Czytaj - Wieści Szamotulskie

Komentarze

Transkrypt

Czytaj - Wieści Szamotulskie
Zespół redakcji Wieści Szamotulskie jest apolityczny, nie uprawia polityki i
nie jest zależny w żaden sposób od jakiejkolwiek władzy, ale zobowiązany jest
na podstawie ustawy prawo prasowe do służenia społeczeństwu i państwu, odpowiadając na listy i wyjaśniając sprawy dotyczące Czytelników
Zapraszamy na:
Czytaj bezpłatnie na:
www.facebook.com/wiesciszamotulskie
cena 2,50 zł
Ciąg dalszy s.13
Ciąg dalszy s.5
WIEŚCI
SZAMOTULSKIE
Ciąg dalszy s.30
Czy było to ostatnie
zakończenie roku szkolnego
w dziejach szkoły w Koźlu???
cz.2
SZOK proponuje ...
W sprawie wydanej uchwały wojewoda wydał
w dn.03.06.2016 rozstrzygnięcie nadzorcze oznaczone numerem KN-I.4131.1.177.2016.5.
W wydanym rozstrzygnięciu wojewoda orzekł,
cyt.: „nieważność uchwały Nr XIX/194/2016 Rady
Zamek
Książąt Mazowieckich
Okres wakacyjny jest szczególną porą roku, bo
przyjęte jest tak, że wszyscy wyjeżdżamy jak najdalej
od swego miejsca zamieszkania, aby później móc
pochwalić się z wojaży wakacyjnych. A że, dziennikarstwo nie ma granic i nasze czasopismo przy pomocy internetu jest praktycznie dostępne w każdej
Ciąg dalszy s.4
Ciąg dalszy s.3
Haptenologia
Płock
Stare miasto jest piękne, a szczególnie jak staniemy przy pomniku Bolesława Krzywoustego i
możemy spojrzeć na płynącą w dole Wisłę. Widzimy wtedy nie tylko Wisłę, ale również dalszą zabudowę Płocka.
Najłatwiejszy dostęp do historii Płocka jest
Ciąg dalszy s.28
Smaki Regionu
2016
zapowiedź
W tym roku konkurs dotyczący smaków regionu
odbędzie się 12 sierpnia (piątek) o g.1100 w Pałacu
Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu. A pogo-
Ciąg dalszy s.16
Odżywianie zdrowotne cz.2
Ciąg dalszy s.20
Ciąg dalszy s.17
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 185
Ciąg dalszy s.27
Ciąg dalszy s.2
cz.2
Jadalne kwiaty
Remonty dróg
„Pomocna Dłoń”
Krzyż Wlkp.
cz.2
Nr 8 (48) 01 sierpnia 2016 miesięcznik
Ciąg dalszy s.31
Na deptaku w Ciechocinku
www.wiesciszamotulskie.pl
Ciąg dalszy ze s.1
„Pomocna Dłoń”
Można zadawać sobie pytanie
typu, w ilu miejscach naszej codziennej rzeczywistości potrzebna
byłaby „Pomocna Dłoń” funkcjonująca w sposób zaprezentowany
przez prezes Danutę Strojwąs z
Pniew.
Pani Danuta bardzo aktywnie
prowadzi Stowarzyszenie Pomocy
na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. A
należy dodać, a może przede
wszystkim zaznaczyć, że sama jest
emerytowaną nauczycielką nie najlepszego zdrowia najczęściej korzystającą z dwóch kul. Ale problemy
zdrowotne nie przeszkadzają pani
Danucie w niesieniu pomocy innym. I jeżeli nie ma pani Danuty w
domu, to oznacza, że jest ze swoją
grupą podopiecznych na wyjeździe,
albo przebywa w szpitalu celem
ratowania swego zdrowia.
Tym razem funkcjonujące w
Pniewach pod kierownictwem prezes Danuty Strojwąs Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Rodziny i
Osób
Niepełnosprawnych
„Pomocna Dłoń” uczestniczyło
wspólnie z mieszkańcami Domu
Pomocy Społecznej w Łężeczkach
w koncercie charytatywnym zorganizowanym w ramach Wielkopolskich Dni Kultury i Zdrowia przez
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.
Impreza odbyła się w Domu
Pomocy Społecznej w Łężeczkach
w piątek 22 lipca 2016 g.1100.
Artystyczną część imprezy
można podzielić na dwie części:
Pierwsza cześć to impresja na głos
solo i fortepian w wykonaniu Natalii Nowaczyk. Artystka grała i
HUMOR
Ojciec popatrzył zirytowany i powiedział: Oj
synu, synu, to znaczy, że
jeszcze musisz wiele się
nauczyć. Dlaczego, pyta
syn? Ojciec odpowiada
rzeczowo: Bo za tę sprawę to ja dokończyłem
budowę domu w którym
mieszkamy, kupiłem samochód, i opłaciłem całe
Twoje studia oraz aplikację adwokacką. A zamie-
Syn adwokata ukończył studia prawnicze i
odbył aplikacje adwokackie. Ojciec powierzył synowi pierwszą sprawę.
Syn wrócił z sądu i już
od drzwi woła uradowany: Tato, udało mi się
wygrać sprawę która TY
prowadziłeś przez dziesięć lat!
śpiewała piosenki Anny German.
Druga część nazywała się Tango
Fogg i była pod tytułem Zapomniana Piosenka. Tango Fogg wykonywała grupa męska: Radosław Elis,
Michał Gajda, Jan Zeyland, Krzysztof Samela, Mirosław Kamiński.
Artyści śpiewali i grali piosenki
Mieczysława Fogga używając instrumentów: dwa akordeony, kontrabas, fortepian, bębny.
Po koncercie i kawie prezes
Danuta Strojwąs ze swoimi podopiecznymi pojechała pod grzybek i
na golgotę, która wybudowana jest
przy drodze z Pniew do Łężeczek.
A należy też wspomnieć, że w
dniu 11 lipca prezes Danuta
Strojwąs ze swoimi podopiecznymi
była w Ośrodku Edukacji Leśnej w
Dąbrowie.
Nie można oczywiście pominąć
faktu, że najważniejszy we wszystkich imprezach z grupy prezes Danuty Strojwąs jest miejscowy artysta Józef Jankowski, który zawsze
śpiewa i gra na gitarze upiększając
całość imprezy.
R.Milewski
rzałem jeszcze kupić Tobie samochód. Przecież
to był najlepszy, bo najbogatszy mój klient. Synu, co TY najlepszego
zrobiłeś? Nie wiem też,
gdzie będziecie mieszkać, jak się z Anią pobierzecie? Teraz będziesz
pieszo chodzić, i będziesz miał dużo czasu
na rozmyślania.
***
WIEŚCI SZAMOTULSKIE ISSN2299-5013
Redaktor naczelny : dr Ryszard Milewski. Zespół redakcyjny : inż. Czesław Baliński, Marian Nowak. Adres redakcji: ul.
Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko. Kontakt : tel. 606559313, mail : [email protected] Wydawca : Wydawnictwo STOKROTKA,
mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko, tel. 606559313. Postanowienie SO : sygn.akt I Ns. Rej. Pr.
146/12. Druk wykonano : Wydawnictwo STOKROTKA, mgr Agnieszka Sakra, ul. Świerkowa 1, 64-520 Obrzycko.
str. 2
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 0 1 sierpnia 2016r.
Ciąg dalszy ze s.1
Zamek
Książąt Mazowieckich
części świata, i to bezpłatnie w wersji kolorowej, to też postanowiliśmy przybliżyć historię naszego
narodu, z okolic w miarę odległych
od Szamotuł.
Otóż, w dawnych czasach, dokładnej daty nikt nie zna, zaczęto
budować zamek nazwany później:
Zamek Książąt Mazowieckich. A
było to w puszczy na bagnistym
terenie, w miejscu gdzie wpierw
stał gród drewniany, bo bagna dawały większą szanse na obronę
przed nieprzyjacielem. I jak historia
wykazała, ulokowanie było świet-
ne, bo zamku nikt nigdy nie zdobył.
A później na przedzamczu powstało miasto nazwane Ciechanowem i z biegiem czasu zamek
przyjął funkcję reprezentacyjnohistoryczną.
Z tablicy informacyjnej przymocowanej do murów obronnych
wynika, cyt.: „2 poł. XIII w. na
wyspie w rozlewisku rzeki Łydyni
istnieje gród drewniany, zbudowany prawdopodobnie przez mazowieckiego księcia Konrada II”.
A na stronie internetowej
http ://zamek wciechano wie.pl/
historia/ można przeczytać, cyt.:
„(…) było to ok. roku 1355, na Mazowszu, które było osobnym księstwem, panował książę Siemowit
III z linii Piastów Mazowieckich.
Na pozostałych terenach Polski
kończył się wówczas proces zjednoczenia, po tzw. rozbiciu dzielnicowym. Rządził tam, ostatni król
dziedziczny, Kazimierz Wielki,
także z linii Piastów, (…)”.
A skoro Mazowsze było oddzielnym księstwem, to ciechanowski zamek był stolicą księstwa.
Historia ma liczne burzliwe
dzieje, których nie będziemy przytaczać. Ale chcielibyśmy zwrócić
uwagę w zasadzie na dwa aspekty.
Pierwsze to bardzo wysokie umiejętności i możliwości ówczesnych
budowniczych. Drugie to umiejętność niszczenia zabytków historycznych przez obecnych decydentów władzy, co oczywiście dzieje
się w granicach prawa, które to
Ciąg dalszy s.8
Mury obronne i wieże, czyli Zamek
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 3
Ciąg dalszy ze s.1
Czy było to ostatnie
zakończenie roku szkolnego
w dziejach szkoły w Koźlu???
cz.2
Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25
kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koźlu – ze
względu na istotne naruszenia prawa.”
W obszernym uzasadnieniu wojewoda zaznaczył m.in., cyt.: „Analiza
dokumentacji przekazanej w sprawie
wykazała naruszenie procedury opisanej
w art.59 ustawy o systemie oświaty poprzez niepowiadomienie każdego z rodziców bądź opiekunów prawnych
uczniów (jako sprawujących władzę
rodzicielską pieczę nad dzieckiem) o
przewidywanej likwidacji szkoły w ściśle określonym terminie, co stanowi
istotne naruszenie prawa i skutkuje
stwierdzeniem nieważności uchwały
Rady Miasta i Gminy Szamotuły w całości.”
Z unieważnieniem przez wojewodę
uchwały podjętej przez Radę Miasta i
Gminy Szamotuły nie zgodziła się Rada
Miasta i Gminy Szamotuły i w dn.
21.06.2016
wydała
uchwałę
nr
XXI/219/2016. W wydanej uchwale
zaznaczono, cyt.: „§ 1. Postanawia zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dn.03 czerwca 2016r. znak: KN
-I.4131.1.177.2016.5 stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/194/2016
Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia
25 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Koźlu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.”
W związku z powyższym poprosiliśmy burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierza Kaczmarka o odpowiedź na jedno pytanie: Jako odpowiedzialny za wykonywanie uchwał Rady
Miasta i Gminy Szamotuły w jaki
sposób może pan uzasadnić prawość
działań w prawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Koźlu?
Włodzimierz Kaczmarek burmistrz
Miasta i Gminy Szamotuły: Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła w dniu
25 kwietnia 2016 uchwałę Nr
XIX/194/2016 w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Koźlu. Uchwała
podjęta została po przeprowadzeniu
procedury likwidacji szkoły publicznej
określonej w art. 59 ust. 1-5 ustawy z
dnia 7 września 1991r. O systemie
oświaty ( Dz. U. Z 2015r. Poz. 2156) tj.
po:
Szkoła Podstawowa w
Koźlu, widok z ulicy.
str. 4
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 0 1 sierpnia 2016 r.
1/. Podjęciu uchwały intencyjnej tj.
uchwały o zamiarze likwidacji
szkoły.
2/. Zawiadomieniu rodziców – co
najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji – o zamiarze likwidacji.
3/. Zawiadomieniu i uzyskaniu
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze
likwidacji szkoły.
Projekt uchwały został również
poddany procedurze opiniowania
przez związki zawodowe.
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3
czerwca 2016r. Stwierdził nieważność uchwały o likwidacji szkoły
zarzucając naruszenie procedury
opisanej w art. 59 ustawy o systemie oświaty poprzez niepowiadomienie każdego z rodziców bądź
opiekunów prawnych uczniów o
przewidywanej likwidacji szkoły w
ściśle określonym terminie.
Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, wszyscy rodzice
(opiekunowie prawni) uczniów
szkoły w Koźlu zostali skutecznie
powiadomieni o zamiarze likwidacji placówki na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
Zawiadomienie rodziców nastąpiło
pocztowymi przesyłkami poleconymi, które zostały doręczone pod
adresami wskazanymi przez rodziców do korespondencji dyrektorowi szkoły. W jednym przypadku
doręczenie nastąpiło poprzez dwukrotne awizowanie poleconej przesyłki pocztowej, która nie została
podjęta przez adresata w terminie.
Takie dwukrotne awizowanie, pomimo nie odebrania przez adresata
przesyłki uznawane jest w prawie
jako przesyłkę doręczoną.
Z tego też względu Rada Miasta i Gminy w Szamotułach podjęła
uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu.
Do czasu wyjaśnienia tej sprawy przez WSA szkoła w Koźlu
będzie działać. – podsumował
burmistrz Włodzimierz Kaczmarek.
Zakończenie roku szkolnego
2015/2016 w Szkole Podstawowej
w Koźlu było 24 czerwca 2016.
Pojechaliśmy na zakończenie roku
szkolnego, ale dyrektor Szkoły
Podstawowej w Koźlu Katarzyna
Andrzejewska nie pozwoliła nam
uczestniczyć w zakończeniu roku
Ciąg dalszy ze s.1
Na deptaku w Ciechocinku
Lato w tym roku jest wyjątkowo piękne, czyli słoneczne i z deszczem tropikalnym. Tak się dzieje,
że pada i jest ciepło. Czy przy tak
pięknej pogodzie warto wypoczynku szukać w innych krajach?
Osobiście wybrałem Ciechocinek, który nazywam Perłą Kujaw.
Jest tutaj wszystko, jak w piosence:
baloniki, koguciki, druciki, itd.
A w specjalnych wolierach
można zobaczyć prawdziwe pawie.
Pawie jakby wiedziały w jakim
celu ludzie przyglądają się im, bo
od czasu do czasu robią piękny
pióropusz z ogona.
Na wolności chodzą też kaczki i
łabędzie, które ludzi mają za przy-
jaciół. Można powiedzieć oswojone
ptaki.
Jest aleja gwiazd z tablicami
upamiętniającymi gwiazdy. Jest też
dużo różnych fontann, jest ściana
deszczu, są najróżniejszego rodzaju
i kształtu dywany kwiatowe, jest
dużo innych atrakcji, które trudno
wymienić w jednym artykule prasowym. Jest też Teatr Letni, na którego ścianie jest tablica informacyjna,
cyt.: „Teatr Letni w Ciechocinku
powstał w 1891r. wg projektu architekta Adolfa Schimmelpfenniga.
Zabytkowy gmach należy do nielicznych tego typu drewnianych
obiektów w Europie. Budynek jest
eklektyczny i widać w nim wyraźny wpływ szwajcarskich uzdrowisk
oraz zaczątki rodzącej się secesji,
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
szkolnego i nie pozwoliła wykonywać zdjęć z imprezy publicznej a
do tego odmówiła wypowiedzi.
I teraz wyjaśnienie prawne
od redakcji: Imprezy typu zakończenia roku szkolnego w placówkach publicznych, i wszelkie inne
imprezy publiczne są ogólnodostępne i dlatego każdy może
przyjść na taką imprezę i dowolnie
wykonywać zdjęcia z imprezy. A
szczególnie może wykonywać
zdjęcia osób publicznych w czasie
wykonywania funkcji publicznych.
Sytuacja wytworzona przez
dyrektor Katarzynę Andrzejewską (wydanie zakazu wykonania
zdjęć z imprezy publicznej) jest
sprzeczna z obowiązującym prawem, dlatego oczekujemy w tym
zakresie na odpowiedź przełożonego dyrektor Katarzyny Andrzejewskiej, czyli burmistrza Miasta i
Gminy Szamotuły Włodzimierza
Kaczmarka. Ponieważ dyrektor
Katarzyna Andrzejewska w sprawach dotyczących bezpośrednio
szkoły jako placówki publicznej
postąpiła jak właścicielka prywatnego folwarku.
R.Milewski
szczególnie w opracowaniu detali.
Początkowo był to obiekt drewniany, przeznaczony na 240 miejsc, z
sześcioma lożami. (…)”.
W Polsce mamy różne miasta
uzdrowiskowe, ale chyba do najbardziej popularnych należy Ciechocinek. Można tutaj przyjechać
w każdej porze roku i korzystać z
dobrodziejstw solankowych. Można powiedzieć, Ciechocinek solą
jest znany. A od kiedy solą jest
znany?
Najłatwiej dostępny opis Ciechocinka i jego walorów uzdrowiskowo-leczniczych znajdziemy na
stronie
internetowej
http://
www.ciechocinek.pl/140,l1.html,
na której to wpisano, cyt.: „Na tzw.
Białych Kujawach, pośrodku Niziny Ciechocińskiej, będącej częścią
Kotliny Toruńsko -Bydgoskiej, na
lewym brzegu Wisły, między Toruniem a Włocławkiem, ok. 40 m
n.p.m., w malowniczej pradolinie
królowej polskich rzek leży jedno
str. 5
Jedna z fontann.
Malexy pasażerskie na
przystanku przy tężni.
str. 6
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Dziewczyny rozdają BIBLIĘ
i różne inne publikacje.
z największych i jednocześnie bardzo znanych uzdrowisko naszego
kraju - niespełna dwunastotysięczny Ciechocinek.
Historia ciechocińskich źródeł
solankowych sięga bardzo odległych czasów. Jednak jako najstarsze uważa się zapiski z XIII wieku.
W roku 1235 książę Konrad I Mazowiecki
wystawił
dokument,
w którym przekazał w wieczną
dzierżawę sprowadzonemu przez
siebie Zakonowi Krzyżackiemu
dwie warzelnie soli, za co był on
(zakon) zobowiązany do świadczenia deputatów solnych dworom
księcia i biskupa.
Kiedy po I rozbiorze Polski
Wieliczka i Bochnia, miejscowości
bogate w złoża soli, znalazły się
pod zaborem austriackim, źródła
solankowe Słońska i Ciechocinka
zwróciły uwagę kompetentnych
urzędów nowej administracji. Z
inicjatywy Stanisława Staszica,
który był prawą ręką Ministra Skarbu Królestwa Polskiego - księcia
Franciszka Ksawerego DruckiegoLubeckiego powstał projekt pozyskiwania soli ze źródeł solankowych. Przedsięwzięcie inspirował
działacz gospodarczy Konstanty
Leon Wolicki.
W roku 1830 w parafii słońskiej
wybudowano dużą warzelnię soli,
zaś w latach 1824-1833 pobudowano dwie pierwsze tężnie, a w 1859
r. trzecią, które stały się zakładem
produkującym sól na skalę przemysłową.
Data przełomową w historii
Ciechocinka był rok 1836, kiedy
w miejscowym zajeździe zainstalowano cztery miedziane wanny lecznicze. Z solankowych kąpieli skorzystało wtedy 120 osób. Dało to
początek Zakładowi Zdrojowemu,
który był zalążkiem uzdrowiska.
Od tego roku miasto zaczyna
zyskiwać sławę jako uzdrowisko.
Powstają Łazienki, zwiększa się
liczba wanien.(…)”.
Bardziej szczegółową historię
pominiemy, bo to w zasadzie każdy
łatwo może poznać.
A jak wygląda Ciechocinek
dzisiaj? Śmiało można powiedzieć,
że dzisiejszy Ciechocinek ma
wszystkie walory kurortu uzdrowiskowo-wypoczynkowego na miarę
nie tylko kraju ale i świata. No i,
ten niepowtarzalny klimat, widoczny i odczuwalny wszędzie, a przede
wszystkim na deptaku w Ciechocinku. Piękne tężnie solankowe i
uzdrowiskowe powietrze.
Na deptaku w Ciechocinku
można kupić wszystko, i można
było też otrzymać BIBLIĘ. Bardzo
smaczne są też placki ziemniaczane
i napój marchwiowo-buraczkowy
wypijany przez słomkę.
R.Milewski
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 7
Ciąg dalszy ze s.3
Zamek
Książąt Mazowieckich
prawo ustanawia właśnie ta władza.
Wracając do pierwszego, to trzeba
czoło chylić przed umiejętnościami i
możliwościami ówczesnych budowniczych, bo pobudowanie tak ogromnej
budowli na bagnistym terenie wymagało ogromnego wysiłku i nakładów finansowych. Z tamtych czasów, świetności zamku, pozostały tylko mury
obronne i wieże strażnicze.
Spójrzmy powtórnie na stronę internetową http://zamekwciechanowie.pl/
historia/ aby dowiedzieć się więcej o
historii Zamku Książąt Mazowieckich,
cyt.: „(…) Forma zamku – prostokąt o
wymiarach 48 x 57 m – z jednym budynkiem przy bramie południowej (dla
załogi), dwóch wieżach od strony wjazdu i olbrzymim, pustym dziedzińcem
przypominała wczesnośredniowieczne
zamki z Bliskiego Wschodu – zamki
bizantyjskie. Miał on podobne przeznaczenie – służył do schronienia ludności
miasta, wraz z najcenniejszym dobytkiem w okresie zagrożenia przez wroga.
Jedyną drogą do zamku, od strony miasta, przez bagniste rozlewiska rzeki
Łydyni był drewniany most, o długości
prawie 300 m., łatwy do demontażu.
Zamek ciechanowski był praktycznie
nie do zdobycia i nigdy nie został zajęty
przez wrogów, chociaż takie próby podejmowali Krzyżacy, czego dowodem
są znalezione w fosie zamkowej, w
trakcie badań archeologicznych, dwa
miecze i inne fragmenty uzbrojenia
rycerzy zakonnych. Zamek pełnił wówczas (na przełomie XIV i XV w.) rolę
obronnego zamku granicznego, gdyż
granica Państwa Krzyżackiego przebiegała wzdłuż rzeki, tuż za północnym
murem zamku.
Największy okres świetności zamku
to panowanie księcia Janusza I, syna
Siemowita, który po klęsce Krzyżaków
pod Grunwaldem w 1410 r. przebudował zamek ciechanowski na swą rezydencję, stawiając okazały budynek
mieszkalny, podnosząc poziom dziedzińca o 1,5 m oraz kładąc ozdobny
bruk. Podniesiono wieże i mury do 7 m
(poprzednio 5), wzmocniono mury
zamku 5 metrowej szerokości wałem
gliniano-ziemnym umocnionym drewnianą palisadą i wykopano 18 m. szero-
Wewnątrz jest pusto.
str. 8
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
kości fosę, której brzegi wyłożono balami dębowymi o długości ponad 5 m.
Zaplecze gospodarcze zamku (stajnie,
chlewy, obory) było umieszczone poza
jego murami, na olbrzymiej platformie
drewnianej, na którą się wchodziło z
furty zachodniej (dzisiejsza brama główna). Na południe od zamku, na wysokiej
skarpie, Janusz I ulokował w 1400 r.
nowe miasto Ciechanów z prostokątnym
rynkiem, otwartym na okazałą rezydencję książęcą.
Za panowania następnych książąt
zamek był ważnym punktem administracji Księstwa Ciechanowskiego, miejscem rokowań międzynarodowych oraz
twierdzą, w której przechowywano skarbiec książęcy. Był przebudowywany i
dostosowany do użycia broni palnej
(min. podwyższono mury do obecnej
wysokości (ok. 10 m) i wieże – do 21 m,
wybito otwory strzelnicze i wyposażono
załogę zamku w działa i strzelby). Wejście główne przeniesiono do furty zachodniej, którą umocniono murowanym
przedbramiem i mostem zwodzonym.
Po śmierci Janusza II w 1495 r. zamek zaczął się chylić ku upadkowi, a po
włączeniu Mazowsza do Korony w 1526
r. całkowicie stracił na swym znaczeniu
i pod rządami starostów królewskich
powoli popadał w ruinę. (…)”.
Z całego zamku do dzisiaj pozostały
tylko mury obronne z wieżami. Na tej
samej stronie internetowej http://
zamekwciechanowie.pl/historia/ można
przeczytać co się stało z zabudowaniami
zamkowymi, czyli z zabudowaniami
znajdującymi się wewnątrz murów
obronnych, cyt.: „(…) Prusacy, którzy
władali znaczną częścią Mazowsza rozebrali zabudowania wewnątrz zamku, z
pozyskanej cegły budując browar w
Opinogórze. Pozostawili mury zewnętrzne, których nie byli w stanie naruszyć. (…)”.
I teraz kwestia druga, czyli rzekoma
odbudowa zamku przez obecnych decydentów, która bardziej przypomina profanację historycznego zabytku kultury
polskiej, niż odbudowę Zamku Książąt
Mazowieckich w jego historycznych
kształtach.
Bo czy chcąc odbudować zamek
należy używać nowoczesnych materiałów budowlanych i nowoczesnej architektury? A tak właśnie dzieje się w przypadku odbudowy Zamku Książąt Mazowieckich!!!
Z zewnętrznej strony widoczne są
piękne stare mury i wieże. A przysłowiowy włos na głowie się jeży jak się
wejdzie do wewnątrz. Do rzekomej odbudowy zastosowano nowoczesne materiały budowlane i nowoczesną architekturę, czyli przestronne szkło i metal.
Wygląda to strasznie. I nie ma nic
wspólnego z prawdziwą odbudową zabytku narodowego jakim niewątpliwie
jest Zamek Książąt Mazowieckich w
Ciechanowie.
Takie spostrzeżenia może przedstawić przypadkowy turysta.
R.Milewski
Nowoczesne budownictwo
w zabytkowej budowli.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 9
str. 1 0
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 11
str. 12
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Ciąg dalszy ze s.1
Jadalne kwiaty
cz.2
Koniczyna łąkowa - wszystkie
odmiany są jadalne, ale najwartościowszą, bo najbardziej leczniczą
jest koniczyna czerwona. Posiada
witaminy, zwłaszcza duże ilości
wit. C i E, oraz mikroelementy.
Kwiaty i liście nadają się do dekoracji wszystkich potraw. Kwiaty z
górnymi liśćmi, to zioło, które stosuje się przy zaparciach, w niestrawności, nieżytach oskrzeli, stanach zapalnych wątroby i
pęcherzyka, w menopauzie, a także
jako okłady na rany i oparzenia. Z
kwiatów
koniczyny (świeże i suszone) można przygotowywać herbatki, nalew-
ki, syropy, maści, płukanki (do
oczu i irygacji).
Niebieskie chabry - dawniej
często rosnące w zbożach i nazywane modrakami - są bardzo lecznicze. Napar z płatków działa moczopędnie, leczy nerki, pobudza
pracę żółci i wątroby. Posiada działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, i dlatego medycyna ludowa stosowała go jako okłady na
zmęczone i chore oczy. Delikatnymi płatkami możemy posypywać
budynie, bitą śmietanę, kanapki z
masłem.
Możemy przygotować wyjątkową kolację - kwitnące kanapki na
razowym chlebie. Kromki posmarować masłem, miękkim twarogiem, albo miodem i położyć na nie
kwiaty np.: płatki floksów, ogórecznika, fiołków, słonecznika,
czerwonej koniczyny, chabru, rumianku, stokrotek, szczypiorku.
Następnie naszych gości możemy zaskoczyć kwitnącymi deserami - lody posypane kwiatami, albo
bita śmietana z płatkami chabrowymi, lub pachnącej róży cukrowej,
pomarszczonej, ewentualnie dzikiej, czy płatkami fiołków - na
pewno wzbudzą entuzjazm, a także
zachwyt.
Niepowtarzalne są również
kwiaty kandyzowane : ubić białko
i w nim zanurzyć każdy kwiat, a
następnie obtoczyć w cukrze pudrze. Tak przygotowane kwiaty
ułożyć na natłuszczonym papierze
na drucianej suszarce i wstawić do
słabo nagrzanego piekarnika.
Wiele kwiatów możemy wyko-
Nagietek lekarski - tylko
odmiany pomarańczowe
mają właściwości lecznicze.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 13
Jeżówka purpurowa zjadać można
kwiaty, liście, a po trzech - czterech
latach uprawy korzenie wykorzystuje się np. na syropy, nalewki alkoholowe, itp.
Róża pomarszczona
ma najwięcej witaminy „C” ze wszystkich
roślin ogrodowych.
str. 1 4
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
SKUP ZŁOMU
STALOWEGO i ŻELIWNEGO
zbiórka sprzętu RTV, AGD i komputerów
Benedykt Olech
OBRZYCKO ul. Dworcowa 26, tel. (0-61) 29-134-32
KONKURENCYJNE CENY SKUPU
Firma z renomą, istnieje już od 1990r.
Uwaga: Możliwości cięcia złomu wielkogabarytowego u klienta.
Odbiór własnym transportem – gratis.
Czynne: pon. – pt. 700 – 1500
Oregano - przyprawa
kuchenna.
rzystać ucierając je z drobnym cukrem, lub cukrem pudrem. Poza
popularnymi płatkami różanymi do
tego celu nadaje się wiele kwiatów
– kwiaty akacji, bzu czarnego , bzu
lilaka, ostropestu plamistego, słonecznika. Powstanie słodka konfitura kwiatowa, którą możemy użyć
jako nadzienie do pączków.
Często rosną w naszych ogrodach
warzywa dyniowate, ich
kwiaty, zwłaszcza takich gatunków
jak dynia i cukinia są jadalne. Dynia jest warzywem zdrowotnym,
wręcz leczniczym, i jej kwiaty także zawierają cenne witaminy i mi-
kroelementy, więc warto z jej kwiatów przygotować wyjątkowe smakołyki.
Duże kwiaty dyni
(egzemplarze męskie na długich
ogonkach) świeżo zerwane możemy dodawać do sałatek i zjadać
surowe, możemy smażyć w cieście
naleśnikowym, albo faszerować
mięsem i ryżem, lub twarogiem z
ziołami, a potem (otoczone w jajku
i tartej bułce) usmażyć.
Kwiaty cukinii są wspaniałe
usmażone z cebulką, czosnkiem,
młodą kukurydzą i malutkimi cukiniami.
Opisałam tylko najbardziej po-
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
pularne kwiaty, które rosną w wielu
ogrodach, na łąkach lub na nieużytkach, ale lista kwiatów jadalnych
jest o wiele dłuższa. Należą do nich
kwiaty wszystkich ziół, które zbieramy na herbatki.
Moja koleżanka, lekarka na emeryturze, od wiosny do jesieni każdą
potrawę wzbogaca świeżymi kwiatami rosnącymi w jej ogrodzie. Ja
również kocham jadalne kwiaty w
moim ogrodzie i często zrywam je
do celów kulinarnych.
A.S.
ogrodnik hobbysta
str. 15
Ciąg dalszy ze s.1
Płock
przez stronę internetową https://
pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%
82ock. Na której wpisano, cyt.:
„Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i
w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w
województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza
oraz stolica Polski w latach 1079–
1138; siedziba rzymskokatolickiej
kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej
diecezji warszawsko-płockiej, port
rzeczny, rafineria ropy naftowej
(1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
W preambule do Statutu Miasta
Płocka użyto nazwy Stołeczne
Książęce Miasto Płock[3]. Był
miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego[4] w starostwie
płockim województwa płockiego
w 1784 roku[5].
W latach 1975–1998 miasto
było stolicą województwa płockiego. Według danych GUS z 31
grudnia 2014 r. miasto liczyło 122
224 mieszkańców[1]. (…)
We wczesnym średniowieczu
ważny ośrodek kultowy Słowian
[11]. Płock został założony w końcu X wieku[12] i był jedną z głównych siedzib królestwa (łac. sedes
regni principalis)[13]. W latach
1079–1138 pełnił rolę stolicy państwa polskiego.[potrzebny przypis]
Miasto w zlatynizowanej formie
urbem Plocensem[14] oraz civitate
Plocensi[15] notuje Gall Anonim
w swojej Kronice polskiej spisanej
w latach 1112–1116. (…)”.
Dodać jeszcze należy, że obok
pomnika Bolesława Krzywoustego
jest też tablica upamiętniająca biografię Bolesława Krzywoustego.
Na tablicy wpisano, cyt.: „W cudowny sposób, za błogosławieństwem św. Idziego, 20. sierpnia
1086r. przyszedł na świat syn Władysława I Hermana i księżniczki
czeskiej Judyty, Bolesław, któremu
nadano później przydomek Krzywousty. Imię wybrane na cześć
stryja, króla polskiego, Bolesława
II Śmiałego, było zapowiedzią
wielkich czynów. Już od najmłodszych lat przyszły książę Polski
(1107-1138) dał się poznać jako
urodzony wódz i polityk, dumny,
utalentowany i odważny. Któż z
nas nie słyszał o obronie Głogowa
i zwycięstwie na Psim Polu pod
Wrocławiem? Uważany jest za
jednego z najwybitniejszych władców Polski.
Kronika Galla Anonima poda-
Wielopostaciowy pomnik Bolesława
Krzywoustego na Cumskim Wzgórzu nad
brzegiem Wisły.
str. 16
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
je, że młody Bolesław został uroczyście pasowany
przez swego ojca na rycerza 15 sierpnia 1100r. – w
dniu patronalnym katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Była to pierwsza taka
Piękny widok z Cumskiego Wzgórza
na brzeg Wisły w dole płynącej.
uroczystość na ziemiach polskich. Na pamiątkę tego
wydarzenia, codziennie w samo południe, na wieży
Ratusza na Starym Rynku, odgrywana jest scena pasowania Bolesława.
Bolesław III Krzywousty 28 października 1138r. Spoczął w płockiej katedrze obok swego ojca Władysława Hermana.
Za rządów Bolesława III Krzywoustego Płock był stolicą Polski. Wtedy, jak
dziś, spoglądał z Cumskiego Wzgórza na
lewy brzeg Wisły. Pomnik Bolesława w
otoczeniu sześciu zbrojnych jest jedną z
niewielu wielopostaciowych, współczesnych kamiennych rzeźb w Polsce. Do
wykonania tego majestatycznego dzieła
– wysokiego na ponad pięć metrów, ważącego ok. 40 ton – użyto szlachetnej
odmiany hiszpańskiego piaskowca luna.
(…)”.
Warto przyjechać do Płocka, aby
zetknąć się z historią Polski.
R.Milewski
Ciąg dalszy ze s.1
Odżywianie zdrowotne
cz.2
Często słyszymy, że w dzisiejszych czasach żyje się szybko i nie
mamy czasu na przygotowywanie
zdrowych posiłków, a często nie
mamy czasu, aby spokojnie je
zjeść. Wszystko robimy szybko „w
biegu”, bo przecież się spieszymy,
bo gdzieś tam nie zdążymy, a to nie
sprzyja zdrowiu. Przecież zdrowie
jest najważniejsze, bo „chociaż
zdrowie nie jest wszystkim, to bez
zdrowia wszystko jest niczym” tą mądrość wypowiadali już starożytni myśliciele, a czy nie jest ona
nadal aktualna ?
Więc chyba warto „zatrzymać
się na chwilę” i zastanowić nad
tym co dostarczamy naszemu organizmowi, zwłaszcza gdy wymagamy od niego pracy na wysokich
obrotach. „Jedzenie powinno być
do przesady proste” - ta mądra
rada, którą usłyszałam kilkanaście
lat temu na pewnym szkoleniu
zmieniła moje podejście do czasochłonnego przygotowywania niezdrowych posiłków.
Przecież
„jedzenie do przesady proste” nie
wymaga długiego i skomplikowanego przygotowywania i nie wymaga wyszukanych, często nie polskich , produktów do ich wykonania, a może być także smaczne.
Najbardziej proste i zdrowe
śniadanie ? Np.: kilka kromek
chleba razowego, lub żytniego posmarowane masłem klarowanym i
obłożone plasterkami czosnku, lub
cebuli, do tego jajka gotowane na
półmiękko. Możemy dodać zieloną
sałatę, pomidor, albo kiszony ogórek. l nasze śniadanie zawiera to
wszystko co potrzebne jest organizmowi dla utrzymania doskonałego
zdrowia i siły do każdej pracy.
Z kolei prosty i zdrowy obiad,
to np.: ekologiczne ziemniaki ugotowane w łupince, do nich kiszona
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
kapusta obficie polana olejem lnianym tłoczonym na zimno, można ją
zaostrzyć imbirem i dosmaczyć np.
sokiem ze śliwek, porzeczek, miodem. Obrane ziemniaki posypujemy natką pietruszki, albo kopru,
czy rukoli i nasz obiad zawiera te
wszystkie witaminy i składniki
mineralne, które dadzą naszemu
organizmowi zdrowie i chęć do
działania. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do białka zwierzęcego, to
do tego obiadu możemy dodać rybę, duszoną w piekarniku.
Następna sprawa to tłuszcze,
które są niezbędne dla prawidłowej
pracy naszego organizmu. Z tłuszczy zwierzęcych może być masło,
ale tylko klarowane, pozostałe
tłuszcze zastępujemy olejami tłoczonymi na zimno, z pewnych
sprawdzonych olejarni. Dobre olejarnie takie oleje sprzedają tylko w
butelkach szklanych z ciemnego
szkła z zaznaczonym okresem
przydatności do spożycia, z reguły
nie długim. Kupowałam oleje na
zimno tłoczone z różnych olejarni,
ale od kilku lat kupuję głównie olej
lniany i olej rzepakowy tłoczone na
zimno z olejarni „Semco” Śmiłowo
koło Szamotuł. Olej lniany ma
str. 17
okres ważności krótszy, ale są w
nim zawarte witaminy i mikroelementy, oraz lecznicze kwasy. Jedna
łyżka tego oleju zabezpiecza dzienne potrzeby organizmu w NNKT.
Olej ten zjadamy tylko „na zimno”,
np. surówki, sałatki, zupy jarzynowe.
Twaróg stanie się smaczniejszy
i zdrowszy gdy dodamy do niego
olej lniany tłoczony na zimno, i np.
szczypiorek, rukolę.
Kolejny olej na zimno tłoczony
– olej rzepakowy nazywany coraz
częściej przez
naukowców
„oliwą północy” .
Obecne oleje rzepakowe są produkowane ze szlachetnych odmian
rzepaku bez szkodliwych
dodatków. Najnowsze badania naukowców potwierdziły,
że polski olej z rzepaku przewyższa oliwę z oliwek , bo
ma mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, poza tym
posiada naturalną wit. E, a
także B-karoten, lecznicze
kwasy omega-3 i omega-6 dzięki tym składnikom chroni serce, układ krążenia,
wspomaga pracę mózgu. Olej
rzepakowy na zimno tłoczony posiada dłuższy okres
ważności od oleju lnianego,
bo do 9 miesięcy i można na
nim zapiekać, czy nawet
smażyć, gdyż się nie utlenia.
Następna sprawa – suplementy i multiwitaminy –
reklamy telewizyjne i w kolorowych gazetach namawiają, a wręcz wmawiają nam,
że są one niezbędne dla naszego zdrowia. Reklamują je
wielkie koncerny nie patrząc
na nasze zdrowie a przeciwnie na naszej niewiedzy i
naiwności podnoszą swoje
zyski. Ale przecież nam nie
są potrzebne ani suplementy
ani multiwitaminy, które w
większości są syntetyczne, a
takie nie wszystkie organizmy przyswajają. Inaczej
wygląda sprawa naturalnych
suplementów i multiwitamin,
które są zawarte w odżywianiu ekologicznym i
„do
przesady prostym” , a więc
zdrowym. Przecież część
str. 18
warzyw zjadamy na surowo : surówki, kiszone ogórki, kiszona kapusta, surowe owoce. Wspaniałą
naturalną multiwitaminą są surowe,
świeże owoce zamacerowane w
miodzie pszczelim : aronia, wiśnie,
dereń, winogrona bezpestkowe,
borówki i inne, bo wszystkie owoce
możemy tak przygotować. Mogą
stać dłuższy czas i są smakołykiem,
bardzo zdrowym także dla dzieci w
każdym wieku, a ponadto taki smakowity deser (owoce z syropem)
jest naturalną multiwitaminą, którą
wszystkie organizmy łatwo przyswajają.
Jeżeli chcemy mieć deser bardziej alkoholowy, to syrop należy
zlać do butelki, a owoce zalać niewielką ilością spirytusu i odstawić
na miesiąc, a następnie połączyć z
wcześniej odlanym syropem i ponownie odstawić na miesiąc.
Do powyższych smakołyków
możemy dodać surowe żółtko
(oczywiście nie fermowe), kakao,
zmielone migdały, orzechy, zmielone nasienie lnu - zapewniam, że
tak przygotowane desery są bardzo
smaczną, naturalną multiwitaminą.
Cdn.
A.S.
ogrodnik hobbysta
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 0 1 sierpnia 2016 r.
Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wyrażane przez ich autorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść listów.
Listy nie spełniające przyjętych norm społecznych i
prawnych nie będą publikowane.
LISTY
Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły o rozszerzeniu
Strefy Płatnego Parkowania na
drogach gminnych: Nr.258180P
ul. Rynek, nr 258106P ul. Dworcowa, nr.258103P ul. Garcarska,
nr.258176P ul. Ratuszowa,
nr.258223P ul. Wroniecka,
nr.258087P ul. Braci Czeskich,,
nr.258118P
ul.Kapłańska,Nr.258128P
ul.Kościelna, nr.258161P i ul.
Piekarska,
nr.258222P
ul.Wodna i nr.258202 P
ul.Sukiennicza.
Moim zdaniem, brak jest
uzasadnienia odnośnie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Jest tylko uzasadnienie odnośnie zajęcia pasa drogowego
przez osoby w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Uzasadnienie podpisało 4 radnych:
1.
Sławomir
Kozak;
2.Bartłomiej Idkowiak: 3.Marian
Płachecki: 4.Bogdan Maćkowiak.
Zastanawiam się, dlaczego
nie ma uzasadnienia dla powiększonych ilości miejsc postojowych na ulicach naszego miasta.
Wyżej wymieniona czwórka
specjalistów od odkorkowania
zatłoczonych małych uliczek
naszego miasta chyba wie a
przynajmniej powinna mieć wie-
dzę ile aut przejeżdża przez te
malutkie uliczki a szczególnie
ulicę Wodną. Może radni obawiając się potopu chcą ochronić
pojazdy, które tam stałyby???
Następna ulica to Braci Czeskich
gdzie jest mały handel, apteka
gabinety lekarskie oraz najważniejszy to gabinet USG.
Dalej to ul. Kapłańska gdzie
nie ma praktycznie żadnego ruchu pojazdów i tutaj jest szok,
bo
od
niedawna
mamy
„Bazylikę Małą” gdzie mogliby
chętni zwiedzić ale najpierw
trzeba zapłacić haracz biednej
gminie według wybitnych miejscowych Radnych, czyli mamy
ograniczenie dostępu do miejsca
kultu.
O jakości pracy radnych
niech świadczy 7 uchwał, które
zostały uchylone przez Wojewodę, Regionalną izbę Obrachunkową oraz WOKISS. Również podjęta uchwała o likwidaCiąg dalszy s.26
Jak widać, dostęp do stomatologa został ograniczony.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 19
Ciąg dalszy ze s.1
Smaki Regionu
2016
zapowiedź
da ma być wyjątkowo piękna, czyli
ciepła i słoneczna.
Przypomnijmy ideę konkursu:
Corocznie w każdym województwie przyznawana jest najwyższa honorowa nagroda główna
w skali kraju, nazwana PERŁA.
Nagroda przyznawana jest przez
Polską Izbę Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Warszawie a wręczana w czasie Międzynarodowych
Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu.
W tym roku będzie już szesna-
sta edycja finału wojewódzkiego
konkursu dla województwa wielkopolskiego nazwanego Nasze Kulinarne Dziedzictwo –Smaki Regionów. A organizatorem konkursu są
Samorządy województw we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.
A dodać należy jeszcze, a może
przede wszystkim, że organizatorem przygotowań do konkursu z
powiatu szamotulskiego jest Anna
Czarnecka pracująca w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu w zespole doradczym w powiecie szamotulskim na
stanowisku starszego doradcy do
spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich, Przedsiębiorczości i Agroturystyki. I fakt, że dane osoby stają
w „szranki konkursu” jest niejednokrotnie
wynikiem
wyjątkowej
umiejętności przekonywania pani
Anny, wynikającej z wyjątkowej
dbałości o dobra kulturowe regionu.
Z pytaniem ile będzie w tym
roku wystawianych z Powiatu Szamotulskiego produktów do oceny
jury i ilu będzie uczestniczyć wystawców, zwróciliśmy się do Anny
Czarneckiej.
W tym roku mamy zgłoszonych
z Powiatu Szamotulskiego 17 produktów i w konkursie zapowiedziało swoje uczestnictwo 12 wytwórców – wyjaśniła Anna Czarnecka.
R.Milewski
Anna Czarnecka w czasie
biurowej pracy przy laptopie.
str. 20
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Pięknie pachnący płomyk
wiechowaty prezentuje
lato w pełni.
SPRZEDAŻ
Drewno opałowe SOSNA pocięte na wymiar,
oraz bloczki betonowe M-6,
DOWÓZ DO KLIENTA
GRATIS !!!
Kontakt: kom:505214783
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 21
str. 22
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 23
str. 24
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 25
Ciąg dalszy ze s.19
LISTY
Dostęp do świadczeń medycznych
i apteki też został
ograniczony.
Dostęp do Bazyliki Mniejszej,
czyli miejsca kultu też został
ograniczony.
cji Szkoły Podstawowej w
Koźlu świadczy o bardzo
złej pracy rady pod przewodnictwem p.Mariana
Następną sprawą jest
nadwyżka finansowa za
zbieranie śmieci za ubiegły
rok prawie 2 000 000zł.
Dla przypomnienia cytuje przysięgę, którą składaliście:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”
Ani to nie jest godne ,ani
rzetelne ani nie działacie dla
dobra mieszkańców.
Swoją wypowiedź popieram załączonymi fotografiami.
Ireneusz Paupa
Szamotuły
Ciąg dalszy s.29
str. 26
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
OŚRODEK
BIOVILLA
ZAPRASZA
Imprezy rodzinne : chrzciny, komunie, wesela, stypy, imieniny, rocznice, jubileusze,
zjazdy rodzinne, bankiety, kameralne spotkania w gronie przyjaciół, szkolenia,
konferencje, spotkania firmowe.
Świadczymy też usługi cateringowe. Oferujemy pobyt wypoczynkowy
w kameralnych i komfortowych pokojach oraz apartamentach.
Restauracja i sale konferencyjne wyposażone są w klimatyzację oraz nowoczesny
sprzęt audiowizualny.
Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
Ciąg dalszy ze s.1
Rozbudowa
drogi wojewódzkiej 185
Ciąg dalszy
W dn.22.07.2016 zwróciliśmy
się do Grzegorza Bręczewskiego
kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach z prośbą
o udzielenie odpowiedzi przedstawiającej aktualny stan dotyczący
rozbudowy Drogi Wojewódzkiej
185, czyli drogi łączącej Szamotuły
z Piotrowem.
Kierownik Bręczewski odpowiedział, że właśnie dzisiaj sąd w
Warszawie rozpoznaje złożony
protest, dlatego możemy porozmawiać w poniedziałek w nowym tygodniu.
W nowym tygodniu 27.07.2016
otrzymaliśmy od kierownika Bręczewskiego maila treści, cyt.:
„Ponieważ w sprawie odwołania
dotyczącego przetargu na przebudowę Drogi Wojewódzkiej (DW) nr
185 nie ma jeszcze oficjalnej odpowiedzi z sądu, a na rozprawie były
obecne osoby reprezentujące Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich (WZDW) w Poznaniu proszę o
zadanie oficjalnego pytanie do
WZDW a uzyska Pan myślę pełniejszą i z pierwszej ręki odpowiedź.
Nie chciałbym żebyśmy napisali coś co może być nieprawdą bo
jest to zbyt ważny temat.
Rozmawiałem w Poznaniu, że
zostanie udzielona odpowiedź jeśli
tylko będzie email od kogo i z jakiej gazety.
Proszę o skierowanie pytania na
adres:
[email protected]
Z poważaniem Grzegorz Bręczewski”
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Oczywiście, że natychmiast
zwróciliśmy się do Wojewódzkiego
Zarządu
Dróg
Wojewódzkich
(WZDW) w Poznaniu z prośbą o
udzielenie odpowiedzi. Pytanie
nasze brzmiało, cyt.: „Uprzejmie
proszę o udzielenie odpowiedzi na
pytanie dotyczące przebudowy DW
nr 185.Na jakim etapie aktualnie
jest zaplanowana przebudowa? Kiedy rozpoczną się roboty drogowe?
itp.
Uprzejmie proszę o odpowiedź
natychmiastową, bo 01 sierpnia
wychodzi nasze czasopismo.”
Ale niestety, do dnia zamknięcia czasopisma odpowiedzi z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW) w Poznaniu nie
otrzymaliśmy.
R.Milewski
str. 27
Ciąg dalszy ze s.1
Haptenologia
Tytuł niniejszego artykułu prasowego jest tytułem książki Jerzego
Grzeszczuka wydanej w 2004 w
Goleniowie. Jest to jedna z książek
Jerzego Grzeszczuka przedstawiających temat haptenów w życiu ludzi,
czyli człowieka.
Jerzy Grzeszczuk jest bardzo
aktywnym ekspertem od haptenów i
bierze udział w różnych międzynarodowych: kongresach, sympozjach
konferencjach naukowych. Ostatnio
był na przykład w
Lipsku (Niemcy) a
wcześniej w Nicei
(Francja). W Polsce też, ale w Polsce temat haptenów jest nadal
mało znany i bagatelizowany.
Publikacje Jerzego Grzeszczuka
były wydawane w
naukowych
pismach w językach
rosyjskim i angielskim którym posługują się ludzie
nauki. Omawianą
książkę
bardzo
interesująco
się
czyta, bo poza wyjaśnieniami autora,
treść książki składa
się przede wszystkim z przedstawiania różnego rodzajów przypadków,
które w życiu spotkały i spotykają
różnych ludzi z
różnych
warstw
społecznych.
Na
ostatniej
stronie okładki jest
wpis, cyt.: „Jest ponad 80 chorób
autoimmunizacyjnych, np. stwardnienie rozsiane, choroby serca, reumatoidalne zapalenie stawów. Są
zjawiska patologii społecznej np.:
str. 28
nieudane życie rodzinne, rozwody,
zabójstwa… Jestem przekonany, że
te choroby są powodowane przez
hapteny, które także mają udział w
doprowadzaniu do zjawisk patologii.”
Nie będziemy omawiać treści
całej książki, ale przytoczymy jeden przykład ukazujący w sposób
bardzo obrazowy i życiowy wpływ
osoba, czyli osoba z którą przebywa
się wspólnie na przykład w biurze,
akademiku, pokoju hotelowym, no i
w codziennym życiu domowym.
Zacytowany przez nas przykład
jest w książce opublikowany na
s.70. w rozdziale 29. zatytułowanym: Zerwane narzeczeństwo, cyt.:
„To było na wiosnę 2002r. Przyjechała do mnie para młodych ludzi.
On i ona w wieku około 25 lat.
Usiedli na kanapie, trzymali się za
ręce. On powiedział, że dawno temu jego matka, która jest nauczycielką biologii, kupiła moją książkę
o chemicznym działaniu ludzi,
przeczytała, mówiła o jej treści na
Jerzy Grzeszczuk właściciel
Instytutu Haptenologii w Goleniowie, w czasie pracy przy
laptopie.
haptenów na losy ludzkie. I naszym
zdaniem, przykład który zacytujemy bardzo wymownie świadczy o
tym jak duży wpływ na zdrowie i
życie człowieka może mieć druga
lekcjach biologii w szkole i zachęcała go do przeczytania. On miał
wtedy 16 lat, przeczytał ją, a następnie odłożył na półkę.
Po latach poznał siedzącą przy
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
nim pannę. Wszyscy znajomi wiedzieli, że są zakochani, że mają
zamiar się pobrać. Ustalili termin
ślubu i niedawno pojechali na wycieczkę samochodem. W dzień coś
zwiedzali, a w nocy spali w samochodzie. Przytulali się do siebie, a
rano on stwierdził, że jest strasznie
słaby, bardzo źle widzi i nie może
prowadzić samochodu. Wtedy ona
usiadła za kierownicą i zawiozła go
do jego mamy, która na jego twarzy dostrzegła alergiczną wysypkę,
szczególnie silną w okolicy ust i na
przedramionach, w miejscach którymi stykał się ze swoją narzeczoną. Mama natychmiast zdjęła z
półki moją starą książkę i dała jego
narzeczonej do czytania. Dopiero
wtedy on przypomniał sobie, że
jego zaburzenia wzrokowe oraz
alergiczna wysypka mogły zostać
spowodowane chemicznym działaniem haptenów jego narzeczonej.
Wzrok wrócił szybko do normy; z miejsc pokrytych wysypką
na skórze wyciekła jakaś <ropa>;
po kilkunastu dniach skóra się zagoiła. Ale on się przekonał, że przy
swojej narzeczonej źle się czuje,
staje się senny, dlatego oboje przyjechali do mnie na naradę.
Mnie bardzo zainteresował ich
przypadek. Zapytałem, czy zechcą
dać krew i ślinę do zbadania. Oni
zgodzili się, pod warunkiem, że
krew zostanie pobrana w porządnym laboratorium. W tym celu
poszliśmy do pobliskiego laboratorium, ale tuż przed drzwiami laboratorium oni zaczęli się naradzać i
odmówili oddania krwi do badania.
Bardzo ich prosiłem, obiecałem, że
w laboratorium ja zapłacę za badanie krwi, że za badanie krwi grosza
od nich nie wezmę, ale oni nie dali
się namówić. Pożyczyłem im moją
najnowszą książkę i odprowadziłem w stronę dworca kolejowego.
Po kilku dniach ta panna zatelefonowała do mnie. Rozmawialiśmy
około pół godziny. Ona była zała-
mana, rozgoryczona. Powiedziała,
że jej narzeczony jest absolutnie
przekonany, że ona działa na niego
toksycznie i z tego powodu on nie
chce z nią się ożenić. Ona nie wierzy w moje książki … Wysłuchałem ją i powiedziałem, że mieli
okazję wykonania badań, ale nie
skorzystali. Te badania można było
powtórzyć w dowolnym laboratorium i wyniki byłyby takie same…
Hematolodzy, którzy już znają moją teorię, są przekonani, że chemiczne działanie ludzi jest faktem.
Po dwóch latach, w sierpniu
2004r. zatelefonował do mnie ten
młody człowiek. Powiedział, że
książka, którą im pożyczyłem, jest
nadal zafoliowana, bo jej nie czytali wcale, ale on chce za książkę
zapłacić. Zapytałem, jak on rozwiązał swój problem. Powiedział, że
rozstał się ze swoją narzeczoną.”
R. Milewski
Ciąg dalszy ze s.26
LISTY
Czy radni Rady MiG Szamotuły
poza dostawianiem kolejnych
parkometrów widzą też dziury
w jezdni???
Fot. Ireneusz Paupa
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 29
Ciąg dalszy ze s.1
lepszych.
A to
zobowiązuje
i
oznacza, że nie
możemy pozwolić
sobie na żadną
wpadkę. Musimy
być najlepsi pod
względem wykonania robót i najtańsi, aby mieć szansę wygrać przetarg.
Z Szamotuł do Krzyża Wlkp.
nie jest tak blisko, jak to się stało,
że trafił pan do Krzyża Wlkp.?
W.S. Wygrałem przetarg.
Ale na dojazdy ponosi pan
dodatkowe koszty, jak pan sobie z
tym daje radę?
W.S. Inwestora nie interesuje
kto wykona daną robotę. Inwestora
interesują trzy czynniki: czas wykonania roboty, jakość wykonanej
roboty, i wielkość kasy którą ma
zapłacić wykonawcy.
Czy może pan uchylić rąbek
tajemnicy i powiedzieć w jaki
Roboty drogowe
cz.2
Na temat remontów dróg z Zygmuntem Jasiewiczem burmistrzem
Miasta i Gminy Krzyż i Wojciechem Stelmaszykiem prezesem
Przedsiębiorstwa Robót DrogowoMostowych S.A. w Szamotułach
rozmawia dr Ryszard Milewski
Czy firma którą pan kieruje
zawsze i wszystkie roboty wykonuje tak solidnie jak w Krzyżu
Wlkp.?
W.S. Oczywiście, gdyby było
inaczej to już od dawna nie byłoby
nas na rynku. Panie redaktorze konkurencja na rynku robót budowlanych jest tak duża, że na rynku
utrzymują się tylko najlepsi z naj-
sposób potrafi pan wyliczyć w
kosztorysie tę ostateczną kwotę,
w taki sposób aby wygrać przetarg?
W.S. Mogę powiedzieć, bo moim zdaniem to wcale nie byłaby
tajemnica. Ale muszę omówić konkretny przykład z przedstawieniem
meandrów obliczeń. I wtedy wyjdzie z tego książka a nie artykuł
prasowy.
OK. A czy może pan podać
jakiś przykład i pochwalić się na
przykład, jaką najniższą kwotą w
historii przetargów pobił pan
konkurencję?
W.S. Oczywiście, że mogę. A
jest to kwota faktycznie śmieszna,
bo przetarg na wykonanie robót
drogowych na drodze powiatowej
na odcinku Kaźmierz – Bytyń wygrałem kwotą dokładnie pięciu złotych, przy kwocie przetargowej
pięćset trzydzieści tysięcy złotych.
A jeżeli zapytam o sposób
Ciąg dalszy s.35
Janusz Szczerbiak z-ca burmistrza Miasta i
Gminy Krzyż Wlkp. mówi, cyt.: „Proszę spojrzeć
właśnie przejeżdża ciężarówka, a to oznacza, że
droga (ul.Gen.K.Świerczewskiego) jest tak dobrze
wykonana przez Przedsiębiorstwa Robót Drogowo
-Mostowych S.A. w Szamotułach, że ciężarówki
mogą swobodnie jeździć. I właśnie solidność wykonywanych robót i przystępna cena, jest najważniejsze dla nas jako inwestora.”
str. 30
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Ciąg dalszy ze s.1
SZOK proponuje
wakacje 2016
Została nam jeszcze połowa
wakacji, to i publikujemy połowę repertuaru wakacyjnego
przygotowanego przez Szamotulski Ośrodek Kultury funkcjonujący pod kierownictwem dyrektora Piotra Michalaka.
R.
Koncertowe lato 2016
7 sierpnia godz. 19.00
Dubska
Jeden z czołowych polskich zespołów czarujący
publiczność klimatami reggae, dub i ska. Pod koniec
maja tego roku wydali
swoją najnowszą płytę.
Podczas koncertu usłyszymy więc materiał z tego
wydawnictwa oraz największe przeboje zespołu.
Miejsce: przy gościńcu
„Sanguszko” w Szamotułach (zamek Górków).
14 sierpnia godz. 17.00 Zespół Wokalny Con Fuoco
i Orkiestra Capella Samotulinus
Młodzi zdolni z powiatu
szamotulskiego pod dyrekcją Remigiusza Skorwidera. To będzie uczta dla
ucha podczas koncertu zatytułowanego „Klasycznie i
rozrywkowo”.
sa i jazzu.
Miejsce: przy gościńcu
„Sanguszko” w Szamotułach (zamek Górków).
27 sierpnia godz. 21.00
"Cyganka Aza" film niemy z 1926 r. z muzyką na
żywo
Fabuła filmu jest oparta na
motywach powieści Kraszewskiego "Chata za
wsią". Muzyka przygotowana do filmu oparta jest
na motywach cygańskich
oraz melodiach ludowych
zapisanych przez Oskara
Kolberga. Muzyczne tło do
filmu to koncert folkowy,
łączący tradycyjną muzykę
europejską z jazzową improwizacją i z energią akustycznego rockowego grania. Muzykę skomponował
Waldemar Rychły z zespołu Kwartet Jorgi.
Miejsce: przy gościńcu
„Sanguszko” w Szamotułach (zamek Górków).
Miejsce: dawny klasztor za
kościołem pw. Św. Krzyża
w Szamotułach.
21 sierpnia godz. 19.00
Obstawa Prezydenta
W swoje 30-lecie pojawią
się pierwszy raz w Szamotułach! Mistrzowie rytmów
rockandrollowych, bluesowych i rockowych wydali 7
płyt, które są prezentowane
przez najbardziej uznanych
dziennikarzy muzycznych
w kraju. Zagrali tysiące
koncertów, a teraz ucieszą
swą muzyczną pasją szamotulan.
Miejsce: przy gościńcu
„Sanguszko” w Szamotułach (zamek Górków).
26 sierpnia godz. 19.00
Ali Warren (Wielka Brytania)
Obecnie w jego słuchawNa wszystkie koncerty
kach gra muzyka takich arwstęp wolny.
tystów jak Joni Mitchell,
Zapraszamy!
Tom Waits, Warpaint, Neuwww.szok.info.pl
tral Milk Hotel, The TamOrganizator: Szamotulborines, Ray Charles, czy
ski Ośrodek Kultury
The Pogues. To pokazuje,
Partnerzy: gościniec
co inspiruje Aliego. Jak to
przekłada się na graną
„Sanguszko”, parafia
przez Brytyjczyka muzypw. Św. Krzyża
kę? Proszę sprawdzić na
w Szamotułach
koncercie! Jego brzmienia
to wypadkowa folku, blue-
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 31
str. 32
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
str. 33
str. 34
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 0 1 sierpnia 2016 r.
chemia budowlana (masy szpachlowe,
suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne),
budownictwo sportowe (wypełnienie boisk sportowych),
budownictwo o specjalnych właściwościach
(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia,
elewacji, posadzki przemysłowe)
odlewnictwo
zoologia
ogrodnictwo
Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach :
big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg
możliwość odbioru luzem
Zamówienia przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003,
e-mail: [email protected]
Możliwość negocjacji cen!
Ciąg dalszy ze s.30
Krzyż Wlkp.
technicznych i jakościowych oraz jednoczesnym oparciu
się na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego
w branży drogowej.
A wykształcenie też ma pan
kierunkowe?
Tak. Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego.
Czy może pan przedstawić
swoją drogę zawodową?
Proszę bardzo, nie widzę przeszkód.
Zamieniam się w słuch…
Cały czas pracuje w jednej firmie. Pracę zawodową rozpoczął na
stanowisku majstra w Rejonie Dróg
Publicznych w Szamotułach; było to
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie je-
Remonty dróg
wykonywania robót w Krzyżu
Wlkp. to czy nie naruszę tajemnicy przedsiębiorstwa?
W.S. Proszę pytać.
W jaki sposób wykonuje pan
drogę miejską, czyli ulicę w Krzyżu Wlkp., że burmistrz mógł
stwierdzić, iż roboty wykonuje
pan znacznie taniej niż konkurencja i do tego bardzo solidnie i nie
ma szczególnych zakłóceń w ruchu?
W.S. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu się do istniejących warunków i finansów inwestora przy
zachowaniu wszelkich wymogów
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.
stem szefem firmy, a firma w wyniku zmian ustrojowych w Polsce i
przekształceń, stała się spółką akcyjną i nazywa się: Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo – Mostowych S.A.
w Szamotułach.
Czy zaprosi pan nas jako redakcję na najważniejszy moment,
czyli kładzenie asfaltu?
W.S. Oczywiście, zapraszam.
A kiedy będzie kładł pan asfalt?
W.S. W pierwszej połowie sierpnia.
Dziękuję. Zaproszenie przyjęte.
W.S. To zatem, do zobaczenia
na budowie.
Cdn.
Dziękuję za rozmowę:
R.M.
str. 35
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo–Mostowych S.A.
w Szamotułach
Oferta handlowa
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego
w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku.
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach.
Dostępne frakcje:
0,0 – 1,2 mm
Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu:
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce),
str. 36
Nr 8 (48) Wieści Szamotulskie 01 sierpnia 2016 r.

Podobne dokumenty

Czytaj - Wieści Szamotulskie

Czytaj - Wieści Szamotulskie przypadek. W dn.07.03.2016 działkowcy złożyli do Rady Miasta i Gminy Szamotuły pismo zatytułowane: Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W złożonym piśmie działkowcy domagali się i stosownie argu...

Bardziej szczegółowo

Czytaj - Wieści Szamotulskie

Czytaj - Wieści Szamotulskie WIEŚCI SZAMOTULSKIE ISSN2299-5013 Redaktor naczelny : dr Ryszard Milewski. Z-ca red. nacz. : mgr Agnieszka Sakra. Zespół redakcyjny : inż. Czesław Baliński. Adres redakcji: ul. Świerkowa 1, 64-520 ...

Bardziej szczegółowo