pdf - Boehringer Ingelheim

Transkrypt

pdf - Boehringer Ingelheim
Komunikat prasowy
W nowej analizie danych z badań INPULSIS®
wykazano skuteczność nintedanibu
u szerokiej grupy chorych z rozpoznaniem
idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) opartym
na poszerzonych kryteriach diagnostycznych
•
•
•
Przedstawiona analiza po raz pierwszy wykazuje, że progresja
choroby jest podobna u osób chorych na IPF z rozpoznaniem opartym
na definicji choroby szerszej w porównaniu z obecnymi wytycznymi
diagnostycznymi1,2
Nintedanib jest skuteczny w hamowaniu progresji choroby w obu
podgrupach diagnostycznych, co potwierdza jego skuteczność
u szerokiej grupy chorych na IPF1
Przedstawiona analiza ma wpływ zarówno na kryteria stosowane do
diagnozowania IPF w praktyce klinicznej, jak i w przyszłych projektach
badań klinicznych1
Ingelheim, Niemcy, czerwiec 2016 – W nowej analizie wyników
®
badań INPULSIS po raz pierwszy wykazano, że progresja choroby
jest podobna w idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF) u chorych
z rozpoznaniem opartym na szerszych kryteriach diagnostycznych
w porównaniu z rozpoznaniem zgodnym z aktualnymi wytycznymi
1,2
diagnostycznymi . Wyniki analizy post-hoc danych dotyczących tej
populacji, obejmującej 1061 chorych, zostały opublikowane w
1
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine .
IPF jest wyniszczającą chorobą o bardzo złym rokowaniu . Do oceny
obecności bliznowacenia (włóknienia), a szczególnie do oceny
obecności w obrębie płuc zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc
(UIP) w celu zapewnienia dokładnego rozpoznania IPF, lekarze
stosują technikę obrazowania znaną jako tomografia komputerowa
2
wysokiej rozdzielczości (TKWR) . Kluczowym wskaźnikiem włóknienia
płuc i elementem struktury UIP widocznym w TKWR jest obecność
2
zmian radiologicznych o charakterystycznym obrazie plastra miodu .
Jednak przy nieobecności obrazu plastra miodu w TKWR
potwierdzenie, że bliznowacenie spełnia kryteria ostatecznego
4,5
rozpoznania IPF może być trudne . Dla dużej grupy chorych bez
zgodnego z wytycznymi potwierdzenia rozpoznania IPF, łącznie z
tymi, którzy nie są kwalifikowani do biopsji płuca, przebieg kliniczny
1,6,7
IPF oraz skuteczność leczenia pozostają nieznane . Stąd tak
istotna jest rola badań oceniających postęp choroby w różnych
podgrupach diagnostycznych.
Dane kontaktowe:
Boehringer Ingelheim
Komunikacja korporacyjna
Media + PR
Anja Konschak
55216 Ingelheim/Niemcy
Telefon: +49 6132 – 77 182415
Faks: +49 6132 – 77 6601
E-mail: [email protected]
3
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 1 z 6
PL/OFE/062016/00008
Dodatkowe informacje
www.boehringer-ingelheim.com
2
Komunikat prasowy
Badaniem INPULSIS® objęto chorych z klasycznym rozpoznaniem IPF,
ale także tych chorych z klinicznym rozpoznaniem IPF, którzy w
przypadku braku chirurgicznej biopsji płuc i obrazu plastra miodu w
TKWR mieli tzw. możliwe UIP z obecnością rozstrzeni oskrzeli z
pociągania1. Rozstrzenie oskrzeli z pociągania są uznawane za jeden z
najbardziej istotnych objawów włóknienia płuc w TK8. Z analizy wynika
również, że nintedanib jest skuteczny w hamowaniu progresji choroby w
obu podgrupach diagnostycznych, co potwierdza jego skuteczność w
leczeniu szerokich grup chorych na IPF objętych badaniem III fazy i co
może znaleźć praktyczne zastosowanie w praktyce klinicznej1.
Doktor Ganesh Raghu, profesor medycyny z Wydziału Chorób Płuc
i Medycyny Stanów Nagłych Uniwersytetu Waszyngtońskiego i dyrektor
Centrum Chorób Śródmiąższowych Płuc w Centrum Medycznym
Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle w stanie Waszyngton, USA,
powiedział: „W praktyce klinicznej osiągnięcie pewności diagnozy IPF jest
trudne. Choć dokładność rozpoznania IPF jest zwiększona dzięki
dyskusjom w gronie ekspertów z multidyscyplinarnych ośrodków
mających
doświadczenie
w
obszarze
chorób
regionalnych,
śródmiąższowych płuc, to jednak lekarze pierwszego kontaktu mogą
częściej rozpoznawać IPF nie zawsze spełniające kryteria ustanowione
przez międzynarodowe wytyczne. Przedstawiona analiza po raz pierwszy
potwierdza, że progresja choroby i wyniki leczenia w grupie chorych nie w
pełni spełniających kryteria diagnostyczne są podobne do tych w grupie
chorych
spełniających
aktualne
kryteria,
określone
przez międzynarodowe wytyczne rozpoznawania IPF z roku 2011.
Wynika stąd potrzeba rozważenia przyjęcia zmodyfikowanych kryteriów
rozpoznawania IPF- jak stosowane w tym badaniu - obejmujących
obecność możliwego obrazu UIP oraz rozstrzeni oskrzeli z pociągania w
dolnych płatach płuc (mimo braku obrazu plastra miodu w TKWR i
chirurgicznej biopsji płuc) - do odpowiedniego zastosowania w praktyce
klinicznej oraz w przyszłych badaniach klinicznych, ”.
Analiza przeprowadzona w podgrupach wykazała, że:
• Wśród chorych z potwierdzonym obrazem UIP, obejmującym
obraz plastra miodu i/lub dodatni wynik biopsji, skorygowany
roczny spadek FVC wyniósł -108,7 ml/rocznie w grupie
nintedanibu oraz -225,7 ml/rok w grupie placebo (różnica
117,0 ml/rok w porównaniu z grupą placebo)1.
• Wśród chorych z obrazem TKWR odpowiadającym możliwemu
UIP, bez obrazu plastra miodu i bez biopsji, ale z obecnością
rozstrzeni z pociągania, skorygowany roczny spadek FVC
wyniósł -122,0 ml/rok w grupie nintedanibu oraz -221,0 ml/rok
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 2 z 6
PL/OFE/062016/00008
„Przedstawiona analiza po
raz pierwszy potwierdza, że
progresja choroby i wyniki
leczenia w grupie chorych nie
w pełni spełniających kryteria
diagnostyczne są podobne do
tych w grupie pacjentów
spełniających aktualne
kryteria, określone w
międzynarodowych
wytycznych rozpoznawania
IPF z roku 2011”.
Doktor Ganesh Raghu, profesor
medycyny z Wydziału Chorób Płuc i
Medycyny Stanów Nagłych
Uniwersytetu Waszyngtońskiego
i dyrektor Centrum Chorób
Śródmiąższowych Płuc w Centrum
Medycznym Uniwersytetu
Waszyngtońskiego w Seattle w stanie
Waszyngton, USA
3
Komunikat prasowy
•
•
•
w grupie placebo (różnica 98,9 ml/rocznie w porównaniu z grupą
placebo)1.
Wartość p dla interakcji między podgrupami według leczenia nie
była statystycznie istotna (p=0,8139), co wskazuje na brak różnic
między podgrupami w zakresie skuteczności leczenia
nintedanibem1.
Efekt leczenia w obu podgrupach był również zgodny z efektem
leczenia w zbiorczej populacji ogólnej1.
Zdarzenia niepożądane były zbliżone w obu podgrupach1.
~
Informacje od Wydawcy
O badaniu INPULSIS
Do analizy post-hoc włączono ogółem 1061 chorych w podgrupach
według kryteriów diagnostycznych zbiorczych danych z badań III fazy
®1
®
INPULSIS . Wszyscy chorzy w badaniach INPULSIS mieli ustalone
w praktyce klinicznej rozpoznanie IPF w okresie do 5 lat przed
1
randomizacją . Dla celów analizy podgrup 31,9% chorych
zakwalifikowano jako posiadających możliwy obraz UIP z
rozstrzeniami oskrzeli z pociągania w TKWR i nie poddanych
chirurgicznej biopsji płuc, a 68,1% chorych jako posiadających obraz
UIP w TKWR i/lub chirurgiczną biopsję płuc potwierdzającą obraz UIP
(diagnoza IPF zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi
1
wytycznymi) .
O Nintedanibie
Nintedanib to drobnocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych (TKI)
opracowany przez firmę Boehringer Ingelheim w celu leczenia
idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Nintedanib (jedna kapsułka dwa
razy na dobę) spowalnia progresję choroby, zmniejszając roczny
wskaźnik pogarszania się czynności płuc o 50% w szerokim zakresie
grup pacjentów z IPF, w tym pacjentów we wczesnym stadium
choroby (FVC >90% wartości należnej), z ograniczonym włóknieniem
w obrazie radiologicznym (brak zmian typu plaster miodu) w TK o
oraz
pacjentów
dużej
rozdzielczości
(HRCT)
z rozedmą płuc. Działania niepożądane nintedanibu można
skutecznie opanować u większości pacjentów.
Nintedanib działa na receptory czynników wzrostu, dla których
wykazano udział w mechanizmie włóknienia płuc. Przede wszystkim
nintedanib hamuje receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu
(platelet-derived growth factor receptor, PDGFR), receptor czynnika
wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor receptor, FGFR) oraz
receptor naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 3 z 6
PL/OFE/062016/00008
4
Komunikat prasowy
endothelial growth factor receptor, VEGFR). Uważa się, że poprzez
blokowanie
szlaków
sygnałowych,
które
pośredniczą
w procesie włóknienia, nintedanib może hamować postęp choroby, tj.
spowalniać pogarszanie się czynności płuc.
O idiopatycznym włóknieniu płuc
Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) jest przewlekłą, postępującą, ciężko
okaleczającą i ostatecznie prowadzącą do zgonu chorobą płuc, której
możliwości leczenia są ograniczone1. Na IPF choruje aż 14–43 na 100 000
osób na świecie. Idiopatyczne włóknienie płuc charakteryzuje się
postępującym
bliznowaceniem
tkanki
płucnej
i utratą czynności płuc w czasie. Rozwój tkanki bliznowatej określa się
mianem
włóknienia.
Z
czasem,
wraz
z
grubieniem
i sztywnieniem tkanki w procesie włóknienia, płuca tracą zdolność do
wchłaniania
i
transportowania
tlenu
do
układu
krążenia,
a najważniejsze narządy nie otrzymują dostatecznej ilości tlenu. U chorych na
IPF
prowadzi
to
do
duszności,
suchego
kaszlu
i trudności przy wykonywaniu codziennych czynności. Wszyscy pacjenci z IPF
są zagrożeniu wystąpieniem ostrego zaostrzenia IPF. Zdarzenie takie,
definiowane jako gwałtowne pogorszenie objawów w ciągu kilku dni lub
tygodni, może mieć miejsce w każdym momencie w przebiegu choroby,
nawet jako pierwszy objaw IPF.
O Boehringer Ingelheim
Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 wiodących firm farmaceutycznych
na świecie. Działa globalnie za pośrednictwem 146 podmiotów zależnych i
zatrudnia ponad 47700 pracowników. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe,
produkcję i sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych o wysokiej
wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania w medycynie
i weterynarii. Firma, założona w roku 1885 pozostaje nieprzerwanie
własnością rodziny Boehringer, a jej centrala zlokalizowana jest
w Ingelheim w Niemczech.
Głównym elementem kultury Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do
działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Trwałym
fundamentem
działalności
firmy
jest
zaangażowanie
w projekty społeczne, jakim jest np. globalny projekt Making More Health,
opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim
pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona
środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich
przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.
W 2015 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała przychody netto ze
sprzedaży w wysokości około 14,8 mld euro. 20,3% wartości przychodów
netto zainwestowane zostało w badania i dalszy rozwój.
Więcej informacji na stronie www.boehringer-ingelheim.com
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 4 z 6
PL/OFE/062016/00008
5
Komunikat prasowy
Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Raghu G, Wells A, Nicholson A, et al; Effect of nintedanib in subgroups of
idiopathic pulmonary fibrosis by diagnostic criteria. Am J Respir Crit Care
Med. 2016 June 22. Doi: 10.1164/rccm.201602-0402OC
Raghu G, et al; ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary
Fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary
fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J
Respir Crit Care Med 2011;183:788–824.
Ley B, et al; Clinical course and prediction of survival in idiopathic
pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Feb 15;183(4):431-40.
doi: 10.1164/rccm.201006-0894CI .
Raghu G, et al; Diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis with highresolution CT in patients with little or no radiological evidence of
honeycombing: secondary analysis of a randomised, controlled trial.
Lancet Respir Med 2014: 2(4): 277-284.
Jacob J, Hansell DM, et al; HRCT of fibrosing lung disease. Respirology
2015;20:859‒872.
Ryerson CJ, et al; Prevalence and prognosis of unclassifiable interstitial
lung disease. Eur Respir J. 2013 Sep;42(3):750-7. doi:
10.1183/09031936.00131912.
Huie TJ, Brown KK. Definitions of disease: Should possible and probable
idiopathic pulmonary fibrosis be enrolled in treatment trials? Respir
Investig 2015; 53: 88–92.
Hansell et al. CT staging and monitoring of fibrotic interstitial lung diseases
in clinical practice and treatment trials: a Position Paper from the
Fleischner society. Lancet Respir Med 2015; 3: 483–96
Nintedanib Summary of Product Characteristics. Boehringer Ingelheim
International GmbH. January 2016.
Raghu G, et al; An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guidelines:
Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Executive Summary. American
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 192 (2)238 – 248,
July 2015.
Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; for the INPULSIS Trial Investigators.
Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J
Med. 2014;380(22):2071-2082
Cottin V, Taniguchi H, Richeldi L, et al. Effect of baseline emphysema on
reduction in FVC decline with nintedanib in the INPULSIS® trials. Abstract
presented at the 18th International Colloquium on Lung and Airway
Fibrosis; Mont Tremblant, Canada, September 20-24, 2014. Available at:
http://iclaf.com/conference/index.php/2014/ICLAF/paper/view/151.
Accessed May 2016.
Kolb M, Richeldi L, Kimura T, Stowasser S, Hallmann C, du Bois RM. Effect
of baseline FVC on decline in lung function with nintedanib in patients with
IPF: results from the INPULSIS® trials. Poster presented at the 110th
American Thoracic Society Conference; Denver, Colorado, May 15–20,
2015.
Costabel U, Inoue Y, Richeldi L, et al. Efficacy of nintedanib in idiopathic
pulmonary fibrosis across pre-specified subgroups in INPULSIS®. AM J
Respir Crit Care Med. 2015: doi: 10.1164/rccm.201503-05620C.
Keating GM. Nintedanib: A Review of Its Use in Patients with Idiopathic
Pulmonary Fibrosis. Drugs. 2015 Jul;75(10):1131-40. doi: 10.1007/s40265015-0418-6.
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 5 z 6
PL/OFE/062016/00008
6
Komunikat prasowy
16. Hilberg F, et al. BIBF 1120: triple angiokinase inhibitor with sustained
receptor blockade and good antitumor efficacy. Cancer Res. 2008;68:47744782
17. Richeldi L., et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic
pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011 Sep 22;365(12):1079-87. doi:
10.1056/NEJMoa1103690.
18. Selman M, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: prevailing and evolving
hypotheses about its pathogenesis and implications for therapy. Ann
Intern Med. 2001;134:136-51.
19. Wollin L, et al. Antifibrotic and Anti-inflammatory Activity of the Tyrosine
Kinase Inhibitor Nintedanib in Experimental Models of Lung Fibrosis. J
Pharmacol Exp Ther. 2014;349:209–220.
20. Nalysnyk L., et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary
fibrosis: review of the literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361.
21. Data on file. Boehringer Ingelheim. Worldwide prevalence 2016.
22. NHLBI, NIH. What Is Idiopathic Pulmonary Fibrosis? Accessed at:
www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ipf/ Accessed May 2016.
23. Pulmonary Fibrosis Foundation. Symptoms. Available at:
http://www.pulmonaryfibrosis.org/life-with-pf/about-pf. Accessed May
2016.
24. Cottin V, Richeldi L. Neglected evidence in idiopathic pulmonary fibrosis
and the importance of early diagnosis and treatment. Eur Respir Rev 2014;
23: 106–110 | DOI: 10.1183/09059180.00008613.
Boehringer Ingelheim Komunikat prasowy Strona 6 z 6
PL/OFE/062016/00008