zapytanie ofertowe - wyjazd Barcelona

Transkrypt

zapytanie ofertowe - wyjazd Barcelona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
DPr-PWZ-III.271. 19 .2013
Łódź, 12.11.2013r.
Zapytanie ofertowe
Miasto Łódź, reprezentowane przez Panią Monikę Karolczak, Zastępcę Dyrektora Biura
Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, Regon: 472057632, w związku z realizacją projektu
„Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi” w latach 2013-2015
w ramach konkursu o dofinansowanie projektów z zakresu marketingu i promocji produktów
i „marek” lokalnych (regionalnych) w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2013, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na:
organizację podróŜy przedstawiciela Miasta na targi EIBTM w Barcelonie
odbywające się w terminie 19-21.11.2013 r. obejmujące zakup biletu lotniczego oraz
zakwaterowanie wg. poniŜszej specyfikacji.
1. bilet lotniczy w klasie ekonomicznej dla jednej osoby na trasie Warszawa – Barcelona w
dniu 18.11.2013 oraz Barcelona – Warszawa w dniu 21.11.2013r. Połączenie z maksymalnie
jedną przesiadką, czas lotu do 7 godzin. Preferowany wylot z Warszawy i Barcelony w
godzinach popołudniowych.
2. zakwaterowanie dla jednej osoby w hotelu o standardzie min. ***, zlokalizowanym
w centrum miasta lub okolicy centrum targowego (Fira de Barcelona, Av. Joan Carles I, 64),
w odległości od środków komunikacji miejskiej (metro) max. 10 minut pieszo. Wykonawca
przedstawi w ofercie 3 propozycje hoteli do wyboru. Koszt noclegów nie moŜe przekroczyć
wartości 1 920 złotych brutto.
Przygotowanie oferty:
1. wykonawca przedstawia ofertę na realizację całości zamówienia (zakup biletów
lotniczych na trasie Warszawa – Barcelona – Warszawa oraz rezerwacja noclegu)
2. ofertę naleŜy skalkulować zgodnie z poniŜą tabelą:
Wartość
Wartość razem
Ilość
jednostkowa
brutto
brutto
Urzą
rząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Promocji, Turystyki
i Współpracy z Zagranicą
ul.Piotrkowska 87
90-423 Łódź
tel: +48 42 638 40 88
fax: +48 42 638 40 89
e-mail: [email protected]
www.turystyczna.lodz.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Zakup biletu lotniczego
na trasie Warszawa –
Barcelona
1
Zakup biletu lotniczego
na trasie Barcelona –
Warszawa
1
Nocleg dla 1 osoby –
propozycja 1 – hotel
(podać nazwę)
3 doby
(ilość * wartość
jednostkowa
brutto)
Nocleg dla 1 osoby –
propozycja 2 – hotel
(podać nazwę)
3 doby
(ilość * wartość
jednostkowa
brutto)
Nocleg dla 1 osoby –
propozycja 3 – hotel
(podać nazwę)
3 doby
(ilość * wartość
jednostkowa
brutto)
Wykonawca przedstawia łączną cenę oferty uwzględniającą wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmujące wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny:
Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Data zakupu biletów i noclegu – 15.11.2013r.
Termin płatności – 7 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Ofertę naleŜy przesłać drogą mailową na adres: [email protected] lub faxem pod nr
42/638 40 89 do dnia 14. listopada 2013 r. do godziny 13.00
„ZłoŜenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złoŜeniem
zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia
sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy".
Urzą
rząd Miasta Łodzi
Departament Prezydenta
Biuro Promocji, Turystyki
i Współpracy z Zagranicą
ul.Piotrkowska 87
90-423 Łódź
tel: +48 42 638 40 88
fax: +48 42 638 40 89
e-mail: [email protected]
www.turystyczna.lodz.pl