Zaświadczenie o zatrudnieniu

Transkrypt

Zaświadczenie o zatrudnieniu
pieczęć zakładu pracy
………………………………….
(miejscowość, data)
ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ……………………………………………………...
(imię i nazwisko)
legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym…………………………………………...
(seria i numer dowodu osobistego)
jest pracownikiem
………………………………………….………………………………………………………
(pełna nazwa i adres zakładu pracy)
zatrudnionym na: czas określony / czas nieokreślony / umowę zlecenie / umowę o dzieło1
w okresie od ...................................................
do .................................................................
na stanowisku ............................................................................................................................. .
Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika celem przedłożenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie jako wymóg formalny uczestnictwa w projekcie pn. „Twój rozwój twoją szansą – szkolenia
adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy”.
............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
1
Niepotrzebne skreślić.

Podobne dokumenty