WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE klasy 5–6 Cele kształcenia

Transkrypt

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE klasy 5–6 Cele kształcenia
INFORMACJA DLA RODZICÓW NA TEMAT PROGRAMU ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO
ŻYCIA W RODZINIE REALIZOWANEGO W NASZEJ SZKOLE
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
klasy 5–6
Cele kształcenia:
Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w
przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Treści nauczania:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu
rozrodczego człowieka.
5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią;
akceptacja i szacunek dla ciała.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo
rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca,
empatia.
11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów
telewizyjnych.
12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
13. Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.
Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasach 5
odbywać się będą według programu: „Wędrując ku dorosłości”(NPP), przeznaczonego do
realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach 5 i 6 pod red. Teresy Król,
wydawnictwo: RUBIKON.
Jest on zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 roku, poz. 977).
Konstrukcja
programu
„Wędrując
ku
dorosłości”
wyczerpuje
wymagania
zawarte
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 752).
Będziemy
korzystać
z
podręcznika:
W
drodze
ku
dorosłości.
Ćwiczenia
i materiały dla klasy 5 szkoły podstawowej (NPP) Nowa Podstawa Programowa Teresa Król (red.)
wydawnictwo: RUBIKON
Cele edukacyjne
Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka
oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Zadania szkoły
1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
3. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia
przejawów związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.
4. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.
5. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa
i przyjaźni.
Osiągnięcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.
Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.
Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała.
Aktywny udział w życiu rodziny.
Umiejętne korzystanie z mass mediów.
Program realizuje treści dotyczące:
•
•
•
•
•
•
funkcji rodziny i ról rodzinnych,
zmian psychofizycznych ucznia,
rozwoju człowieka i szacunku dla życia,
komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej,
budowania relacji koleżeńskich i przyjacielskich,
współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych (np. cyberprzemoc, anoreksja, bulimia)
Tematyka zajęć dla klas 5:
1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań
2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny
3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjno-towarzyskiej oraz integracyjnokontrolnej
4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny
5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej oraz
samowychowaniu
6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?
7. Kobiecość i męskość
8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości
9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatków
10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt)
11. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców)
12. Żeński układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)
13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców)
14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt)
15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców (dla grupy chłopców)
16. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
18. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt)
19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców)
W klasach 6
kontynuujemy realizację programu: Wędrując ku dorosłości pod red. T. Król; wydawnictwo
Rubikon.
Tematyka zajęć dla klas 6:
Zajęcia wspólne:
1. Zapoznanie z tematyką zajęć "Wychowania do życia w rodzinie".
2. Człowiek i jego godność. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
3. Moje ciało zasługuje na szacunek.
4. Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje.
5. Podstawowe funkcje rodziny.
6. Sytuacje trudne w rodzinie.
7. Dom moich marzeń.
8. Świąteczne dni w kalendarzu.
9. My i mass media.
zajęcia z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców:
1. Niepokoje okresu dojrzewania.
2. Odmienność płci - urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.
3. Higiena okresu dojrzewania.
4. Dojrzewam do bycia ojcem\ matką.
5. Rodzi się człowiek.
Podczas realizacji programu będę korzystać z ćwiczeń oraz filmów edukacyjnych , które zakupione są
przez szkołę do realizacji tego programu.
Przygotowała
Magdalena Grześczyk