Załącznik nr 2 umowa współpracy PDF

Transkrypt

Załącznik nr 2 umowa współpracy PDF
Realizator projektu: J&J GROUP SP. Z O.O.
Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji językowych szansą dla Wielkopolan
Nr projektu: RPWP.08.02.00-30-0181/15
Załącznik nr 2 do Regulaminu
UMOWA WSPÓŁPRACY NR …………/2016
zawarta w dniu ………….……..2016 r. pomiędzy:
firmę J&J Group Sp. z o.o. zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez: Dominika Jankowskiego –
prokurenta,
a
……………………………………….…………………………………………………………..………...…..,
PESEL …………………………….….… zwanym dalej Uczestnikiem projektu.
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:
1. Biuro projektu: ul. Trąmpczyńskiego 44, 61-414 Poznań
2. Projekt: „Podniesienie kompetencji językowych szansą dla Wielkopolan”
3. Regulamin: regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji językowych
szansą dla Wielkopolan”
4. Wsparcie: szkolenia określone Regulaminem i treścią projektu.
5. Umowa: umowa uczestnictwa w projekcie.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
§2
ZAKRES WSPARCIA
Wsparcie – szkolenia, w zależności od wyboru Uczestnika Projektu:
a) Język niemiecki w wymiarze 120 godzin, po ok 3 godziny dziennie,
b) Język angielski w wymiarze 120 godzin po ok 3 godziny dziennie,
Warsztaty odbywać się będą na terenie województwa Wielkopolskiego w salach zapewnionych przez
Beneficjenta zgodnie z harmonogramem. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie,
o czym na bieżąco będzie informował Uczestnika Projektu, jeżeli dane szkolenie będzie go dotyczyć.
Beneficjent na szkoleniach zapewnia: wodę, materiały szkoleniowe.
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania zadań określonych przez osoby prowadzące
szkolenia, m. in.: udział w badaniach ewaluacyjnych, każdorazowego podpisu na listach: obecności,
potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych oraz innych dokumentach związanych z realizacją
umowy przedstawionych przez Beneficjenta.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
2.
Strona
1.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta Uczestnikowi Projektu wsparcia w formie
szkoleń językowych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji językowych szansą dla Wielkopolan”
na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą.
Wsparcie jest przyznane Uczestnikowi Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie
zgodnie z Regulaminem i podpisał DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w Umowie.
Wsparcie udzielane jest w okresie rzeczowej realizacji Projektu tj. w okresie od 01.06.2016 -31.10.2017r.
Realizator projektu: J&J GROUP SP. Z O.O.
Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji językowych szansą dla Wielkopolan
Nr projektu: RPWP.08.02.00-30-0181/15
5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik Projektu otrzyma certyfikat udziału w projekcie oraz certyfikat
potwierdzający egzamin zewnętrzny z języka obcego.
6. Udział Uczestnika Projektu we wsparciu, w pełnym zakresie i w czasie określonym w pkt. 1 §2 jest
obowiązkowy.
7. Zgodnie z §5 pkt. 1, podpunkt d, Regulaminu Uczestnik Projektu ma prawo do nieobecności na
szkoleniach w wymiarze maksymalnie 20% liczby godzin przewidzianych w Projekcie. W takim
przypadku nieobecność Uczestnika Projektu nie musi być usprawiedliwiona.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na osoby trzecie.
Dokumentem nadrzędnym nad Umową jest Regulamin.
Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Beneficjenta.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze storn.
Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
……………………………………………………………………..……………..
[pieczątka i podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta ]
..……………………………………………………………
[Czytelny podpis Uczestnika Projektu ]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
2.
Strona
1.
§3
ROZWIĄZANIE UMOWY
Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty jej podpisania
w formie pisemnej, jednak nie później, niż 7 przed rozpoczęciem zajęć, co jest jednoznaczne
z zaprzestaniem uczestniczenia w projekcie.
W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie trwania Projektu jest on
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycia
kosztów przypadających na danego Uczestnika Projektu stanowiących 100% wartości udzielanego
wsparcia, do którego Uczestnik Projektu został zakwalifikowany.
Beneficjent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 1 przez Instytucję Pośredniczącą;
b. opuszczenia przez Uczestnika Projektu więcej niż 20% czasu przeznaczonego na wsparcie;
c. nie wypełnienia przez Uczestnika Projektu, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań;
d. kiedy w trakcie wsparcia okaże się, że Uczestnik Projektu złożył nieprawdziwe oświadczenia i nie jest
osobą uprawnioną do uzyskania wsparcia;
e. rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Umowy lub działania na szkodę
Beneficjenta.
Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku wstrzymania
finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

Podobne dokumenty