Drodzy Księża Kapelani, Triduum Sacrum jest czasem osobistego

Transkrypt

Drodzy Księża Kapelani, Triduum Sacrum jest czasem osobistego
JÓZEF GUZDEK
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Drodzy Księża Kapelani,
Triduum Sacrum jest czasem osobistego spotkania Chrystusa Pana, który nas powołał,
uczynił swoimi uczniami i posłał do świata.
W Wielki Czwartek, wraz z wiernymi, będziemy przeżywać tajemnicę ustanowienia
Eucharystii oraz kapłaństwa. Jezus Chrystus "C... ) gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb,
błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom C ... ). Podobnie wziął kielich napełniony
winem, dzięki składał i podał swoim uczniom ( ... ). To czyńcie na moją pamiątkę"
(IV Modlitwa Eucharystyczna). Wypowiadając te słowa, po raz kolejny uświadomimy sobie,
że będąc prezbiterami, jesteśmy w służbie niezwykłego Bożego "Daru i Tajemnicy". To one,
wymawiane
podczas konsekracji, przenoszą nas każdego dnia do Wieczernika
i przypominają Jego pragnienie: "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem" (J 15,12).
Chrystus swoim uczniom nie obiecywał łatwego życia. Mówił: "Jeśli kto chce iść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,
23). Każdy kapłan musi więc być gotowy, aby z poddaniem się Bogu dźwigać krzyż posługi
duszpasterskiej, niełatwych często warunków służby, niezrozumienia ze strony otoczenia,
a niekiedy nawet pomówień i kłamstw. Tym bardziej z wdzięcznością patrzę na Was, drodzy
Księża Kapelani, którzy go podejmujecie w codzienności życia. Z krzyża przyjętego w duchu
posłuszeństwa
Bogu rodzi się zwycięstwo,
które zostało zapowiedziane
przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zdamy egzamin z wierności, jeśli
każde nasze
działanie: w koszarach i na poligonie, w szkołach oficerskich, centrach szkolenia i szpitalach
wojskowych, w kraju i na misjach, będzie wypływać z Eucharystii i do niej prowadzić.
Dziękuję Wam za szczególną gorliwość w czasie poprzedzającym Triduum Sacrum
i Święta Wielkanocne, wyrażającą się poprzez posługę w konfesjonale, w przygotowaniu
pięknej liturgii, głoszeniu słowa Bożego. Podejmując ten trud, odpowiadacie na potrzeby
i oczekiwania środowisk mundurowych. Niech wszyscy potrzebujący,
znajdą pomoc
duchową, a także jeśli to potrzebne - materialną, w parafiach wojskowych i ośrodkach
duszpasterskich. W sposób szczególny jestem wdzięczny za pamięć o rodzinach, które
doświadczyły śmierci kogoś bliskiego - żołnierza, bądź dźwigają ciężar opieki nad
poszkodowanym w wyniku udziału w misjach. Bądźmy radosnymi zwiastunami Dobrej
Nowiny, że "Chrystus powstał z martwych" (por. Mt 28,7), idzie z nami po drogach naszego
życia i rozmawia, Pisma nam wyjaśnia umacniając słowem, (por. Łk 24, 32) i gromadzi nas
na Eucharystii.
Wszystkim
Księżom
przeżywającym Misteria Męki,
pasterskiego błogosławieństwa.
Wielki Czwartek 2012 roku

Podobne dokumenty