizji planu urządzenia lasu obejmował lata 1998–2007. Nadleśnictwo wg
stanu na 1.01.1998 r. zarządzało na 11875,22 ha powierzchni leśnej. Operat na ten okres
opracowało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.
Gospodarkę leśną za ten okres przedstawiono w osobnym rozdziale niniejszego
elaboratu: Analiza gospodarki przeszłej.
- 51 -
1.3.
Opis dokumentacji prawnej stanu posiadania
1.3.1. Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa według
rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania, zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
Wszystkie grunty Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwa, zostały ujęte
w planie u.l. zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze gruntów wykonanym przez Biuro
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu dla potrzeb niniejszego planu.
Nadleśnictwo Konstantynowo zarządza gruntami Skarbu Państwa leżącymi na 1592
działkach w 105 obrębach ewidencyjnych, 16 gminach i miastach, w 6 powiatach.
Działki, oprócz wymienionych poniżej, mają uregulowany stan prawny, – mają założone
księgi wieczyste.
Gmina
Obręb
ewidencyjny
Adres
administracyjny
M Śrem
Tarnowo
Podgórne
M. Śrem
Rumianek
30-26-044-0007
30-21-172-0012
Granowo
Granowo
30-05-012-0003
Granowo
Niemierzyce
30-05-012-0008
Granowo
Strzępiń
30-05-012-0010
Nr
Działki
Powierzchnia
49
58
0,4964
0,77
5145/1
5145/2
5144/1
5144/2
5142/1
5142/2
5143
24,06
1,85
20,28
2,59
27,96
5,83
14,83
Leśnictwo
Oddział
Pododdział
Błociszewo
Więckowice
213h
67o
Wielka Wieś
145
Wielka Wieś
144
Wielka Wieś
142
Dwie działki są sporne. Dane tych działek zamieszczono poniżej.
Gmina
Czempiń
Tarnowo
Podgórne
Obręb
ewidencyjny
Gorzyce
Swadzim
Adres
administracyjny
30-11-025-0006
30-21-172-0015
Nr
Działki
7260cz3
195cz2
Rodzaj
użytku
Ls
Ls
Powierzchnia
0,10
1,87
Leśnictwo
Czempiń
Więckowice
Oddział
Pododdział
260j
15Ac, 15Ad
Stwierdzone podczas taksacji rozbieżności stanu na gruncie z danymi ewidencyjnymi
z rejestru gruntów zostały zgłoszone Nadleśnictwu w protokóle rozbieżności. Nadleśniczy
podjął decyzję o formie ujęcia tych gruntów w planie urządzenia lasu. Do 31.12.2008 r. Pan
Nadleśniczy powiadomi RDLP o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia i usunięcia tych
rozbieżności. Wszystkie grunty Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwa
zostały ujęte w planie u.l. zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze gruntów wg stanu na
01.01.2008 r.
- 52 -
Skarb Państwa zarządzany przez Nadleśnictwo Konstantynowo posiada udziały w trzech
działkach. Dane tych działek zamieszczono poniżej.
Obręb
ewidencyjny
Adres
administracyjny
Nr
Działki
Użytek
Brodnica
Jaszkowo
30-26-012-0009
5154/3
B
0,5065
Brodnica
Jaszkowo
30-26-012-0009
5160/1
B
0,7600
Puszczykowo
Puszczykowo
30-21-021-0001
2168
B
0,5814
Gmina
Powierz
-chnia
Udział
1119
4801
1121
3794
41581
205170
Leśnictwo
Oddział
Pododdział
Krajkowo
Krajkowo
154n
160h
Grzybno
4h
1,8479
Grunty we współwłasności opisano w opisach taksacyjnych. Powierzchni nie
redukowano udziałem.
Na trzech działkach Skarbu Państwa będących w zarządzie nadleśnictwa ciąży
ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa. Dane dotyczące tych praw
przedstawiono w tabeli.
PowierzAdres
Nr działki,
nieruchomości,
chnia
na której
do której
Kategoria służe- Księga
Obręb
Nr działki
ciąży
Lp.
Leśnictwo Oddział
Gmina
użytku bności wieczysta
prowadzi
ewidencyjny zabudowanej
służebność
(ha)
służebność
gruntowa
gruntowa
Szewce
ul. Leśna 1
1
62-060
Stęszew
2
Otusz 49
62-074 Buk
Słupia
ul. Szkolna 8
3
62-060
Stęszew
Buk
Szewce
483/2
483/1
Ls
39756
Dakowy
0,110 Grodzisk
Mokre
Wlkp.
146
Buk
Otusz
237/2
237/1
Ls
39971
Wielka
0,004 Grodzisk
Wieś
Wlkp.
109
Stęszew Słupia
275/1
275/2
Ls
40939
Wielka
0,010 Grodzisk
Wieś
Wlkp.
132
Na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Konstantynowo zlokalizowano
obiekty będące własnością innych podmiotów. Wykaz tych obiektów zamieszczono poniżej.
Lokalizacja
Lp.
leśnictwo
1
2
Użytkownik
(pododdział)
73A, 83, 82
Bieczyny
Obiekt
oddział
91Ag
wodociąg
przepompownia ścieków dla
kanalizacji sanitarnej w Pecnie
Aquanet S.A.
Aquanet S.A.
- 53 Lokalizacja
Lp.
Obiekt
oddział
leśnictwo
Użytkownik
(pododdział)
przepompownia ścieków dla
3
5j
kanalizacji sanitarnej w
Aquanet S.A.
Mosinie
4
5
Grzybno
6
4a
przepompownia ścieków
Aquanet S.A.
15A
kolektory sanitarne
Aquanet S.A.
3, 6, 10
kolektor kanalizacji sanitarnej
dla wsi Baranówko i Sowinki
Aquanet S.A.
otwory badawczo-obserwacyjne
7
1, 3, 10, 99
do monitorowania jakości wody
Aquanet S.A.
pitnej
8
246b
gazociąg średniego ciśnienia
KRI S.A
9
246b
przepompownia ścieków
Urząd Gminy Czempiń
10
246b
kolektor sanitarny
Urząd Gminy Czempiń
rurociąg tłoczny kanalizacyjny i
Urząd Gminy Brodnica
11
Czempiń
Błociszewo
220k
12
6Ab,d,g
13
8
14
6A
15
Więckowice
15Aa,b
16
15D
17
6
18
53
19
213
20
21
Wielka Wieś
Dakowy
Mokre
129; 130
167
wodociąg
instalacja gazociągu
budowa linii
telekomunikacyjnej
instalacja linii
telekomunikacyjnej
instalacja gazociągu
instalacja linii
telekomunikacyjnej
instalacja linii
telekomunikacyjnej
instalacja linii
telekomunikacyjnej
budowa linii światłowodowej
instalacja linii
telekomunikacyjnej
budowa linii światłowodowej
Wielkopolska Spółka Gazownictwa
Netia S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Wielkopolska Spółka Gazownictwa
Telekomunikacja Polska S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Exatel S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Telefony Opalenickie S.A.
- 54 -
Zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych
i kategorii użytkowania, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju przedstawia tabela I
zamieszczona na końcu niniejszego opracowania w części tabelarycznej. Podsumowanie tej
tabeli dla obrębów i nadleśnictwa przedstawia poniższe zestawienie:
LASY
GRUNTY LEŚNE
Jednostk
a
ZALESIONE
drzewostany
Grunty
związane
z gospodarką
leśną
NIE ZALESIONE
plantacje
drzew
nasienne
RAZEM
do
odnowienia
W produkcji
ubocznej
pozostałe
razem
7138,5300
43,6600
7,8000
67,6713
119,1313
246,9983
7504,6596
4591,9632
14,05
2,0700
10,7400
26,8600
126,7195
4745,5427
57,7100
9,8700
78,4113
145,9913
373,7178
12250,2023
razem
Obręb Konstantynowo
ha
7138,5300
Obręb Podłoziny
ha
4591,9632
Nadleśnictwo
ha
11730,4932
11730,4932
%
95,76
95,76
0,47
0,08
0,64
1,19
3,05
100
%
91,35
91,35
0,45
0,08
0,61
1,14
2,9
95,39
GRUNTY NIELEŚNE
(w tym powierzchnia współwłasności)
Jednostka
zadrze
wione
użytki
rolne
grunty
pod wodami
użytki
ekolog.
grunty
zabudowane
i zurbanizowane
tereny
różne
OGÓŁEM
nieużytki
RAZEM
Obręb Konstantynowo
ha
1,1300
286,8652
6,5766
5,5079
10,4600
7913,4253
98,22
406,9178
1,1500
62,3154
184,5805
4930,1232
6,6640
160,5354
591,4983
12843,5485
(1,8479)
(1,8479)
Obręb Podłoziny
ha
1,4713
119,6437
Nadleśnictwo
ha
2,6013
406,5089
6,5766
10,4600
(1,8479)
(1,8479)
%
0,44
68,73
1,11
1,77
0
0,81
27,14
100
%
0,02
3,17
0,05
0,08
0
0,04
1,25
4,61
100
Dodatkowo nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności
Skarbu Państwa na powierzchni 1335 ha w powiecie kościańskim, poznańskim i śremskim na
mocy porozumień ze starostami.
- 55 -
1.3.2. Aktualny stan powierzchni gruntów nadleśnictwa w porównaniu ze
stanem na początku ubiegłego okresu gospodarczego
Ogólne zestawienie zmian powierzchni przedstawia się następująco:
Stan na
1
Obręb Konstantynowo
Obręb Podłoziny
Powierzchnia w ha
Nadleśnictwo
2
3
4
1.01.1998 r.
7095,20
1.01.2008 r.
7911,5774
+ 1,8479*
+816,3774
+1,8479*
Różnica
5732,64
4930,1232
-802,5168
12827,84
12841,7006
+1,8479*
+13,8606
+1,8479*
* grunty we współwłasności
Powyższe zmiany nastąpiły wskutek:
− przyjęcia gruntów z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), od
Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Poznaniu, od Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Śremie.
− sprzedaży zbędnych osad i nieruchomości,
− przekazania gruntów pod autostradę A2,
− zwrotu gruntów parafii Błociszewo,
− przejścia gruntów leśnictwa Będlewo z obrębu Podłoziny do obrębu
Konstantynowo,
− pozostałych ruchów gruntów wynikających z odnowienia ewidencji gruntów,
pomiarów uzupełniających, korekt.
Szczegółowe wykazy zmian powierzchniowych z podaniem numerów protokółów
zdawczo-odbiorczych i powierzchni zmian znajdują się w dokumentacji stanu posiadania
Nadleśnictwa.
1.3.3. Podział powierzchniowy
Zmiany w podziale powierzchniowym nastąpiły w wyniku przeniesienia leśnictwa
Będlewo, oddziały 206–212, 219–246 oraz oddziału 247 z leśnictwa Wielka Wieś – obręb
Podłoziny – do obrębu Konstantynowo. Nastąpiły, w związku z tym, zmiany w numeracji
oddziałów: w obrębie Podłoziny występuje nieciągłość numeracji, brak jest oddziałów
o numerach 206–212, 219–247. W obrębie Konstantynowo przeniesione oddziały dostały
ostatnie numery od 266 do 301. Niewielkie powierzchnie gruntów przyjętych przyłączono do
- 56 -
najbliżej położonych oddziałów. Szczegółowe zmiany numeracji oddziałów zestawiono
poniżej.
Stara numeracja
Leśnictwo
Będlewo
Wielka Wieś
Nr
oddziału
206
207
208
209
210
211
212
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Obręb
Konstantynowo
Podłoziny
Obręb
Obecna numeracja
Leśnictwo
Będlewo
Nr
oddziału
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
- 57 -
Numeracja oddziałów, ich liczba i przeciętna powierzchnia oraz liczba i przeciętna
powierzchnia pododdziałów wg obrębów i dla Nadleśnictwa przedstawia się następująco:
Podstawowa numeracja
oddziałów
Numery dodatkowe
Obręb
Liczba
oddziałów
Przeciętna pow.
oddziału
ha
Liczba
pododdz.
Przeciętna pow.
pododdziału
ha
312
25,36
2614
3,02
223
22,11
1664
2,89
535
24,00
4278
2,92
1-301
15A, 73A, 91A 108A, 109A,
Konstantynowo
112A, 154A, 183A, 208A,
260A
1-205, 213-218, 248-263
Podłoziny
6A, 15A, 15B, 15C, 15D,
19A,116A
Razem Nadleśnictwo
2.
Charakterystyka warunków przyrodniczych w zasięgu
działania Nadleśnictwa
2.1.
Przynależność do krainy, dzielnicy przyrodniczo-leśnej
i mezoregionów
Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990) opartej na
właściwościach
ekologiczno-fizjograficznych
warunkujących
potencjalne
możliwości
rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Konstantynowo znajduje się na terenie
następujących krain i dzielnic:
− Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III),
− Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (III. 7),
− Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego (III. 7.b).
2.2.
Położenie geograficzne i wysokościowe
Nadleśnictwo Konstantynowo geograficznie położone jest między 16°25’ a 17°00’
długości geograficznej wschodniej i między 51°00’ a 52°31’ szerokości geograficznej
północnej.
Według
regionalizacji
fizyczno-geograficznej
(Kondracki
2000)
ukształtowaniu i strukturach geologicznych tereny nadleśnictwa zaliczono:
opartej
na
- 58 -
Regiony fizycznogeograficzne
Obszar
Podobszar (Megaregion)
E UROPA Z ACHODNIA
Pozaalpejska (Pohercyńska) Europa
Środkowa (północna część Europy
Środkowej)
PodproWincja
Prowincja
Makroregion
1 – 924.3
Mezoregiony
Niż Środkowoeuropejski
31
Pojezierza Południowobałtyckie
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie
Pojezierze Poznańskie
Poznański Przełom Warty
Dolina Środkowej Obry
Kotlina Śremska
Równina Kościańska
2.3.
Symbol
dziesiętny
315
315.5
315.51
315.52
315.63
315.64
315.83
Rzeźba terenu
Rzeźba terenu Nadleśnictwa Konstantynowo została ukształtowana w okresie ostatniego
zlodowacenia, w okresie recesji i postoju lądolodu w fazie leszczyńskiej i poznańskiej oraz
w holocenie. Najwyższe wzniesienie stanowią Wzgórza Pożegowskie na północ od Mosiny
(123,8–125,0 m n.p.m.) będące wysuniętymi na południe wzgórzami moreny czołowej fazy
poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Najniższe obniżenie morfologiczne terenu stanowi
dolina rzeki Warty, która ma rzędną ok. 55 m n.p.m. Poza obszarem wzgórz morenowych
i krawędzi pradoliny i dolin rzecznych obszar w zasięgu nadleśnictwa jest płaski i jego spadki
nie przekraczają 2o.
2.4.
Warunki glebowe
Warunki glebowo-siedliskowe zostały rozpoznane wg stanu na 1992 r. przez Zakład
Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych w Poznaniu. Powstał operat glebowosiedliskowy wraz z mapami. Dane z tego operatu zostały dostosowane do obowiązującej
dzisiaj klasyfikacji gleb leśnych i wykorzystane w opracowaniu niniejszego planu. Na
gruntach nowoprzyjętych i gruntach zalesionych warunki glebowe zostały określone przy
obecnych pracach urządzeniowych. Zestawienie typów gleb występujących w lasach
nadleśnictwa przedstawiono poniżej.
- 59 -
Typ gleby
Arenosole
Gleby industro- i urbanoziemne
Gleby bielicowe
Gleby brunatne
Czarnoziemy
Czarne ziemie
Gleby gruntowoglejowe
Gleby murszowe
Mady rzeczne
Gleby murszowate
Gleby opadowoglejowe
Gleby płowe
Pararędziny
Gleby rdzawe
Rankery
Gleby torfowe
Ogółem
Powierzchnia
Razem w tym porolne
138,84
10,58
23,86
7,49
3862,38
1119,98
1721,14
224,31
1,77
2133,16
132,56
19,06
103,51
6,24
94,24
4,72
281,53
38,43
4,52
184,13
43,46
55,70
3230,22
1135,67
6,12
16,62
0,71
11876,50
2734,06
Udział
1,2
0,2
32,5
14,5
< 0,1
18,0
0,1
0,9
0,8
2,4
< 0,1
1,5
0,5
27,2
0,1
0,1
100,0
Na gruntach Nadleśnictwa Konstantynowo największy udział mają najczęściej spotykane
w polskich lasach gleby bielicowe i rdzawe, łącznie 59,7%. Duży udział mają jednak gleby
żyźniejsze: czarne ziemie i gleby brunatne, razem 32,5%. Znaczenie mają jeszcze gleby
murszowate, płowe oraz arenosole. Inne nie mają udziału większego niż 1%.
Gleby bielicowe – są to gleby piaszczyste, których skałą macierzystą są piaski różnych
utworów geologicznych, niekiedy podścielone gliną. Na tych glebach najczęściej występują
siedliska BMśw i Bśw. Dominuje tu forma rozkładu próchnicy moder butwinowy rzadziej
butwina typowa. Wśród gleb bielicowych najczęściej mamy do czynienia z glebami
bielicowymi właściwymi. Gleby bielicowe przeważają w leśnictwach: Brodniczka, Grzybno,
Krajkowo.
Gleby rdzawe – wykształciły się głównie z piasków wodnolodowcowych, rzadziej
z piasków zwałowych, a sporadycznie z piasków rzecznych. Sporadycznie, w charakterze
skały podściełającej występują gliny zwałowe. Na tych glebach najczęściej występują
siedliska BMśw, LMśw, rzadziej Bśw. Dominuje tu forma rozkładu próchnicy moder
butwinowy rzadziej moder typowy lub butwina typowa. Najczęściej wśród gleb rdzawych
wyróżniono podtyp gleby rdzawe właściwe. Najwięcej gleb rdzawych występuje
w leśnictwach: Więckowice, Wielka Wieś, Brodniczka i Krajkowo.
Czarne ziemie – warunkami koniecznymi do ich powstania są: duży stopień
uwilgotnienia wodami gruntowymi oraz obecność w skale macierzystej pewnej ilości
węglanów i minerałów ilastych niezbędnych do tworzenia wraz glebową materią organiczną
- 60 -
trwałych kompleksów humusowo-ilastych. Gleby te wykształciły się głównie z piasków
wodnolodowcowych, piasków rzecznych holoceńskich plejstoceńskich oraz glin zwałowych
i rzecznych. Na tych glebach najczęściej wyróżniono siedliska Lw oraz olsów rzadziej LMśw
i Lśw. Dominuje tu forma rozkładu próchnicy mul typowy oraz moder mulowy. Najczęściej
tutaj wyróżniono podtyp gleb czarne ziemie właściwe. Najwięcej omawianych gleby
występuje w leśnictwach: Bieczyny, Dakowy Mokre, Woźniki, a także Czempiń
i Więckowice.
Gleby brunatne – wytworzone zostały głównie z glin zwałowych oraz piasków
zwałowych, rzadziej piasków wodnolodowcowych podścielonych gliną zwałową. Na tych
glebach dominują siedliska Lśw oraz LMśw rzadziej Lw i LMw. W lasach nadleśnictwa,
wśród gleb brunatnych największy udział mają gleby brunatne wyługowane. Gleb brunatnych
najwięcej jest w leśnictwach: Wielka Wieś, Dakowy Mokre, Będlewo.
Gleby murszowate – wykształciły się w wyniku procesu murszotwórczego (w warunkach
dużych wahań poziomu wód gruntowych i odpowiednio przebiegających przemiennie
procesów aerobowych i anaerobowych materia organiczna ulega humifikacji i częściowej
mineralizacji. Podłoże mineralne tych gleb stanowią zarówno utwory piaszczyste, pylaste jak
i gliny. Na terenie nadleśnictwa są głównie elementem siedlisk LMw, Ol i OlJ. Spotyka się je
na większej powierzchni w leśnictwach: Będlewo, Grzybno, Woźniki.
Gleby płowe – ich charakterystyczną cechą jest proces płowienia, w którym następuje
wymywanie węglanu wapnia, minerałów ilastych oraz częściowo wodorotlenków żelaza i
glinu z wierzchnich warstw gleby. Frakcje te osadzają się w głębszych poziomach tworząc
najczęściej silnie spoisty poziom wmycia. Skałą macierzystą są często utwory pyłowe. Gleby
płowe są składowymi siedlisk Lśw i LMśw. W nadleśnictwie występują w leśnictwach:
Błociszewo i Wielka Wieś.
Arenosole - są to gleby słabo wykształcone, wytworzone z piasków wydmowych i ze
zwydmionych piasków sandrowych, o składzie granulometrycznym piasków luźnych
i odczynie kwaśnym w powierzchniowych poziomach. Z tymi glebami związane jest
przeważnie siedlisko Bśw. Arenosole występują głównie w leśnictwie Grzybno.
- 61 -
2.5.
Warunki wodne
Pod względem hydrograficznym obszar Nadleśnictwa Konstantynowo położony jest
w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczu Odry w zlewni Warty.
Podstawowym ciekiem leżącym na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo oprócz Warty,
która stanowi wschodnią granicę zasięgu, jest Kanał Mosiński. Został on zbudowany w latach
1799–1806 w celu obniżenia zwierciadła wody na przyległych obszarach oraz usprawnieniu
odpływu wody z Łęgu Obrzańskiego. Z innych cieków należy wymienić Kanał
Szymanowski, Olszynki, Obry, oraz rzeczki Mogielnica, Samica i Wirenka. Obszar
Nadleśnictwa obfituje w wody stojące. Znajduje się tu szereg jezior rynnowych, największe z
nich to: Strykowskie, Niepruszewskie, Lusowskie, Tomickie, Dębno, Lipno. Oprócz
wymienionych jezior, poza zasięgiem, ale w wewnętrznych enklawach Wielkopolskiego
Parku Narodowego leżą duże jeziora, są to jeziora: Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie,
Wielkowiejskie,
Chomęcińskie,
Budzyńskie,
Rosnowskie,
Jarosławieckie,
Małe
i Trzcielińskie. Uzupełnieniem wód powierzchniowych są mniejsze naturalne i sztuczne
zbiorniki wodne, wody starorzecza Warty oraz sieć rowów melioracyjnych.
2.6.
Klimat
Obszary zajmowane przez Nadleśnictwo Konstantynowo położone są według A. Wosia
(Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1999) w XVIII – Środkowowielkopolskim regionie
klimatycznym w Dzielnicy Środkowej.
Podstawowe dane klimatyczne dla rejonu Nadleśnictwa Konstantynowo pochodzą ze
Stacji Synoptycznej Poznań-Ławica i dotyczą wielolecia 1998–2007.
średnia roczna temperatura powietrza ........................9,4ºC
średnia roczna suma opadów ......................................538 mm
długość okresu wegetacyjnego ................................... 210–220 dni
najzimniejszy miesiąc ................................................ styczeń ( - 0,3ºC)
najcieplejszy miesiąc ................................................. lipiec (19,4ºC).
- 62 -
.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Temperatura
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Opady w mm
Charakterystyka warunków klimatycznych
12
miesiące
Średnia wieloletnia wysokość temperatur
Średnia wieloletnia wysokość opadów
Warunki klimatyczne obszaru Nadleśnictwa Konstantynowo są dość trudne do
prowadzenia gospodarki leśnej. Niski udział opadów, szczególnie w ostatnich latach
występujące długie okresy bezdeszczowe w sezonie wegetacyjnym mają negatywny wpływ
na wzrost nowo sadzonych upraw. Wpływa to również na duże zagrożenie pożarowe
w lasach. Do tego dochodzą również występujące lokalnie szkody powodowane przez wiatr.
2.7.
Typy siedliskowe lasu
Zestawienie powierzchni leśnej wg siedliskowych typów lasu obrębami i dla
Nadleśnictwa przedstawia się następująco:
Typ
siedliskowy
lasu
Obręb
Konstantynowo
ha
Nadleśnictwo
Podłoziny
%
ha
Bs
2,83
<0,1
Bśw
971,3
13,4
21,74
BMśw
3195,56
44,0
BMw
13,41
0,2
BMb
3,67
0,1
LMśw
1440,82
19,9
1022,52
LMw
110,89
1,5
221,75
LMb
1,01
<0,1
Lśw
912,05
12,6
891,84
Lw
306,23
4,2
827,38
wg III
rewizji
%
wg IV rewizji
%
ha
%
2,83
<0,1
<0,1
0,5
993,04
8,4
7,8
1346,87
29,2
4542,43
38,3
38,7
65,73
1,4
79,14
0,7
0,6
3,67
<0,1
<0,1
22,1
2463,34
20,7
21,4
4,8
332,64
2,8
3,3
1,01
<0,1
<0,1
19,3
1803,89
15,2
13,7
17,9
1133,61
9,5
9,9
- 63 -
Typ
siedliskowy
lasu
Obręb
Nadleśnictwo
Konstantynowo
ha
Podłoziny
%
ha
wg III
rewizji
%
wg IV rewizji
%
ha
%
Ol
54,23
0,7
60,93
1,3
115,16
1,0
1,0
OlJ
164,28
2,3
160,08
3,5
324,36
2,7
2,8
Lł
81,38
1,1
81,38
0,7
0,7
7257,66
100,0
11876,50
100,0
100,0
razem
4618,84
100,0
Udział procentowy typów siedliskowych lasu
w Nadleśnictwie Konstantynowo
Lw
9,5%
Ol
1,0%
OlJ
2,7%
Lł
0,7%
Bs
<0,1%
Bśw
8,4%
Lśw
15,2%
BMśw
38,3%
LMb
<0,1%
LMw
2,8%
LMśw
20,7%
BMb
<0,1%
BMw
0,7%
Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są siedliska:BMśw – 38,3%
(4542,43 ha) i LMśw – 20,7% (2463,34 ha).
Siedliska lasowe zajmują 52,7% (6255,39 ha), natomiast borowe – 47,3% (5621,11 ha)
powierzchni leśnej nadleśnictwa.
Przyjmując za kryterium warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:
suche (Bs)
– <0,1% powierzchni (2,83 ha),
świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw)
– 82,6% powierzchni (9802,70 ha),
wilgotne (BMw, LMw, Lw)
– 13,0% powierzchni (1545,39 ha),
bagienne i łęgowe (BMb, LMb, Ol, OlJ, Lł)
– 4,4% powierzchni (525,58 ha).
Różnice w udziale poszczególnych siedlisk w stosunku do poprzedniego planu są
niewielkie. Oba plany bazowały na tym samym rozpoznaniu siedlisk wykonanym przez
- 64 -
Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo-Leśnych w Poznaniu w roku 1992. Niewielkie
różnice (do 1,5% udziału przy siedlisku Lśw) wynikają głównie: ze zmian powierzchniowych
– łączenie poddziałów, wyłączanie mikrosiedlisk drobne korekty siedlisk – jak również
z powodu określenia typów siedliskowych dla gruntów przejętych lub zalesionych przez
nadleśnictwo w minionym okresie gospodarczym.
2.8.
Zanieczyszczenie powietrza i uszkodzenia lasu od emisji
przemysłowych
Zgodnie z § 104 obowiązujących od 2003 roku zasad hodowli lasu, do czasu ustalenia i
wprowadzenia w życie odrębnych zasad inwentaryzacji szkód przemysłowych w lasach
wstrzymano ustalanie stref uszkodzeń lasu w zasięgu szkodliwego oddziaływania przemysłu.
Zgodnie z ustaleniami I KTG do niniejszego planu urządzenia lasu przyjęto zasięg stref
uszkodzeń przemysłowych wg poprzedniego planu. W zestawieniach tabelarycznych
pominięto jednak podział na strefy uszkodzeń. Powierzchnię stref i ich lokalizację zestawiono
tylko w niniejszym rozdziale, poniżej w formie tabeli.
Obręb Konstantynowo
Strefa 0
Powierzchnia
leśna
723,67
Strefa I
5392,02
Strefa II
1141,97
Razem
7257,66
Lokalizacja
(nr oddziału)
266-300
1-15, 15A, 16-30, 33,
34, 37-48, 50, 52, 53,
58-72, 75-77, 85-87,
98-108, 108A, 109,
109A, 110-112, 112A,
113-154, 154A, 155183, 183A, 184-208,
208A, 209-245, 260A,
301
31, 32, 35, 36, 49, 51,
54-57, 73, 73A, 74,
78-84, 88-91, 91A,
92-97, 246-265
Obręb Podłoziny
Powierzchnia
leśna
1306,07
3312,77
Lokalizacja
(nr oddziału)
93-99, 147-170,
172-201
1-6, 6A, 7-15, 15A,
15B, 15C, 15D, 16-19,
19A, 20-93, 100-116,
116A, 117-146, 171,
202-205, 213-218,
248-263
Nadleśnictwo
Powierzchnia
leśna
2029,74
8704,79
1141,97
4618,84
11876,50
- 65 -
2.9.
Gospodarcze typy drzewostanów dla poszczególnych typów
siedliskowych lasu
Zgodnie z ustaleniami I KTG przyjęto jednakowe dla całego Nadleśnictwa następujące
typy
gospodarcze
drzewostanów
oraz
procentowe
składy
gatunkowe
upraw
na
poszczególnych siedliskach z uwzględnieniem propozycji przedstawionych w sugestiach
gospodarczych opracowanego operatu siedliskowego:
Typ siedliskowy lasu
Bs
Gospodarczy typ
drzewostanu
So
Orientacyjny skład gatunkowy uprawy
So 90, Brz i inne 10
Bśw
So
So 80, Brz, i inne 20
BMśw
DbSo
So 70, Db 20, Bk, Md i inne 10
BMw
DbSo
So 60, Db 20, Św, Brz i inne 20
BMb
So
So 80, Św, Brz i inne 20
LMśw 1
DbSo
So 50, Db 30, Bk, Md i inne 20
LMśw 2
SoDb
Db 50, So 30, Bk, Md i inne 20
LMw
SoDb
Db 50, So 30, Św, Jw, Lp i inne 20
LMb
BrzOl
Ol 50, Brz 30, So i inne 20
Lśw
BkDb
Db 60, Bk 30, Md, So, Lp, Jw i inne 10
Lw
JsDb
Db 60, Js 30, Wz, Ol, Lp i inne 10
Ol
Ol
Ol 80, Brz, Js, Św i inne 10
OlJ
OlJs
Js 60, Ol 30, Wz, Db, Brz i inne 10
Lł
JsDb
Db 50, Js 30, Wz, Ol, Lp i inne 20
1 – w mniej żyznych wariantach siedliska.
2 – w żyźniejszych wariantach siedliska
Powyższe propozycje należy traktować jako ramowe. W praktyce należy stosować
znacznie bogatszą gamę gatunków domieszkowych. Na powierzchniach zróżnicowanych pod
względem glebowym i wilgotnościowym, a opisanych jednym typem siedliskowym, przy
rozmieszczaniu poszczególnych gatunków drzew należy uwzględniać nie wyłączone małe
powierzchnie siedlisk i mikrosiedlisk.
Na siedliskach: Lw, OlJ oraz Lł do czasu ustąpienia choroby naczyniowej jesionu,
w zamian jesionu dopuszcza się wprowadzać gatunki zastępcze – olszę, wiąz i inne liściaste.
W zalesieniach gruntów porolnych należy postępować zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zasadach hodowli lasu oraz wytycznymi RDLP w Poznaniu.
W zbiorowiskach na siedliskach cennych przyrodniczo, wyróżnionych w Dyrektywie
Siedliskowej programu Natura 2000, dążyć do osiągnięcia docelowego składu gatunkowego
- 66 -
zgodnie z tabelą zamieszczoną w Programie ochrony przyrody w rozdziale dotyczącym
zbiorowisk roślinnych. Siedliska cenne przyrodniczo zaznaczono na mapie gospodarczoprzeglądowej projektowanych cięć rębnych w skali 1:10 000.
2.10. Charakterystyka walorów genetycznych lasu i bazy nasiennej
Lasy Nadleśnictwa Konstantynowo pochodzą w zdecydowanej większości z odnowień
sztucznych. Młodsze drzewostany głównie z nasion lokalnych gospodarczych drzewostanów
nasiennych, starsze z reguły z nasion nieznanego pochodzenia. Cechy genotypowe drzew
w drzewostanach są dobrej i zadawalającej jakości.
Szczegółowy wykaz obiektów bazy nasiennej został zamieszczony w części
tabelarycznej (wzór nr 2).
Nadleśnictwo Konstantynowo leży w 354 regionie nasiennym.
Podstawową bazą pozyskania nasion do zakładania upraw gospodarczych są gospodarcze
drzewostany nasienne (GDN). Drzewostany te charakteryzują się dobrą jakością techniczną
i hodowlaną. Zaspokajają one własne potrzeby nadleśnictwa, jeżeli chodzi o nasiona sosny
pospolitej, modrzewia europejskiego, dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej, olszy
czarnej i jesionu wyniosłego. Dodatkowo nasiona pozyskuje się z wyłączonego drzewostanu
nasiennego (WDN) olszy czarnej oraz z zarejestrowanych źródeł nasion – 40 drzew grabu
zwyczajnego i 25 drzew klonu jaworu. Nadleśnictwo nie posiada bazy nasiennej dla świerka
zwyczajnego, dębu bezszypułkowego. Nasiona te są dostarczane w ramach zakupów
własnych
i RDLP
w Poznaniu.
Nasiona
pozostałych gatunków domieszkowych
i biocenotycznych pozyskuje się w ramach indywidualnych zakupów lub ze zbiorów ze źródeł
niekwalifikowanego pochodzenia (z dostępnych drzewostanów możliwie najlepszej jakości
technicznej i hodowlanej). Poniżej zestawiono dane dotyczące GDN.
Rodzaj GDN
Sosna pospolita
Brzoza brodawkowata
Dąb szypułkowy
Jesion wyniosły
Olsza czarna
Modrzew europejski
Ogółem
Liczba
Powierzchnia
drzewostanów
w ha
53
354,37
1
4,19
15
84,36
2
6,32
5
20,08
1
1,94
77
471,26
- 67 -
Nadleśnictwo posiada wyłączony drzewostan nasienny olszy czarnej, leżący w obrębie
Podłoziny, w wydzieleniu 179b o powierzchni 7,59 ha. Jest to 105-letni drzewostan na
siedlisku OlJ. Ponadto w nadleśnictwie zlokalizowany jest też drzewostan zachowawczy
modrzewia europejskiego. Leży on w leśnictwie Brodniczka w wydzieleniu 191b na siedlisku
LMśw; zajmuje powierzchnię 1,94 ha (drzewostan ten jest również gospodarczym
drzewostanem nasiennym). Wiek drzewostanu szacowany jest na 148 lat.
W nadleśnictwie zarejestrowano także drzewa mateczne będące bazą selekcji
indywidualnej. Dane drzew matecznych zamieszczono w tabeli.
Lp.
Nr ewidencyjny
Gatunek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP/3/36451
MP/3/36452
MP/3/36445
MP/3/36446
MP/3/36447
MP/3/36448
MP/3/36449
MP/3/36450
MP/3/36453
MP/3/36442/05
MP/3/36443/05
MP/3/36444/05
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Olsza czarna
Jesion wyniosły
Jesion wyniosły
Jesion wyniosły
Lokalizacja
Leśnictwo
Wydzielenie
Woźniki
196g
Woźniki
196g
Woźniki
179a
Woźniki
179a
Woźniki
179b
Woźniki
179b
Woźniki
179b
Woźniki
179b
Woźniki
182i
Woźniki
180f
Woźniki
180f
Woźniki
180f
W celu zachowania puli genowej najlepszych drzewostanów rejonu nasiennego
i zapewnienia przyszłej bazy nasiennej,
nadleśnictwo prowadzi uprawy pochodne
i zachowawcze. Do roku 2007 na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo założono siedem
upraw pochodnych (w tym cztery olszy czarnej, dwie modrzewia europejskiego i jedną sosny
bolewickiej) oraz cztery modrzewiowe uprawy zachowawcze w czterech blokach upraw:
− Blok I olszy czarnej z własnego WDN o planowanej powierzchni 16,09 ha (założone
cztery uprawy o łącznej powierzchni 6,97 ha);
− Blok II modrzewia europejskiego z WDN N-ctwa Babki o planowanej powierzchni
13,79 ha (założone dwie uprawy o łącznej powierzchni 4,90 ha);
− Blok III sosny bolewickiej z plantacji nasiennej Gniezno o planowanej powierzchni
23,24 ha (założona jedna uprawa o pow. 3,17 ha);
− Blok IV modrzewia europejskiego z własnego drzewostanu zachowawczego
o planowanej powierzchni 6,03 ha (założone cztery uprawy o łącznej powierzchni
6,03 ha).
- 68 -
Nr
Lokalizacja
bloku
bloku
pow.
Gat.
1
2
3
Pochodzenie materiału sadzeniowego
Baza
Oddz.
nasienna
4
5
Leśnictwo
Woźniki
I
175acz.,
Ol
176c,
16,09 182cdi,
194m,
195l
WDN
Obręb
Nadleśnictwo
Rok
założenia
uprawy
6
7
8
9
10
1999
176c
1,39
2000
195l
1,95
2001
182c
2,30
2005
182i
1,33
179b
2
Lokalizacja
uprawy
Pow.
Konstantynowo
6,97
Razem
Leśnictwo
Wielka
Md
Wieś
13,79 256bcdf
II
WDN
64b
1
1998
256b
1,76
2003
256c
3,14
Babki
4,90
Razem
III
Leśnictwo
So
Grzybno
23,24 26abc
PN
321Aa
2
Gniezno
2003
26a
3,17
Razem
IV
6,03
Leśnictwo
Brodnicka
182d,
Md
184k,
186h,
191d
GDN
191b
1
3,17
2006
186h
2,59
2006
191d
0,69
2006
184k
0,93
2007
182d
1,82
Konstantynowo
Razem
6,03
Ogółem
21,07
2.11. Ogólna ocena stanu środowiska przyrodniczego
2.11.1.Funkcje lasu i kategorie ochronności
Zestawienie powierzchni leśnej Nadleśnictwa wg dominującej funkcji lasu przedstawia
się następująco:
Obręb
Dominująca funkcja lasu
Konstantynowo
Nadleśnictwo
Podłoziny
ha
Rezerwaty
Lasy ochronne
%
116,52
7,73
124,25
1,0
5310,22
2716,82
8027,04
67,6
- 69 -
Obręb
Dominująca funkcja lasu
Nadleśnictwo
Konstantynowo
Podłoziny
ha
Lasy gospodarcze
OGÓŁEM
%
1830,92
1894,29
3725,21
31,4
7257,66
4618,84
11876,50
100,0
Lokalizację lasów ochronnych w Nadleśnictwie przyjęto według Decyzji Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2000 roku, sygnowaną nr BOA-lplo-56/1723/2000.
Obręb
Kategorie ochronności
Konstantynowo
Podłoziny
Nadleśnictwo
powierzchnia leśna – ha
%
Lasy ochronne
- glebochronne
542,86
- wodochronne
4090,41
- drzewostany nasienne
- ostoje zwierząt chronionych, strefa
ochronna gniazd
185,99
- uszkodzone na skutek działalności
przemysłu
490,96
- położone w granicach administracyjnych
miast i odległości do 10km
OGÓŁEM
5310,22
542,86
6,8
1003,27
5093,68
63,5
7,59
7,59
0,1
120,79
306,78
3,8
490,96
6,1
1585,17
1585,17
19,7
2716,82
8027,04
100,0
Powierzchnia lasów ochronnych zmniejszyła się o 14 ha w stosunku do Decyzji Ministra.
Tereny lasów ochronnych uznanych, jako cenne fragmenty rodzimej przyrody i wodochronne
(13 ha) włączono do poszerzonego rezerwatu „Goździk siny w Grzybnie”. Zwiększono ich
status ochronności z lasów ochronnych na rezerwat. Różnica pozostałego 1 ha wynika
z zaokrągleń powierzchni. W wyniku zmian reorganizacyjnych, przeniesieniu leśnictwa
Będlewo z obrębu Podłoziny do obrębu Konstantynowo zmieniła się powierzchnia lasów
wodochronnych w poszczególnych obrębach. W obrębie Konstantynowo powierzchnia
wzrosła, a w obrębie Podłoziny zmniejszyła się o około 245,50 ha.
Lasy spełniają wiele różnorodnych funkcji ochronnych i gospodarczych. Lasy ochronne
też dostarczają społeczeństwu drewna, a lasy gospodarcze również spełniają funkcje
ochronne. W zrównoważonej gospodarce leśnej należy je pogodzić i ustalić odpowiednią ich
hierarchię. W lasach Nadleśnictwa Konstantynowo funkcje ochronne są wysoko ustawione
w hierarchii funkcji lasu. Na powierzchni blisko 70% one dominują. Nie mniej, na niektórych
obszarach presja ludności lokalnej, aby nie wykonywać zabiegów gospodarczych związanych
z pozyskaniem drewna może doprowadzić do konfliktów. W nadleśnictwie występują dwa
- 70 -
obszary potencjalnych konfliktów społecznych: w oddziałach 15A, 15B, 15C w leśnictwie
Więckowice oraz w oddziale 87 w leśnictwie Wielka Wieś. Obszary te oznaczono na mapie
funkcji lasu.
2.11.2.Opis walorów przyrodniczych Nadleśnictwa
Całość zagadnień związanych z ochroną przyrody została przedstawiona w Programie
ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Konstantynowo będącym częścią składową niniejszego
opracowania.
Poniżej
tylko
zestawiono
występujące
formy
ochrony
przyrody
w Nadleśnictwie Konstantynowo.
1. Rezerwaty przyrody
- Krajkowo o powierzchni 159,19 ha,
- Goździk Siny w Grzybnie o powierzchni 16,60 ha,
- Urbanowo o powierzchni 7,73 ha.
2. Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK)
- W obrębie Lusowa gmina Tarnowo Podgórne OCHK obejmuje grunty leśnictwa
Więckowice o powierzchni 366,06 ha,
- Jeziora Niepruszewskiego OCHK nie obejmuje gruntów nadleśnictwa, leży on
jedynie w zasięgu terytorialnym
3. Park Krajobrazowy
- im. gen. Dezyderego Chłapowskiego: park ten obejmuje 699,69 ha gruntów
nadleśnictwa,
- Rogaliński Park Krajobrazowy, park ten obejmuje 4239,54 ha gruntów
nadleśnictwa.
4. Pomniki przyrody
- drzewa pomnikowe dębu szypułkowego – trzy pojedyncze drzewa i dwie grupy po
3 i 6 sztuk,
- stanowisko wawrzynka wilcze łyko,
- obszar źródliskowy „Źródełko Żarnowiec”.
5. Użytki ekologiczne
- Rosiczkowy Staw o powierzchni 2,08 ha,
- Żabie Oczka o powierzchni 8,38 ha.
- 71 -
3.
Charakterystyka warunków ekonomicznych nadleśnictwa
3.1.
Syntetyczna ocena uwarunkowań ekonomicznych w granicach
zasięgu działania Nadleśnictwa
3.1.1. Krótka charakterystyka regionu
Obszar lasów Nadleśnictwa Konstantynowo położony jest w zasięgu aglomeracji miasta
Poznań. Poznań, to jedno z największych miast w Polsce. Ważny ośrodek polityczny,
gospodarczy i kulturalny Liczba mieszkańców miasta (GUS 2007) wynosi 565 tys.
W gospodarce miasta dominującą pozycję zajmują usługi, w tym przede wszystkim: handel,
bankowość, edukacja i opieka zdrowotna. Kolejną ważną gałęzią gospodarki jest przemysł,
w którym zatrudnienie jednak sukcesywnie maleje. Poznań jest ważnym ośrodkiem
przemysłu
spożywczego,
motoryzacyjnego,
farmaceutycznego
oraz
chemicznego.
W granicach zasięgu Nadleśnictwa Konstantynowo leżą też inne mniejsze miasta: Buk,
Czempiń, Mosina, Stęszew, a graniczą Opalenica i Śrem. Oprócz usług i przemysłu na terenie
nadleśnictwa rozwinięte jest też rolnictwo oraz turystyka związana z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym.
W zasięgu działania Nadleśnictwa Konstantynowo zlokalizowane są następujące duże
zakłady przemysłowe:
H. Cegielski-Poznań – lokalizacja Poznań; fabryka silników okrętowych, tramwajów
(Puma), wagonów kolejowych, silników agregatowych i trakcyjnych (silniki
dieslowskie i gazowe) oraz dmuchaw; naprawa i modernizacja wagonów
kolejowych oraz tramwajów; zatrudnienie: ok. 2800 osób (cała grupa
kapitałowa);
MAN STAR Trucks & Buses – lokalizacja Sady; fabryka autobusów miejskich,
międzymiastowych i turystycznych (Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's City,
Lion's Classic); inwestor: MAN Nutzfahrzeuge AG (Niemcy); produkcja 956
autobusów w 2007 r. zatrudnienie: ok. 2000 osób;
Wavin Metalplast-Buk – lokalizacja Buk; fabryka rur z tworzyw sztucznych; inwestor:
Nordisk Wavin A/S (Dania); zatrudnienie: ok. 500 osób;
Dromost - lokalizacja Żabno; produkcja masy bitumicznej i betonów; zatrudnienie: ok.
100 osób;
COLAS Polska Sp. z o.o. – lokalizacja Palędzie; produkcja masy bitumicznej i betonów;
zatrudnienie: ok. 100 osób.
- 72 -
Zakłady przy granicy zasięgu terytorialnego nadleśnictwa:
− Zakłady Chemiczne Luboń S.A;.
− Cukrownia Opalenica;
− Odlewnia Żeliwa Śrem.
Bezpośredni i decydujący wpływ na warunki ekonomiczne nadleśnictwa mają firmy z
branży drzewnej i leśnej. Ich lokalizacja, kondycja finansowa, stan techniczny i perspektywy
rozwoju decydują o sytuacji finansowej nadleśnictwa. Nadleśnictwo Konstantynowo
współpracuje z zakładami lokalnymi jak i z przedsiębiorstwami o znaczeniu ogólnokrajowym
czy światowym.
Największymi odbiorcami drewna z lasów nadleśnictwa są:
Firma
Lokalizacja
Odległość w km od
siedziby n-ctwa
165
Kronopol
Żary
Mondi Świecie Spółka Akcyjna
Świecie
Trak
Sulejewo
Zakład Produkcji Palet
Kraszewice
160
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
Barlinek
220
International Paper Kwidzyn
Kwidzyn
310
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe
„Unitor" Emilia Mamos
Jastrzębniki
Drew-Kom
Puszczykowo
Pecna
250
8
1
115
15
Głównymi firmami, z którymi współpracuje Nadleśnictwo w zakresie pozyskania drewna
i prac hodowlanych są:
1) Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Sprzedaży Drewna Jarosław Kliszko;
2) Zakład Usług Leśnych Marek Tęgo;
3) Zakład Usług Leśnych Józef Polański;
4) Zakład Usług Leśnych „Klon”;
5) Zakład Usług Leśnych Krystian Mazurczak.
- 73 -
3.1.2. Charakterystyka kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami
transportu drewna
W Nadleśnictwie Konstantynowo występują 4 duże kompleksy o powierzchni powyżej
1000 ha; zajmują one 60% powierzchni. Z kolei 15 średnich kompleksów od 100 do 1000 ha
zajmuje 27% powierzchni nadleśnictwa. Na pozostałe 13% powierzchni składają się mniejsze
kompleksy do 100 ha i pojedyncze działki.
Na terenie nadleśnictwa istnieje rozbudowana sieć dróg publicznych; do najważniejszych
należą:
o autostrada A2 – Nowy Tomyśl – Poznań – Strykowów,
o droga krajowa nr 92 – Świecko – Poznań – Warszawa,
o droga krajowa nr 5 – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka,
o droga krajowa nr 32 – Stęszew – Sulechów – Gubin,
o droga wojewódzka nr 184 – Baranowo – Szamotuły,
o droga wojewódzka nr 307 –Bukowiec – Buk – Poznań,
o droga wojewódzka nr 430 – Poznań – Mosina,
o droga wojewódzka nr 431 – Kurnik – Mosina – Kąkolewo,
o droga wojewódzka nr 310 – Głuchowo – Czempiń – Śrem,
o droga wojewódzka nr 311 – Czempiń – Kawczyn.
Sieć dróg powiatowych i gminnych o utwardzonej nawierzchni jest dobrze rozwinięta,
Również gruntowe drogi publiczne utrzymywane są w dobrym stanie.
Drogi leśne w nadleśnictwie mają w zdecydowanej większości nawierzchnie gruntowe.
Wymagają one corocznych napraw i konserwacji. W okresie wiosennym oraz w czasie
intensywnych opadów występują utrudnienia w wywozie drewna. Dotyczy to zwłaszcza dróg
na żyźniejszych siedliskach lasowych. W leśnictwach Woźniki i Dakowy Mokre w tym
okresie znaczna część dróg jest nieprzejezdna. W zakresie udostępnienia drzewostanów do
wywozu surowca drzewnego pojazdami wielkotonażowymi rozpoczęto w roku 2007
realizację robót drogowych o charakterze inwestycyjnym. Program opracowany do roku 2017
przewiduje przebudowę – modernizację dróg leśnych (stabilizacja i utwardzenie dróg) na
długości 88.1 km.
- 74 -
Przez teren Nadleśnictwa Konstantynowo przebiegają linie kolejowe:
Świecko – Poznań – Warszawa,
Poznań – Leszno – Wrocław,
Poznań – Grodzisk Wielkopolski – Wolsztyn,
Czempiń – Śrem
o
o
o
o
3.1.3. Pozostałe czynniki wpływające na stopień trudności gospodarczych
nadleśnictwa
Nadleśnictwo Konstantynowo poprzez swoje położenie narażone jest na negatywne
działanie czynników biotycznych związanych z temperaturą, wiatrami.
Średnio rocznie w Nadleśnictwie Konstantynowo występuje kilka tysięcy m³
wiatrołomów i wiatrowałów.
3.2.
Zestawienie ekonomicznych wskaźników gospodarki leśnej
Ekonomiczne wskaźniki gospodarki leśnej przedstawia tabela XIXa i XIXb. Danych
dotyczących wartości majątku Nadleśnictwa nie wpisano, ponieważ nie opracowano
metodyki wyceny wartości drzewostanów.
Tabela XIX Ekonomiczne wskaźniki gospodarki leśnej
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Powierzchnia leśna (stan na 1.01. pierwszego roku
obowiązywania planu ul) – ha
Zasoby drzewne na powierzchni leśnej (stan na 1.01.
pierwszego roku obowiązywania planu ul) – m3
Zasobność drzewostanów (stan na 1.01. pierwszego roku
obowiązywania planu ul) – m3/ha
wartość drzewostanów (wg
tablic) – tys. zł
wartość gruntów leśnych
(20% wartości
Wartość majątku nadleśnictwa
drzewostanów) – tys. zł
1
2
3
4
Razem
5
6
Etat 10-letni (grubizna netto)
Okresowy przyrost w 10-leciu
wartość środków trwałych
– tys. zł
tys. zł
użytki rębne – m3 netto
użytki przedrębne – m3
netto
razem użytki główne – m3
netto
udział użytków
przedrębnych – %
m3 brutto
3
przeciętnie m /ha/rok
Ubiegły okres
gospodarczy
Plan na bieżący okres
gospodarczy
3
4
11875,22
11876,50
2433498
2943343
205
248
-
-
-
-
-
-
-
-
163929
287942
260042
260000
423971
547942
61,3
47,5
1039809
675500
8,76
5,69
- 75 -
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Ubiegły okres
gospodarczy
Plan na bieżący okres
gospodarczy
3
4
3
użytkowanie rębne - m /ha
pow. leś./rok
7
8
9
10
użytkowanie przedrębne m3/ha pow. leś./rok
Wskaźniki gospodarki zasobami użytkowanie główne (grubizna brutto)
m3/ha pow. leś./rok
użytkowanie główne - %
zasobów/rok
użytkowanie główne %
przyrostu/rok
Przeciętne roczne przychody nadleśnictwa (z ostatnich trzech
lat, bez dopłat z funduszu leśnego) – tys. zł
w tym ze sprzedaży drewna – tys. zł
Przeciętne roczne koszty nadleśnictwa ogółem (z ostatnich
trzech lat, bez funduszu leśnego) – tys. zł
w tym podatek leśny – tys. zł
Przeciętny roczny wynik finansowy – tys. zł (netto) z
1,73
3,11
2,74
2,74
4,47
5,85
2,18
2,36
5,10
10,29
6321
-
5664
-
7642
-
176
112
-
1,46
-
-
-
funduszem
11
Wskaźnik rentowności (10:9) - %
12
Udział powierzchni prawnie wyłączonych z użytkowania
rębnego - % (udział w powierzchni leśnej)
13
Udział lasów ochronnych - % (udział w powierzchni leśnej)
68,6
68,6
14
Udział gospodarstwa przebudowy - % (udział w powierzchni
leśnej)
-
4,9
1232
1335
10,1
10,4
Powierzchnia lasów nadzorowanych
15
% udziału w powierzchni lasów nadleśnictwa
Tabela XIXb Ramowy biznes plan na 10 lat (przyjęty wskaźnik inflacji 3,5%)
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
1
1
2
Etat m3netto zatwierdzony na 10 lat
optymistyczny
pośredni
pesymistyczny
cena rosnąca
koszty stałe
cena stała koszty
stałe
cena stała koszty
rosnące
3
4
5
547942
547642
547942
×
124,88
124,88
151,63
×
×
83084
68390
68390
5600
5600
5600
88684
73990
73990
61822
61822
×
×
×
75064
3
4
Cena 1m drewna (średnia z ostatnich trzech
lat w nadleśnictwie)
Rosnąca cena 1m3 drewna (średnia z ostatnich
trzech lat w nadleśnictwie skorygowana
wskaźnikiem przewidywanej inflacji)
Przychody ze sprzedaży drewna w tys. zł
5
Inne źródła przychodu w tys. zł na 10 lat
6
Przychody razem w tys. zł
2
3
7
8
Koszty ogółem (średnia kosztów ogółem z
ostatnich trzech lat w nadleśnictwie)
Rosnące koszty ogółem (średnia kosztów z
ostatnich trzech lat skorygowana wskaźnikiem
przewidywanej inflacji)
- 76 Plan
Lp.
Wyszczególnienie
optymistyczny
pośredni
pesymistyczny
cena rosnąca
koszty stałe
cena stała koszty
stałe
cena stała koszty
rosnące
5
1
2
3
4
9
Dochód (±)w tys. zł (przychody minus koszty)
+26862
+12168
-1074
10
Rentowność % (dochód/koszty ogółem
×100%)
43,5
19,7
-
4.
Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych
Charakterystyki
stanu
zasobów
leśnych
obrazują
tabele
II–VIII,
uzupełnione
o zestawienia dotyczące uszkodzeń drzewostanów, oceny zgodności składów gatunkowych
z siedliskiem oraz oceny jakości hodowlanej i technicznej.
Tabela II – Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków
drzew i ich bonitacji.
Tabela III – Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych
(dominujących) funkcji lasu i gatunków panujących.
Tabela IV – Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych
lasu i gatunków panujących.
Tabela Va – Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew
w typach siedliskowych lasu.
Tabela Vb – Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew
w typach siedliskowych lasu.
Tabela VI – Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup
gatunków panujących o tym samym wieku rębności.
Tabela nr VII - Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg stref uszkodzenia
lasu i gatunków panujących.
Tabela VIIIa – Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości
wg gatunków panujących – przyrost tablicowy.
4.1.
Przeciętne bonitacje gatunków panujących
Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew
i ich bonitacji została zamieszczona w części tabelarycznej w Tabeli II. Poniżej na wykresach
zobrazowano udział powierzchniowy drzewostanów w klasach bonitacji gatunków
panujących ogółem i dla podstawowych gatunków drzew w grupach siedliskowych.
- 77 -
Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach
bonitacji gatunków panujących
III
707,61 ha
6,0%
II
3643,57 ha
31,1%
IV
96,10 ha
0,8%
IA
2406,19ha
20,5%
I
4877,04 ha
41,6%
Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach bonitacji gatunków
panujących
100%
3
4
90%
80%
28
1
22
33
1
24
2
10
25
34
44
70%
11
22
3
29
23
3
26
2
2
24
7
18
36
25
24
60%
66
44
50% 41
36
41
53
83
40%
51
28
31
23
16
51
82
62
33
22
53
46
52
20%
51
76
65
30%
10%
1
17
30
17
21
17
5
0%
So Db Brz
borowe
So Db
Js Brz Ol
lasowe
Db Js Brz Ol
olsowe, łęgowe i bagienne
IA
I
II
III
So Db Js Brz Ol
ogółem
,
IV
W nadleśnictwie dominują drzewostany, których gatunki panujące osiągają wysokie
bonitacje: So IA – 30%, I – 41%, Db – I 21%, II – 53%, Js – I 82%, Brz – I 82%, Ol – I 17%,
I – 51%. Ogółem najwięcej jest drzewostanów I klasy bonitacji (41,6%). Świadczy to
o dobrym potencjale wzrostowym drzewostanów w nadleśnictwie.
- 78 -
4.2.
Struktura wiekowa drzewostanów
Struktura klas wieku jest zestawiona według różnych cech w tabeli III, IV, VI. Tabele te
są zamieszczone w części tabelarycznej. Poniżej przedstawiono ją na wykresach.
Struktura klas wieku w obrębie Konstantynowo
3000
1000
2569,0
2286,4
92,9
1500
865,2
1070,1
160,5
1000
149,96
668,37
693,16
580,92
721,65
710,22
857,30
458,5
2000
248,85
100
346,30
400
200
2500
2051,2
2096,1
2058,0
801,98
504,55
500
359,70
600
495,57
700
300
2301,4
2418,8
119,13
Powierzchnia w ha
800
500
0
0
15,9
236,2
V
I
sta
rs
ze
K
O
iK
D
O
b
V
II
i
V
V
a
b
IV
a
IV
b
III
a
III
IIb
IIa
Ib
Ia
ni
ez
al
es
io
ne
pr
ze
sto
je
1,8
Struktura klas wieku w obrębie Podłoziny
182,6
900
200
180
800
66,2
I
sta
K rsze
O
iK
D
O
V
V
II
i
269,66
202,94
302,44
178,49
b
V
a
V
b
IV
a
IV
b
III
a
III
IIb
80
60
444,72
467,60
380,68
391,34
100
68,2
57,7
0,2
IIa
ni
ez
al
es
io
ne
pr
ze
sto
je
0,8
Ib
0
62,9
120
99,4
107,4
31,6
13,0
5,7
Ia
100
132,3
764,28
169,53
400
300
332,69
282,24
500
105,7
40
20
0
Miąższość w tys m3
140
405,37
600
26,86
Powierzchnia w ha
700
200
160
141,5
Miąższość w tys m3
900
- 79 -
Struktura klas wieku w Nadleśnictwie Konstantynowo
450
388,4
370,1
362,6
400
329,6
1400
0
250
451,79
419,62
970,81
1025,64
154,7
871,65
29,1
300
299,5
1189,25
77,4
1248,64
14,9
150
89,8
50
0
I
sta
rs
K
ze
O
iK
D
O
V
b
V
II
i
V
a
V
b
IV
a
IV
III
b
III
a
IIb
IIa
ni
ez
al
es
io
ne
pr
ze
sto
je
200
100
0,3
2,4
Ib
200
Ia
400
515,83
600
169,9
828,26
800
1090,90
909,92
1000
350
337,5
317,0
1566,26
641,94
1200
145,99
Powierzchnia w ha
1600
Układ klas wieku w Nadleśnictwie Konstantynowo jest nierównomierny. Widoczny jest
mniejszy udział młodszych klas wieku, I i II klasy. Największy udział zarówno w udziale
powierzchniowym jak i miąższościowym mają drzewostany w IIIa klasie wieku. Zajmują one
powierzchnię 1566.26 ha, i mają łączną miąższość 388370 m3. Szczególnie w obrębie
Podłoziny klasa IIIa przeważa nad innymi klasami. Wysoki i w miarę równomierny udział
starszych: czwartej, piątej i szóstej klasy wieku zapewni wysoki i wzrastający rozmiar
użytkowania rębnego w przyszłych 10-leciach.
4.3.
Struktura gatunkowa
Szczegółowe zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących
i rzeczywistych gatunków drzew w klasach wieku zamieszczono w części tabelarycznej
w tabeli IV i Va. Poniżej przedstawiono dla całego nadleśnictwa powierzchnię typów
siedliskowych lasu wg wybranych panujących i rzeczywistych gatunków.
Typ
siedliskowy
lasu
Bs
Bśw
BMśw
Gatunek panujący w drzewostanie
So
Md
Św
Bk
Db
Js
Brz
Razem
Ol
Pozostałe
Powierzchnia ha
Udział %
2,83
100,0
964,75
99,8
4375,05
97,0
8,64
0,2
24,89
0,6
2,13
0,2
87,59
1,9
1,85
0,0
12,94
0,3
2,83
100,0
966,88
100,0
4510,96
100,0
Miąższość w tys m3
1800
- 80 -
Typ
siedliskowy
lasu
BMw
Gatunek panujący w drzewostanie
So
46,85
62,5
Md
Św
1,57
2,1
2,39
3,2
1890,68 31,13
77,1
1,3
66,38 2,11
20,7
0,7
10,68
0,4
7,44
2,3
Bk
BMb
LMśw
LMw
5,34
0,2
1,73
0,5
Db
Js
Brz
Powierzchnia ha
Udział %
4,12
17,89
5,5
23,9
2,27
61,9
286,91
6,41 158,69
11,7
0,3
6,5
71,30
5,93 80,00
22,2
1,8
24,9
LMb
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Lł
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
Bs
Bśw
BMśw
BMw
BMb
LMśw
LMw
575,20 23,54
32,3
1,3
14,29
1,3
508,60 111,33 279,64
28,5
6,2
15,7
300,46 335,03 172,39
26,9
30,0
15,5
3,52
4,09
3,5
4,0
5,83 73,87 19,89
1,8
23,4
6,3
13,39
59,30
1,57
16,8
74,4
2,0
7949,42 58,35 128,70 79,75 1261,41 536,09 826,15
67,7
0,5
1,1
0,7
10,8
4,6
7,0
So
2,83
100,0
943,80
97,6
3955,14
87,6
43,55
58,1
1,02
27,8
1575,01
64,1
68,03
21,2
Md
93,14 59,64
5,2
3,3
4,22 13,04
0,4
1,2
0,78
0,8
1,41
0,4
Gatunek rzeczywisty w drzewostanie
Św
Bk
Db
Js
Brz
Powierzchnia ha
Udział %
0,58
0,1
35,00
0,8
1,64
2,2
1,87
0,2
35,41
0,8
1,27
1,7
0,16
0,0
23,15
0,5
1,17
1,6
3,76
0,4
160,62
3,6
4,00
5,3
2,84
0,1
45,04
1,8
3,29
1,0
30,85
1,3
14,48
4,5
46,10
1,9
4,39
1,4
401,10
16,4
52,38
16,3
15,29
0,6
12,06
3,8
14,70
1,5
244,51
5,4
19,24
25,7
1,95
53,1
207,46
8,5
72,84
22,6
Razem
Ol
2,07
2,8
1,40
38,1
3,12
0,1
70,20
21,9
1,01
100,0
33,22
1,9
192,82
17,3
91,58
90,0
201,45
63,8
4,24
5,3
602,96
5,1
Ol
9,91
0,2
3,86
5,2
0,70
19,1
19,52
0,8
74,06
23,1
Pozostałe
59,64
2,4
16,17
5,0
99,41
5,6
82,92
7,4
1,77
1,7
13,60
4,3
1,23
1,5
287,68
2,5
Pozostałe
2,01
0,2
44,38
1,0
0,16
0,2
112,23
4,6
19,73
6,1
74,89
100,0
3,67
100,0
2452,60
100,0
321,26
100,0
1,01
100,0
1783,72
100,0
1115,17
100,0
101,74
100,0
316,05
100,0
79,73
100,0
11730,51
100,0
Razem
2,83
100,0
966,88
100,0
4510,96
100,0
74,89
100,0
3,67
100,0
2452,60
100,0
321,26
100,0
- 81 -
Typ
siedliskowy
lasu
LMb
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Lł
Razem
So
Md
0,30
29,7
513,12
28,8
15,50
1,4
0,65
0,6
0,37
0,1
12,11
15,2
7131,43
59,2
37,00
2,1
1,18
0,1
Gatunek rzeczywisty w drzewostanie
Św
Bk
Db
Js
Brz
Powierzchnia ha
Udział %
128,71
7,2
24,87
2,2
0,72
0,7
1,45
0,5
123,73
1,0
239,63
2,0
77,83
4,4
44,64
4,0
398,14
22,3
209,59
18,8
1,79
1,8
160,56
9,0
330,96
29,7
5,90
5,8
7,01
2,2
54,88
68,9
197,44 1293,27
1,6
10,7
76,35
24,2
245,81
13,8
172,67
15,5
5,85
5,7
Ol
Pozostałe
0,71
70,3
41,57
2,3
186,52
16,7
84,58
83,2
24,69 182,53
7,8
57,7
1,46
2,82
1,8
3,5
603,96 1011,18 606,78
6,8
5,2
9,1
Udział powierzchniowy drzewostanów wg gatunków panujących
Md
0,5%
Św
0,8%
Dg
<0,1%
Bk
0,7%
Db.b
0,5%
Db.s
10,3%
Db.c
0,1% Jw.
<0,1%
Kl
<0,1%
Wz
<0,1%
Js
4,6%
Gb
0,3%
So
68,0%
Brz
7,1%
Ol
5,2%
Ols
0,2% Ak
0,6%
Tp
Lp
<0,1%
Jkl
<0,1%
Wb
0,2%
Os 0,8%
0,1%
180,98
10,1
129,24
11,6
2,25
2,2
Razem
1,01
100,0
1783,72
100,0
1115,17
100,0
101,74
100,0
23,65 316,05
7,5
100,0
8,46
79,73
10,6
100,0
523,09 11730,51
100,0
4,4
- 82 -
Udział powierzchniowy drzewostanów wg gatunków rzeczywistych
So.c
So.w 0,1%
<0,1%
Św
Md
1,1% 2,0%
DG
<0,1%
Bk
1,7%
Db.b
1,7%
Db.c
0,2%
Kl
<0,1%
Db.s
9,3%
Jw.
0,2%
Wz
0,2%
Js
5,1%
Gb
1,2%
Brz
8,6%
So
60,8%
Ols
0,2%
Czm
<0,1%
Ak
0,9%
Ol
5,2%
Lp
0,1%
Wb
0,2%
Ksz
<0,1%
Jkl
<0,1%
Os
0,3%
Tp
0,8%
Powierzchniowy udział panujących gatunków drzew w typach
siedliskowych lasu (dla siedlisk o udziale powyżej 0,1%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bśw
BMśw
BMw
So
LMśw
Md
Św
LMw
Bk
Lśw
Db
Lw
Js
Ol
Brz
Ol
OlJ
Inne
Lł
Ogółem
- 83 -
Powierzchniowy udział rzeczywistych gatunków drzew w typach
siedliskowych lasu (dla siedlisk o udziale powyżej 0,1%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bśw
BMśw
BMw
So
LMśw
Md
Św
LMw
Bk
Lśw
Db
Lw
Js
Ol
Brz
Ol
OlJ
Lł
Ogółem
Inne
W Nadleśnictwie Konstantynowo występuje szeroka gama lasotwórczych gatunków
drzew. Poza jodłą występują praktycznie wszystkie rodzime gatunki drzew. Na siedliskach
borowych
i LMśw dominuje sosna, na siedliskach lasowych i LMw przeważa dąb z jesionem, a na
siedlisku Ol i OlJ gatunkiem głównym jest olsza.
4.4.
Spodziewany bieżący przyrost drzewostanów
Spodziewany bieżący przyrost miąższości drzewostanów zestawiono dla gatunków
panujących w klasach i podklasach wieku. Zestawienie to zamieszczone zostało w części
tabelarycznej elaboratu w Tabeli VIIIa.
Spodziewany bieżący roczny przyrost drzewostanów w nadleśnictwie wynosi 67550 m3
brutto – 5,76 m3 na hektar powierzchni leśnej zalesionej na rok i 675 500 m3 na cały okres
obowiązywania planu urządzenia lasu. Największy przyrost odkłada się w zajmujących
największą
powierzchnię
drzewostanach sosnowych
powierzchnię drzewostanach w IIIa klasie wieku.
i w
zajmujących
największą
- 84 -
4.5.
Ocena stanu uszkodzeń drzewostanów
W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano drzewostany uszkodzone, oceniając ich
stopień uszkodzenia oraz identyfikując główną przyczynę uszkodzenia.
Przedziały uszkodzeń
Nazwa
obrębu
Konstantynowo
Podłoziny
Nadleśnictwo
Przyczyna
uszkodzeń
I stopień
11%–25%
grzyby
klimat
owady
pożar
zwierzyna
Inne
Razem
grzyby
klimat
owady
pożar
zwierzyna
Inne
Razem
grzyby
klimat
owady
pożar
zwierzyna
Inne
Razem
87,24
0,52
1,09
48,91
103,01
240,77
18,44
3,98
2,49
1,50
89,55
163,28
279,24
105,68
4,50
3,58
1,50
138,46
266,29
520,01
III
stopień
> 60%
Powierzchnia [ha]
59,35
5,24
1,19
1,14
2,04
77,45
25,66
128,65
44,01
267,78
76,95
1,96
13,88
7,35
14,98
4,00
II stopień
26%–60%
44,23
153,54
214,71
61,31
1,19
16,12
121,68
282,19
482,49
2,88
44,92
73,03
19,12
7,35
4,00
2,04
28,54
88,93
149,98
Razem
151,83
1,71
2,23
2,04
152,02
275,67
585,50
34,28
11,33
21,47
1,50
136,66
361,74
566,98
186,11
13,04
23,70
3,54
288,68
637,41
1152,48
- 85 -
Udział powierzchniowy drzewostanów wg stopni uszkodzenia
w Nadleśnictwie Konstantynowo
uszkodzone
w I stopniu
(11%–25%)
520,01ha
4,4%
nie uszkodzone
(do 10%)
10578,03 ha
90,2%
uszkodzone
w II stopniu
(26%–60%)
482,49ha
4,1%
uszkodzone
w III stopniu
(powyżej 60%)
149,98 ha
1,3%
Udział powierzchniowy uszkodzonych drzewostanów wg
przyczyn i stopni uszkodzenia w Nadleśnictwie Konstantynowo
300
250
200
150
100
50
0
138,46
105,68
282,19
4,50
61,31 1,19
19,12
7,35
4,00
grzyby
klimat
3,58
1,50
121,68
I
16,12
owady
2,04
28,54
88,93
pożar zwierzyna inne
III
sto
pn
ie
powierzchnia
266,29
główna przyczyna uszkodzeń
Łączna powierzchnia drzewostanów, w których stwierdzono uszkodzenia wynosi
1152,48 ha, co stanowi 9,8%. Wśród nich na powierzchni 149,98 ha uszkodzenia
przekraczają 60%. W drzewostanach tych zagrożona jest ich stabilność i zostały one
zaprojektowane do pilnej przebudowy. Zinwentaryzowano drzewostany, w których jako
główną przyczyne uszkodzeń wymienia się uszkodzenia od grzybów, owadów, zwierzyny,
pożaru oraz klimatu. Zinwentaryzowano także grupę drzewostanów, w których jako główną
przyczynę uszkodzeń określa się, jako inne czynniki. Większość uszkodzeń (inne, owady,
- 86 -
grzyby) związana jest z chorobą określaną, jako zamieranie jesionu. Problem zamierania
jesionów został opisany osobno w następnym punkcie.
4.6.
Stan drzewostanów jesionowych
W związku z rozszerzaniem się choroby zamierania jesionów i stosunkowo dużego
udziału jesionu w lasach Nadleśnictwa Konstantynowo, osobno, w niniejszym punkcie
scharakteryzowano stan lasów jesionowych.
Udział powierzchniowy jesionu w drzewostanach nadleśnictwa
100%
90%
80%
70%
60%
11194,42
95,4%
11126,55
94,9%
11050,76
94,2%
536,09
4,6%
603,96
5,1%
679,75
5,8%
wg gatunków
panujących
wg gatunków
rzeczywistych
potencjalny
50%
pozostałe
jesion
40%
30%
20%
10%
0%
Udział potencjalny określono, jako udział jesionu w drzewostanach nadleśnictwa, jeżeli
by na gruntach leśnych zalesionych założono nowe uprawy o składzie gatunkowym zgodnym
z orientacyjnymi składami upraw zatwierdzonymi na I KTG.
100
90
80
70
53,91
34,05
3,5
I
sta
rs
ze
K
O
iK
D
O
V
V
II
i
b
V
a
V
b
IV
a
IV
III
b
a
III
10
5
2,6
IIb
25,00
13,5
19,29
8,4
13,2
32,61
61,65
15
11,9
41,48
6,4
51,14
9,9
52,66
40,21
28,22
0,8
IIa
3,94
0,0
Ia
0,3
Ib
0,8
ni
ez
al
es
io
ne
pr
ze
sto
je
10
0
8,5
91,93
20
2,7
0
Miąższość w tys m3
25
60
50
40
30
20
30
27,1
8,31
Powierzchnia w ha
Struktura klas wieku w drzewostanach jesionowych
- 87 -
Udział powierzchniowy jesionu na poszczególnych siedliskach
330,96
powierzchnia
400
300
160,56
76,35
200
2,84
15,29
6,41
5,93
12,06
5,90
100
0
BMśw
LMśw
LMw
111,33
335,03
Lśw
Lw
wg gatunków panujących
3,52
73,87
Ol
OlJ
wg gatunków rzeczywistych
Zestawienie drzewostanów jesionowych oraz ze znacznym udziałem jesionu w składzie
gatunkowym (minimum 2) w stopniach uszkodzenia przedstawia się następująco:
Stopnie uszkodzeń
Drzewostany jesionowe
szt.
nie uszkodzone (<10%)
I st. uszkodzeń (11-25%)
II st. uszkodzeń (26-60%)
III st. uszkodzeń (>60%)
Razem uszkodzone
w tym do pilnej przebudowy
Ogółem
50
30
83
43
156
47
206
ha
89,93
109,23
240,66
96,27
446,16
144,21
536,09
Pozostałe drzewostany z
udziałem jesionu
szt.
ha
132
385,43
75
235,05
28
98,90
5
19,41
108
353,36
11
41,28
240
738,79
Razem
szt.
182
105
111
48
264
58
446
Udział powierzchniowy drzewostanów jesionowych wg stopni
uszkodzenia w Nadleśnictwie Konstantynowo
uszkodzone
w II stopniu
240,66 ha
45%
uszkodzone
w I stopniu
109,23 ha
20%
uszkodzone
w III stopniu
96,27 ha
18%
nie uszkodzone
89,93 ha
17%
ha
475,36
344,28
339,56
115,68
799,52
185,49
1274,88
- 88 -
Udział powierzchniowy pozostałych drzewostanów z udziałem
jesionu wg stopni uszkodzenia
uszkodzone
w I stopniu
235,05 ha
32%
uszkodzone
w II stopniu
98,90 ha
13%
uszkodzone
w III stopniu
19,41 ha
3%
nie uszkodzone
385,43 ha
52%
Zmiany stanu zasobów drzewostanów jesionowych między obecną, a poprzednią
inwentaryzacją przedstawiają się następująco:
Charakterystyka opisująca
zasoby
Powierzchnia wg gat.
panujących
Zasobność wg gat.
panujących
Zasobność wg gat.
rzeczywistych
Średnia zasobność
Średni wiek
Przyrost przeciętny
Jednostka
Stan na
01.01.1998
Stan na
01.01.2008
Zmiana
ilościowa
Zmiana
procentowa
ha
592,95
536,09
-56,86
-9,6%
m3
99554
109302
9748
9,8%
m3
108917
111795
2878
2,6%
166
55
204
68
38
13
22,9%
23,6%
3,02
3,00
-0,02
-6,6%
m3/ha
lata
m3/
ha/rok
Projektowana na przyszłe 10-lecie powierzchnia manipulacyjna i do odnowienia
wynikająca z przyspieszonej przebudowy i planowego użytkowania rębnego drzewostanów
jesionowych przedstawia się następująco:
- 89 -
Udział powierzchniowy (powierzchnia manipulacyjna)
użytkowania rębnego w d-stanach jesionowych
w ramach
przyspieszonej
przebudowy;
133,52 ha
24,9%
nie użytkowane;
375,45 ha
70,0%
w ramach
planowego
użytkowania;
27,12 ha
5,1%
Udział powierzchniowy (powierzchnia do odnowienia)
użytkowania rębnego w d-stanach jesionowych
w ramach
przyspieszonej
przebudowy
88,59 ha
16,5%
nie użytkowane
438,36 ha
81,8%
w ramach
planowego
użytkowania
9,14 ha
1,7%
Jesion w lasach Nadleśnictwa Konstantynowo zajmuje ponad 5% powierzchni.
Odpowiada to strukturze siedlisk i docelowo powinno się taki udział jesionu utrzymywać.
Najwięcej bo ponad połowa drzewostanów jesionowych występuje na siedlisku Lw. Dużo też
jesionu znajduje się na Lśw i OlJ.
W strukturze klas wieku wyraźnie widać niski udział Ia i zdecydowanie przeważającą
IVb klasę wieku. W pozostałych klasach powierzchnia zajmowana przez drzewostany
jesionowe jest w miarę równomiernie rozłożona.
- 90 -
Zamieranie jesionu obrazują nam zinwentaryzowane uszkodzenia drzewostanów.
Ogólnie, w całym Nadleśnictwie Konstantynowo uszkodzenia zinwentaryzowano na około
10% powierzchni drzewostanów. W drzewostanach jesionowych procent uszkodzonych
drzewostanów wynosi ponad 80%, a w drzewostanach gdzie panuje inny gatunek, ale udział
jesionu jest znaczny (2) procent uszkodzonych drzewostanów wynosi blisko 50%.
W drzewostanach jesionowych przeważają uszkodzenia w stopniu II, od 26 do 60%. Spośród
446,16 ha uszkodzonych drzewostanów 144,21 ha wymaga przebudowy.
Z danych przedstawiających zmiany stanu zasobów drzewnych w 10-leciu zaskakujący
jest wzrost średniego wieku o 13 lat. Sugeruje to, że zmniejszenie powierzchni drzewostanów
jesionowych o blisko 57 ha (10%) nastąpiło w drzewostanach niższych klas wieku.
Na powierzchni 30% drzewostanów jesionowych projektuje się użytkowanie rębne.
W zdecydowanej większości (24,9%) w ramach gospodarstwa przebudowy. Do odnowienia
przypadać będzie 18% powierzchni zajmowanej obecnie przez drzewostany jesionowe.
Jeżeli spełni się pesymistyczny wariant: utrzyma się sugerowany 10% spadek
powierzchni zajmowanej przez jesion w młodszych klasach i nie uda się odnowić jesionem
18% powierzchni drzewostanów jesionowych projektowanych do użytkowania rębnego, to
powierzchnia zajmowana przez jesion zmniejszy się w ciągu 10 lat o 25–30%
4.7.
Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z gospodarczym
typem drzewostanu
Zgodność składów gatunkowych drzewostanów z typem siedliskowym, oceniona została
na podstawie kryteriów zawartych w IUL § 40. Kryteria oceny upraw i młodników są nieco
inne niż kryteria oceny drzewostanów starszych, mimo to poniższe zestawienie zawiera
łączną powierzchnię wszystkich drzewostanów.
Porównania zgodności drzewostanów dokonano w stosunku do przyjętych przez
I Komisję Techniczno-Gospodarczą gospodarczych typów drzewostanów dla poszczególnych
siedlisk.
Dla charakterystyki stanu lasu zamieszcza się poniżej zestawienie powierzchni
drzewostanów wg stopnia dostosowania do siedliska:
- 91 -
Typ
siedliskowy
lasu
Bs
Bśw
BMśw
BMw
BMb
LMśw
LMw
LMb
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Lł
Razem
%
Powierzchnia w ha
Grupa drzewostanów
częściowo
zgodne
niezgodne
zgodne
Obręb Konstantynowo
2,83
943,01
2,13
2 740,39
417,58
11,79
6,25
3,71
3,67
1 018,70
338,61
73,07
37,15
34,94
29,84
1,01
127,46
314,47
455,15
64,23
148,79
81,87
41,10
1,76
1,77
52,19
102,60
2,73
74,85
4,88
5 109,17
1 373,14
656,22
71,4
19,3
9,3
razem
2,83
945,14
3 169,76
9,96
3,67
1 430,38
101,93
1,01
897,08
294,89
44,63
157,52
79,73
7 138,53
100,0
Obręb Podłoziny
Bs
Bśw
BMśw
BMw
LMśw
LMw
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Razem
%
Bs
Bśw
BMśw
BMw
BMb
LMśw
LMw
LMb
Lśw
Lw
Ol
OlJ
Lł
21,74
1 213,32
109,77
31,36
20,07
667,75
312,57
58,22
92,86
357,98
271,46
234,87
339,23
50,48
2,54
36,97
102,56
2 672,69
1 251,06
58,2
27,2
Nadleśnictwo Konstantynowo
2,83
964,75
2,13
3 953,71
527,35
37,61
23,78
3,67
1 686,45
651,18
95,37
127,80
1,01
485,44
585,93
299,10
488,02
91,58
4,30
89,16
205,16
74,85
4,88
18,11
13,50
41,90
68,25
257,20
246,18
4,09
19,00
668,23
14,6
0,00
29,90
13,50
114,97
98,09
712,35
328,05
5,86
21,73
0
21,74
1 341,20
64,93
1 022,22
219,33
886,64
820,28
57,11
158,53
4 591,98
100,0
2,83
966,88
4 510,96
74,89
3,67
2 452,60
321,26
1,01
1 783,72
1 115,17
101,74
316,05
79,73
- 92 -
Typ
siedliskowy
lasu
zgodne
Razem
%
7 781,86
66,3
Powierzchnia w ha
Grupa drzewostanów
częściowo
niezgodne
zgodne
2 624,20
1 324,45
22,4
11,3
razem
11 730,51
100,0
Zgodność składu gatunkowego z GTD w drzewostanach
Nadleśnictwa Konstantynowo
częściowo zgodne
2624,20 ha
22,4%
zgodne
7781,86 ha
66,3%
niezgodne
1324,45 ha
11,3%
Zgodność składu gatunkowego z GTD w typach siedliskowych lasu
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bśw
BMśw
BMw
LMśw
zgodne
LMw
Lśw
Lw
częściowo zgodne
Ol
OlJ
Lł
Ogółem
niezgodne
Z wyżej zamieszczonych zestawień wynika znaczne zróżnicowanie zgodności składów
gatunkowych w poszczególnych siedliskach i grupach siedlisk. Drzewostany niezgodne
z typem gospodarczym występują głównie na następujących siedliskach: LMw – 30,5%
- 93 -
powierzchni siedliska, Lśw – 39,9%, Lw – 29,4%. Są to głównie drzewostany sosnowe
i brzozowe na siedliskach lasowych. Na tych siedliskach gatunkami przyjętymi w
gospodarczych typach drzewostanów są Db, Bk, Js. Na siedliskach borowych dominują grupy
drzewostanów zgodnych z siedliskiem. I tak na siedlisku Bśw jest to 99,8% powierzchni
siedliska, na BMśw – 87,6%.
4.8.
Zmiany stanu zasobów leśnych
Syntetyczne zestawienie poszczególnych parametrów charakteryzujących powierzchnię
leśną i zasoby drzewne w kolejnych planach urządzenia lasu, przedstawiono w analizie
gospodarki przeszłej w Tabeli XIII. Poniżej, w formie wykresów zobrazowano dane z tej
tabeli.
Zmiany przeciętnej zasobności i przeciętnego wieku
przeciętna zasobność
przeciętny wiek
66
Przeciętna zasobność
(m3/ha)
64
250
200
188
62
60
58
150
100
248
207
64
58
56
54
54
52
50
50
0
48
1988
1998
Stan na początek roku
2008
Przeciętny wiek (lata)
300
- 94 -
Zmiany wskaźników przyrostu i użytkowania
Miąższość na 1 ha (m3/ha)
9
8,57
8
7,32
7
6
5,71
5
4
3,81
3
2
1
4,47
3,22
2,74
1,90
2,45
1,36
1,73
1,32
0
1988
1998
Stan na początek roku
2008
przeciętna miąższość użytków rębnych
przeciętna miąższość użytków przedrębnych
przeciętna miąższość użytków głównych
przyrost bieżący użyteczny
Z porównania poszczególnych wskaźników przedstawionych w tabeli wynika, że
zarówno w obrębach, jak i w skali nadleśnictwa systematycznie wzrasta wiek drzewostanów
oraz zasoby miąższości przy jednoczesnym wzroście pozyskania w ramach użytków
głównych, zwłaszcza użytków rębnych. Szczególnie wyraźny jest wzrost zasobności
drzewostanów z 188 m3/ha do 248 m3/ha. Wzrasta też przyrost bieżący użyteczny z 5,71
m3/ha do 8,66 m3/ha.
Biorąc pod uwagę powyższą analizę, można stwierdzić, że dzięki prawidłowej
gospodarce leśnej w minionych okresach gospodarczych, lasy Nadleśnictwa Konstantynowo
ulegają pozytywnym zmianom, które gwarantują ich trwałość.
- 95 -
4.9.
Rodzaje gruntów leśnych
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych wyodrębniono następujące rodzaje
gruntów leśnych:
Obręb
Wyszczególnienie
Nadleśnictwo
Konstantynowo
Podłoziny
Powierzchnia leśna – ha
Gospodarcze drzewostany nasienne
260,36
210,90
471,26
-
7,59
7,59
Drzewostany zachowawcze
1,94
-
1,94
Rejestrowane uprawy pochodne
3,17
11,87
15,04
Rejestrowane uprawy
zachowawcze
6,03
-
6,03
138,23
165,47
303,70
Drzewostany w klasie do
odnowienia
11,73
104,19
115,92
Grunty do naturalnej sukcesji
45,77
10,74
56,51
Grunty do objęcia szczególną
ochroną
7,38
-
7,38
Poletka łowieckie (gr. leśne)
7,13
2,07
9,20
35,83
2,51
38,34
Halizny
1,48
-
1,48
Płazowiny
6,35
11,54
17,89
8,95
7,49
16,44
1627,80
1080,50
2708,30
Wyłączone drzewostany nasienne
Drzewostany w klasie odnowienia
Zręby zaległe
Drzewostany na gruntach
zrekultywowanych
Drzewostany na gruntach
porolnych
Analiza gospodarki przeszłej
ubiegłego okresu gospodarczego
01.01.1998 – 31.12.2007
w Nadleśnictwie Konstantynowo
Obręby: Konstantynowo, Podłoziny
Referat
Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo
na II Komisję Techniczno – Gospodarczą
Konstantynowo, 11.09.2008
- 101 -
Spis treści
1. Zmiany w stanie posiadania ..................................................................................................... 103
2. Porównanie zaplanowanych zadań gospodarczych za ubiegłe 10-lecie z ich wykonaniem........ 104
2.1. Cięcia rębne i pielęgnacyjne .......................................................................................................................... 104
2.2. Hodowla lasu ................................................................................................................................................ 109
3. Ocena wpływu wykonanych zabiegów gospodarczych na stan lasu.......................................... 113
3.1. Wielkość zasobów drzewnych na 1 ha i na całej powierzchni według panujących gatunków drzew................. 113
3.2. Jakość upraw i młodników, w tym ich zgodność z typami siedliskowymi lasu ................................................ 114
3.3. Stan zdrowotny i sanitarny lasu...................................................................................................................... 115
3.4. Stan infrastruktury technicznej....................................................................................................................... 116
4. Rozmiar wykonanych prac zalesieniowych .............................................................................. 119
5. Rozmiar szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne, abiotyczne i
antropogeniczne, z uwzględnieniem ich lokalizacji i przyczyn..................................................... 120
5.1. Szkody w uprawach, młodnikach i żerdziowinach oraz w podszytach, nalotach i podrostach – spowodowanych
przez zwierzynę ................................................................................................................................................... 120
5.3. Szkody spowodowane przez pożary............................................................................................................... 122
5.3. Szkody powodowane przez szkodliwe owady i grzyby patogeniczne.............................................................. 124
5.4. Szkody powodowane przez zanieczyszczenia środowiska............................................................................... 126
5.5. Szkody powodowane przez czynniki klimatyczne .......................................................................................... 126
6. Użytkowanie uboczne.............................................................................................................. 127
7. Ocena wykonania zadań wynikających z programu ochrony przyrody ..................................... 132
8. Porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu .... 138
Uwagi końcowe........................................................................................................................... 139
Tabele ......................................................................................................................................... 140
Tabela IX. Zestawienie pozyskania drewna za ubiegły okres wg kategorii cięć i porównanie z etatem ................... 141
Tabela X. Zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres oraz porównanie z planowanymi
zadaniami ............................................................................................................................................................ 144
Tabela XI. Ocena upraw i młodników do 10 lat na powierzchniach otwartych ....................................................... 147
Tabela XII. Ocena odnowień podokapowych oraz upraw i młodników po rębniach złożonych............................... 150
Tabela XIII. Porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu i w
prognozie............................................................................................................................................................. 153
- 103 -
1. Zmiany w stanie posiadania
W okresie analizowanego dziesięciolecia powierzchnia gruntów w zarządzie nadleśnictwa
zwiększyła się o 15,7085 ha. Na zmianę powierzchni składają się:
- Przekazanie gruntu pod budowę autostrady A2
- Sprzedaż nieruchomości
- Ruchy gruntów pomiędzy nadleśnictwem a AWRSP
- Zmiany wynikające z korekt w ewidencji gruntów
- Przejęcie zrekultywowanego wysypiska śmieci
- Przekazanie gruntów Leśnemu Ośrodkowi Szkoleniowemu w Puszczykowie
- Różnica powstała przy wymianie gruntów
- Zwrot nieruchomości prawowitym właścicielom
ŁĄCZNIE
-7,9641
-4,6517
-9,5141
39,6518
3,4000
-2,5628
0,1026
-2,7532
15,7085
Powierzchnia gruntów [ha]
Obręb
Razem
Lasy
Zadrzewione
i
zakrzewione
Użytki
rolne
Wody
Użytki
kopalne
Tereny
komunikacyjne
Treny
osiedlowe
Tereny
różne
Użytki
ekologiczne
Nieużytki
Konstantynowo
7095,2042
6695,4842
0,9000
250,8500
11,7200
3,0500
0,0000
12,2600
17,3400
0,0000
99,3600
Podłoziny
5732,6400
5494,7000
1,9600
152,0300
0,5000
0,0000
0,0000
2,6400
12,5600
0,0000
72,4900
Razem stan na
01.01.1998
12827,8400
12190,1800
2,8600
402,8800
12,2200
3,0500
0,0000
14,9000
29,9000
0,0000
171,8500
Konstantynowo
7913,4253
7472,0643
1,3575
305,5518
15,4707
1,0900
2,4306
3,3204
0,0000
2,0800
110,0600
Podłoziny
4930,1232
4723,2950
2,6184
133,8142
2,0205
0,0000
0,4838
1,2163
0,5246
0,0000
66,1504
Razem stan na
01.01.2008
12843,5485
12195,3593
3,9759
439,3660
17,4912
1,0900
2,9144
4,5367
0,5246
2,0800
176,2104
15,7085
5,1793
1,1159
36,4860
5,2712
-1,9600
2,9144
-10,3633
-29,3754
2,0800
4,3604
Różnica 20081998
Obręb
Stan na
1.01.1998r.
Przybyło
Ubyło
Zmiana granicy
Stan na
obrębów
01.01.2008r
Konstantynowo
7095,2042
+ 52,9369
- 25,0916
+ 790,3800
7913,4253
Podłoziny
5732,6400
+ 17,2311
- 29,3679
- 790,3800
4930,1232
Nadleśnictwo
12827,8400
+ 70,1680
- 54,4595
-
12843,5485
- 104 -
2. Porównanie zaplanowanych zadań gospodarczych za ubiegłe 10-lecie z ich
wykonaniem.
2.1. Cięcia rębne i pielęgnacyjne
Do analiz i porównań przyjęto etat zgodny z planem urządzania lasu na lata 1998-2007
zatwierdzony Decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6
grudnia 2000 r. Szczegółowe wielkości (ha i m3) wykonane w użytkowaniu rębnym i przedrębnym
przedstawiono w tabeli IX.
Analiza użytkowania głównego
Etat użytkowania głównego został zrealizowany:
− pod względem powierzchniowym w 76% (etat 11 447 ha, wykonanie - 8 704 ha ),
− pod względem miąższościowym w 100% (etat 424 058 m3, wykonanie - 423 970 m3 ).
Rozbieżność między stopniem realizacji planu powierzchniowego użytkowania głównego
wynika z niewykonania 2580 ha w powierzchni w użytkowaniu przedrębnym oraz 163 ha w
użytkowaniu rębnym. Powodem wstrzymania cięć była konieczność utrzymania etatu
miąższościowego. W przypadku zrealizowania etatu powierzchniowego nastąpiłoby przekroczenie
etatu miąższościowego. Przyczyną takiego stanu jest wyższa od planowanej intensywność cięć w
trzebieżach oraz znaczna ilość pozyskanego drewna w użytkach przygodnych.
Powierzchnia
Wyszczególnienie
1
Użytki rębne - razem
w iglaste
tym: liściaste
zaliczane na etat
powierzchniowy
a
w tym: nieprojektowane w
planach UL do cięć rębnych
nie zal. na etat pow. +
b
przygodne
Użytki przedrębne - razem
w iglaste
tym: liściaste
a czyszczenia
b trzebieże + przygodne
Użytki główne - razem
w iglaste
tym: liściaste
Miąższość
Zaawansowanie
Zaawansowanie
Etat na 10 - Wykonanie
Etat na 10 - Wykonanie
realizacji planu
realizacji planu
za 10 lat
lecie
za 10 lat
lecie
UL (%)
UL (%)
2
1 259.75
---
3
1 097.33
---
4
87.11
---
5
6
194 291.00 163 928.76
-93 726.57
-70 202.19
7
84.37
---
1 259.75
1 097.33
87.11
192 937.00 149 134.23
77.30
--
149.72
--
--
14 024.49
--
--
--
--
1 354.00
14 794.53
1 092.65
10 187.39
--856.49
9 330.90
11 447.14
---
7 606.83
--492.02
7 114.81
8 704.16
---
74.67
--57.45
76.25
76.04
---
229 767.00
--1 133.00
228 634.00
424 058.00
---
260 041.78
177 545.29
82 496.49
1 793.80
258 247.98
423 970.54
271 271.86
152 698.68
113.18
--158.32
112.95
99.98
---
- 105 -
Analiza użytkowania rębnego
Rębnie zupełne
Etat powierzchniowy został zrealizowany w 73%. Z zaplanowanej powierzchni 740 ha
wykonano 538 ha (w tym 62 ha nie objęte planem UL). Etat masowy został zrealizowany w 73%.
Z zaplanowanej masy 150 261 m3 pozyskano 109 634 m3 (w tym 9 180 m3 nie objęte planem UL).
Głównym powodem niepełnej realizacji planowych rębni zupełnych było wstrzymanie cięć
ze względu na utrzymanie etatu miąższościowego. Przekroczenia planowanej masy wystąpiły w
cięciach przedrębnych. Planowano pozyskać 229 767 m3 a pozyskano 260 042 m3 przy 75%
realizacji etatu powierzchniowego. Wpływ na niewykonanie planowych rębni zupełnych miało
także utworzenie stref ochronnych dla ptaków.
Dość wysoki udział powierzchniowy (11%) oraz masowy (8%) cięć nie objętych planem UL
wynika głównie z konieczności stosowania zrębów zupełnych na powierzchniach z zamierającymi
jesionami (l-ctwo Woźniki, l-ctwo Będlewo) oraz wycinki drzew z powierzchni przeznaczonych na
cele eksploatacji kruszywa (l-ctwo Grzybno, l-ctwo Wielka Wieś) oraz autostrady A2 (l-ctwo
Wielka Wieś).
Rębnie złożone
Pod względem powierzchniowym rębnie złożone zostały wykonane w 107,91%. Na 518,42
ha wykonano 559,44 ha w tym 87,98 ha nie objętych planem UL, co daje 91% realizacji
zaplanowanych w UL cięć rębniami złożonymi.
Dość duży udział rębni wykonanych i nieujętych w planie UL (15,75%) wynika przede
wszystkim z konieczności przeprowadzenia cięć sanitarnych w drzewostanach z zamierającym
jesionem.
Użytki przygodne
Udział użytków przygodnych w użytkowaniu rębnym wyniósł 7,64%, w tym: obręb
Konstantynowo - 7,71%, obręb Podłoziny – 7,56%.
Cięcia nie zaliczone na poczet etatu
Etat miąższościowy cięć nie zaliczonych na poczet etatu został zrealizowany w 168 %.
Pozyskano 2272m3 na planowaną ilość 1354m3. Przekroczenie wynika głównie z nieuwzględnionej
w planie urządzania lasu, a pozyskanej w 10-leciu, masie nasienników pozostawionej na zrębach.
- 106 -
Analiza wykonania etatu cięć w użytkowaniu rębnym
L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Wyszczególnienie
2
Etat na 10 - lecie
Ogółem
użytk.
rębne
Wykonanie za 10 lat
obowiązywania planu UL
Stopień realizacji
miąższościowego (3:1)
etatu
powierzchniowego (4:2)
W tym wykonanie: nie objęte
planem UL
Udział cięć
w miąższości (7:1)
pozaplanowych
w powierzchni (8:2)
Obręb
Obręb
Razem
Konst.
Podł.
nadl.
3
4
5
m3
102 604.00 91 687.00
194 291.00
ha
561.87
697.88
1 259.75
m3
88 333.84 75 594.92 163 928.76
ha
436.79
660.54
1 097.33
%
86.09
82.45
84.37
%
77.74
94.65
87.11
m3
4 604.05 10 724.03
15 328.08
ha
26.29
123.42
149.71
%
4.49
11.70
7.89
%
4.68
17.68
11.88
w tym:
Zadania wg planu UL na 10 lat
Rębnia
I
ogółem
Wykonanie za 10 lat
obowiązywania planu UL
Stopień realizacji
miąższościowego (14:12)
etatu
powierzchniowego (15:13)
w tym wykonanie: nie objęte
planem UL
Udział cięć
w miąższości (18:14)
pozaplanowych
w powierzchni (19:15)
Zadania wg planu UL na 10 lat
Wykonanie za 10 lat
Rębnie obowiązywania planu UL
złożone Stopień realizacji
miąższościowego (24:22)
II-V
powierzchniowego (25:23)
w tym wykonanie: nie objęte
planem UL
Udział cięć
w miąższości (28:24)
pozaplanowych
w powierzchni (29:25)
Zadania wg planu UL na 10 lat
Nie
Wykonanie za 10 lat obowiązyw. planu UL
zalicz.
Stopień realizacji
(33:32)
na etat
W tym wykonanie: nie objęte planem UL
pow.
Udział cięć pozaplanowych (35:33)
Użytki przygodne rębne
w tym CSS
Udział użytków przygodnych rębnych (37:3)
m3
ha
m3
ha
%
%
m3
ha
%
%
m3
ha
m3
ha
%
%
m3
ha
%
%
m3
m3
%
m3
%
m3
m3
%
91 057.75
419.12
71 554.57
316.67
78.58
75.56
2 943.04
20.59
4.11
6.50
11 140.25
141.74
9 611.58
120.12
86.28
84.75
1 052.22
5.70
10.95
4.75
406.00
358.02
88.18
608.79
170.04
6 809.67
3 850.17
7.71
59 203.05
320.89
38 079.90
221.22
64.32
68.94
6 236.71
41.14
16.38
18.60
31 535.95
376.68
29 888.18
439.32
94.77
116.63
3 792.52
82.28
12.69
18.73
948.00
1 913.51
201.85
694.80
36.31
5 713.33
2 495.93
7.56
150 260.80
740.01
109 634.47
537.89
72.96
72.69
9 179.75
61.73
8.37
11.48
42 676.20
518.42
39 499.76
559.44
92.56
107.91
4 844.74
87.98
12.27
15.73
1 354.00
2 271.53
167.76
1 303.59
57.39
12 523.00
6 346.10
7.64
- 107 -
Analiza użytkowania przedrębnego
Czyszczenia późne
Etat powierzchniowy czyszczeń późnych zrealizowany został w 57% (plan- 856.49 ha,
wykonanie- 492.02 ha). Etat powierzchniowy nie został zrealizowany z uwagi na to, że wielu
przypadkach gdzie planowano cięcie CPP zabieg miał charakter typowo hodowlany – bez
pozyskania grubizny.
Trzebieże wczesne
Etat powierzchniowy trzebieży wczesnych wykonany został w 100% (plan 2 464 ha,
wykonanie 2 466 ha). Intensywność trzebieży wczesnych wyniosła 26.91 m3/ha.
Trzebieże późne
Etat powierzchniowy trzebieży późnych wykonany został w 68% (plan 6 866 ha, wykonanie
4 629 ha), natomiast masowo plan wykonany został w 97% (plan 130 242 m3, wykonanie 125 890
m3). Nadleśnictwo nie mogło wykonać wszystkich zaplanowanych zabiegów z uwagi na
konieczność utrzymania się w etacie grubizny przy znacznym udziale użytków przygodnych, które
stanowią 18% całego użytkowania przedrębnego oraz intensywności cięć przedrębnych, która
wyniosła 34,19 m3/ha, przy zakładanej 22,55 m3/ha. Nie wykonano trzebieży późnych głównie w
drzewostanach starszych klas wieku.
Użytki przygodne przedrębne
W ramach użytków przygodnych pozyskano 47 603 m3 drewna, co stanowi dość wysoki
udział (18%) w masie cięć przedrębnych pozyskanych ogółem. Wyższy udział cięć przygodnych w
obrębie Podłoziny (23%) niż w obrębie Konstantynowo (15%) wynika głównie z:
− usunięcia drewna (ok. 23 000 m3) po huraganie „Cyryl”, który miał miejsce w styczniu
2007 roku; najwięcej drewna pozyskano wówczas w leśnictwach znajdujących się w obrębie
Podłoziny (leśnictwo Palędzie i leśnictwo Wielka Wieś),
− konieczności pozyskiwania w cięciach przygodnych drzew zamierających; głównie jesionu
(leśnictwo Woźniki, leśnictwo Będlewo, leśnictwo Dakowy Mokre) i dębu (leśnictwo
Dakowy Mokre).
- 108 -
Analiza wykonania etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym
L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Wyszczególnienie
2
Etat na 10 - lecie
Ogółem Wykonanie za 10 lat
przed- obowiązywania planu
rębne
Stopień realizacji
w tym:
CP-P
Rozmiar na 10 - lecie
Wykonanie za 10 lat
obowiązywania planu
(pow. 3:1)
Obręb
Obręb
Razem
Konstantynowo Podłoziny nadleśnictwo
3
4
5
ha
5 733.36
4 454.03
10 187.39
m3
150 094.10 109 947.68
260 041.78
ha
4 374.00
3 232.83
7 606.83
m3/ha
34.32
34.01
34.19
%
76.29
72.58
74.67
ha
m3
ha
m3/ha
Stopień realizacji
%
TW
Rozmiar na 10 - lecie
ha
Wykonanie za 10 lat
m3
obowiązywania planu
ha
m3/ha
Stopień realizacji
(pow. 14:12)
%
TP
Rozmiar na 10 - lecie
ha
Wykonanie za 10 lat
m3
obowiązywania planu
ha
m3/ha
Stopień realizacji
(pow. 19:17)
%
Użytki przygodne wyk. w przedrębnych
m3
Udział użytków przygodnych w przedrębnych (22:2)
%
405.10
594.52
208.23
2.86
51.40
1 403.67
34 292.19
1 287.23
26.64
91.70
3 924.59
92 791.91
2 878.54
32.24
73.35
22 415.48
14.93
451.39
1199.28
283.79
4.23
62.87
1060.81
32 070.36
1178.68
27.21
111.11
2 941.83
51 490.99
1 770.36
29.09
60.18
25 187.05
22.91
856.49
1 793.80
492.02
3.65
57.45
2 464.48
66 362.55
2 465.91
26.91
100.06
6 866.42
144 282.90
4 648.90
31.04
67.70
47 602.53
18.31
- 109 -
2.2. Hodowla lasu
Odnowienia i zalesienia
W minionym 10-leciu wykonano łącznie 852,72 ha odnowień i zalesień sztucznych co
stanowi 77,2% założonego planu oraz 20,57 ha odnowień naturalnych. Szczegółowe dane
zostały zawarte w tabeli nr X.
Odnowienia i zalesienia sztuczne na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu
odnowienia zrębów
odnowienia halizn
zalesienia gruntów porolnych
zalesienia nieużytków
odnowienie w rębniach złożonych
dolesienia luk
wprowadzanie II piętra
Plan wg
UL 1998
769,06
28,59
15,11
184,15
6,53
101,56
Wykonanie
508,28
45,84
24,36
13,09
117,47
12,94
130,74
%
Wykonania
66,1
160,3
161,2
63,8
198,2
128,7
Niewykonanie planu odnowienia zrębów jest związane z niewykonaniem etatu
powierzchniowego zrębów zupełnych w planie pozyskania.
Niezrealizowanie planu odnowień w rębniach złożonych związane jest z niepełną
realizacją cięć na powierzchniach objętych planem urządzania. Do niezrealizowania planu
przyczyniły się również problemy z uzyskiwaniem odnowień naturalnych w drzewostanach z
udziałem jesionu (leśnictwo Woźniki), gdzie od 2002/2003 roku obserwuje się masowe
zamieranie tego gatunku we wszystkich klasach wieku.
W minionym 10-leciu zalesiono 24,36 ha gruntów porolnych, co stanowi 161,2%
planu UL 1998. Przekroczenie planu wiąże się z przejęciem gruntów od Agencji
Nieruchomości Rolnej. Zadania te zostały sfinansowane z budżetu państwa.
Zalesiono również 13,09 ha nieużytków, których nie ujęto w planie urządzania lasu,
głównie pokopalnianych i po nieczynnych wysypiskach śmieci.
Przekroczenie planu dolesienia luk wynika z konieczności dolesienia luk powstałych
na skutek wiatrowałów i wiatrołomów.
Wprowadzanie II piętra wykonano w 128,7%, g ównie na gruntach porolnych na
siedliskach BMśw, LMśw, Lw w litych drzewostanach sosnowych w II i III klasie wieku.
Jako II piętro głównie wprowadzono buka, świerka, lipę i dęba szypułkowego.
Odnowienia naturalne
W minionym 10-leciu uznano 20,57 ha odnowień naturalnych w tym 15,67 ha
odnowień na powierzchniach otwartych i 4,90 ha pod osłoną drzewostanów. Odnowienia
naturalne w większości uznano za bardzo dobre.
- 110 -
Poprawki i uzupełnienia
W ubiegłym 10-leciu wykonano 141,75 ha z planowanych 374,66 ha poprawek i
uzupełnień co stanowi 37,8%. Niewykonanie planu poprawek wynika ze zmniejszenia
powierzchni odnowień jak również wysokiej udatności upraw.
Wprowadzanie podszytów
Na planowane 45,97 ha wykonano 47,58 ha co stanowi 103,5% planu UL 1998.
Podszyty zostały wprowadzone do drzewostanów sosnowych i brzozowych głównie na grunty
porolne, na siedliskach BMśw w IIb i IIIa i VIa klasie wieku. Są to podszyty z jarzęba
pospolitego.
Pielęgnowanie lasu
pielęgnowanie gleby
czyszczenia wczesne
czyszczenia późne
Plan wg
UL 1998
1418,13
1102,81
1020,14
Wykonanie
1884,57
943,27
1104,69
%
Wykonania
132,9
85,5
108,3
Pielęgnacje gleby wykonano 132,9%. Przekroczenie jest wynikiem konieczności
kilkukrotnego wkraczania z zabiegiem na silnie zachwaszczające się powierzchnie, oraz silną
ekspansją czeremchy amerykańskiej.
Wykonano 943,27 ha czyszczeń wczesnych , z czego w pierwszym nawrocie 826,47
ha. Dwukrotne wejście na powierzchnie związane było z potrzebą usuwania czeremchy
amerykańskiej i samosiewów brzozy. Niezrealizowanie planu związane jest z niepełnym
wykonaniem zaplanowanych odnowień w rębniach zupełnych w pierwszym pięcioleciu.
Czyszczenia późne wykonano na powierzchni 1104,69 ha, z czego w pierwszym
nawrocie 1022,72 ha (100,3 %). Powtórzenie dwukrotne zabiegu na niektórych
powierzchniach wynikało z potrzeb hodowlanych.
Melioracje
Plan urządzania lasu zakładał wykonanie 1050,49 ha melioracji agrotechnicznych, bez
melioracji wodnych i nawożenia mineralnego. Zrealizowano 721,95 ha melioracji
agrotechnicznych co stanowi 68,72 % planu. Wykonano również 2,06 ha fitomelioracji i 1,09
nawożenia mineralnego (rekultywacja). Niewykonanie planu jest następstwem
niewykonanych rębni zupełnych i złożonych.
Selekcja i nasiennictwo
Działania z zakresu nasiennictwa i selekcji w Nadleśnictwie Konstantynowo zostały
zawarte w „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew
leśnych na lata 1991-2010”.
Nadleśnictwo Konstantynowo posiada jeden WDN (olsza czarna, wiek 105 lat) na terenie
Obrębu Podłoziny, Leśnictwo Woźniki, oddział 179 b o powierzchni 7,59 ha, uznany w 1988
r.
- 111 -
Nadleśnictwo Konstantynowo w swoich zasobach LMP posiada zarejestrowanych 12 drzew
matecznych (9 sztuk olszy czarnej i 3 sztuki jesiona wyniosłego).
Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są 62 GDN na łącznej powierzchni 473,62 ha, w tym
1 modrzewiowy drzewostan zachowawczy o powierzchni 1,94 ha.
Brz 4,19 ha
Md
1,94 ha
Js
6,32 ha
Ol
20,08 ha
Db.s 89,26 ha
So
351,83 ha
W 2007 roku zarejestrowano 2 źródła nasion:
Grab zwyczajny – 40 drzew
Klon jawor – 25 drzew
Do roku 2007 na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo założono 7 upraw pochodnych (w tym
4 olszy czarnej, 2 modrzewia europejskiego i 1 sosny bolewickiej) oraz 4 modrzewiowe
uprawy zachowawcze w 4 blokach upraw:
− blok sosny bolewickiej z plantacji nasiennej Gniezno o planowanej powierzchni 6,57
ha (założona 1 uprawa o pow. 3,17 ha),
− blok olszy czarnej z własnego WDN o planowanej powierzchni 11,12 ha (założone 4
uprawy o łącznej powierzchni 6,97 ha),
− blok modrzewia europejskiego z własnego drzewostanu zachowawczego o planowanej
powierzchni 6,03 ha (założone 4 uprawy o łącznej powierzchni 6,03 ha),
− blok modrzewia europejskiego z WDN N-ctwa Babki o planowanej powierzchni 8,16
ha (założone 2 uprawy o łącznej powierzchni 4,9 ha).
- 112 Rok
Pochodzenie materiału sadzeniowego
Nr
założenia
Baza
bloku uprawy Gat.
Oddz. Obręb
N-ctwo
nasienna
pochodnej
1
2
3
4
5
6
7
Lokalizacja bloku
Obręb
Oddz.
Pow.
8
9
10
2
176c
1,39
2
195k
1,95
2001
2
182c
2,30
2005
2
182g
1,33
1999
2000
Ol
I
WDN
179b
2
Konstantynowo
Razem
6,97
1998
II
Md
WDN
64b
1
2
256b
1,76
2
256c
3,14
Babki
2003
Razem
III
2003
So
PN
321Aa
2
4,90
Gniezno
1
26a
Razem
3,17
2006
1
184h
2,59
1
191d
0,69
2006
1
184k
0,93
2007
1
182d
1,82
2006
IV
3,17
Md
GDN
191b
1
Konstantynowo
Razem
6,03
Ogółem
21,07
Leśna baza nasienna pokrywa zapotrzebowanie Nadleśnictwa Konstantynowo, sporadycznie
jest uzupełniana poprzez zakup gatunków takich jak grab i jawor.
Szkółkarstwo
Nadleśnictwo Konstantynowo posiada gospodarstwo szkółkarskie składające się z
dwóch szkółek leśnych o łącznej powierzchni 11,41 ha, z czego 6,67 ha stanowi powierzchnię
produkcyjną.
Szkółka zespolona Grzybno 1039 ar
Szkółka Pecna
102 ar
Produkcja szkółkarska na powierzchni otwartej odbywa się na łącznym obszarze 6,65 ha,
natomiast na powierzchni 2 arów prowadzona jest produkcja w warunkach kontrolowanych
(tunel).
Poza produkcją materiału sadzeniowego na potrzeby odnowień i zalesień Nadleśnictwo
Konstantynowo prowadzi również niewielką produkcję sadzonek ozdobnych głównie na
potrzeby własne i odbiorców detalicznych.
- 113 -
3. Ocena wpływu wykonanych zabiegów gospodarczych na stan lasu.
3.1. Wielkość zasobów drzewnych na 1 ha i na całej powierzchni według panujących
gatunków drzew
stan na 1.01.1998
stan 1.01.2008
przyrost
przyrost
zasobności
przeciętna
zasobność przeciętna zasobność zasobności
na całej
gatunek zasobność na
na całej
zasobność
na całej
na 1 ha
powierzchni
1 ha
powierzchni na 1 ha powierzchni
So
Md
Św
Dg
Jd
Bk
Db
Kl
Wz
Js
Gb
Brz
Ol
Olsz
Tp
Os
Wb
Lp
Ak
ogółem
m3/ha
216.47
137.97
91.51
m3
1 741 454
6 591
8 047
319.44
161.22
197.09
114.22
89.47
167.34
205.90
177.16
187.97
91.95
182.00
199.07
121.89
161.81
460
6 515
239 805
530
85
99 645
5 615
179 380
113 592
1 918
23 860
2 990
2 689
322
204.92
2 433 498
m3/ha
266.08
158.56
161.17
119.36
m3
2 133 391
9 252
20 742
487
178.60
216.20
150.00
200.00
201.24
259.16
209.20
216.67
113.96
257.24
236.90
248.31
246.73
223.15
247.83
14 243
287 262
1 548
190
109 553
7 850
172 834
133 549
3 159
25 315
3 075
4 415
491
16 096
2 943 452
%
%
23
15
76
23
40
158
11
10
31
124
20
26
18
15
24
41
19
104
52
119
20
192
124
10
40
-4
18
65
6
3
64
52
21
21
Z danych zawartych z powyższej tabeli wynika, że wielkość zasobów drzewnych
ogółem zarówno na 1 ha, jak i na całej powierzchni wzrosła o 21%. Biorąc pod uwagę
drzewostany z głównymi gatunkami lasotwórczymi (So, Db, Brz, Ol) można zaobserwować
przyrost zasobności zarówno na 1 ha, jak i na całej powierzchni, największy wystąpił w
przypadku drzewostanów z panującą sosną a najmniejszy z panującym dębem. Jedynie w
przypadku drzewostanów brzozowych wystąpił niewielki spadek zasobności na całej
powierzchni.
- 114 -
3.2. Jakość upraw i młodników, w tym ich zgodność z typami siedliskowymi lasu
Jakość upraw i młodników na powierzchniach otwartych
Ocena upraw i młodników została przeprowadzona na powierzchniach otwartych na
ogólnej powierzchni 501,57 ha (szczegółowe dane obrazuje tabela nr XI).
Obręb Konstantynowo
Zadrzewienie
1,0 - 0,9
0,8 - 0,7
0,6 - 0,5
0,4 i mniej
Razem
Powierzchnia [ha]
264,94
74,93
6,43
346,30
%
76,5
21,6
1,9
100
zgodny z GTD
częściowo zgodny z GTD
niezgodny z GTD
Razem
Powierzchnia [ha]
287,87
56,02
2,41
346,30
%
83,1
16,2
0,7
100
Obręb Podłoziny
Zadrzewienie
1,0 - 0,9
0,8 - 0,7
0,6 - 0,5
0,4 i mniej
Razem
Powierzchnia [ha]
135,56
18,76
0,95
155,27
%
87,3
12,1
0,6
100
zgodny z GTD
częściowo zgodny z GTD
niezgodny z GTD
Razem
Powierzchnia [ha]
127,88
27,39
155,27
%
82,4
17,6
100
Nadleśnictwo
Zadrzewienie
1,0 - 0,9
0,8 - 0,7
0,6 - 0,5
0,4 i mniej
Razem
Powierzchnia [ha]
400,50
93,69
7,38
501,57
%
79,8
18,7
1,5
100
zgodny z GTD
częściowo zgodny z GTD
niezgodny z GTD
Razem
Powierzchnia [ha]
415,75
83,41
2,41
501,57
%
82,9
16,6
0,5
100
- 115 -
Jakość upraw i młodników podokapowych oraz po rębniach złożonych
Obręb Konstantynowo
powierzchnia
manipulacyjna
przeciętny %
pokrycia
przeciętna
jakość
KO
138,23
46,4
22
KDO
11,73
10,0
12
15,48
67,4
23
165,44
45,8
23
powierzchnia
manipulacyjna
przeciętny %
pokrycia
przeciętna
jakość
KO
165,47
42,4
22
KDO
104,19
26,8
22
48,68
74,2
23
318,34
42,1
23
powierzchnia
manipulacyjna
przeciętny %
pokrycia
przeciętna
jakość
KO
303,70
44,2
22
KDO
115,92
25,1
22
64,16
72,6
23
483,78
43,4
23
uprawy i młodniki po rębniach
złożonych
Ogółem
Obręb Podłoziny
uprawy i młodniki po rębniach
złożonych
Ogółem
Nadleśnictwo
uprawy i młodniki po rębniach
złożonych
Ogółem
3.3. Stan zdrowotny i sanitarny lasu
Podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2004 r. stan zdrowotny
drzewostanów (z wyjątkiem drzewostanów jesionowych) oceniono jako dobry, stan sanitarny
lasu również uznano za dobry.
- 116 -
Pozyskanie posuszu wywrotów i złomów w latach 1998 – 2007 w nadleśnictwie przedstawia
poniższa tabela.
Pozyskany posusz, wywroty i złomy
[m3]
Rok
P+Z+W
P
1998
5561
1999
1836
2000
1367
849
2001
1599
1164
2002
5913
549
2003
2601
696
2004
5998
4895
2005
3704
3011
2006
8012
7496
2007
29611
6424
Razem
66202
25084
Od roku 2004 notuje się zwiększone pozyskanie posuszu co wiąże się z masowym
zamieranie drzewostanów jesionowych. Wzrost pozyskiwanej masy w latach 1998, 2002,
2007 związany był z usuwaniem szkód wywołanych przez wiatry huraganowe.
3.4. Stan infrastruktury technicznej
Drogi leśne
Drogi leśne w nadleśnictwie mają w zdecydowanej większości nawierzchnie
gruntowe, które wymagają corocznych napraw i konserwacji. Dobra przejezdność dróg jest
konieczna do sprawnego i terminowego wywozu drewna z lasu. Najtrudniejsza sytuacja
istnieje w okresie intensywnych opadów i w okresie wiosennym. Szczególnie drogi na
żyznych siedliskach lasowych. W leśnictwie Woźniki i Dakowy Mokre w okresie jesieni i
wiosny są zupełnie nieprzejezdne, woda występuje na powierzchni drzewostanów,
nierówności dróg są wypełnione wodą. Drzewostany stają się niedostępne dla wszelkich
pojazdów samochodowych. W 2004 roku w ramach inwestycji drogowych na newralgicznych
odcinkach dróg w leśnictwie Brodniczka, Krajkowo i Błociszewo na łącznych odcinkach 878
m ustabilizowano drogi leśne geokratą . W 2004-2006 utwardzono drogę leśną w leśnictwie
Będlewo kruszywem betonowo-ceglanym z recyklingu na długości 2800 m. Ze środków
inwestycyjnych wykonano przebudowę dróg gruntowych w 2007 roku, w leśnictwie
Bieczyny na długości 2416 m i leśnictwie Krajkowo - Brodniczka na długości 1669 m.
- 117 -
Zakres pozostałych robót w zakresie remontu dróg :
Rok 2004
− dostawa 700 ton kruszywa z recyklingu na drogi leśne w leśnictwie Dakowy Mokre i
Wożniki
− utwardzenie drogi kruszywem z recyklingu w ur. Jarogniewice na dł 1900mb
Rok 2005
− stabilizacja drogi leśnej kruszywem z recyklingu w leśnictwie Brodniczka na dł. 1250
m
− dostawa 600 ton kruszywa z recyklingu do naprawy dróg w leśnictwie Brodniczka,
Jaszkowo i Będlewo
− dostawa 600 ton kruszywa z recyklingu do leśnictwa Dakowy Mokre i Wożniki
Rok 2007
− dostawa 1000 ton kruszywa z recyklingu po połowie do leśnictwa Wożniki i Dakowy
Mokre
Melioracje wodne
W minionym okresie nie wykonywano inwestycji z zakresu melioracji wodnych.
Wykonywano konserwacje rowów, czyszczenie przepustów i budowę zastawek głównie w
leśnictwie Bieczyny, Będlewo, Grzybno, Wożniki, Dakowy Mokre, odtworzono częściowo
ze środków inwestycyjnych /12 szt/, a pozostałe /24 szt/ w ramach remontów melioracji
wodnych o pow.1-5 arów – które wykorzystywane są jako pojniki do zwierzyny, ptactwa i
służą do rozrodu płazów /łącznie 36 szt/. W latach 2002-2005 zrealizowano w ur. Będlewo w
oddz. 232-237 program małej retencji – wykonano odbudowę 2 zastawek piętrzących wodę w
ciekach podstawowych , wykonano odbudowę rowów nawadniających na łącznej długości
5120 mb , udrożniono przepusty.
Infrastruktura mieszkaniowa
Wg stanu na dzień 31.12.2007r nadleśnictwo administruje następującymi zasobami
mieszkaniowymi:
− 22 mieszkania funkcyjne:
− 16 mieszkań zamiennych:
− 6 pozostałych mieszkań, w tym 1 pustostan:
W latach 1998 – 2007 sprzedano 84 lokale.
W minionym 10-leciu wybudowano i oddano do użytkowania następujące obiekty
mieszkaniowe:
− siedziba Leśnictwa Bogulin (obecnie podleśniczówka): budynek mieszkalny
jednorodzinny, dwukondygnacyjny, oparty na drewnianej konstrukcji szkieletowej oraz
wolnostojący budynek gospodarczo – garażowy;
− siedziba leśnictwa Brodniczka: budynek mieszkalny jednorodzinny,
dwukondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej, wykonany na podstawie powtarzalnego
projektu „Leśniczówki Wielkopolskiej W-4”.
W trakcie budowy znajduje się siedziba Leśnictwa Będlewo w Bolesławcu 45.
W latach 1998 – 2007 przeprowadzono remonty kapitalne o charakterze inwestycyjnym
następujących budynków:
− siedziba Nadleśnictwa w Konstantynowie (budynek biurowy oraz kotłownia z kotłami
pirolitycznymi opalanymi drewnem),
− jednorodzinna osada funkcyjna w Konstantynowie 4,
− jednorodzinna osada funkcyjna w Pecnej przy ul. Głównej 75 (obecnie mieszkanie
zamienne),
- 118 -
− Leśniczówka Czempiń,
− Leśniczówka Błociszewo,
− Leśniczówka Grzybno,
− Leśniczówka Woźniki,
− Leśniczówka Wielka Wieś,
− Podleśniczówka Modrze.
W przydomowe biologiczne oczyszczalnie z drenażem rozsączającym wyposażono:
− Leśniczówkę Błociszewo,
− Podleśniczówkę Bogulin,
− budynek 1-rodzinny Strażnika Leśnego w Zamysłowie.
Kotły pirolityczne opalane drewnem zainstalowano w budynkach:
− Leśniczówka Czempiń,
− Leśniczówka Błociszewo,
− Leśniczówka Krajkowo,
− Leśniczówka Brodniczka,
− Leśniczówka Woźniki,
− Dakowy Mokre,
− Podleśniczówka Dopiewiec.
W budynkach : Podleśniczówka Bogulin, Podleśniczówka Modrze, Leśniczówka Wielka
Wieś jako źródło ciepła zastosowano kominki dwupłaszczowe opalane drewnem, włączone w
układ centralnego ogrzewania.
Pozostałe inwestycje zrealizowane 1998 – 2007:
− Elektryfikacja Szkółki „Grzybno” linią napowietrzną SN 1,5 kV, długości 750 m, ze
stacją transformatorową typu STSp 20/250.
− System nawadniania Szkółki „Grzybno”.
- 119 -
4. Rozmiar wykonanych prac zalesieniowych
W związku z programem zwiększania lesistości kraju, jak również spadkiem
zainteresowania dzierżawą gruntów rolnych w latach 1998 – 2007 zalesiono 24,36 ha
gruntów porolnych, jak również 13,09 ha nieużytków. Zadania te w większości sfinansowano
z budżetu państwa.
- 120 -
5. Rozmiar szkód w lasach spowodowanych przez czynniki biotyczne,
abiotyczne i antropogeniczne, z uwzględnieniem ich lokalizacji i przyczyn
5.1. Szkody w uprawach, młodnikach i żerdziowinach oraz w podszytach, nalotach i
podrostach – spowodowanych przez zwierzynę
Szkody w uprawach, młodnikach i drzewostanach starszych, powodowane były
głównie przez jelenia i sarnę. Ich wielkość przedstawia tabela poniżej.
Zestawienie wielkości szkód powodowanych przez zwierzynę
rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
razem
faza rozwoju
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
uprawy
młodniki
drzewostany st.
szacunkowa powierzchnia z uszkodzeniami w ha w przedziałach :
< 20 %
21 – 50 %
> 50 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201,15
45,43
55,49
92,13
24,13
7,54
14,10
0
0
49,48
57,53
20,84
59,54
17,42
4,50
17,82
0
0
108,21
39,9
11,70
67,20
18,38
2,74
0
0
0
129,14
31,62
5,74
121,23
14,89
0,50
0
0
0
129,33
56,15
12,78
73,07
9,68
2,15
0
0
0
158,08
27,78
11,81
48,98
8,90
3,65
4,41
127,69
29,97
10,38
42,79
8,29
0,65
0
0
0
102,76
22,73
7,55
30,88
2,40
2,15
0
0
0
1005,84
311,11
136,29
535,82
104,09
23,88
36,33
0
0
Z tabeli wynika iż powierzchnia, jak i rozmiar szkód są na stałym poziomie.
W celu ich ograniczania nadleśnictwo podejmowało skuteczne działania polegające na:
− grodzeniu upraw,
− wykładanie drzew ogryzowych,
- 121 -
− stosowanie odpowiednich technik przy wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (nie
redukcja, a ogławianie zbędnych egzemplarzy),
− zabezpieczanie chemiczne upraw i młodników.
Ochrona upraw przed zwierzyną realizowana jest poprzez grodzenie kęp gatunków
cennych na nowozakładanych uprawach, w rębniach złożonych grodzenie gniazd. W okresie
od 1998 do 2007 wykonano 250,38 ha grodzeń upraw. Nie stosuje się grodzeń
wielkopowierzchniowych.
Sposoby zabezpieczania upraw leśnych przed zwierzyną obrazuje poniższa tabela.
Grodzenia [ha]
Zabezpieczanie
mechaniczne [ha]
Zabezpieczanie
chemiczne [ha]
1998
17,91
46,17
191,29
Palikowanie [ha]
14,84
1999
20,5
113,00
102,00
0
2000
46,73
82,63
99,1
1,46
2001
40,4
10,01
93,65
1,97
2002
14,4
15,08
57,34
0
2003
19,44
11,62
74,04
0,74
2004
11,86
9,64
61,62
0,46
2005
22
23,81
99,64
0
2006
32,34
15,81
94,5
0
2007
24,8
18,31
149,08
0
Razem
250,38
346,08
1022,26
19,47
Rok
Do zabezpieczania chemicznego stosowano środki odstraszające takie jak Emol BTX
LA, Repentol 6PA, Cervacol. Do roku 2004 nadleśnictwo stosowało palikowanie drzewek na
uprawach, jednak zrezygnowano z tego sposobu zabezpieczania ze względu na małą
skuteczność zabiegu. Przy zabezpieczaniu mechanicznym wykorzystywano wełnowanie
sadzonek.
W celu ograniczenia szkód od zwierzyny płowej a jednocześnie wzbogacenia bazy
żerowej stosowano wykładanie drzew ogryzowych z cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach
objętych planem cięć.
Drzewa ogryzowe
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Razem
[ha]
[szt]
21,09
29,39
116,55
41,81
34,50
93,04
68,65
43,89
50,53
61,46
560,91
0
0
498
702
575
350
478
1150
460
990
5203
W celu ograniczenia szkód łowieckich, w ciągu całego roku a szczególnie w okresie
wczesnowiosennym, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na pokarm, są
- 122 -
utrzymywane w wysokiej kulturze agrotechnicznej poletka łowieckie oraz łąki. Odpowiednie
zabezpieczenie bazy żerowej w tym szczególnym okresie znacznie wpływa na ograniczenie
szkód od zwierzyny.
5.3. Szkody spowodowane przez pożary
Lasy N-ctwa Konstantynowo zaliczono do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna (68% składu gatunkowego). Największe
zagrożenie pożarowe występuje na terenach leśnych o dużym nasileniu ruchu turystycznego.
Dla Obrębu Konstantynowo są to tereny leśnictw : Grzybno, Czempiń, Jaszkowo (obecnie
Krajkowo). Dla Obrębu Podłoziny: leśnictwa Palędzie (obecnie Więckowice), Będlewo,
Wielka Wieś. Zagrożenie pożarowe występuje również ze strony PKP. Są to lasy przylegające
do torów kolejowych na trasie Poznań-Wrocław między Drużyną Poznańską a Iłowcem oraz
za Czempiniem.
W okresie minionego 10 – lecia wystąpiły 117 pożary, w tym na obszarach leśnych
97, na łącznej powierzchni 38,85 ha. Przeciętna powierzchnia pożaru wynosi 0.40 ha.
Zestawienie pożarów w latach 1998 – 2007
Lata
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
8
6
8
6
7
15
17
9
9
12
5,09 ha
0,2 ha
1,8 ha
0,36 ha
14,6 ha
1,28 ha
4,23 ha
4,12 ha
4,10 ha
3,07 ha
Średnia
0,64 ha
pow. pożaru
0,03 ha 0,23 ha
0,06 ha
2,08 ha
0,08 ha
0,25 ha
0,46 ha
0,45 ha
0,26 ha
Oszacowane 66057,straty
zł
3140 ,- 17358,zł
zł
-
5144,zł
4032,zł
16558,zł
0
Ilość
pożarów w
LP
Pow. objęta
pożarem
Pożary w
lasach
prywatnych
Łączna ilość
pożarów
11512,- 13128,05
zł
zł
-
2
1
1
-
1
3
4
5
4
8
8
8
7
7
16
20
13
14
16
- 123 -
Zestawienie ilości oraz powierzchni pożarów w układzie leśnictw i obrębów
leśnictwo
Bieczyny
Będlewo
Brodniczka
Grzybno
Czempiń
Jaszkowo
Błociszewo
Razem obręb
Konstantynowo
Palędzie
Wielka Wieś
Dakowy Mokre
Woźniki
Razem obręb
Podłoziny
Ogółem
nadleśnictwo
< 0.05 ha
szt
ha
4
0.09
14
0.25
2
0.05
2
0.03
2
0.015
0.06 – 1.0 ha
szt
ha
1
0.1
1
0.2
22
6.1
2
1.02
-
1.01 – 10.0 ha
szt
ha
4
13.48
1
3
1
1.5
szt
5
1
40
2
5
3
Razem
ha
0.19
0.2
19.83
0.05
4.05
1.52
24
0.44
26
7.42
6
17.98
56
25.84
6
8
6
-
0.113
0.208
0.08
-
11
4
3
-
3.775
1.76
1.1
-
2
1
-
3.9
2.08
-
19
13
9
-
7.788
4.048
1.18
-
20
0.401
18
6.635
3
5.98
41
13.016
44
0.841
44
14.055
9
53.96
97
38.85
Przyczyny powstania pożarów w okresie 1998 – 2007 r.
pożary
rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
razem
ilość
pow.
Zapruszenie
ognia
8
6
8
6
7
15
17
9
9
12
97
5,09
0,20
1,80
0,36
14,6
1,28
4,23
4,12
4,10
3,07
38,85
7
3
5
2
1
8
4
7
2
5
44
Przyczyny powstania pożaru
przeniesienia
Linie
z gruntów
podpalenia
energetyczne
obcych
2
3
1
2
3
6
7
13
2
4
7
1
49
-
Do najczęściej przyczyn powstawania pożarów należą:
− Zapruszenie ognia
− Podpalenia
− Maszyny i urządzenia
− Przerzuty z innych gruntów / obcych /
− Linie energetyczne
Maszyny i
urządzenia
inne
1
1
2
-
- 44
- 49
- 2
- 0
- 1
Lasy nadleśnictwa znajdują się w rejonach działania Komendy Miejskiej PSP w
Poznaniu oraz czterech Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej tj. KP PSP Śrem,
KP PSP Nowy Tomyśl , KP PSP Kościan oraz KP PSP Grodzisk Wlkp..
Konstantynowo wyposażone jest w samochód patrolowo-gaśniczy oraz wieże
przeciwpożarową, wszystkie leśnictwa wyposażone są w telefony komórkowe w celu
- 124 -
szybkiej komunikacji na wypadek powstania pożaru. Baza sprzętu zlokalizowana jest przy
siedzibie nadleśnictwa.
5.3. Szkody powodowane przez szkodliwe owady i grzyby patogeniczne
Owady – szkodniki pierwotne
W ubiegłym 10-leciu na terenie nadleśnictwa kilkakrotnie odnotowywano wzrost
liczebności zwójki zieloneczki i chrabąszcza majowego. Stałe ogniska gradacyjne zwójki
zieloneczki zlokalizowane są na terenie leśnictw Wielka Wieś, Dakowy Mokre i Woźniki.
Masowe pojawienie się chrabąszcza majowego miało miejsce w 1999 r. Gradacja zwójki
zieloneczki wystąpiła w latach 2000, 2006, 2007.
W związku ze wzmożoną gradacją wyżej wymienionych owadów w minionym 10-leciu
wykonano łącznie 5 zabiegów lotniczych ograniczania liczebności owadów.
Rok
Rodzaj zabiegu
1999
chemiczny
2000
2006
2007
chemiczny
biologiczny
biologiczny
Zwalczany owad
chrabąszcz majowy(imago),
korbik
modrzewiowiec(larwa)
zwójka zieloneczka
zwójka zieloneczka
zwójka zieloneczka
Powierzchnia oprysku
122 ha, do powtórnego
oprysku zakwalifikowano 68
ha
240
237,93
207,68
Użyty środek
FASTAC 10EC
ECOTECH PRO 7,5
FORAY 04 UL
FORAY 04 UL
Poważne zagrożenia pojawiają się okresowo od pędraków chrabąszcza majowego,
które stanowią duże zagrożenie dla upraw. Zwalczanie pędraków prowadzono stosując
podczas sadzenia zabezpieczanie sadzonek podsypką MARSHAL Suscon. W 10-leciu tym
zbiegiem objęto powierzchnię 5,01 ha, głównie w leśnictwie Wielka Wieś. Na terenie
nadleśnictwa daje się wyodrębnić stałe pędraczyska w kompleksach wg tabeli:
Stałe pędraczyska zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo
Leśnictwo
Wielka Wieś
Będlewo
Więckowice
Adres leśny
09-11-2-09-100-f-01
09-11-2-09-100-h-01
09-11-2-09-104-c-99
09-11-2-09-113-b-01
09-11-2-09-127-b-00
09-11-2-09-249-i-00
09-11-2-09-136-d-99
09-11-1-02-294-f-00
09-11-1-02-266-h-00
09-11-1-02-266-b-00
09-11-2-08-11-d-00
razem
Powierzchnia [ha]
2,40
1,30
3,10
2,05
3,96
6,28
2,51
5,30
2,24
2,76
3,46
35,36
W minionym 10-leciu średniorocznie prowadzono kontrolę i zwalczanie ryjkowców
za pomocą wykładania pułapek klasycznych lub wykonywania dołków chwytnych z krążkami
sosnowymi na powierzchni ok. 65 ha upraw.
Oprysk chemiczny na szeliniaka opryskiwaczem plecakowym lub ciągnikowym wykonano w
latach:
- 125 -
− 2001 r. na powierzchni 10,28 ha preparatem Cyperkil,
− 2003 r. na powierzchni 8,67 ha preparatem Alfazot 050 EC,
− 2004 r. na powierzchni 8,75 ha, preparatem Alfazot 050 EC i Marshal,
− 2005 r. na powierzchni 14,56 ha, Alfazot 050 EC,
− 2006 r. na powierzchni 19,46 ha, Alfazot 050 EC,
− 2007 r. na powierzchni 3,29 ha, Fastach 100 EC.
Zabiegi uznano za skuteczne
Dla celów prognostycznych wykładano ok. 160 pułapek feromonowych (Tomodor, Lymodor,
Ipsodor).
Owady – szkodniki wtórne
Nadleśnictwo Konstantynowo boryka się z problemem pogarszania się stanu
zdrowotnego drzewostanów liściastych, głównie dębowych i jesionowych. Proces ten trwa od
kilku lat, a jego nasilenie nastąpiło w latach 2003 – 2005. Szczególnie niepokojącym jest
zjawisko zamierania jesiona we wszystkich stadiach rozwojowych. Prawdopodobnie
spowodowane obniżeniem się poziomu wód gruntowych i wystąpieniem patogenów
grzybowych z rodzaju „Phytophtora”. Reakcją na bardzo zły stan zdrowotny jesiona jest
masowy rozwój jego szkodników wtórnych.
Zapobieganie nadmiernemu pojawianiu się szkodników wtórnych prowadzone było
poprzez:
− usuwanie drzew trocinkowych,
− wykładanie drzew pułapkowych,
− wywieszanie pułapek feromonowych,
− terminową wywózkę drewna.
Rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Razem
Usunięte drzewa
trocinkowe [szt]
Pułapki
feromonowe [szt]
Pułapki
klasyczne [szt]
450
205
500
1040
600
800
3595
101
89
40
61
51
53
8
403
255
12
60
90
417
Grzyby patogeniczne
Na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo występują stałe powierzchnie zagrożone od
grzybów patogenicznych, takich jak korzeniowiec wieloletni i opieńka miodowa.
Na gruntach porolnych stosuje się profilaktycznie zabezpieczanie pniaków preparatem Pg
IBL. Zwalczanie chemiczne grzybów patogenicznych stosowane było tylko na szkółkach
leśnych.
- 126 -
5.4. Szkody powodowane przez zanieczyszczenia środowiska
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa brak dużych zakładów przemysłowych
o znaczeniu ponadlokalnym. Na terenie nadleśnictwa funkcjonują duże fermy drobiu
i zwierząt hodowlanych, których działalność jest uciążliwa dla środowiska, lecz nie ma
większego wpływu na stan lasów. Największym źródłem zanieczyszczenia środowiska jest
aglomeracja miejska - Poznań, a z tym związana duża antropopresja na las oraz problem
zaśmiecania.
5.5. Szkody powodowane przez czynniki klimatyczne
Najczęstszymi uszkodzeniami drzewostanów od czynników klimatycznych są szkody
od wiatrów huraganowych, powtarzające się okresowo (1998, 2002, 2007) i powodujące dość
duże straty, jak również wymagające szybkiego uporządkowania i zagospodarowania od kilku
do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych drewna.
Uprawy, zwłaszcza dębowe i bukowe, są często uszkadzane od wczesnych
przymrozków. Przedłużające się coraz częściej susze w okresie wiosennym prowadzą do
zamierania pędów, a przy długotrwałym braku opadów w tym okresie do całkowitego
zamierania sadzonek na uprawach.
Obniżenie poziomu wód gruntowych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn
masowego zamierania drzewostanów jesionowych we wszystkich stadiach rozwojowych.
- 127 -
6. Użytkowanie uboczne
Uboczne użytkowanie lasu
W ramach ubocznego użytkowania lasu nadleśnictwo pozyskuje ok. 100 szt. choinek
oraz stroisz świerkowy ok. 4 mp rocznie. Wpływ na ten stan ma coraz łatwiejszy dostęp do
choinek i stroiszu z prywatnych plantacji.
Gospodarka łowiecka
Nadleśnictwo Konstantynowo leży na terenie IV „KONSTANTYNOWO” i V
„GRODZISK” Rejonu Hodowlanego. Nadzoruje gospodarkę łowiecką na obszarze 20
obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 17 kół łowieckich. 20 obwodów łowieckich
dzieli się na 19 obwodów polnych i 1 leśny. Powierzchnia użytkowa to 94 739 ha w tym pow.
leśnej 13860 ha. Inwentaryzacja zwierzyny odbywała się metodą obserwacji całorocznej a 3
obwody dodatkowo metodą tropień.
Struktura obwodów:
bardzo dobrydobry średni słaby -
1
1
4
14
W tabeli poniżej podano także obwody łowieckie (ostatnie 9 pozycji), znajdujące się
częściowo na terenie nadleśnictwa Konstantynowo, a będące w zarządzie nadleśnictw
sąsiednich.
1
1
2
53/ 188
KOKOSZYN
2
70/ 192
PRZEŹMIEROWO
3
4
5
71/ 193
85/ 196
86/ 197
LUSOWO
DĄBROWA
NIEPRUSZEWO
6
87/ 198
SZEWCE
7
8
9
10
11
12
101/ 205
102/ 206
103/ 207
104/ 228
115/ 319
116/ 210
KOMORNIKI
KONARZEWO
JEZIORKI
DAKOWY MOKRE
KRAJKOWO
GRZYBNO
13
117/ 211
BIECZYNY
14
15
16
118/ 212
119/ 342
132/ 322
MODRZE
GRANOWO
KRZYŻANOWO
17
133/ 330
GORZYCZKI
18
134/ 331
PIECHANIN
19
20
21
22
23
135/ 332
146/ 325
7/337
137/348
72/137
ZADORY
WYRZEKA
Nowy Lubosz
Parzęczewo
Sędziny
24
73/219
Śliwno
25
54/133
Kazimierz
26
27
28
29
120/343
/333
347
175
Razem
Ptaszkowo
Bonikowo
Konojad
Bytyń
4
KŁ Nr 22 „Czajka”
KŁ Nr 3 „Złota
Kielnia ”
KŁ Nr 2 „Ratusz ”
KŁ Nr 79 „Orzeł ”
KŁ Nr 8 „Szarak ”
KŁ Nr 38
„Przelatek”
KŁ Nr 78 „Łoś ”
KŁ Nr 78 „Łoś ”
KŁ Nr 32 „Lis ”
KŁ Nr 4 „Słonka”
KŁ Nr 86 „Sokół”
KŁ Nr 33 „Żbik”
PZŁ Stacja
Badawcza Czempiń
OHZ
KŁ Nr 32 „Lis ”
KŁ Nr 18 „Drop ”
ZO PZŁ Poznań
PZŁ Stacja
Badawcza Czempiń
OHZ
PZŁ Stacja
Badawcza Czempiń
OHZ
KŁ Nr 28 „Drop”
WKŁ Nr 432 „Ryś”
KŁ nr 2 Ratusz
OHZŁ Ptaszkowo
KŁ Nr 50 „ Szarak”
KŁ Nr 15
„Ponowa”
KŁ NR 20
„Dąbrowa”
KŁ nr 18 „Drop”
KŁ Nr 11 „Knieja”
KŁ nr 36 „Drop”
KŁ nr 2 „Ratusz”
obwód
hodowlany
Nazwa i nr Koła
Łowieckiego
% lesistości
Nr obw.
łow.(strary/nowy)
w tym
pow.leśna (ha)
Nazwa zwyczajowa
LP
Pow.
użytkowa
obwodu (ha)
- 128 -
5
3200
6
16
0,5
IV
3360
139
4,1
IV
3715
4650
3649
515
1235
175
14
27
4,8
IV
IV
IV
6000
90
2
V
4934
5006
3844
4460
6170
8249
98
572
215
1136
2658
2399
1.9
11
5,6
26
43
29
IV
IV
IV
V
IV
IV
3210
1207
37,6
IV
5082
5130
5000
301
154
244
5,9
3
4,9
IV
V
IV
6270
750
12
IV
3160
124
3,9
IV
4150
5500
623
1209
15
22
IV
IV
94739
13860
- 129 -
Inwentaryzacja zwierzyny i wieloletni łowiecki plan hodowlany
opty optym
stan na stan na stan na stan na stan na stan na stan na stan na stan na stan na
malny alny
31.03. 31.03 31.03 31.03 31.03 31.03 15.03 15.03. 15.03. 15.03.
Nwielol
1998 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2007
czego etni
Jelenie r-m
239
261
247
245
222
305
333
376
406
472
177
252
byki do 5 lat
47
78
75
70
59
85
97
84
155
122
37
65
byki 6-10
22
23
24
25
18
30
28
45
95
64
29
30
byki pow.11
25
7
4
7
6
4
2
5
56
5
8
11
lat
byki r-m
74
108
103
102
83
119
127
134
4
191
74
106
łanie
117
153
144
143
139
186
206
242
251
281
103
146
cielaki
48
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
na 1000 ha
17.3
18,8
17,8
17,6
16,0
22,0
24,5
27,1
29,3
34.3 12.77 18,5
Daniele r-m
48
45
40
44
42
49
54
75
64
82
58
56
byki do 3 lat
11
13
12
10
10
17
16
19
27
21
13
13
byki 4-7
6
7
6
7
6
4
7
11
15
13
8
10
byki pow.8
2
2
2
2
2
1
1
3
9
2
4
4
lat
byki r-m
19
22
20
19
18
22
24
32
3
36
25
27
łanie
22
23
20
25
24
27
27
43
37
46
33
29
cielaki
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sarny r-m
3299 3319
3120
3123
2765
2769
3064
3175
3274 3334 3852 4006
rogacze do
537
792
689
723
613
594
702
725
761
742
751
884
3 lat
rogacze od4
597
663
680
673
564
581
606
670
676
647
848
918
i wyżej
rogacze r-m 1134
1455
1369
1396
1177
1175
1308
1395
1437 1389 1599 1802
kozy
1673
1864
1751
1727
1588 1594
1755
1780
1837 1945 2253 2204
kożlęta
492
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jednostek
923
947
891
820
796
883
973.
1011 1092,8 1179,8 976
1081
Jelenich
Dziki
373
475
443
618
652
925
809
947
856
968
350
368
Warchlaki
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Przelatki
245
350
293
466
520
691
614
651
639
615
209
249
Pozostałe
128
125
150
152
132
234
195
296
217
353
141
119
gat.
Zwierzyny
Maksymalna pojemność wyżywieniowa łowisk leśnych dla jeleniowatych wyliczona z trzech
klas bonitacji dla rejonu Konstantynowo wynosi 1063j.j.
- 130 -
Realizacja planów łowieckich
Sezon
Łow.
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
Razem
%
jelenie
plan
114
117
108
112
104
114
128
149
155
193
1294
wyk.
94
103
101
93
98
102
110
104
131
167
1103
85,23%
dniele
plan
13
13
11
17
13
12
16
18
23
39
175
wyk.
13
10
11
17
8
12
15
14
23
29
152
86,85%
sarny
plan
976
967
878
812
692
671
714
715
759
758
7942
wyk.
943
909
868
714
628
621
663
595
759
672
7372
92,82%
dziki
plan
480
701
683
875
1118
1127
1130
1177
1008
985
8224
wyk.
433
654
653
805
1058
897
981
863
758
822
7924
96,35%
Stan zwierzyny drobnej
W ostatnich latach krajobraz rolniczy stał się bardzo monotonny a siedliska zwierząt i
ptaków związanych z wsią zubożały lub wyginęły. Intensyfikacja produkcji rolnej wymusiła
nowe metody uprawy i hodowli. Mechanizacja prac na roli pociągnęła za sobą tworzenie
wielkoobszarowych gospodarstw oraz osuszanie śródpolnych oczek wodnych i podmokłych
łąk, na których uprawia się monokultury. Wyparły one układ małych pól podzielonych
miedzami, na których rosły drzewa i krzewy. Nadleśnictwo stara się uświadomić
społeczeństwu o istocie reintrodukcji zwierzyny drobnej i stworzenia warunków do
odbudowy dawnego krajobrazu rolniczego – czyli mozaiki pól, pastwisk i sadów ,
przeplecionych miedzami, podmokłymi łąkami, śródpolnymi zadrzewieniami, który ma
korzystne oddziaływanie na nasze środowisko i mikroklimat.
Na terenie nadleśnictwa od lat 90-tych gwałtownie wzrosła liczebność populacji lisa.
Spowodowało to zwiększenie zagrożenia dla zwierzyny drobnej, sarny i gatunków
chronionych. W celu poprawienia stanu zwierzyny drobnej nadleśnictwo oprócz poprawiania
bazy żerowej i osłonowej dla zwierzyny, kładło ogromny nacisk na redukcję różnych
drapieżników w tym głównie lisa, który znacząco wpływa na stan zwierzyny drobnej –
kuropatwy, zająca, bażanta oraz sarny.
W minionym dziesięcioleciu koła prowadziły odstrzały redukujące liczebność lisa i
jednocześnie przystąpiły do przygotowania środowiska czyli poprawy bytowania zwierzyny
drobnej (nasadzenia krzewów, przygotowanie pojników, podsypów do dokarmiania itp.).
W roku 1999 niektóre koła łowieckie przystąpiły do odbudowy populacji kuropatwy
we własnym zakresie, zakupując kuropatwę z hodowli, a od roku 2005 do programu
- 131 -
„odbudowy populacji zwierzyny drobnej” przyłączył się ze środkami na zakup zwierząt ZO
PZŁ w Poznaniu. W 2007 nadleśnictwo zdobyło środki na kontynuację programu z WFOŚ i
GW w Poznaniu. Reintrodukcja kuropatwy i zająca będzie miała bardzo korzystny wpływ na
środowisko i społeczność lokalną danego regionu.
- 247 -
Załącznik nr 1
Tabela nr I Zestawienie powierzchni gruntów (w ha) nadleśnictwa
według rodzajów użytków gruntowych i kategorii użytkowania,
zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
- 249 [Tabela I] Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa Konstantynowo wg
rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup
rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Województwo poznańskie
Powiat grodziski
Gmina Granowo
Rodzaj użytku
Bielawy
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
1,0821
1,0821
1,0821
Granowo
Niemierzyce
Separowo
Strzępiń
25,9100
23,2600
23,2600
22,8700
22,5500
22,5500
6,4291
6,2291
6,2291
48,6200
47,7800
47,7800
1,0821
Gmina Grodzisk Wlkp.
Razem
Woźniki
gmina
227,0200 227,0200
216,1600 216,1600
216,1600 216,1600
2,2500
2,2500
2,5100
2,5100
2,2500
2,2500
2,5100
2,5100
2,5100
2,5100
2,2500
2,2500
1,7600
8,3500
8,3500
1,5800
1,4000
5,3700
1,5800
1,4000
5,3700
227,0200
6,6800
5,0100
5,0100
227,0200
6,6800
5,0100
5,0100
1,6700
1,6700
0,2400
0,2400
0,2400
0,2400
6,9200
6,9200
233,9400
233,9400
0,4000
1,0821
Razem
gmina
104,9112
100,9012
100,9012
0,3200
0,2000
0,8400
0,4000
0,3200
0,2000
0,8400
1,7600
25,9100
22,8700
6,4291
48,6200
104,9112
25,9100
22,8700
6,4291
48,6200
104,9112
- 250 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i
szkółki na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza
gruntami pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Razem
powiat
grodziski
331,9312
317,0612
317,0612
Betkowo
65,7500
64,9100
64,9100
4,7600
Bieczyny
581,1000
548,1200
548,1200
11,9000
0,5500
0,5500
5,3800
4,7600
2,5100
2,2500
10,1100
0,8400
1,5800
1,4000
7,1300
0,0400
0,8000
Województwo poznańskie
Powiat kościański
Gmina Czempiń
Gorzyce Gorzyczki Jarogniewice
51,7400
9,5400
196,0100
48,1300
9,4600
187,3500
48,1300
9,4600
187,3500
2,1700
2,6000
2,1700
2,6000
0,7200
1,4900
3,8900
5,9700
5,9700
2,1700
21,0800
0,4000
2,2200
4,2400
13,5900
0,0300
1,4400
Jasień
Piotrkowice
0,8400
133,8400
0,8400
117,1900
0,8400
117,1900
12,0400
1,8800
12,0400
6,4500
5,5900
0,0800
6,0600
4,6100
0,5200
0,9000
0,7000
2,4900
0,3200
0,4000
5,2900
0,0500
1,4400
0,0800
581,1000
51,7400
9,5400
6,6800
5,0100
5,0100
29,0300
7,8000
7,8000
3,6400
2,5800
2,5800
8,6020
4,6720
4,6720
1,6700
0,3400
18,8700
1,2900
1,0600
2,1200
1,6500
0,6000
331,9312
65,7500
196,0100
0,7300
0,1600
0,2400
0,2400
0,7500
0,7500
0,9400
6,9200
29,7800
3,6400
610,8800
55,3800
0,1000
338,8512
65,7500
0,8400
5,0600
5,0600
5,0600
0,9400
9,5420
9,5400
205,5520
133,8400
5,0600
0,8400
138,9000
- 251 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
Piotrowo
I
36,2700
35,2700
35,2700
Sierniki
3,7430
3,5530
3,5530
Województwo poznańskie
Powiat kościański
Gmina Czempiń
Srocko
Tarnowo Gołębin
Słonin
Wielkie
Stare
Stary
132,9959 116,5400
16,6100
6,6300
129,7859 112,8800
15,1600
6,5800
129,7859 112,8800
15,1600
6,5800
0,6800
203,2800
198,5300
198,5300
Razem
gmina
1554,8889
1477,7589
1477,7589
Zadory
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
0,2500
0,4200
30,0600
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
0,2500
0,4200
1,2200
0,2500
0,4200
1,2200
10,1500
0,7200
3,6600
5,7700
18,6900
13,1000
5,5900
0,0500
4,3300
0,0500
0,0900
1,1900
3,0500
47,0700
0,9200
4,1200
7,8200
32,9200
0,6900
0,6800
0,6800
1,0000
0,1900
2,9600
3,6600
0,1600
0,1900
0,0500
0,5800
2,2600
0,0700
0,1900
0,6700
2,8000
0,4500
0,3900
0,7700
0,6200
0,1500
0,6000
36,2700
3,7430
132,9959
2,2700
0,3700
0,3700
116,5400
6,2100
6,2100
6,2100
16,6100
6,6300
0,4600
1,4400
36,2700
3,7430
203,2800
0,6700
1554,8889
55,4820
26,6920
26,6920
0,5200
0,3400
23,0300
4,3800
0,1500
1,0400
1,4554
0,1254
1,4554
0,1254
1,3300
1,3300
0,4100
0,4100
1,3300
1,3300
2,1000
1,1600
4,1354
6,2100
137,1313
122,7500
16,6100
6,6300
0,6700
0,9400
59,0374
203,9500
1613,9263
- 252 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Powiat kościański
Gmina Kościan
Razem
Oborzyska Razem
powiat
Stare
gmina
17,9000 17,9000 1572,7889
17,3800 17,3800 1495,1389
17,3800 17,3800 1495,1389
0,5200
0,5200
0,1400
0,1400
0,3800
0,3800
Województwo poznańskie
Powiat nowotomyski
Gmina Opalenica
Dakowy
Kozłowo
Łagwy
Troszczyń
Mokre
182,9200
165,2600
56,2700
175,2200
160,1400
55,4300
175,2200
160,1400
55,4300
1,2200
10,1500
0,7200
3,6600
5,7700
18,6900
13,1000
5,5900
0,5000
47,5900
0,9200
4,2600
7,8200
33,3000
0,6900
7,2000
0,2100
Urbanowo
161,3731
152,8831
152,8831
3,8900
3,8900
1,0000
5,1600
0,8300
5,1200
0,8400
4,6000
0,6300
1,1300
2,8400
0,5200
0,1200
0,3000
1,4000
2,9000
0,7200
0,6000
17,9000
17,9000
1572,7889
55,4820
26,6920
26,6920
182,9200
2,1900
2,0300
2,0300
0,3400
23,0300
4,3800
0,1600
165,2600
56,2700
3,4700
3,0100
3,0100
0,1499
0,1100
0,1100
0,4600
0,0399
161,3731
8,2600
2,3900
2,3900
5,8700
1,0400
0,1600
0,1600
1,6154
0,1254
0,1600
0,1600
0,1600
0,1600
1,4900
1,4900
2,1000
1,1600
0,8900
0,8900
0,8000
0,8000
0,3000
0,3000
0,1600
0,1600
0,9400
59,1974
3,0800
0,8000
3,4700
0,1499
8,5600
18,0600
18,0600
1631,9863
186,0000
166,0600
59,7400
0,1499
169,9331
- 253 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Województwo poznańskie
Powiat nowotomyski
Powiat poznański
Gmina Opalenica
Gmina Puszczykowo
Gmina Buk
Razem
m.
Dakowy
Razem
Razem
powiat
Cieśle
PuszczyUścięcice
Wojnowice
Suche
gmina
gmina
kowo
91,5449
269,8400 927,2080 927,2080
72,3254
15,7400
87,9649
261,5400 893,1780 893,1780
70,7354
15,2000
87,9649
261,5400 893,1780 893,1780
70,7354
15,2000
8,3000
4,3900
0,5000
4,3900
0,5000
0,5000
3,8900
0,5000
3,8900
3,8900
3,8900
29,6400
0,4500
1,5000
4,8000
20,4900
2,4000
3,5800
0,2400
0,0600
0,8900
1,9800
0,4100
0,3900
0,3800
6,8900
0,6400
29,6400
0,4500
1,5000
4,8000
20,4900
2,4000
91,5449
4,3951
1,8900
1,8900
269,8400
3,6700
2,3000
2,3000
927,2080
22,1350
11,7300
11,7300
927,2080
22,1350
11,7300
11,7300
1,3700
0,8800
5,8700
3,6486
0,8800
5,8700
3,6486
0,0064
0,0064
0,7200
1,7787
0,0064
0,5814
0,5814
0,5814
0,5814
4,0600
4,0600
6,0500
6,0500
6,0500
6,0500
4,3951
7,7300
28,1850
28,1850
0,5814
0,5814
95,9400
277,5700
955,3930
955,3930
0,5814
0,5814
0,5814
0,5814
1,5900
0,5400
1,5900
0,0900
0,4500
72,3254
15,7400
72,3254
15,7400
- 254 Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Buk
Rodzaj użytku
Kalwy
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
10,5699
9,6699
9,6699
0,9000
Niepruszewo
63,7051
62,8800
62,8800
Otusz
38,6097
37,5197
37,5197
Szewce
32,4600
30,4800
30,4800
Wysoczka
19,6034
19,3234
19,3234
Gmina Dopiewo
Razem
Dąbrowa Dąbrówka
gmina
253,0135
7,8500 112,3700
245,8084
7,8000 108,8300
245,8084
7,8000 108,8300
0,2800
0,2800
0,2800
0,2800
0,2800
0,2800
0,5451
1,0900
1,9800
0,2800
6,9251
0,1000
0,8000
0,5451
0,1400
0,7900
0,1600
1,3500
0,1600
10,5699
63,7051
0,5900
39,1997
32,4600
0,4700
0,0500
0,0500
0,1800
0,5200
0,2800
5,0051
1,1200
0,0500
0,5900
253,6035
7,8500
112,3700
5,5916
5,5916
5,5916
0,3060
0,2460
0,2460
1,4200
0,3500
0,3500
7,3176
6,1876
6,1876
1,0700
1,0700
7,8500
112,3700
19,6034
0,0600
10,5699
0,0500
3,5400
0,6500
0,6300
2,2600
0,0600
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400
2,8100
2,8100
0,5700
0,5700
3,4937
3,4937
0,1400
0,1400
6,8737
6,8737
5,7316
3,7060
1,9900
3,4937
14,9213
69,4367
42,3157
34,4500
23,0971
267,9348
- 255 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Dopiewiec
142,7300
138,5600
138,5600
Dopiewo
246,8709
239,9762
239,9762
Gołuski
0,4227
0,4227
0,4227
Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Dopiewo
Palędzie Podłoziny Trzcielin Więckowice Zakrzewo
72,8700
1,2411 114,3900
290,7800 520,6400
71,1500
1,2211 110,9900
279,5600 503,1200
71,1500
1,2211 110,9900
279,5600 503,1200
0,7300
0,7300
0,3700
0,7300
0,4200
0,4200
0,4200
0,3700
0,3700
4,1700
6,1647
1,7200
0,2100
1,3400
2,6200
0,9300
0,9700
4,2647
0,4900
0,2200
1,0100
0,0200
3,4000
1,0700
2,3300
0,0200
142,7300 246,8709
9,2400 13,7292
8,3000 13,5728
8,3000 13,5728
0,4227
72,8700
1,2411
114,3900
7,4700
3,1100
3,1100
10,8500
0,9300
0,1300
1,3100
8,0400
0,4400
17,1000
1,1700
0,2900
4,8100
6,9300
3,9000
290,7800
5,7800
5,4100
5,4100
520,6400
2,9300
1,9900
1,9900
0,1200
0,8200
4,3600
0,9400
0,1564
0,3700
0,2289
0,2289
4,4730
4,4730
9,2400
18,4311
151,9700 265,3020
0,4227
72,8700
1,2411
7,4700
5,7800
2,9300
121,8600
296,5600
523,5700
- 256 -
Rodzaj użytku
Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Komorniki
Gmina Dopiewo
Razem
Komorniki Rosnówko
gmina
22,7600 1532,9247
28,6412
2,5969
22,5100 1484,1400
28,1112
2,5269
22,5100 1484,1400
28,1112
2,5269
Zborowo
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i
szkółki na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Wiry
Razem
gmina
31,2381
30,6381
30,6381
Gmina Mosina
Bolesławiec
36,5800
133,3770
36,3100
128,0900
36,3100
128,0900
Baranówko
1,5200
1,1500
0,5600
0,5600
1,1500
0,5600
0,3700
0,3700
0,2500
0,2500
22,7600
47,2647
2,1000
2,7000
10,3500
27,7047
4,4100
1532,9247
0,5300
0,0700
0,6000
0,5300
0,0700
0,6000
28,6412
39,1492
32,3828
32,3828
2,5969
0,5131
0,1200
5,1800
0,9400
4,4000
4,4000
4,4000
0,5131
0,2700
4,7270
0,2700
0,3500
4,3270
0,0500
31,2381
36,5800
133,3770
4,9131
4,4000
4,4000
2,1600
1,5000
1,5000
20,1130
14,4430
14,4430
0,5131
0,6600
3,9500
1,7200
0,5264
0,2289
0,2289
4,4730
4,4730
43,8511
22,7600
1576,7758
28,6412
0,3486
0,3486
0,3486
0,3486
0,5131
4,7486
5,2617
2,1600
20,1130
3,1100
4,7486
36,4998
38,7400
153,4900
- 257 -
Rodzaj użytku
Borkowice
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
12,5100
12,5100
12,5100
Iłowiec
370,2200
348,4700
348,4700
4,6300
0,2200
12,5100
Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Mosina
Dymaczewo
Krajkowo Krosinko
Krosno
Nowe
924,9777 25,5225 216,2446
1,8000
873,7358 25,0125 207,7846
1,8000
873,7358 25,0125 207,7846
1,8000
26,2319
0,2200
2,3600
13,1800
2,3600
13,1800
2,0500
2,0500
13,0519
12,3219
0,7300
17,1200
2,3500
0,4200
1,9900
7,6300
4,7300
25,0100
0,7400
0,1200
6,5500
16,9600
0,6400
Pecna
284,5900
263,4400
263,4400
35,9167
34,3092
34,3092
0,6100
0,6100
0,6100
370,2200
17,9962
8,9262
8,9262
0,2300
925,2077
33,8150
9,6200
9,6200
4,2100
4,6900
0,1900
22,5850
0,1000
0,1700
Nowinki
1,3200
6,3100
0,5100
8,4600
0,0300
0,0700
0,4100
25,5225
0,0300
1,2600
4,2400
2,9600
216,2446
1,8000
0,0300
20,5400
0,2200
0,3900
1,9100
7,4000
0,2300
10,3900
1,6075
0,0900
0,0375
0,3700
0,0900
284,5900
51,5700
10,3100
10,3100
35,9167
6,9941
4,9300
4,9300
0,1400
40,3200
0,8000
1,2402
0,8000
0,0239
1,0200
6,3100
2,0800
0,4300
0,4300
52,4300
52,4300
12,5100
0,9700
17,9962
92,7850
0,0300
0,9700
3,0500
388,2162
1017,7627
25,5525
219,2946
0,7900
0,7900
1,8000
51,5700
8,2141
336,1600
44,1308
- 258 Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Mosina
Rodzaj użytku
Sowiniec
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Sowinki
Żabinko
825,0400
781,4100
781,4100
7,1300
6,4600
6,4600
59,4200
58,5000
58,5000
16,5600
0,6300
0,6700
0,6700
0,6700
0,0100
0,6300
3,5800
0,7600
2,8200
Będlewo
21,3400
20,1300
20,1300
49,2719
2,6900
Jeziorki
62,5615
60,3515
60,3515
Kraplewo
36,6900
36,4500
36,4500
Łódź
1,1500
1,1500
1,1500
1,2100
0,7600
18,3600
12,3500
0,0100
0,0100
12,3500
27,0700
0,2000
0,4100
5,1000
18,1300
3,2300
825,0400
11,1900
5,4100
5,4100
Gmina Stęszew
Razem
gmina
2933,3285
2777,8321
2777,8321
0,9100
0,2000
0,7100
7,1300
1,3200
1,3200
1,3200
59,4200
27,4619
14,3819
0,7300
12,3500
106,2245
3,6000
1,4075
17,7300
59,5570
12,5200
11,4100
0,2300
2933,5585
145,1883
56,4592
56,4592
0,3800
2,8498
2,2900
1,5100
75,1550
9,4600
0,2602
2,6041
6,3100
1,2100
1,2100
1,2100
1,0000
0,0700
1,1400
0,2800
0,2300
0,4900
21,3400
2,6300
2,6300
2,6300
62,5615
2,5000
0,1500
0,0500
0,0400
36,6900
0,6600
0,6600
0,6600
1,1500
2,5000
6,3100
2,0800
0,0600
0,4900
0,4300
0,0600
0,0600
0,0600
0,0600
57,6600
56,6900
3,4700
3,4700
14,6600
1,3800
839,7000
8,5100
59,4200
1,2300
0,9700
211,9583
2,6300
3145,2868
23,9700
1,2300
3,7300
2,5000
66,2915
4,3400
4,3400
5,0000
41,6900
1,1500
- 259 Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Stęszew
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Modrze
Piekary
179,9900
175,4000
175,4000
16,0600
16,0600
16,0600
Rybojedzko Sapowice
9,0800
9,0600
9,0600
44,4200
44,1400
44,1400
Skrzynki
90,7600
89,7410
89,7410
0,2100
Słupia
67,9069
63,7869
63,7869
2,9500
Srocko
Małe
424,5300
387,3806
387,3806
Strykowo
142,6300
140,2300
140,2300
19,2894
1,4400
1,4400
7,9300
0,2100
0,2100
2,9500
2,9500
4,3800
0,2100
0,0600
0,4600
2,3600
1,2900
179,9900
7,1200
6,8700
6,8700
0,0200
0,2800
1,0190
0,0200
0,0500
0,2300
16,0600
9,0800
0,5600
0,5600
0,5600
44,4200
1,1700
0,1200
0,2100
7,3500
0,5800
9,9194
7,7500
2,1694
17,8600
2,4000
3,3200
4,6000
9,9400
0,1200
1,2800
1,0000
142,6300
1,9600
1,9000
1,9000
1,0190
0,6400
0,2000
90,7600
0,8200
0,8200
0,8200
67,9069
2,8848
1,7848
1,7848
424,5300
3,4600
0,2600
0,8100
0,5300
0,2500
2,9300
0,0300
0,1600
0,1600
0,3000
7,2800
187,2700
0,5600
16,0600
9,6400
44,4200
0,0600
0,1000
0,1000
0,3000
0,3000
10,0100
10,0100
2,1600
2,1600
11,1300
5,0448
3,5600
6,0600
101,8900
72,9517
428,0900
148,6900
4,1000
4,1000
- 260 -
Gmina Stęszew
Rodzaj użytku
Tomice
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Tarnowo Podgórne
65,2122
61,1022
61,1022
Razem
gmina
148,0900 1310,4206
144,6200 1249,6022
144,6200 1249,6022
Zamysłowo
2,7800
Jankowice
146,0800
143,4800
143,4800
26,4394
1,4400
Lusowo
Lusówko
90,2984
89,2384
89,2384
46,8000
43,6900
43,6900
81,5900
79,4400
79,4400
0,3000
2,0500
0,9400
1,4400
7,9300
1,3300
0,1900
0,1200
0,8700
0,1500
65,2122
1,4778
0,9400
0,3000
0,3000
2,0500
2,0500
2,1694
34,3790
0,4300
4,2000
7,8600
20,1490
1,7400
2,6000
0,7600
1,0600
1,2100
0,6400
0,2500
1,6900
0,0200
0,0800
0,1000
0,5800
0,3300
0,2000
0,4800
0,0500
0,1800
0,0800
0,9500
148,0900 1310,4206
2,3700
26,4426
1,9200
17,1448
1,9200
17,1448
146,0800
14,2000
1,9900
1,9900
46,8000
81,5900
3,7100
3,4700
0,1000
0,9000
2,4100
0,0600
0,4500
1,4778
1,4900
2,2878
5,4300
0,0900
0,7500
Przeźmierowo
28,6542
28,6542
28,6542
0,9400
7,3500
0,5800
17,0694
14,9000
2,7800
2,7800
Otowo
0,8813
91,1797
3,7100
7,9100
0,2800
3,2500
0,3100
0,4600
1,3100
0,2600
28,6542
0,1100
0,1100
0,7500
0,7500
1,4778
66,6900
1,0500
1,0500
21,8400
20,6100
20,6100
49,5926
2,5000
151,2100 1360,0132
3,1200
7,8500
7,8500
2,1024
2,1024
8,3200
8,3200
22,0500
3,0937
12,0300
168,1300
93,3921
46,8000
93,6200
28,6542
- 261 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Rumianek
1,0400
1,0400
1,0400
Województwo poznańskie
Powiat poznański
Gmina Tarnowo Podgórne
Sierosław
Swadzim Wysogotowo
Razem gmina
87,6300
48,4748
30,2546
560,8220
84,7300
47,5048
29,7446
547,5220
84,7300
47,5048
29,7446
547,5220
3,2900
0,9400
0,9400
2,3500
2,3500
1,0400
0,1700
0,0200
0,0200
2,9000
0,9700
0,5100
0,7700
0,8500
1,2800
0,1700
0,6000
0,2000
0,5100
87,6300
0,1200
48,4748
0,8138
0,4738
0,4738
30,2546
0,4000
0,4000
0,4000
0,3400
0,1500
0,1200
10,0100
1,2300
1,5700
5,6600
1,5500
Razem powiat
6621,7474
6335,5428
6335,5428
80,8013
5,2800
0,6700
4,6100
27,9900
0,7600
25,7100
1,5200
47,5313
32,2819
0,7300
14,5194
205,4033
6,1300
10,0575
37,7900
118,6758
21,3400
11,4100
0,8813
561,7033
19,4138
2,8838
2,8838
1,7013
6623,4487
242,4246
119,4582
119,4582
7,3000
7,9100
0,4300
3,1200
90,9928
24,2531
0,4300
0,8900
4,1705
6,3100
6,3100
2,0800
0,1358
1,9700
1,9700
0,1700
2,0900
1,2100
89,7200
0,0754
0,3212
0,0754
0,0920
0,1854
0,0920
3,0715
1,5003
0,1854
0,0920
0,0438
0,0438
0,1400
0,1400
0,0438
0,0438
20,7524
20,7524
1,2938
1,2938
111,9477
109,7477
41,3687
0,7209
602,1907
2,2000
367,5351
3,2209
6989,2825
1,0896
0,7209
49,5644
1,8700
0,3700
0,3700
0,8454
31,1000
- 262 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki
na gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami
pod zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Powiat szamotulski
Gmina Duszniki
Razem
Razem
powiat
Brzoza
gmina
100,5900
100,5900
100,5900
92,5900
92,5900
92,5900
92,5900
92,5900
92,5900
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
4,4600
Województwo poznańskie
Powiat śremski
Gmina Brodnica
Brodnica
331,7800
321,1600
321,1600
Esterpole
Górka
Iłówiec
214,4200
207,7800
207,7800
97,6397
94,7397
94,7397
123,3434
120,5734
120,5734
Jaszkowo
702,3135
672,7635
672,7635
0,3800
0,3800
6,4700
0,8200
0,3800
0,8200
3,5000
3,5000
2,1500
2,1500
3,5400
3,5400
3,5400
10,6200
6,2600
2,9000
2,7700
0,3000
0,5500
2,0000
0,6900
0,3000
0,5500
2,0000
0,6900
0,3000
0,5500
2,0000
0,6900
0,1600
2,3500
8,1100
0,2100
1,6200
4,4300
0,1100
2,7900
0,1600
2,5600
0,0500
100,5900
100,5900
100,5900
331,7800
11,9800
11,9800
11,9800
214,4200
7,0527
4,2727
4,2727
97,6397
123,3434
0,4500
1,8500
0,4800
0,4500
0,4500
100,5900
100,5900
100,5900
23,0800
1,6000
1,3300
4,3100
14,7900
1,0500
0,9000
703,2135
35,1600
24,5500
24,5500
7,4100
3,2000
0,0687
0,0619
1,2665
1,2665
0,0687
0,0687
0,0619
0,0619
0,3100
0,3100
29,1600
29,1600
11,9800
7,5027
0,0687
0,3719
66,4865
343,7600
221,9227
97,7084
123,7153
768,8000
- 263 -
Rodzaj użytku
Manieczki
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
16,8500
16,6600
16,6600
Województwo poznańskie
Powiat śremski
Gmina Brodnica
Razem
Szołdry
Żabno
Grzybno
gmina
121,9800
424,6331
15,6400 2048,5997
119,8100
403,8631
14,5400 1971,8897
119,8100
403,8631
14,5400 1971,8897
7,6000
1,2400
0,5600
2,4400
5,6000
2,1000
5,6000
0,5600
0,5600
0,1900
2,1700
0,1900
0,0900
0,4500
1,6300
16,8500
15,0100
2,4400
1,2400
2,1000
4,2600
4,2600
13,1700
0,6000
0,5400
0,2100
2,9800
7,2000
2,3900
121,9800
3,4400
2,7300
2,7300
424,6331
8,3300
7,1100
7,1100
0,1200
0,5900
0,6800
0,3300
15,6400
Gmina Miasto Śrem
Miasto
Razem
Śrem
gmina
0,4964
0,4964
0,4964
0,4964
0,4964
0,4964
6,9700
6,4100
0,5600
61,7000
2,2000
2,0000
11,9800
42,0300
3,4900
0,9000
2049,4997
65,9627
50,6427
50,6427
0,5400
1,2500
9,8500
4,2200
0,1300
0,1300
1,9771
1,8465
4,5100
4,5100
0,2000
0,2000
1,8400
1,8400
0,6900
0,6900
0,1306
0,1306
36,7100
36,7100
4,5100
3,6400
10,3000
0,6900
105,5498
21,3600
125,6200
434,9331
16,3300
2154,1495
0,4964
0,4964
0,4964
0,4964
- 264 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Błociszewo
307,2360
298,3880
298,3880
Gaj
118,7265
115,1465
115,1465
0,4300
0,4300
0,8600
Województwo poznańskie
Powiat śremski
Gmina Śrem
Góra
Krzyżanowo Nochowo
25,0000
3,7088
4,1000
21,1600
3,4717
4,0400
21,1600
3,4717
4,0400
Psarskie Szymanowo
49,4636
49,3812
47,2836
48,9325
47,2836
48,9325
3,6900
0,9400
3,6900
3,1900
0,5000
0,9400
0,9400
0,4300
0,8600
0,8600
8,4180
0,3300
3,3800
4,7080
307,2360
3,3500
3,3500
3,3500
2,7200
0,1500
0,1100
0,4700
2,1400
0,1500
118,7265
25,0000
0,2371
0,2371
0,0600
1,2400
0,4487
1,0100
0,2300
0,4487
49,4636
49,3812
5,8700
2,1000
2,1000
0,0600
3,7088
3,2222
2,7329
2,7329
4,1000
0,4893
3,7700
0,0045
0,0045
0,2621
0,2621
8,3800
0,5100
0,5100
1,2400
1,2400
12,2400
1,2400
319,4760
119,9665
3,2267
25,0000
6,9355
6,1321
4,1000
49,4636
55,5133
- 265 -
Rodzaj użytku
1. Lasy - razem
1.1. Grunty leśne zalesione - razem
1) drzewostany - razem
2) plantacje drzew - razem
- plantacje drzew szybkorosnących
1.2. Grunty leśne niezalesione - razem
1) w produkcji ubocznej - razem
- plantacje choinek i krzewów
- poletka łowieckie
2) do odnowienia - razem
- halizny
- zręby
- płazowiny
3) pozostałe leśne niezalesione - razem
- przewidziane do naturalnej sukcesji
- objęte szczególnymi formami ochrony
- przewidziane do wyłączenia z produkcji
1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem
1) budynki i budowle
2) urządzenia melioracji wodnych
3) linie podziału przestrzennego lasu
4) drogi leśne
5) tereny pod liniami energetycznymi
6) szkółki leśne
7) miejsca składowania drewna
8) parkingi leśne
9) urządzenia turystyczne
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzew. - razem
3. Użytki rolne - razem
3.1. Grunty orne - razem
1) role
2) plantacje. poletka. składy drewna i szkółki na
gruntach ornych
3.2. Sady
3.3. Łąki trwałe
3.4. Pastwiska trwałe
3.5. Grunty rolne zabudowane
3.6. Grunty pod stawami rybnymi
3.7. Grunty pod rowami rolnymi
4. Grunty pod wodami - razem
4.1. Grunty pod wodami powierzch. płynącymi
4.2. Grunty pod wodami powierzch. stojącymi
5. Użytki ekologiczne - razem
6. Tereny różne - razem
1) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod
zabudowę)
7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem
7.1. Tereny mieszkaniowe
7.2. Tereny zabudowane inne
7.3. Zurbanizowane tereny niezabudowane
7.4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
7.5. Użytki kopalne
7.6. Tereny komunikacyjne - razem
1) drogi
8. Nieużytki - razem
1) bagna
2) utwory fizjograficzne
3) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji
Razem (2-8) Grunty nie zaliczone do lasów
w tym: grunty przeznaczone do zalesienia
OGÓŁEM (1-8)
w tym sporne
w tym współwłasność
Powiat śremski
Gmina
Śrem
Razem
powiat
Razem
gmina
557,6161
2606,7122
538,4223
2510,8084
538,4223
2510,8084
Województwo poznańskie
Powiat m. Poznań
Gmina Poznań-Grunwald
89,2246
86,1739
86,1739
Razem
gmina
89,2246
86,1739
86,1739
0,5900
m. Poznań
Razem
powiat
Razem
województ
wo
Ogółem
nadleśnictw
o
89,2246
86,1739
86,1739
12250,2023
11730,4932
11730,4932
12250,2023
11730,4932
11730,4932
0,5900
0,5900
145,9913
9,8700
0,6700
9,2000
57,7100
1,4800
38,3400
17,8900
78,4113
56,5119
7,3800
14,5194
373,7178
10,2671
19,8075
68,2500
234,0186
29,3646
11,4100
145,9913
9,8700
0,6700
9,2000
57,7100
1,4800
38,3400
17,8900
78,4113
56,5119
7,3800
14,5194
373,7178
10,2671
19,8075
68,2500
234,0186
29,3646
11,4100
0,6000
2,6013
12252,8036
406,5089
223,0261
223,0261
0,6000
2,6013
12252,8036
406,5089
223,0261
223,0261
5,5900
131,9021
36,5017
0,4300
3,7700
5,2890
6,5766
0,0045
6,5721
10,4600
5,5900
131,9021
36,5017
0,4300
3,7700
5,2890
6,5766
0,0045
6,5721
10,4600
1,9771
1,8465
6,6640
3,4722
0,1854
0,0920
6,6640
3,4722
0,1854
0,0920
1,7500
1,7500
0,1306
0,1306
38,4600
38,4600
1,7377
1,7377
1,7377
1,7377
1,7377
1,7377
2,9144
2,9144
160,5354
157,3954
2,9144
2,9144
160,5354
157,3954
22,8388
128,3886
3,1201
3,1201
3,1201
580,4549
2735,1008
92,3447
92,3447
92,3447
3,1400
593,3462
3,2209
12843,5485
3,1400
593,3462
3,2209
12843,5485
1,9700
1,8479
5,9200
0,4300
20,9300
2,8700
0,4300
0,8600
2,8700
6,4600
0,8600
6,4600
4,6300
4,1300
0,5000
11,6000
10,5400
1,0600
0,5900
0,5900
0,5900
0,5900
0,5900
0,5900
13,2738
0,5671
0,1100
3,9100
8,4567
0,2300
74,9738
2,7671
2,1100
15,8900
50,4867
3,7200
2,4607
2,4607
2,4607
1,9361
0,5246
1,9361
0,5246
1,9361
0,5246
557,6161
12,4422
8,1829
8,1829
0,9000
2607,6122
78,4049
58,8256
58,8256
0,4893
1,2500
10,3393
4,2200
3,7700
3,7700
0,2666
0,0045
0,2621
8,3800
0,2666
0,0045
0,2621
8,3800
89,2246
1,3824
1,3103
1,3103
0,0721
89,2246
1,3824
1,3103
1,3103
0,0721
89,2246
1,3824
1,3103
1,3103
0,0721
- 267 -
Załącznik nr 2
Tabela nr II: Zestawienie powierzchni typów siedliskowych
lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji
Razem
BMW
Razem
BMŚW
Razem
BŚW
Razem
BS
Typ
siedliskowy
lasu
1
I
12
JW
GB
13
14
Powierzchnia w ha
JS
6,25
62,75
ha
%
IV
III
II
I
16,47
1,64
1,64
0,12
0,49
0,03
1,83
58,12
2,44
31,38
24,3
0,23
2,13
2,13
15
BRZ
16
OL
20,78
2,07
2,07
0,03
6,25
11
KL
97,39
0,88
0,88
10
DB.C
IA
15,43
6,77
6,41
2,25
9
DB.B
%
8
DB.S
1
7
BK
3086,98
6
DG
ha
3,78
2,82
0,96
5
ŚW
1
4
MD
IV
31,02
1398,29
IA
III
1012,87
%
644,8
99,77
ha
II
1,67
943,01
IV
140,47
I
476,11
79,81
244,95
IA
III
100
%
II
2,83
ha
IV
III
II
I
2,83
3
2
IA
SO
Bonitacja
17
OL.S
0,08
2,48
2,14
0,34
18
AK
19
TP
0,03
1,09
1,09
20
OS
21
WB
22
JKL
23
LP
%
8,44
100
100
100
22
50,6
100
100
0,18
45
1,3
100
100
0,03
100
9,96
100
100
3,71 37,25
6,25 62,75
100
3169,76
1
41,32
688,43 21,72
1426,14
1012,87 31,95
100
945,14
1,67
140,47 14,86
478,24
244,95 25,92
79,81
100
2,83
2,83
21
Razem
[Tabela II] Obręb Konstantynowo. Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji
- 269 -
LŚW
Razem
LMB
Razem
LMW
Razem
LMŚW
Razem
BMB
Typ
siedliskowy
lasu
1
3
2
1,12
7
BK
12,5
8
DB.S
11,01
9
DB.B
1,6
10
DB.C
2,52
11
KL
2,63
12
JW
GB
1,3
13
14
Powierzchnia w ha
JS
15
BRZ
29,98
18,36
18,71
1,88
50,44
2,7
2,75
1,22
81,34
10,47
10,67
2,01
8,66
5,5
1,01
30,79
31,38
22,39
8,08
0,91
0,22
3,12
115,53
71,9
I
II
IA
3,91
74,46
15,87 102,94
3,9
44,01
89,06
6,44
3,17
100
3,85
0,86
0,88
2,84
9,71
1,53
0,09
78,72
1,98
1,14
1,01
15,46
5,51
5,62
0,88
6,16
0,83
1,3
31,8
%
6,94
0,67
0,68
3,7
1,92
13,71
11,82
0,21
0,6
46,92
38,15
1,4
1,4
16
OL
ha
IV
III
II
I
41,42
22,03
IA
22,46
%
0,86
ha
IV
III
II
0,68
0,22
6,07
0,1
I
0,61
15,53
1,28
75,06
IA
1,44
%
8,71
3,15 196,08
18,31
1073,61
63,28
2,03 109,59
ha
1,94
1,24
10,71
1,98
III
5,45
IV
260,74
468,84
II
342,05
I
%
IA
2,27
61,85
ha
IV
0,85
1,44
6
DG
III
7,47
5
ŚW
1,42
10,92
4
MD
II
I
IA
SO
Bonitacja
- 270 -
1,14
17
OL.S
4,7
1,53
1,87
1,91
1,65
0,26
1,59
22,7
3,13
10,33
9,24
18
AK
0,48
34,46
4,36
4,44
4,44
0,67
9,61
9,61
19
TP
0,04
0,63
0,63
20
OS
2,38
2,43
2,43
21
WB
0,08
1,18
1,18
22
JKL
23
LP
%
22
100
100
40,7
100
100
0,75
5,07
4,62
100
100
100
100
100
420,69
46,9
349,45 38,95
41,42
100
1,01
1,01
100
101,93
25,23 24,75
28,11 27,58
33,06 32,43
15,53 15,24
100
1430,38
10,71
72,52
422,92 29,57
582,18
342,05 23,91
100
3,67
2,25 61,31
1,42 38,69
21
Razem
Razem
LŁ
Razem
OLJ
Razem
OL
Razem
LW
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
1
24,04
101,24
10,53
1,41
12,61
12,61
14
28,17
6,6
21,57
18,99
170,4
15
27,52
59,3
16,24
13,39
IV
ha
15,54
9,84
III
II
I
IA
1,57
1,57
28,66
%
4,24
4,24
68,04
107,17
45,15
ha
28,96
2,3
1,71
III
75,91
92,08
IV
4,2
39,24
II
I
IA
2,2
41,1
13,31
6
11,89
1,75
0,98
9,55
0,78
0,98
42,48
%
0,27
ha
1,09
4,65
3,55
14,01
IV
3,17
17,14
0,78
0,77
III
II
I
IA
35,07
13,46
20,8
0,81
2,74
24,55
12,45
2,49
16
OL
5,78
1,73
0,8
7,21
4,13
1,94
17
OL.S
3,97
1,77
1,77
6,35
1,05
0,79 125,28
0,79
0,29
94,45
13
BRZ
%
3,2
0,28
GB
Powierzchnia w ha
JS
18,74
41,3
1,22
1,98
0,61
2,63
12
JW
3,1
3,47
26
11,83
0,21
2,52
11
KL
ha
9,34
6,46
2,88
20,28
5,5
10
DB.C
11,23
2,28
0,94
1,34
2,2
1,88
9
DB.B
IV
III
II
I
10,11
3,1
IA
1,21
25,59
%
45,56
8
DB.S
19,72 181,91
90,67
7
BK
229,46
6
DG
ha
0,75
5
ŚW
3,43
10,85
4
MD
IV
0,61
3
2
III
SO
Bonitacja
- 271 -
0,62
1,82
1,82
0,69
6,23
18
AK
0,79
0,79
2,2
3,47
3,47
8,51
25,1
25,1
3,89
34,94
19
TP
0,24
0,7
0,7
20
OS
1,1
1,73
1,73
21
WB
22
JKL
0,44
0,44
0,17
1,55
1,55
23
LP
%
57,4
1,05
100
100
2,23
7,3
22
7,7
100
100
3,81
100
100
100
100
1,46
79,73
100
16,24 20,37
15,54 19,49
39,72 49,82
8,23 10,32
100
157,52
2,3
30,67 19,47
80,11 50,86
44,44 28,21
100
44,63
4,65 10,42
18,91 42,37
15,07 33,77
6 13,44
100
294,89
11,23
22,71
88,58 30,04
169,27
3,1
100
897,08
20,01
65,51
21
Razem
Ogółem
Łącznie
Typ
siedliskowy
lasu
1
1464,25
176,91
1,67
5381,09
75,37
III
IV
ha
%
2237,23
I
II
16,79
1501,03
IA
3
2
%
SO
Bonitacja
0,75
85,58
27,15
5
ŚW
0,42
1,59
29,84 113,48
1,94
9,36
18,54
4
MD
0,02
1,44
1,44
6
DG
60,47
74,38
8
DB.S
0,46
33,09
6,97
497,3
30,38
130,69
25,24 275,76
7,85
7
BK
0,45
32,33
6,98
10,11
15,24
9
DB.B
0,09
6,38
4,78
1,6
10
DB.C
0,04
2,52
2,52
11
KL
13
1,71
74,45
0,05
3,78
3,42 269,91
0,79
GB
15,13
5,32
16
OL
3,29
20,4
87,82
165,97 128,76
182,79
1,97
15
BRZ
0,18
4,93
3,53
12,61 352,05 252,11
12,61
14
Powierzchnia w ha
JS
2,63 193,75
12
JW
- 272 -
0,39
27,72
15,36
9,49
2,87
17
OL.S
0,49
35,14
3,13
18,82
13,19
18
AK
1,1
78,35
1,27
77,08
0,99
19
TP
0,03
2,42
1,09
1,33
20
OS
0,06
4,16
4,16
21
WB
0,02
1,18
1,18
22
JKL
0,03
1,99
1,55
0,44
0,55
23
LP
%
100
22
100
7138,53
67,81
437,96
100
100
0,95
6,14
2268,01 31,77
2863,72 40,11
1501,03 21,03
100
21
Razem
Razem
LMŚW
Razem
BMW
Razem
BMŚW
Razem
BŚW
Typ
siedliskowy
lasu
1
2,62
III
I
0,19
2,19
0,21
7,4
75,6
0,33
3,41
1,25
79,95
1,33
817,07
9,5
32,65
33,45
6,35
4,12
1,98
2,14
0,65
8,71
0,89
0,98
6,84
9
DB.B
%
1,97
1,97
2,19
0,06
0,75
0,75
8
DB.S
ha
12,82
12,2
1,16
7
BK
2,08
10,26
0,62
2,42
0,75
0,75
6
DG
IV
172,93
I
III
366,21
IA
II
62,52
267,67
%
40,6
ha
IV
III
1,57
18,3
10,38
IA
11,92
96,04
%
II
4,86
0,36
4,27
1288,07
0,59
5
ŚW
ha
1,57
4
MD
IV
11,96
531,99
I
III
408,47
IA
335,65
100
%
II
21,74
ha
IV
17,62
II
I
1,5
3
2
IA
SO
Bonitacja
10
DB.C
11
KL
WZ
0,12
1,21
1,21
12
13
Powierzchnia w ha
JW
3
0,5
5,11
2,11
14
JS
15
GB
7,82
79,97
23,34
56,63
27,55
17,89
3,39
14,5
2,2
29,47
1,45
10,2
17,82
16
BRZ
0,06
0,85
0,85
17
OL
2,03
20,8
4,94
15,86
0,63
8,49
0,31
5,58
2,6
18
AK
19
TP
0,2
2,07
2,07
20
OS
21
WB
%
6,9
20
100
100
100
100
0,38
1,09
100
100
3,05
100
1022,22
2,08
21,09
100
100
0,2
2,06
250,14 24,47
481,24 47,08
267,67 26,19
100
64,93
1,98
19,02 29,29
25,63 39,48
18,3 28,18
100
1341,2
5,12
14,61
353,16 26,33
559,84 41,74
408,47 30,46
100
21,74
2,62 12,05
17,62 81,05
1,5
Razem
19
[Tabela II] Obręb Podłoziny. Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji
- 273 -
OLJ
Razem
OL
Razem
LW
Razem
LŚW
Razem
LMW
Typ
siedliskowy
lasu
1
0,95
13
3,18
1,65
1,53
14
13,47
15
GB
1,59
III
I
3,96
19
1,21
17
OL
1,04
0,95
0,95
209,75
5,91
203,84
1,9
16,88
4,21
4,21
1,52
13,47
23,36
87,55
43,38
0,98
8,67
1,41
3,2
2,63
I
II
IA
10,71
18,01
6,34
11,21
44,16
33,04
88,39
50,48
7,16
4,09
19,16
7,52
19,23
4,45
4,09
17,58
2,54
0,51
%
0,87
1,67
25,57
ha
0,12
2,94
0,12
IV
0,13
20,86
31,2
III
II
I
IA
0,45
144,22
5,38
35,66
103,18
12,32
109,24
8,67
17,7
157,75
0,24
255,96
0,52
4,65
3,14
106,1
31,61
1,36
0,18
1,59
1,92
16,88
1,45
11,19
93,8
122,59
39,57
36,45
323,22
1,59
1,79
%
3,7
3,7
4,5
39,92
39,62
187,13
96,47
22,19
ha
1,94
1,94
0,28
2,47
31,17
8,75
0,39
3,46
1,43
12,69
0,82
1,65
1,2
IV
III
5,85
3,67
IA
II
39
1,67
%
345,74
ha
IV
12,69
II
12,69
0,83
69,33
2,21
43,47
23,65
16
BRZ
137,09
0,95
12
JS
194,37
1,04
WZ
Powierzchnia w ha
JW
I
2,73
11
KL
IA
0,65
3,93
10
DB.C
20,02
48,66
3,93
9
DB.B
%
0,85
12,24
30,7
5,72
8
DB.S
38,82
2,64
0,85
7
BK
43,92
1,82
2,64
6
DG
ha
1,43
1,34
0,48
5
ŚW
14,65
1,43
4
MD
IV
III
14,05
16,69
II
13,18
I
3
2
IA
SO
Bonitacja
- 274 -
0,87
7,7
5,81
1,89
18
AK
8,4
1,25
10,28
10,28
0,05
0,4
0,4
0,45
0,98
0,98
19
TP
1,04
8,49
8,49
20
OS
1,2
9,85
9,85
1,72
3,77
3,77
21
WB
%
6,01
20
100
100
6,68
0,2
100
100
4,83
100
100
0,42
100
100
5,15
70,12 44,23
68,99 43,52
100
57,11
2,94
20,86 36,53
24,12 42,23
9,19 16,09
100
820,28
3,46
122,54 14,94
263,71 32,15
428,9 52,29
1,67
100
886,64
42,8
264,82 29,87
384,65 43,38
194,37 21,92
100
219,33
14,65
23,77 10,84
112,85 51,45
54,88 25,02
13,18
19
Razem
Ogółem
Łącznie
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
1
3
2
2,73
10
DB.C
1,04
11
KL
WZ
2,16
12
0,95
13
Powierzchnia w ha
JW
28,72
14
JS
17,68
15
GB
0,33
55,92
%
0,62
15,22
28,51
2568,33
ha
1,43
7,48
3,47
4,27
26,43
III
13,77
IV
570,71
1066,03
I
II
905,16
IA
0,06
2,64
1,02
46,66
31,17
15,46
710,02
155,16
376,45
178,41
3,68
0,47
21,76
2,08
9,72
3,12
0,1
4,65
1,92
0,02
1,04
0,05
2,16
0,02
0,95
5,8
266,18
21,25
244,93
18,12
0,39
17,68
10,32
474,1
11,38
134,5
328,22
12,55
19,89
2,34
16
BRZ
17,04
17
OL
7,64
350,85
21,94
65,22
178,54
85,15
59,46
0,89
6,84
9
DB.B
%
5,83
8
DB.S
94,28
15,49
7
BK
1,41
2,64
6
DG
ha
5
ŚW
0,04
13,31
4
MD
IV
III
SO
Bonitacja
- 275 -
0,81
36,99
0,31
16,33
20,35
18
AK
0,44
20,06
20,06
5,3
8,4
19
TP
0,23
10,56
10,56
20
OS
0,3
13,62
13,62
21
WB
%
20
100
100
0,03
100
4591,98
28,29
269,65
100
100
0,62
5,87
1375,56 29,96
2013,32 43,84
905,16 19,71
100
158,53
0,04
19,38 12,22
19
Razem
BMW
Razem
BMŚW
Razem
BŚW
Razem
BS
Typ
siedliskowy
lasu
1
I
10,38
I
IV
III
11,92
24,55
IA
II
96,99
%
1,64
0,75
0,19
8,64
4375,05
ha
2,82
1,55
5
ŚW
4,27
1,57
4
MD
IV
42,98
1930,28
IA
III
1421,34
%
980,45
99,78
ha
II
1,67
964,75
IV
143,09
I
493,73
81,31
244,95
IA
III
100
%
II
2,83
ha
IV
III
II
I
2,83
3
2
IA
SO
Bonitacja
6
DG
7
BK
0,02
0,75
0,75
8
DB.S
1,98
2,14
0,54
24,14
7,66
7,39
9,09
9
DB.B
0,02
0,88
0,88
10
DB.C
11
KL
12
JW
JS
GB
13
14
15
Powierzchnia w ha
WZ
3,39
14,5
1,94
87,59
3,89
41,58
42,12
0,22
2,13
2,13
16
BRZ
2,07
0,04
1,85
1,85
17
OL
18
OL.S
0,24
10,97
0,31
7,72
2,94
19
AK
20
TP
0,02
1,09
1,09
21
OS
22
WB
23
JKL
24
LP
%
8,41
100
100
100
23
100
100
0,17
14,8
100
100
0,14
1,24
1,98
2,64
22,73 30,35
25,63 34,23
24,55 32,78
100
4510,96
6,12
55,93
1041,59 23,09
1985,98 44,02
1421,34 31,51
100
966,88
1,67
143,09
495,86 51,29
244,95 25,33
81,31
100
2,83
2,83
22
Razem
[Tabela II] Nadleśnictwo Konstantynowo. Zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu wg panujących gatunków drzew oraz ich
bonitacji
- 276 -
LŚW
Razem
LMB
Razem
LMW
Razem
LMŚW
Razem
BMB
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
1
62,56
3,31
7
BK
45,95
8
DB.S
11,01
5,5
4,12
9
DB.B
10
DB.C
11
KL
1,21
12
JW
JS
GB
13
4,3
14
15
Powierzchnia w ha
WZ
23,89
17,89
16
BRZ
5,93
20,97
1,22
1,85
24,9
1,01
21,85
IA
100
235,79
0,54
%
0,82
80
1,01
2,32
3,93
26,35
27,08
ha
IV
III
II
I
IA
0,66
67,37
2,21
45,48
20,66
1,73
3,93
2,87
2,12
%
2,64
15,08
40,41
32,31
0,13
3,12
70,2
7,44
0,88
3,06
6,47
158,69
1,98
1,14
66,38
2,11
2,64
11,88
0,26
6,41
55,14
103,55
ha
1,43
5,04
0,85
0,05
1,21
2,11
14,65
14,91
2,4
0,62
15,23
2,08
1,54
0,6
38,15
1,4
1,4
2,76
2,07
17
OL
IV
III
II
0,68
11,08
22,76
0,22
28,71
0,06
I
0,44
IA
1,27
77,08
5,34
%
1,44
10,71
10,68
72,78
142,24
271,68
31,13
2,03
1890,68
1,94
3,21
ha
12,24
III
17,65
IV
433,67
835,05
I
II
609,72
%
IA
2,27
61,85
ha
IV
0,85
1,44
6
DG
1,42
7,47
3,19
2,39
5
ŚW
III
11,54
2,1
1,57
4
MD
II
I
IA
46,85
%
3
2
ha
SO
Bonitacja
- 277 -
18
OL.S
0,59
1,91
1,65
0,26
1,77
43,5
3,13
15,27
25,1
19
AK
1,69
5,42
5,42
0,39
9,61
9,61
20
TP
0,11
2,7
2,7
21
OS
1,93
6,2
6,2
22
WB
0,05
1,18
1,18
23
JKL
24
LP
%
100
100
23
100
100
8,94
100
100
0,52
3,82
100
100
100
100
100
4,56
235,79 13,22
100
1,01
1,01
100
321,26
14,65
49 15,25
140,96 43,88
87,94 27,37
28,71
100
2452,6
12,79
93,61
673,06 27,44
1063,42 43,36
609,72 24,86
100
3,67
2,25 61,31
1,42 38,69
100
74,89
22
Razem
LŁ
Razem
OLJ
Razem
OL
Razem
LW
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
1
51,4
6,24
111,33
44,01
67,32
14
0,95 335,03
29,95
0,95 305,08
13
92,2
187,44
16
4,21
1,46
44,19
1,86
33,22
12,45
2,49
15,11
3,17
17
OL
5,38
36,82
42,26 108,35
124,75
15,68
26,08 279,64
12,61
13,47
15
BRZ
32,47
13,52
17,29
33,04
9,84
II
III
3,55
I
IA
15,54
27,52
1,84
23,37
1,57
6,29
4,24
63,74
0,45
46
%
2,34
19,89 201,45
73,87
6,34
11,21 120,07
1,41
1,71
14,91
57,25
90,01
ha
5,83
2,63
4,02
2,34
1,41
3,46
IV
III
II
I
IA
4,09
4,09
15,46
0,77
0,38
%
3,52
1,85
1,67
30,04
91,58
0,09
0,78
0,16
ha
0,09
38
0,29
7,59
3,2
26,66
IV
0,78
1,17
III
II
I
IA
0,38
1,28
1,74
0,79
0,95
GB
%
1,04
1,04
JS
Powierzchnia w ha
WZ
3,46
3,2
1,22
1,98
0,15
2,63
2,63
12
JW
4,21 172,39 192,82
297,26
97,27
148,59
0,14
2,52
2,52
11
KL
14,29
13,04
6,46
6,58
0,57
10,15
5,82
4,33
10
DB.C
ha
4,22
2,88
1,34
0,19
3,47
1,59
1,88
9
DB.B
IV
III
5,85
3,67
II
28,32
I
3,34
4,77
5,22
IA
1,32
32,26
%
59,64
85,18
290,07
126,45
8
DB.S
3,43
93,14
47,04
12,6
7
BK
505,13
23,54
0,75
75,28
17,11
6
DG
575,2
2,2
III
3,91
19,63
5
ŚW
ha
84,59
4
MD
IV
252,62
II
3
2
I
SO
Bonitacja
- 278 -
1,74
1,77
1,77
1,68
18,74
11,23
5,78
1,73
0,4
7,21
4,13
1,94
1,14
18
OL.S
0,16
1,82
1,82
0,78
13,93
10,51
3,42
19
AK
0,79
3,76
11,87
11,87
3,17
35,38
35,38
1,98
35,34
0,48
34,86
20
TP
0,82
9,19
9,19
21
OS
0,55
1,73
1,73
0,88
9,85
9,85
22
WB
23
JKL
0,44
0,09
1,55
1,55
24
LP
%
23
0,43
100
100
1,12
6,07
100
100
1,32
100
100
7,46
100
100
0,74
15,54 19,49
39,72 49,82
8,23 10,32
100
316,05
2,34
50,05 15,84
150,23 47,53
113,43 35,89
100
101,74
7,59
39,77 39,09
39,19 38,52
15,19 14,93
100
1115,17
14,69
145,25 13,02
352,29 31,59
598,17 53,64
4,77
100
1783,72
20,01
108,31
685,51 38,43
734,1 41,16
22
Razem
Ogółem
Łącznie
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
1
1,67
7949,42
67,77
ha
%
203,34
III
IV
2034,96
II
0,5
58,35
3,37
23,13
1,1
128,7
4,27
0,75
93,06
30,62
0,03
4,08
2,64
1,44
30,38
285,85
652,21
238,88
0,68
10,29
79,75 1207,32
56,41
23,34
3303,26
I
31,85
2406,19
IA
74,38
16,79
8
%
7
DB.S
59,3
6
BK
16,24
5
DG
13,39
4
ŚW
ha
3
2
MD
IV
SO
Bonitacja
0,46
54,09
2,08
16,7
13,23
22,08
9
DB.B
0,09
11,03
6,7
4,33
10
DB.C
0,03
3,56
3,56
11
KL
0,05
5,58
0,79
4,79
12
JW
JS
GB
14
0,01
4,57
0,95 536,09
1,71
95,7
0,95 438,68
13
42,34
14,67 153,04
307,3
0,26
7,04
5,14
30,29 826,15 602,96
12,61
5,32
4,24
17
OL
511,01 100,28
1,97
1,57
16
BRZ
17,68 300,47
15
Powierzchnia w ha
WZ
- 279 -
0,24
27,72
15,36
9,49
2,87
18
OL.S
0,61
72,13
3,44
35,15
33,54
19
AK
0,84
98,41
1,27
97,14
0,99
0,79
20
TP
0,11
12,98
1,09
11,89
21
OS
0,15
17,78
17,78
22
WB
0,01
1,18
1,18
23
JKL
0,02
%
23
100
100
96,1
707,61
100
100
100
0,82
6,03
3643,57 31,06
4877,04 41,58
2406,19 20,51
100
79,73
16,24 20,37
22
Razem
1,99 11730,51
1,55
0,44
0,55
0,44
24
LP
- 281 -
Załącznik nr 3
Tabela nr III: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas
wieku wg głównych (dominujących) funkcji lasu i gatunków
panujących
- 283 -
DG
ŚW
MD
SO
Lasy ochronne
Razem
LP
TP
OL
BRZ
DB.S
DB
SO
1
Rezerwaty
2
3,53 24,73
196
107
75
2769
30
8,17
6,03
315
33,46
395
4,83
7585
21505
149,70 196,59 152,94
195
27
1224
1,52
1,15
41
145
998
195
1,52
9
0,44
10
31-40
51-60
61-70
71-80
81-90
1,57
12
350,03
13
324,09
14
70
10,28
19
55,94
20
21
22
Bud.
przer.
621,35
1225
4,35
370,00
3650
353,30
3885
15,00
535
2,98
250
1,43
8945
28,76
10,28
410,23
8735
2965
7,80
1600
3,55
19410
52,92
24
grunty
zales. i
nie
zales.
3876,42
56,87
3923,54
43146
116,52
111
0,44
80
0,79
955
2,78
415
1,57
22148
1,44
465
465
85,47
2275
17,87
465
1,44
14802
85,47
2275
17,87
1089864 1090255
1,44
9135
43119
14802
420
1,94
3845
11,27
3970
111
115,37
305
0,75
1135
3,64
16495
48,39
20165
80
80
0,44
0,79
0,79
955
1,57
22148
955
51,02
3970
56,87
19410
52,92
23
grunty
zalesione
415
24,13
15075
35,00
5090
16,02
18
141 i
wyżej
KDO
2,78
72490 139435 191435 109780 109135 132390 129360 144505
308,58
70
0,44
1220
4,06
7515
20,07
17
121140
101120
KO
Razem
270
885
7,53
2920
6,68
16
91-100
VIII
2,78
8,63
3650
8,63
15
powierzchnia w ha / miąższość w m3
524,01
11
41-50
VII
VI
27
8
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
27
40
7
11-20
II
1,15
6
1-10
I
1,15
5
195
4
18,86
3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
[Tabela III] Obręb Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków panujących
Gatunek panujący
0,03
0,03
1,08
1,61
0,17
0,34
79,75
73,87
100,00
100,00
0,26
0,38
0,19
0,68
2,21
2,39
0,96
1,35
51,33
48,79
0,06
0,99
44,99
45,42
25
Procent
LP
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
JW
DB.B
DB.S
DB
BK
1
Gatunek panujący
4,49
119
50
61
159
0,58
9,01
3
5,77
2
5
40
6
29
115
312
99
0,94
1,22
0,79
8,89
35
22,82
7
16,41
12,12
107
330
8
155
972
181
6
1-10
9,60
32
1,69
593
0,69 22,33
4
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
I
51-60
61-70
71-80
81-90
6,03
1,55
145
0,89
1690
2615
6,67
870
80
0,70
2570
15,04
515
2,83
1920
18,99
21
22
37605
219,48
348
2,72
3175
20,57
91772
351,10
2616
23
25,71
365
2,42
12975
53,01
3511
15,74
2899
26,23
42687
237,60
58442
266,56
100
3190
17,23
270
0,60
2150
14,02
20
100
5,48
34,87
19
16575 11495
39,29
18
grunty
zalesione
0,89
3025
11,75
1945
6,55
27925
80,78
1310
17
3,28
Bud.
przer.
0,89
3445
16,31
20255
54,46
325
16
0,85
KDO
1,55
1120
975
2,96
2265
8,61
1570
4,86
3320
13,12
780
2,61
15
141 i
wyżej
KO
1,55
1120
4,16
365
2,42
12975
53,01
3511
15,74
2899
26,23
42786
247,20
58442
266,56
100
0,89
37806
226,24
348
2,72
3175
20,57
91772
351,10
813
37,80
2616
24
25,71
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
1120
4080
15,44
17745
63,05
5120
18,86
2380
7,14
330
14
1,05
121140
101120
VIII
4,16
1920
4,45
1820
7,40
6915
28,04
16840
66,57
5335
22,65
805
4,53
3895
15,18
13
91-100
VII
VI
4,16
170
115
630
2,63
65
0,34
5320
22,96
6415
28,79
4410
24,47
1,09
1095
5,67
1400
9,74
7850
36,28
4990
27,10
3120
18,98
340
1,93
3810
16,59
235
12
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
1,14
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,63
4625
13,09
12,13
2095
475
3,89
0,26
25
1105
8,19
7735
40,29
4435
25,40
2955
19,35
1110
7,77
235
10
2,00
31-40
185
1,68
180
3940
6,62
39,90
2815
26,06
705
13,93
190
6,78
9
21-30
1540
27,29
450
9,45
730
22,62
200
48,79
8
0,98
11-20
II
- 284 -
0,03
0,08
0,08
0,03
0,05
0,95
1,00
0,26
0,30
0,21
0,49
3,13
4,66
4,28
5,02
0,01
0,02
2,77
4,26
0,03
0,05
0,23
0,39
6,71
6,61
0,06
0,71
0,19
25
0,48
Procent
BRZ
GB
JS
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
MD
SO
Lasy gospod.
Razem
1
Gatunek panujący
32,36
375
6,35
209
0,59
35
4,36
3
2
5
11395
6,22
1,12
7,72
670,20
709,43
12
502,40
13
435,46
14
402,16
15
50
114
10,25
1,24
1,60
620
27,53
5
4,85
6,00
690
3,28
270
2,37
260
1,05
32300
121,91
434,28
16
380
91-100
1260
4,25
49725
159,38
3,97
365
1,18
72720
225,82
57940
163,41
3,37
4,31
415
1,30
79525
235,30
18
94,86
5,47
550
1,81
33010
7,38
18,13
2435
20
KO
6,39
21
KDO
6,01
1945
2760
13,90 11,73
16370
48,08 107,52
19
141 i
wyżej
36530 15760
524,74 105,51
17
121140
101120
VIII
22
Bud.
przer.
5310,22
24
380
grunty
zales. i
nie
zales.
7,03
7,57
1165
1,94
0,94
14,18
2,06
6010
1355
1630
6,38
474
11,76
15883
6,70
190
565
1895
33,04
2,36
9,36
22,71
1780
1350
2,75
3030
290
740
83,92
2460
11,72
8595
50,43
60
7,04
115
0,43
1880
60
5,44
855
2,03
1320
460
565
210
1115
2,52
1,87
0,88
245
1,08
1030
460
0,92
430
2,52
445
0,70
14,78
455
89,33
425
7,38
3575
28,01
2375
11,97
392840
1451,75
425
7,38
3575
28,01
2375
11,97
392885
1466,09
1365401 1366905
5208,94
23
380
grunty
zalesione
Razem
0,70
895
2,29
355
1,41
695
1,64
41040
130,56
915
2,14
4720
19,97
495
1,62
8,41
81-90
97070 171220 211410 148910 140695 141300 155700 182195
437,13
71-80
2,61
9520
72,72
31575
11
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
6,25
3125
91,26 103,55
180
10
41-50
VII
VI
83,92
2460
11,72
8595
50,43
60
0,70
460
2,52
1630
6,38
474
11,76
15883
89,33
12
328
9
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
12
65
35
2075
8
21-30
227,09 350,63 254,31
7
11-20
II
2,36
10
8,17
5091
6
1-10
I
1,77
1,81
920
4,22 58,35
4
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 285 -
4,58
0,54
0,64
1,88
2,75
0,01
0,04
0,10
0,14
0,36
0,35
0,10
0,64
3,47
4,88
0,00
0,13
0,09
0,40
0,78
1,53
0,52
0,65
85,74
80,09
100,00
100,00
25
0,03
Procent
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
Łącznie
Razem
JKL
TP
AK
OL.S
OL
1
Gatunek panujący
61
159
12
620
2,46 23,48
206
9,60
5,34 32,90
10
230
12
35
8,17
5
23,22
3,58
4
4,95
3
5,77
2
2298
246
142
75
4884
2974
150
6
157
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
19,14
35
29,04
17,53
30
15,89
6,03
820
76,32
5
5,83
315
35,08
890
11,08
10710
1085
12,78
690
8,41
31220
143,52
13
5135
71-80
81-90
119,50
27,57
6,39
11,73
23
18352
286,19
1895
7,46
170,13
200
645,92
34575
751,91
44260
509,41
60700
549,91
87945
542,04
60170
595,28
82290
525,16
39210
1565
11,05
235
2,00
805
5,12
250
1,43
4255
18,96
235
1,14
9205
29,81
430
2,29
355
1,41
3660
9,44
4,53
3895
15,18
2860
7,80
5890
24,55
51,54
14,02
5381,09
1,08
3410
11,11
330
1,05
1895
22460
66,30
325
6,98
31025
90,31
1310
0,60
37660 16820
2150
5442,55
458111
1830,92
185
1,18
5890
24,55
3690
19,40
260
1,49
900
11,73
24
18352
grunty
zales. i
nie
zales.
113,48
4650
29,84
32,33
129803
497,30
3041
33,09
32,33
129803
497,30
852
41,31
3041
33,09
465
1,44
18377
113,48
4650
29,84
1502114 1502550
465
2760
1,44
92,42
420
1,94
11080
458054
465
3,28
550
1,81
2760
69,84 11,73
4490
1,44
0,85
415
1,30
3845
11,27
1355
18377
5,98
915
2,61
24020
71,79
8735
1814,22
670
1,93
1135
3,64
77210 171735 232475 159505 181855 193980 211805 185030
328,55
9865
30,71 11,73
1805
3690
19,40
260
22
260
21
1,49
10,80
20
1,49
243,88
19
grunty
zalesione
185
207,82
18
Bud.
przer.
185
58,00
131,78
17
625
KDO
1,18
330
1,23
16
175
141 i
wyżej
KO
Razem
900
0,74
15
121140
101120
VIII
180
0,88
14
8340
91-100
VII
VI
1,18
690
795
1,99
12
1550
800
3,55
14075
61-70
4,57
1130
240,96 300,14 227,18
4650
51-60
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
420
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
5,53
10
1140
31-40
6,98
II
1935
165
2,03
9
810
21-30
119,21 153,92 103,87
1,10
7,28
1,54
405
8
11-20
7
1-10
I
- 286 -
0,45
6,95
6,85
0,05
0,57
0,16
0,46
0,02
0,02
0,98
1,56
0,25
0,41
80,43
74,99
100,00
100,00
0,04
0,06
1,29
1,34
0,81
1,06
0,06
0,08
0,20
0,64
25
4,01
Procent
LP
JKL
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
JW
KL
DB.C
1
Gatunek panujący
4,49
119
50
3
0,58
2
4
41
40
6
29
1,10
115
462
99
0,94
1,22
0,79
7
13,66
409
380
8
6
269
1-10
9,60
32
1,69
5
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
I
61-70
71-80
81-90
565
1895
13,12
25,93
19,29
19
25,00
20
21
22
1630
6,38
23
3649
491
1,99
380
0,44
70
185
365
2,42
18945
78,35
7201
35,14
3159
27,72
44542
252,11
77209
352,05
2560
12,61
46200
269,91
185
80
0,70
4375
25,84
515
2,83
2660
1,18
2615
6,67
1495
3480
1,18
1,55
80
0,79
145
0,89
1865
8,23
6055
4,16
1175
3,70
2265
8,61
1570
6,97
100
0,89
3445
408
3,42
1120
1895
7,46
260
1,49
4260
16,32
26085
4,86
3320
16,31
18
270
grunty
zalesione
4,16
2250
5,68
2615
11,97
6915
28,04
21975
96,09
2,36
9,36
89,28
6900
6685
25,90
17
2060
Bud.
przer.
1120
170
115
630
2,63
65
0,34
6275
25,74
8235
37,06
4600
1,09
1785
7,66
1400
9,74
7850
36,28
5410
29,04
3120
18,98
340
1,93
28,09
855
2,03
16
141 i
wyżej
KDO
460
565
15
121140
101120
KO
491
1,99
185
1,18
1120
4,16
365
2,42
18945
78,35
7201
35,14
3159
27,72
44641
261,71
77209
352,05
2560
12,61
46401
276,67
408
3,42
460
2,52
1630
6,38
24
3649
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
460
1,87
210
14
245
0,88
13
805
91-100
VIII
2,52
25,39
12
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
VI
2,52
11
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,63
5755
16,64
19,11
4030
1275
9,42
1105
8,19
7735
40,29
5575
32,97
4120
34,13
10
31-40
25
0,26
185
1,68
180
4105
6,62
41,93
3625
33,09
705
13,93
60
0,70
9
21-30
1945
34,57
450
10,69
730
22,62
1,60
8
11-20
II
- 287 -
0,03
0,03
0,01
0,02
0,06
0,06
0,02
0,03
1,01
1,08
0,39
0,48
0,17
0,38
2,39
3,61
4,13
4,85
0,14
0,17
2,48
3,81
0,02
0,05
0,02
0,03
0,09
0,09
25
0,2
Procent
Procent
Ogółem
1
Gatunek panujący
410
0,51
0,02
209
0,01
3
37,31
0,09
2
6,35
0,00
0,11
12
0,05
0,93
957
4
5
7,80 67,67
0,50
9289
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
11-20
21-30
0,01
4,77
180
0,86
6,95
16045
II
10
495,57
31-40
51-60
61-70
71-80
81-90
12
857,30
13
710,22
14
721,65
15
580,92
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
801,98
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
16
693,16
91-100
121140
101120
2,45
4,96
5,73
6,83
11,02
11,05
13,74
11,82
11,22
9,79
12,24
9,94
10,98
8,00
12,95
9,55
12,32
9,21
KDO
99,91
98,36
100,00
100,00
1866574 1868162
100
100
100
25
100
Procent
247,01
0,15
0,16
2760
24
7257,66
grunty
zales. i
nie
zales.
7504,67
1,12
1,90
20860
23
7138,53
grunty
zalesione
Ogółem lasy:
1,13
0,89
22
Bud.
przer.
Razem
Grunty związane z gospodarką leśną:
3,50
2,54
KO
19
20
21
64,75 138,23 11,73
141 i
wyżej
VIII
65430 21085
17
18
668,37 184,10
VII
VI
45845 107005 205795 256895 209610 228640 205120 241875 230140
7
8
9
346,30 504,55 359,70
1-10
I
- 288 -
WZ
JW
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
- 289 -
0,96
50
260
3
7,08
2
0,42
4
42
2,42
20
122
1456
12
22
20
800
1,98
4,91
58,16
55
3,70
2,64
160
3,17
100
37,76
1,34
3175
8
22,41 112,08
7
11-20
30
377
6
1-10
I
0,30
5
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
51-60
61-70
81-90
185
0,89
4210
11,64
335
1,33
2655
10,98
1800
6,57
18705
5430
16,42
42505
35,50
26290 10935
79,86
3280
12,67
7840
31,44
8195
37,39
47,14
14955
642
9,11
81846
365,22
832
6,33
22
2,64
1110
9,06
1245
5,93
323572
1334,50
4470
4470
23
7,73
22
7,73
21
7,73
20
grunty
zalesione
4470
19
Bud.
przer.
7,73
18
KDO
4470
17
51,25 138,55
16
141 i
wyżej
KO
170
190
0,95
190
0,95
110
0,95
642
9,11
81846
365,22
352
10,88
832
6,33
22
2,64
1110
9,06
1245
5,93
323602
1334,80
4470
7,73
4470
7,73
24
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
110
2670
8,35
765
2,63
450
33365
105,99
15
121140
101120
VIII
110
1910
10,14
165
1,41
31475
108,41
14
91-100
VII
VI
0,95
0,95
375
5,22
275
0,90
28765
101,83
870
54555
202,43
13
4,36
81040
12
375
1,65
71-80
powierzchnia w ha / miąższość w m3
336,30
11
41-50
1,57
14075
70,63
10
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,95
420
6,04
40
0,59
4060
34,56
9
21-30
II
[Tabela III] Obręb Podłoziny. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków panujących
Lasy ochronne
Razem
OL
1
Rezerwaty
Gatunek panujący
0,03
0,03
0,02
0,03
0,10
0,34
12,94
13,44
0,06
0,40
0,13
0,23
0,00
0,10
0,18
0,33
0,20
0,22
51,13
49,14
100,00
100,00
100,00
100,00
25
Procent
DB
BK
ŚW
MD
SO
Lasy gospod.
Razem
WB
OS
TP
AK
OL
BRZ
GB
JS
1
Gatunek panujący
100
260
325
4,46
2,51
50
3
1,55
7,08
2
1,65
0,42
4
2,19
2,01
127
6,26
55
3,54
5
215
12
759
3164
140
20
383
305
287
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
1350
22,69
755
12,35
8
11-20
3155
13,62
7,63
2010
315
8240
41,82
5120
29,58
4295
10
26,68
31-40
0,98
2280
14,82
4785
41,93
1510
9
21,96
21-30
II
6295
1,76
5,53
1,07
5780
15
3,14
38,19 119,05
135
205
3,59
9735
74,16
13520
2065
13,86
16890
82,25
51-60
61-70
71-80
81-90
475,59
1890
7,14
8990
35,86
10150
48,92
560
2,48
58210
223,56
53,90
22615
73,39
73180
281,32
485
1,35
470
1,98
295
0,90
925
2,52
38300
122,21
61400
230,39
3305
8325
19,92
5710
26,96
8465
16
25,17
8390
22,66
1080
3,42
2300
17
8,12
935
30900
88,70
59705
4,27
13735
44,98
43005
320
355
1,30
61360
198,16
61165
35,50
19
141 i
wyżej
VIII
5805
16,45
1140
3,43
29570 10935
92,53
18
121140
101120
212,20 129,87 189,17
11740
37,31
3550
18,13
9520
15
38,46
91-100
VII
VI
0,82
41165
134,44
81500
276,47
50
11775
34,84
65
8,40
53,41
13230
0,31
6795
29,85
12170
0,45
7145
27,35
8650
40,54
805
19770
810
5610
14
64,46
2,51
1810
13
19,66
4,21
6490
12
7,22
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
32,12
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
38090 111445
83,07 216,77 121,83 199,35
13,03
35
0,90
7
2,72
1-10
I
- 290 -
3290
11,38
6270
31,31
16710
72,43
485
2,29
190
1,31
20
KO
22380
84,06
7050
34,07
375
2,85
21
KDO
22
Bud.
przer.
10370
40,33
1255
6,16
3357
22,58
306874
1233,83
632199
2700,55
3295
13,62
2395
8,49
6100
18,99
115
0,76
82948
336,51
66105
334,20
1615
6,72
60057
23
246,57
grunty
zalesione
3,84
10370
40,33
1255
6,16
3357
22,58
307199
1240,30
632686
2716,82
3295
13,62
2395
8,49
6100
18,99
115
0,76
83003
340,05
66105
334,20
1615
6,72
60107
24
248,12
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
0,20
2,37
2,13
0,29
0,33
0,77
1,19
70,13
65,47
100,00
100,00
0,52
0,50
0,38
0,31
0,96
0,70
0,02
0,03
13,12
12,52
10,45
12,30
0,26
0,25
9,50
25
9,13
Procent
SO
Łącznie
Razem
OS
TP
AK
OL
BRZ
GB
JS
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
1
Gatunek panujący
30
4,48
0,28
5
2,31
1,65
4
325
3
4,46
325
4,46
2
1136
2495
190
125
2
1192
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
0,04
110
5,60
6,84
6725
0,69
95
1,38
220
400
285
24825
15
8955
13795
71-80
81-90
3,64
1,82
58,23
16,68
5980
19
16,68
9355
20
38,64
5,23
4135
21
14,90
22
1650
4,65
1277
12,65
65487
23
344,80
95
175
30965 139250
559,86
71130
77170
275,82
32550
110,02
0,40
0,67
288,69
1480
6,16
2350
1695
8,40
4355
22,36
315
1,56
2745
11,99
945
3,39
67065
224,04
46010
150,29
890
3,03
72640
242,85
59980
191,13
2235
8,20
9520
27,68
400
94725
304,15
71165
232,52
1795
5,81
115
35260
32440
73405
96,23 227,25
14650
48,62 105,54
915
195
4420
16,10
21720
5980
14465
68,70
21920
93,04
1675
5,81
5195
20,13
1060
1330
2345
0,53
10,96
5,90
5,06
630446
2568,33
437700
1883,70
315
2,07
270
1,07
8780
36,23
1435
6,61
29525
139,90
3675
3045
685
19,61
105
105
2,33
14775
18
38,35
grunty
zalesione
280
1,57
910
3,67
2320
17
7,08
Bud.
przer.
280
515
16
KDO
1,04
1,92
2,73
3995
1135
5205
15
17,41
141 i
wyżej
KO
630801
2575,10
438025
1894,29
315
2,07
270
1,07
8780
36,23
1435
6,89
29525
139,90
3675
10,96
3045
19,61
105
1,21
280
1,04
1650
4,65
1277
12,65
65487
24
344,80
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
1,04
1280
14
15,69
121140
101120
VIII
1,21
8,75
6010
13
4,00
91-100
VII
VI
1,21
5715
12
21,32
350
90
2,59
80
18080
61-70
1,21
60,60 231,13 108,72 152,88
15
51-60
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
28,45
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,75
3525
18,37
110
0,84
1650
10
13,99
31-40
2,04
0,97
3795
29,87
355
4,32
365
3040
835
9
37,24
21-30
2,14
8
53,41
11-20
II
86,46 188,60 160,41 133,34
7,49
7
37,64
1-10
I
- 291 -
58,68
55,76
100,00
100,00
0,07
0,11
0,06
0,06
2,00
1,91
0,33
0,36
6,74
7,39
0,84
0,58
0,70
1,04
0,02
0,06
0,06
0,05
0,38
0,25
0,29
0,67
14,95
25
18,20
Procent
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
1
Gatunek panujący
50
260
50
1,55
0,96
3
7,08
2
2,07
4
3,82
42
4,61
5
22
20
12
495
412
20
124
2648
227
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
55
9,23
2,64
160
4,24
8
1,76
11-20
13,03
35
8,39
22,73
755
12,35
110
5,60
4,12
4,91
2,72
1635
100
75,40 111,57
1,34
7
3,14
1-10
I
15,79
8580
71,80
1865
26,28
42,57
8645
47,95
4405
27,52
61-70
71-80
81-90
35,86
14505
71,28
27,35
11000
49,29
31,06
14915
65,89
34,84
22750
81,09
805
20170
810
6555
23,05
66,03
37,31
3665
18,66
2345
5,06
10205
40,79
25,17
8,12
910
3,67
7750
41065 16915
52,18
19
5,90
17195
70,08
3290
11,38
20
8,08
19090
62,04
21
KDO
22
Bud.
przer.
1650
4,65
1919
21,76
147333
710,02
11202
46,66
22
2,64
2365
15,22
4602
23
28,51
grunty
zalesione
23,56
5710
26,96
8465
30,39
1275
5,24
2300
2,29
1865
7,12
1330
1435
34,07
350,85
95630
474,10
5290
17,68
63102
266,18
190
0,95
215
2,16
280
515
5805
16,45
18
23,50 118,21
935
4,27
17
141 i
wyżej
KO
354,67
95630
474,10
5290
17,68
63152
267,73
190
0,95
215
2,16
280
1,04
1650
4,65
1919
21,76
147333
710,02
352
14,72
11202
46,66
22
2,64
2365
15,22
4602
24
28,51
grunty
zales. i
nie
zales.
Razem
280
1,92
2,73
1135
1800
6,57
16
121140
101120
VIII
1,04
335
1,33
6650
28,39
355
15
1,30
185
0,89
9415
27,33
320
0,82
14
91-100
VII
VI
1,04
3950
12,35
1060
3,53
450
1,41
1795
13
6,88
2,51
1810
7,22
6010
21,32
12
4,21
6805
33,68
105
7625
38,59
560
2,48
165
110
170
51-60
powierzchnia w ha / miąższość w m3
0,90
11
41-50
1,21
0,95
2025
19,21
275
1,65
2440
10
15,43
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,95
365
6,84
3460
43,28
205
3,59
40
0,59
9
21-30
II
- 292 -
7,68
8,89
10,26
0,49
0,38
5,87
5,80
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
0,02
0,15
0,10
0,18
0,47
13,7
15,37
0,03
0,32
1,04
1,01
0
0,06
0,22
0,33
0,43
25
0,62
Procent
Procent
Ogółem
WB
OS
TP
AK
1
Gatunek panujący
100
0,05
0,01
585
0,05
0,04
0,01
0,23
127
5
55
2,07 10,74
4
2,51
3
0,25
11,54
2
0,53
5659
140
20
6
383
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
8
1350
11-20
175
7,63
2010
0,69
0,98
315
1,38
3155
13,62
95
0,67
400
285
150
0,01
3,67
1,21
8,78
13020
2,94
6,11
31600
61-70
71-80
81-90
391,34
485
1,35
565
2,38
1545
6,61
12
7145
380,68
3305
8,40
890
3,03
13
7145
467,60
2285
8,51
14
11775
5,85
7,20
17,00
16,57
9,83
8,47
9,99
8,24
13,16
10,12
16
9240
91-100
18
121140
101120
17
12860
VII
VI
12,31
9,63
5,36
3,86
57655
9,25
6,55
99435
21
7050
KDO
99,92
99,42
100,00
100,00
1074369 1075181
100
100
100
100
0,31
0,29
0,25
0,23
0,59
0,43
0,83
0,80
25
8,27
Procent
4745,56
2,56
2,26
27575
4618,84
3295
13,62
2710
10,56
6370
20,06
8895
36,99
24
88908
grunty
zales. i
nie
zales.
Ogółem lasy:
3,59
3,58
38630
4591,98
3295
13,62
2710
10,56
6370
20,06
8895
36,99
23
88853
grunty
zalesione
126,72
1,57
1,13
22
Bud.
przer.
Razem
Grunty związane z gospodarką leśną:
4,77
3,26
20
485
KO
52,18 165,47 104,19
19
141 i
wyżej
VIII
51290 16915
444,72 178,49 302,44 150,76
1795
5,81
15
11740
62915 182575 105730 107410 141480 132330
764,28
1890
7,14
1695
8,40
2,59
2,04
220
51-60
powierzchnia w ha / miąższość w m3
11
8990
41-50
10
8330
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
9
2360
21-30
II
169,53 405,37 282,24 332,69
7
1-10
I
- 293 -
DG
ŚW
MD
SO
- 294 -
2
195
18,86
3
3,53
4
226
25,03
0,44
10
22
127
75
3146
70
0,44
70
30
9,51
6,03
2,64
475
36,63
395
4,83
40
0,59
10760 25565
860,31
11
61-70
71-80
81-90
1,57
12
451,86
13
432,50
14
6,68
10,28
93,33
20
21
22
Bud.
przer.
823,78
1225
4,35
3885
475,99 404,55
3650
15,00
548,78
13205
31,86
810
4,63
625
3,00
9110
29,66
2965
7,80
2050
4,96
870
4,36
465
1,44
305
0,75
1135
3,64
19775
61,06
20165
420
1,94
3845
11,27
3970
17330
80
80
487
4,08
15912
94,53
3520
23,80
1413436
5210,92
47589
123,10
111
0,44
0,79
0,79
5425
4470
955
1,57
22148
10,51
10,28
3970
56,87
19410
52,92
23
grunty
zalesione
7,73
51,02
15075
35,00
5090
16,02
19
KDO
2,78
1220
4,06
7515
20,07
18
KO
19410
52,92
24
487
4,08
15912
94,53
3520
23,80
1413857
5258,34
47616
124,25
111
0,44
80
0,79
5425
10,51
415
1,57
22148
56,87
0,02
0,05
0,80
1,18
0,18
0,30
70,71
65,49
100,00
100,00
0,23
0,35
0,17
0,64
11,39
8,46
0,87
1,26
46,52
45,77
0,06
0,93
40,76
42,59
25
grunty
zales. i
nie zales. Procent
Razem
415
885
7,53
2920
17
141 i
wyżej
VIII
270
8,63
3650
8,63
15
16
91-100
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
121140
101120
86565 220475 245990 138545 140610 165755 148065 187010
172,11 308,67 187,50 379,21
195
27
1224
1,52
1,15
41
145
998
195
1,52
9
41-50
VII
VI
27
8
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,15
40
7
11-20 21-30
II
27
6
1-10
I
1,15
5
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
[Tabela III] Nadleśnictwo Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg głównych funkcji lasu i gatunków
panujących
Lasy ochronne
Razem
LP
TP
OL
BRZ
DB.S
DB
SO
1
Rezerwaty
Gatunek panujący
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
DB.B
DB.S
DB
BK
6,04
169
50
111
419
0,58
9,97
12,85
3
1,11
4
20
40
6
29
115
35
1,84
3,94
115
0,63
2410
17,78
6635
475
20,72
25
3,89
0,26
13,11
1105
8,19
15975
82,11
9555
54,98
7250
46,03
170
0,95
1485
12,99
235
10
2,00
185
1,68
6,62
180
6220
54,72
7600
67,99
2215
35,89
110
0,95
610
12,82
9
2890
49,98
1205
21,80
730
22,62
1,98
13,80
0,79
1000
135
154
695
55
8
4,68
60,58 106,95
7
16,41
25,15
412
617
20
8
277
2428
193
6
13,14
32
1,69
635
24,75
5
31-40
1890
7,14
1095
5,67
1400
9,74
16840
72,14
15140
76,02
655
2,44
1100
4,61
130
0,79
12465
50,31
15065
69,33
5225
12,85
1820
7,40
13710
57,89
29010
120,47
50
0,31
15855
50,28
30975
116,46
805
24890
83,32
185
0,89
6590
18,78
330
14
1,05
71-80
2,51
10945
42,31
805
4,53
6565
23,53
765
13
2,63
61-70
810
6220
31,69
51-60
4,21
9610
51,10
340
1,93
5720
26,73
235
11
1,14
41-50
975
2,96
14005
45,92
5120
22,99
12840
51,58
335
1,33
3435
13,59
15
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
145
0,89
8325
19,92
7400
32,99
100
0,89
11910
41,48
22055
61,03
325
16
0,85
91-100
12
2
11-20 21-30
II
1
1-10
I
powierzchnia w ha / miąższość w m3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 295 -
Gatunek panujący
11005
29,33
1950
8,90
5325
19,87
1945
6,55
33355
97,20
1310
3190
17,23
270
0,60
42865
119,15
18
121140
101120
17
3,28
VII
VI
22430
70,37
19
141 i
wyżej
VIII
80
0,70
2570
15,04
485
2,29
705
4,14
1920
18,99
9990
45,46
20
KO
7050
34,07
375
2,85
14955
47,14
21
KDO
22
Bud.
przer.
17,78
2760
10,91
19075
72,00
3626
16,50
2899
26,23
125635
574,11
124547
600,76
1715
7,61
97662
466,05
190
0,95
458
3,67
3817
29,68
173618
716,32
3448
23
32,04
grunty
zalesione
17,78
2760
10,91
19075
72,00
3626
16,50
2899
26,23
125789
587,25
124547
600,76
1715
7,61
97913
474,36
190
0,95
458
3,67
3817
29,68
173618
716,32
1165
48,68
3448
24
32,04
0,22
0,14
0,14
0,95
0,90
0,18
0,21
0,14
0,33
6,29
7,32
6,23
7,48
0,09
0,09
4,90
5,91
0,01
0,01
0,02
0,05
0,19
0,37
8,68
8,92
0,06
0,61
0,17
25
0,40
grunty
zales. i
nie zales. Procent
Razem
GB
JS
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
MD
SO
Lasy gospod.
Razem
LP
35
325
0,59
4,36
475
469
4,46
34,87
13,43
3
12
3,42
1,81
4,64
4
2,19
10
10,18
1047
64,61
5
175
116
1520
280
35
12
2834
8255
6
140
8
9
10
4275
11
41-50
990,75
51-60
732,79
13
61-70
711,93
14
71-80
713,91
10,25
43,86
1,12
7,72
3,14
15
110
5,60
1,60
2,14
1455
80,94
5
10,38
2,69
495
8,01
355
1275
0,92
315
1,56
190
9,36
2295
8,83
280
2,36
2180
8,61
4,60
1700
210
245
1,08
6235
19,66
685
2,00
0,88
1280
4,00
295
0,90
1260
4,25
925
2,52
460
105
360,26
5,06
685
2,33
515
1,92
5110
20,78
1270
3,91
855
2,03
1320
4,31
415
1,30
93260
361,57 280,28
88025 113885 119300
281,59
1,04
60
4,32
6440
23,61
355
1,41
695
1,64
63655
203,95
2,52
6160
30,82
560
2,48
260
1,05
90510
1,21
15,62
2105
17,27
270
2,14
2065
13,86
21610
345,47
0,70
365
6,84
3935
43,24
205
3,59
690
8,41
8905 19255
129,45 222,60 146,88 102,22
3030
14,18
1025
4,10
4200
12,55
935
4,27
550
1,81
63910
183,56
290
2,06
20785
56,48
5805
16,45
3575
10,81
66100
198,04
7335
23,07
26695
83,58
5,90
740
6,01
9355
38,64
3290
11,38
8215
45,21
33080
179,95
20
4135
14,90
2760
11,73
22380
84,06
21
KDO
22
Bud.
przer.
23
4415
grunty
zalesione
22,68
11640
70,04
165
1,91
740
3,56
3280
11,03
1751
24,41
81370
434,13
10795
47,71
4830
34,17
5732
34,55
699714
2685,58
1997600
7909,49
380
19
KO
1,55
18
141 i
wyżej
22,68
11640
70,04
165
1,91
740
3,56
3280
11,03
1751
24,41
81370
434,13
12
6,20
10795
47,71
4830
34,17
5732
34,55
700084
2706,39
1999591
8027,04
380
1,55
24
4415
0,61
1,30
1,88
0,02
0,05
0,08
0,10
0,37
0,30
0,20
0,66
9,08
11,65
0,00
0,17
1,20
1,28
0,54
0,92
0,64
0,93
78,12
72,63
100,00
100,00
0,02
0,02
25
0,22
grunty
zales. i
nie zales. Procent
Razem
380
17
121140
101120
VIII
1,55
16
91-100
614,36 564,15
15
81-90
VII
VI
315 17690 45095 135160 282665 284590 210310 222195 202465 198705 241900
310,16 567,40 376,14 636,48 1145,79
7
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
12
2
11-20 21-30
II
1
1-10
I
powierzchnia w ha / miąższość w m3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 296 -
Gatunek panujący
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
Łącznie
Razem
JKL
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
10,56
230
12,85
23,22
325
35
325
4,46
4,95
4,46
3
4,53
5,34
12
5,23
4
28,09
236
35,21
10
12,65
0,28
5
473
22
162
87
6020
5469
150
347
6
60,72
17,53
30
17,23
60
15,06
2,64
475
39,32
22
2335
18,34
47877
223,82
23
6135
34690 105705
420,47
358,11
477,32
733,45
792,76
846,19 691,51
96940
402,65 292,50
76810 106710 147925 131335
253,54
752,41
205
3,59
730
9,00
235
2,00
1080
6,77
2690
16,86
795
3,62
9370
30,71
355
1,41
3660
9,44
6,88
1060
3,53
3310
9,21
1795
3,64
330
1,05
465
1,44
990
2,75
1135
3,91
1270
325
0,85
415
1,30
1310
3,28
935
4,27
550
1,81
87,89
5805
16,45
28440
420
1,94
3845
11,27
7335
3290
11,38
25545
138,54
26410
123,75
2760
11,73
7955
185
185
30455
1,18
1,18
74470
315
330
1805
95
95
55,63
14243
79,75
487
4,08
20742
128,70
9252
58,35
2132560
7949,42
895754
3697,92
2,07
6160
25,62
12470
220
865
1995
0,69
4130
15,66
1130
1,23
1685
1,38
0,40
1480
15 19665 45015 108175 310985 309645 226570 254495 288705 244245 258435
890
31,86
1060
5,23
21
1935
2,66
1695
301,56 531,27 335,90 481,43 1205,78 1027,73
12,84
23,07
10,80
1675
5,81
20
1330
3,55
15 11375 32155
9,17
85,80
19
260
225,04
820
4,57
18
260
915
3,64
175
0,94
17
grunty
zalesione
1,49
6,55
115
0,53
16
91-100
Bud.
przer.
1,49
180
0,88
17860
15
2345
81-90
KDO
6,98
7,60
350
1,21
7880
34,70
14
565
71-80
KO
8,12
6,16
3900
15,45
13
1895
61-70
141 i
wyżej
56,03
14243
79,75
487
4,08
20742
128,70
9252
58,35
2133351
8017,65
896136
3725,21
185
1,18
315
2,07
6160
25,62
12470
55,63
260
1,49
2335
18,62
47877
223,82
24
6135
0,47
0,48
0,67
0,02
0,03
0,7
1,08
0,31
0,49
72,47
67,50
100,00
100,00
0,02
0,03
0,04
0,06
0,69
0,69
1,39
1,49
0,03
0,04
0,26
0,50
5,34
6,01
25
0,68
grunty
zales. i
nie zales. Procent
Razem
1200
8,40
4775
24,30
11
51-60
121140
101120
VIII
285
90
0,75
4665
25,94
10
41-50
VII
VI
2,04
245
3,00
4605
36,90
9
205,67 342,52 264,28 191,34
1,10
405
7,32
1,24
7,49
1,54
8
7
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
12
2
11-20 21-30
II
1
1-10
I
powierzchnia w ha / miąższość w m3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 297 -
Gatunek panujący
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
6,04
169
0,58
50
3
111
4
12
20
40
6
29
1,10
115
35
9,33
3,94
0,79
4,12
24,05
2570
40,21
170
1,65
365
6,84
4545
56,06
9
95
0,69
2,01
335
7765
24,27
20,09
4345
1675
12,01
1105
8,19
16065
82,86
14220
80,92
8525
61,65
170
0,95
3590
30,26
10
310
2,30
185
1,68
180
6465
6,62
57,72
3295
57,30
1205 12205
23,04 104,89
840
28,22
1,60
2455
135
154
845
8
104,44 187,89
7
26,69
904
792
20
8
393
4946
6
13,42
32
1,69
5
662
31-40
1890
7,14
1960
8,33
1695
8,40
1400
9,74
16840
72,14
19915
100,32
86,35
655
2,44
1195
5,01
1610
6,95
13420
53,09
19235
5555
14,08
3505
15,00
14060
59,10
36890
155,17
1895
810
13240
9,36
6410
51,14
4,21
9925
52,66
445
3,14
280
4180
15,97
260
1,49
16035
51,16
48835
177,18
1370
4,87
27070
91,93
1700
210
1,04
4,60
430
1,97
12825
38,44
14
71-80
0,88
805
4,53
7845
27,53
13
61-70
460
32,61
6440
23,61
51-60
2,52
11880
57,55
11
41-50
2970
9,51
14005
45,92
5235
23,52
2345
5,06
13525
53,91
515
1,92
335
1,33
8545
34,37
15
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
80
0,79
145
0,89
9240
23,56
7575
33,93
100
0,89
11910
41,48
855
2,03
24260
72,87
16
91-100
12
2
419
11-20 21-30
II
1
1-10
I
powierzchnia w ha / miąższość w m3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 298 -
Gatunek panujący
15475
37,06
2770
13,47
8355
34,05
2970
10,65
38775
113,81
19
141 i
wyżej
VIII
3480
19,29
270
0,60
78725
33735
210,63 103,72
18
121140
101120
17
VII
VI
80
0,70
4375
25,84
485
2,29
2380
9,95
1330
5,90
2660
25,00
19345
84,10
20
KO
7050
34,07
1435
8,08
19090
62,04
21
KDO
22
Bud.
przer.
3075
12,98
25315
98,41
16096
72,13
3159
27,72
133395
602,96
172839
826,15
7850
30,29
109302
536,09
190
0,95
623
5,58
740
3,56
3280
11,03
5568
54,09
277136
1207,32
23
grunty
zalesione
3075
12,98
25315
98,41
16096
72,13
3159
27,72
133549
616,38
172839
826,15
7850
30,29
109553
544,40
190
0,95
623
5,58
740
3,56
3280
11,03
5568
54,09
277136
1207,32
24
1204
0,1
0,11
0,86
0,83
0,55
0,61
0,11
0,23
4,54
5,19
5,87
6,96
0,27
0,26
3,72
4,58
0,01
0,01
0,02
0,05
0,03
0,03
0,11
0,09
0,19
0,46
9,42
10,17
25
0,04
grunty
zales. i
nie zales. Procent
Razem
Procent
Ogółem
LP
JKL
WB
0,02
0,03
0,00
0,08
12
510
0,34
794
9,87
4
39,82
0,15
17,89
3
41
140
6
0,04
0,66
0,51
1084 14948
78,41
5
8
9
0,01
0,99
7,66
2,63
5,41
303,70
20
115,92
21
22
23
17,78
380
5,77
6,97
13,19
13,19
12,32
10,51
10,77
9,19
12,57
10,01
11,46
8,64
10,18
7,34
11,20
8,17
1,29
0,98
38000
2,02
2,56
59490
1,03
0,98
30335
Ogółem lasy:
Grunty związane z gospodarką leśną:
3,97
2,82
491
1,99
185
1,18
4415
24
17,78
99,92
98,77
2940943
100,00
100,00
2943343
12250,23
373,73
100
100
100
100
0,02
0,02
0,01
0,01
0,15
25
0,15
grunty
zales. i
nie zales. Procent
11730,51 11876,50
491
1,99
70
330 29065 77445 169920 388370 362625 317020 370120 337450 299530 329575 116720
4,34
19
334,86 116,93
18
grunty
zalesione
0,44
970,81
17
Bud.
przer.
185
1,55
16
91-100
KDO
185
15
81-90
KO
1,18
14
71-80
141 i
wyżej
Razem
4415
13
61-70
121140
101120
VIII
1,18
11
51-60
VII
VI
4275
10
17,78
41-50
515,83 909,92 641,94 828,26 1566,26 1248,64 1090,90 1189,25 1025,64 871,65
7
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
12
2
11-20 21-30
II
1
1-10
I
powierzchnia w ha / miąższość w m3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 299 -
Gatunek panujący
- 301 -
Załącznik nr 4
Tabela nr IV: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas
wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
BMŚW
BŚW
OS
AK
OL
BRZ
DB.C
DB.B
ŚW
SO
Razem
BRZ
SO
Razem
SO
1
BS
2
Siedliskowy typ
lasu
- 303 -
3
130
3,62
30
4,66
45
100
17,52
0,67 19,79
5,70
45
100
6
0,67 19,79
5
5,70
4
20
80
30
3178
751
751
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
1120
32,74
1120
32,74
9
2780
27,59
2780
27,59
10
11-20 21-30
II
14450
68,83
14450
68,83
11
31-40
16710
71-80
81-90
15
16
0,94
4,13
140
2,91
23
24
490
34840
19360
37560
45430
68,20 111,90 128,38
25310
78,38
25310
259926
15145
3185
4200
2870
15,43
1210
3,78
875503
1005
205
9575
58,12
1,09
170
515
170
450
65
2,48
1,09
2,14
0,34
45
2835
14,70
210
1985
6,77
97135
3086,98
210
0,89
91050 119720
945,14
260376
0,88
4,32
365
1,18
95770
8,83
660
2,44
660
0,88
805
4,53
88185
45,21
4355
12,27
4355
45
1790
9,59
695
1,64
270,44
57050
162,47
57050
450
45430
450
37560
2,13
19360
943,01
170
1,09
515
2,48
45
1,00
9575
58,12
210
0,88
2870
15,43
1210
3,78
875663
3112,78
260521
971,30
450
2,13
260071
969,17
490
2,83
2,83
25
0,02
0,03
0,06
0,08
0,01
0,03
1,08
1,82
0,02
0,03
0,32
0,48
0,14
0,12
98,35
97,41
100
100
0,17
0,22
99,83
99,78
100
100
100
26
100
grunty
zales. i nie Procent
zales.
2,83
1,00
2120
12,08
120
22
2,13
34390
55905 116625 155755
0,96
24,30
21
490
2,44
20
grunty
zalesione
490
12,27
19
Bud.
przer.
490
162,47
18
KDO
2,83
78,38
17
KO
Razem
1,00
1460
12,69
6615 23035
VIII
490
68,20 111,90 128,38
14
VII
2,83
13
2,83
68,38 119,46
16710
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
68,38 117,33
12
41-50
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
126,68 181,45 156,80 228,87 427,35 492,30 272,47 285,27 249,84 317,17
64,10
64,10
8
1-10
I
[Tabela IV] Obręb Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków
panujących
Gatunek panujący
1
LMŚW
BMB
BMW
2
Siedliskowy typ
lasu
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
Razem
OL
BRZ
Razem
OL
ŚW
SO
Razem
Gatunek panujący
3
2,36
130
4
17,52
0,22
1,05
5
3,62
31-40
49,32
81-90
12,42
7,35
1,94
40,39
4200
11,73
23
269
1,64
1395
6,25
890098
24
3169,76
105
225
220
320
5,43
250
1,43
5095
16,32
33910
2,29
1175
2,79
37290
8,13
44330
5,47
420
14,02
6155
2760
1615
8,71
2781
18,31
293315
4,94
196,08
10
3,15
465
54,71
550
1,81
21140
465
56,39
54290
1,44
2,61
46855
1,44
1135
3,64
34905
1073,61
650
3,67
320
1,40
1,40
320
330
2,27
1909
1,40
22,98 133,32 124,79 141,26 107,12 132,37 158,86
0,85
105
225
1,42
0,85
1,42
1395
9,96
10
3,15
465
1,44
1615
8,71
2781
18,31
293331
1079,66
650
3,67
320
1,40
330
2,27
2024
13,41
245
2,07
269
1,64
1510
9,70
890258
25
3195,56
196,08
5
5
6,00
415
25
2,03
4,18
4050
1,24
355
4,15
62,16
3185
22
13,61
0
0,3
0
0,22
0,12
0,1
0,43
0,6
0,74
1,27
77,72
74,94
100
100
49,23
38,15
50,77
61,85
100
100
12,1
15,44
13,29
12,23
74,61
72,33
100
26
100
grunty
zales. i nie Procent
zales.
5
1,12
0,50
5,34
1695
27,99
245
2,07
0,79
15145
21
24,30
grunty
zalesione
245
6,25
99120
20
8,83
Bud.
przer.
245
91050 119925
19
45,21
KDO
2,07
97590
18
277,21
KO
Razem
2,07
220
0,79
92035
VIII
4,39
5
71
71-80
VII
1,81
16
840
45
115
61,32
0,85
45
3,45
5,00
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
58145 116625 158475
6,25
0,85
6755 24540
1395
4
41-50
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
131,75 184,36 170,49 241,91 427,35 504,96 292,58 292,91 249,84 318,06
11-20 21-30
II
115
4
3308
7
1-10
I
3,45
30
6
4,66
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 304 -
1
LMW
2
Siedliskowy typ
lasu
DB
BK
ŚW
MD
SO
Razem
JKL
OS
TP
AK
OL
BRZ
JS
DB.B
Gatunek panujący
3
2,36
4
1,27
5
5
81-90
12,19
15
1230
1,60
16
780
0,94
17
20275
630
1130
7,41
20
1405
2,20
21
2150
11,73
22
23
423
11,82
24
54998
145
0,89
175
2640
9,61
4056
22,70
655
3,12
39310
42095
1550
5,96
53995
255
0,98
41625
48560
74885
1115
2,46
40405
2965
1825
8855
2760
3771
22,46
377438
1430,38
150
30
184
0,88
180
5,62
40
0,68
3771
22,46
377459
1440,82
185
1,18
115
0,63
2640
9,61
4056
22,70
655
3,12
16030
78,72
150
1,30
423
11,82
25
54998
1,06
8,08
0,79
1,04
5,07
0,23
0,61
21,73
20,25
100
100
0,05
0,08
0,03
0,04
0,7
0,67
1,07
1,58
0,17
0,22
4,25
5,46
0,04
0,09
0,11
0,82
26
14,57
grunty
zales. i nie Procent
zales.
184
0,88
180
5,62
40
10140
53,02 158,93 143,35 185,18 133,86 138,46 217,08
185
185
0,68
75
1,48
6620
48,36
1,18
1,18
56,61
550
78,72
16030
115
535
1,88
390
115
975
3,79
105
0,74
2810
7,95
270
0,60
19
2695
0,63
330
1,23
2,63
3,55
7,27
6120
1355
7,77
2570
1040
310
1,24
1,14
235
1350
8,24
1320
118,89
75
0,21
18
18640
grunty
zalesione
150
27,29
14
1860
Bud.
przer.
150
10,85
13
430
KDO
40
4,41
0,88
71-80
powierzchnia w ha / miąższość w m3
61-70
KO
Razem
1,30
8,05
12
3740
51-60
VIII
1,30
11
735
41-50
VII
0,63
1145
9,56
10
895
31-40
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,68
765
10,72
2085
81,16
9
1,21
0,86
68,39
1,10
11,01
8
11-20 21-30
II
8,96
11
1313
6
5
150
78
7
158
1-10
I
8,96
21
6,81
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 305 -
1
LŚW
LMB
2
Siedliskowy typ
lasu
DB
BK
ŚW
MD
SO
Razem
OL
Razem
WB
TP
AK
OL
BRZ
JS
DB.S
Gatunek panujący
5,77
3
3,61
4
1,99
5
58
20
22
3,60
183
108
4
84
9,07
13,24
0,69
30
184
1,22
8
2,83
7,00
111
7
1-10
8,96
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
I
2,82
80
27,80
495
6,25
515
13,91
1275
26,46
275
3,49
45
9
7,16
38,94
17
825
340
20
1,25
21
22
23
2597
24
18,71
4,87
445
1,91
5938
4,47
750
5,15
355
17171
275
4,23
1025
10,50
235
2,00
525
3,36
365
235
1,14
9205
29,81
4490
355
1,41
1380
3,68
4550
2860
7,80
6005
305
0,75
13365
915
2,61
10015
415
1,30
11735
1310
3,28
8590
1585
725
2318
19,72
14738
90,67
1829
10,85
63049
229,46
90
27,63
1365
1,01
29,83
1560
90
44,64
1725
1,01
21,24
4175
90
14,66
1075
101,93
90
16,87
1190
1,25
1,01
1,62
2655
15,03
515
13,50
2,43
515
1720
2,43
355
1155
7,31
1470
31,38
1895
10,67
210
1130
4,95
2,26
750
19
2,26
260
5,42
250
1,66
3,66
250
18
1,20
4,44
6,51
275
1,82
245
1,27
1,50
1115
16
3,37
255
6,33
15
grunty
zalesione
2,75
1,69
14
Bud.
przer.
255
3,76
13
KDO
1,01
905
8,66
81-90
KO
14,97
2318
19,72
14738
90,67
1829
10,85
63049
229,46
90
1,01
90
1,01
17355
110,89
515
2,43
1720
4,44
260
1,91
5938
31,38
1895
10,67
255
2,75
2597
25
18,71
1,64
1,15
2,16
7,31
9,94
0,91
1,19
31,26
25,16
100
100
100
100
100
100
2,97
2,19
9,91
4
1,5
1,72
34,21
28,32
10,92
9,62
1,47
2,48
14,96
26
16,87
grunty
zales. i nie Procent
zales.
Razem
2,43
25
71-80
VIII
235
1,65
0,26
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
1,53
415
12
1,89
41-50
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,76
1695
8,66
11
31-40
340
2,97
465
3,95
10
11-20 21-30
II
- 306 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
Razem
LP
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
Gatunek panujący
20
159
20
3,61
4
5,77
3
159
12
12
1,99
5
25
25
3,60
6
1323
1
119
74
141
609
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
65
5,27
360
9,72
310
7,78
135
8,87
1,60
695
39,96
9
2655
5655
8125
52,91
1890
3025
54,03
6,53
295
1,94
1910
11,23
2215
13,72
495
7,52
420
5,33
335
71-80
81-90
19850
77,66
690
1,99
3710
18,87
720
4,53
565
1895
470
125
0,48
1,53
4,70
610
1,72
20570
1260
1340
4,72
8380
73,64
2,36
9,36
30,29
3110
4560
8185
28460
41985
28,09 104,49 145,10
1440
5,52
460
12110
35,70
1180
2,06
33,14
10515
33,14
20
11,74
21
22
23
45889
181,91
24
5,50
1420
15725
50,51
23240
19310
10515
4280
31,94
7590
34,94
1730
6,23
361
7,21
2924
24,55
40944
170,40
2560
12,61
14581
201418
897,08
380
1860
12,22
515
2,83
1180
1,55
50,10
290
380
72,59
1495
8,23
1435
94,45
400
2,63
1,55
940
3,42
100
0,89
855
565
11,34
2,03
1,87
4,67
17435
43,57
19
245
10410
28,78
18
245
1300
2,38
17
grunty
zalesione
1,88
3,26
16
Bud.
przer.
1,08
2180
6,17
15
KDO
460
18,85
2035
7,05
14
KO
216
201634
912,05
380
1,55
7590
34,94
1730
6,23
361
7,21
2924
24,55
40944
170,40
2560
12,61
14581
94,45
400
2,63
460
2,52
1420
5,50
245
1,88
45889
181,91
25
100
100
0,19
0,17
3,76
3,83
0,86
0,68
0,18
0,79
1,45
2,69
20,31
18,68
1,27
1,38
7,23
10,36
0,2
0,29
0,23
0,28
0,7
0,6
0,12
0,21
22,76
19,95
26
0,11
grunty
zales. i nie Procent
zales.
Razem
460
2,82
13
VIII
2,52
340
8,10
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
2,52
12
41-50
1,93
21,47
690
4,76
11
31-40
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
60
II
0,70
20
3,93
10
11-20 21-30
36,84 123,98
0,87
0,80
12,17
8
1-10
I
- 307 -
Siedliskowy typ
lasu
1
LW
Razem
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
JS
JW
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
SO
2
Gatunek panujący
3
3,63
41
3,63
4
0,25
0,25
5
7,46
377
7,46
6
58
20
40
28
83
179
8
111
511
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
27,74
2,31
0,79
3,20
35
14,04
6,46
0,94
8
1-10
I
38,85
19,79
1005
5,39
185
1,68
1,35
115
105
1,22
23,40
2525
5,80
600
4,48
500
2,51
22,63
550
2,20
1400
9,74
835
3,87
20,64
400
1,22
890
2565
15,24
135
950
6,07
3,64
1325
8,95
140
100
190
13
0,54
0,86
61-70
71-80
81-90
28,12
640
1,54
1055
4,38
4300
15,31
1580
6,61
75
14
0,28
26,80
260
1,49
1085
3,76
1700
5,94
3790
14,56
330
1,05
15
VII
VIII
2,65
930
2,65
20
10,17
1480
13,26
21
22
23
713
9,34
350
2,28
350
3,10
2588
18,74
5833
35,07
7570
28,17
22494
125,28
8
0,79
111
3,20
3141
41,30
24
grunty
zalesione
19,88
80
80
294,89
0,70
0,70
24,13
6370
1610
25,10
640
18,05
3190
17,23
225
0,82
19
Bud.
przer.
640
19,64
3410
17,09
955
2,55
18
KDO
1,82
2,57
545
1,72
325
0,85
17
KO
713
9,34
350
2,28
350
3,10
306,23
80
0,70
6370
25,10
640
1,82
2588
18,74
5833
35,07
7570
28,17
22494
125,28
8
0,79
111
3,20
3141
41,30
418
11,34
25
100
0,16
0,23
12,57
8,2
1,26
0,59
5,11
6,12
11,51
11,45
14,94
9,2
44,39
40,92
0,02
0,26
0,22
1,04
6,2
13,49
0,83
3,7
1,41
3,05
0,69
0,74
0,69
26
1,01
grunty
zales. i nie Procent
zales.
Razem
1,82
1265
4,94
3320
13,12
16
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
160
0,75
12
41-50
0,80
11
31-40
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,56
270
4,27
170
2,85
255
10
2,82
505
10,86
435
8,88
75
16,78
0,98
9
11-20 21-30
II
- 308 -
1
LŁ
OLJ
BRZ
DB.S
DB
SO
Razem
WB
TP
OL
JS
Razem
OL.S
OL
JS
ŚW
2
Siedliskowy typ
lasu
OL
Gatunek panujący
4,49
119
0,58
50
119
50
41
4,49
4
0,58
3
5
35
81-90
10,67
13
4045
14
7650
2,37
15
7165
1,04
16
5225
16,31
17
870
powierzchnia w ha / miąższość w m3
71-80
4,80
18
4365
9,84
19
3415
10,28
20
930
21
3170
22
KDO
23
Bud.
przer.
24
50248
grunty
zalesione
2045
21,52
1945
19,96
100
1,56
840
6,18
840
1,13
16,31
6,04
4435
7865
1,57
3560
3285
670
750
145
270
885
7,53
1,93
630
3445
1,62
220
3,07
1620
770
16555
38,42
2935
3970
415
1,57
23178
59,30
4315
13,39
28087
157,52
605
21,93
38,08
2,37
18422
107,17
8515
45,15
605
12,80
410
1,87
1210
4,17
9365
44,63
1,73
16,74
220
3445
4,80
2205
545
670
1,13
335
1,04
3,47
2945
11,15
340
1,65
650
545
1985
9,41
1575
7,33
2685
3,82
8935
41,10
3,47
6125
27,76
1195
6,85
305
10,67
2205
1,73
3400
17,79
430
2,41
2115
11,96
1,59
335
210
445
2,84
210
2685
1,77
305
1,77
1905
205
205
4315
13,39
28288
164,28
605
1,73
545
3,47
18422
107,17
8716
51,91
9464
54,23
210
1,77
9034
50,70
205
0,98
15
0,78
25
50666
59,30
415
1,57
23178
1,42
1,93
79,2
72,87
0,1
2,03
14,75
16,45
100
100
2,14
1,05
1,93
2,11
65,12
65,24
30,81
31,6
100
100
2,22
3,26
95,45
93,49
2,17
1,81
0,16
1,44
26
100
grunty
zales. i nie Procent
zales.
29
605
11,66
445
6,79
160
4,87
200
3,03
185
2,25
0,98
0,98
15
1,59
12
3835
61-70
KO
Razem
15
10,19
11
5250
51-60
VIII
0,78
6,18
10
2125
41-50
VII
0,78
9
1130
31-40
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
29
115
8,94
115
8,94
1,54
1,54
8
11-20 21-30
II
1,65
998
222
162
60
30
30
7
1038
1-10
I
1,65
32
1,69
32
1,69
99
9,60
99
9,60
6
377
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 309 -
1
Łącznie
2
Siedliskowy typ
lasu
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
Razem
LP
TP
OL
Gatunek panujący
9,60
61
159
12
620
2,46 23,48
206
230
269
2298
246
142
75
4884
10
II
70
0,44
70
0,44
11
31-40
12
41-50
61-70
71-80
81-90
1225
4,35
955
13
2,78
14
15
630
1,62
16
0,79
19,14
35
29,04
17,53
30
15,89
6,03
1,60
820
76,32
5
5,83
315
35,08
890
11,08
0,70
1085
12,78
690
8,41
10710 31220
1565
11,05
235
2,00
805
5,12
250
9,44
7,80
4,24
1135
24
1715
10,25
525,16
770
14,02
11080
2760
113,48
4650
29,84
1502114
855
2,03
22460
2060
6,98
31025
90,31
1310
270
0,60
37660
16820
2150
1630
6,38
3649
32,33
129803
497,30
3041
1,93
3,42
460
565
210
1895
66,30
325
33,09
460
1,87
245
1,08
3410
11,11
330
1,05
465
51,54
420
1,94
3845
465
92,42
24020
5381,09
29234
1,44
3,28
550
1,81
11,27
3970
1,44
0,85
415
1,30
71,79
19490
79,73
111
0,44
18377
5,98
23
670
1,93
0,88
805
4,53
3895
15,18
2860
11,73
22
grunty
zalesione
2,52
430
2,29
355
1,41
3660
915
2,61
69,84
21
Bud.
przer.
80
10,28
20
KDO
0,79
48,26
19
KO
4,24
3,42
460
2,52
1630
6,38
3649
32,33
129803
497,30
852
41,31
3041
33,09
465
1,44
18377
113,48
4650
29,84
1502550
5442,55
29263
81,38
111
0,44
80
0,79
1135
25
0,05
0,02
0,03
0,09
0,09
0,2
0,45
6,95
6,85
0,05
0,57
0,16
0,46
0,02
0,02
0,98
1,56
0,25
0,41
80,43
74,99
100
100
0,38
0,54
0,27
0,97
3,88
26
5,21
grunty
zales. i nie Procent
zales.
Razem
2,52
4255
18,96
235
1,14
9205
29,81
1135
3,64
VIII
80
3,07
18
77210 171735 232475 159505 181855 193980 211805 185030
1,43
VII
0,79
17
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
240,96 300,14 227,18 328,55 645,92 751,91 509,41 549,91 542,04 595,28
175
1189
175
9
1,46
29
41
5
8
11-20 21-30
1,46
7
1-10
I
1,65
6
5,34 32,90
5
23,22
4
5,77
3
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 310 -
1
Ogółem
2
Siedliskowy typ
lasu
LP
JKL
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
Gatunek panujący
410
209
119
50
37,31
4,49
0,58
6,35
4
3
12
8
957
9289
41
40
6
29
I
71-80
81-90
565
1895
4,86
6,97
8,23
70
380
180 16045 45845 107005 205795 256895 209610 228640 205120 241875 230140
11,73
21085
20860
2760
Ogółem lasy:
Grunty związane z gospodarką leśną:
65430
64,75 138,23
408
365
2,42
18945
78,35
7201
35,14
3159
27,72
44542
252,11
77209
352,05
2560
12,61
46200
269,91
24
1866574
7138,53
491
1,99
23
0,44
184,10
22
185
80
0,70
4375
25,84
515
2,83
2660
25,00
21
185
20
grunty
zalesione
1,18
668,37
2615
6,67
1495
3480
19,29
19
Bud.
przer.
1120
1,55
80
0,79
145
0,89
1865
6055
25,93
18
KDO
1,18
1175
3,70
2265
8,61
1570
100
0,89
3445
16,31
17
KO
408
247,01
100
100
0,03
0,03
0,01
0,02
0,06
0,06
0,02
0,03
1,01
1,08
0,39
0,48
0,17
0,38
2,39
3,61
4,13
4,85
0,14
0,17
2,48
3,81
26
0,02
7504,67
1868162
7257,66
491
1,99
185
1,18
1120
4,16
365
2,42
18945
78,35
7201
35,14
3159
27,72
44641
261,71
77209
352,05
2560
12,61
46401
276,67
25
grunty
zales. i nie Procent
zales.
Razem
1120
1895
7,46
260
1,49
4260
16,32
26085
3320
13,12
16
VIII
4,16
2250
5,68
2615
11,97
6915
28,04
21975
96,09
2,36
89,28
6900
9,36
25,90
15
6685
28,09
14
VII
4,16
170
630
2,63
65
0,34
6275
25,74
8235
37,06
4600
25,39
13
1,09
1785
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
115
5755
7,66
1400
9,74
7850
36,28
5410
29,04
3120
18,98
12
340
41-50
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,63
4030
1275
16,64
25
9,42
1105
8,19
7735
40,29
5575
32,97
4120
34,13
11
31-40
19,11
0,26
185
1,68
6,62
180
4105
41,93
3625
33,09
705
13,93
10
60
1945
34,57
450
10,69
730
22,62
9
11-20 21-30
II
346,30 504,55 359,70 495,57 801,98 857,30 710,22 721,65 580,92 693,16
1,10
115
462
99
0,94
1,22
8
13,66
409
380
7
1-10
9,60
32
1,69
6
7,80 67,67
5
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 311 -
BMW
BMŚW
1
BŚW
Siedliskowy typ
lasu
2
DB.B
ŚW
MD
SO
Razem
AK
OL
BRZ
DB.B
DB.S
ŚW
SO
Razem
SO
- 312 -
325
4,46
325
4,46
3
4
5
0,80
1,21
1,21
6
5
673
32
62
10
569
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
0,85
130
2,18
5615
15
4,12
0,75
20
4,87
5745
49,38 137,61
7,49
0,98
15
355
3,91
7225
71-80
81-90
370
1,26
26585
89,16
655
2,65
185
0,89
25745
85,62
15
1635
4,87
35185
114,17
35185
114,17
660
2,25
660
16
2,25
165
1,02
11325
35,82
11325
35,82
17
510
2,06
45410
147,66
135
0,53
4480
21,38
22
23
3980
21,74
3980
25
21,74
298649
975
1685
8,49
0,85
3387
29,47
612
8,71
70
0,75
8940
40,60
305378
4,12
0,75
4,12
0,75
375
1,57
8940
41,40
305703
1341,20 1346,87
1685
8,49
0,85
3387
29,47
612
8,71
70
0,75
4,86
298974
6,27
1,14
3,22
2,39
76,72
62,98
100
100
0,55
0,63
0,06
1,11
2,19
0,2
0,65
0,02
0,06
0,32
0,36
97,8
96,05
100
100
100
26
100
grunty
zales. i Procent
nie zales.
1288,07 1293,74
3980
21,74
3980
24
21,74
975
4480
21,38
21
935
20
grunty
zalesione
4,86
135
0,53
19
Bud.
przer.
4,27
44475
143,39
18
KDO
375
2185
7,61
22410
79,08
110
0,89
22300
78,19
14
KO
Razem
375
44010
168,02
335
1,67
935
4,32
42740
162,03
13
VIII
1,57
2580
9,66
79815
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
1,57
1115
5,34
22365
321,79
410
67,37 109,23
285
1375
7,00
78030
312,66
2,13
145
0,93
22220
2820
2,04
660
6,66
365
6,84
60
0,75
40
0,59
5815
50,49 108,30
395
105
13,00
2820
395
2,37
12
13,00
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
11
2,37
31-40
105
10
21-30
II
4,12
9
4,12
11-20
40,91 134,58
8
1-10
I
[Tabela IV] Obręb Podłoziny. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków panujących
Gatunek panujący
1
LMŚW
2
Siedliskowy typ
lasu
Razem
OS
AK
BRZ
JS
JW
DB.B
DB.S
BK
ŚW
MD
SO
Razem
BRZ
Gatunek panujący
3
4
5
30
0,30
30
0,30
0,80
6
62
5
52
667
40
25
137
100
365
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
24,09
6,34
17,75
8
1-10
I
1880
72,45
495
16,53
2,19
1,07
1385
52,66
315
13,27
295
3,53
9
11-20
6705
20
47,32
9985
47,32
21
22
23
52
2250
12,82
209525
817,07
11652
64,93
2285
17,89
24
14,16
485
3,00
280
460
335
43815
177,89
1285
16,25
31110
113,00
1210
4,94
4210
28565
100,44
700
2,27
3485
38340
128,59
1415
4,73
315
1,44
800
41560
139,27
115
0,53
435
17140
13180
43,29
2,08
1,33
2,11
3105
845
17,20
710
795
3,41
11677
75,60
100
2,19
4595
9985
52
315
2,07
5010
20,80
15940
79,97
1260
5,11
105
1,21
795
3,41
11677
75,60
100
2,19
165
1,97
2250
12,82
209555
817,37
11652
65,73
2285
17,89
25
247142
247172
100
100
0,13
0,2
2,03
2,03
6,45
7,82
0,51
0,5
0,04
0,12
0,32
0,33
4,72
7,39
0,04
0,21
0,07
0,19
0,91
1,25
84,78
79,96
100
100
19,61
27,22
26
0,45
grunty
zales. i Procent
nie zales.
1022,22 1022,52
315
2,07
5010
20,80
15940
79,97
1260
5,11
105
400
9600
46,97
3,22
3885
13,98
19
105
6,27
58,66
9,33
9615
31,88
510
2,06
18
grunty
zalesione
1,21
19,88
1095
2,98
17140
46,97
165
1,02
17
Bud.
przer.
1,21
2885
14,37
2,59
95
1,34
355
1,30
39475
131,02
1635
4,87
16
KDO
165
2,01
35530
118,08
370
1,26
15
KO
Razem
1,97
3280
0,69
81-90
VIII
165
3845
21,88
530
3,54
71-80
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
0,90
3,72
22990
78,45
2185
7,61
14
905
24595
84,46
85
0,59
85
0,59
13
990
220
53,05
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
3,55
36095
138,89
3160
12,46
580
2,80
12
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
7,97
3740
21,99
1740
8,50
250
1,59
11
31-40
1,38
650
5,83
1110
12,22
4725
33,62
1425
13,29
1070
9,38
10
21-30
II
- 313 -
Siedliskowy typ
lasu
LŚW
1
LMW
SO
Razem
WB
TP
OL
BRZ
JS
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
2
Gatunek panujący
3
4
5
22
20
61-70
71-80
81-90
6,59
1,54
1,60
18
5,73
19
20
21
22
23
8310
24
43,92
1,82
150
2,75
17
1,43
1760
16
6,36
grunty
zalesione
150
2710
15
11,74
Bud.
przer.
1,43
2100
14
8,07
KDO
13,39
42
2,42
480
32
100
10
1,94
24,43
3,93
23,79
1225
39,61
14,73
3120
29,50
14,40
18,33
17,38
3,25
5,73
69,33
6207
38,82
11880
14,88
1815
9,66
81,48
2620
29,33
2490
51,72
6945
25,24
4165
45,48
3645
10,58
3825
44,98
855
1,59
1855
345,74
33040
219,33
1130
15,82
785
1,44
2580
1130
31,17
150
0,61
1190
3,77
10,89
1455
3,77
13,56
2005
10,44
2470
315
655
2,59
1835
315
1010
4,22
910
545
3,18
10
3,93
4226
0,98
300
3,42
385
1855
0,98
870
7,25
8,85
400
625
9,28
420
435
125
6,10
460
1,65
10,38
545
1,53
365
330
6,64
270
48,66
220
220
220
0,85
22
2,64
25
1,82
150
1,43
8310
25
43,92
345,74
33082
221,75
1130
3,77
315
0,98
6207
38,82
11880
69,33
545
3,18
10
3,93
4226
48,66
38,78
100
100
3,42
1,7
0,95
0,44
18,76
17,51
35,9
31,28
1,65
1,43
0,03
1,77
12,77
21,94
0,13
1,09
0,67
0,38
0,07
1,19
0,08
0,82
0,45
0,64
25,12
26
19,81
grunty
zales. i Procent
nie zales.
42
0,85
0,85
22
25
8,30
13
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
KO
Razem
2,64
5,17
700
12
4,17
41-50
VIII
5
2,47
11
31-40
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
2,64
4,49
820
220
0,48
10
5,97
9
7,61
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
42
19,16
1,34
8
11-20
II
2,42
296
7
1-10
I
2,42
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 314 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
Razem
TP
AK
OL
BRZ
GB
JS
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
MD
Gatunek panujący
30
0,94
30
0,94
3
4
2,07
2,07
5
2,19
2,19
6
1658
150
100
1084
115
12
7
197
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
35
38,30
35
0,90
32,32
1,76
3,14
1995
68,66
110
5,60
340
34,17
3,34
9
1545
11-20
8
1-10
I
7255
66,84
2815
20,85
230
2,52
1925
25,15
205
3,59
10
2080
21-30
II
61-70
71-80
15
8090
6810
39,15
28160
126,20
17020
54,97
28420
89,60
26575
79,76
26400
81,70
1795
14,22
55,62
195
1,82
81,60
11,52
63,60
1675
5,81
1330
5,90
14,90
4135
14,90
22
23
70509
323,22
10815
39,92
595
2,47
1827
12,69
24
99032
2200
7,70
2235
8,67
26710
109,24
4480
13,47
2570
16,88
1650
4,65
450
9715
40,51
3290
11,38
21
450
4355
11,52
20
grunty
zalesione
1,59
23105
63,56
5805
16,45
19
400
Bud.
przer.
1,59
2605
7,23
18
17515
KDO
4265
20765
29310
4355
16010
4135
223168
886,64
95
215
190
915
3,64
17
3350
KO
223198
891,84
95
0,40
2200
7,70
2235
8,67
26710
109,24
4480
13,47
2570
16,88
1650
4,65
450
1,59
70509
323,22
30
5,20
10815
39,92
595
2,47
1827
12,69
25
99032
100
100
0,04
0,04
0,99
0,86
1
0,97
11,97
12,25
2,01
1,51
1,15
1,89
0,74
0,52
0,2
0,18
31,59
36,24
0,01
0,58
4,85
4,48
0,27
0,28
0,82
1,42
26
44,36
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
0,40
1,13
11085
5,81
2345
805
32,98
5,06
685
2,51
0,76
630
2,21
515
1135
2,33
1,92
5050
21,10
2,73
4925
14,35
VIII
95
470
4120
16,60
945
3,39
3465
10,34
16
16010
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
0,40
1,50
1705
6,14
4915
220
4650
22,41
315
1,56
3610
18,27
1,32
280
1,73
185
1,48
1280
12,20
840
2,68
740
1,90
14
17490
320
17,60
13
9835
275
560
81-90
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
0,82
2,48
12
19025
41-50
1,65
1075
5,89
11
3495
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
- 315 -
Siedliskowy typ
lasu
1
LW
WB
OS
TP
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
KL
DB.S
DB
BK
ŚW
SO
2
Gatunek panujący
0,96
50
230
4
6,14
3
5
6
12
20
173
168
199
20
1021
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
3,63
100
11,75
8
1-10
I
61-70
71-80
81-90
465
6,45
530
47,48
55
1,56
16
45,70
19
40,66
20
29,57
21
47,14
22
23
2010
24
11,19
80
0,97
1950
14,35
1120
18,89
170
6,47
1,31
8,08
60751
9,85
1890
470
1,35
175
7,14
2010
485
1,98
0,67
7,63
1565
6,17
1815
7125
28,43
2905
13,56
8,44
1345
5,92
2605
13,38
2410
7,02
9450
37,74
6560
20,18
2360
12,03
6935
6345
16,05
3130
12,56
8465
5135
10,72
1080
3,42
1880
52374
190
485
2,29
1435
7050
34,07
9,85
2395
8,49
2655
10,28
41973
157,75
30828
144,22
810
18405
4,21
4185
810
715
209,75
190
0,95
4,21
6250
3235
15,85
3740
19,35
4220
26,04
14,05
25,17
14955
110
26,49
7480
0,95
59,14
15395 12560
280
1605
280
1340
1,04
210
255,96
67
1,04
4210
5,34
1290
18
4,94
110
30,45
1130
5,03
460
17
1,84
grunty
zalesione
0,95
0,95
215
11,64
195
15
0,91
Bud.
przer.
3,70
14
KDO
3,70
3,05
13
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
KO
9,85
2395
8,49
2655
10,28
41973
157,75
30828
144,22
810
4,21
52374
209,75
190
0,95
110
0,95
280
1,04
60751
255,96
280
7,10
67
3,70
155
1,94
2010
25
11,19
1,19
1,22
1,03
1,35
1,24
21,3
19,07
15,65
17,43
0,41
0,51
26,58
25,35
0,1
0,11
0,06
0,11
0,14
0,13
30,82
30,94
0,14
0,86
0,03
0,45
0,08
0,23
1,02
26
1,35
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
155
5,95
12
41-50
VIII
1,94
3,47
11
31-40
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
155
0,67
10
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,94
65
9
3,50
11-20
II
- 316 -
1
Łącznie
OLJ
OL
2
Siedliskowy typ
lasu
MD
SO
Razem
TP
OL
BRZ
JS
DB.S
ŚW
Razem
OL
BRZ
JS
Razem
Gatunek panujący
6,14
230
2,31
30
55
3,82
55
3,82
6
325
5
4,46
50
1,55
50
1,55
0,96
50
4
3
12
1136
363
175
88
100
3
3
1753
7
140
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
155
3,36
155
3,36
330
3,22
330
3,22
1270
63,07
9
11-20
8955
1,76
15
3,14
1,19
1610
7,78
565
2,02
4,17
2005
8,89
2005
2040
3755
17,72
13795
2440
15,43
30965 139250
559,86
290
1,19
290
77170
275,82
3960
13,99
2450
8,20
415
13,00
19,67
10990
30,89
18
40,66
20
16,10
15395 12560
45,70
19
68,70
8155
33,17
21
23440
89,29
22
23
196763
820,28
24
2165
14033
57,11
12988
5,61
1795
6,88
67065
224,04
10045
36,42
72640
242,85
6875
21,05
355
1,30
94725
304,15
4005
16,76
32440
73405
227,25
7725
19,67
25450
4420
14465
39263
160,08
3305
8,40
25450
94,28
3795
19,89
6163
30,27
100
5,83
450
1,41
14088
60,93
13043
54,30
805
4,09
240
2,54
197043
827,38
25
2165
4602
28,51
630446
4602
28,51
630801
0,43
0,62
58,68
55,76
100
100
8,42
5,25
64,81
58,89
9,67
12,43
15,7
18,91
0,25
3,64
1,15
0,88
100
100
92,59
89,12
5,71
6,71
1,7
4,17
100
100
26
1,1
grunty
zales. i Procent
nie zales.
2568,33 2575,10
39213
158,53
8,40
7725
94,28
3795
19,89
6113
28,72
3305
1855
6,90
2150
8,40
5465
14,82
445
2,34
965
3305
2740
10,52
2125
10,48
1425
100
5,83
450
96,23
1195
2,43
1195
450
9,86
3175
9,62
3175
1,41
3,89
3900
13,00
3900
1,41
425
1,97
425
50,48
805
2,43
19740
60,65
17
4,09
9,62
16065
60,26
16
grunty
zalesione
805
13,00
34670
116,45
15
Bud.
przer.
4,09
1,97
8415
34,39
14
KDO
240
810
3755
81-90
KO
Razem
240
1,62
840
71-80
VIII
2,54
8,89
5050
20,99
13
5,45
4,21
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
1,67
20285
90,41
12
41-50
1095
17,72
820
4,26
820
4,26
15615
83,14
11
2025
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
390
3,34
570
3,36
570
3,36
3260
35,83
10
21-30
II
60,60 231,13 108,72 152,88
15,37
7,69
1,85
5,83
2,58
1,71
0,87
100
15,38
8
1-10
I
- 317 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
AK
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
Gatunek panujący
50
260
50
1,55
0,96
4
7,08
3
2,07
5
55
3,82
42
4,61
6
22
20
383
495
412
20
124
2648
227
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
55
9,23
2,64
160
9
4,24
11-20
13,03
35
8,39
1350
22,73
755
12,35
110
5,60
4,12
2,72
1635
100
4,91
75,40 111,57
8
1,34
1-10
I
2,04
2360
15,79
8580
71,80
1865
26,28
2,59
8330
42,57
8645
47,95
4405
27,52
170
61-70
71-80
8,40
8990
35,86
14505
6,61
7145
27,35
11000
49,29
3,03
7145
31,06
14915
65,89
20170
8,51
11775
34,84
22750
81,09
805
6555
23,05
66,03
5,81
11740
37,31
3665
18,66
2345
5,06
10205
40,79
25,17
8,12
910
3,67
7750
23,50
935
18
4,27
52,18
20
41065 16915
118,21
5805
16,45
19
5,90
17195
70,08
3290
11,38
21
8,08
19090
62,04
22
KDO
23
Bud.
przer.
1650
4,65
1919
21,76
147333
710,02
11202
46,66
22
2,64
2365
24
15,22
grunty
zalesione
9240
23,56
5710
26,96
8465
12860
30,39
1275
5,24
2300
485
2,29
1865
7,12
1330
1435
7050
34,07
36,99
88853
350,85
95630
474,10
5290
17,68
63102
266,18
190
0,95
215
2,16
280
515
1800
6,57
17
KO
36,99
88908
354,67
95630
474,10
5290
17,68
63152
267,73
190
0,95
215
2,16
280
1,04
1650
4,65
1919
21,76
147333
710,02
352
14,72
11202
46,66
22
2,64
2365
25
15,22
0,8
8,27
7,68
8,89
10,26
0,49
0,38
5,87
5,8
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
0,02
0,15
0,1
0,18
0,47
13,7
15,37
0,03
0,32
1,04
1,01
0
0,06
0,22
26
0,33
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
280
1,92
2,73
1135
VIII
1,04
335
1,33
6650
28,39
16
185
0,89
9415
27,33
320
15
0,82
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
1,04
3950
12,35
1060
3,53
450
14
1,41
810
1810
7,22
6010
21,32
13
2,51
71,28
81-90
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
4,21
6805
33,68
105
110
7625
38,59
560
2,48
165
12
0,90
41-50
1,21
0,95
2025
19,21
275
11
1,65
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,95
365
6,84
3460
43,28
205
3,59
40
10
0,59
21-30
II
- 318 -
1
Ogółem
2
Siedliskowy typ
lasu
WB
OS
TP
Gatunek panujący
2,51
100
585
4
11,54
3
6
127
2,07 10,74
5
20
5659
140
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
9
11-20
3155
13,62
95
0,69
220
175
2010
315
1,38
150
13020
31600
61-70
71-80
81-90
391,34
485
1,35
565
2,38
13
1545
380,68
3305
8,40
14
890
467,60
15
2285
VI
VII
VIII
17
57655
99435
302,44
18
21
KO
22
KDO
3295
13,62
2710
10,56
6370
20,06
25
8895
126,72
100
100
4745,56
1074369 1075181
0,31
0,29
0,25
0,23
0,59
0,43
26
0,83
grunty
zales. i Procent
nie zales.
4591,98 4618,84
3295
13,62
2710
10,56
6370
20,06
24
8895
grunty
zalesione
Ogółem lasy:
27575
23
Bud.
przer.
Razem
Grunty związane z gospodarką leśną:
38630
52,18 165,47 104,19
20
51290 16915
150,76
19
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
444,72 178,49
16
1795
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
62915 182575 105730 107410 141480 132330
764,28
1890
7,14
0,67
7,63
0,98
12
1695
41-50
11
400
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
10
285
21-30
II
169,53 405,37 282,24 332,69
8
1-10
I
- 319 -
BMŚW
BŚW
AK
OL
BRZ
DB.C
DB.B
DB.S
ŚW
SO
Razem
BRZ
SO
Razem
SO
2
1
BS
Siedliskowy typ
lasu
- 320 -
130
325
30
5,87
45
3,62
100
17,52
0,67 19,79
5,70
45
100
6
0,67 19,79
5
5,70
4
4,46
3
52
142
10
30
3747
751
751
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
prod.
płazo- haliz.
zal.
stałe
winy zręby ubocz.
1225
36,86
1225
36,86
9
11-20
2780
27,59
2780
27,59
10
21-30
II
14845
71,20
14845
71,20
11
31-40
8,43
5,11
71-80
81-90
45,68
21
22
23
490
654,33
34840
119,46
350,66
19360
68,20
370,89
37560
111,90
25310
78,38
364,01 352,99
46090
130,63
25310
263906
8680
3482
24,14
70
0,75
2185
8,64
2,04
2,13
2,01
4,79
205
10,97
12962
45
1005
87,59
1,85
2945
490
4406,52
264501
993,04
450
2,13
264051
990,91
10,97
45
1,85
12962
87,59
210
0,88
3482
24,14
70
0,75
2185
8,64
1174152 1174637
210
0,89
3185
210
15,59
4,32
6,77
1985
15280
4375,05
264356
966,88
0,88
185
0,89
935
4,27
141610
8,83
660
2,44
660
0,88
805
4,53
365
1,18
45,74
4355
12,27
4355
45
2725
13,91
695
1,64
413,83
57050
162,47
57050
450
46090
2,13
37560
450
19360
964,75
2,13
34390
117,33
2,83
25
2,83
0,24
0
0,04
1,08
1,93
0,02
0,02
0,29
0,53
0,01
0,02
0,18
0,19
98,23
97,01
100
100
0,17
0,21
99,83
99,79
100
100
100
26
100
grunty
zales. i Procent
nie zales.
24
2,83
1,00
1375
7,00
2,44
20
0,85
2265
13,01
120
0,96
12,27
19
490
162,47
18
grunty
zalesione
490
78,38
17
Bud.
przer.
490
130,63
16
KDO
2,83
111,90
15
KO
Razem
490
68,20
14
VIII
2,83
13
2,83
VII
2120
19,35
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
78125 194655 198495 110485 121515 126235 131045
740,01
19530
81,38
19530
81,38
12
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
270
5,09
365
6,84
60
0,75
40
0,59
15 12230 28850
167,59 316,03 207,29 337,17
64,10
64,10
8
1-10
I
[Tabela IV] Nadleśnictwo Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg typów siedliskowych lasu i gatunków
panujących
Gatunek panujący
1
LMŚW
BMB
BMW
2
Siedliskowy typ
lasu
MD
SO
Razem
OL
BRZ
Razem
OL
BRZ
DB.B
ŚW
MD
SO
Razem
OS
Gatunek panujący
17,52
130
325
4
4,46
3
1,05
3,62
5
9
360
115
71
355
4,15
3080
46
5,34
67,07 113,98
5,30
1205
14,12
295
3,53
4,25
66
5
52
4,12
45
1,60
20
11
31-40
61-70
71-80
81-90
382,07
364,01 353,88
17
9,66
24
2200
8775
61,61
1670
15,36
1240
9,40
8835
70005
272,21
105
225
44,97
0,85
105
225
1,42
0,85
3160
12,46
1,42
3135
14,75
61885
209,25
305
1,38
4,87
1,02
2,06
510
2,06
13,98
1,94
87,71
46,85
10335
2285
17,89
52
4,12
269
2,39
905
3,55
67320
219,71
2185
165
1135
3,64
70435
225,20
320
1,40
355
1,30
86330
71430
550
1,81
30755
3885
420
16140
2760
5031
31,13
502840
1890,68
650
3,67
320
330
2,27
13561
1,40
94,04
510
320
263,39 205,83
1635
1,40
370
74,89
245
85
1,26
165
1,02
4542,43
170
1,09
25
2200
51,10
5031
31,13
502886
1897,03
650
3,67
320
1,40
330
2,27
13676
79,14
245
2,07
2285
17,89
52
4,12
269
2,39
375
1,57
10450
0,81
1,26
80,52
77
100
100
49,23
38,15
50,77
61,85
100
100
1,79
2,62
16,71
22,61
0,38
5,21
1,97
3,02
2,74
1,98
76,41
64,56
100
100
0,01
0,02
26
0,18
grunty
zales. i Procent
nie zales.
1195476 1195961
4510,96
2,07
580
0,59
220
7,61
4,87
1635
11,73
23
245
250
1,59
2,80
22
375
370
1,26
8680
45,68
21
375
0,79
7,61
2185
3185
8,83
20
grunty
zalesione
1,57
2580
15280
45,74
19
Bud.
przer.
1,57
2510
11,59
144530
424,87
18
KDO
170
672,98
371,66
16
KO
Razem
170
15
1105
VIII
1,09
14
VII
1,09
13
400
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
80510 196440 202485 114445 124175 126235 131250
749,14
12
410
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
2,07
1070
9,38
355
3,91
15 12500 31765
4,87
4
10
285
21-30
II
181,13 321,97 237,86 351,14
8
11-20
115
5
3981
7
1-10
I
4,25
30
5,87
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 321 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
Razem
JKL
OS
TP
AK
OL
BRZ
JS
JW
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
Gatunek panujący
3
2,36
2,36
4
1,27
0,22
5
7,11
6
5
190
25
78
295
8,97
500
30,69
165
12
0,90
41-50
61-70
71-80
81-90
6,01
1175
13
2,79
10,14
14
10,57
19
5,47
20
14,02
21
11,73
22
23
1780
24
10,68
grunty
zalesione
6,28
1405
2,20
2150
1218
15,23
66675
277,73 264,05
7,41 103,93
550
2,70
2640
9,61
9066
43,50
655
3,12
31970
2452,60
185
262,45
145
0,89
175
185
285,62
535
1,88
505
158,69
1410
6,41
430
256,35
2390
8,52
105
0,74
3125
435
2,13
25,15
270
0,60
3405
1,18
336,82
330
1,23
2055
9,54
9605
800
13,63
162,18
535
2,29
21745
95
335
0,94
20275
1,18
0,69
630
1130
1210
4,94
2,63
1285
6,27
6780
3,55
1440
10,36
310
1,24
1,14
235
4630
24,30
2,11
335
1,33
1625
105
3,00
1510
1,21
41,45
2345
105
30,73
1525
271,68
110
5,34
465
64,04
18
Bud.
przer.
1,44
56,39
17
KDO
465
5,59
16
KO
110
5,34
465
1,44
1780
25
10,68
2463,34
185
1,18
430
2,70
2640
9,61
9066
43,50
655
3,12
31970
158,69
1410
6,41
105
1,21
1218
15,23
66675
271,68
100
0,03
0,05
0,07
0,11
0,42
0,39
1,45
1,77
0,1
0,13
5,12
6,44
0,23
0,26
0,02
0,05
0,19
0,62
10,67
11,03
0
0,18
0,02
0,22
0,07
0,06
0,28
26
0,43
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
1,44
15
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VIII
1,21
6625
5165
30,12
150
1,30
1265
2,01
1795
15,39
2005
92,48 153,61 101,41 111,68
1,10
11,01
28,95
11
31-40
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
5
5
18,22
415
25
4,22
10
4,18
9
2,31
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
5
6,34
1,12
8
0,50
11-20
II
4,39
105
7
1-10
I
1,81
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 322 -
1
WB
TP
AK
OL
BRZ
JS
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
2
Siedliskowy typ
lasu
LMW
Gatunek panujący
3
4
5
2,47
12,06
3650
14,03
14
82560
1,54
17
92025
2,80
1115
2,46
18
53585
7,99
19
7560
1,25
20
21
1825 18840
22
2760
23
Bud.
przer.
7,44
190
2,11
12081
66,38
24
624580
grunty
zalesione
20,55
90
120
10
1,22
3,93
210
315
2,43
1155
1470
6,33
1455
595
2,11
1190
785
1,44
2580
2605
355
2035
5,42
260
1,91
12145
70,20
13775
80,00
800
5,93
10
3,93
6823
1645
0,76
0,98
3135
15,39
2810
420
1,65
685
1645
235
25
905
4,25
2660
14,40
460
6,20
1,65
0,26
1285
6,04
1155
6,10
1660
6,20
1995
12,08
1210
10,22
12,34
675
1090
385
255
6,44
125
13,23
1,53
415
1,53
365
330
6,64
315
12,07
220
220
67,37
1,73
0,85
22
2,64
6,12
1760
6,36
16
90120
KDO
2,64
6,59
2965
12,72
15
79965
KO
220
1,73
22
2,64
205
7,44
190
2,11
12081
66,38
25
624631
1645
6,20
2035
5,42
260
1,91
12145
70,20
13775
80,00
800
5,93
10
3,93
6823
67,37
3,26
1,86
4,03
1,63
0,52
0,57
24,08
21,1
27,3
24,07
1,59
1,78
0,02
1,18
13,53
20,25
0,45
3,42
0,44
0,52
0,04
0,79
0,41
2,24
0,38
0,63
23,95
19,96
26
100
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
205
1,89
81-90
VIII
155
4,49
13
73205
150
4,89
71-80
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
226
21,99
0,88
30
2,55
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
40
700
4,17
12
83125
41-50
1,43
895
7,45
11
19740
31-40
0,68
985
18,33
9
10
3965 13325
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
226
318
22
20
11
0,86
8
11-20
II
11,38
51
7
1980
1-10
I
11,38
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 323 -
1
LŚW
LMB
2
Siedliskowy typ
lasu
GB
JS
JW
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
MD
SO
Razem
OL
Razem
Gatunek panujący
3,61
20
189
4
6,71
3
12
4,06
5
25
5,79
226
6
11,38
241
1693
298
108
16
281
591
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
0,80
44,49
9,07
13,24
3,83
1,94
30
8
31,43
1-10
I
245
14,47
1,60
1035
74,13
6,16
80
27,80
495
8,01
2060
37,70
2500
9
66,07
11-20
61-70
71-80
81-90
72,61
2220
18
6,91
6,06
2605
19
7,99
44,66
20
5,15
355
21
1,25
14,90
22
23
50211
24
321,26
2400
1035
6,09
340
565
22,24
460
9,36
5505
4,87
3110
11,34
5,06
685
2,33
515
1700
0,89
855
2,03
4,67
2,06
40540 14870
107,13
5805
16,45
1985
11,74
9715
40,51
3290
11,38
725
4135
3070
10,15
695
3,47
116398
505,13
13133
59,64
15333
93,14
3656
23,54
162081
1435
290
5,90
1180
26,08
17151
111,33
400
2,63
460
1,92
4,60
450
13015
36,01
1310
3,28
26105
1,59
1300
2,38
415
1,30
15085
245
5050
21,10
915
2,61
26025
1,08
7105
20,52
625
1,57
21455
460
2,82
5500
17,39
840
2,68
2860
7,80
740
1,90
23495
2,52
60
10,62
4915
17,60
355
1,41
1380
3,68
14385
575,20
2,52
3610
18,27
795
3,62
9205
29,81
23515
1,93
22,95
1970
16,96
235
2,00
800
5,01
1075
5,89
3860
0,70
1945
29,08
205
3,59
275
4,23
3105
25,23
90
49,52
3825
17
17,38
grunty
zalesione
90
75,31
5205
16
20,69
Bud.
przer.
1,01
69,88
5890
15
25,64
KDO
1,01
72,96
11120
14
46,20
KO
26,08
17151
111,33
400
2,63
460
2,52
3070
10,15
695
3,47
116398
505,13
246
20,17
13133
59,64
15333
93,14
3656
23,54
162081
575,20
90
1,01
90
1,01
50437
25
332,64
1,45
4,04
6,17
0,09
0,15
0,11
0,14
0,72
0,56
0,16
0,19
27,4
28
0,06
1,12
3,09
3,31
3,61
5,16
0,86
1,3
38,16
31,89
100
100
100
100
100
26
100
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
90
43,99
3565
13
16,31
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VIII
1,01
98,35
3810
12
20,07
41-50
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
90
16,50
4470
11
23,16
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,01
4025
10
38,16
21-30
II
- 324 -
1
LW
2
Siedliskowy typ
lasu
KL
DB.B
DB.S
DB
BK
ŚW
SO
Razem
LP
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
Gatunek panujący
4,59
91
230
20
189
6,14
3,61
4
6,71
3
0,25
12
4,06
5
377
7,46
25
5,79
6
111
1532
70
20
2981
1
119
224
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
3,20
135
25,79
6,46
0,94
35
605
64,26
55
170
3,52
355
4,33
160
155
4,68
0,80
255
2,82
14935
1,94
65
3,50
4650 12910
92,06
6,53
1890
295
1,94
220
1,32
2190
12,96
11
31-40
3025
II
13,72
495
7,52
3235
26,18
10
21-30
75,14 192,64 120,87
65
5,27
360
310
9,72
35
7,78
0,90
0,87
9
11-20
8
1-10
I
1230
6,70
48010
203,86
690
1,99
8360
41,28
12
41-50
61-70
71-80
81-90
190
0,54
25205
83,06
95
0,40
470
1,50
3145
11,66
13
14,90
22
23
7685
35,34
3930
13,93
361
7,21
5159
33,22
67654
279,64
24
7040
2560
7,89
1290
4,94
44005
43,31
15620 13490
46,52
47,14
4135
7480 14955
29,57
48620 14870 20290
111
3,20
63892
297,26
780
13,04
505
4,22
2360
14,29
424586
1783,72
280
1340
5,03
325
0,85
460
1,84
19990
64,73
95,54
1860
12,22
2190
8,64
21
1330
380
44,66
20
grunty
zalesione
380
131,70
19
Bud.
przer.
1,55
128,21
1690
10,05
18
KDO
1,55
915
3,64
940
3,42
17
100
KO
280
1,04
111
3,20
63892
297,26
698
18,44
780
13,04
505
4,22
2360
14,29
424832
1803,89
380
1,55
7685
35,34
3930
13,93
361
7,21
5159
33,22
67654
279,64
25
7040
0,11
0,09
0,04
0,28
25,79
26,22
0,28
1,63
0,31
1,15
0,2
0,37
0,95
1,26
100
100
0,09
0,09
1,81
1,96
0,93
0,77
0,08
0,4
1,21
1,84
15,92
15,5
26
1,66
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
280
210
1,56
38510
VIII
1,04
4210
11,64
330
1,05
195
0,91
68560
117,40
1795
5,81
1180
3,26
16
2345
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
1,04
75
0,28
56880
194,09
125
224,86
685
0,48
2,66
5,46
610
1,72
31655
106,62
15
1370
1450
1970
6,93
12500
46,89
14
1895
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
- 325 -
1
OL
2
Siedliskowy typ
lasu
BRZ
JS
ŚW
Razem
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
Gatunek panujący
4,59
91
230
4
6,14
3
0,25
5
377
7,46
6
20
8
2791
140
20
40
28
256
168
378
7
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
0,87
135
2025
9,85
4535
13,43
600
4,48
3735
18,36
3740
19,35
5545
34,99
170
0,95
11
31-40
81-90
9095
41,63
16065
62,51
640
1,54
2400
10,30
6905
28,69
41835
143,25
260
1,49
3495
10,78
11150
43,68
43,31
10,17
485
2,29
190
1,31
1480
13,26
21
8,08
22
23
74868
335,03
190
0,95
118
24
1,74
1435
89,29
7050
34,07
2588
18,74
47806
192,82
38398
172,39
21290
80,14
20610
15355
18810 13490 11325 23440
57,30
80
0,70
1610
247011
1115,17
2165
9,85
2475
9,19
9025
35,38
640
63,75
20
640
50,53
5135
10,72
1080
3,42
3190
17,23
19
1,82
63,22
6345
16,05
3675
14,28
5290
23,56
18
1,82
7825
25,12
2360
12,03
8465
25,17
17
205
240
4,09
0,98
1,67
4,09
445
3,52
15
24120
113,04
485
1,35
7,14
1890
470
1,98
1965
7,39
2705
725
2,87
1400
9,74
7960
32,30
2905
13,56
12,08
10255
39,61
16
grunty
zalesione
810
22195
73,70
15
Bud.
przer.
810
5765
20,66
14
KDO
4,21
3280
18,29
13
KO
4,09
445
3,52
15
0,78
247709
1133,61
2165
9,85
2475
9,19
9025
35,38
640
1,82
2588
18,74
47806
192,82
38398
172,39
810
4,21
74868
335,03
190
0,95
118
25
1,74
3,55
1,89
3,06
0,06
0,68
100
100
0,87
0,87
1
0,81
3,64
3,12
0,26
0,16
1,04
1,65
19,3
17,01
15,5
15,21
0,33
0,37
30,25
29,57
0,08
0,08
0,05
26
0,15
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
15
20865
71-80
VIII
0,78
5385
61-70
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
4,21
7200
36,52
12
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,78
2400
II
55,62 106,54
1005
5,39
185
1,68
1,35
115
185
2,19
2085
15,91
1390
23,16
110
10
0,95
21-30
970
17,31
435
8,88
9
11-20
43,12 101,92
5,94
8
0,79
1-10
I
- 326 -
1
LŁ
OLJ
2
Siedliskowy typ
lasu
DB.S
DB
SO
Razem
WB
TP
OL
BRZ
JS
DB.S
ŚW
Razem
OL.S
OL
Gatunek panujący
6,04
169
50
169
50
0,58
6,04
4
0,58
3
5
33
33
4085
34,52
2785
9,84
10,28
20
21
22
23
21923
91,58
24
805
8190
39,65
8155
7520
13330
49,22
23,42
6135
17,19
445
17,89
2075
8,03
2150
16,31
3445
25,71
8135
21,54
1210
3850
11,87
43872
201,45
3795
19,89
14628
7545
750
630
885
7,53
1,93
3445
1,62
4225
3,07
9345
770
16555
38,42
2935
3970
23178
59,30
4315
13,39
67300
316,05
605
30,73
965
2,34
73,87
100
5,83
605
39,27
23398
101,74
1,73
3305
545
5685
21,67
8,40
4435
17,61
2125
10,48
1765
7,26
3,47
6415
28,95
4,17
2205
4,80
19
450
16,31
1195
2,43
2205
4,80
18
450
9,86
3510
10,66
1195
2,43
17
1,41
3,89
3900
13,00
3510
10,66
16
1,41
1075
5,79
3900
13,00
15
grunty
zalesione
1,73
7155
35,51
2670
11,50
4690
415
1195
6,85
1915
810
430
2,41
2935
16,22
19,56
870
4,81
14
Bud.
przer.
210
4690
19,56
13
1,62
24,17
81-90
KDO
210
9,37
71-80
powierzchnia w ha / miąższość w m3
61-70
KO
4315
13,39
67551
324,36
605
1,73
3850
11,87
43872
201,45
3795
19,89
14879
82,18
100
5,83
450
1,41
23552
115,16
210
1,77
22077
105,00
25
805
23178
59,30
79,2
72,87
0,1
2,03
14,75
16,45
100
100
0,9
0,53
5,7
3,66
64,93
62,11
5,62
6,13
22,03
25,34
0,15
1,8
0,67
0,43
100
100
0,89
1,54
93,74
91,17
26
3,42
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
1,77
870
3,61
12
805
51-60
VIII
1,77
2725
14,45
11
41-50
5,45
490
4,90
1410
9,54
1410
9,54
10
31-40
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
29
760
15,02
600
10,15
160
4,87
530
6,25
515
5,47
9
21-30
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,65
115
24,31
115
16,63
1,85
5,83
4,12
3,25
8
11-20
II
29
998
585
337
148
100
7
1-10
I
1,65
32
1,69
32
1,69
154
13,42
154
13,42
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 327 -
1
Łącznie
2
Siedliskowy typ
lasu
KL
DB.C
DB.B
DB.S
DB
BK
DG
ŚW
MD
SO
Razem
LP
TP
OL
BRZ
Gatunek panujący
10,56
111
419
230
325
12,85
23,22
4
4,46
3
12
662
4,53 28,09
236
393
4946
473
22
162
87
6020
10
21-30
II
70
0,44
70
0,44
11
31-40
12
41-50
61-70
71-80
81-90
1225
4,35
955
2,78
270
13
1,57
792,76
15
60
15,06
2,64
475
39,32
890
12,84
4,12
1,60
2455
135
24,05
104,44 187,89
17,53
30
17,23
9,17
365
6,84
4545
56,06
205
3,59
730
9,00
3590
30,26
235
2,00
1080
6,77
2690
16,86
2,52
11880
57,55
795
3,62
9370
30,71
6440
23,61
355
1,41
3660
9,44
6,88
3,64
1700
210
1,04
4,60
430
1,97
12825
38,44
330
1,05
465
1,44
990
2,75
1135
0,88
805
4,53
7845
27,53
1060
3,53
3310
9,21
1795
3,91
515
1,92
335
1,33
8545
34,37
1270
VII
VIII
21
11,73
22
23
1135
4,24
415
24
1,57
grunty
zalesione
1715
10,25
855
2,03
24260
72,87
325
0,85
415
1,30
770
2970
10,65
38775
113,81
1310
3,28
935
4,27
550
1,81
258435
752,41
3970
420
1,94
62,04
2760
270
0,60
78725 33735 19345 19090
84,10
3290
11,38
3845 25545
11,27 138,54
210,63 103,72
5805
16,45
28440
87,89
19490
8017,65
29263
81,38
111
0,44
80
0,79
1135
4,24
415
25
1,57
3,56
3280
11,03
5568
54,09
277136
1207,32
14243
79,75
487
4,08
20742
128,70
9252
58,35
3,56
3280
11,03
5568
54,09
277136
1207,32
1204
56,03
14243
79,75
487
4,08
20742
128,70
9252
58,35
0,03
0,11
0,09
0,19
0,46
9,42
10,17
0,04
0,47
0,48
0,67
0,02
0,03
0,7
1,08
0,31
0,49
72,47
67,5
100
100
0,38
0,54
0,27
0,97
3,88
5,21
1,42
26
1,93
grunty
zales. i Procent
nie zales.
2132560 2133351
7949,42
29234
79,73
111
0,44
80
10,28
20
Bud.
przer.
80
48,26
19
KDO
0,79
3,07
18
KO
Razem
0,79
17
846,19 691,51
630
1,62
16
VI
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
15 19665 45015 108175 310985 309645 226570 254495 288705 244245
733,45
14
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
301,56 531,27 335,90 481,43 1205,78 1027,73
175
1189
175
1,46
9
29
8
11-20
1,46
41
5
145
7
1-10
I
1,65
6
5,34 35,21
5
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
- 328 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
LP
JKL
WB
OS
TP
AK
OL.S
OL
BRZ
GB
JS
WZ
JW
Gatunek panujący
6,04
169
50
4
0,58
3
5
20
8
41
140
20
40
6
29
1,10
115
845
154
35
9,33
3,94
0,79
8
26,69
904
792
7
1-10
13,42
32
1,69
6
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
I
2570
40,21
170
1,65
10
21-30
61-70
81-90
86,35
80
0,70
4375
25,84
485
2,29
2380
9,95
1330
5,90
2660
25,00
21
7050
34,07
1435
8,08
22
23
17,78
3075
12,98
25315
98,41
16096
72,13
3159
27,72
133395
602,96
172839
826,15
7850
30,29
109302
536,09
190
0,95
623
5,58
24
740
70
380
491
1,99
15475
37,06
20
grunty
zalesione
0,44
1,55
80
0,79
145
0,89
9240
23,56
2770
13,47
3480
19,29
19
Bud.
przer.
185
2970
9,51
14005
45,92
7575
33,93
8355
34,05
18
KDO
185
4180
15,97
260
1,49
16035
51,16
5235
23,52
100
0,89
11910
41,48
17
KO
491
1,99
185
1,18
4415
17,78
3075
12,98
25315
98,41
16096
72,13
3159
27,72
133549
616,38
172839
826,15
7850
30,29
109553
544,40
190
0,95
623
5,58
25
740
0,02
0,02
0,01
0,01
0,15
0,15
0,1
0,11
0,86
0,83
0,55
0,61
0,11
0,23
4,54
5,19
5,87
6,96
0,27
0,26
3,72
4,58
0,01
0,01
0,02
0,05
26
0,03
grunty
zales. i Procent
nie zales.
Razem
1,18
5555
14,08
3505
15,00
14060
59,10
48835
177,18
2345
5,06
13525
53,91
16
VIII
1,18
655
2,44
1195
5,01
1610
6,95
13420
53,09
36890
155,17
1370
4,87
27070
91,93
15
VII
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
VI
4415
1890
7,14
1960
8,33
1695
8,40
1400
9,74
16840
72,14
19915
19235
1895
13240
51,14
14
280
810
6410
32,61
13
9,36
100,32
71-80
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
4,21
9925
52,66
445
3,14
12
460
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
4275
17,78
95
0,69
335
7765
2,01
24,27
20,09
4345
1675
12,01
1105
8,19
16065
82,86
14220
80,92
8525
61,65
170
0,95
11
31-40
310
2,30
185
1,68
180
6465
6,62
57,72
3295
57,30
1205 12205
23,04 104,89
840
28,22
9
11-20
II
- 329 -
2
Siedliskowy typ
lasu
1
Ogółem
Gatunek panujący
4
39,82
510
3
17,89
794
12
7
1084 14948
5
6
9,87 78,41
Grunty leśne niezalesione
do odnowienia
Przest.
w
pozo- na gr.
płazo- haliz. prod. stałe
zal.
winy zręby ubocz.
11-20
21-30
II
31-40
41-50
61-70
71-80
81-90
powierzchnia w ha / miąższość w m3
51-60
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
VI
VII
VIII
330 29065 77445 169920 388370 362625 317020 370120 337450 299530
329575
18
970,81
KO
KDO
Ogółem lasy:
23
Bud.
przer.
Grunty związane z gospodarką leśną:
116720 38000 59490 30335
19
20
21
22
334,86 116,93 303,70 115,92
141 i
91-100 101-120 121-140
wyżej
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
515,83 909,92 641,94 828,26 1566,26 1248,64 1090,90 1189,25 1025,64 871,65
1-10
I
- 330 -
373,73
100
12250,23
2940943 2943343
26
100
grunty
zales. i Procent
nie zales.
24
25
11730,51 11876,50
grunty
zalesione
Razem
- 331 -
Załącznik nr 5
Tabela nr Va: Powierzchniowa tabela klas wieku wg
rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych
lasu
BMŚW
Razem
0,16
0,30
0,16
MD
ŚW
BK
1,23
7,46
DB.C
BRZ
0,94
0,38
6,69
1,07
0,56
6,43
1,03
13,36
0,51
0,23
SO.WE
MD
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
DB.C
JW
JS
90,84
SO.C
6,78
%
SO
64,10
ha
AK
0,58
DB.B
DB.S
54,21
SO
0,78
0,68
1,10
10,11
0,15
4,88
0,40
3,90
13,05
0,40
1,82
125,60
3,46
32,74
1,38
0,77
0,34
30,25
0,48
3,86
1,73
1,83
138,44
2,92
27,59
0,30
0,93
0,28
26,08
0,99
4,83
0,82
0,96
1,06
212,99
7,28
68,83
0,22
1,24
67,37
0,53
9,93
0,33
0,42
403,55
7,23
68,38
68,38
8
2,83
9,13
2,81
450,52
12,64
119,46
2,19
0,12
117,15
2,83
7
51-60
100,00
6
41-50
%
5
31-40
ha
4
21-30
0,06
0,88
5,60
1,17
0,49
1,45
1,23
255,35
7,22
68,20
0,26
1,50
0,08
0,08
66,28
9
61-70
81-90
91-100
0,12
4,25
0,10
2,59
276,81
11,84
111,90
0,32
7,23
240,22
13,58
128,38
128,38
11
0,05
0,39
2,70
17,76
0,28
4,89
290,32
8,29
78,38
0,38
78,00
12
VI
17,15
1,64
7,69
0,29
250,02
17,20
162,47
1,55
1,57
159,35
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
111,90
10
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
SO
3
11-20
II
Razem
1
1-10
I
BS
2
Typ
siedliskowy
lasu
BŚW
- 333 -
1,94
43,27
1,30
12,27
12,27
14
121-140
VII
15
2,30
0,22
5,82
0,26
2,44
2,44
141 i wyżej
VIII
6,09
4,05
14,16
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
2,83
2,83
2,47
2,16
5,19
111,24
7,82
16,07
0,96
27,09
24,57
0,78
2,76
2797,91
100,00
945,14
0,78
14,70
1,23
2,71
1,05
0,16
1,87
0,58
922,06
100,00
19
Razem
0,08
0,07
0,16
3,51
0,25
0,51
0,03
0,85
0,78
0,02
0,09
88,27
100,00
100,00
0,08
1,56
0,13
0,29
0,11
0,02
0,20
0,06
97,55
100,00
100,00
20
100,00
%
[Tabela Va] Obręb Konstantynowo. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych
lasu
Gatunek drzewa
LMŚW
Razem
BMB
Razem
BMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,99
28,00
2,40
1,13
5,89
2,44
0,28
5,11
2,79
13,97
SO.C
SO.WE
MD
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
0,34
10,15
3,51
3,30
6,17
1,50
0,06
6,40
0,61
5,82
0,86
0,21
4,90
1,19
19,57
38,69
%
SO
1,42
ha
OL
BRZ
62,76
6,25
6,25
7,63
241,91
0,43
22,04
20,78
2,07
1,03
0,21
0,83
5,38
170,49
SO
42,57
8,53
0,26
OL
0,85
0,17
BRZ
%
0,09
DB.B
ha
0,24
ŚW
5,82
0,09
4,16
%
SO
131,75
ha
184,36
22,61
1,75
107,31
23,16
0,85
0,68
0,17
13,48
427,35
2,48
0,19
38,41
8
0,88
51-60
1,65
12,93
0,27
2,06
100,72
7,93
0,79
0,16
0,08
0,55
15,92
504,96
0,43
0,38
0,48
0,60
11,51
7
41-50
0,11
0,29
0,14
0,35
19,39
6
31-40
- 334 -
13,13
2,10
0,84
132,28
9,23
292,58
1,30
0,84
24,21
9
61-70
7,80
0,58
0,27
1,82
102,86
38,15
1,40
0,70
0,28
0,42
9,24
292,91
2,45
0,24
6,35
10
81-90
91-100
3,26
9,37
2,10
114,34
7,88
249,84
0,20
0,82
1,05
11
0,74
52,49
5,90
0,74
149,79
10,03
318,06
0,13
1,22
12
0,32
VI
0,21
52,30
1,28
1,45
61,81
8,75
277,21
0,07
0,35
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
OS
1,37
1,45
21,04
5
21-30
II
TP
0,80
AK
19,93
4
11-20
0,76
9,71
BRZ
I
OL
3
1-10
2
GB
Gatunek drzewa
0,54
7,15
0,06
1,43
45,21
14
121-140
VII
15
4,27
1,75
0,19
0,28
8,83
0,49
141 i wyżej
VIII
4,06
17,18
12,50
1,25
19,64
0,77
24,30
16
KO
3,52
0,44
0,59
6,59
17
KDO
18
Bud.
przer.
1,20
25,04
226,99
28,34
0,86
21,95
21,72
1,13
3,90
907,77
100,00
3,67
0,70
1,95
1,02
100,00
9,96
1,45
0,46
0,09
0,79
7,17
100,00
3169,76
1,10
0,11
9,78
5,38
153,17
19
Razem
1,75
15,87
1,98
0,06
1,53
1,52
0,08
0,27
63,47
100,00
100,00
19,07
53,14
27,79
100,00
100,00
14,56
4,62
0,90
7,93
71,99
100,00
100,00
0,03
0,00
0,31
0,17
4,83
20
0,04
%
LMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
4,85
0,09
0,28
1,07
0,57
2,18
SO.C
MD
ŚW
BK
DB.S
0,86
0,31
0,52
BRZ
OL
1,25
0,18
AK
6,55
1,09
0,39
0,45
0,22
0,20
3,71
53,02
0,16
2,64
3,19
0,72
0,59
1,26
3,38
48,36
OL.S
4,04
1,42
0,33
0,73
JS
5,29
0,24
2,53
1,13
10,24
5,67
81,16
0,32
WZ
DB.C
DB.B
1,09
4,78
SO
68,39
%
0,87
ha
LP
0,82
0,24
JKL
0,63
7,42
1,28
OS
1,21
0,26
3,66
1,74
12,35
TP
1,89
AK
0,66
OL
10,14
1,35
0,64
1,13
1,47
0,61
1,31
11,11
158,93
0,76
7,15
2,18
15,02
6,26
0,77
BRZ
0,91
1,18
2,71
JS
0,20
7
41-50
- 335 -
0,18
0,18
1,23
2,00
0,17
0,20
0,68
0,78
10,02
143,35
0,34
2,22
1,28
1,79
19,35
0,16
0,27
8
0,31
51-60
0,43
5,39
1,99
0,55
0,97
4,00
12,95
185,18
0,22
0,17
1,83
7,29
0,69
21,54
3,69
1,14
9
0,26
61-70
4,18
1,38
0,09
0,09
0,48
0,58
9,36
133,86
0,56
4,16
0,97
10,37
3,83
0,64
10
81-90
91-100
1,24
0,30
1,01
1,31
1,01
9,68
138,46
0,62
3,28
3,24
0,23
1,06
0,62
11
0,34
15,17
217,08
0,48
2,07
2,75
2,06
0,06
12
VI
0,25
1,63
1,78
8,31
118,89
0,26
0,38
0,71
0,49
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
GB
0,70
WZ
0,33
6
31-40
0,35
5
21-30
0,12
4
11-20
II
JW
3
1-10
I
KL
2
DB.C
Gatunek drzewa
0,46
0,23
1,12
0,45
0,56
7,95
0,20
14
121-140
VII
15
0,52
7,41
0,30
0,30
0,60
141 i wyżej
VIII
0,52
3,96
56,61
1,12
0,86
16
KO
0,82
11,73
0,59
17
KDO
18
Bud.
przer.
8,87
0,70
0,62
0,94
0,91
2,04
0,34
27,85
12,55
3,20
0,59
1,01
0,20
15,88
0,81
6,51
1,41
0,09
22,70
100,00
1430,38
2,15
1,04
2,66
9,31
36,72
9,44
106,88
12,44
19
Razem
2,00
0,33
27,33
12,31
3,14
0,58
0,99
0,20
15,58
0,79
6,39
1,38
0,09
22,27
100,00
100,00
0,15
0,07
0,19
0,65
2,57
0,66
7,47
0,87
0,62
0,05
0,04
0,07
20
0,06
%
1
LŚW
Razem
LMB
Razem
2
Typ
siedliskowy
lasu
13,31
0,08
6,75
8,32
0,24
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
1,58
OL
0,42
AK
OS
TP
2,16
OL.S
0,08
9,16
1,16
BRZ
9,68
0,13
GB
13,72
5,02
7,61
0,29
7,26
0,15
6,53
1,45
1,50
2,27
7,18
0,91
2,17
0,25
0,28
1,42
21,84
1,41
7,07
0,19
JS
18,89
1,95
14,84
WZ
0,40
1,16
1,49
0,68
19,55
0,56
15,95
0,21
0,21
3,80
1,81
4,54
0,68
2,98
6,39
6,51
7
41-50
JW
0,68
4,48
0,58
5,06
0,07
8,86
13,24
13,50
2,43
6
0,76
31-40
- 336 -
0,09
0,36
5,64
0,43
2,11
0,19
1,41
2,70
0,37
14,79
5,32
5,42
8
51-60
0,26
0,38
4,70
3,84
24,68
5,34
19,89
0,43
1,90
9,87
11,79
21,41
14,75
15,03
9
1,70
61-70
81-90
91-100
0,48
1,33
2,73
48,64
2,70
15,39
0,27
1,87
1,08
8,90
0,21
13,31
47,92
7,17
7,31
10
0,51
1,01
2,35
0,81
2,16
1,32
2,35
25,70
4,78
4,87
11
0,16
3,77
1,00
1,65
0,60
0,16
1,60
3,95
2,86
1,30
32,86
12
VI
0,66
2,14
5,98
2,49
7,80
0,21
0,33
29,49
0,64
1,85
20,82
3,59
3,66
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
1,26
0,64
28,16
4,44
0,54
31,30
9,74
II
KL
2,79
1,49
DB.C
0,33
MD
100,00
%
SO
1,01
ha
0,71
8,50
8,66
0,08
5
21-30
OL
9,69
25,94
26,46
0,38
4
11-20
0,30
6,87
I
SO
7,00
%
0,09
0,07
3
1-10
ha
LP
WB
OS
TP
Gatunek drzewa
1,75
13,07
3,75
0,55
26,75
0,56
0,27
3,40
2,22
2,26
14
121-140
VII
2,09
0,34
8,03
22,68
15
141 i wyżej
VIII
0,72
5,08
1,77
10,86
0,13
2,71
1,54
7,28
1,32
1,23
1,25
16
0,73
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
0,47
2,43
0,15
3,70
2,20
28,36
9,99
3,94
31,13
141,87
26,86
120,33
2,97
3,94
1,76
6,34
1,87
152,95
18,62
0,62
115,14
16,56
206,03
100,00
1,01
0,71
0,30
100,00
101,93
19
Razem
0,25
3,16
1,11
0,44
3,47
15,81
2,99
13,41
0,33
0,44
0,20
0,71
0,21
17,05
2,08
0,07
12,83
1,85
22,97
100,00
100,00
70,30
29,70
100,00
100,00
0,46
2,38
0,15
20
3,63
%
OL
Razem
LW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,30
1,99
5,19
7,79
2,32
MD
ŚW
BK
DB.S
DB.B
0,13
1,08
9,41
%
ŚW
SO
27,74
0,62
13,17
38,85
0,63
LP
ha
0,54
JKL
KSZ
6,71
19,79
0,28
0,58
7,94
23,40
1,08
0,09
6,01
5,39
0,15
OS
3,38
TP
1,42
0,17
1,34
2,03
0,56
AK
OL.S
1,51
1,49
7,67
22,63
2,20
5,32
5,32
2,92
0,17
7,00
20,64
2,02
3,74
12,01
0,10
0,07
9,54
28,12
0,20
1,23
5,39
12,29
6,08
91-100
9,09
26,80
0,11
0,74
4,08
7,37
11,84
0,76
0,59
0,72
0,59
16,18
145,10
6,74
19,88
0,34
0,56
6,06
0,36
11,06
1,14
0,36
3,98
35,70
11
0,87
2,57
0,17
1,55
0,09
0,76
5,63
50,51
0,60
12
6,66
19,64
17,09
2,40
0,15
8,09
72,59
0,18
13
101-120
6,12
18,05
1,59
12,70
1,67
2,09
5,58
50,10
14
121-140
0,27
1,85
3,69
33,14
15
141 i wyżej
6,91
0,12
2,56
3,01
5,24
3,56
31,94
0,26
16
0,27
0,90
2,65
0,53
8,18
24,13
0,23
0,13
4,60
0,44
0,25
7,25
0,44
5,42
0,24
0,18
1,80
0,71
11,65
104,49
0,27
10
81-90
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
KO
3,41
8,04
0,23
1,11
0,85
0,74
3,13
28,09
9
61-70
VIII
1,59
3,75
0,75
0,70
8,66
77,66
8
51-60
VII
OL
13,86
0,52
0,80
0,49
5,90
52,91
1,47
7
41-50
VI
BRZ
1,17
JS
0,17
1,71
0,29
0,76
3,02
6,02
54,03
0,63
6
0,29
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,64
0,68
WZ
0,49
1,07
11,19
1,19
0,46
0,11
13,82
123,98
5
21-30
II
- 337 -
GB
1,00
JW
DB.C
1,22
4,11
%
SO
36,84
0,39
ha
0,53
0,71
4
11-20
LP
3
1-10
I
JKL
2
WB
Gatunek drzewa
17
KDO
18
Bud.
przer.
4,51
0,53
0,56
0,72
0,65
100,00
294,89
1,94
1,62
0,34
0,85
19,54
0,73
12,20
39,80
32,83
0,64
110,02
3,76
1,49
0,17
3,39
33,94
11,34
13,19
0,30
6,80
100,00
897,08
19
Razem
1,61
1,46
100,00
100,00
0,66
0,55
0,12
0,29
6,63
0,25
4,14
13,50
11,13
0,22
37,27
1,28
0,51
0,06
1,15
11,51
3,85
4,47
0,10
2,31
100,00
100,00
0,50
0,06
20
0,06
%
Razem
LŁ
Razem
OLJ
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,63
0,16
10,63
16,74
0,69
0,24
7,82
ha
LP
TP
OL
1,46
0,44
0,22
4,35
0,83
1,95
0,62
24,18
38,08
2,54
1,66
25,23
0,16
0,09
0,13
13,92
21,93
1,73
0,38
0,18
7,81
23,91
10,67
10,67
BRZ
13,66
21,52
1,54
15,84
0,62
8,03
3,56
1,59
1,59
GB
0,87
0,15
WZ
0,44
7,40
DB.S
5,68
%
11,66
0,19
0,57
6,60
SO
8,94
ha
JKL
WB
TP
OL.S
15,31
8,72
4,35
26,79
11,96
1,77
OL
4,14
13,85
6,18
6,18
0,16
4,25
0,05
6,79
3,03
2,41
BRZ
JS
DB.B
DB.S
0,22
3,45
%
ŚW
1,54
ha
1,54
7,50
OL.S
8,13
12,80
1,25
0,15
7,46
3,59
0,35
8,56
3,82
2,62
0,15
OL
9
61-70
0,68
8
51-60
BRZ
7
41-50
0,68
6
0,48
31-40
0,20
5
21-30
- 338 -
1,50
2,37
1,89
0,48
10
81-90
91-100
1,62
0,16
1,46
0,72
1,13
0,91
0,22
2,33
1,04
0,63
0,10
11
0,31
10,25
3,80
0,75
3,77
1,93
10,35
16,31
3,99
11,60
0,72
12
VI
3,07
2,83
0,24
3,83
6,04
1,92
4,12
10,76
4,80
3,84
0,96
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,95
4
11-20
II
JS
3
1-10
I
DB.C
2
DB.S
Gatunek drzewa
48,26
2,37
0,92
37,09
7,88
14
121-140
VII
10,28
10,28
15
141 i wyżej
VIII
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
0,93
2,59
0,20
0,79
79,73
0,22
4,63
2,82
1,46
2,53
1,08
54,88
12,11
100,00
157,52
0,88
1,73
4,03
4,30
95,69
0,96
48,59
0,22
1,07
0,05
100,00
44,63
1,77
36,98
19
Razem
100,00
0,28
5,81
3,54
1,83
3,17
1,35
68,83
15,19
100,00
100,00
0,56
1,10
2,56
2,73
60,74
0,61
30,85
0,14
0,68
0,03
100,00
100,00
3,97
82,86
2,08
5,80
0,45
20
1,77
%
1
Ogółem
Łącznie
2
Typ
siedliskowy
lasu
15,77
OL
346,30
4,85
ha
%
7,07
504,55
1,72
LP
2,75
1,26
JKL
KSZ
WB
5,04
359,70
1,28
0,15
19,11
0,07
3,06
2,96
34,64
44,61
0,29
OS
2,96
AK
0,40
15,48
TP
4,07
OL.S
0,74
38,76
25,08
BRZ
33,76
0,13
GB
37,30
3,11
6,94
495,57
0,85
1,90
4,45
0,86
16,96
10,65
7,19
35,29
43,73
34,52
0,23
4,69
1,16
0,17
5,04
0,68
1,38
1,74
3,92
1,81
11,10
JS
1,74
DB.C
11,61
1,48
13,59
WZ
30,69
DB.B
55,86
14,26
0,56
22,11
DB.S
6,52
2,93
310,86
6
0,55
31-40
1,23
24,21
BK
0,94
13,96
2,76
200,83
5
21-30
JW
0,92
DG
42,40
30,43
0,40
3,32
218,99
4
1,83
11-20
II
0,12
20,18
I
KL
14,81
ŚW
1,51
SO.WE
MD
3,43
175,69
3
1-10
SO.C
SO
%
Gatunek drzewa
11,23
801,98
1,47
1,67
6,91
7,88
7,26
37,69
53,23
2,59
22,95
0,19
1,16
1,46
9,93
26,65
0,68
20,86
2,73
596,67
7
41-50
12,01
857,30
0,34
0,69
0,43
3,40
4,03
0,18
26,19
72,21
1,47
22,09
0,34
0,27
0,31
11,10
15,54
1,68
8,97
0,37
687,69
8
5,46
51-60
9,95
710,22
0,22
0,63
6,39
13,98
0,15
26,23
86,36
9,03
31,38
0,43
0,06
3,24
5,68
25,31
0,67
18,21
2,15
480,10
9
61-70
10,11
721,65
0,27
0,56
1,10
7,94
0,74
14,79
74,39
6,53
28,56
0,85
0,27
1,87
5,33
17,87
0,93
0,58
16,76
1,82
540,49
10
81-90
91-100
8,14
580,92
0,62
0,34
5,05
9,66
7,40
0,23
12,34
0,16
1,13
0,62
1,35
10,49
14,29
3,42
2,35
511,47
11
2,03
9,71
693,16
0,60
0,16
4,28
2,07
4,29
10,04
3,38
13,45
0,99
0,16
4,30
18,88
61,21
6,66
8,49
1,30
552,90
12
12,86
VI
9,36
668,37
0,18
0,99
8,53
7,04
2,49
30,46
0,21
0,33
18,91
90,29
0,64
12,39
1,74
494,17
13
3,85
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
- 339 -
2,58
184,10
0,20
2,05
1,98
15,44
16,45
2,59
3,03
74,20
0,56
0,27
67,33
14
60,53
121-140
VII
0,91
64,75
0,30
0,49
2,62
0,91
8,63
41,38
0,22
1,75
8,45
15
12,89
141 i wyżej
VIII
1,94
138,23
0,49
0,27
0,85
11,53
0,44
2,02
1,50
17,77
0,12
0,13
10,15
22,45
21,10
14,29
35,12
16
KO
0,16
11,73
0,59
3,52
0,44
0,59
6,59
17
KDO
18
Bud.
przer.
100,00
7138,53
9,29
4,07
0,34
4,72
6,96
69,68
60,04
22,55
251,95
467,76
43,67
296,07
9,10
8,21
2,70
15,05
144,76
495,37
75,34
2,44
187,31
65,14
1,91
6,75
4887,35
19
100,00
Razem
100,00
100,00
0,13
0,06
0,00
0,07
0,10
0,98
0,84
0,32
3,53
6,55
0,61
4,15
0,13
0,12
0,04
0,21
2,03
6,94
1,06
0,03
2,62
0,91
0,03
0,09
68,45
20
100,00
%
BMW
Razem
4,20
AK
1,17
BK
DB.B
3,63
0,48
ŚW
DB.S
0,38
MD
10,26
3,09
3,68
%
137,61
0,11
0,22
SO
49,38
ha
LP
OS
0,22
OL
0,28
2,75
5,02
67,37
0,55
3,09
0,30
10,82
15,44
6,51
BRZ
1,30
0,08
0,29
JS
0,22
0,27
0,02
8,23
1,95
0,68
0,47
1,01
39,70
5
21-30
WZ
JW
KL
DB.C
0,71
10,09
DB.B
4,36
DB.S
1,69
2,67
BK
4,48
2,88
1,99
MD
100,38
ŚW
29,43
SO
%
BMŚW
4,12
18,95
ha
4
4,12
SO
3
11-20
Razem
2
1-10
I
1
BŚW
Typ
siedliskowy
lasu
- 340 -
II
1,26
5,20
8,14
109,23
0,50
2,04
8,88
0,94
0,30
0,11
96,46
10,90
2,37
6
2,37
31-40
9,49
24,00
321,79
1,34
0,48
21,07
0,41
0,87
0,53
1,78
295,31
59,80
13,00
7
13,00
41-50
0,12
12,53
168,02
1,67
0,33
15,12
0,90
150,00
8
51-60
6,93
5,90
79,08
5,84
0,44
0,23
72,57
9
61-70
81-90
91-100
1,26
6,65
89,16
2,24
2,00
0,12
1,26
0,57
4,87
8,51
114,17
0,46
0,20
2,98
0,67
0,36
2,00
3,26
2,29
0,50
101,45
10,35
2,25
11
2,25
0,61
2,67
35,82
0,13
0,40
35,29
12
VI
2,06
11,01
147,66
0,80
1,57
2,35
0,58
0,18
1,28
140,90
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
82,97
10
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,04
0,53
0,53
14
121-140
VII
15
141 i wyżej
VIII
1,59
21,38
0,06
0,33
0,33
0,66
3,91
1,00
1,86
0,66
0,33
12,24
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
3,63
0,28
1,17
0,48
1,64
36,38
100,00
1341,20
0,17
1,05
16,06
4,53
91,34
0,37
0,39
0,67
0,33
1,67
33,54
8,02
7,08
8,32
10,43
1157,23
100,00
21,74
19
21,74
Razem
5,59
0,43
1,80
0,74
2,53
56,03
100,00
100,00
0,01
0,08
1,20
0,34
6,81
0,03
0,03
0,05
0,02
0,12
2,50
0,60
0,53
0,62
0,78
86,28
100,00
100,00
20
100,00
%
[Tabela Va] Obręb Podłoziny. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Gatunek drzewa
LMW
Razem
LMŚW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,49
3,12
6,10
1,09
ŚW
BK
DB.S
DB.B
3,82
0,27
0,59
SO.WE
MD
2,36
%
SO
24,09
ha
LP
0,14
0,49
4,91
7,09
72,45
6,02
5,19
53,05
5,74
58,66
1,16
OS
1,89
0,13
1,35
2,98
0,30
TP
AK
1,93
0,16
0,30
CZM
0,91
2,92
17,41
177,89
1,52
0,26
3,14
0,59
0,51
OL
14,77
0,35
8,28
24,49
4,29
1,31
0,61
0,09
BRZ
0,37
JS
1,11
0,06
3,60
18,87
0,33
0,55
1,95
119,76
19,19
12,46
0,28
7
2,69
41-50
- 341 -
2,14
11,05
113,00
0,49
0,36
2,69
1,85
19,75
0,85
0,52
0,99
0,59
9,25
0,16
0,34
75,16
0,91
0,59
8
0,47
51-60
0,80
9,44
9,83
100,44
0,18
4,27
1,89
13,99
0,63
0,59
0,18
0,06
0,13
6,84
0,15
1,40
3,98
66,15
11,72
7,61
0,40
9
0,28
61-70
7,48
12,58
128,59
0,20
4,10
1,84
8,32
0,64
1,42
0,22
1,29
5,72
0,24
0,95
2,49
101,16
1,94
1,26
10
81-90
91-100
6,50
13,62
139,27
2,08
5,70
0,41
1,45
0,05
1,33
15,46
0,11
0,52
112,16
7,50
4,87
11
0,38
4,59
46,97
0,14
4,87
0,94
0,28
40,74
1,57
1,02
12
0,41
VI
4,23
43,29
0,19
0,21
0,69
2,40
13,47
0,58
25,75
3,17
2,06
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
GB
0,05
WZ
1,18
0,35
6,32
2,09
9,15
JW
0,67
11,17
0,58
0,42
18,19
13,09
8,50
0,16
6
1,88
31-40
0,16
0,22
0,18
20,92
7,99
1,41
4,03
28,39
20,47
13,29
1,14
5
9,12
21-30
II
KL
DB.C
0,78
MD
31,94
20,44
11,09
SO
%
0,59
4
3,93
11-20
13,27
3
1-10
I
ha
OS
OL
2
BRZ
Gatunek drzewa
1,72
1,68
17,20
0,54
5,93
10,73
14
121-140
VII
15
141 i wyżej
VIII
4,63
47,32
0,32
1,11
0,12
0,19
4,01
10,60
4,83
0,12
26,02
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
1,88
0,27
45,33
100,00
1022,22
0,46
5,06
1,13
22,02
0,16
10,08
100,58
3,09
6,42
0,45
5,86
0,21
0,41
13,55
135,52
17,76
8,90
23,32
667,24
100,00
64,93
0,16
2,41
19
18,78
Razem
0,86
0,12
20,67
100,00
100,00
0,05
0,50
0,11
2,15
0,02
0,99
9,84
0,30
0,63
0,04
0,57
0,02
0,04
1,33
13,26
1,74
0,87
2,28
65,26
100,00
100,00
0,25
3,71
20
28,92
%
LŚW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
8,74
2,24
DB.S
DB.B
3,89
1,32
JW
WZ
0,88
DB.C
DB.B
0,47
0,41
1,06
20,25
0,53
1,03
7,05
0,52
20,53
3,83
0,43
13,37
0,71
0,42
0,86
9,17
2,30
0,33
3,62
91-100
0,22
1,99
15,26
2,42
0,34
22,80
8,36
18,33
2,00
6,08
1,56
10
1,21
0,38
0,78
15,04
1,01
1,32
0,58
44,99
7,21
15,82
1,22
4,96
3,14
11
1,17
8,25
7,92
17,38
1,96
12,74
2,30
12
0,76
36,92
1,48
3,25
0,16
0,48
1,32
1,29
13
101-120
1,27
12,10
2,02
19,50
8,34
0,12
2,33
46,49
14,21
31,17
11,69
6,44
81-90
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
6,72
1,65
5,58
29,14
4,97
10,89
1,91
6,46
1,51
0,67
9
0,62
61-70
19,01
2,91
4,18
71,01
6,18
13,56
0,24
4,21
5,91
0,38
8
51-60
DB.S
0,76
ŚW
10,23
4,40
9,66
3,77
0,15
0,23
3,01
2,22
0,15
0,13
7
41-50
VI
BK
3,29
MD
14,03
13,45
29,50
0,09
0,98
0,36
9,28
4,88
6
0,28
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,34
0,19
SO.WE
19,17
18,07
39,61
0,15
7,15
9,71
II
- 342 -
DG
2,27
11,14
%
SO
24,43
ha
LP
WB
OS
TP
AK
0,69
2,73
OL
OL.S
0,89
BRZ
GB
3,68
JS
2,89
0,45
0,72
2,65
5
1,11
21-30
WZ
0,82
1,43
8,77
0,80
1,48
4
2,59
11-20
BK
3
2,16
1-10
I
DG
2
ŚW
Gatunek drzewa
48,33
6,36
0,10
1,79
2,61
5,73
0,57
0,57
2,87
14
121-140
VII
15
7,54
0,52
141 i wyżej
VIII
0,32
0,25
1,14
24,06
21,33
2,23
16
KO
0,63
8,53
2,89
0,36
17
KDO
18
Bud.
przer.
3,58
0,80
7,97
2,16
6,27
3,65
2,41
240,91
59,21
0,34
13,57
20,44
0,19
307,09
100,00
219,33
0,69
3,77
0,24
1,60
0,16
0,36
46,21
60,29
0,57
8,86
0,45
2,96
33,34
19
Razem
0,24
0,71
0,41
0,27
27,17
6,68
0,04
1,53
2,31
0,02
34,64
100,00
100,00
0,31
1,72
0,11
0,73
0,07
0,16
21,07
27,50
0,26
4,04
0,21
1,35
15,20
1,63
0,36
20
3,63
%
1
LW
Razem
2
Typ
siedliskowy
lasu
1,22
ŚW
1,37
0,10
6,67
0,31
2,05
4,43
12,42
0,41
11,10
TP
7,27
25,62
7,11
0,07
5,80
0,07
0,33
0,53
0,10
0,10
14,43
18,48
3,30
28,41
0,48
4,04
AK
OL.S
5,33
5,76
3,53
OL
25,80
1,49
9,95
12,03
0,62
0,15
15,34
10,77
0,43
0,29
1,63
2,11
JS
1,23
0,54
BRZ
0,52
WZ
GB
0,52
JW
0,23
4,79
0,25
13,34
36,29
11,17
38,74
0,64
11,20
0,66
3,93
17,75
14,77
0,56
22,69
0,40
0,20
18,48
12,98
1,13
18,52
0,20
0,27
6,79
0,42
2,16
6,27
55,62
12,14
2,28
0,34
7,51
3,87
0,23
KL
24,86
2,22
0,11
1,31
1,60
14,22
0,17
0,18
1,26
0,42
DB.B
0,25
0,16
9,21
81,70
0,87
1,46
0,68
12
1,79
1,60
1,81
0,46
0,51
9,00
79,76
4,84
0,37
2,14
6,07
11
4,18
5,89
0,20
0,10
10,11
89,60
1,71
1,16
1,88
18,92
10,34
10
2,72
13
0,18
101-120
1,24
4,67
6,20
54,97
91-100
DB.S
1,45
1,29
14,24
126,20
81-90
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
BK
8,98
4,42
39,15
0,10
0,18
0,99
1,21
18,15
1,97
9
4,23
61-70
0,99
1,05
7,54
66,84
0,40
1,12
1,50
7,36
8
0,52
51-60
VI
DG
5,12
0,51
0,12
MD
7,74
68,66
2,35
4,32
SO
38,30
%
0,12
LP
ha
0,25
WB
0,05
0,72
0,47
OS
1,06
0,44
0,42
17,85
4,93
7
3,73
41-50
0,36
0,61
0,40
0,92
5,74
1,48
6
3,93
31-40
- 343 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
0,13
1,21
1,68
20,44
0,54
5
3,52
21-30
II
TP
AK
0,31
0,30
OL
OL.S
6,38
0,33
1,12
2,19
4
4,46
11-20
BRZ
3
1-10
I
GB
JS
Gatunek drzewa
1,03
0,62
6,55
5,89
30,37
9,20
81,60
0,20
1,40
21,19
14
2,23
121-140
VII
3,46
3,20
0,85
5,09
6,78
24,74
1,30
11,52
15
141 i wyżej
VIII
1,35
0,80
1,69
6,72
0,91
15,14
5,54
0,75
0,15
7,17
63,60
0,19
2,11
4,17
16
7,80
KO
0,34
13,66
6,32
3,48
18,07
0,98
2,51
28,64
11,60
2,77
0,92
1,68
14,90
1,55
17
0,94
KDO
18
Bud.
przer.
11,20
0,69
0,20
146,72
139,84
35,28
220,94
5,17
5,52
0,53
0,86
171,40
33,30
0,99
11,68
0,88
8,70
100,00
886,64
1,33
0,72
3,40
1,08
10,94
0,40
10,44
103,94
57,92
19
40,23
Razem
1,37
0,08
0,02
17,89
17,05
4,30
26,94
0,63
0,67
0,06
0,10
20,90
4,06
0,12
1,42
0,11
1,06
100,00
100,00
0,15
0,08
0,38
0,12
1,23
0,05
1,18
11,72
6,53
20
4,54
%
1
Łącznie
Razem
OLJ
Razem
OL
Razem
2
Typ
siedliskowy
lasu
1,87
%
4,26
10,14
83,14
9,21
6
4,06
31-40
11,02
90,41
0,29
7
4,64
41-50
7,78
8,89
3,45
1,97
3,73
46,61
9,70
%
SO
15,37
ha
165,96
2,12
3,36
90,89
8,20
13,00
132,45
11,18
17,72
512,78
0,75
1,19
256,56
8,82
13,99
201,95
22,97
36,42
216,18
13,28
21,05
272,38
10,57
16,76
0,10
LP
0,26
0,41
0,99
0,10
7,41
0,10
5,78
1,01
TP
0,51
5,12
11,21
AK
12,39
0,56
6,53
2,24
7,99
0,19
OL.S
0,95
10,68
0,82
6,42
14,57
3,26
OL
2,54
BRZ
7,66
0,73
GB
0,27
JS
0,92
0,18
WZ
0,41
16,84
9,62
8,89
0,13
0,60
7,35
60,26
11
JW
4,27
22,77
13,00
12,55
0,45
14,19
116,45
0,22
10
2,97
0,41
0,09
81-90
91-100
86,58
4,25
2,43
2,43
7,39
60,65
12
0,24
VI
207,79
12,41
19,67
18,79
0,60
0,28
3,77
30,89
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
DB.C
0,26
0,57
4,71
15,57
5,44
0,24
13,62
0,83
2,33
7,46
4,26
1,80
0,17
DB.S
3,02
5,88
3,36
7,30
0,75
ŚW
0,28
5,64
2,78
3,06
4,19
34,39
0,10
9
0,13
61-70
0,37
4,52
%
0,28
2,87
0,84
2,56
20,99
0,21
8
1,35
51-60
SO
2,58
ha
3,22
2,66
OS
0,28
OL
2,06
BRZ
1,54
0,21
4,37
35,83
5
0,51
21-30
- 344 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
JS
0,28
7,69
63,07
0,35
4
0,74
11-20
II
0,40
I
DB.S
0,52
15,38
3
1-10
ha
LP
WB
OS
Gatunek drzewa
14,77
5,57
45,70
14
1,24
121-140
VII
4,96
40,66
15
141 i wyżej
VIII
38,26
4,04
33,17
0,12
16
KO
0,92
10,89
89,29
17
KDO
18
Bud.
przer.
2244,08
100,00
158,53
0,36
9,01
0,51
0,56
86,84
23,73
0,73
27,76
0,37
0,76
0,41
5,72
1,40
0,37
100,00
57,11
0,28
47,60
4,92
3,31
1,00
100,00
820,28
0,76
9,74
19
15,88
Razem
48,87
100,00
100,00
0,23
5,68
0,32
0,35
54,79
14,97
0,46
17,51
0,23
0,48
0,26
3,61
0,88
0,23
100,00
100,00
0,49
83,35
8,61
5,80
1,75
100,00
100,00
0,09
1,19
20
1,94
%
Ogółem
1
Typ
siedliskowy
lasu
45,18
7,92
0,88
DB.B
DB.C
3,69
%
8,83
405,37
0,72
LP
169,53
0,47
WB
ha
0,74
OS
2,01
0,15
TP
6,15
282,24
0,15
0,25
4,04
1,08
7,25
332,69
12,98
6,64
7,63
5,02
4,54
0,50
39,12
49,65
2,97
0,16
1,43
1,15
32,15
AK
0,36
27,32
66,96
0,54
23,00
CZM
4,81
17,01
OL
OL.S
41,66
10,20
BRZ
21,24
1,12
GB
19,33
1,56
4,37
JS
1,46
0,52
WZ
1,35
2,36
1,10
2,10
JW
1,29
18,04
4,32
16,10
6
31-40
0,16
0,22
8,23
41,09
6,02
3,21
1,43
5
21-30
II
KL
0,24
14,85
75,04
29,60
15,23
DB.S
15,39
14,07
BK
5,46
ŚW
4
11-20
0,80
6,77
MD
I
DG
3
0,46
1-10
2
SO.WE
Gatunek drzewa
16,64
764,28
0,29
6,52
2,68
4,92
35,33
93,55
8,58
35,38
1,00
1,11
0,47
4,47
44,50
5,97
0,67
6,06
7
41-50
8,52
391,34
0,21
1,84
2,64
5,48
23,85
59,26
0,92
12,39
0,07
1,75
1,49
23,25
0,16
1,05
0,42
8
51-60
8,29
380,68
0,10
0,10
0,13
8,08
5,36
0,10
36,05
67,97
3,74
20,19
0,18
0,92
0,53
0,13
19,74
3,12
3,56
8,73
9
61-70
10,18
467,60
0,22
4,68
1,19
7,75
42,82
77,18
22,15
46,61
0,98
1,51
1,99
1,26
34,31
0,90
5,04
2,83
10
81-90
91-100
9,68
444,72
7,79
0,56
34,21
31,56
7,04
36,44
0,57
1,08
0,05
1,55
3,73
41,43
1,01
3,72
1,60
11
3,89
178,49
0,24
0,20
0,87
24,60
26,13
1,81
20,31
0,20
0,27
0,40
15,13
1,36
0,39
12
VI
6,59
302,44
0,17
0,96
33,16
6,68
0,97
9,29
0,69
4,25
30,73
3,80
1,33
2,62
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
- 345 -
3,28
150,76
1,24
0,20
1,60
2,02
28,31
8,12
0,54
87,50
6,36
0,10
14
121-140
VII
0,52
1,14
52,18
3,20
0,85
8,55
6,78
32,28
15
141 i wyżej
VIII
3,60
165,47
0,50
1,11
1,66
3,43
5,86
14,52
0,32
1,16
0,33
0,66
9,06
50,80
33,56
3,76
0,48
16
KO
2,27
104,19
0,34
13,66
6,32
5,03
19,01
0,98
3,14
37,17
14,49
3,13
17
KDO
18
Bud.
przer.
0,46
100,00
4591,98
3,77
14,23
26,07
24,02
50,38
0,16
1,52
354,83
543,42
97,59
307,89
8,99
19,08
1,07
6,14
56,95
596,19
122,10
2,13
52,32
58,59
19
Razem
100,00
100,00
0,08
0,31
0,57
0,52
1,10
0,00
0,03
7,73
11,83
2,13
6,70
0,20
0,42
0,02
0,13
1,24
12,98
2,66
0,05
1,14
1,28
20
0,01
%
BMŚW
Razem
0,16
0,30
0,16
MD
ŚW
BK
1,23
7,46
DB.C
BRZ
8,68
1,07
0,56
9,10
1,03
17,72
0,51
MD
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
DB.C
JW
0,23
0,38
SO.WE
KL
0,94
SO.C
120,27
6,63
%
SO
64,10
ha
AK
0,58
DB.B
DB.S
54,21
SO
0,68
1,12
20,20
0,86
6,57
0,40
6,78
17,53
0,40
1,82
225,98
3,81
36,86
1,38
0,77
0,34
34,37
0,48
0,22
12,09
1,95
0,68
2,20
2,84
178,14
2,85
27,59
0,30
0,93
0,28
26,08
5,77
0,82
1,26
1,17
309,45
7,36
71,20
0,22
1,24
69,74
0,41
10,80
0,86
2,20
698,86
8,42
81,38
81,38
8
2,83
10,03
2,81
600,52
12,36
119,46
2,19
0,12
117,15
2,83
7
51-60
100,00
6
41-50
%
5
31-40
ha
4
21-30
0,06
0,88
5,60
1,17
0,49
1,89
1,46
327,92
7,05
68,20
0,26
1,50
0,08
0,08
66,28
9
61-70
81-90
V
91-100
5,51
0,67
2,59
359,78
11,57
111,90
0,99
0,36
9,23
3,26
2,29
0,50
341,67
13,51
130,63
130,63
11
0,39
2,70
18,16
0,28
4,89
325,61
8,11
78,38
0,38
78,00
12
VI
17,73
1,64
0,18
8,97
0,29
390,92
16,81
162,47
1,55
1,57
159,35
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
111,90
10
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
SO
3
11-20
II
Razem
1
1-10
I
BS
2
Typ
siedliskowy
lasu
BŚW
- 346 -
1,94
43,80
1,27
12,27
12,27
14
121-140
VII
15
2,30
0,22
5,82
0,25
2,44
2,44
141 i wyżej
VIII
0,33
0,66
10,00
1,00
5,91
0,66
0,33
26,40
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
2,83
2,83
2,83
0,33
6,86
144,78
15,84
23,15
0,96
35,41
35,00
0,78
2,76
3955,14
100,00
966,88
0,78
14,70
1,23
2,71
1,05
0,16
1,87
0,58
943,80
100,00
19
Razem
0,06
0,01
0,15
3,21
0,35
0,51
0,02
0,78
0,78
0,02
0,06
87,69
100,00
100,00
0,08
1,52
0,13
0,28
0,11
0,02
0,19
0,06
97,61
100,00
100,00
20
100,00
%
[Tabela Va] Nadleśnictwo Konstantynowo. Powierzchniowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach
siedliskowych lasu
Gatunek drzewa
LMŚW
Razem
BMB
Razem
BMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,72
1,17
ŚW
BK
4,10
0,85
BRZ
OL
18,85
%
0,99
2,40
SO.C
1,50
37,76
38,69
39,09
%
SO
1,42
ha
OL
BRZ
19,70
14,75
0,16
1,88
1,26
11,45
7,78
351,14
0,43
50,43
20,52
15,36
2,17
9,33
0,28
3,58
5,27
237,86
0,88
SO
74,51
14,12
ha
OS
3,72
DB.B
DB.S
0,38
MD
7,14
3,18
4,02
%
321,97
SO
181,13
ha
0,84
227,07
23,16
0,85
0,68
0,17
16,64
12,46
0,28
2,69
9,49
16,61
749,14
4,15
0,52
175,88
1,84
1,38
0,16
0,55
0,55
0,12
14,92
672,98
0,43
LP
0,11
1,82
1,08
OS
2,18
0,35
0,11
4,46
TP
1,02
1,75
4,20
2,06
0,22
32,58
AK
28,27
0,53
8
51-60
OL
31,86
7
41-50
53,53
35,37
0,99
6
31-40
16,22
0,08
5
0,27
21-30
- 347 -
198,43
10,16
7,61
0,40
0,28
6,93
8,24
371,66
1,30
0,84
30,05
9
61-70
81-90
V
91-100
204,02
38,15
1,40
0,70
0,28
0,42
1,68
1,26
1,26
8,47
382,07
4,69
0,24
8,35
0,12
10
0,12
226,50
6,50
4,87
4,87
8,07
364,01
0,66
1,02
4,03
11
190,53
1,36
1,02
0,41
0,61
7,84
353,88
0,26
1,22
0,32
0,05
12
VI
87,56
2,75
2,06
2,06
9,42
424,87
0,87
1,57
2,70
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
BRZ
1,07
4
11-20
II
0,88
3
1-10
I
GB
JS
2
WZ
Gatunek drzewa
10,79
1,01
45,74
14
121-140
VII
15
0,19
0,20
8,83
0,49
141 i wyżej
VIII
45,66
1,01
45,68
0,06
0,33
16
KO
6,59
17
KDO
18
Bud.
przer.
1,20
2,84
0,39
3,90
1575,01
100,00
3,67
0,70
1,95
1,02
100,00
74,89
0,16
3,86
19,24
3,72
0,28
1,17
1,27
1,64
43,55
100,00
4510,96
0,17
2,15
0,11
25,84
9,91
244,51
19
Razem
0,16
64,20
100,00
100,00
19,07
53,14
27,79
100,00
100,00
0,21
5,15
25,69
4,97
0,37
1,56
1,70
2,19
58,16
100,00
100,00
0,00
0,05
0,00
0,57
0,22
5,42
0,03
0,06
20
0,01
%
LMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
6,67
2,93
0,28
8,23
8,89
15,06
MD
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
0,56
11,22
2,09
10,34
6
31-40
0,09
0,27
0,87
3,23
SO.C
SO.WE
MD
ŚW
DG
4,91
SO
3,77
%
0,87
92,48
ha
LP
JKL
0,46
0,80
5,12
1,62
15,15
6,26
153,61
1,70
7,28
4,13
101,41
0,50
0,20
4,55
111,68
0,82
1,40
2,52
OS
2,56
3,79
1,74
10,40
0,96
AK
TP
0,16
3,21
27,12
CZM
0,56
18,42
0,61
4,23
13,74
336,82
2,28
0,26
10,29
2,77
39,51
2,80
0,51
10,55
5,46
OL
2,08
BRZ
1,00
1,11
0,20
0,06
3,60
1,53
3,08
JS
0,33
0,55
3,70
41,48
7
41-50
- 348 -
0,43
2,40
2,92
10,45
256,35
0,34
0,49
2,58
3,97
3,64
39,10
0,85
0,68
1,26
0,31
2,24
22,18
8
51-60
0,15
3,50
4,82
1,59
0,80
13,44
11,65
285,62
0,22
0,17
2,01
11,56
2,58
35,53
4,32
1,73
0,18
0,06
0,39
19,97
9
61-70
1,21
8,06
10,70
262,45
0,56
0,20
8,26
2,81
18,69
4,47
2,06
0,22
1,29
13,52
0,24
0,58
1,22
4,31
10
81-90
V
91-100
7,51
11,32
277,73
0,62
5,36
8,94
0,64
2,51
0,67
0,34
4,59
24,83
2,21
0,52
11
0,38
10,77
264,05
0,48
2,07
0,14
2,75
2,06
0,06
0,74
57,36
6,84
1,02
12
VI
1,78
6,61
162,18
0,26
0,38
0,90
0,21
0,49
0,69
2,61
65,77
1,86
1,45
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
GB
0,75
WZ
1,53
1,00
0,06
17,57
0,61
6,40
1,28
5
21-30
JW
0,22
0,52
31,07
11,50
4,71
10,20
4
11-20
II
0,28
I
KL
DB.C
3
1,13
1-10
2
SO.WE
Gatunek drzewa
2,17
1,03
25,15
0,20
0,54
0,54
13,08
14
121-140
VII
15
0,30
7,41
0,30
0,30
0,60
4,27
1,75
141 i wyżej
VIII
0,52
4,24
103,93
0,32
1,12
1,11
0,12
0,19
0,86
8,07
27,78
17,33
1,37
16
KO
0,48
11,73
0,59
3,52
0,44
0,59
17
KDO
18
Bud.
przer.
46,10
0,86
30,85
45,04
1,13
0,80
14,48
3,29
0,27
0,09
68,03
100,00
2452,60
2,61
1,04
7,72
10,44
58,74
0,16
19,52
207,46
15,53
15,29
1,15
6,48
1,15
1,32
38,59
362,51
19
Razem
0,25
4,51
1,02
0,08
0,03
21,18
100,00
100,00
0,11
0,04
0,31
0,43
2,40
0,01
0,80
8,46
0,63
0,62
0,05
0,26
0,05
0,05
1,57
14,78
1,88
0,04
1,26
1,84
20
0,05
%
LŚW
Razem
LMB
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
2,24
DB.B
4,78
14,07
0,08
13,47
27,33
0,24
MD
ŚW
DG
BK
DB.S
DB.B
0,19
SO.WE
47,66
12,78
0,54
34,21
13,92
24,73
4,47
5,06
0,07
22,89
100,00
2,60
%
SO
1,01
ha
0,71
11,88
OL
28,86
20,56
38,16
0,30
9,78
%
66,07
0,38
0,17
SO
31,43
0,78
ha
LP
WB
0,07
0,98
TP
OS
0,18
AK
0,15
0,36
OL.S
11,92
10,85
1,81
6,19
6,26
13,21
7,21
23,16
6,20
0,15
0,99
1,25
0,16
9,56
3,31
22,02
4,51
19,67
2,89
86,96
6,25
20,07
0,24
5,56
6,55
8,46
8,43
13,56
1,41
3,41
0,79
43,93
5,08
16,31
0,18
0,18
3,14
19,04
2,30
12,12
3,62
67,90
14,38
46,20
1,70
0,43
17,08
1,08
24,16
0,21
15,73
0,34
70,72
7,98
25,64
0,51
6,18
7,46
0,09
0,09
2,04
10
91-100
5,26
1,01
4,45
11
12,74
2,30
12
17,20
1,01
2,64
2,93
70,69
6,44
20,69
2,46
5,12
2,86
1,30
41,11
5,41
17,38
1,96
1,27
41,59
2,66
0,34
2,61
57,74
2,15
6,91
0,16
0,73
1,32
2,92
13
101-120
3,99
14
121-140
0,55
75,08
6,92
0,27
0,10
5,19
2,49
7,99
1,03
0,23
11,19
8,07
2,06
0,67
81-90
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
3,25
11,13
0,17
0,20
1,06
9
61-70
VII
1,20
1,28
1,60
8
51-60
VI
OL
0,39
7
41-50
V
BRZ
3,68
0,45
0,45
6
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
0,57
3,75
3,37
5
21-30
II
- 349 -
GB
0,33
0,72
14,06
4
1,67
11-20
JS
I
WZ
1,55
10,92
DB.S
DB.C
3
2,05
1-10
2
BK
Gatunek drzewa
0,52
30,22
15
141 i wyżej
VIII
1,14
26,77
22,87
9,51
1,32
0,39
1,25
0,73
16
KO
8,53
2,89
0,36
17
KDO
18
Bud.
przer.
1,16
6,20
0,39
5,30
2,20
0,70
74,06
72,84
0,57
12,06
1,04
1,01
3,16
49,22
4,39
4,28
393,86
77,83
0,96
128,71
37,00
0,19
513,12
100,00
1,01
0,71
0,30
100,00
321,26
19
Razem
0,24
22,08
4,36
0,05
7,22
2,07
0,01
28,79
100,00
100,00
70,30
29,70
100,00
100,00
0,36
1,93
0,12
1,65
0,68
0,22
23,07
22,67
0,18
3,75
0,32
0,31
0,98
15,32
20
1,37
%
LW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
1,88
OL
1,52
1,20
3,28
JW
WZ
JS
KL
24,63
1,36
1,03
1,30
15,78
0,43
0,29
0,17
33,84
0,85
0,15
33,83
0,48
4,79
17,81
0,24
0,33
1,36
17,18
0,53
2,46
50,58
1,40
11,79
1,38
1,05
5,07
33,75
0,40
18,61
0,20
0,27
6,79
1,18
0,11
1,31
3,63
2,31
7,19
128,21
0,18
0,17
0,66
2,32
7,24
2,91
7,98
0,21
24,60
6,27
2,55
DB.C
6,50
0,18
2,00
0,52
6,58
64,73
0,60
0,16
0,87
1,46
3,77
1,68
3,44
0,60
0,16
12
1,60
DB.B
36,05
5,19
0,85
0,51
12,60
117,40
5,85
0,37
4,49
6,07
4,18
0,38
0,81
11
0,78
13,68
1,81
0,70
0,10
0,71
10,88
224,86
0,27
1,71
0,48
2,49
4,61
67,56
13,04
18,11
0,49
10
3,86
13
0,33
101-120
DB.S
0,80
0,74
4,66
194,09
91-100
1,60
1,74
1,81
1,29
11,43
83,06
0,10
0,26
0,56
5,69
5,05
42,83
7,31
24,12
0,43
0,86
1,90
81-90
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
0,99
10,17
5,58
0,49
5,16
203,86
0,40
1,21
1,86
13,00
0,43
2,63
0,43
9
61-70
6,43
3,21
ŚW
0,51
3,02
6,78
92,06
1,47
1,27
2,30
0,69
0,28
1,84
39,69
6,34
10,80
0,71
8
51-60
VI
BK
0,42
MD
2,46
10,80
120,87
0,63
0,29
0,76
6,53
1,45
1,90
3,19
12,92
1,48
22,82
0,53
1,24
7
41-50
V
DG
1,22
4,21
SO
%
192,64
0,51
LP
75,14
0,53
JKL
ha
0,25
0,47
WB
0,05
0,72
1,77
13,72
OS
1,63
AK
6,70
28,05
0,83
10,78
0,81
TP
2,16
OL.S
0,39
15,54
3,35
BRZ
10,01
1,25
19,30
2,79
JS
GB
1,95
WZ
1,74
6
31-40
1,16
0,68
5
21-30
- 350 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
1,26
1,32
4
0,64
11-20
II
JW
3
0,88
1-10
I
KL
2
DB.C
Gatunek drzewa
18,59
1,67
32,46
7,38
131,70
0,20
3,15
34,26
5,98
14
121-140
VII
2,09
0,34
3,46
8,03
6,78
26,59
2,50
44,66
15
141 i wyżej
VIII
13,63
0,12
0,91
17,70
8,55
5,99
0,15
5,36
95,54
0,26
0,27
0,72
5,08
0,19
3,88
4,17
18,66
0,32
0,25
0,13
16
KO
18,07
0,98
2,51
28,64
11,60
2,77
0,92
0,84
14,90
1,55
0,94
0,63
17
KDO
18
Bud.
przer.
5,13
10,21
1,76
9,99
330,96
8,93
7,01
0,53
0,17
4,25
205,34
44,64
0,99
24,87
1,18
15,50
100,00
1783,72
5,84
0,53
1,28
5,60
29,44
20,93
4,34
41,57
245,81
84,78
160,56
19
Razem
29,67
0,80
0,63
0,05
0,02
0,38
18,41
4,00
0,09
2,23
0,11
1,39
100,00
100,00
0,33
0,03
0,07
0,31
1,65
1,17
0,24
2,33
13,78
4,75
9,00
0,29
0,57
0,10
20
0,56
%
OLJ
Razem
OL
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
6,94
OL
0,21
0,84
3,73
0,10
0,07
5,61
62,51
0,10
0,33
1,54
0,10
0,10
12,06
DB.C
0,35
0,22
0,28
5,44
5,69
DB.B
19,22
5,79
DB.S
9,21
19,56
4,42
0,57
15,94
9,37
17,97
0,32
0,83
9,38
16,22
4,37
0,75
ŚW
0,05
6,14
9,54
1,77
11,76
3,06
0,37
4,05
%
6,25
0,28
9,05
0,68
SO
4,12
ha
OS
OL.S
5,07
OL
3,60
0,28
BRZ
1,54
0,40
10,14
41,63
0,41
24,71
9
0,68
0,95
0,48
0,58
9,55
0,29
113,04
0,21
1,35
1,37
6,45
10,85
0,07
61-70
0,20
0,28
4,99
106,54
4,64
4,25
5,32
30,94
8
51-60
JS
0,52
0,62
9,14
55,62
1,08
9,21
3,30
21,40
7
41-50
- 351 -
81-90
V
91-100
12,78
13,00
12,55
0,45
12,83
143,25
0,22
2,97
0,11
0,25
0,74
17,42
43,66
10
11,17
0,41
10,48
10,66
9,52
0,10
0,13
0,91
7,19
80,14
0,34
0,56
23,81
15,13
11
0,56
0,72
2,39
2,43
2,43
5,67
63,22
0,24
0,20
18,65
14,53
12
1,13
VI
4,72
4,80
3,84
0,96
4,53
50,53
12,14
2,28
13
0,34
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
DB.C
DB.S
ŚW
SO
3,87
%
101,92
0,98
43,12
LP
ha
0,54
JKL
KSZ
WB
4,15
0,79
OS
0,89
0,17
3,48
16,46
15,90
6
1,49
31-40
13,28
1,42
6,84
11,44
5
21-30
5,39
1,34
13,01
2,07
4
11-20
II
TP
I
AK
1,08
1,59
BRZ
OL.S
3
1-10
2
GB
Gatunek drzewa
5,72
63,75
1,24
2,62
0,62
14
6,55
121-140
VII
3,73
1,12
5,09
3,88
43,31
15
141 i wyżej
VIII
5,14
57,30
0,35
0,13
4,60
1,79
1,05
16
2,33
KO
8,01
89,29
0,34
13,66
6,32
17
3,48
KDO
18
Bud.
przer.
35,92
0,41
0,22
6,79
1,45
0,37
100,00
101,74
0,28
1,77
84,58
5,85
5,90
0,20
1,79
0,72
0,65
100,00
1115,17
2,70
1,62
0,34
9,74
16,73
30,74
1,42
12,40
186,52
172,67
19
Razem
0,13
0,07
2,15
0,46
0,12
100,00
100,00
0,28
1,74
83,12
5,75
5,80
0,20
1,76
0,71
0,64
100,00
100,00
0,24
0,15
0,03
0,87
1,50
2,76
0,13
1,11
16,73
15,48
20
3,22
%
Łącznie
Razem
LŁ
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
0,26
7,69
%
0,63
0,16
9,72
30,73
1,83
25,64
ŚW
1,97
21,58
SO.WE
MD
3,43
SO.C
57,79
44,50
0,40
3,32
384,95
%
SO
1,46
ha
LP
TP
OL
17,17
4,19
10,84
19,03
443,31
0,55
0,44
0,22
21,53
8,79
10,02
0,79
944,25
5,46
4,35
0,83
1,95
0,62
1109,45
12,43
39,27
0,69
0,75
BRZ
0,09
0,13
12,55
39,65
2,54
1,66
0,16
291,72
10,92
34,52
0,10
1,73
0,38
2,42
14,35
GB
0,87
0,15
DB.S
WZ
0,44
4,75
15,02
SO
222,30
24,31
ha
LP
JKL
0,19
0,10
WB
0,10
1,54
TP
0,57
AK
OL.S
0,62
26,18
21,77
10,88
682,05
15,58
49,22
8,66
0,15
19,85
10,68
29,88
0,98
7,86
3,26
9,14
12,52
9
61-70
22,26
16,38
8,27
8
51-60
OL
6,68
7
41-50
BRZ
7,16
6
31-40
- 352 -
21,80
4,65
756,67
7,41
23,42
0,99
13,10
5,12
4,21
10
81-90
V
91-100
7,14
3,95
783,85
2,03
1,62
0,16
1,46
5,66
17,89
0,41
0,56
6,69
1,01
8,21
0,19
11
0,41
8,88
1,30
639,48
12,86
10,25
3,80
0,75
3,77
1,93
5,16
16,31
3,99
11,60
12
VI
15,01
1,74
701,96
3,85
3,07
2,83
0,24
8,13
25,71
20,71
0,60
4,40
13
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
0,73
4,52
5
21-30
II
GB
0,18
0,92
4
0,09
11-20
JS
3
0,26
1-10
I
WZ
2
JW
Gatunek drzewa
0,27
0,10
82,10
60,53
48,26
2,37
0,92
37,09
7,88
14
121-140
VII
1,75
8,45
12,89
10,28
10,28
15
141 i wyżej
VIII
18,05
0,48
73,38
16
KO
3,72
7,51
17
KDO
18
Bud.
przer.
24,69
0,73
76,35
0,37
0,76
239,63
123,73
2,37
6,75
7131,43
100,00
79,73
0,22
4,63
2,82
1,46
2,53
1,08
54,88
12,11
100,00
316,05
0,36
0,88
1,73
13,04
0,51
4,86
182,53
19
Razem
2,04
1,05
0,02
0,06
60,82
100,00
100,00
0,28
5,81
3,54
1,83
3,17
1,35
68,83
15,19
100,00
100,00
0,11
0,28
0,55
4,13
0,16
1,54
57,74
7,81
0,23
24,16
0,12
20
0,24
%
Ogółem
1
Typ
siedliskowy
lasu
4,40
%
7,76
909,92
2,44
4,76
515,83
LP
ha
1,26
JKL
KSZ
0,47
0,89
0,07
OS
WB
0,15
TP
5,47
641,94
0,15
0,25
5,32
20,19
7,06
828,26
0,85
1,90
17,43
7,50
24,59
0,16
7,60
7,69
74,41
93,38
2,97
15,67
4,39
3,32
1,38
66,67
AK
4,07
61,96
111,57
0,83
38,48
CZM
5,55
32,78
OL
OL.S
80,42
35,28
BRZ
55,00
1,25
GB
56,63
1,96
9,06
4,57
1,20
JS
2,51
0,39
6,33
WZ
2,48
1,98
12,15
1,81
29,14
2,92
2,62
DB.C
26,46
7,50
54,68
6
31-40
3,33
38,61
DB.B
43,86
130,90
5
21-30
JW
67,29
DB.S
4
1,74
11-20
II
0,28
39,44
BK
I
KL
3
0,92
1-10
2
DG
Gatunek drzewa
6,65
13,35
1566,26
1,76
8,19
9,59
12,80
7,26
73,02
146,78
11,17
58,33
1,19
2,27
1,46
0,47
14,40
71,15
7
41-50
1,84
10,64
1248,64
0,34
0,69
0,21
2,27
6,04
9,51
0,18
50,04
131,47
2,39
34,48
0,41
2,02
0,31
12,59
38,79
8
51-60
3,79
9,30
1090,90
0,10
0,22
0,10
0,76
14,47
19,34
0,25
62,28
154,33
12,77
51,57
0,61
0,98
0,53
3,37
5,68
45,05
9
61-70
81-90
V
91-100
10,14
1189,25
0,27
0,22
5,24
2,29
15,69
0,74
57,61
151,57
28,68
75,17
1,83
1,78
3,86
6,59
52,18
1,83
10
0,58
8,74
1025,64
0,62
0,34
12,84
0,56
43,87
38,96
7,27
48,78
0,73
2,21
0,67
2,90
14,22
55,72
1,01
11
7,43
871,65
0,60
0,40
4,48
2,94
28,89
36,17
5,19
33,76
0,20
1,26
0,16
4,30
19,28
76,34
8,02
12
VI
8,28
970,81
0,18
0,17
1,95
41,69
13,72
3,46
39,75
0,69
0,21
0,33
23,16
121,02
4,44
13
1,33
101-120
Powierzchnia zalesiona w ha
71-80
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
- 353 -
2,85
334,86
1,24
0,20
0,20
3,65
4,00
43,75
24,57
2,59
0,54
3,03
161,70
6,92
14
121-140
VII
0,74
1,00
116,93
0,30
0,49
5,82
1,76
8,55
15,41
73,66
15
141 i wyżej
VIII
2,59
303,70
0,99
0,27
0,85
11,53
1,11
2,10
5,45
7,36
32,29
0,44
1,16
0,46
0,66
19,21
73,25
54,66
16
KO
0,99
115,92
0,34
13,66
6,32
5,62
19,01
0,98
3,14
40,69
14,93
17
KDO
18
Bud.
przer.
4,57
100,00
11730,51
13,06
4,07
0,34
18,95
33,03
93,70
110,42
0,16
24,07
606,78
1011,18
141,26
603,96
18,09
27,29
3,77
21,19
201,71
1091,56
197,44
19
Razem
100,00
100,00
0,11
0,03
0,00
0,16
0,28
0,80
0,94
0,00
0,21
5,17
8,62
1,20
5,15
0,15
0,23
0,03
0,18
1,72
9,31
1,68
20
0,04
%
- 355 -
Załącznik nr 6
Tabela nr Vb: Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego
udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
BMŚW
Razem
BŚW
16710
34325
TP
15
145
30
105
10
580
40
AK
170
2460
9440
70
3400
50
OL
120
775
BRZ
2900
165
120
GB
160
295
205
5130
5
50
JW
JS
210
1365
DB.C
2280
435
80
1535
85
410
335
83500
7,46
19360
370
1175
144715
13,42
34840
DB.B
210
95
112060
6,44
45
DB.S
120
130
53720
5,57
14450
10
145
50
305
20710
1,07
2780
15
325
25
25
18940
9
61-70
BK
70
450
MD
ŚW
5395
0,43
%
SO
1120
m3
AK
485
180
16710
BRZ
90
14260
30
30
2645
490
DB.B
DB.S
20
35
MD
ŚW
1065
SO
8
100,00
7
51-60
%
6
41-50
490
5
31-40
IV
520
75
1470
30
1280
30
1025
93160
14,47
37560
37560
10
71-80
V
91-100
55
280
245
130
2370
87970
17,50
45430
45430
11
35
320
40
5
85
550
6240
200
315
1050
111085
9,75
25310
85
25225
12
Miąższosc w m3
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
m3
4
21-30
III
Razem
BS
3
11-20
II
2
SO
1-10
I
1
Typ
siedliskowy
lasu
- 357 -
15
135
5790
480
2950
60
89690
21,96
57050
670
345
56035
13
101-120
VI
450
14695
1,68
4355
4355
14
121-140
VII
15
110
1110
105
1860
0,25
660
660
141 i wyżej
VIII
65
4135
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
490
490
10
1870
1045
26275
205
315
270
760
22025
2420
565
6780
1375
822695
100,00
259625
70
1100
810
30
345
60
257210
100,00
19
Razem
100
100
100
0
0,21
0,12
2,96
0,02
0,04
0,03
0,09
2,48
0,27
0,06
0,76
0,16
92,78
100
100
0,03
0,42
0,31
0,01
0,13
0,02
99,08
20
%
[Tabela Vb] Obręb Konstantynowo. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych
lasu
Gatunek drzewa
LMŚW
Razem
BMB
Razem
50
6,56
245
20
ŚW
25
140
105
1020
1435
560
AK
265
125
OL
50
215
1880
3010
1140
95
BRZ
160
25
4540
420
28735
16,15
105
80
GB
105
35
JS
5
5
25
JW
20
610
210
4660
KL
DB.C
5
770
DB.B
105
DB.S
710
155
BK
20
410
MD
DG
1270
%
SO
225
34,62
m3
OL
80
73,23
145
3430
12,86
BRZ
%
SO
45
2,36
m3
350
365
4815
50
75
85
390
3010
40
980
31320
11,55
220
25
15
170
25
17,87
15
1395
13,15
70
158475
8
51-60
OL
1395
116625
7
41-50
1400
180
5000
645
240
80
3045
680
285
41805
10,38
92035
9
61-70
IV
995
175
2410
690
150
2015
240
95
570
34130
49,23
320
160
60
100
11,00
97590
10
71-80
91-100
840
875
55
290
100
95
1200
3410
865
40730
10,27
91050
11
485
620
390
20
80
17440
2465
280
52805
13,52
119925
12
Miąższosc w m3
81-90
V
- 358 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
BRZ
20
60
58145
6
31-40
III
180
55
2,77
24540
5
21-30
II
ŚW
5
0,76
SO
%
BMW
6755
m3
4
Razem
3
11-20
2
OS
1-10
I
1
Typ
siedliskowy
lasu
Gatunek drzewa
55
105
170
80
75
17995
490
445
20990
11,18
99120
13
101-120
VI
30
245
2665
25
1,71
15145
14
121-140
VII
15
45
110
1185
375
45
0,36
3185
141 i wyżej
VIII
110
2825
190
5180
0,47
4200
16
KO
95
400
130
2135
17
KDO
18
Bud.
przer.
180
6855
1825
20060
2200
1245
100
130
260
2015
59930
2800
240
4250
2870
267260
100,00
650
160
285
205
100,00
1905
220
50
180
1455
100,00
886790
19
Razem
%
1,82
0,49
5,33
0,58
0,33
0,03
0,03
0,07
0,54
15,93
0,74
0,06
1,13
0,76
71,07
100
100
24,62
43,84
31,54
100
100
11,55
2,62
9,45
76,38
100
100
20
0,02
1
LŚW
Razem
LMB
Razem
LMW
Razem
2
Typ
siedliskowy
lasu
905
890
100,00
%
SO
90
m3
70
5,30
OL
490
7,47
1275
20
%
10
SO
30
0,18
m3
LP
WB
OS
TP
555
15,56
2655
515
210
185
15
1290
170
35
145
45
25
2,70
AK
355
370
30
125
1,76
10140
115
65
6
1160
31-40
35
10
115
6620
5
21-30
II
OL.S
340
85
BRZ
OL
30
JS
WZ
DB.C
20
5
DB.B
DB.S
75
5
MD
ŚW
735
0,55
SO
%
4
11-20
2085
3
1-10
I
m3
LP
JKL
OS
TP
Gatunek drzewa
210
4205
6,98
1190
200
125
200
295
70
300
10,45
39310
7
41-50
III
35
580
4600
6,30
1075
30
30
230
410
35
40
110
190
11,19
42095
8
51-60
45
25
565
6080
24,48
4175
780
100
1220
420
135
445
1075
14,36
53995
9
61-70
IV
14700
10,11
1725
240
910
245
20
20
135
155
11,07
41625
155
10
71-80
V
91-100
8965
9,14
1560
385
70
345
415
345
12,91
48560
100
11
10190
19,91
74885
12
300
Miąższosc w m3
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 359 -
6835
8,00
1365
50
540
775
10,74
40405
13
101-120
VI
1135
4,40
750
190
70
325
165
0,79
2965
14
121-140
VII
15
0,49
1825
65
141 i wyżej
VIII
490
2,08
355
355
2,35
8855
16
550
KO
0,73
2760
17
KDO
18
Bud.
przer.
135
160
635
3155
59135
100,00
90
70
20
100,00
17060
10
515
10
1585
330
65
5170
1985
285
55
345
40
2135
565
75
3890
100,00
376125
19
Razem
%
29,56
100
100
77,78
22,22
100
100
0,06
3,02
0,06
9,29
1,93
0,38
30,32
11,64
1,67
0,32
2,02
0,23
12,51
3,31
0,44
22,8
100
100
0,04
0,04
0,17
20
0,84
LW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
5
840
110
40
450
415
55
25
GB
BRZ
OL
OL.S
AK
GB
JS
230
1135
55
775
1975
30
1320
15
WZ
240
DB.C
100
820
215
14,22
105
80
220
180
4,09
28460
45
245
9,92
8185
80
100
1260
1140
6310
930
4705
DB.S
160
265
19850
30
90
1470
80
320
95
45
ŚW
115
4,06
8125
245
740
25
30
260
5410
250
1335
85
BK
285
2,83
SO
500
1,33
%
5655
100
2655
LP
m3
80
WB
1890
235
220
300
1300
30
3025
410
640
60
OS
TP
190
JS
1855
20
25
WZ
250
215
35
JW
30
240
KL
645
2675
2950
35
4965
10
71-80
2960
275
250
185
260
20,98
41985
65
150
370
880
12870
390
3735
65
565
85
355
4450
9
61-70
DB.C
340
115
120
1035
8
51-60
IV
91-100
2820
475
25
125
6,05
12110
280
770
180
555
535
11
825
35
290
7,86
15725
165
40
955
110
360
135
35
635
1430
1260
12
410
Miąższosc w m3
81-90
V
- 360 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
245
10
140
6005
7
41-50
III
DB.B
15
305
6
31-40
425
5
21-30
175
195
35
4
735
11-20
II
DB.S
3
1-10
I
BK
ŚW
2
MD
Gatunek drzewa
320
380
3410
860
95
11,61
23240
45
215
620
1295
505
2315
50
30
140
10490
13
101-120
VI
240
145
2245
340
490
9,65
19310
400
3210
695
220
13265
14
121-140
VII
600
50
2055
10
7800
725
5,26
10515
15
141 i wyżej
VIII
80
875
300
30
2,14
4280
25
250
1935
470
510
20
580
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
2345
80
18280
700
15
3670
600
1775
1015
100,00
200095
640
105
645
7840
2440
305
4715
32390
5575
18325
160
700
325
1985
465
40805
1240
19955
19
Razem
%
0,16
37,15
1,42
0,03
7,46
1,22
3,61
2,06
100
100
0,32
0,05
0,32
3,92
1,22
0,15
2,36
16,19
2,79
9,16
0,08
0,35
0,16
0,99
0,23
20,39
0,62
9,97
20
1,17
Razem
OLJ
Razem
OL
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
%
840
2115
305
2685
1605
28,76
6,96
650
395
30
130
45
30
20
15,54
7650
45
575
1325
m3
JKL
WB
TP
OL.S
OL
BRZ
115
605
5
25
530
2045
105
1700
4435
605
120
3060
25
7865
620
220
5530
90
3560
75
125
1715
40
3285
370
25
1955
790
1405
3,27
2685
8,22
4045
460
940
9
3150
61-70
JS
625
22,66
305
7,79
3835
550
610
8
51-60
IV
670
560
110
14,56
7165
55
125
1065
10
1990
71-80
91-100
220
185
35
3,59
335
245
30
60
10,62
5225
40
185
1430
11
125
3445
705
2515
225
1,77
870
55
12
490
Miąższosc w m3
81-90
V
- 361 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
145
240
9,00
210
465
1090
7
41-50
III
DB.S
45
200
2,14
m3
OL.S
100
1445
OL
50
110
10,67
5250
BRZ
840
4,32
2125
200
200
2,30
1130
85
JS
DB.C
DB.S
ŚW
115
0,07
%
SO
35
m3
JKL
20
30
15
OS
KSZ
2615
1005
480
375
100
TP
155
170
145
6
31-40
30
75
5
21-30
II
AK
OL.S
30
510
35
OL
4
11-20
3
1-10
I
2
BRZ
Gatunek drzewa
1620
435
1185
23,62
2205
1840
365
8,87
4365
13
101-120
VI
340
6,94
3415
14
121-140
VII
15
1,89
930
150
55
141 i wyżej
VIII
70
6,44
3170
45
1630
140
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
85
40
155
6430
215
1445
7145
7560
27865
80
605
1115
495
16490
155
8555
370
100,00
9335
210
7955
160
695
45
110
30
130
100,00
49210
19
Razem
%
100
0,29
2,17
4
1,78
59,17
0,56
30,7
1,33
100
100
2,25
85,22
1,71
7,45
0,48
1,18
0,32
1,39
100
100
0,17
0,08
0,31
13,07
0,44
2,94
14,52
20
15,36
1
Łącznie
Razem
20
15
6
15,92
31-40
162035
7
28,23
41-50
80
35
8
12,78
51-60
TP
180
AK
2355
155
150
OL
1470
OL.S
20
40
GB
BRZ
770
JS
4030
280
260
3885
5305
60
755
20
25
WZ
5875
1510
1065
6805
7320
4115
55
35
85
390
JW
15
215
5
70
KL
DB.C
DB.B
1910
1565
860
8115
11640
465
3995
30
215
265
1535
5355
1005
990
30
6275
17745
270
3950
65
75
85
2740
3525
395
645
2390
3100
25
6420
20365
1575
7185
85
5
980
1390
6540
240
6835
570
6345
445
1885
125
3825
19045
1080
7005
295
65
565
1525
5380
220
1410
115
120
3590
890
175
655
6320
105
215
450
1165
179805
DB.S
5
465
1110
151635
BK
55
ŚW
215855
4,37
1225
240
1705
MD
74920
0,25
70
35
290
665
10
2,40
71-80
DG
8975
%
SO
175
0,62
m3
LP
TP
OL
9
11,79
61-70
IV
91-100
1360
2525
2115
55
3145
45
310
100
440
3570
4915
1425
825
184150
2,25
630
45
585
11
0,79
780
485
795
2470
540
2935
220
35
1185
6405
19695
3070
2590
410
200055
6,12
1715
480
85
400
750
12
12,36
Miąższosc w m3
81-90
V
- 362 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
130
28160
5
7,34
21-30
III
BRZ
160
15
4
2,17
11-20
II
25
5
3
0,41
1-10
I
GB
WZ
DB.S
SO
%
2
Typ
siedliskowy
lasu
LŁ
Gatunek drzewa
285
3050
1600
505
7355
50
30
140
6535
31085
320
4165
505
174470
2,75
770
720
50
13
5,81
101-120
VI
30
530
470
3650
2940
610
915
33055
240
145
22845
69,48
19490
440
270
16310
2470
14
121-140
VII
3970
3970
110
750
150
2165
10
14790
105
375
2565
14,16
15
141 i wyżej
VIII
4470
140
540
190
1385
20
65
3705
220
9805
16
KO
95
400
130
2135
17
KDO
18
Bud.
przer.
20905
11780
2520
45620
90255
8525
47700
1230
1070
455
3410
25355
130965
5205
240
33880
6725
1417410
100,00
28045
35
770
825
235
465
315
21495
3905
19
100,00
Razem
%
100
1,13
0,63
0,14
2,46
4,86
0,46
2,57
0,07
0,06
0,02
0,18
1,37
7,05
0,28
0,01
1,82
0,36
76,31
100
100
0,12
2,75
2,94
0,84
1,66
1,12
76,65
13,92
20
Ogółem
1
Typ
siedliskowy
lasu
180
0,01
m3
%
0,86
16045
10
15
LP
4
11-20
5
3
1-10
I
JKL
KSZ
WB
2
OS
Gatunek drzewa
205
2,47
45845
5
21-30
II
175
5,76
107005
135
200
1200
6
31-40
265
455
11,08
205795
7
41-50
III
35
75
70
13,84
256895
8
51-60
45
150
11,29
209610
9
61-70
IV
12,31
228640
65
10
155
71-80
V
91-100
40
11,04
205120
100
11
40
13,02
241875
165
12
Miąższosc w m3
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 363 -
45
12,39
230140
13
101-120
VI
3,52
65430
14
121-140
VII
65
1,14
21085
15
141 i wyżej
VIII
1,12
20860
25
16
295
KO
0,15
2760
17
KDO
18
Bud.
przer.
820
325
40
1225
1625
100,00
1857285
19
Razem
%
100,00
100,00
0,04
0,02
0,00
0,07
20
0,09
LMŚW
Razem
BMW
Razem
105
4705
20
DB.B
25
5
OL
AK
0,00
%
2,72
1065
%
SO
315
m3
OS
OL
4045
12,30
1425
110
1015
3260
15,01
1740
25
370
295
1050
7,34
BRZ
300
2,37
22365
80
235
1530
125
50
20
20325
9,92
395
6
395
31-40
295
20
1,89
7225
115
490
35
1235
5
20
II
MD
SO
15
m3
5745
855
BRZ
OS
15
JS
WZ
JW
DB.C
70
DB.S
400
35
30
BK
10
120
MD
5
21-30
ŚW
4675
SO
15
2,64
%
BMŚW
105
m3
4
105
Razem
3
11-20
2
SO
1-10
I
1
BŚW
Typ
siedliskowy
lasu
- 364 -
31400
27,27
3160
60
610
2490
26,21
79815
255
100
4835
105
190
125
430
73775
70,86
2820
7
2820
41-50
III
22025
0,73
85
65
20
14,44
44010
335
70
4225
305
39075
8
51-60
19590
18,85
2185
105
75
2005
7,35
22410
1555
20
185
75
20575
9
61-70
IV
30700
3,19
370
370
8,72
26585
530
550
20
240
220
25025
10
71-80
91-100
34315
14,11
1635
1635
11,55
35185
70
65
655
115
50
585
745
1005
105
31790
16,58
660
11
660
14360
1,42
165
65
100
3,72
11325
45
110
11170
12
Miąższosc w m3
81-90
V
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
8520
4,40
510
510
14,90
45410
170
360
715
105
30
585
43445
13
101-120
VI
135
135
3055
0,04
14
121-140
VII
15
141 i wyżej
VIII
9005
1,47
4480
150
4330
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
3980
3980
181340
100,00
11590
25
275
2495
295
8500
100,00
304705
195
2105
700
16155
20
20
115
175
2100
1340
65
1835
855
279025
100,00
19
Razem
100
100
100
73,55
100
100
0,22
2,37
21,53
2,55
73,33
100
100
0,06
0,69
0,23
5,3
0,01
0,01
0,04
0,06
0,69
0,44
0,02
0,6
0,28
91,57
20
%
[Tabela Vb] Obręb Podłoziny. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu
Gatunek drzewa
LMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
10
45
65
925
355
6
1275
31-40
15
35
550
415
BRZ
OL
1095
440
260
35
JS
GB
20
WZ
295
310
15
15
100
535
12,62
31110
165
95
2405
11,59
28565
1005
1025
25
440
1415
2315
1430
355
70
90
490
17,79
43815
90
1255
440
3475
180
25
50
ŚW
3,89
9600
110
115
775
380
4595
115
DB.S
10
MD
800
2,72
6705
395
50
640
140
5210
140
BK
130
0,76
%
SO
1880
m3
30
220
OS
375
TP
450
240
350
AK
35
2380
25
55
OL
1200
CZM
175
BRZ
75
120
220
165
1825
40
355
9
1155
61-70
120
GB
270
55
135
2275
8
51-60
IV
JS
125
10
745
- 365 -
420
1430
330
255
1730
15,56
38340
60
1085
435
2280
165
390
70
350
1650
50
310
10
795
71-80
91-100
260
1035
630
1720
16,86
41560
375
1540
60
320
10
335
4435
35
11
135
90
900
2285
580
60
6,95
17140
70
2450
170
12
Miąższosc w m3
81-90
V
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
55
15
50
125
510
4070
7
41-50
III
WZ
235
60
695
5
21-30
JW
410
4
175
11-20
II
15
3
1-10
I
KL
DB.C
DB.B
DB.S
BK
ŚW
2
MD
Gatunek drzewa
235
140
330
350
5,35
13180
60
35
135
565
3630
13
101-120
VI
85
185
185
930
555
1,86
4595
165
1290
14
121-140
VII
15
141 i wyżej
VIII
35
4,05
9985
290
35
85
195
340
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
365
1770
4090
7470
9920
185
650
20
3385
180
575
105
8425
100,00
246475
1100
345
5110
25
1940
21000
590
1295
125
1245
25
45
2070
23995
19
Razem
%
22,94
30,45
0,57
2
0,06
10,4
0,55
1,77
0,32
25,88
100
100
0,45
0,14
2,07
0,01
0,79
8,52
0,24
0,53
0,05
0,51
0,01
0,02
0,84
9,74
0,15
0,72
20
1,66
Razem
LŚW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
120
MD
20
25
40
140
35
0,02
m3
%
0,90
3,28
7255
3,07
6810
12,71
28160
30
WB
LP
135
55
80
100
1995
725
4045
OS
120
40
180
825
110
865
25
10
170
3005
440
TP
AK
OL.S
35
BRZ
OL
5
290
GB
15
250
90
JS
65
80
295
7,68
17020
95
400
470
2080
60
12,83
28420
25
95
235
385
4635
515
1090
12,00
26575
770
245
825
5690
3330
920
70
10
WZ
JW
125
2985
725
55
4040
5275
1135
80
7510
DB.C
5
1390
670
175
1325
15990
4165
12,79
91-100
11,92
26400
1255
120
690
1335
1125
120
155
4270
585
665
210
15870
11,19
3645
11
360
2695
11,75
3825
12
Miąższosc w m3
81-90
855
35
320
15805
2,63
13
101-120
1,93
4265
350
395
110
355
9,37
20765
90
20
150
115
20
375
3315
40
DB.B
3625
6945
21,33
10
71-80
DB.S
225
90
9895
7,65
2490
9
61-70
VI
355
840
50
550
16610
8,05
8
51-60
V
10
1010
60
2620
7
41-50
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
BK
275
1065
2555
5,57
1815
1130
6
31-40
III
200
145
2085
9,58
3120
10
315
5
21-30
II
- 366 -
DG
ŚW
1390
SO
3,76
10
1225
4
11-20
%
35
3
1-10
I
m3
WB
OS
TP
AK
2
OL.S
Gatunek drzewa
13,22
29310
45
420
4965
440
19745
3210
40
445
5,70
1855
14
121-140
VII
15
1,97
4355
920
3245
190
141 i wyżej
VIII
7,23
16010
840
1320
1390
8320
4140
16
KO
1,87
4135
445
160
3000
315
215
17
KDO
18
Bud.
przer.
1130
35
425
35
20
100,00
221510
25
30
1125
350
2550
40
2680
22705
13910
7205
335
630
880
375
60620
10460
200
3060
3480
90850
100,00
32560
19
Razem
%
100
100
0,01
0,01
0,51
0,16
1,15
0,02
1,21
10,25
6,28
3,25
0,15
0,28
0,4
0,17
27,37
4,72
0,09
1,38
1,57
41,02
100
100
3,47
0,11
1,31
0,11
20
0,06
Razem
OL
Razem
LW
1
Typ
siedliskowy
lasu
15
15
50
JS
560
70
330
2,35
m3
%
4,06
570
45
500
5,84
820
270
OS
OL
11,48
1610
655
605
30
BRZ
10,40
245
820
8,01
20285
105
25
1,67
15615
30
0,65
3260
75
JS
0,05
%
1270
1895
DB.S
100
m3
LP
WB
1155
14,29
2005
1655
130
220
2,59
5050
45
485
3,03
425
400
25
4,32
8415
10
40
830
80
OS
10
20
135
415
10
1540
2980
85
2845
2005
625
1175
1685
10
1100
10
55
155
515
TP
15
6585
4055
495
5790
100
810
AK
OL.S
2975
2895
340
OL
770
115
BRZ
1305
180
4155
80
25
GB
745
50
WZ
450
25
225
JW
KL
DB.B
27,80
3900
3800
100
17,78
34670
35
965
55
4425
10190
2800
11825
140
3715
280
135
91-100
15
1060
11
22,63
3175
2975
15
185
8,24
16065
5410
3200
210
6035
25
110
8,52
1195
1195
10,12
19740
65
55
7140
3465
290
5780
45
105
2325
105
40
12
325
Miąższosc w m3
81-90
13
695
101-120
5,64
10990
5525
700
145
2145
1140
145
50
30
10
105
71-80
DB.S
355
9
61-70
VI
430
60
240
8
51-60
V
135
7
41-50
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
BK
35
6
31-40
III
210
5
21-30
II
- 367 -
DG
ŚW
60
4
11-20
MD
3
1-10
I
2
SO
Gatunek drzewa
7,89
15395
380
250
135
1425
1830
11375
14
121-140
VII
900
245
1035
1295
9085
6,44
12560
15
141 i wyżej
VIII
30
4,18
8155
540
245
525
840
5255
720
16
KO
12,02
23440
110
4815
1630
1170
3505
60
525
10065
905
410
17
245
KDO
18
Bud.
przer.
2990
210
670
75
1685
100,00
14030
45
12270
915
510
290
100,00
195010
75
1985
4010
3235
185
25
42390
32845
8370
48390
525
735
155
110
46345
19
Razem
%
100
100
0,32
87,45
6,52
3,64
2,07
100
100
0,04
1,02
2,06
1,66
0,09
0,01
21,74
16,84
4,29
24,81
0,27
0,38
0,08
0,06
23,77
1,53
0,11
0,34
0,04
20
0,86
Łącznie
Razem
OLJ
1
Typ
siedliskowy
lasu
440
60
1075
1160
15
11
10
GB
50
JS
5
620
15
1630
45
80
290
5050
145
385
50
JW
WZ
15
190
KL
20
400
1295
7255
240
125
115
935
9165
150
2575
10
355
470
6070
865
5215
55
310
155
35
20
5680
6295
14215
230
420
725
240
11205
1605
9295
185
200
10
290
1030
11325
585
400
6135
45
105
110
5715
275
130
19,88
1140
68975
295
2595
135
1045
8435
20
DB.C
2495
330
1705
28710
7725
DB.B
2450
890
1835
450
86005
10,31
4005
650
55
1110
875
65440
17,70
6875
DB.S
1245
360
2680
60640
25,85
10045
815
240
175
90
71550
10,19
3960
145
695
1490
127825
0,75
290
BK
145
2655
27585
9,67
3755
190
100
7435
13
410
50
ŚW
150
11935
5,25
2040
270
12
101-120
VI
DG
440
MD
0,40
7445
%
SO
155
m3
3090
5
LP
220
35
TP
1650
85
4140
20
3200
195
AK
2080
40
1800
65
230
1370
91-100
Miąższosc w m3
81-90
OL.S
3145
1160
OL
150
150
2190
585
BRZ
170
510
GB
JS
WZ
1080
10
71-80
85
310
9
61-70
JW
5
8
51-60
V
85
7
41-50
IV
DB.C
DB.S
6
31-40
- 368 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
75
5
21-30
III
180
4
11-20
II
ŚW
3
1-10
I
2
SO
Gatunek drzewa
6575
2270
165
33340
3210
85
40
4190
14
121-140
VII
190
1955
1295
12330
15
141 i wyżej
VIII
1845
2230
195
14065
4860
35
30
13335
16
KO
1615
3665
60
525
13065
1220
625
245
17
KDO
18
Bud.
przer.
75
5210
150
6025
40
90
85
15
180
23205
64095
1065
2815
180
1185
4655
135990
14060
410
8090
8900
573880
100,00
38850
5
3615
105
65
23190
19
Razem
%
2,17
6,00
0,10
0,26
0,02
0,11
0,44
12,72
1,32
0,04
0,76
0,83
53,70
100
100
0,01
9,31
0,27
0,17
59,69
13,41
0,39
15,51
0,1
0,23
0,22
0,04
0,46
20
0,19
Ogółem
1
Typ
siedliskowy
lasu
55
7765
6
8480
31-40
150
0,01
m3
%
1,22
13020
2,96
31600
5
LP
725
350
30
10
OS
WB
10
TP
5,89
62915
3025
1300
2075
685
750
20
3875
5
8735
21-30
AK
15
1290
4
2310
11-20
II
25
15
3
35
1-10
I
CZM
OL.S
OL
2
BRZ
Gatunek drzewa
17,10
182575
75
1685
760
950
8855
7
20385
41-50
III
9,89
105730
45
595
845
1510
6270
8
14780
51-60
10,05
107410
25
10
40
3410
1510
10
8385
9
16365
61-70
IV
13,24
141480
35
1735
330
1915
14045
10
21610
71-80
91-100
12,38
132330
1785
65
10480
11
7315
5,39
57655
65
55
350
9745
12
5815
Miąższosc w m3
81-90
V
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 369 -
9,30
99435
90
205
13480
13
1815
101-120
VI
380
45
435
555
4,80
51290
14
121-140
VII
900
245
1,58
16915
15
141 i wyżej
VIII
3,61
38630
290
575
16
1170
KO
2,58
27575
110
4815
17
1630
KDO
18
Bud.
przer.
100,00
1068710
105
3145
6535
7970
10090
25
150
90915
19
111245
Razem
%
100,00
100,00
0,01
0,29
0,61
0,75
0,94
0,00
0,01
8,51
20
10,41
BMŚW
Razem
BŚW
15
19530
34325
90
DB.B
120
75
20
OL
AK
635
155
265
70
360
270
7295
915
110
165
4930
13665
4135
BRZ
1630
GB
295
205
6685
5
210
1385
435
145
595
410
104075
7,34
19360
1520
250
1025
118185
14,25
37560
1050
75
2020
30
160
2585
1175
183790
13,22
34840
JS
5
105
1725
205
525
185835
7,41
45
37560
10
71-80
20
50
JW
495
85
170
150
74045
5,63
14845
10
325
25
25
18940
9
61-70
WZ
20
DB.C
15
70
30
DB.S
610
35
BK
410
60
570
MD
25415
1,05
2780
15
ŚW
10070
0,46
%
SO
1225
m3
AK
485
180
19530
BRZ
90
14655
30
30
2645
490
DB.B
DB.S
20
35
MD
ŚW
1170
SO
8
100,00
7
51-60
%
6
41-50
490
5
31-40
IV
V
91-100
125
345
900
245
50
2955
745
1005
105
119760
17,48
46090
46090
11
80
320
40
5
85
550
6350
200
315
1050
122255
9,60
25310
85
25225
12
Miąższosc w m3
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
m3
4
21-30
III
Razem
BS
3
11-20
II
2
SO
1-10
I
1
Typ
siedliskowy
lasu
- 370 -
185
360
850
5895
480
30
3535
60
133135
21,66
57050
670
345
56035
13
101-120
VI
450
14830
1,65
4355
4355
14
121-140
VII
15
110
1110
105
1860
0,25
660
660
141 i wyżej
VIII
65
150
8465
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
490
490
3975
1745
42430
205
335
20
385
935
24125
3760
630
8615
2230
1101720
100,00
263605
70
1100
810
30
345
60
261190
100,00
19
Razem
100
100
100
0,33
0,15
3,56
0,02
0,03
0
0,03
0,08
2,02
0,32
0,05
0,72
0,19
92,47
100
100
0,03
0,42
0,31
0,01
0,13
0,02
99,08
20
%
[Tabela Vb] Nadleśnictwo Konstantynowo. Miąższościowa tabela klas wieku wg rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach
siedliskowych lasu
Gatunek drzewa
LMŚW
Razem
BMB
Razem
BMW
Razem
%
5
165
6
140
31-40
8
51-60
430
170
360
120
JS
15
115
4870
55
295
85
555
5285
WZ
95
25
125
20
260
JW
745
8610
KL
85
1535
10
5
DB.C
5
430
40
1035
1440
405
1365
540
70
350
3665
1465
DB.B
95
1115
DB.S
50
125
930
64830
50
355
1485
61395
49,23
320
160
60
100
2,74
370
105
720
200
53345
16,19
2185
105
BK
20
ŚW
60135
2,26
305
25
370
10,42
124175
10
71-80
240
585
MD
7920
16,15
105
80
25
23,42
3160
60
75
2005
9,61
114445
9
61-70
DG
2335
%
SO
225
34,62
m3
OL
80
23,23
145
7475
12,37
25
3135
BRZ
2,67
%
1670
SO
360
m3
OS
280
25
OL
610
20
16,98
202485
80
370
2490
16,49
310
295
2445
6,76
80510
BRZ
1035
355
2,67
31765
180
25
1,05
196440
7
41-50
IV
91-100
610
110
95
1535
7845
900
135
75045
12,12
1635
1635
10,59
126235
11
20
80
19890
2635
370
67165
1,22
165
65
100
11,02
131250
12
Miąższosc w m3
81-90
V
- 371 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
ŚW
MD
SO
15
0,00
m3
12500
4
21-30
III
70
3
11-20
II
10
1
1-10
I
OS
2
Typ
siedliskowy
lasu
TP
Gatunek drzewa
80
135
640
21625
725
445
29510
3,78
510
510
12,13
144530
13
101-120
VI
165
245
3955
85
3080
1,28
15280
14
121-140
VII
15
110
1185
375
45
0,27
3185
141 i wyżej
VIII
195
3165
190
35
14185
0,73
8680
16
KO
400
130
2135
17
KDO
18
Bud.
przer.
10
375
2540
125
1345
155
305
4085
83925
3165
240
6020
6960
448600
100,00
650
160
285
205
100,00
13495
25
495
2545
180
295
9955
100,00
1191495
19
Razem
%
0
0,41
0,02
0,22
0,02
0,05
0,66
13,48
0,51
0,04
0,97
1,12
72,05
100
100
24,62
43,84
31,54
100
100
0,19
3,67
18,86
1,33
2,19
73,76
100
100
0,03
20
LMW
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
5
210
20
LP
WB
10
20
315
10
TP
OS
15
AK
1450
20
755
OL.S
OL
810
1645
25
250
185
35
1585
480
60
1205
1150
1825
1850
30
30
670
780
100
3535
240
1330
1675
20
20
465
1105
345
1045
2285
580
60
14,79
92025
300
485
70
620
12
390
35
55
105
230
645
900
35
190
330
890
775
8,61
53585
13
30
1255
720
1,21
7560
14
121-140
375
70
635
35
40
255
2065
14,47
90120
100
1215
2415
11
115
101-120
BRZ
225
310
95
610
1885
12,84
79965
91-100
Miąższosc w m3
81-90
VII
185
35
145
70
3480
13,26
82560
155
60
2080
610
4690
10
855
71-80
VI
GB
20
260
65
JS
100
WZ
DB.C
25
60
725
11,76
73205
490
DB.B
5
90
790
13,35
83125
45
25
655
2655
620
DB.S
50
ŚW
25
3,17
19740
35
110
695
1125
745
760
8475
9
61-70
180
85
MD
925
2,14
13325
115
605
50
2075
140
9410
8
51-60
IV
V
- 372 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
BK
865
0,64
%
SO
3965
m3
LP
JKL
285
1470
1190
490
345
OS
140
25
615
TP
AK
85
700
180
CZM
OL
7
41-50
290
4260
6
31-40
8220
2340
5
21-30
III
270
4
11-20
II
BRZ
3
1-10
I
2
GB
Gatunek drzewa
15
0,29
1825
65
45
141 i wyżej
VIII
355
3,03
18840
550
290
35
85
16
110
KO
95
0,44
2760
17
KDO
18
Bud.
przer.
2790
10
1645
45
2010
365
85
12640
11905
185
935
75
345
40
5520
180
1140
180
12315
100,00
622600
135
160
1735
3500
11965
25
3765
41060
19
Razem
%
0,02
3,32
0,09
4,05
0,74
0,17
25,48
23,99
0,37
1,88
0,15
0,7
0,08
11,12
0,36
2,3
0,36
24,82
100
100
0,02
0,03
0,28
0,56
1,92
0
0,6
6,59
20
0,45
Razem
LŚW
Razem
LMB
1
Razem
Typ
siedliskowy
lasu
0,06
%
5
90
35
0,01
m3
%
1,10
3,06
12910
30
WB
4650
100
OS
LP
3025
35
AK
580
3645
75
500
30
TP
55
BRZ
450
GB
OL.S
45
740
JS
OL
280
WZ
135
3,54
14935
100
80
150
1890
235
260
480
2125
110
2295
65
11,39
48010
265
380
765
80
30
340
9455
975
2200
170
215
5
25
JW
240
KL
5,98
25205
95
430
560
3550
80
380
80
13,49
56880
25
80
195
1495
1525
10945
1445
5795
85
295
645
5660
8225
16,27
68560
65
770
150
615
1705
18560
3720
4655
135
245
3710
1290
4380
DB.C
1435
35
DB.B
1405
670
80
6100
91-100
9,13
38510
1535
120
1460
1335
1125
120
180
155
4825
585
1200
1035
24835
10,49
11
5205
4,74
19990
165
40
350
395
955
220
715
135
35
635
1790
1260
410
12885
7,71
12
3825
Miąższosc w m3
81-90
700
22640
4,47
13
2220
101-120
10,44
44005
45
90
215
640
1445
620
2335
50
30
140
375
13805
235
355
4625
1325
22210
11,87
10
5890
71-80
DB.S
955
210
1260
22070
22,41
9
11120
61-70
VI
675
175
690
6055
14495
7,18
8
3565
51-60
V
200
145
1115
1175
20815
7,68
7
3810
41-50
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
10
305
3110
9,01
6
4470
31-40
III
BK
35
ŚW
II
- 373 -
DG
855
MD
2975
100,00
1880
%
SO
90
m3
70
8,11
5
4025
21-30
20
5,04
4
2500
11-20
OL
I
SO
35
3
30
1-10
2
m3
Gatunek drzewa
11,53
48620
45
820
8175
1135
220
33010
3450
145
40
1580
5,25
14
2605
121-140
VII
190
3,53
14870
600
50
920
2055
10
11045
15
141 i wyżej
VIII
4,81
20290
25
250
1935
1310
1320
1900
20
8900
4140
490
0,72
16
355
KO
0,98
4135
445
160
3000
315
215
17
KDO
18
Bud.
przer.
100,00
421605
665
135
1770
8190
4990
345
7395
55095
19485
25530
495
1330
325
2865
840
101425
11700
200
23015
5825
149985
100,00
90
70
20
100,00
19
49620
Razem
%
100
100
100
100
0,16
0,03
0,42
1,94
1,18
0,08
1,75
13,07
4,62
6,06
0,12
0,32
0,08
0,68
0,2
24,06
2,78
0,05
5,46
1,38
35,56
100
100
77,78
22,22
20
OL
Razem
LW
1
Typ
siedliskowy
lasu
15
0,06
%
DB.C
DB.S
ŚW
SO
135
m3
LP
JKL
KSZ
0,98
2400
2,20
5385
50
110
8,54
20865
85
1895
850
110
25
OS
WB
4620
1005
495
TP
155
30
75
AK
OL.S
3350
850
OL
940
180
2995
1450
145
BRZ
5290
135
25
640
GB
35
50
JS
975
15
950
25
50
WZ
15
JW
KL
DB.C
270
105
9,88
24120
75
1155
1175
610
7675
4520
495
6565
100
910
3,72
9095
45
485
415
1635
2625
10
3075
40
55
310
45
30
20
6,58
16065
10
85
710
20
10
2865
6130
85
4165
155
620
17,13
41835
35
965
55
55
125
5490
12180
2800
14785
415
3965
465
395
91-100
245
8,72
21290
40
185
6840
3325
210
8855
25
110
1535
25
11
140
8,44
20610
65
55
7195
3955
290
5815
45
105
2325
395
40
12
325
Miąższosc w m3
81-90
13
790
101-120
6,29
15355
5525
700
145
5555
2000
145
DB.B
95
870
30
215
10
105
71-80
DB.S
355
220
180
9
61-70
VI
430
60
245
240
8
51-60
V
135
160
115
7
41-50
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
BK
80
285
6
31-40
III
210
5
21-30
II
- 374 -
DG
ŚW
60
4
11-20
MD
3
1-10
I
2
SO
Gatunek drzewa
7,70
18810
380
590
135
1425
4075
340
11865
14
121-140
VII
1050
300
1035
1295
9810
5,52
13490
15
141 i wyżej
VIII
30
4,64
11325
45
1630
680
315
605
1715
5555
750
16
KO
9,60
23440
110
4815
1630
1170
3505
60
525
10065
905
410
17
245
KDO
18
Bud.
przer.
3590
210
2445
75
2700
45
400
30
130
100,00
244220
75
85
40
1985
4165
9665
400
1470
49535
40405
8450
66670
1225
735
155
15
110
50015
19
Razem
%
0,19
1,71
0,13
0,56
100
100
0,03
0,03
0,02
0,81
1,71
3,96
0,16
0,6
20,28
16,54
3,46
27,3
0,5
0,3
0,06
0,01
0,05
20,48
1,47
0,09
1
0,03
20
1,11
LŁ
Razem
OLJ
Razem
%
25
100
200
960
605
245
130
220
795
55
130
0,17
%
GB
WZ
DB.S
SO
115
m3
LP
JKL
15
1,14
760
5
6,12
4085
5
35
WB
20
105
TP
25
AK
OL.S
15
12,28
8190
605
120
90
12,22
8155
620
220
5760
625
25
80
35
11,27
7520
75
345
3795
19,99
13330
3460
25
5155
2190
195
OL
6205
510
2860
BRZ
680
150
45
GB
JS
11,31
7545
270
4700
1370
1190
3510
15,02
45
585
6,33
4225
85
65
1835
195
1835
40
85
1950
30
15
3220
11
JW
WZ
91-100
400
750
5,16
3445
705
2515
225
5,11
1195
1195
12
Miąższosc w m3
81-90
85
15
16,69
3900
3800
100
10
71-80
DB.C
145
4,60
1075
9
61-70
DB.S
2680
20,08
4690
4340
8
51-60
180
1465
8,20
1915
7
41-50
IV
V
- 375 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
ŚW
1065
12,56
2935
210
2265
6
31-40
III
75
550
6,03
1410
45
1340
5
21-30
II
SO
5
530
2,27
m3
OS
115
470
OL.S
OL
4
30
3
11-20
30
1
1-10
I
BRZ
2
Typ
siedliskowy
lasu
JS
Gatunek drzewa
365
720
50
14,01
9345
7870
190
1285
9,44
2205
1840
13
101-120
VI
440
270
16310
2470
14
121-140
VII
15
3970
141 i wyżej
VIII
16
KO
17
KDO
18
Bud.
przer.
1075
1205
465
315
21495
3905
100,00
66715
5
80
605
4730
105
560
39680
5365
150
14580
40
90
85
385
180
75
100,00
23365
45
210
20225
19
Razem
%
1,66
1,12
76,65
13,92
100
100
0,01
0,12
0,91
7,09
0,16
0,84
59,48
8,04
0,22
21,85
0,06
0,13
0,13
0,58
0,27
0,11
100
100
0,19
0,9
86,56
4,6
20
5,16
Łącznie
Razem
1
Typ
siedliskowy
lasu
5
210
580
45
JKL
KSZ
5
25
OS
WB
10
195
155
3645
3780
TP
AK
CZM
15
150
OL
OL.S
55
BRZ
GB
50
JS
1390
25
WZ
30
930
4380
1030
280
7760
14040
75
2385
65
200
4225
1475
7950
2195
25
1120
14570
15800
290
9165
200
420
10
50
JW
165
35
615
20
90
3905
KL
DB.C
DB.B
3340
2140
2670
2515
860
16970
32025
1760
11250
270
340
265
115
2470
14520
75
45
665
1850
2500
30
12545
32525
420
6525
75
430
85
3210
9595
45
10
190
5800
4610
35
14805
36730
2440
12400
140
315
155
1015
1410
12220
1130
7945
3325
8180
1445
245245
35
1890
775
3800
125
17870
40655
7375
21220
525
485
1290
1765
16585
865
450
3950
212275
10
71-80
DB.S
1360
4,37
287405
9
61-70
550
175
6495
2145
289860
290
665
130
1225
8
51-60
240
345
1860
3105
102505
7
41-50
IV
91-100
40
3145
65
13005
9430
1660
12440
230
510
110
730
4600
16240
585
3130
1275
270155
2,25
630
11
85
105
835
835
10540
8285
940
9070
45
325
35
1185
6515
25410
3345
2720
410
228765
6,12
1715
480
12
Miąższosc w m3
81-90
V
- 376 -
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
145
5
615
1255
70
35
20
0,25
6
31-40
III
BK
105
ŚW
40095
5
21-30
II
DG
2145
MD
0,62
16420
SO
%
160
4
11-20
175
3
1-10
I
m3
LP
TP
OL
2
BRZ
Gatunek drzewa
770
90
490
16530
3415
800
9950
185
30
140
7580
39520
1135
410
5305
505
243445
2,75
13
101-120
VI
380
45
30
965
1025
10225
5210
610
165
915
66395
3450
230
40
27035
69,48
19490
14
121-140
VII
3970
65
110
1650
395
1955
3460
10
27120
295
375
2565
14,16
15
141 i wyżej
VIII
25
295
4470
290
715
1710
2035
3615
20
260
17770
5080
35
30
23140
16
KO
110
4815
1630
1710
3665
60
525
13465
1220
755
2380
17
KDO
18
Bud.
przer.
35
770
825
235
325
40
4370
8160
28875
21870
25
2670
136535
201500
31730
111795
2295
3885
635
4595
30010
266955
19265
650
41970
15625
1991290
100,00
28045
19
Razem
%
0,01
0,00
0,15
0,28
0,99
0,75
0,00
0,09
4,67
6,89
1,08
3,82
0,08
0,13
0,02
0,16
1,03
9,12
0,66
0,02
1,43
0,53
68,06
100
100
0,12
2,75
2,94
20
0,84
1
330
0,01
%
3
1-10
m3
LP
2
Typ
siedliskowy
lasu
Ogółem
Gatunek drzewa
I
10
0,99
29065
4
11-20
5
2,65
77445
5
21-30
II
135
5,81
169920
6
31-40
340
13,28
388370
7
41-50
III
35
12,39
362625
8
51-60
25
10,83
317020
9
61-70
IV
65
12,65
370120
10
71-80
V
91-100
11,53
337450
11
100
10,24
299530
12
165
Miąższosc w m3
81-90
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 377 -
45
11,26
329575
13
101-120
VI
3,99
116720
14
121-140
VII
1,30
38000
15
141 i wyżej
VIII
2,03
59490
16
KO
1,04
30335
17
KDO
18
Bud.
przer.
925
100,00
2925995
19
Razem
%
100,00
100,00
20
0,03
- 379 -
Załącznik nr 7
Tabela nr VI: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas
wieku wg gospodarstw gatunków panujących o tym samym
wieku rębności
1
specjalne (S)
Gospodarstwo
2
80 AK
40 OL.S
80 OL
60 OL
80 BRZ
140 JS
80 JW
1,22
1,49
140 DB.S
140 DB.B
2,20
4,13
550
175
295
1,46
3,77
140
165
365
1,67
3,52
5,09
2365
11,41
965
5,63
155
1,40
75
60
81-90
91-100
101-120
10
11
12
13
3,93
1805
10,07
17
18
KDO
19
Bud.
przer.
497720
1707,37
20
Razem
3,42
475
7075
0,34
1190
0,34
930
30,14
1190
1185
1,10
53,57
10705
350
4,39
3,12
940
1,86
220
350
630
1,86
4880
22,11
1680
15,25
7,01
1395
4,53
2530
255
1,02
7,01
105
0,85
740
3,00
1205
5,62
33330
110,82
2345
11,37
340
8370
25,15
1590
16
KO
1,93
270
0,60
19355
45,49
17785
51,79
15
141 i
wyżej
VIII
340
12,63
3435
9,92
79710
228,91
14
130
1355
8,81
51135
137,83
805
0,55
50000
137,55
0,49
2,94
73160
212,02
4,53
400
1,53
805
1,56
38000
121,82
121-140
VII
1,93
280
1395
0,80
145
15,78
3,58
4,03
1,85
71-80
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
105
87425
281,33
9
51-60
V
2,41
47835
179,09
8
41-50
IV
105
38255
152,34
7
31-40
III
2,41
7860
3160
6
54,30
5
21-30
II
66,64
4
69,75
11-20
1-10
I
80 ŚW
110 MD
3
Gat. pan.
110 SO
Wiek
rębn.
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
[Tabela VI] Obręb Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o
tym samym wieku rębności
- 381 -
lasy ochronne
(O)
zem
Ra-
2
1
170
60 OL
80 BRZ
140 JS
0,94
0,79
80 JW
22,29
2520
310
475
7,78
9,20
365
190
6,78
17,53
140
35
8,89
140 DB.B
33,01
21,33
140 DB.S
0,98
16,41
110 BK
100 DG
29,43
34235
49750
235
6,45
3470
19,77
2730
17,35
1035
1,05
4885
26,25
2380
14,36
3530
14,74
235
6,97
1,14
8945
28,76
92480
347,12
2,00
535
2,98
250
30
45900
156,24
1,43
5,97
101-120
160,80
10
218,08
11
139,20
12
93045
3735
16,13
3335
18,05
1570
4,22
104350
341,28
47165
9430
33,09
4065
17,81
3495
13,65
795
1,99
73600
233,99
74720
240,34
14
97,88
15
29,08
16
141 i
wyżej
10,07
17
KO
18
KDO
19
Bud.
przer.
65
4330
11,33
20
Razem
50695
53510
83530
28,80
3800
12,62
37410
23,43
420
1,94
2255
7,34
9960
1805
14,02
7330
45,87
560510
12045
73,35
2095
15,46
611865
2229,59
10660
33,96
4665
16,66
2380
7,14
330
1,05
1,04
540
2,29
2535
8,58
780
325
205
0,89
920
3,01
19785
53,18
1310
725
4,53
2770
10,73
690
2,12
515
2,83
1920
18,99
78700
8,54
36995
170,75
26850
154,39
0,79
1815
2150
1815
7800
14,95
12295
2435
297,35
6,06
25085
71,69
25,71
465
3,28
71630
198,79
1,44
0,85
78055
209,92
465
2,61
88940
248,51
1959,46
1,44
1135
3,64
36925
114,99
150,85
80
0,79
13
121-140
VIII
70
290
80 ŚW
91-100
VII
70
181,83
303,14
81-90
VI
0,44
190,73
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
0,44
235
65
4015
9
51-60
0,73
8
41-50
III
9,81
7
31-40
2,42
6,03
13840
4425
110 MD
100,16
8870
65,72
6
21-30
II
129,95
82,81
4150
97,08
5
4
74,66
11-20
1-10
I
110 SO
100 LP
3
Gat. pan.
40 TP
Wiek
rębn.
Gospodarstwo
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 382 -
zrębowe - lasy
gospodarcze
(GZ)
2
1
80 OL
80 BRZ
140 DB.C
140 DB.B
80 ŚW
180
1,54
2,25
78,59
zem
110 SO
155,29
91-100
101-120
182,57
1015
3,69
11
335
267,97
975
2,96
580
1,98
12
145
0,89
13
4,80
299,88
2205
14
43,54
15
32,71
16
141 i
wyżej
VIII
18
KDO
19
Bud.
przer.
365
2,42
6550
32,74
3440
15,40
1470
16,49
29130
179,47
1710
20
Razem
1,43
215
125
695
120
26320
82,19
118435
1,64
18975
69,15
120305
0,96
2765
11,45
50770
252,62
1180
3,78
196055
771,14
817430
115
14565
2,68
10475
115
2435
7,38
16785
0,43
19380
52,76
105540
1015
4,26
1,54
1355
9,03
210
31030
88,46
99815
0,88
27580
78,48
94685
210
365
1,18
32555
97,72
57575
0,88
27045
84,11
98130
380
3244,55
380
270,29
1,55
1,55
97,45
80
0,70
2570
15,04
17
KO
4,16
326,24
1280
2,91
1820
7,40
3645
15,40
10
121-140
VII
1120
403,88
81-90
VI
4,16
2,10
6020
1950
1,24
46,35
22925
189,91
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
1120
170
395
1,90
4880
1,09
468,65
7620
21,21
9
51-60
115
74,50
7245
253,55
230
35,23
8
41-50
III
0,63
210
2095
475
0,76
12,13
25
1105
3,89
185
8,19
4225
22,43
1145
7
31-40
0,26
180
3480
1,68
1365
115
36,78
6
21-30
II
6,62
25,83
5
4
12,12
11-20
1-10
I
Ra-
100 LP
40 WB
60 OS
40 TP
80 AK
40 OL.S
3
Gat. pan.
80 OL
Wiek
rębn.
Gospodarstwo
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 383 -
zrębowo przerębowo lasy
gospodarcze
(GPZ)
zem
Ra-
2
1
1,12
6,22
8,00
110 BK
140 DB.S
140 DB.B
80 GB
140 JS
80 JW
80 KL
140 DB.C
7,72
9,81
81-90
1955
8,52
4015
15,96
14380
47,11
27230
1,60
88,46
53,19
7,38
16
2,96
13,90
17
11,73
18
19
20
Razem
33165
25595
72,43
27580
650
6,01
14850
85,90
360
7,38
2360
24,23
1960
10,67
9,36
5,44
1350
8,79
2,36
1725
3030
740
11,72
7860
40,79
60
1015
0,70
6,37
1420
460
855
565
5,50
2,52
2,03
1,87
14,18
6010
607,43
171300
245
1880
2760
245
1320
18,13
1945
200290
9,08
1115
5,47
550
1,81
8205
2435
1,08
1030
4,31
39850
26,11
19495
460
430
3,37
31030
120,13
2,52
445
2,29
3,97
39215
125,18
60
455
2,37
1260
4,25
20665
68,31
28270
793,72
0,70
895
620
3,28
355
6,00
1,41
260
5
150
690
4,85
1,18
8,41
1,05
12055
48,78
18975
100,02
78,48
15
Bud.
przer.
245
14
141 i
wyżej
KDO
245
13
121-140
KO
1,12
12
915
27,53
101-120
VIII
1,12
11
2,61
1,62
91-100
VII
1130
89,25
10
495
3500
1175
71-80
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
1130
85,26
9
51-60
V
3,55
69,15
8
41-50
IV
3,55
7
31-40
III
6,25
26,37
6145
48,45
6
21-30
II
29,05
1950
75,74
5
4
82,38
11-20
1-10
I
80 ŚW
110 MD
110 SO
40 TP
3
Gat. pan.
80 AK
Wiek
rębn.
Gospodarstwo
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 384 -
przebudowy lasy
gospodarcze
(R)
zem
Ra-
2
1
3
Gat. pan.
60 OL
80 BRZ
80 GB
140 JS
140 DB.S
80 ŚW
110 MD
110 SO
40 JKL
40 TP
80 AK
80 OL
80 BRZ
Wiek
rębn.
Gospodarstwo
33,97
1,10
2700
78,18
420
1,94
5,27
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
78,41
126,47
47,57
14
18,13
15
16
2,96
17
6,59
220
65
5700
36,05
740
17,30
3625
420
530
1,60
1265
1,84
195
4,62
1,18
28990
390
7,34
16500
1,78
13640
4490
30,71
11,73
2760
889,93
20290
65,56
219125
12115
48,68
510
2,87
4,49
810
2,02
785
3,70
720
770
4,49
18460
75,96
100
2,66
0,89
9430
100
2790
625
59,48
625
0,89
2525
13,30
305
3,23
3,23
305
415
650
415
17,17
6010
1,30
6105
18,59
13665
1,30
11735
38,94
42025
0,75
4,54
1865
5,07
27625
0,75
47855
185
2415
13,37
3245
17,54
660
9,18
9285
42,74
2460
20
Razem
1,18
19
Bud.
przer.
185
1,21
6515
50,00
18
KDO
1,18
158,56
13
KO
1805
1650
6,34
180
0,88
2680
12
141 i
wyżej
VIII
610
104,45
565
10,51
11
121-140
VII
10,80
795
800
3025
12,52
1895
10
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
4,57
56,08
1335
9
51-60
IV
5,53
56,66
8
41-50
III
2,57
75
1140
685
405
7,57
7
31-40
4,93
6
1,02
5
4
21-30
II
7,28
11-20
1-10
I
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 385 -
Łącznie
2
1
504,55
16045
346,30
180
45845
359,70
107005
495,57
620
9,11
400
1325
5,62
2,52
7
31-40
4,41
6
1390
5
4
21-30
II
zem
11-20
1-10
I
Ra-
40 TP
80 AK
40 OL.S
3
Gat. pan.
80 OL
Wiek
rębn.
Gospodarstwo
7,66
205795
801,98
3125
16,79
256895
857,30
1685
209610
710,22
7055
29,48
970
2,77
2135
1735
228640
721,65
15325
62,42
260
8,63
11
6,39
10
210
8,94
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
410
1,87
17,17
15
64,75
16
138,23
17
11,73
18
KDO
19
Bud.
przer.
875
470
4,22
4280
16,89
20
Razem
205120
580,92
4535
16,86
241875
693,16
15495
230140
668,37
7910
65430
184,10
2790
21085
20860
2760
1857285
7138,53
59930
250,87
4480
17,36
200
27,39
14
KO
200
57,09
13
141 i
wyżej
VIII
0,74
875
121-140
VII
0,74
12
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
1,49
9
51-60
IV
2,73
1785
8
41-50
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 386 -
lasy ochronne
(O)
1
specjalne (S)
Gospodarstwo
Gat.
pan.
50
725
58,16
800
37,76
100
420
375
5,22
1910
10,14
2670
8,35
765
140 DB.S
5,37
450
1,41
55
165
0,90
2,63
275
1,65
3,70
40
160
870
28585
101,07
1110
5,40
930
4,64
180
10
0,76
110 BK
0,59
3,17
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
4210
11,64
30400
104,83
4010
15,00
765
25,26
5045
2655
10,98
30355
97,88
7880
1800
6,57
18080
48,39
2375
8,67
33955
110,01
20710
56,76
8595
19,47
19,08
265
23725
70,91
2850
10,79
2285
7,61
5,73
1855
7,75
430
15
1,88
121-140
VII
3055
9060
14
29,93
1,86
635
5290
3,82
800
2590
13
9,26
16,00
3,01
4145
12
14,60
3,70
2445
11
7,48
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
4,36
51195
180,90
9
51-60
375
80455
333,74
940
4,54
355
1,98
585
8
2,56
41-50
IV
1,57
13890
69,43
185
1,20
185
7
1,20
31-40
III
2,64
1,34
II
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
100 DG
80 ŚW
100 MD
4010
2730
200
33,60
106,51
795
100 SO
zem
150
70
2,90
1,27
1,20
0,67
6
0,96
21-30
5
9,13
11-20
10,33
22,41
4
1-10
I
Ra-
80 OL
80 BRZ
140 JS
140 DB.S
2
3
100 SO
Wiek
rębn.
wieku rębności
10935
35,50
16
141 i
wyżej
VIII
7840
31,44
8195
37,39
17
KO
14955
47,14
18
KDO
19
Bud.
przer.
74770
347,85
820
6,33
2,64
1090
9,06
1245
5,93
304700
1256,95
43160
148,47
8860
20,94
2905
15,92
6090
19,70
4910
14,15
20395
20
77,76
Razem
[Tabela VI] Obręb Podłoziny. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków panujących o tym samym
- 387 -
zrębowe - lasy
gospodarcze
(GZ)
1
Gospodarstwo
Gat.
pan.
80 ŚW
2870
15
5780
91-100
101-120
4,04
10
7,53
13
8,12
14
81,70
15
35,50
16
1,31
17
KO
2,85
18
KDO
19
Bud.
przer.
520
20
9,11
Razem
180
3400
30,33
13005
117,95
73,44
138,11
72,43
84,06
7050
34,07
375
5315
16,03
115
0,76
63335
277,17
5865
19,73
41475
10650
50,92
36855
20875
83,37
104885
6685
21,74
67280
7030
23,93
51555
5855
19,84
63540
12215
41,39
49080
6370
19,99
26290
4,27
7260
23,78
42895
26575
10935
16710
22380
4,27
83225
391,12
537900
2340,40
3155
446,61
3155
191,93
13,62
290
162,08
485
2,29
190
221,50
1615
6,72
33310
290
206,73
4265
11,31
2300
13,62
188,50
1260
2,81
1705
4,45
715
3,69
2730
1,39
248,29
6900
21,12
2985
8,50
545
2,58
5305
1,39
8,40
3305
50
65
11070
32,06
175
1,32
3760
0,31
5775
25,70
7990
14,21
0,45
6070
21,99
600
3,06
7630
7,63
8990
35,86
9795
32,54
805
46,94
35,09
12885
810
1145
2,51
1720
4,21
2470
2010
8060
40,81
1,01
220
5120
29,58
1,39
4635
40,66
3245
143,71
170
19,69
335
185
38,96
12
1,33
11
0,89
121-140
VIII
141 i
wyżej
170
1510
2060
55,81
135
81-90
VII
0,95
20,46
1350
210,00
71-80
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
0,95
21,96
13,43
20,02
zem
100 SO
83,07
6,80
9
51-60
V
110
13,43
8
41-50
IV
0,95
7
31-40
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
110
II
0,95
6
21-30
22,69
685
35
13,03
11,15
5
1,98
11-20
0,90
2,72
4,91
4
1-10
Ra-
40 WB
60 OS
40 TP
80 AK
80 OL
60 OL
80 BRZ
80 GB
140 JS
100 WZ
80 JW
2
3
140 DB.B
Wiek
rębn.
I
- 388 -
1
zrębowo przerębowo lasy
gospodarcze
(GPZ)
2
Gospodarstwo
3
Gat.
pan.
6335
2630
4580
44,55
2980
80 KL
13,99
1650
5715
28,45
560
36,49
2,48
835
6010
21,32
31270
41,39
12
19,99
13
935
28,05
14
3,43
15
121-140
16,68
16
31,31
17
14,90
18
KDO
19
Bud.
przer.
20
935
Razem
12215
4135
64235
344,05
1650
4,65
910
9355
38,64
10155
40,33
1,07
3345
22,58
200815
3,67
5980
3290
11,38
6270
910
14775
38,35
5805
16,45
1140
3,67
2320
7,08
18710
87210
765,50
280
2910
8195
49,34
427,44
270
1,07
1570
280
515
6370
10,50
785
7,73
1,04
1,92
2,73
3995
17,41
355
1,30
39150
123,39
1135
5205
15,69
33810
110,09
6775
23,62
605
2,34
13,52
1,04
1280
4,00
295
0,90
925
15580
7030
98,28
2,52
205
53,41
7050
49,92
2065
37335
3,59
140 DB.S
21460
140,19
13,86
5675
27,37
10650
23,36
95
86,17
0,40
270
175
410
285
0,67
2,13
315
2,04
1,44
5,53
140 DB.C
11
470
110 BK
140 DB.B
23,93
10
4,59
1,07
37,64
101-120
KO
365
43,83
1,76
91-100
VIII
141 i
wyżej
365
50,92
81-90
VII
8,98
59,68
2870
57,95
71-80
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
6,84
1,22
9
51-60
V
60
8
41-50
IV
60
7
31-40
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
0,75
II
0,75
6
21-30
80 ŚW
3,14
100 MD
15
18,17
zem
100 SO
27,51
7,49
5
4
2,14
11-20
1-10
Ra-
40 TP
80 AK
80 BRZ
140 DB.B
140 DB.S
Wiek
rębn.
I
- 389 -
przebudowy lasy
gospodarcze
(R)
1
3
80 AK
80 OL
80 BRZ
140 JS
140 DB.S
80 ŚW
100 SO
60 OS
80 AK
80 OL
80 BRZ
80 GB
140 JS
zem
Ra-
2
Gospodarstwo
Gat.
pan.
80 JW
Wiek
rębn.
58,95
3575
127,09
0,04
13500
19,42
4175
7,06
1160
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
1020
475
2,27
4,15
3250
1020
2,30
16,72
4465
15,62
38280
124,09
190
0,76
350
1,21
2745
11,99
945
3,39
10
16,68
16
17
530
1,46
16830
57,76
6085
21,80
5,81
1590
5,83
2370
12,54
4215
18,77
5360
12,66
4995
23,27
445
1,64
1080
3,42
21720
5980
21920
93,04
5195
20,13
1060
20175
77,00
314715
1346,20
315
2,07
4715
20,42
1435
6,61
20425
104,00
3675
10,96
2655
18,04
105
20
1,21
Razem
710
710
8,08
8975
26,40
29545
119,16
20635
84,73
3,22
3,22
320
4420
14,19
22135
61,91
1675
5,23
19
Bud.
przer.
0,82
2490
8,09
3825
14,14
915
195
5,81
18
KDO
320
8860
26,89
47160
151,94
115
0,53
1330
58,23
15
2345
1,82
14
KO
5,90
3,64
13
VIII
141 i
wyżej
5,06
685
2,33
12
121-140
VII
0,82
130
0,61
43260
139,80
1630
5,86
1080
3,86
400
1,57
11
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
5,45
90
0,42
3710
565
25150
84,93
23,26
49515
201,79
1210
4,94
2350
8,75
9
51-60
3,96
13500
77,62
95
115,86
0,69
220
1285
400
1,38
6,27
90
80
4355
22,36
160
0,83
105
8
1,21
41-50
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
2,59
0,75
3525
0,97
3325
7
31-40
18,37
355
II
25,28
4,32
6
110
5
4
21-30
5,60
11-20
1-10
I
- 390 -
1
Łącznie
2
Gospodarstwo
405,37
13020
169,53
150
31600
282,24
315
62915
332,69
1725
11,02
9
51-60
182575
764,28
5775
105730
391,34
6250
34,76
485
1600
25,17
1,35
5,75
470
8
41-50
315
7
31-40
III
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
107410
380,68
9435
38,76
10
700
141480
467,60
23895
82,45
11
132330
444,72
18830
69,84
12
1795
57655
178,49
13290
45,66
13
99435
302,44
5500
17,61
14
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
1,98
II
0,98
6
0,98
5
4
21-30
zem
11-20
1-10
Ra-
60 OS
3
Gat.
pan.
40 TP
Wiek
rębn.
I
- 391 -
51290
150,76
710
3,22
15
121-140
VII
VIII
16915
52,18
16
141 i
wyżej
38630
165,47
17
KO
27575
104,19
18
KDO
19
Bud.
przer.
1068710
4591,98
85725
329,47
2085
7,10
785
2,96
20
2495
Razem
1
specjalne (S)
Gospodarstwo
80 AK
40 OL.S
80 OL
60 OL
80 BRZ
140 JS
80 JW
1,22
1,49
140 DB.S
140 DB.B
2,20
80 ŚW
110 MD
69,75
110 SO
1-10
2
3
100 SO
Gat.
pan.
4
Wiek
rębn.
I
0,80
1,85
4,13
550
175
445
1,46
5,04
210
165
365
2,87
3,52
5,09
60
2365
11,41
965
5,63
155
1,40
75
81-90
91-100
101-120
1805
10,07
17
18
KDO
19
Bud.
przer.
497720
1707,37
20395
20
77,76
Razem
12,63
19,08
930
740
8595
15935
51,08
0,34
7,01
1185
2,96
350
4,39
3,12
69,49
13610
350
940
3,42
1,86
855
7770
1190
0,34
6,76
1395
255
1,86
5810
26,75
5290
7,01
1395
4,53
2530
800
34,95
1190
460
2,83
740
1,02
1205
5,62
38240
124,97
2345
11,37
340
3,00
8370
25,15
1590
3,93
16
KO
340
270
0,60
21210
51,22
17785
51,79
430
15
1,88
VIII
141 i
wyżej
1,93
16,00
6490
17,67
79710
228,91
9060
14
29,93
130
1355
8,81
51135
137,83
2590
13
9,26
805
3,56
50000
137,55
4145
12
14,60
0,49
3,70
73160
212,02
2445
11
7,48
4,53
400
1,53
805
1,56
38000
121,82
180
10
0,76
121-140
VII
1,93
280
145
15,78
3,58
1395
4,03
0,67
87425
71-80
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
105
47835
281,33
9
51-60
V
2,41
38255
179,09
585
8
2,56
41-50
IV
105
7860
152,34
185
7
1,20
31-40
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
2,41
3160
50
54,30
725
66,64
6
0,96
21-30
5
9,13
11-20
II
[Tabela VI] Nadleśnictwo Konstantynowo. Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku wg gospodarstw i grup gatunków
panujących o tym samym wieku rębności
- 392 -
lasy ochronne
(O)
1
100 LP
0,59
0,79
80 JW
100 WZ
13,80
140 DB.B
1,98
940
135
233,08
11
158,67
12
297,10
14
105,49
15
29,08
16
10,07
17
47,14
18
KDO
19
Bud.
przer.
65
4330
11,33
20
Razem
4,22
3,40
58,93
45,46
13135
82,41
2095
15,46
1245
5,93
611865
2229,59
304700
1256,95
603670
2107,93
1,33
335
185
3435
0,89
6590
18,78
330
1,05
21585
59,75
325
1815
6,06
27460
80,36
1310
36020
18735
9990
14955
2335
24,06
153470
645,20
3255
32,04
465
99,71
7330
45,87
8195
37,39
1805
465
13,59
420
1,94
2255
7,34
9960
4,08
3,28
3800
12,62
2850
10,79
39695
1,44
0,85
71630
198,79
33955
110,01
104240
0,95
170
0,95
170
110
6165
22,00
765
2,63
1245
78055
209,92
18080
48,39
61390
1,74
1570
88940
248,51
30355
97,88
55740
110
5440
24,88
235
1,14
9110
29,66
1135
3,64
36925
114,99
30400
104,83
78730
176,11
80
0,79
13
121-140
KO
0,95
1410
12,19
91,17
59,09
140 DB.S
610
235
55
12,15
2,00
4,68
16,41
810
4,63
110 BK
40
2,64
330
73600
233,99
28585
101,07
48275
870
104350
341,28
51195
180,90
93045
375
92480
347,12
80455
333,74
50690
4,36
100 DG
32,60
166,20
10
1,57
34235
156,24
13890
69,43
46085
183,03
250
30
101-120
VIII
141 i
wyżej
70
290
7,31
91-100
VII
0,44
303,14
81-90
VI
70
195,27
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
0,44
235
65
4015
9
51-60
0,73
8
41-50
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
9,81
7
31-40
1,43
II
2,42
80 ŚW
13840
6,03
100,16
4425
4010
2730
129,95
33,60
9070
68,62
6
21-30
106,51
4945
107,41
110 MD
100 MD
82,81
110 SO
74,66
5
4
22,41
3
11-20
1-10
100 SO
zem
Ra-
2
Gospodarstwo
Gat.
pan.
40 TP
Wiek
rębn.
I
- 393 -
zrębowe - lasy
gospodarcze
(GZ)
1
Gospodarstwo
Gat.
pan.
1985
365
80 ŚW
110 SO
46,35
6020
1950
3400
30,33
35930
307,86
74,50
2870
78,59
15
13025
55,81
315
463,55
20,02
zem
100 SO
238,36
0,96
2765
11,45
10650
50,92
87625
444,55
18975
69,15
20875
83,37
225190
1,64
26320
82,19
6685
21,74
185715
652,17
514,74
4585
11,31
1820
7,40
9420
41,10
17420
389,30
50
0,31
12085
35,75
175
1,32
14420
48,17
430,05
975
2,96
7480
23,10
3320
9,54
1085
4,87
7840
12
28,27
145
0,89
1260
2,81
1705
4,45
920
4,58
3650
13
10,54
437,99
6470
16,11
725
4,53
5070
14
18,85
125,24
690
15
2,12
121-140
68,21
16
84,06
7050
34,07
375
2,85
18
KDO
19
Bud.
przer.
655
3,81
11865
48,77
3555
16,16
1470
16,49
92465
456,64
7575
28,27
78470
392,25
1615
6,72
60160
20
298,10
Razem
27045
84,11
7030
23,93
149685
1,18
32555
97,72
5855
19,84
121115
27580
78,48
12215
41,39
143765
31030
88,46
6370
19,99
126105
4,27
19380
52,76
7260
23,78
148435
2435
7,38
43360
21410
31275
22380
380
8,05
196055
771,14
83225
391,12
1355330
5584,95
380
343,73
1,55
1,55
169,88
80
0,70
2570
15,04
485
2,29
705
4,14
1920
17
18,99
KO
4275
915,26
101-120
VIII
141 i
wyżej
17,78
170
91-100
VII
4275
290
115
1,09
395
1,90
65
0,45
10950
43,20
600
3,06
11365
81-90
VI
17,78
1,39
2220
2095
16610
71,09
230
1,05
14680
73,19
65,63
17550
11
55,62
805
5210
10
21,85
2,51
51,22
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
810
5055
9
24,85
51-60
IV
4,21
4850
8
27,79
41-50
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
0,63
8,39
475
12,13
3,89
25
1105
8,19
12285
63,24
0,26
185
180
5540
1,68
2715
115
50,21
1325
220
8590
49,35
5975
7
37,81
31-40
7,46
II
1,39
7155
6,62
48,52
995
35
25,15
18,93
1,84
62,95
6
31,16
5
17,53
2,72
4
21-30
11-20
1-10
Ra-
100 LP
40 WB
60 OS
40 TP
80 AK
40 OL.S
80 OL
60 OL
80 BRZ
80 GB
2
3
140 JS
Wiek
rębn.
I
- 394 -
1
zrębowo przerębowo lasy
gospodarcze
(GPZ)
2
Gospodarstwo
3
Gat.
pan.
1,54
80 OL
9,81
3,14
110 SO
100 MD
7,72
1,12
80 ŚW
110 BK
110 MD
18,17
15
zem
100 SO
109,89
Ra-
40 TP
80 AK
7,49
9
695
71-80
81-90
101-120
10
119,87
12
108,45
13
14
935
7,38
15
121-140
VII
VIII
16
141 i
wyżej
31,31
17
KO
11,73
18
KDO
19
Bud.
przer.
20
2115
Razem
93,00
3500
1175
6335
26,37
2630
10725
3,59
205
5
150
690
10,38
1,18
8,41
1,05
560
2,48
260
1,41
355
4,25
295
0,90
1260
915
495
355
1,30
25595
72,43
39150
123,39
39795
2,61
39215
125,18
33810
110,09
39940
123,64
850
3,46
315
6,25
925
20665
68,31
31270
98,28
35300
113,18
2,52
14380
47,11
15580
49,92
34280
108,62
2065
12055
48,78
37335
140,19
40435
155,32
95
0,40
270
1,22
1015
39850
120,13
2910
10,50
37400
81,24
550
1,81
8205
26,11
18710
49,34
27690
5805
16,45
1140
3,43
2435
6270
3290
11,38
1945
13,90
2760
10515
47,71
2360
25,30
1960
10,67
3345
22,58
171300
607,43
200815
765,50
287500
1221,16
1400
4,62
1815
8,85
1,54
2140
22,55
210
4,26
13,86
1955
8,52
5675
27,37
14665
66,88
175
1130
410
0,67
285
3,55
2,13
215
595
2,04
1,43
6,69
0,88
210
480
11,66
0,88
115
365
1,44
11
365
0,43
29,05
2,69
91-100
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
VI
6,84
43,83
1,76
8
51-60
V
60
120
41-50
IV
60
7
31-40
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
0,75
II
0,75
6
21-30
59,68
4820
133,69
1,24
2,14
5
4
2,25
11-20
1-10
80 BRZ
140 DB.C
140 DB.B
140 DB.S
Wiek
rębn.
I
- 395 -
1
Gospodarstwo
zem
Ra-
40 JKL
60 OS
40 TP
80 AK
80 OL
80 BRZ
80 GB
140 JS
80 JW
80 KL
140 DB.C
92,92
1,10
8,00
6275
205,27
14,02
20015
165,86
230,35
140,61
915
3,64
109,48
195
76,36
19,64
1675
5,81
1330
5,90
740
6,01
9355
17
38,64
31,86
19
315
2,07
2415
13,37
7960
37,96
2095
15,79
29710
146,74
6135
22,68
10515
58,83
165
1,91
740
3,56
3070
10,15
1155
12,75
79085
20
429,95
19200
113,67
63155
41650
67270
91115
74785
45850
35800
27730
6630
26410
7955
533840
2236,13
185
123,75
1060
5,23
4135
18
14,90
Razem
185
298,36
115
1,82
3030
14,18
6630
16
19,64
Bud.
przer.
1,18
228,54
3280
12,20
180
0,88
3760
0,53
2345
5,06
685
855
2,03
20785
15
56,48
KDO
1,18
95
220
141,01
985
5,33
350
1,21
5770
14,37
565
24,51
2,36
9,36
2125
1895
2295
2,33
515
1700
7,94
1,92
4,60
910
4200
14
12,55
3,67
1320
13
4,31
245
5110
12
20,78
1,08
6235
11
19,66
121-140
KO
1805
0,69
1,38
258,45
101-120
VIII
141 i
wyżej
610
1210
4,94
3685
91-100
VII
10,80
6,27
1285
8,12
1200
90
4775
24,30
160
81-90
VI
2,57
155
405
0,75
4665
1,99
4010
7,32
25,94
1015
30,21
355
110
8,83
280
1280
10
4,00
460
0,83
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
1,04
105
4,32
6440
9
23,61
51-60
IV
2,52
6160
8
30,82
41-50
60
8,79
2105
7
17,27
31-40
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
1,21
II
0,70
5,60
1,60
3875
1455
140 DB.B
6
42,49
5
80,94
4
21-30
11-20
1-10
43,86
Gat.
pan.
2
3
140 DB.S
Wiek
rębn.
I
- 396 -
1
przebudowy lasy
gospodarcze
(R)
Gospodarstwo
Gat.
pan.
Ra-
60 OS
40 TP
80 AK
40 OL.S
80 OL
60 OL
80 BRZ
80 GB
140 JS
140 DB.S
80 ŚW
110 MD
110 SO
2
3
100 SO
Wiek
rębn.
11-20
5
1-10
4
I
20,13
400
1640
6,60
2,52
1380
65
5,39
13,65
565
7
3,96
31-40
1,21
6
21-30
II
41,96
43,70
485
1600
470
1,35
5,75
1785
23,31
1865
5,07
8860
12
26,89
2665
10,09
28945
106,44
6595
24,67
20290
65,56
20175
20
77,00
86,70
1995
144,87
5,83
1590
102,75
5360
12,66
45,00
410
1,87
1850
20,39
48005
195,12
580,34
2085
7,10
5265
20,32
2695
8,82
470
4,22
13255
43,29
875
5715
25,93
100
30065
0,89
2790
1335
144,21
100
7,12
710
17,17
625
6,45
0,89
2970
14,94
3,22
3,23
4,49
700
68,24
19
875
6,55
970
18
4,49
3180
14,56
5000
2,27
2,77
17
415
16
Razem
415
15
Bud.
przer.
1,30
6105
18,59
4420
14
14,19
KDO
1,30
11735
38,94
2490
13
8,09
121-140
KO
625
260
2755
1,98
101-120
VIII
141 i
wyżej
625
210
7,66
91-100
VII
1,57
1,49
10,54
475
6875
1440
2,30
34,02
4995
17,46
7,05
1355
81-90
VI
1,57
130
11
0,61
2,73
4915
7,76
195
10
1,18
24,04
71-80
V
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
390
3710
9
23,26
51-60
IV
1,78
8
41-50
III
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 397 -
Łącznie
1
Gospodarstwo
2
zem
Wiek
rębn.
3
Gat.
pan.
11-20
5
909,92
29065
1-10
4
515,83
330
I
77445
641,94
6
1705
21-30
II
169920
828,26
7
2345
31-40
388370
1566,26
8
8900
41-50
III
362625
1248,64
9
7935
51-60
71-80
81-90
V
91-100
101-120
VI
317020
1090,90
10
16490
370120
1189,25
11
39220
337450
1025,64
12
23365
299530
871,65
13
28785
329575
970,81
14
13410
Powierzchnia zalesiona w ha / miąższość w m3
61-70
IV
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
- 398 -
116720
334,86
15
3500
121-140
VII
VIII
38000
116,93
16
141 i
wyżej
59490
303,70
17
KO
30335
115,92
18
KDO
19
Bud.
przer.
2925995
11730,51
20
145655
Razem
- 399 -
Załącznik nr 8
Tabela nr VII: Powierzchniowa i miąższościowa tabela klas
wieku wg stref uszkodzenia lasu i gatunków panujących
- 417 -
Załącznik nr 9
Tabela nr VIIIa: Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego
rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i
stref uszkodzenia - przyrost tablicowy
40
90
2505
4730
6650
40
30
185
6515
10
110
4300
30
35
110
4080
5
40
485
10
75
10
5
55
3225
20
35
30
25
10
10
3105
W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego: 35910 m3
Razem
3465
10
JKL
LP
45
5
OS
WB
230
240
TP
45
45
5
245
AK
15
270
165
180
OL
155
40
230
435
240
35
100
BRZ
90
GB
95
JS
190
15
JW
40
25
KL
55
70
5
5
10
DB.C
130
20
65
DB.B
85
20
20
130
5
15
81-90
91-100
101-120
VI
3410
5
20
25
15
300
5
11
3040
2655
30
15
30
30
335
10
5
12
2200
VII
13
650
45
395
210
121-140
Bieżący roczny przyrost miąższości w m3
9
3345
71-80
DB.S
20
75
8
3380
61-70
5
20
120
7
5980
51-60
5
345
6
5610
41-50
BK
65
5
5
3535
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
5
130
4
2435
21-30
II
DG
60
3
1950
11-20
100
2
45
1-10
I
ŚW
OL.S
- 419 -
40
140
100
14
141 i
wyżej
VIII
15
335
170
10
10
20
125
KO
16
KDO
45
45
17
Bud.
przer.
18
42795
5
10
45
5
720
85
95
1215
1840
50
785
15
25
35
55
1725
80
5
815
140
35045
Razem
100
0,01
0,02
0,11
0,01
1,68
0,2
0,22
2,84
4,3
0,12
1,83
0,04
0,06
0,08
0,13
4,03
0,19
0,01
1,9
0,33
19
81,89
Procent
[Tabela VIIIa] Obręb Konstantynowo. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków
panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy
MD
SO
1
Gatunek panujący
1770
2395
2715
125
80
15
290
5735
50
5
50
205
2505
10
10
25
145
215
25
155
7
1920
51-60
2010
50
15
105
225
110
5
90
15
5
30
8
1360
61-70
81-90
91-100
101-120
VI
2240
25
150
280
10
240
25
5
180
5
1910
25
120
25
30
65
5
5
100
10
1535
11
715
100
30
70
25
490
125
10
10
10
85
15
955
1210
12
VII
13
615
450
110
55
121-140
Bieżący roczny przyrost miąższości w m3
9
1320
71-80
W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego: 20040 m3
Razem
90
15
OS
WB
15
TP
140
10
95
35
AK
360
OL
510
350
50
30
BRZ
170
35
175
165
10
5
255
25
5
6
4580
41-50
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
GB
JS
130
20
120
5
1405
31-40
5
5
II
WZ
JW
KL
DB.C
30
315
175
DB.S
DB.B
30
5
4
1145
21-30
BK
20
15
5
3
1410
11-20
15
2
1-10
I
ŚW
DG
- 420 -
160
160
14
141 i
wyżej
VIII
15
405
30
20
145
30
180
KO
16
280
85
20
175
KDO
17
Bud.
przer.
18
24755
125
75
160
165
1595
2135
95
1040
5
10
5
30
50
2460
210
70
165
16360
Razem
100
0,5
0,3
0,65
0,67
6,44
8,62
0,38
4,2
0,02
0,04
0,02
0,12
0,2
9,94
0,85
0,28
0,67
19
66,1
Procent
[Tabela VIIIa] Obręb Podłoziny. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków panujących i
stref uszkodzenia - przyrost tablicowy
MD
SO
1
Gatunek panujący
180
4275
5860
7445
12385
50
45
50
30
390
9020
10
20
25
255
395
115
165
6310
80
50
215
660
40
210
5
5
20
160
15
6320
30
190
765
20
315
35
10
235
5135
25
140
60
30
95
5
5
125
10
10
4640
W tym spodziewany przyrost w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego: 55950 m3
Razem
LP
10
310
170
20
OS
JKL
255
TP
60
45
535
WB
10
5
410
AK
15
260
75
OL.S
590
OL
750
505
85
30
BRZ
265
35
230
355
50
JS
GB
5
20
WZ
25
5
385
JW
5
195
KL
DB.C
30
400
15
25
20
305
25
45
81-90
91-100
101-120
VI
4125
5
100
50
95
15
325
5
11
3530
3865
155
25
40
40
420
10
15
5
12
3155
VII
45
845
110
265
1265
13
121-140
Bieżący roczny przyrost miąższości w m3
9
4665
71-80
DB.S
20
80
30
8
4740
61-70
5
30
120
7
7900
51-60
5
350
6
10190
41-50
BK
85
125
5
4940
31-40
Drzewostany w klasach i podklasach wieku
III
IV
V
5
135
4
3580
21-30
II
DG
75
3
3360
11-20
115
2
50
1-10
I
ŚW
DB.B
- 421 -
40
300
260
14
141 i
wyżej
VIII
15
740
170
40
20
10
165
30
305
KO
16
45
325
85
20
175
KDO
17
Bud.
przer.
18
67550
5
10
170
80
880
250
95
2810
3975
145
1825
5
25
30
65
105
4185
290
5
885
305
51405
Razem
100
0,01
0,01
0,25
0,12
1,3
0,37
0,14
4,16
5,88
0,21
2,7
0,01
0,04
0,04
0,1
0,16
6,2
0,43
0,01
1,31
0,45
19
76,1
Procent
[Tabela VIIIa] Nadleśnictwo Konstantynowo. Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wg gatunków
panujących i stref uszkodzenia - przyrost tablicowy
MD
SO
1
Gatunek panujący
- 423 -
Załącznik nr 10
Tabela nr XVI Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów
zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach
gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów cięć i gatunków
panujących oraz klas i podklas wieku
2
Trzebieże późne
8,25
DB.S
OL.S
3,61
TP
ŚW
MD
SO
II
8,77
1,77
14,23
13,49
11,47
8,71
2
3,92
205,1
6
31-40
7
41-50
III
8
51-60
9
61-70
IV
10
71-80
11
81-90
V
12
91100
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
0,71
29,29
8,65
7,8
1,18
3,64
2,61
121,71 637,26 745,82 505,97 525,94 441,52 262,36
116,53 317,46 269,46
0,26
Razem
1,68
OL
AK
37,54
BRZ
OL.S
5,63
29,32
JS
9,5
8,85
8,41
0,7
10,88
8,67
87,48 221,46
3,93
3,93
5
21-30
JW
DB.S
BK
ŚW
MD
SO
241,53
6,62
OL
Razem
9,02
13,46
BRZ
11,99
0,98
BK
JS
15,28
ŚW
4
174,2
11-21
1,73
3
1-10
I
MD
SO
1
Trzebieże wczesne
Czyszczenia
Gatunek panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Konstantynowo
1,81
185,94
13
101120
VI
7,76
14
121 i
wyżej
VII
6,62
13,46
9,02
11,99
12,18
0,98
15,28
1,73
174,2
46,92
8,77
3434,28
703,45
3,61
9,03
3,45
61,27
42,81
17,1
0,7
28,44
2
12,33
8,67
514,04
245,46
15
Razem
Zestawienie zbiorcze powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych opisu taksacyjnego wg rodzajów
cięć i gatunków panujących oraz klas i podklas wieku
- 425 -
Razem trzebieże
2
1
18,28
7
1,14
41-50
6,42
9,1
10
1,05
71-80
1,18
9,64
6,44
2,96
6,96
3,01
2,03
36,22
12
91100
9,5
5,63
JS
32,66
17,74
3,99
37,54
OL
31,29
9,36
31,74
42,21
27,71
29,32
20,63
0,88
13,97
7,8
BRZ
10,02
2,29
1,41
8,65
GB
24,68
1,93
JW
14,36
2,52
0,7
KL
25,45
18,28
1,14
29,29
9,1
1,05
1,18
3,64
4,09
32,86
2,36
22,81
1,87
11,05
2
3,92
0,71
DB.C
8,85
8,41
1,08
10,88
8,67
6,96
5,98
2,61
3,01
2,03
36,22
87,48 221,46 326,81 637,26 745,82 505,97 525,94 441,52 262,36
DB.B
DB.S
BK
ŚW
MD
SO
7,01
4,09
32,86
2,36
22,81
5,98
11
81-90
V
7,96 176,32 772,16 817,67 614,45 612,42 460,03 303,62
JKL
Razem
1,73
WB
TP
AK
3,99
OL.S
17,74
17,06
OL
32,66
9,36
31,74
42,21
27,71
20,63
11,19
14,36
JS
0,88
13,97
9
61-70
BRZ
1,93
JW
10,02
2,29
8
1,41
51-60
GB
2,52
KL
13,98
2,34
6
31-40
IV
1,87
7,96
5
21-30
III
DB.C
4
11-21
II
1,08
3
1-10
I
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
DB.B
DB.S
BK
Gatunek panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Konstantynowo
- 426 -
5,4
6,06
59,31
3,28
1,81
185,94
261,8
5,4
6,06
59,31
13
3,28
101120
VI
0,6
21,03
7,76
29,39
0,6
21,03
14
121 i
wyżej
VII
6,88
136,81
188,52
11,72
114,27
2,63
2,52
4,78
7,74
196,96
8,88
59,25
17,44
3948,32
4055,82
1,18
1,73
7,96
19,04
13,43
75,54
145,71
11,72
97,17
1,93
2,52
4,78
7,74
168,52
15
Razem
8
51-60
9,64
9
61-70
IV
6,44
10
71-80
12
91100
9,1
1,05
1,18
3,64
1,18
JKL
7,01
32,66
17,74
31,74
9,64
3,99
6,44
4,09
32,86
2,36
22,81
2,96
6,96
5,98
2,61
3,01
2,03
36,22
105,16 104,35
49,37
W d-stanach niezg. z GTD
62,94
69,88
24,17
79,92
81,46
64,83
85,37 101,08
573,8 713,58 447,62 446,51
70,95 128,48
252,9 175,63 311,89
27,72
68,81
2,03
62,15
363,5 239,44
358,06 329,35 445,78 772,16 817,67 614,45 612,42 460,03 303,62
1,73
8,77
8,19
31,29
WB
0,26
11,57
1,68
TP
OL.S
37,54
AK
6,62
OL
42,21
9,02
22,96
BRZ
27,71
20,63
0,88
13,97
9,36
10,02
2,29
7,8
GB
24,68
JS
29,32
1,93
0,7
5,63
JW
14,36
2,52
25,45
18,28
KL
11,99
11,05
1,41
8,65
1,87
12,78
1,14
29,29
DB.C
19,13
DB.S
2
3,92
0,71
1,08
0,98
BK
8,41
DB.B
10,4
15,28
ŚW
Ogółem
2,96
11
81-90
V
261,68 221,46 326,81 637,26 745,82 505,97 525,94 441,52 262,36
MD
SO
7
7,01
41-50
III
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
116,53 325,42 445,78 772,16 817,67 614,45 612,42 460,03 303,62
1,18
Razem
JKL
8,77
6
8,19
31-40
1,73
II
WB
0,26
11,57
5
1,68
21-30
TP
4
11-21
AK
3
1-10
I
W d-stanach cz. zg. z GTD
W d-stanach zg. z GTD
W tym:
Łącznie
2
1
OL.S
Gatunek panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Konstantynowo
- 427 -
5,7
62,86
193,24
261,8
5,4
6,06
59,31
3,28
1,81
185,94
261,8
13
101120
VI
1,74
15,51
12,14
29,39
0,6
21,03
7,76
29,39
14
121 i
wyżej
VII
1,18
1,73
11,57
28,07
16,88
389,84
884,64
3730,25
5004,73
1,18
1,73
11,57
28,07
23,5
150,27
197,54
11,72
126,26
2,63
2,52
4,78
7,74
209,14
9,86
74,53
19,17
4122,52
4759,27
15
Razem
2
1
Trzebieże późne
0,9
87
1,38
0,9
2,48
BK
1,57
MD
514,06
7
41-50
III
207,03
8
51-60
2,68
5,45
190,32
9
61-70
IV
184,72
10
71-80
146,5
11
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
ŚW
49,29
171,42
21,35
16,48
SO
271,39
OS
Razem
2,04
AK
92,14
OL
12,19
3,98
BRZ
16,78
22,9
70,53
6,51
JS
0,95
0,95
JW
13,35
WZ
6,84
DB.B
41,66
5,63
DB.S
1,65
3,59
0,59
BK
0,48
1,85
108,72
ŚW
75,54
181,96
1,85
6
31-40
13,86
0,9
13,29
5
21-30
II
MD
SO
Razem
OL
4,64
BRZ
50,72
DB.S
5,6
1,94
JS
1,76
4
104,01
11-20
ŚW
3
1-10
I
MD
SO
Rodzaj cięcia
Trzebieże wczesne
Czyszczenia
Gatunek
panujący
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Podłoziny
- 428 -
V
29,42
12
91-100
58,36
13
101-120
VI
5,23
14
121 i
wyżej
VII
5,16
0,9
7,02
1384,93
534,95
1,38
2,04
37,52
93,52
39,68
0,95
0,95
6,84
60,64
3,59
2,72
13,86
271,26
184,71
13,29
5,54
7,45
50,72
1,94
1,76
15
104,01
Razem
Razem trzebieże
2
1
6
2,08
2,12
31-40
10,64
7
33,51
41-50
5,8
8
21,32
51-60
9
10,34
61-70
IV
WB
AK
2,04
2,59
2,13
28,19
63,76
37,28
47,18
3,98
OL
12,19
6,51
BRZ
70,53
4,21
10,64
33,51
2,48
0,9
514,06
659,88
2,13
GB
0,95
18,86
22,9
JS
0,95
6,84
15,47
WZ
JW
KL
DB.C
DB.B
3,59
41,66
5,63
DB.S
1,65
ŚW
BK
15,43
136,29
MD
SO
0,59
7,46
TP
0,48
7,1
AK
118,84
2,59
OL
Razem
15,93
BRZ
28,19
4,21
63,76
30,7
GB
1,22
17,78
28,09
5,8
21,32
207,03
281,24
1,22
17,78
28,09
20,16
20,32
6,81
1,04
10,34
2,68
5,45
190,32
261,69
4,57
20,16
20,32
6,81
108,72
5
21-30
III
3,38
13,67
18,5
2,51
34,86
2,73
27,33
184,72
287,7
3,38
13,67
18,5
2,51
34,86
2,73
10
27,33
71-80
2,3
8,54
5,06
10,53
1,92
23,07
146,5
197,92
2,3
8,54
5,06
10,53
1,92
11
23,07
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
JS
75,54
4
11-20
II
1,04
3
1-10
I
KL
DB.C
DB.B
DB.S
Gatunek
panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Podłoziny
- 429 -
V
1,44
5,58
1,05
29,42
37,49
1,44
5,58
12
1,05
91-100
5,43
3,67
10,33
58,36
77,79
5,43
3,67
13
10,33
101-120
VI
VII
36,35
5,23
41,58
14
36,35
121 i
wyżej
13,66
143,23
254,89
11,78
121,41
0,95
0,95
1,04
4,65
10,51
226,06
8,75
3,62
20,88
1656,19
1964,13
7,46
11,67
11,62
105,71
161,37
11,78
81,73
1,04
4,65
3,67
15
165,42
Razem
W d-stanach niezg. z GTD
W d-stanach cz. zg. z GTD
W d-stanach zg. z GTD
W tym:
Łącznie
2
1
0,9
Ogółem
WB
OS
TP
AK
OL
0,9
0,9
14,92
96,79
162,39
274,1
17,27
61,33
73,2
138,71
273,24
1,38
2,04
12,19
67,02
77,05
146,19
290,26
7,46
7,1
2,59
37,28
47,18
79,34
92,64
487,9
659,88
2,13
28,19
4,21
70,53
63,76
11,15
BRZ
10,64
33,51
2,48
0,9
514,06
659,88
7
41-50
III
24,09
65,86
191,29
281,24
1,22
17,78
28,09
5,8
21,32
207,03
281,24
8
51-60
4,57
49,45
85,35
126,89
261,69
4,57
20,16
20,32
6,81
1,04
10,34
2,68
5,45
190,32
261,69
9
61-70
IV
50,71
86,3
150,69
287,7
3,38
13,67
18,5
2,51
34,86
2,73
27,33
184,72
287,7
10
71-80
31,5
80,6
85,82
197,92
2,3
8,54
5,06
10,53
1,92
23,07
146,5
197,92
11
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
GB
18,86
24,75
15,47
1,65
15,43
136,29
JS
5,6
7,46
7,1
290,26
6
31-40
0,95
0,95
6,84
II
WZ
JW
KL
DB.C
56,35
41,66
DB.B
DB.S
0,59
108,72
3,59
2,42
ŚW
1,38
271,39
5
21-30
BK
1,76
MD
92,14
4
11-20
179,55
3
1-10
I
SO
Razem
WB
OS
TP
Gatunek
panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Podłoziny
- 430 -
V
1,44
9,61
26,44
37,49
1,44
5,58
1,05
29,42
37,49
12
91-100
7,41
24,69
45,69
77,79
5,43
3,67
10,33
58,36
77,79
13
101-120
VI
VII
1,59
13,66
26,33
41,58
36,35
5,23
41,58
14
121 i
wyżej
7,46
1,38
11,67
388,8
706,65
1588,34
2683,79
7,46
1,38
11,67
13,66
156,52
260,43
11,78
128,86
0,95
0,95
1,04
4,65
10,51
276,78
8,75
5,56
22,64
1760,2
2499,08
15
Razem
2
Trzebieże późne
Trzebieże wczesne
3,61
1,38
TP
OS
171
2,28
MD
440,88
8,77
1,77
35,58
SO
588,85
2,3
AK
Razem
1,68
OL.S
208,67
13,48
OL
49,73
99,85
6,51
BRZ
29,97
0,95
28,25
28,53
22,06
2
5,57
13,86
292,1
6
31-40
JS
1,65
JW
II
WZ
6,84
50,51
DB.B
16,51
9
DB.S
0,48
ŚW
3,59
8,67
MD
5,78
1,85
3,93
330,18
5
21-30
BK
163,02
SO
423,49
6,62
Razem
0,9
13,66
BRZ
OL.S
17,59
JS
26,75
58,97
DB.S
0,9
0,98
BK
OL
3,49
17,22
4
278,21
11-20
ŚW
3
1-10
I
MD
SO
1
Czyszczenia
Gatunek
panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo
1151,32
7
41-50
III
952,85
8
51-60
5,45
696,29
9
61-70
IV
3,64
710,66
10
71-80
2,61
588,02
11
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
- 431 -
V
291,78
12
91-100
1,81
244,3
13
101-120
VI
VII
12,99
14
121 i
wyżej
15,79
4819,21
1238,4
1,38
3,61
11,07
3,45
98,79
136,33
56,78
0,95
1,65
6,84
89,08
5,59
15,05
22,53
785,3
430,17
6,62
26,75
14,56
19,44
62,9
0,98
17,22
3,49
15
278,21
Razem
Razem trzebieże
2
1
7,96
6
4,46
31-40
7
30,19
41-50
36,43
1,05
10
1,18
71-80
GB
0,95
44,31
28,53
JS
4,21
25
15,82
9,36
27,44
1,93
JW
WZ
1,04
24,31
2,68
7,8
5,45
696,29
876,14
0,88
1,65
23,61
1,41
8,65
952,85
1098,91
4,57
9,64
24,15
2,52
51,79
3,62
30,19
1151,32
1432,04
1,22
35,52
62,53
KL
6,84
26,52
2
5,57
16,14
463,1
295,16
2,13
7,01
59,83
DB.C
DB.B
3,59
9
50,51
16,51
0,48
ŚW
330,18
DB.S
8,67
MD
7,96
BK
163,02
SO
Razem
1,18
7,1
TP
9,19
2,59
AK
JKL
6,42
OL.S
WB
32,99
OL
60,85
91,47
41,89
BRZ
9,36
27,44
25
JS
4,21
1,93
JW
GB
1,04
KL
4,87
57,67
4,6
1,08
36,43
1,05
1,18
3,64
710,66
900,12
9,82
17,76
51,36
4,87
57,67
4,6
0,88
2,52
DB.C
15,82
2,68
7,8
24,31
9
61-70
1,08
16,06
1,41
8,65
23,61
8
51-60
IV
DB.B
3,62
5
21-30
III
51,79
4
11-20
II
DB.S
3
1-10
I
5,06
17,49
1,92
29,05
2,61
588,02
657,95
5,26
8,54
5,06
17,49
1,92
29,05
11
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
BK
ŚW
Gatunek
panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo
- 432 -
V
8,59
2,03
37,27
291,78
341,11
1,44
8,59
2,03
37,27
12
91-100
10,83
9,73
69,64
3,28
1,81
244,3
339,59
10,83
9,73
69,64
3,28
13
101-120
VI
0,6
57,38
12,99
70,97
0,6
57,38
14
121 i
wyżej
VII
12,04
47,82
23,5
235,68
0,95
3,58
3,56
9,43
18,25
423,02
17,63
62,87
38,32
5604,51
6019,95
1,18
9,19
19,63
30,66
13,43
181,25
307,08
23,5
178,9
1,93
3,56
9,43
11,41
333,94
15
Razem
Łącznie
0,9
17,7
0,98
75,48
ŚW
BK
DB.S
9,19
1,18
JKL
1,38
OS
7,1
11,36
8,19
68,57
WB
11,57
TP
1,68
2,3
6,62
OL.S
49,73
AK
40,23
OL
71,86
2,13
7,01
60,85
4,21
99,85
91,47
20,17
BRZ
25
GB
44,31
30,38
JS
15,82
1,22
35,52
59,83
4,57
9,64
24,15
62,53
9,36
27,44
1,93
0,95
WZ
JW
24,31
2,68
7,8
5,45
696,29
1,04
1,65
23,61
1,41
8,65
952,85
876,14
2,52
51,79
3,62
30,19
1151,32
1098,91
4,57
9,64
24,15
9
62,53
61-70
KL
26,52
2
5,57
16,14
463,1
1432,04
1,22
35,52
8
59,83
51-60
IV
0,88
6,84
54,44
3,59
9
330,18
736,04
2,13
7,01
60,85
7
91,47
41-50
III
9,82
17,76
51,36
4,87
57,67
4,6
1,08
36,43
1,05
1,18
3,64
710,66
900,12
9,82
17,76
10
51,36
71-80
5,26
8,54
5,06
17,49
1,92
29,05
2,61
588,02
657,95
5,26
8,54
11
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
DB.C
17,59
12,16
MD
DB.B
441,23
SO
Razem
596,81
7,1
1,18
208,67
1,38
OS
JKL
11,57
TP
11,36
8,19
68,57
6
71,86
31-40
9,19
2,3
AK
II
WB
1,68
49,73
5
99,85
21-30
OL.S
13,48
4
OL
3
11-20
6,51
2
1
1-10
I
BRZ
Gatunek
panujący
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo
- 433 -
V
1,44
8,59
2,03
37,27
291,78
341,11
1,44
12
91-100
10,83
9,73
69,64
3,28
1,81
244,3
339,59
13
101-120
VI
0,6
57,38
12,99
70,97
14
121 i
wyżej
VII
1,18
9,19
1,38
23,24
41,73
23,5
306,79
457,97
23,5
255,12
0,95
3,58
3,56
9,43
18,25
485,92
18,61
80,09
41,81
5882,72
7258,35
1,18
9,19
1,38
23,24
41,73
16,88
280,04
15
443,41
Razem
4
632,16
W d-stanach niezg. z GTD
14,92
201,95
0,9
0,9
11-20
415,29
3
1-10
I
W d-stanach cz. zg. z GTD
2
Ogółem
Gatunek
panujący
W d-stanach zg. z GTD
W tym:
1
Rodzaj cięcia
Nadleśnictwo Konstantynowo
110,7
177,55
314,34
5
602,59
21-30
II
129,96
148
458,08
6
736,04
31-40
149,22
221,12
1061,7
7
1432,04
41-50
III
48,26
145,78
904,87
8
1098,91
51-60
130,91
170,72
574,51
9
876,14
61-70
IV
115,54
187,38
597,2
10
900,12
71-80
59,22
149,41
449,32
11
657,95
81-90
Powierzchnia (ha)* wg klas i podklas wieku
- 434 -
V
3,47
71,76
265,88
12
341,11
91-100
13,11
87,55
238,93
13
339,59
101-120
VI
3,33
29,17
38,47
14
70,97
121 i
wyżej
VII
778,64
1591,29
5318,59
15
7688,52
Razem
- 435 -
Załącznik nr 11
Tabela nr XVII Zestawienie użytków głównych
zaprojektowanych na I 10-lecie dla nadleśnictwa
w tym: użytki rębne
w rezerwatach
Razem użytki rębne
B. Nie zaliczone
na poczet przyjętego
etatu
1. uprzątnięcie płazowin
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów
3. pozostałe
Razem nie zaliczone
Łącznie użytki rębne ze
spodziew. przyrostem
Spodziewany przyrost
5% miąższości użytków
rębnych
1
I. Użytki rębne:
A. Zaliczone na poczet
przyjętego etatu
Kategoria
cięć
Powierzchnia - ha
681,14
6,35
6,35
1082,63
6,35
674,79
674,79
3
6,35
1076,28
1076,28
2
cięcia*
(manipulacyjna)
142078
207
151
56
141871
6756
135115
4
So. Md
5
Św
103
24
24
79
4
75
12130
159
15
28
116
11971
570
11401
7
Bk
Gb
8
88
88
4
84
9
88
88
4
84
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
Strona 1 z 2
6
Jd. Dg
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
8663
3
3
8660
412
8248
10
Brz
Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Konstantynowo (09-11-1)
Tabela nr XVII
do odnowienia
4513
26
26
4487
214
4273
11
Ol
8374
40
40
8334
397
7937
12
Os. Tp.
Wb. Lp. in.
176037
459
195
108
156
175578
8361
167217
13
Razem
cięć
6087,36
5004,73
245,46
4759,27
2
681,14
3
X
X
4
So. Md
* dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej bez uwzględniania
powtórzeń (nawrotów) w 10-leciu
w tym: uż. przedrębne
w rezerwatach
Ogółem użytki główne
(I+II)
w tym: w rezerwatach
1
II. Użytki przedrębne
A. Czyszczenia
B. Trzebieże
Razem użytki przedrębne
Kategoria
cięcia*
(manipulacyjna)
Powierzchnia - ha
do odnowienia
X
X
5
Św
X
X
7
Bk
Gb
X
X
8
X
X
9
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
Strona 2 z 2
X
X
6
Jd. Dg
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
X
X
10
Brz
X
X
11
Ol
X
X
12
Os. Tp.
Wb. Lp. in.
343037
167000
13
Razem
w tym: użytki rębne
w rezerwatach
Razem użytki rębne
B. Nie zaliczone
na poczet przyjętego
etatu
1. uprzątnięcie płazowin
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów
3. pozostałe
Razem nie zaliczone
Łącznie użytki rębne ze
spodziew. przyrostem
Spodziewany przyrost
5% miąższości użytków
rębnych
1
I. Użytki rębne:
A. Zaliczone na poczet
przyjętego etatu
Kategoria
cięć
1166,94
17,89
17,89
2054,22
17,89
1149,05
1149,05
3
199653
508
191
553
24
Strona 1 z 2
36550
258
15
57
36292
1728
34564
7
Bk
Gb
2019
2019
96
1923
8
9
541
541
26
515
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
56
24
529
25
504
6
Jd. Dg
186
5
Św
261
199145
9483
189662
4
So. Md
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
20462
151
53
98
20311
967
19344
10
Brz
Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
17,89
2036,33
2036,33
2
cięcia*
(manipulacyjna)
Powierzchnia - ha
Nadleśnictwo Konstantynowo (09-11)
Tabela nr XVII
do odnowienia
16821
45
45
16776
799
15977
11
Ol
11342
40
40
11302
538
10764
12
Os. Tp.
Wb. Lp.
in.
287942
1026
304
137
585
286916
13663
273253
13
Razem
9742,74
7688,52
430,17
7258,35
2
1166,94
3
X
X
4
So. Md
X
X
5
Św
* dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej bez uwzględniania
powtórzeń (nawrotów) w 10-leciu
w tym: uż. przedrębne
w rezerwatach
Ogółem użytki główne
(I+II)
w tym: w rezerwatach
1
II. Użytki przedrębne
A. Czyszczenia
B. Trzebieże
Razem użytki przedrębne
Kategoria
cięć
cięcia*
(manipulacyjna)
Powierzchnia - ha
do odnowienia
X
X
7
Bk
Gb
X
X
8
X
X
9
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
Strona 2 z 2
X
X
6
Jd. Dg
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
X
X
10
Brz
X
X
11
Ol
X
X
12
Os. Tp.
Wb. Lp.
in.
547942
260000
13
Razem
w tym: użytki rębne
w rezerwatach
Razem użytki rębne
B. Nie zaliczone
na poczet przyjętego
etatu
1. uprzątnięcie płazowin
2. uprzątnięcie nasienników i przestojów
3. pozostałe
Razem nie zaliczone
Łącznie użytki rębne ze
spodziew. przyrostem
Spodziewany przyrost
5% miąższości użytków
rębnych
1
I. Użytki rębne:
A. Zaliczone na poczet
przyjętego etatu
Kategoria
cięć
Powierzchnia - ha
485,80
11,54
11,54
971,59
11,54
11,54
474,26
474,26
960,05
960,05
3
2
cięcia*
(manipulacyjna)
57575
301
40
261
57274
2727
54547
4
So. Md
5
Św
450
450
21
429
24420
99
29
70
24321
1158
23163
7
Bk
Gb
1931
1931
92
1839
8
9
453
453
22
431
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
Strona 1 z 2
6
Jd. Dg
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
11799
148
50
98
11651
555
11096
10
Brz
Zestawienie łączne etatu użytków głównych według kategorii cięć
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Podłoziny (09-11-2)
Tabela nr XVII
do odnowienia
12308
19
19
12289
585
11704
11
Ol
2968
2968
141
2827
12
Os. Tp.
Wb. Lp. in.
111905
567
109
29
429
111338
5302
106036
13
Razem
cięć
3655,38
2683,79
184,71
2499,08
2
485,80
3
X
X
4
So. Md
* dotyczy rzeczywistej powierzchni manipulacyjnej bez uwzględniania
powtórzeń (nawrotów) w 10-leciu
w tym: uż. przedrębne
w rezerwatach
Ogółem użytki główne
(I+II)
w tym: w rezerwatach
1
II. Użytki przedrębne
A. Czyszczenia
B. Trzebieże
Razem użytki przedrębne
Kategoria
cięcia*
(manipulacyjna)
Powierzchnia - ha
do odnowienia
X
X
5
Św
X
X
7
Bk
Gb
X
X
8
X
X
9
miąższość grubizny m3 netto
Db. Js. Kl.
Wz. Jw.
Strona 2 z 2
X
X
6
Jd. Dg
Orientacyjna miąższość wg. gatunków drzew
X
X
10
Brz
X
X
11
Ol
X
X
12
Os. Tp.
Wb. Lp. in.
204905
93000
13
Razem
- 443 -
Załącznik nr 12
Tabela nr XVIII Zestawienie zbiorcze wskazań
gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
Cp z masą
zrębów
+50% powierzchni projektowanych
zrębów
-10% powierzchni projektowanych
43,66
0,00
230,69
-23,07
207,62
-44,41
399,69
1,72
25,28
67,97
2,75
87,51
45,46
5
przy rębniach
złożonych
444,10
19,98
OLJ
RAZEM
4,80
5,07
3,63
LW
OL
16,97
27,75
9,38
LŚW
10,57
273,03
4
85,38
5,62
2,36
3
zręby projektowane
LMW
17,52
LMŚW
2
5,70
halizny. płazowiny.
zręby
BMŚW
BŚW
1
Typ siedliskowy lasu
grunty nieleśne
pod osłoną
37,46
3,28
4,84
1,00
3,28
25,06
6
podsadzenia
otwarte
dolesianie luk
i przerzedzeń
5,28
1,07
0,40
0,70
1,22
1,89
7
razem
693,71
-67,48
761,19
27,84
4,80
49,56
110,64
9,37
104,94
362,96
8
91,08
12,18
2,61
3,65
5,32
0,20
0,40
w uprawach i młodnikach
9
Ogółem odnowienia i
zalesienia oraz poprawki i
uzupełnienia
na gruntach
projektowanych do
odnowienia i zalesienia
109,83
-10,12
119,95
4,02
0,72
9,49
19,42
1,26
20,39
50,60
11
14,06
Strona 1 z 1
97,65
-10,12
107,77
4,02
0,72
6,88
15,77
1,26
15,07
50,40
13,66
10
803,54
-77,60
881,14
31,86
5,52
59,05
130,06
10,63
125,33
413,56
12
105,14
Powierzchnia zredukowana - ha
razem
Poprawki i uzupełnienia
Wprowadzanie podszytów
0,00
13
gleby
779,95
-67,48
847,43
29,84
4,80
65,17
119,86
10,23
129,40
381,26
14
106,87
Pielęgnowanie
593,40
337,40
256,00
9,34
1,54
29,15
23,97
4,11
45,21
97,96
15
44,72
upraw (CW)
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Konstantynowo (09-11-1-)
Odnowienia i zalesienia
245,46
1967,35
594,00
337,40
-67,48
1451,97
46,09
7,12
123,22
227,53
25,89
256,46
564,44
17
201,22
razem
245,46
348,54
6,91
0,78
28,90
83,70
11,55
81,85
85,22
16
49,63
młodników (CP)
Tabela nr XVIII
Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
nawożenie
0,00
18
melioracje wodne
0,00
19
706,01
-67,48
773,49
27,84
4,80
52,17
114,29
9,37
110,38
363,16
20
91,48
zabiegi agrotechniczne
Cp z masą
zrębów
+50% powierzchni projektowanych
zrębów
-10% powierzchni projektowanych
57,71
3,22
490,22
-49,02
441,20
-66,39
597,49
5,37
116,99
125,22
10,68
155,56
76,40
5
przy rębniach
złożonych
663,88
48,72
OLJ
RAZEM (przyjęte
w bazie)
14,84
OL
6,62
LW
53,45
10,73
LŚW
0,72
20,17
40,25
10,32
LMW
26,22
2,36
368,99
4
85,38
LMŚW
2,50
3
5,86
21,98
2
5,70
zręby projektowane
BMW
BMŚW
BŚW
1
Typ siedliskowy
lasu
halizny. płazowiny.
zręby
pod osłoną
63,40
12,38
6,39
5,04
5,23
34,36
6
dolesianie luk
i przerzedzeń
7,80
1,07
0,40
1,20
1,57
3,56
7
razem
1170,82
-115,41
1286,23
61,78
14,84
194,67
183,38
35,89
190,94
5,86
507,79
8
91,08
18,58
4,01
5,70
6,92
1,55
0,40
w uprawach i młodnikach
9
Ogółem odnowienia i
zalesienia oraz poprawki i
uzupełnienia
183,52
-17,31
200,83
9,11
2,23
31,29
32,07
4,63
34,54
0,88
72,03
11
14,06
Strona 1 z 1
164,94
-17,31
182,25
9,11
2,23
27,28
26,37
4,63
27,62
0,88
70,48
13,66
10
1354,34
-132,72
1487,06
70,89
17,07
225,96
215,45
40,52
225,48
6,74
579,82
12
105,14
Powierzchnia zredukowana - ha
na gruntach
projektowanych do
odnowienia i zalesienia
Poprawki i uzupełnienia
razem
Odnowienia i zalesienia
podsadzenia
otwarte
Wprowadzanie podszytów
2,77
2,77
13
gleby
1313,32
-115,41
1428,73
69,61
14,84
217,37
206,04
43,20
227,38
5,86
537,56
14
106,87
Pielęgnowanie
965,41
577,05
388,36
22,46
1,54
52,73
54,34
15,71
67,19
129,67
15
44,72
upraw (CW)
Nadleśnictwo Konstantynowo (09-11-)
430,17
3356,69
430,17
577,05
-115,41
2464,88
102,78
19,74
360,41
437,92
92,46
424,74
14,55
811,06
17
201,22
razem
1077,96
647,79
10,71
3,36
90,31
177,54
33,55
130,17
8,69
143,83
16
49,63
młodników (CP)
Tabela nr XVIII
grunty nieleśne
Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
nawożenie
0,00
18
melioracje wodne
0,00
19
1187,02
-115,41
1302,43
61,78
14,84
198,68
189,08
35,89
197,98
5,86
506,84
20
91,48
zabiegi agrotechniczne
halizny. płazowiny.
zręby
Cp z masą
zrębów
+50% powierzchni projektowanych
zrębów
-10% powierzchni projektowanych
14,05
3,22
259,53
-25,95
233,58
-21,98
197,80
3,65
91,71
57,25
7,93
68,05
5
30,94
przy rębniach
złożonych
219,78
28,74
OLJ
RAZEM
10,04
OL
1,55
LW
36,48
7,10
LŚW
0,72
14,55
12,50
0,94
LMW
5,86
4
95,96
15,65
3
2,50
LMŚW
2
4,46
zręby projektowane
BMW
BMŚW
1
Typ siedliskowy lasu
grunty nieleśne
pod osłoną
25,94
9,10
1,55
4,04
1,95
6
9,30
podsadzenia
otwarte
dolesianie luk
i przerzedzeń
2,52
0,50
0,35
7
1,67
razem
477,11
-47,93
525,04
33,94
10,04
145,11
72,74
26,52
86,00
5,86
8
144,83
6,40
1,40
2,05
1,60
1,35
w uprawach i młodnikach
9
Ogółem odnowienia i
zalesienia oraz poprawki i
uzupełnienia
na gruntach
projektowanych do
odnowienia i zalesienia
73,69
-7,19
80,88
5,09
1,51
21,80
12,65
3,37
14,15
0,88
11
21,43
Strona 1 z 1
67,30
-7,19
5,09
74,49
1,51
20,40
10,60
3,37
12,56
0,88
20,08
10
550,80
-55,12
605,92
39,03
11,55
166,91
85,39
29,89
100,15
6,74
12
166,26
Powierzchnia zredukowana - ha
razem
Poprawki i uzupełnienia
Wprowadzanie podszytów
2,77
13
2,77
gleby
533,37
-47,93
581,30
39,77
10,04
152,20
86,18
32,97
97,98
5,86
14
156,30
Pielęgnowanie
372,01
239,65
132,36
13,12
23,58
30,37
11,60
21,98
15
31,71
upraw (CW)
Nadleśnictwo Konstantynowo, Obręb Podłoziny (09-11-2-)
Odnowienia i zalesienia
184,71
1389,34
483,96
239,65
-47,93
1012,91
56,69
12,62
237,19
210,39
66,57
168,28
14,55
17
246,62
razem
184,71
299,25
3,80
2,58
61,41
93,84
22,00
48,32
8,69
16
58,61
młodników (CP)
Tabela nr XVIII
Zestawienie zbiorcze wskazań gospodarczych z opisów taksacyjnych w zakresie hodowli lasu
nawożenie
0,00
18
melioracje wodne
0,00
19
481,01
-47,93
528,94
33,94
10,04
146,51
74,79
26,52
87,60
5,86
20
143,68
zabiegi agrotechniczne
- 451 -
Załącznik nr 13
Wzór nr 2 Wykaz obiektów bazy nasiennej
- 453 [Wzór nr 2] Obręb Konstantynowo. Wykaz obiektów bazy nasiennej
Oddz.
pododdz.
1
26 -a
26 -b
26 -c
32 -d
32 -f
32 -h
46 -a
46 -b
47 -a
55 -j
79 -h
111 -a
111 -b
111 -f
114 -c
114 -f
114 -g
115 -c
115 -d
116 -g
117 -g
117 -i
118 -a
118 -b
118 -k
120 -a
121 -a
126 -f
127 -f
127 -g
137 -j
140 -a
140 -b
140 -c
141 -c
141 -f
141 -j
148 -c
161 -f
163 -b
170 -a
182 -d
184 -k
186 -h
191 -b
Uprawy
zachowawc
ze ex situ.
in situ*
pow.
pow
liczba
pow
gat.
gat.
gat.
gat.
ha
. ha
drzew
. ha
Wyłączone Gospodarcze
Rejestrowane Plantacyjne
Drzewostany
Plantacje
uprawy
drzewostany drzewostany
uprawy
zachowawcze
nasienne
pochodne
nasienne
nasienne
nasienne
gat.
pow.
ha
gat.
pow.
ha
gat.
2
3
4
5
6
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
7
8
SO
pow.
ha
9
3,17
10
11
12
13
14
15
16
17
MD
MD
MD
1,82
0,93
2,59
17,92
2,15
5,97
12,90
7,03
2,59
8,68
3,60
3,29
4,15
4,02
1,29
2,62
2,88
3,20
1,42
5,95
8,13
6,39
2,73
7,54
4,87
4,91
11,16
18,37
18,07
2,58
4,59
5,72
8,56
3,32
2,55
4,76
4,82
3,19
2,78
12,59
14,00
11,73
2,80
MD
MD
pow.
gat.
ha
Drzewa
doborowe
1,94
1,94
- 454 -
Oddz.
pododdz.
1
191 -d
287 -h
Razem
Uprawy
zachowawc
ze ex situ.
in situ*
pow.
pow
liczba
pow
gat.
gat.
gat.
gat.
ha
. ha
drzew
. ha
Wyłączone Gospodarcze
Rejestrowane Plantacyjne
Plantacje
Drzewostany
uprawy
drzewostany drzewostany
uprawy
zachowawcze
nasienne
pochodne
nasienne
nasienne
nasienne
gat.
pow.
ha
gat.
pow.
ha
gat.
2
3
4
5
6
JS
pow.
gat.
ha
7
8
pow.
ha
9
10
11
12
13
Drzewa
doborowe
14
15
16
MD
17
0,69
2,60
260,36
1,94
3,17
6,03
- 455 [Wzór nr 2] Obręb Podłoziny. Wykaz obiektów bazy nasiennej
Oddz.
pododdz.
40
40
41
45
80
94
94
100
127
128
149
155
158
161
161
162
163
166
166
167
167
167
169
173
173
173
174
176
179
179
180
182
182
182
189
193
195
196
256
256
256
256
257
258
1
-a
-c
-a
-g
-b
-b
-d
-d
-c
-d
-k
-b
-h
-a
-b
-b
-c
-a
-c
-a
-c
-d
-c
-b
-c
-f
-d
-c
-a
-b
-f
-c
-d
-i
-m
-m
-l
-g
-b
-c
-d
-f
-a
-b
Razem
Wyłączone Gospodarcze
drzewostany drzewostany
nasienne
nasienne
gat.
pow.
ha
2
3
gat.
pow.
ha
4
SO
SO
SO
SO
DB.S
SO
SO
SO
SO
SO
DB.S
OL
OL
DB.S
BK
DB.S
DB.S
DB.S
DB.S
DB.S
DB.S
DB.S
JS
DB.S
DB.S
DB.S
DB.S
5
2,01
7,80
2,67
3,95
3,72
3,62
10,75
5,13
7,24
18,17
3,11
5,52
4,90
6,97
16,45
9,30
7,48
0,45
5,15
4,53
5,89
2,53
3,72
4,70
5,65
5,97
2,46
Drzewostany
zachowawcze
gat.
pow.
ha
gat.
pow.
ha
6
7
8
9
OL
OL
OL
BRZ
OL
SO
SO
SO
SO
7,59
10
11
Plantacje
nasienne
Drzewa
doborowe
12
14
13
15
1,39
7,59
OL
Uprawy
zachowawc
ze ex situ.
in situ*
pow.
pow
liczba
pow.
gat.
gat.
gat.
gat.
ha
. ha
drzew
ha
Rejestrowane Plantacyjne
uprawy
uprawy
pochodne
nasienne
OL
2,30
OL
1,33
OL
1,95
MD
MD
1,76
3,14
3
4
3
OL
OL
JS
1
OL
2
OL
3,57
2,76
4,19
3,33
6,55
2,34
16,83
11,49
210,90
11,87
12
16
17
- 457 -
Załącznik nr 14
Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy
a nie objętych wykazem do przebudowy w I 10 leciu
- 459 -
Wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy, a nie objętych wykazem do przebudowy w I 10-leciu
Adres leśny
09-11-1-01-59
09-11-1-01-60
09-11-1-01-60
09-11-1-01-60
09-11-1-01-60
09-11-1-01-61
09-11-1-01-61
09-11-1-01-61
09-11-1-01-62
09-11-1-01-62
09-11-1-01-63
09-11-1-01-64
09-11-1-01-65
09-11-1-01-66
09-11-1-01-66
09-11-1-01-67
09-11-1-01-67
09-11-1-01-67
09-11-1-01-68
09-11-1-01-68
09-11-1-01-68
09-11-1-01-69
09-11-1-01-69
09-11-1-01-69
09-11-1-01-69
09-11-1-01-69
09-11-1-01-69
09-11-1-01-71
09-11-1-01-71
09-11-1-01-71
09-11-1-01-72
09-11-1-01-72
09-11-1-01-72
09-11-1-01-72
09-11-1-01-73
09-11-1-01-75
09-11-1-01-75
09-11-1-01-75
09-11-1-01-76
09-11-1-01-76
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-77
09-11-1-01-78
09-11-1-01-82
09-11-1-01-84
-d
-a
-d
-f
-g
-a
-c
-f
-a
-c
-g
-l
-a
-c
-f
-f
-n
-o
-o
-p
-r
-d
-f
-h
-i
-j
-l
-a
-c
-d
-a
-b
-c
-d
-c
-b
-d
-i
-d
-f
-b
-c
-d
-f
-h
-j
-k
-g
-f
-a
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
Ocena
Powierzzgodności z
chnia
GTD
1,79 NIEZG
1,94 NIEZG
1,74 NIEZG
1,67 NIEZG
1,09 NIEZG
4,57 NIEZG
4,20 NIEZG
4,66 NIEZG
1,40 NIEZG
4,88 NIEZG
4,31 NIEZG
1,82 NIEZG
20,20 NIEZG
1,62 NIEZG
3,52 NIEZG
1,34 NIEZG
2,39 NIEZG
1,99 NIEZG
5,95 NIEZG
1,56 NIEZG
0,55 NIEZG
3,68 NIEZG
3,42 NIEZG
3,62 NIEZG
0,91 NIEZG
3,80 NIEZG
1,68 NIEZG
8,34 NIEZG
1,80 NIEZG
1,07 NIEZG
2,68 NIEZG
5,26 NIEZG
1,85 NIEZG
3,50 NIEZG
2,49 NIEZG
2,36 NIEZG
9,36 NIEZG
1,94 NIEZG
4,41 NIEZG
0,81 NIEZG
6,71 NIEZG
1,66 NIEZG
2,11 NIEZG
7,01 NIEZG
1,58 NIEZG
1,71 NIEZG
1,92 NIEZG
1,00 NIEZG
1,50 NIEZG
3,66 NIEZG
Stopień
uszkodzeń
Przyczyna
uszkodzeń
2
INNE
2
INNE
1
1
GRZYBY
INNE
1
INNE
1
INNE
Skrócony opis
LŚW 6BRZ68 0,9
LŚW 5OL.S38 0,8
LŚW 8SO124 0,9
LŚW 7BRZ74 0,5
LŚW 6SO23 1,0
LŚW 6BRZ41 1,0
LŚW 8JS65 0,7
LŚW 10BRZ74 0,7
LŚW 5BRZ41 0,7
LŚW 10JS65 0,7
LŚW 8BRZ71 0,7
LW 10BRZ51 0,8
LŚW 5ŚW45 1,0
LŚW 4SO40 0,9
LŚW 3BRZ78 0,8
LŚW 10JS64 0,6
LŚW 6SO49 1,1
LŚW 8ŚW68 0,8
LŚW 9BRZ68 0,5
LŚW 6ŚW68 1,2
LŚW 9BRZ84 0,7
LŚW 3ŚW60 1,1
LŚW 5BRZ93 0,8
LŚW 7ŚW49 0,9
LŚW 9JS68 0,8
LŚW 10JS68 0,7
LW 6OL.S24 0,9
LMŚW 4BRZ64 0,9
LMŚW 6BRZ74 0,7
LMW 8OL31 1,0
LMŚW 5BRZ74 0,6
LMŚW 7BRZ74 0,6
LŚW 9BRZ58 0,8
LŚW 5BRZ44 0,7
LŚW 6OL21 0,7
LŚW 5GB78 0,7
LŚW 5GB68 0,7
LŚW 3BRZ45 0,9
LŚW 5BRZ40 1,0
LŚW 5BRZ48 0,9
LŚW 7BRZ63 0,6
LŚW 10BRZ21 0,6
LŚW 10BRZ21 0,6
LW 5OL.S47 0,7
LŚW 8BRZ75 0,5
LW 8OL41 0,9
LŚW 9JS74 0,9
OLJ 10OL64 0,7
LŚW 8SO88 0,7
LŚW 6BRZ47 0,8
- 460 Adres leśny
09-11-1-01-86
09-11-1-01-86
09-11-1-01-86
09-11-1-01-86
09-11-1-01-87
09-11-1-01-88
09-11-1-01-88
09-11-1-01-88
09-11-1-01-88
09-11-1-01-93
09-11-1-01-96
09-11-1-01-96
09-11-1-01-96
09-11-1-02-266
09-11-1-02-267
09-11-1-02-267
09-11-1-02-269
09-11-1-02-270
09-11-1-02-270
09-11-1-02-271
09-11-1-02-271
09-11-1-02-271
09-11-1-02-271
09-11-1-02-271
09-11-1-02-272
09-11-1-02-279
09-11-1-02-279
09-11-1-02-282
09-11-1-02-287
09-11-1-02-287
09-11-1-02-287
09-11-1-02-287
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-288
09-11-1-02-289
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-290
09-11-1-02-291
09-11-1-02-291
09-11-1-02-291
09-11-1-02-295
09-11-1-02-296
09-11-1-02-296
-h -00
-i -00
-j -00
-r -00
-c -00
-a -00
-b -00
-f -00
-i -00
-g -00
-a -00
-b -00
-g -00
-a -00
-f -00
-g -00
-j -00
-b -00
-d -00
-c -00
-d -00
-f -00
-h -00
-k -00
-a -00
-f -00
-g -00
-j -00
-c -00
-d -00
-h -00
-i -00
-a -00
-c -00
-g -00
-i -00
-j -00
-l -00
-m -00
-p -00
-f -00
-f -00
-i -00
-j -00
-k -00
-n -00
-o -00
-r -00
-f -00
-h -00
-k -00
-m -00
-a -00
-b -00
Ocena
Powierzzgodności z
chnia
GTD
1,56 NIEZG
1,84 NIEZG
0,80 NIEZG
1,21 NIEZG
1,22 NIEZG
1,08 NIEZG
4,01 NIEZG
0,48 NIEZG
1,59 NIEZG
1,63 NIEZG
0,55 NIEZG
0,99 NIEZG
1,73 NIEZG
7,62 NIEZG
2,31 NIEZG
11,04 NIEZG
3,25 NIEZG
4,94 NIEZG
4,03 NIEZG
3,62 NIEZG
1,80 NIEZG
1,20 NIEZG
0,93 NIEZG
1,22 NIEZG
4,11 NIEZG
8,03 CZ ZG
2,01 CZ ZG
0,72 CZ ZG
1,77 NIEZG
4,53 NIEZG
2,60 NIEZG
2,91 NIEZG
1,05 NIEZG
1,11 NIEZG
0,69 CZ ZG
0,54 NIEZG
1,60 NIEZG
1,68 ZG
1,18 NIEZG
2,64 NIEZG
1,80 NIEZG
0,80 NIEZG
2,09 NIEZG
0,97 NIEZG
1,46 NIEZG
1,02 NIEZG
1,11 NIEZG
2,57 NIEZG
0,48 NIEZG
1,85 NIEZG
3,61 NIEZG
2,24 NIEZG
4,25 NIEZG
0,53 NIEZG
Stopień
uszkodzeń
Przyczyna
uszkodzeń
2
INNE
2
INNE
3
3
3
2
2
1
2
1
2
3
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
1
3
2
2
INNE
ZWIERZ
ZWIERZ
INNE
1
INNE
Skrócony opis
LŚW 8BRZ21 0,7
LŚW 6SO45 0,9
LŚW 5JS51 0,8
LŚW 7BRZ57 0,6
LW 4OL21 0,8
LŚW 10JS68 0,4
LŚW 5OL25 0,8
LŚW 8TP68 0,6
LŚW 9BRZ44 0,7
LMW 6OL40 0,8
LMW 8OL40 1,0
BMŚW 7BRZ64 0,8
LW 10OL.S40 0,5
LŚW 10SO78 0,8
LŚW 9SO21 0,9
LŚW 10SO73 0,7
LŚW 10SO85 0,8
LŚW 10SO68 0,7
LŚW 9SO81 0,9
LŚW 8SO23 1,2
LŚW 10SO83 0,7
LŚW 7SO23 0,8
LŚW 5SO65 0,7
LŚW 10SO24 0,9
LŚW 9SO81 1,0
LW 7JS51 0,5
LW 8JS26 0,6
LW 6JS21 0,5
LŚW 7JS34 0,8
LŚW 8JS44 0,6
LŚW 8JS115 0,7
LŚW 7JS39 0,9
LŚW 8JS111 0,7
LŚW 8JS38 0,8
LW 8JS35 0,8
LW 9ŚW55 0,7
LŚW 9JS71 0,7
OLJ 6JS18 0,6
LŚW 6ŚW35 0,6
LŚW 7JS65 0,8
LŚW 10ŚW24 1,3
LW 10ŚW36 0,9
LW 7OL38 0,7
LŚW 10ŚW22 1,1
LŚW 9ŚW24 0,8
LŚW 8OL30 0,7
LW 10OL48 1,0
LŚW 10TP25 1,1
LW 10OL81 0,7
LW 8BRZ65 0,7
LŚW 10TP24 0,9
LMŚW 4AK68 0,6
LŚW 6ŚW65 0,7
LŚW 10ŚW45 0,8
- 461 Adres leśny
09-11-1-02-296 -d -00
09-11-1-02-297 -f -00
09-11-1-02-301 -g -00
09-11-1-03-100 -g -00
09-11-1-03-116 -c -00
09-11-1-03-117 -c -00
09-11-1-03-121 -b -00
09-11-1-03-136 -h -00
09-11-1-03-138 -b -00
09-11-1-03-138 -j -00
09-11-1-03-184 -f -00
09-11-1-03-188 -f -00
09-11-1-03-188 -h -00
09-11-1-03-190 -h -00
09-11-1-03-191 -a -00
09-11-1-03-191 -i -00
09-11-1-03-194 -i -00
09-11-1-03-199 -i -00
09-11-1-03-201 -i -00
09-11-1-03-201 -j -00
09-11-1-03-203 -g -00
09-11-1-03-205 -g -00
09-11-1-03-205 -i -00
09-11-1-04-40 -a -00
09-11-1-04-51 -g -00
09-11-1-04-51 -h -00
09-11-1-04-52 -c -00
09-11-1-04-53 -g -00
09-11-1-04-54 -m -00
09-11-1-04-56 -k -00
09-11-1-04-58 -c -00
09-11-1-04-58 -d -00
09-11-1-04-58 -g -00
09-11-1-04-98 -j -00
09-11-1-05-208A -d -00
09-11-1-05-208A -h -00
09-11-1-05-209 -h -00
09-11-1-05-209 -i -00
09-11-1-05-237 -f -00
09-11-1-05-239 -m -00
09-11-1-05-240 -g -00
09-11-1-05-240 -r -00
09-11-1-05-241 -a -00
09-11-1-05-241 -f -00
09-11-1-05-241 -j -00
09-11-1-05-241 -m -00
09-11-1-05-241 -o -00
09-11-1-05-242 -j -00
09-11-1-05-243 -c -00
09-11-1-05-243 -f -00
09-11-1-05-243 -l -00
09-11-1-05-243 -s -00
09-11-1-05-244 -a -00
09-11-1-05-244 -b -00
Ocena
PowierzStopień
zgodności z
chnia
uszkodzeń
GTD
1,22 NIEZG
1,55 NIEZG
0,68 NIEZG
1,86 NIEZG
2,79 NIEZG
0,86 NIEZG
1,35 NIEZG
3,51 NIEZG
4,47 NIEZG
1,14 NIEZG
4,47 NIEZG
1,19 NIEZG
1,56 NIEZG
1,14 NIEZG
10,07 NIEZG
0,61 NIEZG
0,90 NIEZG
2,01 NIEZG
6,82 NIEZG
0,50 NIEZG
1,06 NIEZG
0,69 NIEZG
7,68 NIEZG
2
3,04 NIEZG
1,50 NIEZG
1,62 NIEZG
0,28 NIEZG
1,48 NIEZG
3,25 ZG
3
1,12 NIEZG
0,49 NIEZG
0,56 NIEZG
0,42 NIEZG
0,34 NIEZG
0,26 NIEZG
0,65 NIEZG
3,83 NIEZG
1,02 NIEZG
8,13 NIEZG
1,00 NIEZG
1,35 NIEZG
2,82 NIEZG
0,89 NIEZG
3,62 NIEZG
1,40 NIEZG
0,48 NIEZG
0,92 NIEZG
1,73 NIEZG
4,18 NIEZG
0,92 NIEZG
1,82 NIEZG
1,09 NIEZG
1
5,80 NIEZG
4,01 NIEZG
Przyczyna
uszkodzeń
INNE
INNE
INNE
Skrócony opis
LŚW 10SO65 0,8
LŚW 4LP91 0,7
LMŚW 10AK71 0,8
LMW 10OL61 0,6
LMŚW 6ŚW55 0,9
LŚW 6BRZ55 0,8
LMW 10OL30 1,0
LMŚW 8BRZ35 0,7
LMW 7OL35 0,9
LMŚW 7OL36 0,8
LMŚW 4BRZ45 0,5
LMŚW 10SO73 0,8
LW 4BRZ29 0,5
LMŚW 9AK83 0,9
LŚW 7SO86 0,8
LŚW 10SO117 0,9
LMŚW 7BRZ35 0,9
LMŚW 6AK33 0,7
LŚW 4BRZ33 0,7
LŚW 7JS75 0,7
LŚW 8SO21 1,0
LŚW 10SO68 0,6
LŚW 4JS40 0,8
LMŚW 10SO70 1,0
LMW 6OL84 0,7
LMW 6OL23 0,6
LW 8SO65 0,6
LMW 6SO23 0,8
LW 5JS16 0,8
LW 10OL64 0,6
LW 10OL45 0,7
LW 10OL45 0,7
LW 10OL37 0,7
BMŚW 10AK51 0,6
LMW 7AK25 0,6
LMW 10AK39 0,5
BMŚW 6BRZ35 0,8
LMŚW 9SO26 0,8
LW 8BRZ62 0,8
LMW 6AK35 1,1
LŚW 5JS71 0,6
LW 7SO26 0,6
LŚW 9BRZ68 0,6
LŚW 10SO58 0,7
LŚW 8SO50 0,7
LŚW 10BRZ47 0,4
LŚW 4BRZ42 0,7
OLJ 10WB36 1,1
LMŚW 10ŚW30 0,8
LŚW 10SO49 0,8
LW 8BRZ58 0,9
LMŚW 5BRZ23 0,9
LW 10TP35 1,4
LŚW 10TP35 1,2
- 462 Adres leśny
09-11-1-05-246 -a -00
09-11-1-05-248 -a -00
09-11-1-05-250 -o -00
09-11-1-05-250 -p -00
09-11-1-05-251 -b -00
09-11-1-05-251 -d -00
09-11-1-05-262 -d -00
09-11-1-05-262 -f -00
09-11-1-05-262 -j -00
09-11-1-05-264 -c -00
09-11-1-06-140 -i -00
09-11-1-06-142 -d -00
09-11-1-06-170 -c -00
09-11-1-06-178 -h -00
09-11-1-06-178 -j -00
09-11-1-06-179 -d -00
09-11-1-06-211 -a -00
09-11-1-06-211 -f -00
09-11-1-07-214 -d -00
09-11-1-07-218 -c -00
09-11-1-07-220 -b -00
09-11-1-07-221 -j -00
09-11-1-07-221 -l -00
09-11-1-07-225 -b -00
09-11-1-07-227 -j -00
09-11-1-07-227 -m -00
09-11-1-07-228 -g -00
09-11-1-07-228 -h -00
09-11-1-07-232 -a -00
09-11-1-07-233 -l -00
09-11-1-07-234 -b -00
09-11-1-07-234 -i -00
09-11-1-07-236 -b -00
09-11-2-08-1 -a -00
09-11-2-08-15A -l -00
09-11-2-08-15B -b -00
09-11-2-08-15C -b -00
09-11-2-08-15C -j -00
09-11-2-08-25 -j -00
09-11-2-08-26 -i -00
09-11-2-08-27 -c -00
09-11-2-08-27 -d -00
09-11-2-08-28 -h -00
09-11-2-08-29 -j -00
09-11-2-08-29 -l -00
09-11-2-08-30 -h -00
09-11-2-08-31 -a -00
09-11-2-08-31 -c -00
09-11-2-08-35 -a -00
09-11-2-08-37 -h -00
09-11-2-08-39 -d -00
09-11-2-08-40 -j -00
09-11-2-08-41 -g -00
09-11-2-08-41 -i -00
Ocena
Powierzzgodności z
chnia
GTD
0,54 NIEZG
1,77 NIEZG
1,75 NIEZG
1,47 NIEZG
2,86 NIEZG
0,83 NIEZG
2,75 NIEZG
0,63 NIEZG
2,05 NIEZG
0,80 NIEZG
2,60 NIEZG
2,52 NIEZG
2,21 NIEZG
1,24 NIEZG
0,47 NIEZG
0,75 NIEZG
4,70 NIEZG
1,10 NIEZG
2,70 NIEZG
1,12 NIEZG
1,37 NIEZG
1,33 NIEZG
1,36 NIEZG
0,88 NIEZG
1,82 NIEZG
0,64 NIEZG
1,27 NIEZG
0,60 NIEZG
1,43 NIEZG
1,17 NIEZG
0,76 NIEZG
1,74 NIEZG
1,87 NIEZG
0,97 NIEZG
0,83 NIEZG
2,38 NIEZG
1,44 NIEZG
0,70 NIEZG
1,16 NIEZG
2,18 NIEZG
1,43 NIEZG
4,74 NIEZG
1,83 NIEZG
1,25 NIEZG
0,59 NIEZG
2,20 NIEZG
1,90 NIEZG
4,39 NIEZG
1,22 NIEZG
1,26 NIEZG
0,98 NIEZG
2,27 NIEZG
1,68 NIEZG
5,45 NIEZG
Stopień
uszkodzeń
Przyczyna
uszkodzeń
Skrócony opis
LW 8OL61 0,6
OL 9OL.S35 0,6
LMW 5BRZ51 0,8
BMŚW 3BRZ30 0,7
LMŚW 9SO66 0,8
LMW 10OL66 0,7
LW 6OL.S39 0,6
LMŚW 10OS30 0,7
LŚW 8SO117 0,5
LMW 8BRZ25 0,6
LMŚW 10BRZ31 0,9
BMŚW 8BRZ38 0,9
LMŚW 4BRZ60 0,8
LMŚW 3OL48 0,7
LW 8OL59 0,8
LW 10OL59 0,8
LŚW 10AK68 0,9
LW 10OL88 0,9
LŚW 10SO68 0,7
BMŚW 10AK78 0,7
LMŚW 7AK78 0,7
LŚW 7SO68 0,8
LMŚW 6BRZ78 0,8
BMŚW 10DB.C68 0,7
LW 3AK81 0,9
BMŚW 8BRZ61 0,6
LMW 5BRZ48 0,6
LŚW 10DB.C94 0,8
LŚW 7DB.C94 0,9
LMW 8BRZ24 1,0
LMW 9BRZ25 0,9
LMŚW 5AK78 0,8
LŚW 10DB.C74 0,8
LŚW 5SO65 0,6
LMW 10OL68 0,8
LMŚW 7BRZ62 0,9
LMW 10OL95 1,1
LW 8OL90 0,7
LW 10OL72 0,8
LW 10OL71 1,0
LMW 5MD70 0,4
LW 8BRZ25 0,9
LW 4SO15 0,8
BMW 10BRZ18 0,7
BMW 8BRZ55 0,5
LMW 7BRZ41 0,7
LMŚW 7BRZ49 0,6
LW 6BRZ42 1,0
LMW 9BRZ64 0,9
BMW 10BRZ22 0,7
BMŚW 5BRZ15 0,8
OLJ 9BRZ65 0,6
LW 7BRZ45 0,5
OLJ 3BRZ30 0,7
- 463 Adres leśny
09-11-2-08-42 -a -00
09-11-2-08-42 -b -00
09-11-2-08-42 -d -00
09-11-2-08-42 -h -00
09-11-2-08-43 -f -00
09-11-2-08-45 -c -00
09-11-2-08-45 -d -00
09-11-2-08-45 -f -00
09-11-2-08-45 -j -00
09-11-2-08-46 -b -00
09-11-2-08-47 -a -00
09-11-2-08-47 -f -00
09-11-2-08-47 -g -00
09-11-2-08-47 -h -00
09-11-2-08-48 -b -00
09-11-2-08-48 -c -00
09-11-2-08-48 -f -00
09-11-2-08-48 -i -00
09-11-2-08-48 -j -00
09-11-2-08-48 -k -00
09-11-2-08-49 -d -00
09-11-2-08-49 -i -00
09-11-2-08-5 -h -00
09-11-2-08-50 -f -00
09-11-2-08-50 -n -00
09-11-2-08-57 -i -00
09-11-2-08-59 -c -00
09-11-2-08-59 -g -00
09-11-2-08-6 -h -00
09-11-2-08-6 -j -00
09-11-2-08-6 -k -00
09-11-2-08-6 -l -00
09-11-2-08-62 -a -00
09-11-2-08-62 -f -00
09-11-2-08-62 -g -00
09-11-2-08-64 -b -00
09-11-2-08-64 -f -00
09-11-2-08-64 -g -00
09-11-2-08-64 -i -00
09-11-2-08-67 -a -00
09-11-2-08-67 -b -00
09-11-2-08-74 -k -00
09-11-2-08-74 -m -00
09-11-2-08-74 -n -00
09-11-2-08-78 -b -00
09-11-2-08-8 -d -00
09-11-2-09-110 -d -00
09-11-2-09-111 -d -00
09-11-2-09-112 -a -00
09-11-2-09-116 -c -00
09-11-2-09-116 -f -00
09-11-2-09-131 -b -00
09-11-2-09-133 -b -00
09-11-2-09-133 -g -00
Ocena
PowierzStopień
zgodności z
chnia
uszkodzeń
GTD
0,91 NIEZG
1,32 NIEZG
1,01 NIEZG
0,64 NIEZG
2,89 NIEZG
2,62 NIEZG
1,55 NIEZG
2,28 NIEZG
0,64 NIEZG
8,12 NIEZG
1,10 NIEZG
3,64 NIEZG
1,31 NIEZG
1,00 NIEZG
1,26 NIEZG
1,08 NIEZG
1,20 NIEZG
1,27 NIEZG
3,01 NIEZG
2,58 NIEZG
1,50 NIEZG
1,65 NIEZG
2,17 NIEZG
1,04 NIEZG
1,40 NIEZG
1,94 NIEZG
2,02 NIEZG
0,80 NIEZG
1,65 NIEZG
0,74 NIEZG
0,72 NIEZG
0,45 NIEZG
1,21 NIEZG
1,26 NIEZG
1,72 NIEZG
1,20 NIEZG
2,78 NIEZG
0,94 NIEZG
2,87 NIEZG
4,09 NIEZG
0,64 NIEZG
1,32 NIEZG
1,62 NIEZG
1,67 CZ ZG
3
1,22 NIEZG
1,77 NIEZG
1,32 NIEZG
0,57 NIEZG
2,22 NIEZG
0,96 NIEZG
3,37 NIEZG
0,44 NIEZG
3,14 NIEZG
2,10 NIEZG
Przyczyna
uszkodzeń
GRZYBY
Skrócony opis
LW 4SO71 0,6
LW 8OL67 0,6
LW 8OL35 0,7
LW 6OL61 0,8
LW 7OL45 0,7
LMW 5BRZ17 0,8
LW 4BRZ68 0,7
BMW 10BRZ20 0,8
LMW 10OL36 1,0
BMW 9BRZ27 0,7
LMW 8BRZ21 0,6
OLJ 7BRZ70 0,6
LW 5BRZ45 0,8
LW 5BRZ68 0,8
OLJ 8BRZ73 0,8
OLJ 8BRZ73 0,8
BMŚW 9BRZ17 0,7
BMŚW 9BRZ27 0,7
LW 8BRZ81 0,6
LW 8BRZ81 0,6
LMŚW 5BRZ55 0,8
LMW 4OL41 0,6
LW 10OL46 0,6
LMW 5BRZ15 0,7
LW 6OL44 0,6
BMŚW 8BRZ45 0,7
LW 9OL91 0,7
LMW 10OL30 0,7
LŚW 10ŚW36 0,8
LMW 7OL45 0,7
LW 10OL45 0,9
BMŚW 10AK60 0,5
LMW 6SO71 0,8
LMW 10BRZ20 0,6
LMW 8BRZ17 0,7
LMW 9BRZ48 0,6
LMW 5OL40 0,5
LMW 9BRZ21 0,8
BMŚW 7BRZ56 0,9
OL 7BRZ43 0,9
LŚW 10JS40 0,5
LW 5OL65 0,8
OLJ 9BRZ60 1,0
OL 8JS45 0,5
BMŚW 10AK55 0,9
LMW 7BRZ50 0,7
LŚW 7OL35 0,7
LŚW 9SO29 0,9
LW 2OL71 0,5
LŚW 7SO94 0,7
LŚW 2SO94 1,0
LMW 10OL24 0,5
LMŚW 5BRZ31 0,6
LMŚW 6BRZ31 0,6
- 464 Adres leśny
09-11-2-09-137
09-11-2-09-137
09-11-2-09-137
09-11-2-09-138
09-11-2-09-138
09-11-2-09-138
09-11-2-09-140
09-11-2-09-202
09-11-2-09-202
09-11-2-09-202
09-11-2-09-203
09-11-2-09-203
09-11-2-09-203
09-11-2-09-203
09-11-2-09-213
09-11-2-09-214
09-11-2-09-214
09-11-2-09-215
09-11-2-09-216
09-11-2-09-248
09-11-2-09-248
09-11-2-09-250
09-11-2-09-250
09-11-2-09-250
09-11-2-09-250
09-11-2-09-252
09-11-2-09-254
09-11-2-09-255
09-11-2-09-255
09-11-2-09-255
09-11-2-09-256
09-11-2-09-256
09-11-2-09-256
09-11-2-09-256
09-11-2-09-257
09-11-2-09-258
09-11-2-09-259
09-11-2-09-259
09-11-2-09-259
09-11-2-09-260
09-11-2-09-260
09-11-2-09-260
09-11-2-09-260
09-11-2-09-262
09-11-2-09-262
09-11-2-09-262
09-11-2-09-263
09-11-2-09-263
09-11-2-09-263
09-11-2-09-263
09-11-2-09-263
09-11-2-09-263
09-11-2-09-80
09-11-2-09-80
-f -00
-g -00
-h -00
-a -00
-b -00
-d -00
-c -00
-c -00
-d -00
-h -00
-c -00
-h -00
-i -00
-l -00
-b -00
-a -00
-g -00
-d -00
-g -00
-b -00
-c -00
-b -00
-d -00
-f -00
-i -00
-g -00
-a -00
-d -00
-f -00
-g -00
-f -00
-h -00
-i -00
-j -00
-b -00
-c -00
-a -00
-c -00
-d -00
-a -00
-b -00
-f -00
-g -00
-f -00
-g -00
-h -00
-a -00
-b -00
-d -00
-f -00
-g -00
-j -00
-c -00
-i -00
Ocena
PowierzStopień
zgodności z
chnia
uszkodzeń
GTD
2,28 NIEZG
2,42 NIEZG
5,89 NIEZG
1,66 NIEZG
0,62 NIEZG
2
0,92 NIEZG
4,40 NIEZG
3,30 NIEZG
0,76 NIEZG
4,45 NIEZG
1,92 NIEZG
1,04 NIEZG
5,38 NIEZG
1,72 NIEZG
6,35 NIEZG
3,69 NIEZG
3,28 NIEZG
0,88 NIEZG
1,13 NIEZG
1,11 NIEZG
2,62 NIEZG
4,15 NIEZG
7,13 NIEZG
0,77 NIEZG
1,59 NIEZG
4,44 NIEZG
4,62 NIEZG
5,61 NIEZG
4,76 NIEZG
3,80 NIEZG
2,34 NIEZG
2,27 NIEZG
4,71 NIEZG
1,45 NIEZG
2,15 NIEZG
3,35 NIEZG
6,12 NIEZG
2,61 NIEZG
3,23 NIEZG
1,84 NIEZG
11,80 NIEZG
2,05 NIEZG
5,11 NIEZG
6,16 NIEZG
6,89 NIEZG
3,77 NIEZG
1
2,34 NIEZG
2,04 NIEZG
0,56 NIEZG
0,69 NIEZG
0,77 NIEZG
3,24 NIEZG
2,41 NIEZG
0,83 NIEZG
2
Przyczyna
uszkodzeń
INNE
GRZYBY
INNE
Skrócony opis
LŚW 6SO55 0,8
LŚW 8SO44 0,8
LŚW 9MD32 0,8
LŚW 6SO49 0,5
LŚW 7JS67 0,6
LŚW 10SO81 0,7
LŚW 8SO23 1,0
LMŚW 5BRZ26 0,7
LŚW 10AK66 0,7
LŚW 6SO59 0,8
LŚW 4DB.C85 0,7
LMŚW 10AK75 0,7
LŚW 10SO63 0,7
LŚW 8SO80 0,8
LŚW 7SO66 1,0
LMŚW 5AK71 0,8
LMŚW 6BRZ33 0,7
LŚW 10BRZ28 0,8
LŚW 4AK71 0,5
LŚW 5SO75 0,5
LŚW 3BRZ41 0,7
LŚW 10SO26 1,0
LŚW 10SO65 0,9
LŚW 10BRZ61 0,8
LŚW 10SO121 0,8
LŚW 10SO73 0,8
LŚW 8SO75 0,7
LŚW 3SO33 0,9
LŚW 10SO69 0,9
LŚW 6SO49 0,9
LŚW 10SO103 0,7
LŚW 7SO48 0,7
LŚW 8BRZ27 1,0
LŚW 6SO71 0,8
LŚW 10SO73 0,9
LŚW 8SO25 0,8
LŚW 6SO48 0,8
LŚW 9SO75 0,9
LŚW 10SO101 0,8
LŚW 10SO101 0,8
LŚW 10SO81 0,9
LŚW 9SO71 0,9
LŚW 9SO63 0,8
LW 10WB35 0,5
LMW 10OL63 0,7
LMW 10WB35 1,0
BMŚW 9AK73 0,8
BMŚW 8AK30 0,8
BMŚW 10AK45 0,8
LMŚW 4OS31 0,6
LMW 3BRZ40 0,5
BMŚW 8BRZ28 0,8
LW 4BRZ37 0,7
LŚW 6JS48 0,7
- 465 Adres leśny
09-11-2-09-81
09-11-2-09-85
09-11-2-09-89
09-11-2-09-89
09-11-2-09-90
09-11-2-09-91
09-11-2-09-93
09-11-2-09-94
09-11-2-09-96
09-11-2-09-97
09-11-2-09-98
09-11-2-09-99
09-11-2-10-146
09-11-2-10-146
09-11-2-10-149
09-11-2-10-151
09-11-2-10-152
09-11-2-10-152
09-11-2-10-152
09-11-2-10-153
09-11-2-10-154
09-11-2-10-155
09-11-2-10-159
09-11-2-10-159
09-11-2-10-160
09-11-2-10-166
09-11-2-10-169
09-11-2-10-172
09-11-2-10-173
09-11-2-11-145
09-11-2-11-145
09-11-2-11-145
09-11-2-11-145
09-11-2-11-174
09-11-2-11-176
09-11-2-11-177
09-11-2-11-177
09-11-2-11-178
09-11-2-11-180
09-11-2-11-180
09-11-2-11-182
09-11-2-11-182
09-11-2-11-182
09-11-2-11-183
09-11-2-11-183
09-11-2-11-184
09-11-2-11-187
09-11-2-11-188
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
-d -00
-a -00
-b -00
-i -00
-a -00
-a -00
-m -00
-i -00
-k -00
-b -00
-d -00
-d -00
-c -00
-f -00
-i -00
-a -00
-b -00
-c -00
-d -00
-j -00
-h -00
-d -00
-a -00
-c -00
-g -00
-d -00
-d -00
-c -00
-a -00
-a -00
-c -00
-h -00
-l -00
-c -00
-h -00
-b -00
-h -00
-i -00
-a -00
-d -00
-d -00
-f -00
-h -00
-c -00
-f -00
-a -00
-f -00
-b -00
-b -00
-d -00
-f -00
-g -00
-i -00
-j -00
Ocena
Powierzzgodności z
chnia
GTD
1,84 NIEZG
2,59 NIEZG
2,59 NIEZG
0,62 NIEZG
2,73 NIEZG
3,06 NIEZG
1,01 NIEZG
4,27 NIEZG
1,52 NIEZG
1,36 NIEZG
2,63 NIEZG
6,27 NIEZG
1,59 NIEZG
2,12 NIEZG
4,54 NIEZG
4,04 NIEZG
5,49 NIEZG
2,67 NIEZG
4,76 NIEZG
1,12 NIEZG
1,64 NIEZG
1,98 CZ ZG
0,98 CZ ZG
0,96 CZ ZG
3,69 NIEZG
0,97 CZ ZG
1,65 NIEZG
0,71 NIEZG
6,70 NIEZG
0,79 NIEZG
2,20 NIEZG
0,76 NIEZG
1,85 CZ ZG
0,67 NIEZG
2,89 NIEZG
2,51 NIEZG
4,56 CZ ZG
0,35 NIEZG
3,86 NIEZG
2,70 NIEZG
3,57 NIEZG
2,10 NIEZG
2,46 NIEZG
2,26 NIEZG
2,46 NIEZG
4,21 NIEZG
1,22 NIEZG
1,57 NIEZG
2,12 NIEZG
2,18 NIEZG
1,51 NIEZG
2,41 NIEZG
2,03 NIEZG
1,22 NIEZG
Stopień
uszkodzeń
Przyczyna
uszkodzeń
1
1
0
1
1
1
3
3
3
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
INNE
3
INNE
1
ZWIERZ
3
INNE
3
INNE
2
INNE
1
1
INNE
INNE
1
1
1
INNE
INNE
INNE
Skrócony opis
LŚW 5BRZ48 1,0
LMŚW 10AK37 0,7
LW 9OL38 0,9
LMŚW 9MD65 0,7
LŚW 4DB.C71 0,9
LŚW 5SO46 0,9
LŚW 10SO31 1,1
LŚW 7SO45 0,8
LMW 7OL57 0,7
LW 9OL48 0,9
LW 9OL48 0,8
LMŚW 5AK45 0,7
LŚW 4BRZ55 0,8
LW 4OL52 0,6
LŚW 9BRZ45 0,9
LMŚW 5BRZ48 0,7
LW 5BRZ38 0,9
LW 5BRZ47 0,9
LW 6BRZ36 1,0
LW 5OL35 0,7
LW 8OL44 0,9
LW 6JS46 0,7
LW 6JS55 0,6
LW 7JS35 0,4
LW 8WB36 1,0
LW 7OL27 0,5
LŚW 5BRZ50 0,8
LW 5BRZ50 0,8
LW 4BRZ29 0,9
LW 6OL101 0,5
LW 7OL101 0,5
LMŚW 8SO70 0,6
LW 5JS23 0,6
LW 7BRZ55 0,7
LŚW 8BRZ65 0,8
LŚW 6GB75 0,8
LW 8JS88 0,6
LW 5BRZ74 0,5
LŚW 5BRZ71 0,5
LW 5BRZ38 1,1
LW 8OL85 0,8
LŚW 7BRZ61 0,8
LW 8OL46 0,9
LŚW 7BRZ65 0,8
LW 8OL85 0,8
LW 3GB45 0,8
LW 10BRZ75 0,7
LW 9OL36 0,9
LW 7OL48 0,9
LW 6BRZ44 1,1
LW 4BRZ32 0,7
LW 8OL48 0,7
LW 6OL37 0,8
LW 8BRZ24 0,9
- 466 Adres leśny
09-11-2-11-189
09-11-2-11-189
09-11-2-11-190
09-11-2-11-191
09-11-2-11-194
09-11-2-11-194
09-11-2-11-195
09-11-2-11-195
09-11-2-11-196
09-11-2-11-201
09-11-2-11-201
-k
-l
-d
-c
-c
-f
-h
-j
-c
-b
-j
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
-00
Ocena
Powierzzgodności z
chnia
GTD
1,94 NIEZG
0,96 NIEZG
4,34 NIEZG
3,47 NIEZG
1,69 NIEZG
1,00 ZG
4,05 NIEZG
1,36 NIEZG
2,48 NIEZG
2,70 NIEZG
1,81 NIEZG
Stopień
uszkodzeń
Przyczyna
uszkodzeń
1
ZWIERZ
1
INNE
3
INNE
1
INNE
Skrócony opis
LW 4ŚW17 0,7
LW 7OL40 0,8
LW 3OL38 1,0
LŚW 6BRZ21 0,8
LW 4BRZ24 0,8
OLJ 9JS60 0,7
LW 8BRZ75 0,6
LW 10BRZ58 1,0
LW 8BRZ37 1,0
LW 4OL55 0,7
LW 8BRZ51 0,8
- 467 -
Załącznik nr 15
Protokół z przeprowadzonego testu kontroli pomiaru
miąższości na powierzchniach próbnych kołowych

Podobne dokumenty