llp/erasmus

Transkrypt

llp/erasmus
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LLP/ERASMUS
LLP/COMENIUS
LLP/GRUNDTVIG
LLP/LEONARDO DA VINCI
FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
ERASMUS-MUNDUS
TEMPUS
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
LLP/ERASMUS:
1.
DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE:
1.1
1.2
1.3
2.
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY
(SMS, SMP, STA, STT)
INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA (EILC)
KURSY INTENSYWNE (IP)
PROJEKTY SCENTRALIZOWANE:
2.1
2.2
2.3
PROJEKTY WIELOSTRONNE (MP)
SIECI TEMATYCZNE (TN)
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE (AM)
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
LLP/ERASMUS – TERMINY I SPOSÓB APLIKACJI:
1.
DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE – WNIOSKI SKŁADANE DO
NARODOWEJ AGENCJI LLP (www.frse.org.pl) W TERMINIE DO:
1.1
1.2
1.3
2.
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY – 12 MARCA 2010
INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA / EILC –
5 LUTY 2010
KURSY INTENSYWNE – 12 MARCA 2010
PROJEKTY SCENTRALIZOWANE – WNIOSKI SKŁADANE DO
KOMISJI EUROPEJSKIEJ (http://ec.europa.eu/llp) za
pośrednictwem AGENCJI WYKONAWCZEJ – EDUCATION,
AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY
(http://eacea.ec.europa.eu) W TERMINIE DO 26 LUTEGO 2010
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
LLP/ERASMUS – KURSY INTENSYWNE / INTENSIVE PROGRAMMES - IP (1.3):
Kurs intensywny LLP/Erasmus (12 MARCA 2010 – NA LLP):
Krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez co najmniej 3 uczelnie
z co najmniej 3 państw uczestniczących w LLP/Erasmus, z czego przynajmniej
1 uczelnia z kraju członkowskiego UE, dla międzynarodowej grupy studentów.
Większa liczba uczelni lub instytucji uczestniczących w projekcie zwiększa
szanse na uzyskanie dofinansowania
Mogą uczestniczyć inne instytucje związane z edukacją
Pełne zintegrowanie programu kursu z programem studiów uczestników
Dotyczy zagadnień, które nie są w pełni reprezentowane w „regularnych”
programach studiów lub dziedzin nowych oraz szybko się zmieniających
Wskazane wspólne opracowanie programu kursu
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
LLP/ERASMUS – KURSY INTENSYWNE / INTENSIVE PROGRAMMES - IP (1.3):
•
•
•
•
•
•
•
•
aplikacja do 12 marca 2010, wniosek udostępniony najpóźniej
12 lutego 2010
uprawnione koszty:
- organizacyjne (5500 – 6750 euro ?),
- podróży,
- utrzymania
czas trwania: 10 kolejnych dni roboczych – 6 tygodni
(pomiędzy 1.09.2010 a 31.08.2011)
projekty jedno-, dwu- lub trzyletnie, w wypadku powtarzanych – inna
grupa odbiorców lub inne (pokrewne) zagadnienia
w kursie ma uczestniczyć od 10 do 60 studentów
dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania dla maksymalnie 20
nauczycieli akademickich
maksymalnie 5 studentów na jednego pracownika
maksymalne dofinansowanie – 75%
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.
LLP/ERASMUS – PROJEKTY SCENTRALIZOWANE
(26 LUTY 2010 KE przez EACEA):
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
2.1.1 CURRICULUM DEVELOPMENT
2.1.2 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z
PRZEMYSŁEM I PRZEDSIĘBIORSTWAMI (SME)
2.1.3 MODERNIZACJA UCZELNI
2.1.4 VIRTUAL CAMPUSES
2.2 SIECI TEMATYCZNE
2.2.1 ACADEMIC NETWORKS
2.2.2 STRUCTURAL NETWORKS
2.3 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
Konsorcjum co najmniej 3 uczelni z co najmniej 3 państw uczestniczących
w LLP/Erasmus w tym przynajmniej 1 uczelnia z kraju członkowskiego UE
Czas realizacji – maksymalnie 3 lata
Finansowanie:
•
max 75%,
•
max 150.000 euro rocznie,
•
max 300.000 euro (także dla projektów dłuższych niż 2 lata)
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
Uprawnione koszty:
•
Indirect costs (max 7%)
koszty administracyjne, „infrastrukturalne” (w tym wynajem, opłaty za
prąd itp.), wyposażenie i sprzęt na potrzeby obsługi administracyjnej
•
Koszty personelu
•
Koszty podróży i utrzymania
•
Koszty sprzętu – zakup, wypożyczenie (max 10%)
•
Subcontracting (max 30%)
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
2.1.1 CURRICULUM DEVELOPMENT
Doskonalenie istniejących lub tworzenie nowych, wspólnych programów studiów
we wszystkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
interdyscyplinarnych lub wymagających współpracy międzynarodowej.
Projekty powinny koncentrować się na co najmniej jednym z poniższych działań:
•
•
•
zintegrowane studia (I, II lub III poziom) z podwójnym lub wspólnym dyplomem
moduły szkoleń pozwalających beneficjentom uaktualniać wiedzę zdobytą w
przeszłości
moduły dydaktyczne dla obszarów interdyscyplinarnych
Szczególne znaczenie ma współpraca z instytucjami z rynku pracy
Wspólne programy powinny być wprowadzone we wszystkich instytucjach konsorcjum
z uwzględnieniem mobilności studentów i pracowników
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
2.1.2 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z PRZEMYSŁEM
I PRZEDSIĘBIORSTWAMI
CELEM JEST PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KREATYWNOŚCI ORAZ
INNOWACYJNOŚCI W PROGRAMACH STUDIÓW, A TAKŻE WZMOCNIENIE ZWIĄZKÓW
POMIĘDZY STUDIAMI I POTRZEBAMI RYNKU PRACY
PROJEKTY TEGO TYPU MAJĄ PODNOSIĆ ATRAKCYJNOŚĆ EDUKACJI I SZKOLEŃ
ZAWODOWYCH ORAZ POPRAWIAĆ ICH DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ TWORZYĆ DODATKOWY SYSTEM FINANSOWANIA DLA
BADAŃ NAUKOWYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH POZIOM INNOWACYJNOŚCI SZCZEGÓLNIE
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (SME)
SZCZEGÓLNIE ISTOTNA ROLA PRZEDSIĘBIORSTW (SME), ORGANIZACJI
BRANŻOWYCH, IZB GOSPODARCZYCH, INNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
TWORZENIE SPECJALNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH ROZWIJAĆ
I UAKTUALNIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
2.1.3 MODERNIZACJA UCZELNI
•
•
•
MODERNIZACJA PROGRAMÓW STUDIÓW
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
OPTYMALIZACJA SPOSOBU FINANSOWANIA
ZMIANA SPOSOBU OPISYWANIA UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI I ZWIĘKSZENIE
PRZEJRZYSTOŚCI SYSTEMU
UMOŻLIWIENIE UCZELNIOM PEŁNIENIA FUNKCJI „CENTRÓW KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO”
UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNI OSOBOM Z
„NIEFORMALNYM” WYKSZTAŁCENIEM I KWALIFIKACJAMI UZYSKANYMI POZA
SYSTEMEM EDUKACYJNYM
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE:
2.1.4 WIRTUALNE KAMPUSY
•
•
•
•
•
•
ROZWÓJ „WIRTUALNEJ MOBILNOŚCI” JAKO UZUPEŁNIENIA LUB ZASTĘPSTWA
DLA PROGRAMÓW WYMIANY I WYJAZDÓW
INTEGRACJA „WIRTUALNEJ MOBILNOŚCI” Z INNYMI DZIAŁANIAMI (NP.
PROJEKTY TYPU CD)
WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH W
KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ, EDUKACJI CIĄGŁEJ I JAKO UZUPEŁNIENIA DLA
OFERTY EDUKACYJNEJ
DOSTARCZANIE OFERTY KSZTAŁCENIA OTWARTEGO I EDUKACJI CIĄGŁEJ,
SZCZEGÓLNIE W EUROPEJSKIM WYMIARZE
TWORZENIE I DOSKONALENIE ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW
KOMPLETNYCH, „WIRTUALNYCH” STUDIÓW LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH,
DOKTORANCKICH PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA PODWÓJNEGO LUB
WSPÓLNEGO DYPLOMU
PROMOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNIK
INFORMATYCZNYCH W KSZTAŁCENIU
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.2 SIECI TEMATYCZNE:
UMOŻLIWIAJĄCE SPRAWNE GROMADZENIE, ANALIZĘ I WYMIANĘ INFORMACJI ORAZ
UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH SPRAWDZONYCH PRAKTYK
2.2.1
„AKADEMICKIE SIECI TEMATYCZNE”
ODNOSZĄCE SIĘ DO ASPEKTÓW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH
KONIECZNE UCZESTNICTWO INSTYTUCJI ZE WSZYSTKICH PAŃSTW BIORĄCYCH
UDZIAŁ W LLP/ERASMUS, CZYLI MINIMUM 31 UCZESTNICZĄCYCH INSTYTUCJI Z 31
PAŃSTW
2.2.2
„SIECI STRUKTURALNE”
MINIMUM 5 INSTYTUCJI Z 5 PAŃSTW
FINANSOWANIE:
MAX 200.000 EURO ROCZNIE, MAX 75% KOSZTÓW
CZAS REALIZACJI: DO 3 LAT
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
2.3 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY, KONKURSY ITD. PROMUJĄCE
LLP/ERASMUS I POSZCZEGÓLNE JEGO DZIAŁANIA ORAZ WYPRACOWANE
REZULTATY, EUROPEJSKI WYMIAR EDUKACJI, WSPÓŁPRACĘ I MOBILNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWĄ
FINANSOWANIE:
MAX 150.000 EURO, MAX 75% KOSZTÓW
CZAS REALIZACJI: DO 1 ROKU
PROGRAMY EDUKACYJNE UE
LLP/ERASMUS
INFORMACJE, PRZEWODNIKI, INSTRUKCJE, DOKUMENTY APLIKACYJNE:
KOMISJA EUROPEJSKA (STRONY POŚWIĘCONE EDUKACJI):
http://ec.europa.eu/education
AGENCJA WYKONAWCZA (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu
DOKUMENTY APLIKACYJNE, INSTRUKCJE DLA DZIAŁAŃ
ZDECENTRALIZOWANYCH:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_lifelong_learning_2010.php#app
lication
WEZWANIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW – CALL EAC/41/09 (2009/C 247/09)
PRIORYTETY STRATEGICZNE:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
STRONA NARODOWEJ AGENCJI LLP:
www.frse.org.pl
STRONA NARODOWEJ AGENCJI LLP – PROGRAM ERASMUS:
www.erasmus.org.pl

Podobne dokumenty