Leader School Magdalena Sanecka

Transkrypt

Leader School Magdalena Sanecka
Umowa o świadczenie usług
KUZI SPORT Łukasz Kuzemko
Nazwa usługi: Obóz sportowoFolwarczna 38 62-021 Paczkowo rekreacyjny KUZI SPORT
tel. 785-082-777
Jastrowie 2015
www.kuzisport.pl
termin: 21.07.- 31.07.2015 r.
NIP: 777-28-12-670
Bank Zachodni WBK nr konta: 08 1090 1450 0000 0001 1017 8143
............................................................................................................................. .........................
Nazwisko i imię uczestnika
Data urodzenia
..................................................................................................................................................................................
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
..................................................................................................................................................................................
Telefon rodziców/opiekunów
PESEL DZIECKA
Adres e-mail Rodzica (ów)
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz akceptację poniższych
„Warunków uczestnictwa i płatności” wraz z programem stanowiących integralną
część umowy potwierdzam własnoręcznym podpisem. Wyrażam również zgodę na
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, dla potrzeb prawidłowej
realizacji oferty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. Nr 133 poz.833.
................................................................................................
Miejscowość i data
stanowić podstawy do obniżenia płatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za
niewykorzystane świadczenia.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie w terminie dłuższym niż 14 dni
przed datą rozpoczęcia wypoczynku, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej
kwoty, po potrąceniu kosztów poniesionych przez organizatora.. W przypadku
rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem lub w trakcie
trwania obozu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody
wyrządzone z Jego winy, oraz organizator nie odpowiada za utratę mienia
uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.
9. W wypadku naruszenia regulaminu lub nagannego zachowania uczestnik może być
odesłany z obozu na koszt własny.
10. Organizator wszystkich uczestników imprezy ubezpiecza w zakresie następstw
nieszczęśliwych wypadków.
11. Warunki uczestnictwa zostały sformułowane w oparciu o art. 385(1) KC oraz o
Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08. 1997 z późniejszymi zmianami.
HARMONOGRAM WPŁAT
Cena imprezy: 1 399zł/osobę
I rata- 700zł płatna do 3.05.2015 r.
II rata- 699zł płatna do 1.07.2015 r.
Cena obejmuje świadczenia zawarte poniżej.
Podpis (rodzica – prawnego opiekuna)
ŚWIADCZENIA
WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI
Przed zgłoszeniem udziału w obozie uczestnik oraz rodzic/opiekun winni zapoznać
się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz regulaminem wyjazdu.
2. Wypełnienie i podpisanie tego dokumentu jest umową pomiędzy organizatorem
obozu KUZI SPORT a uczestnikiem obozu.
3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście obozowej po wpłaceniu zadatku w
wysokości 700 zł do dn. 3.05.2015 r.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od
niego niezależnych. Jeśli Klient
zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni od
chwili otrzymania zawiadomienia,
przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty, należności za obóz lub kolejnej raty
jest równoznaczne ze skreśleniem
z listy stałej uczestnictwa, na warunkach rezygnacji uczestnika.
6. Niewykorzystanie przez Klienta z przyczyn leżących po Jego stronie świadczeń
objętych programem imprezy nie może
1.









10 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Chata” przy ul.
Jeziornej 1 w Jastrowiu,
Transport autokarowy (przejazd w obie strony),
3 posiłki dziennie + podwieczorek+ woda mineralna na treningi,
Opieka wykwalifikowanej kadry,
Ubezpieczenie NNW,
Treningi 2-3 razy dziennie w dojo wyposażonym w tatami i lustra,
Pamiątkowe gadżety, tj. koszulki, dyplomy oraz medale i puchary dla
laureatów turniejów obozowych,
Animacje czasu wolnego, tj. gry zręcznościowe, zabawy integracyjne, gry i
zabawy zespołowe, zawody sportowe itp.,
Zajęcia wieczorne w postaci quizów, konkursów, dyskotek, gier
terenowych, biegów patrolowych itp.

Podobne dokumenty