Jeszcze nie edukacja dwujęzyczna lecz … metoda dwujęzyczności

Transkrypt

Jeszcze nie edukacja dwujęzyczna lecz … metoda dwujęzyczności
Jeszcze nie edukacja dwujęzyczna lecz …
metoda dwujęzyczności
Obecność Polski w Unii Europejskiej wymusza zmiany we wszystkich dziedzinach życia,
również w edukacji. Głównym zadaniem współczesnej szkoły jest wspieranie ucznia w jego rozwoju
oraz wyposażenie go w praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne nie tylko w dalszym kształceniu
się, ale także w życiu zawodowym. Stworzenie młodzieży możliwości opanowania języka obcego
na poziomie biegłości może dać jej szansę zdobycia dobrego wykształcenia i swobodnego
funkcjonowania na unijnych rynkach pracy. Zintegrowana edukacja przedmiotowo - językowa
jest obecna w coraz większej liczbie szkół europejskich.
Nasze gimnazjum również oferuje swoim uczniom nauczanie języka poszerzone o treści
przedmiotu i nauczanie przedmiotu z elementami języka obcego.
Aby rozpocząć na dobrym poziomie edukację dwujęzyczną, od kilku lat wprowadzamy
na lekcjach języka angielskiego oraz przedmiotów ścisłych elementy zintegrowanego nauczania
językowo – przedmiotowego (CLIL). Chętni uczniowie biorą udział w konkursie NEWTON, mającym
formę ligi matematycznej (2011/12), fizycznej (2012/13) i astronomicznej (2013/14). Korzystają
z zajęć dodatkowych, przygotowując się do pracy z materiałami źródłowymi w języku angielskim.
Wzbogacają również swoje umiejętności pracując w ramach projektów edukacyjnych, które
prowadzone są równolegle w języku polskim i obcym (angielski, rosyjski).
Uczniom podejmującym naukę w naszym Gimnazjum, chcemy stworzyć jak najlepsze warunki
zdobywania kompetencji językowych.
Od 1 września 2015 r. otwieramy klasę, której uczniowie realizować będą podstawę
programową w języku polskim, a dodatkowo na zajęciach m.in. matematyki, fizyki i historii, część
treści przedmiotowych wprowadzona zostanie w języku angielskim. Poziom językowy zostanie
dopasowany do możliwości uczniów i będzie stopniowo poszerzany. Metody pracy odpowiadać będą
specyfice przedmiotowej, a proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym
ustali nauczyciel prowadzący zajęcia.
Metoda dwujęzyczności będzie wiązać się z licznymi korzyściami dla intelektu ucznia, pozwoli
przede wszystkim na utrwalenie i rozszerzenie słownictwa. Język angielski będzie nie jako cel sam
w sobie, ale jako narzędzie rozwoju ogólnego i innych przedmiotów.
Dzięki lekcjom dwujęzycznym uczniowie zdobędą wiedzę z danej dziedziny, równocześnie
kształcąc swoje kompetencje językowe. Oczekujemy, że młodzież ucząca się w tej klasie nabędzie
umiejętności odtwarzania faktów, szukania informacji, analizy, wyciągania wniosków, uzasadniania
oraz podsumowywania, zarówno w pracy z materiałem w języku angielskim, jak i podczas tworzenia
własnych wypowiedzi w języku obcym.

Podobne dokumenty