Karta Zgłoszenia - Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w

Transkrypt

Karta Zgłoszenia - Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w
WYŻSZA MIĘDZYNARODOWA
SZKOŁA BIZNESU W WARSZAWIE
Kwestionariusz osobowy
Data zgłoszenia:
Lokalizacja:
WARSZAWA /Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
Forma studiów:
STUDIA STACJONARNE
Studia I stopnia na kierunku EKONOMIA
− Marketing, reklama, sprzedaż
STUDIA NIESTACJONARNE
Deklaracja wyboru 1. obowiązkowego języka obcego
….......................................................................................
/Proszę wpisać nazwę preferowanego języka obcego: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański/
− Finanse, rachunkowość, audyt finansowy
− Inwestycje i rynki finansowe
− Kadry, płace, polityka personalna
− Przedsiębiorczość i rozwój małej firmy
− Handel i rynki zagraniczne
− e-Biznes i przedsiębiorczość
Poziom:
− zaawansowany
− średni
− od podstaw
Deklaracja wyboru 2. obowiązkowego języka obcego
…........................................................................................
/Proszę wpisać nazwę preferowanego języka obcego: angielski,
niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, arabski, chiński, hindu/
Poziom:
− zaawansowany
− średni
− od podstaw
DANE OSOBOWE
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica i nr domu:
Ulica i nr domu:
Kod:
Kod:
Miejscowość:
Miejscowość:
DANE TELEADRESOWE
Telefon:
E-mail:
www.wmsb.edu.pl
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że podane dane osobowe są zgodne z dowodem osobistym lub paszportem nr…………………….........
…………………………………………………..........
Data i podpis Kandydata
INFORMACJE MARKETINGOWE
Z jakiego źródła dowiedziałam/em się o ofercie Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie ?
......................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
INNE UWAGI KANDYDATA
Kandydat może w tym miejscu przekazać swoje uwagi odnośnie oferty dydaktycznej Uczelni, określić swoje
preferencje i oczekiwania, wskazać na osiągnięcia i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie studiów jeśli posiada.
Informacje te pozwolą Uczelni dostosować realizację programu studiów do profilu Studentów.
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
www.wmsb.edu.pl

Podobne dokumenty