twierdza radom

Komentarze

Transkrypt

twierdza radom
„TWIERDZA RADOM”
nowa „GALERIA URBANO”
N
a początku drugiego kwartału 2008 roku URBANO
Sp. z o.o. - biuro planowania i zagospodarowania
przestrzennego z Poznania zawarła umowę, na mocy
której w ścisłym centrum RADOMIA (woj. mazowieckie)
planowana jest inwestycja polegająca na uzupełnieniu
istotnej dla miasta tkanki „zabudowy śródmiejskiej” o
kolejną zabudowę kubaturową. Na przedmiotowym terenie powstanie nowa galeria handlowa „TWIERDZA
RADOM”.
Historia terenu.
N
a obszarze części nieruchomości należących niegdyś
do większego kompleksu „PKP - Polskich Kolei
Państwowych” w sąsiedzie głównego dworca kolejowego
PKP i autobusowego należącego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS RADOM) w centrum miasta
przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego, na terenie około
14.000 mkw znajdowały się barakowe budynki mieszkalne pracowników kolei państwowych zakładu w Radomiu.
Zabudowa nieruchomości w owym czasie z pewnością
nie odpowiadała standardom ponad dwustutysięcznego
miasta. Inwestor realizujący zamierzenie rewitalizacji
nieruchomości zawarł odpowiednie porozumienia zarówno z PKP, jak i z tamtejszą społecznością lokalną i zapewnił
równorzędne, zastępcze lokale mieszkalne w centrum
miasta. W ten sposób zrealizowano, zarówno akwizycję
atrakcyjnego terenu inwestycyjnego na potrzeby zlokalizowania funkcji odpowiadającej śródmiejskiemu charakterowi tej części miasta oraz zabezpieczono interesy
mieszkańców (baraków mieszkalnych).
W
pierwszym etapie na nieruchomości
powstały stacja paliw JET (aktualnie LUK), jako
uzupełnienie oferty głównego węzła komunikacyjnego
Radomia - dworca kolejowego i dworca autobusowego
oraz ogólnie komunikacji samochodowej skoncentrowanej w tym miejscu. Następnie na terenie nieruchomości
powstał nowy obiekt kinowy. Kino Helios jest jedynym
działającym w Radomiu (multipleks posiada 5 klimatyzow-
erzenie inwestycyjne jest w trakcie uzgadniania z magistratem. Równolegle pracownia firmy URBANO prowadzi
prace koncepcyjne nad projektem architektonicznym.
Prowadzone są również rozmowy z przyszłymi najemcami obiektu. Zamierzeniem firmy URBANO jest zapewnienie by architektura obiektu wpisała się w śródmiejski
charakter zabudowy, a zastosowane elementy i detale
architektoniczne nawiązywały do najbliższego otocze-
anych sal kinowych, kawiarnie oraz parking. Niegdyś w Radomiu działało pięć kin: Atlantic, Hel, Odeon, Mega, oraz
kino w Resursie Obywatelskiej).
nia. Planowane jest stworzenie w tym miejscu agresywnego, mocno eksponowanego budynku, który będzie
równoważył przestrzeń i odpowiadał zarówno kubaturą,
jak i planowanymi w obiekcie funkcjom - obiektom usytuowanym po drugiej stronie ulicy ks. J. Poniatowskiego.
W planowanej galerii mają szansę funkcjonować przede
wszystkim usługi dla konsumentów, w tym handel detaliczny (delikatesy), gastronomia (kawiarnie i bary szybkiej
obsługi), usługi z zakresu opieki zdrowotnej (praktyka dentystyczna i kosmetologiczna), rekreacji (gym), jak również
usługi uzupełniające (apteka, bank, salonik gsm, kwiaciarnia, placówka pocztowa, pralnia chemiczna). U
RBANO
planuje
kontynuację
rewitalizacji
nieruchomości, a na przedmiotowym gruncie kolejną inwestycję, która uporządkuje ład przestrzenny
wskazanego w opisie miejsca oraz nada nową jakość tym
terenom. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej
m.in. na realizacji budynku usługowo-handlowego w Radomiu przy ul. ks. J. Poniatowskiego, wszczęto w maju
2008 r., na wniosek URBANO. Nieruchomość będąca w
użytkowaniu wieczystym, na której planowana jest inwestycja, położona jest w śródmieściu i ma powierzchnię
3.764 m2. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
dworzec główny PKP, na którym krzyżują się linie kolejowe
do Warszawy, Krakowa, Łodzi i Lublina oraz kino Helios,
którego obiekty obecne są w 22 miastach. Planowana
powierzchnia zabudowy TWIERDZY RADOM to obszar
1.460 m2.
P
rojektowany budynek będzie miał 6 kondygnacji
z czego pięć nadziemnych przeznaczonych przede
wszystkim pod usługi handlu oraz działalność biurowoadministracyjną oraz jedną podziemną, przeznaczoną na
halę parkingową. Całkowita planowana w obiekcie powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 8.760 m2. Zami-
R
adom to centrum administracyjne i kulturalne regionu oraz największy w województwie mazowieckim po Warszawie ośrodek akademicki. W mieście działają
obecnie cztery centra handlowe oraz trzy galerie handlowe. Funkcjonuje tu dziś dobrze rozbudowana sieć instytucji okołobiznesowych, tj.: organizacji gospodarczych,
banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych. Wg danych magistratu w mieście działa blisko 25 000
podmiotów gospodarczych. R
ealizacja planowanej przez URBANO inwestycji
doskonale wpisze się w trend poprzez zwiększenie
powierzchni użytkowej pod działalność biurowo –
administracyjną Radomia. Projektowany przez firmę URBANO obiekt ma za zadanie przede wszystkim kontynuować,
jak i rozwinąć funkcję usługową w
mieście. Zlokalizowane w obiekcie poszczególne rodzaje działalności będą
zaspakajać potrzeby poszczególnych
grup lokalnej społeczności. Obiekt
będzie zrealizowany w całości na wynajem. Najemcami będą zarówno krajowe,
jak i międzynarodowe firmy mające
swoje przedstawicielstwa i filie na terenie naszego kraju oraz lokalni kupcy
chcący polepszyć standard oferowanych
przez siebie usług. Generalny wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony przez
URBANO po wydaniu przez Urząd Miasta w Radomiu ostatecznej decyzji o
warunkach zabudowy, warunków technicznych wszystkich gestorów sieci,
stosownego uzgodnienia z zarządcą
drogi oraz ukończeniu przez pracownię
URBANO dokumentacji architektoniczno - budowlanej dla
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, jak i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. Realizacja galerii TWIERDZA RADOM wpisze się nie tylko w rewitalizację
przedmiotowej nieruchomości, ale całego centrum miasta.
URBANO Sp. z o.o. zajmuje się problematyką nieruchomości
komercyjnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. URBANO dla swoich klientów planuje inwestycje
według ściśle ustalonych standardów klienta na terenie
całego kraju. Firma realizuje zlecenia polegające na wyszukaniu i pozyskaniu terenów inwestycyjnych (akwizycja)
pod budowę planowaną przez inwestora oraz doradzaniu
przy inwestowaniu w nieruchomości zapewniając obsługę
prawną wspartą działaniami planistów i projektantów
na każdym etapie projektu. URBANO Sp. z o.o. doradza
przede wszystkim przy realizacji obiektów komercyjnych,
tj.: stacje paliw płynnych, supermarkety. URBANO aktual-
nie prowadzi projekty w tym prace koncepcyjne i studyjne
(przedprojektowe) galerii handlowych na rewitalizowanych terenach w Pułtusku (KOSZRY, woj. mazowieckie),
Dzierżoniowie (SILESIANA, woj. dolnośląskie) oraz we
Wrześni (TONSIL, woj. wielkopolskie). Ponadto URBANO
projektuje i uzyskuje pozwolenia budowlane na obiekty
handlowe dla krajowych i zagranicznych liderów sieci dyskontowych np.: w Koziegłowach k/Poznania, Łukowie k/
Siedlec, Żyrardowie k/Warszawy, Świdnicy k/Wrocławia
oraz budynki mieszkalne i użyteczności publicznej na terenie Poznania i okolic.
Zespół Planowania i Zagospodarowania URBANO
czerwiec 2009r

Podobne dokumenty