oferta kult. MŚO wrzesień 2013 rok ABC

Transkrypt

oferta kult. MŚO wrzesień 2013 rok ABC
Oferta kulturalna
wrzesieñ 2013
05.09.2013, godz. 17.00
w ramach cyklu „Europejskie Dni Dziedzictwa”
pod has³em „Nie od razu Polskê zbudowano”
spotkanie z Krystyn¹ Piecuch,
konserwatorem zabytków
„Budynki municypalne XIX-wiecznego Opola
na przyk³adzie gmachu rejencji”
- sala odczytowa Muzeum Œl¹ska Opolskiego
wejœcie od ul. Muzealnej, wstêp wolny
15.09.2013, godz. 19.00
Koncert w ramach III Festiwalu Muzycznego
„W oparach dŸwiêków”
wyst¹pi¹:
Christian Danowicz - skrzypce
Artur Rozmys³owicz - altówka
w programie m.in.
W. A. Mozart, B. Martinu, B. Bartok
Christian Danowicz - urodzony w 1983 roku w Buenos Aires
w Argentynie. Skrzypek, dyrygent, animator kultury.
Absolwent Konserwatorium Muzycznego w Tuluzie oraz
Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
Koncertmistrz orkiestry kameralnej Leopoldinum,
pomys³odawca i organizator festiwalu "Musique au Leman"
w Thonon we Francji.
Artur Rozmys³owicz - urodzony w 1979 roku w Warszawie.
Altowiolista. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w
Warszawie oraz Guildhall School of Music and Drama
w Londynie. Cz³onek Lutos³awski Quartet oraz solista
Orkiestry Filharmonii Wroc³awskiej.
- sala odczytowa Muzeum Œl¹ska Opolskiego
wejœcie od ul. Muzealnej,
wstêp wolny, liczba miejsc ograniczona
W zwi¹zku z koncertem w dniu 15.09.2013
muzeum czynne bêdzie w godz.14.00 - 20.00
17 wrzeœnia - 27 wrzeœnia 2013
warsztaty plastyczne
„Tajemnice muszli i muszelek”
Zajêcia teoretyczno- praktyczne dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat w grupach zorganizowanych,
licz¹cych min. 10, maks. 25 uczestników.
Terminy: od wtorku do pi¹tku, o godz. 9.30 i 11.00
Czas trwania: ok. 60 min.
Program zajêæ: W pierwszej czêœci zajêæ dzieci poszukaj¹
ukrytych na salach wystawowych muszli, obejrz¹ prezentacjê
i poznaj¹ tajemnice miêczaków. W drugiej czêœci zajêæ dzieci
zapoznaj¹ siê z wystaw¹ oraz w pracowni plastycznej ozdobi¹
muszlê któr¹ bêd¹ mog³y zabraæ ze sob¹ na pami¹tkê. .
- gmach g³ówny Muzeum Œl¹ska Opolskiego,
wejœcie od ul. Muzealnej
Op³ata: 7 z³ od osoby, opiekunowie grup - wstêp wolny
Zapisy: od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 15.30, Dzia³ Edukacji Muzealnej,
tel. 77 44 31 761
e-mail: [email protected]
18.09.2013, godz. 17.00
spotkanie z cyklu
„Akademia Wiedzy o Œl¹sku”
we wspó³pracy z £ubniañskim Oœrodkiem
Dzia³alnoœci Kulturalnej
oraz zespo³em „Silesia” z goœæmi
pt: „Œl¹ska muzyka ludowa
- pieœñ do¿ynkowa”
- sala odczytowa Muzeum Œl¹ska Opolskiego
wejœcie od ul. Muzealnej, wstêp wolny
29.09.2013, godz. 12.00 i 14.00 /dwie grupy/
Niedzielne warsztaty plastyczne
„Barwy jesieni malowane na szkle”
- gmach g³ówny Muzeum Œl¹ska Opolskiego,
wejœcie od ul. Muzealnej
czas trwania zajêæ: do 90 min.
bilet warsztatowy: 7 z³ od osoby,
liczba miejsc ograniczona
tel. do kasy 77 44 31 754
www.muzeum.opole.pl

Podobne dokumenty