Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Transkrypt

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Charakterystyka Zamawiającego
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego
z włączeniem działalności handlingowej
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Nazwa i adres ubezpieczającego
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
2.
Miejsce prowadzenia działalności
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź
3.
3.1.
3.2.
Natężenie ruchu lotniczego
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia - 3690
planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia - 4298
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Ruch lotniczy (w procentach)
statków powietrznych liniowych rejsowych – 89,59%
statków powietrznych liniowych czarterowych – 8,05%
statków powietrznych lotnictwa lekkiego – 2,36
5.
5.1.
5.2.
Typy statków powietrznych korzystających z portu lotniczego
najczęściej - B737/800, A320-232, CRJ200, ATR72
największe – B767, TU154
6.
Obsługiwane Linie Lotnicze
RYANAIR
WIZZ AIR
SAS
SUN D'OR/ISRAIR
AIR CAIRO
ENTER AIR
TRAVEL SERVICE
BINGO AIRWAYS
PEGASUS
SPRINT AIR
SYPHAX AIRLINES
NESMA
7.
7.1.
Podmioty odpowiedzialne za:
hangarowanie – nie dotyczy
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 1 z 9
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
wieżę kontrolną – podmiot zewnętrzny - Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej
obsługę płytową – Port Lotniczy Łódź
tankowanie i przechowywanie paliwa - podmiot zewnętrzny Petrolot, Port Lotniczy Łódź planuje w 2.
połowie 2013 r. uruchomić bazę paliw.
catering – nie dotyczy (Port Lotniczy Łódź jedynie pośredniczy, tj. realizuje zlecenia przewoźników)
obsługę towarów i poczty – Port Lotniczy Łódź
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
Szacunkowe wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy w podziale na:
wpływy za usługi świadczone przez port lotniczy
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia – 10,5 mln PLN
planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia – 9,6 mln PLN
wpływy od koncesjonowanych podmiotów świadczących usługi w porcie lotniczym
zrealizowane w bieżącym okresie ubezpieczenia – 93 tys PLN
planowane na kolejny roczny okres ubezpieczenia – 64 tys PLN
9.
Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za konserwację i utrzymanie lotniska - TAK
10.
10.1.
Dane dotyczące lotniska:
położenie w terenie, wymiary
Deklinacja magnetyczna: 4o E
Lokalizacja: 51º43’18.77’N, 019º23’53.28’E
Odległość, kierunek od miasta: 6 km
Wzniesienie lotniska: 185 m
10.2.
długość i kierunek pasów startowych i dróg kołowania
Główna droga startowa: 07L-25R (066°-246°) -2500m x 45m
Pas trawiasty: 07R-25L (066°-246°)- 700m x 175m
Drogi kołowania: A, B, C- długość- brak danych
10.3.
oznakowanie
ICAO- EPLL
IATA- LCJ
11.
Czy ubezpieczający jest odpowiedzialny za obsługę pasażerów i/lub bagażu przylatujących i/lub
odlatujących - TAK
12.
Czy hangary są dostępne dla publicznego hangarowania? Jeśli tak, jaka jest szacunkowa
wartość hangarowanych samolotów w ciągu roku - NIE
13.
Czy ubezpieczający obsługuje, utrzymuje lub naprawia samoloty - NIE
14.
Czy ubezpieczający prowadzi catering dla osób z zewnątrz? Jeśli tak, jakie są przybliżone
roczne obroty z tytułu prowadzenia tej działalności – NIE
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 2 z 9
BEZPIECZEŃSTWO
15.
Czy teren portu lotniczego jest ogrodzony? Jeśli tak, w jaki sposób
TAK- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego o wysokości 2,4m, uwieńczona na całej długości (na
górze i na dole), zwojami koncentriny wykonane z drutu ostrzowego.
16.
Ile jest wejść na teren portu lotniczego i jakie środki bezpieczeństwa obowiązują w tym zakresie
9 bram ewakuacyjnych, 1 brama główna wjazdowa na teren portu, wszystkie bramy zabezpieczone są
mechanicznie (kłódka lub łańcuch z kłódką) zaplombowane. Do tego dochodzą punkty kontroli
bezpieczeństwa pasażerów i osób niebędących pasażerami, łącznie 8 punktów. Każda osoba udająca
się do strefy krytycznej poddawana jest kontroli bezpieczeństwa przez pracowników SOL.
17.
Czy lotnisko jest dostępne dla osób z zewnątrz i czy mogą one poruszać się swobodnie po
terenie lotniska
Tylko po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, otrzymaniu przepustki i pod nadzorem osoby
upoważnionej.
18.
Jakiego rodzaju kontroli bezpieczeństwa na terenie terminalu poddawani są wylatujący
pasażerowie
Kontrola bezpieczeństwa obejmuje sprawdzenie bagażu podręcznego, rejestrowanego przy pomocy
urządzeń RTG oraz kontroli manualnej, jaką jest zespół czynności kontroli bezpieczeństwa
wykonywanych ręcznie bez ingerencji w wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak
najmniejszym stopniu naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz w
przedmiotach osobistych kontrolowanej osoby zabronionych przedmiotów, urządzeń lub za zgodą
kontrolowanej osoby kontrola ta może być przeprowadzana przez pracownika służby ochrony lotniska
odmiennej płci niż kontrolowana osoba, lub w szczególnych przypadkach za zgodą kontrolowanej
osoby kontrola manualna może także obejmować dokonanie oglądu powierzchni jej ciała przez
pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w warunkach gwarantujących zachowanie
intymności. Za zgodą kontrolowanej osoby czynność ta może być dokonana przez pracownika służby
ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba.
19.
Jakiego rodzaju sprzęt jest używany do obsługi bagażu pasażerów i towarów?
Hi-Scan 10080 EDtS
– 2 szt.
Hi-Scan 130130T2is – 2 szt.
Hi-Scan 100100V2is – 5 szt.
Hi-Scan 6040 aX
– 8 szt.
AutoClear 6040
– 2 szt.
IONSCAN 500DT – 2 szt.
Responder BLS
– 5 szt.
RESPONDER RCI – 3 szt.
Ręczne monitory promieniowania (HDS-101GN +RDS-80) – 3 szt.
Jeszcze jest Rapiscan na cargo i Hi-Scan 100100 na terminalu 2 bardzo chcemy by te
urządzenia stały się nasza własnością, lecz puki, co jeszcze nie są, ale z Rapisacana
korzystamy i serwisujemy w razie potrzeby
czy jest on własnością operatora, czy portu lotniczego
własność portu lotniczego
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 3 z 9
ZAPLECZE RATOWNICZE
20.
W jaki rodzaj sprzętu przeciwpożarowego jest wyposażony port lotniczy i kto jest
odpowiedzialny za zapewnienie wymogów bezpieczeństwa w tym zakresie
Wszystkie budynki portu Lotniczego są wyposażone w gaśnice i hydranty wewnętrzne zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na płytach
postojowych samolotów rozmieszczone są gaśnice i agregaty gaśnicze proszkowe zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005r w sprawie przygotowania lotnisk do
sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo- gaśniczych. Międzynarodowy Terminal
Pasażerski wyposażony jest w stałą instalację gaśniczą tryskaczową oraz instalację sygnalizacji
alarmu pożarowego i dźwiękowy system ostrzegawczy. W porcie lotniczym funkcjonuje Lotniskowa
Straż Pożarna wyposażona w 3 samochody ratowniczo – gaśnicze oraz ruchome stanowisko
dowodzenia. Za bezpieczeństwo pożarowe w porcie zgodnie z przepisami o ochronie
przeciwpożarowej oraz w.w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odpowiada zarządzający portem.
W imieniu zarządzającego nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej sprawuje Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej.
21.
Czy w porcie lotniczym są na stałe zatrudnieni strażacy (ilość/ wyposażenie / kategoria)
W porcie lotniczym jest zatrudnionych 28 strażaków na umowę o pracę i 12 na umowę zlecenie. W
terminalu pasażerskim na monitoringu pożarowym pracuje 5 strażaków na umowę o pracę i 2 na
umowę zlecenie. Port utrzymuje na stałe 7 kategorie ochrony przeciwpożarowej lotniska a na żądanie
8. W tej chwili jest 8 kategoria ochrony przeciwpożarowej.
Samochody:
1.GCBAPr 10/60/250
2.GCBAPr 12/60/250
3.GCBAPr 17/90/500
4. Ruchome stanowisko dowodzenia SDł
22.
Czy w porcie lotniczym jest zorganizowana pierwsza pomoc medyczna, a jeśli tak, jakim
sprzętem dysponuje, kto wchodzi w skład personelu medycz3nego i jakie zabiegi mogą być
wykonywane
W porcie lotniczym ratownictwo medyczne jest w strukturach LSP.
W tej chwili ( rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. 06. 191. dnia 20
października 2006 r.) jest zatrudnionych 3 ratowników medycznych na umowę o pracę oraz 3
ratowników na umowę zlecenie. $2 strażaków posiada tytuł ratownika po ukończonym kursie KPP.
Dla możliwości realizacji zadań o charakterze medycznym Zespół ma do dyspozycji pomieszczenia:
1. Punktu Pierwszej Pomocy w hali ogólnodostępnej Międzynarodowego
Terminala Pasażerskiego,
2. Izolatkę w części hali przylotów, pomiędzy strefą Non Schengen a Schengen przed Punktem
Kontroli Paszportowej
3. Przyczepę medyczną wyposażoną w:
a) 40 kompletów noszy (deska ortopedyczna)
b) Namiot pneumatyczny
c) Agregat prądotwórczy
d) 15 Zestawów do tlenoterapii
e) 90 kocy ratunkowych
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 4 z 9
f) 1 zestaw trige
g) 10 kpl. Szyn Kramera
h) 1 szt. AED
i) 5 szt.Torby medyczne PSP R2
j) Nagrzewnica powietrza
4. Torby medyczne w samochodach ratowniczo-gaśniczych szt,6
Zespól ratownictwa medycznego może wykonywać zadania w ramach procedur kwalifikowanej
pierwszej pomocy.
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 5 z 9
HANDLING
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
Ilość zatrudnionych pracowników (ogółem) –
w tym: pracowników płytowych SOP+13 PAX)
pracowników bezpośrednio obsługujących ruch pasażerski –
pracowników obsługujących ruch bagaż/cargo pracowników biurowych innych -
71 osób (63 DON+8 cargo)
35
osób
(22
37 osób
30 osób (22SOP+8 cargo)
12 osób
24.
Ilość i podstawowe typy wykorzystywanego sprzętu: sprzęt DON zgodnie z załączonym wykazem.
Trzeba uzupełnić o CRG.
25.
Czy wszystkie zawarte umowy są zgodne ze standardem IATA SGHA (AHM810) z włączonym
Art.8 dotyczącym zniesienia wzajemnej odpowiedzialności? Tak
26.
26.1.
Zakres świadczonych usług obejmuje:
usługi ogólne
(reprezentacja , org. zakwaterowanie i transportu załóg etc.)
tak
26.2.
kontrole załadunku SP. i łączność
tak
26.3.
bezpośredni załadunek kontenerów palet etc.
tak
26.4.
obsługę pasażerską
tak
ilość obsłużonych pasażerów w poprzednim okresie ubezpieczenia: 379613
ilość obsłużonych pasażerów w bieżącym okresie ubezpieczenia: 469618
ilość pasażerów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: 546000
26.5.
obsługę towarów
tak
ilość obsłużonych towarów w poprzednim okresie ubezpieczenia: 20 397 kg (XI 2010 - X 2011)
ilość obsłużonych towarów w bieżącym okresie ubezpieczenia: 952 916 kg (XI 2011 - IX 2012)
ilość towarów planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia ok. 2 000 000.
26.6.
obsługę płytową SP
tak
ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia: 1475 (przewoźnicy regularni i czarterowi)
ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia: 1845 (przewoźnicy regularni i czarterowi)
ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: 2149 (przewoźnicy regularni i
czarterowi)
26.7.
obsługę techniczną SP
tak (w rozumieniu zgodnym
z Rozporządzeniem 1 - występowanie o rezerwację lub rezerwowanie odpowiedniego miejsca do
parkowania lub hangaru)
ilość SP obsłużonych w poprzednim okresie ubezpieczenia: 1475 (przewoźnicy regularni i czarterowi)
ilość SP obsłużonych w bieżącym okresie ubezpieczenia: 1845 (przewoźnicy regularni i czarterowi)
1
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. Nr 83 poz. 695).
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 6 z 9
ilość SP planowanych do obsługi w kolejnym okresie ubezpieczenia: 2149 (przewoźnicy regularni i
czarterowi)
26.8.
tankowanie i przechowywanie paliwa
litraż sprzedany w poprzednim okresie ubezpieczenia
litraż sprzedany w bieżącym okresie ubezpieczenia
dotyczy..............
litraż planowanych do sprzedaży w kolejnym okresie ubezpieczenia
od 3Q2013..............
nie dotyczy..............
nie
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia
wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia
wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia
PLN..............
nie dotyczy
nie dotyczy
760
3.300 tys l.............
26.9.
catering
nie dotyczy
zakresie wynikającym z ww. Rozporządzenia – nie świadczymy cateringu).
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
wpływy w bieżącym okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
wpływy planowane w kolejnym okresie ubezpieczenia
nie dotyczy
26.10.
transport naziemny
lotniska) –patrz liczba obsłużonych SP i zewnętrzny 150
26.11.
koordynacja i administracja obsługi SP
obsłużonych SP)
tys
(w
tak: wewnętrzny (na terenie
tak (patrz liczba
organizacja zabezpieczenia lotu, pasażerów, bagażu, towarów (szczegóły):
asysta LSP podczas tankowania, kontrola bezpieczeństwa podróżnych i ich bagażu – patrz liczba
obsłużonych SP.
27.
27.1.
27.2.
27.3.
Obroty z tytułu świadczonych usług handlingu:
wpływy w poprzednim okresie ubezpieczenia:
wpływy osiągnięte w obecnym okresie ubezpieczenia:
planowane wpływy na wnioskowany okres ubezpieczenia:
2 mln PLN
1,6 mln PLN
2,6 mln PLN
DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA / SZKODOWOŚĆ
Podstawowe informacje (data, okoliczności, wysokość roszczenia ,status bieżący sprawy) o szkodach i
roszczeniach skierowanych do ubezpieczającego w ciągu ostatnich 5 lat z tytułu prowadzonej działalności:
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 7 z 9
POJAZDY, MASZYNY I URZĄDZENIA DZIAŁ OBSŁUGI NAZIEMNEJ
PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ
Lp.
Marka
Typ/Model
Szt
Uwagi
1.
Ciągnik akumulatorowy
WAC-23
6
Wózki do transportu bagażu.
2.
Ciągnik spalinowy Rofan
ZD3
1
Średni ciągnik lotniskowy silnik diesla, napęd
hydrokinetyczny
3.
Ciągnik spalinowy Rofan
ZD6
1
Ciężki ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd
hydrokinetyczny
4.
Ciągnik spalinowy Rofan
Z54
1
Średni ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd
hydrokinetyczny
5.
Ciągnik spalinowy Rofan
Z44
1
Średni ciągnik lotniskowy, silnik diesla, napęd
hydrokinetyczny
6.
Bus - Fiat
Ducato
1
Pojemność 9 osób
7.
Bus -Fiat
Scudo
1
Pojemność 9 osób
8.
Autobus
Solaris
1
Pojemność 80 osób
9.
Autobus
Solaris
1
Pojemność 80 osób
10.
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB8
1
Udźwig na taśmie 400 kg/wysokość
podnoszenia 4.20
11.
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB9/1
1
Udźwig na taśmie 400 kg /wysokość
podnoszenia 4.90
12.
Taśmociąg samojezdny Rofan
FB9/2
1
Udźwig na taśmie 400 kg /wysokość
podnoszenia 4.90
13.
Podgrzewacz samolotowy
Delta I
1
Przeznaczenie: samoloty klasy do EMB175
14.
Podgrzewacz samolotowy
Delta II
1
Przeznaczenie: samoloty klasy do 737/A320
15.
GPU Guinault
GA120V10
1
120kVA/115-200V/ 28V - DC
16.
GPU Guinault
GA120V10
1
120kVA/115-200 V/28V - DC
17.
GPU Houchin
C690/90
1
90 kVA/115-200 V/28V - DC
18.
Agregat rozruchowy ASU
„Guinault”
AS 250
1
Ciśnienie wyjściowe: 250 ppm, diesel,
sprężarka śrubowa
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 8 z 9
Wysokość pracy 2430 - 5750 mm
19.
Schody pasażerskie ZREMB
LSP1
1
20.
Schody pasażerskie ZREMB
LSP1
1
21.
Schody pasażerskie ZREMB
LSP3
1
Wysokość pracy 2200-3800 mm
22.
Schody pasażerskie ZREMB
LSP3
1
Wysokość pracy 2200-3800 mm
23.
Schody pasażerskie ZREMB
LSP2/S
1
Wysokość pracy 1700-2800 mm
24.
Wózki bagażowe
WB 1/A
16
-----------------------
25.
Wózek cargo
PT 02
6
-----------------------
26.
Odladzarka Elephant
SL42R
1
Stężenia: 50%,75%,100% Typ II, Płyn
Safewing MP II Flight, max. Wysokość
natrysku 11 m
27.
Wóz asenizacyjny
TSC
1
Pojemność: 200L nieczystości, 100 L woda
28.
Wodniarka
PVLC
1
Pojemność: 500 L wody
29.
Podnośnik Highloader
LAM 7000
1
Wysokość max 7 m, udźwig 7 Ton
30.
Holownik samolotowy
Goldhofer
AST
1
Bezdyszlowy, do samolotów F70/100, Avro
RJ70,85,100, B737, A320, B 757, B767
Wysokość pracy 2430 - 5750 mm
Załącznik nr 6 – Charakterystka Zamawiającego ubezpieczenie OC operatora portu lotniczego…
ZNP/12/61 Strona 9 z 9