JEŚLI CHCESZ BEZP£ATNIE OTRZYMYWAĆ SMS

Transkrypt

JEŚLI CHCESZ BEZP£ATNIE OTRZYMYWAĆ SMS
TM
PREZYDENT MIASTA
OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
informuje:
JEŚLI CHCESZ BEZP£ATNIE OTRZYMYWAÆ
SMS-y Z INFORMACJAMI O:
zagro¿eniach takich jak: wichury, gwa³towne burze, powodzie, katastrofy
awariach sieci wodoci¹gowej, ciep³owniczej
bezp³atnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych
edukacji szkolnej i przedszkolnej
imprezach kulturalnych i sportowych
ZAREJESTRUJ SIÊ!!!
WYŚLIJ SMS* O TREŚCI
PL
Tak.pos01
NA NUMER 661 000 112
www.SISMS.pl
INFORMACJA I BEZPIECZEÑSTWO
*Op³ata za wys³anie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.
Wys³anie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptacjê regulaminu dostêpnego na stronie www.sisms.pl
TM
Projekt wspó³finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Podobne dokumenty