KONKURS INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 Cel Dla kogo

Transkrypt

KONKURS INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 Cel Dla kogo
KONKURS
INNOWACYJNY POMYSŁ 2008
Z przyjemnością zapraszamy do trzeciej edycji Konkursu „Innowacyjny Pomysł 2008”
połączonego z Programem szkoleniowo-doradczym.
Organizatorami Programu są: Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Transferu Technologii UŁ
Cel
Nasz projekt ma na celu aktywizację łódzkiego środowiska akademickiego oraz
indywidualnych wynalazców w sferze innowacji i technologii oraz rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej, a także mikrofirm i MŚP z Łodzi i regionu łódzkiego.
Celem Programu jest zainspirowanie wszystkich, którzy myślą o praktycznym wykorzystaniu swoich
innowacyjnych pomysłów, chcą je samodzielnie wdrażać albo w inny sposób przedstawić rynkowi,
zbudować rozpoznawalną markę i odnieść sukces finansowy.
Zależy nam na aktywizacji przedsiębiorczości oraz transferu technologii - chcemy zachęcić autorów
tych innowacyjnych projektów do szukania rynkowych zastosowań ich pomysłów, technologii czy
wyników badań naukowych, np. poprzez rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej, albo
poprzez rozpoczęcie współpracy z partnerem biznesowym.
Program oferuje Państwu KONKURS oraz WARSZTATY / Program szkoleniowo-doradczy.
Można wziąć udział tylko w Konkursie, ale zachęcamy również do udziału w warsztatach, które mają
pomóc również w przygotowaniu dobrych zgłoszeń do Konkursu.
W KONKURSIE chcemy wyłonić innowacyjne pomysły, innowacje i technologie, które mają szansę
na wdrożenie i sukces rynkowy. Najlepsze innowacyjne pomysły biorące udział w Konkursie zostaną
nagrodzone i wyróżnione.
Celem WARSZTATÓW jest popularyzacja wiedzy związanej z przedsiębiorczością innowacyjną –
opartą na innowacjach, wiedzy oraz zaawansowanych technologiach, a także z transferem wiedzy i
technologii z nauki do biznesu oraz z firmy do firmy. Wiedza ta może zostać od razu wykorzystana na
przykład przy przygotowaniu zgłoszenia na Konkurs Innowacyjny Pomysł 2008.
Dla kogo
Do Konkursu oraz na warsztaty zapraszamy: studentów, absolwentów, naukowców, zespoły
badawcze, wynalazców, innowatorów, mikrofirmy i MŚP z Łodzi i regionu łódzkiego –
wszystkich tych, którzy mają innowacyjne pomysły na biznes lub technologie i produkty, i chcą je
wprowadzić na rynek, a do wdrożenia i rozwinięcia projektów potrzebują: fachowego doradztwa,
promocji oraz zainteresowania inwestorów.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4983, 635 4984, fax: 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]
KRS: 0000283917 z REGON: 100383305 z NIP: 7251952859
Konkurs Innowacyjny PomysŁ 2008
Założenia projektu
ƒ
Wyłonienie i nagrodzenie najbardziej obiecujących innowacyjnych pomysłów i
przedsięwzięć, najbardziej kreatywne osoby i zespoły, pomysły mające największe szanse
na rynku, najlepsze pomysły na biznes, czemu służy KONKURS Innowacyjny Pomysł 2008
ƒ
Zachęcenie innowatorów do wprowadzania swoich pomysłów na rynek, w tym do zakładania firm
w celu ich wdrażania. W tym celu podczas WARSZTATÓW przekażemy uczestnikom programu
wiedzę z zakresu:
- oceny możliwości komercjalizacji innowacyjnych pomysłów
- budowania strategii komercjalizacji i planów wdrożenia
- tworzenia i zarządzania innowacyjną firmą
- pozyskiwania funduszy na innowacje i technologie.
Praktyczne zajęcia szkoleniowo-doradcze pomogą określić potencjał rynkowy innowacji, wskażą
źródła finansowania innowacji i wynalazków i jak się o środki ubiegać, przedstawia ścieżki
wprowadzenia innowacji na rynek, wskażą korzyści wynikające z ochrony własności
intelektualnej, zapoznają z realiami wdrożenia oraz komercjalizacji poprzez sprzedaż innowacji
lub założenie własnego przedsiębiorstwa.
ƒ
Ułatwienie komercjalizacji innowacji oraz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez
kompleksową pomoc doradczą i infrastrukturalną w Inkubatorze Technologii Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Centrum Transferu Technologii UŁ – POMOC DORADCZA I ORGANIZACYJNA
dla uczestników Konkursu i/lub Warsztatów.
Korzyści
; Uczestnicy warsztatów i Konkursu mają szanse na zweryfikowanie szans rynkowych swojego
pomysłu
; Najlepsze pomysły uzyskają oceny eksperckie oraz rekomendacje członków Kapituły Konkursu
; Uzyskana ocena oraz wiedza pomogą w podjęciu decyzji, czy założyć firmę, czy wdrażać pomysł,
innowację lub technologię, czy komercjalizować wyniki prac badawczych
; Warsztaty obejmą
; większość zagadnień związanych z rozwojem innowacji i technologii i przygotowaniem jej do
wdrożenia – samodzielnego lub do sprzedaży
; oraz zagadnienia związane z finansowaniem innowacji i technologii na różnych etapach
rozwoju i komercjalizacji – etapie badawczo-rozwojowym, przechodzenia od pomysłu do
wdrożenia lub sprzedaży technologii.
Informacje
Wszelkich informacji udzielają Koordynatorzy Programu ze strony Fundacji:
ƒ Maria Głowacka:
tel. 042 635 4984 y email: [email protected]
ƒ Ewa Postolska:
tel. 042 635 4981 y email: [email protected] y kom. 508 390 708
[email protected]
www.ciat.uni.lodz.pl
Biuro programu
tel. 042 635 49 84 fax. 042 635 49 85
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, I piętro, pok. 107, ul. J.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
2
Konkurs Innowacyjny PomysŁ 2008
Przebieg Konkursu i Programu szkoleniowo-doradczego
Harmonogram
KONKURS
ƒ Zgłaszanie pomysłów do Konkursu do 17 listopada 2008 na [email protected]
ƒ Formularz do pobrania na www.ciat.uni.lodz.pl
ƒ Rozstrzygnięcie Konkursu - drugi tydzień grudnia 2008, w Łodzi, Wydz.Zarządzania UŁ, ul.J.Majeki 22/26
Uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu, podczas której nastąpi również prezentacja
najlepszych pomysłów. Na uroczystość zakończenia zaproszeni zostaną wszyscy współorganizatorzy,
Partnerzy, przedstawiciele Patronów Honorowych i Medialnych, oraz władze uczelni.
WARSZTATY / Program szkoleniowo-doradczy
ƒ Warsztaty 4 – 5 - 6 listopada 2008 w Łodzi, budynek Wydz. Prawa Uniw.Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12
ƒ Zgłoszenia na warsztaty do 30 października na [email protected]
ƒ Formularz do pobrania na www.ciat.uni.lodz.pl
ƒ W warsztatach można uczestniczyć niezależnie od Konkursu
KONFERENCJA Nauka dla Gospodarki
ƒ Zapraszamy również na Konferencję 7 listopada w Łodzi,
budynek Wydz. Zarządzania UŁ, Aula A0, godz. 9:30 – 14:00
ƒ Informacja i zgłoszenia www.naukadlagospodarki.pl
KONKURS Innowacyjny Pomysł 2008
Celem Programu jest zainspirowanie wszystkich, którzy myślą o praktycznym wykorzystaniu swoich
innowacyjnych pomysłów, chcą je samodzielnie wdrażać albo w inny sposób przedstawić rynkowi,
zbudować rozpoznawalną markę i odnieść sukces finansowy.
W Konkursie chcemy wyłonić innowacyjne pomysły, innowacje i technologie, które mają
szansę na wdrożenie i sukces rynkowy. Zależy nam na aktywizacji przedsiębiorczości: chcemy
zachęcić autorów tych innowacyjnych projektów do szukania rynkowych zastosowań ich pomysłów,
technologii czy wyników badań naukowych, np. poprzez rozpoczynanie własnej działalności
gospodarczej.
Po ocenie wszystkich zgłoszonych projektów przez panel ekspertów, Kapituła Konkursu
wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. Projekty spełniające określone
kryteria będą mogły również liczyć na inwestycję Funduszu Kapitału Zalążkowego w projekt oraz
ułatwienie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez kompleksową pomoc doradczą i
infrastrukturalną w Inkubatorze Technologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Transferu
Technologii UŁ.
Nagrody - Dla najlepszych projektów w Konkursie
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Inwestycja 3 mln w start-up !
Laptopy
Sprzęt elektroniczny i komputerowy
8000 złotych
a także:
Pomoc Inkubatora Technologii Uniwersytetu Łódzkiego we wdrożeniu projektu, w założeniu
i rozwoju firmy, w pozyskaniu finansowania na rozwój projektu. Najlepszym projektom
oferujemy doradztwo, pomoc w budowaniu biznes planu, atrakcyjne lokale, możliwość
pozyskania finansowania.
Pomoc Centrum Transferu Technologii UŁ w transferze technologii z uczelni do biznesu
oraz z firmy do firmy
3
Konkurs Innowacyjny PomysŁ 2008
WARSZTATY / Program szkoleniowo-doradczy
Elementem programu będę również WARSZTATY „Komercjalizacja innowacji i technologii.
Od pomysłu do rynku. Od pomysłu do innowacyjnej firmy. Finansowanie innowacji”,
gdzie powiemy:
-
jak ocenić szanse rynkowe innowacyjnego projektu czy technologii i wejść na rynek
jak zbudować strategię komercjalizacji i plan wdrożenia projektu
jak korzystnie sprzedać innowację
jak zbudować zespół, otworzyć firmę
jak tworzyć i zarządzać innowacyjną firmą
jak pozyskać finansowanie na realizację innowacyjnego pomysłu
o wdrożenie innowacji lub technologii
o rozwój i sukces innowacyjnej firmy
Dzięki tej wiedzy uczestnicy Programu będą również mogli lepiej przygotować projekty, które będą
zgłaszać do Konkursu.
Program warsztatów
ƒ
ƒ
ƒ
Warsztaty 4 – 5 - 6 listopada 2008
Zgłoszenia na warsztaty do 30 października na www.ciat.uni.lodz.pl
W warsztatach można wziąć udział niezależnie od Konkursu,
chociaż uczestników Konkursu szczególnie zachęcamy, ponieważ pomogą one w
przygotowaniu dobrego zgłoszenia do Konkursu
Dzień I - 4 listopada 2008 - wtorek / warsztaty godz. 9:30 – 14:00
Komercjalizacja innowacji i technologii.
Od pomysłu do rynku. Od pomysłu do innowacyjnej firmy.
ƒ Podstawy podjęcia decyzji o sposobie komercjalizacji.
ƒ Własność intelektualna (patent, znak towarowy, nazwa firmy). Ochrona. Relacje naukowiec / student
a uczelnia.
ƒ Ocena innowacyjności i potencjału rynkowego innowacji i technologii. Metody, zbadanie, jak
zgłaszane pomysły i technologie przekładają się na korzyści rynkowe.
ƒ Wdrożenie wyników badań lub innowacji / Sprzedaż innowacji, wynalazku / Założenie firmy.
Oszacowanie potencjalnych możliwości wdrożenia nowych pomysłów, innowacji, nowych technologii.
ƒ Sposoby i korzyści z rynkowego wykorzystania innowacji i wyników prac naukowych i badawczych
ƒ Rola doradców. Inkubatory i parki naukowo-technologiczne.
ƒ Droga do sukcesu – od firmy akademickiej na giełdę – PHARMENA, case study / prezes
Pharmeny Konrad Palka
Dzień II - 5 listopada 2008 – środa / warsztaty godz. 8:30 – 11:30
Pozyskiwanie funduszy na innowacje i technologie (na ochronę własności intelektualnej, na badania i
wdrożenie, na współpracę naukowców z biznesem, na start i rozwój młodego przedsiębiorstwa).
ƒ Finansowanie innowacji – nauka i biznes
ƒ Finansowanie startu i rozwoju nowej innowacyjnej firmy
ƒ Środki unijne i państwowe. Przykłady programów, aplikowanie.
ƒ Środki komercyjne (kredytowanie przedsięwzięcia, anioły biznesu, fundusze zalążkowe i Venture
Capital). Przykłady zrealizowanych inwestycji, aplikowanie.
ƒ Finansowanie nowych firm – Pakiet na START – Bank Zachodni BZ WBK.
ƒ Wybrane programy finansowane ze środków UE oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
przedstawi m.in. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.
4
Konkurs Innowacyjny PomysŁ 2008
Dzień III - 6 listopada 2008 - czwartek / warsztaty godz. 8:30 – 11:30
Budowanie planu komercjalizacji. Strategia i biznes plan / Czynniki sukcesu, najczęściej
popełniane błędy / Budowanie i zarządzanie młodą firmą / Pozyskiwanie inwestycji (z funduszy
kapitału zalążkowego, Venture Capital, Aniołów biznesu).
ƒ Projektowanie własnego przedsiębiorstwa. Aspekty praktyczne (warsztaty)
ƒ Podstawy tworzenia i wdrażania biznes planu oraz planu komercjalizacji.
ƒ Przykłady komercjalizacji i pozyskania inwestora
ƒ Droga do sukcesu – od pomysłu do innowacyjnej firmy – pozyskanie inwestora i współpraca z
inwestorem – BBI Seed Fund, case study / menedżer inwestycyjny BBI Marcin Majewski
Prowadzący warsztaty
Konsultanci Fundacji UŁ Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii oraz Centrum Transferu
Technologii UŁ, menedżerowie zarządzający Inkubatorem Uniwersytetu Łódzkiego
oraz zaproszeni praktycy biznesowi, finansiści – przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz
przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces rynkowy.
Miejsce warsztatów
Łódź, nowy budynek Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12,
sala 135, I piętro.
Organizatorzy
www.ciat.uni.lodz.pl
www.icul.uni.lodz.pl
Zadaniem Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego „Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii” oraz
„Centrum Transferu Technologii UŁ”, działających od 2003 roku, jest inicjowanie i wspieranie działań
dla rozwoju gospodarczego i naukowego oraz łączenia nauki z biznesem, dla zwiększenia
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w Regionie Łódzkim, w Polsce i we współpracy
międzynarodowej, w oparciu o innowacje i zaawansowane technologie, wiedzę i kapitał dla innowacji oraz
budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kreowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji.
Zakres działania: Wsparcie transferu technologii z uczelni i B+R do biznesu „ Doradztwo w komercjalizacji
innowacji „ Ocena innowacyjności i potencjału rynkowego „ Audyt technologiczny „ Ocena technologii i
ich potencjału rynkowego w oparciu o know-how i najlepsze praktyki uzyskane z Uniwersytetu
Teksańskiego „ Wycena technologii i firm innowacyjnych „ Programy edukacyjno-szkoleniowe, w tym
podyplomowe studia komercjalizacji nauki i technologii – na licencji Uniwersytetu Teksańskiego
„ Przygotowanie przedstawicieli instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw do komercjalizacji nowych
technologii „ Wsparcie w tworzeniu firm typu spin-off „ Organizacja transferu technologii z nauki do
biznesu oraz między przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą „ Pomoc w tworzeniu nowych firm
innowacyjnych i high-tech – Inkubator UŁ „ Kojarzenie partnerów w Polsce i zagranicą (USA, UE)
„ Pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój firm start-up oraz wdrożenie technologii „ Inicjowanie i/lub
realizacja projektów o znaczeniu regionalnym dla woj. łódzkiego np. wspierające rozwój klastrów
(aktualnie zaangażowanie w klaster medialny, klaster nanotechnologiczny).
5
Konkurs Innowacyjny PomysŁ 2008
Partnerzy w projekcie
Patronat:
Partnerzy:
Dział Transferu
Technologii
Politechniki Łódzkiej
ul. Ks. Skorupki 6/8
90-924 Łódź
tel. 042 631 20 41
Patronat medialny:
6